P. 1
ABMA Journal Volume 1 No 6

ABMA Journal Volume 1 No 6

|Views: 3,925|Likes:
Published by Nyo Gyi
Volume 1, No 6

http://allburmamonksalliance.org http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 6
21st April 2010

ကိုယ့္ကံပစ္ခ်တဲ့ ကိုယ့္ဘဝကို တာဝန္ေက်ေAာင္ သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ Aမ်ားAက်ိဳး ေဆာင္ရက္ႏုိင္ရင္ ြ ဘဝမွာ Aမွတ္တရ ရွိေစမယ့္ Aကယ္ဒမီေတြ Aမ်ား ၾကီးရမယ္ ဆိုတာ က်မ ယံုၾကည္လ်က္ပါ။

ႏွင္းပန္းAိမ္

ppfom; wpfrwfonf vlowf wpfrwfom jzpfyg avonf?

" Aဂၤါဆုေတာင္း သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘဝဂ္ညံ "
ေဟ့-မိစၧာဒိ႒ိ သာသနာကို ဘယ္လိုဖ်က္ ဒို႔Aသက္ေတြ ေသေသ

ormorwf
စစ္ကၽြန္ခံမယ့္ Aစား တျခားဘယ္ လမ္း
Volume 1, No 6

http://allburmamonksalliance.org http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 6
21st April 2010

ကိုယ့္ကံပစ္ခ်တဲ့ ကိုယ့္ဘဝကို တာဝန္ေက်ေAာင္ သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ Aမ်ားAက်ိဳး ေဆာင္ရက္ႏုိင္ရင္ ြ ဘဝမွာ Aမွတ္တရ ရွိေစမယ့္ Aကယ္ဒမီေတြ Aမ်ား ၾကီးရမယ္ ဆိုတာ က်မ ယံုၾကည္လ်က္ပါ။

ႏွင္းပန္းAိမ္

ppfom; wpfrwfonf vlowf wpfrwfom jzpfyg avonf?

" Aဂၤါဆုေတာင္း သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘဝဂ္ညံ "
ေဟ့-မိစၧာဒိ႒ိ သာသနာကို ဘယ္လိုဖ်က္ ဒို႔Aသက္ေတြ ေသေသ

ormorwf
စစ္ကၽြန္ခံမယ့္ Aစား တျခားဘယ္ လမ္း

More info:

Published by: Nyo Gyi on Apr 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

Volume 1, No 6

" Aဂၤါဆုေတာင္း
သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ ဘဝဂ္ညံ "
ေဟ့-မိစၧာဒိ႒ိ
သာသနာကို ဘယ္လိုဖ်က္
ဒို႔Aသက္ေတြ ေသေသ
ဒို႔ဘဝေတြ ေၾကေၾက ဝသုန္ေျမ
သက္ေသျပဳ
ေခါင္းေလာင္းထိုးလို႔
သာဓုေခၚလိုက္မယ္
မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား
က်ဆံုးပါေစသား.....။
တက္ေနထြဏ္း

ကိုယ့္ကံပစ္ခ်တဲ ့
ကိုယ့္ဘဝကို
တာဝန္ေက်ေAာင္
သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္
Aမ်ားAက်ိဳး
ေဆာင္ရြ က္ႏုိင္ရင္
ဘဝမွာ Aမွတ္တရ
ရွိေစမယ့္
Aကယ္ဒမီေတြ
Aမ်ား ၾကီးရမယ္
ဆိုတာ က်မ
ယံုၾကည္လ်က္ပါ။

ႏွင္းပန္းAိမ္
ppfom;
wpfrwfonf
vlowf
wpfrwfom
jzpfyg
avonf?

ormorwf

စစ္ကၽြန္ခံမယ့္
Aစား
တျခားဘယ္
လမ္းကို ေရြးေရြး
Aားလံုးက
ကၽြန္ခံတာထက္
သာတာႀကီးပဲ။
D-Wave

21
st
April 2010
Volume 1, No 6
http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
မီဒီယာAတြက္ ျပည္သူ႔Aသက္ေသြး ရင္းေပးရေလသေလာ?
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊တႏွစ္တာကုန္ဆုံးလုိ႔ ၁၃၇၂ခုႏွစ္ျဖစ္တဲ ့ ႏွစ္သစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္
(သကၤႏၱ)သႀကၤန္Aခ်ိန္Aခါ သမယသည္ ျပည္တြင္းသာမက Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံAသီးသီးမွာ ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား
AားလုံးAတြက္ က်က္သေရမဂၤလာ Aေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ Aခ်ိန္Aခါသမယျဖစ္သည္။တႏွစ္တာလုံး စား၊ဝတ္၊ေနေရး၊ပညာေရး၊က်မၼာေရးစတဲ ့ Aၾကပ္
Aတည္း Aေရးေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရတဲ ့ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ဆုိး႐ြားလွတဲ ့ ဘဝAေမာေတြကုိ သႀကၤန္ေရနဲ ႔ ေမွ်ာကာ ေAးခ်မ္းစြာႏွစ္သစ္ကုိ
ႀကိဳဆုိၾကဖုိ႔ Aတာသႀကၤန္ မ႑ာပ္ေတြေဆာက္ၾက၊ေရပက္ခံထြက္ၾကနဲ ႔ လူငယ္ေတြ Aတြက္ Aလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာကာလျဖစ္သလုိ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္Aုိ၊
ဘုိးဘြားမိဘျပည္သူေတြနဲ ႔ ဘာသာေရးAသင္းAဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ ထမ္းလူမႈေရးAသင္းAဖဲြ ႔ေတြက လူငယ္ေတြကလည္း ေက်ာင္းကန္ ဘုရားေတြမွာ
လာမည့္ႏွစ္သစ္တြင္ မဂၤလာAေပါင္းႏွင့္ခေညာင္းေစဖုိ႔ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ ေပါင္းစု ျပဳၾကရင္း ေAးခ်မ္းသာယာတဲ ့ Aခါသမယ တခုျဖစ္သည္။
၁၃၇၂ခု ႏွစ္ျဖစ္တဲ ့ႏွစ္သစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္ တႏွစ္တာရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔လုိ႔ဆုိရမည့္ သႀကၤန္Aတက္ေန႔ မတုိင္မီ ေႏွာင္းကဆုန္
လဆန္း ၃ရက္သႀကၤန္Aၾကတ္ေန႔ ညေနမွာေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ျမန္မာမွန္သမွ် ယူႀကံဳးမရ Aပူလုံးႂကြေစသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက သႀကၤန္
မ႑ပ္မွ ာ ဗုံးသုံးလုံးဆက္တုိက္ေပါက္ကဲြလုိ႔ လူေတြလည္းေသတယ္ ေဆး႐ုံကုိလည္းAမ်ားႀကီး ပုိ႔လုိက္ရတယ္ဆုိတဲ ့ Aမဂၤလာသတင္းဆုိးေၾကာင့္ သႀကၤန္
ကာလ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကတဲ ့ လူငယ္ထုတရပ္လုံးလည္းAထိတ္ တလန္႔ျဖစ္ၾက၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမွာ ကုသုိလ္ပြားေနၾကတဲ ့ ဘုိးဘြားမိဘမ်ားနဲ ႔ဘာသာေရး
Aသင္းAဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူမႈေရးAသင္း Aဖဲြ ႔ေတြက လူငယ္ေတြလည္း Aျပင္က သားသမီး၊ညီAကုိေမာင္ႏွမေတြ Aတြက္ ရတက္ပြားကာ
AေျပးAလႊား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
Aစပထမတြင္ ေကာလာဟလဟုသာ ထင္ခဲ ့ၾကသည္၊သႀကၤန္ မတုိင္မီက သႀကၤန္ကာလတြင္ Aဖ်က္Aေမွာင့္သမားေတြ ဝင္ေရာက္ ေဖာက္ခဲြႏုိင္
သည္ဟု Aာဏာပုိင္ Aသုိင္းAဝုိင္းမွာ သတင္းျပန္႔ခဲ ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ၊ဤကဲ ့သုိ႔ေသာသတင္းျပန္႔ၿပီးလွ်င္ ဤကဲ ့သုိ႔ေသာ ေကာလာဟလျဖစ္႐ုိးမုိ႔
ေကာလာဟလသာ ျဖစ္ပါေစလုိ႔ပင္ ဆုေတာင္းမိလုိက္ေသးသည္။သုိ႔ေသာ္… ဆုေတာင္းမျပည့္၊Aမွန္တကယ္ကုိ ျဖစ္ပြားခဲ ့ေလသည္။ ေကာလာဟလဟု
ထင္မွတ္ခ်က္ကုိ ေခ်ဖ်က္ကာ Aမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ ့ေၾကာင္း Aတည္ျပဳေပးလုိက္သည္မွာ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း ထုတ္လႊင့္မႈပင္ျဖစ္သည္။
ဗုံးေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးမၾကာမီ နာရီပုိင္းAတြင္းမွာပင္ Aခင္းျဖစ္ပြားမႈရဲ႕ Aတြင္းက်က် ဓာတ္ပုံမ်ား၊ရဲ၊မီးသတ္၊ၾကက္ေျခနီတုိ႔ရဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိပါ ျမင္ေတြ ႔ၾကရ၍၊ႏုိင္ငံတြင္း သတင္းျမန္ဆန္၊မွန္ကန္၊လြတ္လပ္မႈAတြက္ တAားတက္မိလုိက္ပါေသးသည္။
Eၿပီလ(၁၅)ရက္မွာျဖစ္ပြားခဲ ့သည့္ ေပါက္ကဲြမႈသတင္းAေသးစိပ္ AတိAက်ကုိ သိခ်င္လုိ႔ Eၿပီလ(၁၆)ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့Aလင္းသတင္းစာကုိ
မနက္Aေစာႀကီးမွာပင္ ဝယ္ဖတ္လုိက္ပါသည္၊ထုိေန႔ထုတ္သတင္းစာတြင္ Aခင္းျဖစ္ပြားပုံ သတင္းကုိAရင္ရွာဖတ္လုိက္ရာ စာမ်က္ႏွာ(၁၂)တြင္
သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္ကုိAရင္ဖတ္လုိက္ရေသာAခါ လြန္စြာပင္ Aံ့ၾသရ ျပန္ပါသည္၊ၿပီးေတာ့မွသတင္းကုိဆက္ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ Aံ့ၾသ
ဘဝင္မက်မႈမ်ားစြာနဲ ႔ပဲ Myanmar International (MI) ဆုိတဲ ့ ႏုိင္ငံတကာကုိ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ ႐ုပ္သံလုိင္းAသစ္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္
လုိက္ရာ... ပညာရွင္ႏွစ္Uီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ လုိလုိ၊ သေဘာထားေျပာၾကားခ်က္လုိလုိ၊ ပညာေပးAစီAစU္လုိလုိ ထုတ္လႊင့္ေနမႈကုိေတြ ႔ရလုိ႔ ေသခ်ာစြာ
နားစုိက္ ေထာင္လုိက္ေတာ့ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ Aံ့ၾသကာ နာရီကုိ ဖ်တ္ခနဲ ၾကည့္လုိက္မိလုိ႔ မနက္(၁၀)နာရီပဲ ရွိေသးသည္ကုိ သိလုိက္ရသည္။
နAဖ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး၏ မီဒီယာကုိ မီဒီယာျဖင့္တုိက္ဖ်က္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္မႈသည္ သတင္းတိက်မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ျဖင့္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းစာႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနတုိ႔ ကမၻာ့Aလယ္ ဂုဏ္ဝင့္ထယ္ေစဖုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးAထြဋ္Aျမတ္ထားသည့္ ႐ိုးရာ
AစU္Aလာႀကီးမားတဲ ့ ျမန္မာ့႐ုိးရာAတာ သႀကၤန္ကုိ Aက်ည္းတန္ေစမည့္ ဒီေဖာက္ခဲြမႈသတင္းAတြက္ AတိAက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္႐ိုက္ကူးခဲ ့ေလသလား
သံသယAေတြးပြားမိသည္။
သံသယAေတြးပြားစရာ Aခ်က္Aလက္မ်ားမွာ=
၁။တႏုိင္ငံလုံးျပည္သူလူထုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းျဖစ္ေသာ္လည္း Aဓိကေနရာတြင္ မထားျခင္း၊
၂။Aဓိကသတင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ဆက္စပ္ သတင္းေဆာင္းပါးတုိ႔ကုိ ေနရာေပးရာတြင္ ေဆာင္းပါးကုိ AဓိကUီးစားေပးေနရာထားကာ သတင္းကုိ
ျဖည့္စြက္ေနရာတြင္ထားျခင္း။
၃။Eၿပီ(၁၅)ရက္ ညေန(၃)နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္ႏွစ္Uီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္လုိလုိ၊ သေဘာထားေျပာၾကားခ်က္လုိလုိ၊
ပညာေပးAစီAစU္လုိလုိ AစီAစU္ကုိ Eၿပီ(၁၆)ရက္ မနက္ (၁၀)နာရီတြင္ Myanmar International (MI) ဆုိတဲ ့ ႏုိင္ငံ တကာကုိ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
ထုတ္လႊင့္ေနေသာ ႐ုပ္သံလုိင္းAသစ္မွ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ျခင္း။
၄။Eၿပီ(၁၆)ရက္ မနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ လူႏွစ္Uီး တေယာက္တလွဲ႔ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ Eၿပီ(၁၆)ရက္ မနက္မွ ထြက္သည့္
ျမန္မာ့Aလင္းသတင္ းစာ ေဆာင္းပါးပါ စာပုိဒ္မ်ားကုိ တေယာက္တလွဲ႔ ေျပာဆုိေနျခင္း။
၅။ထုိလူႏွစ္Uီးသည္ ဘယ္Aခ်ိန္မွာ သတင္းစာ ဖတ္၊ဘယ္Aခ်ိန္မွာ ေလ့က်င့္ကာ၊ဘယ္Aခ်ိန္မွာ Myanmar International (MI) ဆုိတဲ ့
ႏုိင္ငံတကာကုိ ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔ ႐ိုက္ကူးခဲ ့ေလသနည္း။
သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသာ သိႏုိင္ မည့္ ဤသံသယျဖစ္ဖြယ္Aခ်က္Aလက္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏Aထိမ္းAမွတ္ပဲြကုိ လုပ္ႀကံမႈ၊တုိင္းသူ
ျပည္သားကုိလုပ္ႀကံမႈ၊ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈတခုပင္ျဖစ္သည္၊ဤျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိ႐ိုင္းေစသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တခ်ိန္
က Aမဲေရာင္နယ္ေျမလုိ႔ သတ္မွ တ္ ခံရသည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္က ေဒသAခ်ိဳ႕မွာ ရန္သူေတြျဖစ္ၾကတဲ ့ စစ္တပ္နဲ ႔စစ္တပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေနၾကတဲ ့ရဲေဘာ္ေတြ Aခ်င္းခ်င္း ယခုလုိသႀကၤန္ကာလမွာ (ဘာAေပးAယူမွမပါ လူ႔သဘာဝAသိတရား Aရသာ)မပစ္ခတ္ၾကပဲ ႐ုိးရာသႀကၤန္ပဲြ
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾက႐ုံမက Aခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာဆုိ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ပဲြမွာပါ Aတူဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကေလာက္ေAာင္ ႐ိုးရာAစU္Aလာႀကီးမားတဲ ့ ျမန္မာ့႐ုိးရာ
Aတာသႀကၤန္ကုိ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္၊Aတုိက္AခံAင္Aားစုမ်ားမွ၊ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူတရပ္လုံးAသိပင္ျဖစ္၍
ဤAက်ည္းတန္လုပ္ရပ္ကုိ လုပ္ရက္သူ မသမာသူလူတစုသည္ တျခားဘာကုိမွ မလုပ္ႏုိင္စရာမရွိေခ်၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာAတြက္
ႀကီးမားတဲ ့ရန္သူAဖ်က္မိစၦာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူတုိင္းကုိယ္စီ Aသိတရားလက္ကုိင္ထားကာ မသမာသူရန္သူ Aစစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တုိင္းျပည္ႏွင့္
လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာAက်ိဳးAတြက္ ဆထက္ထမ္းပုိး ႀကိဳးစားႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္မွာ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳလုိက္ရပါသည္။
Page 2
Volume 1, No 6
ယခုတပတ္ တရားေတာ္က႑မွာ သႀကၤန္ကာလAတြင္းက ေဟာ
ၾကားခဲ ့သည့္ Aမွားကုိျပင္ Aေကာင္းဆင္ တရားေတာ္ကုိ ေကာက္ ႏႈတ္
ေဖာ္ျပမွာျဖစ္တယ္၊ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လုိ႔ ႏွစ္သစ္ကုိကူးေတာ့မယ့္ သႀကၤန္
ကာလ Aခ်ိန္Aခါသမယမွာ ႏွစ္ေဟာင္းက AဆုိးAညစ္ Aျပစ္ေတြကုိ
Aတာေရနဲ ႔ေဆးေၾကာကာ ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာျဖစ္ေစဖုိ႔ Aေကာင္ းA
သစ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကတာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေတြရဲ႕ ေကာင္းျမတ္တဲ ့
AစU္Aလာပါ။
ပုထုဇU္သဘာဝ Aျပစ္AနာAဆာ မကင္းၾကတာ၊Aမွားမကင္း
ၾကတာက သဘာဝမုိ႔ Aထူးေျပာစရာမလုိပါဘူး၊ ယခုလုိသႀကၤန္Aခ်ိန္Aခါ
ႏွစ္ဆန္းသမယမွာ တႏွစ္တာ ကုိယ္လုပ္ခဲ ့သမွ်ကုိ ျပန္လွန္သုံးသပ္ကာ
Aမွ ားကုိျမင္ရင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ကန္ေတာ့ပန္းပန္ကာ ႏွစ္သစ္မွာ ကုိယ့္
AတၱAက်ိဳးထက္ Aမ်ားAက်ိဳးျဖစ္တဲ ့ Aမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေကာင္း
ရာေကာင္းက်ိဳး လုပ္မယ္လုိ႔သႏၷိ႒ာန္ျပဳကာ Aဓိ႒ာန္ပါရမီပါေAာင္ လုပ္ၾက
မယ္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာလုံးAတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဆက္မွာ
မလဲြပါဘူး။
Aစၥယံ Aစၥယေတာ………..ဝုဒၶိ ေဟသာ Aရိယႆ ဝိနေယ
စတဲ ့ ဘုရားေဟာခဲ ့တဲ ့Aခ်က္က ကုိယ့္Aျပစ္ကုိ ျမင္လုိ႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္
တယ္ဆုိတာ ငါဘုရားသာသနာေတာ္မွာ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႀကီးပြားရာ
ႀကီးပြားေၾကာင္းျဖစ္တယ္ တဲ ့၊Aဲဒါေၾကာင့္ ယခုလုိသႀကၤန္Aခ်ိန္Aခါႏွစ္ဆန္း
သမယမွာ ႏွစ္ ေဟာင္းမွာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသုံးပါးနဲ ႔ မိဘ၊ဆရာ
သမားမ်ားသာမက ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္AားလုံးAေပၚမွာ မေတာ္တ
ဆ ကုိယ္လုပ္ခဲ ့တဲ ့ ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မေနာကံ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ခဲ ့မႈမွန္သမွ်ကုိ
Aတာေရနဲ ႔ေဆးေၾကာျခင္း၊ကန္ေတာ့ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္တဲ ့ AစU္
Aလာဟာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာတုိ႔Aတြက္ Aလြန္Aေလးထားထုိက္တဲ ့ AစU္
Aလာေကာင္းျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာမွာ တခုသတိထားရမွာက တႏွစ္တာမွားသမွ် ဝန္ခ်-
ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့လုိက္တာနဲ ႔ လုပ္ခဲ ့သမွ် မေကာင္းမႈ မွန္သမွ် ပေပ်ာက္
သြားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊သမၸရာယိကAကုသုိလ္ကံလုိ႔ေခၚတဲ ့ ပUၥာနႏၱရိယ
ကံ က်ဴးလြန္ထားရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ မေပ်ာက္ႏုိင္ပါဘူး၊ဒီ လုိ Aမိသတ္၊
Aဖသတ္၊ရဟႏၱာသတ္၊ဘုရားရွင္ကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေAာင္လုပ္မႈ၊သံဃာ-
သင္းခဲြမႈဆုိတဲ ့ ပUၥာနႏၱရိယကံ က်ဴးလြန္ထားသူမွမဟုတ္ေသးဘူး၊ Aထူးသ
ျဖင့္ေတာ့ ရတနာသုံးပါးနဲ ႔ပတ္သက္တဲ ့ ကိစၥေတြလဲ AထူးကုိAေလးထား
ရမယ္၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေခတ္သစ္ဗမာ့သမုိင္းကုိ ႐ုိင္းေစခဲ ့တဲ ့ ဂဠဳန္Uီးေစာရဲ႕
မေသမီ သူကုိယ္တုိင္ ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ ့တဲ ့ ဘယ္လုိမွ ျပင္လုိ႔မရေတာ့တဲ ့ ခံရ
ေတာ့မယ့္ Aမွားကုိ ဓမၼာစရိယ Uီးေဌးလိွဳင္ရဲ႕ ဓမၼဒူတ Aတြဲ ၁ မွာ-
ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေကာက္ႏွဳတ္ေျပာျပရမယ္ဆုိရင္...
“ဘာသာသာသနာေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ကိုင္းရွိုင္းသူ စာေမးပြဲေAာင္
သံဃာမ်ားAား က်ပ္ ၅၀ တု ိးၿပီး လွဴေစခဲ့တဲ ့သူ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားA
တြက္ နို္င္ငံၿခားပို႔ကြ်န္းသစ္တန္ေပါင္းမ်ားစြာ လွဴေပးခဲ ့တဲ ့သူ မဟာနႏၵိေသ
နာရာမေက်ာင္းတိုက္ေၿမကိုလဲ သာသနာ့ေၿမAၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့သူ
Aေလာင္းမင္းတရားရဲ႕Aုတ္နန္းၿပာသာဒ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္
ခ်ေပးခဲ ့တဲ ့သူ...ဗိုလ္ေAာင္ဆန္းနဲ ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘုရင္စနစ္ကို ၿပန္လည္A
သက္သြင္းခ်င္ခဲ ့တဲ ့သူ..ဂဠဳန္Uီးေစာ ၾကိဳးမိန္႔ခံရၿပီး Aင္းစိန္ေထာင္ၾကီး A
တြင္းမွာေနရစU္ သူရင္ဆိုင္ခဲ ့ရေသာဒုကၡမ်ားAတြက္သူ႔ဘ၀ကိုသူၿပန္စU္းစား
ၾကည့္သည္၊ တရားခံရွာၾကည့္သည္၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည့္သည္၊ သူ႔Aမွား
သူေလ့လာသည္ သူေတြ ႔သြားသည္ သူမ်ားဘုရားကို Aတင္းAဓမၼယူၿပီး
ကိုးကြယ္ခဲ ့ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း...
ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမွဳနဲ ႔ ဘုရားခိုးမႈသည္ သူ႔ဘ၀Aတြက္ ၿပင္လို႔မရ
ေတာ့ေသာAမွားမ်ားၿဖစ္သည္..သို႔ေသာ္ ေနာက္လူေတြ Aတြက္ ေလာကီ-
ေလာကုတၱရာသခၤန္းစာေကာင္းတခုAၿဖစ္က်န္ခဲ ့သည္..
Aင္းစိန္ေထာင္ၾကီးထဲမွာ သူ႔ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္UီးAား
သူကိုယ္တုိင္ ေAာက္ပါAတိုင္း သူ႔ရဲ ့Aမွားကို ၀န္ခံေၿပာဆိုသြားခဲ ့ဖူးသည္..
က်ဳပ္ဟာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဘ၀ႏွင့္ ေရႊဘုိနယ္ကို ေရာက္ခဲ ့တယ္..AဲဒီAခ်ိန္က
Aဲဒီနယ္ဘက္မွာ Aေလာင္းမင္းတရားUီးေAာင္ေဇယ် ကိုးကြယ္တဲ ့ မတ္ရပ္
ဆင္းတုေတာ္ဟာ Aေတာ္တန္ ခိုးၾကီးတယ္လို႔ေက်ာ္ၾကားေနခ်ိန္ၿဖစ္တယ္...
ဆုေတာင္းၿပည့္တယ္ လိုတရတယ္ ရန္Aေပါင္းကို ေAာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ ့
သတင္းေၾကာင့္ Aဲဒီဘုရားကို မရရတဲ ့နည္းနဲ ႔ က်ဳပ္ယူခဲ ့မိတယ္...ဒါေပမဲ ့
ကိုးကြယ္လိုလို႔ၾကည္ညိဳသဒၶါနဲ ႔ ပင့္ခဲ ့တာမဟုတ္ဘူး က်ဳပ္Aက်ိဳးAတြက္
ၾကည့္ၿပီး ယူခဲ ့တာပဲ .. ဒီေတာ့ ဆင္းတုေတာ္ကို သာမာန္မွ်သာ ကိုးကြယ္
မွဳAဆင့္တင္ မဟုတ္ဘဲ က်ဳပ္ရဲ ့ Aေဆာင္ သေဘာမ်ိဳး ထားခဲ ့မိတယ္ Aဲဒါ
က်ဳပ္ရဲ႕မဟာAမွားၾကီးပဲ ....
ေနာက္မွ သိရတာက ဒီဆင္းတုေတာ္ၾကီးဟာ တန္ခိုးၾကီးသေလာက္
Aလြန္ခိုက္တယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ ေနာက္က်သြားၿပီ..က်ဳပ္ဟာ Aဂၤလိပ္
Aက်U္းသမားၿဖစ္လိုၿဖစ္ရ ေသနတ္ပစ္ခံလိုခံရႏွင့္ ေနာက္ဆံုး AခုAေၿခထိ
ၿဖစ္ခဲ ့တာပါပဲ ..Aခု Aဲဒီဆင္းတုေတာ္ၾကီးကို ေရႊတိဂံုဘုရား စေနေထာင့္ မွာ
ေက်ာင္းေဆာင္တခုနဲ ့လွဴလိုက္ရတယ္...က်န္တာ ကိုႏု တာ၀န္ပဲ ...(ယခု
ထိုဘုရားမရွိေတာ့ပါ)
ထိုကဲ ့သို႔ သာသနိကပစၥည္းမ်ားAေပၚ Aဂါရ၀လုပ္သူမ်ားAား လက္ငင္း
Aကုသိုလ္Aက်ိဳးေပးေနၿပီး ဂါရ၀ရွိသူမ်ားAား လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း
သာမ်ား ဆိုက္ေနေပသည္... ဆိုက္ႏိုင္သည္ကို သခၤန္းစာယူစရာAၿဖစ္
တင္ၿပလိုက္ရပါသည္..ဓမၼကိုယံုၾကည္Aားထားရင္ဓမၼကၿပန္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္
မည္မွာ မုခ်မလြဲပင္တည္း” တဲ ့ ကဲ Aဲဒီေတာ့ ျပင္မရႏုိင္မယ့္ Aမွားေတြ ကုိ
ေရွာင္ရွားၿပီး ႏွစ္သစ္မဂၤလာAခ်ိန္Aခါသမယ ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ကစ
ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမႈျမတ္ႏုိး ေကာင္းေAာင္ႀကိဳး၍ ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌ တည္
ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း တုိက္တြန္းဆႏၵျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရပါသည္။
Aႀ ကံ ေပး Aဖြ ဲ ႕
Uီ းပညာေဇာတ၊Uီ းဇဝန
တာဝန္ ခံ Aယ္ ဒီ တာ
Uီ းနႏၵ မာလာ
Aု ပ္ ခ် ဳ ပ္ ေရးမွ ဴး
Uီ းဇနက
ထု တ္ ေဝသူ
ျ မန္ မာႏိ ု င္ ငံ လံ ု းဆိ ု င္ ရာ သံ ဃာ့ တပ္ ေပါ င္ းစု Aဖြ ဲ ႕ႀ ကီ း
Aယ္ ဒီ တာAဖြ ဲ ႕
ဓမၼ ေဃာသက၊ မင္ းသားႀ ကီ း(၈၈)၊D-Wave
မင္ းသစ္ ၊ ဆရာေက် ာ္
ကြ န္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊စာရိ ု က္
လိ ႈ င္ ရမၼ ာ
Page 3
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ဗုဒၶကို ပစ္ပယ္လို႔
ေလာကကို ကိုးကြယ္
နင္တကယ္ေဖါက္ျပား ။ ။

ေယာကၤ်ားတို႔ ဇာတိမာန္
နင့္ထံမွာမရွိ
Aဝီစိ ဂ်ိဳးကပ္မွ
နင့္ဘဝ မွားမွန္းသိမယ္
သနားလိုက္ပါဘိ ။ ။
ကရုဏာ
(စစ္Aာဏာရွင္ ဟူသမွ် ဗုဒၶကို
ကိုးကြယ္သူမ်ား မဟုတ္ၾက ။
ေလာကကို ကိုးကြယ္သူမ်ားသာ
ျဖစ္ၾကသည္ ။ နAဖ သာသနာေရး
ဝန္ႀကီးေျပာေသာ ဓမၼစက္ႏွင့္
Aာဏာစက္ကို
ႏိႈင္းယွU္ေဝခြဲ ႏိုင္ရန္)
ေမး ABMA ဆရာေတာ္တုိ႔ဘုရား
ယခုႏွစ္သႀကၤန္Aၾကတ္ေန႔မွာ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္မွာဗုံးေပါက္ကဲြလုိ႔ Aျပစ္မဲ ့ျပည္သူလူထုေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကဒဏ္ရာရၾကလုိ႔ Aလြန္
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရပါသည္ဘုရား၊ နAဖAစုိးရကေတာ့ ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔မွာ သူတုိ႔႐ုံးစုိက္ရာ ေနျပည္ေတာ္Aနီးတဝုိက္မွာ ဆရာေတာ္ေတြပင့္ၿပီ း
ရဟတ္ယာU္ေပၚကေန ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္၊ပရိတ္ေရျဖန္းလုပ္ၾကလုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္သူလူထုAတြက္ Aက်ိဳးရွိ၊မရွိ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
ေျဖ ပထမဆုံးပရိတ္ရြတ္သူေတြမွာျပည့္စုံရမယ့္ Aဂၤါရပ္မ်ားကေတာ့ (၁) ပုဒ္ျဖတ္ ပုဒ္ေန ပါဠိ သဒၵါ Aသံမွန္ေAာင္ ရြတ္ရပါမယ္။ (၂) ကိုယ္ရြတ္တဲ ့
ပါဠိရဲ႕ Aဓိပၸ ာယ္ကို AတိAက် AစAဆံုး မဟုတ္ေတာင္ သိနားလည္ ဆင္ျခင္ေနရပါမယ္။ (၃) လာဘ္လာဘAတြက္ မငဲ ့ကြက္ပဲ နာယူသူမ်ားAေပၚ
ေမတၱာပြားကာ ရြတ္ရပါမယ္ လုိ႔ ဆုိထားတဲ ့Aတြက္ Aခုဆရာေတာ္ေတြ Aေနနဲ ႔ နံပါတ္(၁)Aဂၤါႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္ေပမယ့္ နံပါတ္(၂)(၃)Aဂၤါေတြနဲ ႔လုံးဝမျပည့္စုံ
ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ပထမဆုံးAႀကိမ္ ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚကေန ယခုလုိ ရဟတ္ယာU္ေပၚကေနပရိတ္႐ြတ္ပဲြမွာ ပါဝင္ခဲ ့ဖူးၾကတဲ ့ မဟန ဆရာေတာ္
ေတြရဲ႕ ေျပာစကားနဲ ႔ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္ သူတုိ႔ေျပာတာက“Aသံေတြဆူညံေနေတာ့ သူလည္းသူ႐ြတ္ခ်င္တာ႐ြတ္ ကုိယ္လည္းကုိယ္႐ြတ္ခ်င္တာ႐ြတ္နဲ ႔ မွန္း
႐ြတ္ေနၾကရတာ၊ေနာက္ၿပီးတခါမွမစီးဖူးေတာ့ စိတ္ထဲလည္းတမ်ိဳးႀကီးကြ ”တဲ ့ Aဲဒီေတာ့ ေမတၱာေရွ႕ထား႐ြတ္ၾကားဖုိ႔ဆုိတာေတာ့ ဒကာAမ်ားစU္းစားသာ
ၾကည့္ၾကေပေတာ့။ေနာက္တခါ နာၾကားသူဘက္က ျပည့္စုံရမယ့္Aဂၤါရပ္ေတြကေတာ့
(၁) ပUၥာနႏၲရိယ က်ဴးလြန္ဖူးျခင္း မရွိရပါဘူး၊ Aဲဒီကံငါးပါးကေတာ့ Aမိသတ္ကံ၊
Aဖသတ္ကံ၊ ဘုရားကို ေသြးစိမ္းတည္ေAာင္လုပ္ေသာကံ၊ သံဃာကို သင္းခြဲေသာ
ကံ၊ မိစၧာAယူကို ယူျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပစ္မွား က်ဴးလြန္ထားရင္
ပရိတ္နာလဲ Aက်ိဳးခံစားရျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ Aဲဒါေတြလုပ္လို႕ျဖစ္တဲ ့ Aကု
သိုလ္ကံရဲ႕ Aက်ိဳးေပးကို ဘယ္Aရာကမွ တားျမစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိလို႕ပါ။ (၂) နိယတ
မိစၧာဒိ႒ိ မျဖစ္ရပါဘူး။ ဘုရားကို ဘု ရားမဟုတ္၊ တရားကို တရားမဟုတ္၊ သံဃာကို
သံဃာ မဟုတ္လို႕ ထင္ျမင္ ယူဆ စြပ္စြဲ ေျပာဆို လက္ခံ က်င့္သံုးသူကို ပရိတ္က
AကာAကြယ္ မေပးပါဘူး။(သံဃာကုိ Aျမင္မွား႐ုံမက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္၊
တုိက္႐ိုက္ ၫႊန္ၾကား ဖမ္းဆီး ႐ုိက္ႏွက္၊ပုတ္ခတ္၊ပစ္သတ္သူတုိ႔Aတြက္ ေျပာစရာ
မလုိေတာ့ပါ)။ (၃) ပရိတ္ေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ Aက်ိဳးAာနိသင္ကို ယံုၾကည္မႈ
သဒၶါတရားနဲ႕ ျပည့္စံုၿပီး ႐ိုေသစြာ ေလးေလးစားစား နာၾကားၾကမွသာ Aက်ိဳး
သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြနာၾကားၾကပါသလဲ ဘယ္သူေတြ Aက်ိဳးရႏုိင္မလဲဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ၾကပါေတာ့လု ိ႔သာ
ေျပာလုိက္ပါရေစ။
Volume 1, No 6
~¸_~. ,~,.~
~~ .~~.¸ ~~~¸
~.¸¸¸. ¸~ ~¸ ±
~.~ ±.~.±.~.. .
,~,~ ~~~~ .¸~
¸¸. ~~~~~ ¸.~¸.~
~¸~ .'.¸.~. _~.~~
,~,
¸~~ .,..~~ ¸ ~
~~¸. ~~.±¸¸.¸¸..¸.¸_~~
~ ¸.¸.~~ ~.~..,.¸~~.
~ ~¸., ¸¸.,
~~. ±¸¸.¸¸. .¸.¸~,~~~
¸ ,¸~±... ~. ~.,.~.
¸~,~¸~~ ¸±~~
±,._~. ~~~.~~~~ ~~
¸~.¸¸
±~ ¸¸~_ ~¸.~.
_~_~. ~¸ _~., ±~¸~
~ ~~..~ ,~.~~
~_.±¸¸ ±.¸¸
._~. ~~~. ~~~._~.
~ ±~¸¸.~.¸~~ ~~
~. ~~~ ~ ~~~._~.
± ~~~ ~¸¸~.~±.~.
,~.~ ,.,..¸,, ~~.
~.~¸_.
~¸.±_~_~. ~¸ ~¸
.¸¸ ~¸.,. ~¸
~.,~ _ ~.~.,
¸¸ .,. ¸¸ ~.,~
_ ~.~ ~~~.~~~
~¸ ±~¸¸¸~.~~~ ¸~
~ ¸~.~~_.~ .~.~
¸,.~ ~~ ~~~.
~~~~ ¸.~ ¸±~~~_~.
.~ ~..~. ±.~.~ , ~
.~..~.¸ ±¸.~
~¸~.¸~ ~¸~.~..
¸¸~ .~.. ¸±~
.~.. ±._~.,.~ ~
.¸~ . ,.¸
~~~. ~~~~
~~.~ ~~~,,, ¸¸
.~~ ~~~.¸~,~ ¸
~ ¸¸ .~~.~ ~~~.~
¸¸ .~~ .,..~~¸
~~.~~.,~, ~~~. ¸¸
.~~ .,..~~ ~.
~~,~ ~~.~~ ~¸.~ ~
±~ ~~ .~ ~ ¸~~
~~~. ¸~ ~ ,~~ ~~~. ~~
±~ ~.~.~. ~ .¸
~~ ±¸.~ ¸¸ ,¸¸.
~~~±~.~ ~. ±,
~..~~,, ~~~.~~
.~,~ ~~~.~~
.~~ ~~~~ ±._~.
_~.~~, ~~~~ ~¸_.~
.~.~.¸¸. ,~,~ ~~
.¸.¸~~. ~~~ ~¸_
.~.~.~. ~¸.¸,
~ ~¸_~~.~~ ~~~.
~~.~~ ~~_~_, ~~
~.~¸.¸ ,~~ ¸~~.~
~ ~~.~ ~~~.
~~~ ~~~.~¸.~~¸.¸ ~
~¸~ ~¸.. ¸~
~_~._~~ ~¸~_~.
~ ._~ .¸ ~ ±¸.~
~~~.~~.~ .~~
.¸ ~¸_ .~~¸.¸, .¸¸
± ~~~.~~~, ±~
±¸
±.,._~.~~ ~~
.~~ ~~¸.~~~.~~
~~~~¸.~¸, ~.¸_
~~~~ ,~, ~ ±,~.
~ ~¸_¸ ~~.~
±¸~ ~~~~, ~~.~
~~ ~~.~ ¸ ¸~~ ~~
~.~~~~_. ~. ~~
.~~~.
._~ ~~~.~~~
~ ~~~~~~ ±~~~ ~
±~~ ~. ~~~~~~
~~ .~~¸.,. .~~
~ ¸~~ ¸± ~~±.~.
~~.~¸~~. ~~~~~
~~.
.,..~~ ±¸¸~.
.. .,..~~¸.¸. ~~
±. ~~¸¸ ±~¸¸.~. ±.
~. ~~.. ~~~¸. ~,.¸
~~ .,..~~¸~.~
~~_ ~~_ ±¸._~.
~¸~ .~..¸_~
~ ~~±~..,.¸.¸¸ ±
±~ ± .~_~_¸.
~.~. ~~.~. ,..¸_~~.
±~ ..~~¸~ .,..~~
~ ~~~_.~ ¸..¸¸ ~~~.
~~~ ~_~. .¸¸.~~_.
~ .,..~~~ ¸.¸.~. ¸~
~.¸ ¸.¸.~.¸~~ .¸
._~_¸. ¸~¸¸.,..~~
~~~,~ ~~~.~~~
~..~ ~.¸¸
.~.~
±~±¸ ±~ ¸_~
~. ~¸ ¸¸~~..~
~.~~ ±~~~.~~¸~.¸
~ ¸_.¸.~ ,.
~~¸.¸_., .~¸~~~.¸
~.¸.~~ .~.~¸
~¸_~ ~~~ .¸,
., .~¸ ¸~~~~ ~¸_
,~.. ,~.~.
~. , ~ ¸±~ “~,.”
~ ~~.~ ~~~~~.
~ ~~¸..,.~~..~ ±
~.~~ .¸±.'.~ ¸±
~~±.' ±.~~~ ~
~¸~..¸~ ~¸¸
¸¸, ~~¸ ~.,.~
¸±~ ±~ .~¸¸~. ¸ ~~
¸ ~.~±.' ¸±~ ±
¸¸¸ ~~¸~.~ ~~
~.~. ~~~~. ~¸¸
.~~ ~ ~.~¸~~.¸,
~ ~±.~ _.~ ~~
~.~ ~.~ ¸±~ ¸..~
¸..~. ~~. _~
. .~¸~ .~¸~ ~¸ ~.¸
~¸ ~.~.~¸~_~.~.~
.~¸~¸ .¸.¸¸~¸~¸~
¸±~ ,.~ ±. ~¸.
~,~¸~~¸~~¸~
,.~.,¸~.~~.,.~
±.,._~.~~ ~~~
±,..¸~ ~~,. ±,..,~
~ ~.. ~~.¸_.~..~
,.~. ±~~.¸ ¸
. ¸_.~.~~ ~¸¸.~.~
±~~~.¸~ ~¸_~ .~¸
~.~~ ~.¸_.,~
~~~.~~,.~¸.~
~.~,~ ~~~.¸_~. ~.
.¸_~ ~.¸_~, ~¸_~~
~,~. ~.¸_~~¸_~.
~ ~~¸~ ¸~¸¸
.~ ~¸_ “±”~.¸
~~ _~. _~~¸
._~ _¸±~ .
. ~.~.¸~~.,~¸_. ~~
~_. ±¸~~~ ~~~~_.
±¸~ ~~ ~~~~_.
±¸~~~ ~~± . ¸±
~ ±¸~~~ ~.´
.~.¸ ~.,¸~ ~.´
~¸.'±.~.¸~~ ¸.~
~_ ±~~ ~,. ¸¸~¸~
¸~.~~_
¸¸±. ~.~.
.~ ¸¸~¸~ ±._~.~
~¸ ¸±¸~ ¸_~_ _~
“~~~.~~~~_ ~~~~~
±~~~¸.~¸~´”
‘¸±~ ¸..~
¸..~. ~~.
_~.
.~¸~ .~¸~ ’
Page 5
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
_ ~~~.~¸.~._~_ ¸¸~
±~~ ~¸¸ ~¸_. ~¸¸.~~
±¸.± ¸~.¸_~.~ .,. ±.~.
¸. ~~_ ¸_.¸~~_ ¸¸ ±~~_~.
~ .~´ .~.¸~ ,.~_
¸±´ ~~±~ ,±~¸ ~_ ~_.
¸. ~.~ .,~ ¸~~_ ¸¸,.
~ ~~ ~.~.~_ ~~±~,
~_ .~´.~.¸~~ _~
~~¸¸_~_ ~~~ ¸¸ _ ~¸¸
.~ ~¸_.
~¸¸.~~ ¸¸¸. ~.~.~
,~¸~.. ~¸¸.¸.~~_ .,..~~~
~~_.~ ,_ ~~¸¸.¸~_ ¸¸
~~~~ _ ,~¸~ ..~ , .~ ~_ ~
~_ ,~¸~..~ ~~.± ±~¸~.~
~_ ¸¸ ~~ _~~ ~~ ¸¸~
¸¸~~~~_ ~¸¸.~_ ~
~ .~¸.´ .~¸.~. ~. _~...~_
~¸¸.~~ ~ ~~ ~¸ .~¸.~. .¸
.~. .¸_~~_ ¸. .,. ¸. ¸.
~~±~,¸. .¸~~ ~_ ~.¸~_ .¸
_~~_ ¸¸~,¸ ~~ ¸.~
~.¸~.~_ ~~ ~~¸~ ..
.~¸¸.~_ ¸¸.. ¸¸.~.~.
¸¸ ~~_ ~~¸~ ¸~..¸¸.
~~¸.~¸~~_ ~¸.~ ¸.._
~.¸_~~ ~~,~. ~ ~¸..¸~
~~¸.¸ ~ ¸¸~_ ¸¸¸¸¸~~
~_ ±¸.,


~~~.~~~~_
~~~~~~~
¸~.~~_


~~~
¸¸¸¸~~
Aႏုပညာသမား ဆိုတာ
ဘက္ ရွိရတယ္လို႔ Aျမဲေျပာခဲ ့
တဲ ့ AဘြားေဒၚAမာ့ စကား
က်မ သတိရေနမိတယ္။ စာေပ၊
ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္နယ္ပယ္ထဲ
က ျပည္သူ႔ဘက္မွာ ရပ္တည္တဲ ့
Aႏုပညာသည္မ်ားကို တကယ္
လဲ ျပည္သူက AစU္Aျမဲ ခ်စ္ခဲ ့
ပါတယ္။
ရုပ္ရွင္ကို က်မငယ္ငယ္ထဲက
ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ ၾကည့္ခဲ ့ဘူးပါ
တယ္။ က်မ မွတ္မိေနတာက
ေတာ့တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ရုပ္ရွင္ရံု
မွာ ၾကည့္ခဲ ့ရတာပါ။ က်မ ၆လ
သမီးမွာ က်မေဖေဖ နိုင္ငံေရးမႈနဲ ႔
Aဖမ္းခံရျပီး ကိုကိုးကၽြန္း Aပို႔ခံ
ရပါတယ္။က်မနဲ ႔ေမေမ့ကိုေမေမ့
ရဲ ့ Aကိုၾကီးက ေစာင့္ေရွာက္
ထားခဲ ့ပါတယ္။ က်မUီးၾကီးက
Aဲဒီတုန္းက ကုန္သြယ္ေရး (၄)
မွာ မန္ေနဂ်ာပါ။ သူတာဝန္က်ရာ
တိုက္ၾကီးျမိဳ႔နယ္မွာက်မတို႔Aတူ
ေနခဲ ့ရပါတယ္။ က်မတို႔ေနတဲ ့
Aိမ္ရဲ ့ တAိမ္ေက်ာ္မွာ ရုပ္ရွင္ရံု
ရွိပါတယ္။ ညေနေစာင္းျပီ ဆို
တာနဲ ႔ ရုပ္ရွင္ရံုကသီခ်င္းဖြင့္ပါျပီ။
ျမိဳ႕ေလးေပၚက သူေတြကလဲ A
ေကာင္းဆံုး Aလွပဆံုး ဝတ္စား
ဆင္ယU္ျပီး ရုပ္ရွင္ရံုကို သြား
ၾကပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိတ္
သတ္ကိုAမွီျပဳျပီး ေစ်းေရာင္းတဲ ့
သူေတြ ကလဲ ေျပာင္ဖူးျပဳတ္၊
ေျပာင္းဖူးဖုတ္၊ ၾကံပန္းခိုင္၊ ေျမပဲ
ဆားေလွာ္၊မုန္႔ေလေပြ Aစရွိတဲ ့
မုန္႔ေတြ ေရာင္းၾကပါတယ္။ ဒီျမင္
ကြင္းကို က်မ Aိမ္Aေပၚထပ္က
ေနAျမဲေငးေနက် ။ ဒါကိုျမင္တဲ ့
က်မUီးၾကီးက သနားလို႔ ထင္ပါ
ရဲ ့။ က်မကို ရုပ္ရွင္လိုက္ျပတယ္။
ပထမဆံုး က်မၾကည့္ရတဲ ့ ရုပ္ရွင္
ကား နာမည္က “ျမျခဴသံ” ပါ။
မင္းသား မင္းသမီးက Aဆို
ေတာ္ တြ ံေတးသိန္ းတန္နဲ ႔ Aဆို
ေတာ္ ေဒၚမာမာေAးဆိုတာကို
ခုထိ မွတ္မိိေနတယ္။
ေနာင္.......ၾကီးလာေတာ့လဲ
ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြရက္၊ Aခါၾကီး ရက္
ၾကီးဆို ရပ္ကြက္ထဲမွာ ပိတ္ကား
ေထာင္ ျပီးျပတဲ ့ မိုးလင္းေပါက္ျပ
တဲ ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြကိုလဲ မျပတ္
ၾကည့္ဘူးတယ္။ ေန႔ခင္းထဲက
ရုပ္ရွင္ျပမယ့္ေနရာမွာ ဖ်ာေနရာ
Uီးျပီး ကေလးခ်င္းရန္ျဖစ္၊ ဖ်ာA
စုတ္ကို ငုတ္ရိုက္၊ စိတ္မခ်လို႔
တေနကုန္ ထုိင္ေစာင့္နဲ ႔ ပင္ပန္း
ရမွန္း မသိဘူး။ ညေရာက္ေတာ့
ရုပ္ရွင္ျပဖို႔ ပိတ္ကားAျဖဴကို ဆ
လိုက္ထိုး ျပီဆိုတာနဲ ႔ ကေလး
ေတြက ဆလိုက္ေရွ႕မွာ ဘိနပ္
ခြ်တ္ေျမႇာက္ ၊ လက္ေခါက္မႈတ္
ၾက၊ ဂြ်မ္းထိုး လက္ေခါက္မႈတ္
ေAာ္ၾကဟစ္ၾကနဲ ႔ ကေလးသ
ဘာဝ Aတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုျပ
ၾကပါတယ္။ ဆလိုက္ထိုးတဲ ့
ဘက္က စာတမ္း Aမွန္ျဖစ္ျပီး
ဆလိုက္မထုိးတဲ ့ဘက္ စာတမ္း
က ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပူစရာ မလိုပါဘူး။
ဆလိုက္ ထိုးတဲ ့ဘက္က Aသံ
က်ယ္က်ယ္နဲ ႔ ဖတ္ျပၾကတယ္။
Aဲဒီရုပ္ရွင္ ကားေတြကေတာ့ A
မ်ားAားျဖင့္ မင္းသား ေရႊဘ
ကားေတြ မ်ားပါတယ္။ မင္းသမီး
ေတြကေတာ့ ၾကည္ၾကည္ေ႒း
တို႔ တင္တင္လွတို႔ Aတဲြမ်ားၾက
ပါတယ္။
မင္းသားေရႊဘက Aျမဲတန္း
လယ္သမားေတြဘက္၊Aဖိႏွိပ္ခံ
ဘက္က ဇတ္ရုပ္တည္ျပီး သရုပ္
ေဆာင္ရတဲ ့ မင္းသားပါ။ ေက်း
လက္နယ္ဘက္ ေတာင္သူလယ္
သမားေတြ Aသဲစဲြရတဲ ့ မင္းသား
ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေန ျပည္
သူေတြက မင္းသားကို ကိုၾကီး
ေရႊဘလို႔ဘဲ ေခၚၾကပါတယ္။ မင္း
သားေရႊဘကို ဇတ္လမ္းAရ လူ
ၾကမ္းက ႏွိပ္စက္လို႔ မခံမရပ္နုိင္
ျဖစ္ျပီးပရိသတ္က ရုပ္ရွင္ပိတ္
ကားကို ေျပာင္းဖူးရိုးနဲ ႔ ခဲနဲ ႔ေပါက္
ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ျပစက္ေမာင္း
သူေတြက မၾကာခင္ ေရႊဘနိုင္ပါ
ေတာ့မယ္ခင္ဗ်ာလို႔ ေAာ္ေပးရ
တဲ ့Aထိပါ။ ေရႊဘကို လူၾကမ္းက
ေနာက္ကေန ထိုးမယ္လုပ္ေတာ့
ပရိသတ္ကပိတ္ကားေAာက္က
ေနလွမ္းျပီး သတိေပးတယ္။
“ကိုၾကီးေရႊဘ ေနာက္မွာ ရန္သူ”
တဲ ့။ ေရႊဘက လွည့္ၾကည့္ျပီး
လက္သီးနဲ ႔ ထိုးလိုက္ေတာ့ေတာ္
ပါေသးရဲ ့ငါတို႔ေAာ္လိုက္တာ ကို
ၾကီးေရႊဘၾကားလို႔”ဆုိျပီးဝမ္းသာ
Aားရေျပာေသးတယ္။ ဒီလိုရုပ္
ရွင္ Aႏုပညာရွင္ေတြ Aမ်ားၾကီး
ေခတ္ေတြ ေခတ္ေတြကို ေက်ာ္
ျဖတ္ လာၾကေတာ့ ဘယ္....မင္း
သားေခတ္၊ ဘယ္....မင္းသမီး
ေခတ္ ဆိုျပီး Aမ်ားၾကီးရိွခဲ ့ပါ
တယ္။ ခု.....က်မေျပာခ်င္တာက
ေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ျပည္သူက
ခ်စ္တဲ ့Aႏုပညာရွင္သရုပ္ေဆာင္
ကိုေက်ာ္သူAေၾကာင္းပါ။
က်မAထီးက်န္တဲ ့ Aခါျဖစ္
ေစ၊ Aားငယ္တဲ ့Aခါ ျဖစ္ေစ
ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ျပန္လည္တမ္း
တမိတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပန္သ
တိရျခင္းAားျဖင့္ လက္ရွိ က်မ
ျဖတ္သန္းေနရတဲ ့ ဘဝကို ခြန္
Aား ျဖစ္ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ A
ကယ္ဒမီ ဆုေပးပဲြကို ေနျပည္
ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ ့တယ္။ ဒီA
ကယ္ဒမီ ဆုေပးပဲြကို ရုပ္ရွင္ သ
ရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူကို ရုပ္
ရွင္Aစည္းAရံုး တာဝန္ရွိသူ
ေတြ မဖိတ္ဘူးလို႔ သတင္းမွာ
ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ရုပ္ရွင္Aႏု
ပညာရွင္ရဲ ့ Aျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္၊ Aျမင့္ဆံုး ေAာင္ျမင္မႈက
Aကယ္ဒမီဆုလို႔ဆိုၾကပါတယ္။
Aကယ္ဒမီပြဲမွာ ပရိတ္သတ္ေပး
တဲ ့ဆုနဲ ႔ ရုပ္ရွင္ Aစည္းAရံုးက
Page 6
Volume 1, No 6
ေပးတဲ ့ဆုနဲ ႔ တထပ္တည္း က်ခဲ ့တာ
ေတြ ရွိခဲ ့သလို လဲြခဲ ့တာလဲ ရွိပါတယ္။
ျပည္သူေပးတဲ ့ Aကယ္ဒမီဆုကိုဘဲ
ရုပ္ရွင္ Aႏုပညာရွင္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္
တတ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူေပးတဲ ့ A
ကယ္ဒမီဆုကို ႏွစ္တိုင္းရသူကေတာ့
ရုပ္ရွင္မင္းသား ကုိေက်ာ္သူပါ။
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူ
က သရုပ္ေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သ
လို ယခုလက္ရွိ ရန္္ကုန္နာေရးကူညီ
မႈAသင္းမွာ Uီးေဆာင္ေနသူ တUီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ၾကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္ ရုပ္
ရွင္ကားနဲ ႔ ရုပ္ရွင္ေလာကကို ထိုး
ေဖာက္ခဲ ့သူပါ။ ေက်ာ္သူ လြယ္Aိတ္၊
ေက်ာ္သူပုဆိုး၊ ေက်ာ္သူ တီရွပ္ဆိုျပီး
သရုပ္ေဆာင္ပညာနဲ႔Aတူ သူ႔ရဲ ့ ဖက္
ရွင္ပါ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေAာင္ျမင္
ခဲ ့ျပီးေက်ာ္သူေခတ္တေခတ္ကို တည္
ေထာင္နိုင္ခဲ ့သူပါ။ ေက်ာ္သူ ပရိတ္
သတ္ျဖစ္တဲ ့ က်မတို႔ ကိုေက်ာ္သူကို
Aျပင္ေလာကမွာ Aရမ္း ျမင္ဖူးခ်င္
ခဲ ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဆံုျဖစ္ ခဲ ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ ႔ Uီးသုခ Uီးစီးတဲ ့ ကိုေက်ာ္
သူ Uီးေဆာင္တဲ ့ နာေရးကူညီမႈA
သင္းၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ ့ပါတယ္။ရုပ္ရွင္
မင္းသားကိုယ္တိုင္နာေရးကားေမာင္း
ျပီး မီးသျဂႋဳဟ္ေပးေတာ့ AားလံုးAံ့
Aားသင့္ခဲ ့ၾကပါတယ္။ Aယူသီးတဲ ့
က်မတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ေက်ာ္သူ
ေမာင္းတဲ ့ နာေရးကား ဘယ္လိုဝင္ရ
မွာ ဘယ္လိုထြက္ရမယ္လို႔ Aစပိုင္း
က Aေရးၾကီးေလဟန္ ေျပာဆိုၾက
ေပမယ့္ ေနာင္ေတာ့ ေျပာဆိုမႈေတြ မ
ရွိသေလာက္ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ Aမ
ၾကီးတေယာက္လို က်မ ခ်စ္ခင္ရတဲ ့
စာေရးဆရာမ မသန္းျမင့္ေAာင္နဲ ႔
နာေရးကူညီမႈ Aသင္းကို Aျမဲ
ေရာက္ခဲ ့ရပါတယ္။ Aမ မသန္းျမင့္
ေAာင္ကတဆင့္ ကိုေက်ာ္ သူနဲ ႔ သူ႔
ဇနီး မေရႊဇီးကြက္တို႔ကို က်မခင္မင္
ခြင့္ရခဲ ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္နာေရးကူညီ
မႈAသင္းကို စတင္ တည္ေထာင္နုိင္
ဖို႔ ေငြမတည္ခဲ ့တာ ကိုေက်ာ္သူနဲ ႔မေရႊ
ဇီးကြက္ပါဝင္ပါတယ္။ မႏၱေလးျဗဟၼ
စိုရ္ နာေရးကူညီမႈAသင္းမွာ ပါဝင္
တဲ ့ ေရႊဇီးကြက္ Aေဒၚေၾကာင့္ရန္ကုန္
မွာလည္း နာေရးကူညီ မႈ Aသင္းလုပ္
ခ်င္တယ္လို႔ မေရႊဇီးကြက္ စိတ္ကူးရ
ခဲ ့ပါတယ္။ ဒီAခါမွာ စိတ္ကူးတူတဲ ့ ဒါ
ရိုက္တာၾကီး Uီးသုခနဲ ႔ ေပါင္းျပီး နာ
ေရး Aသင္းကိုတည္ေထာင္ခဲ ့တာပါ။
Aသင္းတည္ေထာင္ခါစမွာ A
သင္းတည္ရွိရာ ေနရာနဲ ႔ ေသဆံုးရင္
ေန႔ခ်င္း Aေၾကာင္းၾကားရမယ္။ ေန႔
ျခင္း သျဂႋဳဟ္ေပးတယ္။ AေAးခန္း
မွာထားရင္ AေAးခန္းက ၂ရက္စာ
ကို နာေရးကူညီမႈ Aသင္းက ေပး
တယ္။ မီးသျဂႋဳဟ္ခလဲ ေပးပါတယ္။
နယ္ကျဖစ္ရင္၊ ဆင္းရဲလို႔ သရဏဂံု
မတင္နိုင္ရင္လဲနာေရးကူညီမႈAသင္း
က ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္ ဆိုတဲ ့
လက္ကမ္းစာေစာင္ေၾကာ္ျငာကပ္ျပား
ေတြကိုလမ္းေဘးသစ္ပင္ေတြမွာကပ္
ထားေပးရပါတယ္။က်မတို႔လိုျပင္ပက
ေနကူညီေနသူေတြကကိုယ့္ရပ္ကြက္
မွာ နာေရးၾကံဳခဲ ့ရင္ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးရင္း လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြ
ေပးျပီး ျပည္သူကို Aသိေပးရပါ
တယ္။ ေနစရိတ္ ေသစရိတ္ၾကီးတဲ ့
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ကိုေက်ာ္သူ Uီးစီးတဲ ့နာ
ေရး ကူညီမႈAသင္း ေပၚလာေတာ့
ေသျခင္း တရားကိ ု ရင္ဆိုင္ဖို႔မ
ေၾကာက္ၾကေတာ့ဘူး။ ေစ်းထဲမွာ ငါး
ေရာင္းေနတဲ ့ Aမ်ိဳးသမီးေတြက
ေတာင္ေသရင္ မပူနဲ ႔ေက်ာ္သူရွိတယ္
လို႔ဆိုၾကတဲ့Aထိပါ။
ကိုေက်ာ္သူနဲ ႔ မေရႊဇီးကြက္က
မနက္မိုးလင္းလို႔ နာေရးရံုး ဖြင့္တာနဲ ႔
ေရာက္လာၾကပါျပီ။ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္း
ရွိတုန္းကေတာ့ နာေရးရံုးကို လာျပီး
မွ ကိုေက်ာ္သူက ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္း ကို
သြားပါတယ္။ ရံုးမွာ ေစာင့္ေနတဲ ့ A
လွဴရွင္ေတြကလဲ ကိုေက်ာ္သူ လက္
ထဲကို ကိုယ္တိုင္ ထည့္ခ်င္ပါတယ္။
Aနုပညာရွင္ တေယာက္က ခုလို
ေသတဲ ့ ကိစၥေတြကို မေၾကာက္မရြ ံ႕
ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းျပီး ေဆာင္ရြက္
ေပးေနေတာ့ ဟိ ုတုန္းကထက္ ပိုျပီး
ခ်စ္ခင္လာၾကတယ္။ ေမတၱာဆိုတာ
လုပ္ယူလို႔ မရပါဘူး။ နာေရးကူညီမႈ
Aသင္းလာျပီးလွဴၾကတဲ ့သူေတြထဲမွာ
မဂၤလာUီးAလွဴAျဖစ္ လွဴတဲ ့ သူေတြ
ေတာင္ရွိပါတယ္။ေမြးေန႔Aတြက္ရည္
စူးလွဴတာ၊မိဘရဲ ့ေနာက္ဆံုးေနဝင္ခ်ိန္
မွာ ကိုယ္တိုင္ လက္ထိလက္ေရာက္
လွဴနိုင္ ဖို႔ Aိမ္တိုင္ယာေရာက္ Aလွဴ
ခံပါဆိုျပီး ကိုေက်ာ္သူကို ဖိတ္ၾက
တယ္။ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ ႔ Aတူ
မသန္းျမင့္ေAာင္ က်န္တဲ ့ ေကာ္မတီ
ဝင္ေတြပါ Aလွည့္က်Aလွဴေငြလက္
ခံၾကပါတယ္။ မပါမျဖစ္ ကေတာ့
ကိုေက်ာ္သူေပါ့။
ကိုေက်ာ္သူရဲ ့ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္းကို
က်မ ႏွ စ္ေခါက္ ေရာက္ဘူးတယ္။
ပထမUီးဆံုးေခါက္က သံလ်င္ဘက္
က ရိုက္ကြင္းေပၚကိုပါ။ ဒါရုိက္တာက
မသန္းျမင့္ေAာင္ သူငယ္ခ်င္းလဲ ျဖစ္
ေတာ့ ရႈတင္ထမင္း စားဘူးေAာင္
လိုက္ခဲ ့လို႔ က်မတို႔ကို ေခၚပါတယ္။
မင္းသမီးက ႏွင္းဝတ္ရည္ေသာင္းပါ။
က်မတို႔ ရိုက္ကြင္းေပၚမွာ သရုုပ္
ေဆာင္ေနတဲ ့ ကိုေက်ာ္သူရဲ ့ ပင္ပန္းမႈ
ကိုလဲ ကိုယ္ခ်င္းစာနုိင္ခဲ ့တယ္။ Aဲဒီ
ေန႔ ဇာတ္ဝင္ခန္းကေတာ့ ဘုန္းၾကီး
ေက်ာင္း ေAာက္မွာ ဆက္တင္
ေဆာက္ျပီး သရုပ္ေဆာင္ ရတာပါ။
ဓနိ ၄၊ ၅ ျပစ္ေလာက္ မိုးထားတဲ ့ တဲ
Aိမ္Aတုမွာ မီးဖြားျပီး ခ်က္ျခင္း
ေသသြားတဲ ့ ဇနီးသည္ ေAးဝတ္ရည္
ေသာင္းကုိ ဖက္ငိုရတာပါ။ ေမြးကင္း
စ ကေလးကို သရုပ္ေဆာင္ ကိုစပ္စု
ကခ်ီျပီး စိတ္ထိခိုက္တဲ ့ မ်က္ႏွာနဲ ႔ ကို
ေက်ာ္သူကို ဇာတ္ပို႔ေပးပါတယ္။ ကို
ေက်ာ္သူငိုတဲ ့ Aခန္းမွာ မ်က္ရည္A
စစ္သံုးျပီးငိုတာပါ။ မီးထိုးမွန္ထိုး၊ ရပ္
ၾကည့္ေနတဲ ့ ပရိတ္သပ္ေရွ႔မွာ ခ်က္
ျခင္းငိုရတဲဲ ့ သူ႔ကို “ကိုေမာင္ဘယ္လို
ခံစား ျပီးငိုလဲ ”ဆိုေတာ့ “ဆရာမရယ္
နာေရးကား ေမာင္းေနတဲ ့ သူဘဲ၊
စိတ္ထိခိုက္ရတဲ ့ ေသဆံုးသူနဲ ႔ Aသု
ဘ ရွင္ေတြ ျမင္ေယာင္ျပီး ငိုရတာ
ေပါ့” တဲ ့။
Aဲဒီေန႔မွာ ဟိုတခ်ိန္က က်မ
Aျပင္မွာ ျမင္ ဘူးခ်င္တဲ ့ မင္းသားနဲ ႔
ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္းမွာ ရႈတင္ ထမင္းကို
လက္ဆံု စားခဲ ့ရပါတယ္။ မင္းသားေပ
မယ့္ တျခားသူမ်ား နည္းတူပါပဲ။ ငါး
ဆုပ္ဟင္း တေယာက္ႏွစ္တံုး၊ Aရည္
ဟင္း တခြက္၊ Aရြက္ေၾကာ္တစ္ပန္း
ကန္၊ ေဝပံုက်ဘဲ ကိုေက်ာ္သူစားခဲ့
တာပါ။ Aထူးတလည္ Aခြင့္Aေရး
ယူတဲ ့ မင္းသားမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ
က်မ ျမင္ခဲ ့ရပါတယ္။ က်မညီမေတြ
က ကိုေက်ာ္သူ႔ ပရိသတ္ပါ။ ဒီ
Aေၾကာင္း က်မ ျပန္ေျပာျပေတာ့
“ေတြ ႔လား ညီမေလးတို႔ ၾကိဳက္တဲ ့
မင္းသားက ဒီလိုဘဲျဖစ္ရမွာေပါ့” လို႔
ဂုဏ္ယူၾကေသးတယ္။
ေနာက္ရိုက္ကြင္း တခုကေတာ့
မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။ ကေလးျမိဳ႕ ေနသာ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း
က Uီးဓမၼိကကလဲ နာေရးကား
တည္ေထာင္ ထားတာပါ။ နာေရး
ကားနဲ ႔ Aသင္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ကို
ေက်ာ္သူကို ကေလးျမိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚ
မယ္။ AဲဒီAတြက္ က်မကို Aကူ
Aညီ ေတာင္းပါတယ္။ ကိုေက်ာ္သူ
ကို ေျပာျပေတာ့ သူကလဲ လႈိက္
လႈိက္လွဲလွဲဘဲ “က်ေနာ္ လိုက္နိုင္
ေAာင္ၾကိဳးစားမယ္ ဆရာမ”လို႔ ဂတိ
ေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်မက ကို
ေက်ာ္သူ ဘယ္ေန႔ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္း
Aားမလဲဆိုတာ Aျမဲေမးရပါတယ္။
သူေျပာတဲ ့ရက္ ေလယာU္လက္မွတ္
ဝယ္နို္င္ေAာင္လို႔ပါ။ တေန႔ေတာ့ မ
သန္းျမင့္ေAာင္က ေျပာတယ္။ “ကို
ေမာင္က ဗဟန္း ေတာ္ဝင္ ႏွင္းဆီျခံ
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ေရွ႕မွာ ရိုက္ကြင္းရွိတယ္။ Aဲဒီကိုလာ
ခဲ ့ပါ”တဲ ့။ က်မနဲ ႔ မသန္းျမင့္ေAာင္
ရိုက္ကြင္းရိွရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဝင္း
ထဲ ေရာက္သြားပါတယ္။ က်မတို႔
ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ မင္းသားေနမ်ိဳး
ေAာင္ကို လူၾကမ္းေတြနဲ ႔ ရိုက္ကြင္း
တည္ေနတာကို ေတြ ႔ရပါတယ္။ ရိုက္
ကြင္းမွာ က်မနဲ ႔ မသန္းျမင့္ေAာင္
ငုတ္တုတ္ထို္င္ ေစာင့္ေနတာကို သူ
တို႔ကလဲ Aကဲခတ္ေနတယ္။ ေခြ်း
ထြက္တဲ ့ ပံုစံျဖစ္ေAာင္ မင္းသားေန
မ်ိဳးေAာင္ ဆံပင္ကို ေရဆြတ္ေပးေန
ၾကပါတယ္။ ဒီAခ်ိန္မွာ မင္းသား ကို
ေက်ာ္သူ ကားAေကာင္းစားၾကီး
ေမာင္းျပီး ေရာက္လာပါေရာ။ က်မ
တို႔လဲ ဝမ္းသာAားရ ကားနားေျပး
သြားၾကတယ္။ ရိုက္ကြင္းေပၚက သူ
ေတြကလဲ ရုပ္ဆိုးဆိုး မိန္းမ ႏွစ္
ေယာက္ကုိ ကိုေက်ာ္သူ Aေရးတယူ
စကားေျပာေနေတာ့ Aံ့ၾသေနၾက
တယ္။ ကိုေက်ာ္သူရဲ ့ Aရွိန္Aဝါ
ေAာက္မွာ က်မတို႔ ေမွးမွိန္သြားတာ
ေတာ့ Aမွန္ဘဲ။ ကိုေက်ာ္သူက သူ႔
ဇာတ္ဝင္ခန္းျပီးေAာင္ေစာင့္ သူ႔ကား
နဲ ႔ ေလာကနတ္ ပန္းခ်ီျပခန္္း ေခၚသြား
မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
လည္ကတံုး Aျဖဴ၊ ပုလဲေပါက္
Aနက္ ပုဆိုး၊ ျမမာလာ ကတၱီပါဘိ
နပ္နဲ ႔ သားနားလွပေနတဲ ့ ကိုေက်ာ္သူ
ကားကို ရီမုနဲ ႔ပိတ္လိုက္ပါတယ္။ ရုိက္
ကြင္းမွာ ဇာတ္Aရဝတ္ရမယ့္ Aဝတ္
Aစားေတြ ထုတ္ဖို႔သူ႔တပည့္ေလးကို
ေျပာပါတယ္။ သူ႔ဇာတ္ဝင္ခန္းက ေျခ
ႏွစ္ဘက္ ျပတ္ေနတဲ ့ သူေတာင္းစား
Aျဖစ္ ခြက္ေရွ႕ခ်ျပီး ေတာင္းရမယ္။
Aဲဒီ ပိုက္ဆံခြက္ကို လူၾကမ္း တ
ေယာက္က လာလုတယ္။ ဒီAခါကို
ေက်ာ္သူက ေAာ္ဟစ္ AကူAညီ
ေတာင္းေတာ့ ေနမ်ိဳးေAာင္က လာ
ျပီး ကိုေက်ာ္သူကို ကူညီရတာပါ။ လူ
ဆိ ုးကို ေနမ်ိဳးေAာင္က ဖုိက္တင္ေတြ
Aကြက္လွလွ ျပျပီး ပါးစပ္ကေAာ္
ဟစ္ပါတယ္။ မင္းသားရဲ ့ လက္သီး
ထိုးသံ ျပင္းျပင္းျဖစ္ေAာင္ ကားတာ
ယာကို တုတ္နဲ ႔ ထုေပးရတယ္လို႔
ေျပာတဲ ့ ဒါရိုက္တာ ေမာင္ဝဏၰ စ
ကားကို သတိရမိတယ္။ စာေပေဟာ
ေျပာပဲြတခုမွာ သူေျပာျပတာပါ။ သူ႔
Aေဖ ဒါရိုက္တာ Uီးသာဓုက သူတုိ႔
ငယ္ငယ္က မင္းသားေတြ ဖိုက္တင္
ခန္းခ်ရင္ သူတို႔ညီAကိုက ကားတာ
ယာကို တုတ္နဲ ႔ရိုက္ရတယ္။ သူတို႔
ၾကိဳက္တဲ ့ မင္းသား သူတို႔ခ်စ္တဲ ့ မင္း
သားဆို ျပင္းျပင္းေလး တုတ္နဲ ႔ရိုက္
ေပးတယ္။ မၾကိဳက္တဲ ့သူဆို တိုးတိုး
ေလးျဖစ္ ေAာင္ေျဖးေျဖးဘဲရိုက္တယ္
တဲ ့။
“လာၾကပါUီး ကယ္ၾကပါUီး၊ က်ေနာ့္
ပိုက္ဆံခြက္ လုသြားလို႔ပါ”ဆိုတဲ ့ ကို
ေက်ာ္သူ႔ Aသံ နားေထာင္ျပီးမသန္း
ျမင့္ေAာင္ကေဝဖန္ေရးေပးပါတယ္။”
ေခတ္ကသူေတာင္းစားဆီက ေတာင္
လုရတဲ ့ေခတ္” တဲ ့။ Aနုပညာရွင္ တ
ေယာက္ရဲ ့ ဇာတ္ရုပ္ပီျပင္လြန္းလို႔ ခုန
က ကားေပၚကဆင္းလာတဲ ့ ကိုေက်ာ္
သူ ေပ်ာက္သြားရေတာ့တယ္။ Aဲဒီ
ရိုက္ကြင္းကေန ကိုေက်ာ္သူေမာင္း
တဲ ့ကားနဲ ႔ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွာ ရွိတဲ ့
ေလာကနတ္ ပန္းခ်ီျပခန္းေရွ႕ ေရာက္
ေတာ့ ကားေပၚက ကိုေက်ာ္သူျမင္ျပီး
ပရိသတ္က “မင္းသားေက်ာ္သူ”
ေဟ့ဆိုျပီး ကားနား ဝိုင္းလာပါေတာ့
တယ္။ ကိုေက်ာ္သူကို ေAာ္တိုေရး
ခိုင္းေနတဲ ့ သူေတြကို ကိုေက်ာ္သူက
လဲမျငင္းဘူး။ စိတ္ပါလက္ပါ ေရးေပး
တာပဲ ကားထဲက က်မတို႔မွာ ပရိ
သတ္ၾကားထဲ သူAရင္ထြက္ ငါA
ရင္ထြက္နဲ ႔ ျငင္းေနရတယ္။ ကိုေက်ာ္
သူ႔ ကားထဲကေန ေဇာေခြ်းျပန္ျပီး
ထြက္လာတဲ ့ က်မ မသန္းျမင့္ေAာင္
ကို တိုးတိုးကပ္ေျပာရတယ္။ “Aမ
ေနာက္ ကိုေက်ာ္သူ ႔ေနာက္ ဘယ္
ေတာ့မွမေခၚန႔ဲ မလိုက္ရဲဘူး။ ေသရ
ပါလိမ့္မယ္”လို႔။ ေလာကနတ္ ပန္းခ်ီ
ျပခန္းမွာ ကိုေက်ာ္သူ႔ ပန္းခ်ီကား
ေတြပါ ျပထားတာပါ။ စာနယ္ဇင္း
သမားေတြကို ပန္းခ်ီနဲ ႔ ပတ္သက္ျပီး
ရွင္းျပေနတဲ ့ ကိုေက်ာ္သူက ပန္းခ်ီဆ
ရာတေယာက္ ျဖစ္သြားပါျပီ။
“ပန္းခ်ီဆရာဆိုတာ AစU္Aလာကို
မယူ၊ ေဆးေရာင္ရဲ ့ ပရမတ္သေဘာ
ကိုသာ ယူရတယ္။ ဆာရီရယ္လစ္
ဇင္ဆိုတာ ဆင္ျခင္Uာဏ္ရဲ ့ ထိန္းခ်ဳပ္
မူကင္းျပီး Aေတြးရဲ ့ Aစစ္Aမွန္ျဖစ္
စU္ကို တနည္းနည္းနဲ ႔ ေဖာ္ျပတဲ ့စိတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ AလိုAေလွ်ာက္ လႈပ္
ရွားမႈ သေဘာလို႔ Aင္ဒရီဘီရတန္ရဲ ့
ေၾကျငာစာတမ္းမွာပါတယ္ဗ်ာ”
ကိုေက်ာ္သူက ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ ့
Aလုပ္ေတြကို ခြန္Aားဗလနဲ ႔ မတည္
ေဆာက္ဘဲ ၾကီးျမတ္တဲ ့ စိတ္ဓာတ္နဲ ႔
တည္ေဆာက္ခဲ ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ
နဲ ႔Aတူ ထပ္ျခပ္မကြာ ပါရမီျဖည့္သူ
ကလဲ သူ႔ဇနီးသည္ မေရႊဇီးကြက္ပါ။
Aလ်ဴမီနီယံ Aေခါင္းေAာက္မွာ
ေAာက္ခံျပားAျဖစ္ လူေသနဲ ႔Aတူ
မီးရိ ႈ႕ရတဲ ့ သစ္ရိုင္းျပား ပ်U္ေတြကႏွစ္
စU္ သစ္တန္ခ်ိန္ Aေတာ္ကုန္ပါ
တယ္။ နာေရးကူညီမႈရံုးမွာ Aဲဒီ
ေAာက္ခံျပားေတြ ရိုက္ေနတဲ ့ လက္
သမား ဝန္ထမ္းေတြရွိတယ္။ Aလ်ဴမီ
နီယံေခါင္း၊ ေဒြးေခါင္းလို႔ ေခၚတဲ ့
မွန္သားျပင္သက္သက္ေခါင္း၊ နာ
ေရးယာU္ ေနာက္လိုက္ေတြ ေျပာ
တတ္တဲ ့ Aရမ္းဝတဲ ့ ေသသူ A
တြက္ Aလ်ဴမီနီယံ မိုးဒီေခါင္းေတြရွိ
တဲ ့ နာေရးရံုးမွာ၊ ေန႔စU္ေသဆံုးသူ
ေတြ Aတြက္ ကူညီနုိင္ဖို႔ တယ္လီဖုန္း
သံေတြၾကားမွာ ကိုေက်ာ္သူတို႔ ဇနီး
ေမာင္ႏွံရွိတယ္။ စာေရးဆရာမ သန္း
ျမင့္ေAာင္ရွိတယ္။ နာေရးေကာ္မတီ
ဝင္ေတြရွိတယ္။ နာေရးယာU္ ၁၂ စီး
ရွိတယ္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး၊ Aသက္၈၀
Aရြယ္ေက်ာ္ ေသဆံုးသူ၊ ထင္ရွားတဲ ့
ပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ ့ နာေရးကို သယ္ေဆာင္
ေပးတဲ ့ မာစီဒီးကားနက္ၾကီးကို ဂ်ပန္
က လွုဴထားပါတယ္။ ဒီလိုနာေရးရံုး
မွာ နာေရးရွင္၊ Aလွဴရွင္ေတြလဲ မ
ျပတ္ပါဘူး။
နာေရးကား ေမာင္းတဲ ့ေမာ္ေတာ္
ယာU္ဝန္ထမ္းေတြရဲ ့ သားသမီးေတြ
ေက်ာင္းAပ္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းစရိတ္
ထုတ္ေပးနို္င္ဖို႔ ကိုေက်ာ္သူနဲ ႔ မသန္း
ျမင့္ေAာင္တို႔ ေကာ္မတီဝင္ေတြက
ပံ့ပိုးၾကတယ္။ နာေရး ကားေတြ
ေမာင္းနိုင္ဖို႔ ဓာတ္ဆီ၊ AေAးခန္းခ၊
မီးသျဂႋဳဟ္စရိတ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္ျပဳ
ျပင္နိုင္ဖို႔စရိတ္၊ လူေသနဲ ႔Aတူ မီးရိႈ႕ဖိ ု႔
သစ္သားျပားေတြAတြက္ ကုန္က်
ေငြကို Aလွဴရွင္ေတြ လွဴဒါန္းတဲ ့ေငြ
က Aမ်ားၾကီး Aေထာက္Aပံ့ ျဖစ္
ရပါတယ္။ နာေရးကိစၥျဖစ္လို႔ နာေရး
ရံုးကို ဖုန္းဆက္လိုက္တာနဲ ႔ နာေရး
ရံုးက ေျပာရပါတယ္။ ဆရာဝန္ေသ
ဆံုးေၾကာင္း Aတည္ျပဳခ်က္၊ ျမိဳ႕နယ္
ေဒသႏၱရ က်န္းမာေရး႒ာနက ေသ
စာရင္းကို နာေရးရွင္က Aဆင္သင့္
လုပ္ထားပါေပါ့။ ဒီႏွစ္ခုရျပီလို႔ A
ေၾကာင္းၾကားတာနဲ ႔ နာေရးရွင္ကုိ A
နီးဆံုးလမ္းကို ညႊန္ခိုင္းျပီး မၾကာခင္
မွာ နာေရးကား ေရာက္လာပါျပီ။
ယာU္ေနာက္လိုက္နဲ ႔ နာေရးေကာ္မ
တီဝင္က စတီးဗန္းေပၚ Aေလာင္း
ထည့္ျပီး Aလ်ဴမီနီယံေခါင္း Aုပ္ျပီး
ကားေနာက္ဖံုးထဲ ထည့္လိုက္ပါ
တယ္။ ေငြမေပးရဘဲ Aခမဲ ့ဆိုတာ
နာေရးရွင္က လက္မွတ္ထိုး ေပးရပါ
တယ္။ မရြ ံမရွာဘဲ ကိုင္တြယ္ရတဲ ့
ယာU္ေနာက္လိုက္နဲ ႔ ေကာ္မတီဝင္
ကို ေက်းဇးူတင္လို႔ ေငြေပးခ်င္လဲမရ
ပါဘူး။ ေငြယူတဲ ့သူကို သိရင္Aလုပ္
ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ေကာ္မတီက ထုတ္
ပစ္တာမိ်ဳး Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္
တတ္ပါတယ္ ။ မွန္ေခါင္းကို နာေရး
ရွင္က ထုငိုရင္လဲ တာဝန္က်တဲ ့ေကာ္
မတီဝင္က သတိေပးရပါတယ္။ ေသ
ဆံုးျပီး ၁ရက္ၾကာမွဆိုရင္ လူေသရဲ ့
ေဘာ္ဒီက ပ်က္ေနျပီမို႔ AေAးခန္း
က လက္မခံပါဘူး။ ကားAက္စီးဒင့္
ျဖစ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်လုိ႔ ေသဆံုး
ရင္ ေန႔ျခင္းသၿဂႋဳဟ္ရပါတယ္ ။ Aစိုးရ
ပိုင္တဲ ့ စည္ပင္သာယာ လက္ေAာက္
“မရြ ံမရွာဘဲ ကိုင္တြယ္ရတဲ ့
ယာU္ေနာက္လိုက္နဲ ႔
ေကာ္မတီဝင္ ကို
ေက်းဇးူတင္လို႔
ေငြေပးခ်င္လဲမရပါဘူး။
ေငြယူတဲ ့သူကို သိရင္Aလုပ္
ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ေကာ္မတီက
ထုတ္ ပစ္တာမိ်ဳး Aေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ တတ္ပါတယ္။”
Page 8
Volume 1, No 6
ခံ ေရေဝး ပဒန္ သုသာန္AေAးခန္း
ေတြက နာေရးကူညီမႈ Aသင္းA
တြက္ Aေလာင္းေဘာ္ဒီ ထားႏိုင္ဖို႔
ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ပဲ ေပးပါတယ္။
ဒီလုိ Aခက္Aခဲေတြ ၾကားကပဲ
နာေရးကူညီမႈAသင္း ရပ္တည္ေနရ
ပါတယ္။
ျပည္သူလူထုရဲ႕ Aခက္Aခဲေတြ
ကို AစU္ေလ့လာေနတဲ ့ နာေရးကူညီ
မႈ Aသင္းက ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ တဲ ့
ျပည္သူေတြ Aတြက္ Aခမဲ ့ သုခကု
သိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ထား
ပါတယ္။ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း
မွာ ေန႔စU္ေဆးလာကုသူေတြ မျပတ္
လပ္ပါဘူး။ မ်က္စိAခမဲ ့ ခြဲစိတ္ေပးပါ
တယ္။ Aထူးကု ဆရာဝန္ၾကီးေတြက
ပညာလွဴျပီး ေဆးဖိုးကို နာေရး ကူ
ညီမႈ Aသင္းက စိုက္ ထုတ္ေပးပါ
တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ Aသက္ႏွစ္
သက္ ကယ္တယ္ဆိုတဲ ့ AစီAစU္
လည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိ
ခင္ ေမြးဖြားဖို႔ ခက္ခဲလုိ႔ ဗိုက္ခြဲေမြးရ
မယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ Aတြက္
ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္လုိ႔ Aသက္
ေသဆံုး သြားရတာေတြရွိပါတယ္။ မိ
ခင္ေရာ ကေလးပါ Aသက္ဆံုးရႈံးရ
တာပါ။ဒီလိ ု Aျဖစ္Aပ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ေသ
ဆံုးသူေတြကို နာေရးကူညီမႈ Aသင္း
က သၿဂႋဳဟ္ေပးရေတာ့ ေဆးရံုေတြ
ကို ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ တကယ္
လိုAပ္တဲ ့ ဆင္းရဲသား ျပည္သူA
တြက္ နာေရးကူညီမႈ Aသင္းက
ေစာင့္ေရွာက္ပါရေစေပါ့။ ေဆးရံုေတြ
မွာ ဗိုက္ခြဲေမြးရမယ္ဆိုတဲ ့ ဆင္းရဲႏြမ္း
ပါးသူေတြ နာေရးကူညီမႈ Aသင္း စ
ရိတ္နဲ ႔ခြဲခ်င္ပါတယ္ ဆိုရင္ ေဆးရံုက
နာေရးကူညီမႈရံုးကို Aေၾကာင္းၾကား
ေပးပါတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္း စရိတ္Aား
လံုးကို နာေရးကူညီမႈ Aသင္းက
ေဆးရံုကို ေငြရွင္းေပးပါတယ္။
နာဂစ္ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ ခံရတဲ ့
ျပည္သူလူထုAတြက္ ေနစရာ၊ စား
စရာ Aျပင္ ေသဆံုးသြားတဲ ့ A
ေလာင္း ေတြကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ေပး
ပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံရတဲ ့
ျပည္သူေတြကို နာေရးကူညီမႈ A
သင္းက ကူညီေစာင့္ေရွာက္တဲ ့ A
တြက္ ဒီေန႔ဘာနဲ ႔စားသလဲလုိ႔ ဒုကၡ
သည္ေတြကိုေမးရင္ ေက်ာ္သူ ထမင္း
ေက်ာ္သူဟင္းလို႔ ျပန္ေျဖတဲ ့Aထိပါ။
ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္တဲ ့ ရြာေတြ
မွာ သၿဂႋဳဟ္စက္ေတြကိုလည္း နာ
ေရးကူညီမႈ Aသင္းက တည္ေထာင္
ေပးခဲ ့ပါတယ္။
က်မတုိ႔ ကမၻာၾကီးမွာ Aမွန္
တကယ္လုိAပ္ေနတာ ေမတၱာ တ
ရားပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ ႔ ကရုဏာ
တရားပါ။ လူသားAခ်င္းခ်င္း နား
လည္ သည္းခံမႈနဲ ႔ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ
ပါ။ ကိုယ္ၾကိဳးစြန္႔ Aနစ္နာခံျပီး A
မ်ား Aက်ိဳးသယ္ပိုးတဲ ့ ပရဟိတစိတ္
ပါ။ ဒီလုိျမင့္ျမတ္တဲ ့ စိတ္ေတြနဲ ႔ျပည္
သူလူထုရဲ႕ Aက်ိဳးကို AစU္သည္ပိုး
ေနတဲ ့ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္
သူက ျပည္သူလူထုေပးတဲ ့ Aကယ္ဒ
မီကိုေန႔စU္နဲ ႔Aမွ် ရေနတာပါ။
က်မတုိ႔ လူသားေတြကလည္း
ေလာက သရုပ္ေဆာင္ေတြပါပဲ။ လူ
ေတြရဲ႕ေတြ ႔ၾကံဳဆံုကြဲ မလႊဲသာဓမၼတာ
ဇာတ္ခံုမွာ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ၾကည္ႏူး
စရာ၊ ႏွစ္သိမ့္စရာ၊ Aသည္းထိတ္
စရာ၊ ေၾကကြဲစရာ၊ ဝမ္းနည္းစရာ
Aျဖာျဖာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ကံ ပစ္ခ်
တဲ ့ ကိုယ့္ဘဝကို တာဝန္ေက်ေAာင္
သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ Aမ်ားAက်ိဳး
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ ဘဝမွာ Aမွတ္
တရရွိေစမယ့္ Aကယ္ ဒမီေတြ A
မ်ား ၾကီးရမယ္ဆိုတာ က်မယံုၾကည္
လ်က္ပါ။

ႏွင္းပန္းAိမ္


Online Offline Private File ႏွင့္
data မ်ားလုံၿခံဳေစဖုိ႔
Online Aတြက္
IE ကိုဖြင့္ပါ။ Tools Menu မွာ ရွိတဲ ့ internet options ကေန
Clear History ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ‘Cache’ ကိုရွင္းပါ။ ပိုၿပီး
Aႏၱရာယ္ ကင္းေစခ်င္ရင္ ‘Cookies’ ေတြကို ရွင္းပါ။
Firefox ကို ဖြင့္ပါ။ “Options” ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
- Privacy ကို ကလစ္ႏွိပ္တဲ ့Aခါမွာ box ရဲ ့ ေAာက္ဆံုးမွာ
“private data” ေတြ ႔ရပါမယ္။ “Setting” ကို ၀င္ၿပီး
Aမွန္ျခစ္ေတြ ေပးထားပါ။ OK ႏွိပ္ၿပီး ျပန္ထြက္ပါ။ “Always
Clear my private data when I close firefox” ေရွ ႔မွာ
Aမွန္ျခစ္ေပးပါ။ Cyber cafe မွာ သံုးစြဲဖို႔ သင့္ေတာ္ေစတဲ ့
tool တစ္ခုပါ။
Offline Aတြက္
ကိုယ့္ရဲ႕ဖိုင္ေတြ၊ folder ေတြ၊ ebook စတာေတြကို လံုျခံဳေစဖို႕
နည္းလမ္းAေျမာက္Aျမား ရွိပါတယ္။ password ေပးျပီး
သိမ္းဆည္းထားတာဟာ AလံုAျခံဳဆံုးပါပဲ။ Aဲဒီလို pass-
word ေပးတဲ ့Aခါမွာ သိမ္းဆည္းခ်င္တဲ ့ ဖိုင္ေတြကို folder
တစ္ခုထဲကို Aရင္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ ကုိယ္မွတ္မိတဲ ့ Name
ေျပာင္းပါ။ ျပီးရင္ Windows ရဲ႕ built-in zip format ကို pass-
word ေပးပါ။
Aခ်ပ္ပို စာမ်က္ႏွာ(၁) သို႔………….
Page 9
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ေတာပိုင္း
ဘက္က ရြာေလးတရြာကို မိဘေတြနဲ ႔
ေရာက္ခဲ ့ဖူးတယ္။ ရြာAမည္ကို
ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။
ရြာေလးက ေခ်ာင္းတခုကို ေက်ာ
ျပဳထားတာ။ Aိမ္သာေတြကိုလဲ
ေခ်ာင္းထဲကို ထုတ္ေဆာက္ထား
တယ္။
Aိမ္သာဝင္ရင္ လူရိပ္ျမင္တာနဲ ႔
ေAာက္မွာ ငါးေတြက ေရာက္ေနၿပီ။
Aစံုစားတဲ ့ ငါးစင္ရိုင္းေတြေပါ့။ သီးခံ
ပါဗ်ာ။ ရြ ံ႕စရာေတြ ေရးခ်င္လို႔ မ
ဟုတ္ပါဘူး။ လိုAပ္လို႔ပါ။ ဆက္ရ
ရင္ တတံုးက်တိုင္း ေAာက္မွာ ပြက္
ေလာရိုက္ေနတာမ်ား။ Aုန္းAုန္းကို
ထေနတာပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ Aသားမေရွာင္ဘူး။
ေတာထဲ ေတာင္ထဲ ေနတုန္းက ဆို
ငတ္လြန္းေတာ့ ရတဲ ့ AသားAကုန္
စားရတာ။ ဒါေပမယ့္ ငါးစင္ရိုင္းေတာ့
မစားဘူး။ Aဲဒီ ေAာက္တန္းက်တဲ ့
စရိုက္ကို ရြ ံလို႔ကို မစားတာ။
မတရားတဲ ့ Aုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဆို
တာ သူတို႔Aာဏာ တည္ၿမဲေရး A
တြက္ Aဓိကထား လုပ္တာက A
တိုက္Aခံေတြကို ကြဲေAာင္ခြဲတာပါ။
ကြဲေန၊ ၿပဲေန၊ ေဆာ္ေနမွ သူတို႔ သာ
သာေလး ေနရမွာေလ။
Aဂၤလိပ္ေခတ္ကလဲ ခြဲတယ္။
ကြဲတယ္။ မဆလေခတ္မွာလဲ ခြဲ
တယ္။ ကြဲတယ္။ ဒီဘက္ နဝတ ၊
နAဖ ေခတ္မွာလဲ ခြဲတယ္။ ကြဲ
တယ္။ ကရြတ္ကြင္း လိုက္ေနတာပါ။
Aလြယ္ဆံုး ခြဲနည္းကေတာ့ ညီေန
တဲ ့ သူေတြၾကားမွာ၊ တနည္းေျပာ
ရယင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူေနတဲ ့ သူေတြ
ၾကားမွာ မက္လံုးတခု ခ်ေပးလိုက္
တာေပါ့။ Aဲဒီမွာ ရာထူးလဲ ပါခ်င္
ပါမယ္။ ရပိုင္ခြင့္လဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ရႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ ဆိုတဲ ့
Aနံ႔ေလး ပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ။ Aဂၤလိပ္
ေခတ္မွာ ၉၁ ဌာန Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ ႔
ဂ်ီစီဘီေAကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ သလို
ေပါ့။
ေတာက္ေလွ်ာက္ျပန္ စU္းစားရင္
နဝတ ၊ နAဖတီးတဲ ့ ဆိုင္းနဲ ႔သာ A
တိုက္Aခံေတြက ကခဲ ့ရတာပါ။ ေရြး
ေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္ဆို ေျပာ
လိုက္ ၊ ဝိုင္းၿပိဳင္လို႔ႏိုင္ေတာ့လဲ ဟုိA
ေၾကာင္းျပ ဒီAေၾကာင္းနဲ ႔ Aခ်ိန္ဆြဲ၊
ေတာ္ၾကာ Aမ်ိဳးသား ညီလာခံ ၊
ေတာ္ၾကာ ရုတ္မက္ ၊ သူတို႔ လုပ္သ
မွ် ေနာက္မွာ ျငင္းလိုက္ ခုန္လိုက္
ၾက၊ ကြဲၾက ၿပဲၾက ။ ျပန္စU္းစားရင္
ျမင္ႏိုင္ၾကမွာပါ။
Aခု တခါပဲ ဒီကရြတ္ကြင္းထဲက
ခြဲထြက္ၿပီး ကိုယ့္ဆိုင္းသံ ကိုယ္စႏိုင္
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီလိုပဲ
ျမင္မိပါတယ္။ Aာဏာရွင္ဆိုတာ
ရုပ္ရွင္ထဲမွာပဲ ျမင္ ဘူးတဲ ့ လူေတြ
ေရးတဲ ့ စာAုပ္ထဲက သေဘာတရား
ေတြနဲ ႔ လိုရာဆြဲေတြးေနၾကတာေတြ
ၾကားေတာ့ ရယ္ခ်င္လာတယ္။ေခြးပါး
စပ္က နတ္စကားမထြက္သလို မေပး
ခ်င္လို႔ Aခ်ိန္ဆြဲ ကၽြန္ဇာတ္သြင္း ေန
တဲ ့ နAဖဆီက ဒီမိုကေရစီရမယ္လို႔
ျမင္ေနၾကရင္ေတာ့ ရယ္ခ်င္ လိုက္
တာ ဖတ္ဖတ္ေမာ ရင္ဘတ္ ေနာက္
က ေက်ာလို႔ ေျပာရံုပဲ ရွိေတာ့ တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုန္းကမွ NLD
ပါတီဝင္ မျဖစ္ခဲ ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ Aခု
သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္တယ္။ သူတို႔
ဟာ Aခု လူထုေရွ႕ေဆာင္ ပါတီ
Aျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ျပ
ေနတယ္။ သူတို႔ေနာက္မွာ ၁၉၉၀
တုန္းက Aျပတ္Aသတ္ ေထာက္ခံ
ခဲ ့တဲ ့ ျပည္သူလူ ထုႀကီး ရွိတယ္။
ကိုယ္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို
ေလးစားတဲ ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရွိ
တယ္။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္
လွန္ေရးကာလရယ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
Aေရးေတာ္ပံုႀကီးရယ္မွာ လူထုလူ
တန္းစား Aားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား လူ
မ်ိဳးမ်ား Aားလံုး စုစည္းညီညြတ္ ခဲ ့
ၾကဖူးတယ္။
ဝန္ထမ္းေတြ တင္မကဘူး။ စစ္
သားေတြ ရဲေတြလဲပါတယ္။ Aခုလဲ
တခဲနက္ ပါဝင္လာၾကဖို႔ ဆႏၵေတြ
ျပဳေနၾကၿပီ။ ဒါဟာေနာက္ထပ္ စု
စည္းညီညြတ္မႈတခု၊ လႈပ္ရွားမႈႀကီး
တခုျဖစ္လာရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။
လမ္းေပၚကို လူေတြ ထြက္လာဖို႔
ထက္ Aားလံုး စုစုေႏြးေတြ ၊ ကိုထင္
ေက်ာ္ေတြ၊ လမ္းျပၾကယ္ေတြ ၊ ဒါမွ
မဟုတ္ ေက်ာ္သူေတြ ။ မိမိတို႔ တတ္
ႏိုင္သေလာက္ တိုင္းျပည္ကို ျပည္သူ
လူထုကို ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တဲ ့စိတ္၊
မတရားမႈကို ေခါင္းငံု႔မခံဘူး ကိုယ္
တတ္စြမ္းတဲ ့နည္းနဲ ႔ တုန္႔ျပန္မယ္ ဆို
တဲ ့ စိတ္ဓါတ္ပဲ လိုတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီတံပိုးႀကီးကို
ထမ္းထားရတာ ျပည္သူလူထု Aား
လံုးက ထမ္းထားရတာ။ Aခြန္ေတြ၊
Aတုပ္ေတြနဲ ႔ ထမ္းထားရတယ္။ Aဲဒီ
စစ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားႀကီး လည္
ေနေAာင္ လုပ္Aားေတြနဲ ႔ ထမ္းထား
ရတယ္။ တၿပိဳင္နက္ လႊတ္မခ်ႏိုင္
ေသးရင္ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာခ်ရမွာ
ေပါ့။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိစၥAဝဝကို
သူတို႔ တာဝန္မယူရင္ ျပည္သူ႔ဝန္
ထမ္းေတြ စုၿပီး တာဝန္ယူႏိုင္တယ္။
နာဂစ္မွာလဲ ဒီလိုပဲ ရုန္းကန္ၾကရ
တာပဲ။ သူတို႔နဲ ႔သာ ပစ္ထားရင္
Aကုန္ ငတ္ေသကုန္မွာေပါ့။
ကိုယ္မလိုAပ္တဲ ့၊ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မ
ထားတဲ ့၊ လက္နက္နဲ ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္ေန
သူေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ ့ နည္းက
ဖယ္ထုတ္ထားတဲ ့နည္း AသိAမွတ္
မျပဳတဲ ့နည္းက Aေကာင္းဆံုး ျဖစ္
တယ္။ ျပည္သူAားလံုး လြယ္ကူစြာ
လုပ္ႏိုင္တဲ ့နည္းလဲျဖစ္ပါတယ္။
ျပန္ေကာက္ရယင္ ၁၉၉၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၊ Aမ်ိဳးသား ညီလာခံ ၊
၂၀၀၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ၊ Aခု လာ
မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဆိုရင္
၂၀၁၀ဟာ နAဖရဲ႕ စတုတၳ မက္လံုး
ျဖစ္တယ္။ ေခ်ာင္းထဲက ငါးစင္ရိုင္း
ေတြ Aတြက္ဆို စတုတၳ Aတံုးလဲ
ျဖစ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ႀကိဳးစားခဲ ့ၿပီးၿပီ။
သူတို႔ေရြးတဲ ့ လမ္းကေန Aေျဖရွာဖို႔။
Aခုထိ ဘာလမ္းစမွ မေတြ႕လို႔ လူ
ထုပါတီ က လမ္းေၾကာင္းရွာခဲ ့တာ။
ဒီလိုပဲ ယံုၾကည္တယ္။
ဒီAတြက္ ပါတီပ်က္ေတာ့မယ္
ဘာမယ္ေျပာေနၾကတာ။လက္နက္ရွိ
တိုင္းလဲ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ ရတာ
ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရတယ္ဆို သူ
တို႔က Aခုဆန္႔က်င္ေနတဲ ့ Aတိုက္
Aခံေတြကို ေသဒဏ္ေတြေပး လိုက္
မွာေပါ့။လုပ္ခ်င္တာေတာ့ လက္ကို
ယားေနမွာေပါ့။ Aဲေလာက္ေတာ့ မ
လြယ္ဘူး။
ငါးစင္ရိုင္းေတြ ပြက္ေနတာကို
Aသိ Aမွတ္ျပဳခ်င္လဲ ျပဳၾကေပါ့ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေတြးမိရင္ ရြ ံ႕လြန္း
လို႔။

စစ္ကၽြန္ခံမယ့္Aစား
တျခားဘယ္လမ္းကိုေရြးေရြး
Aားလံုးက ကၽြန္ခံတာထက္
သာတာႀကီးပဲ။

D-Wave
Volume 1, No 6
ကုိလူ Aဖုိ႔ ျမင္သမွ်ေတြ ႔သမွ် Aထူး
Aဆန္းေတြသာ ျဖစ္ေနသည္။
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈ
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္တာႏွင့္ သူနဲ ႔
Aတူ လုိက္လည္ျခင္းျဖစ္လုိ႔ ကုိလူ
Aဖုိ႔ Aေတြ ႔သစ္ေတြနဲ ႔ ႀကံဳေနရ
သည္။
စေရာက္သည့္ေန႔က..................
“လျပည့္” (Aမ်ားေရွ႕မွာေခၚရင္ လ
ျပည့္၊ သူ႔ေနာက္ကြယ္မွ ာ ဆုိရင္ေတာ့
သူငယ္ခ်င္းAားလုံးက လျပည့္ လုိ႔
Aသံ ဆက္ေခၚၿပီး၊ ႏွစ္ေယာက္
တည္း ဆုိရင္လည္း လျပည့္လုိ႔ ေခၚ
ေနၾကAတုိင္းေခၚလုိက္သည္)
“ဗ်ာ”
“ဒါက ဘာလဲကြ၊ၿမိဳ႕လား၊႐ြာလား”
“ငါလဲ AတိAက်မေျပာတတ္ဘူး၊
Aိမ္ေပၚမွာAဖုိးရွိတယ္၊လာ Aဖုိးကုိ
သြားေမးၾကည့္ရေAာင္”
“Aဖုိး”
“ေAး၊ လာၾကေလကြာ၊ ဘာလဲကြ ”
“ဒီမွာ သားသူငယ္ခ်င္းက ေမးေနလုိ႔၊
ဒါ ၿမိဳ႕လား၊ ႐ြာလားတဲ ့”
“ငါ့တူက Aဘတုိ႔ ေဒသကုိ ၿမိဳ႕လား၊
႐ြာလား ခန္႔မွန္းဖုိ႔ မ်က္စိလည္ေနၿပီ
ထင္တယ္”
“ဟုတ္ကဲ ့ Aဘ၊ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လုိ
မွ မမွန္းတတ္ေတာ့ဘူး တခ်ိဳ႕ေနရာ
က်ေတာ့…”
“ဟားဟားဟား……ဟုတ္တယ္ ငါ့တူ
ေရ၊ တခ်ိဳ႕ေနရာက နတ္ဘုံနတ္နန္း
လုိ၊ တခ်ိဳ႕ေနရာက ငရဲဘုံငရဲခန္းလုိ
ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ ခန္႔မွန္းႏုိင္
ေတာ့မွာလဲကြ၊ ျဗဟၼာ့ျပည္က ပထမ
စ်ာန္ျဗဟၼာဘုံလုိ Aေကာင္းဆုံး ေန
ရာမွာ ေနတာက မဟာျဗဟၼာ၊
ေနာက္ ဒုတိယတန္းေနရာေနတာက
Aတုိင္ပင္ခံေတြ ေAာက္ဆဲြေတြေန
တဲ ့ ျဗဟၼပုေရာဟိတာနဲ ႔ Aညံ့ဆုံးေန
ရာ ေနရတဲ ့ Aလုပ္Aေႂကြးေတြ
ေနတဲ ့ ျဗဟၼပါရိသဇၨာလုိ႔ရွိသလုိ ငရဲ
ဘုံ ငရဲခန္းလုိေနရာမွာ ေနၾကတာက
ငါ့Aလုပ္Aေႂကြးေတြ ေနတာ၊ Aဲဒီ
ထက္ နဲနဲေကာင္းတဲ ့ေနရာမွာ ေန
တာက ငါ့Aႀကံေပး Aႀကံယူေတြျဖစ္
ၿပီး၊ Aေကာင္းဆုံးေနရာေတြက ငါ
ေနတဲ ့ေနရာကုိးကြ၊ မွတ္ထား ဒါကုိ
ေဒသထူးလုိ႔ေခၚတယ္ကြ …ဟားဟား
ဟား”
လျပည့္ Aဖုိးက တဟားဟားဟားနဲ ႔
Aားပါးတရ ေျပာခ်လုိက္ၿပီး၊ ေရွ႕က
ဖန္ခြက္ကုိလည္း တလက္စတည္း
ေကာက္ေမာ့ခ်လုိက္ခ်ိန္တြင္ ကုိလူ႔
မွာေတာ့ တAံ့တၾသနဲ ႔ “ေဒသထူး”
လုိ႔ ပါးစပ္ကပါ Aသံထြက္ကာ ပါးစပ္
ဟေနရွာေတာ့သည္။
“ေAး…၊ ေဒသထူးကြ ….၊ ေဒသထူး၊
ေဒသထူး ဆုိတာနဲ ႔ လက္နက္ခဲယမ္း
Aျပည့္ထမ္းထားၿပီး လက္နက္ကုိင္
Aခ်င္းခ်င္း မတုိက္ခုိက္ရဲလုိ႔ မင္းတုိ႔
ေဒသက ဒုိ႔လုိခ်င္တာ ရေAာင္လုပ္
ေပး- ဒုိ႔ေဒသက မင္းတုိ႔လုိခ်င္တာ
လည္း Aကုန္ေပးမယ္ ေသနတ္သံ
မျမည္ေရး နားလည္မႈနဲ ႔ တည္
ေဆာက္ထားတဲ ့ Aထူးေဒသ နဲ ႔
ဘာမွ မဆုိင္ဘူးေနာ္”
“ေၾသာ္…ဟုတ္. ဟုတ္ကဲ ့”
“ေနာက္ၿပီး ဒီေဒသဟာ ဘယ္ေဒသ
နဲ ႔မွ မတူဘူး၊ငါနဲ ႔ ငါ့သားသမီးေျမးျမစ္
ေတြက်ေတာ့ လုပ္ခ်င္သလုိ Aကုန္
လုပ္လုိ႔ရၿပီး၊ ငါ့AႀကံေပးAႀကံယူ
ေတြ ကေတာ့ ငါ့ကုိ မဆန္႔က်င္တာ
မွန္သမွ်ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတာေပါ့၊ Aဲ…
က်န္တဲ ့ ငါ့Aလုပ္Aေႂကြး ေတြက
ေတာ့ ျဖစ္သလုိေပါ့ ျမင္တဲ ့Aတုိင္း
ေလ ငရဲဘုံကလုိပဲေပါ့ ၊ ဟင္း…
ဟင္း… ဟင္း…ဒါေတြက ဗုဒၶဘာသာ
Aေနနဲ ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ကံ ေပါ့ကြာ…
ဟုတ္လား”
“ဟုတ္…ဟုတ္.ဟုတ္.”
ကုိလူလဲ ျဗဟၼာAေၾကာင္းေတြ၊ ဗုဒၶ
ဘာသာAေနေတြနဲ ႔ ေျပာေနတာ
ၾကားရေတာ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ ႔
တဟုတ္ဟုတ္ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။
“ေAာ္…ဒါနဲ ႔ Aဖုိး..ဒီညေန Aဖုိးတုိ႔
၂၀၁၀ ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြ ဖြင့္ပဲြ
ရွိတယ္ မဟုတ္လား”
“ေAးေလ၊ မင္းသူငယ္ခ်င္းကုိလဲ
ေခၚသြားေပါ့၊ ႀကိဳက္တဲ ့ ေနရာက
ၾကည့္ပေစေပါ့”
“Aင္းပါ၊Aဖုိးရာ”
…………….................................
“ေဟ့ေကာင္ လျပည့္ မင္းAဖုိးလဲ
မေတြ ႔ပါလား”
“Aင္း”
“ဒီပဲြမွာ မင္းAဖုိးက Aဓိက မဟုတ္
လား”
“ေAး၊ဟုတ္တယ္ေလကြာ၊ဒါေၾကာင့္
ဟုိတေန႔က ပဲြမွာ သူစကားေျပာတာ
ေပါ့ မွတ္ထား၊ ဒုိ႔Aဖုိးက ေနာက္ပဲြA
တြက္ မေသခ်ာရင္ ေရွ႕ပဲြမွာ ဘယ္
ေတာ့မွ စကားထြက္မေျပာဘူး”
“Aင္းေလ၊ဒါဆုိ Aခုဘယ္လုိျဖစ္တာ
လဲ ”
“ေAး၊ငါလဲ မသိေသးဘူး”
“ေဟ့..၊ ေဟ့.. ဟုိမွာ ဘာေတြျဖစ္ေန
ၾကတာလဲ၊ၿပိဳင္ပဲြဝင္မဲ ့ Aသင္းေတြလဲ
႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္နဲ ႔၊ပရိသတ္ေတြလဲ
႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္နဲ ႔ပဲ … သြားစုံစမ္း
ၾကည့္Uီးေလ”
“ေAး၊ မင္းဒီမွာပဲ ထုိင္ေန၊ ငါသြား
ၾကည့္လုိက္Uီးမယ္”
ဖုိးလျပည့္က ကုိလူ႔ကုိ ေသခ်ာမွာ
ကာ တာဝန္ရွိသူေတြကုိ သြားေျပာ
ၿပီး၊ ဘယ္ေရာက္သြားသည္မသိ။
...............................................
“ေဟ့ ကုိလူ ထ.ထ၊ ဒုိ႔Aဖုိးေတာ့
ဖုတ္သြင္းက်ားAကုိက္ခံလုိက္ရၿပီ ”
“ဗ်ာ..ဘယ္လုိ”
“ဖုတ္သြင္းက်ား”
ကုိလူလဲ ဘုမသိ၊ဘမသိနဲ ႔ လျပည့္
ဆဲြရာေနာက္ တေကာက္ေကာက္ ပါ
ရင္း Aိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ ့ေတာ့သည္။
...............................................
“ ေဟ့ေကာင္…ဘာလဲ၊ မင္းAဖုိး…၊
ဖုတ္သြင္းက်ား…”
“ေAး၊မနက္ျဖန္ မင္းျပန္ေတာ့ကြာ၊ မ
နက္ျဖန္ ဖလုိက္နဲ ႔ ငါမင္းAတြက္
စီစU္ေပးလုိက္မယ္၊ေဆာရီးကြာ.ေနာ္၊
ေနာက္တေခါက္မွ ေAးေAးေဆး
ေဆး ငါျပန္စီစU္ေပးမယ္ မင္းA
တြက္”
Aားနာပါးနာ၊မခံခ်ိမခံသာ ေျပာလာ
တဲ ့ ငလျပည့္ရဲ႕ စကားေၾကာင့္….....
ေနာက္ၿပီး ဒီေဒသဟာ
ဘယ္ေဒသနဲ ႔မွ မတူဘူး၊ငါနဲ ႔
ငါ့သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြ
က်ေတာ့ လုပ္ခ်င္သလုိ
Aကုန္လုပ္လုိ႔ ရၿပီး၊
ငါ့Aႀကံေပး Aႀကံယူေတြ
ကေတာ့ ငါ့ကုိ
မဆန္႔က်င္တာ
မွန္သမွ်ေတာ့
လုပ္လုိ႔ရတာေပါ့၊ Aဲ…
က်န္တဲ ့ ငါ့Aလုပ္Aေႂကြး
ေတြကေတာ့ ျဖစ္သလုိေပါ့
ဒြိဇာ
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
“ေဟ့၊မင္းAဖုိးေျပာတဲ ့ ေဒသထူး…၊ မင္း
Aဖုိးရဲ႕ ၂၀၁၀ဖလားနဲ ႔ မင္းေျပာတဲ ့ မင္း
Aဖုိး ဖုတ္သြင္းက်ား ကုိက္ခံရတယ္ဆုိ
တာေတြက ဘာေတြလဲ ကြ ”
“Aင္း…၊ဒုိ႔ေဒသထူးက ဒုိ႔Aဖုိးေျပာ တဲ ့
ဗုဒၶဘာသာAေနAရ ကံဆုိတာ ကုိယ့္
ေနာက္ကလူ ကန္မွာကုိ ေျပာတာကြ၊
ဒါေၾကာင့္ ဒုိ႔Aဖုိးဆုိ သူ႔ ေနာက္ကလူကု ိ
ဘယ္ေတာ့မွ Aနား ေရာက္ေAာင္ A
ကပ္မခံဘူးကြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုိ႔Aဖုိး
ရဲ႕ ၂၀၁၀ ဖလားပဲြဆုိတာက ေဒသ
တုိင္းမွာ လုပ္ေနၾကAတုိင္း လုပ္တာ
ထုံးစံ Aတုိင္းဆုိရင္ ဖြင့္ပဲြေန႔မွာ Aရင္
Aႀကိမ္က Aႏုိင္ရတဲ ့ Aသင္းက ဖလား
ျပန္Aပ္တယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ Aခု ေတာ့
ဒီAသင္းက ဖလားျပန္မAပ္ဘူး၊ မAပ္
တဲ ့Aျပင္ Aရင္ Aႀကိမ္က သူတုိ႔ႏုိင္
တာ Aခုထိ ဖလားေတာင္ ကုိင္ေျမႇာက္
ခြင့္မရလုိ႔ ဒီပဲြမွာ သူတုိ႔မဝင္ၿပိဳင္ဘူး လုပ္
ေနလုိ႔ ကြင္းထဲမွာ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္
သြားတာ”
“ေဟ၊ ဒါဆုိဖလားက Aခုဘယ္မွာလဲ၊
တကယ္ပဲ ဒီAသင္းက Aႏုိင္ရၿပီး ဖ
လား မရတာလား”
“ေAး၊ ဒုိ႔Aဖုိးေျပာတာကေတာ့ Aဲဒီ
တုန္းကၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ဖလားဟာ သူ႔ဖလား မ
ဟုတ္ဘူးတဲ ့၊ Aဲဒီဖလားပဲြ က်င္းပေပး
တဲ ့လူလဲ ေသသြားၿပီ၊ ဖလား ဒီဇုိင္နာလဲ
ေသသြားၿပီဆုိမွေတာ့ ဘယ္ကလာၿပီး
ဖလားက ရွိUီးမွာလဲ၊ Aဲဒါေၾကာင့္ သူ႔နဲ ႔
လည္း မဆုိင္ ဘူး၊ ၂၀၁၀ ဖလားသာ သူ႔
ဖလားတဲ ့”
“ေAးေလ၊ဒါဆုိAခု မင္းAဖုိး က်င္း
ပမယ့္ ဖလားက ဘယ္မွာလဲ ၊ ႏုိင္တဲ ့ A
သင္းကုိ ေပးဖုိ႔ေရာ ဖလားက Aဆင္
သင့္ ျဖစ္ၿပီလား”
“ဟာ၊ဒုိ႔Aဖုိးက Aားလုံးကုိ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ စီမံၿပီးသားပါကြ၊ ႏုိင္တဲ ့Aသင္း
ကုိ ေပးဖုိ႔ဖလားက Aဆင္သင့္ ၂၀၀၈
ကတည္းက လုပ္ ထားတဲ ့ Aေျခခုံေပၚ
က ေသနတ္ေျပာင္းဝမွာ ထည့္ထားၿပီး
သားပါ”

“ဗ်ာ…..”

ဒြိဇာ
ရနံသစ္ေတြက
နံရံေတြကို သုတ္လိမ္း
Aေတြးလံုးေတြက ထိုးေဖါက္..
ေနျခည္သစ္ကို ေမွ်ာ္သူတို႔က
စိတ္ဓာတ္ေတြ
သံမဏိAိမ္ တည္ေဆာက္လို႔ေနရဲ႕...။

Aဂၤါသူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံက
ေတာင္ပံေတြ တျဖတ္ျဖတ္ခတ္
နံရံေတြဆီ ပ်ံသန္း သာဓုေခၚဖို႔ သြားေလရဲ႕...။

၂ဝဝ၄-ဇူလိုင္-၁၃-ကစၿပီး
Aဂၤါျခသၤ ့ ေရွ ႕ေတာင္ေကြ႕မွာ
ေလထန္မိုးသဲ မုန္တိုင္းထဲ
မီးလွ်ံလို ရဲရဲေတာက္ ေနပူေAာက္မွာ
မေၾကာက္တရား လက္ကိုင္ထား၍
ဆုေတာင္းသံေတြ ဘဝဂ္ညံသည္
မိုးတိမ္ယံက.. နတ္မ်ားေဒဝါသိေစသား...။

ေဟ့-မိစၧာဒိ႒ိ
သာသနာကို ဘယ္လိုဖ်က္
ဒို႔Aသက္ေတြ ေသေသ
ဒို႔ဘဝေတြ ေၾကေၾက ဝသုန္ေျမ သက္ေသျပဳ
ေခါင္းေလာင္းထိုးလို႔ သာဓုေခၚလိုက္မယ္
မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား က်ဆံုးပါေစသား.....။

ေတာ္လွန္ေရးတေခတ္၏ သားေကာင္းရတနာမ်ား
Aစိမ္းေရာင္ ညစ္ပုတ္ပုတ္ကို၊
Aနီေရာင္ရဲရဲနဲ ႔ စုတ္ခ်က္ပီသစြာ
ပန္းခ်ီေရးလိုက္တဲ ့၊
ေတာ္လွန္ေရးတေခတ္၏ “သားေကာင္းရတနာ”
Aေမရယ္...မငိုပါနဲ႕
ေထာင္ဆိုတာ..“ေတာ္လွန္ေရးတေခတ္မွာ
သူရဲေကာင္းတိုရဲ ႕နားခိုရာပါAေမ”
သံတိုင္ပိတ္ Aခန္းက်U္းထဲက
သားရဲ ႕ရုပ္ဘဝကို
သူ တို႔ေတြ သိပ္ေၾကာက္လြန္းလို႔
မဲဇာခရီးမွာ
ရတုေတးကို ဆိုခ့ဲရတာပါ Aေမ...။

ေတာ္လွန္ေသာ ပန္းပဲဖိုရဲ႕ မီးျပင္းျပင္းထဲမွာ
ေဆးသားရဲရဲတင္ထားတဲ ့ သားစိတ္ဓာတ္ကို
သူတို႔ Aညြန႔္ခ်ိဳးလို႔မရပါဘူး။

Aေမွာင္ထဲက ေစာရဟာ
Aမွန္တရားရဲ႕ Aလင္းတန္းကို
ေၾကာက္တတ္တာ သမိုင္းရဲဲ႕ျဖစ္ရပ္ Aမွန္ပါပဲ ...
Aေမ.....ပုဂံရာဇဝင္ထဲက'က်န္ရစ္'Aတြက္
မ်ိဳးဆက္ ေတြ Aေၾကြမ်ားခ့ဲေပမယ့္
ေနာက္ဆံုးေတာ့ က်န္ရစ္ဟာ ေAာင္ပြဲခံခဲ ့တယ္..။

ေဟာ..Aခုေတာ့..
ေနဝင္ညမွာ လမ္းေပ်ာက္ရွာမရတဲ ႔
စိတၱဇမာယာသမားေတြ
ေရေမ်ာကမ္းတင္၊ က်ီးထိုး ေလာက္တက္
ဘဝပ်က္ေတာ့မယ္..Aေမေရ...။
တက္ေနထြဏ္း
မွတ္ခ်က္-(က်န္ရစ္=ပါးစပ္ေျပာပံုျပင္ထဲက 'က်န္ရစ္' )


" Aဂၤါဆုေတာင္း
သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕
ေခါင္းေလာင္း ထိုးသံ ဘဝဂ္ညံ "
Page 12
Volume 1, No 6

စိုးေနလင္း
နိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားျပီး နုိင္ငံေရး
Aသိပညာရွိတဲ ့သူေတြ၊ Aမွန္တ
ရား၊ တရားမွ်တမွဳ၊ လူ႕Aခြင့္Aေရး၊
ဒီမိုကေရစီေရးကို လိုလားေတာင့္တ
တက္ႀကြလွဳပ္ရွားသူေတြနဲ႕ နိုင္ငံေရး
Aေတြ႕Aႀကံဳရင့္က်က္သူ ၀ါရွိသူ
ေတြ Aေနနဲ႕ ကိုယ္က ကိုယ့္ဆႏၵ
Aေလွ ်ာက္ ကိုယ့္Aျမင္ ကိုယ့္A
ေတြးကို ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိ္ုတာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ သတင္းစာနယ္ဇင္းေတြက
ေမးျမန္းလာလို႕ Aေျဖေပးေျပာဆိုရ
တဲ ့ Aခါပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိႀကီးႀကီးထား
သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။
နိုင္ငံေရး Aသိပညာရွိသူေတြ
Aတြက္က စU္းစားေတြးေခၚ Aခ်က္
Aလက္ရွာေဖြ ေလ့လာ Aကဲျဖတ္
လို႕ ရနုိင္ေပမယ့္ နိုင္ငံေရးAသိပ
ညာ ဘ၀Aရ AေျခAေနAရ Aား
နည္းသူ မရွိသူေတြျဖစ္တဲ ့ သာမန္
Aေျခခံ ျပည္သူလူထုႀကီးကို Aမွား
Aမွန္ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ ခက္ခဲ
သြားေစတဲ ့ ေတြေ၀သြားေစနိုင္တဲ ့
AေျပာAဆိုမ်ိဳးကိုေတာ့ Aထူးသ
ျဖင့္ ခုလိုျမန္မာနိုင္ငံAတြက္ Aေရး
ႀကီးတဲ ့ AေျခAေနမ်ိဳးမွ ာ သတိထား
ေရွာင္ရွားသင့္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးျဖစ္ဖို႕ေစ့ေဆာ္
ေပးလိုက္တာကေတာ့ ဒီဗီဘီ Aင္
တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ 12th April
2010 ေန႕စြဲနဲ႕ ေဖာ္ျပထားတဲ ့ “ေရြး
ေကာက္ပြဲ ပညာေပးေရး လုပ္မွျဖစ္
မည္ဟု Aမ်ိဳးသားေရး Uီး၀င္းနိုင္က
ေျပာဆို”ဆိုတဲ ့ သတင္းတိုေလးပါ။
ျပည္ပAေျခစိုက္ စာနယ္ဇင္ းဆရာ
ႏွစ္Uီးရဲ ့ ေဆာင္းပါး ႏွစ္ပုဒ္ကိုလည္း
ျပီးခဲ ့တဲ ့ ရက္ပိုင္းAတြင္းမွာ ဖတ္
လိုက္ရပါေသးတယ္။ ျပည္ပAေျခ
စိုက္ျဖစ္တဲ ့Aတြက္ ျပည္တြင္းကA
ေျခခံ ျပည္သူလူထုႀကီး Aတြက္
သက္ေရာက္မွဳ သိပ္မရွိနိုင္တဲ ့A
တြက္ ေဆာင္းပါးေရးဖို႕ Aထိ စိတ္မ
ပါခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္Aထက္မွာ တင္ျပ
ခဲ ့တဲဲ ့ သတင္းကေတာ့ မေတာ္တဆ
ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္း တေစာင္
ေစာင္က ေဖာ္ျပခြင့္ရလို႕ ေဖာ္ျပလုိက္
မယ္ဆိုရင္ သာမန္Aေျခခံ ျပည္သူ
လူထုAတြက္ မေကာင္းတဲ ့ သက္
ေရာက္မွဳ ရွိနိုင္တဲ ့Aတြက္ ေရးျဖစ္
သြားတာပါ။ Aဲဒီသတင္းAရ ျပည္သူ
လူထုကိ ု ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပး
ေရး လုပ္မွျဖစ္မယ္လို႔ Aမ်ိဳးသား
ေရး Uီး၀င္းနိုင္က ေျပာတာကေတာ့
ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ပညာေပးေရး
လုပ္တာက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ဘယ္္လိုပညာေတြကို ေပးမွာပါ
လဲ။ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး AေျခAေန
ကို နားလည္သိမွီသူေတြေရာ ျပည္သူ
လူထုႀကီးက ယံုႀကည္Aပ္ႏွံထားတဲ ့
Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္က
ေရာ စစ္Aစိုးရ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာ
လိုက္တဲ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Uပ
ေဒေတြဟာဘာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္
ပြဲဟာဘာ ဆိုတာ ကိ္ုျပတ္ျပတ္သား
သားသိျမင္နားလည္ သေဘာေပါက္
ျပီးျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုကိုလည္း
သူတို႕ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ သေဘာ
ထားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုျပီး ျဖစ္ပါ
တယ္။
ကုလသမဂၢ Aေထြေထြ Aတြင္းေရး
မွဴးခ်ဳပ္နဲ႕ ကမၻာ့နိုင္ငံ Aေတာ္မ်ား
မ်ားက Aစိုးရ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ
သံတမန္ေတြကလည္း စစ္Aစိုးရရဲ႕
ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ
Aေျခခံမူေတြနဲ႕ မကိုက္ညီဘူး တ
ရားမွ်တမွဳ မရွိဘူးလို႕ ေ၀ဖန္ေျပာဆို
ထားခဲ ့ႀကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Aမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီAဖြ ဲ ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ နဲ႕
လူထုဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုႀကည္ ဗဟိုAလုပ္
Aမွဳေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္နဲ႕ စာေရး
ဆရာ၊ သတင္းစာဆရာႀကီး Uီး၀င္း
တင္တို႕ကလည္း သူတို႕ရဲ ႕ သေဘာ
ထားAျမင္ကို လူထုကို ေဖာ္ထုတ္
ေျပာဆိုျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို
ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္ဖို႕ မဲမ
ေပးဖို႕ေျပာရမွ ာပဲ လို႕ ေျပာျပီးျဖစ္ပါ
တယ္။ စစ္Aစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ
Uပေဒဟာ တရားမွ်တမွဳမရွိဘူး၊ ထပ္
လုပ္မယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆို
တာ ဘာကို Uီးတည္ရည္ရြယ္တယ္
စတဲ ့မွန္ကန္တဲ ့ နိုင္ငံေရး Aသိပညာ
ကို ေပးႀကရပါလိမ့္မယ္။ ေပးဖို႕
လည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ခုAမ်ိဳးသားေရး Uီး၀င္းနိုင္ ေျပာ
လိုက္တာက “က်ေနာ္တို႕က ေရြး
ေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံတာ မေထာက္
ခံတာ က်ေနာ္တို႕ ဘာမွေျပာစရာ
မလိုဘူး။ တကယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ
မျဖစ္ရင္လည္း က်ေနာ္တို႕ ေျပာစရာ
မရွိဘူး။ ျဖစ္ရင္ တိုင္းျပည္Aတြက္
ဘာAေကာင္းဆံုး ျဖစ္မလဲ၊ Aဆိုး
ဆံုးထဲက Aေကာင္းဆံုး ျဖစ္နိုင္တဲ ့
နည္း လမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႕က ရွာ
ႀကံျပီ းေပးတာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
Aေျခခံ Uပေဒ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲေပး
ႀကတံုးက ဒါမ်ိဳးက်ေနာ္တို႕ မရလိုက္
ဘူး။ Aဲေတာ့ လူထုဟာသိပ္နာ
တယ္။ Aဲဒါေႀကာင့္မို႕ က်ေနာ္တို႕က
တကယ္လို႕ ျဖစ္လာရင္ က်ေနာ္တို႕
ကလုပ္ေပးမယ္။က်ေနာ္တို႕ ေထာက္
ခံျခင္း မေထာက္ခံျခင္းသည္ က်ေနာ္
တို႕Aလုပ္မဟုတ္ဘူး”လိ ု႕ေျပာလိုက္
တာပါ။ စစ္Aစိုးရရဲ႕ ၂၀၀၈ Aေျခခံ
Uပေဒနဲ႕ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ ့ ေရြး
ေကာက္ပြဲ UပေဒAရ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕
ျပည္သူလူထုဟာ ဘာAေကာင္းဆံုး
ရနုိင္မယ္လို႔ Uီး၀င္းနိုင္ ထင္ပါသလဲ။
Uီး၀င္းနိုင္Aေနနဲ႕တရားမွ်တမွဳ မရွိ
ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်တဲ ့ ေရြး
ေကာက္ပြဲ Uပေဒနဲ႕ က်င္းပေပးမယ္ ့
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာကို
ေထာက္ခံတယ္ မေထာက္ခံဘူး ဆို
တာေလာက္ကိုေတာင္ ျပည္သူလူထု
ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႕ Aနည္းဆံုး
တာ၀န္ရွိတယ္လို႕ မယူဆေတာ့ပါ
ဘူးလား။ ဒါေတာ့မတရားဘူး ဒါ
ေတာ့ တရားတယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူ
ထုကို ေျပာဖို႕ တာ၀န္ရွိတယ္လို႕
မထင္ေတာ့ပါဘူးလား။ သိပ္မႀကာ
ခင္က ေျပာခဲ ့တဲ ့ ဒီမိုကေရစီရမယ္
လို႕လည္း မထင္ေတာ့ဘူး၊ နိုင္ငံေရး
ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူး ဆိုတာက
ေတာ့ ကိုယ္႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္AယူAဆ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ Aဲဒီလိုထင္တာေတြ
ဆံုးျဖတ္တာေတြ Aတြက္ ေျပာစရာ
Aေႀကာင္းမရွိပါဘူး။ ျပည္သူလူထု
Aတြက္လည္း ျပသနာမရွိပါဘူး။
ဘာဒီမိုကေရစီကိုမွ မေပး ဘာစည္း
မ်U္း Uပေဒကိုမွ ေလးစားလိုက္နာမွဳ
မရွိ၊ ဘယ္သူ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေတာင္း
ဆိုတာေတြကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘဲ သူတို႕
စစ္Aာဏာ တည္ျမဲေရးAတြက္ဘာ
ပဲလုပ္ရလုပ္ရ ဆိုတဲ ့Aစိုးရမ်ိဳးဆီက
ေဟာေျပာခြင့္ ပညာေပးခြင့္ ေတာင္း
ႀကည့္ မယ္ဆိုတာဟာ Aသိတရား
ရွိရာေရာက်ပါသလား။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
စစ္Aေျခခံ Uပေဒနဲ႕ စစ္Aာဏာရွင္
စနစ္နဲ႕ တတိုင္းျပည္လံုးကို တရား
၀င္ ကၽြန္ျပဳခြင့္ရေAာင္ လုပ္မယ့္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာ
ျပည္သူလူထုAတြက္ Aေကာင္းဆံုး
တခုခု ရနိုင္စရာမ်ား ရွိပါေသးသ
လား။ Aမွန္၊ Aမွား၊ တရား၊ မတရား
သိထားတဲ ့ သူတေယာက္ဟာ Aမွန္
တရားဘက္က ရပ္တည္ဖို႕ Aမွန္
တရားAတြက္ ခုခံေျပာဆိုဖို႕ တာ
၀န္ မရွိပါဘူးလား။ Aထူးသျဖင့္
Aသက္Aရြယ္ ရလာျပီျဖစ္တဲ ့ နိုင္ငံ
ေရး သမားႀကီးေတြကို ေသသည္
Aထိ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းေစခ်င္
ပါတယ္။ Aမွန္တရားဟာ ျပည္သူ
လူထုနဲ႕ Aတူရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူ
လူထုဘက္က ရပ္တည္တာဟာ A
မွန္တရားဘက္က ရပ္တည္တာပါပဲ။
Aမွန္တရားကို ရဲရဲေထာက္ခံ၊ မတ
ရားမွဳကို ရဲရဲဆန္႕က်င္ သြားမယ္ဆို
ရင္ သမိုင္းေႀကာင္းဟာ လွပေနမွာ
AေသAခ်ာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Aဓမၼဟာ ဓမၼကို ထာ၀ရ
Aနိုင္ရ ေAာင္ပြ ဲခံ
သြားရိုးမရွိပါဘူး။
စိုးေနလင္း
Page 13
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
Volume 1, No 6
ကိုနီသည္ ေမာင္ျမင့္တို႔ ဆရာတ
ပည့္မ်ား ေျပာဆုိေနၾကသည္ကို A
လ်င္မီေAာင္ လုိက္နားေထာင္ ေနရ
သည္။ မိမိႏွင့္ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္တြင္
ေျပာဆုိေနၾက၊ ၾကားေနၾက စကား
လုံးမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ထုိ႔နည္းတူ
ကိုနီ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ထုိကဲ ့သို႔
ေသာ Aေတြးမ်ားကို မည္သည့္A
ခ်ိ န္ကမွ ေခါင္းထဲမသြင္းခဲ ့။ ရွစ္တန္း
ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ ၿပီးသည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိသားစုစား၀တ္ေန
ေရးAတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ၀ိုင္း
၀န္းကူညီ လုပ္ကိုင္ ေပးရင္း Aခ်ိန္
မ်ား ကုန္လြန္ခဲ ့ရသည္။ ကုန္လြန္
သြားသည့္ Aခ်ိန္မ်ားကို ယခု ျပန္
လည္ ႏွေျမာတမ္းတသလု ိ ခံစား
လာရပါသည္။
“ေကာင္းၿပီကြာ။ တကယ္လုိ႔မ်ား
မင္းတုိ႔ ေျပာသလိုေပါ့ လမ္းစည္း
ကမ္းဆုိပါစို႔။ လက္ယာဘက္ ကပ္
ေမာင္းဖုိ႔Aတြက္ကို လမ္းစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ထားၿပီကြာ။ ဤေန႔ဤရက္
ဤAခ်ိန္မွ စတင္ကာ AေႏွးယာU္
Aျမန္ယာU္၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္မ်ား
Aားလုံး လက္ယာဘက္မွ ကပ္၍
ေမာင္းႏွင္ၾကပါရန္ ေၾကျငာလုိက္
သည္ေပါ့ကြာ ဒီလိုေၾကျငာလိုက္
မယ္။ ဆိုတာနဲ႕ တၿပိဳင္နက္တည္း
Aဲဒီစည္းကမ္းကို Aမ်ားျပည္သူေတြ
က လုိက္နာၾကေရာလား။ ဒါက
လည္း Aေရးႀကီးတယ္ကြ။” ေမာင္
ျမင့္က ထိုသုိ႔ေမးလိုက္ရာ၊ ေမာင္ျမင့္
၏ တပည့္တစ္ေယာက္က “ဒါက
ဒီလုိရွိပါတယ္ ဆရာ”ဟု ေျဖမည္ျပဳ
စU္တြင္၊ ကိုနီမွ-ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
“ငါတုိ႔ ဆိုက္ကားသမားေတြ ေတာင္၊
တခါတေလ မလိုက္နာတဲ ့ လမ္းစည္း
ကမ္းေတြ Aမ်ားႀကီးရွိတယ္။ Aဲဒါ
ေၾကာင့္ လမ္းစည္းကမ္း ဆိုရင္လည္း
လုိက္နာတဲ ့သူေတြရွိ သလုိ မလုိက္
နာတဲ ့ သူေတြလဲရွိမွာပဲ ” ဟူ၍ ၾကား
ျဖတ္ ေျပာလိုက္ေလသည္။ ကိုနီေျပာ
Aၿပီး ေမာင္ျမင့္၏ တပည့္တUီးမွ -
“ ဟုတ္ကဲ ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္ ဆရာ စည္းကမ္း
ဆိုတိုင္း လုိက္နာၾကမွာေတာ့ မဟုတ္
ဘူးဆရာ။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီစည္းကမ္း
ကုိ မလုိက္နာရင္ ဒဏ္ေငြဘယ္
ေလာက္ရိုက္မယ္။ ေထာင္ဒဏ္ဘယ္
ေလာက္ခ်မယ္။ ဘယ္လုိ Aေရးယူ
မယ္ဆုိတာကို သတ္မွတ္ေပးရမယ္။
ဒါမွ ျပည့္စုံမယ္ထင္ပါတယ္ ဆရာ”
ဟု ထပ္ျဖည့္ေျပာေလရာ
“ ဟုတ္တယ္ကြ။ Aဲဒါမွ Aဲဒီ
စည္းကမ္းခ်က္က Uပေဒ စကားနဲ ႔
ေျပာရင္ “ စည္းေႏွာင္Aား” ရွိတဲ ့
စည္းကမ္းခ်က္ ျဖစ္လာမယ္။ ဒီေန
ရာမွာ တခ်က္ စU္းစားဖို႔လုိတာက
တရားမွ်တမႈ ဆိုတဲ ့ Aခ်က္ပဲကြ။
လက္ယာဘက္ ကပ္ေမာင္းပါဆိုတဲ ့
သတ္မွတ္ခ်က္က တရားမွ်တမႈ ရွိရဲ ့
လား။ လမ္းကိုAသုံးျပဳၿပီး၊ ေန႔စU္
လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ ့ ျပည္
သူေတြ Aတြက္ေရာ လုိက္နာဖို႔ A
တြက္ Aဆင္ေျပရဲ ့လား။ ဒါကိုျပန္ၿပီး
စU္းစားဖို႔လိုမယ္။ ”
ေမာင္ျမင့္ တပည့္တေယာက္မွ -
“ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လမ္းA
သုံးျပဳသူေတြ၊ လက္ယာဘက္ ကပ္
ေမာင္းပါဆိုတဲ ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးက
လုိက္နာဖုိ႔မျဖစ္ႏိုင္စရာ Aေၾကာင္းမ
ရွိတဲ ့Aျပင္၊ တကယ္လို႔ လုိက္နာမယ္
ဆုိရင္လည္း Aားလုံးေသာ လမ္းA
သုံး ျပဳသူေတြ Aတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို
Aဆင္ေျပမယ္။ မလိုလားAပ္ဘဲ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ ့ ယာU္Aႏၱရာယ္
ေတြလည္း ကင္းစင္ပေပ်ာက္သြား
ႏိုင္တဲ ့Aတြက္၊ ဒီလုိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိး
ဟာ တရားမွ်တတဲ ့ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဒီလို ျမင္ပါတယ္
ဆရာ”ဟု ျပန္၍ ေျပာလိုက္ရာ
ေမာင္ျမင့္က -
“ဟုတ္တယ္။ ငါဆုိလုိတာလည္း
ဒါပဲ ကြာ။ ေနာက္တခ်က္က တကယ္
လို႔ ႏိုင္ငံသားAားလုံး လုိက္နာႏိုုင္တဲ ့
စည္းကမ္းခ်က္ေတာ့ ျဖစ္ပါၿပီကြာ။
ဒါေပမယ့္ စည္းေႏွာင္Aားရွိဖို႔ A
တြက္ကိုက်ေတာ့ ေပးထားတဲ ့ ျပစ္
ဒဏ္သတ္ မွတ္ခ်က္က ျမင့္မားေန
မယ္။ မ်ားေနမယ္။ UပမာAားျဖင့္
လက္ယာဘက္ ကပ္မေမာင္းပါက
ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တကၽြန္း ခ်
မွတ္ျခင္းခံရမည္လို႔ ျပဌာန္းလုိက္ မယ္
ဆုိရင္လည္း တရားမွ်တမႈ ဆိုတာ
ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဴး
လြန္တာနဲ ႔ ထုိက္သင့္တဲ ့ျပစ္ဒဏ္ကိုပဲ
သတ္မွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ Uပမာ
ယာU္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္တဲ ့ A
တြက္ ေငြဒဏ္ဘယ္ေလာက္၊ ယာU္
စU္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လုိ႔ ယာU္
တုိက္မႈျဖစ္တဲ ့ Aတြက္ ေထာင္ဒဏ္
ဘယ္ေလာက္ စသည္Aားျဖင့္ မွ်မွ်
တတပဲ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပး ရမွာ
ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ကာ ႏိုင္ငံသား
ေတြ လုိက္နာဖို႔Aတြက္ စည္းကမ္း
ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္မယ္။ Uပေဒေတြ
ျပဌာန္းမယ္ ဆိုပါေတာ့ကြာ။ “တရား
မွ်တ”တဲ ့ Aေျခခံက စၿပီးစU္းစား
ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားမွ ်တမႈကိုပဲ
Aေျခခံထားတဲ ့ Uပေဒကို စည္းေႏွာင္
Aားရွိဖို႔Aတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ ့ ေန
ရာမွာလည္းပဲ “တရားမွ်တမႈ” ရွိရ
မယ္။ Aဲဒီေတာ့ -
- Uပေဒ တရပ္ျပဳလုပ္ျပဌာန္းၿပီး၊
AဲဒီUပေဒကို စည္းေႏွာင္Aား ရွိဖုိ႔
Aတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီ
ဆိုရင္ “တရားမွ်တမႈ” မလြဲမေသြ ရွိ
ဖို႔လိုAပ္တယ္။ ဒါကို ပထမAခ်က္
ေျပာခ်င္တယ္။ ငါတို႔ေျပာဆုိ ေဆြး
ေႏြးခဲ ့တဲ ့ Uပေဒဆုိတဲ ့ စကားရပ္ရဲ ့
ေနာက္ဆုံး ရလာဒ္ကို ျပန္ၿပီးေျပာ
ၾကည့္ရေAာင္ကြာ။ Uပေဒ ဆုိတာ
“ ႏိုင္ငံသားေတြ လုိက္နာရမယ့္ တ
ရားမွ်တတဲ ့ စည္းကမ္းAစုAေ၀း” လို႔
ဒီAဆင့္Aထိ ငါတို႔ ေျပာခဲ ့ၾကၿပီ။
ေဆြးေႏြးခဲ ့ၾကၿပီ။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္
လား”
“ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ” ေမာင္ျမင့္
၏ တပည့္ႏွစ္ေယာက္စလုံး သံၿပိဳင္
ေျဖဆို လုိက္ၾကသည္။
မနက္ ကိုးနာရီထုိးခန္႔ Aခ်ိန္မွ
စတင္လုိက္ေသာ စကား၀ုိင္းသည္
ေတာ္ေတာ္ေလး Aရွိန္ရလာခဲ ့ၿပီး၊
ေန႔လည္ (၁၁း၃၀) Aခ်ိန္ထိ တုိင္
ခဲ ့ၿပီ။ ေမာင္ျမင့္မိန္းမမွ ထမင္းစား
မည္ဆိုလွ်င္ Aဆင္သင့္ျပင္ထားၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ ေျပာဆုိ
ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ျမင့္မွာ
သူေျပာေနသည့္ စကားကို သူလက္
စမသတ္ႏိုင္ေသး။
“ေAးေAး ေတာ္ၾကာ စားၾကတာ
ေပါ့ကြာ”ဟု သူ႔မိန္းမကို လွည့္မ
ၾကည့္ဘဲ ျပန္ေျပာလိုက္ၿပီး ေနာက္
စကားကို ဆက္ျပန္သည္။
“ ႏိုင္ငံသားေတြ လုိက္နာရမယ့္
တရားမွ်တတဲ ့ စည္းကမ္းAစုAေ၀း
ဆုိတာကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ Aဲဒီ
စည္းကမ္းေတြကို ဘယ္သူေတြက ျပဳ
လုပ္ၾကတာလဲ၊ ျပဌာန္းၾကတာလဲ
ဆုိတာကလည္း Aေရးႀကီးတဲ ့ A
ခ်က္ထဲမွာ တခ်က္ AပါA၀င္ဘဲကြ။
ငါက လမ္းထိပ္မွာ Aမႈိက္ပုံတာ မ
ေကာင္းဘူး။ လမ္းသြ ားလမ္းလာေတြ
Aတြက္ Aျမင္လည္း မတင့္တယ္
ဘူး။ Aနံ႔Aသက္လည္း မေကာင္း
ဘူး၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာဂါဘယ
ေတြ တိုးပြ ားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ ့ Aခ်က္
ေတြကို သိတယ္ကြာ။ Aဲဒီေတာ့
ငါကလူစြာလုပ္ၿပီး၊ “ဤေနရာတြင္
Aမႈိက္မပုံရ” လုိ႔ေရးၿပီး ေAာက္ က
“ေမာင္ျမင့္၊ ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန”
လုိ႔ ဆိုင္းဘုတ္ သြားေထာင္လုိက္
မယ္ကြာ။ ဒီလုိဆုိရင္ျဖစ္မလား”
“ဘယ္ျဖစ္မလဲဟ။ မင္းကို ေခတ္
စကားနဲ ႔ ေျပာရင္ ဒီေကာင္ဘာ
ေၾကာင္တာလဲ။ ဒီ ေကာင္က ဘာ
ေကာင္လဲဆိုၿပီး ၀ိုင္းဆဲၾကမွာေပါ့”
ကိုနီက ၾကားျဖတ္ ၀င္ေျပာလုိက္ေလ
ရာAားလုံး “ ဟုတ္တယ္ ” ဆိုၿပီး
သံၿပိဳင္ ရယ္လိုက္ၾကေလသည္။
“ ဟားဟား။ ဟုတ္တယ္ကြ။ တ
ကယ္ေတာ့ မသင့္ေတာ္တဲ ့ေနရာမွာ
Aမႈိက္မပုံဖုိ႔Aတြက္ကို Aမိန္႔ထုတ္
ႏိုင္တာ ရပ္ကြက္ထဲမွာဆိုရင္ ရပ္
ကြက္ Aု ပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ ႔Aစည္းပဲ။
ဒီAုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ ႔Aစည္းက လုပ္
Page 15
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ေဆာင္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ ့
ကိစၥေတြကို ၾကားထဲက ေမာင္ျမင့္ဆို
တဲ ့ငါက လုပ္ေပးလို႔မရသလို၊ ေမာင္
နီ ေမာင္ျဖဴ စသည္Aားျဖင့္ ဘယ္
သူကမွလည္း လုပ္ေပးလို႔မရဘူး။”
“ဒီAတိုင္းပဲ ႏိုင္ငံသားေတြ လုိက္
နာရမည့္ တရားမွ်တတဲ ့ စည္းကမ္း
AစုAေ၀း ဆိုတာကိုလည္း Uပေဒ
ျပဳလုပ္ျပဌာန္း ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ Aာဏာ
ပိုင္ Aဖြဲ ႔Aစည္းကပဲ သတ္မွတ္ျပ
ဌာန္းေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ Uပေဒျပဳ
လုပ္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲနဲ ႔ ဘယ္လုိ
ပုဂၢဳိလ္ တUီးတေယာက္က ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ Aဖြဲ ႔Aစည္း တရပ္
ရပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း Uပေဒဆုိ
တာကို ျပဌာန္းလို႔မရဘူး။ ဒီAျမင္ကို
ငါေျပာမယ္ဆုိရင္ မင္းတို႔ ဘယ္လို
ေျပာမလဲ ”
ေမာင္ျမင့္ လွ်ာသြက္ ၊ Aာသြက္
ေမးလိုက္သည့္Aတြက္ ေမာင္ျမင့္
တပည့္ တစ္ေယာက္က
“ ဆရာ။ ဒီေနရာမွာ Uပေဒျပဳ
လုပ္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္း
ဆုိတဲ ့ စကားရပ္ကို ဆရာ ရွင္းျပရ
မယ္ ထင္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားရႈပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့Aျပင္လည္း Uပေဒ ျပဳလုပ္ျပဌာန္း
ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္း ဆိုတာနဲ ႔
ပတ္သတ္ၿပီး Aျငင္းပြ ားႏိုင္တဲ ့ A
ခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါတယ္။
ဆုိလိုတာကဆရာ ခုဆို ကၽြန္ေတာ္
တို႔ႏိုင္ငံမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက ႏိုင္ငံ
ေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္
ေရးAဖြဲ ႔ပါဆရာ Aားလုံး သိထားၾက
တာက န.၀.တ Aစိုးရ ဆိုတာ Aာ
ဏာ သိမ္းထားတဲ ့ စစ္Aစိုးရလို႔ Aား
လုံးသိထားၾကပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့
န.၀.တ Aစိုးရက Uပေဒျပဳလုပ္ ျပ
ဌာန္း ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္းလား။
Uပေဒျပဳလုပ္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ A
ဖြဲ ႔Aစည္းဆိုတာ ဘယ္လုိ Aဖြဲ ႔A
စည္းမ်ဳိးလဲဆိုတာ Aျငင္းပြ ားလာႏိုင္
စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ” ဟူ၍ ေမာင္
ျမင့္ကိုျပန္ေမးလုိက္ရာ ေမာင္ျမင့္က -
“ ေနUီးကြ။ မင္ းေမးတာ။ ငါ
သိပ္ နားမရွင္းဘူး။”ဟု ျပန္ေျပာ
လိုက္စU္တြင္၊ ေနာက္ထပ္ တပည့္
တစ္ေယာက္က
“ သူေမးတာကို ကၽြန္ေတာ္နား
လည္ လိုက္တာက ဒီလိုဆရာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းတုန္းက သင္ခဲ ့
ရတာရယ္။ ဒီကေန႔ ေခတ္ ကမၻာ့
ႏိုင္ငံ Aေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္ခံ
ထားၾကတဲ ့ Uပေဒျပဳလုပ္ ျပဌာန္း
ေနၾကတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္းေတြ ဆုိတာ
Aဓိက Aားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြပဲ
ျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ထားလို႔ ပါ
ဆရာ။ Aဲဒီေတာ့ န.၀.တ Aစုိးရက
ဘာပဲေျပာေျပာ Aာဏာသိမ္း Aစိုး
ရျဖစ္ေနတဲ ့Aတြက္ Uပေဒျပဳလုပ္ ျပ
ဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္းလား ဆုိ
တာ ကၽြန္ေတာ္လည္း သိခ်င္ေနပါ
တယ္ ဆရာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခုန
ဒီေကာင္ေမးသလို Uပေဒျပဳလုပ္ ျပ
ဌာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ ့ Aဖြဲ ႔Aစည္းဆိုတာ
ဘယ္လုိ Aဖြဲ ႔Aစည္းမ်ဳိးလဲ။ Uပေဒ
ျပဳလုပ္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ဘယ္လို
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိလဲ။ ဆိုတာ ဆ
ရာ့Aေနနဲ ႔ ရွင္းျပေပးမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ေကာင္း ေကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္
မွာပါဆရာ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ခုန
ဒီေကာင္ ေျပာသလုိ Aျငင္းပြ ား
စရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။”
ဟူ၍ ေမးျမန္း လုိက္သည္။
ေမာင္ျမင့္က-
“ ဟားဟား။ ေကာင္းတယ္ေဟ့။
ေမးခြန္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္း
တယ္ကြ။ ေျဖရမယ့္ ငါလည္း မ်က္ ခုံး
ခပ္လႈပ္လႈပ္ပဲ။ ဟားဟား။ Aဲဒါ
ေၾကာင့္ ငါမင္းတို႔ကို ေျပာခဲ ့တာေပါ့
Uပေဒ Aေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Aေျခခံ
Uပေဒ Aေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာၾက
ေတာ့မယ္ဆုိရင္၊ Aဲဒီႏိုင္ငံရဲ ့ ႏိုင္ငံ
ေရး AေျခAေန၊ ျဖတ္သန္းခဲ ့ရတဲ ့
သမိုင္း စတဲ ့Aခ်က္ေတြကို မေျပာမ
ျဖစ္ ထည့္ေျပာမွရမယ္ ဆိုတာ ငါ
မင္းတို႔ကို ႀကိဳၿပီးေျပာခဲ ့တယ္ မဟုတ္
လား။ ခုလည္း မင္းတုိ႔ေမးတဲ ့ ေမး
ခြန္းေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးေတာ့ပါလာ
ၿပီကြ။ ငါက မင္းတို႔ေမးလုိ႔ ေျဖတာ
ေနာ္။ န.၀.တ Aစိုးရကို Aာဏာ
သိမ္း Aစုိးရလို႔ ငါမေျပာဘူးေနာ္။
မင္းတို႔ေျပာတာ။ ဟားဟား”
“ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ေမးတာပါ။ န.၀.တ Aစိုးရကို
လည္း Aာဏာသိမ္းAစိုးရလုိ႔ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ပဲ ေျပာတာပါ။ Aမွန္ကို
Aမွန္Aတုိင္း ေျပာလုိ႔ Aျပစ္ေပး
ခံရမယ္ ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔
ခံရဲပါတယ္ဆရာ။ မွန္တာကို ေတာ့
Aမွန္Aတုိင္း ေျပာရမွာပဲ ။”
“ ဟားဟား တယ္ဟုတ္တဲ ့
သတၱိပါလားကြ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့တပည့္
ေတြ ျဖစ္ေနၾကတာ ”
ေျပာဆိုရယ္ေမာၾကရင္း စကား
၀ုိင္းသည္ Aင္မတန္မွ စိတ္၀င္စား
စရာ Aပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ ့သည္။
ကိုနီကေတာ့ ေမာင့္ျမင့္တပည့္ ႏွစ္
ေယာက္ကို စိတ္ထဲတြင္ ႀကိတ္၍
ေလးစားသြားမိသည္။
မိမိတို႔ရပ္ကြက္Aထဲမွ “ Uီး၀င္း
ခက္” ဆိ ုသည့္ ရုံးAုပ္ႀကီးႏွင့္ေတာ့
စိတ္ဓာတ္ခ်င္း တျခားစီ၊ သတိၱျခင္း
လည္း တျခားစီဟူ၍ ေတြးေနလုိက္
မိသည္။
ေမာင္ျမင့္က၊ သူ႔တပည့္မ်ားေမး
သည့္ေမးခြန္းကို ေျဖရန္ Aနည္းငယ္
စU္းစားေနသည္။ ထို႔ေနာက္
“ ဒီလုိကြ။ မင္းတို႔ေမးတဲ ့ ေမး
ခြန္းနဲ ႔ ပတ္သတ္ၿပီး Uပေဒသေဘာ
Aရ ၾကည့္ရင္ …………………….”

“ ကိုနီနဲ ႔ ကိုျမင့္တို႔ ဆရာ
တပည့္ေတြ စကားေျပာတာလည္း
ေျပာၾကေပါ့။ ထမင္းလည္းစားၾကAုံး။
(၁၂) နာရီလည္း ထုိးေနၿပီ။ ျပင္ထား
တဲ ့ထမင္းေတြ ဟင္းေတြလည္း ေAး
ကုန္ေတာ့မယ္။ တကတည္း စကား
ေျပာေနရရင္ ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့”
ေနာက္ေဖးခန္းတြင္းမွ ေမာင္ျမင့္
မိန္းမ Aသံက Aရွိန္သတ္ မရႏုိင္
ေသာ စကား၀ုိင္းကို ရပ္တန္႔သြား
ေစေလသည္။
“ ကဲ … ကဲ။ ငါတုိ႔ ထမင္း Aရင္
စားလုိက္ၾကတာေပါ့ကြာ။ မစားရင္
AေျခAေန သိပ္မေကာင္းဘူးကြ။
ထမင္းစားၿပီးမွ ဆက္ၾကတာေပါ့။ ”
ေမာင္ျမင့္မွ ထုိသို႔ေျပာရင္း
ထမင္းစားပြဲ ရွိရာ ေနာက္ေဖးခန္း ဆီ
သို႔ Uီးေဆာင္၍ ၀င္သြားေလသည္။
ဆက္ရန္ ................

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
၁၅.၄.၂၀၁၀
န.၀.တ Aစိုးရကို လည္း
Aာဏာသိမ္းAစိုးရလုိ႔ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ပဲ ေျပာတာပါ။
Aမွန္ကို Aမွန္Aတုိင္း
ေျပာလုိ႔ Aျပစ္ေပး ခံရမယ္
ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔
ခံရဲပါတယ္ဆရာ။
Page 16
Volume 1, No 6
ေမဓာဝီ(ABMA)

ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကိုAၾကမ္းဖက္
ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး၍ ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္း…

Aဲဒီလို ေမတၱာပို႔ေတာင္းဆို ဆႏၵျပမႈ
မ်ားကို ေရႊတိဂုံဘုရားAနီး ေၾကး
သြန္းဘုရား Aေရွ႕မုခ္ႏွင့္၊ ဘုရား
လမ္းတေလွ်ာက္၊ ဆူးေလဘုရား A
နီး၊ Aလုံေထာ္လီေကြ ႔၊ Aထက္ပုဇြန္
ေတာင္ လမ္းမတေလွ်ာက္၊ တာေမြဗ
လီ တဝုိက္စသည္တို႔မွာ ေသနတ္မ်ား
မ်က္ရည္ယုိဗုံးမ်ား၊ တုတ္လက္နက္
မ်ားျဖင့္ ေနရာ Aေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
Aၾကမ္းဖက္၍ သတ္ျဖတ္္ၿဖိဳခြဲ A
ၿပီး….. ေတာင္Uကၠလာပရိွ ေငြၾကာရံ
ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ကို စက္တင္
ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ ညဘက္မွာ
လက္နက္္ကိုင္ စစ္သား (၂၀၀)ေက်ာ္
ခန္႔ႏွင့္ ႀကံဖြတ္ စြမ္ းAားရွင္ဆိုတဲ ့
Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေက်ာင္း
ဝင္းတံခါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးကာ A
ၾကမ္းပတမ္း ဝင္ေရာက္စီးနင္း သတ္
ျဖတ္ခဲ ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းတြင္းမွ သံ
ဃာမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား၊ ဘုရားဆင္း
တုမ်ား၏ Uီးေခါင္းမ်ားကို ျဖတ္ယူၿပီး
သံဃာမ်ားကုိလဲ ရုိက္ႏွက္ သတ္
ျဖတ္ခဲ ့သည္မွာ ေက်ာင္းၾကမ္းျပင္
မ်ား Aေပၚ၌ ေသြးမ်ားလႊမ္း က်န္
ရစ္သည္Aထိျဖစ္ခဲ ့ပါသည္။ ေငြၾကာ
ရံေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဃာမ်ား
ကိုလဲဖမ္းဆီးသြားခဲ ့ပါသည္။ ေက်ာင္း
Aတြင္းသို႔ဝင္စီးစU္ ေAာ္ဟစ္သံမ်ား၊
ဆဲဆိုသံမ်ား၊ ေသနတ္သံမ်ားျဖင့္ ငရဲ
ပြက္သည့္Aလား ဆူညံေနခဲ ့သည္ကို
ေက်ာင္းေဘးနားရိွAိမ္မွ ဒကာတ
Uီးမွ လာေရာက္ ေျပာျပပါသည္။
ေနာက္ဒကာ တUီးကလည္း Aသံ
လႊင့္ဌာနတခုမွာ “ယုတ္မာရက္စက္
တာကေတာ့ ဘယ္လို စကားလုံးမ်ိဳး
ကို ေရြးၿပီး ဆဲရမွန္းေတာင္ မသိ
ေတာ့ဘူး၊ ႏိႈင္းစရာ စကားလုံး မရိွ
ေလာက္ေAာင္ကို မိုက္ရိုင္းလြန္းလွ
ပါတယ္” လို႔ ခံျပင္း နာက်ည္းစြာနဲ ႔
ေျပာျပသြားခဲ ့ပါသည္။ေငြၾကာရံဆရာ
ေတာ္ႏွင့္သံဃာ(၇)ပါးကိုေထာင္ဒဏ္
(၆) ႏွစ္ႏွင့္ (၆)လ Aထိေထာင္ခ်ခဲ ့
ၾကသည္။
ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေပက်ံေနေသာ ေသြး
မ်ားကို ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ AႀကံေပးAရာရိွ UီးA့ံေမာင္
ႏွင့္ Aာဏာပိုင္မ်ားက လာေရာက္
သုတ္သင္ေဆးေၾကာသြားခဲ ့ၾကသည္။
Aဲဒီ ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ားေတာ့ သံ
ဃာမ်ားဟာ ညဘက္ေတြမွာ ေခြး
ေဟာင္သံၾကားလဲ မAိပ္ရဲၾကပဲ ထ
ထၾကည့္ၿပီး ေျပးဖို႔ပုန္းဖို႔ ေနရာရွာရ၊
ဆိုင္ကယ္သံ၊ ကားသံေတြ ၾကားလဲ
ေျပးဖို႔ ပုန္းဖို႔ လမ္းရွာရနဲ႔ ေတာ္ေတာ္
ေလးကို Aတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ ့ၾကရပါ
သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ည
ဘက္ ဝင္စီးမယ္ဆိုရင္ ဝင္စီးမယ့္ ရပ္
ကြက္ တခုလုံးကို လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပိတ္
လိုက္ ခါ Aေမွာင္ခ်ၿပီးမွ ဝင္စီးတာ
မ်ိဳး လုပ္ခဲ ့တာဆိုေတာ့ ကိုယ္ေနတဲ ့
(သို႔မဟုတ္)ပုန္းေနတဲ ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ
မီးပ်က္ၿပီဆိုရင္ပဲ ေနစရာမရိွ ေAာင္
ေယာက္ယတ္ခတ္ကုန္ၾကရတာပါပဲ။
စာေရးသူတို႔လဲ Aဲဒီလိုပဲ ရပ္ကြက္
ထဲရိွ နီးစပ္ရာ ဒကာေတြရဲ႕ Aိမ္မွာ
ပုန္းေAာင္း Aိပ္ေနခဲ ့ရပါသည္။ ရပ္
ကြက္ရိွ ဒကာမ်ားကလဲ ေကာင္းၾကပါ
သည္။ သံဃာမ်ား Aိမ္ေတြမွာ လာ
ေရာက္ ပုန္းေAာင္း Aိပ္ၾကတာကုိ
လုံၿခံဳမႈရိွေAာင္ ရပ္ကြက္Aတြင္း ဝင္
လာခဲ ့ရင္ ႀကိဳတင္သိရေAာင္ ညမ
Aိပ္ပဲ ကင္းေစာင့္ေပးခဲ ့ၾကပါသည္။
ေနာက္ရက္ေတြ ျဖစ္တဲ ့ စက္တင္
ဘာလ (၂၈)ရက္မွာ မဂၤလာေတာင္
ညြန္႔ ၿမိဳနယ္ရိွ ပဲခူးေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္
AနီးAနားရိွ္ ေက်ာင္းတိုက္တခ်ိဳ႕ကို
ဝင္စီးခဲ ့ပါသည္။ ပဲခူးေက်ာင္းမွ သိမ္
ေက်ာင္းကို Aဓမၼ ဝင္ေရာက္ၿပီး
ေက်ာင္းရိွ သံဃာမ်ား Aားလုံးကို
ေက်ာင္းကြင္းျပင္ရိွ ေျမေပၚတြင္ ဒူး
တုတ္ထိုင္ခိုင္းထားပါသည္။
ေက်ာင္းတံခါးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး
ေက်ာင္ းAေပၚထပ္ရိွ စတိုခန္းမ်ားကို
ပါ ဖ်က္ဆီးကာ ေက်ာင္းထဲမွ Uီးေမ
ဓာဝီ ပိုင္ဆိုင္ေသာ Aလွဴေငြမ်ား
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္း ျဖစ္
တဲ ့ စာသင္ေက်ာင္း ေဆးေပးခန္းႏွင့္
စာၾကည့္တိုက္မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္း
ထားေသာ ေက်ာင္းသားသုံး ပစၥည္း
မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ
မ်ား၊ Aလွဴေငြ စုစုေပါင္း သိန္း(၇၀)
ေက်ာ္ဖိုးခန္႔ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းကိုပါ လု
ယက္ ခိုးယူသြားခဲ ့သည္။ ေနာက္ထပ္
တႀကိမ္ ၎ေက်ာင္းကိုပဲ ထပ္မံ
ဝင္စီးၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္၏
Aေဆာင္Aတြင္း၌ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္
ေရွာက္ထားေသာ ပဲခူးေက်ာင္းတုိက္
Aတြင္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး
တည္ထား ကိုးကြယ္လွ်က္ရိွေသာ A
ျမင့္ (၃၉)ေပရွိ ဘုရားေစတီ၏ ထီး
ေတာ္Aတြက္ႏွင့္ ဘုရား ဌာပနာ
ေတာ္မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ
ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ျမ ၊ ပုလဲ ၊ ပတၱျမားစတဲ ့
ရတနာမ်ိဳးစုံAပါAဝင္ ေငြသိန္း(၅၀)
ကိုပါ ထပ္မံ၍ ခိုးယူသြားခဲ ့ၾကသည္ ။
သိမ္ေက်ာင္းေဆာင္ကိုလဲ ယခုAခ်ိန္
Aထိခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ ့သည္။
၎သိ္မ္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေန
ေသာ Uီးေမဓာဝီလဲ ယေန႔Aခ်ိန္
Aထိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနခဲ ့ရ
သည္။
ေရႊေတာင္ ေက်ာင္းတိုက္ Aတြင္းမွ
နန္းUီးေက်ာင္း AပါAဝင္ ေက်ာင္း
ေဆာင္သုံးေက်ာင္းကိုလဲ Aဓမၼဝင္
စီ းၿပီး ေငြမ်ားပစၥည္းမ်ားကို သိမ္း
ယူၿပီး လက္နက္မ်ားရိွသည္ဟုဆိုကာ
ေျမႀကီးကိုပင္ တူးဆြရွာေဖြၾကသည္။
ေရႊေတာင္သိမ္ေက်ာင္းကို ခ်ိတ္ပိတ္
ထားခဲ ့သည္။ ၎ေက်ာင္းမွ Uီးပ႑
ဝံသ(ခ) Uီးျပည္ေက်ာ္၊ Uီးဇဝန(ခ)Uီး
မုတ္ဆိတ္၊ Uီးသုတဉာဏႏွင့္ သံဃာ
ငယ္Aခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး ယေန႔
Aထိ ေထာင္ဒဏ္မ်ား(၂ ႏွစ္မွ.၉.ႏွစ္
Aထိ) က်ခံခဲ ့ရသည္။ စက္တင္ဘာ
လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းရိွ
မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္ကို ဝင္စီးခဲ ့သည္။
ေက်ာင္းတြင္းရိွ ေျမမ်ားကို တူးဆြ
ရွာေဖြၾကသည္။
မဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္သည္ နယ္Aသီ း
သီးမွ လာေရာက္၍ ေဆးကုသမႈ ခံ
ယူေနေသာHIV လူနာမ်ားကို Aစား
Aစာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားကို Aခမဲ ့ လွဴ
ဒါန္းေပးၿပီး Aခ်ိဳ႕ လူနာမ်ားကို
ေက်ာင္းAတြင္း၌ပင္ လက္ခံကာ
ေဆးကုသေပးေနေသာ ေနရာတခု
ျဖစ္သည္။ Aာဏာပိုင္ Aစိုးရမ်ားက
လူနာမ်ားAတြက္ ေဆးဝါးမ်ား လုံ
ေလာက္စြာ မေပးႏိုင္တဲ ့Aတြက္ သံ
ဃာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေစတနာရွင္
မ်ားက ကူညီပ့ံပိုးၿပီး ေစတနာျဖစ္
ကူညီေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ UီးIႏၵကကို
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေထာင္
ဒဏ္ (၂၆)ႏွစ္ႏွင့္ UီးIႆရိယကို
ေထာင္ဒဏ္ (၈)ႏွစ္ ခ်ခဲ ့သည္။
ေနာက္ထပ္ ဆရာေတာ္၏ ဖခင္ျဖစ္
တဲ ့ ဆရာေတာ္ကိုလဲ ေက်ာင္းA
တြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခါ နယ္ႏွင္ဒဏ္
ေပးျခင္း၊ က်န္သံဃာမ်ားႏွင့္ သာမ
ေဏမ်ားကိုပါ ႏွင္ထုတ္ၿပီးHIV လူနာ
မ်ားကိုလဲ ေက်ာင္းAတြင္းမွ Aဓမၼ
ႏွင္ထုတ္ခါ၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးA
သုံးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူ
ၿပီး ေက်ာင္းကိုလဲ ခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ ့ၾက
သည္။
စာေရးသူတို႔လဲ Aဖြဲ ႔Aစည္း တည္
ေနရာကို Aာဏာပိုင္မ်ား ရိပ္မိသြား
ေသာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၂၆-ရက္
ေလာက္ထဲက လူစုခြဲကာ လႈပ္ရွား
ခဲ ့ၾကရာမွာ၊ Uီးၾသဘာသ၊ Uီးေခမိႏၵ၊
Uီးေတဇတို႔က မရမ္းကုန္းဘက္ကို
ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း(၆)
Page 17
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ခဲ ့သည္။ Uီးေဆာင္ သံဃာတပါး
ျဖစ္ေသာ Uီးေခမိႏၵလဲ Aာဏာပိုင္
မ်ားက Aၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းေနၿပီမို႔
မႏၲေလးသို႔ ျပန္Aၾကြတြင္ လမ္းခရီး
မွာပင္္ Aဖမ္းခံခဲ ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္
(၃၅)ႏွစ္ က်ခံခဲ ့ရသည္။ Uီးေကလာ
သႏွင့္ တြဲဘက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
Uီးသုမန(ခ) စာေရးဆရာ မင္းဆက္
ကေတာ့ မႏၲေလးမွာပင္ Aဖမ္းခံရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ (၆)ႏွစ္ က်ခံခဲ ့ရသည္။
Uီးပညာေဇာတ (ခ) Uီးပါကဋ က
ေတာ့ နာမည္ႀကီးၿပီးသား ျဖစ္တာမို႔
နယ္ဘက္သို႔ ေရွာင္တိမ္းေနလိုက္ရ
သည္။ စာေရးသူလဲ ၃၁-ရက္ေန႔မွာ
ရန္ကုန္မွ နယ္ဘက္သို႔ ဆင္းကာ
ေရွာင္တိမ္းေနခဲ ့ပါသည္။ Uီးေတဇႏွင့္
Uီးၾသဘာသတို႔လဲ ေရွာင္တိမ္းေနၾက
ရတဲ ့Aတြက္ Aင္တာဗ်ဴးမ်ားကို မ
ေျဖၾကားႏိုင္ ၾကေတာ့ေပ။ Uီးဂမၻီရ
ကေတာ့ မႏၲေလးဘက္မွာ ဖုန္းတလုံး
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖ
ၾကားရင္း ေနာက္ပိုင္း ျမစ္ငယ္ ဝမ္း
တြင္း Aနားမွာ Aဖမ္းခံလိုက္ရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ (၆၈)ႏွစ္ က်ခံခဲ ့ရသည္။
Aဲဒီလိ ု ေျပးလႊားေရွာင္တိမ္းေနရတဲ ့
Aခ်ိန္မ်ားမွာလဲ ညဘက္ ေရာက္
တိုင္း ဆိုင္ကယ္သံ ကားသံမ်ား ေခြး
ေဟာင္သံမ်ား စက္ေလွသံမ်ား ၾကား
ရၿပီဆိုရင္ Aိပ္မရ စားမရျဖစ္ခါ
ဘယ္Aခ်ိန္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးမလဲ
ဆိုတဲ ့Aေတြးမ်ားနဲ ႔ Aိပ္မေပ်ာ္ခ့ဲၾက
ပါဘူး။ ညဘက္ မီးပ်က္သြားၿပီ
ဆိုရင္ျဖင့္ ေျပးဖို႔ေနရာ ပုန္ းဖို႔ေနရာ
ရွာၾကရတာ Aေမာပါပဲ။ ဒီလုိ
ေက်ာင္းတိုက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးၿပီး
Aၾကမ္းပတမ္း ဝင္ေရာက္ခါ ရက္
စက္ ယုတ္မာေသာ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ိဳးကို
(၈၈)AေရးAခင္းမွ ၾကားကာလ တ
ေလွ်ာက္လုံး တခါမွ မႀကံဳဘူးတာမို႔
Aထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ၾကရတာပါပဲ။
ျဖစ္ခဲ ့ဖူးတဲ ့ AေရးAခင္း ကာလ
မ်ားတုန္းက Uီးေဆာင္လႈပ္ရွား သူ
မ်ား ေလာက္ကိုသာ ဖမ္းဆီးတာ စစ္
ေဆးတာမ်ိဳးေလာက္ လုပ္ခဲ ့ၿပီး ယေန႔
စက္တင္္ဘာ AေရးAခင္းမွာေတာ့
မ်ိဳးဆက္ျပဳတ္ပုံစံမ်ိဳးနဲ ႔ လႈပ္ရွားသူ
မ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ Aေပါင္းသင္း
မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္္ဖက္မ်ား၊
Aားလုံးကိုပါ လိုက္လံဖမ္္းဆီ း ႏွိပ္
စက္တာမ်ိဳးကို ေတြ ႔ျမင္ခဲ ့ၾကရသည္။
၎ရက္ Aတြင္းမွာ ေျခာက္ထပ္ႀကီး
ဘုရားႀကီးတိုက္ထဲမွ သာသနသိပၸံ
ေက်ာင္းကိုလဲ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး
ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဃာAခ်ိဳ႕ Aဖမ္းခံ
ရကာေထာင္ခ်ခံခဲ ့ရပါသည္။ ေက်ာင္း
ကိုလဲ ခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ ့သည္။ ငါးထပ္
ႀကီးဘုရားဝင္းထဲမွ ေက်ာင္းတိုက္
မ်ား၊ လိပ္ျပာကန္တုိက္ထဲမွ ေက်ာင္း
မ်ား ကိုလဲ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတာ
ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ၾကသည္။ ေဒါပုံ
မင္းနႏၵာစာသင္တိုက္ႏွင့္ သာေက
တမွ ရႈခင္းသာAနီးရိွ ေAာင္သီတာ
စာသင္တိုက္ AပါAဝင္ ေက်ာင္း
တိုက္ Aေတာ္မ်ားမ်ားကိုလဲ ည
ဘက္ေတြမွာ ကုန္းလမ္း ေရလမ္းမ်ား
မွ ပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္တာ
ေတြ လုပ္ခဲ ့ၾကတဲ့Aတြက္ Aသတ္ခံ
ရတဲ ့ သံဃာမ်ားရဲ႕ Aေလာင္းမ်ား
ေရေပၚမွာ ေပါေလာေမ်ာေနတဲ ့Aထိ
ျဖစ္ခဲ ့ၾကသည္။ Aခ်ိဳ႕ေသာ သာေက
တေန ျပည္သူမ်ားက သံဃာမ်ား
ဘက္မွ နာက်ည္းစိတ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး
ကူညီကာ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ ့တဲ ့
Aတြက္ ျပည္သူဒကာမ်ားလဲ A
သတ္ခံခဲ ့ၾကရသည္။
Aျခားၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္တဲ ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ
လည္း Aၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား၊
သံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ၊
ေက်ာင္းတိုက္မ်ား သို႔ ဝင္ေရာက္
စစ္ေဆးမႈမ်ားရိွခဲ ့သည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ေရနံေခ်ာင္းစတဲ ့ ၿမိဳ႕မ်ားမွာလည္း
Aၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား Aနည္း
ငယ္ ရိွခဲ ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းပန္း
ေတာင္းရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို
ဝင္စီးမည့္ AစီAစU္မ်ားကိုေတာ့
ၿမိဳ႕ေန ရပ္ကြက္လူထုမ်ား၏ ညီညြတ္
စြာ တုန္႔ျပန္လာမႈေၾကာင့္ ဝင္မစီးျဖစ္
ခဲ ့ၾကပါဘူး။ သံဃာAခ်ိဳ႕ Aဖမ္းA
ဆီး ခံရမႈမ်ားရိွခဲ ့ပါသည္။
စစ္Aာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ကို
ဆန္ ႔က်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ေနာင္လုပ္
ေဆာင္ၾကမယ့္သူမ်ားကိုပါ မလုပ္ရဲ
ေAာင္ဆိုတဲ ့ ပုံစံမ်ိဳး နဲ ႔ ရက္စက္ျပ
လိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါသည္။ ဒါေပမဲ ့
မတရားမႈကို လက္မခံပဲ တုန္႔ျပန္
ခ်င္တဲ ့ စိတ္ဓာတ္ရိွၾကတဲ ့ သံဃာမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကေတာ့
Aမွန္တရားAတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ရပ္တန္႔ခဲ ့ေပမဲ ့ ေနာက္ဆုတ္
သြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ခဲ ့ၾကပါဘူး။
ဆက္လက္ၿပီး Aာခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကိုေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္
ေနၾကဆဲပဲ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္လဲ ပုံစံAမ်ိဳးမ်ိဳး
ျဖင့္ ျပည္နယ္တိုင္း Aသီးသီးသို႔
လွ ည့္လည္ ပုန္းေရွာင္ေနရင္း AAိပ္
ပ်က္ Aစားပ်က္ ညေပါင္းမ်ားစြာကို
ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ ့ရပါ
သည္။ ေျပးလႊားရင္း ေထာက္လွမ္း
ေရးမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ တိုးခဲ ့တာမ်ိဳး
လဲ ႀကံဳခဲ ့ရသည္။ စာေရးသူလဲ (၈၈)
မွ Aစျပဳ၍ ၾကားကာလ တေလွ်ာက္
လုံး ျဖစ္ခဲ ့သမွ် Aေရးကိစၥ Aေတာ္
မ်ားမ်ား၌ ေသြးစြန္းမႈမ်ားကို ကိုယ္
တိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ ့ရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ (ဒီပဲ
ယင္းလုပ္ႀကံမႈမ်ိဳးမွ Aပ) ၿပီးခဲ ့တဲ ့
စက္တင္ဘာ AေရးAခင္းေလာက္
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး ခ်ိတ္ပိတ္
လိုက္ရေလာက္ေAာင္ ယုတ္မာတာ
မ်ိဳး၊ ဆရာသမားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားကို
ပါ ဒုကၡေပးေလာက္ေAာင္ ယုတ္မာ
တာမ်ိဳး၊ မျမင္ေတြ ႔ခဲ ့ရပါ။ ေနာက္တခါ
သြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း စြမ္း
Aားရွင္ ႀကံဖြတ္ စAဖ ေထာက္လွမ္း
ေရး စတဲ ့ ရန္သူမ်ိဳးစုံ တင္းၾကပ္ေနတဲ ့
ၾကားထဲကေန လႈပ္ရွားေျပးလႊားရ
သည္မွာ Aင္မတန္မွ စိတ္လႈပ္ရွား
ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကး
ေရးမ်ားလဲ ျပတ္ေတာက္ကုန္တဲ ့
Aတြက္ လမ္းစရိတ္ပင္ မရိွေတာ့ရာ
နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ေငြ
မ်ား ဆြဲသုံးေနခဲ ့ၾကရသည္။
ေျပးလႊား တိမ္းေရွာင္ ေနရင္းနဲ ႔ပဲ
ကုိယ္ေရာက္တဲ ့ Aရပ္မွာ နီးစပ္ရာ
လူမ်ားကို လူတိုင္းလူတိုင္း ကိုယ့္ရဲ႕
Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ကုိယ္ကိ ုယ္တိုင္၊
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပုံ၊ ရယူႏိုင္ပုံ၊ ၿငိမ္ခံ
ေနရင္ Aာဏာရွင္ဆိုတာ ပို၍ ဖိႏွိပ္
ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာၾက ပုံမ်ားကို
တတ္ႏို္င္သမွ် ရွင္းလင္း ေျပာျပၿပီး
စည္းရုံးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ပါ
သည္။ ဒီလို မ်က္စိႏွင့္ နားမ်ားကို
Aစြမ္းကုန္ဖြင့္ကာ ေျပးလႊား ေရွာင္
ပုန္း သတင္းမ်ား နားေထာင္ရင္း
လေတြ ကုန္လြန္ၿပီး ၂၀၀၈-ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာ ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ျပန္
လည္ လႈပ္ရွားႏိုင္္ရန္၊ ၿပိဳကြဲသြားတဲ ့
Aင္Aားမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္း
ႏိုင္ရန္Aတြက္ Uီးဇနက၊ Uီးေတဇ စ
တဲ ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ Aတူ
ေက်ာက္ ပန္းေတာင္း၊ ပုဂံေညာင္Uီး၊
ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ်ားမွ သံဃာ့Aဖြဲ ႔ Aစည္း
မ်ား၊ လူAဖြဲ ႔စည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံညွိ
ႏႈိင္း၍၎၊ ထိုမွ ဆက္လက္၍
မႏၲေလးသို႔ဝင္ကာ မစိုးရိမ္တိုက္မွ
သံဃာမ်ား၊ Aမရပူရရိွ မဟာဂႏၶာရုံ
ေက်ာင္းမွ သံဃာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံညွိႏိ ႈင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍
၎ လွည့္လည္ကာ ကားတတန္
သေဘၤာ တတန္ျဖင့္ စည္းရုံးမႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရင္း Aင္Aားမ်ား ျပန္
လည္ စုစည္းခဲ ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
တြင္း သို႔လဲ ျပန္ဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား
ခဲ ့ၾကသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္....
မဂၢင္ေက်ာင္းမွ ႏွင္ခ်ခံရေသာ
ဆရာေတာ္ Uီးနႏၵိယ
မဂၢင္ေက်ာင္းမွ ႏွင္ခ်ခံရေသာ
သာမေဏငယ္မ်ား
ေမဓာဝီ
Page 18
Volume 1, No 6
ကန္ေတာ္ႀကီး သႀကၤန္မ႑ပ္ ဗံုးေပါက္ကြဲ
သတင္း Aခ်ပ္ပို(၂)သို႔ ….

ေဒၚစုAိမ္၏ တဘက္ကမ္း Aင္းလ်ားကန္တြင္
NLD Aဖဲြ ႔၀င္တုိ႔ ငါးလႊတ္


ႏွစ္ဆန္းတရက္
ေန႔တြင္ NLD
Aဖဲြ ႔၀င္မ်ားက
Aင္းလ်ားကန္သုိ႔
သြားေရာက္ၿပီး
ငါးလႊတ္
ကုသုိလ္ျပဳၾကသည္။
(Reuters)
Aခ်ပ္ပို(၁) ဓာတ္ပံု သတင္းမ်ား
နည္းပညာမွ……..
- Zip Software ကို install လုပ္ျပီး သံုးစြဲတာက ပိုေကာင္းပါ
တယ္။
- Win Zip Software ကို ဖြင့္ပါ။
- File menu ေAာက္မွာရွိတဲ ့ Add a password ကို ကလစ္
ႏွိပ္ပါ။
Winrar Software ကို install လုပ္ ခဲ ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့
- ဖိုင္ကိုကလစ္ေထာက္လိုက္ျပီး ခ်ံဳ႕ေပးပါ…လို႕ ခိုင္းပါ။
- Advanced မွာ “Set password” ကို click ႏွိပ္ပါ။
- Password line ႏွစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုနဲ႕
တစ္ခု တူညီရပါမယ္။
Offline Aတြက္ ေနာက္တနည္း
ေဆာ့ဖ္၀ဲ Aသံုးျပဳထားတဲ ့ ဖိုင္မွန္သမွ်ဟာ Aဲဒီေဆာ့ဖ္၀ဲရဲ႕ ex-
t ensi on နဲ႕ Aဆံုးသတ္ပါတယ္။ Uပမာ ebook
စာAုပ္ေတြဆိုရင္ (.pdf)၊ စာစီစာရိုက္ ေဆာ့ဖဲ၀ဲ pagemaker
ဆိုရင္ (.pmd)  Photoshop ဆိုိရင္ (.psd) (.jpg) စတဲ ့
Aဆံ ုးသတ္ extension ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ Aဲဒီ extension
ေတြကို ေဖာ္ထားလုိ႕ ရသလုိ ေဖ်ာက္ထားလို႕လည္းရပါတယ္။
- ပထမဆံုး My Computer ကိုကလစ္နွိပ္ျပီး Aထဲကို ၀င္ပါ။
- Folder options ကို သြားပါ။ (Tools ေAာက္မွာ ရွိပါတယ္။)
- Aဲဒီက “File Types” ကို ကလစ္ နွိပ္ပါ။ (AဲဒီAခါမွာ ဖိုင္ရဲ႕
extension ေတြ တစ္ခုခ်င္းစီAလိုက္ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
- Aခု ဖံုးကြယ္ထားမယ့္ ဖိုင္တစ္ခုကို extension ေျပာင္းေပးပါ။
Uပမာကိုယ္က (.pmd)နဲ ့႔ စာရိုက္ထားတဲ ့ page တစ္ခုကို
ေဖ်ာက္ထားခ်င္ရင္ Aဲဒီ (.pmd) ေနရာမွာ (.pdf) စသည္ျဖင့္
ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ပါ။
- ၿပီးရင္ ext ensi on ေဖာ္ထုတ္ထားတာကို ျပန္ၿပီး
ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္ပါ။
- AဲဒီAခါမွာ ကိုယ့္ဖိ ုင္ဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ မမွတ္မိ
ႏိုင္ေတာ့တဲ ့ ဖိုင္Aမ်ိဳးAစား တစ္ခုAေနနဲ ႔ ေျပာင္းလဲသြား
ပါလိမ့္မယ္။
Aြန္လိုင္းေမးမ်ားမွ ရရွိမွ်ေဝပါသည္။
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
Page 20
ကန္ေတာ္ႀကီး ဗံုးေပါက္ကဲြမႈတြင္ မယက Uကၠ႒ ဒဏ္ရာရရွိ
မင္းသက္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ Eၿပီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။
ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္Aတြင္း ယေန႔က်ေရာက္သည့္ သႀကၤန္
Aၾကတ္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခန္႔၌ ဗံုး ၃ လံုး ေပါက္ကြဲခဲ ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ မယက Uကၠ႒
ဒဏ္ရာရရွိခဲ ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴယာU္ေမာင္းကြင္းAနီး X2O ေရကစားမ႑ပ္
လက္၀ဲဘက္ေထာင့္၌ ဗံုးမ်ားေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ ၉ ဦး ေသဆံုးကာ၊
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မယက Uကၠ႒ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း AပါA၀င္ ဒဏ္ရာရရွိသူ
၆၃ ဦးAား ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ Aတြင္းလူနာAျဖစ္ ကုသေနရေၾကာင္း
သတင္းရပ္ကြက္မ်ား AဆိုAရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။
''ဒဏ္ရာရသူေတြ မ်ားတယ္။ AဲဒီAထဲမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက
ဒုရဲ Aုပ္ ေမာင္ေမာင္ဟန္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္က မယက Uကၠ႒
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ ပါတယ္။ စုစုေပါင္း Aခု ၆၃ ဦးက ေဆး႐ံုႀကီးမွာ'' ဟု တိုင္း
ရဲခ်ဳပ္႐ံုး၏ တာ၀န္ က် ရဲ Aရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ Aရာထမ္းတဦးကမူ ဒဏ္ရာရရွိသူ
ဦးေရ ၈၀ ခန္႔ ရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသလို၊ ျမန္မာ့Aသံက
ယင္းေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညေန ၆ နာရီတြင္ သတင္းေၾကညာရာ
Aမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးႏွင့္ Aမ်ဳိးသား ၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ၇၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု
ဆုိသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေနာက္ဆုံးသတင္းAရ စုစုေပါင္း ၈ Uီးေသဆုံးၿပီး ၈၄ Uီး
ဒဏ္ရာရ႐ွိေၾကာင္း Aစုိးရသတင္းဌါနကေျပာသည္။
သတင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတဦးက
''ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတယ္ေနာ္။ Aစိုးရက တခါမွ ဒီလိုသတင္းမ်ဳိးကို ျပည္သူကို
Aသိေပးတာ မၾကားဖူးဘူး။ Aခု ေပါက္ကြဲမႈကို ခ်က္ခ်င္းေတာင္ ေၾကညာလို႔
က်ေနာ္တို႔ Aရမ္း Aံ့ၾသမိတယ္'' ဟု ေျပာဆိုသည္။
Aခင္းျဖစ္ရာသို႔ ဗံုးကဲြၿပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔Aၾကာတြင္ ေရာက္ရွိသြား
သူတဦးက ''၃ နာရီေလာက္က Aသံ ၃ ခု ဆက္တိုက္ထြက္လာတယ္။ ကားဘီး
ေပါက္တာလို႔ ႐ုတ္တရက္ ထင္တာ။ ၿပီးမွ Aသံက တမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ ့Aတြက္
မသကၤာလို႔ သိမ္ျဖဴကြင္းမွာ ေရပက္ေနတဲ ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြကို လွမ္းေမးေတာ့
ဗံုးေပါက္တာလို႔ ေျပာတယ္။ သြားၾကည့္ေတာ့ ရဲေတြက လူေတြကို Aနား
မကပ္ရေတာ့ဘူး။ Aားလံုး ကိုး႐ိုးကားယားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ တခ်ဳိ႕ ေျပးၾက
လႊားၾက၊ ငိုၾကယိုၾကေပါ့။ Aဲဒီမ႑ပ္မွာ ေရကစားတဲ ့ သားသမီးေတြရွိတဲ ့ မေA
မိဘေတြကေတာ့ Aဲဒီနားမွာပဲ ငိုေနၾကတယ္'' ဟု ေျပာသည္။
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ေဒသခံလူငယ္တဦးက ''လိုက္ဖမ္းေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ ေျပးရ
တယ္။ မလြယ္ဘူး။ Aိမ္က ယူသြားတဲ ့ ကင္မရာကိုလည္း သိမ္းထား လိုက္
တယ္'' ဟု ေျပာသည္။
ျမစ္ဆံု ေရAားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းခြ င္ ဗံုးေပါက္ကြဲ


17 April 2010/VOA
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို
Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေနတဲ ့ Asia World ကုမၸဏီရံုးမွာ ဒီကေန႔မနက္
Aေစာပိုင္းက Aနည္းဆံုး ဗံုး ၄ လံုးေလာက္ ဆက္တုိက္ေပါက္ကဲြခဲ ့ၿပီး
Aေဆာက္AUီးနဲ ႔ ေမာ္ေတာ္ယာU္Aခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ ့ပါတယ္။ ေဒသခံ
ေတြကေတာ့ ေသဆံုးထိခိ ုက္သူေတြ ရိွတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။
ဒီလိုေပါက္ကြဲတဲ ့ ေနရာကေတာ့ ေမခနဲ ႔မလိခ ျမစ္ဆံုေဒသမွာ Aေျခ
စိုက္ၿပီး ေရAားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ ့
Asia World ကုမၸဏီ ရံုးAေဆာက္AUီမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကခ်င္
လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္ Aဖဲြ ႔က ကိုေAာင္၀ါက Aခုလိုေျပာပါတယ္။
"က်ိန္ခရမ္ လံုဂါဆုိတဲ ့ေနရာမွာပဲ။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္
မယ့္ ေနရာမွာ တန္ဖဲ ေAာက္ဖက္မွာ၊ ၆ မုိင္Aကြာမွာ ရိွတဲ ့ေနရာမွာ
ျဖစ္တယ္။ Asia World ရံုးေရွ႕မွာျဖစ္တယ္။ Asia World ကေန
တာ၀န္ ယူၿပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေနတဲ ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။
Asia World ရံုးက ႏွစ္ထပ္ရိွတဲ ့ဟာလည္း ပ်က္စီးေနၿပီ။ Aထိ
Aခုိက္ေတာ့ ၁ ေယာက္ကေန ၄ ေယာက္Aထိ ေသတယ္လုိ႔
ၾကားေနရတယ္။ ဒဏ္ရာရတာ ၂၀ ေက်ာ္လုိ႔ ၾကားေနရပါတယ္။
ဗံုးကေတာ့ ၃ လံုး Aထက္လို႔ ေျပာေနတယ္။"
ျမစ္ၾကီးနားေဒသခံ တေယာက္ကေတာ့ ဗံုး ၈ လံုးေလာက္ထိ ကဲြတယ္
လုိ႔ ၾကားသိရေပမဲ ့ AေသAေပ်ာက္ ရိွတယ္ဆု ိတာ မၾကားရဘူးလုိ႔
ေျပာပါတယ္။
"၈ လံုးေလာက္ လုိ႔ေတာ့ၾကားတယ္။ ၄ ေနရာမွာ ၈ လံုးေလာက္ ေတာ့
ၾကားတယ္။ AထိAခုိက္ေတာ့ မရိွဘူးလို႔ ေျပာတယ္ရွင့္။
AထိAခုိက္ေတာ့မရိွဘူး။ တရုတ္ကား ၄ စီးနဲ ႔ Asia World က ကား ၄
စီးေပ့ါေနာ္၊ Aဲလုိမ်ိဳး ပ်က္စီးသြားတယ္ၾကားတယ္။"
ျမစ္ ၾကီးနားၿမိဳ႕က ရဲစခန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ တာ၀န္က်
ရဲ Aရာရိွက တစံုတရာ ေျပာဆုိဖို႔ ျငင္းဆိုပါတယ္။
"ဟုတ္ကဲ ့။ က်ေနာ္တုိ႔က လံုၿခံဳေရးAရ ေျပာခြင့္မရိွလို႔ပါခင္ဗ်။"
ေဒသခံေတြကေတာ့ Aခုခ်ိန္ထိ ဗံုးခဲြတဲ ့တရားခံကို ဖမ္းဆီးရ မိတာ
မရိွေသးသလို ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း Aာဏာပိုင္
ေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာကို မၾကားသိရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ရရိွတဲ ့သတင္းAရဆုိရင္ မြန္းလဲြပိုင္းမွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုး၀င္း ကိုယ္တုိင္ Aခင္းျဖစ္ပြားရာ
ေနရာကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေနၿပီး သူသြားရာ လမ္းတ
ေလ်ာက္နဲ ႔ ျမစ္ဆံုေဒသမွာ လံုၿခံဳေရး Aမ်ားAျပား ခ်ထားတယ္။ ဒါ့
Aျပင္ ေရကာတည္ေဆာက္ေရးမွာ လာေရာက္Aလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ ့
တရုတ္ႏိုင္ငံသား Aမ်ားAျပားလည္း ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ဘက္ကို ေျပာင္း
ေရႊ႕ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
Aခ်ပ္ပို(၂) သတင္းပေဒသာ
Volume 1, No 6

ကမ့္ထဲက ေပးစာတေစာင္
Aမွတ္စU္(၅) ဂ်ာနယ္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ Aေစာင္ေရ(၇၀)ေက်ာ္ေလာက္
ထုတ္ျပီးခဲ ့ပါျပီ။ Aေတာ္မ်ားမ်ားဆီက တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းေလးေတြရပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေဆာင္း
ပါးေလးေတြပါတဲ ့Aတြက္လည္း ပိုသိကၡာရွိတယ္။ စကားလံုးAက်Aနလည္းသိပ္မေတြ ႔ရဘူး။
က႑လည္းစံုတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ဆိုျပီးေျပာပါတယ္။ Aလကားေပးႏိုင္တဲ ့Aတြက္
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ျဖစ္မယ္။ Aက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတဲ ့ Aေၾကာင္းေတြေျပာၾကတယ္။ ဒီဒုကၡ
သည္ထဲမွာက ပိုက္ဆံကလည္းရွား သတင္းက်ေတာ့လည္း တတိယႏိုင္ငံထြက္ဖို႔ သတင္း
ေလာက္ကလႊဲရင္ က်န္တာေတြကို ေထြေထြထူးထူးစံုစမ္းေလ့ရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ Aခုလို
သူတို႔လက္ထဲလြယ္လင့္တကူေရာက္လာၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာဖတ္ျဖစ္ၾကတယ္။
ဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Aက်ိဳးရွိတယ္လို႔ ယူဆမိတာေပါ့။
မ်ားေသာAားျဖင့္ေတာ့ စာဖတ္၀ါသနာပါတဲ ့လူ၊ Aဖြဲ႕Aစည္း၊ Aဖြဲ႕Aစည္းထဲမွာ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့သူ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာင္းနဲ႕Aမ်ားသူငါ ဖတ္ႏိုင္တဲ ့ လၻက္ရည္ဆိုင္လို႔
ေနရာမ်ိဳးကိုသာ Aဓိကထားေ၀ငွျဖစ္တယ္။ တUီးခ်င္းစီAလိုက္ဆိုရင္ေတာ့ ေ၀မေလာက္
ျဖစ္မွာမို႔ ရပ္ထားတာUီးဇင္းေရ။ ဒါေတာင္ထုတ္ေနတုန္း လာလာေတာင္းေနလို႔ ေပးလိုက္
တာေတြကမနည္းရွိတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေၾကာျငာကပ္ထား
တာရွိတယ္။ တဆင့္ Aခမဲ ့ေ၀ငွေပးေနတယ္ဆိုတဲ ့Aေၾကာင္းကို ေၾကျငာထားပါတယ္။
မလြင္(ထုိင္းႏုိင္ငံ)
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
Aခ်ပ္ပို(၃) သတင္းပေဒသာ
သန္လ်င္ရင္ခြဲရံုက Aေလာင္းေတြကို
ဘယ္သူ ဖ်က္ဆီး ေနလဲ
ၿငိမ္းေဇ Saturday, April 10, 20109 (Eရာဝတီ)
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ သန္လ်င္တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုရွိ
ရင္ခြဲရံုမွ Aေလာင္းမ်ား မၾကာေသးခင္က ပ်က္စီးမႈ
မ်ားရွိခဲ ့ရာ ယင္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား
ၾကားတြင္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာလာ ဟလမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ ့
သည္။
Eၿပီလ ပထမAပတ္Aတြင္း၌ပင္ ယင္းေဆး႐ံုတြင္ လာ
ေရာက္ထားရွိသည့္ ေရနစ္ေသဆံုးသြားသူ တUီး၏
Aေလာင္းကို ထုတ္ပိုးထားေသာ Aဝတ္မ်ားAား Aမ်ိဳး
သမီးတUီးက ညAခ်ိန္မေတာ္ ရင္ခြဲရံုAတြင္း ဝင္၍ ဖယ္
ရွားေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား CCTV ကင္မရာ မွတဆင့္
ေတြ႕ၾကရသည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလ မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့
ေသးေၾကာင္း သန္လ်င္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ထိုသို႔ Aေလာင္းမ်ား ပ်က္စီးသည့္ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္
သန္လ်င္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ထိတ္လန္႔ ေနၾက ၿပီး ညAခ်ိန္
Aျပင္သို႔ မထြက္ရဲၾက ေၾကာင္းလည္း ဆိုၾကသည္။
ယင္း သန္လ်င္ေဆး႐ံုAနီးတြင္ ေနထိုင္သူတUီး က
“Aဲဒီေဆး႐ံုမွာ ထားတဲ ့Aေလာင္းေတြမွာ နားရြက္ ျပတ္
ေနတာတို႔၊ လက္ေမာင္းသားေတြ၊ ေပါင္သား ေတြမွာ
Aကိုက္ခံထားရတာမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေနတာ နည္း နည္းၾကာၿပီ၊
ေနာက္ပိုင္းမွာ လူတေယာက္က လုပ္ေနတာ ဆိုတဲ ့
သတင္းေတြ ထြက္လာေတာ့ Aိမ္သားေတြ မေနရဲၾက
ေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာသည္။
ထုိAေလာင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူAမ်ား
ထိတ္လန္႔မႈ ျဖစ္လာသည့္Aတြက္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕က ေဆးရံုဝင္းႏွင့္ ရင္ခြဲရံုကို Aေစာင့္ခ်ထားၿပီး
ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ရိုက္ယူေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေစာင့္က်ပ္ ရိုက္
ယူခဲ ့ရာ ရင္ခြဲရံု ေAာက္တြင္ က်င္းျဖင့္ Aိမ္ဖြဲ႕ေနေသာ
ေႁမြပါကဲ ့သို႔ တိရစၦာန္က ညဘက္ တက္စားျခင္း ျဖစ္
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူတUီးက
ေျပာ သည္။
Aဆိုပါသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း
ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။
သန္လ်င္ေဆး႐ံုႏွင့္ နီးစပ္သူတUီးကလည္း “ဒီသတင္းက
ေတာ္ေတာ္ေလးပ်ံ႕ေနတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ေႁမြပါလို
Aေကာင္ေၾကာင့္ ဆိုတာ သိရပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ လူေတြ
ကေတာ့ ေကာလာဟလ ပံုစံနဲ ႔ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေျပာ
ေနၾကတုန္ းပဲ ”ဟု ဆိုသည္။
သန္လ်င္ေစ်းAနီး ေနထိုင္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ တUီးက
မူ“သန္လ်င္ေဆး႐ံုမွာ ေရခဲတိုက္မရွိဘူးေလ၊ Aေလာင္း
ေတြကို ေရခဲနဲ ႔ ဒီAတုိင္း ထားရတာေၾကာင့္ ႂကြက္ကိုက္
တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ စU္းစားမိပါတယ္၊ ဒါမွ
မဟုတ္ရင္ တေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေနာက္ေျပာင္မႈလည္း
ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေပါ့၊ က်ေနာ္ကေတာ့ သိပ္မယံုပါဘူး”ဟု ေျပာ
ဆိုသည္။
ကြယ္လြန္သူ ပိုလန္သမၼတနဲ ႔ ဇနီး
ႏိုင္ငံေတာ္ စ်ာပနနဲ ႔ သၿဂဳႋဟ္
18 April 2010 /VOA
ကြယ္လြန္သူ ပုိလန္သမၼတ လက္ခ်္ ကာဇင္းစကီး
(Lech Kaczynski) နဲ ႔ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ မာရီယာ
(Maria) တုိ႔ရဲ႕ စ်ာပနကုိ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ ့
ကရာေကာင္း (Krakow) ၿမိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံေတာ္
Aခမ္းAနားနဲ ႔ ဒီကေန႔ က်င္းပသၿဂဳႋဟ္ပါတယ္။
Eၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တုန္းက ႐ုရွ ားႏုိင္ငံမွာ
ေလယာU္ပ်က္က်ရာက ေသဆုံးသူ ၉၆ ေယာက္ထဲ က သူတုိ႔ ၂ Uီး ရဲ႕ စ်ာပနေတြကုိ
က်င္းပခဲ ့ၾကတာပါ။
စိန္႔ေမရီ ဘုရားေက်ာင္းကုိ သမၼတနဲ ႔ သမၼတ ကေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Aေခါင္းေတြကုိ သယ္ယူသြားရာ
ကရာေကင္းၿမိဳ႕က လမ္းတေလွ်ာက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကဲြေနၾကတဲ ့ ပုိလန္ႏုိင္ငံသား
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိ တ္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနာက္မွာေတာ့ သူတုိ႔ ၂ Uီးရဲ႕ ႐ုပ္Aေလာင္းေတြကုိ သမုိင္း၀င္ ၀ါ၀ဲလ္ ကက္သီဒရယ္လ္
(Wawel Cathedral) ဘုရားေက်ာင္းမွာ ျမႇဳပ္ႏွံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ Aေစာပုိင္းမွာပဲ
၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္ကေန ႐ုပ္Aေလာင္းေတြကုိ ေလယာU္နဲ ႔ သယ္ယူလာခဲ ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Uေရာပ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္ ဖုံးလႊမ္းေနတဲ ့ Aုိက္စ္လန္ႏုိင္ငံက မီးေတာင္ေပါက္ကဲြရာက
ထြက္ေပၚလာတဲ ့ ျပာမႈန္ေတြေၾကာင့္ ေလယာU္ကုိေတာ့ ခပ္နိမ့္နိမ့္ကေန ပ်ံသန္းလာခဲ ့ရတာပါ။
စ်ာပန Aခမ္းAနားကုိ ႏုိင္ငံA၀န္း သီတင္းတပတ္ၾကာ ၀မ္းနည္းျခင္း Aထိမ္းAမွတ္နဲ ႔
က်င္းပခဲ ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မေန႔တုန္းကေတာ့ ေလယာU္ပ်က္က်ရာမွာ ေသဆုံးသြားသူေတြ Aတြက္ ေAာက္ေမ့ဖြယ္
Aခမ္းAနားတခုကုိ ၀ါေဆာၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က ရင္ျပင္မွာ က်င္းပရာမွာ လူေပါင္း ေထာင္ေသာင္း
ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ ့ၾကတာပါ။
ကရာေကာင္းၿမိဳ႕က ႏုိင္ငံေတာ္ စ်ာပနကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ Aေတာ္မ်ားမ်ား
က စီစU္ခဲ ့ၾကေပမဲ ့ မီးေတာင္ျပာေတြေၾကာင့္ Aႏၲရာယ္ရွိေနတာမုိ႔ ဒီAထဲက Aမ်ားAျပားက
ခရီးစU္ေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ ့ၾကပါတယ္။
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
ရန္ကုန္တို္င္း လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္ ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာတြင္ မဲေပး မမွား
ေစေရး ေခါင္းစU္ျဖင့္ (၈.၄.၂၀၁၀)ေန႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ ့သည္။
Aဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ဗိုလ္မႈးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္
လွည္းကူး Aင္းတိုင္ တပ္နယ္မႈး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္း
ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရးမႈးႏွင့္Aလုပ္Aမႈေဆာင္Aဖြဲ ႔၀င္မ်ား၊မ.၀.တႏွင့္ ယ.ရ.က
Aဖြဲ ႔၀င္မ်ား မတက္မေနရ ေခၚထားသည့္ျပည္သူမ်ားစုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ တက္
ေရာက္ခဲ ့သည္။
ဗိုလ္မႈးခင္ေမာင္စိုးမွာေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္Aစိုးရသည္ ျပည္သူ
မ်ား Aေပၚတြင္ မည္ကဲ ့သို႔ ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္း
ျပည္Aတြက္ Aက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ Aရာဟူသမွ်ကို Aေလးထား ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ထို႔Aျပင္ က်ေနာ္သည္လည္း လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္Aတြက္ လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းရွိ Aျခားၿမိဳ႕နယ္
မ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမိုေပးထားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာစည္းရံုး
ခဲ ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ားAေနျဖင့္
ေဆြးေႏြး တင္ျပ လိုသည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးေစရာတြင္
ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာမွ ကိုခင္ေမာင္ညြန္႔သည္ ရန္ကုန္တို္င္းလွပ္စစ္ဌာနမွ
ဗိုလ္မႈးခင္ေမာင္စိုးAား လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမိုေပးထားခဲ ့ပါသည္
ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဗိုလ္မႈးႀကီးခင္ဗ်ာ လွည္းကူးၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး
ပိုမိုသံုးစြဲခြင့္ျပဳ သည္ဟု ေျပာခဲ ့ပါသည္။ သို႔Aတြက္ ဗိုလ္မႈးႀကီးမွ က်ေနာ့္Aိမ္
တြင္ (၅)ရက္မွ်တည္းခိုေပးပါရန္ ႏွင့္ (၅)ရက္စာAတြက္ ဗိုလ္မႈးႀကီး၏ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားAား Aျပည့္A၀တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Eည့္၀တ္ေက်ေစရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း” တင္ျပခဲ ့ပါသည္။
ကိုခင္ေမာင္ညြန္႔၏တင္ျပခ်က္Aား ဗိုလ္မႈးခင္ေမာင္စိုးမွ “က်ေနာ္တို႔ Aေန
ျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့ပါတယ္။လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ဆိုတာ ထင္ းလဲ
ေပါ ပါတယ္။ ေရဆိုရင္လည္း တြင္းထဲကခပ္ယူလို႔ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဆို
ရင္ မီးေသြးAိတ္ေတြကို (၇)လႊာ၊(၈)လႊာ တိုက္ျမင့္ႀကီးေတြ Aေပၚ ထမ္းတင္
ရျခင္း မီးမလာလွ်င္ ေရမရျခင္း စသည့္ ျပႆနာတြကို Aၿမဲႀကံဳေတြ ႔ေနရပါ
တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ၿမိဳ႕ထဲကလူေတြနဲ ႔စာလွ်င္ Aမ်ားႀကီးေတာ္ေသးပါသည္ ”
ဟုေျပာဆိုရွင္းလင္းၿပီး ေဟာေျပာပြဲကို ရုတ္သိမ္းခဲ ့ရပါသည္။
၂၀၁၀ Eၿပီ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး - နာေရးကူညီမႈAသင္းနဲ ႔
Aတူ ကုသိုလ္ယူၾက
ဓာတ္ပုံသတင္း (ဘားမား ပါပါရာဇီ) ၊ (မိုးမခ)


ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရး Aက်U္း သားမ်ား
လြတ္ေျမာက္ ေရးAတြက္
Aေမရိကန္ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ဆႏၵျပ
၁၆Eၿပီ၊၂၀၁၀။
ေAာင္မိုးဝင္း
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ Aဖြဲ႕ႀကီးမွ ႏွစ္စU္ႀကီးမွဴး
ျပဳလုပ္ေသာGet on the Bus ဆႏၵျပပြဲ ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ ယခုႏွစ္Uီးစားေပး Aေၾကာင္းAရာမ်ားတြင္ ေဒၚေAာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တိဘက္
ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ ရရွိေရး၊
ကြန္ဂိုႏိုင္ငံက Aမ်ိဳးသမီး Aခြင့္Aေရး ကာကြယ္ေပးသူေတြကို ကာကြယ္
ေပးေရး စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ထိုဆႏၵျပပြဲသို႔ Aေမရိကန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ Aထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားက
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ေဟာေျပာပြဲ AစီAစU္ကို Aေမရိကန္ ကူးပါးယူနီယမ္ တကၠသိုလ္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ ့ၿပီး ျမန္မာ့ Aေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္
ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားေဟာင္း Uီးပညာေဇာတႏွင့္
Uီးေဃာသိတတို႔ တက္ေရာက္ေဟာေျပာခဲ ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ
ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္လြတ္ေပးေရးကို ထိေရာက္စြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာ ခံုရံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ Aျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႔စည္းပံု
Aေျခခံ Uပေဒႏွင့္ မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပမည္ ့ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းကို Aေမရိကန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
Aတူ ျမန္မာ့Aေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းဆႏၵျပခဲ ့ၾကပါသည္။

“ မဲေပးမမွားေစေရး ေဟာေျပာပြဲ ေဂ်ာက္က် ”

Aခ်ပ္ပို(၄) သတင္းပေဒသာ
Volume 1, No 6
မတ္လAတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ တစ္လတာ Aေကာင္းဆံုး
ဆုရွင္မ်ား ထြက္ေပၚ
ခ်ဲလ္ဆီး Aသင္းမွ
ကြင္းလယ္လူ မာလူဒါ
ႏွင့္ Aဲဗာတန္ နည္းျပ
ေဒးဗစ္မိုရက္စ္တို႔မွာ ၿပီး
ခဲ ့သည့္ မတ္လAတြက္
ပရီးမီးယား တစ္လတာ
Aေကာင္းဆံုး ကစား
သမားဆုႏွင့္နည္းျပဆု
မ်ားကိုရရွိခဲ ့ၿပီျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္သား မာလူဒါမွာ ၿပီးခဲ ့သည့္ မတ္လAတြင္း ကစားခဲ ့သည့္
၀က္စ္ဟမ္းကို ၄း၁ ျဖင့္ Aႏိုင္ရခဲ ့သည့္ Aိမ္ကြင္း ပရီးမီးယားပဲြ၊ ပို႔စ္ေမာက္
Aသင္းကို ၀း၅ ျဖင့္ Aႏိုင္ရခဲ ့သည့္ Aေ၀းကြင္း ပရီးမီးယားပြဲစU္ Aျပင္
ဗီလာAသင္းကို ၇း၁ ျဖင့္ Aႏိုင္ရခဲ ့သည့္ Aိမ္ကြင္း ပရီးမီးယား ပဲြစU္
မ်ားတြင္ ခ်ဲလ္ဆီး Aသင္းAတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ Aစြမ္းျပခဲ ့၍ ယခုကဲ ့သို႔
ပထမAႀကိမ္ Aျဖစ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ ့ရသည္။ မာလူဒါမွာ ၿပီးခဲ ့သည့္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျပင္သစ္ကလပ္ လိုင္ယြန္ Aသင္းမွ ခ်ဲလ္ဆီးသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ ့သူ ျဖစ္သည္။ Aဲဗာတန္ နည္းျပ မိုရက္စ္မွာ ၿပီးခဲ ့သည့္
မတ္လAတြင္း ကစားခဲ ့သည့္ ပရီးမီးယား ပဲြစU္မ်ားတြင္ Aသင္းကို ၃
ပြဲ Aႏိုင္၊ ၂ ပဲြသေရ ရံႈးပဲြမရွိ ရလဒ္ကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ ့၍ ယခုကဲ ့သို႔
တစ္လတာ Aေကာင္းဆံုး နည္းျပဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ၿပီးခဲ ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ Aဲဗာတန္ Aသင္းကို
ယေန႔Aထိ ကိုင္တြယ္ေနသည့္ နည္းျပ မိုရက္စ္Aတြက္ တစ္လတာ
Aေကာင္းဆံုး နည္းျပဆုကို ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ီးျမွင့္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ ႔ႀကီး)
Aသင္းေရာင္းရန္ရွိသည္
Aသင္း Uကၠဌသစ္ တစ္Uီးကို ခန္႔Aပ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္
ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တြမ္ဟစ္ ႏွင့္ ဂ်ီလတ္တို႔က
လီဗာပူးAသင္းAား ေရာင္းခ်ရန္ Aသင့္ ျဖစ္ေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ေျပာဆိုလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
Aေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပိုင္ရွင္ ၂
Uီးက မာတင္ဘေရာက္တန္ Aား လီဗာပူးAသင္း
Uကၠဌ ေနရာတြင္ ခန္႔Aပ္ခဲ ့ကာ Aသင္းကိုလည္း
မွန္ကန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည့္
သူကို ရွာေဖြရန္ကိုပါ တာ၀န္ေပးခဲ ့သည္။
ကလပ္Aသင္း ၀က္ဆိုက္မွေန၍ ၃ ႏွစ္တာ
ပိုင္ဆိုင္ခဲ ့သည့္ကာလ Aတြင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္
Aေတြ႕Aႀကံဳမ်ားကို ရရွိခဲ ့ေၾကာင္း မိမိတို႔နွင့္ တကြ
မိသားစုမ်ား Aတြက္ပါ တန္ဘိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဘ၀
ကာလမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ ့သို႔ Aသင္းကို ေရာင္းထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမွာလည္း မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊
ကလပ္၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ Aပိုင္းတြင္ Aႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူ တစ္Uီး Aျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ ့ဖူးသူ ယခု Uကၠဌသစ္ မာတင္ဘေရာက္တန္၏ Aစြမ္းAစ
မ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ Aားကိုး ထားပါေၾကာင္း လီဗာပူး၏ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းမႈ Aတြက္ ေနာက္ထပ္ ကမၺည္းသစ္မ်ား ေရးထုိုးႏိုင္Uီ းမည္ဟုလည္း
မွတ္ယူထားေၾကာင္း ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ ့ၾကသည္။
လီဗာပူးလ္ Aသင္း၏ Aသစ္ ခန္႔Aပ္ျခင္း ခံရေသာ Uကၠ႒သစ္ မာတင္ ဘေရာက္တန္က
လာမည့္ ေႏြရာသီတြင္ ဂ်ရတ္ႏွင့္ ေတာရက္စ္တို႔ ကဲ ့သုိ႔ Aဓိက ကစားသမား မ်ားAား လံုး၀ ေရာင္းခ်
သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ ့ၿပီး Aသင္း၏ မန္ေနဂ်ာ ရာေဖးလ္ ဘင္နီတက္ဇ္မွာလည္း
Aသင္းတြင္ ဆက္ရွိ ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ ့သည္။
သတင္း မီဒီယာ မ်ားက Aသင္း၏ ေပါင္ ၂၃၇သန္း Aေႂကြးမ်ားAား ေျဖရွင္းရန္ Aတြက္ ေတာရက္စ္ႏွင့္ ဂ်ရတ္တုိ႔Aား ေရာင္းခ်ဖြယ္
ရွိေနသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပ ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မာတင္ ဘေရာက္တန္က "Aခုလို
ေရာင္းခ်ရမယ့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳး မေတြ ႔ရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ Aျမင္ေတာ့ Aသင္းဟာ Aရမ္းကို ေတာက္ပတဲ ့
Aနာဂတ္ကို Uီးတည္ေနတာပါ။ Aေျပာင္းAေရႊ႕ Aတြက္လည္း ေငြေၾကး သံုးစြဲခြင့္ ရမယ္။ ဘယ္ေရႊ႕ ဘယ္မွ်
ဆုိတာေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး" ဟု ဆုိခဲ ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၎က Aသင္ း၏ ကြင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာလည္း Aဓိက Aခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ ့ၿပီး
Aသင္း ပိုင္ရွင္မ်ား Aေနျဖင့္ Aသင္းAား ေရာင္းခ်ရာတြင္ သင့္တင့္ မွ်တသည့္ ႏႈန္းထားကိုသာ
ေတာင္းဆုိထားသည္ဟုလည္း ဆုိခဲ ့သည္။ Aေမရိကန္ ပိုင္ရွင္မ်ား Aေနျဖင့္ Aသင္းAား ၂၀၀၇ ခု ႏွစ္က
၀ယ္ယူခဲ ့စU္က ေပါင္ သန္း ၂၂၀ Aသံုးျပဳခဲ ့ၿပီး ယခုAခါ ေပါင္ သန္း ၅၀၀ ေစ်းေခၚဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
Aသင္း မန္ေနဂ်ာ ဘင္နီတက္ဇ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ "ရာဖာဟာ မန္ေနဂ်ာ ေကာင္းတစ္Uီးပါ။ သူ Aသင္းမွာ
ဆက္ရွိေနဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aလိုရွိၿပီး သူ ဟာ Aသင္းနဲ ႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသူ တစ္Uီးပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ ့သည္။

ယူရုိပါလိဂ္ ဖလား ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လီဗာပူးလ္ Aသင္းAတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ တစ္ခု Aေနျဖင့္ ၎တို႔
Aသင္း၏ Aဓိက တုိက္စစ္မွဴး ဖာနန္ဒို ေတာရက္စ္မွာ လက္က်န္ ေဘာလံုး ရာသီတြင္ ထပ္မံ ကစားႏုိင္ေတာ့မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေတာရက္စ္သည္ ဒူးဒဏ္ရာ ဒုကၡေပး ေနခဲ ့သျဖင့္ ၿပီးခဲ ့သည့္ ေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ ပါ၀င္
ႏုိင္ခဲ ့ျခင္း မရွိဘဲ Aထူးကုႏွင့္ ဆက္လက္ ျပသ ေနခဲ ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုAခါ Aသင္း၏ သတင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္ Aရ ေတာရက္စ္ Aေနျဖင့္ ၎၏ ဒူးဒဏ္ရာAား ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ ေဘာလံုး
ရာသီတြင္ ပါ၀င္ ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။တစ္ဆက္တည္းတြင္ ေတာရက္စ္ Aေနျဖင့္ ၆ပတ္ၾကာ Aနားယူ ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ ့ၿပီး စပိန္ Aသင္း၏ ကမာၻ႔ဖလား ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္မွာလည္း စုိးရိမ္ဖြယ္ AေနAထား
ျဖစ္လာခဲ ့သည္။ စပိန္ Aသင္းသည္ ဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ Aသင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဖလား Aဖြ င့္ပြဲ Aျဖစ္ ယွU္ၿပိဳင္ ကစားရမည္
ျဖစ္သည္။

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->