You are on page 1of 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! /!/

( . /% " " " ' .9 / #! J' % ? " #"


" & . !' &
K " # ' - & . /9 " "# L "

Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 21.Apr:


" #$% & ' " #$% & " #$% &
() * + " 1C () * , - 5 C () * C
- ./' & " 0 0 & ' 1 - ./' & " 0+ 0 & ' 2 - ./' & " 3, & ' 45

6 /' & "# " 11 6 /' & "# " 2 6 /' & "# " 54

$! & $! & $! &


$ & $ & 1 $ & 4

( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
$ 7 "% $80 0 2 1 5 0 9 ' " : !. :; , 2 - < 6 9 & <6 1 2
0 " 0 0 2 4 0 9 '"$ = /% 0 , 5 $ % & ' $) 4 4
: % ' : 38 0 24 ( >& ( : 1 1
$ -' $ , 0 4 2
0 9 " -' 0 0 2

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
3 " # ? " 3, 0 5 2 44 6 6 <$ , 9 "@ : : 2 5 1
+ + 0 1 2 21 + " " A + , 15 #" "" : : 2
3 " # ? " 3, 0 41 0 9 ' " 0 , 4 4 1
0 9 " # 7 0 0 0 2 0 9 ' " $ !'% # 0$8 , 5 + , 5 24
< < , 0 51 0 9 ' " % . & " 8 0 , B ' B 2 22
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
! "# " 1+/2
5 6 . 7
8 ' ( ) * 88: 2 1 14
$ % & ' ! "# "
+ 6D 4 1
+ E< 2 4 4 5
+ 6 F 2 5

6D GG 2 5
A " 1
3$ 245 1 4
+! ' 6 * 1 1 12
' 1 12
< ' H : 11 2
$ 9' , 1 25
' 25551 1

8 ./ ' 8( + < 1 5 5
D ! $$ 2 4
B # - B : : 1 41
I/ B ;
' 8 * 42

Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

<J & " % ? " #" # & M / , /-! !"


- /9!" "# L "M . #" 9J /% # / 5 C . !!
"J . 2 5 # & / 9 # M / ./- & M & !' % ?!
9J ' & .- & /- . /% " " " ' M " - ./' & " # .
!" . 2 N#" 0+ 0 . /% " " " ' " !# " # ' # &" .
9J ' & " ( '! " #" ! # J '!& # '!& M # " 9 !
" J- '! /' & ! #! !" C /. 0+ 0

/ M / ./- , /- M " . /%! 9J ' & " "


#" " & . !' & " C & J ! 0 !#! . /% " # 9 ! .# J'!"
. !" # " $ % & " ' # '!& M # " . ! ! ./9 '
/ # ' " #! & " - '" ( 9 # M . /% " " " ' "!# & !M
. L ' .LJ& & A . ! " - & #" M ! M #
/- '! ! 9J ' & " /9 . ! " & . !' & " " / . !' & !
- & ' & /" & J & 3.LJ& & " - 9 #! "# " &
% " " !#O & & N " #" & M # " " 9 #! . "/' 9 !# " @ "#!"
% J& " " .& #" " + OL! " 9 #! " "# !& " & "& "# L "M
( #" & - 1C . /% " # 9 ! # " ' &
.- & '& &

6 ? !'" ) . L 'M # '! A #" / OL % ' 4& ' 9


3 6 .9 # 'M# " 9 !# #! # J' - /- '! ! 1
& ' 9 4 + ! . 9 # ' M % /P - .J' 2 3 6 .
9 # 'M . !! # '" 9J /% " " . ' 9J" "# # /&
0 %!# " . ! " 9 !' @ M !# #! % ' - .J "M ! "
'& $ " * & '! #" / OL " '& " % '!"M " / .
# J'! - /-! &M % ' 22 3 6 .9 # ' M # " 9 !#
#! - .J' /P 3 6 .9 # ' . L M # % # " A #"J
!# & 9J " / . /% / .J' " " - ! " . ! "

'" & / ? !'" + .L ' 4 2C !# &


- & " " . & ' " 3, M . L 'M # 9 - & / -N
& !& " % ! , * - ! . L ' M # # & ! ' "!# 9 " " ! ! &
" " B @ Q : Q # " !& M % ? " . /"!# ' & ! & & 9 J
%N" 9J JO K " # ' - & . /9 " "# L "

2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters,
Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un precizit ti; min t
inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai attiec gajiem avotiem
oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer