You are on page 1of 1

ชุดวิชา กศน.

หมวดวิชา พัฒนาสังคมและชุมชน ระดับประถมศึกษา 51


ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทย ในที่นี้ จะกล่าวถึง 2 เรื่อง คือ แนวคิดเรื่องถิ่น
กำเนิดชนชาติไทย คือความพยายามสืบค้นหาถิน่ กำเนิดของบรรพบุรษุ ของคนไทยว่า เคยอยู่ ณ แหล่งใด
มาก่อนทีจ่ ะมาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทย และ อาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนทีช่ นชาติไทยอาศัยอยู่
4.1 แนวคิดเรือ่ งถิน่ กำเนิดของชนชาติไทย
แนวความคิดเรือ่ งถิน่ กำเนิดของชนชาติไทยเกิดขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเหตุปจั จัย ในบ้านเมือง
และสถานการณ์ของโลกทำให้จดุ มุง่ หมายของการสืบค้น วิธกี ารสืบค้น และแนวความคิดทีไ่ ด้จากการสืบค้น
เกีย่ วกับถิน่ กำเนิด ของชนชาติไทย แตกต่างกันถึง 4 แนวทาง คือ
1. แนวคิดทีว่ า่ ถิน่ กำเนิดของชนชาติไทยอยูใ่ นประเทศจีนตัง้ แต่เทือกเขาอัลไต ทางตอนเหนือและ
อพยพมาสูม่ ณฑลยูนนานทางตอนใต้แล้วจึงอพยพลงสูด่ นิ แดนในประเทศไทย เรียกเส้นทางอพยพนีง้ า่ ย ๆ ว่า
อัลไต - เสฉวน - ยูนนาน
2. แนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยกระจายเป็นแนวกว้างตั้งแต่ภาคใต้ ภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของจีน แถบมณฑลยูนนาน กวางตุ้ง กวางสี รวมไปถึงตอนเหนือของภาคพื้นเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ในประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย
3. แนวคิดทีว่ า่ ถิน่ กำเนิดของชนชาติไทยอยูใ่ นดินแดนประเทศไทยเป็นการพิจารณาโดย มุมมอง
ทางวัฒนธรรม โดยใช้ขอ้ มูลแสดงให้เห็นร่องรอยของความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมของผูค้ นทีต่ ง้ั หลักแหล่ง
อยู่ตามที่ราบลุ่มปากแม่น้ำต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น โครงกระดูก ขวานหิน เครื่องมือสำริด เครื่องปั้นดินเผา ที่ยืนยันว่า ชนชาติไทย
อาศัยอยูใ่ นดินแดนทีเ่ ป็นประเทศไทย ปัจจุบนั มาเป็นเวลานานกว่า 4,000 ปี มาแล้ว
4. แนวความคิดทีว่ า่ ถิน่ กำเนิดของชนชาติไทยอาจกระจายอยูบ่ ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ในอินโดจีน ในบริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะเป็นการสืบค้นโดยใช้หลักฐานด้าน
พันธุศาสตร์โดยคณะนักวิชาการสายการแพทย์แขนงต่าง ๆ ร่วมกับสายสังคมศาสตร์ได้พยายามค้นหาดัชนี
ความเป็นไทย โดยอาศัยหลักฐานจากหมูเ่ ลือด 5 หมู่ รูปร่างของฟันหน้า ขนาดของฟันหลัง (กราม) ความลึก
ความกว้างและความโค้งของขากรรไกร ตลอดจนโครงสร้างของ ดีเอ็นเอของกลุม่ คน 5 กลุม่ คือ ผูไ้ ท ไทดำ
มลายู เขมรและจีน พบว่าไทดำและ ผู้ไทมีลักษณะหมู่เลือด ลักษณะฟันและขากรรไกร ใกล้เคียงกับจีน
และชาวมลายูมีลักษณะเหล่านี้ใกล้เคียงกับเขมร การใช้หลักฐานทางการแพทย์สืบค้นเรื่องถิ่นกำเนิดของ
ชนชาติไทย นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของการศึกษาและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและประชาชน จะต้องติดตามศึกษา
ความก้าวหน้าของศาสตร์ดา้ นนีต้ อ่ ไปในอนาคต
แม้ว่าในวงการศึกษายังไม่มีข้อสรุปถึง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่ชัดเจน แต่ผลการศึกษาแนว
ความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงกระบวนการในการสืบค้นเรื่องราว ในอดีตว่า
ต้องอาศัยหลักฐานและการวิเคราะห์ การตีความหลักฐานเป็นสำคัญ อันจะเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาค้นคว้า
ความรูอ้ น่ื ๆ ของผูเ้ รียนต่อไป

4.2 อาณาจักรต่าง ๆ
ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีความเจริญสืบเนื่องตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง
ยุคหินใหม่และยุคโลหะ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์