You are on page 1of 7

Revisto -

editotode Fundolio
S" TERRA
GRIFONIS
Anulllt Nr,3-4(l B-19)
,2001

-I :;:
/ 7 ,''rl
--

ll
(a
-

(1
ll l
l-
sUMAR neustoeonoro@
f ff?^:p_*qo Reprezenrontpi
miun+iScnitonO, d
Oi^nornO"i.i
Lrobeto lurnU- Severin
Antdllt,Nr,2 (17), 2OOl

3 VIORELTI,IIREA
, Cf)
iz.
t-

5 IONCARAION
g toNSARBULESCU
.g RoMULUS coJocnnu
- --
ALBI$OC "'-
19 Etr,ul
IO
t'l r
1g FLORTANfl-EXANDRUcHtHAl (^r
-
17 LUISACIVITU
\P
?g LTNDA

s
ORFEscu
22 GELUNEGREA
25 LAURENT|U GERNET
r'!h '
roN cHrcheif' (^r
26 JEANeAlLe$rEANu
30 TITUDINUT I rJ
l? foNMtLo$'
34 VtoReln,trnen
lg |LEANAWtsKErr
99 _cHEoRGHe rlohEscu
sEvRoNn
11SABTN ruovnC
-
13_ POPESCU
1? ERTKA
WEtscoPF
48 ALExANDRu
urube
I
de.culturi.educafie
ieviltl Colectiwl de redaclie:
$l oprnleeditatl de
Fundafia,,TERRAGRIFONIS,, Viorel Mirea director
Nicolae-Jingaredactorgef
Pregedintede onoare:Mihai Emil Albiqor
Pregedinte:Ion Sfirbulescu $ora
' --- leana Wisket
RomulusCoiocaru
Costelpetcu
Redacfiagi administrafia:
DrobetaTurnu-SevennI Colaboratori din shiindtate:
5oo
Str. Traian 7g Erika Weiscop(Germania)
Mehedin{i AtexandruJinga (Canada)
Telefon: 094614713
Administrafie:
Mariana Hoancd

Tehnoredactare:Isabel Bobia
Fotografie: Gabriel Schinderman
Co.ge13r, rV:Muzel"$ig;f#;(teracota,
sediulPNL,Tr.Sevenn)
Numdr ilushat cu lucrdri de:
Sabrina_Grecu, cls. a yII_a,
Colegiul Nafional Traian,
tu_u Severin

rl

I
I
FLORIAN ALEXANRU CHIHAI

FREEMAKE.UP

ASALTUL CLIPEI

Gramatica Fiinlei nu Poate fi ontologic5vine nu dintr-o tenta[ie, ci ca


invSlat5, Odiseeanoastr5 prin A FI tine rdspunsla stringentanevoie de adevdr'
lo c d e r d s p u nsi n fa ta u n e i d i l e me car e Infinitul ondulat- Canionul
nu doar intereseaz5dar chiar definegte revelaliei- trimite forlat g6ndul s5-9i
p ro b l e m a t i c ao mu l u i 5 i ma i cu se a mSa nu atAt admire cdt scruteze propriul
dru m u l u i s p r e e l . Mu l ti n a i vi sim t or izont ancestr al.Pentr u spir itul uman
ne v o i aa i c i d e b u so l b ... aceast6incur siunee- n fapt un r efu gi u.
Atunci cdnd Poetul gi-a gEsit Spa[iul, cum altfel, dec6t m ior itic afl S
oglinda, in ea l-a descoperitfilozoful. luminii un loc decent in geogr afi a
in zodia tbcerii Cuvdntul se citegte pe Fiinlei, Iatb cum satisfacliaintelectual5
s in e m a i - n a i n te d e a -l trS i mu t ca o daci nu atinge cel Putin Privegte
tebddd. Conversia onticH transformb mSntuireaspirituali. S-ar putea vedea
o b i e c t u lc d u t 5ri ii n su b i e ctu lre ve l atiei, Tn aceast6 Arcadie motivul orizontului,
motiv pentru care adevirul se comun MareluiOrb 9i Marelui Anonim'
recunoagtepe cel5laltt5r6m. Cum s-a intuit, poezia 9i filozofia iSi
B l a g a g t i use ,P re a b i n e , c5 -n a Pele revendic6 aici nedumeririle 9i
emersanteale congtiinteilegea reflexiei interogaliile ca-ntr-un proces de
e-n realitate una a reflectiei' Spectrul congtiintbunde mesajul geneticvine nu
anonimatului sau habitatul at6t s5 le explicec6t sE le confirme.
incongtientului privegte emergenga RSm dne de v5zut cum gr am ati c a
fiinlei la un nivel apt sondSrii ins5 Fiin[ei conjugE m ister ul cu r evelal i a.
tributar unei perspective largi care sE Nu e de- ajuns a Pune sau a medi ati z a
lase loc nu doar intuirii, ci 9i maturizdrii pr oblem a dac5 sensul inter ogatieinu
ei. trece sau e strdin de sintaxa Fiintei'
A recurgela biografianu at6t a clipei Astfel spus intru asumarea realit5tii e
tr5ite ori asumate cAt mai ales a celei nevoiede SubiectulinstantS.
promise reflect6in viziunea noastr6 mai Teza cosmoidului cunoagte 9i
pulin expresiaunei deliber5ri,c6t ne las5 atest6 inteligenta sau valenta
prima impresie,ci mai cu seamb o form5 demiur gicba om ului. De- aici( gi)a c ea
de constr6ngere impus5 unui filozof singular itatela car e nu ai tim p sb a der i
obsedatgi marcatde pulsultimpuluiintre pentru cd te definegte,
a cirui sistolS9i diastold umbra lumii ?i Crealiae asimilatbin cele din urm6,
apas5 cu greu inima.'. Diagnoza ritualului.Austeritateaprocesului,ca un
blestem,pretindemai mult dec6t oferb'

13
Tortura biologicS gi implinirea aga, f5ri de altii, ca o mare fdrd de
s p i r i tu l u i , p e n tru a -g i i mpdr ti tim pul, valuri? identitatea e-n realitate
n u d e p u ti n e o ri a j u n g sE gi- l dispute. perpetuarea unei prezente intr-un alt
I a t d p e n tru ce p re su p usulsuicid e, sau nou tim p... El tot sau l a nes fdr gi t
a5a cum Blaga insugi remarcS, de apar e dintr - o legitimi nev oi e a
fapt, crim5. SE gregim oare dacd fecundEr iiclipei! O ciud at5 pantd a
v e de m a tu n ci (sa u , d e ce nu, acum) in intuiliei ( ne) inclinE sp r e i deea c E
T i mp , a sa si n u vi l rtu a l u n de cr eatias5- i vremea nu este a noastr5 ci a timpului
f i e c e l ma i d e te mu t a l i b i ? hotbr6t sau sortit sb prolifereze cum
GeografiaFiinteiigi descriecele trei altfel or i cum s- a bEnui t dec 6t pr i n
orizonturi temporale(C-F-H-) legate noi...Iatd de ce totul e predes ti nat!
i n d iso l u b i l d e me mo ri a clipei. Dacb Sd te sim$intr us gi ch i ar m ani pul at
t i m pu l a r si mti n e vo i a cuv6ntului, in A FI e odatd (doar) ca niciodatS
p r o b a b i l cE i n n o i a r ve dea cea mai dovada adevSratei paternititi a
b u n d fo rm5 d e e xp ri ma re la o posibilS devenir ii,nu una a fiintei c i a T i m pul ui .
J u d e ca t5 d e (ma i ) Apoi. Nu Ca atare transgresarea majusculei
i n t 6mp l 6 to r, B l a g a , g i- a ar uncat probeazi gi recunoagte subiectul in
(exilat) privirea in ceea ce promite sE num e pr opr iu.
f i e ori i n se a mn bvi i to ru l . Timpul iSi poten[eazd virilitatea
atunci cdnd m omentul tr 6i t e as um at.
SINDROMUL ANCESTRAL Tot el r Em6ne pentr u v egni c i e- adi c E
intr-un fel narcisic-s5sporeasc5astfel
Vastele perspective asupra vietii gi m er eu indexul clipei . Pentr u a- Si
convolef marile in5ltimi de la care eter niza clim axul, pr olifi c ul T i m p s - a
d e f i n i ti a o mu l u i e d i sp u sSsE accepte gdndit la VIAIA.
dialogul, Astfel, persoana, ce privegte Acum cine nu se descoper5
e x c l u si v fi i n ta u ma n 6 , n u se accept5 preconceput?...
izolat5 ci, in virtutea unui destin Tare a9 vrea sE devin o clipb printre
superior,detagatS. acele secunde fdgSduite! Atunci cu
Intre obiectul referint5 gi subiectul sigurant5 pentru acum Timpul va gti sE
i n s t a n td o a za re g 5 si ri ie tot una cu a promit5 un destin mai bun sau fidel
ispititoarei cbut5ri. Pluralul- natura gi vietii.
m o ti vu lcE u t5 ri i -a cS ru ia bsen!5 nu e-
n consecintSde conceput trebuie sE TRECUTUL... LA PREZENT
d e v in 5T nce l e d i n u rmHsi ngular .
Dru mu l sp re mi n e , d e schistutur or , Existb momente in viatb unde se
n u du ce to tu g i l a E U . D e la ( un) bun decide in locul nostru gi nu trebuie sH
Tnceput trebuie spus cd realitatea apelSm la er gonomia idei l or pentr u a
atest5 concursul sau emulalia de ne da seama cd amintirea dac5 nu-gi
imprejur5ri amplu dezb6tute in planul recunoagte, cel putin igi revendicE
congtiintei. Persoana privegte nu spatiul,cum altfel, dec6t interior. De-
intrarea, ci validarea in lume aceea fie-mi permis atentatul la o
(afirmarea condifiei). Omul (conditia for m uld senescentE... Nu oam eni i
a f i r m S ri i ) n u i n ch e i e c i deschide tr Siesc din am intir i ci noi habi tSm i n
d e f i n i ti al u i , ele. Cine nu obser u5aici , dac 5 nu i n
D e g i o ri ci n e e ste u n i c - destinulgi micar pentr u adevbr s i gni fi antul
e x p e ri e n tan u se i mp ru mutb - nimeni sentiment post- adamic? Pr i m ul
ori cincEtf putea sE vorbeasc5 de EU om( al lui Dum nezeu) p6n5 l a

L4
traumaticul episod de subsid nt5 Circumstantelenu-gi schimbb viza
ritEcea in absenta oris5rei amintiri pe de flotant in ci peste timp sub
t Er d m u l e x t a zu l u i . In a mi n ti re 9i pretextul vietii.
congtiinf5existb dacb nu un semn cel Adevbrul proscris rHm6ne Eul, cel
putin un consemn,Oricum ele nu apar obligat, din mersul firii, s5-gi asume ori
dec6t in declinatul sau noul destin al salvgardezefiinta cu care se identificS,
fiintei ex-adamice.Cum s-a bEnuit,am Dacd te incumeti s5-i tai pasul fii
dorit daci nu licentierea atunci pr egbtit sd- i devii dr u m .
explicareaideii dup5 care amintirca neo- Tr anscendentul ( dincofo de ...) 9i
adamic6 respectd gi perpetueaz6 forma transcendentalul (dincoace de ..) nu
de taumaturgiea dureriiprimordiale. mErginesc ci insolesc fiinta. Drumul
Amintirea- o alt5 MARE TETHYS acesta (cum s-a aflat, din sau Tn
(ne) descoperdDORUL-aceastd ran6 a perspectiva homomorfismuluikantian)
id e i id e D u m ne ze u . e unul de pe care z6rile nu se v5d ci se
Pu l s u ln o e ti c p u n e -n te n si u n ei n ima intrev5d. Omul (tema educafiei) se
fumii. Nevoia acut5 a cardiognosei caut5 intre semn 9i consemn dar se
c al i f i c 5s i n d r o mu lvi e l i i . S i n g u ru l(d oar ) enunt6dincolo.deele.
prin excelentdtdm5duitor. Sensulvietii nu poate fi deviat, ins5
fiecare e chemat s5-l cultive. Cu
ODISEEA LUI EU stringenta acestei nevoi nu se poate
PRIN ALTER.EGO lupta ci combate.

Inventarul a ceea ce congtiinta DESPREAM INTIRI.


individului datoreaz6 societ5tii ori
plu r a l u l u i ( p s i h o l o g i e ico l e cti ve ),d acE Privili ce titlu! C6td uimiri'irebuie
nu explic5 cel putin reprezint5 sb fie in sufletul oric5rui copil la auzul
subiectulei in congtiinta universalE, acestorvorbe?
acolo unde fiecare suntem umbra Nu gtim. Putem bSnuiinsb tot at6ta
tuturor. team 5...Cel m ic simte cb gi copil5r i a,
D a c E p l u ra l u l a r fi n e vo i t s5- gi la r 6ndul €i, ar e o Vale a PlSnger i i
scoat5 Cartea de ldentitate, cU noastre gi din totdeauna, Dacd nu
s ig u r a n t 6p e ea a m g 5 si scri su n si n gur putenn opr i tim pul atunci m Ecar si - l
nu m e - v i a t a . C i n e g ti e s5 -g i fa c5 din intoarcem. $i cum altfel dac5 nu prin
destin un prolog e preg5tit sb se amintir e, singur ul mod in car e te p oti
citeascdpentru sine insugi. intAlnicu tine insuti .
O m u l e o b l i g a t n u d o a r sE se Pe dr um ul copilSr iei tim pul
reg5seasc5ci s5 Se gi recucereascS" rbsturnat transform6 umbra in cEl5uz5.
Pentru asta e nevoie s5-gi faci din A te salva prin cuvinte vine din nevoia
fiecare clip5 o redutS. Lupta cu tine, de -a scrie gi nu din plScere,cum prea
prolificS,ajunge a tuturor. Cei care nu mult s-a crezut.
ie s d i n f o r m ul 5 su n t co n d a mn a [i s- o Am intir ile pentr u autor ul lor nu
constituie. Ei nu se pot recunoagtein r epr ezintSo desf5tar e ci un r efugi u.
lectura de sine (aici doar tr5it5 9i Dincolode intdmplSr ilehazlii pulini au
niciodat5cultivatb). Acegtiasunt marii v5zut nr er sul necr ulEtor al tim pul uil a
f ru s t r a t i . .d. e e i i n g i g i . care doar amintirile noastrese ?ncumeti
O m u l - s i s te m mo b i l a re d re p tu l la s5-i finb pasul gi asta in vreme ce altii n-
au t o n o m i e g i n u d e p u [i n e o ri cu lpa au gtiut dec6t sE rdd5.
dezert5rii.

15
Momentulscrierii(maturitatea)nu poate intelegi din faptul cE gcoalagi biserica
sEcoincidEcu subiectul
ei (copil5ria). sunt in acelagitoc? Cuv 6ntul ,l a ti m p
A (te) traduce?nseamn5, m5carin invigat, r5m6ne in cele din urmb- vezi
parte,a (te) tr5da...Amintirilene apar crucile sau memoria pierdufifor-singurul
astfelnu o copieci o replicdla originall ce nu se poate ritbci pentrucE e chemat
I n tr-o l u me d i n sE (ne) descrie.
care te simti Hu m ul egti ule l oc
expulzat nu e timp de trecere spre
pentru ci despre m En bs ti r i ,oam eni
Amintiri, fapt gi tipograficvedem
pentru care aici nu in acest sat un
avem ore, minute, pridvor cu
secunde. perspectiva lumii.
De la o vremet cu FSrEsE vreau, deci
lacrimi in ochi gtiu forlat, gSndul m-a
bine cE m-or (tot) dus la
omori... cuv6ntul din limba
Pesemne sdrbb pritvor ce-
amintirilecunoscai nseamnS arest.
respectd ritmuri Omul e condamnat
eterne nu la copildrialui ci
Din cdnd in c6nd in amintireaeif Aici
vremea trece ba azi, ?Si dau intAlnire
ba m6ine... timpul 9i spatiul
Iatb de ce, pentru vorbind despre
noi umilinta trufag5 fiin[5. Contextul le
prin care fumea rezerv5 gi confirm6
aceastavorbegtesalv6ndu-sede la uitare, dreptulla cuvdnt,
implicdEulnaratorin Eul erou.
Ia,am fost gi eu in lumea asta... Ce vremi gi ce locuri mai erau prin pdrfile
DacE amintirile ne reprezintd,cum am noastre,Doamnegi ce oameni...
putea sd le (Si) percepem?Adev5ratul Amintirile nu vorbesc la singular. Ne
cititorst5 Tnfata cuvdntuluicu ochiiinchigi, privescpe to!i. Drept pentru care logica
semn c5 ftecaredintre noi are dreptul la o textului nu pune accentulpe elementul
poveste,doar a lui. Un motiv (in plus)de-a subiectiv,nu e centrat5pe subiect.
fi, dac5 nu obligali, m5car tentafi in
afiliereatitlului la adev5r,deci spre o altb Stau cdteodatdgi-mi aduc aminte...
lecturS. Momenteca acesteatransform5autorul
Amintiri din copilSrie reclam6in fond lor in ...mar tor l
Amintiri dintr-o copilSrie. Pe ur meleamintir ilorsE
, n e c i ti m nou5
Satul romdnesc e situat in jurul lui ingine g6ndur ile,aga ... ca- ntr - o C ar te
inchisS,cum altfel pentru gi de la sine
Dumnezeugi al mortilor. Ce altceva sd ( ingeles) .
16
rssN 1454-7023