You are on page 1of 12

Θίσβη

EKΦY
Η
καταστροφή

TA ΛΛ
του φυσικού
περιβάλλοντος

K O
δεν είναι

TO
ανάπτυξη
...ώρα μηδέν... Σεπτέμβριος 2009
τεύχος 3 Διανέμεται Δωρεάν
Εφημερίδα της Κίνησης Πολιτών του Δήμου Θίσβης

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, Ο πύρινος εφιάλτης


Κ
ρίναμε σκόπιμο να κυκλοφορήσου­
με το έκτακτο φύλλο της «Θίσβης»,
διότι η καταστροφή που έγινε στον
Δήμο μας από την τελευταία πυρκαγιά,
χτύπησε τον Δήμο Θίσβης
με τα χιλιάδες στρέμματα καμένων δασικών Πάνω από 10.000 στρέμματα ελαιώνα και δασικής έκτασης έγιναν στάχτη από την πυρ­
και αγροτικών εκτάσεων, άλλαξε κυριολεκτι­ καγιά που ξέσπασε στις παρυφές του Ελικώνα το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου,
κά το τοπίο στην περιοχή μας. η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω, του ισχυρού ανέμου που έπνεε στην περιοχή.
Πώς φτάσαμε, όμως, ως εδώ; Οι ευθύνες Η φωτιά περικύκλωσε για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια το πανέμορφο δάσος
γι’ αυτή την κατάσταση βαραίνουν πάρα πολ­ του Πευκιά και μετέτρεψε σε γκρίζο τοπίο όλη την περιοχή. Χιλιάδες στρέμματα δασικής
λούς. Οι μεγαλύτερες ευθύνες βαραίνουν το και γεωργικής γης κάηκαν, θυσία στον βωμό της προχειρότητας και της αδιαφορίας
κράτος και τους αιρετούς αξιωματούχους της των υπευθύνων. Χάθηκε ο Λόγγος και γέμισαν με αποκαΐδια το Παπαδόπουλο, η Σίταινα,
τοπικής και εθνικής διοίκησης. Αλλά η ευθύ­ το Πούσι, η Κοκορίκια, η Φίκεζα, το Κακόρεμα, το Ασπρόχωμα, η Εσχατιά, το Κοντοχώ­
νη για την περιουσία και τη ζωή μας είναι και ραφο, η Ντρασαριά, το Τόντορο, η Τούμπα και το Μαυροβούνι. Πέρασε στο παρελθόν
υπόθεση του καθενός μας και εκεί έχουμε η ομορφιά, το πράσινο, το οξυγόνο, η ανάσα μας.
δείξει όλοι μεγάλη ολιγωρία: Επιτρέπουμε σε Του χρόνου οι εκτάσεις αυτές ποιος γνωρίζει σε τι κατάσταση θα είναι –μικρή σημασία
ανίκανους να αναρριχώνται σε κάθε αξίωμα, έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στη θέση της ζωντανής φύσης και του πρασίνου
δεν απαιτούμε τη σωστή εκτέλεση των καθη­ θα αντικρίζουμε τη νεκρή γη.
κόντων τους και δεν καταλογίζουμε ευθύνες
για την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά,
που είναι συνέπειες αυτής της κατάστασης.
Στόχος του φύλλου αυτού, είναι να απαι­ ΚΑΗΚΑΝ
τήσουμε ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, να
γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να μην 10.000
επαναληφθούν τα τραγικά γεγονότα του πε­
ρασμένου Αυγούστου. Αν πραγματικά υπάρ­ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
χει μια στάλα ευαισθησίας για τον τόπο μας,
ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί, ώστε του χρόνου
ΣΕ ΘΙΣΒΗ
τέτοιο καιρό να είμαστε αποτελεσματικότεροι
στην αντιμετώπιση μελλοντικών πυρκαγιών.
ΚΑΙ ΧΩΣΤΙΑ
—Η Σύνταξη

Θίσβη
Ανεξάρτητη Έκδοση Οικολογικού,
Πολιτιστικού και Κοινωνικού Προβληματισμού
Τεύχος 3ο, Σεπτέμβριος 2009
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Μιχάλης, Παναγιώτης Πολύταρχος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύρου 37, Χολαργός ­ Τ.Κ. 155 62 ­ Τηλ: 697 217 0461
e­mail: kpthisvis@hotmail.com
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Ράνια Μανιάτη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βάσω Λυμπερίου, Δημήτριος Μιχάλης,
Παναγιώτης Πολύταρχος, Πέτρος Ρούσης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
SYMBOL Χρήστος Κεντρωτής
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ART & VISION Α. Ξένος & Συνεργάτες Ο.Ε.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη τη θέση της εφημερίδας.

THISVI_3.indd 1 24/09/2009 12:12 ΠΜ


Θίσβη
Το ξεκίνημα

Η
πυρκαγιά που ξέσπασε στη
Θίσβη Βοιωτίας τη Δευτέρα 17
Αυγούστου, ξεκίνησε στις 11.00
π.μ. από τη θέση Καμάρεζα, στις
παρυφές του Ελικώνα. Απείλησε σπίτια, κυ­
ρίως των δημοτικών διαμερισμάτων Πρόδρο­
μου και Θίσβης. Την ώρα που ξέκίνησε, έπνε­
αν άνεμοι έντασης 6 Μποφόρ, ενώ η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε προει­
δοποιήσει δύο ημέρες νωρίτερα, για κίνδυνο
πυρκαγιών κατηγορίας 4 στην περιοχή.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τη Δημοτική
Αρχή αν την ημέρα εκείνη είχε πάρει κάποιο
έκτακτο μέτρο για τη φύλαξη της περιοχής
αυτής, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκα­
γιάς ήταν πάρα πολύ μεγάλος (κατηγορία 4).

Τι θα γίνει
στον Πευκιά

Τ
ο «δάσος», για να χαρακτηριστεί
δάσος, θα πρέπει να χαρακτηρι­
στεί δάσος από την Δασική Υπη­
ρεσία!!! Σύμφωνα με τον νόμο, για

Η φυσική
να συμβεί αυτό θα πρέπει να καλύπτεται από τις αναδασώσεις δίνονται με το σταγονό­
δασική βλάστηση σε ποσοστό άνω από 25%. μετρο. Υπολογίζεται ότι για τα 4.000 περίπου

αναδάσωση
Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις καμένες στρέμματα που έχουν καεί, θα χρειαστούν
περιοχές, όπως και ένα μέρος του Πευκιά, πάνω από 300.000 ευρώ. Υπάρχουν διαθέ­

Ο
θα εξαιρεθούν της δασικής προστασίας, σιμα τα χρήματα αυτά σε περίοδο οικονο­
άρα και της αναδάσωσης. Επομένως, ανοίγει Πευκιάς δεν μπορεί να αναδα­ μικής κρίσης για τον σκοπό αυτό; Πολύ
ο δρόμος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ­ σωθεί με φυσική αναδάσωση, λυπούμαστε πως όχι.
κών και αιολικών πάρκων σε καμένες εκτάσεις. καθώς κάηκε για δεύτερη φορά

Οι δηλώσεις
χωρίς να έχει παρέλθει ικανό
διάστημα από την τελευταία πυρκαγιά. Σύμ­

Π
φωνα με τους επιστήμονες, όταν καίγεται
ένα δάσος ώριμο (περίπου 30 ετών), σε πέντε ριν από 11 χρόνια, τον Ιούλιο
περίπου μήνες ξεπηδούν τα πρώτα δενδρύλ­ του 1998, είχε ξεσπάσει στην
λια, χωρίς να χρειαστεί καμία παρέμβαση περιοχή μας μια μεγάλη πυρκα­
–εκτός από το γεγονός ότι οι εκτάσεις θα γιά που είχε καταστρέψει πάνω
προστατεύονται από τη βόσκηση. Εφόσον, από 50.000 στρέμματα δασικής έκτασης στον
όμως, στον Πευκιά δεν έχει παρέλθει εικο­ Ελικώνα, χιλιάδες ελαιόδεντρα, πολλά μελίσ­
σαετία από την προηγούμενη πυρκαγιά που σια και το δάσος του «Πευκιά». Όπως μας
έγινε το 1998, το δάσος δεν έχει τη δυνατό­ πληροφόρησαν, ο σημερινός δήμαρχος
τητα φυσικής αναγέννησης. Επομένως, κ. Κ. Κοβάνης πρωτοστατούσε τότε με δη­
θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναδάσωση. λώσεις του εναντίον των τότε κοινοταρχών
της περιοχής μας για την έλλειψη των ανα­

Τεχνητή
γκαίων μέτρων πυρόσβεσης, όπως οι αντι­
πυρικές ζώνες. Μάλιστα, η δημιουργία αντι­

αναδάσωση
πυρικών ζωνών υπήρχε και στο τετρασέλιδο
προεκλογικό του πρόγραμμα, το οποίο αφο­

Τ
ρούσε στις δημοτικές εκλογές του 1988.
εχνητή αναδάσωση, όμως, ση­ Εμείς πάντως, αντιπυρικές ζώνες στον
μαίνει διάθεση χρημάτων για Δήμο μας δεν είδαμε στα χρόνια της διακυ­
τον σκοπό αυτό. Όμως, οι ανα­ βέρνησής του και θα πρέπει να το θυμίσουμε
δασώσεις την τελευταία δεκαετία στον κ. Κοβάνη. Γιατί η λήθη ορισμένες
βαίνουν μειούμενες, διότι τα χρήματα για φορές είναι εμπρηστική!
2

THISVI_3.indd 2 24/09/2009 12:12 ΠΜ


αιχμές Θίσβη
Η κατάσβεση

Γ
ια την κατάσβεση της πυρκαγιάς
κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις
πυρόσβεσης και εναέρια μέσα,
που έδωσαν μάχη με τις φλόγες
και τους θυελλώδεις άνεμους για πολλές
ώρες. Ειδικά στο μέτωπο της Θίσβης, πάλε­
ψαν με τις φλόγες πυροσβέστες και πεζοπό­
ρα τμήματα συνολικής δύναμης 49 ατόμων,
με 20 υδροφόρα οχήματα, εθελοντές της
ομάδας διάσωσης Λιβαδειάς, ενώ από αέρος
έγιναν ρίψεις νερού από τρία αεροσκάφη
και τρία ελικόπτερα.
Την ώρα που οι επίγειες δυνάμεις προ­
σπαθούσαν να σβήσουν τον πύρινο όλεθρο,
οι τοπικοί άρχοντες ήταν στα κανάλια και
έψαχναν για εναέρια μέσα. Ακούσαμε τον
Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, με πρωτο­

Η καταγραφή
φανή ετοιμότητα, να βγαίνουν και να στη­ βοσκότοπος έκτασης 3­4.000 στρεμμάτων
λιτεύουν την ολιγωρία του κράτους, ζητώ­ στις θέσεις Παπαδόπουλο, Σίταινα, Πούσι

των ζημιών
ντας περισσότερα εναέρια μέσα. Αυτό που και Tούμπα. Τέλος κάηκαν ζωοτροφές
δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και που (300 δέματα μηδικής και 300 δέματα

στον Πρόδρομο
θα θέλαμε να μάθουμε, είναι να μας πουν βρώμης), καθώς και ένας γάϊδαρος.
ποιος ήταν ο δικός τους ρόλος στην πυρό­

Σ
Ερωτήσεις
σβεση και για ποιο λόγο τους πληρώνουμε,
αφού για όλα φταίει το «κράτος». ύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση

Μ
της Νομαρχίας, οι ζημιές που προ­

Οι ζημιές
κλήθηκαν από τη φωτιά στο δημο­ ετά τα τελευταία τραγικά
τικό διαμέρισμα του Προδρόμου συμβάντα που προκάλεσε

στο δημοτικό
είναι οι παρακάτω: Κάηκε ολοσχερώς το πευ­ η πυρκαγιά, θα θέλαμε να
κόδασος στη θέση Πευκιάς και περίπου 6.000 κάνουμε ορισμένες ερωτή­

διαμέρισμα
ελαιόδενδρα στις θέσεις Kοκορίκια, Λόγγος, σεις στη Δημοτική αρχή και ειδικά στον
Mαυροβούνι, Nεκροταφείο, Nτρασαριά και υπεύθυνο για το Περιβάλλον Αντιδήμαρχο,

Θίσβης
Tόντορο, από τα οποία τα 3.000 περίπου κάη­ σχετικά με την προστασία των δασών
καν ολοσχερώς. Πλήρως κάηκε και δημοτικός και τα μέτρα που είχε πάρει ο Δήμος για

Ο
να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας:
ι ζημιές που προκλήθηκαν α) Υπήρχαν αντιπυρικές λωρίδες
από την πυρκαγιά της 17ης προστασίας;
Αυγούστου στο δημοτικό β) Υπήρχαν υδάτινες δεξαμενές, ειδικά
διαμέρισμα της Θίσβης, σύμ­ κοντά στις περιοχές που ήταν υψηλού
φωνα με αυτοψία που έκανε η Διεύθυνση κινδύνου;
Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γ) Είχε γίνει καθαρισμός των ξερόχορτων
Βοιωτίας, είναι: κατά μήκος των αγροτικών και των δασικών
Κάψιμο δημοτικού βοσκότοπου έκτασης δρόμων;
2.000 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις δ) Υπήρχε αστυνόμευση των δασών, κυ­
Φίκεζα και Kακόρεμα. Επλήγησαν περί ρίως τις ημέρες που έπνεαν πολύ ισχυροί
τα 5.000 ελαιόδεντρα στις θέσεις Aσπρό­ άνεμοι, όπως την ημέρα που εκδηλώθηκε
χωμα, Eσχατιά, Kοντοχώραφο, Πευκιάς η πυρκαγιά;
και Φίκεζα, από τα οποία τα 2.500 περί­ ε) Έχει δημιουργηθεί ομάδα εθελοντικής
που κάηκαν ολοσχερώς. Επίσης, κάηκαν προστασίας στον Δήμο;
5 σταυλαποθήκες που ήταν κατασκευα­ στ) Μπορούμε να πληροφορηθούμε
σμένες από τσιμεντόλιθους και χαλυβδο­ αναλυτικά τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει
λαμαρίνες, καθώς και 65 πρόβατα, 60 αμνο­ ο Δήμος Θίσβης για έργα πυροπροστασίας
ερίφια και 10 χοίροι. Τέλος, στάχτη έγιναν την τελευταία πενταετία και με ποιο τρόπο
500 δέματα μηδικής, 300 δέματα άχυρο διατέθηκαν τα χρήματα αυτά;
και 700 δέματα βρώμης. Ελπίζουμε να απο­ Με ευχαρίστηση θα δημοσιεύσουμε τις
ζημιωθούν γρήγορα, οι πληγέντες συμπα­ απαντήσεις σας, ώστε να ενημερωθούν και
τριώτες μας για τις ζημιές, μαζί με εκείνους οι αναγνώστες μας για τα μέτρα που είχατε
από τον Πρόδρομο. λάβει για την πρόληψη των πυρκαγιών.
3

THISVI_3.indd 3 24/09/2009 12:12 ΠΜ


Θίσβη
Η Θίσβη στις φλόγες
Μια μαρτυρία και κάποια πρώτα συμπεράσματα
Το σύντομο ιστορικό θα είναι μικρή. ρες, με τσουγκράνες και κατσαρόλες...

Ε
Δεν γνωρίζω γιατί, αλλά κάποια στιγμή Κοντά μας την κατάλληλη στιγμή και μια
κείνο το πρωινό της Δευτέρας 17 το ελικόπτερο σταμάτησε να «ρίχνει». μικρή ομάδα εθελοντών της Πυροσβεστικής,
Αυγούστου, κανείς δεν φανταζόταν Σε αυτό ακριβώς το χρονικό κενό της κοντά μας και ένα όχημα που βοήθησε
ότι λίγο αργότερα, ο ήδη ισχυρός μίας και πλέον ώρας (από τις 12 και πέραν ιδιαίτερα στο να μην καεί το ακρινό σπίτι
Βοριάς θα έφερνε και τις Φλόγες της 1), ώσπου να έρθουν άλλα ελικόπτερα, του χωριού, το σπίτι του μπάρμπα μου
της Καταστροφής, που απλώθηκαν ταχύτατα δημιουργήθηκε η τεράστια πύρινη λαίλαπα του «Πανόκα».
από την περιοχή βορειοανατολικά του Πευ­ που συμπαρέσυρε τα πάντα έως τις απο­ Κοντά μας, επίσης, και αρκετά νέα παιδιά,
κιά σε ολόκληρο τον Πευκιά. Ακολούθως , με γευματινές ώρες. συγχωριανοί μας από άλλες γειτονιές που
διπλή κατεύθυνση, κατακαίγοντας τα πάντα Εδώ εντοπίζεται και ο βασικός λόγος έσπευσαν να βοηθήσουν. Και Μπράβο τους.
στο πέρασμά της, η φωτιά προχώρησε και που η φωτιά ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ταυτόχρονα, παρατηρώντας τριγύρω
προς τον οικισμό της Θίσβης και προς τον ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ ΝΕΡΟΥ; την εξέλιξη, έβλεπα ότι την ίδια μάχη έδιναν
οικισμό των Χωστίων, γλείφοντας τα σπίτια ΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ και οι κάτοικοι γύρω από το Κάστρο και στις
στην άκρη των οικισμών έως τους δύο ελαιώ­ Στην περιοχή της Σφακιώνας, βορειοδυτικά βορινές γειτονιές του χωριού.
νες στο Λικέρι και μέχρι αργά το βράδυ ανέ­ του οικισμού της Θίσβης, οι 3­4 οικογένειες Όλο εκείνο το διάστημα της μάχης, το μόνο
βαινε προς τον Ελικώνα. των μόνιμων κατοίκων και όσοι άλλοι έχουμε που σκεφτόμουν ήταν ένα: άντε να τελειώσει
Η μικρή καταρχάς εστία φωτιάς, που φαί­ σε αυτήν τη γειτονιά τα πατρικά μας σπίτια, γρήγορα τούτος ο ζωντανός πύρινος εφιάλ­
νεται να ξεκίνησε γύρω στις 11 π.μ. στη θέση και βρεθήκαμε εκεί εκείνες τις δύσκολες της, τίποτα άλλο.
«Καμάρεζα» και δίπλα στο δρόμο της δια­ ώρες, δώσαμε τη δική μας μάχη κατά της Αργά το απόγευμα, όταν ο κίνδυνος είχε
δρομής Θίσβη ­ Αγ. Άννα, με τη μάλλον γρή­ φωτιάς, όταν οι φλόγες έφτασαν έξω από πλέον περάσει, τουλάχιστον για τη δική μας
γορη άφιξη 3­4 πυροσβεστικών οχημάτων τα σπίτια μας. περιοχή, άρχισαν να γεννιούνται μέσα μου
και ενός ελικόπτερου μάς καθησύχασε κάπως Δώσαμε τη μάχη με ό,τι βρίσκαμε πρόσφο­ τα φλογερά πια ερωτήματα για τα «γιατί»
ότι όλα θα τελειώσουν γρήγορα και η ζημιά ρο, με λάστιχα νερού, με κουβάδες, με κλά­ και τα «πώς» της πυρκαγιάς της Θίσβης.

THISVI_3.indd 4 24/09/2009 12:12 ΠΜ


το θέμα Θίσβη
εκτεταμένος σκουπιδότοπος.
Να ήταν ένας ανισόρροπος πυρομανής
το αποκλείω, γιατί αυτός θα προτιμούσε
ένα πυκνό δάσος για να την «βρει πιο καλά».
Και η θεωρία του «τσιγάρου» μου φαίνεται
απίθανη, γιατί με τέτοιο αέρα μόνο ένας
παλαβός θα τολμούσε να το πετάξει...
Τι μένει, αγαπητοί πατριώτες;
Πριν φτάσω στην απάντηση περί του
ηθικού αυτουργού, θα υπενθυμίσω ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις εμπρησμού,
τα αίτια και οι ηθικοί αυτουργοί φαίνονται
χρόνια μετά, και δεν συνδέονται, φυσικά,
με τον εμπρησμό.
Το ίδιο θα γίνει και στην περιοχή μας.
Ο ηθικός αυτουργός στην πράξη θα φανεί
αργότερα.
Για μένα, ο μοναδικός λόγος εμπρησμού
είναι ότι κάποιοι θέλουν να υποβαθμιστεί
Τα ερωτήματα Θα ρώταγε κανείς, γιατί Εμπρησμός; Και εντελώς η περιοχή μας. Να χάσει την αξία της.
Πέρα από το πρώτο ερώτημα που ήδη έθεσα, μάλιστα σχεδιασμένος. Θέλοντας να την κάψουν, επιδιώκουν
με απασχολούν και ένα πλήθος ακόμα ζητη­ Κι αν είναι εμπρησμός, τι συμφέροντα να εξαφανίσουν κάθε Φυσικό, Ιστορικό,
μάτων: εξυπηρετεί; Πολιτιστικό και Κοινωνικά ενεργό πλούτο
Από πού ξεκίνησε η φωτιά; Καταρχάς ας αποκλείσουμε τις περιπτώσεις που ακόμα υπάρχει.
Πόσο σύντομα έγινε αντιληπτή και πόσο που δεν φαίνεται να ισχύουν για την περιοχή Κάποιοι θέλουν τη Θίσβη και τον Ελικώνα
γρήγορα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική; της Θίσβης. Καμένη γη.
Υπήρχε σωστός συντονισμός; Συμφέροντα οικοπεδοφάγων δεν υπάρ­ Πάνω στην Καμένη γη θα μπορούν ευκολό­
Ήταν εμπρησμός ή ήταν άλλη η αιτία; χουν, διότι δεν υπάρχουν τέτοιες βλέψεις τερα να χωρέσουν μελλοντικά οι όποιες εγκα­
Και ένα ιδιαίτερο ερώτημα: για την περιοχή. ταστάσεις ενεργειακού ή άλλου χαρακτήρα.
Ο Δήμος Θίσβης είχε Σχέδιο Πρόληψης και Συμφέροντα κτηνοτρόφων αποκλείονται, Θυμηθείτε την περσινή χρονιά με τη φωτιά
Δράσης Έκτακτης Ανάγκης λόγω Πυρκαγιάς; γιατί οι υπάρχουσες φυσικές συνθήκες ήταν στον Ελικώνα.
Και τι έκανε πρακτικά εκείνες τις κρίσιμες ώρες; ιδανικές για αυτούς. Τώρα έχουν πληγεί Φέτος στη Θίσβη, στον Αγ. Νικόλα και στον
βαρύτατα. Κιθαιρώνα.
Μια πρώτη εκτίμηση Να ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ως αποτέλε­ Του χρόνου, ποιος ξέρει που...
Χωρίς να έχω απαντήσεις για το σύνολο σμα ανάφλεξης από κάποιο σκουπίδι ή άλλο ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
των παραπάνω ερωτημάτων (περιμένοντας εύφλεκτο υλικό, έχω σοβαρές επιφυλάξεις, ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.
φυσικά και τα πορίσματα της Πυροσβεστι­ διότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπήρχαν —Παναγιώτης Πολύταρχος,
κής), έχοντας, όμως, την εμπειρία όλης της υψηλές θερμοκρασίες στη περιοχή, ούτε Πολιτικός Μηχανικός
ημέρας, την προσωπική αυτοψία του χώρου
όπου ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και μια σημα­
ντική και αξιόπιστη πληροφορία που πήρα,
με έχουν οδηγήσει σε μια πρώτη εκτίμηση.
Η αξιόπιστη και με αρκετούς μάρτυρες
πληροφορία εν συντομία είναι ότι:
«Λίγη ώρα μετά την πρώτη εστία φωτιάς
υπήρξε και δεύτερη εστία αρκετά χιλιόμετρα
πιο κάτω, συγκεκριμένα κοντά στο κτήμα
Παπανικολάου, η οποία περιορίστηκε από
τους περαστικούς και από ένα πυροσβεστικό
όχημα που περνούσε εκείνη την ώρα. Η μαρτυ-
ρία συμπληρώνεται με το ότι λίγες στιγμές
πριν πέρασε ένα Ι.Χ. λευκού χρώματος και
αγνώστου ταυτότητας».
Η ύπαρξη, λοιπόν, μιας δεύτερης εστίας,
αρκετά μακριά από το σημείο της πρώτης,
και οι δύο επάνω στον δρόμο –άρα εύκολη
πρόσβαση–, με τις καιρικές συνθήκες να
ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς, με οδη­
γούν σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι πρόκει­ Εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.
ται για Σχεδιασμένο Εμπρησμό.
5

THISVI_3.indd 5 24/09/2009 12:13 ΠΜ


Θίσβη

Αντιστεκόμαστε
Όσοι θεωρούν ότι με τις πυρκαγιές θα εξαφανίσουν Αϊ Γιώργης

το δάσος με το οποίο μεγαλώσαμε μαζί, δεν υπο-


λόγισαν κάτι: Το δάσος αυτό είναι ένα κομμάτι
από τη ζωή μας και συνεπώς δεν ξεριζώνεται
με τίποτα από μέσα μας.
Όσοι κάνουν όνειρα ότι μετά τις πυρκαγιές στον
Πευκιά θα μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία Ο δρόμος προς τα Χώστια.
να εγκαταστήσουν τις γραμμές μεταφοράς ηλε-
κτρικού ρεύματος και τα φωτοβολταϊκά τους
πάρκα στις πλαγιές του βουνού, δεν υπολόγισαν
κάτι: Ότι σ’ αυτή την περιοχή, σ’ αυτά τα χωριά
δεν έχουν ξεπουληθεί ακόμη όλα.
Όσοι πιστεύουν ότι με τις απειλές και την τρο-
μοκρατία ή με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα Παπαδόπουλο

θα κάμψουν την αντίστασή μας και την επιθυμία


μας να ζήσουμε σε έναν κόσμο διαφορετικό
απ’ αυτόν που σχεδιάζουν για μας, δεν έχουν
αντιληφθεί ότι αρκετά τους ανεχθήκαμε.
—Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης

Το Λικέρι πνιγμένο στους καπνούς.

THISVI_3.indd 6 24/09/2009 12:13 ΠΜ


το θέμα Θίσβη
Πευκιάς Ζητάμε ν’ αρχίσουν
αμέσως τα αντιπλημ-
μυρικά έργα, να γίνει
καθαρισμός των ρεμά-
των και να φτιαχτούν
τα ανασχετικά φράγματα
στις καμένες εκτάσεις,
ώστε να μην υπάρξουν
προβλήματα με τις πρώ-
τες μικρές νεροποντές.
Η φωτιά μέσα από
το χωριό της Θίσβης.

Πευκιάς

THISVI_3.indd 7 24/09/2009 12:13 ΠΜ


Θίσβη

Ντρέπομαι
(στον Πευκιά που δεν πρόκειται να ξαναγίνει όπως τον γνωρίσαμε)

Μ
ια μέρα μετά τη γιορτή της Δεν άντεξα. Παράτησα τη δουλειά στο που ήταν δεμένο με πολλές ευχάριστες στιγ­
Παναγίας, ανηφορίσαμε γραφείο και πήρα το αυτοκίνητο για το μές της οικογένειας μου. Το μοναδικό περιου­
με την οικογένεια μου για χωριό. Δεν είχα βάλει τίποτα στο στόμα μου σιακό στοιχείο που είχε πάρει ο πατέρας μου
τα Κούκουρα. Ήμασταν κα­ και έκανα μια μικρή στάση για ένα χυμό. από τους γονείς του. Το κτήμα που ο πατέρας
λεσμένοι για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Για φαγητό ούτε κουβέντα, δεν κατέβαινε μου είχε ζητήσει από τον αδελφό μου κι εμέ­
γάμου ενός φιλικού ζευγαριού. Ανεβαίνοντας τίποτα στο στομάχι. να να το φροντίζουμε πάντα, να μην το εγκα­
τον Πευκιά, μέσα από το αυτοκίνητο καμα­ Πλησιάζοντας στο χωριό, η μυρωδιά του ταλείψουμε ποτέ. Πλησιάζοντας, με τα καμέ­
ρώναμε για τη βλάστηση που είχε αρχίσει να καμένου άρχισε να γρονθοκοπά τα ρουθού­ να τριγύρω με έπιασε ένα σφίξιμο για το τι θα
ξαναγίνεται πυκνή μετά το τελευταίο κάψιμο. νια μου. Η αγωνία μου για το τι θα αντικρίσω αντίκριζα. Φτάνοντας, δεν πίστευα στην εικό­
Φτάνοντας στην εκδήλωση, δεν μείναμε για όλο και μεγάλωνε. Πέρασα την εκκλησία και να που είχα μπροστά στα μάτια μου. Παντού
πολύ· μια ξαφνική αδιαθεσία του πατέρα μάς την πλατεία του χωριού χωρίς να σταματήσω στάχτες και μαυρίλα. Τα περισσότερα ελαιό­
έκανε να φύγουμε γρήγορα για την Αθήνα. και κατευθύνθηκα προς το σπίτι. Ευτυχώς, δεντρα καμένα. Το μάτι μου έπεσε σε δύο
Την επόμενη μέρα στη δουλειά, λίγο μετά η φωτιά είχε σταματήσει λίγα μέτρα παραπά­ ελιές που καίγονταν ακόμα. Πήρα ένα κλαδί
τις 12, άρχισαν να φτάνουν τα άσχημα μαντά­ νω, στο τελευταίο σπίτι του χωριού. Άφησα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά. Μά­
τα. Τα τηλεφωνήματα συνεχόμενα. Πρώτα βιαστικά το αυτοκίνητο στην αυλή και ανέβη­ ταιος κόπος. Η φωτιά είχε πιάσει στον κορμό
ο Πέτρος με τη Στέλλα, μετά η Βάσω με τον κα προς τις σπηλιές. Μαύροι καπνοί ξεπηδού­ και δεν έσβηνε με τίποτα. Πήρα με τις χού­
Γιώργο, η Ρούλα, ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης σαν ακόμα σε κάποια σημεία, ενώ μερικά φτες μου χώμα και το πέταγα στον κορμό,
με τη Νότα και ξανά ο Πέτρος. μέτρα πιο πέρα καμιά δεκαριά πυροσβέστες αλλά και πάλι τίποτα. Ύστερα από λίγο εγκα­
Τα μηνύματά τους έφταναν κάθε φορά έλεγχαν για τυχόν αναζωπυρώσεις. τέλειψα τις απεγνωσμένες προσπάθειές μου.
όλο και πιο απαισιόδοξα. Στάθηκα για λίγο κοιτάζοντας την κατα­ Ένιωθα ανήμπορος να κάνω κάτι, να προσφέ­
Η φωτιά κατατρώει τον Πευκιά! στροφή που είχε γίνει και κατέβηκα να πάρω ρω βοήθεια στα δέντρα που με τόσο κόπο
Η φωτιά πλησιάζει στο χωριό! το αυτοκίνητο για να πάω να δω τι γίνεται είχαν φυτέψει και φροντίσει να μεγαλώσουν
Η φωτιά έχει φτάσει πολύ κοντά στο στα χωράφια. τα προηγούμενα χρόνια ο πατέρας μου και
σπίτι σου! Ξεκίνησα για το Κοντοχώραφο. Ενα κτήμα ο παππούς μου. Οι κόποι και ο ιδρώτας

Το Κοντοχώραφο μετά την καταστροφή.

THISVI_3.indd 8 24/09/2009 12:13 ΠΜ


το θέμα Θίσβη
90 χρόνων δουλειάς πήγαιναν χαμένα. Ήμου­
να μόνος και αβοήθητος μέσα στις στάχτες.
Κανένας δεν υπήρχε εκεί να με βοηθήσει,
τώρα που τους χρειαζόμουνα. Τα υγρά μάτια
μου είχαν κοκκινίσει και έτσουζαν από τους
καπνούς, όταν τα γόνατα μου λύγισαν ξαφνι­
κά στο έδαφος και γεμάτος ντροπή ξέσπασα
σε λυγμούς.
Αισθάνθηκα ντροπή, απέναντι στα γεμάτα
ρόζους χέρια του παππού μου, που με πολύ
κόπο, μεταφέροντας χώμα από το Λικέρι,
μπόρεσε να κάνει τον άγονο αυτό τόπο πρώ­
τα χωράφι, μετά αμπέλι και αργότερα να τον
μετατρέψει σε ελαιώνα. Στα δικά μου χέρια,
όλος αυτός ο κόπος είχε γίνει στάχτη.
Αισθάνθηκα ντροπή, γιατί είδα να κατα­
στρέφονται περιουσίες που με πολύ κόπο
είχαν φτιάξει οι προηγούμενες γενιές στα
χωριά μας. Να κινδυνεύει η ζωή μας, επειδή
με την ανοχή μας αφήσαμε τις τύχες του
τόπου μας σε κάποιους που αποδείχθηκαν Ο Πευκιάς μετά την πυρκαγιά.
ότι είναι πολύ λίγοι για να διαχειρίζονται
σοβαρά ζητήματα. Να παριστάνουν τους
υπεύθυνους για το περιβάλλον στην περιοχή
μας άνθρωποι που η σχέση τους με αυτό
είναι όσο ο φάντης με το ρετσινόλαδο.
Ένιωσα ντροπή που τα τελευταία χρόνια
επιτρέψαμε όλοι μας στα διάφορα λαμόγια
να καταστρέψουν τον τόπο μας, ξεπουλώ­
ντας με φτηνό αντίτιμο ό,τι πολύτιμο είχαμε,
τη γη μας. Τώρα, μετά τις φωτιές, θα μπορούν
με μεγαλύτερη ευκολία να ανοίξουν δρόμους
σε δασικές εκτάσεις, ώστε να εγκαταστή­
σουν τα αιολικά τους πάρκα στις καμένες
βουνοκορφές, τα φωτοβολταϊκά τους στην
πλαγιά του Πευκιά και ίσως να μην χρειάζεται
η έγκριση της δασικής για τις νέες γραμμές
μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ανίκανα ανθρωπάκια, αφήσατε την περιο­
χή μας για άλλη μια φορά απροστάτευτη,
χωρίς ένα έργο πυροπροστασίας δέκα χρόνια
τώρα, χωρίς μια υδροφόρα, χωρίς ένα έργο
πρόληψης.
Ανάξιοι, το μοναδικό που ξέρετε να κάνετε
καλά είναι να τρώτε τα λεφτά μας, σκορπίζο­
ντάς τα σε πανηγυράκια και φιέστες. Να σέρνε­
τε τα κουρασμένα κορμιά σας στα πανηγύρια.
Είστε υπεύθυνοι για την τεράστια κατα­
στροφή, που είναι οικολογική, κοινωνική και
οικονομική και θα την πληρώνουν τα παιδιά
μας για πολλά χρόνια.
Ποιος θα μπορέσει να αποζημιώσει τους
κόπους και τις θυσίες που έκαναν τόσα χρόνια
οι δικοί μας άνθρωποι για τα καρπίσει αυτός
ο τόπος, που η δική σας ανικανότητα τα κατέ­
στρεψε όλα μέσα σε λίγες ώρες; Αν μπορεί
ποτέ να αποζημιωθεί η συναισθηματική αξία...
Φτάνει πια, η ανοχή μας έφτασε στα όρια της.
—Δημήτρης Ε. Μιχάλης,
Χημικός - Πολιτισμολόγος
9

THISVI_3.indd 9 24/09/2009 12:13 ΠΜ


Θίσβη

Ο τύπος έγραψε
Με το θέμα της φωτιάς στη Θίσβη ασχολήθηκαν
τόσο ο έντυπος, όσο και ο ηλεκτρονικός τύπος
Ελευθεροτυπία, Τρίτη 18 Αυγούστου 2009 η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας είχε προειδοποι­ στάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ήσει για κίνδυνο πυρκαγιών κατηγορίας 4. «Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης», των συνεργα­

Πύρινα Εκεί επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 15


οχήματα, 3 ελικόπτερα και πολίτες των
ζόμενων κολοσσών Edison, Χαλκόρ και
ΗΕ & D. Λειτουργούν με φυσικό αέριο.

μποφόρ γύρω δήμων.


Η Θίσβη αναφέρεται από τον Ομηρο
Σύμφωνα με τους φορείς, η λειτουργία
του συγκεκριμένου εργοστασίου «θα επιβα­

Ε
στην Ιλιάδα (Β.502) ως ελληνική πόλη που ρύνει την ατμόσφαιρα με τόνους διοξειδίου
πικίνδυνη καταστροφική πυρκαγιά πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Στα εδάφη του άνθρακα και μεγάλες ποσότητες αζώτου
ξέσπασε χθες γύρω στις 14.00, της διαθέτει ερείπια μυκηναϊκής οχύρωσης και διοξειδίου του θείου, προκαλώντας σο­
30 χλμ. βορειοδυτικά της Θήβας, και θολωτούς τάφους. βαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους
κατατρώγοντας την πανέμορφη Η περιοχή είχε να καεί από τον Αύγουστο αλλά υπέρογκα κέρδη στους βιομηχάνους».
περιοχή της Θίσβης και του Προδρόμου, του 1943. Δόμβραινα, Θίσβη και Πρόδρομος Μια άλλη φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα
στην παραλιακή πλευρά της Βοιωτίας, προς καταστράφηκαν ως αντίποινα για την αντι­ στην αντίπερα ακτή του Κορινθιακού, στην
τον Κορινθιακό. στασιακή δράση των κατοίκων τους. Από τότε περιοχή του Σοφικού και βρισκόταν σε εξέλι­
Η φωτιά απείλησε σπίτια οικισμών του ο πληθυσμός μειώθηκε. Οι κάτοικοι άρχισαν ξη μέχρι αργά το απόγευμα. Ευνοήθηκε από
Δήμου Θίσβης (αριθμεί 4.500 κατοίκους και να εγκαθίστανται κυρίως στην κοντινή Θήβα, τους δυνατούς ανέμους. Εκδηλώθηκε σε δύσ­
αποτελείται από 5 δημοτικά διαμερίσματα: την Αθήνα ή να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ. βατη περιοχή μέσα σε χαράδρα, όπου οι επί­
Δόμβραινας, Ελλοπίας, Θίσβης, Ξηρονομής Κατά την τελευταία δεκαετία η συγκεκρι­ γειες δυνάμεις ήταν δύσκολο να επέμβουν.
και Προδρόμου, τους παραθαλάσσιους οικι­ μένη περιοχή της Βοιωτίας μετατράπηκε Στη μάχη της φωτιάς παίρνουν μέρος
σμούς Αλυκή, Αγιος Νικόλαος, Αγιος Ιωάννης, σε ενεργειακό κέντρο. Διαθέτει μέχρι στιγμής 85 άνδρες της Πυροσβεστικής. Από αέρος
Σαράντι και το λιμάνι Βαθύ). 11 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό βοηθούν έξι αεροσκάφη «Καναντέρ» και
Οι τωρινές φωτιές θεωρούνται συνέχεια αέριο (αντιστοιχούν στο 40% πανελλαδικά ένα ελικόπτερο.
των περσινών και των προπέρσινων στο αλπι­ των νέων εγκαταστάσεων), 41 αιολικά πάρκα Το έργο της κατάσβεσης συντόνιζε ο υπαρ­
κό ελατοδάσος του Ελικώνα. Κατά... σύμπτω­ (τα 27 βρίσκονται στον Ελικώνα), που αντι­ χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στυλια­
ση, ξέσπασαν την ώρα που έπνεαν άνεμοι στοιχούν στο 24% των πανελλαδικών εγκατα­ νός Στεφανίδης.
έντασης 6 Μποφόρ. Οταν εδώ και δύο ημέρες στάσεων. Εκεί επίσης κατασκευάζεται εργο­ —Μ. ΠΙΝ.

10

THISVI_3.indd 10 24/09/2009 12:13 ΠΜ


το θέμα Θίσβη

Οι προτάσεις μας
Ξ
εκινώντας από την αρχή ότι τα σε βάθος όλες οι πτυχές της πυρκαγιάς 7 Δημιουργία ομάδων ευαισθητοποίησης
ζητήματα που αφορούν στο περι­ (της 17ης Αυγούστου) ώστε να εντοπι­ των κατοίκων σε θέματα περιβάλλοντος,
βάλλον είναι θέματα που θα πρέ­ σθούν τα λάθη και οι παραλείψεις και να οι οποίες θα δραστηριοποιούνται και
πει να μας απασχολούν όλους, αποδοθούν, αντίστοιχα, οι ευθύνες. με πρακτική άσκηση.
επιβάλλεται, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε 2 Να γίνει χαρτογράφηση της καμένης περιο­ 8 Δημιουργία και τήρηση σχεδίων ετοιμό­
για τον τόπο μας, να κάνουμε προτάσεις ώστε χής από την αρμόδια Δασική υπηρεσία και τητας για εκκενώσεις χωριών.
να αλλάξουν τα πράγματα και να μην ξανα­ να κηρυχθεί άμεσα το σύνολο των δασικών 9 Αξιοποίηση των χρημάτων που διατίθενται
ζήσουμε στιγμές όπως αυτές που βιώσαμε εκτάσεων ως αναδασωτέο. στον Δήμο για την πρόληψη των πυρκα­
κατά τη διάρκεια της τελευταίας πυρκαγιάς. 3 Να ληφθούν μέτρα για τους πυρόπληκτους γιών, ώστε να χρησιμοποιούνται πραγμα­
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ, κατοίκους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, τικά για τον σκοπό αυτό.
θέλοντας να συμβάλλει από τη μεριά της με κοινωνικά κριτήρια. 10 Να προστατευθούν με ειδικές διατάξεις
–στο βαθμό που της δίνεται η δυνατότητα– 4 Να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα ανάσχεσης οι ορεινοί όγκοι του Δήμου μας, να προω­
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που και αντιπλημμυρικής προστασίας στις πλα­ θηθεί το Δασολόγιο και να στηριχθούν με
προέκυψαν από την τελευταία καταστροφική γιές του Πευκιά και στα ρέματα της περιοχής. κάθε τρόπο τα προγράμματα αναδάσωσης.
πυρκαγιά στην περιοχή μας, θεωρεί απαραί­ 11 Να καταρτιστεί μελέτη και στρατηγικό
τητη τη λήψη και την εφαρμογή μιας σειράς Μακροπρόθεσμα Μέτρα σχέδιο για την αποκατάσταση του φυσι­
ενεργειών και μέτρων, για την περιβαλλοντι­ 1 Ενίσχυση του Δήμου με πυροσβεστικό κού περιβάλλοντος της περιοχής.
κή ανασυγκρότηση των καμένων περιοχών όχημα και δημιουργία κρουνών σε κάθε
του Δήμου μας. Δημοτικό Διαμέρισμα. Ελπίζουμε, οι παραπάνω προτάσεις να απο­
Η δέσμη των προτάσεων απευθύνεται τόσο 2 Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. τελέσουν ένα πρώτο ερέθισμα, ώστε να ξεκι­
στην Τοπική όσο και στη Νομαρχιακή Αυτο­ 3 Καθαρισμός κάθε χρόνο των χωραφιών νήσουν επιτέλους και στον Δήμο μας οι δια­
διοίκηση και αποτελείται από βραχυπρόθε­ και των δασών από απορρίμματα και δικασίες για τη διαμόρφωση ενός πακέτου
σμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα οδη­ ξερόχορτα. προτάσεων κοινής αποδοχής πάνω σε θέματα
γήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώ­ 4 Σύσταση ομάδων εθελοντών για περιπολίες. προστασίας, πρόληψης και αποκατάστασης
πιση μελλοντικών πυρκαγιών. 5 Ενεργοποίηση των τοπικών Συλλόγων των καμένων περιοχών της περιοχής μας.
για πυροπροστασία ή αναδάσωση. Και ας μην ξεχνάμε, ο μεγαλύτερος εμπρη­
Βραχυπρόθεσμα Μέτρα 6 Δημιουργία δεξαμενών νερού δίπλα στής είναι η δική μας απάθεια.
1 Να διερευνηθούν από την Πυροσβεστική στα δάση για χρήση στην κατάσβεση. —Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης

11

THISVI_3.indd 11 24/09/2009 12:13 ΠΜ


Θίσβη
Θίσβιοι, τα παιδιά
ενός κατώτερου Θεού
Η
μεγάλη φωτιά της 17ης Αυγού­ ΝΑΙ, ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΣΗ. Νομίζουμε πως ΟΧΙ. Κανένα πλάνο πρό­
στου στην περιοχή του Δήμου Υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για ληψης, αντιμετώπισης ή καταστολής δεν
Θίσβης στο Νομό Βοιωτίας εμπρησμό. Είναι τυχαίο ότι ο Πευκιάς και υπήρχε, καμία προετοιμασία και οργάνωση.
κατέστρεψε ένα μεγάλο κομ­ ο ελαιώνας του δημοτικού διαμερίσματος Είναι συνυπεύθυνοι όλοι τους γι’ αυτή
μάτι της φυσικής ζωής του τόπου. της Θίσβης πέφτει τα τελευταία χρόνια για την καταστροφή.
Κάηκαν δασικές εκτάσεις με υψηλή και δεύτερη φορά θύμα εμπρησμού; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 4.500 χιλιάδων
χαμηλή βλάστηση, εκατοντάδες ελαιόδεντρα Κάποιοι θέλουν καμένη, κατεστραμμένη κατοίκων να μην έχει ένα αυτοκίνητο πυρό­
στους ελαιώνες της Θίσβης και του Προδρό­ και χωρίς αξία την περιοχή της Θίσβης, σβεσης, μια υδατοδεξαμενή ή έστω ένα ψευ­
μου και λίγο έλειψε η φωτιά να μπει στα ώστε να την εγκαταλείψουμε και να περά- τοσχέδιο δράσης για αυτές τις περιπτώσεις;
σπίτια των δύο χωριών. σουν πιο εύκολα τα σχέδιά τους για επέ- Λεφτά υπάρχουν μόνο για να χρηματο­
ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. κταση της Βιομηχανικής Ζώνης. δοτούμε τα πανηγύρια.
Μια καταστροφή του φυσικού περιβάλλο­ Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες που βαραί­ Για πυροπροστασία, όμως, τίποτα;
ντος που ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ την υπάρχουσα νουν τους λεγόμενους αρμόδιους φορείς της ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ
καταστροφή που ξεκίνησε με τον ερχομό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Νομαρχία, την ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
των εργοστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή Περιφέρεια και, ασφαλώς, την Κυβέρνηση. ΟΙ ΘΙΣΒΙΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ
της Θίσβης. Είχαν ποτέ σκεφτεί πως μπορούν να αντι­ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ.
Εχουν, άραγε, σχέση αυτά τα δύο; μετωπίσουν ένα τέτοιο φαινόμενο πυρκαγιάς; —Κίνηση Πολιτών Δήμου Θίσβης

12

THISVI_3.indd 12 24/09/2009 12:13 ΠΜ