You are on page 1of 19

blog คืออะไร

blog เป็ นคำำนำม ย่อมำจำกคำำว่ำ Web log หมำยถึง Web Page ที่
ให้คนทั้วไปสำมำรถเข้ำมำอ่ำนเรื่องรำวส่วนต้วต่ำง ๆ ที่เรำเขียนขึ้นมำ
ส่วนมำกจะ update ทุกวัน โดยที่ blog จะสะท้อนควำมเป็ นตัวตนของผ้้
สร้ำง

blog ถ้ำเป็ นคำำกริยำ หมำยถึง กำรสร้ำง Web log


Blogger หมำยถึง บุคคลที่สร้ำง blog (มี blog เป็ นของตนเอง)
(ควำมหมำยจำก http://www.webopedia.com) ถ้ำยังงงไม่เป็ นไรครับ อ่ำน
ต่อไปเรื่อย ๆ เดีย
๋ วก็เข้ำใจเอง

blog VS Web Board


ควำมเหมือนคือ เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นของเรำให้คนอื่นอ่ำน
เช่นที่ http://www.pantip.com
ควำมต่ำงคือ

1. blog เรำเป็ นเจ้ำของ Web Board เรำเป็ นคนเขียนคนเดียวตั้ง


กระท้้อย่้คนเดียว คนที่เข้ำมำอ่ำนทำำได้เพียงกำร comment และถ้ำใครจะ
อ่ำนคำำ comment ก็ต้อง Click เข้ำไปด้ ทำำให้ไม่เกิดกำรโต้เถียงเหมือนใน
Web Board

2. เนื้ อหำของ blog จะมีควำมต่อเนื่ องมำกกว่ำ (ก็เขียนคนเดียวนี่


หว่ำ) ไม่เหมือน Web Board ที่มีหลำยคนผลัดกันตั้งกระท้้ เผลอแป๊ บ
เดียวกระท้้กเ็ ก่ำ ตกหำยไปไหนก็ไม่ร้

blog VS Diary
Diary คือ กำรเขียนเรื่องรำวที่เรำพบเจอในแต่ละวัน แต่ blog จะ
เขียนได้หลำกหลำยเรื่องรำวมำกกว่ำ เช่น blog ร้้ทันทักษิณ, blog ไข้หวัด
นก แต่ถ้ำเรำเขียน blog ประสบกำรณ์แต่ละวันของเรำ ก็จะเหมือนกับ
Diary ครับ

รูปแบบเนื้ อหาของ blog

1. ไม่มร
ี ้ปแบบตำยตัว แต่ท่ีเหมือนกันคือ แต่ละเรื่องที่เรำเขียน
จะมีลงวันที่และเวลำไว้ โดยที่เรื่องที่เรำเขียนไว้ล่ำสุด จะอย่้บนสุด
2. มี comment เพื่อให้คนอ่ำนแสดงควำมคิดเห็น มีกำรให้คะแนน
โดยที่หน้ำแรกของ Website นั้นจะบอกว่ำ blog ใครคะแนนส้งสุด หรือ
blog ไหนที่ update ล่ำสุด
3. ภำษำที่ใช้ใน blog ควรเป็ นภำษำที่อ่ำนง่ำย สบำย ๆ เป็ นตัว
ของตัวเอง (ไม่จำำเป็ นต้องสุภำพเท่ำ Web Board)
4. ถ้ำให้คนไทยอ่ำนก็ทำำ blog เป็ นภำษำไทย ถ้ำต้องกำรให้คน
ทั้งโลกอ่ำนก็เขียนเป็ นภำษำอังกฤษครับ
5. ตำมควำมหมำยของ blog สำมำรถเขียนคำำหยำบ ลำมก
ด่ำทอ โกหกยังไงก็ได้ ตำมใจท่ำน เพรำะมันเป็ นควำมคิดเห็นของท่ำนเอง
(สำำหรับเรื่องนี้ คนไทยไม่ต้องกำรตำมฝรั่งก็ได้ครับ แฮะ ๆ ...มีหลำยคนทำำ
ตำมไปแล้วครับ แย่จัง)
6. นอกจำกนี้เนื้ อหำที่เป็ นตัวหนังสือแล้ว เรำสำมำรถใส่ Link ใส่
ร้ปภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียงได้ครับผม

ประโยชน์ของ blog
1. เป็ นเวทีท่ีใช้แสดงควำมคิดเห็นของเรำ ทำำให้คนที่ชอบเรื่องเดียว
กับเรำเข้ำมำอ่ำน และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้ ถ้ำเรำเขียนดี อำจ
จะมีแฟนประจำำ หรือแฟนคลับเกิดขึ้นได้ แจ๋วจริง
2. ใช้ในเรื่องกำรตลำด เช่น ถ้ำบริษท
ั เรำทำำธุรกิจในเรื่องกำร
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ เรำก็ทำำ blog ของบริษท
ั มีเนื้ อหำเกี่ยวกับชิ้นส่วน
ยำนยนต์แทรกในเนื้ อหำด้วยว่ำผลิตภัณฑ์บริษท
ั เรำดีอย่ำงไรได้มำตรฐำน
อย่ำงไร แบบว่ำต้องแอบขำยของให้กลมกลืนกับเนื้ อหำที่เขียน อย่ำโฆษณำ
ขำยแบบโต้ง ๆ ต้องมีศิลปะในกำรขำยด้วย และมี link ที่เกี่ยวกับข้องกับ
เรื่องชิ้นส่วนยำนยนต์ เท่ำนี้ ก็เรียบร้อย แต่อย่ำลืม Update บ่อย ๆ นะ
ครับ อย่ำงน้อยอำทิตย์ละครั้ง และไม่ต้องเขียนด้วยภำษำที่หร้มำก อย่ำงที่
บอก blog เขียนด้วยภำษำที่อ่ำนง่ำย ๆ ไม่ต้องพิธีรตี องมำก (แบบที่ผม
เขียนอย่้น้ี ก็ได้ครับ) และต้องให้ควำมสำำคัญกับหัวเรื่องให้มำกหน่ อย
เพรำะพวก Search Engine เช่น google.com ชอบใช้พวกนี้ ในกำรทำำ
index ครับ ยิ่งเรำแยกหลำยหัวข้อ และชัดเจน เวลำที่ผ้คนใช้ Search
Engine ก็จะเจอ blog ั เรำหลำย ๆ link
ของบริษท มำกขึ้นครับ

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง blog
มีท้ังแบบเสียเงินและแบบฟรี บำงที่ให้ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แต่ ผม
ว่ำเรำมำลองใช้แบบฟรีกน
ั ก่อนดีกว่ำครับ

ต้องการสร้าง blog จะเริม


่ อย่างไร
คล้ำย ๆ กับกำรที่เรำไปขอ e-mail ฟรี ที่ Hot mail หรือ Yahoo
mail ครับ คือเรำก็ไปที่ Website ที่มีให้บริกำร blog แล้วทำำกำรลง
ทะเบียนก่อน ก็จะมีข้ันตอนต่ำง ๆ ซึ่งไม่มำกมำยนัก ใช้เวลำแค่ 1 นำทีก็
มี blog Address เป็ นของตนเองได้แล้ว ส่วนวิธีกำร update ข้อม้ลลง
ใน blog ของเรำ ตอนลงทะเบียนเสร็จเขำก็จะบอกครับ ในแต่ละ web ก็
จะต่ำงกันไป ซึ่งไม่ยำกครับ
ไปสร้าง blog กันดีกว่า
ไปที่ http://www.google.com หำคำำว่ำ free blog site จะได้
web ที่ให้บริกำร blog host แบบฟรี ๆ มำกมำยครับ แต่มีช่ ือขอแนะนำำ
ดังนี้ ครับ
blog site ของไทย มีคำำอธิบำยทุกขั้นตอนเป็ นภำษำไทย อ่ำนง่ำย
ดีครับ
1. http://my.kapook.com/ Adress ที่ได้คือ
Http://username.kapookclub.com/ เช่น http://aumem.kapookclub.com/
2. http://www.exteen.com/ Adress ที่ได้คือ
http://www.exteen.com/blog.asp?username เช่น
http://www.exteen.com/blog.asp?anew
3. http://webblog.manager.co.th/ Address ที่ได้คือ
http://weblog.manager.co.th/publichome/ เช่น
http://webblog.manager.co.th/public-home/chyp

blog site ของต่ำงประเทศ คำำอธิบำยทุกอย่ำงเป็ นภำษำอังกฤษ แต่


สำมำรถอ่ำนเขียน blog เป็ นข้อควำมภำษำไทยได้
4. http://www.blogger.com/ เป็ น web ให้บริกำร blog ที่มค
ี นทั่ว
โลกใช้บริกำรมำกสุด ๆ คนไทยเรำก็ไปใช้กันมำก ตอนนี้ เป็ นของ
google.com ซึง่ ไปซื้อมำจำก Pyra Labs เมื่อต้นปี 2546 Address ที่ได้
คือ http://username.blogspot.com/ เช่น http://markpeak.blogspot.com/
5. http://www.blogdrive.com/ Address ที่ได้คือ
http://username. blogdrive.com/ เช่น http://kulokao.blogdrive.com/
6. http://www.blogeasy.com/ Address ที่ได้คือ
http://username. blogeasy.com/ เช่น
http://summersanders. blogeasy.com/
ทีช
่ าวบ้านเขียนไว้แล้ว อยู่ทีไ
blog ่ หน
บ้าง ฉันจะไปอ่าน
1. Web ที่ให้บริกำร blog host เข้ำไปอ่ำนได้ครับ เช่น blog
host ฟรี ทั้ง 6 แห่งที่ผมแนะนำำไป
2. Web บำงที่จะให้เรำเข้ำไปอ่ำนอย่ำงเดียว (เขียน comment ได้)
แต่เรำเข้ำไปทำำ blog ของเรำเองไม่ได้ เช่น
2.1
http://www.microsoft.com/communities/blogs/PortalHome.mspx เป็ น
blog ของพนักงำนบริษท
ั ไมโครซอฟต์
2.2 http://blog.opentle.org/ เป็ น blog ของผ้้พันำลีนุกซ์ทะเล และ
ออฟฟิ คทะเล บอกว่ำได้พัฒนำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้ำง

ปิดท้ายด้วยเรื่องยาก ๆ RSS, RSS feed, XML


เวลำเรำไปตำม blog ต่ำง ๆ มักจะพบคำำว่ำ RSS, RSS feed, XML
คำำว่ำ RSS ย่อมำจำก Rich Site Summary เป็ นร้ปแบบหนึ่ งของภำษำ
XML ใช้ส่ ือสำรระหว่ำง Website ส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องหัวข้อข่ำว ส่วน RSS
feed คือ ไฟล์ RSS ที่เตรียมไว้เพื่อส่งให้เว็ปอื่น เช่น ถ้ำผมมีเว็บชื่อ
tpanews.com และให้บริกำร RSS feed ด้วย ถ้ำคุณเอำเนื้ อข่ำวจำกผม
ไปประกอบเป็ น web ของคุณ เมื่อผม update ข่ำวบน web ผม จะทำำให้
web คุณเปลี่ยนด้วยโดยอัตโนมัติ ดีไหมครับ RSS มีหลำย Version ครับไป
ด้รำยละเอียดได้ท่ี http://www.xml.com/pub/a/2002/12/18/driveinto-
xml.html
สำำหรับท่ำนที่ทำำ blog เสร็จแล้ว ส่ง Address มำบอกบ้ำงนะครับจะ
ตำม
• .5 blogging
คำำว่ำ Blog เป็ นคำำย่อจำกคำำว่ำ Weblog หรือ Web Log ซึ่ง
เป็ นคำำที่คิดขึ้นโดย โจร์น บำร์เกอร์ ในปี ค.ศ.1997 และต่อ
จำกนั้นอีก 2 ปี ต่อมำ ปี เตอร เมอร์โฮลซ์ ซึ่งสร้ำง Blog ของ
ตนเอง แล้วตั้งชื่อว่ำ we blog ทำำให้คำำว่ำ Weblog ถ้กย่อให้
เหลือแค่เพียง Blog และกลำยเป็ นคำำฮิตติดปำก ตั้งแต่น้ันมำ
แต่กำรเปลี่ยนไอเดียจำกกระดำนข่ำวส่้ Blog นั้น ยังไม่ถือว่ำ
เป็ นกำรประยุกต์ไอเดียเล็ก ๆ มำสร้ำงธุรกิจใหม่ได้เลยหำก
ั เล็ก ๆ ผ้้ให้บริกำรจัดทำำเว็บไซต์ และมี Blog เป็ น
ไม่มีบริษท
ของตนเองที่มองเห็นไอเดียเล็ก ๆ นี้ จะเพิ่มม้ลค่ำให้ธรุ กิจ
เหล่ำนั้นได้อย่ำงมหำศำล พวกเขำจึงก่อตั้งเว็บไซต์
Blogger.com ขึ้นมำและหวังว่ำนี่ จะเป็ นเว็บไซต์ท่ีทำำเงินได้
ซึ่งสุดท้ำย ฝั นก็เป็ นจริง เมื่อวันหนึ่ งเว็บ Blogger.com ของ
พวกเขำได้รับคำำเสนอซื้อจำกยักษ์ใหญ่แห่งวงกำรเสิร์จเอ็น จิ้
นอย่ำง Google.com ด้วยม้ลค่ำที่ใคร ๆ คำดไม่ถึง
เนื้ อหำใน blog นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.หัวข้อ
( title ) 2. เนื้ อหำ ( Post หรือ Content ) 3.วันที่เขียน
( Date )
3.5.1 วิธีการสร้าง blog
1. กำรติดตั้งโปรแกรมทำำ blog ขึ้นใช้ใน office ตัวอย่ำง
โปรแกรมที่ใช้สร้ำง blog เช่น WordPress b2evolution
Nucleus pMachine MyPHPblog Movable Type Geeklog
bBlog ( วิธน
ี ้ี ต้ังมีเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ในกำรใช้งำนเอง อำจ
ทำำเป็ น Intranet Blog หรือ Intenet Blog )
2. กำรใช้งำน blog ฟรี จำกเว็บที่เปิ ดให้บริกำรปั จจุบันมีเว็บ
ที่เปิ ดให้บริกำรหลำยเว็บอำทิ เช่น Blogger.com ( en )
Bloglines.com ( en ) Exteen.com ( th )
Bloggang.com ( th ) เป็ นต้น
หน้ำเว็บที่มีกำร update บ่อยๆ และเรียงโครงสร้ำง ตำมลำำ
ดับเวลำ – อันใหม่อย้่บนสุด – โดยมักมี link ไปยังเว็บอื่นๆ
และมีกำรแสดงข้อคิดเห็นส่วนตัว
บล็อกเป็ นเทคโนโลยีกำรแสดงเนื้ อหำแบบใหม่ และที่พัฒนำ
มำจำกระบบแสดงผล ข่ำวประชำสัมพันธ์จนมีขีดควำม
สำมำรถที่หลำกหลำยจนเทียบชั้นได้กับระบบบริหำรจัดกำร
ข้อม้ลำร ( Content Management ) บนเว็บไซต์เลยทีเดียว
เพรำะบล็อกในปั จจุบันทำำได้ต้ังแต่แสดงภำพ แสดงข้อม้ล
มัลติมีเดีย จัดทำำโพลโหวต เพลงประกอบเว็บ ระบบแสดง
ควำมคิดเห็น เป็ นต้น ซึ่งในกำรใช้งำน Blogging ผ้้ใช้ต้อง
ทำำกำรสมัครสมำชิกเข้ำส่้ระบบ มีข้ันตอนดังนี้
1. ผ้้ใช้ทำำกำรสมัครสมำชิกโดยกำรป้ อนชื่อผ้้ใช้ และรหัสผ่ำน
ที่จะใช้เข้ำส่้ระบบ ดังร้ปที่ 3

2. ทำำกำรกรอกข้อม้ลที่จำำเป็ นสำำหรับกำรใช้สมัครสมำชิก
โดยระบบจะทำำกำรตรวจสอบข้อม้ลที่ผ้ใช้ทำำกำรป้ อนเข้ำส่้
ระบบ
3. เมื่อป้ อนข้อม้ลเรียบร้อยและทำำกำรเข้ำส่้ระบบแล้ว ผ้้ใช้จะ
สำมำรถทำำกำรสร้ำง Blog ของตนเองได้ตำมควำมต้องกำร
ดังร้ปที่ 4


3.5.2 ประโยชน์ของ blog


1. ใช้เป็ นเครื่องมือสร้ำงควำมร้้ กำรเขียน blog สำำหรับ
บันทึกเรื่องรำว ข่ำวสำร ควำมร้แ ้ ละประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ใน
สิ่งที่ผ้เล่ำสนใจ เป็ นกำรถ่ำยทอดสิ่งที่ถ้กบันทึกไว้ในสมองลง
ส่้ตัวหนังสือกำรเขียนต้องมีอิสระทำงควำมคิดในร้ปแบบที่
เป็ นตัวของตัวเอง จะช่วยอำำนวยให้กำรดึงเอำควำมร้้ฝังลึกถ้ก
แสดงออกมำได้โดยไม่ยำกนักน็ และกำรเขียน blog อย่้เป็ น
ประจำำก็จะสำมำรถนำำมำส่้กำรสร้ำงขุมควำมร้้
( Knowledge Assets ) อย่ำงต่อเนื่ องและเป็ นระบบ กำร
เก็บรวบรวมและกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมควำมร้้ก็ทำำได้โดย
สะดวก รวดเร็ว
2. เป็ นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ควำมร้้ โดยหลักกำรของ
blog คือกำรเผยแพร่เรื่องรำวที่ผ้เขียนเขียนไว้บน blog เพื่อ
แสดงตัวตนของผ้้เขียนออกส่้สำธำรณชนซึ่งนั่นหมำยถึง blog
ย่อมมีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงควำมร้้ได้ง่ำย
สะดวก และรวดเร็ว ทันทีท่ีผ้เขียนมีกำรเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ควำมร้้ท่ีมีอย่้บน blog ไฟล์ RSS ก็จะทำำกำรดึงเอำเนื้ อหำ
นั้น ๆ มำใส่ไว้ในไฟล์ด้วยทันที
3. เป็ นเครื่องมือแลกเปลี่ยนควำมร้้ กำรเขียน blog จะ
อนุญำตให้ผ้อ่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อควำมร้้ท่ีผ้
เขียนถ่ำยทอดลงไปใน blog และผ้้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อ
ควำมคิดเห็นนั้น ๆ ในลักษณะของกำรสนทนำเพื่อหำควำม
แตกฉำนในตัวควำมร้้ ถือได้ว่ำเป็ นกำรร่วมกันสกัดควำมร้้ฝัง
ลึกได้อย่ำงดี

4. เป็ นเครื่องมือในกำรค้นหำควำมร้้ ผ้้ชำำนำญกำร และ


ชุมชนปฏิบัติ กำรเขียนและอ่ำน blog เป็ นวิธก
ี ำรค้นหำควำม
ร้้ ช่วยให้ค้นพบผ้้มีควำมร้้ควำมชำำนำญในด้ำนต่ำง ๆ ได้
รวดเร็วขึ้น ไม่ว่ำจะโดยกำรเขียน blog ที่มก
ั อ้ำงถึง blog อื่น
ๆ โดยกำรโยงลิค์ไปหำบทควำมหรือบันทึกนั้น ๆ อีกทั้งลิค์ท่ีผ้
เขียนบรรจุไว้ใน blog ซึ่งอย่้นอกตัวบทควำม หรือกำรร่วม
เป็ นสมำชิกของ blog ชุมชน
5. เป็ นเครื่องมือในกำรรวบรวมและแยกแยะประเภทของ
ควำมร้้ สกัดแก่นควำมร้้ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ของควำมร้้
วิธีกำรหนึ่ งที่ระบบ blog โดยทั่วไปนำำมำใช้ในกำรรวบรวม
และแยกประเภทของของบันทึก คือกำรให้ผ้เขียนระบุหมวด
หม่้หรือคีย์เวิร์ดของบันทึกนั้น ๆ ไว้ ซึ่งบันทึกหนึ่ ง ๆ อำจมี
ควำมเหมำะสมในกำรแยกหลำยหมวดหม่้ ถือเป็ นกำรสกัด
แก่นควำมร้้จำกขุมควำมร้้ โดยที่ตัวผ้้เขียนเอง อำจจะดึงเอำ
คีย์เวิร์ดของชุมชนที่ถ้กรวบรวมผ้้ใช้หลำยคน
6. เป็ นเครื่องมือในกำรสร้ำงลำำดับควำมน่ ำเชื่อถือและควำม
ถ้กต้องของควำมร้้โดยผ้้นำำเอำควำมร้้น้ันไปใช้
สิ่งที่นักปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรควำมร้้อยำกให้เกิดขึ้นภำย
หลังจำกกำรที่ได้มีกำรจัดกำรควำมร้้ ก็คือ กำรที่มีผ้อ่ ืนนำำเอำ
ควำมร้้น้ัน ๆ ไปใช้ให้เกิดผลและนำำผลมำปรับปรุงควำมร้้เดิม
ให้เกิดควำมร้้ตัวใหม่ หรือทำำให้ควำมร้้น้ัน ๆ มีควำมถ้กต้องมี
หลักฐำนที่วัดได้ทำงวิทยำศำสตร์ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ระบบ
blog ประกอบกับเทคโนโลยีในกำร พัฒนำเว็ปในปั จจุบัน
สำมำรถสร้ำงระบบ Rating หรือระบบกำรจัดลำำดับควำมน่ ำ
เชื่อถือ และควำมถ้กต้องของควำมร้้หนึ่ ง ๆ ได้โดยตรงจำกผ้้
อ่ำน blog ซึ่งอำจจะเป็ น ผ้้ท่ีได้นำำเอำควำมร้้น้ันๆ ไปใช้เอง
อีกด้วย หรือกำรแสดงสถิติต่ำงๆของ blog เช่น บันทึกที่ได้รับ
กำรแสดงข้อคิด เห็นมำกที่สุด หรือ บันทึกที่มีผ้อ่ำนมำกที่สุด
ก็สำมำรถเป็ นเครื่องมือพิส้จน์ควำมน่ ำเชื่อถือ และควำมถ้ก
ต้องของควำมร้้ได้ในระดับหนึ่ งด้วยเช่นกัน
7. ใช้เป็ นเครื่องมือแสดงรำยละเอียดของแก่นควำมร้้อย่ำง
เป็ นระบบซึ่งนักวิทยำศำสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่ำวไว้ว่ำ
"Imagination is more important than knowledge." กำร
ไม่หยุดคิดที่จะวิจัยและพัฒนำ เครืองมือเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สร้ำงควำมสมบ้รณ์แบบของระบบ กำรจัดกำรกับควำมร้้เป็ น
สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ เช่น ในปั จจุบันระบบ blog ถือว่ำ
เป็ นเครื่องมือสำำหรับเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรเล่ำเรื่อง
ซึ่งถือเป็ นเทคนิ คที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในกำร
จัดกำรควำมร้้ แต่เพื่อที่จะสกัดควำมร้้ฝังลึกที่มค
ี วำมซับซ้อน
กำรใช้เทคนิ คกำรเล่ำเรื่องเพียงอย่ำงเดียว หรือกำรร่วมช่วย
กันเล่ำก็ตำม ก็อำจจะยังไม่สำมำรถสกัดเอำควำมร้้ออกมำได้
หมด เพรำะควำมสับสน และควำมไม่มีร้ปแบบในตัว ของ
ควำมร้้เอง ดังนั้น เทคโนโลยีท่ีน่ำจะสำมำรถช่วยจัดกำร
ควำมร้้ประเภทนี้ ได้ ก็เช่น Rule-based reasoning หรือ
Fuzzy logic เพื่อ ใช้ในกำรทำำเหมืองควำมร้้ ( Knowledge
mining ) เป็ นต้น
8. เป็ นศ้นย์ควำมร้้ขององค์กำร เพรำะให้พนักงำนและ
บุคลำกร แต่ละคนเขียน blog ส่วนตัวไว้ หำกพนักงำนและ
บุคลำกรท่ำนนั้นลำออกไป ควำมร้้ยังคงอย่้ท่ีองค์กรให้รน
ุ่ น้อง
ศึกษำไปโดยกำรถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนควำมร้้ โดย
เฉพำะ Tacit Knowledge เขียนออกมำเป็ น "เรื่องเล่ำ"
3.5.3 การประยุกต์ใช้ blog ให้เหมาะสมกับองค์กร
ขั้นตอนสำำหรับกำรประยุกต์โดยมีประเด็นที่ต้องสนใจ
1. ระยะเวลำกำรใช้งำนของบล็อก เพรำะผ้้ให้บริกำรในต่ำง
ประเทศหลำยรำย เปิ ดให้บริกำร BLOG แบบเก็บเงิน โดยมี
ตั้งแต่ชนิ ดที่ให้ใช้บริกำรฟรีเป็ นระยะเวลำ หลังจำกหมดระยะ
เวลำฟรีก็จำำเป็ นต้องจ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่ หรือบำงรำยใช้วิธีเก็บ
ตำมจำำนวนผ้้เข้ำชม หำกเข้ำชมมำกถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียค่ำ
บริกำร แต่อย่ำงที่บอกตั้งแต่ต้นว่ำเรำต้องกำรสร้ำงบล็อกที่
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเงินที่ต้องลงทุน ดังนั้น
บล็อกฟรีเท่ำนั้นคือ คำำตอบ ซึ่งผ้้ให้บริกำรฟรีมีมำกมำย เช่น
MSN, Blogger, Sanook! BLOG, EXTEENBLOG เป็ นต้น
2. ควำมสะดวกในกำรใช้งำนควรคำำนึ งถึงควำมสะดวกทั้งผ้้
สร้ำงและผ้้ชม เนื่ องจำกบล็อกส่วนใหญ่มีกำรอัพเดตบ่อย ๆ
ผ้้สร้ำงบำงรำยอัพเดตข้อม้ลทุกวัน ดังนั้น หำกใช้งำนยำก
หรือกว่ำจะล็อกอินเข้ำในงำนได้ต้องเสียเวลำนำนก็คงไม่
เหมำะสมที่จะเลือกใช้
นอกจำกนี้ ยังต้องมองในมุมของผ้้ชมด้วยเช่นกัน หำกผ้้ให้
บริกำรบล็อกเป็ นผ้้ให้บริกำรรำยเล็ก มีแบนด์วิดธ์ของ
เซิร์ฟเวอร์ต่ ำำ กำรเรียกหน้ำเว็บจะทำำได้ช้ำ ส่งผลต่ออำรมณ์ผ้
ชมบล็อกของเรำด้วย ดังนั้น สำำหรับคนไทยทำงเลือกที่เหมำะ
สมจริงๆ ควรจะเป็ นบล็อกจำกผ้้ให้บริกำรในประเทศ เพรำะ
นอกจำกเรื่องควำมเร็วที่ใช้แบนด์วิดธ์ภำยในประเทศแล้วยังมี
เรื่องของภำษำที่ทำำให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นด้วย
3. กำรปรับแต่งบล็อก แน่ นอนว่ำระบบกำรให้บริกำรบล็อก
ส่วนใหญ่เป็ นโปรแกรมสำำเร็จร้ป ดังนั้น หน้ำตำของบล็อกจึง
ด้คล้ำยๆ กัน แต่หำกเรำเลือกผ้้ให้บริกำรบล็อกที่มีระบบปรับ
แต่งได้อย่ำงไม่จำำกัด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเลือกสี เลือกธีม เลือก
ลำย เลือกฉำกพื้นหลังเลือกตำำแหน่ งกำร จัดวำงเนื้ อหำได้
อย่ำงน้อยก็ช่วยให้บล็อกของเรำสวยงำมแตกต่ำงจำกผ้้อ่ ืน
4. ฟั งก์ช่ันอื่น ๆ พิเศษเพิ่มเติม ผ้้ให้บริกำรบล็อกส่วนใหญ่จะ
มีฟังก์ช่ันมำตรฐำน เช่น อัลบั้มแสดงร้ป ระบบปฎิทิน เป็ นต้น
แต่ในส่วนของฟั งก์ช่ันพิเศษต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้เรำไม่จำำเป็ น
ต้องไปหำผ้้ให้บริกำรรำยอื่นนั้นมีให้เลือกมำกน้อยเพียงใด
อำทิ ระบบจัดทำำแบบสำำรวจ ระบบปฎิทินเตือนควำมจำำ
ระบบกำำหนด กำรแสดงผลข้อม้ลล่วงหน้ำ ระบบเตือนผ้้ตอบ
ข้อควำมในบล็อก เป็ นต้น สิ่งเหล่ำนี้ อำจไม่ใช่ฟังก์ช่ันสำำคัญ
แต่หำกเลือกผ้้ให้บริกำรที่มีฟังก์ช่ันพิเศษมำกกว่ำได้ย่อมเป็ น
คำำตอบที่ดีกว่ำ
3.5.4 หลักการเขียนบล็อก
1. เมื่อมีข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึ้นในบล็อก ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
เขียนบันทึก ข้อม้ลเจ้ำของบล็อก หรือ ลิงค์ต่ำงๆ ก็ตำม
เจ้ำของบล็อกควรแก้ไขและแจ้งให้ผ้อ่ำนทรำบโดยทันที
2. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อควำมในบันทึก ให้รก
ั ษำ
ข้อควำมเดิมไว้จะทำำกำรขีดฆ่ำข้อควำมนั้นเสีย ( โดย กด
ABC ที่มีขีดกลำงทับที่แผงเครื่องมือกำรเขียนบันทึก ) แล้ว
แสดงข้อควำมใหม่ตำมข้อควำมเดิมนั้น ๆ
3. ห้ำมลบทิ้งบันทึกที่เขียนไว้แล้วเด็ดขำด เพรำะลิงค์ท่ีอย่้
ของบันทึกจะถ้กลบออกไปด้วย และหำกมีผ้อ่ ืนอ้ำงอิงงำน
เขียนชิ้นนี้ อย่้บ้ำงแล้ว ก็จะไม่สำมำรถคลิก
๊ มำยังลิงค์น้ันๆได้
แต่หำกเจ้ำของบล็อกมีบันทึกที่สร้ำงขึ้นเพื่อทดสอบกำรใช้
งำน ก็ควรทำำกำรลบบันทึกประเภทนี้ ออก
4. ไม่ควรลบข้อคิดเห็นของผ้้อ่ำน ยกเว้นข้อคิดเห็น ที่ไม่
สุภำพสร้ำงควำมปั่ นป่ วน หรือเป็ น spam
5.ไม่ควรเขียนอ้ำงอิงถึงข้อพิพำทควำมไม่ลงรอยใดๆ กับผ้้อ่ ืน
6. เจ้ำของบล็อกที่เขียนเกี่ยวเนื่ องกับองค์กรที่ทำำงำน ไม่ควร
เขียนบันทึกใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสัญญำจ้ำงงำน
7. เจ้ำของบล็อกควรนำำเสนอและแยกแยะประเด็นระหว่ำง
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อควำมโฆษณำ ให้ผ้อ่ำนได้เข้ำใจ
อย่ำงถ้กต้อง
8. ห้ำมนำำเสนอข้อม้ลที่เป็ นเท็จ

9. หำกไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ผ้อ่ำนเสนอมำในบล็อก
เจ้ำของบล็อกก็ควรแสดงข้อคิดเห็นตอบกลับโดยควำมเคำรพ
ในข้อคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน โดยไม่นำำมำเป็ นเรื่องส่วนตัว
10. เมื่อมีกำรใช้ข้อควำมจำกที่อ่ ืน ต้องมีกำรอ้ำงอิงแหล่ง
ที่มำ และลิงค์ท่ีอย่้อย่ำงชัดเจน
11. ควรเน้นคุณภำพงำนเขียนของทุกบันทึก เช่น ตรวจสอบ
กำรสะกดคำำก่อนตีพิมพ์บันทึกนั้นๆ ลงในบล็อก
12. ควรเขียนบันทึกอย่ำงรอบคอบและถ้กต้อง
13. ควรตอบอีเมลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกผ้้อ่ำนอย่ำง
เหมำะสมและโดยทันที
14. ควรเขียนบล็อกเป็ นประจำำ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละหนึ่ งครั้ง
3.5.5 การอ่าน blog ด้วยโปรแกรม RSS Reader โดย
BlogExpress
ในกำรอ่ำน blog นั้นตั้งอำศัยโปรแกรมตัวหนึ่ งที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมคือ BlogExpress โดยผ้้ใช้ติดตั้ง Microsoft.NET
Framework Redistrubutable 1.1 และติดตั้งโปรแกรม
BlogExpress ซึ่งง่ำยต่อกำรใช้งำนของผ้้ใช้ ดังร้ปที่ 6
โดยปกติท่ีท่ำนจะพบเมื่อเขียนบล็อคคือควำมร้้สึกอยำกเขียน
อย่้เรื่อย ๆ แต่กำรเขียนบล็อคที่ดีท่ีทำำให้บล็อคเป็ นที่นิยมนั้น
ส่วนหนึ่ งมำจำกกำรเขียนที่อ้ำงอิงไปยังบันทึกของผ้้เขียน
บล็อคท่ำนอื่น ๆ และแสดงควำมคิดเห็นต่อบันทึกนั้น ๆ ดังนั้น
อำกำรอีกอย่ำงที่ท่ำนจะพบควบค่้กับควำมร้้สึกในกำรอยำก
เขียนบล็อคคือกำรอยำกอ่ำนบล็อค แต่กำรอ่ำนบล็อค ถ้ำให้
เข้ำเว็บบล็อคทีละเว็บทีละเว็บ ก็อำจทำำให้ท่ำนร้้สึกขัดใจ
ไม่ทันใจ ด้วยควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตที่อำจจะสุดแสนช้ำ ก็
จะยิ่งอำจจะทำำให้หงุดหงิดมำกยิ่งขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้ว มี
เทคโนโลยีอย่ำงหนึ่ งที่ควบค่้มำกับ บล็อค ซึ่งท่ำนที่อ่ำนและ
เขียนบล็อคควรจะต้องร้้จักกันไว้ คือ RSS ซึ่งย่อมำจำก
Really Simple Syndication ซึ่งมีหลำยเวอร์ชันด้วยกัน เช่น
RSS 0.91, RSS 1.0, RSS 2.0, และ ATOM

RSS หรืออำจเรียกว่ำ Site feed หรือ Feed เฉย ๆ ก็ได้ เป็ นไฟล์
ในร้ปแบบที่คล้ำยคลึงกับ HTML เรียกว่ำ XML ซึ่งรวบรวมเอำ
ข้อม้ลที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นชุด ๆ และเป็ นลิงค์ท่ค
ี ลิ้ก
เข้ำไปด้เนื้ อหำเต็มๆ ที่อย่้บนเว็ปได้ ลองเปรียบเทียบง่ำยๆ ก็คือ
Feed เป็ นเหมือนช่องสำำนักข่ำวโทรทัศน์หนึ่ งช่อง (Channel) เช่น
ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 3 หรือ ITV เป็ นต้น ช่องข่ำวแต่ละ
ช่องก็จะมีข่ำวด่วนอัพเดตหลำย ๆ ข่ำว (Items) ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อข่ำวและข่ำวที่สรุปๆ นำำมำเสนอให้ผ้ชมได้ชมกันโดยทันทีและ
สั้นกระทัดรัดอีกด้วย เทคโนโลยี RSS มีประโยชน์มำกสำำหรับทั้งผ้้
อ่ำนและเจ้ำของเว็ปไซต์หรือเว็ปบล็อคต่ำงๆ ในแง่ของผ้้อ่ำนนั้น
แทนที่จะต้องเข้ำไปทีละเว็ปไซต์หรือเว็ปบล็อคเพื่ออ่ำนข้อม้ล
ข่ำวสำร กำรสมัครรับ Feed จะช่วยประหยัดเวลำและสะดวกใน
อ่ำนโดยใช้โปรแกรมหรือเว็ปไซต์ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น และปลอดภัย
คลำยกังวลจำกจดหมำยข่ำวขยะต่ำงๆ ที่อำจจะเป็ นสำเหตุท่ีทำำให้
ต้้จดหมำยเต็มเป็ นประจำำและนำำมำซึ่งไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร์
เพรำะด้วยกำรสมัครรับ Feed จำกเว็ปไซต์หรือบล็อคที่ผ้อ่ำนสนใจ
ผ้้อ่ำนก็จะสำมำรถติดตำมอ่ำนข่ำวสำรที่อัพเดตได้ทันท่วงที โดยไม่
ต้องให้อีเมล์แอดเดรสเพื่อจำำใจสมัครรับจดหมำยข่ำวกับทำงเว็ป
ไซต์ท่ีอำจจะด้ไม่น่ำไว้วำงใจส่วนประโยชน์ในแง่มุมของเจ้ำของเว็ป
ซึ่งเป็ นผ้้นำำเสนอข้อม้ลแก่ผ้อ่ำนนั้นชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรนำำเอำ
RSS มำเป็ นเครื่องมือทำงกำรตลำดในกำรนำำเสนอข้อม้ลล่ำสุดส่ง
ถึง Desktop ของล้กค้ำโดยควำมฉับไวโดยไม่จำำเป็ นว่ำจะต้องเพียง
บทควำมหรือบันทึกที่อย่้บนบล็อคเท่ำนั้น ข้อม้ลอื่นๆ เช่น ปฏิทิน
กิจกรรม ข่ำวสำรของบริษท ั เอกสำรแนะนำำสินค้ำใหม่ บทควำมที่
น่ ำสนใจ เป็ นต้นนอกจำกนี้ จำกปรำกฎกำรณ์อีเมล์ขยะ ( Spam
Email ) หรือ ( Junk Email ) ที่มีมำกขึ้นเป็ นทวีคณ
้ ทำำให้บริษท

ที่ให้บริกำรฟรีอีเมล์ หรือบริษท
ั ที่มีอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ของตนเอง
จำำเป็ นต้องใช้โปรแกรมในกำรสกัดกั้นอีเมล์ขยะเหล่ำนี้ ซึ่ง
เซิร์ฟเวอร์จะสกัดเองอัตโนมัติหรือไม่ก็ให้ผ้ใช้เป็ นผ้้กำำหนดกำร
สกัดเองด้วย ด้วยเหตุน้ี อีเมล์ท่ีส่งมำที่ผ้ใช้บ่อยๆ อำจจะเป็ นรำยวัน
หรือรำยสัปดำห์ เช่น จดหมำยข่ำว ( โดยเฉพำะที่มีกำรแนบ
เอกสำรมำกับอีเมล์น้ันๆ ด้วย ) มักจะถ้กเซิร์ฟเวอร์มองว่ำเป็ น
อีเมล์ขยะ หรือผ้้ใช้เองมักจะเพิกเฉยไม่อ่ำนไปเลยและเกิดเป็ น
พฤติกรรมที่ทำำเป็ นประจำำ ซึ่งทำำให้ผ้ใช้พลำดข่ำวสำรที่สำำคัญของ
บริษทั ผ้้นำำเสนอข้อม้ลโดยสิ้นเชิง ดังนั้น จะเห็นได้ชัดว่ำ แนวโน้ม
กำรใช้ Feed แทนอีเมล์เพิ่มมำกขึ้นและผ้้อ่ำนมักจะอ่ำนข้อม้ลบน
Feed มำกกว่ำบนอีเมล์ เนื่ องด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำ

4. สรุป
เว็บ 2.0 บนอินเทอร์เน็ต บำงมุมมองคิดว่ำเป็ นมำตรฐำนใหม่ และ
บำงมุมมองคิดว่ำเป็ นซอฟต์แวร์รุ่นใหม่จำกไมโครซอฟท์ หรือก้เกิ้ล
แต่จริงๆแล้ว เว็บ 2.0 ไม่ได้เป็ นอะไรใหม่ไปกว่ำปั จจุบันแต่มันเป็ น
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปต่ำงหำก ปั จจุบันเรำใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ เขียน
บล็อก แชร์ร้ป ร่วมเขียน Wiki โพสควำมเห็นลงในท้ำยข่ำว หำ
แหล่งข้อม้ลด้วย RSS เพื่อ Feed มำอ่ำนที่หน้ำจอ และก้เกิล
้ จะ
เห็นได้ว่ำวิธีกำรใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตของชำวออนไลน์เริ่มเปลี่ยน
ไปแล้วพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตดังกล่ำวสะท้อนกำร
เปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่ำงดี และนี่ เป็ นที่มำของ เว็บ 2.0 หรือยุค
ใหม่ของ อินเทอร์เน็ตที่ได้เปลี่ยนกำรใช้งำนของเรำไปอย่ำงสิ้นเชิง
พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต กำำลังเปลี่ยนไปผ้้ใช้ไม่ใช่แค่ผ้อ่ำน
เว็บไซต์อีกต่อไป กำรมีส่วนร่วมต่อกำรสร้ำงเนื้ อหำบนเว็บไซต์
ควำมเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น และธุรกิจออนไลน์ท่ี
สร้ำงรำยได้อย่ำงจริงจังและยั่งยืนกำำลังเริ่มขึ้นในยุคที่เรียกว่ำ เว็บ
2.0 นี่ เอง
Blog คืออะไร

Posted on 30 September 2005 by เก่ง

มารู้จักความหมาย ของประโยคคำาถาม ที่มักจะมีคนถามผมบ่อย ๆ เวลาไป


บรรยายตามที่ต่าง ๆ ว่า “Blog คืออะไร” กันดีกว่าครับ

Blog มาจากศัพท์คำาว่า WeBlog บางคนอ่านคำา ๆ นี้ ว่า We Blog บางคนอ่านว่า


Web Log แต่ท้ ังนี้ ทั้งนั้ น ทั้งสองคำาบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก
(Blog)

ความหมายของคำาว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal


Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้ อหาของ blog นั้ นจะครอบคลุมไดูทุกเรื่อง ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็ นบทความเฉพาะดูานต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่อง
กลูองถ่ายร้ป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็ นตูน โดยจุดเด่นที่ทำาใหูบล็อกเป็ นที่นิยมก็
คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้ น
ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโนูมนูาวจิตใจผู้อ่านส้งมาก แต่ในขณะ
เดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหูอ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ
หรือครอบครัวตนเอง

มีหลายครั้งที่เกิดความเขูาใจกันผิดว่า Blog เป็ นไดูแค่ไดอารีอ


่ อนไลน์ แต่ในความ
เป็ นจริงแลูว ไดอารีอ
่ อนไลน์เปรียบเสมือน เนื้ อหาประเภทหนึ่ งของบล็อกเท่านั้น
เพราะบล็อกมีเนื้ อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกเรื่องส่วนตัวอย่างเช่น
ไดอารี่ หรือการบันทึกบทความที่ผู้เขียนบล็อกสนใจในดูานอื่นดูวย ที่เห็นชัดเจน
คือ เนื้ อหาบล็อกประเภท วิจารณ์การเมือง หรือการรีววิ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตัวเอง
เคยใชู หรือซื้ อมานั ่นเอง อีกทั้งยังสามารถ แตกแขนงไปในเนื้ อหาในประเภทต่าง
ๆ อีกมากมาย ตามแต่ความถนั ดของเจูาของบล็อก ซึ่งมักจะเขียนบทความเรื่องที่
ตนเองถนั ด หรือสนใจเป็ นตูน
จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็ นเครื่องมือสื่อสารชนิ ดหนึ่ ง ที่สามารถ
สื่อถึงความเป็ นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็ นกลุ่มเปู าหมาย
ที่ชัดเจนของบล็อกนั้ น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง

ในอดีตแรกเริม
่ คนที่เขียน Blog นั้ นยังทำากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองที
ละหนูา แต่ในปั จจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ใหูเราใชูในการเขียน Blog ไดู
มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็ นตูน

ผู้คนหลายลูานคนจากทัว่ ทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่


นั กเรียน อาจารย์ นั กเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหูุน NasDaq

เมื่อสองสามปี ที่ผ่านมา Blog เริม


่ ตูนมาจาก การเขียนเป็ นงานอดิเรก ของกลุ่มสื่อ
อิสระต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็ นแหล่งข่าวสำาคัญ ใหูกับหนั งสือพิมพ์หรือ
สำานั กข่าวชั้นนำา จวบจนกระทัง่ ปี 2004 คนเขียน Blog ก็ไดูรบ
ั การยอมรับจากสื่อ
และสำานั กข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็วในการใหูขูอม้ล ตั้งแต่เรื่องการเมือง ไปจน
กระทัง่ เรื่องราวของการประชุม ระดับชาติ

และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นั บไดูว่า Blog เป็ นสื่อชนิ ดหนึ่ งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่ง


พิมพ์ , โทรทัศน์ หรือแมูกระทัง่ วิทยุ เราสามารถเรียกไดูว่า Blog ไดูเขูามาเป็ นสื่อ
ชนิ ดใหม่ ที่สำาคัญอย่างแทูจริง

สรุปใหูง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ ที่มีร้ปแบบเนื้ อหา เป็ นเหมือนบันทึก


ส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขูองอีกดูวย

7 เทคนิ คการสร้างบล็อกอย่างมืออาชีพ

เขียนเมื่อ November 6th, 2006 โดย เก่ง

ถ้ำต้องกำรสร้ำงบล็อกให้เป็ นอย่ำงมืออำชีพ คุณต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจในสิงเหล่ำนี้ ครับ
1. ใส่ใจกับร้ปแบบดีไซน์ของ blog
ลองสังเกตด้ง่ำย ๆ ครับ สำำหรับบล็อกชั้นนำำของโลก ต่ำงก็ไม่ได้ใช้ template
แจกฟรีท่ีมีกน ั ทั่วไป แต่บล็อกชั้นนำำเหล่ำนี้ ต่ำงก็ออกแบบดีไซน์ของบล็อก
ขึ้นมำเองทั้งหมด ทำำให้บล็อกนั้นด้มค ี วำมแตกต่ำง และมีควำมเป็ นมืออำชีพ
มำกยิ่งขึ้น

2. ใส่ใจกับเนื้ อหำของบล็อก
ก่อนที่คุณจะสร้ำงบล็อกขึ้นมำซักแห่งหนึ่ ง ลองวำงแนวทำง ของเนื้ อหำใน
บล็อกด้ก่อนครับ ว่ำเรำต้องกำรจะนำำเสนอบทควำมร้ปแบบไหน เรำจะมีวิธี
นำำเสนอไปในทำงใด สิ่งเหล่ำนี้ จะทำำให้คุณไม่หลุดประเด็น จำกที่คุณตั้งใจ
ไว้ต้ังแต่แรกไงครับ เช่น บล็อกของ keng.com ต้องกำรจะเป็ น บล็อกที่นำำ
เสนอข้อม้ลด้ำนกำรทำำบล็อก ดังนั้นผมวำงแนวทำงไว้ว่ำ ต้องมีข่ำวสำร
วงกำรบล็อกทั่วโลก มำให้ผ้อ่ำนได้อ่ำนกัน และยังต้องมีเทคนิ คกำรทำำบล็อก
สำำหรับมือใหม่ เช่นบทควำมเรื่อง “blog คืออะไร?” และมีเทคนิ คสำำหรับขั้นผ้้
เชี่ยวชำญ เช่นกำรใส่ Tag หรือกำร Ping ไปยัง blog search engine เป็ นต้น
ตัวอย่ำงข้ำงต้น ดังเช่นตัวอย่ำงบทควำม ที่ผมเขียนขึ้นมำเหล่ำนี้ เป็ น
แนวทำง ในกำรกำำหนดทิศทำงของบล็อกครับ

3. ใส่ใจผ้้อ่ำน มำกกว่ำใส่ใจตัวเอง
เนื้ อหำของบล็อกเป็ นสิ่งที่ผุ้อ่ำนใส่ใจใคร่ร้ ไม่ใช่ป้ำยโฆษณำที่เรำวำงระเกะ
ระกะในเว็บไซต์แต่อย่ำงใด ดังนั้นกำรจัดร้ปแบบโฆษณำ ต้องคำำนึงถึงจิตใจผ้้
อ่ำนด้วยนะครับ ว่ำถ้ำเป็ นเรำเอง ไปอ่ำนบล็อกคนอื่น แล้วมีโฆษณำมำ
เกะกะในตัวบทควำม เรำชอบหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว ถ้ำบทควำมของเรำ
เขียนได้ดี ผ้้อ่ำนก็จะมำอ่ำนซำ้ำแล้วซำ้ำอีก และอำจมีผ้อ่ำนมำกขึ้นทุก ๆ วัน
หลังจำกนั้นแล้ว รำยได้จำกค่ำโฆษณำจะตำมมำเอง โดยที่เรำไม่ต้องไปใส่
โฆษณำ แทรกลงไปในตัวบทควำมอีกด้วย

4. ใส่ใจ comment ที่มีเข้ำมำ


บล็อกสำมำรถใช้ประโยชน์ของกำรสื่อสำร ได้ด้วยระบบ comment ในตัวเอง
ซึ่งโปรแกรมสร้ำงบล็อก (B ฺ logware) ส่วนใหญ่ มีระบบ comment ติดมำให้ด้วย
อย่้แล้ว ลองใช้ระบบนี้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรอ่ำน comment กำร
ตอบ comment ต่ำง ๆ บำงครั้งเรำอำจได้ประโยชน์ จำกกำรดึงประเด็นเด็ด ๆ
จำก comment มำใช้เขียนบทควำมก็เป็ นได้ ดังนั้น ทุก ๆ วันคุณควรที่จะ
ตรวจสอบว่ำมี comment ใดเข้ำมำบ้ำง เพื่อที่จะได้ตอบได้ทันท่วงที เมื่อเรำ
ตอบได้เร็ว ผ้้อ่ำนมีอำรมณ์ร่วมในกำรสื่อสำร ทั้งสองฝ่ ำยก็แฮปปี้ ครับ และ
จุดสำำคัญอีกอย่ำงหนึ่ งคือ ถ้ำเรำตรวจสอบ comment ทุกวัน เรำสำมำรถลบ
พวก spam comment ออกได้อย่ำงทันควันไงครับ
5. ใส่ใจในมำตรฐำนของเว็บไซต์
ไม่มีใครร้้ว่ำบล็อกของเรำจะมีคนเข้ำมำอ่ำนมำกแค่ไหน บำงครั้งเรำอำจต้อง
มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ หรือบำงครั้งเรำอำจต้องมีกำรปรับแต่งดีไซน์ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวอย่ำงที่เรำไม่คำดฝั น ลองมองไปถึงกำรดีไซน์บล็อกด้วย
มำตรฐำนของเว็บไซต์ (Web Standard) ซึง ่ จะสำมำรถทำำให้บล็อกของคุณ
แสดงผลได้ดีในทุก ๆ browser และลองพยำยำมใช้ css ในทุก ๆ ส่วนที่คุณ
ทำำได้ เพรำะตัว css นี้มีควำมยืดหยุ่นส้ง ถ้ำเรำต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดีไซน์
ต่ำง ๆ เรำจะได้ปรับเฉพำะแค่ไฟล์ css แทนที่จะไปแก้ html ในแต่ละหน้ำ ลอง
นึ กด้ครับว่ำ ถ้ำวันใดที่คุณมีบทควำมประมำณ 1,000 บทควำม แต่คุณต้องมำ
นั่งแก้สีของกรอบร้ปภำพ ที่คุณเคยเขียนโค๊ดใส่ border เข้ำไปที่โค๊ดของ
ร้ปภำพโดยตรง แทนที่จะแก้ไขที่ไฟล์ css แค่บรรทัดเดียว

6. จัดตำรำงเวลำในกำรเขียนให้เหมำะสม
เมื่อตอนเริ่มเขียนบล็อก คุณอำจใช้เวลำไม่มำกนักในกำรเขียนบทควำม แต่
เมื่อคุณเขียนมำกขึ้นเรื่อย ๆ จำกวันเป็ นเดือน จำกเดือนเป็ นปี แน่ นอนว่ำคง
ต้องมีกำรกระทบกับเวลำกำรทำำงำนอื่น ๆ ของคุณเช่นกัน ดังนั้นลองจัดสรร
เวลำสำำหรับเขียนบล็อก อำจจะตื่นเช้ำสักหน่ อย ใช้เวลำในช่วงเช้ำก่อนไป
ทำำงำน เขียนบทควำมสักหนึ่ งตอน หรือจะเขียนบทควำมในช่วงดึก ๆ ก่อน
นอนก็ได้ ตรงนี้ แล้วแต่คนนะครับ ว่ำคุณสะดวกแบบไหน หรือมีเวลำว่ำงใน
ตอนอื่น ๆ ลองปรับให้เหมำะสมกับตัวเองด้ครับ

7. ใส่ใจเรื่องขนำดของภำพประกอบบทควำม
ไก่งำมเพรำะขน คนงำมเพรำะแต่งฉันท์ใด บล็อกย่อมงำมเพรำะดีไซน์และ
ภำพประกอบ (มั่วจริง ๆ เลยผม) ลองทำำควำมร้้จักกับร้ปแบบของไฟล์ภำพ
ชนิ ดต่ำง ๆ ด้นะครับ เช่นไฟล์ท่ีมีนำมสกุลเป็ น .gif นั้น สำมำรถแสดงผลได้
ส้งสุด 256 สี แต่ไฟล์ภำพที่เป็ นนำมสกุล .jpg นั้นสำมำรถแสดงผลได้ส้งสุด
16 ล้ำนสี ดังนั้นกำรเลือกที่จะเซฟภำพเป็ นไฟล์นำมสกุลอะไรนั้น เป็ นสิ่ง
จำำเป็ นอย่ำงมำก เพรำะหำกเลือกชนิ ดไฟล์ผิด ภำพที่ออกมำจะไม่สวย และ
ไฟล์อำจมีขนำดใหญ่ผิดปกติ นั่นจะเป็ นสิ่งทกินทรัพยำกรของระบบ และ
บล็อกของคุณมำกขึ้นไปอีก เพรำะถ้ำมีผ้อ่ำนเยอะ แต่ต้องรอโหลดภำพที่
ใหญ่ผิดปกติ ผ้้อ่ำนบำงท่ำนอำจจะเลิกรอเลยครับ ผมขอแนะนำำวิธีง่ำย ๆ ใน
กำรเซฟภำพดังนี้ครับ หำกเป็ นภำพถ่ำย แนะนำำให้ใช้เป็ น jpg ส่วนถ้ำเป็ น
ไฟล์โลโก้ หรือภำพที่มีจำำนวนสีนอ ้ ย ๆ ลองด้เป็ น gif นะครับ