You are on page 1of 20

Θίσβη

Η
καταστροφή
του φυσικού
περιβάλλοντος
δεν είναι
ανάπτυξη
...ώρα μηδέν... Απρίλιος 2010
τεύχος 4 Διανέμεται Δωρεάν
Εφημερίδα της Κίνησης Πολιτών του Δήμου Θίσβης

Η ΕΞΟΥΣΙΑ Δεύτερο Λιμάνι στο Βαθύ


Η
εξουσία πολλές φορές τρελαίνει
τον άνθρωπο. Τον κάνει να πιστεύει Λιμενικές
Εγκαταστάσεις
ότι είναι κάτι το διαφορετικό, ένα Βιομηχανικής
ανώτερο ον. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώ­ Περιοχής Θίσβης

νεται όταν πρόκειται για ανεπαρκείς ανθρώ­


πους. Για ανθρώπους που συνειδητοποιούν
ότι δεν το αξίζουν και οι οποίοι πιέζονται από
το βάρος των ευθυνών της θέσης που κατέ­
Αιγιαλός παραλίας
χουν και την αναποτελεσματικότητα τους. που ζητείται για
Η εξουσία κάνει τους ανθρώπους να αμύ­ δημιουργία νέων
Λιμενικών Εγκατα-
νονται επιτιθέμενοι. Να κλείνονται στον εαυτό στάσεων από τσι-
μεντοβιομηχανία
τους και σε μικρά κυκλώματα για να μπορέ­ ΤΙΤΑΝ
σουν να απολαύσουν το όνειρο της αίγλης,
που τελικά δεν κερδίζεται με τις θέσεις, αλλά
με τις πράξεις του καθένα μας στον κοινωνικό
του περίγυρο. Κι εδώ είναι η μεγάλη ψυχολο­
γική πίεση που αντιμετωπίζουν οι ανεπαρκείς Με ισχνή πλειοψηφία το Δ.Σ. της Θίσβης, είπε ΟΧΙ στην προσπάθεια της τσιμεντο­
άνθρωποι της εξουσίας. Καταλαβαίνουν ότι βιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, για δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων στο Βαθύ. ▶ σελ. 4
αυτό που τους δόθηκε, αυτό που τους χαρίστη­
κε πολλές φορές στην ζωή τους, αυτό που θαύ­
μαζαν και επιθυμούσαν, τελικά δεν μπορούν Ο προϋπολογισμός του Δήμου Θίσβης το 2010
να το υπηρετήσουν. Αυτή είναι η πρώτη τους Με σημαντική καθυστέρηση τεσσάρων μηνών το Σάββατο 27 Μάρτη του 2010
δυστυχία. Να μην μπορούν να απολαύσουν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2010. ▶ σελ. 4
την αίγλη και το σεβασμό που τους προσφέρει
μια θέση εξουσίας, παρ’ ότι την κατέκτησαν.
Το δεύτερο χτύπημα έρχεται αργότερα,
όταν μετά από καιρό χάσουν τη θέση που
Τα πέτρινα Γεφύρια του Δήμου Θίσβης
κατείχαν. Εκεί η χαρά μετατρέπεται σε δράμα.
Γιατί ο άνθρωπος που την κατείχε αρχίζει να
συνειδητοποιεί ότι αυτό που ζούσε ήταν ένα
όνειρο απατηλό. Ούτε σεβασμός στο πρόσω­
πό του υπήρχε, ούτε αλήθεια στα κομπλιμέντα,
ούτε αναγνώριση, ούτε τίποτα. Εκεί ο πρώην
κάτοχος της εξουσίας αντιλαμβάνεται ότι
ήταν ένα απλό εργαλείο που βόλευε κάποιους,
οι οποίοι τον χρησιμοποιούσαν όσο τους ήταν
χρήσιμος. Εκεί η εξουσία έρχεται ως εκδίκηση
και τρελαίνει στην κυριολεξία τον άνθρωπο.
Η εξουσία έχει αξία όταν παρέλθει.
Αν ο άνθρωπος που δεν κατέχει πια την
εξουσία εξακολουθεί να έχει τον σεβασμό των
συμπολιτών του, τότε ωφέλησε πραγματικά
τον τόπο του. Αν επανέλθει όμως και πάλι Το Υπουργείο Πολιτισμού με πρόσφατη απόφασή του, χαρακτηρίζει ως Μνημεία
στο τίποτα, τότε σημαίνει ότι παρέμεινε αμε­ επτά πέτρινα γεφύρια του Δήμου Θίσβης στο Νομό Βοιωτίας. ▶ σελ. 5
λητέος στην τοπική κοινωνία, ότι ήταν ιδιαί­
τερα χαμηλών προδιαγραφών για να την υπη­
ρετήσει. Δυστυχώς για εμάς και τον τόπο μας, Ο Καλλικράτης & ο Δήμος Θίσβης
τέτοιους υπηρέτες της εξουσίας γνωρίσαμε Μεγάλη αγωνία επικρατεί στους Δήμους του Νομού μας και σε όλους σχεδόν
αρκετούς τα τελευταία χρόνια στον Δήμο μας. τους Δήμους της χώρας ενόψει του Σχεδίου Καλλικράτη και της επικείμενης
—Η Σύνταξη συνένωσης των Δήμων. Κάθε μέρα αλλάζουν τα σενάρια και οι συσχετισμοί
κάθε μέρα αλλάζει ο υποτιθέμενος χάρτης των Δήμων. ▶ σελ. 8
1
Θίσβη αιχμές

Η «Θισβιακή Ηχώ» Αντίθετα για εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, μο στον Αι Γιάννη ή το Βαθύ, θα βρείτε ωραίες

και η «Ξηρονομή» 1 όπου η παρουσία του κόσμου ήταν μικρότερη ή μεγάλες πινακίδες που ενημερώνουν τους

Σ
μηδαμινή, η Θισβιακή Ηχώ άπλωσε «σεντόνια». οδηγούς για το χώρο της Βιομηχανικής Περιο­
την περιοχή μας τα τελευταία χρόνια χής. Καμιά πινακίδα όμως δεν πληροφορεί
κυκλοφορούν δύο τοπικές εφημερί­ Η «Θισβιακή Ηχώ» τον ταλαίπωρο οδηγό για το που βρίσκονται
δες. Η «Θισβιακή Ηχώ» και η «ΞΗΡΟ­
και η «Ξηρονομή» 2 οι πανέμορφες παραλίες του Αη Γιάννη και του

Ε
ΝΟΜΗ». Η πρώτη κυκλοφορεί με έξοδα του Βαθύ. Σαν να μην υπάρχουν. Τυχαίο ή σκόπιμο;
Δήμου και πιο συγκεκριμένα του Πολιτιστι­ ίθισται, ειδικά στον επαρχιακό τύπο,
κού Κέντρου, έχοντας ως διευθύντρια και όταν μια νέα εκδοτική προσπάθεια Οι Πινακίδες προς
εκδότρια την Κα Ε. Κοβάνη ενώ ή δεύτερη ξεκινά, ένα καινούργιο φύλλο, εφημε­
τον Αη Γιάννη 2
Α
από τον Σύλλογο των Ξηρονομαίων με εκδό­ ρίδα ή περιοδικό βγαίνουν, να χαιρετίζονται
τη και διευθυντή τον κύριο Αθ. Καλοζούμη από τα υπόλοιπα έντυπα της περιοχής. Στον ν δεν μας απατά η μνήμη μας για να
Σεβόμαστε και τιμάμε την κ. Ε. Κοβάνη, διευ­ ένα χρόνο που εκδίδεται η εφημερίδα μας, τοποθετήσει κάποιος μια πινακίδα σε
θύντρια και εκδότρια της εφημερίδας «Θισβια­ η «Θισβιακή Ηχώ» δεν διέθεσε ούτε μία αράδα. δημόσιο χώρο πρέπει να έχει την άδεια
κή Ηχώ». Όμως, οφείλουμε να παρατηρήσουμε Σαν να μην υπάρχουμε. Ίσως το γεγονός ότι του Δήμου ή της Νομαρχίας. Κύριε Δήμαρχε
ότι η στάση της απέναντι στον αγώνα μας για εκδόθηκε μια νέα εφημερίδα στον Δήμο μας γιατί δεν προχωρήσατε αμέσως στην εγκατά­
το Περιβάλλον, όπως και η αντιμετώπιση που να ήταν ήσσονος σημασίας για τη συντακτική σταση πινακίδων που να ενημερώνουν τους
είχε μέχρι σήμερα το φύλο μας από τις σελίδες της ομάδα. Ίσως το γεγονός ότι η ύλη της νέας επισκέπτες, τους τουρίστες και τους φίλους της
της εφημερίδας της, δεν τιμούν ούτε την ίδια εφημερίδας εστιάζει στο σημαντικότερο πρό­ περιοχής μας για το που βρίσκονται οι παραλίες
ούτε το πνευματικό της έργο. βλημα της περιοχής μας, το Περιβάλλον, πάλι αυτές; Ποιος έλαβε απόφαση για «ανάρτηση
Εκδηλώσεις μας για ζητήματα που καίνε να ήταν ήσσονος σημασίας για τη συντακτική πινακίδων- συσκότιση» στο σταυροδρόμι του
τον τόπο μας, όπως η ρύπανση από τα εργο­ της ομάδα. Επειδή όμως η «Θισβιακή Ηχώ» Νέου Δρόμου με τον Αη Γιάννη και το Βαθύ;
στάσια, στις οποίες ήλθαν περισσότερα από δεν είναι μόνο η συντακτική της ομάδα, αλλά
300 άτομα, το χρηματοδοτούμενο με χρήμα­ και ο Δήμος, και πιο συγκεκριμένα οι πολίτες Δενδροφύτευση
τα των Δημοτών έντυπο της, αφιέρωσε μόλις του Δήμου Θίσβης. που χρηματοδοτούν
Μυστήριο
Δ
δύο αράδες. Συνολικά στα τελευταία δύο καθημερινά την έκδοση της με τα δημοτικά
χρόνια η «Θισβιακή Ηχώ» έχει αφιερώσει για τέλη, οφείλει να είναι αμερόληπτη με όλους. ενδροφύτευση μυστήριο, φαίνεται ότι
την Κίνηση Πολιτών Θίσβης και τον αγώνα πραγματοποίησε στις 17 Δεκεμβρίου
της για το Περιβάλλον μόλις 50 λέξεις! Η «Θισβιακή Ηχώ» ο Σύλλογος Γυναικών Θίσβης στην

και η «Ξηρονομή» 3 Σφακιώνα, ένα μικρό μέρος απ’ όσα έκαψαν

Ε
οι φετινές φωτιές στη μαρτυρική Θίσβη. Το
Θίσβη ντελώς αντίθετη στάση κράτησε
η άλλη εφημερίδα που βγαίνει στην
μυστήριο έχει να κάνει με την ημέρα Πέμπτη
που επιλέχθηκε για να γίνει η δενδροφύτευση.
Ανεξάρτητη Έκδοση Οικολογικού, περιοχή μας εδώ και 18 χρόνια, προ­ Έχετε δει πολλούς συλλόγους να κάνουν δεν­
Πολιτιστικού και Κοινωνικού Προβληματισμού
σφέροντας σημαντικό πολιτιστικό, ανθρω­ δροφυτεύσεις εργάσιμες ημέρες; Ποιοι είναι
Τεύχος 4ο, Απρίλιος 2010
πιστικό και πνευματικό έργο στη κοινότητα οι λόγοι που οδήγησαν τον Σύλλογο να πραγ­
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης της και ολόκληρο το Δήμο Θίσβης, η «Ξηρο­ ματοποιήσει τη δενδροφύτευση αυτή καθημε­
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ νομή». Πριν ακόμη η εκδοτική μας προσπά­ ρινή και όχι μια αργία ή ένα Σαββατοκύριακο
Δημήτριος Μιχάλης, Παναγιώτης Πολυτάρχος
θεια ξεκινήσει, η «Ξηρονομή» διέθεσε τις που θα είχε μεγαλύτερη μαζικότητα; Πόσα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύρου 37, Χολαργός - Τ.Κ. 155 62 - Τηλ: 697 217 0461 φιλόξενες σελίδες της στην Κίνηση Πολιτών μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν σε αυτήν;
e-mail: kpthisvis@hotmail.com και συμπαραστάθηκε αμέριστα στον αγώνα Ένα άλλο ερώτημα της «δενδροφύτευσης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ μας μέχρι σήμερα για ένα καλύτερο περιβάλ­ μυστήριο» είναι γιατί δεν ενημερώθηκαν όλοι
Ράνια Μανιάτη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ λον στο Δήμο μας. Θέλουμε να την ευχαρι­ οι Σύλλογοι της περιοχής πλην του ποδοσφαι­
Βάσω Λυμπερίου, Δημήτριος Μιχάλης, στήσουμε για την τιμή που μας έκανε, να μας ρικού, Α.Ο. Ελικώνας – Δομβραίνας, έτσι ώστε
Παναγιώτης Πολυτάρχος, Πέτρος Ρούσης
καλωσορίσει στο εξώφυλλο της και να της να εξασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερη συμμετο­
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Symbol Χρήστος Κεντρωτής ευχηθούμε να εξακολουθήσει να είναι πάντα χή του κόσμου. Εμείς, η Κίνηση Πολιτών Θίσβης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ αδέσμευτη και υγιής όπως ήταν μέχρι σήμε­ για το Περιβάλλον για παράδειγμα, θα παρείχα­
Art & Vision Α. Ξένος & Συνεργάτες Ο.Ε. ρα, άκαμπτη σε πιέσεις και σκοπιμότητες. με αμέριστη την υποστήριξη μας σε μια τέτοια
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν εκδήλωση αν φυσικά κάποιος μας το είχε…
κατ’ ανάγκη τη θέση της εφημερίδας.
Οι Πινακίδες προς πεί. Τα τηλέφωνα μας είναι γνωστά σε όλους,

Α τον Αη Γιάννη 1
πό παράλειψή μας ξεχάσαμε και αναγράφονται στην εφημερίδα μας.

Π
να αναφέρουμε ότι όλο το φωτο­ Tο πόσο άγγιξε η μεγάλη φωτιά στον Δήμο
γραφικό υλικό που χρησιμοποιή­ ριν από λίγο καιρό γράφαμε για την μας, την Κίνηση Πολιτών Θίσβης, αναφέρεται
σαμε στο τρίτο τεύχος για τις πυρκαγιές έλλειψη πινακίδων στους αρχαιολο­ στο «ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΥΛΛΟ της ΘΙΣΒΗΣ» για τον
ανήκει στην συμπατριώτισσά μας Αγγε­ γικούς χώρους της Θίσβης. Φαίνεται πύρινο εφιάλτη. Η Κίνηση στο φύλλο αυτό,
λική Καραμπογιά. Θέλουμε να την ευχα­ ότι οι παρατηρήσεις μας ακούστηκαν από έχει προτείνει μια δέσμη συγκεκριμένων
ριστήσουμε για την προσφορά της και τους υπεύθυνους της ΒΙ.ΠΕ. οι οποίοι έκαναν προτάσεων (με βραχυπρόθεσμα και μακρο­
να ζητήσουμε συγγνώμη που εκ παρα­ τις σχετικές ενέργειες και εγκατέστησαν κά- πρόθεσμα μέτρα) τόσο στην Τοπική όσο
δρομής δεν αναφέρθηκε το όνομά της. ποιες μεγάλων διαστάσεων πινακίδες. Έτσι και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά
σήμερα πηγαίνοντας από τον καινούργιο δρό­ και σε όλους τους συλλόγους της περιοχής.
2
αιχμές Θίσβη
Δενδροφύτευση αυτή στην περιοχή, χωρίς ρυμοτομικό σχεδια­
Σας Ευχαριστούμε!!!

Ε
Ιγκόγνιτο σμό, χωρίς άδεια λειτουργίας και με 2.500 τ.μ.

Έ
παράνομων κτιριακών κατασκευών δεν δη- να μεγάλο ευχαριστώ για τα
να άλλο ερώτημα είναι γιατί δεν συμ­ μιουργούσε πρόβλημα στην περιοχή; Όμως μέλη και τους φίλους ομογε-
μετείχε η Νομαρχία και η Δημοτική αναρωτιόμαστε, εάν υπήρχαν οι υποδομές και νείς από την Αμερική που
Αρχή, που νωρίτερα ήταν παρούσες ο ρυμοτομικός σχεδιασμός, θα μπορούσε να με την ηθική και οικονομική
σε όλες τις δενδροφυτεύσεις καμένων. Ενδια­ λειτουργήσει το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγω­ υποστήριξη τους μας έχουν βοηθήσει να
φέρθηκαν να βάλουν κι αυτοί κάνα δενδράκι; γής στο Λικέρι, σε περιοχή που υπάρχει το φαι­ υπάρχουμε σαν παρουσία και να συνεχίζου­
Είχαν ενημερωθεί ο Νομάρχης, ο δήμαρχος νόμενο του Θερμοκρασιακού Αναστρόφου; με τους νομικούς κυρίως αγώνες μας για
και το δημοτικό συμβούλιο; Σχετικά με τον καθηγητή, που ήταν εκπρό­ έλεγχο των παρανομιών, των αυθαιρεσιών
Αν όχι, τότε δεν έχουμε να κάνουμε απλά σωπος του Δήμου στο θέμα αυτό, σας ενη­ στην περιοχή μας και την προστασία της.
με μια «δενδροφύτευση μυστήριο» αλλά με μερώσουμε ότι το 2008 ανέλαβε μαζί με Χωρίς την συμβολή σας θα ήταν αδύ­
μια «δενδροφύτευση-ιγκόγνιτο». Γιατί τέτοια την ομάδα του, τεχνική έκθεση για το εργο­ νατο να έχουμε καταφέρει ότι καταφέρα­
μυστικότητα ρε κορίτσια; Ποιους θέλατε να στάσιο ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό με μέχρι τώρα.
αποκλείσετε και ποιους να συμπεριλάβετε αέριο στη Θίσβη Βοιωτίας, το εργοστάσιο Η παρουσία και η βοήθεια σας μας δίνει
σε μια εκδήλωση που αγγίζει όλο τον κόσμο που κατασκευάζεται σήμερα στην περιοχή κουράγιο για να συνεχίσουμε.
της Θίσβης; Και αλήθεια, τι δουλειά γυρεύει μας (Συγκεκριμένα η τελική έκθεση εκπονή­ Σας ευχαριστούμε από την ψυχή μας!!!
η αλεπού στο παζάρι. Με ποιο τρόπο και θηκε για τη Thisvi Power Generation Plant Και εμείς και ο τόπος όλος!!!
γιατί συνέβαλλε στη δενδροφύτευση ο μεγα­ A.E., δηλαδή την κοινοπραξία της Ηλεκτρο­ Να είστε καλά!!!
λύτερος ρυπαντής της περιοχής μας, η Σωλη­ παραγωγικής Θίσβης με την Edisson). Συνεισφορές γα την εφημερίδα μας
νουργεία Κορίνθου; Τι σχέσεις έχετε μαζί Λυπόμαστε, κύριε δήμαρχε, αλλά όταν Ασβός Μαρία 100$
τους; Μήπως με τα λίγα δενδράκια που σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το περιβάλλον Γολεμάτης Γ. Γεώργιος 30$
προσέφεραν και τη μεταφορά των μαθητών της περιοχής μας, πηγαίνετε χωρίς ενημέρω­ Μίχα Ελένη 50$
στον χώρο της δενδροφύτευσης, ξεχάσαμε ση και πληροφόρηση, με γενικόλογες τοπο­ Δέδες Παναγιώτης 30$
τους ρύπους που ποτίζουν καθημερινά τόσα θετήσεις και με τέτοιους συνεργάτες δίπλα Καντρεβάς Δημήτριος 300$
χρόνια την περιοχή μας; σας, να υποστηρίξετε το δίκιο μας, τότε Καραμπογιάς Νώντας 1000$
δυστυχώς δεν πείθεται κανένας. Μετά ανα­ Γολεμάτη Ανθούλα 300$
Η Δημοτική Αρχή ρωτιόμαστε και έχουμε απορίες, πώς είναι
δυνατόν 7 χρόνια τώρα, ο Δήμος μας, μετά
Γολεμάτης Γ. Γεώργιος
Γολεμάτης Γ. Γεώργιος
30$
30$
και το Εργοστάσιο από τόσες προσφυγές στη δικαιοσύνη για Νικολάου Ε. Νικόλαος 100$

Ηλεκτροπαραγωγής τα θέματα της ΒΙ.ΠΕ., που κοστίζουν βέβαια Ρουγκάκις Βασίλης 25$

Σ
σε χρήμα, να μην έχει κερδίσει ούτε μία. Ρουγκάκις Δημήτριος 25$
ε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμ­ Σέγκος Αθανάσιος 20$
βουλίου, που έγινε στις 8 Οκτωβρίου
του 2003, στην έδρα της Νομαρχίας
Το Νομαρχιακό Σιακαντάρης Αγαθός 20$

στη Λιβαδειά, συζητήθηκε η αξιολόγηση της Συμβούλιο και


Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
το Εργοστάσιο Σκοτάδι!!!

Υ
του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στη
Θίσβη. Σ’ αυτήν παρευρέθηκε και ο δήμαρχός
Ηλεκτροπαραγωγής πάρχει κάποιος λόγος που ο δημο­

Θ
μας, κ. Κοβάνης, μαζί με έναν τεχνικό σύμβου­ τικός φωτισμός στο Δημοτικό Δια­
λο, που ζήτησαν και πήραν τον λόγο για να ετική ήταν η γνωμοδότηση που μέρισμα της Δομβραίνας, στις τρεις
τοποθετηθούν πάνω στο θέμα. Μεταφέρουμε έδωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο τελευταίες κολώνες, εντός οικισμού, στο
λέξη προς λέξη, όπως αναγράφονται στα πρα­ του Νομού Βοιωτίας για την κατα­ δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο, μετά τη δια­
κτικά της Νομαρχίας, τι ειπώθηκε από τον σκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαρα­ σταύρωση εδώ και μήνες δεν λειτουργεί;
δήμαρχό μας και τον τεχνικό του σύμβουλο γωγής στη Θίσβη. Στη συνεδρίαση της 8ης Υπάρχουν, ζουν και δουλεύουν άνθρωποι
στη συνεδρίαση αυτή για να βγάλετε τα συ- Οκτωβρίου 2003 που έγινε για το θέμα αυτό, εκεί και η αδιαφορία των αρμοδίων τους
μπεράσματα σας. Ο δήμαρχος Θίσβης ανέφε­ υπέρ της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλο­ καθιστά υπεύθυνους για τον όποιο κίνδυνο
ρε ότι «το Δημ. Συμβούλιο της Θίσβης δεν συμ- ντικών Επιπτώσεων του Εργοστασίου ψή- εγκυμονεί το σκοτάδι, για τους ανθρώπους
φωνεί με αυτήν την επένδυση, διότι στη ΒΙ.ΠΕ. φισαν 13 σύμβουλοι, 7 κατά και ένα λευκό. αυτούς και τις περιουσίες τους.
δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για Για την ιστορία, μεταξύ αυτών που ψήφισαν
να δεχθεί τέτοιου είδους επενδύσεις, γιατί δεν υπέρ της κατασκευής του εργοστασίου ηλε­
Τύφλωση

Σ
υπάρχει ο ρυμοτομικός σχεδιασμός, και ήδη κτροπαραγωγής στον τόπο μας, ήταν ο κύ-
η περιοχή είναι επιβαρυμένη από τη λειτουργία ριος Μπακομήτρος Κωνσταντίνος, ο κύριος το νέο περιφερειακό δρόμο, στο ύψος
των υπαρχουσών βιομηχανιών. Στη συνέχεια Καμούτσης Αναστάσιος, ο κύριος Αγγέλου της Δομβραίνας, τη νύχτα, οι προβο­
έλαβε τον λόγο ο κ. Γ. Κάλος, Πανεπιστημιακός Δημήτρης και ο κύριος Ζιώγας Γεώργιος. λείς της Σωληνουργείας, τυφλώνουν
καθηγητής και εκπρόσωπος του δήμου Θίσβης, Επειδή οι εκλογές είναι κοντά ας τους έχουμε επικίνδυνα τους οδηγούς των διερχόμενων
ο οποίος τόνισε ότι είναι υπέρ της δημιουργίας στα υπόψη μας, να τους ξανατιμήσουμε αυτοκινήτων.
της μονάδας, αρκεί να γίνει σωστά». με την ψήφο μας, ώστε να μας φέρουν και Θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, διότι αλλιώς
Δηλαδή, κύριε δήμαρχε, η Σωληνουργεία το δεύτερο εργοστάσιο της ηλεκτροπαρα­ φοβόμαστε, ότι σύντομα δεν θα αποφύγουμε
Κορίνθου που λειτουργούσε ήδη την περίοδο γωγής που ετοιμάζει η εταιρία. τα ατυχήματα.
3
Θίσβη δημοτικά

Δεύτερο Λιμάνι στο Βαθύ


Έ
να από τα θέματα που ήρθε για συζή­ οι Σ. Δέδες, Ο. Σπύρου, Σ. Τυπάλδος, Κ. Βόζης, η εταιρία Σ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είχε
τηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γ. Μεϊδάνης. Να μη γίνουν οι λιμενικές εγκα­ ζητήσει να γίνει παραχώρηση ή του δικαιώμα­
29ης Ιανουαρίου ήταν η γνωμοδότη­ ταστάσεις ψήφισαν οι Γ. Δέδες, Γ. Μαρίνης, Β. τος απλής χρήσης του αιγιαλού και της παρα­
ση του Δημοτικού Συμβουλίου για Κοβάνης, Ε. Κοβάνη, Χ. Αραπάκης και Δ. Σύρος. λίας για την φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών
την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού παρα­ από το Λατομείο που βρισκόταν στην Θέση
λίας και θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση έργων Με ισχνή πλειοψηφία «Όρμο Βαθύ». Ευτυχώς και τότε η πλειοψηφία
(λιμενικών εγκαταστάσεων) στον όρμο Βαθύ του Δημοτικού Συμβουλίου του κυρίου Κ. Κο-
του Δημοτικού Διαμερίσματος Θίσβης από το Δημοτικό Συμβούλιο βάνη είχε ψηφίσει κατά της παραχώρησης.
την εταιρία INTER BETON Δομικά Υλικά Α.Ε.
Η INTER BETON Δομικά Υλικά Α.Ε. είναι
της Θίσβης, είπε ΟΧΙ Επειδή πολλά ακούγονται γύρω από την
απόφαση των 6 δημοτικών συμβούλων να
μια εταιρία που ασχολείται με τα αδρανή υλικά, στην προσπάθεια της ψηφίσουν υπέρ της δημιουργίας νέων λιμενι­
η οποία ανήκει στις θυγατρικές του ομίλου κών εγκαταστάσεων από τον Τιτάνα στην πε-
της Τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. Ο όμιλος τσιμεντοβιομηχανίας ριοχή μας, περιμένουμε να μας εξηγήσουν
της ΤΙΤΑΝ εγκαταστάθηκε στην περιοχή μας
το 2008, αποκτώντας το 100% των μετοχών της
ΤΙΤΑΝ, για δημιουργία το σκεπτικό της απόφασης που καταδεικνύει,
ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός δεύτε­
εταιρίας Λατομεία Θίσβης Α.Ε. Όπως έγινε και
με το συγκρότημα του Ομίλου Στασινόπουλου
και νέων λιμενικών ρου εμπορικού λιμανιού στην περιοχή μας.
Οι πολίτες του Δήμου Θίσβης θα πρέπει να
η βασική αιτία που την τράβηξε την εταιρία εγκαταστάσεων στο Βαθύ. γνωρίζουν τι ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβου­
αυτή στην περιοχή μας ήταν ο στόχος της για λοι και τους λόγους με τους οποίους δικαιολο­
την δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων. Είναι απορίας άξιον, τη στιγμή που στην γούν τις αποφάσεις με την ψήφο τους. Το περι­
Στην συζήτηση που έγινε στο δημοτικό συμ­ περιοχή μας γίνεται ένας αγώνας για να προ­ βάλλον δεν προσφέρεται παιχνίδια πίσω από
βούλιο διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις. Η μία στατευθούν οι παραλίες και το περιβάλλον την πλάτη τους. Όσο για τις θέσεις εργασίας
που υποστήριζε την λειτουργία δεύτερου λιμα­ μας, με τι κριτήρια οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι νομίζουμε ότι η προσφορά εργασίας στην
νιού στο Βαθύ και η άλλη που ήταν αρνητική. ψήφισαν να δημιουργηθεί και δεύτερο λιμάνι περιοχή μας είναι αρκετά μεγάλη. Το αντιλαμ­
Με ισχνή πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβού­ στο Βαθύ από μια εταιρία παραγωγής αδρα­ βανόμαστε όλοι μας αν κοιτάξουμε γύρω μας.
λιο της Θίσβης, είπε ΟΧΙ στην προσπάθεια της νών υλικών που θα μολύνει ανεπανόρθωτα Ο χώρος της εφημερίδας μας θα είναι στην διά­
τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, για δημιουργία τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής μας. θεση τους για να μας αναλύσουν τις σκέψεις, που
και νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στο Βαθύ. Υπόψη μας έχουμε και άλλη μια προσπάθεια τους οδήγησαν να πάρουν την απόφαση αυτή.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν υπέρ της που είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2007 για την Οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι σωστοί πολίτες.
δημιουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων είναι δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, όταν —Δ. Μ.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Θίσβης για το 2010

Μ
ε σημαντική καθυστέρηση απορροφούν τα 2.308.583,82 ευρώ. Είναι ντροπή να μην περιλαμβάνει δράσεις
τεσσάρων μηνών το Σάββατο Μπορούμε επίσης να πούμε πως είχαμε για κοινωνικές δαπάνες. Να μην υπάρχει λέξη
27 Μάρτη του 2010 η δημοτι­ ένα προϋπολογισμό φωτοτυπία των προη­ για την προστασία του περιβάλλοντος και
κή αρχή έφερε για κατάρτιση γούμενων ετών. Κάποιες μικροαλλαγές στα την ανακύκλωση. Λυπόμαστε αλλά ο προϋ­
– συζήτηση και έγκριση ή μη στο δημοτικό ποσά λόγω της οικονομικής κρίσης και λίγες πολογισμός που ψηφίστηκε είναι:
συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου νέες προσθήκες κωδικών δεν αλλάζουν
και τον προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικά ουσιαστικά τη δομή του. • Πλασματικός
η συζήτηση για τον προϋπολογισμό επιβαλ­ Όσο και καλή θέληση και να διαθέτει κανείς, • Αντιαναπτυξιακός
λόταν να είχε γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου δεν διαπιστώνει κανένα κοινωνικό ή αναπτυ­ • Αντικοινωνικός
2009 και έγινε τον Μάρτη του 2010. ξιακό παραγωγικό προσανατολισμό σε αυτόν.
Χωρίς να υπάρχει εισηγητική έκθεση της Διότι δεν είναι δυνατόν να δηλώνονται τα ίδια Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλώς
διοίκησης του κ Κ. Κοβάνη για ένα τέτοιο ποσά ως έξοδα χρήσης για τις Υπηρεσίες Πολι­ υποχρέωση των Δήμων, δεν είναι απλώς
μεγάλο θέμα και να γίνει ουσιαστική συζή­ τισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής ένα κείμενο λογιστικών εγγραφών. Αντίθετα
τηση για τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, (17.100 ευρώ από τα οποία τα 2.100 είναι είδη αποτελεί το μόνο ουσιαστικό εργαλείο για
μέσα σε 40 λεπτά της ώρας, ο προϋπολο­ υγιεινής καθαριότητας), με αυτό του καθαρι­ την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος
γισμός είχε ψηφιστεί από το σύνολο των σμού των Νεκροταφείων του Δήμου (15.000 υπηρεσιών και παροχών προς τους δημότες.
παρευρισκομένων, με μοναδική αρνητική ευρώ). Η σε άλλο σημείο τα έξοδα για την προ­ Γι’ αυτό συντάσσεται από πολιτικούς, συγγρά­
ψήφο αυτή του Δημήτρη Σύρου. μήθεια παραστάσεων στύλων με φωτοσωλή­ φεται από υπαλλήλους των αντιστοίχων υπη­
Ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να έχει να (γιρλάντες) για τα δημοτικά διαμερίσματα ρεσιών και ελέγχεται από τους πολιτικούς.
και τον τίτλο «η χαρά του εργολάβου» αφού να είναι 15.000 ευρώ και να μην υπάρχει ειδικό Η ευθύνη, για τον ελλιπή, άχρωμο και αντι­
για το 2010 προβλέπει, ότι σε σύνολο επεν­ κονδύλι για την νεολαία και τους άνεργους. αναπτυξιακό προϋπολογισμό που κατατέθη­
δύσεων 3.303.848,05 ευρώ, οι επενδύσεις Να μην περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι για δρά­ κε είναι αποκλειστικά δική σας κ. Κοβάνη.
των τεχνικών έργων (δρόμοι, πλατείες κ.α.) σεις του Τοπικού Συμβουλίου Νέων. —Γ. Π.
4
δημοτικά Θίσβη
Τα πέτρινα Η υποστηριζόμενη από την τοπική κοι-
Γεφύρια του νωνία γεωργία απάντηση στα δηλητήρια
τόπου μας των πολυεθνικών και των εμπόρων

Ε Υ
πιτέλους κύριε Δήμαρχε πότε πάρχει μέλλον για τους μικρούς Τα οφέλη που αποκομίζουν καταναλωτής
θα εφαρμόσετε τις αποφάσεις αγρότες που επιμένουν ακόμη να και γεωργός από αυτήν την κοινοπραξία
του κράτους για την προστασία σέβονται τη φύση και το πιάτο μας, είναι ανεκτίμητα.
των πολιτιστικών μας μνημείων: παράγοντας βιολογικά προϊόντα; Ο μεν καταναλωτής-μέλος της φάρμας
Πότε σκοπεύετε να κάνετε κάτι απέναντι Ναι, διαμηνύουν οι οπαδοί της υποστηριζό­ πέρα από τη φρέσκια, καλύτερη, καθαρότερη
στην βάναυση καταστροφή τους από τους μενης από την τοπική κοινωνία γεωργίας, ένα και συνήθως φτηνότερη τροφή, έχει την
«ενοίκους» της ΒΙΠΕ; μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που ξεκίνησε ευκαιρία να «επανασυνδεθεί» με τη γη και
στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 στη Γερμανία, να συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή της
Ας εφαρμοστούν κάποτε την Ελβετία αλλά και την Ιαπωνία, ως απάντη­ τροφής του, προσφέροντας εργασία και
ση στις αυξανόμενες ανησυχίες των κατανα­ μειώνοντας το κόστος της συνδρομής του.
οι νόμοι και στην περιοχή μας. λωτών για την ασφάλεια της διατροφής του. Ο καλλιεργητής από την πλευρά του δια­
Το μοντέλο που ξανανθίζει λόγω και της σφαλίζεται απέναντι στον κίνδυνο να κατα­
Η διέλευση των φορτηγών οικονομικής κρίσης –αυτή τη φορά στις ΗΠΑ– στραφεί η συγκομιδή του, απαλλάσσεται
της ΒΙ.ΠΕ. πάνω από δίνει απάντηση τόσο στο σύστημα της αγοράς από τα χρόνια προβλήματα ρευστότητας και
και των εμπόρων όσο και στις μεγάλης κλίμα­ τα εξοντωτικά δάνεια των τραπεζών. Εξασφα­
τις γέφυρες είναι παράνομη. κας «χημικές» αγροτικές μονοκαλλιέργειες, που λίζει ακόμη δικαιότερες τιμές για τη σοδειά
μονοπωλούν την παγκόσμια αγροτική παραγω­ του, αφού παρακάμπτονται οι έμποροι και
Ο λόγος για τα επτά πέτρινα γεφύρια, γή τα τελευταία χρόνια δηλητηριάζοντας τρό­ οι μεσάζοντες που τον κλέβουν, ενώ τέλος
αξεπέραστα διαχρονικά δημιουργήματα φιμα, γη, νερό και αποδυναμώνοντας οικονο­ απαλλάσσεται από το βάρος της προώθησής
των μαστόρων της περιοχής μας, τα οποία μικά μικροκαλλιεργητές και τοπικές κοινωνίες. των προϊόντων, που απαιτεί χρόνο και κόπο.
το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει με Το σύστημα λειτουργεί συνήθως ως εξής: Στις ΗΠΑ υπάρχουν σήμερα περισσότε-
πρόσφατη απόφασή του (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ Ο ντόπιος μικροκαλλιεργητής πουλά μερί­ ρες από 12.500 μικρές σε έκταση φάρμες,
89460/2246/09) Μνημεία. Η απόφαση έγινε δια ή συνδρομές της επόμενης συγκομιδής οι οποίες βρίσκονται κοντά σε πόλεις και
νόμος του κράτους αφού δημοσιεύτηκε στην του στους καταναλωτές της κοντινής πόλης ακολουθούν το σύστημα της υποστηριζό­
εφημερίδα της κυβερνήσεως με ημερομηνία από το χειμώνα. Το μερίδιο αυτό αντιστοιχεί μενης από την τοπική κοινωνία γεωργίας.
κυκλοφορίας Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010. συνήθως σ’ ένα καλάθι ντόπια και ολόφρεσκα Ακόμη περισσότερες είναι αυτές που προτι­
Μεταξύ των μνημείων περιλαμβάνονται λαχανικά, φρούτα, λουλούδια και βότανα που μούν να παρακάμψουν τους εμπόρους και
φυσικά και τα δύο γεφυράκια στο δρόμο παράγονται στη φάρμα. Τα προϊόντα διανέμο­ πουλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους
προς τον Αη Γιάννη, οι «πόρτες» που κάποτε
χώριζαν το Λικέρι στα δύο.
Κύριε δήμαρχε τώρα, θα πρέπει το συντο­
μότερο δυνατόν να φύγουν τα σιδερένια
υποστυλώματα που έχουν μπει αυθαίρετα
κάτω από το πέτρινο γεφυράκι χωρίς την
έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρε­
σίας και να μην διέρχονται πάνω από τις δύο
γέφυρες τα φορτηγά που εξυπηρετούν την
Βιομηχανική Περιοχή. Δεν είναι και η καλύτε­
ρη εικόνα για τα Μνημεία της περιοχής μας
η κατάσταση αυτή. Τα βαριά φορτηγά της
Βιομηχανικής Περιοχής θα πρέπει να αναζη­ Λικέρι.
τήσουν άλλο δρόμο διέλευσης. Τα λάθη,
τις παραλήψεις και τις παρανομίες της ΒΙ.ΠΕ. νται στους καταναλωτές μία φορά την εβδομά­ καταναλωτές, μέσω των σχετικών κρατικών
δεν μπορεί να τις πληρώνουν πάντα οι πο- δα καθ’ όλη την περίοδο συγκομιδής, η οποία προγραμμάτων, των λαϊκών αγορών, των
λίτες και η πολιτιστική κληρονομιά μας. συνήθως ξεκινά την άνοιξη και τελειώνει σουπερμάρκετ, των καταναλωτικών οργανώ­
Ας εφαρμοστούν κάποτε οι νόμοι και στην το φθινόπωρο. Οι καταναλωτές –«μέτοχοι» σεών τους. Αρωγός τους σε αυτήν την προ­
περιοχή μας. Η διέλευση των φορτηγών της ή μέλη της φάρμας– μπορούν να επισκέπτο­ σπάθεια είναι το διαδίκτυο, που τους επέτρε­
ΒΙ.ΠΕ. πάνω από τις γέφυρες είναι παράνομη. νται κάθε εβδομάδα τη φάρμα, να συζητούν ψε να συντονίζονται, να διαφημίζονται και
Δεν είναι δυνατόν για ένα αντισταθμιστικό με το γεωργό, να συμμετέχουν στην καλλιέρ­ να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις καλ­
ξεροκόμματο ή για λίγα δενδράκια να κάνου­ γεια αν το θελήσουν και να έχουν έτσι σημα­ λιέργειές τους, αλλά και το κίνημα των κατα­
με τα στραβά μάτια στην καταστροφή της ντική έκπτωση στην αγορά του μεριδίου τους. ναλωτών Eat Local, δηλαδή «φάε ντόπια»,
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ομορφιάς των Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση η συγκομιδή που προωθεί την αγορά τροφίμων που παρά­
Μνημείων και του Πολιτισμού του Τόπου μας. καταστραφεί, τότε το κόστος επιφορτίζεται όχι γονται από τις κοντινές στις πόλεις φάρμες.
—Μπάμπης Μιχάλης, Δημοσιογράφος μόνο ο καλλιεργητής αλλά και ο καταναλωτής. —Μπάμπης Μιχάλης, Δημοσιογράφος
5
Θίσβη δημοτικά

Το 2010 θα είναι χρονιά δημοτικών εκλογών


και μεγάλων αποφάσεων για τον δήμο μας

Κ
αι ήρθε η ώρα να ειπωθούν η διάγνωση του επερχόμενου «κρυφού καρ- Να πούμε καθαρά Τι Ανάπτυξη θέλουμε.
τα πράγματα με το όνομά τους. κίνου» της περιοχής, είτε γιατί δεν θέλανε, Όσοι θέλουν μια ανάπτυξη στη κατεύθυν­
Ήρθε η ώρα των δημοτών είτε γιατί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. ση που θέλει ο Όμιλος Στασινόπουλου, με
να αποφασίσουν: Τι θέλουμε; Όμως, η υπόθεση των εργοστασίων θα επέκταση της ΒΙΠΕ και Βιομηχανικό Λιμάνι,
Εργοστάσια ή ανθρώπινο περιβάλλον; μετατραπεί σε λίγο σε «πραγματικό καρκί- ώστε να δουλέψουν 30-40 ντόπιοι και με
νο» και θα μας πεθάνει. την «πίσω σκέψη» ότι θα «δουλέψουν και
1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τα ντόπια μαγαζιά»,
Σε λιγότερο από 8 μήνες θα γίνουν οι επό­μενες 4. ΟΜΩΣ ΕΩΣ ΕΔΩ Να το πουν.
δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα είναι καθοριστι- Στις ερχόμενες εκλογές δεν θα αφήσουμε να Όσοι θέλουν μια ανάπτυξη Βιομηχανική
κής σημασίας για το μέλλον της περιοχής μας. επαναληφθεί η ίδια Κατάσταση της Σιωπής. που θα νεκρώσει κάθε άλλη οικονομική
Κι αυτό γιατί οι εξελίξεις σχετικά με την επέ­ Οι πολίτες τώρα διεκδικούν ενημέρωση και κοινωνική δραστηριότητα,
κταση των εργοστασίων «τρέχουν» και η Νέα και θέσεις από όλους. Να το πουν.
Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχό της, θα Τώρα οι πολίτες της Θίσβης θέλουν να Και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
πρέπει να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες μάθουν τι έκανε ο Δήμος για τα εργοστάσια. Εμείς θα μιλήσουμε χωρίς περιστροφές.
μαζί με τους δημότες, ώστε να σταματήσει Oι πολίτες της Θίσβης θέλουν να ξέρουν: Προτείνουμε μια ανάπτυξη βασισμένη
η προδιαγραφόμενη πορεία της επέκτασης. Τι προτείνει και σε τι δεσμεύεται κάθε στη αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού
υποψήφιος Δήμαρχος που διεκδικεί να μας πλούτου, στην κατεύθυνση μιας Αγρο-
2. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ τους εκπροσωπήσει. τουριστικής Ανάπτυξης.
ΝΟΜΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Ή ΟΧΙ; Η Κίνηση των Πολιτών του Δήμου Θίσβης Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει αξιο­
Την ώρα που γράφονται αυτές οι σκέψεις, δεν μέσα από την εφημερίδα «Θίσβη», αλλά και ποίηση των ακτών μας και του τουρισμού,
ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα αν θα ισχύσει με άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, θα ανοίξει αξιοποίηση και βελτίωση της αγροτικής
ο «νέος νόμος» των συνενώσεων. Το μόνο όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν το πα- και κτηνοτροφικής παραγωγής.
που ξέρουμε είναι ότι έχει εξαγγελθεί από την ρελθόν και το μέλλον της περιοχής μας. Ας αφήσουμε τα μισόλογα. Τα μπερδεμένα
Κυβέρνηση και ότι είναι στις προθέσεις της να λόγια και την ασάφεια που βολεύουν όσους
ισχύσει στις εκλογές του Νοέμβρη. Η αλήθεια 5. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ θέλουν να αποκομίσουν πρόσκαιρα κέρδη
είναι ότι αν τελικά «περάσει» ο νόμος ΚΑΛΛΙ- Ήδη από το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας μας, από την επέκταση των εργοστασίων.
ΚΡΑΤΗ, τότε θα σημάνει το οριστικό τέλος της σε άρθρο με τίτλο «οι μάσκες αρχίζουν να Η Αλήθεια είναι μία.
ελπίδας, ότι κάτι… θα μπορούσε να γίνει για μια πέφτουν», που συνυπογράφεται από 4 συμπο­ Ή ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
μεταρρύθμιση προς δημοκρατική κατεύθυνση. λίτες μας, θίχτηκαν ζητήματα που αφορούν «τις ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
Ο νέος νόμος είναι το ίδιο Αντιδημοκρατι­ πολιτικές και τα έργα» του δήμαρχου κ. Κοβά­ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
κός και Δημαρχοκεντρικός, ενώ παράλληλα νη σε όλη την ιστορία της δημιουργίας της ΒΙΠΕ. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
με τις νέες συνενώσεις των δήμων εξαφανίζε­ Δίνεται μια πολιτική απάντηση, σε συνεντεύ­ Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
ται παντελώς η έννοια της ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ και ξεις του, στις οποίες και αλλοίωνε τα πραγματι­ Δεν γίνονται γιατί είναι δύο ακριβώς
της ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ, βασικότατα χαρακτηριστικά κά γεγονότα για τις εγκαταστάσεις της Σωλη- αντίθετες πραγματικότητες.
ενός ουσιαστικού δημοκρατικού Δήμου. νουργείας και φόρτωνε τις όποιες ευθύνες Και όποιος προσπαθεί να τα συγχωνεύσει,
Το θέμα μας σε αυτό το σημείωμα δεν είναι στις πλάτες των πολιτών του παλιού οικισμού απλά κοροϊδεύει τον κόσμο.
ο «νέος νόμος». Κυρίως θέλουμε να τονίσου- της Θίσβης (Κακόσι) και στον κοινοτάρχη της.
με ότι στις επόμενες εκλογές, με όποιον Εμείς θα συνεχίσουμε την κριτική μας. 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Νόμο και αν γίνουν, οι πολίτες της Θίσβης Διότι θεωρούμε ότι ο επί 12 χρόνια δήμαρ- Πάντως, ανεξάρτητα αν στο μέλλον θα ανα­
θα πρέπει να αναδείξουν το πρόβλημα των χος κ. Κοβάνης έχει αντικειμενικά άμεση σχέση, φερόμαστε σε έναν ευρύτερο Δήμο των
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ως ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ των προβλη- άρα και ευθύνη για την πορεία των πραγμάτων 10.000 κατοίκων ή στον σημερινό Δήμο.
μάτων τους. (για το θέμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αναφε­ στον Δήμο. Δεν φρόντισε να ερευνήσει τις Το θέμα των Εργοστασίων θα παραμένει
ρόμαστε σε άλλα άρθρα αυτού του τεύχους.) μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από στη ίδια επικαιρότητα και διεκδίκηση.
την εγκατάστασή της, αλλά ούτε και φρόντισε Όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μετά
3. ΤΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ να βάλει ένα όριο τουλάχιστον, μια Κόκκινη τις νέες συνενώσεις, το φορτίο για την πε-
ΕΚΛΟΓΕΣ Γραμμή, στην επέκταση των εργοστασίων. ριοχή του σημερινού Δήμου Θίσβης, και
Όλες οι προηγούμενες αναμετρήσεις για την Στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές τα ειδικότερα για τα χωριά μας, θα είναι ακόμη
εκλογή της δημοτικής αρχής, αλλά κυρίως θέματα των Εργοστασίων, του Λιμανιού και της πιο βαρύ.
οι τελευταίες, παρ’ όλο που είχαν φτάσει Θάλασσας θα είναι κυρίαρχα, και όχι μόνο αυτά. Και θα είναι πιο βαρύ, διότι θα δημιουργη­
τα πρώτα κακά μαντάτα επέκτασης της ΒΙΠΕ, Μόνο που αυτήν τη φορά θα απαιτήσουμε θεί ένα «Νέο Κέντρο Εξουσίας».
διεξήχθησαν με το ζήτημα της Βιομηχανικής να γίνει ένας διάλογος με Ανοιχτά Χαρτιά. Που θα είναι μακριά από τον τόπο μας…
Περιοχής και τις τεράστιες επιπτώσεις της κάπου στον Αλίαρτο, τις Θεσπιές ή την Θήβα.
στο περιβάλλον Σαν να Μην Υπάρχουν. 6. ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ Δηλαδή, θα αποφασίζουν ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
Η προεκλογική διαμάχη εξαντλούνταν ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟΣ,
σε γενικές κομματικές και προσωπικές αντι­ Να πούμε καθαρά τι θέλει ο καθένας για ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ.
παραθέσεις, χωρίς να αγγίζεται από κανέναν το μέλλον του τόπου. —Παναγιώτης Πολυτάρχος, Πολιτικός Μηχανικός
6
δημοτικά Θίσβη
Λίγο φιλότιμο και αξιοπρέπεια δεν βλάπτουν

Μ
ε μεγάλη μας λύπη διαπιστώ­ Μας λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανά- Μας λένε για το εργοστάσιο ηλεκτροπαρα-
νουμε ότι παρά τις ενημερώ­ πτυξη χωρίς κόστος. Τα ίδια λέμε κι εμείς, γωγής, ότι το φυσικό αέριο είναι φιλικότερο
σεις που έχουν γίνει από πολ­ αλλά από διαφορετική οπτική γωνία. Αν ως στο περιβάλλον από άλλα ορυκτά καύσιμα.
λούς φορείς και κινήσεις πολι­ κόστος εννοούμε τις επιπτώσεις που θα έχει Φιλικότερο; Τι θα πει φιλικότερο; Ποιος θάνατος
τών τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας για η λειτουργία των εργοστασίων αυτών στη δημό- είναι ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟΣ; Ποια αρρώστια είναι ΦΙΛΙ­
τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το περι­ σια υγεία, ευχαριστούμε αλλά δε θα πάρουμε. ΚOΤΕΡΗ; Γνωρίζουν να μας πουν; Δηλαδή, σε
βάλλον από τα εργοστάσια, παρά την αντίθεση Όταν πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων, μας, τους πολίτες του Δήμου Θίσβης, το μόνο
των πολιτών του Δήμου Θίσβης για την εγκα­ κανένα ρίσκο δεν είναι αποδεκτό. Όταν πρό­ που θα μένει είναι να διαλέξουμε αν θέλουμε
τάστασή τους στον τόπο μας, δυστυχώς, υπάρ­ κειται για τις ζωές των παιδιών μας, δεν χωρά­ να πεθάνουμε από τον καρκίνο των τοξικών
χουν ακόμα και σήμερα συμπολίτες μας που νε ημίμετρα και φτηνές λύσεις. Σε καμιά περί­ αποβλήτων ή από τα καρδιαγγειακά νοσήματα
προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. πτωση το κόστος δεν θα πρέπει να πέσει στις των αέριων ρύπων; Δεν θα έχουμε άλλη επιλο­
Αναπτύσσουν μια απαράδεκτη κατά πλάτες της υγείας των πολιτών του Δήμου μας. γή; Η μόνη μας επιλογή θα είναι για το πώς
τη γνώμη μας επιχειρηματολογία για τους Μας λένε για το εργοστάσιο της Σωληνουρ- θα πεθάνουμε κι όχι για το πώς θα ζήσουμε;
λόγους που θα πρέπει να δεχτούμε την εγκα­ γείας Κορίνθου ότι είναι ακίνδυνο και ότι δεν Μας λένε ότι οι παραλίες μας θα εξακο-
τάσταση των εργοστασίων κοντά στα χωριά παράγει ρύπους. Αυτήν την άποψη ασπάζεται λουθήσουν να είναι καθαρές παρά τη λει-
μας. Πολλές φορές χρησιμοποιούν επιχειρή­ ό σημερινός δήμαρχος κ. Κοβάνης και ο αντι­ τουργία του παράνομου εμπορικού λιμα-
ματα που δημιουργούν βάσιμα ερωτηματικά δήμαρχος κ. Γ. Μαρίνης, που είναι υπεύθυνος νιού στο Βαθύ. Αναρωτιόμαστε πώς είναι
τόσο για την προέλευσή τους όσο και τη σκο­ για το περιβάλλον. Υπάρχει κανένα εργοστάσιο δυνατόν οι παραλίες μας να μείνουν καθαρές,
πιμότητά τους. Παρακάτω θα σταθούμε για στον κόσμο που να μην παράγει ρύπους; Είναι όταν μέσα στον μικρό κλειστό κόλπο της Δομ­
λίγο σε μερικά από αυτά που ακούγονται δυνατόν ένα εργοστάσιο Μεταλλουργίας που βραίνας διέρχονται τα μεγάλα φορτηγά πλοία
καθημερινά στα χωριά μας. παράγει σε ετήσια βάση πάνω από 700.000 που ελλιμενίζονται στο παράνομο λιμάνι. Τι θα
Μας λένε ότι θα ωφεληθεί ο Δήμος μας. τόνους χαλυβδοσωλήνων να μην έχει ρύπους; συμβεί αν γίνει ένα ατύχημα μέσα στον κόλπο;
Δε μας λένε, όμως, τι εννοούν όταν λένε ότι Mα, η ίδια η βιομηχανία, στον ετήσιο απολο­ Επιτρέπεται να λειτουργεί εμπορικό λιμάνι
θα ωφεληθεί ο Δήμος μας. Μήπως τους 50-60 γισμό του 2008, αναφέρει ότι παράγει ρύπους. μέσα σε αρχαιολογικό χώρο; Η Κτηματική Εται­
εργαζόμενους των 700 ευρώ που απασχολεί Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι συνολικές άμεσες ρία του Δημοσίου έχει βγάλει απόφαση για
σήμερα η Σωληνουργεία Κορίνθου και κανείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα(CO2), που κατεδάφιση των παράνομων εγκαταστάσεων.
δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τύχη τους αύριο; είναι ο βασικός ρύπος για το φαινόμενο του Ποιος θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του ελλη­
Ή μήπως τα 10 άτομα που θα απασχολήσει θερμοκηπίου, ανήλθαν σε 3.866 τόνους και οι νικού κράτους στην περιοχή μας, κύριε Δή-
το εργοστάσιο της ηλεκτροπαραγωγής κατά τη ειδικές έμμεσες εκπομπές σε 31 χιλ. τόνους CO2. μαρχε; Η μοναδική γνωμάτευση που γνωρίζου­
λειτουργία του; Αυτό ορίζουν ως Δήμο Θίσβης; Επίσης αναφέρει ότι παρήχθησαν 1.100 χιλ. με για τον χώρο του λιμανιού είναι εκείνη του
Όλοι οι άλλοι πολίτες του Δήμου μας (που τόνοι από μη επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία πρώην προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας
ο αριθμός τους ξεπερνά τις 5.000) τι θα κερδί­ οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ. Σε ποιον ΧΥΤΑ; Ο μοναδι­ για τα θέματα περιβάλλοντος, κ. Μιχαήλ Δεκλε­
σουν από τους χιλιάδες ρύπους που θα παράγο­ κός ΧΥΤΑ που λειτουργούσε την περίοδο αυτή ρή, ότι όλος ο κόλπος είναι ακατάλληλος για
νται από τα εργοστάσια αυτά ετησίως; Μήπως στην περιοχή μας, το 2008, ήταν η χωματερή οποιαδήποτε βιομηχανική και λιμενική χρήση.
συγκαταλέγονται και οι ρύποι στο κέρδος; της Θίσβης (Να γιατί ο δήμαρχος δεν έφερε το
Μας λένε ας τα έχουμε καλά μαζί τους, θέμα της παράνομης χωματερής για να συζη­ Quiz: Ποιοι χρησιμοποιούν τα παραπάνω
άσχετα αν ρυπαίνουν, αφού θα εγκαταστα- τηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που επιχειρήματα;
θούν στην περιοχή μας είτε το θέλουμε υπέγραφαν 400 περίπου συμπατριώτες μας).
είτε όχι. Εδώ εμμέσως αναγνωρίζουν ότι Αν κάποιος πολίτης του Δήμου μας γνωρί­ Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου
τα εργοστάσια αυτά είναι ρυπογόνα. Εκείνο ζει, ζητάμε να μας πει πού πηγαίνουν τόσα όπως τη θέλεις
που δεν καταλαβαίνουμε είναι από πού πηγά­ χρόνια τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγει τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς:
ζει αυτή η βεβαιότητά τους για το τελεσίδικο το εργοστάσιο αυτό (σαπουνέλαια, λιπαντικά ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΙΣ
της εγκατάστασής τους. Μήπως γνωρίζουν έλαια, άχρηστα χρώματα και διαλύτες από (Κ. Καβάφης)
από πρώτο χέρι κάτι που εμείς δεν ξέρουμε τις μονάδες βαφής) και κατά πόσο ρυπαίνεται
για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας; Νο- ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής. —Δημήτριος Μιχάλης, Χημικός - Πολιτισμολόγος
μίζουν ότι θα επιτρέψουμε να μετατραπεί
ο Δήμος Θίσβης σε βιομηχανική χαβούζα
με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπιφέρει;
Νομίζουν ότι θα αφήσουμε να γίνουμε Οινό­
φυτα; Πλανώνται πλάνην οικτρά. Αφού δεν
ρυπαίνουν τα εργοστάσια, γιατί δεν πηγαί­
νουν σε άλλη περιοχή όπου τα θέλουν, γιατί
δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας, αλλά
επιμένουν οι κύριοι αυτοί για την περιοχή
μας; Και τέλος πάντων, ας γίνει ένα τοπικό
δημοψήφισμα στον δήμο μας που θα δείξει
αν θέλει ο κόσμος τη λειτουργία των εργο­ Δήμος Θίσβης, Αλυκή.
στασίων αυτών στην περιοχή μας.
7
Θίσβη δημοτικά

Καλλικράτης και Δήμος Θίσβης


Μ
εγάλη αγωνία επικρατεί στους όμως ένα μόνο δεδομένο έχουμε το οποίο πολιτών του Δήμου μας, θα παρουσιάσει
Δήμους του Νομού μας και έχει διατυπωθεί σχεδόν επίσημα από παρακάτω τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπι­
σε όλους σχεδόν τους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι ο αριθμός κής Αυτοδιοίκησης για τον Δήμο Θίσβης, την
της χώρας ενόψει του Σχεδίου των Δήμων σε όλη τη χώρα, με την εφαρμογή πρόταση που προωθεί ο σημερινός δήμαρχος
Καλλικράτη και της επικείμενης συνένωσης των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται κ. Κ. Κοβάνης, την πρόταση του πρώην Νομαρ­
των Δήμων. Κάθε μέρα αλλάζουν τα σενάρια δραστικά και δεν θα υπερβαίνει τους 370. χιακού συμβούλου κ. Α. Καμούτση καθώς και
και οι συσχετισμοί κάθε μέρα αλλάζει ο υπο­ Η εφημερίδα Θίσβη στην προσπάθεια της τα χαρακτηριστικά των όμορων δήμων που
τιθέμενος χάρτης των Δήμων. Μέχρι σήμερα να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των συγκαταλέγονται στα σενάρια συνενώσεων.

Τι προβλέπει το ΙΤΑ για τον Δήμο Θίσβης


Έ
ντονες είναι και οι συζητήσεις και στον Δήμο μας σχετικά με την Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) για την Κεντρική Ένωση Δήμων
Διοικητική Μεταρρύθμιση που προτείνει το σχέδιο «Καλλικρά­ και Κοινοτήτων Ελλάδος. (ΚΕΔΚΕ). Η μελέτη αυτή περιέχει 2 προτάσεις
της» Το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε την πρόταση για τον Νομό Βοιωτίας. Η πρώτη προβλέπει τη δημιουργία πέντε Δήμων
του για τον «Καλλικράτη» με βάση τη μελέτη που είχε κάνει το και η δεύτερη τέσσερις Δήμους. Ειδικά για τον Δήμο Θίσβης προτείνει:

Πρόταση 1: Συνένωση ΘΙΣΒΗΣ με Θήβα, Βάγια και Πλαταιές Πρόταση 2: Συνένωση ΘΙΣΒΗΣ με Θήβα, Βάγια, Θεσπιές, Ακραίφνιο, Αλίαρτο και Πλαταιές
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ 1) ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ 2)
ΔΗΜΟΣ 1 (4) ΔΗΜΟΣ 1 (4)
ΔΗΜΟΣ 2 (4) ΔΗΜΟΣ 2 (4)
ΔΗΜΟΣ 3 (4) ΔΗΜΟΣ 3 (4)
ΔΗΜΟΣ 4 (4) ΔΗΜΟΣ 4 (4)
Δαύλειας ΔΗΜΟΣ 5 (4) Δαύλειας
Αραχόβης Χαιρωνείας Αραχόβης Χαιρωνείας
Ορχομενού Ορχομενού

Ακραιφνίας Ακραιφνίας
Διστόμου Διστόμου
Αντικύρας Λεβαδέων Αντικύρας Λεβαδέων

Αλιάρτου Αλιάρτου

Κυριακίου Κορώνειας Κυριακίου Κορώνειας


Θηβαίων Θηβαίων
Θεσπιέων Βαγίων Θεσπιέων Βαγίων Σχηματαρίου
Σχηματαρίου
Τανάγρας Τανάγρας

Θίσβης Οινοφύτων Θίσβης Οινοφύτων

Πλαταιών Πλαταιών
Δερβενοχωρίων Δερβενοχωρίων

Όνομα ΟΤΑ Πληθυσμός Αριθμός Έκταση Αρ. Τοπικών Πυκνότητα Όνομα ΟΤΑ Πληθυσμός Αριθμός Έκταση Αρ. Τοπικών Πυκνότητα
Oικισμών (km2) Διαμερισμάτων (m2/κάτοικο) Oικισμών (km2) Διαμερισμάτων (m2/κάτοικο)
1 ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2119 6 222,938 3 105,21 1 ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2119 6 222,938 3 105,21
ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 7869 4 77,273 2 9,82 ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 7869 4 77,273 2 9,82
ΔΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7092 3 38,285 0 5,40 ΔΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7092 3 38,285 0 5,40
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4076 5 122,527 3 30,06 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4076 5 122,527 3 30,06
Σύνολο - 1 21156 18 461,023 8 21,79 Σύνολο - 1 21156 18 461,023 8 21,79
2 ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ 4162 1 91,072 0 21,88 2 ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3932 9 190,535 4 48,46
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 24443 9 321,015 5 13,13 ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 22072 10 166,691 2 7,55
ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ 3276 10 245,492 4 74,94 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9942 10 230,098 7 23,14
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4205 9 172,533 4 41,03 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1946 8 111,445 7 57,27
Σύνολο - 2 36086 29 830,112 13 23,00 ΚΟΙΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2161 5 130,36 0 60,32
3 ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 3236 3 139,448 0 43,09 Σύνολο - 2 40053 42 829,129 20 20,70
ΔΗΜΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 2040 5 94,985 2 46,56 3 ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 3090 7 185,816 2 60,13
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 4387 5 131,27 1 29,92 ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6205 7 148,355 4 23,91
ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2179 3 23,332 0 10,71 ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ 4162 1 91,072 0 21,88
Σύνολο - 3 11842 16 389,035 3 32,85 ΚΟΙΝ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ 5481 5 108,152 4 19,73
4 ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3932 9 190,535 4 48,46 ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 24443 9 321,015 5 13,13
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 22072 10 166,691 2 7,55 ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ 3276 10 245,492 4 74,94
ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1946 8 111,445 7 57,27 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4205 9 172,533 4 41,03
ΚΟΙΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2161 5 130,36 0 60,32 Σύνολο - 3 50862 48 1272,435 23 25,02
Σύνολο - 4 30111 32 599,031 13 19,89 4 ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 3236 3 139,448 0 43,09
5 ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 3090 7 185,816 2 60,13 ΔΗΜΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 2040 5 94,985 2 46,56
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6205 7 148,355 4 23,91 ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 4387 5 131,27 1 29,92
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 5481 5 108,152 4 19,73 ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2179 3 23,332 0 10,71
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9942 10 230,098 7 23,14 Σύνολο - 4 11842 16 389,035 3 32,85
Σύνολο - 5 24718 29 672,421 17 27,20 Σύνολο - ΒΟΙΩΤΙΑΣ 123913 124 2951,622 54 23,82
Σύνολο - ΒΟΙΩΤΙΑΣ 123913 124 2951,622 54 23,82

Κ
α) Γιατί λέμε όχι με την Θήβα ενώ η Θίσβη 3.276. Είναι δύο δήμοι με διαφορετικά πολεοδομικά
αι ένας πρωτοετής φοιτητής πολεοδομίας γνωρίζει ότι χαρακτηριστικά, διαφορετικά προβλήματα και διαφορετικά δημογρα­
όλες οι λειτουργίες ενός δήμου καθορίζονται και εξαρτώ­ φικά χαρακτηριστικά. Έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες και απαι­
νται από την πυκνότητα του πληθυσμού και της δόμησης. τούν εντελώς διαφορετικές υπηρεσίες.
Η Θήβα έχει έκταση 321,015 km2 και η Θίσβη έχει έκταση Τα κριτήρια του Καλλικράτη πάνε περίπατο και η ένωση γίνεται μόνο και
245,492 km . Όμως η Θήβα κατοικείται σήμερα από 24.443 κατοίκους
2
μόνο για τον μικρό πληθυσμό του Δήμου Θίσβης και χωρίς κανένα όφελος.
8 ▶ συνέχεια στην σελίδα 14
δημοτικά Θίσβη
Συνενώσεις & Καλλικράτης
Δ
ιαβάζοντας και ακούγοντας κων, όταν ο μέσος όρος στις περισσότερες Με τις προτεινόμενες συνενώσεις, αν υλο­
τα σχόλια γύρω από το σχέδιο χώρες, ιδιαίτερα στις νότιες, είναι των 1500 ποιηθεί η πρόταση του «Καλλικράτη» για την
Καλλικράτης στο νομό μας, μπο­ ή των 2000-3000 κατοίκων. Δηλαδή όπως λειτουργία των 370 δήμων, η αναλογία αριθ­
ρεί κανείς να αντιληφθεί μικρο­ είναι περίπου σήμερα ο δικός μας δήμος. μού κατοίκων ανά Δήμο θα εκτοξευτεί στους
πολιτικές και παιχνίδια που παίζονται πίσω Αναρωτιόμαστε όμως, γιατί βιάζεται 28.500 κατοίκους ανά δήμο. Δηλαδή θα πάμε
από την πλάτη μας. Βουλευτές, δήμαρχοι και η κυβέρνηση τόσο πολύ να προχωρήσει σε Δήμους που θα έχουν περίπου τον 6πλά­
σύμβουλοι, διαπραγματεύονται και ερίζουν σε συγχωνεύσεις και πως είναι δυνατόν να σιο πληθυσμό σε σύγκριση με τον μέσο όρο
για το μέγεθος και την γεωγραφία των νέων πηγαίνουμε πάντα αντίθετα με τη διεθνή των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δήμων. Σαν να θέλουν να μας πείσουν ότι πρακτική. Γιατί σήμερα, σε πάρα πολλές Μας λένε ότι ό Δήμος μας, ότι ο Δήμος
μοναδικό σημείο προβληματισμού που χώρες της Ευρώπης υπάρχει άλλη αντίληψη Θίσβης είναι μικρός Δήμος και θα πρέπει να
απομένει είναι το ποιανών οι θέσεις θα εξα- για την τάξη πληθυσμού των Δήμων, (μικρό συνενωθεί με άλλους Δήμους για να αποτελέ­
σφαλιστούν και με ποιούς συσχετισμούς. πληθυσμιακό μέγεθος σε χιλιάδες Δήμους), σει μια ισχυρή μονάδα ανάπτυξης. Ο Δήμαρ­
Ξιφουλκούν οι δήμοι Ορχομενού, Αλιάρ- οι οποίοι και λειτουργούν άψογα. Ενώ στην χος ήδη πρωτοστατεί σε κινήσεις για συνέ­
του, Διστόμου για να παραμείνουν νωση με άλλους γειτονικούς δήμους
και να ενισχυθούν οι Δήμοι τους. Δύο της περιοχής. Είναι όμως έτσι τα
δήμους σε όλο το νομό, θέλει ο δήμαρ­ πράγματα; Είναι απολύτως σίγουρο
χος Θήβας, όχι πάνω από τέσσερις Δαύλειας ότι οι μικροί δήμοι, δεν είναι λειτουρ­
Αραχόβης Χαιρωνείας
Δήμους λέει ο δήμαρχος Λιβαδειάς. Ορχομενού
γικοί και έχουν πολλά προβλήματα;.
Υπέρ των 6 Δήμων στη Βοιωτία Διστόμου
Ακραιφνίας
Νομίζουμε ότι ο παρακάτω πίνακας,
Αντικύρας Λεβαδέων
τάχθηκαν οι βουλευτές Τόγιας, που προέρχεται από τις ίδιες πηγές,
Αλιάρτου
Αγάτσα, Γιαννάκης από την αρχή. Κυριακίου Κορώνειας
Θηβαίων
και μας παρουσιάζει την εικόνα της
Η Β.Τσόνογλου πήγε να διαφορο­ Θεσπιέων Βαγίων
Τανάγρας
Σχηματαρίου τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρες που
ποιηθεί αρχικά, τελικά όμως συμ­ Θίσβης Οινοφύτων είναι σε καλύτερο μοίρα από τη δική
μορφώθηκε με το γενικό κλίμα. Πλαταιών μας, είναι πολύ κατατοπιστικός:
Δερβενοχωρίων
Με ποια κριτήρια επιχειρείται 1) Στη Γαλλία το 95% των δήμων έχει
η περαιτέρω διεύρυνση των Δήμων; Νoμός Βοιωτίας πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
Από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, 2) Στη Γερμανία το 75%.των δήμων
δεν υπάρχει μια μελέτη που να αξιολογεί Ελλάδα γενικά χωρίς διακρίσεις θεωρείται έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
την λειτουργία του θεσμού του Καποδίστρια, κατακριτέο το μικρό μέγεθος των Δήμων και 3) Στην Ισπανία, το 85% των δήμων
που μετρά μόλις 12 χρόνια από την εφαρμο­ δεν εξετάζονται τυχόν ιδιαιτερότητες, η ταχύ­ έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
γή του. Πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε τητα ανάπτυξης ενός μικρότερου Δήμου, 4) Στην Ιταλία, στο 71% των δήμων
κάτι νέο εάν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε τα έργα που εκτέλεσε από το Γ’ Κ.Π.Σ., η Ταυ­ έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων
τι έφταιξε Δεν έχει αιτιολογηθεί σοβαρά γιατί τότητα Κοινωνίας κ.λ.π. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες με
π.χ. ένας Καποδιστριακός Δήμος, όπως για Για το τι γίνεται στην Ευρώπη είναι χαρα­ άλλες αναλογίες. Αλλά οι παραπάνω χώρες
παράδειγμα ο Δήμος Θίσβης που συνένωσε κτηριστική η αναφορά δεδομένων από αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.
5 Κοινότητες και δεν τα πήγε καλά μέχρι τα παρακάτω παραδείγματα (Τα στοιχεία Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το γεωγρα­
σήμερα, γιατί θα τα καταφέρει καλύτερα αν προέρχονται από την Επιθεώρηση της Τοπι­ φικό και πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων
συνενωθεί με άλλους 3 Δήμους που και κής Αυτοδιοίκησης, Τεύχος 124, σελ. 23 και δεν σημαίνει απαραίτητα και ισχυρούς
αυτοί δεν πήγαν καλά; Αλλά μήπως οι μεγά­ από το Υπουργείο Εσωτερικών – Αθήνα δήμους. Ισχυροί δήμοι σημαίνει να τους
λοι δήμοι στην χώρα μας τα πάνε καλύτερα; 2007). Συγκεκριμένα: δίνουμε αρμοδιότητες και πόρους. Στην
Είναι όλοι τους υπερχρεωμένοι (Αθήνα, Πει­ Η Γαλλία έχει σήμερα 36.684 δήμους, Ευρωπαϊκή Ένωση (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία
ραιάς, Θεσσαλονίκη ακόμα και η Θήβα με με μέσο όρο 1.720 κατοίκους ανά δήμο. κ.α.) οι μικροί δήμοι είναι και ισχυροί.
την οποία μας προτείνεται συνένωση). Στην Ισπανία υπάρχουν 8.110 δήμοι, Προς τι λοιπόν από όλους (Μ.Μ.Ε., ΚΕΔΚΕ,
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι με μέσο όρο 5.430 κατοίκους ανά δήμο. ΤΕΔΚ, ΕΝΑΕ) αυτή η βιασύνη να καταργη-
ο «Καλλικράτης», είναι γραμμένος στο πόδι. Στη Γερμανία υπάρχουν 12.431 δήμοι, θούν ανεπιφύλακτα όλοι οι μικρότεροι και
Μέσα σε λίγους μήνες θα πρέπει να γίνουν με μέσο όρο 6.690 κατοίκους ανά δήμο και βιώσιμοι Δήμοι. Η μέχρι σήμερα συνεχής
διαδικασίες που θα σημαδέψουν την Τοπική Στην Ιταλία υπάρχουν 8.101 δήμοι με μέσο αναφορά στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Αυτοδιοίκηση για πάρα πολλά χρόνια, όταν όρο 7.270 κατοίκους ανά δήμο. χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία, απο­
σε άλλες χώρες, που κάνανε συνενώσεις, Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χω- σκοπεί κυρίως στην δημιουργία κλίματος
οι διαδικασίες αυτές κράτησαν χρόνια. Αυτοί ρών, αφού τα στοιχεία που έχουμε είναι από για να δεχθούμε τον Καλλικράτη με τις λιγό­
οι σχεδιασμοί για να δούμε τι απέδωσε ένα το 2007, υπάρχουν 73.012 δήμοι με μέσο όρο τερες αντιστάσεις.
μοντέλο διακυβέρνησης χρειάζονται μεγάλο 5.200 κατοίκων ανά δήμο. Αντίθετα η Ελλάδα, Τα ψευδή στοιχεία αδικούν και την αλή-
βάθος χρόνου. Ας μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία έχει σήμερα μόνο 1.034 Δήμους και κοινότητες θεια και την προοπτική. Ας ψάξουν αλλού
έκανε συνενώσεις με έναν προγραμματισμό με μέσο όρο 10.200 κατοίκους ανά Δήμο. Είμα­ να βρουν τα αίτια της δικής τους ανεπάρ-
που είχε βάθος διάρκειας 20 χρόνων. Είναι στε δηλαδή σήμερα πληθυσμιακά, πολύ πάνω κειας που οδήγησαν στην πλήρη αποτυχία
μύθος, ότι όλη η Ευρώπη ενώνει και δημιουρ­ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πληθυσμού ανά του Καποδίστρια.
γεί Δήμους μεγαλύτερους των 10.000 κατοί­ δήμο (σχεδόν τον διπλάσιο πληθυσμό). —Δημήτριος Μιχάλης, Χημικός – Πολιτισμολόγος
9
Θίσβη το θέμα

Σύννεφα πάνω από τον Ελικώνα


(ένας μικρός απολογισμός για το 2009)

Τ
ο ξεκίνημα του 2010 βρίσκει τη στιγμή βρίσκεται σε προχωρημένο στά­ αρνητική ο δήμος Θίσβης (4/9). Το πιο
τα χωριά μας και την ευρύτερη διο. Οι δήμοι Κορώνειας και Θίσβης, που ωραίο μάς το επιφύλαξε το νομαρχιακό
περιοχή του Ελικώνα κάτω από από το 2006 δεν έχουν κάνει το παραμικρό συμβούλιο (στις 21/10): για την ίδια εγκα­
μια βαριά απειλή. Για την ακρί­ για να την αποτρέψουν, με την πίεση των τάσταση έδωσε και θετική γνωμοδότηση
βεια, έχει πάψει να είναι απειλή και πλέον πολιτών καταφεύγουν σε προσφυγή στο (για το τμήμα του δήμου Κορώνειας) και
είναι μια ζοφερή πραγματικότητα. Μια πραγ­ ΣτΕ, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του αρνητική (για το τμήμα που βρίσκεται
ματικότητα που μεταφράζεται στην ολοκλη­ κόσμου. Απόδειξη; Ο δήμος Θίσβης αρνεί­ στο δήμο Θίσβης). Υπεύθυνη στάση από
ρωτική μετατροπή του κεντρικού ορεινού ται να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης των υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα! Που μπρο­
όγκου του Ελικώνα σε πεδίο ενεργειακών εργασιών. Ο δε δήμος Κορώνειας που στά στο τεράστιο πρόβλημα της καταστρο­
δραστηριοτήτων, με πλήθος αιολικών πάρ­ το κάνει, αρχίζει την ίδια στιγμή παζάρια φής του Ελικώνα κρύβονται πίσω από τις
κων, υποσταθμών και γραμμών μεταφοράς. με την «Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης» για αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων
Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 έφερε στην να εξασφαλίσει ανταλλάγματα. Και οι δύο (αυτές που τους βολεύουν).
επιφάνεια, με ορμητικό τρόπο, το μέγεθος αρνούνται, ακόμη και την ύστατη στιγμή, • οι επιτροπές πολιτών κάνουν έντονη την

του προβλήματος και γι’ αυτό ήταν μια περίο­ να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν παρουσία τους στα δημοτικά συμβούλια
δος με έντονες εξελίξεις και αντιδράσεις. τους κατοίκους των χωριών μας. και στο νομαρχιακό συμβούλιο, αποκαλύ­
Κοντά στα άλλα, βοήθησε και στο να πέσουν • τον Ιούνιο του 2009 ζητείται επέκταση των πτοντας τα παιχνίδια που παίζονται κάτω
οι μάσκες ορισμένων. αιολικών πάρκων της Αγίας Άννας (άλλες από το τραπέζι. Κάτοικοι της Αγίας Άννας
Μέχρι τώρα, για τους πολλούς, το πρόβλη­ 8 ανεμογεννήτριες στην ίδια περιοχή με και της Κορώνειας κάνουν συμβολική κατά­
μα ήταν μια μεμονωμένη «ανορθογραφία» τις παλιές και άλλες 4 στην Παλιοβούνα). ληψη στο δημαρχείο (6/10). Στις 12/10 γίνε­
στην περιοχή της Αγίας Άννας. Να, όμως, Αυτή τη φορά η επέκταση αφορά και ται συγκέντρωση ενημέρωσης στην Αθήνα,
που τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. το δήμο Θίσβης. Έρχεται για συζήτηση με πρωτοβουλία των κινήσεων πολιτών.
Ας δούμε το χρονικό των εξελίξεων: η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μετά και την απόφαση του νομαρχιακού
• τον Απρίλιο του 2009, ενώ συνεχίζεται στα δημοτικά συμβούλια και στο νομαρχια­ συμβουλίου, οι επιτροπές πολιτών Αγίας
εντατικά η κατασκευή του εργοστασίου κό συμβούλιο. Οι επιτροπές πολιτών καταγ­ Άννας και Κορώνειας προσφεύγουν στον
ηλεκτροπαραγωγής, εγκρίνονται οι περι­ γέλουν ότι η μελέτη είναι ελλιπής και η δια­ Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας επανά­
βαλλοντικοί όροι για τη γραμμή μεταφο­ δικασία παράτυπη. Οι αρμόδιοι δεν φαίνε­ ληψη της διαδικασίας δημοσιοποίησης
ράς υψηλής τάσης, διαμέσου της Αγίας ται να συγκινούνται. Συζητούν (τρόπος του και αξιολόγησης της μελέτης περιβαλλο­
Άννας. Αυτό ανοίγει το δρόμο για την κατα­ λέγειν) τη μελέτη και αποφασίζουν: θετική ντικών επιπτώσεων, αφού σταλεί ο πλήρης
σκευή της, η οποία ξεκινά αμέσως και αυτή γνωμοδότηση ο δήμος Κορώνειας (25/9), φάκελος της μελέτης.

Έργα για τη διάνοιξη της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον Ελικώνα.

10
το θέμα Θίσβη
• παράλληλα, έρχεται προς συζήτηση η μελέ­ Ελικώνας. Πυλώνες
τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικού μέσα στο δάσος.
πάρκου στο Αρβανικό, στα χειμαδιά (20 MW
και 10 ανεμογεννήτριες, οι περισσότερες
ορατές από το Σαράντι). Το έργο το ίδιο:
θετική γνωμοδότηση ο δήμος Κορώνειας
(25/9), αρνητική ο δήμος Θίσβης (13/11).
Το νομαρχιακό συμβούλιο, αυτή τη φορά
(25/11), άφησε στην άκρη τα προσχήματα
και δεν επανέλαβε τον τραγέλαφο της
προηγούμενης απόφασης: έδωσε θετική
γνωμοδότηση.
• τον Οκτώβριο γίνεται γνωστό ότι εγκρίθη­
καν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα αιολικά
πάρκα στις Θέσεις Μελίσσι (36 ΜW – 12
ανεμογεννήτριες) και Λαιμός (4,95 MW) του
δήμου Θίσβης. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει
ο δρόμος για να δοθεί άδεια εγκατάστα- Τι σημαίνουν όλα αυτά; τελευταίες συνεδριάσεις του νομαρχιακού
σης και να αρχίσουν να κατασκευάζονται. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται δη- συμβουλίου. Είναι πλήρως υποκριτική η στά­
Ο δήμος Θίσβης, πιστός στην παράδοση μιουργούν τη βεβαιότητα της συνολικής ση της αποφυγής ανάληψης ευθυνών από
και την πρακτική των προσφυγών, αποφα­ περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έως και κατα­ το νομαρχιακό συμβούλιο, με το πρόσχημα
σίζει (13/11) να προσφύγει στο ΣτΕ, θεω­ στροφής, του ορεινού όγκου του Ελικώνα και, του σεβασμού των αποφάσεων των δημοτι­
ρώντας πως με αυτό έχει κάνει το χρέος ειδικότερα, του κεντρικού του τμήματος. κών συμβουλίων. Ένα επιχείρημα που καταρ­
του, για μια ακόμη φορά. Ακόμη και οι ήπιες, θεωρούμενες, ανανεώ­ ρέει από το γεγονός ότι τα θέματα που συζη­
• από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανα­ σιμες πηγές ενέργειας, με το μέγεθός τους, τούνται ξεφεύγουν από τα στενά όρια ευθύ­
κοινώνεται ότι δόθηκε άδεια παραγωγής την υπερσυγκέντρωσή τους και με τα συνοδά νης των δήμων και αποτελούν ένα υπερτο­
για ακόμη δύο αιολικά πάρκα στο δήμο έργα (υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς) πικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα, συνεπώς,
Θίσβης, στις θέσεις Καλντερίμι (12 MW) δημιουργούν ένα τοπίο που προσιδιάζει που η πλέον αρμόδια να διαχειριστεί με
και Γκορίτσα (36 MW). Αυτές θα είναι, σε βιομηχανικό πάρκο και κατακερματίζουν καθαρή θέση και συνολική άποψη είναι η ίδια
προφανώς, οι επόμενες μελέτες περιβαλ­ τον ορεινό όγκο του Ελικώνα. η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και καλά θα
λοντικών επιπτώσεων που θα έρθουν για Η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού σε κάνει να αναλογιστεί τη στάση της, έστω
συζήτηση. Ενώ πριν από λίγες μέρες, έγινε επίπεδο νομού και δήμων, η ανυπαρξία ρυθ­ και τώρα, αν θέλει να αποτινάξει από πάνω
γνωστό ότι κατατέθηκαν και νέες αιτήσεις μίσεων για τις χρήσεις γης και αναπτυξιακών της αυτό που γίνεται συνείδηση στους πολί­
για αιολικά πάρκα στο δήμο Θίσβης, στις προτάσεων, σε συνδυασμό με την ανεξέλε­ τες της περιοχής μας: ότι, δηλαδή, η πλειοψη­
θέσεις Ρεθ’ Κατούντι – Μαρίστι (1,7 MW) γκτη αδειοδότηση αιολικών εγκαταστάσεων φία του νομαρχιακού συμβουλίου δεν είναι,
και Κορομπίλι (36 MW). (ουσιαστικά με την αυθαίρετη εγκατάσταση απλά, παθητικός θεατής της καταστροφής
• ο υπάρχων υποσταθμός στην Αγία Άννα ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων σε του Ελικώνα, αλλά συμμετέχει ενεργά σε
φαίνεται ότι λειτουργεί σαν πόλος έλξης και σημεία της δικής τους επιλογής με βάση αυτή, βάζοντας «πλάτη» στην ασφυκτική
πολλών άλλων από τις νέες αιολικές εγκατα­ το κέρδος) και σε συνθήκες έλλειψης του πίεση των οικονομικών συμφερόντων που
στάσεις που σχεδιάζονται. Έτσι, εκτός από ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
τις 3 νέες γραμμές των επεκτάσεων που θα έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Όσο για τους ενεργούς πολίτες των χωριών
κατευθυνθούν στον υπάρχοντα υποσταθμό, Την ίδια στιγμή, η διαδικασία αξιολόγησης μας, πιστεύουμε ότι η σωτηρία του Ελικώνα
προβλέπεται να κατασκευαστεί και δεύτε­ των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι μια υπόθεση που έχει χαθεί οριστι­
ρος υποσταθμός, που θα υποδεχτεί άλλες έχει υποβαθμιστεί, μέχρι του σημείου του κά. Και γι’ αυτό, θα συνεχίσουμε να δίνουμε
3 γραμμές μεταφοράς για τη διασύνδεση ευτελισμού, με τη διεύθυνση περιβάλλοντος δυναμικό «παρών» κάθε φορά που ανακύπτει
των αιολικών πάρκων στις θέσεις «Κακιά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης να λειτουργεί ζήτημα, να ενημερώνουμε και να κινητοποιού­
Ράχη», «Μελίσσι» και «Λαιμός», καθώς και απλά σαν ιμάντας μεταβίβασης των θέσεων με τους συγχωριανούς μας, να ευαισθητο­
τρίτος υποσταθμός, στο ίδιο πάντα σημείο, των εταιρειών και το ίδιο το νομαρχιακό συμ­ ποιούμε την κοινή γνώμη του νομού μας,
για τη διασύνδεση με 3 ακόμη γραμμές βούλιο να εκτελεί έναν απλά διεκπεραιωτικό να καλύπτουμε τα κενά που αφήνει η ουσια­
μεταφοράς των αιολικών πάρκων στις ρόλο των αποφάσεων των δημοτικών συμ­ στική απουσία τοπικής και νομαρχιακής
θέσεις «Αρβανικός», «Ροδιά» και «Καλντε­ βουλίων, χωρίς μια υπεύθυνη και συνολική αυτοδιοίκησης. Δείγμα αυτής της διάθεσης
ρίμι». Και αυτά είναι μόνο η αρχή... θέση για την κατάσταση που διαμορφώνεται είναι και η διαμαρτυρία μπροστά στο κτίριο
Για όσους ζαλίστηκαν από αυτή την καταγρα­ στον Ελικώνα. της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και στην
φή, ας πούμε συνοπτικά: στην ευρύτερη πε- Επαναλαμβάνουμε τη διαπίστωση ότι κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς, στις 30/12,
ριοχή του Ελικώνα (δήμοι Διστόμου, Λιβα- υπάρχει η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρό­ αλλά και η τεκμηριωμένη παρέμβασή μας,
δειάς, Κορώνειας, Θίσβης, Αλιάρτου και κοι- βλημα των εγκαταστάσεων στον Ελικώνα σαν μαζί με πολλές άλλες κινήσεις πολιτών
νότητα Κυριακίου) έχουν δοθεί άδειες παρα- μια ενότητα, με μια συνολική περιβαλλοντική απ’ όλη την Ελλάδα, στη δημόσια συζήτηση
γωγής για 30 αιολικά πάρκα, ισχύος 511 MW, εκτίμηση, που θα συνοδευτεί από μια ανοι­ του νέου σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ.
ενώ έχουν υποβληθεί αιτήσεις στη ΡΑΕ για χτή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, —Τάσος Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
άλλα 51 αιολικά πάρκα, ισχύος 614 MW. πρόταση που αναπτύχθηκε διεξοδικά και στις Επιτροπή φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας
11
Θίσβη κορινθιακός

Κορινθιακός
Κόλπος
ρύπανση, πιέσεις,
απειλές και ο ρόλος
των ενεργών πολιτών

Ο
Κορινθιακός Κόλπος είναι μια Σήμερα, όμως, ο Κορινθιακός αργοπεθαίνει. αφανισμό του γόνου των ψαριών, των κο-
κλειστή θάλασσα που αποτελεί Το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα ραλλιών, των δελφινιών. Μαζί με τη ρύπαν­
ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα ευαίσθητο στη ρύπανση και άλλες ανθρω­ ση και τις αλλαγές στην παράκτια ζώνη
με σημαντική βιοποικιλότητα. πογενείς δραστηριότητες κι αυτό οφείλεται συμβάλλουν στον διαρκή περιορισμό της
Παράκτιες περιοχές του ανήκουν στο Δίκτυο στην πολύ αργή ανανέωση των υδάτων του. ιχθυοπανίδας του κόλπου.
Natura, ενώ στη θάλασσα βρίσκουν κατα- Επί δεκαετίες, η κλειστή αυτή θάλασσα και οι • Μεγάλη οικιστική πίεση, ιδιαίτερα στις
φύγιο πλήθος υδρόβιων οργανισμών ακτές της επιβαρύνονται και υποβαθμίζονται: νότιες ακτές, από τις κατασκευαστικές εται­
μεταξύ των οποίων τα τέσσερα είδη δελφι- • Βαριές βιομηχανίες, όπως η Αλουμίνιο της ρείες, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς ορθή διαχεί­
νιών της Ελλάδας. Σε περιοχές του Κοριν- Ελλάδας, αλλά και μικρότερες μονάδες, ριση των αστικών απορριμμάτων και λυμά­
θιακού βρίσκονται σπάνια και προστα­ όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ιχθυοκαλ­ των υποβαθμίζει το χώρο και μελλοντικές
τευόμενα οικοσυστήματα, όπως οι «κήποι» λιέργειες κλπ., αποβάλλουν χωρίς έλεγχο δραστηριότητες, επιτείνει τη διάβρωση
των κοραλλιών και τα υποθαλάσσια λιβά- τεράστιες ποσότητες στερεών, υγρών και τη ρύπανση, καταστρέφει πολύτιμους
δια της Ποσειδωνίας. και αέριων ρύπων. Μόνο από την κόκκινη χώρους για σημαντικά θαλάσσια είδη.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο πολιτιστικός λάσπη της Αλουμίνας, έχει καλυφθεί πάνω • Μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριό-
και ιστορικός πλούτος, αφού ο Κορινθιακός από το 12% της επιφάνειας του πυθμένα τητες, εκτροπές των μεγάλων ποταμών στην
αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας και πολι­ του κόλπου, ενώ χιλιάδες τόνοι εξακολου­ ευρύτερη περιοχή (Μόρνος, Εύηνος) και
τισμού από τα πανάρχαια χρόνια. Δελφοί, θούν να απορρίπτονται στη θάλασσα. εκτεταμένες αμμοληψίες από τις παραλίες,
Κόρινθος, Ναύπακτος, Σικυών, Αίγιο, Γαλα­ Σε πρόσφατη έρευνα καταγράφηκαν καρ­ προκαλούν ανυπολόγιστες οικολογικές
ξίδι, είναι μερικές από τις πόλεις που άνθισαν κινογόνοι ρύποι στο βυθό της περιοχής και οικονομικές συνέπειες, στερούν υδατι-
στις ακτές. Τόσο η βόρεια όσο και η νότια έως και 40 φορές περισσότεροι απ΄ ότι κούς πόρους αλλά και φερτά υλικά από τις
ακτή του Κορινθιακού στήριξαν και στηρί­ στον κόλπο της Ελευσίνας! ακτές, συμβάλλοντας στη διάβρωσή τους.
ζουν σημαντική αγροτική, αλιευτική και • Υπεραλίευση και συρόμενα εργαλεία Αντί για μέτρα προστασίας, νέες απειλές
τουριστική δραστηριότητα. οδηγούν σε καταστροφή του βυθού και Η ακτή, στην περιοχή της Βοιωτίας μετατρέ­

Στην ακτή της Θίσβης δημιουργείται μεγάλη βιομηχανική περιοχή.

12
κορινθιακός Θίσβη
πεται σε ζώνη υποδοχής νέων βαριών βιομη­ νίας προωθεί βιομηχανίες και λιμάνια, χωρίς αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλ-
χανικών και λιμενικών δραστηριοτήτων. καμία μέριμνα για την ανοχή και τις ιδιαίτερες λοντος στην ευρύτερη περιοχή της Αντίκυ­
Στην ακτή της Θίσβης δημιουργείται συνθήκες του κόλπου, τον οποίο μετατρέπει ρας από την Αλουμίνιο ΑΕ.
μεγάλη βιομηχανική περιοχή με ρυπογόνες σε «πίσω αυλή» της Αττικής. • Δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων μετά
μεταλλουργικές και ηλεκτροπαραγωγικές από ευρεία διαβούλευση και με κοινωνική
μονάδες, μεγάλο εμπορικό-βιομηχανικό λιμά­ Οι πολίτες αντιδρούν και ενώνονται συναίνεση και δήλωση του Κορινθιακού
νι, σιδηροδρομική και οδική σύνδεση. H βιο­ για να προστατέψουν τον Κορινθιακό στον κατάλογο των θαλάσσιων προστατευ-
μηχανική περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου Όλα αυτά σχεδιάζονται χωρίς την ενημέρωση όμενων περιοχών σύμφωνα με την κοινοτική
- Θήβας επεκτείνεται προς τον Κορινθιακό. και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και οδηγία 1967/2006. Λήψη αυστηρών μέτρων
Ολοκληρώνεται μεγάλη μονάδα ηλεκτρο­ σε βάρος των αναγκών τους. Σε βάρος άλλων κατά της υπεραλίευσης (επαγγελματικής
παραγωγής 420 MW ελληνικών και πολυεθνι­ δραστηριοτήτων, όπως αγροτοκτηνοτροφι­ και ερασιτεχνικής) και της καταστροφής
κών συμφερόντων, ενώ σχεδιάζονται και κών, αλιευτικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών του βυθού από συρόμενα εργαλεία.
άλλες. Στον κόλπο της Αντίκυρας, εκτός κλπ. Σε βάρος της φύσης, της ποιότητας της • Απαγόρευση της χρησιμοποίησης θα-
από τις εγκαταστάσεις Αλουμίνας, δημιουρ­ ζωής, της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας λάσσιου νερού για την ψύξη οιασδήποτε
γείται μεγάλο ενεργειακό κέντρο. Μια μο- των περιοχών του Κορινθιακού. εργοστασιακής εγκατάστασης. Σε αντίθεση
νάδα ηλεκτροπαραγωγής 334 MW έχει ήδη Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, σύλλογοι, με την υπερσυγκέντρωση ενεργειακών
κατασκευαστεί, μια ακόμη 412 MW έχει ξεκι­ κινήσεις και ενεργοί πολίτες από όλους τους εγκαταστάσεων ζητάμε μέτρα εξοικονό­
νήσει, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και τρίτη. νομούς, αποτέλεσαν ένα άτυπο δίκτυο γύρω μησης ενέργειας και προώθησης ήπιων
Η χρήση του θαλάσσιου νερού ως ψυκτικού από τον Κορινθιακό με ενημέρωση, συνερ­ μορφών με σεβασμό στο περιβάλλον.
μέσου, αλλά και η χρήση άλλων τοξικών χημι­ γασίες, εκδηλώσεις, προσφυγές και κινητο­ • Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης,
κών ψύξης απειλεί τη θαλάσσια αυτή περιοχή ποιήσεις. Πρώτη νίκη των κοινών αγώνων βιολογικών καθαρισμών και διαχείρισης
με σοβαρή θερμική και χημική ρύπανση. ήταν η αναστολή και τελικά η ματαίωση απορριμμάτων σε όλες τις κοινότητες ανε-
Η κόκκινη λάσπη που αποτελείται από της σχεδιαζόμενης μονάδας λιθάνθρακα ξαρτήτως πληθυσμού. Προγράμματα για
βαρέα μέταλλα, φυσικά ραδιενεργά συστα­ στον κόλπο της Αντίκυρας. την πλήρη ανακύκλωση με διαλογή στην
τικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες θα εναπο­ Διεκδικούμε ειδικό καθεστώς προστασίας πηγή και τον περιορισμό της χρήσης πλα-
τίθεται δίπλα στην ακτή. Αν πραγματικά στα­ για ολόκληρο τον Κορινθιακό, με αναγνώ­ στικής σακούλας. Oλοκλήρωση χωροτα-
ματήσει να πέφτει στον Κορινθιακό (ποιος, ριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. ξικών σχεδίων των Δήμων (ΣΧΟΟΑΠ- ΓΠΣ)
άραγε, θα ελέγξει;), γρήγορα θα δημιουργη­ Ζητάμε από την Πολιτεία: του Κορινθιακού.
θούν τοξικά βουνά που θα διασπείρουν και • Έρευνα και καταγραφή της κατάστασης
πάλι τη ρύπανση στις ακτές και τη θάλασσα. όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων Αγωνιζόμαστε να σεβαστούν το περιβάλλον
Η μετατροπή της Βοιωτίας σε ζώνη ανεξέ­ του. Μέτρα για την αντιμετώπιση των και τις ανάγκες μας.
λεγκτης εγκατάστασης βιομηχανικών και ενερ- σημερινών προβλημάτων και την περιβαλ­ Αγωνιζόμαστε για να γίνει ο Κορινθιακός
γειακών μονάδων, θέτει θέμα υπερσυγκέντρω- λοντική διαχείριση. προστατευόμενη θάλασσα ζωής, επικοι­
σης με σοβαρές επιπτώσεις ρύπανσης τόσο για • Παύση της απόρριψης της κόκκινης
 νωνίας και πολιτισμού.
την χερσαία περιοχή όσο και για τον Κορινθια- λάσπης στη θάλασσα και ορθολογική —Δέσποινα Σπανούδη, Χημικός Μηχανικός,
κό. Το νέο Εθνικό Χωροταξικό της Βιομηχα­ διαχείριση της λάσπης στη στεριά. Πλήρη Μέλος Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον

Στον κόλπο της Αντίκυρας, εκτός από τις εγκαταστάσεις


Αλουμίνας, δημιουργείται μεγάλο ενεργειακό κέντρο.

13
Θίσβη αγροτικά

Το περιβάλλον και ποιοι πραγματικά


φταίνε για την κατάστασή του
Ο
ι επιστήμονες, αλλά και όσοι ασχο­ μην ξοδεύουν όσα επιβάλλεται για τη διαφύλα­ εμπόρων, «κράτους» (και αγροτών βεβαίως): τη
λούνται με το περιβάλλον –το κοι­ ξη του περιβάλλοντος, κερδίζοντας έτσι χρή­ μεγιστοποίηση του κέρδους! Τι όφελος, όμως,
νό μας σπίτι– καλά μάς τα λένε. μα; Και μην πει κανείς ότι τους βάζουν πρόστι­ είχαν οι μεν και τι οι δε; Δεν υπάρχει σύγκριση!
Συνήθως, όμως, μένει η εντύπω­ μα –ψίχουλα! Πώς μπορούμε να εμπιστευτού­ Δολοφόνοι, όμως, είναι και οι ηγέτες του σινα­
ση ότι φταίμε όλοι! με το ίδιο αυτό κράτος να δώσει άδειες για να φιού εκείνων των χωρών (αυτές που λέμε «οργα­
• Μα, εμείς φταίμε; Αφού κινούμαστε με το κτιστούν στο τόπο μας νέα εργοστάσια ή ανε­ νωμένες») που στο Κιότο αποφάσισαν ότι θα
αυτοκίνητό μας, με τους κανόνες που κάθε μογεννήτριες με κρατικές χρηματοδοτήσεις πρέπει να μειωθεί η παραγωγή αέριων, που
φορά μας επιβάλλουν: Όταν κυκλοφόρη­ και θαλασσοδάνεια; Επομένως, οι βιομήχανοι ευθύνονται για το «φαινόμενο του θερμοκη­
σαν αυτοκίνητα με καταλύτη τα αγοράσα­ κι ο κρατικός μηχανισμός είναι οι κυριότεροι πίου»! Στη συνέχεια όμως αποφάσισαν (Οδηγία
με, τα περνάμε ΚΤΕΟ, μπαίνουμε στο δολοφόνοι του περιβάλλοντος, δηλαδή της 2002/353/ΕΚ της ΕΕ) να επιτρέπεται στις βιο­
δακτύλιο, όπου υπάρχει κ.ο.κ. υγείας και της ζωής μας. Ναι, ναι, το δικό μας μηχανίες, που παράγουν ρύπους πάνω από
• Εμείς χαλάμε το περιβάλλον με δυο σκου­
 σκουπιδάκι «ρυπαίνει» την παραλία, π.χ. που τα όρια, που τους επιβλήθηκαν, να μπορούν
πιδάκια που ξεχνάμε στην ύπαιθρο (οπωσ­ χύνεται ο (όπως τον καταντήσανε) Ασωπός να αγοράζουν (!!) «ποσοστό καθαρότητας» από
δήποτε άσχημο κι αυτό); ποταμός!! Σα δεν ντρεπόμαστε! βιομηχανίες που πέτυχαν μείωση των εκπομπών
Ο κάθε συντοπίτης μας, που πάει στο εξωτε­ Τα εργοστάσια δίνουν δουλειά στους τους! Έτσι οι «μεγαλοκαρχαρίες» των χωρών
ρικό σε πιο «οργανωμένες» κοινωνίες, μήπως συντοπίτες μας! Πρέπει, όμως, να διαθέτουν αυτών μολύνουν το περιβάλλον ανενόχλητα,
δεν προσέχει που ρίχνει τα σκουπίδια του; όλα τα μέσα προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς να ξοδεύουν τα απαραίτητα για την προ­
Αλλά και στις χώρες αυτές το ευρύτερο περι­ και να παίρνουν όλα τα μέτρα για την υγιεινή στασία του! Επομένως , για ποια «μείωση ρύπων»
βάλλον μήπως έχει διασωθεί; Όχι βέβαια! και την ασφάλεια όσων εργάζονται σ’ αυτά. μιλάνε και για ποιες «οργανωμένες κοινωνίες»;
Η βλάβη, λοιπόν, που προξενούμε εμείς δεν Μα, μήπως το κράτος δεν άφησε βιομήχα­ Τελικά: Το «κέρδος», οι κερδίζοντες και
είναι τίποτα μπροστά σε αυτήν που προκαλούν νους και εμπόρους ανενόχλητους, να πουλούν θησαυρίζοντες δεν πάνε μαζί με το περιβάλλον!
οι μεγάλες και οι μικρές βιομηχανίες, π.χ. των δηλητήρια στους αγρότες, αφήνοντας παράλ­ Εμείς, που δεν αποβλέπουμε σε οικονομικό
Οινοφύτων, της Ελευσίνας, και αλλού. Οι επι­ ληλα τους τελευταίους χωρίς καθοδήγηση και όφελος, μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον.
πτώσεις έγιναν γνωστές σε όλους μας. Αλλά και έλεγχο; Για χρόνια το κράτος επέτρεπε οι μεν Κινήσεις, Πρωτοβουλίες και επιτροπές αγώνα
το ίδιο το κράτος είναι μήπως μικρότερος φταί­ να θησαυρίζουν, οι δε μαζί με το περιβάλλον δημιουργήθηκαν! Ας τις υποστηρίξουμε.
χτης, που ανέχεται τις βιομηχανίες να ρυπαί­ να δηλητηριάζονται! Όλα έγιναν στο βωμό —Γιάννης Ντουνιαδάκης,
νουν και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες τους να ενός κυρίαρχου κοινού στόχου βιομηχάνων, Απόστρατος Υποναύαρχος ΠΝ, Ξηρονομή

▶ συνέχεια από την σελίδα 8 / Καλλικράτης και Δήμος Θίσβης


Σε μια ενδεχόμενη συνένωση όπως προτείνουν τα δύο σενάρια την επίγεια και αέρια ρύπανση, και τέλος η πληθώρα των αιτήσεων
του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης θα μείνουν αναγκαστικά για για τη λειτουργία αιολικών πάρκων στον Ελικώνα, αλλά και σε κάθε
πάντα δύο διαφορετικές περιοχές όπου θα χρειάζεται προγραμμα­ βουνοκορφή του Δήμου μας (υπάρχουν 42 αιτήσεις για αιολικά
τισμός δύο ταχυτήτων και ξεχωριστά τμήματα υπηρεσιών. πάρκα στον Δήμο Θίσβης).
Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιοχές. Μας δημιουργούνται πολλές απορίες, διότι κανένας δήμος από
αυτούς με τους οποίους μας προτείνουν συνένωση (Θεσπιές, Βάγια,
β) Γιατί λέμε όχι με τους άλλους Αλίαρτος, Πλαταιές είναι όλοι αγροτικοί δήμοι) δεν αντιμετωπίζει

Δ
(Θεσπιές - Βάγια - Πλαταιές - Αλίαρτος - Ακραίφνιο) παρόμοια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει ο δικός μας δήμος.
ύο είναι οι προτάσεις που κυκλοφορούν στην περιοχή Μήπως πίσω από αυτές τις προτάσεις κρύβεται κάτι άλλο;
μας σχετικά με την τύχη του Δήμου μας και δεν περιέ- Το υπάρχον σύστημα, κύριοι, απέτυχε και δεν μπορεί αυτοί που
χουν μέσα τη Θήβα, αν γίνει τελικά η νέα διοικητική το υπηρέτησαν και δεν μπόρεσαν να αναδείξουν τα προβλήματα
μεταρρύθμιση (Καλλικράτης). των τοπικών κοινωνιών, να είναι οι πρώτοι που προτείνουν νέες
Η πρώτη πρόταση προωθείται από τον σημερινό δήμαρχο Θίσβης λύσεις. Μια αυτοκριτική για το έργο σας, κύριοι, δεν βλάπτει.
κ. Κ. Κοβάνη. Προκρίνει την ένωση του Δήμου μας με τους Δήμους Έχετε βοηθήσει τους δημότες να καταλάβουν σήμερα γιατί θα γίνει
Βαγίων, Θεσπιών και Πλαταιών. ο νέος δήμος, τι θα του προσφέρει, ποια πλεονεκτήματα θα έχει που
Η δεύτερη πρόταση, που έχει ένθερμο υποστηριχτή τον πρώην δεν τα έχει τώρα και ποιες ανάγκες του θα ικανοποιηθούν καλύτερα;
Νομαρχιακό Σύμβουλο, τον Ιατρό κ. Αναστάσιο Καμούτση, προβλέ- Φοβάμαι πως όχι.
πει τη συνένωση των Δήμων Αλιάρτου, Βαγίων, Θεσπιών και Θίσβης. Βέβαια, μεγαλύτερος δήμος σημαίνει πιο πολλά λεφτά γι’ αυτούς
Αν δε μας απατά η μνήμη μας, το κυρίαρχο πρόβλημα που απα­ μισθολογικά, πιο πολλά χρήματα να διαχειρίζονται, πιο μεγάλες εκτά­
σχολεί τον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια είναι η περιβαλλοντική σεις να επιβλέπουν, όλα πιο μεγάλα και πιο ελκυστικά, αφού ο μεγάλος
του υποβάθμιση και πιο συγκεκριμένα: η λειτουργία του παράνο- Δήμος θα μπορεί πιο εύκολα να εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες, θα
μου εμπορικού λιμανιού στο Βαθύ, που έχει σαν αποτέλεσμα είναι πιο απρόσωπος και πιο απόμακρος από τους πολίτες, άρα δυσκο­
την ρύπανση των θαλασσών μας, η λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. σε χώρο λότερα θα ελέγχεται από τους δημότες. Είναι δυνατόν να λείπουν;
που είναι ακατάλληλος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία με —Χ. Μ.

14
αγροτικά Θίσβη
Οι Αγώνες των Αγροτών
Θ
υμάμαι, πριν από χρόνια Ο κλήρος στην περιοχή μας ήταν πάντα εμπόρων που οι ίδιοι ανέχθηκαν να λειτουρ­
στο χωριό, τον παππού μου μικρός, το μάζεμα του καρπού δύσκολο λόγω γούν τόσες δεκαετίες. Ποιος ευθύνεται άραγε
να μαζεύει τις ελιές και το στάρι του κατακερματισμού των γαιών και πολλοί που έχουμε τους πιο φτωχούς αγρότες της
με την αγωνία για το πόσο και έτοιμοι να τα παρατήσουν για κάτι άλλο. Ευρώπης των 15 και ταυτόχρονα τις πιο ακρι­
που θα πουλήσει την παραγωγή του. Να αγω­ Αλλά ας έρθουμε στο σήμερα. Πριν από βές τιμές για τους καταναλωτές;
νίζεται όλη μέρα σκληρά στο χωράφι με μερικούς μήνες με μεγάλη ευκολία βρήκαμε Μπορεί σήμερα τα τρακτέρ να υποχώρησαν,
τα ροζιασμένα χέρια του, να βλέπει τις τιμές να δώσουμε στους 10 μεγαλοτραπεζίτες του οι δρόμοι να άνοιξαν, αλλά οι κινητοποιήσεις
των προϊόντων να πέφτουν διαρκώς για τον τόπου μας περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ. των μικρών και μεσαίων αγροτών βρίσκονται
παραγωγό, να ανεβαίνουν διαρκώς για τον Σήμερα τα «500 εκατομμύρια» που ζητάνε μόλις στην αρχή. Οι μέρες που έρχονται θα
καταναλωτή και να πλουτίζουν συνεχώς οι αγρότες είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. είναι δύσκολες και ο δρόμος τους ανηφορικός.
οι μεσάζοντες. Να βλέπω τους αγρότες του Δύο μέτρα δύο σταθμά. Μήπως όμως θα Αν δεν γίνει κάτι σύντομα, για να αλλάξει
χωριού μας ανίκανους ν’ αντιδράσουν. Δεμέ­ λυνόντουσαν όλα τα προβλήματα των αγρο­ το σημερινό σύστημα παραγωγής και διάθε­
νοι χειροπόδαρα στα πελατειακά δίκτυα τών με αυτά τα λεφτά; Όχι βέβαια. Η παρακ­ σης των αγροτικών προϊόντων, σε λίγο καιρό
των κομμάτων, να έχουν εδώ και χρόνια μή της υπαίθρου δεν ανακόπτεται πια μόνο με την συρρίκνωση των αγροτικών επιδοτήσε­
παροπλιστεί. Να σκούζουν μέσα στο καφε­ με οικονομικά πακέτα που δόθηκαν αρκετά ων, πολύ φοβάμαι ότι χιλιάδες θέσεις απασχό­
νείο: «Τι κάνει το κράτος;». Να δουλεύουν στο παρελθόν. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση λησης στον αγροτικό τομέα θα χαθούν. Πολλοί
–ως αφεντικά δήθεν του εαυτού τους– και στρατηγικός σχεδιασμός, τη σημασία αγρότες θα οδηγηθούν στην ανεργία και την
απλώς για την επιβίωση τους. του οποίου μόλις τα τελευταία χρόνια, έχουν απόγνωση. Θα καταστραφούν οι παραγωγικές
Οι έμποροι να τους εκμεταλλεύονται αρχίσει να καταλαβαίνουν τόσο οι αγρότες και κοινωνικές δομές της υπαίθρου που υπάρ­
αφού δεν είχαν φωνή, η ύπαιθρος να ερη­ όσο και η πολιτική ηγεσία. χουν σήμερα και η χώρα θα παραδοθεί ακόμα
μώνει καθώς έφευγαν οι νέοι, οι αγρότες Στον τομέα αυτό όμως τα δείγματα όλων πιο ευάλωτη στην κερδοσκοπική μανία των
στα χωριά μας να γερνάνε και να παραδί­ των κυβερνήσεων που πέρασαν τελευταία πολυεθνικών με τους αγρότες πεταγμένους
δονται στην μοίρα τους. Ένα-ένα τα σπίτια από τον τόπο μας είναι απογοητευτικά. Μόνο για άλλη μια φορά στο περιθώριο της ζωής.
στον τόπο μας να κλείνουν και σιγά-σιγά λόγια για την καταπολέμηση της αισχροκέρ­ Καλή τύχη στους αγώνες σας
τα χωράφια να εγκαταλείπονται. δειας των μεσαζόντων, των καρτέλ και των —Κακοσαίος

Η στραβός είναι ο γυαλός


ή στραβά αρμενίζουμε
Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι νοντας τις συντάξεις των 500 ευρώ και κόβο­ νται είναι σε λάθος κατεύθυνση, διότι οδη­
Κηρύχνουν τη λιτότητα ντας τους μισθούς των 1.200 ευρώ, που θεω­ γούν σε αδιέξοδο. Και το ξέρουν όλοι. Δεν
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ρούνται «παχυλοί», κόβοντας κατά 30% τα είναι μόνο οι Νομπελίστες οικονομολόγοι
Ζητάνε θυσίες δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα που το διακηρύσσουν. Είναι στοιχειώδης
Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους αδείας, ενώ πληρώνει 360 εκατ. ευρώ τον χρό­ οικονομική λογική ότι σε περίοδο ύφεσης,
Για τις μεγάλες εποχές που θα ’ρθουν νο για να συντηρεί στρατό στο Αφγανιστάν. η περικοπή των δαπανών, η περιστολή της
Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο Τα μέτρα, όπως η περικοπή μισθών και ζήτησης, η αύξηση των φόρων, ιδίως των
Λες πως είναι τέχνη να κυβερνάς το λαό εισοδημάτων, έμμεσοι φόροι σε βενζίνη έμμεσων, φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα.
Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού και τσιγάρα, δεν είναι μόνο αντιλαϊκά. Είναι Τα μέτρα είναι σε λάθος κατεύθυνση διότι

Μ
Bertolt Brecht αντιδημοκρατικά. Το κόστος τους δεν είναι η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας,
ας λένε ότι είναι αναγκαία τα πολιτικό για την κυβέρνηση. Είναι δημοκρα­ σε περίοδο ύφεσης, είναι αντιοικονομική και
οικονομικά μέτρα που παίρνει τικό. Η εκλεγείσα κυβέρνηση υποχρεώνεται αντιδημοκρατική. Γι' αυτό συναντούν ισχυρή
η κυβέρνηση, για να βγούμε να λάβει μέτρα τα οποία δεν πιστεύει, με έξω­ κοινωνική αντίσταση απέναντι σε αυτήν την
από την κρίση. Μέτρα για θεν εντολές και υπό το κράτος απειλών. Σπάει άδικη πολιτική. Αυτή η αντίσταση, όμως, είναι
τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας, που τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Προκαλεί δημοκρατική αντίσταση. Και δεν κάμπτεται
επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες και τις αγο­ αναμενόμενες εκρήξεις. Επιδεινώνει την με ασφυξιογόνα και δυνάμεις καταστολής.
ρές. Τα υιοθέτησε η κυβέρνηση παρά τις αντί­ οικονομική κατάσταση. Και καταφεύγει στα Ας μην ξεχνάμε ότι στις δημοκρατίες οι λαοί
θετες προεκλογικές υποσχέσεις της, τις προ­ χημικά όπλα του κ. Χρυσοχοΐδη για να προ­ τιμωρούν, δεν τιμωρούνται. Η έξωθεν τιμω-
γραμματικές δηλώσεις και την «ιδεολογία» στατεύσει τους πολίτες που διαμαρτύρονται. ρία τους είναι πάντα σε λάθος κατεύθυνση.
της. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Κατάστα­ Το κακό είναι ότι τα σημερινά μέτρα που Ας αλλάξουμε πορεία όσο είναι ακόμα νωρίς.
ση ανάγκης. Η κυβέρνηση τα αναζητεί παγώ­ επιβάλλονται, λαμβάνονται και επικροτού­ —Δ. Μ.
15
Θίσβη πολιτισμός και πρόσωπα

Ανοιξιάτικες
Δ
ιανύουμε την περίοδο των ανοι­ γελισμού, και το τελευταίο (προπασχαλινό) λισμό, δ) ομαδικά κάλαντα εφήβων, με
ξιάτικων εορτών (από το Τριώδιο Σάββατο, που θρηνεί και χαίρεται τον αναστη­ τα χοντρά κουδούνια και τα ξύλα, και με
ως την Πεντηκοστή). μένο (σαν την ελληνική φύση) Λάζαρο. τον αποδιωκτικό συμβολισμό.
Αρχίζουν με το ειδωλολατρικό Διαπιστώνουμε ότι κυριαρχούν τα χριστια­ Όλα αυτά τα έθιμα μαρτυρούν πόσο δια­
έθιμο του Καρνάβαλου. Οι διασκεδάσεις και νικά θρησκευτικά έθιμα (νηστεία, εκκλησια­ τηρείται συγκινητική στην Ελλάδα η αλλη­
οι μεταμφιέσεις του είναι προέκταση των σμός, λιβάνισμα, λουλούδια Σταυροπρο­ λεγγύη μας προς τους νεκρούς, αλλά
εορτών της Πρωτοχρονιάς, όπως τις γιόρτα­ σκυνήσεως, μετάληψη), αλλά δεν λείπουν και πόσο μας ζεσταίνει πάντα η σκέψη για
ζαν οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί. Η εκκλησία και τα ειδωλολατρικά (κοινή έξοδος της τη ζωντανή παρουσία τους.
το ονόμασε «Απόκρεω» επιτρέποντάς του Καθαράς Δευτέρας, η μαντική των Αγίων Την Κυριακή των Βαΐων μετά τον εκκλη­
τις ελευθεριότητες, που θα τις ακολουθήσει Θεοδώρων, οι αδωνικές ανθοφορίες του σιασμό όλοι φέρνουν στο σπίτι τα βάγια
η εγκράτεια της Σαρακοστής. Λαζάρου και του Επιταφίου). Ειδικές ημερο­ και τα κρεμούν στο εικονοστάσι, ενώ η νοι­
Ας θυμηθούμε τα κύρια στοιχεία του καρ­ μηνίες γιορτάζονται επίσης με κατάλοιπα κοκυρά θα τα φυλάει για λιβάνισμα. Πριν
ναβαλιού, που είναι τα ακόλουθα: α) Μεταμ­ από την παλιά φυσιολατρεία και άλλες παίρ­ τα φυλάξουν, και όσο τα κρατούν στο χέρι,
φιέσεις και παραστάσεις, β) χορός (τα χτυπή­ νουν άδεια ευφραντικών φαγητών (σκορδα­ χτυπιούνται για το καλό μεταξύ τους, σαν με
ματα της γης με τα πόδια έχουν καρποφορική λιά Ευαγγελισμού και Βαΐων). χαιρετισμό και η κίνηση αυτή είναι διεθνής
σημασία), γ) τα φαγοπότια, δ) τη θύμηση των Να μην ξεχνάμε, όμως, και την παροιμιακή και αρχαία μαγική λαϊκή ενέργεια, για τη
νεκρών, που πρέπει να εξευμενιστούν, για να διαπίστωση ότι «ο Μάρτης δεν λείπει από μετάδοση βλαστικής ανανεωτικής δύναμης
δώσουν καρπό στη γη και να επιτρέψουν το την Σαρακοστή». Οι πενήντα συνολικά μέρες και υγείας ή και γονιμότητας.
ξεφάντωμα στους ζωντανούς, ε) τις φωτιές με της είναι αρκετές να τον περιλάβουν. Προέκταση και έντονη βίωση της Σαρακο­
καθαρτήριο και μεταβατικό χαρακτήρα από Το «Λαζαροσάββατο» μαζί με τα Βάγια, στής είναι η Εβδομάδα των Παθών, που έχει
τη χειμωνιάτικη περίοδο στην ανοιξιάτικη. κινούμενα συνήθως μέσα στις καλύτερες όλα τα στοιχεία μιας σταδιακής συμπόρευσης
(Ας θυμηθούμε κάποιες χαρακτηριστικές ώρες της Άνοιξης, ήταν εθιμικά, όπως είναι και συμπαράστασης των πιστών στην πολυα­
εικόνες του παρελθόντος: το μουντζούρωμα και ψυχολογικά, ένα χαρούμενο προανάκρου­ φηγημένη από τους Ευαγγελιστές μαρτυρική
των ανδρών και τα ψυχοκέρια που ετοίμαζαν σμα της Μεγάλης Γιορτής, μια θαυμαστή προ­ περιπέτεια του Δασκάλου τους. Ο λαός όλων
οι γυναίκες μόλις άνοιγε το τριώδιο). ανάσταση συνανθρώπου, που έφερνε πάντα των αιώνων έζησε με βιωματική συμμετοχή
Η μεγάλη Σαρακοστή έπειτα είναι εκκλη­ τους Χριστιανικούς λαούς πολύ πιο κοντά και συμμερισμό τα στάδια αυτά, πόνεσε και
σιαστική λαογραφική περίοδος, που ορίστη­ στην ολοκληρωμένη χαρά της Λαμπρής. θύμωσε για τους μυκτηρισμούς και τα βασα­
κε σαν αντιπερισπασμός στις ακρότητες της Τον εντυπωσιασμό του από την Ανάστα- νιστήρια του Χριστού. Οι μητέρες πόνεσαν
Αποκριάς και προετοιμασία για την εβδομά­ ση του συνανθρώπου Λαζάρου έχει δείξει την πονεμένη Παναγία και οι κοπέλες έκλα­
δα των Παθών του Χριστού. Παριστάνεται ο ελληνικός λαός με διάφορους τρόπους: ψαν τον όμορφο Θεό. Όλοι, όμως, έμειναν
προσωποποιημένη και σαν γυναίκα με επτά παλιότερα παιδιά έπαιρναν στα χέρια ένα ήσυχοι για τον τελικό αναστημό. Γι’ αυτό και
πόδια και την φτιάχνουν συνήθως από χαρ- χρωματιστό ανοιξιάτικο ομοίωμα του Λαζά­ παράλληλα προς τις ώρες και τα στάδια αυτά
τόνι ή είναι παραγεμισμένη με πούπουλα, ρου και το γύριζαν στα σπίτια του χωριού του πόνου, δεν σταματούσε ποτέ η ζωή, και
την κρεμούν στο ταβάνι του σπιτιού, και ψάλλοντας ένα αφηγηματικό μοιρολόι. Αλλού η χαρούμενη ετοιμασία των αβγών και του
κάθε εβδομάδα της κόβουν ένα πόδι ώστε τα κορίτσια (οι γνωστές Λαζαρίνες της Βο- αρνιού και του πανηγυρικού ασβεστώματος
να προχωρεί ψυχολογικά ο χρόνος της και ρείου Ελλάδος) μάζευαν αβγά στα στολισμέ­ των σπιτιών, που δίχως άλλο θα ερχόταν
να τελειώνει. να με αγριολούλουδα καλάθια τους, άλλο η καλή ώρα τους, από τη νύχτα του Σαββάτου.
Πρώτη μέρα της Σαρακοστής είναι η Καθα­ στοιχείο ζωής, που τα έβαφαν και τα χαίρο­ Και φθάνουμε αισίως στη μέρα της
ρά Δευτέρα, που την λένε έτσι γιατί ο Χρι­ νταν ολοκόκκινα την Λαμπρή. Λαμπρής. Έτσι ονομάσαμε το ελληνικό
στιανός «καθαίρεται» και διατροφικά βγαίνει Κάτι ανάλογο γινόταν και στην περιοχή Πάσχα, έτσι το ξέρει ο λαός στα τραγούδια
στο ύπαιθρο, ακριβώς για να τονίσει την μας, όταν μικρά κοριτσάκια στόλιζαν το του, έτσι το δίδαξε από τα πρώτα χρόνια της
έννοια του καθαρμού και της αλλαγής. καλαθάκι με τσιράνι και ψάλλοντας το Λάζα­ η Εκκλησία: «Εορτή και πανήγυρις Λαμπρά!».
Συνεχίζει το Καρναβάλι και απολαμβάνει ρο έπαιρναν για αμοιβή το αβγουλάκι τους. Πήρε την αρχαία μας ελληνική λέξη η Εκκλη­
ορεκτικούς σαρακοστιανούς μεζέδες μαζί Το πανέρι με τα λουλούδια της ανοιξιάτικης σία, τη γεμάτη ασπράδα και πλούτο και φως,
με οινοποσία και χορούς. εποχής είναι χαρακτηριστικό σύνεργο που της έδωσε σκίρτημα και χαρά, και την έβαλε
Γιορταστικοί και κοινωνικο-θρησκευτικοί κάποτε μοιάζει με «επιτάφιο του Λαζάρου». να συντροφεύει το νικηφόρο άγγελμα
σταθμοί της Σαρακοστής, με κάποια ξεκούρα­ Σε άλλες περιοχές παρατηρούμε τις ακό­ της Ανάστασης, στην πιο φωτεινή ώρα του,
ση από τις δουλειές, και με κάποια ευχάριστη λουθες εκδηλώσεις: α) αναπαραστάσεις της της Άνοιξης, με τον πιο ευφραντικό τρόπο,
κοινοτική επικοινωνία, ήταν και είναι οι έξι έγερσης του Λαζάρου, β) προσωποποιήσεις της ευωχίας, και με την πιο εορταστική
Κυριακές της, ιδιαίτερα η Α΄ της Ορθοδοξίας, Λαζάρου από νεαρά πρόσωπα, μεταμφιεσμέ­ πομπή, της λαμπροφορίας.
η Γ΄ της Σταυροπροσκυνήσεως και η Στ΄ των να με κλαδιά σε βλαστικά πνεύματα, γ) ζύμω­ Όπως όλες οι γιορτές, έτσι και αυτή έχει
Βαΐων. Ανάμεσά τους οι πέντε βραδινές Ακο­ μα αρτοπλαστικών μορφών του Λαζάρου τα έθιμά της (εκκλησιαστικά και κοσμικά):
λουθίες των Χαιρετισμών, η εορτή του Ευαγ­ που μοιράζονται με προαναστάσιμο συμβο­ το αβγό, τις καμπάνες, το φως, το αρνί,
16
πολιτισμός και πρόσωπα Θίσβη

Γιορτές*
τα πυροτεχνήματα, το τσουρέκι και το λαγό.
Ας δούμε το συμβολισμό τους. Τα κόκκινα
δωνοκρουσία του Πάσχα, που είναι πυκνή και
χαρμόσυνη, αλλά παίρνει ιδιαίτερη σημασία,
Ανθολόγιο Ποίησης
Δεκέμβρης
του 1903
Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω
αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη,
αβγά, κατ’ εξοχήν ζωικά προϊόντα, γίνονται επειδή στο διάστημα της Μ. Εβδομάδας για τα μάτια·
εξαίρετα σύμβολα ζωής, βαμμένα μάλιστα με οι καμπάνες ηχούν πένθιμα ή δεν ηχούν όμως το πρόσωπό σου που κρατώ
το χρώμα του αίματος, πρώτιστου στοιχείου καθόλου («χηρεύουν» όπως λένε στα Επτά­ μες στην ψυχή μου,
ζωής και υγείας. Το τσούγκρισμά τους είναι νησα), από τη Μ. Πέμπτη. ο ήχος της φωνής σου που κρατώ
μια συμβολική διευκόλυνση της νέας ζωής, Αν, λοιπόν, στις παραπάνω εξηγήσεις μες στο μυαλό μου,
αλλά και χαιρετισμός φιλικής πάλης, που για τους θορύβους της χαράς και την κωδω­ οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλλουν
βοηθάει τη φύση στις παραγωγικές της προ­ νοκρουσία της ανάστασης προσθέσουμε και στα όνειρά μου,
σπάθειες. Η έννοια του δώρου, λοιπόν, κυριαρ­ τον ελληνικό εθνικό λόγο της μακρόχρονης τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάττουν
χεί στο έθιμο των αβγών, και μάλιστα των ελπίδας και χαράς των σκλαβωμένων χρι­ και χρωματίζουν
μεγάλων προς τους μικρούς ή των πλούσιων στιανών για την «Ανάσταση» του έθνους, εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα
στους φτωχούς, σύμφωνα και με την πασχα­ θα καταλάβουμε καλύτερα, όπως είπαμε, κι αν λέγω
λινή εντολή της Εκκλησίας. Ξέρουμε από την παράδοση των ελληνικών εκδηλώσεων «Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923»,
παλιές βυζαντινές μαρτυρίες ότι το Πάσχα του Πάσχα και γιατί δύσκολα εγκαταλείπο­ Ίκαρος, Αθήνα 1993
συνηθίζονταν δίχως άλλο τα δώρα, το αβγό, νται. Παράλληλα με τους θορύβους, το ανα­

Θυμήσου, σώμα...
όμως, έγινε συμβολικό της Γιορτής και το έδι­ στάσιμο φως αποτελεί ένα δεύτερο μεγάλο
ναν αμοιβαία αργότερα και οι μικροί στους στοιχείο που συνοδεύει και πλαισιώνει την
μεγάλους, οι μαθητές στο δάσκαλο, οι πιστοί Ανάσταση. «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός»,
στον πατριάρχη, οι υπήκοοι στον βασιλιά. ψάλλει η Εκκλησία και «Δεύτε λάβετε φως» Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο
Αυτήν την έννοια του εορταστικού δώρου παραγγέλλει ο παπάς στους πιστούς, όταν αγαπήθηκες,
ακολούθησαν στα νεότερα χρόνια τα ζαχα­ ετοιμάζονται για την Ανάσταση. Το φως όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
ροπλαστεία και έφθασαν στα ποικίλα κατα­ πρέπει να είναι καινούργιο. Σβήνονται όλα αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα
σκευάσματα των αβγών από σοκολάτα, που πρωτύτερα μέσα στην εκκλησιά και όλα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά,
τα παραγεμίζουν με άλλα μικρότερα και με ξανανάβουν από τη λαμπάδα του παπά. κ’ ετρέμανε μες στην φωνή — και κάποιο
ζαχαρωτά. Από το αβγό ξεπήδησαν έπειτα Το τσουρέκι είναι ο εξελιγμένος τύπος του τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε.
πλήθος συγγενικά σύμβολα: είναι τα κίτρινα πασχαλινού ψωμιού, της λαμπροκουλούρας Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,
πουλάκια, οι νεοσσοί, που βγαίνουν από το ή του Λαμπρόψωμου. Κάθε γιορτή έχει το ψωμί μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες
αβγό (ο πιο επιτυχημένος συμβολισμός της της, τον ξεχωριστό άρτο της (χριστόψωμο, εκείνες σαν να δόθηκες — πώς γυάλιζαν,
Ανάστασης), έπειτα οι κότες που τα γεννούν, βασιλόπιτα, φωτόψωμο), που φέρνει δύναμη θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν·
οι φωλιές όπου βρίσκονται και ο κόκκορας στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν τα ευλογεί ο παπάς. πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε,
που τα φέρνει… Τέλος, η παράσταση του λαγού αβγοφόρου θυμήσου, σώμα.
Οι θόρυβοι χαράς που γίνονται, όταν μπήκε και στην νεοελληνική εθιμοτεχνία από Κ. Π. Καβάφης, «Τα Ποιήματα 1897-1933»,
ο παπάς εκφωνεί το «Χριστός Ανέστη» (κρό­ τη Δυτ. Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκε σε ποικί­ Ίκαρος, Αθήνα 1984
τοι, πυροβολισμοί, σπάσιμο αγγείων κλπ.) λα σχέδια και σκηνές: ο λαγός κουβαλάει αβγά
έχουν πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει πρώτα μέσα με το αμάξι του, η λαγουδίνα σέρνει καρότσι Μα, όμως, «δεν είναι κάθε μέρα Λαμπρή!».
στον θόρυβο το στοιχείο της αποδίωξης μπεμπέ με αβγά μέσα, τα λαγουδάκι, σε φωλιά Θα τελειώσουν κάποτε τα ξεφαντώματα
των δαιμονικών, που είναι και ειδωλολατρικό κόκκινη, περιμένουν την μητέρα τους. και θα ’ρθουν «ξώλαμπρα» ή «απόλαμπρα»
και χριστιανικό. Υπήρχε πάντα στους λαούς Αλλά η Λαμπρή συνεχίζεται και έξω στο οι δουλειές, με τον πικρό μόχθο και τις φρο­
η δοξασία ότι τα βλαβερά και δυσμενή πνεύ­ ύπαιθρο, στο φως του ελληνικού Απρίλη, ντίδες τους.
ματα διώχνονται με θορύβους εκφοβιστικούς. στον αέρα της θάλασσας και του βουνού. Αλλά πάλι θα μας οδηγήσουν κι αυτές στην
Θορυβώδη είναι και τα γεγονότα που Τη νιώθουμε με το άρωμα των λουλουδιών, προετοιμασία για το γιόρτασμα της άλλης
αναφέρουν τα Ευαγγέλια, ότι έγιναν όσο την αγκαλιάζουμε με το φίλημα της αγάπης, Λαμπρής, που «όσο κι αν αργεί, ξανάρχεται!».
ο Χριστός παρέμεινε στον Άδη. τη χαιρόμαστε στο χοροστάσι. Ξανάρχεται το ίδιο πολυδάπανη, χαρούμενη
Το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο… Είναι γνωστή και η χορτάτη ευχή που δίνει όμως πάντα, ανοιξιάτικη και απολυτρωτική.
και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν και κάθε νοικοκυρά στους αγαπημένους της, Μέρα Λαμπρή, μέρα γιορτή,
τα μνημεία ανεώχθησαν… (Ματθ. 27, 51-52). «να έχουν όσα φέρνει η μέρα η Λαμπρή», Μέρα λουλουδιασμένη.
Όλοι, λοιπόν, οι εχθροί του Χριστού, που και να είναι χαρούμενοι «σαν της Λαμπρής —Ασπασία Μίχα,
είναι και εχθροί των χριστιανών, και όλα το φως!». Η ίδια νοικοκυρά ξέρει τι ευφορία Διδάκτωρ Φιλολογίας Πανεπ. Αθηνών
τα κακά πνεύματα που φθονούν την Ανάστα­ είναι για το σπίτι να έχει τούτες τις μέρες
ση, χρειάζονται, κατά τη λαϊκή αντίληψη, πλουσιοπάροχα τα «λαμπριάτικα» αβγά,
διώξιμο και κυνηγητό. το «λαμπριάτικο» αρνί (τον «Λαμπριάτη») * Περίληψη του άρθρου αυτού έχει δημοσιευθεί
Σχετική με τους θορύβους είναι και η κω- και τα «λαμπροκούλουρα». στην εφημερίδα «Θισβιακή Ηχώ»
17
Θίσβη πολιτισμός και πρόσωπα

Μπαρμπα-Βασίλη
Ελικώνια παιδιά
καλό ταξίδι
Ο Βασιλιάς
Δ
Στου Ελικώνα τα χωριά

Ε
ήτανε κάτι παιδιά ύο από τους ανθρώπους που
που η ζωή δεν τα χωρούσε ίχαμε σχεδόν κλείσει την ύλη της με έκαναν να αγαπήσω αυτό
κι όλο τα στεναχωρούσε εφημερίδας όταν μάθαμε τυχαία το μέρος ήταν οι παππούδες μου,
Αχ, παιδάκια μου, γραμμένα ότι ο Ευάγγελος Παπανικολάου, οι γονείς της μάνας μου. Ο Μπάρ­
όρθια, καλοστρατισμένα ο μπαρμπα-Βασίλης που γνωρίσα­ μπα-Λιάμης και γιαγιά μου η Μαρία.
με στην «Χρονορωγμή της Ξηρονομής» δεν Ο παππούς ο Μπάρμπα-Λιάμης ήταν τρο­
Αγαπούσανε τον τόπο είναι ποια ανάμεσα μας. Έφυγε στα 97 του. μερός παραμυθάς. Δίμετρος στο μπόι, λιγο­
κι είχανε δικό τους τρόπο Καλό ταξίδι μπαρμπα-Βασίλη. Τα συλλυπη­ μίλητος και βαρύς στις συναναστροφές του
τη ζωή τους να ορίζουν τήρια μας στην αγαπημένη του σύντροφο με τους άλλους, δεν άφηνε χώρο για πολλά
και να τη βιοπορίζουν του κυρά Ασημίνα και στην οικογένεια του. πάρε-δώσε. Όμως, όταν βρισκόταν με τα
Αχ, παιδιά, καλά παιδάκια Εμείς, θα θυμόμαστε πάντα την γλυκιά εγγόνια του γινόταν άλλος άνθρωπος. Δεν
του Ελικώνα ελατάκια μορφή του, μέσα από την στοργή, τρυφερό­ θα ξεχάσω τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια που
τητα και αγάπη που έβγαζε πάντα γι’ αυτόν, δεν πηγαίναμε για ύπνο αν δεν ακούγαμε
Ένα βράδυ του χειμώνα η εγγονή του Γιολάντα. Ας τον ξαναθυμη­ τα παραμύθια και τις ιστορίες του, που τις
τους την πέσαν τα Τελώνια θούμε μέσα από τα γραπτά της. σκάρωνε στη στιγμή. Όλες βέβαια είχαν
μάχη έγινε στ’ αλώνι πάντα ήρωες και πρωταγωνιστές τα εγγόνια
για να σώσουνε το χιόνι του και τον καθημερινό μας περίγυρο.
Ανυπότακτό μου σμάρι Θα προσπαθήσω να τον μιμηθώ απόψε,
της καρδιάς μου το καμάρι τιμώντας τον με ένα παραμύθι .
—Ευγενία Σιούτη, Μια φορά και ένα καιρό κάπου στην Βοιω­
Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας τία υπήρχε ένα μικρό βασίλειο, που είχε το
όνομα Θίσβη. Το βασίλειο αυτό είχε 5 χωριά
και 4 μικρά ψαροχώρια. Λέγανε ότι το κυβερ­

«Ακούω» την αγάπη


νούσε με σοφία ένας γέρος βασιλιάς. Ένας

Λ
βασιλιάς που όταν επισκεπτόταν τα γειτονικά
ένε πως μόνο όταν χάσεις κάτι βασίλεια έλεγε πόσο πολύ αγαπούσε τον
το εκτιμάς. Περπατώ στα τόπο του και πόσο πάσχιζε να λύσει τα προ­
δρομάκια του χωριού και βλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπηκόοι του.
στο μυαλό μου γυρνάνε χίλιες Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.
μνήμες. Τόσες μυρωδιές, τόσες χαρές, Ο κόσμος που ζούσε στο βασίλειό του δεν
ατελείωτο παιχνίδι. Θα ήθελα το ίδιο και περνούσε καλά. Τα προβλήματα μέρα με τη
για τα παιδιά μου. Και για τα παιδιά των μέρα μεγάλωναν. Ο αέρας γινόταν όλο και πιο
παιδιών μου. Ακούω την αγάπη να τρα­ μολυσμένος από τα εργοστάσια της περιοχής
γουδά στα πάντα γύρω μου. Στις πλατείες και οι παραλίες άρχιζαν να βρομίζουν. Είχαν
και τους δρόμους που έπαιζα μέχρι τελι­ περάσει σχεδόν 9 χρόνια βασιλείας του, όταν
κής πτώσης. Στις θάλασσες, που με μάγε­ «Αν και τώρα μεγάλωσα, πάντα κάτι με τρα- μια μέρα κάποιοι από τους υπηκόους του τόλ­
ψαν και μέχρι σήμερα χαρίζουν απλόχερα βάει στην Ξηρονομή. Προσπαθώ να βρίσκω μησαν και σήκωσαν κεφάλι. Τότε φάνηκε ποιο
μαγικές εικόνες και φιλόξενες αγκαλιές. ευκαιρίες για να πετιέμαι ως εκεί να παίρνω ήταν το πραγματικό πρόσωπο του βασιλιά.
Το αγαπάω το χωριό μου. Πιστεύω ότι το μια ανάσα κι ύστερα πίσω στην πόλη. Πιο πολύ Άρχισε να τους απειλεί, κύκλοι του διέδιδαν
αγαπούν όλοι όσοι βρίσκουν καταφύγιο εδώ. απ’ όλα με τραβάει στο χωριό η παρουσία του ότι οι άνθρωποι που αντιδρούν είναι πολύ
Όσοι βρέθηκαν, έφυγαν, ξαναήρθαν ή θα παππού και της γιαγιάς. Ο μπαρμπα-Βασίλης κακοί και τον μισούν, ότι τους πληρώνουν οι
ξαναέρθουν. Δεν είναι εύκολο να ξεχνάς τον που είναι τώρα ο μεγαλύτερος σε ηλικία σε όλο άνθρωποι που θέλουν να του φάνε το θρόνο.
τόπο σου. Είναι σαν αυτόν του εγκλήματος. το χωριό. Πάτησε τα 96. Κι η γιαγιά Ασημίνα Αντί να προσπαθήσει με σύνεση και διάλο­
Σήμερα έχουν παρασυρθεί πολλοί. αισίως στα 92 κι ακόμα τρώγεται να κάνει καμιά γο να δώσει λύση στα προβλήματα που αντι­
Θόλωσαν, θύμωσαν, πολιτικοποίησαν δουλειά. Αυτοί με μεγάλωσαν όλα μου τα καλο- μετώπιζε ο λαός του βασιλείου του, αυτός
καταστάσεις, πίστεψαν σε μεγάλα λόγια. καίρια. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τους τρύγους, το κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο επιθετικός
Ακούω την αγάπη από τα γύρω βουνά. Τον κατέβασμα της ελιάς κάθε Νοέμβρη, τις βόλτες απέναντί του. Για να τον εκδικηθεί, αύξησε
«βασιλιά» Ελικώνα. Την πληγωμένη πεδιά­ με τη φρέζα του παππού, τις ιστορίες για κάθε και τα βασιλικά τέλη που πλήρωναν για το
δα από τη σιδερένια λάβα. Αυτός ο τόπος δέντρο, τις ιστορίες στην αυλή και τα τρα­ βασίλειό του. Δυστυχώς, ο βασιλιάς μας ούτε
αξίζει την ανταπόκριση της αγάπης, που γούδια... Το υπόγειο με τα χίλια μυστικά και σοφός ήταν ούτε αγάπαγε τον λαό του.
χρόνια τώρα μοιράζει άφθονα σε όλους το μπρούσκο μαγικό κρασί, την πλάστιγγα που Αποδείχθηκε ότι ο βασιλιάς μας ήταν γυ-
μας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τον αγκα­ μ’ ανέβαζε ο παππούς για να δει αν πήρα κάνα μνός. Όπως γυμνοί είναι όλοι οι θρόνοι και
λιάσει, εκτός από εσένα που μοιράστηκες κιλό μετά το Πάσχα τα πλεξίματα της γιαγιάς οι βασιλιάδες.
στιγμές από τη ζωή σου εδώ. Κανείς δε θα με το ψιλό το βελονάκι και το μουρμουρητό της Εμείς, όμως, ευτυχώς, δεν έχουμε βασιλιά
τον σεβαστεί αν δεν το κάνεις πρώτος εσύ. μέτρημα μη χαθεί κανένας πόντος». στον τόπο μας σήμερα.
—Αγγελική Καραμπογιά, Δημότης Θίσβης Κουράγιο Γιολάντα και Μιχάλη. Καληνύχτα σας
Δημήτρης —Δημήτριος Μιχάλης, Χημικός – Πολιτισμολόγος
18
απουσίες Θίσβη
Γιάννης Μόραλης
Ο
τελευταίος και νεότερος εκπρό­ το 1988 η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας
σωπος της μεγάλης σχολής της τον τίμησε με μεγάλη αναδρομική έκθεση.
Γενιάς του ‘30, έφυγε από την Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιω­
ζωή την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, τικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
πλήρης ημερών. Ήταν 93 χρονών. Εκτός από ζωγράφος, ο Γιάννης Μόραλης
Ο σπουδαίος ζωγράφος γεννήθηκε στην υπήρξε χαράκτης και γλύπτης. Επίσης, διέ­
Άρτα το 1916. Το 1931 ήρθε στην Αθήνα όπου πρεψε και στον τομέα της σκηνογραφίας,
και έγινε δεκτός στην Ανωτάτη Σχολή Καλών καθώς σκηνογράφησε για 15 χρόνια στο
Τεχνών. Αποφοίτησε το 1936 και την επόμενη Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου,
χρονιά, με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο και στο Θέατρο Τέχνης
έφυγε για τη Ρώμη. Στη συνέχεια εγκαταστάθη­ του Κάρολου Κουν. Πολύ σπουδαία ήταν
κε στο Παρίσι, όπου έζησε και σπούδασε παρα­ η δουλειά του και στις προμετωπίδες βιβλίων.
κολουθώντας μαθήματα σε εργαστήρια ζωγρα­ Φιλοτέχνησε έργα για ποιητικές συλλογές
φικής και τοιχογραφίας. Το 1949 έγινε συνιδρυ­ των Γ. Σεφέρη, Ο. Ελύτη, Ν. Καββαδία κ.ά.
τής της ομάδας τέχνης «Αρμός», μαζί με τους Το έργο του χαρακτηρίζεται ως ανθρωπο­
Γ. Τσαρούχη, Ν. Εγγονόπουλο κ.ά. Το 1957 εκλέ­ κεντρικό. Τα τοπία σπάνια έχουν θέση στην
χτηκε καθηγητής του εργαστηρίου ζωγραφικής εικαστική διαδρομή του. Ο έρωτας και ο διά­
στην ΑΣΚΤ και δύο χρόνια αργότερα πραγμα­ λογος ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι το κυ-
τοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση. ρίαρχο και το ζητούμενο στη ζωγραφική του.
Τιμήθηκε για πρώτη φορά με βραβείο Ο Γιάννης Μόραλης αφιέρωσε τη ζωή του
ζωγραφικής το 1940. Το 1973 έλαβε το Χρυ­ στην πνευματική δημιουργία με παραδειγματι­
σό Μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση του Μονά­ κή σεμνότητα και ανιδιοτέλεια, κυρίως χωρίς να
χου και το 1979 το Αριστείο των Τεχνών από διαπραγματεύεται την προσφορά του με «κανέ­
την Ακαδημία Αθηνών. Αποχώρησε από την ναν» και με «τίποτε». Αυτή η ουσιαστική συμβο­
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών το 1983 και λή και προσφορά θα λείψει από τη χώρα μας.

Κώστας Αξελός
Στάση ζωής ο στοχασμός
Ασφάλειας και φυλακίστηκε σε στρατόπεδο τίτλο Οι Φιλοσοφικές Δοκιμές. Το φιλοσοφικό
μέχρι την απόδρασή του. Λίγο καιρό αφότου έργο του αποτυπώνεται στις τρεις τριλογίες
είχε φτάσει στο Παρίσι δικάστηκε ερήμην του: Το Ξετύλιγμα της Περιπλάνησης, Το Ξετύλιγ-
σε θάνατο. Το 1946 εγκατέλειψε το ΚΚΕ. μα του Παιχνιδιού, Το Ξετύλιγμα μιας Αναζήτησης.
Tο 1945 κατέφυγε στο Παρίσι. Επιβάτης Μείζονα έργα που ακολούθησαν ήταν η Ανοι-

Τ
και αυτός του θρυλικού πλοίου «Ματαρόα», χτή Συστηματική (1984), για την ενότητα του
α χαράματα της 4ης Φεβρουαρίου που με την βοήθεια του τότε διευθυντή του κόσμου, και οι Μεταμορφώσεις (1991), για τις
2010, σε ηλικία 86 χρονών, έφυγε Γαλλικού Ινστιτούτου Ροζέ Μιλιέξ και τις πε- μεταμορφώσεις του κόσμου. Τα έργα του έχουν
από τη ζωή, στο Παρίσι όπου έζησε ρίφημες υποτροφίες του γαλλικού κράτους μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Τα περισσότερα
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μετέφερε την αφρόκρεμα της ελληνικής βιβλία του κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά,
ο φιλόσοφος και κορυφαίος διανοητής του 20ού διανόησης (Κορνήλιο Καστοριάδη, Κώστα αφού παρά την επιλογή του να ζήσει μόνιμα
αιώνα Κώστας Αξελός. Ο άνθρωπος που «άνοιξε Παπαϊωάννου, Νίκο Σβορώνο κ.ά.) στη Γαλλία. στο Παρίσι δεν ξέχασε ποτέ τη χώρα του.
νέα μονοπάτια στην κατανόηση του κόσμου». Σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη, όπου Και η Ελλάδα, όμως, τον τίμησε. Τον Μάρτιο
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Ήταν γόνος δίδαξε επί μία σχεδόν δεκαετία (1962-1973), του 1992 το Πάντειο Πανεπιστήμιο τον ανακή­
αστικής οικογένειας. Σε μικρή ηλικία διδάχτη­ ωστόσο θα αρνηθεί να γίνει καθηγητής, καθώς ρυξε επίτιμο διδάκτορα, στις 14 Απριλίου του
κε γαλλικά και γερμανικά, ενώ η εφηβεία του υποστήριζε ότι το «πανεπιστήμιο δεν είναι 2000 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ φιλο­
φωτίστηκε από τα κείμενα των Ηράκλειτου, ο χώρος της ριζικής σκέψης». Υπήρξε αρχι­ σοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ
Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Μαρξ, Ντοστογιέφσκι συντάκτης του πρωτοποριακού περιοδικού μόλις τον περασμένο Απρίλιο, με τον ίδιο τρό­
και ποιητών όπως ο Ρεμπώ, ο Ρίλκε κ.ά. «Arguments» (Επιχειρήματα) από το 1962 έως πο τον τίμησε και η Φιλοσοφική Σχολή του
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπι­ το 1973, ενώ ίδρυσε και διηύθυνε την ομώ­ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
στημίου Αθηνών. Στα 17 του εντάχθηκε στην νυμη φιλοσοφική σειρά Editions de Minuit. Το έργο του πρωτότυπο, αιχμηρό και υπερ­
κομμουνιστική νεολαία και έλαβε μέρος στην Στο επίκεντρο του στοχασμού του βρέθηκαν βατικό, φωτίζει το πνεύμα πέρα από τα ιδεο­
Αντίσταση κατά της Γερμανικής Κατοχής. οι Προσωκρατικοί, ο Ηράκλειτος, ο Μαρξ, λογικά «τείχη», και ασφαλώς σήμερα είναι
Έζησε την σκληρότητα των Δεκεμβριανών, ο Νίτσε, ο Φρόιντ. Το πρώτο του βιβλίο κυκλο­ πιο επίκαιρο από ποτέ. Ίσως ο θάνατός του
βίωσε εικονική εκτέλεση στα κρατητήρια της φόρησε στα ελληνικά πολύ νωρίς, το 1952, με να είναι μια καλή ευκαιρία να το (ξανα)δούμε.
19
Θίσβη

Εδώ είναι ο Παράδεισος!!!


Τ
ο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής είναι σχεδόν έτοιμο. Εκεί που τους έβλεπες άδειους κι έρημους, τώρα πήραν επιτέλους ζωή...
Δύο με το καλό τα εργοστάσια στη περιοχή μας. Και θα Αυτοκίνητα, όμορφα φορτηγάκια...
ακολουθήσουν κι άλλα. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, Και τέλος, οφείλουμε να πούμε για την ομορφιά που πρόσθεσε με την
κανένα απολύτως... χαρά μας. παρουσία της... Πανέμορφες αποθήκες, πολύχρωμοι γερανοί, κομψοί
Τους πανηγυρισμούς δεν ακούω βέβαια, αλλά μάλλον ο κόσμος σωλήνες στόλισαν την περιοχή και έδωσαν χρώμα στο άχαρο τοπίο.
θα είναι απασχολημένος να μετράει το χρήμα που ρέει άφθονο Αυτά, όμως, δεν ήταν τίποτα. Τώρα άρχισε το όνειρο να παίρνει
στις τσέπες του! τις πραγματικές του διαστάσεις, με την
Τα μισά χωριά του δήμου πλούτισαν Ηλεκτροπαραγωγή. Καμινάδα δεν είχαμε,
από τη Σωληνουργεία και τα άλλα έχουν το είχαμε παράπονο, θα μας την κάνουν
ήδη αρχίσει να πλουτίζουν από την Ηλε­ «...εδώ είναι ο παράδεισος και αυτή. Και δεξαμενές και άλλο χρώμα
κτροπαραγωγή. Σε λίγο θα καλέσουμε
κόσμο και από άλλες περιοχές να μοιρα­ και η κόλαση εδώ... με τους πύργους του. Και πυλώνες και
καλώδια υψηλής τάσης, ούτε τέτοια
στεί τον πλούτο μας. Μιλάμε για πολύ
πλούτο!!! Πολύ χρήμα!!!
εδώ είναι πλούσιοι είχαμε... Και φυσικό αέριο και άζωτο,
κι εκεί πρόβλημα είχαμε. Πολύ ανθυ­γιεινά
Τα μέχρι τώρα χρόνια με τη Σωληνουρ­ και φτωχοί, άνθρωποι υγιεινός ήταν ο αέρας μας... όλο αλλεργί­

κι ανθρωπάκια...»
γεία ήταν φανταστικά. Παραμυθένια. Εκα­ ες ήταν ο κόσμος.
τοντάδες τα έργα που έκανε - χρηματο­ Και νέα επιπρόσθετα έργα, κι άλλο
δότησε - προκάλεσε στην περιοχή!!! Έργα χρήμα στη περιοχή, πραγματικά άφθονο
υποδομής, γεφύρια, δρόμοι, πλα­τείες,
B. Μοσχολιού αυτήν τη φορά! Φάνηκε ήδη! Τους ευχα­
τοπικά ιατρεία και κέντρα υγείας, τράπε­ ριστούμε για την τιμή που μας έκαναν
ζες, πνευματικά κέντρα, ξενώνες, και­ να έρθουν στα μέρη μας.
νούργια σχολεία, βιβλιοθήκες, χώροι αναψυχής, μαρίνες και άλλα πολλά. Ανοησίες τώρα, για βιολογικές καλλιέργειες, για ήπιας όχλησης παραγω­
Όλα με τη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη ή τη συνδρομή γικές μονάδες, για τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε και
της Σωληνουργείας. άλλα τέτοια εργοστάσια και, μάλιστα, ακόμα πιο βαριά.
Εκατοντάδες νέα μαγαζιά άνοιξαν στην περιοχή μας, Να πολλαπλασιάσουμε τον πλούτο μας!!! Να δούμε
σε όλα τα χωριά της περιοχής. Ταβέρνες, καφετέ­ τον τόπο μας να ομορφαίνει! Να δούμε την υγεία
ριες, κινηματογράφοι, μπαράκια... τα βλέπεις
όλα να ανθίζουν. Πάνε όλα καλά, είναι γεμά- Ευχές μας να βελτιώνεται!
Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
τα κόσμο, όχι όπως παλιά που κλείνανε.
Τώρα κανένα δεν βάζει λουκέτο και όλα
και ελπίδες τη τιμή που θα μας κάνουν να έρθουν!
Όπως ευχαριστούμε και τους τοπικούς
αυτά χάρη στη Σωληνουργεία που έδω-
σε άφθονο χρήμα, που ενίσχυσε την
για ένα καλύτερο άρχοντες για τη συμβολή τους στην
παραπάνω ανάπτυξη. Τον αγώνα
περιοχή με τη παρουσία της, που αύριο για τον που έδιναν όταν καθόμασταν όλοι

Δήμο Θίσβης
δημιούργησε εκατοντάδες σοβα- στις καφετέριες και τις ταβέρνες... τις
ρές θέσεις εργασίας για τους ντό­ ιδέες τους...

ΚΑΛΟ
πιους, που δεν έφερε εργαζόμε- Και μετά ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ!
νους από άλλες περιοχές (και για Όταν τελειώσουμε, φίλοι συντο­
όσους έφερε, τους ζητώ συγνώμη πίτες, με το μέτρημα των χρημά­
για το σχόλιό μου –να δουλέψουν των που όλοι μας κερδίσαμε,

ΠΑΣΧΑ
θέλουν οι άνθρωποι). ας βάλουμε τον πισινό μας κάτω
Άσε με το περιβάλλον... Εκπλη­ να δούμε πώς θα καταφέρουμε
κτική η δουλειά που έκανε κι εκεί... να εμποδίσουμε τον ερχομό άλλου
Η Σωληνουργεία πάντα.. να μην εργοστασίου στη περιοχή μας.
ξεχνιόμαστε! Και ας πάρουμε τα πόδια μας

Ευχές και ελπίδες


Αναδασώσεις, τριπλασιασμός του να ελέγξουμε αυτά που υπάρχουν,
πράσινου στην περιοχή, σοβαρά να τα αναγκάσουμε να λειτουργή­

Για μια κοινωνία


έργα υποδοχής αποβλήτων, ακόμα σουν νόμιμα, με τις υψηλότερες
πιο σοβαρά έργα πυροπροστασίας, δυνατές προδιαγραφές ασφάλειας,
ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιοχής,
η θάλασσα πιο καθαρή από ποτέ, με καθη­ αλληλεγγύης να απαιτήσουμε να εξισορροπήσουν
την παρουσία τους με έργα υποδομής
μερινές μετρήσεις, έδωσε ζωή στο Βαθύ.
Εκεί που έβλεπες την περιοχή μαγκούφα, τώρα και συνοχής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Ας ανοίξουμε το στόμα μας να φωνάξουμε:
ζωντάνεψε από τα πεντακάθαρα και πανέμορφα ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ!
ιστιοπλοϊκά. Και οι δρόμοι μας, ζωντάνεψαν κι αυτοί. —Πέτρος Ρούσης του Αναστασίου, Δομβραίνα

20