You are on page 1of 4

ประกาศโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิ ช )

เรื่อง สอบราคาซื้อหนั งสือเรียนและแบบฝึ กหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


--------------------------------------------
ด้วยที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิ ช) โดยผ้อ
้ ำานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุ
วนิ ช) ได้รับมอบอำานาจจากสำานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน ตามคำาสัง่ ที่ 22/2546
สัง่ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนั งสือเรียน
และแบบฝึ กหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามรายการดังนี้
หนังสือชั้นอนุบาล

ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม


1 หนั ง สื อ คำ ากลอน 20
2 ขนมไทยแสนอร่อย 20
3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20
4 ธรรมชาติหรรษา 20
5 ชุดหนูอยากรูู 20
หนังสือชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 คณิตศาสตร์ 368
2 ภาษาไทย(ภาษาพาที) 368
3 ภาษาไทย(วรรณคดีลำานำา) 368
4 วิทยาศาสตร์ 368
5 สังคมศึกษา 368
6 ประวัติศาสตร์ 368
7 อังกฤษ Play&Learn Student 368
8 ศิลปะ 368
9 สุขศึกษาพลศึกษา 368
10 การงานฯ 368
แบบฝึ กหัดชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 1 368
2 แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 2 368
3 แบบฝึ กหัดชุดภาษาเพื่อชีวิต เล่ม 1 368
4 แบบฝึ กหัดชุดภาษาเพื่อชีวิต เล่ม 2 368
5 อังกฤษ Play&Learn Student 368
6 แบบสมุดบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 368
7 สมุดคัดไทยฉบับสมบูรณ์แบบ 368
หนังสือชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 คณิตศาสตร์ 109
2 ภาษาไทย(ภาษาพาที) 109
3 ภาษาไทย(วรรณคดีลำานำา) 109
4 วิทยาศาสตร์ 109
5 สังคมศึกษา 364
6 ประวัติศาสตร์ 364
7 อังกฤษ Play&Learn Student 109
8 ศิลปะ 109
9 สุขศึกษาพลศึกษา 109
10 การงานฯ 109
11 พระพุทธศาสนา 364
แบบฝึ กหัดประถมศึกษาปี ที่ 2
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 1 364
2 แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 2 364
แบบฝึ กหัดชุดภาษาเพื่อชีวิตทักษะทาง
3 ภาษา 364
4 ภาษาอังกฤษ 364
หนังสือชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 คณิ ตศาสตร์ 108
2 ภาษาไทย(ภาษาพาที) 108
3 ภาษาไทย(วรรณคดีลำานำา) 108
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 360
5 ประวัติศาสตร์ 360
6 Project 108
แบบฝึ กหัดชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่ ชื่อหนังสือ จำานวนเล่ม
1 แบบฝึ กหั ด คณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 1 360
2 แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ เล่มที่ 2 360
3 แบบฝึ กหัดชุดภาษาไทย 360
4 สมุดคัดไทย 360
ผ้้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผ้้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผ้ท
้ ่ีถ้กระบุช่ ือไว้ในบัญชีรายชื่อผ้้ทิง้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผ้้ได้รบ
ั เอกสิทธิห
์ รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผ้้เสนอราคาได้มีคำาสัง่ ให้สละสิทธิค์ วามคุ้มกันเช่นว่านั ้น
4. ไม่เป็ นผ้้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผ้้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิ ช) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผ้้กระทำาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาครัง้ นี้
กำาหนดยื่นซองสอบราคาตัง้ แต่ วันที่ 21 เมษายน 2553 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิ ช) และกำาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตัง้ แต่
เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิ ช)

อนึ่ ง ผ้้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ท่ีห้องธุรการ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง


ช่วงสุวนิ ช ) ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 032-337931 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

(นายเสน่ ห์ โอฐกรรม)
ผ้้อำานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิ ช)