You are on page 1of 16

Θίσβη

Η
καταστροφή
του φυσικού
περιβάλλοντος
δεν είναι
ανάπτυξη
...ώρα μηδέν... Μάιος 2009
τεύχος 1 Διανέμεται Δωρεάν
Εφημερίδα της Κίνησης Πολιτών του Δήμου Θίσβης

Ποιοι είμαστε Θίσβη, Η Νέα Πτολεμαΐδα


και τι θέλουμε Στον νομό Βοιωτίας, στον χώρο της ενέργειας, σχεδιάζεται να εγκατασταθούν 11 ιδιω-

Η
τικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο το φυσικό αέριο. ▶ σελ. 2
εφημερίδα αυτή βγαίνει για
να δώσει την δυνατότητα να
ακουστούν όσοι δεν ακούγο- Οι Ανεμογεννήτριες, τα καθρεφτάκια,
νται από τα υπάρχοντα έντυπα.
Έχουμε την πρόθεση, η νοοτροπία μας το Μελίσσι και το Μαυροβούνι
και η ηθική μας να είναι διαφορετική από
τις επικρατούσες στον τόπο μας και γι' αυτό Το Δ.Σ. της Θίσβης, στην τελευταία συνεδρίαση, με ψήφους 7 υπέρ και 5 κατά, γνωμοδότησε
το λόγο υποσχόμαστε να φιλοξενήσουμε θετικά για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Θέση Μελίσσι, αναιρώντας προηγούμε-
όποιον θέλει να ακουστεί η φωνή του, άσχε- νη ομόφωνη απόφασή του, για μη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση αυτή. ▶ σελ. 4
τα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του.
Θέματα μας:
• Το περιβάλλον Φρένο από το Κ.Α.Σ. στο παράνομο λιμάνι
• Η κοινωνική ζωή
• Τα εργοστάσια
• Το λιμάνι
• Ο δρόμος
Οι ομορφιές και οι ασχήμιες της περιοχής
μας, καθώς και οτιδήποτε άλλο αγγίζει την
καθημερινότητα στην περιοχή μας.
—Η Σύνταξη

Θίσβη
Ανεξάρτητη Έκδοση Οικολογικού,
Πολιτιστικού και Κοινωνικού Προβληματισμού

Τεύχος 1ο, Μάιος 2009 To Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), στην συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2009,
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ απέρριψε για δεύτερη φορά, την αίτηση της εταιρίας που διαχειρίζεται την Βιομηχανική
Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης Περιοχή της Θίσβης, για νομιμοποίηση των παράνομων λιμενικών εγκαταστάσεων που
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ βρίσκονται στον όρμο της Νούσας. (Στην φωτογραφία μέσα σε κύκλο φαίνεται μέρος από
Δημήτριος Μιχάλης
Παναγιώτης Πολύταρχος τις παράνομες λιμενικές εγκαταστάσεις που είναι πάνω σε αρχαιολογικό χώρο). ▶ σελ. 6
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύρου 37, Χολαργός - Τ.Κ. 155 62
Τηλ: 697 217 0461
e-mail: kpthisvis@hotmail.com Οινόφυτα και Θίσβη...
...οι συμπτώσεις και η συνέχεια
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Ράνια Μανιάτη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βάσω Λυμπερίου
Δημήτριος Μιχάλης Η περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας έγινε ο Βιομηχανικός σκουπιδότοπος της Αττικής,
Παναγιώτης Πολύταρχος όταν από το 1969, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και πρόβλεψη επεξεργασίας αποβλήτων,
Πέτρος Ρούσης
έσπρωχναν βιομηχανίες κάθε είδους λίγα μέτρα έξω από τα σύνορα της Αττικής. ▶ σελ. 8
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
SYMBOL Χρήστος Κεντρωτής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ART & VISION Α. Ξένος & Συνεργάτες Ο.Ε. Ο Ελικώνας στη «δίνη» της ενέργειας
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
κατ' ανάγκη τη θέση της εφημερίδας. Ζούμε μια τεράστια πολιτική και ψυχολογική πίεση, ώστε να πειστεί και ο τελευταίος
Παρακαλούμε, τα κείμενα που αποστέλλονται πολίτης των χωριών μας ότι κινδυνεύει με κατάρρευση η χώρα, αν δεν καταληφθεί
να μην υπερβαίνουν τις 500 λέξεις. και η τελευταία βουνοκορφή του Ελικώνα από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες. ▶ σελ. 10
1

THISVI_1.indd 1 29/05/2009 2:51 ΠΜ


Θίσβη δημοτικά
αιχμές ΘIΣΒΗ, Η Νέα Πτολεμαΐδα
Ο δρόμος Καναβάρι
- Πρόδρομος
Σ
τον νομό Βοιωτίας, στον χώρο της κίνο και θάνατο. Επίσης, σε όλα τα συστή-

Τ
ενέργειας, σχεδιάζεται να εγκατα- ματα διαχείρισης φυσικού αερίου υπάρχουν
ριανταδύο ολόκληρα εκατομμύ- σταθούν 11 ιδιωτικές μονάδες ρύποι από διαρροές, οι οποίες στατιστικά
ρια ευρώ θα κόστιζε ο δρόμος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και τεχνικά είναι αναπόφευκτες.
ταχείας κυκλοφορίας Καναβάρι- με καύσιμο το φυσικό αέριο. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε
Πρόδρομος. Το έργο πλασαρίστηκε από Δύο από αυτές τις μονάδες παραγωγής ηλε- περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης το εργοστά-
τις τοπικές αρχές ως η μεγαλύτερη επι- κτρικού ρεύματος ετοιμάζονται να εγκαταστα- σιο αυτό θα χρησιμοποιεί πετρέλαιο ντίζελ,
τυχία για τον τόπο, αφού το ποσό που θούν στην περιοχή μας από την εταιρία «Ηλε- γι' αυτό προβλέπονται μεγάλες δεξαμενές
επρόκειτο να δαπανηθεί για την κατα- κτροπαραγωγική Θίσβης Α.Ε.». Η εταιρία αυτή πετρελαίου. Ποιος μας διασφαλίζει ότι σε
σκευή του είναι πρωτόγνωρο για δημό- πριν από λίγους μήνες άρχισε τις χωματουργι- περιόδους με προβλήματα τροφοδοσίας
σιο έργο στην περιοχή. Σήμερα, τα χρή- κές εργασίες του πρώτου εργοστασίου της φυσικού αερίου –όπως η πρόσφατη κρίση
ματα αυτά δεν επαρκούν, γι' αυτό τμήμα στο χώρο τις ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης. Η εγκατάσταση με το αέριο από τη Ρωσία– δεν θα χρησι-
του θα υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ! δύο εργοστασίων ηλεκτρικού ρεύματος, μοποιείται μαζούτ για ηλεκτροπαραγωγή;
Απ’ ότι φαίνεται τρώνε παρα πολλοί από με ισχύ 421 ΜW το καθένα, στην κοιλάδα της Ποιος μας δίνει την εγγύηση ότι σε περίπτω-
το έργο αυτό. Εκτός από τους κατοίκους Θίσβης, το Λικέρι, θα έχει καταστροφικά απο- ση που οι τιμές του πετρελαίου είναι συμφέ-
της περιοχής. Αυτοί για την ώρα τρώνε τελέσματα για το περιβάλλον της περιοχή μας. ρουσες, δεν θα επιχειρήσουν να μετατρέ-
τη σκόνη του απέραντου χωματόδρο- Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι οτιδή- ψουν την άδεια ή να χρησιμοποιήσουν άτυπα
μου που τους έφτιαξαν. ποτε καίγεται παράγει καυσαέρια που ρυπαί- το μαζούτ σαν καύσιμο;
νουν το περιβάλλον, έτσι και το φυσικό αέριο, Τον Φεβρουάριο του 2008, στην ημερίδα
κατά την καύση του για την παραγωγή ενέρ- που διοργάνωσε ο Δήμος Θίσβης για το περι-
Θέσεις εργασίας γειας παράγει έναν σημαντικό αριθμό ρύπων βάλλον, είχαμε επισημάνει με παρέμβασή μας

Ι
που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Ορυκτό ότι πρόκειται να δημιουργηθεί και δεύτερο
διαίτερο χαρακτηριστικό των εργο-
καύσιμο το φυσικό αέριο, όπως το πετρέλαιο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο χώρο
στασίων παραγωγής ηλεκτρικής
και ο λιγνίτης, που κατά την καύση τους της ΒΙ.ΠΕ. Συγκεκριμένα, είχαμε ρωτήσει
ενέργειας με φυσικό αέριο είναι
παράγουν σημαντικούς ρύπους. Η βασική τότε τους εκπροσώπους της εταιρίας Edison
ότι οι μονάδες αυτές, λόγω του μεγάλου
διαφορά τους έγκειται στο ότι κατά την καύ- Hellas, αν υπάρχει πιθανότητα να κατασκευα-
αυτοματισμού στη λειτουργία τους, δεν
ση τους, η χρήση του φυσικού αερίου προκα- στεί δεύτερο εργοστάσιο στην περιοχή μας
πρόκειται να δημιουργήσουν νέες θέσεις
λεί λιγότερη ρύπανση από τα υγρά (πετρέ- και είχαμε πάρει την απάντηση ότι δεν υπάρ-
εργασίας στην περιοχή. Ανάλογα εργο-
λαιο) και τα στερεά χει τέτοια σκέψη. Σή-
στάσια που χρησιμοποιούν αυτήν την
τεχνολογία στο εξωτερικό, απασχολούν
(λιγνίτης) καύσιμα.
Δηλαδή, το φυσικό
Δύο εργοστάσια μερα πληροφορούμα-
στε από τη Μελέτη
μικρό αριθμό εργαζομένων (περίπου 20),
όλα άτομα με πολύ εξειδικευμένες γνώ-
σεις, που δεν διαθέτει η περιοχή μας.
αέριο μπορεί να είναι
λιγότερο ρυπογόνο, παραγωγής Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (Μ.Π.Ε.) του

ηλεκτρικού
αλλά δεν είναι περι- αγωγού μεταφοράς
Το πολύ-πολύ από την περιοχή μας να
βαλλοντικά αθώο και φυσικού αερίου προς
εργάζονται ο νυχτοφύλακας και ο θυρω-
η καύση του είναι άμε- τη Θίσβη, ότι αυτή
ρός, αν θα υπάρχουν στο εργοστάσιο.
Αξίζει, άραγε, το τίμημα να καταστραφεί
ση πηγή ρύπανσης. ρεύματος στο Λικέρι γίνεται για δύο εργο-
Όσον αφορά το στάσια παραγωγής
ο τόπος μας μόνο και μόνο για λίγες
είδος των ρύπων που παράγονται, αυτοί είναι ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξιοπιστία των δύο
θέσεις εργασίας;
τα οξείδια του αζώτου, διοξείδιο και μονο- στελεχών της εταιρίας στη διάθεσή σας...
ξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου σε Το πόσο σοβαρά παίρνουν τη ζωή μας

Άγιος Νικόλαος μικρές ποσότητες, πιθανές διαρροές φυσικού οι κύριοι αυτοί, φαίνεται από τη Μ.Π.Ε. του

Σ
αερίου και αιωρούμενα σωματίδια. Το διο- εργοστασίου που κατασκευάζεται σήμερα.
τον δρόμο προς την παραλία ξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα βασικά Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν στοι-
του Αγίου Νικολάου, το τελευ- συστατικά που ευθύνεται για το φαινόμενο χεία που προέρχονται από τον Μετεωρολο-
ταίο διάστημα μάς έχει αναφερ- του θερμοκηπίου, την αύξηση δηλαδή της γικό σταθμό Αλιάρτου, αν και υπήρχε μελέτη
θεί από συμπατριώτες μας ότι παρατη- θερμοκρασίας στον πλανήτη και την αλλαγή για την περιοχή μας από το Πανεπιστήμιο
ρούνται συχνές κατολισθήσεις. Πιστεύ- του κλίματος, ενώ τα οξείδια του αζώτου Αθηνών, η οποία αναλύει με κάθε λεπτομέ-
ουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει είναι υπεύθυνα για την δημιουργία της όξινης ρεια τις κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της
να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το πρό- βροχής και της τρύπας του όζοντος. Ένας περιοχής όπου πρόκειται να κατασκευαστεί
βλημα σύντομα, ιδίως εν όψει του καλο- σημαντικός φορέας ρύπανσης, που είναι το εργοστάσιο. Οι περιβαλλοντικοί όροι της
καιριού, που ο δρόμος αυτός έχει συχνό- υποβαθμισμένος μέχρι σήμερα, είναι τα αιω- μονάδας ηλεκτροπαραγωγής είναι βασισμέ-
τερη χρήση, διότι μπορεί να υπάρξει ρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, τα νοι σε στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται
ατύχημα που ίσως στοιχίσει ακόμα και οποία δεν είναι σκόνη, αλλά άκαυστα συμπα- στην περιοχή μας, αλλά σε κλιματολογικές
ανθρώπινες ζωές. γή σωματίδια που εισέρχονται στο αναπνευ- και μετεωρολογικές συνθήκες άλλης περιο-
στικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού χής, που δεν έχει σχέση με τα δικά μας τοπικά
και προκαλούν αναπνευστικές παθήσεις, καρ- χαρακτηριστικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις
2

THISVI_1.indd 2 29/05/2009 2:52 ΠΜ


δημοτικά Θίσβη
άλλες βιομηχανικές μονάδες στις οποίες ρων θερμοκρασιών που υπάρχουν στα υψη- σα κατάσταση στην περιοχή, όταν, μάλιστα,
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. λότερα στρώματα του αέρα σε σύγκριση με τα ο σταθμός αυτός βρίσκεται δίπλα σε οικισμούς.
Η μικρομετεωρολογική μελέτη του Πανεπι- χαμηλότερα (αν και το σύνηθες είναι ακριβώς Από όλες τις Μ.Π.Ε. των εργοστασίων που
στήμιου Αθηνών έγινε το 1989 στην περιοχή το αντίθετο) δημιουργείται ένα αδιαπέραστο πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή μας,
μας και αφορούσε την προβλεπόμενη εγκα- στρώμα από θερμά ρεύματα αέρα, «ένα καπά- απουσιάζει η εκτίμηση της επικινδυνότητας
τάσταση και λειτουργία του εργοστασίου της κι από θερμά αέρια» πάνω από τον κάμπο μας, των αέριων ρύπων και των επιπτώσεών τους
Αλουμίνας. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε το οποίο εμποδίζει τους ρύπους των εργοστα- στους οικισμούς, τις καλλιέργειες και γενικότε-
από την Αλουμίνα και έγινε για την εκτίμηση σίων να διαχυθούν στην ατμόσφαιρα. ρα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,
της επικινδυνότητας της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην κοιλάδα της Θίσβης. Είναι Εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής
η μοναδική ολοκληρωμένη μελέτη που έχει της Edison στην Ιταλία.
γίνει μέχρι σήμερα για τον χώρο που βρίσκε-
ται σήμερα η Βιομηχανική Περιοχή. Σύμφωνα
πάντα με αυτή τη μελέτη, η περιοχή της
Θίσβης χαρακτηρίζεται από ένα φαινόμενο
το οποίο ονομάζεται Θερμοκρασιακή Ανα-
στροφή, ενώ αναφέρει ότι η εγκατάσταση
ρυπογόνων εργοστασίων στην περιοχή αυτή
θα δημιουργήσει μελλοντικά νέφος, το οποίο
θα καλύπτει τον ουρανό της Θίσβης, της
Δομβραίνας και θα φτάνει μέχρι τη Θήβα! Στην περίπτωση εγκατάστασης εκτός λόγω του φαινομένου της ύπαρξης της Θερμο-
Εδώ είναι σημαντικές οι ευθύνες της σημε- της υπάρχουσας Σωληνουργίας Κορίνθου κρασιακής Αναστροφής. Οι περισσότερες
ρινής δημοτικής αρχής του κ. Κ. Κοβάνη, και άλλων ρυπογόνων μονάδων, όπως είναι μελέτες, όσον αφορά στα μέτρα για την υγεία
που δεν φρόντισε τόσα χρόνια για την επι- το εργοστάσιο της Ηλεκτροπαραγωγής, της των κατοίκων της περιοχής, για να είμαι επιει-
καιροποίηση της μελέτης αυτής με σημε- ΕΛΒΑΛ και της ΧΑΛΚΟΡ, οι αέριοι ρύποι από κής μαζί τους, είναι γραμμένες στο πόδι. Για να
ρινά στοιχεία. Πιστεύω ότι αν είχε γίνει τόσα τα εργοστάσια αυτά δεν θα μπορούν να δια- γίνει μια σωστή εκτίμηση του χώρου και του
χρόνια επικαιροποίηση της μελέτης αυτής περάσουν το στρώμα αυτό, με αποτέλεσμα χρόνου, χρειάζονται μελέτες σε βάθος χρόνου,
θα είχαμε στα χέρια μας ένα σημαντικό εργα- οι ατμοσφαιρικοί ρύποι να διασπείρονται τουλάχιστον 12 μήνες, ώστε να μελετήσουμε
λείο, με το οποίο θα μπορούσαμε να σταθού- και να διαχέονται εντός του λεκανοπεδίου ουσιαστικά ολόκληρο τον ετήσιο κύκλο λει-
με με σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις της Θίσβης, επιβαρύνοντας σημαντικά την τουργίας ενός εργοστασίου και να δούμε τις
«Περιβαλλοντικές Μελέτες» των εταιριών που ατμόσφαιρα των οικισμών που βρίσκονται επιπτώσεις που θα έχει στην περιοχή. Απ' ό,τι
θέλουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Διό- λίγες δεκάδες μέτρα από τη ΒΙ.ΠΕ. γνωρίζω, τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν σε
τι σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονα το Σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, απαιτεί- κανένα από τα εργοστάσια που θέλουν να
φαινόμενο της Θερμοκρασιακής Αναστρο- ται καμινάδα ύψους τουλάχιστον 200 μέτρων εγκατασταθούν στην περιοχή μας και, φυσικά,
φής δεν μπορούν να δημιουργηθούν ΒΙ.ΠΕ. για την ασφαλή διασπορά των αέριων ρύπων, για το εργοστάσιο της ηλεκτροπαραγωγής.
Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου πάνω από το «στρώμα» της θερμοκρασιακής Σημαντικό είναι επίσης το ποιος θα ελέγχει
έκανε πειραματικές μετρήσεις για 12 μήνες, σε αναστροφής, ενώ η μελέτη προτείνει τον αν η εταιρία αυτή τηρεί τα προβλεπόμενα
διάφορες θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του αποκλεισμό των καμινάδων εντός της λεκά- από τον νόμο σχετικά με τους περιβαλλοντι-
δήμου μας. Με τη βοήθεια σταθμών εδάφους νης του Λικερίου. Σε καμία Μ.Π.Ε. από αυτές κούς όρους, αφού δεν υπάρχει επαρκές
έγινε η εκτίμηση για τα αέρια ρεύματα στην που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για τις επιστημονικό προσωπικό στη Νομαρχία για
περιοχή γύρω από την κοιλάδα της Θίσβης. εταιρίες αυτές δεν υπάρχει αναφορά στο να ελέγξει ουσιαστικά μια τέτοια εταιρία. Στη
Μάλιστα, για ειδικά επιλεγμένες ημέρες που φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστρο- Νομαρχία Βοιωτίας υπάρχουν 2 Χημικοί
θεωρήθηκαν ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερο φής σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μηχανικοί για να ελέγξουν όλες τις βιομη-
ενδιαφέρον, έγιναν μετρήσεις με αερόστατο, περιοχής μας και, το κυριότερο, περιορίζει χανίες που υπάρχουν στη Βοιωτία. Το κατά
για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ατμό- αυθαίρετα σε 50 μέτρα το αναγκαίο ύψος πόσο είναι εφικτό να ελεγχθούν, το φανερώ-
σφαιρας της περιοχής μας. Μεταξύ των συ- της καμινάδας διασποράς των καυσαερίων νει η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμε-
μπερασμάτων που βγήκαν από την επεξεργα- του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής, ώστε ρα στα Οινόφυτα με το εξασθενές χρώμιο.
σία αυτών των μετρήσεων «...είναι ότι η εμφά- να μην επιβαρύνονται οι οικισμοί. Ολοκληρώνοντας, θα επισημάνω ότι σύμ-
νιση Θερμοκρασιακών αναστροφών στην κοι- Με δεδομένη την επιβάρυνση της περιοχής φωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιο-
λάδα της Θίσβης είναι πολύ συχνή και σε διάφο- από τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες της δικό του Τ.Ε.Ε. τον Φεβρουάριο του 2008,
ρα ύψη. Η εμφάνιση πολλαπλών αναστροφών Σωληνουργίας Κορίνθου, δεν στοιχειοθετείται οι ρύποι που προέρχονται από 2 εργοστάσια
καθ' ύψος είναι αρκετά συχνή όλες τις εποχές. στη Μ.Π.Ε. αν οι αποδέκτες είναι δυνατόν να παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό
Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής πε- απορροφήσουν τις επιπλέον ποσότητες ρύπων αέριο, ισοδυναμούν με τους ρύπους που βγά-
ριόδου επικρατούν αναστροφές θερμοκρασίας που θα παράγονται από τα εργοστάσια αυτά ζει ένα εργοστάσιο λιθάνθρακα. Δεν νομίζω
με ύψος κάτω των 200 μέτρων από το έδαφος, και αν τηρούνται τα όρια ποιότητας της ατμό- ότι αξίζει να μιλάμε σοβαρά για στοιχειώδη
ενώ είναι σύνηθες φαινόμενο η διατήρησή τους σφαιρας σύμφωνα με την ελληνική και ευρω- διαβίωση ανθρώπου στον τόπο μας, αν πραγ-
καθ' όλο το 24ωρο. […] Η ύπαρξη πολύ χαμη- παϊκή νομοθεσία. Δεν γίνεται συνεκτίμηση ματοποιηθούν τα δύο αυτά εργοστάσια.
λών αναστροφών κοντά στο έδαφος μέσα στην των εκπομπών οξειδίων του αζώτου του ηλε- —Δημήτριος Ε. Μιχάλης, Χημικός - Πολιτισμολόγος
κοιλάδα της Θίσβης είναι σύνηθες φαινόμενο». κτρικού σταθμού με τις εκπομπές των άλλων Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης
Τι σημαίνει αυτό; Ότι εξαιτίας των υψηλότε- βιομηχανιών της περιοχής και με την υπάρχου- Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον
3

THISVI_1.indd 3 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη δημοτικά

Οι ανεμογεννήτριες
Το Μελίσσι, το Μαυροβούνι
και τα καθρεφτάκια
Α
φορμή για το παρόν άρθρο στά- νεται γενικώς «εξαγώγιμη» σε περιοχές χαμη- τα μειονεκτήματα τους, κυρίως, όμως, για τις
θηκε η απόφαση του τελευταίου λών περιβαλλοντικών αντανακλαστικών. επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάστασή τους
Δημοτικού Συμβουλίου Θίσβης, Αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή του
για εγκατάσταση αιολικού πάρ- από την αρχή είναι ότι τα αιολικά πάρκα και τόπου μας. Οι επενδυτές ξεφυτρώνουν στην
κου στην θέση Μελίσσι. Το Δημοτικό Συμβού- οι ανεμογεννήτριες είναι εργοστάσια παρα- περιοχή μας χωρίς κανείς να ενημερωθεί πλή-
λιο Θίσβης, με ψήφους 7 – 5, αναίρεσε προη- γωγής αιολικής ενέργειας. Να αποσαφη- ρως γι' αυτές τις αμφιλεγόμενες επενδύσεις.
γούμενη ομόφωνη απόφασή του για μη εγκα- νιστεί η σύγχυση μεταξύ του οικολογικού Πόσοι από τους δημότες του Τοπικού Δια-
τάσταση αιολικού πάρκου στην Θέση Μελίσσι σκοπού της παραγωγής καθαρής ενέργειας μερίσματος της Ελλοπίας γνώριζαν ότι είχε
και γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση και της βλάβης την οποία συνεπάγονται για συσταθεί τριμελής επιτροπή από τον δήμο,
αιολικού πάρκου της εταιρίας «Αιολική Ερατει- το περιβάλλον οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, που συζητούσε το θέμα της εγκατάστασης
νής Α.Ε.», ισχύος 36 MW (12 ανεμογεννήτριες). που συνιστούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου στο Μελίσσι; Ενημερώ-
Οι 7 κύριοι που ψήφισαν την πρώτη εγκατά- υψηλής όχλησης για το φυσικό και πολιτιστικό θηκε κανείς από τον δήμο για την αυτοψία
σταση αιολικού πάρκου στην περιοχή μας, περιβάλλον. Τα αιολικά πάρκα είναι πραγμα- που έκανε η επιτροπή του Κεντρικού Αρχαιο-
χωρίς να υπάρχει χωροταξική μελέτη στον τικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν λογικού Συμβουλίου στη θέση Μαρίστι–Μαυ-
δήμο μας, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για ολέθριες επιπτώσεις όταν εγκαθίστανται σε ροβούνι τον περασμένο Ιανουάριο; Είναι
την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών πάρ- ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα, όπως ενημερωμένοι οι κτηνοτρόφοι που χρησι-
κων στα μέρη μας, είναι οι Κώστας Κοβάνης, είναι οι δρυμοί, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, μοποιούν τη συγκεκριμένη περιοχή για
Γιώργος Μαρίνης, Γιώργος Μεϊντάνης, Χαρά- οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.λπ. τις επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση
λαμπος Αραπάκης, Γιώργος Δέδες, Βασίλης Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου απαι- του αιολικού πάρκου στην παραγωγή τους;
Κοβάνης και Λουκάς Σύρος. Οι εποχές που τεί σωρεία «υποδομών» (ορίζονται ως συνο- Η συνήθης πρακτική που ακολουθούν
ο δήμαρχος, κ. Κ. Κοβάνης, μας έλεγε ότι δεν δευτικές εγκαταστάσεις), καταστροφικών για οι εταιρίες αυτές είναι να προσεγγίζουν στα
θα επιτρέψει καμία εγκατάσταση αιολικού το περιβάλλον: Για να μεταφερθούν οι γιγά- μουλωχτά τους τοπικούς παράγοντες κάθε
πάρκου στον δήμο μας φαίνεται ότι ανήκουν ντιες ανεμογεννήτριες (μια ανεμογεννήτρια περιοχής δίνοντας ένα μικρό φιλοδώρημα,
στο παρελθόν. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει 3 MW, όπως αυτές που θα εγκατασταθούν στο ανάλογα με την αντίσταση τους, ή με αντι-
πραγματικά με τα αιολικά πάρκα. Μελίσσι, έχει ύψος ιστού 100 μ. περίπου και σταθμιστικά οφέλη που δεν είναι καν άξια
Τελευταία, γίνεται πολύς λόγος σχετικά με 45 μ. ακτίνα φτερωτής, συνολικά 135 μ. ύψος, λόγου αναφοράς. Δυστυχώς, αυτά τα ευτελή
την αναγκαιότητα ανάπτυξης Ανανεώσιμων όσο δηλαδή ένας ουρανοξύστης 45 ορόφων) δωράκια είναι αρκετά σε ορισμένους Δήμους,
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για την αντιμετώ- στη θέση εγκατάστασης, ανοίγονται τεράστιοι για να πετύχουν οι εταιρίες τον σκοπό τους.
πιση του ενεργειακού προβλήματος και τη δρόμοι, κόβονται δέντρα, το τοπίο αλλάζει Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα- ριζικά. Κατασκευάζονται μετεωρολογικοί πύρ- χρόνια, οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες μοίρα-
κα, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για γοι, ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεταβολής τάσης, ζαν χαντρούλες και καθρεφτάκια στους ιθα-
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενώ όλοι οικίσκοι συνεργείων, επιτηρητών, εργοταξίων γενείς της Αμερικής για να τους πάρουν τη
συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης και άπειρες ηλεκτρικές γραμμές, ρημάζοντας γη. Παρατηρώ με μεγάλη λύπη ότι η «καλή»
μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας που θα κυριολεκτικά παρθένες περιοχές και σημαντι- αυτή συνήθεια επιβιώνει ακόμα και σήμερα
αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη, κά οικοσυστήματα. Για τη θεμελίωση αυτών στα μέρη μας από κάποιους καλοθελητές.
πετρέλαιο, φυσικό αέριο), η ανάγκη παραγω- των ανεμογεννητριών απαιτούνται τεράστιες Βέβαια, οι καιροί έχουν αλλάξει, η τεχνολογία
γής «πράσινης» ενέργειας με την ανεξέλεγκτη ποσότητες τσιμέντου. Με τη σειρά της, η πα- έχει προχωρήσει και αντί για καθρεφτάκια,
χρήση των χερσαίων αιολικών πάρκων βρί- ραγωγή τσιμέντου απαιτεί τη χρήση τερά- σήμερα τάζονται υδροδοτήσεις χωριών,
σκει σήμερα φανατικούς υπερμάχους, αλλά στιας ποσότητας ενέργειας, με συνεπακόλου- γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα, χορηγού-
και πολέμιους της ανάπτυξής τους. Στην θο την έκκληση στην ατμόσφαιρα εκατοντά- νται μικροποσά για τα πανηγύρια και ανοίγο-
Ελλάδα, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών δων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). νται αγροτικοί δρόμοι.
επί χερσαίου εδάφους με όλα τα παρεπόμενα Το σημαντικότερο θέμα στην περίπτωση Ειδικά για το δήμο Θίσβης, είναι εκείνος
–οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος, των αιολικών πάρκων είναι ότι συνήθως στον οποίο σχεδιάζονται τα περισσότερα
κατακρεούργηση τοπίων και οικοσυστημά- αυτές οι επενδύσεις προωθούνται μυστικά, αιολικά πάρκα στη Βοιωτία. Σε όλη του την
των– φαίνεται να αποτελεί μια ακόμη περί- χωρίς να έχουν ενημερωθεί πλήρως οι πολί- έκταση, τόσο στην περιοχή του Ελικώνα όσο
πτωση ξεπερασμένης τεχνολογίας, που κρί- τες της περιοχής για τα πλεονεκτήματα και και στην ανατολική πλευρά, όπου βρίσκονται
4

THISVI_1.indd 4 29/05/2009 2:52 ΠΜ


δημοτικά Θίσβη
οι παραλίες της Αλυκής, του Αγίου Νικολάου, τελικά, όπως παραδέχεται η ΔΕΗ στο κρά- όμως, ριζικά και για πάντα το τοπίο.
του Αϊ-Γιάννη και το Σαράντι, αλλά και κοντά τος, δηλαδή, σε όλους εμάς, κοστίζει παρα- 7 Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Γι' αυτό
στα χωριά του δήμου μας, έχουν γίνει αιτή- πάνω η ύπαρξη αιολικών στο δίκτυο. Χαρα- είναι προτιμότερο να δείξουμε αυτοσυ-
σεις για αιολικά πάρκα. Μέχρι σήμερα, στο κτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία, που γκράτηση στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων,
δήμο μας έχουν δοθεί 6 άδειες για τις περιο- παρ' όλο που ηγείται των εξελίξεων στη καθώς σε λίγα χρόνια η ίδια τους η τεχνολο-
χές: Λαιμός, Μελίσσι, Μεγάλη Ράχη, Καλντε- χρήση αιολικής ενέργειας, δεν κατάφερε γία μπορεί να τα αναιρέσει (έχοντας προη-
ρίμι, Ροδιά Προδρόμου και Μαρίστι-Μαυρο- να υποκαταστήσει μέχρι σήμερα ούτε ένα γουμένως καταστρέψει ολοκληρωτικά τους
βούνι, συνολικής ισχύος περίπου 120 ΜW, πυρηνοκίνητο ή κινούμενο από άνθρακα τόπους εγκατάστασης).
ενώ έχουν κατατεθεί άλλες 15 αιτήσεις για σταθμό παραγωγής και εσωτερικά αμφι- 8 Θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι τύποι
αιολικά πάρκα στις περιοχές: Αγιόμαχος, σβητείται έντονα η ενεργειακή της πολιτική. Α.Π.Ε. λιγότερο επιβλαβείς στο τοπίο και
τη φύση, όπως οι πλωτές ανεμογεννήτριες,
Αιολικό πάρκο στην Αγία Άννα (Κούκουρα). η ενέργεια από γεωθερμία, τα ηλιακά
συστήματα κ.ά. Και, φυσικά, η ανάπτυξη και
επιδότηση οικιακών συστημάτων μικρής
κλίμακας. Πρωτίστως πρέπει να εξεταστεί
η οικολογική και ενεργειακή κατασκευή, και
η οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρισμού.
Αυτά είναι μερικά από τα επιχειρήματα.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι αντιδράσεις
κατοίκων κατά της εγκατάστασης αιολικών
πάρκων υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις περιο-
χές όπου έχουν εγκατασταθεί (Εύβοια, Λακω-
νία, κ.ά.), αλλά και σε όλη την Ευρώπη, όπως
στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου ζητάνε την
άμεση παύση των επιδοτήσεων στα χερσαία
αιολικά πάρκα.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στην εκτίμηση της Γερ-
Γκορίτσα, Κακόρεμα, Καλντερίμι, Κορο- 2 Η ενεργειακή δυνατότητα του ανέμου είναι μανικής Επιτροπής Ενέργειας και στο μανι-
μπίλι, Κόρφη, Μαραντάλι, Μεγάλη Ράχη, συγκριτικά χαμηλή. Σύγχρονες ανεμογεννή- φέστο 100 Γερμανών καθηγητών και διανο-
Πουρνάρι, Πηγάδια, Σταυρός, Σπάρτα τριες με επιφάνεια έλικας μεγέθους ενός ούμενων σχετικά με την αιολική ενέργεια,
Κακόρεμα, Ταράτσα και Ψήλωμα. Από γηπέδου ποδοσφαίρου παράγουν μόνο οι οποίοι αναφέρουν ότι η ικανότητα παρα-
τη μανία τους δεν ξέφυγαν οι βραχονη- μικρά κλάσματα από την ενέργεια που παρά- γωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι χαμηλή
σίδες Δίπορτο και Γρομπολούρα. Αν εκδο- γεται από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτρο- και πανάκριβη.
θούν άδειες για όλα τα αιολικά πάρκα, παραγωγής. Η αιολική ενέργεια, λοιπόν, δεν Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης των
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δημιουργή- παίζει κανένα σημαντικό ρόλο στις στατιστι- Α.Π.Ε. Θα πρέπει όμως πρώτα να γίνει ο Χω-
σουμε μια νέα βιομηχανική ζώνη παραγω- κές που αφορούν τόσο την ενέργεια όσο και ροταξικός σχεδιασμός που θα αναδεικνύει
γής ενέργειας στις κορυφογραμμές μας, με τους ρύπους ή τα αέρια του θερμοκηπίου. τις περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν
ισχύ πάνω από 400 MW. Όλα αυτά γίνονται 3 Για την παραγωγή και την τοποθέτηση κατάλληλες για την υποδοχή των αιολικών
παρά το γεγονός ότι ικανής έντασης ταχύτη- μιας ανεμογεννήτριας καταναλώνεται πάρκων και μετά να κουβεντιάσουμε γι' αυτές.
τες ανέμου για τη λειτουργία αιολικών πάρ- τόση ενέργεια, που ποτέ στο χρόνο ζωής Προτείνω, λοιπόν, αυτοσυγκράτηση, σεβα-
κων, σύμφωνα με τους χάρτες του Κέντρου της δεν θα μπορέσει να αποσβέσει. σμό σε αυτό που βρήκαμε απ' τους προγό-
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταγρά- 4 Η πτώση των τιμών των ακινήτων που νους μας, προστασία των τελευταίων παρθέ-
φονται κυρίως μόνο σε ένα περιορισμένο συνοδεύει την εγκατάσταση αιολικών πάρ- νων περιοχών του δήμου μας και, κυρίως,
κομμάτι του Ελικώνα. κων, αντικατοπτρίζει την αντιλαμβανόμενη καλή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από
Παρακάτω, θα παρουσιάσω ορισμένες από επιδείνωση της ποιότητας ζωής στις περιο- όλους. Το τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας
τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η εγκατάστα- χές αυτές. Μια ανεμογεννήτρια ακούγεται είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και καλώ όλους
ση αιολικών πάρκων, με σκοπό τον προβλη- σε ακτίνα τουλάχιστον 800 μέτρων και ένα σας να το σκεφτείτε προσεκτικά, ελεύθεροι
ματισμό της τοπικής κοινωνίας, η οποία πολύ αιολικό πάρκο ακούγεται σε πολύ μεγαλύ- από τα ψευτοδιλήμματα που μας επιβάλλουν
σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση, αν δεν τερη απόσταση. οι επενδυτικές εταιρίες.
θέλει να καταστραφεί ολοκληρωτικά το χερ- 5 Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο Αν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν τη γη
σαίο περιβάλλον του δήμου μας. συντηρεί τρεις μόλις υπαλλήλους, άρα μας σε σκουπιδότοπο είναι δικαίωμά τους.
Τα αιολικά πάρκα: η συμμετοχή τους στην καταπολέμηση Όμως, είναι δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση
1 Δεν οδηγούν στην απεξάρτηση του κρά- της ανεργίας είναι μηδαμινή. Αντιθέτως, όλων μας, στη μνήμη των προγόνων μας,
τους από τα ορυκτά καύσιμα. Οι μονάδες υποβαθμίζοντας περιβαλλοντικά τις περιο- η προάσπιση της ιστορίας και της ποιότητας
παραγωγής ρεύματος πρέπει να είναι πάντα χές εγκατάστασης, πλήττουν την κτηνο- του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε.
σε ετοιμότητα για τις περιόδους που δεν τροφία, τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Οι βουνοκορφές μας είναι πολύτιμες (ιστορι-
φυσάει, καθώς το ρεύμα που παράγεται από 6 Ο χρόνος ζωής μιας ανεμογεννήτριας είναι κά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά)
αυτές δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτεί. 20-25 χρόνια. Όταν ο χρόνος αυτός παρέλ- για όλους μας.
Έτσι, ενώ κάποιες χρονικές περιόδους μειώ- θει, οι ιστοί και οι άλλες υποδομές αφήνο- Στο χέρι μας είναι να τις προστατέψουμε.
νεται η κατανάλωση πετρελαίου και λιγνίτη, νται στην τύχη τους, έχοντας καταστρέψει, —Δημήτριος Ε. Μιχάλης
5

THISVI_1.indd 5 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη το θέμα

Δεν δέχεται να νομιμοποιήσει το Κ.Α.Σ. τις


παρανομίες της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. στο Βαθύ

Έ
να από τα θέματα της συνεδρία- ηθικά ανεπίτρεπτη διότι η δικαίωση του αδι- κές κοινωνίες κινητοποιούνται όλα είναι
σης του Κεντρικού Αρχαιολογικού κήματος και η νομιμοποίησή του θ' αποθρα- δυνατά.
Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), που έγινε σύνει τους παρανομήσαντες να επαναλάβουν (Ακολουθεί η παρέμβαση της «Κίνησης
στις 17 Μαρτίου 2009, ήταν η αίτη- ανάλογα αδικήματα καταπάτησης δημόσιας Πολιτών» στο Κ.Α.Σ.)
ση της εταιρίας που διαχειρίζεται τη Βιομηχα- έκτασης. Ολοκληρώνοντας, έδωσε φύλλα —Κίνηση Πολιτών του Δήμου Θίσβης
νική Περιοχή της Θίσβης «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.» της εφημερίδας «Η ΞΗΡΟΝΟΜΗ» στα μέλη
(είναι οι κύριοι που μέχρι τον περασμένο του Κ.Α.Σ., λέγοντας ότι «στην εφημερίδα μας Κυρίες και Κύριοι του Κεντρικού
Αύγουστο είχαν το θράσος, ενώ ήταν παρά- θα δείτε περιβαλλοντικά θέματα που αποδει- Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
νομοι, να μην μας αφήνουν να μπαίνουμε κνύουν την ευαισθησία των πολιτών του δήμου
ελεύθερα στην παραλία να κάνουμε τα μας για την προστασία της υγείας του». Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, νέων
μπάνια μας στο Βαθύ), για τη νομιμοποίηση Σημαντική ήταν επίσης στη συνεδρίαση επιστημόνων, ένα κομμάτι της τοπικής κοινω-
των υφιστάμενων παράνομων λιμενικών και η παρουσία πολλών μελών από την «Κίνη- νίας του δήμου μας που ενδιαφέρεται, παρα-
εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον όρμο ση Πολιτών του Δήμου Θίσβης». Η αιχμηρή κολουθεί, ελέγχει και προσπαθεί με αγάπη
της Νούσας. παρέμβασή τους, με καταγγελίες προς όλους για τον τόπο του να περισώσει ό,τι έχει απο-
Στη συνεδρίαση αυτή συναντήσαμε τον όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατά- μείνει από τα μνημεία μας, από τον πολιτισμό
δήμαρχο Θίσβης, κ. Κ. Κοβάνη, τη δημοτική σταση στην οποία βρίσκεται το Μυκηναϊκό μας, από την ιστορία μας.
σύμβουλο κ. Ε. Κοβάνη και το δικηγόρο του λιμάνι και ο αρχαιολογικός χώρος στο Βαθύ, Η παρουσία μας στη σημερινή συνεδρίασή
δήμου, Μ. Χαϊνταρλή, οι οποίοι τοποθετήθη- τάραξε την ηρεμία της συνεδρίασης και σας θα είναι πολύ σύντομη. Δεν θα σας κου-
καν αρνητικά στο αίτημα της νομιμοποίησης «ταρακούνησε» πολλά από τα μέλη του Κ.Α.Σ. ράσουμε για πολύ. Δύο είναι τα σημεία στα
των παράνομων λιμενικών εγκαταστάσεων. (Ολόκληρη η παρέμβαση της «Κίνησης Πολι- οποία θα σταθούμε.
Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η απουσία τών» στο Κ.Α.Σ. παρουσιάζεται παρακάτω). 1) Όλοι μας αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνα-
από τη συνεδρίαση της πλειοψηφίας των Στο τέλος, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι τόν σήμερα να λειτουργεί ένα λιμάνι, όπως
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από ένα της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε., οι οποίοι υποστή- αυτό στον Όρμο της Νούσας, το οποίο είναι
τόσο σοβαρό θέμα, που έχει σχέση με την ριξαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία παρα- παράνομο. Δεν πληρούσε, αλλά ούτε πληροί
πολιτιστική μας κληρονομιά, τις καθαρές νομία, ότι ο χώρος, όπου έχουν κάνει τις μέχρι σήμερα, καμία προϋπόθεση για να λει-
παραλίες μας και γενικότερα με το περιβάλ- «παράνομες λιμενικές εγκαταστάσεις» δεν τουργήσει (δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές
λον της περιοχής μας. Ειδικά η απουσία του είναι αρχαιολογικός και γι' αυτό ζητάνε από μελέτες, αδειοδοτήσεις, χώρος εναποθέσεως
αντιδημάρχου, που είναι υπεύθυνος για το το Κ.Α.Σ. να δώσει θετική γνωμοδότηση για αποβλήτων κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα:
περιβάλλον, θεωρούμε ότι ήταν αδικαιολόγη- τη νομιμοποίηση των επίμαχων λιμενικών α) Σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο,
τη. Παρευρέθηκε, επίσης, ο Νομάρχης, κ. Κλέ- εγκαταστάσεων. όλες οι κατασκευές λιμενικών και παράκτιων
αρχος Περγαντάς, που ανέφερε ότι συμφωνεί Το Κ.Α.Σ. απέρριψε για δεύτερη φορά την έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρω-
και υποστηρίζει τις θέσεις του δήμου Θίσβης. αίτηση της «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.» για νομιμο- παϊκή Ένωση, υπόκεινται στην εκ των προτέ-
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο πρόεδρος ποίηση των παράνομων εγκαταστάσεων. ρων Έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών
του Συλλόγου Ξηρονομαίων, Αθανάσιος Η απόφαση του Κ.Α.Σ. δικαιώνει τον αγώνα Επιπτώσεων. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν
Καλοζούμης, που τοποθετήθηκε αναλυτικά που εδώ και δύο χρόνια δίνουν οι πολίτες του όλη τη διαδικασία ενός λιμενικού έργου.
πάνω στο θέμα, λέγοντας ότι η νομιμοποίηση δήμου Θίσβης και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα Αρχίζουν από τις Περιβαλλοντικές Μελέτες
των παρανομιών στο λιμάνι της Νούσας είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι όταν οι τοπι- για την Έγκριση Χωροθέτησης, στην οποία,

Παράνομες επιχωματώσεις στο Βαθύ.

THISVI_1.indd 6 29/05/2009 2:52 ΠΜ


το θέμα Θίσβη
μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναπτυχθούν αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου είναι να προστατεύει τα μνημεία μας, να προ-
και οι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης του στην αρχική μορφή του, ώστε να σωθούν στατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά και
έργου, οι οποίες θα μελετηθούν συγκριτικά τουλάχιστον τα εναπομείναντα από την κατα- όχι να νομιμοποιεί τις παρανομίες.
για να επιλεγεί η χωροθέτηση με τις λιγότε- στροφή εντοπισμένα αρχαία. Πιστεύουμε ότι είναι υποτιμητικό και για το
ρες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη δική μας Το μοναδικό νέο στοιχείο που υπάρχει στον ίδιο το Κ.Α.Σ. να ξανααποφασίζει χωρίς κανένα
περίπτωση δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη, Φάκελο είναι τα συμπεράσματα της τελευταί- νέο στοιχείο για το ίδιο θέμα.
γι' αυτό με τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα ας αυτοψίας, που έγινε από την Εφορεία Ενα- Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση μας,
είχαμε αυτά τα προβλήματα. λίων Αρχαιοτήτων τον περασμένο Ιανουάριο. θα επικαλεστούμε τη γνωμάτευση ενός εξαί-
Συνεχίζουν με τις Περιβαλλοντικές Μελέτες Διαβάσαμε με πολλή προσοχή το συγκεκρι- ρετου νομικού, του πρώην Προέδρου του
για τις Επιπτώσεις στη φάση της Κατασκευής μένο έγγραφο και νιώσαμε σαν να έχουμε 5ου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας,
του έργου. Στη μοναδική μελέτη που έχει βάλει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. κ. Μιχάλη Δεκλερή. Σε γνωμάτευσή του για
υποβάλλει στον Φάκελο για τη νομιμοποίηση Οι περισσότεροι από μας έχουμε ταξιδέψει την περιοχή αυτή, αναφέρει: «Ο Όρμος της
των λιμενικών έργων η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., αν στο εξωτερικό, έχουμε δει πως προστατεύουν Νούσας μέσα στον ημίκλειστο κόλπο της Δομ-
υποθέσουμε ότι αυτή αναφέρεται και στο οι άλλες χώρες τα μνημεία τους, τον πολιτισμό βραίνας, είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο παρά-
λιμάνι, αναφέρει μόνο τρεις σειρές για τις
λιμενικές εγκαταστάσεις.
«Ο Όρμος της Νούσας μέσα στον ημίκλειστο κόλπο της Δομβραί-
Οι περιβαλλοντικές μελέτες ολοκληρώνο-
νται με τις μελέτες για τις Επιπτώσεις που νας, είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο παράκτιο σύστημα, το οποίο
θα έχει το έργο κατά τη λειτουργία του.
Όπως γνωρίζετε, καμία από τις παραπάνω δεν δέχεται καμία βιομηχανική και λιμενική εγκατάσταση»
μελέτες δεν υπάρχει μέσα στον φάκελο που —Μιχάλης Δεκλερής
έχετε στα χέρια σας για τις συγκεκριμένες
λιμενικές εγκαταστάσεις. τους, που, βεβαίως, κανένας δεν έχει το βάθος κτιο σύστημα το οποίο, δεν δέχεται καμία βιο­
β) Σας είναι, επίσης, γνωστό ότι δεν ολο- που έχει ο δικός μας, και ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ. μηχανική και λιμενική εγκατάσταση».
κληρώθηκε ποτέ η διαδικασία αδειοδότησης ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ για τα συμπεράσματα που
του έργου για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. έβγαλε στην τελευταία αυτοψία της η Εφο- Κυρίες και κύριοι,
γ) Μέχρι σήμερα υπάρχουν 3 αυτοψίες από ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Διαπίστωσε,
την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, οι οποίες όπως αναφέρει στην αυτοψία, «παραλήψεις Με τη σημερινή απόφασή σας, ελπίζουμε να
αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στις παρά- και παρανοήσεις σε έργα του παρελθόντος». μην ξεριζώσετε άλλο ένα κομμάτι από την καρ-
νομες κατασκευές που έχουν γίνει στον χώρο Υπάρχει επιστημονικά ο όρος «παρανόηση» διά μας, να μην βάλετε ταφόπλακα για πάντα
των λιμενικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, στην Αρχαιολογία; Τι θέλετε να πιστέψουμε; σε ένα κομμάτι της ιστορίας μας, στον πολιτι-
πολύ πρόσφατα η ανωτέρω υπηρεσία ζήτησε Ότι από παρανόηση έπεσαν 300.000 κυβικά σμό της περιοχής μας, στο όνειρό μας ότι μια
να γκρεμιστούν οι κατασκευές αυτές. μπετόν στο λιμάνι; (Εσείς που έπρεπε να επι- μέρα θα μπορέσουμε και πάλι να ξαναφέρου-
Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία βλέπετε το έργο που ήσασταν; Γιατί δεν στα- με στην επιφάνεια αυτά τα αρχαία ευρήματα
συνηγορούν στο ότι το συγκεκριμένο λιμάνι ματήσατε τις εργασίες; Γιατί δεν στείλατε του τόπου μας, για να γίνουν κτήμα όλων μας.
δεν έχει ορισμένες από τις βασικές προϋποθέ- στον εισαγγελέα τους υπεύθυνους;). Ευχαριστούμε
σεις που θα έπρεπε να έχει για να λειτουργήσει, Το απαράδεκτο αυτό έγγραφο κλείνει ανα- —Κίνηση Πολιτών του Δήμου Θίσβης
βάσει των προδιαγραφών που ορίζει η Ευρω- φέροντας: «από πλευράς μας λοιπόν θεωρούμε
παϊκή Ένωση. Παρά τις παραπάνω ελλείψεις ότι τώρα πλέον η μη νομιμοποίηση των παράνο- Υ.Γ. Μετά την απόφαση του Κ.Α.Σ. θα θέλαμε να
που συνοδεύουν το λιμάνι αυτό, η τελευταία μων έργων δεν ωφελεί σε τίποτα άλλο παρόλο απευθύνουμε 2 ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή.
αυτοψία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που έχει παραβιαστεί ο αρχαιολογικός νόμος». 1) Ποια είναι τα σχέδιά της για το μέλλον του
που έγινε στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2009 στο Η ίδια αρχαιολόγος 7 μήνες νωρίτερα, στις αρχαιολογικού χώρου στο λιμάνι και τι προτί-
Βαθύ, αναφέρει ότι «η ευταξία των λιμενικών 10 Ιουλίου 2008, για το ίδιο θέμα έγραφε: θεται να κάνει ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυ-
εγκαταστάσεων είναι υποδειγματική». «Η Εφορεία μας εισηγείται αρνητικά ως προς νοι για τις παράνομες λιμενικές εγκαταστάσεις;
Κυρίες και Κύριοι του Κ.Α.Σ., ας είσαστε τη νομιμοποίηση του κρηπιδώματος Β (σημείο Γ)
λίγο πιο σοβαροί. και προτείνει την αποκατάσταση του περιβάλ­ 2) Εξακολουθεί να πιστεύει ακόμα και σήμε-
2) Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα στα- λοντος χώρου στην αρχική μορφή του, ώστε ρα ότι η λειτουργία ενός εμπορικού λιμανιού
θούμε, αφορά σε κάποιες απορίες μας να σωθούν τουλάχιστον τα εναπομείναντα στο Βαθύ δεν θα έχει επιπτώσεις στις παραλί-
σχετικά με τις διαδικασίες που παίρνονται από την καταστροφή εντοπισμένα αρχαία». ες μας; Αν το πιστεύει, γιατί δεν δέχεται την
οι αποφάσεις στην Εφορεία των Εναλίων Σας ρωτάμε: Επί 10 χρόνια είχαμε την ίδια πρότασή μας να γίνει μια μελέτη για τις επι-
Αρχαιοτήτων. κατάσταση στο χώρο αυτό. Μπορείτε να πτώσεις που θα έχει η λειτουργία του στις
Αναρωτιόμαστε ποια είναι τα νέα στοιχεία μας πείτε τι άλλαξε μέσα σε 7 μήνες; Είναι παραλίες μας και στον Κορινθιακό κόλπο;
που μπήκαν στον Φάκελο που αφορά στο δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα Για μας, η μοναδική γνωμάτευση που έχου-
λιμάνι στον Όρμο της Νούσας και οδηγούν από μια αρχαιολόγο; με στα χέρια μας είναι του Επίτιμου Προέ-
στη σκέψη να αναιρεθεί η προηγούμενη από- Δεν μπορούμε να καταλάβουμε: Γιατί συνε- δρου του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Μιχάλη
φαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου- δριάζει σήμερα το Κ.Α.Σ., αφού απάντησε στο Δεκλερή, που αναφέρει: «Ο Όρμος της Νούσας
λίου, η οποία έλεγε ότι κάποιες από τις κατα- θέμα αυτό πριν από 10 μήνες; […] είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο παράκτιο
σκευές που έχουν γίνει (π.χ. κρηπίδωμα Β), Κυρίες και κύριοι, το Κ.Α.Σ. δεν είναι για να σύστημα το οποίο δεν δέχεται καμία βιομη­
στον χώρο του αρχαίου Μυκηναϊκού Λιμα- μοιράζει συγχωροχάρτια. Ο θεσμικός ρόλος χανική και λιμενική εγκατάσταση».
νιού είναι παράνομες και είχε προτείνει την του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου —Ρ.Δ., —Β.Λ., —Δ.Μ., —Π.Π.
7

THISVI_1.indd 7 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη δημοτικά

Οινόφυτα και Θίσβη...


...οι συμπτώσεις και η συνέχεια
Η
περιοχή των Οινοφύτων της όπου αλλού βολεύει τον κάθε επενδυτή. Το βασικό πολιτικό και λογικό ερώτημα
Βοιωτίας έγινε ο Βιομηχανικός Και από την άλλη, θα έχουμε τις ανεμογεν- που αβίαστα βγαίνει και απευθύνεται
σκουπιδότοπος της Αττικής, νήτριες να φυτρώνουν ανεξέλεγκτα σε όλο σε όλους τους αρμόδιους, είναι:
όταν από το 1969, χωρίς χωρο- τον κορμό της οροσειράς του Ελικώνα και Μα, πώς είναι δυνατόν να γίνεται μια τόσων
ταξικό σχεδιασμό και πρόβλεψη επεξεργα- μαζί με τα καλώδια «των γραμμών υψηλής μεγάλων διαστάσεων άκρως ρυπογόνος εγκα-
σίας των αποβλήτων, έσπρωχναν βιομηχα- τάσης» και υψηλού κινδύνου να ανατρέπουν τάσταση χωρίς μελέτες Χωροταξικού Σχεδια-
νίες κάθε είδους λίγα μέτρα έξω από τα σύνο- την ισορροπία του ορεινού συστήματος. σμού και μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
ρα της Αττικής. Ο μοναδικός σκοπός του σχε- Κάθε σημείο, λοιπόν, της Βοιωτίας θα απο- σεων στην ευρύτερη περιοχή του Νομού και
δίου ήταν η «βιομηχανική αποσυμφόρηση» τελεί υποψήφιο χώρο υποδοχής βιομηχανι- της κλειστής θάλασσας του Κορινθιακού;
του λεκανοπεδίου, χωρίς καμία μέριμνα προ- κής εγκατάστασης, εξαιρείται προς το παρόν Και το σημαντικότερο, είναι ή δεν είναι
στασίας των νέων περιοχών εγκατάστασης. μόνο η Κωπαΐδα. έγκλημα, να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν παλιό-
Αυτή η επιλογή του «ποδαριού» δεν άργη- Ναι, τώρα πια η Βοιωτία εξ’ ολοκλήρου σχε- τερη μελέτη, που εκτιμά ότι η περιοχή επη-
σε να φέρει τα καταστροφικά της αποτελέ- δόν θα γίνει ο σκουπιδότοπος της Αττικής. ρεάζεται αρνητικά από το φυσικό φαινόμενο
σματα, με τη φανερή αύξηση των κρουσμά- Ας μείνουμε τώρα στη Θίσβη, γιατί εκεί της θερμοκρασιακής αναστροφής, το οποίο
των καρκίνου στους ντόπιους, από τη μόλυν- σε λίγο θα συμβεί η πιο ακραία μεταβολή κάνει άκρως επικίνδυνους τους βιομηχανι-
ση του πόσιμου ύδατος με τοξικά χημικά της υπάρχουσας φυσικής εξέλιξης αιώνων. κούς ρύπους για την υγεία των κατοίκων
στοιχεία, τα οποία περιέχονται στα απόβλητα Σήμερα είναι μια περιοχή κυρίως αγροτο- της περιοχής;
βιομηχανιών κυρίως μετάλλου, και πού κτηνοτροφική και ήπιου εσωτερικού τουρι- Όπως στα Οινόφυτα, έτσι και στη Θίσβη
εγκληματικά χύνονται στον Ασωπό ποταμό. σμού, λόγω των όμορφων παραλιών της, και δεν υπάρχει Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική
Τα Οινόφυτα αποτελούν το τέλειο παρά- θα μετατραπεί σε μια Βιομηχανική Κόλαση προστασία. Δυστυχώς, συνεχίζονται οι ίδιες
δειγμα Κρατικής και Επιχειρηματικής Αναι- με την εγκατάσταση ενός μεγάλου όγκου Πολιτικές και η Αναισθησία.
σθησίας απέναντι στους ανθρώπους και ρυπογόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ναι, η Θίσβη θα γίνει Οινόφυτα, και πολύ
την κοινωνία. Γι' αυτή την επέκταση, πέρα από τους χειρότερα.
Αυτή ακριβώς η χωρίς Σχέδιο βιομηχανική κατοίκους και το περιβάλλον, δεν υπολογί- Όμως, οι πολίτες της Βοιωτίας και της
επέκταση και η Αναισθησία απέναντι στο ζουν ούτε τα αρχαία ευρήματα της περιοχής, Θίσβης θα αναζητήσουν ευθύνες για την
περιβάλλον και τον άνθρωπο συνεχίζεται ούτε το μεγάλο κίνδυνο μόλυνσης της θάλασ- Καταστροφή του τόπου τους.
και σήμερα, σε άλλα σημεία της Βοιωτίας, σας του Κορινθιακού από τη χρήση του Ναι, υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες
ιδιαίτερα δε στην περιοχή του Δήμου Θίσβης. βιομηχανικού λιμανιού. στα κυβερνητικά πρόσωπα.
Στη Θίσβη τα επόμενα χρόνια θα συντελε- Όταν μιλάμε για «Θίσβη ώρα μηδέν», Όμως, παράλληλα θα αναζητηθούν και
στεί η μεγαλύτερη και βαρύτερη, αναλογικά κυριολεκτούμε (η ανάλυση των μεγεθών οι ευθύνες των τοπικών εκλεγμένων εκπρο-
με την κλίμακα της περιοχής, βιομηχανική της επιβάρυνσης σε άλλα άρθρα). σώπων μας. Τι έκαναν για να αποτρέψουν
επέμβαση. Με λίγα λόγια, ο Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ (Στα- αυτή την πορεία;
Τα άλλα σημεία των βιομηχανικών εγκα- σινόπουλος), ιδιοκτήτης της Βιομηχανικής Ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος είναι υπόλο-
ταστάσεων που θα ξεφυτρώνουν παντού Περιοχής Θίσβης αρκετών χιλιάδων στρεμ- γοι μπροστά στους πολίτες της Θίσβης, αλλά
σε όλη σχεδόν τη Βοιωτία, αφορούν στις μάτων, όπου ήδη λειτουργεί το εργοστάσιο και όλης της Βοιωτίας, για τυχόν ενέργειες και
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας μετά «Σωληνουργίας Κορίνθου», θα θελήσει στο παραλήψεις τους, που θα συμβάλουν στην
την απελευθέρωση παραγωγής της και από άμεσο μέλλον να την εκμεταλλευτεί στο μέγι- Βιομηχανική επέλαση και την Καταστροφή.
ιδιωτικά συμφέροντα. στο δυνατόν, αξιοποιώντας παράλληλα το Ο βασικός ρόλος της εφημερίδας μας, πέρα
Από τη μια θα έχουμε τα ρυπογόνα εργοστά- λιμάνι που παράνομα λειτουργεί εκεί, αλλά από την ενημέρωση, είναι να συμβάλλει μέσα
σια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ορυ- και τα μεγάλα εργοστάσια ηλεκτροπαραγω- από ανοικτό και δημοκρατικό διάλογο στην
κτά καύσιμα να ξεπηδούν με τα μεγάλα φουγά- γής της Elpedison, στα οποία είναι μέτοχος ανάδειξη αυτών ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, προς κάθε
ρα εκπομπής ρυπογόνων αερίων στην Αντίκυ- και ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης. κατεύθυνση.
ρα, στη Θήβα, στη Χαιρώνεια, στη Θίσβη, και Η Απληστία στα όρια της. —Παναγιώτης Πολύταρχος, Πολιτικός Μηχανικός

Οι εγκαταστάσεις της Σωληνουργίας Κορίνθου στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

THISVI_1.indd 8 29/05/2009 2:52 ΠΜ


κορινθιακός Θίσβη
Πρωτοβουλία ντας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. της τσιμεντοποίησης της βόρειας Πελοπον-

για τη σωτηρία
Καταφέραμε πολλά, μέσα σε λίγο χρόνο, νήσου που προβλέπουν τα ΓΠΣ που εκπο-
αλλά δυστυχώς τα εμπόδια και τα προβλή- νούν οι δήμοι, καταλαβαίνουμε ότι η Κοριν-

του κορινθιακού.
ματα δεν τελειώνουν. Με ένα ξεμπλέκουμε, θία προορίζεται να γίνει η δεύτερη πίσω αυλή
δύο ξεπετάγονται. Οι απειλές πολλαπλασιά- της Αττικής, μετά τη Βοιωτία.

Η συλλογικότητα, ζονται και τα επιχειρηματικά συμφέροντα,


με αρωγούς τις εξουσίες όλων των βαθμίδων,
Όλα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται είτε
από την κεντρική εξουσία είτε από την τοπική
κατ’ απ’ τ’ αυλάκι... είναι αχόρταγα. αυτοδιοίκηση, είτε από ιδιώτες με την ανοχή

Τ
Η θετική εξέλιξη του αγώνα κατά του λι- των προηγούμενων δύο. Οι δύο εξουσίες, μάλι-
ον Νοέμβριο του 2007 δημιουργή- θάνθρακα μας κάνει δυνατότερους για τους στα, τοπική και κεντρική, σε μερικές περιπτώ-
σαμε στην Κορινθία την «Πρωτο- μεγάλους αγώνες που πρέπει να δώσουμε για σεις είναι σύμμαχοι, σε άλλες αντίπαλοι και στις
βουλία για τη σωτηρία του Κοριν- να σώσουμε τη θάλασσά μας.  Μπορεί να γλι- περισσότερες φυλάνε τσίλιες στους άλλους.
θιακού», μια συλλογικότητα που τώσαμε (οριστικά ή προσωρινά) το κάρβου- Μας τρομάζουν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς
με αφορμή την ενεργειακή εμποροπανήγυρη νο, αλλά πολλά προβλήματα του Κορινθια- το πολιτικό προσωπικό περί άλλων τυρβάζει.
που στήνεται στη Βοιωτία, ένωσε ανθρώπους κού, παραμένουν άλυτα και χειροτερεύουν. Δείχνουν βολεμένοι όλοι τους από την παθο-
με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές. Η επί δεκαετίες απόρριψη της κόκκινης γένεια της κοινωνίας, επωφελούνται στο έπα-
Σε αυτό το διάστημα έγινε μια μεγάλη κρο τη μόνιμη χειμερία νάρκη της και να-
προσπάθεια ενημέρωσης και κινητοποίη- νουρίζουν τους πολίτες-πελάτες-κατανα-
σης των πολιτών του νομού μας. Μέσα λωτές για να διατηρούν τα αξιώματά τους.
από λαϊκές συνελεύσεις και ενημερωτικές Πρέπει να ξυπνήσουμε όμως. Όσο μας
παρεμβάσεις στην Κόρινθο, στο Ξυλόκα- βλέπουν έτσι, τόσο αποθρασύνονται. 
στρο, στο Κιάτο και στο Δερβένι, αλλά και Ο Κορινθιακός είναι στα πρόθυρα «ολο-
παρουσιάσεις στα σχολεία, κάναμε ευρύ- κληρωτικής καταστροφής», εντός ή εκτός
τερα γνωστά τα πλάνα των επιχειρηματιών εισαγωγικών, κι εμείς, επιτέλους, πρέπει
για τον Κορινθιακό κόλπο. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Η ανάπτυξη που πρε-
να ενημερώσουμε τους πολίτες της Κοριν- σβεύουν οι δημαρχαίοι, νομαρχαίοι και
θίας για τα σχέδια πολυεθνικών εταιρειών, βουλευτάδες μας, είδαμε και βλέπουμε
που θέλουν τη θάλασσά μας χαβούζα για ποια είναι. Με το πρόσχημα της διεξόδου
τα απόβλητα του πλουτισμού τους. από την οικονομική κρίση και πατώντας
Ενώσαμε τη φωνή μας με τις συλλογικό- πάνω στα συρρικνωμένα αγροτικά και
τητες όλων των νομών του Κορινθιακού εμπορικά εισοδήματα, μας παρουσιάζουν
και ενταχθήκαμε στο πανελλήνιο δίκτυο σαν λύσεις το τσιμέντο, τη ρύπανση και
«Πολίτες κατά του λιθάνθρακα», οργα- το ξεπούλημα δημόσιων χώρων και αγα-
νώνοντας από κοινού δράσεις όπως: θών. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να
η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη γέφυρα του συμβεί. Μπορεί να έχουμε τα χάλια μας
Ρίου (24/2/2008), η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ σαν πολίτες, μπορεί να είμαστε «θύματα
ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ (12-18/5/2008), η ΑΠΟΒΑ- βαριάς τηλελοίμωξης», αλλά δεν έχουμε
ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ναυλωμένο καράβι από «πεθάνει» ακόμα. Είναι καιρός η αυτοδιοί-
το Κιάτο στην Αντίκυρα (13/7/2008), το κηση να αποκτήσει πάλι το νόημα και την
ΜΠΛΟΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην πορεία της Διε- αυτονομία της και αυτό θα γίνει μόνο αν
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6/9/2008), ξυπνήσουμε εμείς.
το ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡ- Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα που
ΓΕΙΑ στην ΑΣΟΕΕ (21-23/11/2008) κ.ά. θα παραχθεί «εκ των άνω» και θα δίνει
Πιστεύω ότι η Πρωτοβουλία αποτελεί λύσεις και προοπτική. Εμείς πρέπει να
ένα πετυχημένο πολιτικό πείραμα αυτοορ- προκαλέσουμε τις εξελίξεις και από εμάς
γάνωσης πολιτών, που παράγει ενέργεια αντί- λάσπης, η υπεραλίευση, η έλλειψη βιολογικών εξαρτάται το μέλλον μας. Είναι δύσκολη
στασης στα συμφέροντα των πολυεθνικών καθαρισμών και η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποστολή, αλλά αν θέλουμε κάτι να αλλάξει,
που απειλούν τον Κορινθιακό και τη ζωή μας. αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, η υπερ- δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν ξέρω αν θα
Κινηθήκαμε χωρίς κομματικές πατρότητες και συγκέντρωση εργοστασίων φυσικού αερίου τα πετύχουμε όλα, αλλά ξέρω ότι δεν θα πετύ-
αγκυλώσεις, κάτι που ενοχλεί πολύ ορισμένους, στη Βοιωτία είναι ζητήματα που αν δεν λυθούν χουμε τίποτα αδιαφορώντας και περιμένο-
και αυτό φαίνεται από τις προσπάθειές τους να άμεσα, θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες κατα- ντας την καταστροφή.
μειώσουν τη δυναμική και την αξιοπιστία μας, στροφές μέσα και γύρω από τον Κορινθιακό. Τα μέτωπα είναι πολλά και όσοι αντιλαμβά-
χαρακτηρίζοντας την Πρωτοβουλία ως κίνηση Αν σε αυτά προσθέσουμε το εργοστάσιο νονται τη σοβαρότητα της κατάστασης πρέ-
συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Αντιστεκό- φυσικού αερίου που κατασκευάζεται στους πει να ασχοληθούν ενεργά.
μαστε στην αλόγιστη δημιουργία ρυπογόνων Αγίους Θεοδώρους, τους χωροταξικούς σχε- Το περιβάλλον είναι θέμα πολιτικό και δεν
βιομηχανιών, αλλά δε μένουμε μόνο στα όχι. διασμούς που θέλουν την επέκταση του λιμα- αφορά μόνο κάποιους λίγους, οικολόγους.
Προτείνουμε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο, νιού της Κορίνθου για να εξυπηρετεί το λεκα- Αφορά όλους μας και αν βοηθήσουμε όλοι,
ρεαλιστικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο, που νοπέδιο, τα Βιοτεχνικά πάρκα που σχεδιάζο- τα καλύτερα θα έρθουν.
βέβαια, δεν θα έχει ως βάση την υπερκατανά- νται στον άξονα Κορίνθου-Πατρών για την —Ανδρέας Απ. Ζάρρος, Τοπογράφος - Μηχανικός ΕΜΠ
λωση και τα υπερκέρδη των λίγων, αδιαφορώ- αποσυμφόρηση του Θριασίου, την επέκταση Ξυλόκαστρο
9

THISVI_1.indd 9 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη βοιωτικά

Συμπαράταξη κινήσεων που ακολούθησαν στην Καβάλα, τον Ο Ελικώνας


Βοιωτών για
Αλμυρό, το Μαντούδι, τον Αστακό, τη Λάρυ-
μνα, το Αλιβέρι. Από το 2008, μαζί με άλλες στη «δίνη»
το Περιβάλλον
περιοχές υποψήφιες για μονάδες λιθάνθρακα,
δημιουργήσαμε ένα πανελλαδικό δίκτυο, τους της ενέργειας

Τ
«Πολίτες κατά του λιθάνθρακα». Η μεγαλύτε-
Από τη βαρβαρότητα ρη μέχρι σήμερα νίκη της κοινωνικής αντίστα- α τελευταία χρόνια όλο και πιο
της υποβάθμισης σης τόσο στο νομό όσο και στη χώρα είναι συχνά γίνεται λόγος για την ενέρ-
σε μια κοινωνία πολιτών η υπαναχώρηση –προς το παρόν– της κυβέρ- γεια. Για να είμαστε ακριβείς, ζού-

Π
νησης στο θέμα των μονάδων λιθάνθρακα. με μια ενεργειακή «παραζάλη» και
ριν από δύο χρόνια, ομάδες πολι- Με τη δράση μας στον νομό, συμβάλλαμε μια τεράστια πολιτική και ψυχολογική πίεση,
τών στη Θίσβη, τα χωριά του Ελι- να μπουν στην ημερήσια διάταξη θέματα που με σκοπό να πειστεί και ο τελευταίος πολίτης
κώνα και την Αντίκυρα, άρχισαν χρόνιζαν. Η ρύπανση του Ασωπού, η βιομη- των χωριών μας ότι κινδυνεύει με κατάρρευ-
να αντιδρούν σε εγκαταστάσεις χανική ρύπανση στη Θήβα, τα Οινόφυτα, ση η χώρα, αν δεν γίνουν πράξη δεκάδες νέες
ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούνταν στις τη Θίσβη, την Αντίκυρα είναι πληγές δεκαε- μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αν δεν κατα-
περιοχές τους, αλλά και στη σημαντική περιβαλ- τιών. Πρώτη φορά έρχονται με τόση ένταση ληφθεί και η τελευταία βουνοκορφή του
λοντική επιβάρυνση που είχαν ήδη υποστεί στο προσκήνιο και για πρώτη φορά γίνονται Ελικώνα από γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες.
οι χώροι αυτοί. Πολύ σύντομα, οι κινήσεις αυτές έλεγχοι και μπαίνουν πρόστιμα στις μεγαλύτε- Στην υπόθεση αυτή, πρωταγωνιστικό ρόλο
συνδέθηκαν και με άλλες ομάδες και συγκρό- ρες επιχειρήσεις του νομού, έστω και αν τα παίζουν οι εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής, οι
τησαν ένα δίκτυο συντονισμού και αλληλοϋ- αποτελέσματα δεν είναι ορατά μέχρι στιγμής. οποίες, με λυμένα τα χέρια από το καθεστώς
ποστήριξης, τη Συμπαράταξη Βοιωτών για Όπως και στον Κορινθιακό, έτσι και στον της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και
το Περιβάλλον. Την ίδια περίοδο έγινε γνωστό Ευβοϊκό συνεργαζόμαστε από την πρώτη στιγ- με την πλήρη υποστήριξη του κρατικού μηχα-
ότι ο Ασωπός και τα υπόγεια νερά σε μια τερά- μή με κινήσεις από την Αν. Αττική και την Εύβοια. νισμού, αποφασίζουν που και τι θα κάνουν,
στια περιοχή, από τον Ωρωπό και το Σχηματάρι Συμμετέχουμε στο «Δίκτυο για τη σωτηρία του ουσιαστικά χωρίς κανένα περιορισμό. Με
μέχρι την Αυλίδα και τα Βάγια, είχαν δηλητηρια- Ευβοϊκού και του Ασωπού», ενώ το θέμα έχει μεγάλο θράσος, πολλές φορές εταιρίες που
στεί με καρκινογόνες ουσίες και βαρέα μέταλλα. πάρει ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση. δραστηριοποιούνται στο κάρβουνο, γυρνάνε
Μέχρι σήμερα παλεύουμε για τα κυριότερα Τα μέτωπα είναι πολλά και δύσκολα, και γι’ τα χωριά μας και παριστάνουν τους υπέρμα-
προβλήματα που ταλαιπωρούν την περιοχή αυτό η συλλογική δράση των τοπικών ομάδων χους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
μας, τα οποία είναι: και οι συνεργασίες μεταξύ των ενεργών πολι- της προστασίας του πλανήτη από το φαινόμε-
• Η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση βιομηχανιών τών σε περιοχές με κοινά προβλήματα είναι νο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές.
και η απουσία σχεδιασμού και ελέγχου. αναγκαίες. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μέχρι σήμε-
• Τα χωροταξικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ που ρα τα δίκτυα έχουν αποδώσει αποτελέσματα. Νέο ενεργειακό κέντρο μέσα σε μια
προδιαγράφουν ένα αμιγώς βιομηχανικό Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη διευρυμένη βιομηχανική περιοχή
μέλλον για τη Βοιωτία. Βοιωτία επιδεινώνει την οικονομική κρίση: Το φαινόμενο το ζούμε ιδιαίτερα έντονα στη
• Η μετατροπή της Βοιωτίας σε ένα νέο, η ρύπανση υπονομεύει δραστηριότητες Βοιωτία και τον Ελικώνα, αλλά και στην ευρύ-
τεράστιο ενεργειακό κέντρο, με 10 μονά- όπως η γεωργία και ο τουρισμός, και προκα- τερη περιοχή της ανατολικής Στερεάς και της
δες που σχεδιάζονται μέχρι σήμερα και λεί αυξημένες καθημερινές δαπάνες, όπως Αττικής, όπου εκτός από τις μονάδες λιθάν-
άλλες που εξαγγέλλονται. η αγορά πόσιμου νερού ή οι δαπάνες υγείας. θρακα (ακυρώθηκαν κάτω από τη μεγάλη κοι-
Από τα πρώτα βήματα, συνδεθήκαμε με Το μοντέλο της «ανάπτυξης» που υιοθετή- νωνική αντίδραση), επιχειρείται να κατασκευ-
κινήσεις και οργανώσεις του Κορινθιακού, με θηκε μέχρι σήμερα οδηγεί σε αντίθετα απο- αστεί ένας τεράστιος αριθμός μονάδων φυσι-
σκοπό να αντιμετωπίσουμε την τρομακτική τελέσματα: κάποιοι μαζεύουν τα κέρδη και κού αερίου, δημιουργώντας έτσι το νέο μεγά-
ρύπανση που δέχεται η κλειστή αυτή θάλασσα αφήνουν πίσω τους άνεργους και κατεστραμ- λο ενεργειακό κέντρο της χώρας. Αξίζει να
από τις βιομηχανικές δραστηριότητες στη μένες περιοχές χωρίς εναλλακτικές δυνατό- σημειώσουμε ότι αν γίνουν πραγματικότητα
Θίσβη (ΒΙ.ΠΕ.) και την Αντίκυρα (Αλουμίνιο), τητες. Τα χρόνια που έρχονται, όλο και περισ- τα σχέδια αυτά, στη συγκεκριμένη περιοχή θα
αλλά και τις καινούργιες απειλές από τις νέες σότερο θα μας απασχολούν θέματα όπως υπάρχουν θερμικές μονάδες ηλεκτροπαρα-
βαριές βιομηχανίες και τα λιμάνια που σχεδιά- η λειψυδρία, η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, γωγής με ισχύ 7.131 MW, όταν σήμερα οι θερ-
ζονται. Το δίκτυο των κινήσεων του Κορινθια- που οφείλεται κυρίως στο ενεργειακό πρό- μικές μονάδες σε όλη την ηπειρωτική χώρα
κού, οργάνωσε μεγάλες κινητοποιήσεις (Ρίο, τυπο που μας επιβάλλουν. Τα προβλήματα έχουν ισχύ 8.546 MW.
απόβαση «ενέργειας») και όχι μόνο: Δικαστικές που αντιμετωπίζουμε μάς θέλουν ενεργούς Επίσης, στη Βοιωτία έχουν αδειοδοτηθεί
προσφυγές, επιστημονικές έρευνες, ημερίδες, και ενωμένους, και αυτό είναι η κεντρική ιδέα αιολικά πάρκα με ισχύ 725 MW, ενώ υπάρ-
συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, δεκάδες πίσω από τη δράση της Συμπαράταξης Βοιω- χουν και νέες αιτήσεις για άλλα 640 MW.
εκδηλώσεις ενημέρωσης σε οικισμούς γύρω τών για το περιβάλλον. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τον Ελικώνα είναι
από τον Κορινθιακό, είναι μερικές από τις Όποιος θέλει να ενημερώνεται για τις δρα- 450 MW (βλ. πίνακα δεξιά) και 550 MW, αντί-
δραστηριότητές μας απέναντι στις μονάδες στηριότητές μας μπορεί να παρακολουθεί στοιχα. Όταν είναι γνωστό ότι το πανελλαδικό
της Ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης (Edison-ΕΛΠΕ) το ιστολόγιο symparataxi.blogspot.com και σύνολο των αδειών αιολικών πάρκων φτάνει
και της Εndesa Hellas (Endesa- Μυτιληναίος). τη σελίδα www.symparataxi.gr, ενώ όποιος τα 6.860 MW και ο επίσημος στόχος για το
Μια και ήμασταν η πρώτη περιοχή στην επιθυμεί να ενημερώνεται για τις συναντήσεις 2012, πανελλαδικά, είναι τα 3.372 MW, αυτό
οποία ανακοινώθηκε η μονάδα λιθάνθρακα μας, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του με ηλε- σημαίνει ότι στη Βοιωτία αντιστοιχεί το 10.6%
της Εndesa Hellas στην Αντίκυρα, ανοίξαμε κτρονικό μήνυμα στο symparataxi@gmail.com των συνολικών αδειοδοτήσεων και το 21,5%
τον δρόμο της υποστήριξης και των άλλων —Δέσποινα Σπανούδη, Χημικός Μηχανικός των όσων προβλέπονται για 2012. Αλλιώς,
10

THISVI_1.indd 10 29/05/2009 2:52 ΠΜ


βοιωτικά Θίσβη
γύρω στις 225 μεγάλες ανεμογεννήτριες θα Γιατί, όμως, γίνονται όλα αυτά; κοντά στους κεντρικούς οδικούς άξονες,
εγκατασταθούν στον Ελικώνα. Οι αριθμοί και Ο λόγος που το ζήτημα της ενέργειας έχει τα δίκτυα φυσικού αερίου και τις κεντρικές
τα μεγέθη μιλούν από μόνα τους. πάρει τις σημερινές εκρηκτικές διαστάσεις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Όλα αυτά, φυσικά, δεν γίνονται μέσα σε ένα είναι η τεράστια διόγκωση των εμφανιζόμε- Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά που εμείς αντι-
ειδυλλιακό περιβάλλον. Γίνονται σε μια περιο- νων σαν απαραίτητων ενεργειακών αναγκών. λαμβανόμαστε σαν τοπικές επιπτώσεις των
χή που υποφέρει από την ασύδοτη βιομηχα- Η διόγκωση αυτή έρχεται σαν συνέπεια τόσο ενεργειακών δραστηριοτήτων. Εκείνο που
νική δραστηριότητα (με χαρακτηριστικότερο της ανάγκης των οικονομικά καθυστερημένων τις κάνει ακόμη πιο επικίνδυνες έχει σχέση
παράδειγμα αυτό των Οινοφύτων) και που χωρών να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο με τις ευρύτερες επιπτώσεις: η υπερεκμετάλ-
συνεχώς επεκτείνεται. Στην περιοχή της στην «ανάπτυξη» όσο κυρίως, της ανάγκης λευση και η εξάντληση των φυσικών πόρων
Θήβας και της Τανάγρας, στη Θίσβη με την εξυπηρέτησης ενός μοντέλου ανάπτυξης των (που οδηγεί πολύ συχνά σε πολεμικές συρρά-
επέκταση της ΒΙ.ΠΕ. και της λειτουργίας του ξεις και στην εκμετάλλευση κρατών και λαών),
(παράνομου) λιμανιού της, στην Αντίκυρα ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΙΚΩΝΑ) τα περιστατικά και οι κίνδυνοι μελλοντικών
με τη διόγκωση, λόγω των νέων μονάδων ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΣ (MW) πυρηνικών ατυχημάτων, η περιβαλλοντική
ηλεκτροπαραγωγής, και στη συνέχεια, με την ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΕΔΡΟΣ 13.8 υποβάθμιση τεράστιων περιοχών, το φαινόμε-
επέκταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΟΥΚΟΣ 9.9 νο του θερμοκηπίου, στο οποίο έχουν τερά-
βόρεια πλευρά του νομού (σύμφωνα και με το ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ 11.5 στια συμβολή οι ενεργειακές δραστηριότητες.
ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία). ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ 6.9 Αλλά και ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρα-
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 20.7
τίας: η υποβάθμιση του δημόσιου χώρου και
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ 12.75
Ποιος ενδιαφέρεται και ποιος όχι για τις ΑΠΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΚΟΠΙΕΣ 18 η αμφισβήτηση, στην πράξη, του δικαιώμα-
Πολλοί ίσως να παραξενεύονται, θεωρώντας ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙΑ 16 τος των πολιτών να κάνουν ελεύθερα τις
ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τις θερμικές 109.55 οικονομικές και κοινωνικές επιλογές τους. Να
μονάδες (λιθάνθρακα, φυσικού αερίου) με ΘΙΣΒΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙ 36 διαλέγουν αυτοί το πώς θα ζήσουν στον τόπο
ΘΙΣΒΗΣ ΡΟΔΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 20
τις ανανεώσιμες πηγές. Ας το ξεκαθαρίσουμε ΘΙΣΒΗΣ ΛΑΙΜΟΣ 4.95
τους και όχι να γίνονται κομπάρσοι στις οικο-
μια και καλή: οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΘΙΣΒΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 3.2 νομικές επιλογές των οικονομικά ισχυρών.
είναι μια σοβαρή επιλογή που πρέπει να ΘΙΣΒΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ 12
υποστηριχθεί, αν θέλουμε να αντιμετωπιστεί ΘΙΣΒΗΣ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΜΑΡΙΣΤΙ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 42 Που βρίσκεται η διέξοδος;
σοβαρά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 118.15 Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ 3.2
η κλιματική αλλαγή. Αυτό, όμως, που ζούμε ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΚΑΡΕΤΗ 1.6
συνειδητοποιείται η ανάγκη για τη δημιουργία
στη Βοιωτία και στον Ελικώνα, μικρή σχέση ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΣΑΛΙΖΑ 0.8 ενός ευρύτερου κινήματος για τα ζητήματα της
έχει με ανανεώσιμες πηγές. Γιατί; Επειδή πρό- ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 34.65 ενέργειας, που θα συνενώνει όλες τις σχετικές
κειται για γιγαντιαίες εγκαταστάσεις (μαζί με ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΕΛΑΤΟΣ 48 πρωτοβουλίες. Από αυτήν την προσπάθεια δεν
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΓΚΙΟΒΕΖΑ 16.5 θα μπορούσε να εξαιρεθεί η παρέμβαση στον
τις γραμμές μεταφοράς) βιομηχανικού τύπου,
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΛΑΚΚΑ 2.4
σε πλήρη δυσαρμονία με το φυσικό περιβάλ- 107.15 όποιο δημόσιο διάλογο για το νέο μακροχρό-
λον. Επειδή η υπερσυγκέντρωσή τους και ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ 4.6 νιο ενεργειακό σχεδιασμό, έτσι ώστε:
η χωροθέτησή τους αλλοιώνει πλήρως τη ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.2 • να υπάρξει σαφής και αιτιολογημένη απο-
φυσιογνωμία της περιοχής και ακυρώνει ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ 48 τύπωση των πραγματικών (σημερινών και
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑ - ΤΟΥΜΠΑ 24
ουσιαστικά κάθε άλλη οικονομική και κοινω- μελλοντικών) αναγκών σε ηλεκτρική ενέρ-
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΚΙΑ ΡΑΧΗ 5.1
νική δραστηριότητα. Επειδή δεν συνδέονται, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΚΟΣ 20 γεια, με διάθεση αμφισβήτησης καθιερωμέ-
ούτε στο ελάχιστο με την κάλυψη και εξυπη- 103.9 νων στρεβλών «αναπτυξιακών» προτύπων.
ρέτηση τοπικών αναγκών. Επειδή στήνονται ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥΡΛΑ 9 • να εφαρμοστούν δεσμευτικές πολιτικές
με μοναδικό σκοπό το μέγιστο οικονομικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΙΚΩΝΑ 447.75 εξοικονόμησης ενέργειας, γεγονός που
όφελος των εταιρειών που τις διαχειρίζονται. μπορεί να διαφοροποιήσει ριζικά τη ζήτηση
Ας μην παριστάνουν, λοιπόν, τους υπέρμα- πιο προηγμένων χωρών, που οδηγεί στη συνε- ηλεκτρικής ενέργειας.
χους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χή οικονομική διόγκωση. Η μετατροπή της • οι όποιες πραγματικές ανάγκες προκύ-
οι εκπρόσωποι των εταιρειών και όσοι από ενέργειας σε ένα συνηθισμένο καταναλωτικό πτουν, με βάση τα παραπάνω, να αντιμε-
την τοπική και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προϊόν, ωθεί καθημερινά σε μια λογική υπερ- τωπιστούν με ισχυρό δημόσιο σχεδιασμό
έχουν υποταχθεί στα επιχειρηματικά συμφέ- παραγωγής και υπερκατανάλωσης ενέργειας. (και όχι με επίκληση των ευαισθησιών των
ροντα ή λειτουργούν με το στενό προσωπικό Αυτή η λογική μεταφέρεται και λειτουργεί παραγωγών ενέργειας), που θα αντιμετω-
τους όφελος. Οι πολίτες της περιοχής μας και στη χώρα μας. Και φτάνει σε ακραίες κατα- πίζει τα ζητήματα χωροθέτησης με απο-
μπορούν να εκτιμήσουν, καλύτερα από στάσεις, αφού το καθεστώς της απελευθέρω- φασιστικό κοινωνικό έλεγχο.
οποιονδήποτε άλλο, τι είναι ανανεώσιμο και σης της αγοράς ενέργειας και η απουσία ου-
τι όχι. Έχοντας ζήσει τα χωριά μας μια μεγάλη σιαστικού ενεργειακού σχεδιασμού οδηγούν Τι μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή μας
περίοδο ερήμωσης και εγκατάλειψης, δεν σε πλήρη ασυδοσία τους παραγωγούς ενέρ- και στον Ελικώνα;
θα υποταχθούν εύκολα σε μια νέα επιχείρηση γειας (από το είδος της πρώτης ύλης που Η πλειοψηφία των τοπικών αυτοδιοικήσεων
αποξένωσης από τους ανθρώπους τους, και θα χρησιμοποιήσουν, μέχρι την περιοχή που έχει βρεθεί στη μέγκενη απίστευτων πιέσεων
ειδικότερα τους νέους. Τα επιχειρήματα για θα επιλέξουν να εγκαταστήσουν τις δραστη- και προσπαθειών εκμαυλισμού, με τις πιο απί-
νέες ευκαιρίες απασχόλησης, πλέον δεν τα ριότητές τους). Δεν είναι τυχαίο, κατά συνέ- θανες υποσχέσεις, από τις εταιρίες εκμετάλ-
υποστηρίζουν ούτε οι εμπνευστές τους. Και πεια, το γεγονός ότι έχει επιλεγεί η Βοιωτία λευσης των αιολικών πάρκων. Κατά κανόνα,
οι «γαλαντομίες» και τα «δωράκια» δεν έχουν σαν προνομιακός χώρος εγκατάστασης υποκύπτουν ή παρακολουθούν παθητικά τις
πέραση σε αξιοπρεπείς ανθρώπους. τέτοιων δραστηριοτήτων, αφού βρίσκεται εξελίξεις, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. ▶
11

THISVI_1.indd 11 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη ομογένεια

Το βάρος της ανάσχεσης έχει πέσει σχεδόν


αποκλειστικά στις πρωτοβουλίες των πολιτών
και των τοπικών κοινωνιών.
Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, από την πλευ-
ρά της, μετά από μια πρώτη περίοδο έκδοσης
θετικών γνωμοδοτήσεων, έχει επιλέξει την
άχαρη τακτική της απλής υιοθέτησης των
θέσεων των δημοτικών συμβουλίων, δηλαδή,
τακτική Πόντιου Πιλάτου. Με αποτέλεσμα να
παραμένει θεατής μιας εξέλιξης με υπερτοπι-
κή σημασία, εξέλιξη την οποία, αυτή πρώτη,
όφειλε να αναδείξει και να αντιμετωπίσει.
Ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη οπτική με
την οποία μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει Στις 29 Μαρτίου, ο ελληνισμός της Αμερικής τίμησε την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου με εκδηλώσεις που
το γενικότερο πρόβλημα της ενέργειας ή το έγιναν σε πολλές πόλεις. Στον εορτασμό που πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ συμμετείχαν σύλλογοι ομο-
γενών από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών και οι συμπατριώτες μας από τη Θίσβη, με το σύλλογο
επιμέρους ζήτημα της αξιοποίησης των ΑΠΕ,
τους, τους Panthisvian Society of Michingan.
θεωρούμε ότι κανείς δεν αμφισβητεί το μέγε-

Panthisvian
θος και τις συνέπειες της υπερσυγκέντρωσης περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος στην
και του μεγέθους των αιολικών εγκαταστά- ευρύτερη περιοχή. Η κατασκευή 11 εργοστα-

Society of
σεων στον Ελικώνα, αλλά και των μονάδων σίων ηλεκτροπαραγωγής θα μετατρέψει τη
ηλεκτροπαραγωγής. Όσο το μεγαλύτερο Βοιωτία σε περιοχή που θα μοιάζει πολύ με

Michingan
μέρος τους δεν έχει εξασφαλίσει οριστικές αυτές στις οποίες έχουμε ζήσει ή έχουμε δου-
άδειες εγκατάστασης, υπάρχει ακόμα καιρός. λέψει εδώ στην Αμερική, όπου η μόλυνση έχει
Καλούμε τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να αφήσει τα σημάδια της σε πολλούς από εμάς.
αναλάβει μια μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία Αγαπητοί Συμπατριώτες, Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί τώρα,

Ο
συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος, για να σταματήσει αυτός ο σχεδιασμός, ώστε
βάζοντας ουσιαστικούς όρους χωροθέτησης σύλλογος των ομογενών «Pan- να διαφυλάξουμε τον τόπο που μας μεγάλω-
και απαιτώντας περιβαλλοντικές μελέτες που thisvian Society of Michingan» σε και να μπορέσουν τα παιδιά μας να τον
θα αποτυπώνουν τις αθροιστικές και συνεργι- σας στέλνει αδελφικό χαιρετισμό χαρούν, όπως τον χαρήκαμε κι εμείς.
στικές επιπτώσεις του συνόλου των προβλε- και σας συγχαίρει για τη φιλότι- Ο Σύλλογός μας θα βρίσκεται πάντα στο
πόμενων εγκαταστάσεων. Διεκδικώντας ακό- μη προσπάθεια που κάνετε για την προστασία πλευρό σας για να σας προσφέρει κάθε
μη και την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Θίσβης, από είδους βοήθεια.
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οργανώνο- τη διαφαινόμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Για μια ακόμη φορά σας συγχαίρουμε για
ντας και υποστηρίζοντας τις αντιδράσεις των Το ενεργειακό κέντρο που δημιουργείται τον αγώνα σας και σας βεβαιώνουμε ότι έχετε
ζωντανών τοπικών αυτοδιοικήσεων, αποθαρ- γύρω από την Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώ- την συμπαράσταση όλων των ομογενών στην
ρύνοντας τις ενδοτικές τάσεις. τιδα και Κορινθιακό Κόλπο, με τη Βοιωτία να προσπάθειά σας αυτή.
υποδέχεται το μεγαλύτερο μέρος των σχεδια- Συνεχίστε, είμαστε πάντα μαζί σας.
Ο Ελικώνας είναι η καρδιά της Βοιωτίας ζόμενων μονάδων, θα επιφέρει τεράστιο —Panthisvian Society of Michingan
και θα τον υπερασπιστούμε

Επιτροπή αγώνα Νέας Υερσέης


Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο πρέ-
πει να τον έχουν και θα τον έχουν οι ίδιοι
οι κάτοικοι των χωριών μας, και όχι μόνο.
Όταν ολόκληρη η Βοιωτία καταστρέφεται Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Π
(από τα Οινόφυτα μέχρι τη Θήβα και από
τη Θίσβη μέχρι την Αντίκυρα), ο Ελικώνας ολλοί από εμάς τους ξενιτεμένους που ζούμε στην περιοχή της Νέας Υερσέης
φαίνεται να απομένει σαν το τελευταίο φυ- και Νέας Υόρκης, ανήκουμε στη γενιά που πήραμε τον δρόμο για το άγνωστο
σικό καταφύγιο ολόκληρης της περιοχής. μετά το κάψιμο των χωριών μας. Αποχαιρετήσαμε και αφήσαμε πίσω τα αγα-
Ο αγώνας που έχει γίνει, μπορεί να είναι πημένα μας πρόσωπα, με μια βαλίτσα σχεδόν άδεια, αλλά γεμάτη όνειρα και
δύσκολος, αλλά φέρνει τα πρώτα αποτελέ- ελπίδες. Αν και πέρασαν τόσα χρόνια, ο νους μας πάντα ταξιδεύει πίσω στα χωριά μας που
σματα. Ας σκεφτεί κανείς πώς θα ήταν σήμε- έθρεψαν γονείς, παππούδες και άλλες γενιές πίσω. Πάντα στο μυαλό μας υπάρχουν οι εικόνες
ρα τα πράγματα, αν δεν αντιστεκόμασταν. από τους γονείς μας, με το τσαπί στα χέρια να σκάβουν το αμπέλι και με το αλέτρι το χωράφι.
Όσοι αφελείς νόμισαν ότι μπορούν να παζα- Σήμερα, στον τόπο μας γίνεται ολοφάνερη η καταστροφή του περιβάλλοντος. Στο μέλ-
ρέψουν τον Ελικώνα, έναντι οποιουδήποτε λον, αν δεν αντιδράσουμε, όλα θα αλλάξουν προς το χειρότερο. Ποιος φταίει όμως γι' αυτό
τιμήματος, καλά θα κάνουν να το ξεχάσουν το έγκλημα; Γιατί ο εργαζόμενος κόσμος δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για τα καταστρεπτικά
γρήγορα. Είτε είναι τοπικοί μικροπαράγοντες, περιβαλλοντικά ύπουλα σχέδια των βιομηχάνων; Πρέπει όλοι ενωμένοι να αντιδράσουμε
είτε εταιρίες. Κανείς τους δεν έχει να κερδίσει στα σχέδια μετατροπής της περιοχής μας σε χαβούζα. Είμαστε ολόψυχα στο πλευρό σας.
από ένα τέτοιο αλισβερίσι. Μόνο να χάσουν... Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, οι ξενιτεμένοι Συμπατριώτες σας, που πονάνε για την
—Τάσος Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος μηχανικός ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Επιτροπή φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας —Νέα Υερσέη, 5 Μαΐου 2009
Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον
12

THISVI_1.indd 12 29/05/2009 2:52 ΠΜ


πολιτισμός και πρόσωπα Θίσβη
Η Χρονορωγμή
της Ξηρονομής...

Τ
α πόδια μου ήταν πάντα γεμάτα
σημάδια. Και σε αυτό φταίει
η Ξηρονομή. Πολύ πριν έρθει
η άσφαλτος στο χωριό είχα το
συνήθειο ν’ αφήνω το αίμα μου στους πορτο-
καλί χωματόδρομους με τις άσπρες φυτευτές
πέτρες. Δεν θυμάμαι να έκλαψα ποτέ μου.
Απλά σηκωνόμουν, τιναζόμουν και συνέχιζα.
Δεν υπήρχε καιρός για χάσιμο, κλάματα κι
άλλα τέτοια κοριτσίστικα νάζια, οι ώρες του
παιχνιδιού ήταν πολύ συγκεκριμένες. Το αγα-
πημένο μου παιχνίδι ήταν η «εφτάπετρα».
Μαζευόμασταν στο άνοιγμα του δρόμου
Οικογένεια Παπανικολάου από την Ξηρονομή (Ο μπαρμπα-Βασίλης στα 96 και η γιαγιά Ασημίνα στα 92).
μπροστά απ’ το σχολείο και την πλατεία –πολύ
πριν γίνει η πλατεία που είναι τώρα. Οι ηλικίες σίματα στα χορτάρια, τα γλυκογαβγίσματα, όπου η ξεγνοιασιά, η αγάπη και το νοιάξιμο
των παιδιών ήταν άλλα αντ’ άλλων. Δύσκολο που και που κάνα κουδούνι ή κάνα ξάγρυπνο πλημμύριζε το δωμάτιο και μου έκλεβε τη
να διαλέξεις συμπαίχτες. Αναγκαστικά διάλε- πρόβατο. Οι ήχοι της νύχτας δίνουν τη θέση μιλιά. Όλα όσα είχα να πω κι όλα όσα έμεναν
γες και τους μικρότερους παίχτες. Αναγκαστι- τους στους ήχους της μέρας που ξυπνάνε ανείπωτα τα έβαζα πάντα σε μια κρυφή χρο-
κά διάλεγαν κι εμένα, λοιπόν, που ήμουν πιο πάντα ακριβώς την ώρα που ξυπνάω κι εγώ. νορωγμή να έχω να τα σκέφτομαι και να τα
μπασμένη. Αλλά τους ξελάσπωνα πολλές Νωρίς-νωρίς... Συντροφεύουν τα καλοκαίρια νιώθω όσο θα μεγαλώνω. Στη Χρονορωγμή
φορές, γιατί τα μικρά πόδια ενίοτε είναι και και τους χειμώνες μου, τις χαρές και τις της Ξηρονομής και της καρδιάς μου...
σβέλτα. Έπιανα το νόημα γρήγορα στα παιχνί- έγνοιες μου κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. —Γιολάντα Τσιαμπόκαλου,
δια, και επιπλέον μ’ άρεσε να τρέχω. Το τρέξι- Και βρίσκομαι εκεί συχνά. Αν και τώρα μεγά- μουσικός και συγγραφέας, Ξηρονομή
μο στο χωριό έχει άλλη χάρη. Είναι από μόνο λωσα, πάντα κάτι με τραβάει στην Ξηρονομή.
του πιο εντυπωσιακό. Σηκώνεις σύννεφο σκό- Προσπαθώ να βρίσκω ευκαιρίες για να πετιέ-
νης, λερώνεσαι, ιδροκοπάς, φρενάρεις την μαι ως εκεί να παίρνω μια ανάσα κι ύστερα Ανθολόγιο Ποίησης
κατάλληλη στιγμή με τη βοήθεια του χώματος πίσω στην πόλη. Πιο πολύ απ’ όλα με τραβάει

Μόνο γιατί
και της πέτρας. Καμία σχέση με την άσφαλτο. στο χωριό η παρουσία του παππού και της για-
Θυμάμαι όταν πέρναγαν την άσφαλτο στο γιάς. Ο μπαρμπα-Βασίλης που είναι τώρα ο

μ’ αγάπησες
χωριό, αφήνανε ξέστρωτα τα στενά και έδι- μεγαλύτερος σε ηλικία σε όλο το χωριό. Πάτη-
ναν βάση μόνο στους κεντρικούς δρόμους. σε τα 96. Κι η γιαγιά Ασημίνα αισίως στα 92 κι
Το στενό που ήταν το σπίτι του παππού και ακόμα τρώγεται να κάνει καμιά δουλειά. Αυτοί
της γιαγιάς έμενε άθικτο και χωματένιο για με μεγάλωσαν όλα μου τα καλοκαίρια. Τι να Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες
κάμποσα καλοκαίρια ακόμα. Ευτυχώς, γιατί πρωτοθυμηθώ. Τους τρύγους, το κατέβασμα στα περασμένα χρόνια.
το προτιμούσα έτσι. Λεύτερο, να μην το πλα- της ελιάς κάθε Νοέμβρη, τις βόλτες με τη φρέ- Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα
κώνει τίποτα. Έτσι, κάθε φορά που έβρεχε ζα του παππού, τις ιστορίες για κάθε δέντρο, και σε βροχή, σε χιόνια,
δημιουργούνταν όλες οι κατάλληλες λακκού- τις ιστορίες στην αυλή και τα τραγούδια... Το δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες.
βες για να ζήσω μια ακόμα μικρή περιπέτεια υπόγειο με τα χίλια μυστικά και το μπρούσκο
ως το σπίτι. Επιπλέον, η βρεμένη γη έχει μαγικό κρασί, την πλάστιγγα που μ’ ανέβαζε Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου
μυρωδιά. Και η μυρωδιά αυτή είναι κεντη- ο παππούς για να δει αν πήρα κάνα κιλό μετά μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα,
μένη πάνω μου σα φυλαχτό. Τη θυμάμαι, τη το Πάσχα, τα πλεξίματα της γιαγιάς με το ψιλό μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο
φαντάζομαι, τη φέρνω στη μνήμη μου όποτε το βελονάκι και το μουρμουρητό της μέτρημα ολάνοιχτο,
θέλω εγώ... Και ησυχάζω. μη χαθεί κανένας πόντος. Θυμάμαι ακόμα τις κι έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα,
Πάντα ησυχάζω στο χωριό μου. Κάθε ώρα χουχουλιάρικες στρωματσάδες κάτι χειμωνιά- μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου.
έχει τη χάρη της, και για ρολόι μου έχω τον τικα Σαββατοκύριακα. Δίπλα στο τζάκι μ’ αυτά
ήλιο. Προχωράει στον ουρανό από το Νταρ- τα ολόμαλλα στρωσίδια του αργαλειού που Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν
δίστη ως τις ελιές τις Κακοσέικες και έπειτα μου τσιμπάγανε το πρόσωπο. Ο αδερφός μου με την ψυχή στο βλέμμα,
χάνεται για να δώσει τη θέση του στ’ αστέρια. δίπλα μου κι οι μεγάλοι στα κρεβάτια, αρχηγοί. περήφανα στολίστηκαν το υπέρτατο
Τ’ αστέρια γεμίζουν τον ουρανό ασφυκτικά Εκείνα τα παγωμένα πρωινά θυμάμαι τη γιαγιά της ύπαρξης μου στέμμα,
και είναι κάτι νύχτες που το μαυριδερό στε- δίπλα μας γονατιστή τα ξημερώματα, να φυσά- Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν.
ρέωμα με τραβάει σα μαγνήτης. Μπορώ με ει τις κλάρες ν’ ανάψει η φωτιά. Να με ξυπνάει
τις ώρες να κοιτώ ψηλά και να κάνω άπειρους η μυρωδιά απ’ τις βέργες της ελιάς, το κρακ- ...........................................................
συνδυασμούς ενώνοντας τις κίτρινες φωτει- κρακ απ’ τα φύλλα που τεντώνονταν απ’ τη Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα.
νές τελίτσες. Το φόντο στα νυχτερινά αυτά ζέστη και η λάμψη της φωτιάς που φούντωνε —Μαρία Πολυδούρη,
ταξίδια μου είναι οι ήχοι της Ξηρονομής. Τα για ένα λεπτό μονάχα και κοκκίνιζε τα μάγουλά «Άπαντα», Εστία, Αθήνα 1961
πουλιά, οι κουκουβάγιες, οι κούκοι, τα σουρ- μας. Τι δε θα ‘δινα να ξαναζήσω μια τέτοια ώρα
13

THISVI_1.indd 13 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη πολιτισμός και πρόσωπα

Ας προσέξουμε... θα το βλέπουμε να περνάει, θα το χαζεύουμε σωπικά εύχομαι να λειτουργεί με επιτυχία

Α
κιόλας, και με το εργοστάσιο κανένα πρόβλη- σαν επιχείρηση και με ασφάλεια για τους
πογοήτευση, ανησυχία, δυσαρέ- μα! Δεν έχει φουγάρο, άρα δεν μολύνει! εργαζόμενους και την περιοχή.
σκεια, λύπη, ήταν κάποια από Λυπάμαι, λυπάμαι και ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ! Που Αλλά φαντάζομαι πως όλοι μας θέλουμε
τα συναισθήματα που ένιωσα έκανα, γιατί έτσι με βόλευε, πως δεν βλέπω, να ξέρουμε ότι λειτουργεί με ασφάλεια και
χρόνια πριν, όταν έμαθα ότι στη πως δεν ξέρω, πως δεν καταλαβαίνω, πως για τους εργαζόμενους και για την περιοχή.
περιοχή μας δημιουργήθηκε ΒΙ.ΠΕ και μάλι- δεν υποψιάζομαι, πως δεν με αφορά, πως θα Δεν είναι αποδεκτή η απάντηση από τους
στα για την Αλουμίνα! είναι ίσως για το συμφέρον μας, πως τέλος δημαρχαίους και αντιδημαρχαίους, στα πρώ-
Γιατί ήξερα! Είχα δουλέψει σε βιομηχανικές πάντων εγώ ήμουν ανήμπορος να κάνω κάτι! τα 2 λεπτά, ότι δεν έχει απόβλητα και, στα
περιοχές και ήξερα την κατάληξή τους. Υπάρχουν εκλεγμένοι άρχοντες, με μυαλό και επόμενα 3 λεπτά της συζήτησης, ότι τα από-
Η αλήθεια είναι πως δεν είχα στο μυαλό μου συνείδηση, που θα ενδιαφερθούν για το συμ- βλητα τα πάει κάπου (όχι ποια, όχι που, απλά
κάτι σαν αυτό που έγινε στην περιοχή του Ασω- φέρον του τόπου, θα ασχοληθούν, κάπου...). Δεν είναι αποδεκτή η απάντηση
πού, αλλά είχα δει τη βρομιά, την καταστροφή, θα προστατέψουν την περιοχή! από τους δημαρχαίους και αντιδημαρχαίους
την ασχήμια, την αδιαφορία, την ασυδοσία. Και τώρα έρχεται και το εργοστάσιο παρα- πως «δεν ξέρουμε αν λειτουργεί ο βιολογικός
Αλλά..., κάτι γιατί έχω και εγώ τη δική μου γωγής ρεύματος (αυτό έχει φουγάρο) και καθαρισμός, υπάλληλοι τους είμαστε;» (δου-
δόση ωχαδερφισμού, κάτι γιατί με έτρεχαν ακολουθούν, απ’ ότι λέγεται η ΕΛΒΑΛ και λειά σας είναι να ξέρετε και να ελέγχετε).
οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρε- η ΧΑΛΚΟΡ. Αν είναι δυνατόν! Η ΕΛΒΑΛ;! Υπάρχουν απόβλητα! Και θέλουμε να
ώσεις μου, βολεύτηκα. ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ! Εγώ δεν θέλω μετά από κά- μάθουμε ποια είναι (εκτός από τα σαπουνέ-
Με βόλεψε πάρα πολύ να αυτοπαραμυθια- ποια χρόνια, βουτηγμένος στη βρομιά που λαια που ξέρουμε), πόσο τοξικά είναι και που
στώ ότι στη δική μας περιοχή δεν θα είναι βλέπουμε στα Οινόφυτα, να ξαναλυπάμαι πάνε. Με ενημέρωση των εργαζομένων της.
έτσι τα πράγματα, ότι θα ληφθούν όλα τα και να ντρέπομαι! Θέλουμε να ξέρουμε ότι αξιοποιούνται όλες
κατάλληλα μέτρα, ότι θα είναι καλό ίσως για Εμένα δεν με παίρνει άλλο να το παίζω οι διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές,
την ανάπτυξη του τόπου, ότι, όπως για όλα, βλάκας, ένας αθώος βλάκας, που κάνει πως ανεξαρτήτως κόστους. Θέλουμε να ξέρουμε
η καταστροφή που συμβαίνει στις άλλες δεν ξέρει, πως δεν καταλαβαίνει, δεν υποψιά- αν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός και αν
περιοχές δεν θα συμβεί και στη δική μας. ζεται, δεν βλέπει πως σε κάποια χρόνια θα λειτουργεί. Και τι γινόταν –τι γίνεται μέχρι
Και όταν τελικά ματαιώθηκε η Αλουμίνα, είμαστε θέμα στα κανάλια για τα χάλια μας. τη λειτουργία του;
αυτοπαραμυθιάστηκα ακόμα περισσότερο! Δεν με παίρνει να ισχυρίζομαι πως δεν Θέλουμε να ξέρουμε ότι λειτουργεί νόμι-
Σωθήκαμε! Τώρα μπορούσαμε να μιλάμε μπορώ να κάνω κάτι! μα (επεκτάσεις εγκαταστάσεων, χρήση
για εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, που δεν Οι περισσότεροι κάτοικοι του δήμου μας, λιμανιού κ.λπ.).
θα μολύνουν! Δεν ξέρω τι είχα στο δικό μου η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Θέλουμε να τη δούμε να ενδιαφέρεται
μυαλό, μονάδες κατασκευής παγωτού, πίτσας; περιοχής δεν θα κερδίσουν ούτε ένα ευρώ για την περιοχή, όχι με φτηνιάρικες δωρεές
Άντε, καμιά ξυλουργική βιοτεχνία; Ούτε εγώ από την υποτιθέμενη ανάπτυξη. Κάποιοι σε εκδηλώσεις, αλλά με συγκεκριμένες ενέρ-
ξέρω τι φανταζόμουν, κομμωτήρια ίσως; λίγοι, από τη Δομβραίνα βασικά, κερδίζουν γειες και έργα προστασίας του περιβάλλο-
Και ήρθε το λιμάνι και η Σωληνουργία! Εεε, ή θα κερδίσουν κάτι λίγα και υπάρχουν και ντος, με δημιουργία σοβαρής περιμετρικής
και; Και πάλι το παραμύθιασμα ήταν εύκολο! κάποιοι άλλοι, πολύ λίγοι, που κερδίζουν ή θα ζώνης πρασίνου κ.λπ.
Θα έρχεται που και που κανένα καραβάκι, κερδίσουν περισσότερα, και καλά θα κάνουν. ΑΛΛΑ, ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ! ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΑ
Παιδιά φίλων μου, φίλοι μου, που αγαπάω ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ! Θέλετε να

Μπαλάντα
και εκτιμάω, δουλεύουν στη Σωληνουργία, μιλήσουμε για μικρές βιοτεχνικές μονάδες
και καλά κάνουν! μηδαμινής όχλησης; Να μιλήσουμε! Αλλά

για τον Αλέξη


Υπάρχει όμως κάποιος, έστω και ένας, που για εργοστάσια τύπου Ρεύματος, Ελβάλ,
ανεξάρτητα αν κερδίζει ή όχι, θα δεχόταν να Χαλκόρ κ.λπ., δεν θα έπρεπε να δεχτούμε
ρισκάρει την υγεία τη δική του ή των παιδιών ούτε συζήτηση.
Μια νύχτα του Δεκέμβρη, του, αν ήξερε πως μπορεί να κινδυνεύει; Όλοι μας διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε
στη Τζαβέλα, Υπάρχει κάποιος που θα παραδεχόταν τι γίνεται γύρω μας σε συγκεκριμένες περιο-
τα δεκαπέντε χρόνια σου Αλέξη, ότι δέχεται, εν γνώσει του, να ρισκάρει αυ- χές. Όλοι μας ξέρουμε! Σε όλους μας είναι
κόπηκαν, και κοκκίνισε η κορδέλα, ξημένα ποσοστά καρκίνου και άλλων ασθε- σαφές πού πάει το πράγμα!
δεν πρόλαβες να βγάλεις ούτε λέξη. νειών στη περιοχή, άρα και σ’ αυτόν και την Αν, τώρα, κάνουμε πως δεν ξέρουμε,
οικογένεια του, για το όποιο κέρδος; Είμαι δεν θα έχουμε το δικαίωμα σε κάποια χρόνια
Φτύνω την ερμηνεία σας, σίγουρος πως όχι! να ζητάμε την παρέμβαση της πολιτείας και
γαμώ την κοινωνία σας Θα υπάρχουν φαντάζομαι πολλοί σαν κι άλλων φορέων για να σωθούμε.
αδιάφοροι άμα ζήσετε, εμένα μέχρι τώρα, που μας βολεύει να κάνου- Αν, τώρα, απλά παρακολουθούμε αδιάφο-
θαρρείτε θα ευτυχήσετε. με πως δεν ξέρουμε, που μας βολεύει να ροι, μετά δεν θα έχουμε το δικαίωμα να δια-
πιστεύουμε πως όλα αυτά είναι υπερβολές, μαρτυρόμαστε για τη μόλυνση στα χωράφια,
Μια νύχτα του Δεκέμβρη, που μας βολεύει απλά να παρακολουθούμε, στον αέρα και στα νερά μας, δεν θα έχουμε
Στα Εξάρχεια, άπραγοι θεατές, να δούμε τι θα γίνει με τη το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε για τα
Κλέψανε απ’ τα νιάτα την ελπίδα δική μας τύχη και τις δικές μας ζωές, που αυξημένα ποσοστά των ασθενειών και θανά-
τα υποκριτικά φορέσαν τ’ άμφια, μας βολεύει να πιστεύουμε πως σε εμάς, των στη περιοχή μας. Θα είμαστε άξιοι της
όμως δεν σβήνει έτσι η κηλίδα. δεν θα τύχει τίποτα κακό. τύχης μας και της αδιαφορίας των υπόλοι-
—Τ. Σιούτη, Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ! πων. Ας προσέχαμε!
Η Σωληνουργία καλώς ή κακώς έγινε. Προ- —Πέτρος Ρούσης, Δομβραίνα
14

THISVI_1.indd 14 29/05/2009 2:52 ΠΜ


πολιτισμός και πρόσωπα Θίσβη

«Αϊ-Γιάννης»,
Ελαιογραφία της
Βάσως Λυμπερίου,
Καλοκαίρι 2004

Το τέλος του μικρού μας χωριού


Μ
έσα της δεκαετίας του 1960. Λιοσίων - Θήβα - Κακόσι. λίγο παράμερα και άρχιζε να μου διηγείται ιστορίες από την αιχμαλωσία
Ο παππούς, αυστηρός και ψηλόλιγνος, να περιμένει του στην Μικρασιατική Καταστροφή, πώς επέστρεψε στην πατρίδα και
στην πλατεία του χωριού. για να κουβαλήσει τις βαλί- στο χωριό μας.
τσες μας. Η γιαγιά στην είσοδο του σπιτιού να ανοίγει Ρουφούσαμε όλη εκείνη την ομορφιά που μας κύκλωνε και ήταν δική μας.
την αγκαλιά της για να μας δεχθεί και να φωνάζει «καλώς τους». Ναι, τώρα το καταλαβαίνω καλύτερα. Ήταν πρόκληση η τόση ομορ-
Τσίγκινα κουτάκια από κονσέρβες ήταν τα παιχνίδια μας και η πλατεία φιά. Η τόση ηρεμία του τοπίου, η δική μας μικρή παραλία στο Βαθύ,
του χωριού που παίζαμε, φάνταζε στο μυαλό μας σαν η πιο όμορφη όπου όλοι μάθαμε να κολυμπάμε, το πράσινο του Πευκιά, ο κάμπος στο
παιδική χαρά. Λικέρι με τα μικρά μποστάνια του.
Μετά τον θερισμό, πάντα ξεκινούσε ένα κομβόι με μουλάρια, γαϊδού- Τα πράγματα ξανάρθαν στη θέση τους τα τελευταία χρόνια. Ο λογα-
ρια και άλογα ζαλωμένα με τις προμήθειες και τα κουζινικά μας, για να ριασμός που πληρώσαμε πολύ υψηλός. Ο μικρός μας κάμπος με τα μπο-
κατέβει από το στενό μονοπάτι στη θάλασσά μας. Το ΒΑΘΥ. Ο ίσκιος των στάνια του γέμισε από λαμαρίνες και παλιοσίδερα, το μονοπάτι για τη
ευκαλύπτων και από κάτω οι καλύβες μικρή μας παραλία είναι κατεστραμ-
μας δίπλα στο νερό συμπλήρωναν την μένο και ο Πευκιάς, το πευκόδασος
εικόνα του τόπου των ξέγνοιαστων Στεκόμαστε σήμερα παθητικοί που ήταν η μοναδική πράσινη ανάσα
παιδικών μας διακοπών. του χωριού μας, το οξυγόνο μας,
Τα βράδια δίπλα στο κύμα, κάτω θεατές να παρακολουθούμε έγινε στάχτη. Μαζί έγινε στάχτη και
από το φως του φεγγαριού, όλοι μαζί
ακούγαμε τις ατέλειωτες ιστορίες από τον τόπο μας να καταστρέφεται. το ξακουστό Πεύκο του άλλου μου
παππού, του Δημήτρη.
τους μεγαλύτερους για τις περασμένες Και όλοι εμείς, οι πρωταγωνιστές
γενιές (για θρύλους και παραδόσεις του χωριού μας). Άλλες αληθινές της παιδικής παρέας του καλοκαιριού του 1966 στο Βαθύ, που δίναμε
και άλλες φανταστικές. Ποιος νοιαζόταν άλλωστε γι’ αυτό; Θυμάμαι τον όρκους και κάναμε τόσα όνειρα και σχέδια για το μέλλον του χωριού
παππού μου, τον Χαραλάμπη, όπως τον έλεγε η γιαγιά μου, που μια μέρα μας, στεκόμαστε σήμερα παθητικοί θεατές να παρακολουθούμε τον
μας έσπρωξε από έναν βράχο μαζί με έναν ξάδελφό μου και μας είπε να τόπο μας να καταστρέφεται. Να καταστρέφεται στο όνομα της προόδου,
βγούμε στην ακτή κολυμπώντας. Ήταν η πρώτη πραγματική αίσθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού. Να σβήνουν οι εικόνες αυτές
περιπέτειας στην ηλικία των επτά χρόνων μου. Ο συνηθισμένος τρόπος από τη μνήμη μας, από τα όνειρα μας, την ίδια μας τη ζωή.
με τον οποίο μάθαμε όλοι μας μπάνιο στο Βαθύ. Ως πότε;!
Όταν ήταν στις καλές του, πολλές φορές ο παππούς μου με έπαιρνε —Δημήτριος Ε. Μιχάλης, Θίσβη

15

THISVI_1.indd 15 29/05/2009 2:52 ΠΜ


Θίσβη
Η κοιλάδα της Θίσβης,
το Λικέρι.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι ανάπτυξη


Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, Φίλες και Φίλοι, με τον τόπο μας. Ακόμα και οι νέοι κάτοικοι των χωριών μας, μετανάστες

Α
και αυτοί μιας άλλης πατρίδας. Αυτή η υπόθεση μας αφορά όλους.
ποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να εκφρά- Η περιοχή είμαστε εμείς και όχι ο Στασινόπουλος. Τα εργοστάσιά
σουμε την αγωνία μας για το μέλλον του τόπου μας. Η οικο- του έχουν ημερομηνία λήξης, όπως αυτά της Ελευσίνας, στο Πέραμα,
λογική καταστροφή που συμβαίνει στην περιοχή μας τα το Μαντούδι, την Κόρινθο (με τους 6 νεκρούς εργάτες της Σωληνουργίας
τελευταία χρόνια, μεταβάλλει με άλματα τα όμορφα χωριά Κορίνθου) και τις άλλες βιομηχανικές πόλεις, που μόλις ολοκλήρωσαν
μας από πίνακα φυσικού και πολιτιστικού κάλλους σε «αναπτυξιακό τον κύκλο τους, σταμάτησαν την λειτουργία τους και τελικά δημιούργη-
σκουπιδότοπο». Έτσι καθίσταται απαγορευτική στο μέλλον κάθε προο- σαν στρατιές ανέργων. Αυτός ήρθε να κάνει την δουλειά του, βρήκε
πτική για ποιότητα ζωής, υγείας και πολιτισμού. Ιδιαίτερα οι νέες γενιές και μερικά φοφοειδή στον τόπο μας, που για λίγα ψίχουλα που τους πρό-
των πολιτών του Δήμου μας, αν συνεχιστεί αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, σφερε ξεπούλησαν τα πάντα και τον άφησαν να κάνει αυτό το έγκλημα
δεν θα γνωρίσουν ίσως ποτέ την ομορφιά της φύσης, όπως την κληρο- κατά της ζωής μας. Εμείς, όμως, πρέπει να αγωνιστούμε για να προστα-
νόμησαν οι παλαιότεροι. τεύσουμε τη ζωή μας.
Αγαπητοί Συμπατριώτες, το ποιοι είμαστε και από που ερχόμαστε, μας
Ποια είναι τα καταστροφικά έργα που μας ετοιμάζουν; ξέρετε πολύ καλά, από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, των «Θίσβιων
Είναι τα νέα εργοστάσια που θα έρθουν σύντομα στο Λικέρι. Με πρώτο Πολιτών Ενάντια στην Καταστροφή του Περιβάλλοντος».
την «Ηλεκτροπαραγωγική Θίσβης», που έχει ήδη αρχίσει να φτιάχνεται Πήραμε την πρωτοβουλία να συστήσουμε την «Κίνηση Πολιτών του
από τον περασμένο Ιούλιο, θα ακολουθήσουν η ΕΛΒΑΛ με την ΧΑΛΚΟΡ Δήμου Θίσβης», που θα έχει σαν γενικότερο στόχο την προάσπιση της
και ποιος γνωρίζει πόσα άλλα ακόμα; φυσικής, της πολιτιστικής και της ιστο-
Τι ακριβώς θα γίνει; ρικής μας κληρονομιάς. Δημιουργήσαμε
Ο όμιλος Στασινόπουλου που χρησιμο- Το περιβάλλον του Δήμου με απλά λόγια μια κίνηση με Νομικό Πρό-
ποιεί τις παράνομες λιμενικές εγκαταστά-
σεις στο Βαθύ, θα μεταφέρει από τα Οινό-
μας δεν είναι δωρεάν σωπο. Σαν βασικούς στόχους θέσαμε:
• Την προστασία της ζωής και της υγείας
φυτα σιγά-σιγά εδώ και τα άλλα ρυπογό- σκουπιδοτενεκές των κατοίκων, τη διατήρηση της ιστο-
να εργοστάσιά του. Στο λιμάνι αυτό θα
εξυπηρετούνται πλέον και άλλες ανάγκες για τα εργοστάσια ρίας και της παράδοσης, καθώς και
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!


του Ομίλου, με αποτέλεσμα το νέο «ανα- στην περιοχή μας.
βαθμισμένο» Βιομηχανικό λιμάνι να σκε- • Την προστασία του φυσικού περιβάλλο-
πάσει κάθε άλλη δραστηριότητα στη ντος της περιοχής μας, προς όφελος
γύρω θαλάσσια περιοχή. Κάποτε στην Ελευσίνα κάνανε μπάνια, στα της παρούσας και των επόμενων γενεών.
Οινόφυτα έπιναν άφοβα νερό από τη βρύση, καλλιεργούσαν τα χωράφια • Τη διαφύλαξη, για τα αρχαία και νεότερα μνημεία μας, την τοπική
τους και ανέπνεαν καθαρό αέρα. Τώρα όχι. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ αρχιτεκτονική, τις πολιτιστικές και ιστορικές αναφορές των οικισμών.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ή ΟΙΝΟΦΥΤΑ. • Το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας, να αξιοποιήσει τους τοπικούς
Η περιοχή μας θα γίνει «περιοχή υψηλού κινδύνου» για την υγεία πόρους με ήπιο τρόπο και να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
των κατοίκων της. Σας καλούμε όλους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μέσα από την
Όλα αυτά θα γίνουν για μας χωρίς τη συμμετοχή μας. «Κίνηση Πολιτών του Δήμου Θίσβης» να υπερασπίσουμε από καλύτερη
Όλα αυτά γίνονται χωρίς να ενημερωθούμε εμείς, οι πολίτες του Δήμου θέση το περιβάλλον της περιοχής μας, την ίδια τη ζωή μας. Η καταστρο-
μας. Διότι Πολίτες του Δήμου είμαστε εμείς: οι μόνιμοι κάτοικοι, οι δημό- φή του τόπου μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, αν οι πολίτες και οι τοπι-
τες, οι ετεροδημότες, οι μετανάστες συμπατριώτες μας που βρίσκονται κοί φορείς δεν ενεργοποιηθούν.
ξενιτεμένοι σε κάθε μέρος της γης, όλοι όσοι έχουμε κοινή ρίζα και αίμα —Κίνηση Πολιτών του Δήμου Θίσβης

16

THISVI_1.indd 16 29/05/2009 2:52 ΠΜ