You are on page 1of 6

Nr. 3187 /DMRU/ 14.04.

2010

ANUNŢ

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează


candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire
a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2010.
Cele 200 de locuri pentru anul şcolar 2010 – 2011 sunt repartizate astfel:
Bărbaţi – 170 locuri;
Femei – 30 locuri.
Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Târgu Ocna, sesiunea 2010, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din
03.08.2009.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:


să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi “APT” din punct de vedere medical şi psihologic;
să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau
amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ
şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an
de studiu de minimum 8.00;
să aibă vârsta de maximum 30 de ani împliniţi în cursul anului 2010;
să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în
ultimii 7 ani;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate
în societate;
să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea
exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legea nr. 293/28.06.2004
privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională
Penitenciarelor, republicată;
să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, în
situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”.

Pentru înscriere, candidaţii vor depune la structurile de resurse umane din unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (cu excepț ia Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna), următoarele documente:
cererea de înscriere (se întocmeşte la sediul unităţii);
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România
www.anp-just.ro
diploma de bacalaureat (copie) sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu
diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul desfăşurării
concursului, pe care să fie specificate media şi notele obţinute la examenul de
bacalaureat;
foaia matricolă (copie);
fişă medicală tip încheiată de medicul unităţii cu menţiunea „APT/INAPT”, conform
Ordinul ministrului justiţiei nr. 519/C/11.02.2010;
copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate
provizorie/paşaport), certificatului de naştere, certificatului de căsătorie şi livretului
militar, unde este cazul;
curriculum vitae model european (Anexa 2 la metodologia de admitere);
certificat de cazier judiciar;
aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor ;
adeverinţă eliberată de organele competente care atestă că este scutit de plata
taxei de admitere, unde este cazul;
două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

Actele prevăzute a se depune în copie se prezintă împreună cu documentele


originale şi sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către structura resurse
umane din unitate.

Data limită de depunere a dosarelor este 24.08.2010.

Taxa de concurs este în valoare de 120 lei şi va fi achitată la sediul Şcolii Naţionale
de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna în perioada 6 - 10.09.2010, cu ocazia
prezentării candidaţilor la probele eliminatorii.
Sunt scutiţi de plata taxei de admitere:
a) orfanii de ambii părinţi;
b) candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
c) copiii personalului sistemului administraţiei penitenciare în activitate, pensionat sau
decedat.
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să
probeze cu adeverinţe eliberate de organele competente că se află în una din situaţiile
prevăzute.

Candidaţii ale căror dosare de concurs au fost declarate „admis” de către comisiile
de selectare a dosarelor, desemnate la nivelul fiecărei unităţi, pot participa la concursul de
admitere care se desfăşoară la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Tîrgu Ocna.

La toate probele de concurs, candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea de


identitate/cartea de identitate provizorie/paşaportul în original.

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România


www.anp-just.ro
Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:
Probele eliminatorii: - verificarea aptitudinilor fizice – 6 - 10.09.2010;
Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice:
o lucrare scrisă la „Limba română” – 11.09.2010;
o lucrare scrisă la „Istoria românilor” – 12.09.2010.

PROBELE ELIMINATORII - VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

I. BAREMELE MINIME
A. PROBE BĂRBAŢI:
1. Alergare de viteză – 50 metri plat: 7”5
2. Flotări, în 30’’ : 20
3. Alergare de rezistenţă – 1000 metri în teren variat: 3’54”
B. PROBE FEMEI:
1. Alergare de viteză – 50 metri plat: 8”6
2. Abdomene, în 30’’: 18
3. Alergare de rezistenţă – 800 metri în teren variat: 4’10”

II. DESCRIEREA PROBELOR


a) Flotări
Proba de flotări se execută din poziţia în sprijin culcat înainte.
Se înregistrează numărul de exerciţii consecutive corecte (poziţia culcat facial cu
sprijin pe palme şi vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea
braţelor până când coatele ajung la nivelul umerilor, revenirea în poziţia iniţială).
Se înregistrează numărul de execuţii consecutive corecte în 30 de secunde.
b) Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate)
Executantul stă culcat pe spate, picioarele întinse şi fixate la nivelul gleznelor,
mâinile la ceafă cu coatele atingând solul, ridicarea trunchiului la verticală (90 de grade) şi
revenirea la poziţia iniţială.
Se înregistrează câte ridicări de trunchi se execută în 30 de secunde.
c) Alergarea de viteză
Alergarea de viteză se execută pe distanţa de 50 metri cu start din picioare.
Se acordă o încercare.
Se cronometrează din momentul în care executantul a pornit în alergare.
Se apreciază după timpul realizat.
d) Alergarea de rezistenţă
Alergarea de rezistenţă se execută pe distanţa de 1000 metri bărbaţii şi 800 metri
femeile.
Se execută cu start din picioare, în serii de până la 20 candidaţi.
Se aleargă pe teren variat.
Se cronometrează din momentul în care seria a pornit în alergare.
Se apreciază după timpul realizat.

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România


www.anp-just.ro
III. PRECIZĂRI
Toate probele sunt obligatorii şi se susţin în aceeaşi zi de către un candidat.
Nesusţinerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din
concurs.
Abandonarea unei probe din motive neimputabile candidatului nu atrage eliminarea
sa din concurs.
Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probei.
Ordinea obligatorie de susţinere a probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice
este următoarea:
A. Bărbaţi
1. Alergarea de viteză pe distanţa de 50 metri.
2. Flotări.
3. Alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1000 metri.
B. Femei
1. Alergarea de viteză pe distanţa de 50 metri.
2. Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate).
3. Alergarea de rezistenţă pe distanţa de 800 metri.
Este declarat „ADMIS”, candidatul care a realizat baremul minim pentru fiecare
probă.
Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea
baremului şi indiferent de cauze/motive nu se admit repetări, reexaminări sau
contestaţii.

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR TEORETICE

1. LIMBA ROMÂNĂ – elemente de construcţie a comunicării

Tematica:

VOCABULARUL
1. Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
2. Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context.
Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
3. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea.
Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
4. Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
5. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele.
6. Cuvintele polisemantice.
7. Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
8. Pleonasmul.
NOŢIUNI DE FONETICĂ
1. Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând.
2. Folosirea corectă a accentului în limba română.

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România


www.anp-just.ro
MORFOSINTAXA
1. Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol,
pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateză,
conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie).
Funcţii sintactice.
2. Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie,
interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
NOŢIUNI DE SINTAXĂ
1. Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
2. Relaţiile sintactice în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de
realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: joncţiunea,
juxtapunerea, topica.
3. Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele
de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul
regent.
4. Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.

Bibliografie:

Manualele şcolare alternative de gimnaziu pentru clasele V-VIII, aprobate prin


ordinele M.E.C.I. şi aflate în vigoare în anul şcolar 2009-2010, din materia cărora se
stabilesc subiectele de concurs.
DOOM, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005 (ediţia a II-a revizuită şi
adăugită).
Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1998.
Marele dicţionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 2000.
Dicţionar de sinonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002.
Dicţionar de antonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002.

2. ISTORIA ROMÂNILOR

Tematica:

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR


1. Constituţiile din România - Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe
Petre - Editura Corint, 2007, pag. 62-67, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia
Adăscăliţei, Liviu Lazăr - Editura Corvin, 2007, pag. 76-79.
STATUL ŞI POLITICA
1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII) -
Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre - Editura Corint, 2007,
pag. 74-83, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr -
Editura Corvin, 2007, pag. 84-95.
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România
www.anp-just.ro
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari.
(secolele XVIII-XX) - Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre -
Editura Corint, 2007, pag. 84-89, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia
Adăscăliţei, Liviu Lazăr - Editura Corvin, 2007, pag. 104-123.
3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă -
Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre - Editura Corint, 2007,
pag. 100-105, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr -
Editura Corvin, 2007, pag. 134-141.
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile
modernităţii - Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre - Editura
Corint, 2007, pag. 110-117, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia Adăscăliţei,
Liviu Lazăr - Editura Corvin, 2007, pag. 148-151.
2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale
secolului XX - Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre - Editura
Corint, 2007, pag. 118-125, Manual pentru clasa a XII-a – Felicia Adăscăliţei,
Liviu Lazăr - Editura Corvin, 2007, pag. 162-165.

Bibliografie:

Manual pentru clasa a XII-a - coordonator Zoe Petre - Editura Corint, 2007;
Manual pentru clasa a XII-a – Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr - Editura Corvin, 2007.

Pentru chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA,


Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, semnează
Subcomisar de penitenciare Horia Ştefan CHIŞ
Director general adjunct

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România


www.anp-just.ro