www.glassrpske.

com

^etvrtak
8. april 2010.

Broj 12.178 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

U proceduri Parlamenta deklaracije o Jermenima i burkama

SRBIJA

странa 4

Rusija Srbiji odobrila kredit od 200 miliona dolara

HRONIKA

странa 19

U Petrovu mladi} raznio bombom sebe i djevojku

странa 17

Lideri politi~kih stranaka razgovarali sa zvani~nicima EU i SAD

Bez viza u junu, promjene Ustava poslije izbora
[tajnberg i Moratinos zakqu~ili da je posjeta BiH bila veoma korisna i uspje{na, isti~u}i da su politi~ki lideri tokom odvojenih sastanaka u Sarajevu pokazali dobru voqu i konstruktivan pristup za rje{avawe problema u BiH странe 2 i 3
Migel Anhel Moratinos i Xejms [tajnberg FOTO: GLAS SRPSKE

U AKCIJI SIPA UHAP[ENO SEDAM LICA U TUZLI I BAWOJ LUCI
FOTO: GLAS SRPSKE

Vrijednost droge u BiH 350.000 KM, a u EU 600.000 evra. Uhap{eni Nermin Smajlovi}, Dino Kurti} i jo{ pet lica. Pretreseno nekoliko lokacija na {irem podru~ju Bawe Luke i Tuzle U~estale zapqene droge na podru~ju isto~ne Hercegovine dokazuju da put droge koji vodi iz Albanije ide preko ovog podru~ja pa daqe prema zapadu BiH, ali i zemqama Evropske unije

Drasti~no kr{ewe principa o nacionalnoj zastupqenosti странa 6

SKANK prona|en u kamionu

DANAS

Du~i}ev dan u Trebiwu

Vra}awe zavi~aju poezije
странa 27

Policija istra`uje kako su “Betonski proizvodi“ a.d. ostali bez zemqi{ta

Zaplijewen skank

ZAPLIJEWENO 155 KG SKANKA
странa 5

Istraga protiv Vidovi}a zbog otu|ewa 75 странa dunuma zemqe

7

2 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Slavica \uki}-Dejanovi}

Iako dolazak An|eline Xoli i Breda Pita u BiH nisam organizovala, jako sam sre}na zbog ~iwenice da moje lobirawe u Holivudu nije uzaludno. Sanela Diana Xenkins, bo{wa~ki lobista u SAD

FOTO: ROJTERS

Uskoro tekst osude zlo~ina nad Srbima
BEOGRAD - Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je ju~e da bi Kolegijum parlamenta sqede}e sedmice trebalo da usaglasi tekst deklaracije o osudi zlo~ina po~iwenih nad Srbima, koji bi uskoro mogao da se na|e pred poslanicima. - ^lanovi Kolegijuma bi slede}e sedmice trebalo da se sastanu na konsultacijama. O~ekujem da }emo tada uobli~iti tekst deklaracije, a tokom prole}nog zasedawa i izjasniti se o tom dokumentu - rekla je \uki}-Dejanovi} Tanjugu. Ona je dodala da je ju~e ~lanovima Kolegijuma, odnosno {efovima poslani~kih grupa, proslijedila fotokopije svih deklaracija koje je Skup{tina ranije usvojila, a imaju veze sa osudom zlo~ina po~iwenih nad Srbima.

Moratinos i [tajnberg na konferenciji za novinare

Deklaracija va`na u suo~avawu s pro{lo{}u

Sulejman Tihi}

Xejms [tajnberg i Migel Moratinos poslije razgovora u BiH

[tajnberg i Moratinos zakqu~ili da je posjeta BiH bila veoma korisna i uspje{na, isti~u}i da su politi~ki lideri tokom odvojenih sastanaka u Sarajevu pokazali dobru voqu i konstruktivan pristup za rje{avawe problema u BiH
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SAD i EU i daqe }e pomagati BiH
tra nih po slo va [pa ni je Migel Anhel Moratinos poslije razgovora sa doma}im politi~kim liderima o na~inima na koje EU i SAD mo gu po mo }i u stva rawu atmosfere dijaloga u BiH. [tajnberg i Moratinos zakqu~ili su ju~e da je posjeta BiH bila veoma korisna i uspje{na, isti~u}i da su politi~ki lideri tokom odvojenih sastanaka u Sarajevu pokazali dobru voqu i kon stru kti van pris tup za rje{avawe problema u BiH. Mo ra ti nos je re kao da na sas tan ci ma sa po li ti ~kim li de ri ma ni je bi lo rije~i o Madridskoj deklaraciji.

Sulejman Tihi}

FOTO: ARHIVA

BEOGRAD - Predsjedavaju}i Do ma na ro da Par la men ta BiH Sulejman Tihi} ocijenio je da je De kla ra ci ja o osudi zlo~ina u Srebrenici Skup{tine Srbije va`an korak u suo~avawu s pro{lo{}u, a da je spomiwawe presude Me |u na ro dnog su da prav de (MSP) u toj deklaraciji na najboqi na~in nadomjestilo izostanak rije~i genocid.

On je, istovremeno, najavio da }e, najvjerovatnije u maju, na poziv predsjednika Srbije Bo ri sa Ta di }a, po sje ti ti Beograd. - Mislim da je boqe spomenuti presudu MSP nego upotri je bi ti sa mo ter min genocid. Dakle, pomiwawe presude je sadr`ajnije i, u tom smislu, zamjena je dobra smatra Tihi}.

SA RA JE VO - SAD i Evropska unija nastavi}e da poma`e BiH na putu ka evroa tlan tskim in te gra cijama, a politi~ki predstavnici u BiH }e poslije izbo ra mo rati da po ka `u sposobnost za dono{ewe va`nih i te{kih odluka. Istakli su to ju~e u Sara jevu na konfe ren ciji za no vi na re za mje nik dr`a vnog sekretara SAD Yejms [tajnberg i ministar inos-

Deklaracija
Zamjenik dr`avnog sekretara SAD Xejms [tajnberg pozdravio je usvajawe Deklaracije o Srebrenici u Skup{tini Srbije, napomiwu}i da sli~ne korake moraju preduzeti i ostale zemqe u regionu ka EU i NATO-u. - Neophodan je pozitivan i konstruktivan pristup poli ti ~kih li de ra u BiH, a poslije izbora formirawe vlas ti ko ja }e na ~i ni ti kqu~ne korake ka EU i NATO - rekao je [tajnberg. On je naglasio da SAD i EU ne o~ekuju velike pomake preko no}i s obzirom na pro{lost BiH, ali da je va`na spremnost da se napre du je ka evroa tlan tskim integracijama.

PRED BiH STOJI velika {ansa za otvarawe novog poglavqa
On je izrazio nadu da bi BiH mogla da dobije liberalizaciju viznog re`ima u junu ove godine. - Pos to ji po li ti ~ka `eqa da se zavr{i sav tehni~ki posao u vezi sa viznom li be ra li za ci jom do juna kada }e u Sarajevu biti odr`ana konferencija i o za pa dnom Bal ka nu - re kao Moratinos. [tajnberg je poru~io da pred BiH stoji velika {ansa za otva rawe no vog po glavqa. Na po me nuo je da, iako su izbori blizu, postoji mogu}nost napretka BiH

BiH PRIORITET
Moratinos je poslije sastanka sa ministrom inostranih poslova BiH Svenom Alkalajem u utorak uve~e istakao da su “zapadni Balkan i BiH visoko na listi prioriteta EU”. Moratinos, ~ija zemqa predsjedava EU, istakao je da }e samit EU - Zapadni Balkan koji }e se odr`ati u Sarajevu imati istorijski zna~aj i biti prilika da BiH poka`e svoje opredjeqewe i privr`enost evropskoj budu}nosti.

SO Isto~no Novo Sarajevo

Dikriminacija srpskih `rtva u Srebrenici
ISTO^NO SARAJEVO - Skup{tina op{tine Isto~no Novo Sarajevo najo{trije je osudila Deklaraciju Skup{tine Srbije kojom je osu|en zlo~in nad Bo{wacima u Srebre ni ci ju la 1995. go di ne, na na ~in ut vr|en pre su dom Me|unarodnog suda pravde. U zakqu~ku SO Isto~no Novo Sarajevo ocijeweno je da se ovom deklaracijom Skup{tine Srbije diskrimini{u `rtve srpskog naroda nad kojim su bo{wa~ke snage po~inile zlo~in na podru~ju Srebrenice po~etkom i tokom ratnih de{avawa, prenosi Srna.

Sredoje Novi} o presudi u predmetu “Sejdi} i Finci“

Sprovo|ewe presude poslije izbora
SA RA JE VO - Spro vo |ewe presude Suda u Strazburu u predmetu “Sejdi} i Finci protiv BiH” onemogu }e no je zbog sa ra jev skih megalomanskih zahtjeva za promjenama Ustava. Zato mislim da je ova pri~a zavr{ena za ovu godinu i da se treba okrenuti oktobarskim izborima. Izja vio je to za “Glas Srpske“ ~lan Radne grupe za sprovo|ewe presude Suda u Stra zbu ru Sre do je Novi}. Neprimjeren - Ipak, po je potez din ci sa da mo gu Novi} je naglasio i da je neprimjeren sa mo da se kan potez me|unarodne zajednice da u tredi du ju na izbo nutku kada je sa~iwen akcioni plan za ri ma da bi otklawawe diskriminatorskih odrena pla ti li od dbi iz Ustava u vezi sa presudom otvo{te tu od BiH, re {iru raspravu o ustavnim po u~e ni is kus promjenama tvom Sej di }a i Fincija - naveo je Novi}. Der vo Sej di}, je dan od podnosilaca tu`be “Sejdi} i Finci protiv BiH“ pred Sudom u Strazburu, izjavio je u utorak da }e svoja prava ponovo tra`iti pred ovim su dom ako vlas ti BiH na vrijeme ne sprovedu sudsku presudu u ovom predmetu. bjede, jer ne samo da }u ponovo zatra`iti svoja prava na Sudu nego }e tu biti bar 200 qudi sli~nih meni koji }e po sli je ovih izbo ra svo ja prava tra`iti na Sudu - rekao je Sejdi}, prenijele su agencije. Sa vjet mi nis ta ra BiH do nio je Akci oni plan za sprovo|ewe presude Suda u Strazburu kojom je BiH optu`ena za diskriminaciju nacionalnih mawina, jer im je onemogu}eno da se na izbori ma kan di du ju za ~la no ve Predsjedni{tva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH. M. F.

www.glassrpske.com
Nadam se da }e prijedlog zakona o zabrani skrivawa lica biti usvojen. Kada su taj zakon mogle da usvoje velike evropske zemqe poput Francuske, Italije i Belgije, ne vidim razlog za{to ga i BiH ne bi usvojila. Email: polorihter@gmail.com Jako me je rastu`io tekst o dje~aku koji zbog nedostatka novca ne}e mo}i da ide u {kolu. Najiskrenije se nadam da }e oni koji mogu da mu pomognu pro~itati ovaj tekst, jer je tu`no i zvu~i nevjerovatno da u 21. vijeku jedno dijete nema mogu}nost da se {koluje. Email: malicmt@yahoo.com

NOVI]: Sprovo|ewe presude va`no zbog evropskog puta
- Ako se odluka Suda ne sprovede, bez obzira na to ko pobijedio na izborima, ne}e imati sigurnost te po-

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 3

Klub Srba: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa
BAWA LUKA - Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda aktima usvojenim na 36. sjednici Narodne skup{tine Republike Srpske, konstatovano je na ju~era{woj sjednici Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u naroda RS, javila je Srna. Klub je razmatrao odluku u vezi sa Prijedlogom strategije razvoja trgovine RS za period do 2015. godine, odluku u vezi sa Prijedlogom energetskog bilansa RS za ovu godinu, te zakqu~ak u vezi sa izvje{tajem MUP-a RS o radu za pro{lu godinu.

Bez viza u junu, promjene Ustava poslije izbora
Svjedoci smo da oni koji su potpisali aprilski paket i koji su imali hrabrost da prave kompromise, nisu dobili izbore. Za{to onda sada s wima ne{to raditi. Sa~ekajmo izbore 2010. pa da onda oni koji dobiju legitimitet neka sjednu i razgovaraju, kazao Tihi}
PI[E:@EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Lideri politi~kih stranaka razgovarali poslije sastanka sa zvani~nicima EU i SAD

Razdru`ivawe
Na pitawe novinara da prokomentari{e svoju izjavu o mirnom razdru`ivawu, Dodik je rekao da teritorijalna cjelovitost i me|unarodni kapacitet BiH nije sporan, ali da je sporno sve ono {to je nastalo na bazi politi~kog i pravnog nasiqa, prije svega me|unarodnih predstavnika koji su RS dovodili u poziciju da bude eksperiment. - Ako se to nastavi, sve su varijante otvorene. Ako se budemo pridr`avali izbornog Dejtona mi smo sve daqe od ugro`avawa teritorijalnog integriteta BiH - naglasio je Dodik.
tawe dr`avne i vojne imovine pojasnio je Tihi}. Lider PDP-a Mladen Ivani} je kazao da nije realno o~ekivati da se bilo {ta postigne u predizbornom periodu, ali da bi do izbora trebalo izvr{iti promjene Ustava u odnosu na odluku Suda iz Strazbura. - Da bi BiH bila funkcionalna i sposobna da ispuni sve reforme moramo donijeti novi Ustav - kazao je poslije sastanka predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Qubi}. On je predstavnicima EU i SAD uru~io deklaraciju sa amandmanima na Ustav koji predvi|aju novu teritorijalnu i administrativnu organizaciju zemqe. Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumyija rekao je da je ohrabren razgovorima sa [tajnbergom i Mo ratinosom i izrazio nadu da }e u Sarajevu u junu biti odr`an ministarski sastanak na kome }e BiH i cijeli region dobiti {ansu za novi po~etak.

SARAJEVO - Do ukidawa viza za BiH moglo bi do}i u junu, a o promjenama Ustava razgovara}e se poslije izbora u oktobru. To je prema izjavama sedam strana~kih lidera zakqu~ak odvojenih sastanka koji su ju~e u Sarajevu imali sa ministrom inostranih poslova [panije Migelom Anhelom Moratinosom i zamjenikom ameri~kog dr`avnog sekretara Yejmsom [tajnbergom. Iako je bilo najavqeno da }e liderima biti ponu|ena Madridska deklaracija to se nije dogodilo. Re~eno je i da }e BiH u junu definitivno dobiti bezvizni re`im, te da bi to trebalo biti progla{eno poslije konferencije “EU - Zapadni Balkan“ 2. juna u Sarajevu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je predlo`io hitno usagla{avawe Ustava sa odlukom Evropskog suda u Strazburu. - Apelujem na druge da do|emo do tog rje{ewa, jer je ono mogu}e sada - rekao je Dodik i dodao da zna da to ne zadovoqava neke druge strane, ali da rje{ava problem u vezi sa po{tovawem Evropske konvencije o qudskim pravima. Istakao je da je bilo rije~i i o problemima u vezi sa vojnom imovinom, navode}i da je davno moglo biti rije{eno pitawe perspektivne imovine Ministarstva odbrane BiH, jer je to 69 lokacija od kojih je 21 u Republici Srpskoj.

Kada je u pitawu pokretna vojna imovina, Dodik je izrazio skepticizam u rad doma}ih komisija jer se vr{e zloupotrebe u procesu uni{tavawa oru`ja i municije. Dodik je rekao i da je na sastanku bilo rije~i o odlasku kontingenta vojske BiH u Avganistan, isti~u}i da on nema ni{ta protiv, ali da ne}e podr`ati da taj kontingent bude u okviru turskog kontingenta, jer se “Turska ovdje pona{a navija~ki i podr`ava iskqu~ivo jednu stranu“. Dodik je rekao da se nadle`nosti sa RS na BiH ne mogu unijeti u Ustav, jer su mnoge prenesene uz pomo} politi~ko pravnog nasiqa, prije svega visokih predstavnika. - Sud i Tu`ila{tvo BiH ne mo`e da dobije ustavnu poziciju koju sada ima. Ono mora biti redefinisano - rekao je Dodik i istakao da ciq evropskog puta ne mo`e biti ukidawe RS. - Ako nas tjerate da RS bude umawena zarad nekog evropskog puta, onda hvala za taj put - rekao je Dodik. Predsjednik HDZ-a Dragan ^ovi} potvrdio je poslije sastanka sa Moratinosom i [tajnbergom da je na~elno

Milorad Dodik daje izjave poslije sastanka sa zvani~nicima SAD i EU

FOTO: SRNA

dogovoren sastanak 2. juna u Sarajevu o budu}nosti zapadnog Balkana. Dodao je da su tra`ili i dobili apsolutnu podr{ku da odmah poslije izbora, u periodu od ~etiri do {est mjeseci,

Razgovori
Poslije sastanka sa Moratinosom i [tajnbergom, Dodik se u Isto~nom Sarajevu sastao sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em i biv{im predsjednikom RS Mirkom [arovi}em. - Sa Radmanovi}em i [arovi}em neformalno sam razgovarao o nekim politi~kim pitawima - rekao je Dodik.

do|e do promjene Ustava. Predsjednik SDA BiH Sulejman Tihi} je na sastanku istakao da smatra da sada nije dobro vrijeme da se razgovara o ustavnim promjenama. - Svjedoci smo 2006. i ~iwenice da oni koji su potpisali aprilski paket, a koji su imali hrabrost da prave kompromise, nisu dobili izbore pojasnio je Tihi}. Dodao je da BiH ima lidera koji su pokazali da nisu spremni da prave kompromise. - Za{to onda sada s wima

ne {to ra di ti. Sa ~e kaj mo izbore 2010. pa da onda oni koji dobiju legitimitet neka sjednu i razgovaraju - kazao je Tihi}.

PRIJE IZBORA mogu}e izvr{ewe presude iz Strazbura
On smatra da je ipak neke pozitivne stvari mogu}e uraditi i prije izbora. - Na primjer, popis stanovni{tva, preostala pitawa u vezi s Br~ko distriktom i pi-

Murdok: Zaustavi}u “Guglovu“ kra|u vijesti
VA[INGTON - Predsjednik korporacije “Wuz korp“ Rupert Murdok odlu~an je da spasi budu}nost novina i uvede pla}awe za wihove on-lajn sadr`aje, a “Eplov“ novi ure|aj “iPad“ smatra kqu~nim u toj namjeri. U odbrani novina Murdok je ponovo napao internet pretra`iva~e, u prvom redu “Gugl“, kojeg optu`uje za kra|u novinskih sadr`aja od tradicionalnih medija. - Zaustavi}emo one poput “Gugla“ i “Majkrosofta“ od bes pla tnog uzi mawa pri ~a. Pos to ji za kon o autor skim pravima i oni to znaju - rekao je Murdok, dodaju}i da se novinska industrija mora zauzeti za sebe i napla}ivati svoje sadr`aje.

^etvorica u Sarajevu osumwi~ena za otmicu
SARAJEVO - ^etiri mu{karca, H. E. (24), K. D. (28), T. A. (23) i F. A. (21), uhap{eni su ju~e u Saraje vu zbog sumwe da su po ~i ni li kri vi ~no dje lo otmi ce, javqaju agencije. - Gra|ani su u 14.50 ~asova obavijestili policiju da su ~etvorica mu{karaca u Dobriwi u gepek “audija A8” stranih tablica ubacili jednu osobu, a potom se udaqili - kazao je portparol MUP-a KS Irfan Nefi}. Dodao je da je uslijedila potjera i brzom akcijom policije vozilo je u 15.10 ~asova zaustavqeno. Gepek je bio prazan.

Zbog zloupotreba uhap{ena Katarina Rebra~a
BEOGRAD - Beogradska policija, u saradwi sa Vi{im tu`ila{tvom, uhapsila je Katarinu Rebra~a, vlasnicu modne agencije “K MODELS“ i humanitarnog fonda koji ima weno ime, saznaje agencija Tanjug, a i RTS-u je ova informacija nezvani~no potvr|ena. Katarina Rebra~a se sumwi~i za zloupotrebu i mahinacije sa donacijama vrijednim oko 400 hiqada evra. Rebra~a je fond osnovala u maju 2006. godine, a wegove aktivnosti su zapo~ete ve} u septembru te godine i za kratko vrijeme je postigao sve svoje kratkoro~ne ciqeve, navedeno je na sajtu ove nevladine organizacije. Osnovni ciq fonda je borba protiv raka dojke u Srbiji.

4 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Marina ^IGOJA

Doma}a proizvodwa
Zbog nebrige dr`ave doma}a proizvodwa i proizvo|a~i ve} odavno su u lo{em polo`aju. Da je tako, pokazuju statisti~ki podaci prema kojima je u BiH pro{le godine ukupno uvezeno mesa u vrijednosti oko 45 miliona maraka, a izvezeno mawe od 190 hiqada maraka. Iako proizvo|a~i Iako proizvo|a~i godinama upozoravaju da na godinama tr`i {tu RS i BiH upozoravaju da na ima dovoqno kvalitetr`i{tu RS i BiH tnog mesa, koje je na udaima dovoqno ru ve li kog uvo za iz susjednih zemaqa, prije kvalitetnog svega zbog slabe kontromesa, to nije le na carinama, to nije alarmiralo alarmiralo nadle`ne da nadle`ne da poo{tre kontrole i na poo{tre kontrole taj na~in pomognu ne sai na taj na~in mo proizvo|a~ima, ve} i pomognu ne samo gra|anima BiH koji i ne znaju {ta jedu. proizvo|a~ima, Ra zlog zbog ko jih se ve} i gra|anima kontrole na granicama BiH koji i ne BiH ne sprovode le`i u znaju {ta jedu ~iwenici da u wenim organima, prije svih u Upravi za indirektno oporezivawe BiH, koja bi trebalo da se ozbiqno pozabavi ovim pitawima, caruju mito i korupcija. Na to ve} odavno upozoravaju i proizvo|a~i i predstavnici vlasti iz RS. Javna je tajna da se prilikom uvoza iznos u fakturama umawuje kako po vrijednosti prevezenog mesa, tako i po te`ini. Na carinskim kontrolama, iako bi to bilo obavezno, ne obavqaju se kontrole prevoza mesa i ne va`e se koli~ina prevezenog mesa, ve} se u zavisnosti od “poklona“ prevoznicima progleda “kroz prste“. Razne se malverzacije u Upravi rade i kroz vra}awe PDV-a. Pa tako nije rijedak slu~aj da firme fiktivno fakturi{u da je roba iza{la iz wihovih pogona, kako bi im se vra}ao PDV. Osim toga, zna~ajan broj robe koja ulazi u BiH fakturi{e se po minimalnim cijenama. Pored ovih, doma}i proizvo|a~i su izlo`eni i barijerama koje susjedne zemqe uvode kako bi za{titile svoju proizvodwu. Sve zemqe u okru`ewu koje su ~lanice CEFTA zloupotrijebile su taj sporazum, bilo da su radile “dampinge“ ili izdavale obrasce “euro 1“. S druge strane, te zemqe imaju “zid” prema EU, odnosno ne mogu da izvezu svoje proizvode u zemqe EU, s obzi rom na to da ne ispuwava ju po tre bne uslo ve o kvalitetu. A kako su u te{koj ekonomskoj situaciji, nastaje borba sa slabijima i okre}u se tr`i{tu BiH, gdje im je dopu{teno da izvezu nekvalitetne proizvode. ^iwenica je da }e, ako vlasti BiH ni{ta ne urade, doma}a privreda ostati bez proizvodwe. ^iwenica je i da je sto~ni fond u odnosu na prije dvije-tri godine desetkovan, da su ratarska proizvodwa i proizvodwa mlijeka u veoma te{koj situaciji, a da se sve to mo`e rije{iti. Ako postoji politi~ka voqa.

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH

Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH

Upu}en prijedlog o burkama i Jermenima
Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH sa samo jednim prijavqenim diskutantom zavr{io razmatrawe 15 ta~aka dnevnog reda. Usvojen izvje{taj o radu Savjeta ministara
li mo is te evrop ske vri je dnosti - uzvratio je Kalabi}. Predstavni~ki dom ju~e je sa sa mo je dnim pri javqenim dis ku tan tom za vr{io razmatrawe 15 ta~aka dnevnog reda sjednice. iz vje {taj o ra du Sa vje ta ministara u pro{loj godini. Poslanici stranaka koje ~i ne par la men tar nu ve }i nu ubi je |e ni su da u pos to je }im okol nos ti ma nije bilo mogu}e da Savjet ministara BiH u~ini vi{e i podr`avaju rad sada{weg sastava Savjeta ministara. Naj ra di kal ni ji u kri tici bio je Denis Be}irovi} iz SDP-a BiH, koji je zatra`io da Predstavni~ki dom zbog ka{wewa liberalizacije viznog re`ima za BiH naj ka sni je do 1. ma ja pokrene proceduru za smjenu Savjeta ministara. SA RA JE VO - SNSD }e u redovnu proceduru uputiti prijedloge deklaracije o osu di ge no ci da Tur ske nad jer men skim na ro dom, te za ko na ko jim se za brawuje no{ewe odje}e kojom se skri va li ce na javnim mjestima. Izjavio je to {ef Kluba po sla ni ka SNSD-a na ju~era{woj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Dra go K a la bi}, prenijele su agencije. Na najavu Kluba poslani ka SNSD-a re ago vao je pred sje dnik Klu ba po sla nika SDA Bakir Izetbegovi}, izra ziv {i “`aqewe {to ne }e bi ti ri je {e na dva tako va`na problema za BiH“. - BiH ne ma va `ni jih pro ble ma od to ga {to }e desetak `ena skinuti burku ili od genocida od prije 100 godina. Nadao sam se da dijelimo iste evropske vrijednosti - rekao je Izetbegovi} Kalabi}u. - Nadao sam se da dijeIsti~u}i da niko u Savje tu mi nis ta ra ne bje `i od re ali za ci je pro gra ma rada, [piri} je rekao da je ~esto Parlament BiH ugro`a vao kon sen zus u Sa vje tu ministara. Pred sta vni ~ki dom Par la men ta BiH oba ve zao se ju~e da na idu}oj sjednici ime nu je v.d. di re kto ra Agencije za prevenciju korup ci je i ko or di na ci ju borbe protiv korupcije. Usvo jen je i Pri je dlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, te Prijedlog izmjena i dopu na Za ko na o ja vnim na bavkama.

PARLAMENT BiH ugro`avao konsenzus u Savjetu ministara
Prijedlog zakona o prazni ci ma BiH ski nut je sa dnevnog reda na zahtjev Usta vno pra vne ko mi si je, s obrazlo`ewem da nisu ispuweni poslovni~ki uslovi za ra zma trawe ovog za kon skog pri je dlo ga, a sa dne vnog re da ski nu ti su i Pri je dlog za ko na o iz mje nama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, te Prijedlog zakona o primje ni re zul ta ta DNK ana lize u sudskim postupcima. Predsjedavaju}i Savjeta mi nis ta ra BiH Ni ko la [piri} predstavio je ju~e

ODBA^ENI PRIJEDLOZI
Predstavni~ki dom ju~e je definitivno odbacio prijedlog ustavnih amandmana Stranke za BiH, kojima su se predlagale izmjene u Predsjedni{tvu i Domu naroda BiH, te ukidawe entitetskog glasawa, a o kojima je rasprava vo|ena na prethodnim sjednicama ovog doma. Odbijen je i prijedlog rezolucije SDP-a BiH o va`nosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zlo~ina u BiH. Poslanici SDP-a su u znak protesta napustili sjednicu.

Veqko Stevanovi}, predsjednik Udru`ewa raseqenih i izbjeglih Srba iz FBiH
Spas za raseqene Srbe iz FBiH bilo bi osnivawe Fonda za pravi~nu nadoknadu za uni{tenu imovinu na nivou BiH.

Tim RS za koordinaciju aktivnosti istra`ivawa ratnih zlo~ina i tra`ewa nestalih

Hrvatska odgovorna za zlo~ine u Sijekovcu
BAWA LU KA - Za zlo ~ine nad Srbima u Sijekovcu i Brodu postoji potpuna po li ti ~ka od go vor nost Hrvat ske, izja vio je {ef Tima za koordinaciju aktivnosti istra`ivawa ratnih zlo ~i na i tra `ewa nes ta lih ci vi la Re pu bli ke Srpske Sta{a Ko{arac, javila je Srna. - Od mar ta do okto bra 1992. godine stradalo je 226 Srba na brodskoj op{tini, kao i 25 regruta JNA. Vojska Hrvatske bila je agresor na te ri to ri ji BiH re kao je Ko {a rac po sli je ju~era{we sjednice Tima. Ko{arac je naveo da je ovaj tim in for mi san i o zastoju u Tu`ila{tvu BiH, ali i u tu`ila{tvima u RS u slu~aju “Sijekovac“.

Op{tinski sud u Sarajevu

VOJSKA Hrvatske bila agresor na teritoriji BiH
- Niko od 68 lica za koja se sumwa da su po~inili taj zlo~in i za koje postoje dokazi, nije odgovarao pred sudovima u BiH - konstatovao je Ko{arac. Ko or di na tor Ti ma

Do danas nije rije{ena niti jedna tu`ba koju su 2001. godine podnijele srpske porodice koje tra`e nadoknadu za uni{tenu imovinu u FBiH.

MUP-a Re pu bli ke Srpske za istra`ivawe i dokumentovawe ratnih zlo~ina Simo Tu{evqak istakao je da }e i pro tiv ne kih li ca ko j a s e n a l a z e u p r i tvorskim jedinicama u Tu ` i l a { t v u B i H b i t i pro {i re na is tra ga i za v r {e w e r a t n i h zlo ~i na nad Srbi ma to kom 1992. i 1993. godine.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 5

Na grani~nom prelazu Klobuk otkrivena zna~ajna koli~ina droge
FOTO: GLAS SRPSKE

Boris Jaro~evi~

Popis stanovni{tva primarno pitawe BiH
SARAJEVO - Jedno od primarnih pitawa BiH je popis stanovni{tva i EU insistira na tome da se popis sprovede u aprilu 2011. godine, zajedno sa zemqama u regionu i EU - rekao je ju~e u Sarajevu {ef operacija Delegacije EU u BiH Boris Jaro~evi~. - Ako se usvoji zakon o popisu stanovni{tva u BiH, mi }emo biti kofinansijeri za popis. Pru`i}emo tehni~ku podr{ku, a tako|e smo i savjetnici vlastima o tome {ta ovaj popis treba da sadr`i - izjavio je Jaro~evi~ Srni. Dodao je da u mnogim zemqama EU pitawa poput etni~ke i vjerske pripadnosti nisu toliko bitna. Zna~i, na samoj zemqi je da odlu~i koja }e pitawa da ukqu~i u popis - istakao je Jaro~evi~.

Vrijednost droge u BiH 350.000 KM, a u EU 600.000 evra. Uhap{eni Nermin Smajlovi}, Dino Kurti} i jo{ pet lica. Pretreseno nekoliko lokacija na {irem podru~ju Bawe Luke i Tuzle
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Nikola [piri}

Puna podr{ka radu bezbjednosnih agencija
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} dao je punu po dr{ku ra du agen ci ja za fo ren zi ~ka ispi ti vawa i vje {ta ~ewa, za po li cij sku podr{ku i za {kolovawe i stru~no usavr{avawe kadrova, saop{teno je iz Savjeta ministara. Na sastanku sa direktorom Agen ci je za fo ren zi ~ka ispi ti vawa i vje {ta ~ewa Qiqanom Tri{i}, direktoSkank bio sakriven u duplom dnu kamiona

SARAJEVO - Na grani~nom prelazu Klobuk kod Trebiwa, izme |u BiH i Crne Gore, ju~e je zaplijeweno 155 kilograma skanka, a uhap{eno je sedam osoba u Trebiwu, Bawoj Luci i Tuzli. U akciji koju su sproveli SIPA, Grani~na policija BiH i MUP Tuzlanskog kantona uhap{eni su Nermin Smajlovi} (34) iz Srebrenika i Dino Kurti}, te jo{ pet lica ~ija imena nisu saop{tena. Droga je prona|ena u kamionu marke “iveko“ sa prikoli com (259-K-434), vlasni{tvo firme “Inteks“ iz Doboj-Juga, vlasni{tvo Samira H., koji je vozio Smajlovi}. Bi la je za mo ta na u

folije, podijeqene u 150 pakovawa i skrivena u duplom dnu kamiona. Kamionom je upravqao Smajlovi}, a sa wim u kamionu je bio Kurti}. Pretreseno je i sedam loka ci ja na {i rem po dru ~ju Bawe Luke i Tuzle s ciqem pronalaska dokaza o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se ba vi me |u na ro dnim {vercom droge. - U akciji su pripadnici SIPA pretresli ukupno sedam lo ka ci ja u vi {e gra do va u BiH s ciqem pronalaska dokaza o organizovanoj kriminal noj gru pi, ko ja se ba vi me|unarodnim krijum~arewem opojnih droga - saop{tili su iz SIPA.

rom Agencije za policijsku podr{ku Rahmijom Hoyi}em i za mje ni kom di re kto ra Agen ci je za {ko lo vawe i stru~no usavr{avawe kadrova Milanom Kruqem, razgovarano je o stvarawu uslova za ne sme ta no fun kci oni sawe ovih upravnih organizacija. [piri} je ohrabrio sagovornike da nastave da rade na punom uspostavqawu navedenih agencija.

Emine Bozkurt u BiH

HERCEGOVINOM ide put droge sa Kosova prema EU
Vrijednost zaplijewene droge skank, koja je modifikovan i ja~i oblik marihuane, na ilegalnom narko-tr`i{tu u BiH kre}e se oko 350.000 maraka. Na zapadnom tr`i{tu vrijednost ove koli~ine je 600.000 evra. U~estale zapqene droge na podru~ju isto~ne Hercegovine dokazuju da put droge koji vodi iz Albanije ide preko ovog podru~ja, pa daqe prema zapadu BiH, ali i zemqama EU. Tako je 9. marta policija na putu Stolac – Berkovi}i zaplijenila deset kilograma

Saradwa
U ovoj akciji, koja je ra|ena vi{e mjeseci, ostvarena je zna~ajna saradwa Tu`ila{tva BiH sa pravosudnim i policijskim organima Crne Gore, te pravosudnim i policijskim organima Srbije i Slovenije, a sve s ciqem razotkrivawa organizovane kriminalne grupe, koja se ve} du`e vrijeme bavi krijum~arewem opojnih droga.

skanka. Kako je tada saop{tila policija, ova droga bila je namijewena za zapadno tr`i{te BiH, a poti~e iz Albanije. Uha p{en je Mio drag Vujovi} (48) iz Bile}e, koji je drogu sakrio u vozilu “audi“ kojim je upravqao. Policija je navela da Vujovi} pripada takozvanoj bile}koj grupi, koja se bavi organizovanim kriminalom. U mjestu Suhavi}, nedaleko od Berkovi}a, policija je 26. fe bru ara uhap si la dr`avqani na Crne Go re M.M. iz Bara koji je u yipu “~iroki“, nik{i}ke registracije, prevozio osam kilograma skanka. Crnogorska policija je 11. februara uhapsila Aleksu Milo{evi}a (24) iz Bile}e, kod kojeg su prona{li i oduzeli 13 kilograma skanka. On je uhap{en na magistralnom putu Nik{i} – Vra}enovi}i, a drogu je prevozio

u teretnom vozilu marke “iveko“, registarskih oznaka 200M-831, vla sni{ tvo je dne firme iz BiH. Krajem decembra policija u Trebiwu uhapsila je i jednog svog kolegu. Stru~ni saradnik u Odjeqewu za pravne poslove CJB Trebiwe D.G. uhap{en je sa vi{e od osam kilograma skanka. Kako pi{u hrvatski mediji, dubrova~ki narkomani, kao i oni s cjelokupnog podru~ja juga Hrvatske, vikende sve vi{e koriste za “narko-ture“ u susjednu BiH, ali i Crnu Goru, gdje je droga jeftinija za oko 20 odsto nego u Hrvatskoj. Po se bno su in tenzivni vikend-odlasci iz Dubrovnika u Trebiwe, dok zavisnici iz doline Neretve odlaze u ^apqinu, Qubu{ki i Stolac, ali i u Mostar, gdje je “najbogatija“ hercegova~ka narko-ponuda.

Sa zvani~nicima o napretku zemqe
SARAJEVO - Holandski poslanik u Evropskom parlamentu Emine Bozkurt trebalo bi da doputuje u ~etvorodnevnu posjetu BiH, tokom koje }e se sastati sa visokim zvani~nicima u BiH, politi~kim liderima i predstavnicima Parlamenta BiH. Bozkurtova }e sa doma}im zvani~nicima razgovarati o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji, saop{teno je iz Delegacije EU u BiH. Ona }e se sastati i sa {efom Delegacije Evropske unije u BiH Dimitrisom Kurkulasom i visokim predstavnikom EU u BiH Valentinom Inckom.

Zatra`ena istraga zbog Sari}a
KO PEN HA GEN - Dan ska na ro dna par ti ja, ko ja podr`ava mawinsku vladu, za tra `i la je ju ~e is tra gu poslije otkri}a da se ratni zlo~inac iz BiH Refik Sari}, bez znawa javnosti, ve} godinama nalazi u Danskoj, iako je osu|en na protjerivawe, javile su agencije. Sa ri} je 1995. go di ne osu|en zbog ratnih zlo~ina u logoru Dreteq na osam godi na za tvo ra i pro tje ri vawe iz Dan ske za uvi jek, ali je, poslije izlaska iz zatvo ra, os tao u zemqi na osno vu admi nis tra ti vnog pra vi la da ne mo `e bi ti vra}en u zemqu gdje mu prijeti neka opasnost.

Osu|eni za zlo~ine u logoru “Dreteq“ jo{ nije protjeran iz Danske

SARI] bio osu|en zbog zlo~ina u Dretequ
To pravilo podrazumijeva da osu |e ni kri mi nal ci iz inostranstva, ~ija presuda obuhvata i protjerivawe, ne mogu biti protjerani ako dr`avni organi procijene da im u zemqi u koju treba da bu du vra }e ni pri je ti smrtna kazna, tortura, ne~ovje ~an tre tman ili ka zna. Pred sta vnik Dan ske na ro -

MIRSAD REPAK
Apelaciono odjeqewe Okru`nog suda u Oslu proglasilo je po~etkom marta ove godine Mirsada Repka, biv{eg pripadnika Hrvatskih oru`anih snaga, krivim za zlo~ine po~iwene u logoru Dreteq, u blizini ^apqine. Norve{ki sud je prvostepenom presudom u decembru 2008. godine osudio Repka na pet godina zatvora zbog zlo~ina nad srpskim civilima u Dretequ. Repku je nare|eno i da isplati obe{te}ewa `rtvama od 100.000 maraka.

dne par ti je Pe ter Ska rup sa op {tio je da ta stran ka sma tra da “ne ma ni ka kvog osnova da on i daqe boravi u Danskoj“ i da }e zatra`iti obja{wewe od ministarke za in te gra ci ju za {to Sari} nije protjeran i kada }e to biti u~iweno. Zbog sumwe da je u~es tvovao u zlo~inima nad srpskim ci vi li ma u lo go ru Dreteq tokom 1992. godine, u januaru ove godine u [vedskoj je uhap{en Ahmet Makitan zvani Maks. Od maja do avgusta 1992. godine u logoru Dreteq bilo je zato~eno 211 Srba, i to 129 mu{karaca i 82 `ene.

Emine Bozkurt

[erif okruga Markopa u Arizoni Xo Arpajo primorava zatvorenike koji `ele da gledaju televiziju da okre}u pedale na trena`nim biciklima, kako bi proizvodili dovoqno struje za napajawe TV aparata, prenose agencije. Projekat “Pedalvizija“, koji je Arpajo sam osmislio, sastoji se od nekoliko TV aparata povezanih za trena`ne bicikle na kojima zatvorenici zatvora Tent Siti u Feniksu moraju da okre}u pedale dovoqno brzo i dovoqno dugo da bi proizveli neophodnih 12 volti struje. - Zatvorenici mogu da gledaju televiziju samo dok okre}u pedale - rekao je Arpajo koji je poznat kao najtvr|i {erif u Americi.

6 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Skup o graditeqstvu 15. i 16. aprila u Bawoj Luci

Dru{tvo
Univerzitet u Bawoj Luci

BAWA LUKA - Nau~no-stru~ni skup “Savremena teorija i praksa u graditeqstvu“ bi}e odr`an u Bawoj Luci 15. i 16. aprila u organizaciji Ministarstva za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS, Arhitektonsko-gra|evinskog fakulteta, Privre-

dne komore RS i Zavoda za izgradwu Bawa Luka. Pomo}nik ministra za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Maida Ibri{agi}-Hrsti} rekla je da je ovaj skup vrlo bitan za graditeqstvo, o ~emu govori i veliki broj u~esnika iz zemqe i regiona.

Drasti~no kr{ewe principa o nacionalnoj zastupqenosti vojnika

Protest apsolvenata sociologije
BAWA LUKA - Studenti zavr{ne godine Odsjeka za sociologi ju na Fakul te tu po li ti ~kih nauka Univerzi te ta u Bawoj Luci protestova}e danas ispred zgrade fakulteta, jer nije utvr|eno wihovo zvawe po zavr{etku {kolovawa. - Po zavr{etku fakulteta trebali smo dobiti zvawe profesora sociologije. Me|utim, pojavio se problem tako da po novom sistemu rada na{ program nije do kraja utvr|en. Za dva mjeseca zavr{avamo fakultet, a ne znamo {ta }e nam pisati na diplomi - rekli su ju~e “Glasu Srpske“ studenti zavr{ne godine sociologije. Dodali su da su se obra}ali brojnim institucijama, ali da nisu jo{ dobili prave informacije i odgovor na nastali problem. V. K.

Bo{waci"preuzimaju" Oru`ane snage BiH
Odlukom o produ`ewu vojne slu`be na period od 1. marta do 17. juna ove godine, pored 913 Bo{waka, anga`man je produ`en za 284 Srbina i 254 Hrvata, ~ime je prekr{en princip prema kojem ukupnu strukturu OS BiH ~ini 45,9 odsto Bo{waka, 33,6 odsto Srba i 19,8 odsto Hrvata
Pre ma ovom prin cipu, slu`bu je trebalo produ`iti za 666 Bo{waka, 487 Srba i 287 Hrvata. o produ`ewu slu`be vojnicima - rekao je na{ sagovornik. ^lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Par la men ta BiH Du {an ka Majki} potvrdila je da ova ko mi si ja ni je upo zna ta sa odlukom MO BiH o produ`ewu slu`be za 1.451 vojnika, me|u kojima je 913 Bo{waka. - Ministarstvo odbrane BiH ni je dos ta vi lo ovu odluku nadle`noj parlamentar noj ko mi si ji. Me |u tim, ~iwenica je da je nacionalni balans u OS BiH, kao i u samom ministarstvu, naru{en na {tetu Srba - kazala je Majki}eva. Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Mirko Okoli} ka `e da je ve oma spor na odluka MO BiH o produ`ewu vojne slu`be za 913 Bo{waka. - Kada vidimo nacionalni odnos tih vojnika, nije te{ko zakqu~iti motive ove odlu ke, u ko ju ni su ima li uvid Parlament BiH i nadle`ne komisije - rekao je Okoli}. Iz Ministarstva odbrane BiH ju~e nismo dobili odgovore na pitawa u vezi sa odlukom o produ`ewu vojne slu`be za 1.451 vojnika, a na mo bil ni te le fon se ni je javqao ni na~elnik Zajedni~kog {taba OS BiH Miladin Miloj~i}.

Na univerzitetima u Republici Srpskoj

Rijetki profesori govore strane jezike
BAWA LUKA - Od ukupno 327 re do vnih i van re dnih profesora na oba univerzite ta u Re pu bli ci Srpskoj, onom u Bawoj Luci i Isto~nom Sarajevu, tek rijetki govore strane jezike, prenose agencije. U Uni ji stu de na ta Re pu blike Srpske, tako|e, posebno na po miwu da je nes hvatqivo da nema zvani~nih podataka o tome koliko profesora zna bar jedan strani jezik. Dodaju}i da je ~ak 43 odsto profesora u statusu eme ri ta, da kle, sta ri ji su od 65 godina.

MAJKI]: Odluka MO BiH nije dostavqena parlamentarnoj komisiji
Osim toga, prekr{ena je i odredba Zakona o OS BiH prema kojoj se slu`ba ne mo`e produ`iti vojnicima starijim od 35 godina, a ovim aktom slu`ba je produ`ena za 209 vojni ka ko ji su sta ri ji od 40 godina. Rije~ je o 102 Bo{waka i 107 Hrvata. Ni je dnom Srbi nu pripadniku OS BiH koji je stariji od 35 godina nije produ`ena slu`ba. Na{ sagovornik ka`e da je rije~ o poku{aju Bo{waka da po tpu no preu zmu Oru`ane snage BiH, iz kojih se najvi{e pro tje ru ju srpski vojnici. - Ministarstvo odbrane BiH uporno igno ri {e za kon sku oba ve zu da re do vno dos tavqa Par la men tu BiH iz vje {ta je o na ci onal noj strukturi OS BiH i odluke

Agencija za bezbjednost hrane BiH

Hranom se otrovalo vi{e od 1.400 qudi
BAWA LUKA - U BiH je pro{le godine zabiqe`eno 1.466 slu~ajeva trovawa hranom, a registrovana je i 21 epidemija, saop{teno je ju~e iz Agencije za bezbjednost hrane BiH. U saop{tewu se navodi da je lani registrovano 497 slu~ajeva obolijevawa od salmonele, 63 slu~aja Toxiinfectio alimentaris i 33 slu~aja obolijevawa od Trichinella spirallis. - U istom razdobqu registrovana je 21 epidemija, u kojima je hrana potvr|ena kao izvor zaraze sa 248 oboqelih - navodi se u saop{tewu. Dodaje se da hrana, koja je kontaminirana salmonelom ostaje i daqe na prvom mjestu po broju obolijevawa, iako je u BiH, kao i u svijetu, u posqedwih pet godina evidentan procentualni pad broja oboqelih. - Jedan od razloga pada je sve ve}a pa`wa, koju nadle`ne institucije poklawaju tome - dodaje se u saop{tewu. M.^.
FOTO: ARHIVA

Spisak vojnika kojima je produ`en ugovor PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LUKA - Ministarstvo odbrane BiH donijelo je odluku o produ`ewu pro fe si onal ne voj ne slu `be za tri i po mjeseca, mimo zakonske procedure, za 1.451 vojnika, me|u kojima je ~ak 913 Bo{waka, ~ime je grubo prekr{en princip o nacionalnoj zastupqenosti Oru`anih snaga BiH, sazna-

je “Glas Srpske“ u tom ministarstvu. Odlu kom o pro du `ewu vojne slu`be na period od 1. marta do 17. juna ove godine, po red 913 Bo{waka, an ga `man je pro du `en za 284 Srbina i 254 Hrvata, ~ime je prekr{en princip prema kojem ukupnu strukturu OS BiH ~i ni 45,9 odsto Bo{waka, 33,6 odsto Srba i 19,8 odsto Hrvata.

REVIZIJA
Revizori i ~lanovi Komisije za finansije i buxet Parlamenta BiH ocijenili su da je Ministarstvo odbrane BiH institucija u ~ijem poslovawu konstantno uo~avaju brojne propuste u vezi sa finansijskim poslovawem, koji su uzrokovani nedostatkom efikasnih internih kontrola i kr{ewem Zakona o javnim nabavkama.

Obiqe`en Svjetski dan zdravqa
Salmonela na prvom mjestu kao uzrok oboqevawa

Me|unarodni dan Roma

Urbani na~in `ivota opasan po zdravqe
BAWA LUKA - S obzirom na to da se u gradovima br`e {ire infekcije, ve}a je konzumacija duvana, alkohola i narkotika, te problema sa vodosnabdijevawem i kvalitetom vazduha koji doda tno ugro `a va ju zdravqe, savremeni ~ovjek mora da se vrati zdravim i pravilnim `ivotnim navikama. Ovo je ju~e u Bawoj Luci, povodom obiqe`avawa Svjetskog dana zdravqa koji je posve}en zdravim gradovima i problemima urbanog na~ina `ivota, rekao ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi}.

Romi jedna od najugro`enijih kategorija
BAWA LUKA - Romi su jo{ uvijek jedna od najugro`enijih i marginalizovanih kate go ri ja sta no vni{ tva u BiH, sa op {te no je ju ~e iz predstavni{tva UNHCR-a u BiH, povodom 8. aprila, Me|unarodnog dana Roma. - Romi se svakodnevno susre}u sa problemima u oblasti stanovawa, zdravstvene za{tite, zapo{qavawa i obrazo vawa. Mno gi Ro mi jo{ uvijek nisu upisani u mati~nu kwigu ro|enih i nemaju sva potrebna dokumenta koji su osnova za pristup pravima i punu integraciju u dru{tvu - navodi se u saop{tewu. M.^.

GOJAZNOST u 38 odsto slu~ajeva uzrok bolesti srca
On je istakao da se ovogodi{wi Dan zdravqa obiqe`ava pod sloganom “1.000 gradova 1.000 `ivota“. [ef Slu`be higijene u Institutu za za{titu zdra-

vqa RS Vesna Rudi}-Gruji} istakla je da gojaznost uti~e na 41 odsto od ukupnog broja oboqewa, a u 38 odsto slu~ajeva je faktor rizika i vode}i uzrok za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Pred sta vnik Svjet ske zdravstvene organizacije za BiH Haris Hajrulahovi} naglasio je da je neophodno pove }a ti svi jest gra |a na o zdrav stve nim pro ble mi ma koje uzrokuju brza, nepravilna ishrana, nedovoqna fi-

zi ~ka akti vnost, za ga |e na okolina, stres i uop{te na~in `ivota u urbanim sredinama. [krbi} je na gla sio da }e ~la no vi Mi nis tar stva zdravqa i socijalne za{tite RS u idu}em periodu obilaziti doma}instva u gradovima i selima da bi se napravio uvid u percepciju dostupnosti zdravstvene za{tite, na vi ke i tro {ko ve sta no vni{tva. V. K.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 7

Pred{kolski program za hiqadu mali{ana u BiH
BAWA LUKA - Direktori 28 pred{kolskih ustanova iz cijele BiH potpisa}e danas ugovor o saradwi sa Obrazovnim centrom za demokratiju i qudska prava CIVITAS, koji }e im omogu}iti sufinansirawe mobilnih igraonica, saop{teno je ju~e iz CIVITAS -a. - Program mobilnih igraonica ukqu~iva}e CIVITAS -ov program gra|anskog obrazovawa, a istovremeno }e omogu}iti djeci pristup pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu. Ovaj program }e omogu}iti da hiqadu djece iz 28 gradova {irom BiH, koji ina~e ne bi imali pristupa pred{kolskom obrazovawu, poha|aju 120 ~asova pred{kolskog obrazovawa po standardima propisanim zakonom - navodi se u saop{tewu. M. ^.

Policija istra`uje kako su “Betonski proizvodi“ a.d. ostali bez zemqi{ta
ISTRAGA po tu`bi akcionara teve Zorana i S }a Mitrovi

Vijesti
Nevladin sektor

Marketing najve}i problem
BAWA LUKA - Najve}i problemi u funkcionisawu nevladinog sektora su u oblastima marketinga, menaymenta, odnosa sa javno{}u, pisawe projekata i zakonske legislative zakqu~eno je na seminaru o izgradwi kapaciteta krovnih omladinskih organizacija u BiH, javila je Srna. Projekt menayer udru`ewa gra|ana “Kvestio prudencija“ Ozren Tri{i} rekao je da je krajwi ciq ovakvih seminara stvarawe organizacije koja bi se bavila sistemskim edukacijama mladih.

“Betonski proizvodi“

protiv Vidovi}a zbog otu|ewa 75 dunuma zemqe
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BORS

“Poboq{ali smo polo`aj RVI”
BAWA LUKA - Bora~ka organizacija RS smatra da Savez organizacija i udru`ewa ratnih vojnih invalida RS nije u~inio ni{ta na poboq{awu polo`aja ove kategorije gra|ana, nego da je polo`aj invalida VRS i porodica poginulih boraca znatno poboq{an zaslugama BORS-a, javila je Srna.

Istragom pored Vidovi}a obuhva}eni i direktor Zlatko Popovi}, te Mile Rosi}, Uro{ Kos, Vinka Lazi}, Brane Milo{evi}, Qubo Macanovi} i Slavica Laki}. Vidovi} 75 dunuma “mijewao“ za nekretnine koje ta firma nije dobila i kojih nema u gruntovnici
Okru`nog tu`ila{tva Bawa Luka, a po tu`bi akcionara u “Betonskim proizvodima“ Zorana i Steve Mitrovi}a. “Betonski proizvodi” nisu nikada postali wihov vlasnik - isti~e Mitrovi}. Direktor “Betonskih proizvoda“ Zlatko Popovi} rekao je da ne}e davati izjave dok se sve ne okon~a, dok je predsjednik UO Brane Milo{evi} rekao da ne `eli da daje izjave za “Glas Srpske”. Predsjednik NO Mile Rosi} ka`e da je dao izjavu u policiji i rekao da nije imao kontrolu u toj firmi u posqedwe dvije godine. - Sa~inio sam izvje{taj za 2007. godinu, a u 2008. i 2009. godini nisam ni i{ao tamo. Ostavku je podnijela i ~lan NO Vinka Lazi} - ka`e Rosi}. U strukturi kapitala “Betonskih proizvoda” deset najve}ih akcionara su “Audi centar” Bawa Luka sa 24,70 odsto akcija, Slobodan Puzi} sa 24,43, Zoran Mitrovi} sa 20,48, Natalija Milosavqevi} sa 13,95, Fond PIO

BAWA LUKA - Istraga koju zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja i ovla{}ewa u predmetu “Betonski proizvodi“ protiv vlasnika 54 odsto kapitala ove firme Jovana Vidovi}a i jo{ sedam lica vode inspektori CJB Bawa Luka u zavr{noj je fazi. Istragom su obuhva}eni i direktor “Betonskih proizvoda“ Zlatko Popovi}, predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Mile Rosi}, Uro{ Kos i Vinka Lazi}, te predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Brane Milo{evi}, Qubo Macanovi} i Slavica Laki}. Policija, pored ostalog, istra`uje kako je iz “Betonskih“ otu|eno 75 dunuma zemqi{ta. Vidovi} je ovih 75 dunuma, vlasni{tvo “Betonskih proizvoda”, dobio u zamjenu za stanove koji nisu bili upisani u zemqi{nim kwigama. Istraga se vr{i po nalogu

MITROVI]: Vidovi} do zemqe do{ao fiktivnom zamjenom stanova
Mitrovi}, koji je vlasnik 46 odsto akcija u “Betonskim proizvodima“ i koji je zbog zloupotrebe ovla{}ewa u privredi protiv Vidovi}a i ~lanova Nadzornog i Upravnog odbora po~etkom pro{le godine podnio tu`bu, ka`e da je Vidovi} na prevaru prisvojio 75 dunuma gra|evinskog zemqi{ta u krugu i van kruga ovog preduze}a u Zalu`anima, vrijednosti oko ~etiri miliona KM. - Vidovi} je do zemqe do{ao fiktivnom zamjenom stanova i poslovnih prostora u centru Bawe Luke, uz nezakonite odluke UO. Navodno su te nekretnine vrijedne oko 500.000 KM, ali

Milo{evi}
Brane Milo{evi} direktor je u vi{e Vidovi}evih firmi. On je direktor “Gra|e“, “Cvje}ara“ i “Metala“, i predsjednik je Upravnog odbora “Betonskih proizvoda“. U Vladi Mladena Ivani}a Brane Milo{evi}, kao kadar PDP-a, bio je pomo}nik ministra trgovine i turizma RS. Brane Milo{evi}

RS sa 6,80, Fond za restituciju RS sa 3,40, Manojlo Jaslar sa 2,01, Slavica Laki} sa 0,35, Mirko Kuki} sa 0,09 i Vlado Ka{qevi} sa 0,08 odsto akcija. Okru`no tu`ila{tvo je u dopisu “Glasu” od 17. marta navelo da je prijavu u predmetu “Betonski proizvodi” primilo 23. januara 2009. godine. - Tu`ilac je 5. februara 2009. godine CJB Bawa Luka dostavio zahtjev za prikupqawe dokaza i uzimawe izjava radi provjera navoda prijave, a poslije dopune prijave od istog podnosioca, tu`ilac je CJB Bawa Luka 9. juna ponovo dostavio zahtjev za prikupqawe dokaza. Tu`ila{tvo do danas o tome nije dobilo izvje{taj - naveli su iz Tu`ila{tva. Protiv Vidovi}a i ~etvorice wegovih direktora u Urbanisti~kom zavodu RS CJB Bawa Luka nedavno je podnio izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu zbog sumwe da su o{tetili Zavod i buyet RS za preko milion KM.

Prezentacija u Vladi

O efektima PTSP-a kod zarobqenika
JERUSALIM - Nau~no-istra`iva~ki rad me|unarodno renomiranog stru~waka profesora Zahave Solomon o pra}ewu efekata posttraumatskog sindroma kod populacije ratnih vojnih zarobqenika bi}e danas prezentovan u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade RS, re~eno je Srni u Predstavni{tvu RS u Izraelu.

Sarajevo

Novinska agencija Republike Srpske obiqe`ila krsnu slavu i ro|endan

Za razvoj sela 1,2 miliona evra
SARAJEVO - Ministarstvo spoqne trgo vi ne i eko nom skih odno sa BiH predstavilo je projekat “Ja~awe i harmonizacija infor ma ci onih sis te ma poqoprivrednog i ruralnog sektora BiH”, za koji je EU obezbijedila 1.280.500 evra iz “IPA 2007” za operati vnu i te hni ~ku po mo} projekta, prenose agencije. EU je obezbijedila i dodatnih 200.000 evra za nabavku opre me po tre bne za spro vo |ewe pi lot akti vnosti na prikupqawu podataka.

Srna proslavila 18 godina uspje{nog rada
BIJEQINA - Novinska agencija Republike Srpske Srna ju~e je sve~ano proslavila krsnu slavu Blagovijesti i 18 go di na us pje {nog rada i poslovawa. Generalni direktor Srne Jo vo La bus re kao je da je

NOVI SERVISI
Jovo Labus je rekao da je tokom pro{le godine uveden novi softverski program koji je u potpunosti zamijenio stari, te da su uvedeni foto i fono servis. Novi portal Srne koji }e u idu}ih 15 dana biti u test fazi predstavqen je ju~e, a poslije toga }e biti dostupan javnosti. Najavqena je i mogu}nost uvo|ewa video-servisa.

posqedwih godina Srna finansijski stabilizovana zahvaquju}i podr{ci Vlade RS i anga`ovanosti Nadzornog odbora i rukovodstva Agencije. Glavni i odgovorni urednik Srne Dubravka Blagojevi} re kla je da bez Srne nema medijskog prostora RS. - Ciqevi Srne u bu du }nosti su da bude medij u duhu 21. vi je ka, da stva ra univerzalne novinare i tehni ~ki obu ~e ne ka dro ve istakla je Blagojevi}eva.

[ef Biroa predsjednika RS za odnose sa javno{}u Milan Trbojevi} rekao je da je Srna najboqa novinska agencija u BiH i me|u vode}im u regionu.

CIQ SRNE da bude medij u duhu 21. vijeka
Pred sje dnik RS Raj ko Ku zma no vi} ~es ti tao je krsnu slavu Blagovijesti generalnom direktoru Srne i za po sle ni ma, sa `eqom za

puno uspjeha u daqem radu. - Agencija Srna stasala je u stabilnu i uglednu medijsku ku}u i postala jedna od vode}ih novinskih agencija, ne samo u Srpskoj i BiH ve} i u regionu - navodi se u Kuzmanovi}evoj ~estitki. ^estit ke su upu ti li i predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}, predsjednik NSRS Igor Radoji~i}, zamjenik predsjeda va ju }eg Do ma na roda PS BiH Du{anka Majki} i brojni drugi zvani~nici.

8 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Posje~en simbol grada na Trebi{wici

Kroz RS
Udru`ewa ratnih zarobqenika u Doboju

TREBIWE - Nepoznato lice posjeklo je mlado stablo platana na trebiwskom {etali{tu Obala Luke Vukalovi}a, pored Trebi{wice u centru grada, javila je Srna. Platan, koji je za{titni znak ovog grada, posje~en je sjeki-

rom, a s obzirom na to da niko nije prijavio ovaj vandalski ~in, nema ni o~evidaca. Na~elnik Odjeqewa za stambenokomunalne poslove op{tine Trebiwe Stevan Bekan rekao je da }e na istom mjestu biti posa|en novi platan.
FOTO: ARHIVA

Sje}awe na izlazak iz logora
DOBOJ - Udru`ewe ratnih zarobqenika Vijenac, Vozu}a i ostali, sa sjedi{tem u Doboju, obiqe`ilo je ju~e 14. godi{wicu od izlaska na slobodu posqedwih ve}ih grupa iz muslimanskih logora u Tuzli i Zenici, zarobqenih u septembru 1995. godine, poslije pada Vozu}e i dijela Ozrena. - Vi{e od 200 zarobqenih Srba, me|u kojima je bilo dosta `ena i staraca, mjesecima i godinama je tamnovalo u javnim i tajnim muslimanskim kazamatima logorima, skriveni i od Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta. Najve}a grupa, wih 130, bila je skrivana u logoru u centru Tuzle, u vrijeme kada je ovaj grad bio za{ti}ena zona UN - rekao je novoizabrani predsjednik ovog udru`ewa Ninko \uri}, koji je upravo u Tuzli proveo sedam mjeseci u zarobqeni{tvu. Mnogi zarobqeni bili su surovo likvidirani u tom, a i u ostalim logorima i strati{tima muyahedina i Armije BiH. Sl. P.
Manastir Lipqe

Vi{e od hiqadu qudi prisustvovalo liturgiji kod Tesli}a

Manastir Lipqe proslavio krsnu slavu
Predstavnici udru`ewa ratnih zarobqenika

Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su mnogobrojni vjernici i zvani~nici, me|u kojima predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} i na~elnici susjednih op{tina
PI[E: DU[KO KEREZOVI] krozrs@glassrpske.com

Rade Ristovi} posjetio Derventu

Za tekstilnu industriju 3,6 miliona KM
DERVENTA - Vlada Republike Srpske izdvojila je ove godine 3,6 mi liona KM za podsticaj preduze}a u tekstilnoj, ko`arskoj i obu}arskoj industriji, rekao je ju~e u Derventi ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Ristovi}. Ristovi} je poslije posjete fabrici obu}e “Sani no“ u Derventi, koja cjeloku pan proizvodni program plasira na inostrano tr`i{te i na vrijeme izmiruje obaveze i prema radnicima i dr`avi, rekao da je Vlada RS u protekloj godini zbrinula 79 firmi po pitawu subvencija i izvoza, ali i dodatnih 50 KM po radniku u tekstilnoj, ko`arskoj i obu}arskoj industriji.

Op{tina Kozarska Dubica

Po~ela isplata stipendija studentima
KOZARSKA DUBICA - U op{tini Kozarska Dubica ju~e je po~ela isplata stipendija za 138 studenata koji fakultete poha|aju u zemqi i inostranstvu. Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz potvrdio je da je za isplatu stipendija u buyetu te op{tine planirano 130.000 maraka, te da je iznos stipendije identi~an za sve studente i iznosi 100 maraka mjese~no. - Osim 137 studenata koji su zadovoqili uslove konkursa za stipendirawe, op{tina Kozarska Dubica je odlu~ila stipendirati i Biqanu Vukadinovi} koja je izuzetan student ~etvrte godine Pravnog fakulteta u Bawoj Luci. Ona je zbog bolesti upisana kao vanredan student i zbog toga nije zadovoqila uslove konkursa - rekao je Jauz. On je dodao da je iz op{tinskog buyeta izdvojeno dodatnih 9.000 maraka za jednokratne pomo}i za {kolovawe. On je naglasio da }e studenti stipendiju primati deset mjeseci, osim apsolvenata koji }e stipendije dobijati pet mjeseci. T. D.

KOTOR VARO[ - Manastir Lipqe kod Tesli}a prosla vio je ju ~e krsnu sla vu Blagovijesti. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su mnogobrojni vjernici i zvani~nici, me|u kojima predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, gra do na ~el nik gra da Bawe Luke Dragoqub Davidovi} i na~elnici susjednih op{tina. - Liturgija u manastiru Lipqe trajala je od deset do 12 ~asova, a zatim je slijedio ophod oko manastira. Potom je bio organizovan ru~ak za sve goste, koji su do{li da sa nama obiqe`e ovaj zna~ajan dan - rekao je otac Stefan. On je naglasio da je liturgiji prisustvovalo vi{e od 1.000 qudi, koji su do{li ne samo iz okolnih gradova ve} i

iz cijele Srbije i Crne Gore. - Do{ao sam ~ak iz Beogra da da bih pri sus tvo vao krsnoj slavi ovog manastira, jer ova svetiwa za mene ima posebnu va`nost. Kad god do|em u Srpsku, do|em u manastir Lipqe, gdje na |em svoj duhovni mir - rekao je Du{an Markovi}.

VLADA RS }e podr`ati projekte u Kotor Varo{u
Predsjednik Srpske prije dolaska u manastir Lipqe boravio je u op{tini Kotor Varo{. On je istakao da iako nerazvijena, ova op{tina ima dobre uslove i perspektivu za ra zvoj, za hvaquju }i do brim programima i dobrom rukovo|ewu. Kuzmanovi} je nakon sastanka sa rukovodstvom op{tine Kotor Varo{, rekao da }e

svim projektima op{tine biti pru`ena podr{ka. - Ovdje postoje izra|eni projekti koji se dostavqaju odre|enim institucijama i na taj na ~in se os tva ru ju odre|ena sred stva za mnoge objekte. Vrlo je zna~ajno da se realizuju komunalni projekti u gradu i mjesnim zajednicama - rekao je Kuzmanovi} i pose-

bno is ta kao va `nost iz gradwe puta od Kotor Varo{a prema Vaganima, Ra|i}ima i Kne`evu. Ministar pravde RS Yerard Selman izjavio je da Vlada RS nas to ji da se u nerazvijenim op{tinama, uz inostrane investicije, stvori {to povoqnije privredno okru`ewe.

Sastanak u op{tini Kotor Varo{

Ministar Radivoje Brati} boravio u op{tini Mrkowi} Grad

Povoqnim kreditima do farmi
MRKOWI] GRAD - Vlada Republike Srpske pomo}i }e realizaciju vi{e projekata u mrkowi}koj op{tini iz oblasti poqoprivrede i vodosnabdijevawa. Ovo je ju~e izjavio ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivre de RS Ra di vo je Bra ti}, poslije razgovora sa rukovodstvom op {ti ne Mrkowi} Grad. - Dogovorili smo da Ministarstvo pomogne projekte op{tine, kako bismo imali {to boqe uslo ve za `i vot stanovni{tva na selu. Upoznali smo sa mogu}nostima kori{}ewa kredita iz revoling fonda za razvoj sto~arstva, za podizawe zasada vo}a i plastenika, gdje je kamatna stopa 3,25 odsto uz grejs period od godinu, a otplata kredita je {est godina - istakao je Brati}. ciqna grupa su farme izme|u 30 i 60 grla. - Poqoprivrednik koji podigne kredit ima pravo i na podsticajna sredstva. Kada su u pitawu kapitalne investicije ministarstvo obezbje|u je po vrat i do 40 od sto sredstava poqoprivrednim proizvo|a~ima - rekao je ministar Brati}. Na~elnik op{tine Zoran Tegeltija istakao je da je upoznao mi nis tra Bra ti }a sa problemima koje imaju poqoprivrednici sa isporukom mlijeka. - Dogovorili smo da se utvrdi ko ta~no stvara probleme u cijelom lancu otkupa mlijeka - rekao je Tegeltija. Brati} je posjetio i op{tinu [ipovo gdje je sa ruko vod stvom raz go va rao o mogu}nostima ulagawa u razvoj ove nerazvijene op{tine. On je naglasio da u [ipovu imaju dosta projekata ~iju }e realizaciju pomo}i Vlada, jer se ova op{tina nalazi u kategoriji nerazvijenih, pa joj po tom osnovu pripada zna~ajnija pomo}. S. D.

Isto~no Sarajevo
VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Dogodile su se tri saobra}ajne nesre}e.

KREDITI ZA sto~are od 10.000 do 100.000 KM
On je dodao da su krediti od 10.000 do 100.000 maraka, a kada je u pitawu sto~arstvo

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 9

Obiqe`en Dan Policije u Bijeqini
BIJEQINA - Pripadnici Centra javne bezbje dnosti Bijeqina ju~e su u ovom gradu nizom poka znih vje`bi i polagawem vijenaca na spomenik svojim kolegama poginulim u Odbrambenootaxbinskom ratu obiqe`ili 4. april, Dan Policije Republike Srpske. - Na{i pripadnici pokazali su putem vje`bi svoje sposobnosti u rje{avawu profesionalnih zadataka rekao je Srni portparol CJB Bijeqina Dragomir Peri}.

Razvojni projekti u Sokocu

Planirano otvarawe mqekare
SOKOLAC - Direktor kompanije “Slobomir“ iz Bijeqine Blago Blagojevi} sa saradnicima posjetio je ju~e Sokolac, gdje je sa na~elnikom op{tine Du{anom Kova~evi}em razgovarao o mogu}im ulagawima te kompanije na ovom podru~ju. Izme|u ostalog, bilo je rije~i o otvarawu mqekare u objektu Akcionarskog dru{tva “Romaninka-Sprind“, u kojem je u toku ste~ajni postupak. Blagojevi} je izjavio da bi, ako do|e do realizacije tog projekta, “Pavlovi} banka“ kreditima za nabavku muznih krava podr`ala poqoprivrednike, koji bi snabdijevali mqekaru. Mqekara bi bila otvorena u objektu biv{e Fabrike za preradu krompira, koji bi se renovirao i adaptirao za novu namjenu. Blagojevi} je izjavio da kompanija “Slobomir“ planira ulagawa i u druge projekte na podru~ju op{tine Sokolac, kao {to su aerodrom u Glasina~kom poqu i tereni za golf. Rije~ je o projektima koji imaju podr{ku Vlade Republike Srpske. Na~elnik op{tine Sokolac Du{an Kova~evi} pojasnio je da je aerodrom u Glasina~kom poqu u{ao u prostorni plan Republike Srpske. B. G.

Centar za humanu politiku uputio zahtjev tu`ila{tvu u Doboju

"Gdje je nestao milion KM od ure|ewa parka"
Odbornik Lazi} je izjavio da je izvedbeno rje{ewe parka u centru Doboja neuporedivo jeftinije od projektovanog i da treba istra`iti gdje je nestao milion maraka. Tolika je razlika izme|u ovih rje{ewa, rekao Dejanovi}
E SUMWA Svi} Petro da je izvr{io lo je krivi~no d

Bawski centar “Kula{i”

Po~elo proqe}no ure|ewe
PRWAVOR - U Bawskom centru “Kula{i” po~elo je proqe}no ure|ewe objekata i ekonomije ove zdravstveno-tu ris ti ~ke us ta no ve. U adaptaciju jednog bazena bi}e ulo `e no 15.000 ma ra ka, pa }e ovaj obje kat ima ti kompletniji izgled. - Pla ni ra mo i do gradwu postoje}ih staza za {etwu u zo ni cen tra, a uve li ko se radi na ure|ewu cvjetwaka ukrasnim rastiwem - ka`e pomo}nik direktora centra @ivojin Novarli}. U pro{loj godini u kula{koj bawi bilo je 16.000 no}ewa, {to je za 12 od sto mawe ne go u 2008. go di ni. Bawa je potpisala novi ugovor sa republi~kim Fondom penzijsko-invalidskog osigurawa, kojim je predvi|eno da }e penzioneri i ove godine koristiti povlastice, a o~ekuje se i dolazak ve}ih grupa penzionera iz Hrvatske. Bawa “Kula{i” je omiqeno mjes to za qubi teqe prirodnih qepota, ali i neobi~an ambijent za odr`avawe raznih manifestacija. B. R.
FOTO: B. RADULOVI]

Ure|eni park u Doboju PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Centar za huma nu po li ti ku tra `i od Okru `nog tu `i la{ tva u Do bo ju i Spe ci jal nog tu `ila{tva da informi{u javnost o tome {ta su predu ze li po slu `be noj du `nos ti na osno vu tek sta “Gdje je potro{eno vi{e od 300 miliona maraka“, koji je objavqen u “Gla su Srpske“. U tekstu se navodi da je u proteklih osam godina, otka ko je na ~el nik Do bo ja Obren Pe tro vi}, iz op {tinskog buyeta potro{eno vi{e od 300 miliona maraka. - Odbornik u Skup{tini op {ti ne Do boj Zo ran

Lazi} izjavio je da je izmijewen re gu la ci oni plan zbog toga {to izvedbeno rje{ewe parka u centru Doboja ne odgovara projektovanom.

POTRO[ENO vi{e od 300 miliona maraka
On je naglasio i to da je izvedbeno rje{ewe neupore-

divo jeftinije od projektovanog i da treba istra`iti gdje je nestao milion maraka. Prema wegovim rije~ima, tolika je razlika izme|u pla }e nog pro je kto va nog i izvedbenog rje{ewa - ka`e predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanovi}. Navedena i druga tu`i-

LAZI]
Centar za humanu politiku je, tako|e, zatra`io da se odbornik SNSD-a Zoran Lazi} saslu{a u svojstvu svjedoka. - Isto to {to sam izjavio za “Glas Srpske“ rekao sam i u diskusiji na pretposqedwem skup{tinskom zasjedawu i iz pozicije tada niko nije reagovao. To sam spreman da ka`em i u tu`ila{tvu i na svakom drugom mjestu - rekao je Lazi}.

la{tva u BiH do sada, prema wegovim rije~ima, uglavnom nisu postupala po slu`benoj du`nosti na osnovu informacija objavqenih u medijima i drugih saznawa. - Zbog toga je ovo prilika da se provjeri da li i daqe igno ri {u ono {to objavquju me di ji. Ako tu `i la{ tva ni su pos tu pa la po slu `be noj du `nos ti, Centar za humanu politiku tra`i da se istra`e navodi iz pomenutog teksta koji ima ju obiqe `ja sumwe da je na ~el nik op {ti ne Do boj ili ne ko dru gi u ovom slu~aju izvr{io krivi~no djelo i o{tetio op{ti nu Do boj za mi li on ma ra ka - obja{wava De ja novi}.

U Bawi “Kula{i” se odr`avaju razne manifestacije

Privreda u Trebiwu

Podr{ka malim i sredwim preduze}ima
TREBIWE - U organizaciji Agencije za mala i sredwa preduze}a Trebiwe i Ambasade Holandije u BiH ju~e je u Trebiwu odr`ana radionica o temi “Razvoj preduzetni{tva, direktna strana ulagawa s ciqem podr{ke malim i sredwim preduze}ima u tra`ewu poslovnih partnera u Holandiji“, javila je Srna. Ovom prilikom predstavnici Ambasade Holandije predstavili su planove ulagawa ove dr`ave u BiH, kako bi predu ze tni ci iz Tre biwa bi li upo zna ti sa na ~i nom aplicirawa za projekte vlade Holandije u BiH, posebno iz oblasti koje su vezane za strategiju razvoja op{tine Trebiwe, prevashodno iz sektora poqoprivrede i turizma, ali i ostalih oblika preduzetni{tva na ovim prostorima. Direktor Agencije za mala i sredwa preduze}a Aleksandar Kurtovi} ka`e da su investicioni projekti simboli~ni i da se kre}u do 50.000 KM.

Revizija poslovawa op{tine Kozarska Dubica za 2008. godinu

Izvje{taji ocijeweni "sa rezervom"
KOZARSKA DUBICA Gla vna slu `ba za re vi zi ju javnog sektora RS ocijenila je “sa rezervom“ finansijske izvje{taje op{tine Kozar ska Du bi ca za 2008. go di nu. Kon sta to va na su brojna odstupawa, nepo{tovawe odre|enih postupaka i procedure u javnim nabavkama i nepravilno utvr|ivawe kumulativnog deficita. Ru ko vo di lac Odjeqewa fi nan sij ske re vi zi je op {tina i gradova RS Du{ko Pejovi} istakao je da je, pored ostalih nepravilnosti, utvr|eno da stvarni kumulativni deficit Kozarske Dubice u 2008. godini iznosi 1.295.000 maraka. stvo op {ti ne ot klo ni ne pravilnosti i svoj rad bazira na do sa da{wim preporukama iz izvje{taja o reviziji. Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz ista kao je da je uz konstatovani deficit, vrije dno sno naj ve }i pro pust u~iwen u na~inu finansirawa rekonstrukcije i modernizacije putne mre`e. - Glavna slu`ba za reviju utvrdila je da je u 2008. go di ni, od 17 po tpi sa nih ugo vo ra, za sva ki ura |en aneks kojim je zna~ajno uve}ana cijena ugovorenih rado va. Ne po tre bnim aneksima na svim ugovorima buyet op{tine direktno je o{te}en za vi{e od 700.000 KM, a dodaju}i ovom iznosu i utvr|eni deficit, jasno je da je u pitawu vi{e od dva mi li ona ma ra ka sred sta va iz buyeta op{tine koja nisu usmjerena u korist infrastrukturnih radova - istakao je Jauz. T. D.

NAJVE]I propust u finansirawu obnove puteva
Pe jo vi} je pot vrdio da bi sqede}i finansijski izvje {taj op {ti ne Ko zar ska Dubica mogao biti pozitivan ako aktu el no ru ko vod -

Trebiwe
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 27 pacijenata, a obavqeno je 12 ku}nih posjeta. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica i jedan dje~ak. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Pomo} povratnicima u nasequ Majdan
FOTO: K. ]IRKOVI]

[EKOVI]I - Op{tinske vlasti u [ekovi}ima podr`a}e sanaciju mostova u povratni~kom nasequ Majdan, koje su bujice o{tetile i odnijele, rekao je ju~e na~elnik ove op{tine Sne`an Soki}. Soki} je objasnio da je rije~ o dva mosta koji pove-

zuju to naseqe sa ostalim dijelom op{tine, a za ~iju sanaciju }e biti neophodno oko 7.000 KM. On je objasnio da su mje{tani, poslije ru{ewa mostova, morali da idu preko Stupara i Kladwa da bi do{li u drugi dio op{tine. G. P.
FOTO: S. SAVI]

IZGRADWA sale bi uskoro trebala po~eti
U~estvovali u programu do{kolavawa

Udru`ewe “Prijateqi Srebrenice“

Sertifikate dobilo pet Srebreni~ana
SREBRENICA - U prostorijama srebreni~kog Udru`ewa “Prijateqi Srebrenice“ ju~e su uru~eni sertifikati o stru ~noj ospo sobqenos ti pet omla di na ca iz Srebrenice, koji su ukqu~eni u program do{kolavawa, organizovan od strane Otvorenog univerziteta “Znawe“. - Zahvaquju}i podr{ci Crkvene zajednice Vlardingen iz Holandije i Udru`ewa “Prijateqi Srebrenice“, ovi mladi qudi sada imaju sertifikate i diplome za obavqawe poslova iz razli~itih oblasti zanata, a za koje su sticali radnu praksu u prethodnih nekoliko mjeseci - rekla je predsjednica Udru`ewa Dragana Jovanovi}. Dodala je da je holandska crkvena zajednica obezbijedila sredstva za tro{kove polagawa ispita i putne tro{kove za mlade, koji se nadaju da }e, poslije prekvalifikacije, br`e do}i do posla. K. ].

[kola u Kri`evcima bez fiskulturne sale

Sufinansirawe projekata u zvorni~kim povratni~kim naseqima

Komunalna policija u Mili}ima

Zabraweno dr`awe stoke u gradu

Za izgradwu fiskulturne sale potrebno oko 300.000 KM, a za vodovod na Kula Gradu oko 100.000 KM. Resorno ministarstvo sufinansira}e dio novca za izgradwu ovih projekata, rekao Brankovi}
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Za vodovod i salu pola miliona KM
projekte izgradwe fiskulturne sale u zvorni~koj mjesnoj zajednici Kri`evi}i i vodosnabdijevawa na Kula Gradu kod Zvornika. Brankovi} je rekao da je za izgradwu fiskulturne sale potrebno oko 300.000 maraka, a za izgradwu vodovoda na Kula Gradu oko 100.000 maraka, dodav{i da }e resorno ministarstvo sufinansirati dio sred sta va za iz gradwu ovih projekata. Isti~u}i da }e u realizaciji ovih projekata u~estvo va ti mi nis tar stva obrazovawa i kulture, te porodice, omladine i sporta RS, kao i lokalna zajednica, Brankovi} je rekao da se, ka da svi po ma lo u~es tvu ju, brzo mo gu iz gra di ti ovi objekti. On je pod sje tio da iz gradwa vodovoda u Kri`evi}ima sada nije prioritet.

ZVORNIK - Ministar za izbjeglice i raseqena lica RS Omer Brankovi} izjavio je ju ~e da }e re sor no mi nis tar stvo po dr`a ti
U gradu mnogi dr`e ovce i koze FOTO: ARHIVA

CIQ obezbijediti boqi `ivot povratnicima
- Kri`evi}i, kao i druge mje sne za je dni ce i op {ti ne RS, mo gu da apliciraju na objavqeni javni poziv za odr`ivi povratak Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH, gdje ima 14 miliona maraka raspolo`ivih sredstava - pojasnio je Brankovi}. On je podsjetio da je javni poziv otvoren 30 dana i naveo da }e Komisija za izbje gli ce i ra seqena li ca BiH odre di ti pri ori te te koji treba da se urade u toku 2010. godine.

Bawanovi}
Delegat u Vije}u naroda RS Fadil Bawanovi} rekao je da mjesne zajednice Kri`evi}i i Kula Grad treba da dobiju ove projekte, jer su to za wih `ivotna pitawa. - Djeca zaslu`uju da imaju fiskulturnu salu, a stanovnici {to boqe vodosnabdijevawe - rekao je Bawanovi}, ocijeniv{i da bi ovi projekti, ako budu podr`ani, mogli da budu zavr{eni u ovoj godini.

MILI]I - Komunalna policija op{tine Mili}i izdala je u proteklih nekoli ko da na dva de se tak rje {ewa za uklawawe sitne i krupne stoke iz urbane zone ove op{tine. Vlasnicima je dat rok da sru{e objekte za dr`awe stoke ili da im promijene namjenu, uz saglasnost nadle`ne op{tinske slu`be. Ovo je izjavio {ef Komunalne policije Rajko Duki}, koji je istakao da je na posqedwoj sjednici SO Mili}i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. - Ranijom odlukom izri-

~ita zabrana dr`awa stoke obuhvatala je samo prvu zonu. Tako|e, u odluci smo nazna~ili da je zabraweno dr`awe stoke i u svim mjestima i na odre|enom prostoru koji je urbanisti~kim planom predvi |en sa mo za sta no vawe. Zna~i, obuhvatili smo neke zone i u naseqima Nova Kasaba, Derventa i Luki} Poqe - rekao je Duki}. Ra~una se da u u`em gradskom jezgru Mili}a skoro 50 doma}instava dr`i ovce, koze ili drugu stoku u uslovima koji su krajwe nepodesni za tu vrstu djelatnosti. G. P.

Na~elnik op{tine Zvornik Zoran Stevanovi} rekao je da }e lokalna zajednica po dr`a ti iz gradwu ovih obje ka ta i sa na dle `nim ministarstvima u~estvovati u sufinansirawu ovih projekata. - Povratnici ovih naseqa zaslu`uju podr{ku u realizaciju ovih projekata, koji im osiguravaju boqi `ivot - rekao je Stevanovi}. [ef Kluba Bo{waka u Vije}u naroda RS Edin Rami} rekao je da }e ovi projekti, kada budu realizovani, obezbijediti boqi `ivot povratnicima, dok }e u~enicima osi gu ra ti po tre bne uslo ve obrazovawa. On je izrazio nadu da }e ove projekte podr`ati Vlada RS i Vlada Federacije BiH.

U Srebrenici predstavqen projekat za izgradwu muzeja

Za{tita arheolo{kog blaga
SREBRENICA - U Narodnoj biblioteci u Srebrenici ju ~e je pred stavqen projekat muzeja za za{titu arheolo{kih iskopina sa objektom pra te }ih sa dr`a ja u Skelanima. Idejno rje{ewe projekta uradio je Zavod za urbanizam i projektovawe iz Bijeqine, a Vlada RS obezbijedila je milion maraka za za{titu arheolo{kog nalazi{ta sa ostacima rimske arhitekture. Rukovodilac tima za izradu arheolo{kog kompleksa u Skelanima Slavko Luki} rekao je da je ura|en idejni projekat cijelog kompleksa, koji }e ~initi muzej, biblioteka, dom kulture i ugostiteqski sadr`aji. RS pro{log mjeseca donijela odluku o osnivawu Javne ustanove arheolo{kog kompleksa “Rimski Municipijum Skelani“ i da je za vr{ioca du`nosti direktora imenovan Dragi} Gli{i} iz Skelana. - Arheolo{ka nalazi{ta na prostoru od Klotijevca do Petri~e potvr|uju da je u tom dijelu Srebrenice bio rimski grad. Izgradwom tog kompleksa omogu}i}e se br`i razvoj i novo zapo{qavawe na podru~ju ove op{tine - istakao je Pavlovi}. Na ~el nik Sre bre ni ce Osman Suqi} ocijenio je ovaj projekat izuzetno zna~ajnim za Skelane i cijelu op{tinu. Arheolo{ki tim, koji je predvodio direktor Muzeja Sembe ri je iz Bi jeqine Mirko Babi}, prije dvije godine, otkrio je u Skelanima ostatke rimske arhitekture, sa vi{e od 40 kvadratnih metara o~uvanih mozaika, te vi{e od 50 spomenika iz rimskog perioda. K. ].

Zvornik
POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira, ni krivi~nih djela. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je sedam pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

VLADA RS obezbijedila milion maraka
Predsjednik Skup{tine op{tine Srebrenica Radomir Pavlovi} rekao je da je Vlada

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 11

U Pelagi}evu registrovano 115 preduze}a
PELAGI]EVO - Prema podacima Odjeqewa za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti op{tine Pelagi}evo, registrovano je 115 preduze}a, koja posluju na podru~ju ove op{tine. - U pro{loj godini je 13 pravnih lica odjavilo svoje poslovawe, dok je u 115 preduze}a zaposleno ukupno 171 radnik - istakli su u Odjeqewu za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti. V. S.
FOTO: V. SAJLOVI]

U selima Semberije, Majevice i Podriwa

Od 500 anketiranih, 95 ispitanica ili 19 odsto navelo da su tokom `ivota bile `rtve porodi~nog nasiqa, a osam odsto nije `eqelo da odgovori na ovo pitawe

Svaka peta `ena `rtva nasiqa
Fudbaleri sa [vajcarcima

Pelagi}evo

[vajcarci donirali sportsku opremu
PELAGI]EVO - Predstavnici {vajcarske agencije za promociju mladih sportista “World Youth Stars“ donirali su sportsku opremu mla|im selekcijama Fudbalskog kluba “Pelagi}evo“, ~lana Druge lige Republike Srpske, grupa zapad. Ovaj klub ukqu~en je u projekat “Svjetske omladinske zvijezde“, ~ija je realizacija u RS i BiH po~ela prije nekoliko mjeseci. - Kao i u drugim zemqama, u strategiji na{e kompanije je i BiH, gdje promovi{emo svoj program. U Pelagi}evu smo, kao rezultat po~etka na{e saradwe, donijeli fudbalske lopte i opremu FK “Pelagi}evo“ i radujemo se nastavku saradwe - rekao je Naid Yananovi}, agent ove {vajcarske agencije. On je dodao da djeca od sedam do 17 godina, ~lanovi kluba imaju odre|ene povlastice, koje se, izme|u ostalog, odnose i na 24-~asovno osigurawe od povreda. Na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki} zahvalio je {vajcarskoj agenciji {to je odlu~ila da ovaj projekat implementira u Pelagi}evu. - Posebno mi je drago {to smo me|u prvim op{tinama u BiH u{li u ovaj projekat. Na{ ciq je da kroz sport, omladinu izvedemo na pravi put - rekao je Staki}. V. S.

KPD “Vaso Pelagi}“

Izvornu muziku ~uvaju od zaborava
FOTO: ARHIVA

Veoma mali broj `ena prijavquje nasiqe

FOTO: ARHIVA

BIJEQINA - U selima pet op {ti na Sem be ri je, Majevice i Podriwa svaka peta `ena i svaki deseti mu {ka rac bi li su `rtve porodi~nog nasiqa. Ovo je pokazalo istra`ivawe Organizacije `ena “Lara“ iz Bijeqine, sprovedeno me|u 1.000 stanovnika u 54 sela

ove regije. Ciq is tra `i vawa bio je da se pri ku pe po da ci o in for mi sa nos ti se os kog sta no vni{ tva o na siqu u porodici, te wihovim stavovima i iskustvima. Istra`ivawe je sprovedeno u selima op{tina Bijeqina, Zvornik, Ugqevik,

Lopare i Teo~ak, me|u 500 mu{karaca i 500 `ena, koji su od go va ra li na is ta pi tawa, kako bi se mogli upore di ti sta vo vi i is kus tva oba pola o ovoj pojavi.

ANKETIRANO hiqadu mje{tana sela
- Is tra `i vawe je sa mo dio projekta “Osna`imo ih da ka`u ne”. Odabrali smo ovu po pu la ci ju da joj pri bli `i mo Za kon o za {ti ti od na siqa u po ro di ci, jer statisti~ki pokazateqi govore da se iz ruralnih zajednica veoma mali broj `ena

RAZLOZI
Qubomoru kao razlog maltretirawa navelo je 22 odsto seoskih `ena, a psihi~ko oboqewe wih osam odsto. Osam odsto anketiranih navelo je i neke druge razloge kao {to su suprugova prequba, nemoral, bezobrazluk, la`, uticaj drugih, kocka, tro{ewe novca...

osmjeli da prijavi nasiqe. Tako da dobijamo la`nu sliku da se ono tamo ne de{ava - rekla je Srni predsjednica Organizacije `ena “Lara“ Radmila @igi}. Me |u 500 an ke ti ra nih, 95 ispitanica ili 19 odsto navelo je da su tokom svog `ivota bile `rtve porodi~nog nasiqa, a osam odsto nije `eqelo da odgovori na ovo pitawe. Od 500 anketiranih mu{karaca u ovim selima, devet od sto je na ve lo da su bili `rtve nasiqa u svojim porodicama, dok tri odsto nije `eqelo da odgovori na ovo pitawe.

Koncertima odu{evqavaju publiku

Mjesna organizacija Crvenog krsta Obudovac

Obradovane siroma{ne porodice
[AMAC - Mjesna organi za ci ja Crve nog krsta Obu do vac or ga ni zo va la je humanitarnu akciju prikupqawa pomo}i za socijalnougro`ene porodice. U sa radwi sa Srpskom pravoslavnom crkvom u ovoj akciji je prikupqen novac za nabavku 13 paketa sa osnovnim `ivotnim namirnicama. Jedna od porodica kojoj je uru~ena pomo} su trojica bra }e No vak, Ra do van i @eqko Ili~i} koji poslije smrti roditeqa `ive sa tetkom Radojkom, a wihova mjese~na primawa su 100 maraka od so ci jal ne po mo }i i novac koji najstariji brat zaradi u nadnici.

AKCIJI se odazvao veliki broj Obudovqana
Za do voqni smo ~iweni com da se Obu dovqani ra do oda zi va ju ova kvim akci ja ma i po ma `u svojim kom{ijama i poznanicima. Humanitarna akci-

ja prikupqawa pomo}i ima trajni karakter, a kutije za donirawe novca postavqene su u crkvi, u ve}im prodavnicama i po{ti u Obudovcu - re kla je pred sje dni ca obudova~kog Crvenog krsta, Sla|ana Ostoji}. Ona je do da la da je u ovoj hu ma ni tar noj akci ji pa`wa posve}ena vi{e~lanim po ro di ca ma bez pri mawa ili sa mi ni mal nim mjese~nim primawima, bolesnima i starim osobama bez srodnika. A. V. M.

Organizacija
Mjesna organizacija Crvenog krsta u Obudovcu osnovana je sredinom pro{le godine. - Do sada smo realizovali nekoliko humanitarnih akcija prikupqawa sredstava za pomo} ugro`enim porodicama iz [amca, me|u kojima se 30 nalazi na ivici siroma{tva - rekla je Sla|ana Ostoji}.

PELAGI]EVO - Kulturnoprosvjetno dru{tvo “Vaso Pela gi}“ iz Pe la gi }e va, ove godine, prvi put, organizovalo je Vaskr{wi koncert izvorne muzike u Domu kulture u Pelagi}evu. Da je ovaj potez kulturnih poslenika iz Pelagi}eva, pun pogodak, potvr|uje velika posje}enost, jer je Dom kulture bio prepun da primi sve zainteresovane. - Okupili smo devet izvornih grupa, koje su sa raznih podru ~ja Po sa vi ne, Tre ba ve, Ozrena i Majevice, pjevale izvornu muziku svoga kraja i pokazale {ta znaju. Na{ narod ovdje izuzetno voli i cijeni

ovu vrstu muzike - ka`e predsjednik KPD “Vaso Pelagi}“ Pajo Brki} i dodaje da su se publici predstavili veterani ovog dru{tva. @eqa svih izvo|a~a i posjetilaca jeste da se izvorna muzika sa~uva, kao dio tradicije srpskog naroda i prenese se na mla|e nara{taje. - Na{a grupa postoji ve} 30 godina i dolazimo sa Ozrena. Ciq mog ulaska u “izvorwake“ jeste da o~uvamo ovu vrstu muzike, a tu qubav sam prenijela i na svog sina koji svira violinu - isti~e Sara Josipovi} iz izvorne grupe “Sara i Ozrenski izvori“. V. S.

[amac
HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano pet pacijenata. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

12 ~etvrtak, 8 april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 13

Obuka za razvojne timove iz Srpca, Kotor Varo{a i Prwavora
SRBAC - Op{tinski razvojni timovi iz Srpca, Kotor Varo{a i Prwavora prisustvovali su ju~e u Srpcu obuci sa temom “Izrada socio-ekonomske analize“, kao kqu~nog dokumenta za izradu standardizovane Strategije razvoja lokalnih zajednica u sqede}ih deset godina. Ovom projektu pristupile su 24 op{tine iz cijele BiH, koje su prihvatile da urade moderne strategije razvoja po evropskim standardima. Ovaj posao bi}e zavr{en do kraja godine, a sqede}ih godina sli~an model treba da prihvate i ostale op{tine u BiH. D. J.

Intenzivirane aktivnosti na razvoju turizma u Mrkowi} Gradu

Glavne adute turisti~ke ponude op{tine ~ine o~uvana priroda i bogato kulturno-istorijsko nasqe|e, rekao Dervi{evi}
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Planina Lisina turisti~ki adut

Kupali{te Kitanovac na Ukrini

FOTO: B. RADULOVI]

Prwavor

MRKOWI] GRAD Op {ti na Mrkowi} Grad, naro~ito planina Lisina, imaju izvanredne uslove za razvoj eko i seoskog turizma, koji bi mogli da budu is ko ri{ }e ni za tu ris ti ~ku promociju cijele Krajine. Nagla{eno je ovo tokom pre zen ta ci je re zul ta ta is tra `i vawa za pro je kat “Mrkowi }ka KOR PA Klas ter odr`i vog ra zvo ja proizvoda u turizmu“, koji je u Mrkowi} Gradu organizova la Or ga ni za ci ja za po dr{ku odr`i vom ra zvo ju “Grin tur”. Ko or di na tor pro je kta “Grin tur” Ermin Dervi{evi} ka`e da glavne adute turis ti ~ke po nu de Mrkowi} Grada ~ine o~uvana priroda i bogato kulturno-istorijsko nasqe|e. - Ciq nam je da ove resurse kandidujemo za turisti ~ki proi zvod Mrkowi} Grada. Planina Lisina mo-

Ribolovac “upecao“ ru~nu bombu
PRWAVOR - Spor tski ri bo lo vac Igor Ili {ko vi} izvukao je iz rijeke Ukrine, pecaju}i na kupali{tu Kitanovac, uz putni pravac Prwavor - Derventa, na udici ru~nu bombu. Ili{kovi} ka`e da je bombu pa`qivo skinuo sa udice i pozvao policiju, ali da je ona na pla`i ostala i sqede}a tri dana. - Mjesto gdje je bomba odlo`ena obiqe`eno je `utom trakom, ali je neshvatqivo da ni poslije toliko vremena opasno ek splo zi vno sred stvo ni je ukloweno - ka `e Ili{kovi}. U Op{tinskom {tabu Civilne za{tite u Prwavoru ka`u da im policija nije javila da je bomba odlo`ena na pla`u pored rijeke. - S obzirom na to da smo tek sada saznali za bombu, ekipa [taba odmah }e biti poslata na pla`u Kitanovac i eksplozivno sredstvo bi}e ukloweno tokom dana - rekao je na~el nik [ta ba Ci vil ne za {ti te Prwavor Mi len ko Milivojac. B. R.

O~uvana priroda Krajine mami turiste

FOTO: GLAS SRPSKE

`e da bude kqu~ za razvoj turi zma u ovoj op {ti ni, a Krajina, kao {iri region, pri mar no po dru ~je. Mrkowi} Grad bi mogao da bude pred stavqen kao “vra ta Krajine“ - rekao je Dervi{evi}. On je istakao da bi se trebalo poraditi na tome da gosti koji borave na podru-

~ju mrkowi }ke op {ti ne u toku jednog dana mogu da posjete i zanimqive lokacije kao {to su Unski buk, Hrusto va ~ka pe }i na i pla ni na Kozara.

MRKOWI] GRAD kao “vrata Krajine“
Di re ktor Agen ci je za privredni razvoj Mrkowi} Grada Tomislav Todorovi}

ka`e da bi s ciqem razvoja avanturisti~kog turizma u ovoj op {ti ni po se bna pa`wa trebalo da bude posve}ena promociji planine Lisina. - Projekat “Mrkowi}ka KORPA“ uklapa se u na{e pla no ve da tu ri zam u ovoj op {ti ni pos ta ne je dna od u stra te {kih gra na sredworo~nom planu razvoja op{tine - rekao je Todorovi}.

ETNO-KU]A
Iz Agencije za privredni razvoj Mrkowi} Grada ka`u da se u saradwi sa op{tinskim vlastima radi na realizaciji projekta za razvoj seoskog i eko-turizma. Isti~u da je planirano da do kraja godine u Podra{nici bude sagra|ena etno-ku}a, koja bi trebalo da pokrene aktivnosti na razvoju ruralnog turizma u ovom kraju.

Potpisivawe peticije u Prijedoru

FOTO: S. TASI]

Udru`ewe “Roda“

Zeleni pa{waci Lisine

FOTO: ARHIVA

Peticija za produ`ewe prava na dje~iji dodatak
PRI JE DOR - ^la no vi Udru`ewa porodica sa vi{e djece “Roda“ uz pomo} mladih iz no vo for mi ra nog Udru`ewa “^isto srce“ organizovali su ju~e u centru Prijedora akciju potpisivawa peticije za izmjene Zakona o dje~ijoj za{titi. Pred sje dnik Udru `ewa “Roda“ Slavko Stupar rekao je da se radi o inicijativi da se postoje}i Zakon izmijeni u dijelu koji pravo na dje~iji dodatak priznaje samo djeci do 15 godina. - Ciq akcije je da se djeci omogu}i pravo na dje~iji dodatak do 18. godine, jer svi mi `elimo da svako dijete {kolujemo, a prema ovom zakonu sredstva za dje~iji dodatak porodice prestaju da do bi ja ju ka da su im naj po trebnija za wihovo {kolovawe - rekao je Stupar. Mi ra Mar ja no vi}, maj ka osmo ro dje ce, is ti ~e da je do{la da potpi{e peticiju, jer smatra da bi se produ`a vawem pra va na dje ~i ji dodatak do 18. godine djeci ve oma ola k{a lo {ko lo vawe. Slavko Stupar je rekao da inicijativu ovog udru`ewa podr`ava svih 55 udru`ewa porodica sa vi{e djece iz cijele Republike Srpske. S. T.

Za lije~ewe Zijada [u{ki}a iz [ipova potrebno 25.000 evra

Operacija u Qubqani jedina nada
[IPOVO - Policajac Zi jad [u {ki} iz mjes ta Duqak kod [ipova boluje od te{ke bolesti anurizme, a qekari sa Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu predlo`ili su operaciju u Kli ni ~kom cen tru u Qubqani, koja ko{ta 25.000 evra i ko ja je jedina nada za ozdravqewe Zijada.

Dr DOLANC prihvatio da uradi operaciju

Porodica [u{ki} apeluje na sve qude dobre voqe da u skladu sa svojim mogu}nostima pomognu da se Zijadu spase `ivot. - Qeka ri na beo @iro grad skom VMA ut vrdili su da Zijad ra~un bo lu je od anu ri zme, te{kog oboNov~ana sredstva za Zijadovo lijeqewa ko je ~ewe mogu da se uplate na `iro rapriti{}e kori~un broj: 562-100-80041738-89 kod jen moz ga i ki NBL Razvojne banke, a kod iste ban~me nog stu ba. ke otvoren je i devizni ra~un broj: Po{to se radi o 13343683 na ime Nihada [u{ki}a. poodmakloj fazi

oboqewa, qekari su predlo`ili da se operacija uradi u Klini~kom centru u Qubqani kod ~u ve nog do kto ra Vinka Dolan ca. Dr Do lanc je ve} pri hva tio da ura di ovaj hirur{ki zahvat - pri~a Zijadov brat Nihad.

Nihad ka`e da }e Zijad uskoro, uz pomo} MUP-a RS, Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS dobiti i sva neophodna dokumente za odlazak u Qubqanu. S. D.

Mrkowi} Grad
STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.
Zijad sa bratom Nihadom FOTO: S. DAKI]

PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, kao ni naru{avawa javnog reda i mira.

14 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Polo`ena prva cijev za “Sjeverni tok“

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

MOSKVA - Ruski gigant “Gasprom“ zapo~eo je radove na gasovodu “Sjeverni tok” polagawem prve cijevi na dno Balti~kog mora, javili su moskovski mediji, pozivaju}i se na izvr{nog direktora kompanije Alekseja Milera, prenio je Tanjug. Mediji navode da je Miler predsjednika Ru-

sije Dmitrija Medvedeva u telefonskom razgovoru u utorak obavijestio da su po~eli radovi na “Sjevernom toku“, a centralna sve~anost povodom izgradwe planirana je za sutra uz prisustvo Medvedeva, ~lanova Evropske komisije, te predstavnika zemaqa u~esnica u projektu.
FOTO: GLAS SRPSKE

DELEGACIJA MMF-a boravi u BiH do kraja sedmice

16.00

-0.37 15,568.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIFBIGINVESTICIONAGRUPAD.D.SARAJEVO

4.06

-2.87

2,233.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO JP HT D.D. MOSTAR IK BANKA D.D. ZENICA MAPEX D.D. MAGLAJ POSTBANK BH D.D. SARAJEVO RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST SOLANA D.D. TUZLA [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.51 1.81 96.00 -0.02 9.92 -0.82 1.76 81.93 1.41 -0.70 44.50 -4.30 71.00 -13.94 0.00 13.00 1.71 3.48

25,120.01 22,079.20 6,050.00 6,800.00 198.81 2,136.00 36,920.00 1,300.00 4,692.64

Sa sastanka [piri}a i Kristoua

[piri} razgovarao sa Mantovanelijem i Kristouom

Zavod za statistiku RS

Lani proizvedeno 4.377 tona konzumne ribe
BAWA LUKA - Ukupna proizvodwa konzumne ribe u Republici Srpskoj pro{le godine iznosila je 4.377 tona, {to je za ~etvrtinu vi{e nego godinu ranije, podaci su Zavoda za statistiku RS, prenijela je Srna. Ukupna proizvodwa pastrmke u pro{loj godini iznosila je 2.353 tone i ve}a je za 53,4 odsto, a {arana 1.590 tona, {to je za 0,3 odsto mawe u odnosu na pretpro{lu godinu. Pro{logodi{wa proizvodwa ostale ribe iznosila je 434 tone.

Ispuweni uslovi za kredit Svjetske banke
Zajam je namijewen za razvojnu politiku, a iznosi 111 miliona ameri~kih dolara, rekao [piri}
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

“Proqe}ni ku}ni sajam“ Centruma u Kozarskoj Dubici

Prezentacije i savjeti za kupce i posjetioce

[tandovi izlaga~a bili veoma posje}eni

FOTO: D. KONDI]

SA RA JE VO - BiH je ispunila uslove za kredit za razvojnu politiku (DPL pro gram) od 111 mi li ona ameri~kih dolara, koji }e ove sedmice biti prezentovan Odboru Svjetske banke radi odobravawa. Zakqu~e no je to ju ~e u Sarajevu na sastanku predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH Nikole [piri}a i {e fa Mi si je Svjet ske banke u BiH Marka Mantova ne li ja, sa op {te no je iz Savjeta ministara BiH. - Zajedno smo konstatovali da su ispuweni uslovi za odobravawe zajma za razvojnu politiku od 111 mili ona ame ri ~kih do la ra, ko ji }e bi ti pre zen to van Odboru Svjetske banke radi

odobravawa - kazao je [piri}. Na sastanku je razgovarano i o na~inima odr`awa makroekonomske stabilnosti, ubla`avawu uticaja globalne ekonomske krize, te o ubrzawu sprovo|ewa ve} odobrenih investicionih projekata.

KREDIT MORA do odobri Odbor Svjetske banke
Na sastanku je razgovarano i o trenutnom statusu portfolija Svjetske banke u BiH. Ocijeweno je da stopa plasmana u ovoj godini ima naj boqi trend od svih ze maqa jugoisto~ne Evrope i me|u najboqim u cijelom regi onu Evro pe i cen tral ne Azije.

Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH ju~e je razgovarao i sa {efom Misije Me |u na ro dnog mo ne tar nog fonda (MMF) za BiH Kostasom Kristouom o sprovo|ewu ekonomskog programa u okviru stend-baj aran`mana. [pi ri} je re kao da je Fiskalni savjet obavio raspra vu o izra di do ku men ta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH 2011-2013. godine. On je naglasio da je potrebno da se usvoji kvalitetan za kon o pla ta ma u FBiH, kao i da se donesu mje re iz sfe re so ci jal ne po li ti ke vo de }i ra ~u na o rokovima i su{tini zakonskih rje{ewa kako se ne bi ugrozile tran{e koje zna~e sta bi li za ci ju fis kal nog sistema u BiH. Svrha posje-

te delegacije MMF-a BiH je uvid u trenutnu situaciju, kao i pripreme za konsultacije, koje su predvi|ene za maj, kada }e biti obavqen i drugi pregled.

Vranki} i Kristou
Na sastanku zamjenika predsjedavaju}eg Sa vjeta ministara BiH i ministra finansija i trezora BiH Dragana Vranki}a i {efa misije MMF-a za BiH Kostasa Kristoua ju~e u Sarajevu nagla{eni su pozitivni efekti implementacije stend - baj aran`mana, te je ukazano da je do sada ispo{tovana dinamika rokova.

KO ZAR SKA DU BI CA Cen trum mar ket Ko zar ska Dubica organizovao je ju~e “Proqe}ni ku}ni sajam“, na kojem su izlaga~i iz oblasti gra|evinarstva i opreme za dom prezentovali svoje proizvode, te zainteresovanima pru`ili korisne savjete. Direktor marketinga Centruma Branko Vidakovi} kazao je da je Centrum, kako bi sa~uvao ulogu dobrog doma}ina, osim sajamskih cijena, za svoje kupce i druge posjetioce pri pre mio bo gat pro gram. - Osim izuzetno povoqnih cijena kupci i posjetioci Centruma mogli su da u`ivaju u muzi~kom programu, te u besplatnom pi}u i ro{tiqu

- rekao je Vidakovi}. On je istakao da je jednodnevni “Proqe}ni ku}ni sajam“ Cen tru ma u Kozar skoj Dubici privukao veliki broj posjetilaca koji su bili u prilici da obave kupovinu po ni`im cijenama ili samo da pogledaju izlo`eno. “Proqe }ni ku }ni sa jam“ narednih dana bi}e organizovan i u prodajnim objektima Cen tru ma u Gra di {ci, Lakta{ima i Bawoj Luci. - Na svakoj lokaciji mo`e se o~ekivati oko 50 izlaga~a sa ko ri snim sa vje ti ma i stru~nim prezentacijama iz oblas ti gra |e vi nar stva i opreme za ure|ewe doma - rekao je Vidakovi}. Dijana Kondi}

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN HSBC HLDGS PLC BP PLC

Cijena
64.52 148.1 44.79 679.4 643

Promjena
0.05 -1.04 -0.36 1.04 -0.51

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC INTEL CORP

Cijena
18.7 17.08 29.48 18.65 22.46

Promjena
1.14 0.71 0.56 0.26 0.27

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 15

Neophodno dono{ewe strategije izvoza BiH
BAWA LUKA - Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi} rekao je ju~e da je najva`nije djelovati jedinstveno na strate{kim ciqevima izvoza, zbog ~ega je neophodno {to skorije dono{ewe strategije izvoza BiH, saop{teno je iz ovog ministarstva. Gluhakovi} i pomo}nik ministra za trgovinu Du{anka Tegeltija razgovarali su ju~e u Bawoj Luci sa predstavnicima Evropske komisije, predvo|enim Endrjuom Torbornom, o novom projektu izvoza “Ekspo dva“, kao i o strategiji izvoza BiH u ~ijoj izradi }e u~estvovati RS i FBiH. M. ^.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Телеком Српске а.д. Бања Лука Prosje~na cijena 1,36 27,72 27,72 27,28 0,41 Promjena Promet 0,00 1,39 2,63 2,50 0,00 20.400,00 12.399,24 5.728,77 5.448,40 4.380,44 1.640,00 924,00 660,63 615,00

UIO BiH pokrenula posqedwi raspolo`ivi mehanizam naplate PDV-a

Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - стара девизна штедња 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Електрокрајина а.д. Бања Лука РиТЕ Гацко а.д. Гацко Електро Добој а.д. Добој Електро - Бијељина а.д. Бијељина

Posebna {ema du`nika zna~i da poreski obveznik mora, umjesto na ra~un blokirane firme, PDV upla}ivati direktno na ra~un UIO, kazao Kova~evi}

"Balkal" u posebnoj {emi du`nika PDV-a

89,00 -0,56

0,13 -2,94 0,61 -0,16 0,41 -0,24

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,15 5,30 3,54 3,87 7,21 0,04 3,25 4,70 5,50 1,50 1,10 4,05 2,25 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,17 -1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676,20 0,00 448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 777,00

Valentin Incko

Zgrada Uprave za indirektno oporezivawe BiH u Bawoj Luci PRIREDILA: MARINA ^IGOJA sebna {ema, a ona se progla{amarinacigoja@glassrpske.com va kada odre|ena firma ima du-

FOTO: GLAS SRPSKE

Pozitivnu energiju usmjeriti u ekonomiju
SARAJEVO/GRA^ANICA - Poruka koju je potrebno uputiti na po~etku ovogodi{we predizborne kampawe u BiH jeste da pos to ji po ten ci jal da se preo kre ne eko nom ska sudbina, te da bi pozitivna energija trebalo da se usmjeri za privla~ewe investicija i liberalizaciju tr`i{ta rada. Rekao je ovo ju~e u Gra~anici visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, prenijela je Srna. On je istakao da bi politi~ki lideri trebalo da pojednostave zakone i propise za osnivawe novih firmi i da omogu}e zapo{qavawe novih radnika.

BAWA LUKA - Grupa za prinudnu naplatu Uprave za indirektno oporezivawe BiH (UIO BiH) po kre nu la je posqedwi raspolo`ivi mehani zam ka ko bi na pla ti la po rez na do da tu vrijednost (PDV) od bawolu~ke firme “Balkal“. Za ovo pre du ze }e, pre ma Rje {ewu UIO uvedena je posebna {ema du`nika zbog duga ve}eg od 1,7 miliona maraka, javio je portal Capital.ba, a potvrdili su “Glasu Srpske“ u UIO. Portparol UIO Ratko Kova~evi} rekao je da posebna {ema du`nika zna~i da poreski obveznik mora, umjesto na ra~un blokirane firme, PDV upla}ivati direktno na ra~un UIO. - “Balkal“ je {esta firma u BiH za koju se primjewuje po-

gove po osnovu PDV-a i kada se oni ne uspiju naplatiti prinudnim putem - kazao je Kova~evi}.

“BALKAL“ DU@AN UIO 1,7 miliona KM
Preduze}e “Balkal“, koje se nalazi u litvanskom vlasni{tvu, 2008. godine imalo je promet ve}i od 100 miliona dolara i bilo je tre}i najve}i izvoznik u BiH. Preko ove firme, pi{e Capital.ba, Litvanci su nabavqali repromaterijal i izvozili rudu iz Fabrike glinice “Bira~“ iz Zvornika, koju su privatizovali i kojom upravqaju na izuzetno kontroverzan na~in. “Balkal“ je sada potpuno blokiran zbog nepla}enih obaveza. Kova~evi} je istakao da je “Balkal“ u 2009. go di ni pri javqivao

PDV, ali ga nije pla}ao. Capital.ba objavquje da je UIO prvo poku{ala da naplati dug izdavawem naloga za prinudnu naplatu, a potom su izdali naloge za pqenidbu. - U rje{ewu UIO BiH navodi se da je Uprava krenula u zapqenu imovine, izdate su pismene izjave o pqenidbi novca sa bankovnog ra~una, ali ra~un “Balkala“ je bio blokiran - navodi Capital.ba. Dodaje se da “Balkal“ Bawa

Luka nema pokretne ni nepokretne imovine, iako su obrtali stotine miliona dolara. - “Bira~“ je prodavao robu preko ove firme, a sada to radi preko druge kompanije - “Alumine“ iz Zvornika, ~iji je vlasnik na ~elu “Balkala“. Prema posqedwem izvje{taju, akumulirani gubitak “Bir~a“ iznosio je 772 miliona maraka, ~ime je nastavqena dugogodi{wa serija poslovnih gubitaka ove fabrike.

Institut za tr`i{na istra`ivawa - IZIT

OSTALI DU@NICI
“Balkal“ je posqedwi i najve}i du`nik u dru{tvu {est kompanija koje su u posebnoj {emi du`nika PDV-a. Druga po redu je bawolu~ka “Fruktona“ sa 1,5 miliona maraka duga. U posebnoj {emi naplate PDV-a su i “Agrokomerc“ Velika Kladu{a zbog duga od 966.720 maraka, Mesna industrija “Farmer“ [iroki Brijeg sa 942.932, “Koplast“ Osje~ani sa 264.617 maraka, te “Kokaprodukt“ Gra~anica sa neizmirenim PDV-om od 116.265 maraka.

“Telekom“ ne treba prodavati
BEO GRAD - Kom pa ni ju “Telekom Srbija“ ne treba pro da va ti, jer se ra di o pro fi ta bil noj fir mi, a svi do sada iznijeti argumen ti za wenu pro da ju su neodr`ivi, ocijenio je ekonomski stru~wak Instituta za tr`i{na istra`ivawa IZIT Sa{a \ogovi}. On je uka zao da pro da ja “Telekoma“ dolazi zbog lo{e i neodgovorne ekonomske po li ti ke iz pret ho dnog tranzicionog perioda, koja je izazvala neplansku i nekontrolisanu prodaju dru{tvene i dr`avne imovine i neproduktivno tro{ewe velikih sredstava koja su dobi je na od pri va ti za ci je, prenio je Tanjug.

Mogu}e uvo|ewe za{titnih mjera
BAWA LU KA - Proi zvo |a ~i iz RS u sqede}ih nekoliko dana pokrenu}e inicijativu za uvo|ewe za{titnih mjera za doma}u proizvodwu, a koje }e biti u skladu sa sporazumom CEFTA. Rekao je to ju~e predsjednik Komisije za za{titu doma}e proizvodwe RS Stojan Marinko vi} po slije sas tan ka sa mi nistrom spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladenom Zirojevi}em. - Ministar je iskazao spremnost da pomo gne proi zvo |a ~i ma. Svjes tan je da je poqoprivredna proizvodwa u veoma te{kom stawu i da je dovedena na ivicu opstanka kazao je Marinkovi}. Dodao je da ~lan “23 bis” CEFTA sporazuma omogu}ava da se donesu odre|ene mjere ako se utvrdi da je poqo privredna proizvodwa ugro`ena, a da se poslije toga krene u razgovore sa dr`avom prema kojoj se uvodi ta mjera. M. ^.

Proizvo|a~i iz RS sa ministrom spoqne trgovine BiH

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.4.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.353880 1.459957 26.831803 0.077295 0.262100 0.732885 1.560253 0.565032 0.244939 0.201638 1.362294 0.973572 2.219878 1.462474 1.959359

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.357273 1.463616 26.899051 0.077489 0.262757 0.734722 1.564163 0.566448 0.245553 0.202143 1.365708 0.976012 2.225442 1.466139 1.964270

Prodajni za devize
1.955830 1.360666 1.467275 26.966299 0.077683 0.263414 0.736559 1.568073 0.567864 0.246167 0.202648 1.369122 0.978452 2.231006 1.469804 1.969181

ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

7,21

0,14%

2,25

-2,17%

16 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Radnik benzinske pumpe dao la`nu nov~anicu od 100 KM

Hronika
Provala u mesnicu “Kod Dule“ u Bawoj Luci

BROD - Mje{tanin Broda u utorak je prijavio policiji da je tri dana ranije prilikom pla}awa goriva od radnika na benzinskoj pumpu u Brodu dobio nov~anicu od 100 maraka, za koju je kasnije utvrdio da je falsifikovana.

U Centru javne bezbjednosti Doboj ju~e je saop{teno da je policija identifikovala radnika koji je stavio u opticaj falsifikovanu nov~anicu i rije~ je o A. T. iz Broda protiv koga }e Tu`ila{tvu BiH biti proslije|en izvje{taj. G. O.
FOTO: GLAS SRPSKE

Zate~en sa ukradenom suhomesnatom robom
BAWA LUKA - Bawolu~ka policija je u utorak oko 3.10 ~asova zatekla nepoznato lice sa ve}om koli~inom suhomesnatih proizvoda u blizini provaqene mesnice “Kod Dule“ u Cerskoj ulici u Bawoj Luci, saop{teno je ju~e iz policije. Policija je uhapsila navedeno lice i privela ga u slu`bene prostorije gdje su utvrdili da se radi o sugra|aninu D. D. kod wega su prona{li i alat koji se koristi za provale. - Tokom kriminalisti~ke obrade utvr|eno je da je poslije provale u mesnicu, razbio staklo i poku{ao provaliti u prodavnicu “Sarabo“ koja se nalazi u neposrednoj blizini dodali su u policiji. G. O.

Po`ar na objektu “Moj market“

Vatra progutala kancelariju “Lore“
BAWA LUKA - Policiji u Bawoj Lu ci u uto rak oko 19.15 ~a so va pri javqen je po`ar na objektu “Moj market “u ulici Dragi{e Vasi}a u bawolu ~kom na sequ Nova varo{. U Centru javne bezbjednosti Bawa Luka ju~e je saop-

Zaplijewena oprema za izradu la`nog novca

U Br~kom otkrivena mini-{tamparija za proizvodwu la`nog novca

{teno da je po`ar izbio na drugom spratu. Va tru su uga si li pri pa dnici Vatrogasne jedinice Bawa Lu ka, a po li ci ja je ut vrdi la da je iz gor je la kancelarija preduze}a “Lora“ vla sni{ tvo Ma ri ne [iqegi}. G. O.

Fabrika “Silvatika“ u [ipragama

Uhap{eni Vladeta \or|evi} (39) i Milan \or|evi} (21) iz Dragiwa kod [apca. Prilikom pretresa u ovoj akciji prona|ene su la`ne nov~anice ~ija vrijednost iznosi vi{e od 100.000 maraka, istakao Luji}
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

[ap~ani rasturali la`ni novac po BiH
la je Vladetu \or|evi}a (39) i Milana \or|evi}a (21) iz Dragiwa kod [apca i protiv wih je podnesena krivi~na prijava zbog osnovane sumwe da su rasturali la`ne nov~anice od oktobra 2009. do marta ove godine, javila je Srna.

Izgorjela kotlovnica, {teta 350.000 maraka

Fabrika “Silvatika“

FOTO: GLAS SRPSKE

KOTOR VARO[ - U po`aru koji je u utorak izbio u fabrici drvoprerade “Silvatika“ u [ipragama kod Kotor Varo{a izgorjela je kotlovnica, a pri~iwena je {teta od oko 350.000 maraka, saop{tio je ju~e bawolu~ki Centar javne bezbjednosti. Ova fabrika posluje u sastavu kotorvaro{ke fabrike “Fagus“. - Uvi|aj su obavili pripadnici policije Kotor Varo{ i CJB Bawa Luka. Uzrok po`ara jo{ nije utvr|en. Po`ar je policiji 6. aprila prijavio direktor “Silvatike“ Miroslav Malijevi} naveli su u policiji. Uvi|aj je obavqan i tokom ju~era{weg dana, ali do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ nije saop{ten uzrok po`ara. U kotorvaro{kom Vatrogasnom dru{tvu su rekli da im je po`ar dojavqen oko 17 ~asova, a ga{ewe po`ara trajalo je oko dva ~asa. D. K.

BR^KO - Policije Br~ko distrikta i Srbije otkrili su u zajedni~koj akciji “Evro 2009“ mini-{tampariju za proizvodwu falsifikovanog novca i uhapsila nekoliko osoba koji su pravili i rasturali la`ne nov~anice po BiH i Srbiji. Na zajedni~koj konferenciji za novinare u Br~kom ju~e je sa op {te no da su za pli jewena sredstva i oprema za falsifikovawe novca u ulici Suqe Kahrimana u br~anskom nasequ Klanac. [aba~ka policija uhapsi-

POTRAGA za Banetom Bojani}em
- Zbog istog krivi~nog dje la po li ci ja in ten zi vno traga za Banetom Bojani}em (26) iz Pocerskog Pri~inovi}a kod [apca, a protiv Dragana Todi}a (49) iz Skra|ana kod [apca podnesena je kri-

Otkriveni falsifikatori

ODUZETA OPREMA
U Akciji u Br~kom je oduzet ra~unar sa pet {tampa~a ~ija je rezolucija desetostruko ja~a od uobi~ajene, telefonske kartice i mobilni telefon sa telefonskim brojevima i imenima, dva aparata za plastificirawe nov~anica, jedna neonska lampa, ~etiri tonera i devet kertixa za {tampa~e, zatim razni alat i za{titne oznake nov~anica, trake sa likovima vodenih `igova, folije za izradu falsifikata, boje i te~nosti pripremqene za upotrebu...

vi~na prijava zbog istog djela - saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Srbije. ^lanovi ove kriminalne grupe su u iznajmqenim stanovima u BiH i Srbiji izra|iva li, a za tim stavqali u promet la`ne nov~anice razli~ite valute - dinar, konver ti bil na mar ka, evro i dolar. Todi} je od ove grupe kupovao la`ne nov~anice i pu{tao ih u promet. Na ~el nik Po li cij ske uprave [abac Slavi{a Spaso je vi} re kao je da su oni odranije poznati policiji i da postoji sumwa da su “mozak“ falsifikatora i rastura~a la`nog novca.

- Pri li kom pre tre sa u ovoj akciji prona|ene su la`ne nov ~a ni ce ~i ja vri je dnost iznosi vi{e od 100.000 maraka - istakao je {ef Policije Br~ko distrikta Goran Luji}. Tokom akcije “Evro 2009“ obra |e no je 13 li ca iz Br~kog, a Policija distrikta je podnijela Tu`ila{tvu BiH izvje{taj protiv I. V. (39), J. A. (20), J. K. (24), A. K. (19), S. \. (20), svi iz Br~kog, te protiv M. J. (19) iz Lo zni ce u Srbi ji, a sa stanom u Br~kom. Za jo{ sedmoro osumwi~enih obra|uju se prikupqeni dokazi i pripremaju izvje{taji za Tu`ila{tvo BiH.

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Optu`eni bio svjestan {ta je uradio
psihijatrije Nada Milovanovi}. Ona je u svom nalazu jo{ istakla i da je Velagi} sposoban da prati su|ewe. Tokom ju~era{weg su|ewa preslu{ani su i razgovori izme|u Velagi}a i drugih optu`enih i porodice Husi}. U razgovorima se moglo ~uti kako Velagi} prvo u po~etku porodici o{te}enog govo rio da ne zna ni {ta, a poslije da ima neke qude koji mogu pomo}i da se prona|e Husi}. Izme|u ostalog, u jednom razgovoru Velagi} sinu ubijenog Rasima, Nenadu Husi}u ka`e da je radnik i nije kriminalac, a da je Rasima ostavio kod apoteke u Bijeqini. U kasnijim razgovorima Nenadu je jednom rekao da mu se javio ~ovjek koji im mo`e pomo}i i rekao da je “Rasim 90 odsto u Bijeqini“, te da }e pomo}i da ga na|u. Poslije poziva Velagi}a, Rasimovog ro|aka Hamdiju i sina Nenada ~esto su zvali otmi~ari.

BAWA LUKA - Osman Velagi} (49) iz Jawe, kojem se sudi zbog ubis tva i otmi ce Rasima Husi}a u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela za koje se tereti bio je ura~unqiv i mogao je da shvati {ta se de{ava. To je ju~e na su|ewu optu `e nom u bawolu ~kom Okru`nom sudu izjavila vje{tak odbrane specijalista

OPTU@ENI Sr|an Bundra odbio da svjedo~i
Specijalni tu`ilac Svjetlanka Bjeli} objasnila je da je istragom utvr|eno da je porodicu zvao Osmanov sin \ulaga, predstavqaju}i se kao otmi~ar. U jednom razgovoru, koji je tako|e ju~e pu{ten, \u-

laga zove Hamdiju da mu da Nenadov broj u Wema~koj. Predstavqena je i SMS poruka koju je \ulaga poslao Nenadu u kojoj je napisao “Nenade, mora{ da uradi{ kako ti ka`emo i donijeti novac gdje ka`em“. Predsjednik vije}a Vesna Stankovi}-]osovi} upoznala je prisutne s tim da je Sr|an Bundra, koji je za ovo djelo optu`en u Srbiji, odbio da svjedo~i u postupku koji se vodi protiv optu`enog Velagi}a.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 17

U sudaru o{te}en autobus “Semberijatransporta“
KUZMIN - U sudaru autobusa firme “Semberijatransport“ iz Bijeqine i kamiona sa prikolicom preduze}a “Mitrosrem“ iz Sremske Mitrovice u Kuzminu nije bilo povrije|enih, a predwi dio autobusa je o{te}en. Kako prenosi Srna, sudar se dogodio ju~e ujutro na izlazu iz Kuzmina prema autoputu Beograd - Zagreb kada je autobus prilikom poku{aja da obi|e kamion, zaka~io prikolicu teretnog vozila.

Policija

U Petrovu prona|eni mrtvi Sa{a Jovanovi} i sedamnaestogodi{wa B. S.

Vijesti
Doboj

Dvoje mladih stradali su od bombe “ka{ikare“, koju je, najvjerovatnije, aktivirao mladi}. Ne zna se uzrok tragedije. Navodno su bili u vezi, koju su nedavno prekinuli

Mladi} raznio bombom sebe i djevojku u "golfu"

Provaqeno u “Bosanku“
DOBOJ - Nepoznate osobe su u no}i izme|u 5. i 6. aprila provalile u upravnu zgradu preduze}a u ste~aju “Bosanka“ Doboj, gdje je obijena kancelarija iz koje je poslije premeta~ine ukraden slu`beni pi{toq i si tni alat, saop{teno je ju~e iz policije. G. O.

Modri~a

Prijavqena iznuda novca
MODRI^A - Policiji u Modri~i u utorak je prijavqeno da je predstavnik pre du ze }a iz Bawe Lu ke za je dno sa dva ne po zna ta lica na ime neispla}enog du ga od vla sni ka trgo va ~kog pre du ze }a iz Bro da uz prijetwe iznu|ivao novac na ime neispla}enog duga, re~eno je ju~e u CJB Doboj. G. O.

TIJELA od eksplozije unaka`ena

Mjesto tragedije PI[E: SLA\ANA LAZAREVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. LAZAREVI]

Qubiwe

PETROVO - Sa{a Jovano vi} (22) iz na seqa Ka kmu` i B. S. (17) iz Petrova prona|eni su mrtvi ju~e oko 11.15 ~asova, u automobilu “golf 2“, na putu prema lokalnoj deponiji, stotiwak me ta ra od pu ta Pe tro vo Orahovica. Ne zva ni ~no, ovo dvo je mladih stradali su od bombe “ka{ikare“, koju je, najvjerovatnije, aktivirao mladi}. Tijela su im bila unaka`ena, posebno tijelo djevojke. [ta

je uzrok tragedije, za sada je nepoznato. Tijela mladi}a i djevojke prona{ao je mje{tanin Petrova, koji je o tome obavijestio Po li cij sku sta ni cu Petrovo. De`urna patrola obezbijedila je mjesto tragedije, a ekipa za uvi|aj na teren je stigla oko 14 ~asova. Istra`ni tu`ilac Goran \uri} zavr{io je uvi|aj oko 15 ~asova, ali nije htio da saop{ti nikakve detaqe ove tragedije. Ne zva ni ~no, ovo dvo je mladih bili su u vezi, koju su

nedavno prekinuli. Otac djevojke ju~e ujutru oti{ao je na posao prethodno zabraniv{i k}erki da izlazi iz ku}e. Jovanovi} je ubrzo do{ao automobilom do ku}e djevoj~inih roditeqa, a majka maloqetnice nije ni znala da joj se k}erka, i pored zabrane, iskrala iz ku}e, sve dok nije ~ula stra{nu vijest.

na tako stra{an na~in, ~inom za koji ne postoji opravdawe. Sli~na tragedija u Petrovu se dogodila u decembru 2007. godine, kada je Nikola [e{lak presreo kombi u kom su se vozile radnice pogona obu-

}e i ubio biv{u suprugu Slobodanku Vidakovi}, a potom je i sebi oduzeo `ivot. Iza Nikole ostalo je dvoje djece iz prvog braka, od kojih jedno maloqetno, a iza Slobodanke jedan maloqetni sin.

Policija oduzela vojni~ku pu{ku
QUBIWE - Pripadnici policijske stanice Qubiwe su od su gra |a ni na V. B. odu ze li voj ni ~ku pu {ku “M 48”, saop{teno je ju~e iz Cen tra ja vne bez bje dnosti Trebiwe. G. O.

TIJELA mladi}a i djevojke prona{ao mje{tanin Petrova
Petrovo je ju~e zanijemilo od te stra{ne vijesti, a iz ku}e djevoj~inih roditeqa ~uo se jauk. Brojni automobili zaustavqali su se u blizini mjesta gdje se tragedija dogodila, a na licima svih bila je nevjerica. Niko, ka`u stanovnici Petrova, ne mo`e da shvati da su dva mlada `ivota okon~ana

Bijeqina

Provalnici odnijeli pi{toq
BI JEQINA - U mjestu DoweA Bukovica kod Bijeqine nepoznata lica su u po ne djeqak u vre me nu od ~etiri do 9.40 ~asova provalila kroz prozor u pomo}ni objekat vlasni{tvo V. J. i ukrala pi{toq “CZ”, saop{teno je ju~e iz CJB Bijeqina. G. O.

MIRNA I POVU^ENA
Maloqetna B. S. bila je u~enica drugog razreda sredwe Ekonomske {kole u Petrovu, a jedna wena drugarica, koja nije `eqela da joj otkrivamo ime, rekla nam je da je ona bila mirna i povu~ena djevoj~ica. @ivjela je sa roditeqima, Marom i Miroslavom, koji su izbjegli iz FBiH, a u Petrovu `ive kao podstanari. Jo{ imaju samo jednu, stariju k}erku, koja sa porodicom `ivi u Americi.

Ku}a u kojoj `ivi porodica nastradale djevojke

“Opelom“ udario pje{aka, pa se vozilo zapalilo
ZAVIDOVI]I - I. H. iz Zavidovi}a zadobio je te`e tjelesne povrede i prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica nakon {to je u utorak u Radni~koj ulici na wega automobilom “opel kadet“ naletio sugra|anin A. A., saop{teno je ju~e iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. Poslije udara u pje{aka, vozilo je sletjelo sa puta i zapalilo se, a po`ar je lokalizovala Vatrogasna jedinica Zavidovi}i. Istog dana F. M. iz Zavidovi}a prijavio je policiji sugra|anina B. [. da je u periodu od 15. marta do 6. aprila dok je on bio u inostranstvu, iz wegove ku}e u mjestu Ali}i odnio novac, zlatni nakit i ku}ne stvari vrijedne 4.000 KM.

Sud BiH ukinuo presudu osu|enom za ratni zlo~in
SARAJEVO - Apelaciono vije}e Suda BiH ukinulo je presudu Anti Kova}u, kojom je bio osu|en na 13 godina zatvora zbog optu`be da je po~inio ratni zlo~in. Prvostepenu presudu Sud BiH je Kova}u izrekao 10. jula pro{le godine na koju se `alio branilac optu`enog zbog bitnih povreda odredbi krivi~nog postupka i pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~iweni~nog stawa i povrede krivi~nog zakona, saop{teno je ju~e iz ovog suda. Apelaciono vije}e je tu `albu uva`ilo i premet vratilo na novi postupak koji }e se odr`ati pred vije}em Apelacionog odjeqewa. N. T.

U Sarajevu pijani pucali iz automatske pu{ke
SARAJEVO - Sarajevska policija obavije{tena je da su nepoznate osobe u utorak uve~e oko 20.35 ~asova pucale iz vatrenog oru`ja u nasequ Popov gaj u Sarajevu, a pet minuta kasnije u ulici Mahmutovac, javile su ju~e agencije. U pucwavi nije bilo povrije|enih. Policija je poslije toga zaustavila vozilo “opel astra“ u kojem su se nalazili Refik ^olak (39) iz Priboja i Sarajlije Almir \ipa (31) i Neyad Rov~anin (41). Pretresom automobila prona|ena je automatska pu{ka bez kundaka, sa okvirom bez municije, a alkotestirawem utvr|eno je da ^olak, \ipa i Rov~anin imaju alkohola u organizmu.

18 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Azem Vlasi je evidentno nervozan, jer na Kosovu ne te~e med i mleko.

Srbija
Interpol u Beogradu

Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju

FOTO: ARHIVA

Crvena potjernica za Radulovi}em
BEOGRAD - Za biv{im generalnim direktorom “C marketa“ Slobodanom Radulovi} i daqe je na snazi crvena potjer ni ca ko ju je za wim zbog bjek stva ra spi sao srpski Interpol prije ~etiri godine, javile su ju~e agencije. - Apsolutno je sve neta~no - izjavio je {ef Interpol policije u Beogradu Milo{ Oparnica, demantuju}i pisawe beogradskog lista “Danas“ da se Radulovi} vi{e ne nalazi na crvenoj potjernici. List je daqe prenio da je “poternica za Radulovi}em i daqe na snazi, ali da je skinut sa Interpolove crvene liste najtra`enijih begunaca od pravde“.

Saobra}ajna nesre}a u Jakovu

Poginule dvije osobe
BEOGRAD - U te{koj saobra}ajnoj nesre}i u nasequ Jakovo kod Sur~ina ju~e su po gi nu le dvi je oso be, a automobil je izgorio, javile su agencije. Sat i po nakon {to se nesre}a desila, policija nije utvrdila o kom je automobilu rije~, niti je bilo mogu}e identifikovati poginule. O~evici ka`u da se sve odi gra lo ve oma brzo i da nisu mogli da reaguju i pomognu osobama u automobilu. Jedan od o~evidaca rekao je da trag ko~ewa prakti~no ne pos to ji. Ra zlo zi ude sa jo{ se ispituju.
Bezbjednosna situacija na sjeveru Kosova relativno mirna, ali krhka

Ban Ki Mun zabrinut zbog sjevernog dijela Kosova

Policija Srbije

Rade na “slu~aju Dade Vujasinovi}“

Generalni sekretar UN pozvao kosovsku vladu na oprezno sprovo|ewe nove strategije za dio teritorije sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom
BEO GRAD, VA [IN GTON - Ako vlasti u Pri{tini ne budu sprovodile svo ju stra te gi ju tran spa rentno i u dijalogu sa lokalnim zajednicama, mo`e do}i do porasta napetosti na sjeveru Kosova, rekao je ju~e u Va{ingtonu generalni se kre tar UN Ban Ki Mun, prenose agencije. Ki Mun je izra zio za brinutost zbog nove politike Pri{tine prema sjeveru Ko so va i po zvao ko sov sku vla du na opre zno spro vo |ewe nove strategije za taj dio teritorije sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom. - Zabrinut sam zbog mogu}nosti da izbiju nove tenzije na sjeveru Kosova, ako sprovo|ewe strategije za sjeverno Kosovo pri{tinskih vlasti ne bude transparentno i pra}eno dijalogom sa lokalnim zajednicama i svim relevantnim stranama - rekao je Ki Mun. tem i kroz detaqne konsultacije i koordinaciju svih relevantnih igra~a, uzimaju }i u ob zir spe ci fi ~ne okolnosti i brige svih zajednica. Ban Ki Mun je u izvje {ta ju za tra `io od svih strana da usvoje “prakti~ne mjere“ za pribli`avawe alban ske i srpske za je dni ce na Kosovu. - Dugoro~na stabilnost i razvoj Koso va i re gi ona zavise od uspje{nosti procesa pomirewa me|u zajednica ma - na vo di se u pomenutom dokumentu. Generalni sekretar UN je, u iz-

Na sjeveru mo`e da raste napetost
vje{taju, ~estitao predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u na za la gawu za po mi rewe tokom posjete sjeveru Kosova u januaru. U izvje{taju se navodi i da mi si ja UN na Ko so vu (UNMIK) nije bila konsultovana u razradi i primjeni nove politike za sjever Kosova, koju srpska strana vidi kao “provokaciju“. Bezbjednosna situacija je “i daqe relativno mirna, ali krhka“, ocjewuje se u izvje{taju, uz navo|ewe slu~aje va na siqa, ukqu~u ju }i i ubistva.

OSJETQIVA pitawa rje{avati mirnim putem
On je naglasio da se osjetqiva pitawa koja se odnose na sje ver Ko so va mo gu rje{avati samo mirnim pu-

Dada Vujasinovi}

BEOGRAD - Policija na zahtjev Vi{eg tu`ioca u Beogradu radi na slu~aju smrti novinarke Dade Vujasinovi}, izjavio je ju~e direktor policije Milorad Veqovi}, javio je Tanjug. Novinarka nedjeqnika “Duga“ Radislava Dada Vujasinovi} prona|ena je mrtva u porodi~nom stanu u Beogradu 8. aprila 1994. godine. U to vrijeme, zvani~na verzija o wenoj smrti glasila je da je izvr{ila samoubistvo, pucwem u grudi iz lova~ke pu{ke sa~marice. Veqovi} je rekao da slu~aj Dade Vujasinovi} “nije zatvoren, ve} je i daqe otvoren za rad”. Zamjenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} rekao je da bi `elio da se svi ti slu~ajevi ubistva rije{e.

UNMIK POSREDNIK
Ki Mun je naglasio da UNMIK, ~ija je misija da obezbijedi sigurnost, stabilnost i po{tovawe qudskih prava, nastoji da nastavi da obavqa ulogu posrednika izme|u strana da bi se prona{la rje{ewa za prakti~ne probleme, bez rje{avawa pitawa statusa. Navodi se, me|utim, da “razgovori o prakti~nim pripremama za postizawe punog funkcionisawa sudstva i carine na sjeveru Kosova nisu napredovali, ali da se konsultacije Beograda i Pri{tine nastavqaju“. Pomak, dodaje se, nije postignut ni u rje{avawu problema snabdijevawa srpskih sela na Kosovu elektri~nom energijom.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Dvadeset~etvorogodi{wi mladi} poginuo je nakon {to je pao sa tre}eg sprata Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu, javio je ju~e RTS. Prema nezvani~nim saznawima, mladi} je izgubio ravnote`u dok je sjedio na prozoru. Fakultet je poslije toga zatvoren, a policija je obavila uvi|aj. Student u trenutku pada nije bio sam u kabinetu.

Ban Ki Mun

Srbija od [vedske tra`i da joj izru~i osumwi~enog za ratni zlo~in

NOVI SAD
Ministarka pravde Srbije Sne`ana Malovi} ocijenila je ju~e u Novom Sadu da je reformisano pravosu|e u Srbiji postalo efikasnije, {to potvr|uje i osu|uju}a presuda u slu~aju napada na politi~ara Velimira Ili}a, koja je donesena za mawe od dva mjeseca. Malovi}eva je sa gradona~elnikom Novog Sada Igorom Pavli~i}em potpisala Memorandum o saradwi.

Zahtjev za izru~ewe kosovskog Srbina
BEO GRAD - Srbi ja }e zatra`iti od [vedske izru~ewe kosovskog Srbina koji je u uto rak uha p{en u toj dr`avi zbog sumwi da je po~inio ratni zlo~in nad Albancima u selu ]u{ka, na Kosmetu, rekao je ju~e Srni zamjenik srpskog tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. - Ve} smo kontaktirali {vedske organe i vrlo brzo }emo imati sastanak. Ide se u regularan postupak. Srbija traga za licima koja su, prema na{im informacijama, u nekoj od zapadnih zemaqa rekao je Vekari}.

IDENTITET uhap{enog Srbina jo{ u tajnosti
On nije mogao da ka`e ime uhap{enog Srbina, dodaju}i da srpsko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine ne `eli da na bi lo ko ji na ~in vr{i

LO[A VIJEST

pritisak na {vedsko pravosu|e u postupku u kojem }e biti tra`eno wegovo izru~ewe. U Stokholmu je ju~e saop{teno da je {vedska poli ci ja uhap si la je dnog ko sov skog Srbi na osumwi~enog za ratni zlo~in u se lu ]u {ka, kod Pe }i, 1999. godine. Policijski inspektor Tomas Akheim rekao je da je ko sov ski Srbin u ra nim tridesetim bez incidenata u

utorak uhap{en na zapadu [vedske, ali identitet uhap{e nog ni je objavqen u skladu sa {vedskim zakonima. U Srbiji je 12. marta ove godine uhap{eno devet osoba, biv{ih pripadnika paravojne jedinice “[akali“, osumwi~e nih da su u se lu ]u{ka 14. maja 1999. godine ubili 41 osobu, ~ime su po~inili ratni zlo~in protiv civila.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 19

Borba protiv kriminala
BEOGRAD - Helikopterska jedinica MUPa zna~ajan je subjekt u suprotstavqawu svim vidovima kriminala, kao i pomo}i stanovni{tvu u slu~aju elementarnih nepogoda, rekao je ju~e u Beogradu ministar policije Ivica Da~i}. On je na proslavi Dana helikopterske jedinice na aerodromu “Nikola Tesla“ rekao da }e weni pripadnici dati pun doprinos u ostvarivawu bezbjednosti dr`ave i regiona.

Potpisan ugovor o kreditu koji Rusija daje Srbiji

Za buxet 200 miliona dolara
Rok za vra}awe kredita kraj 2021. godine, a period mirovawa, odnosno grejs period do marta 2012. godine, rekla Dragutinovi}eva

Diana Dragutinovi} i Dimitrij Pankin

FOTO: TANJUG

BEO GRAD, MOS KVA Ministar finansija Srbije Di ana Dra gu ti no vi} i zamjenik ministra finansija Ruske Federacije Dimitrij Pankin potpisali su ju ~e u Mos kvi ugo vor o kreditu od 200 miliona dolara, koji je namijewen za podr{ku buyetu Srbije i za fi nan si rawe de fi ci ta, prenijele su agencije. Dragutinovi}eva je, poslije potpisivawa, izjavila da je postojala mogu}nost da se ugovor potpi{e i prije kraja 2009. godine, ali da je to, ipak, os tavqeno za ovu godinu, da bi se izbjeglo mijewawe ruskih zakona. - Prva rata dospeva 2012. godine i onda slede rate do

2021. godine, a uslovi su godi{wa kamatna stopa, koja je utvr|ena na osnovu libora za {estomese~ne depozite u dolarima koji u ovom trenutku iznosi negde oko 0,44, plus kamatna mar`a od 2,95 odsto - rekla je Dragutinovi}eva.

OD SRBIJE zavisi kada }e novac biti raspolo`iv
Ona je precizirala da je rok za vra}awe kredita kraj 2021. godine, a period mirovawa, odnosno grejs period do marta 2012. - Sve zajedno, kada se sagledaju uslovi, to je oko 3,40 kamatne stope, {to smatram znatno povoqnijim u odnosu na ostale kredite koje smo

DRUGI DIO KREDITA
Dragutinovi}eva je rekla da su drugi dio kredita infrastrukturni projekti, koji su uglavnom predlo`eni i za koje je na|en zajedni~ki interes. - To je oblast `elezni~ke infrastrukture, a predlo`ena su ~etiri projekta i pregovori }e biti precizirani u maju - rekla je Dragutinovi}eva, naglasiv{i da o~ekuje da }e na godi{woj skup{tini Evropske banke za obnovu i razvoj, u maju, biti dogovoreni jo{ neki detaqi oko toga.

morali da uzmemo zbog finansirawa buyetskog defici ta na do ma }em finansijskom tr`i{tu - dodala je Dragutinovi}eva. Ona je re kla da, pri je svega, od Srbije zavisi kada }e ta sredstva biti raspolo`iva, jer “svako zadu`ivawe mora da bude potvr|eno i dozvoqeno u parlamentu, odnosno mora postojati zakon o tome. - Mi }emo taj zakon uraditi u {to kra}em vremenskom periodu i na slede}oj sednici parlamenta mogu}e je da se na|e na dnevnom redu. Kada se to usvoji, u periodu od se dam da na }e ta sredstva biti raspolo`iva za nas - najavila je ministarka. Kredit od 200 miliona do la ra za po dr{ku buyetu dio je rus kog zaj ma od oko milijardu dolara, o kojem su na~elan dogovor predsjednici Srbi je i Ru si je, Bo ris Tadi} i Dmitrij Medvedev, postigli 20. oktobra pro{le godine, tokom zvani~ne posje te rus kog {e fa dr`a ve Beogradu.

Zdravstveno-turisti~ki centar “Bawa Vru}ica” a.d. Tesli}, Kosovska bb Telefon:++387 53/421-200; 431-270 Faks: ++ 387 53/431-391 @R 552008-0000-7527-79 Hypo banka E-mail:marketing@banja-vrucica.com. WWW.banja-vrucica.com

Broj: 869/10 Datum, 6.4.2010. godine Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka 3. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik RS” broj 127/08) i ~lana 50. Statuta, Upravni odbor ZTC-a “BAWA VRU]ICA“ a.d. je na svojoj 22. sjednici, odr`anoj 30.3.2010. godine, donio sqede}u

ODLUKU
o zakazivawu redovne, godi{we Skup{tine akcionara ZTC “Bawa Vru}ica” a.d. 1. Redovna, godi{wa Skup{tina akcionara Akcionarskog dru{tva ZTC “Bawa Vru}ica” zakazuje se za srijedu, 12.5.2010. godine u 12 ~asova u hotelu “Kardial” u Bawi Vru}ici. 2. Upravni odbor predla`e da se sjednica Skup{tine odr`i prema sqede}em dnevnom redu: 1. Izbor radnog predsjedni{tva i verifikacione komisije, 2. Podno{ewe izvje{taja verifikacione komisije, 3. Usvajawe zapisnika sa Skup{tine akcionara od 23.10.2009. godine, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Upravnog odbora Dru{tva, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Nadzornog odbora Dru{tva, 6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu i godi{weg obra~una; sa izvje{tajem revizora, 7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti, uz mi{qewe Nadzornog odbora, 8. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Dru{tva za 2010. godinu, 9. Dono{ewe odluke o izboru revizora za 2010. godinu, 10. Teku}a pitawa 3. Materijali za Skup{tinu bi}e dostavqeni u zakonskom roku, svim akcionarima sa vi{e od 2% od ukupnog broja akcija Dru{tva, a prijedlozi odluke bi}e objavqeni na Internet - adresama Dru{tva i Bawalu~ke berze te dostupni svim ostalim akcionarima u sjedi{tu Dru{tva. 4. Ukoliko Skup{tina, zbog nedostatka kvoruma, ne bude odr`ana, ponovna sjednica Skup{tine, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za subotu. 15. maja od 12 ~asova, u hotelu “Kardial” u Bawi Vru}ici. Predsjednik Upravnog odbora dr Dragan Bogdani} s. r.

Simovi} nije u Hrvatskoj
BEOGRAD, ZAGREB - Hrvatski MUP demantovao je ju~e tvrdwe pojedinih medija u Srbiji da se Milo{ Simovi}, pripadnik “zemunskog klana“ i ~ovjek koji je u Srbiji pravosna`no osu|en za ubistvo srpskog premijera Zorana \in|i}a, krije u Hrvatskoj, javio je Tanjug. Ivana Modri} iz kabineta {efa policije izjavila je, s obzirom na to da je za Simovi}em raspisana me|unarodna potjernica, da bi ga hrvatski MUP svakako uhapsio da posjeduje informaciju o wegovom navodnom boravku u Hrvatskoj. Modri}eva je izjavila da im ni kolege iz srpskog MUP-a nisu javile bilo kakvu informaciju o Simovi}evom boravku u Hrvatskoj.

Su|ewe ispo~etka u aferi “kofer“
BEOGRAD - Su|ewe biv{em viceguverneru NBS Dejanu Simi}u i funkcioneru SPS-a Vladimiru Zagra|aninu, optu`enim u aferi “kofer“, po~elo je ispo~etka zbog promjene sudskog vije}a, javile su ju~e agencije. U Vi{em sudu u Beogradu optu`eni Simi} i Zagra|anin ponovo su iznijeli odbranu pred novim predsjednikom sudskog vije}a Dankom Lau{evi}em negiraju}i krivicu za primawe, odnosno posredovawe u primawu mita. Biv{i viceguverner NBS rekao je da ne postoji nijedan dokaz niti ~iwenica koji bi ukaza li na wego vu kri vi cu, izra ziv {i nezadovoqstvo {to postupak traje pet godina.

20 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Region
Bijeg kapetana Dragana

Moj sin je u zatvoru, a Kosorova je uvijek sjedjela bli`e Sanaderu. Terezija Polan~ec, majka Damira Polan~eca

FOTO: AGENCIJE

Australija posramqena
ZAGREB - Australijsko pravosu|e posramqeno je bijegom kapetana Dragana Vasiqkovi}a, australijskog dr`avqana i biv{eg pripadnika australijske vojne rezerve, koji je nestao poslije odluke nacionalnog Vrhovnog suda o wegovom izru~ewu Hrvatskoj, prenose ju~e agencije pisawa australijskih medija. Hrvatska je prije ~etiri godine zatra`ila izru~ewe kapetana Dragana, da bi mu se sudilo za ratne zlo~ine, ali on je taj zahtjev osporavao do posqedweg trenutka, kada je pobjegao. Ironija je da australijska savezna policija nije uspjela da ga prona|e, ista policija koja ga nije istra`ila 19 godina, otkada su optu`be protiv wega iznijele australijske novine i londonski “Tajms“.

Slovenija

Biv{i hrvatski branioci

Zatvoren aerodrom u Qubqani
QUBQANA - Jedini me|unarodni aerodrom u Slove ni ji, qubqan ski “Jo `e Pu~nik“, od ju~e je zatvoren sve do 21. apri la, ja vio je B92. Zbog obnove centralne staze za uzli je tawe i sli je tawe, avio-sao bra }aj }e biti preusmjeren na maribor ski aero drom “Edvard Ru sjan“, oda kle }e do 21. apri la le tje ti i avi oni “Adria ervejza“ i “Turki{ er laj nsa“, a avi oni “Er Fransa“ }e letjeti iz Trsta, dok su pojedini avio-prevoznici, kao {to su “Montenegro erlajns“ i “Jat ervejz“ otkazali svoje letove sve do za vr{et ka ra do va na qubqanskom aerodromu.

Ako su objavqeni podaci iz registra, istragom }e se morati utvrditi ko je to u~inio, jer je rije~ o kaznenom djelu odavawa slu`bene tajne, rekao Borovec
ZAGREB - Nakon {to su hakeri u utorak uve~e na internetu objavili registar hrvat skih bra ni la ca, ta mo{wa javnost ju~e je bila preplavqena reagovawima. Predstavnici vlasti osudili su taj ~in, a policija je po~ela lov na jo{ nepoznate hakere, koji su, po sopstve nom pri znawu, registar ukrali iz Ministarstva odbrane, javile su ju~e agencije. Stra ni ca s po pi som hrvatskih branilaca, jednom od naj ve }ih eni gmi no vi je hrvatske istorije, ~ije je objavqivawe vlast go di na ma odbijala, poslije objave, bila je dostupna samo pola sata.

Policija po~ela "lov" na hakere
Stan Kosorove
POSLIJE objave stranica bila dostupna samo pola sata
Oko 21 ~as ponovo se pojavila, iz ~ega bi se moglo zakqu~iti da je pala zbog zagu{enosti, a ne zbog namjernog povla~ewa. Hrvatska javnost, pogotovo politi~ka, podijeqena je oko tog ~ina, o ~emu godinama, od kraja rata, traju sporewa i po le mi ke, a u me|uvremenu broj branilaca narastao je na pola miliona i jo{ nije zakqu~en. Protivnici objave pozivaju se na zakone, koji garantuju tajnost podataka svih, pa i branilaca, a me|u wima su najglasniji upravo oni koji vode bora~ke organizacije i predstavnici vlasti. Portparol hrvatske poli ci je Kru no slav Bo ro vec rekao je da je policija zapo~e la kri mi na lis ti ~ku is tragu kojom }e se utvrditi da li su na anonimnoj internet stranici zaista objavqeni po da ci iz re gis tra hrvat skih branilaca, ~ime bi bilo po~iweno kazneno djelo odavawa slu`bene tajne. - Ako su objavqeni podaci iz registra, istragom }e se morati utvrditi ko je to u~inio, jer je rije~ o kaznenom djelu odavawa slu`bene tajne - rekao je Borovec. Opozicija ve} dugo insistira na tome da se kona~no obja vi taj fa mo zni Zagovornici objave popisa branilaca ponavqaju da treba mijewati zakone koji su lo{i, pa za argument uzimaju i zakon po kojem je premijer Hrvatske Jadranka Kosor dobila stan srpske porodice, koji joj ne pripada, iz ~ega izvode zakqu~ak da se za Hrvatsku mo`e napraviti ne{to dobro samo mimo zakona. popis, na kojem je, po op{tem sudu, i previ{e “la`waka“, a vladaju}i se brane zakonskim ogra ni ~ewima i ~iwenicom da niko u svijetu nije objavio popis svojih veterana, iako to praksa nekih zemaqa demantuje. - @alosno je da pravna dr`ava, da bi funkcionisala, mora da koristi gerilu sma tra Ve sna Pu si} iz HNS-a i isti~e da poreski ob ve zni ci mo ra ju da zna ju gdje ide wihov novac, a protivnici objavqivawa tog popisa, me|u kojima su i Anto \api} i Andrija Hebrang, uzvra}aju da se objave i imena partizana i pripadnika krajinske vojske.

Poslije objave registra hrvatskih branilaca na internetu

Su|ewe za ubistvo Pukani}a

Matani} na dan ubistva gledao “BMW sedmicu“

Robert Matani} u sudnici

FOTO: AGENCIJE

ZAGREB - U nastavku su|ewa za ubistvo Ive Pukani}a i Nike Frani}a u sudu u Zagrebu ju~e je svjedo~ila prijateqica djevojke Roberta Matani}a i Marka Grmoje, Petra Radi}, koja je rekla da je Matani} na dan ubistva bio pozvan na prezentaciju nove “sedmice“ u BMW-ovom salonu, gdje je do{ao u kasnim poslijepodnevnim ~asovima i zadr`ao se oko sat vremena, javile su ju~e agencije. Radi}eva je Matani}a prvi puta vidjela po~etkom septembra 2008. godine, kada je dolazio po svoju djevojku Adrijanu Stani}. Na dan ubistva Pukani}a Petra i Adrijana su se na{le u kafi}u u Dugavama, pa su oti{li da gledaju automobile u auto-salon. Govorili su o tome da Matani} kupuje automobil. Danas bi trebalo da svjedo~i za{ti}eni svjedok pod pseudonimom “Koko“, koji je Matani}u prodao motor na koji je bio namontiran eksploziv.

Mi{eti}

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Podgori~anin Veqko Stijepovi} (31) poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u utorak uve~e u podgori~kom nasequ Zabjelo. Crnogorska policija je saop{tila da je do udesa do{lo kada su se sudarili motocikl kojim je upravqao Stijepovi} i xip kojim je upravqao Zvonko Joli}.

Ha{ki advokat generala Ante Gotovine Luka Mi{eti} tvrdi da objavu registra nije dovodio u vezu sa odbranom generala na sudu. - Politiku o tome treba li registar objaviti, ostavi}u politi~arima i Vladi. ^isto po zakonu, ako je to tajna, onda se ne bi smjelo objaviti - rekao je Mi{eti} i dodao da on li~no nije ni za, ali niti protiv objave registra.

QUBQANA
Premijer Slovenije Borut Pahor rekao je ju~e da je ukupna situacija u Sloveniji boqa nego {to je wegova vlada lani o~ekivala i da prevremeni izbori zato nisu potrebni, javile su agencije. On je rekao da su rezultati Slovenije zavidni i na spoqnopoliti~kom i na unutra{wem planu.

Provjeravawe ocjena na fakultetu
PODGORICA - Univerzitet Crne Gore potvrdio je da je na Pravnom fakultetu bilo “popravqawa ocjena“ i o to me dos ta vio iz vje {taj Tu `i la{ tvu, ko je je na lo `ilo provjeru ocjena, pi{u podgori~ki mediji. Oni navode da su Tu`ila{tvu sa Univerziteta dostavqeni svi iz vje {ta ji o mijewawu ocjena, ukqu~uju}i i slu ~aj B.L., asis ten tkiwe tada{weg profesora i sada{weg dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovi}a.

Na Pravnom fakultetu u Crnoj Gori mijewane ocjene

POD ISTRAGOM asistent i dekan
- Korigovane su pojedine ocjene, ukqu~uju}i i slu~aj

LO[A VIJEST

asis ten tkiwe pro fe so ra Mujovi}a, aktuelnog dekana. U tri ili ~e ti ri slu ~a ja profesor se potpisao u zapisniku pored promijewene ocjene. U jednom slu~aju, me|utim, on to nije u~inio navode tamo{wi mediji. Vi je }e Pra vnog fa kul teta je “u martu ili aprilu pro{le godine konstatovalo

i verifikovalo sve uo~ene promjene ocjena“. Odjeqewe za su zbi jawe kri mi na la Vrho vnog dr`a vnog tu `i la{tva provjerava Mujovi}a, zbog sumwe da se na Pra vnom fa kul te tu, ka ko pi{e u anonimnoj prijavi, podnesenoj u avgustu pro{le go di ne, “vr{e ne za ko ni te radwe“.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Spasila~ke ekipe i ju~e su nastavile potragu za 31 rudarom, ve} deset dana blokiranim u poplavqenom rudniku na sjeveru Kine, dok je 115 od 153 rudara spaseno. Spasioci su prona{li tijela sedmorice rudara u rudniku u Vang|ijalingu, u kineskoj provinciji [anksi na sjeveru Kine. Potraga se nastavqa iako su uslovi sve te`i i opasniji, jer je veoma velika koncentracija otrovnih gasova.

Vijesti

Obilne ki{e u Rio de @aneiru

Venecuela

Uhap{eni zbog {pijuna`e
KARAKAS - Vlasti Venecuele uhapsile su, pod sumwom za {pi ju na `u, osam Kolumbijaca, a kod nekih od wih prona|ene su vojne ispra ve ko lum bij ske voj ske. Predsjednik Venecuele Ugo ^a vez izja vio je da su osumwi~eni, koji su uhap{eni prije vi{e od sedam dana, imali kompjutere i kamere na ko ji ma su pro na |e ni snim ci ve ne cu elan skih elektri~nih centrala, vojnih telekomunikacionih radara, mostova i autoputeva.

Najvi{e stradalih osoba zabiqe`eno u favelama, siroma{nom predgra|u Rio de @aneira, gdje je veliki broj ku}a sru{en u klizi{tima

Avganistan
Pred sje dnik Lu i{ Iwacio Lula da Silva pozvao je Brazilce da se mole da ki{a prestane da pada.

RIO DE @A NE IRO U na jo bil ni jim ki {a ma koje su ikada padale u Rio de @a ne iru po gi nu lo je 95 oso ba, dok ih je naj mawe oko stotinu povrije|e no, sa op {ti le su ju ~e brazilske vlasti. Za mawe od 24 ~a sa u Rio de @aneiru je palo 29 cen ti me ta ra ki {e, a ju ~e uju tro je pro va la obla ka nas tavqena is tom `es ti nom. Najvi{e stradalih osoba je za biqe`e no u fa ve la ma, si ro ma {nom predgra|u Rio de @aneira, gdje je ve li ki broj k u }a sru{en u klizi{tima. Lokalne vlasti su upozorile da postoji opasnost da se zbog klizi{ta sru{i oko deset hiqada ku}a.

Novi napad samoubice
KABUL - U novom samoubila~kom napadu, u Yelala ba du na is to k u Avganista na, ubijen je jedan ci vil i raweno 15 qudi. Ministarstvo policije je, kako javqa AP, saop {ti lo da se ek splo zi ja dogodila ju~e rano ujutro, a da je meta vjerovatno bio vojni konvoj NATO-a, koji se kretao kroz grad. Napad je iz vr{io bom ba{ sa mo ubi ca, a ek splo zi ja je o{te ti la je dno vo zi lo u konvoju i nekoliko prodavnica.

PREDSJEDNIK pozvao Brazilce na molitvu
- Ovo je najobilnija ki{a koja je zabiqe`ena u isto ri ji Rio de @a ne ira, najve}a koli~ina ki{e koja je pala u jednom danu. A kada je onaj gore lo{e voqe i {aqe ki {u, mo `e mo sa mo da ga mo li mo da za us ta vi ki {u iznad Rio de @a ne ira, pa da nastavimo svakodne vni `i vot u gra du rekao je novinarima Lula. Ova ko ja ke ki {e i po pla ve posqedwi put su za hva ti le Bra zil ja nu ara

Kabul
Najobilnija ki{a u istoriji Rio de @aneira

1966. godine. Rio de @a ne iro, ko ji

je sa {est miliona stanovni ka dru gi po ve li ~i ni brazilski grad, bi}e 2016. go di ne do ma }in Olim pij skih iga ra i 2014. Svjet skog prvenstva u fudbalu.

Izborna komisija bez predsjednika
KABUL - Predsjednik avganistanske izborne komisije i wegov za mje nik podnijeli su ju~e ostavke, saop{tila je vlada, a ostavke su uslijedile poslije pritisaka me|unarodne zajednice i optu`bi za izborne propuste tokom predsjedni~kih izbora u avgustu 2009. godine. Azizulah Ludin vi{e nije na funkciji predsjednika izborne komisije, izjavio je por tpa rol av ga nis tan skog predsjednika Vahed Omer na konferenciji za novinare u Kabulu. WEMA^KA

Saobra}aj
Gradona~elnik Eduardo Pae{ zatra`io je od stanovnika da ne napu{taju svoje domove, dok su {kole i aerodrom zatvoreni, a znatno je ote`an saobra}aj i pristupi gradu, pogotovo wegovom centru.

DOBRA

Razdvajawe sijamskih bliznakiwa
RIJAD - Prve palestinske spojene bliznakiwe stigle su preksino} u Saudijsku Arabiju, gdje }e biti podvrgnute operaciji razdvajawa. Djevoj~ice stare 11 dana, Rital i Ritaj, prenijete su u pratwi roditeqa i qekara iz pojasa Gaze, koji je pod blokadom Izraela i Egipta, nakon {to su egipatske vlasti dozvolile da se otvori grani~ni prelaz Rafa prema toj zemqi. Iz sjevernog Sinaja su specijalnim medicinskim avionom stigle u Saudijsku Arabiju, gdje }e saudijski kraq Abdulah snositi tro{kove operacije u bolnici u Rijadu, pi{e AP. Svaka beba ima svoje srce, plu}a i druge organe, {to pove}ava {anse da budu u stawu da pre`ive odvojeno, izjavio je doktor Ajman Abu Amuna, koji je brinuo o wihovoj wezi.

Antiteroristi~ka grupa za Sjeverni Kavkaz
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nalo`io je da se do 19. aprila ove godine formira posebna stalna operativna grupa za antiteroristi~ka dejstva u Sjevernokavkaskom federalnom okrugu, saop{tila je ju~e pres slu`ba Kremqa. Kao odgovorne u spisku naloga, formulisanih poslije wegove posjete Dagestanu 1. aprila, dan nakon {to je u dagestanskom gradu Kizqaru u dva teroristi~ka akta poginulo 12 osoba, Medvedev je naveo ministra unutra{wih poslova Ra{ida Nurgalijeva i ~elnike Federalne slu`be bezbjednosti i Istra`nog komiteta pri tu`ila{tvu Aleksandra Bortwikova i Aleksandra Bastrikina. Ruski predsjednik je, tako|e, nalo`io da nadle`ni do 15. maja predstave prijedloge za usavr{avawe zakonodavstva radi pove}avawa krivi~ne odgovornosti za sau~esnike terorista.

VIJEST Zaposleni u javnim slu`bama u Wema~koj zapo~eli su ju~e ujutro NA tra`e}i poveKI{trajk,za pet }awe zarada ja su seodsto. Kina i Indi ju~e sa [trajk jeda uspostave na poglasile organizovan ziv sinnu kata fonsku uliniju“ “crve di tele Verdi koji je ukqu~eno 1,3 vihlionasjedni-izme|u wiho mi pred radni ka javnihrazum izme|u dvineuka. Spo slu`bi, poslije je speha drugog kruga li indij-ra zemqe su potpisa pregovo vlade inistar spoqnih po- ski mi predstavnika op{ti na. va S. M. Kri{na, koji slo
se nalazi u posjeti Pekingu, i wegov kineski kolega Jang \ije~i.

FRANCUSKA
Jedno lice je poginulo, a 12 povrije|eno u po`aru izazvanom eksplozijom koja se dogodila ju~e ujutro u fabrici u gradu @enevijeru, sjeverozapadno od Pariza. Devet osoba zadobilo je te`e povrede, a me|u wima su ~etiri vatrogasca i ~etiri policajca.

LO[A VIJEST

22 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Ajova

Umrla najstarija Amerikanka
EJMS - Najstarija osoba u Americi i druga najstarija na svijetu umrla je u utorak ujutro u gradu Ejmsu u ameri~koj savezni dr`avi Ajova, objavio je lokalni dnevni list “Dimojn reyister“. Niva Moris (114) umrla je u domu penzionera gdje je `ivjela posqedwih 12 godina. Ro|ena je kao Niva Frid 3. avgusta 1985, a 1914. se udala za Edvarda Morisa. - @ivjela je dug, bogat, prekrasan `ivot. Bila je povu~ena osoba, jako ponosna na svoju porodicu. Uvijek je bila tu kad ste je trebali. Jako je voqela djecu, unuke i praunuke - izjavio je Volter Moris, Nivino posqedwe `ivo od ~etvoro djece.

Po`ar u Sautemptonu

Posqedwe pripreme pred dolazak visokih zvani~nika

Stradala dva vatrogasca
SAUTEMPTON - Dva vatrogasca izgubila su `ivot, a jo{ dvojica su povrije|ena u ga{ewu po`ara koji je u utorak uve~e izbio u zgradi “[ir li tauers“ u bri tan skom gra du Sa utem pto nu, objavio je “Telegraf“. Odmah po sli je izbi jawa po `a ra na mjes to do ga |a ja stiglo je ~ak 20 vatrogasnih vozila, koja su uspje{no evakuisala stanare iz zgrade i obuzdala vatru. Komandir vatrogasne stanice Yon Boni medijima je pot vrdio da uzrok po `a ra jo{ nije poznat te da }e biti utvr|en poslije sprovo|ewa istrage.

Prag spreman za dana{wi ameri~ko-ruski samit na najvi{em nivou

Provjereno da li su foteqe dovoqno meke
Obavje{tajne slu`be ni policija za sada nemaju nikakvih nagovje{taja o mogu}oj prijetwi po bezbjednost dr`avnika, ali tokom tri dana anga`ova}e ukupno 5.000 policajaca, pri ~emu }e ih najvi{e na ulicama Praga, 1.500, biti danas
PRAG - ^e{ka prestonica Prag zavr{ila je sve pripreme, ~ak i to da foteqe budu dovoqno meke, za istorijski trenutak, kada }e u dvorcu Hrad~ani predsjednici Rusije Dmitrij Medvedev i SAD Barak Obama potpisati sporazum o ograni~ewu strate{kog naoru`awa i smawewu nuklearnih arsenala, javile su agencije. Pra`ani, koji ne vole velike skupove NATO, MMF-a ili Evropske unije, ovog puta na samit gledaju kao na, prije svega, sjajnu reklamu, jer niko ne bi mogao da plati da se wihov dvorac Hrad~ani na|e u udarnim vijestima svih medija {irom svijeta. Zbog istorijskog iskustva sa Sovjetskim Savezom, u ^e{koj se isti~e da je Barak Obama naivan, a kako je rekao biv{i vicepremijer Aleksandar Vondra, sporazum ni nema zna~aj ako ga ne po{tuje Iran. Ali, bez obzira na to {ta mislili o samom sporazumu, mnogi ^esi se nadaju da }e “novi

Obama i Medvedev potpisa}e istorijski sporazum

FOTO: AGENCIJE

Protesti u Bangkoku

Probijen kordon policije
BANGKOK - Demonstranti u “crvenim majicama“ probili su kordon bezbjednosnih snaga i nakratko u{li u kompleks tajlandskog parlamenta u Bangkoku, poja~avaju}i tako pritisak na vladu da raspi{e izbore. Dopisnik agencije Rojters sa lica mjesta javio je da su demonstranti pro{li pripadnike policije u opremi za spre~avawe nemira, ali su se ubrzo povukli iza kapije. Demonstranti nisu odmah poku{ali da u|u unutar zgrade. Ministri iz vlade ranije su tu imali sastanak, ali su oti{li iz zgrade.

START“ u}i u istoriju kao Pra{ki sporazum. Ovog puta ^esi su zato bez uobi~ajenog jadikovawa spremni da otrpe {to }e wihov glavni grad od do petka poslije podne biti paralisan, a glavna turisti~ka atrakcija, Hrad~ani, bi}e nekoliko dana zatvorena. Pra`ane i turiste u ~e{koj prestonici o~ekuju i povremena ka{wewa aviona od oko 20 minuta, po{to u Prag osim Medvedeva i Obame, na susret sa ameri~kim predsje-

dnikom sti`u i {efovi dr`ava ili vlada 11 isto~noevropskih zemaqa.

PRAG paralisan do petka poslije podne
Obavje{tajne slu`be ni policija za sada nemaju nikakvih nagovje{taja o mogu}oj prijetwi po bezbjednost dr`avnika, ali tokom tri dana anga`ova}e ukupno 5.000 policajaca, pri ~emu }e ih najvi{e na ulicama Praga, 1. 500, biti na sam dan rusko-ameri~kog samita. Obezbje|ivawe samita komplikuje to {to }e dvojica predsjednika preno}iti u hotelima u centru Praga, Medvedev u hotelu blizu Karlovog mosta, a Obama u “Hiltonu“, koji je ne{to daqe od turisti~kih trasa. U me|uvremenu, godinu po-

NEMA [ETWE
Policiji i armiji, koja je anga`ovala i svoju protivhemijsku jedinicu, posao obezbje|ewa olak{ava ~iwenica da se ni Medvedev ni Obama ne}e {etati gradom, niti obra}ati gra|anima, kao kada je pro{log aprila Obama upravo ispred dvorca Hrad~ani Pra`anima i Evropqanima iznio svoju viziju svijeta bez nuklearnog oru`ja.

{to je ameri~ki predsjednik Barak Obama u Pragu objavio namjeru da radi na ostvarewu ciqa “svijet bez nuklearnog oru`ja“, wegova administracija je sastavila novi nuklearstrategiju SAD, nu prilago|enu okolnostima 21. vijeka. Najve}a novina u “Pregledu nuklearnog stava“, kako se zvani~no zove nova ameri~ka doktrina, je to {to se novom strategijom Amerika odri~e kori{}ewa nuklearnog oru`ja protiv zemaqa koje ga ne posjeduju, ~ak i kao odmazde za napad biolo{kim i hemijskim oru`jem. Obama je me|utim, zadr`ao krupno upozorewe - da bi to va`ilo, takve dr`ave moraju da budu potpisnici ili da se pridr`avaju me|unarodnog sporazuma o ne{irewu nuklearnog naoru`awa.

Poslije glasina o razvodu Nikole Sarkozija i Karle Bruni

Dr`a vni tu `i lac po kre nuo is tra gu
PARIZ - Francuske vlasti su pokrenule istragu da bi utvrdile na koji se na~in na jednom blogu pojavila pri~a o bra~nim problemima francuskog predsjednika Nikole Sarkozija i Karle Bruni-Sarkozi, koju je predsjedni~ki par odlu~no demantovao, javile su agencije. Dr`avni tu`ilac je zapo~eo istragu, po{to je medijska grupa “Lagarder“, ~iji je vlasnik Sarkozijev bliski prijateq Arno Lagarder, zvani~no podnijela tu`bu protiv jedne od sopstvenih publikacija, nedjeqnika “@urnal di diman{“, zbog objavqivawa te pri~e. “Kompanija, u tu`bi, tvrdi da je objavqivawe te pri~e ukaqalo ugled i kredibilitet kompanije“, saop{teno je iz kancelarije tu`ila{tva u Parizu, prenio je Rojters. Nedjeqnik je saop{tio da su dvojica novinara povezana s pri~om dala otkaz, dok je urednik lista uputio javno izviwewe zbog objavqivawa teksta, a blog je povu~en. Odluka o pokretawu istrage ukazuje na to koliko je ovaj slu~aj osjetqiv u Francuskoj, u kojoj je {tampa uglavnom diskretna, kada je rije~ o temama koje spadaju u privatni `ivot politi~ara i drugih javnih li~nosti. jica wegovih savjetnika su ocijenila da su pri~e o bra~noj krizi mo`da namjerno objavqene s ciqem da se nanese {teta predsjednikovom imiyu. Sarkozijev savjetnik za odnose s javno{}u Pjer [aron izjavio je pro{le sedmice da bi istraga trebalo da otkrije izvor tih glasina na internetu. Sarkozi je pro{log mjeseca, odgovaraju}i na pitawe novinara na konferenciji za {tampu u Londonu, rekao da nema vremena za gubqewe na spekulacije o svom braku.

TU@BA zbog objavqivawa pri~e
Sarkozi je pro{log mjeseca odbacio spekulacije o svom braku kao “besmislice“, a dvo-

Dijete se upisuje na veliku loptu u Johanesburgu, iako su do svjetskog kupa u bejzbolu ostala jo{ 63 dana.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 23

Stotine demonstranata opozicije preuzelo kontrolu nad sjedi{tem nacionalne televizije u Kirgistanu. Predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev proglasio vanredno stawe u Bi{keku i jo{ tri oblasti
FOTO: AGENCIJE

Ubijen ministar unutra{wih poslova

@estoki sukobi policije i demonstranata u Bi{keku, prestonici Kirgizije

Vijesti
Sjeverna Koreja

Osu|en na te{ki rad
PJONGJANG - Sjeverna Koreja je saop{tila da je jedan ameri~ki dr`avqanin osu|en na osam godina “te{kog rada“ zbog ilegalnog ulaska u zemqu. Kako su pre ksi no} pre ni je le agencije, pozivaju}i se na kratko saop{tewe sjevernokorejske agencije KCNA, u presudi pomenutom Amerikancu se pomiwu i po~iweni ne pri ja teqski akti, bez bli`eg precizirawa. U sa op {tewu iz Pjongjanga se navodi da je Aihalon Mali Gomes priznao “svoja nedjela“ na su|ewu odr`anom u utorak.

Francuska

[trajk `eqezni~ara
PARIZ - U Francuskoj je preksino} u pono} po~eo {trajk nacionalne `eqeznice. Zaposleni na `eqezni ci obus ta vi li su rad pro tes tu ju }i zbog uslo va ra da i nis kih za ra da. Francuska dr`avna `eqeznica saop{tila je da je po lo vi na me |u grad skog `eqe zni ~kog sao bra }a ja pogo|ena {trajkom, ali da on ne}e uticati na linije ka Velikoj Britaniji i susjednim zemqama. Sedamdeset od sto brzih vo zo va saobra}a.

Mrtvi na ulicama Bi{keka

BI[KEK - Najmawe 12 lica poginulo je u sukobima policije i demonstranata u Bi{keku, a izvori iz Ministarstva unutra{wih poslova saop{tili su da je poginuo i Moldomusa Kongantie, ministar unutra{wih poslova, prenose agencije. Sto ti ne de mon stra na ta opozicije preuzelo je kontrolu

nad sjedi{tem nacionalne televizije u Kirgistanu. Obustavqeno je emitovawe svih televizijskih kanala. Pred sje dnik Kir gi zi je Kurmanbek Bakijev proglasio je vanredno stawe u prestonici Bi{keku i jo{ tri oblasti u kojima su se desili sukobi policije i demonstranata. Vanredno stawe uvedeno je

u gradovima Narin i Talas i u regionu ^uiskaja. On je dodao da pod vanredno stawe spada i policijski ~as u periodu od 22 do {est ~asova.

“Diskaveri“

POGINULO najmawe 12 lica
Vi{e od pet hiqada demonstranata okupilo se nedaleko od kancelarije predsjednika, zahtijevaju}i od Bakijeva da podnese ostavku. Od po~etka marta politi~ki nemiri zahvatili su ovu biv{u sovjetsku republiku. U gradu Talasu vi{e hiqada demonstranata uni{tavalo je sje di {te re gi onal ne vlade, sukobilo se sa policijom i palili su fotografije sa likom predsjednika Kirgizije Kurmanbeka Bakijeva.

Uspje{no spajawe
VA[INGTON - Kosmi~ki brod “Diskaveri“ ju~e ra no uju tro us pje {no se spo jio sa Me |u na ro dnom svemirskom stanicom, saop{teno je iz NASA. “Diska ve ri“ je po le tio u ponedjeqak, a me|u ~lanovima posade su i tri `ene. Ciq ove 13-dnevne misije je do pre mawe osam to na namirnica i materijala za {est stalnih ~lanova na Me|unarodnoj svemirskoj stanici.

Tokom no}i vi{e stotina wih ostalo je na glavnom gradskom trgu u Talasu, pale}i gume

i razbijaju}i izloge. Zvani~nici navode da je stotinak lica povrije|eno.

Bakijev
Opozicija zahtijeva da Bakijev, koji je na vlast do{ao poslije nemira 2005. godine, pokrene borbu protiv korupcije i sa rukovode}ih mjesta otpusti svoje ro|ake.

Bugarska

Povrije|eno 17 osoba
YAKARTA - U sna`nom zemqotresu ja~ine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio ju~e rano ujutro ostrvo Sumatru povrije|eno je 17 osoba, na desetine ku}a se sru{ilo, a jo{ ne ma ta ~nih podataka o pri~iwenoj materijalnoj {teti. U bolnici na ostrvcu Simueulue nedaleko od velikog sjeverozapadnog indone`anskog ostrva Sumatre, primqeno je 17 osoba, od kojih su ~etvoro te{ko povrije|eni, rekao je zamjenik {efa policije za tu oblast, kapetan Ajas Sijagijan, prenijela je agencija AP. Agencija Rojters navodi da su stanovnici povrede zadobili najvi{e u ru{ewu bandera za struju, krovnih pokriva~a i slomqenog stakla.

Sna`an zemqotres na indone`anskom ostrvu Sumatri

Protest qekara
SO FI JA - Bu gar ski qeka ri or ga ni zo va li su mir ne pro tes te {i rom zemqe za hti je va ju }i od dr`ave da izmiri buyetske obaveze za februar, ali i iz mje ne u zdrav stve nom sistemu. Predsjednik Bugarskog qekarskog saveza Cvetan Raj~inov izjavio je da dr`a va nas tavqa sa ka{wewem u vezi sa preno{ewem sredstava. Prema wegovim rije~ima, novac za februar trebalo je da bu de pre ba ~en do kra ja mar ta, ali to ni je u~iweno, te da su izmirene jedino obaveze bolnicama za januar.

OSTRVO bez struje
Na os trvu je iskqu~e na struja. Epicentar zemqotresa bio je u moru na oko 205 kilometara sjeverozapadno od obalskog grada Sibolga na Sumatri, saop{tila je Ameri~ka geolo-

{ka opservatorija. Meteorolo{ka agencija je navela da je mawi plimni talas, sa maksimalnom visinom od 40 centimetara pogodio ostrva Bawak i Nijas i mjesto Sibolga. U ribarskom mjestu Safnil u srcu gru pe os trva Bawak, plimni talas je poplavio domove du` obale i o{tetio nekoliko ~amaca, a nije po~inio veliku materijalnu {tetu. AP navodi da nigdje vi{e nisu prijavqene {tete od cunamija u Indoneziji.

Zbriwavawe povrije|enih

24 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

2

djevoj~ice

Problemi mje{tana ulice Veqka Mla|enovi}a

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Preduze}e “Fabrika vode“ uputilo nam je dopis u kojem stoji da vi{e nisu u mogu}nosti da ispuwavaju zakonom propisane uslove za proizvodwu vode za pi}e, te da }e snabdijevawe vodom prestati 30. aprila, rekao @arko Ivankovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Ni ispravne vode ni para za prikqu~ak

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Vi{e od 15 doma}instava u ulici Veqka Mla|enovi}a uskoro bi moglo da ostane bez vode, jer ih je “Fabrika vode“ obavijestila da ne mo`e da im isporu~uje tehni~ki ispravnu vodu za pi}e, a para za prikqu~ak na gradsku vodovodnu mre`u nemaju. - Kao da ne `ivimo u 21. vijeku i na samo tri kilometra od strogog centra grada. Preduze}e “Fabrika vode“ d.o.o. koje nas je snabdijevalo vodom, uputilo nam je dopis u kojem stoji da nisu u mogu}nosti da ispuwavaju zakonom pro pi sa ne uslo ve za proi zvodwu vode za pi}e, te da }e snab di je vawe pres ta ti 30. aprila - rekao je stanovnik uli ce Veqka Mla |e no vi }a @arko Ivankovi}. On je naglasio da }e u tom slu~aju 50 stanovnika, i to prete`no penzionera i socijalno ugro`enih slu~ajeva, ostati bez ove `ivotne namirnice, a vrlo te{ko }e mo}i da pla te tro{kove prikqu~ewa na gradski vodovod. - Potrebno je oko 1.500 maraka da iskopamo {ahtove i platimo prikqu~ke. Ve}ina nije u mogu}nosti da izdvoji

Mje{tani `ive u strahu da }e ostati bez vode

FOTO: N. LUGI]

toliki novac, a opet, ne mo`emo da `ivimo bez vode - dodao je Ivankovi}. I drugi stanovnici pomenute ulice su zabrinuti i nadaju se da }e im neko pomo}i. - Sve i da ho}emo, ne mo`emo da platimo prikqu~ak na gradsku vodovodnu mre`u. Ovdje su sve penzioneri i nezaposleni. @ivimo 100 metara od ba ze na, a tre ba da ostanemo bez vode. Nadam se

da }e gradska uprava imati razumijevawa i da }e nam pomo}i - ka za la je naj sta ri ja stanovnica ulice Munira ^a{abi}.

POTREBNO 1.500 KM za prikqu~ak na vodovod
Iz preduze}a “Fabrika vode“ ka`u da su na preporuku Sanitarne inspekcije donijeli ovu odluku.

- Imamo mnogo tehni~kih problema sa starim postrojewima. Pumpe i ostala oprema su ve oma do tra ja li i brinemo se da ne}emo biti u mogu}nosti da vr{imo isporuku tehni~ki ispravne pitke vode - rekao je direktor preduze}a Sa{a Mi}in. Prema wegovim rije~ima, svakodnevno se u Institutu za kontrolu kvaliteta vode vr{i testirawe uzoraka vode koja se

VODOVOD
U preduze}u “Vodovod“ saop{tili su da su upoznati sa ovim problemom. - Dio vodovodne mre`e u ulici Veqka Mla|enovi}a je izgra|en i mawi dio potro{a~a iz pomenute ulice bi}e u mogu}nosti da se prikqu~i na gradsku vodovodnu mre`u. Gradska uprava kao investitor treba daqe da rje{ava taj problem - rekla je portparol “Vodovoda“ An|elka Vilende~i}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801
Obavje{tewe o prestanku snabdijevawa vodom

isporu~uje. - Imamo veliku obavezu i prema na{im kupcima i ne `elimo da do|emo u situaciju da ne mo`emo da im obezbijedimo vodu za pi}e - naglasio je Mi}in. On je dodao da }e preduze}e “Fabrika vode“, u slu~aju da stanovnici ne budu u mogu}nosti da rije{e problem do is te ka ro ka, nas ta vi ti da snabdijeva sva doma}instva pitkom vodom. - Ako se ovaj problem ne rije{i sa “Vodovodom” do 30. aprila, mi }emo nastaviti da snabdijevamo ova doma}instva pitkom vodom. Bilo bi nehumano da qudima iskqu~imo vodu. Mi samo `elimo da ovom odlukom uka`emo na postoje}e probleme, te da se oni na vrijeme rije{e - objasnio je Mi}in.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ SVE [TO @ELIM TO SI TI - romanti~na pri~a re`ija: Les Holstrum IZ PARIZA S QUBAVQU - akcija re`ija: Pjer Morel termini: 18.40, 22.15 ~asova VOJSKA PALIH AN\ELA - triler/fantastika re`ija: Skot Stjuart termini: 16.40, 20 ~asova NEKA OSTANE ME\U NAMA - doma}i re`ija: Rajko Grli} termini: 21.15, petkom i subotom u 23 ~asa [PIJUN IZ SUSJEDSTVA - akciona komedija re`ija: Brajan Levan termini: 16, 18 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - 3D avantura/fantazija re`ija: Tim Barton termini: 19, subotom i nedjeqom u 14.45 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 2 - animirani/sinhronizovan re`ija: Xon Leseter, E{ Brenon, Li Unkri~ termini: 16.55, subotom i nedjeqom u 11 i 13 ~asova PORODICA ROBINSON - animirani/sinhronizovan re`ija: Stiv Anderson termini: subota i nedjeqa u 12.30 ~asova JUHU-HU- animirani re`ija: Bred Brd termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Udus ~orba od kanarinca“ komedija Milo{a Radovi}a, scena “Petar Ko~i}”, ve~eras u 20.30 ~asova “Razred “ komedija Matije Zupan~i~a, scena “Petar Ko~i}“, 9. april u 20.30 ~asova KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Promocija zbirke kratkih eseja “@urka kod Ekermana“, autor: Ranko Pavlovi}, u~estvuju: Valentina Mileki}, Tawa Stupar-Trifunovi}, Radomir D. Mitri} i autor, Vije}nica, ve~eras u 19 ~asova Sve~ano otvarawe i koncert “Tradicija kao inspiracija“ u izvo|ewu etno-xez kvintiteta “Ogwen i prijateqi“, Koncertna dvorana, 9. april u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i sinovi“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 25

Delegacija izraelskog grada Modin u Bawoj Luci
Delegacija izraelskog grada Modin doputova}e danas u petodnevnu posjetu Bawoj Luci, javila je Srna. Delegaciju predvodi direktor gradske uprave Joram Karmon u pratwi {efa odjeqewa formalnog obrazovawa Dalije Doron i {efa odjeqewa za me|unarodne odnose Zive Asa.
FOTO: N. LUGI]

Sa gradskim zvani~nicima dolazi i 28 u~enika drugog razreda tamo{we sredwe {kole “Gimel“, koji }e biti smje{teni kod u~enika bawolu~ke Gimnazije. Izraelska delegacija prisustvova}e i parastosu `rtvama usta{kog genocida u Spomen-podru~ju Dowa Gradina 11. aprila.

GRADSKE VIJESTI

Me|unarodni festival dje~ijeg folklora
Me|unarodni festival dje~ijeg folklora po~iwe danas i traja}e do 11. aprila, a odr`ava}e se u Domu kulture u Zalu`anima i na ulicama u centru Bawe Luke. - Ve~eras u 19.30 ~asova u Domu kulture u Zalu`anima odr`a}e se “Ve~e drame i satire“, gdje }e nastupiti dramska sekcija KUD-a “Mladost“, dje~iji studio glume “Roda“, “DIS“ pozori{te i “Romski putuju}i teatar“ iz Ilija{a. Sutra je na programu “Ve~e folklora“, koje po~iwe defileom kulturno-umjetni~kih dru{tava u 16 ~asova od Pozori{ta RS do Trga Krajine - rekao je direktor festivala Marinko Dobra{. U defileu u~estvuje 17 folklornih ansambala iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. S. T.

U Domu zdravqa pove}an broj lica kojima smetaju poleni

Saradwa sa Zlatiborom u oblasti turizma
S ciqem promocije turisti~kih kapaciteta turisti~ke organizacije grada Bawe Luke i Zlatibora potpisa}e sutra u deset ~asova sporazum o dugoro~noj i kontinuiranoj saradwi u oblasti turizma. - Sporazum }e biti potpisan u prostorijama Turistina ~ke organizacije Zlatiboru. U sqede}em periodu uslijedi}e i uzajamna saradwa i verifikacija sporazuma o me|usobnoj promociji izme|u turisti~kih organizacija gradova Srbije i TOBL-a, kojem je ciq unapre|ewe turisti~kih proizvoda i poboq{awe protoka informacija - rekla je slu`benik za odnose s javno{}u u TOBL-u Branka Brankovi}. Sporazumom o me|uregionalnoj saradwi Bawa Luka, kao atraktivna turisti~ka destinacija, stvori}e mogu}nosti za prisustvo na tr`i{tu Srbije. S. T.

Trenutno je visoka koncentracija polena breze, odnosno zabiqe`eno je preko 51 polenovo zrno breze u vazduhu i postoji mogu}nost da se pojave alergije kod onih osoba koje su alergi~ne i kod onih koji do sada nisu bili alergi~ni, rekao Vojislav Trkuqa
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Zbog alergija sve vi{e pacijenata
Na podru~ju grada pove}ana koncentracija alergenih polena
je Staneti}eva. Ona je istakla da je najboqi na~in da se ubla`e simptomi alergija izbjegavawe kontakta sa alergenima, pove}ana higijena, ~esto prawe posteqine, te tu{irawe i prawe kose, jer se polen najvi{e skupqa na kosi i odje}i. - Preporu~uje se i ~esto zra~ewe prostorija, a u slu~aju akutne alergijske reakcije potrebno je odmah javiti se doktoru radi adekvatne terapije rekla je Staneti}eva. Prema istra`ivawima ~etvrtina od ukupne populacije alergi~nih osoba su djeca. Zamjenik direktora Centra za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe Bawa Luka Mira Gali} rekla je da u bawolu~kim vrti}ima ima veliki broj djece koja su alergi~na, kako na pra{inu tako i na pojedine vrste alergenih biqaka.

U ambulante porodi~ne medicine ovih dana sve ~e{}e se javqaju pacijenti sa razli~itim alergijama i to naj~e{}e sa reakcijama na razli~ite polene biqaka. Potvrdila je to “Glasu Srpske“ na~elnik Slu`be ambulanti porodi~ne op{te medicine Doma zdravqa Bawa Luka dr Kosana Staneti}. - Proqe}ne alergije predstavqaju problem za veliki broj stanovnika Bawe Luke. Simptomi koji pokazuju da je osoba alergi~na su kijawe, ka{qawe, curewe nosa, crvenilo o~iju, te umor i razdra`qivost - rekla

SVAKODNEVNA mjerewa koncentracije polena
- Od 2.000 mali{ana, koliko ih boravi u bawolu~kim vrti}ima, wih oko deset alergi~no je na polen - rekla je Gali}eva. [ef Zavoda za za{titu biqa u Poqoprivrednom institutu RS Vojislav Trkuqa je rekao da je u ovom institutu od 8. marta po~elo mjerewe koncentracije polena alergenih vrsta biqaka na podru~ju grada Bawe Luke. - Trenutno je visoka koncentracija polena breze, odnosno zabiqe`eno je preko 51 polenovo zrno breze u vazduhu i postoji mogu}nost da se pojave alergije kod onih osoba koje su alergi~ne i kod onih koji do sada nisu bili alergi~ni - pojasnio je Trkuqa. Prema wegovim rije~ima

koncentracija polena lijeske, jasena, topole, vrbe i ~empresa je niska. - Polen ambrozije se o~ekuje sredinom jula, kada ova biqka cvjeta i jedan je od najja~ih alergena biqaka. Mjerewe koncentracije polena u Bawoj Luci traja}e do kraja novembra, odnosno do kada bude utvr|eno da tri dana zaredom u vaz du hu ne ma po le na ni je dne vrste aler ge nih biqaka - rekao je Trkuqa.

Du{an Rakovi} i Darko ]ulum

FOTO: GLAS SRPSKE

Poveqa policiji za preventivno djelovawe
Direktor bawolu~ke Osnovne {kole “Sveti Sava“ Du{an Rakovi} uru~io je ju~e na~elniku Centra javne bezbjednosti Bawa Luka Darku ]ulumu povequ za doprinos u preventivnom djelovawu protiv maloqetni~ke delikvencije u nasequ Lau{. - Ovo priznawe predstavqa podstrek i podr{ku policiji da nastavimo sa dosada{wim radom. Ovo je zna~ajno i sa tog aspekta {to se u prevenciju protiv maloqetni~ke delikvencije aktivno ukqu~uju i drugi segmenti dru{tva - rekao je ]ulum. On je dodao da su pripadnici CJB Bawa Luka zajedno sa Centrom za socijalni rad osmislili i aktivno realizuju projekat “Prevencija maloqetni~ke delikvencije u osnovnim i sredwim {kolama“ kroz niz radionica, tribina i predavawa. S. G.

POLENSKI SEMAFOR
Sva mjerewa polena alergenih biqaka svakodnevno se prikazuju na polenskom semaforu na sajtu gradske uprave www.banjaluka.rs.ba. - Osnovni ciq je da stanovnici koji su alergi~ni imaju uvid u dnevnu koncentraciju polena. Prikazane su informacije o prognozi vremena za sqede}ih sedam dana i o tome kolika }e biti koncentracija polena pojedinih vrsta alergenih biqaka. U skladu sa informacijama koje posjeduju o koncentraciji polena u vazduhu, qudi koji su alergi~ni mogu da planiraju svoje obaveze - rekao je Trkuqa.

Ovih dana najve}a koncentracija polena breze

MATI^NI URED
Ro|eni:
Ivona Antoni}, k}i Borisa i Dijane; Ana Jawi}, k}i Gorana i Brankice; Mi li ca Kur ti no vi}, k}i Du {ka i Sawe; Vawa Gruji}, k}i Marija i Sanele; Ivan Vasiqevi}, sin Miroslava i Arijane; Milica Kopranovi}, k}i Dragorada i Sla|ane; Lana Zrni}, k}i Sini{e i Mirele; Nikolina Radi}, k}i Svetislava i Dobrile; Tarik ^au{evi}, sin Hamida i Jasmine; Ekatarina Jankovi}-Sladojevi}, k}i Bojana i Vawe; David Nedi}, sin Miroslava i Slavice; Ivona ]ebi}, k}i Darka i Valentine; Filip Ra~i}, sin Milana i Vesne; Helena Simovi}, k}i Dragana i Andree; Ivana Milinkovi}, k}i Dalibora i Dubravke.

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas u dijelovima naseqa Karanovac, Jagare i Han Kola, kao i u dijelovima ulica Carice Milice, Gunduli}eve i na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovi}a do}i }e do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom. U toku je akcija iskqu~ewa du`nika za elektri~nu energiju. S. J.

Umrli:
Mitar (Luka) Mili}, ro|en 1923. godine; Toma (\or|o) Vulin, ro|en 1923. godine.

26 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Alis Ferne, QUBAVNI RAZGOVORI

Lav Nikolajevi~ Tolstoj, ANA KAREWINA
FOTO: ARHIVA

Ulaznice za predstavu i film
BAWA LUKA - “Glas Srpske“, bawolu~ki multipleks “Palas“ i Gradsko pozori{te “Jazavac“ poklawaju ~itaocima ulaznice za film i predstavu. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051/342-900. Tri ~itaoca dobi}e po dvije ulaznice za projekciju filma “Iz Pariza s qubavqu“ u 18.40 ~asova. U akcionom filmu rediteqa Pjera Morela glavnu ulogu igra Yon Travolta. Tako|e, dva ~itaoca “Glasa Srpske“ dobi}e po dvije ulaznice za predstavu “Oblik stvari“, ~ijom je premijerom 2006. godine otvoren ovaj teatar. U predstavi igraju Marina Vodeni~ar, Mario Lukaji}, Dragana Mari} i Dejan Zori}. Komad, koji je na sceni “Jazavca“ ve~eras u 20 ~asova, re`irao je Stojan Matavuq. A. R.

Kadar iz filma “Iz Pariza s qubavqu“

Momo Kapor

Isto~no Sarajevo

Kinoteka Srpske gostuje u Beogradu
PALE - Kinoteka Republike Srpske, na poziv Jugoslovenske kinoteke, gostuje 11. i 12. apri la u Beo gra du, sa pro gra mom ko jim }e bi ti predstavqen izbor iz dokumentarnog filmskog stvarala{tva Republike Srpske. To je prvo ve}e retrospektivno predstavqawe dokumentarnog filma Republike Srpske izvan wenih granica. Tokom dvodnevnog programa koji }e biti predstavqen u Beogradu, u ve~erwim terminima od 18 i 20 ~asova, bi}e prikazani neki od najzna~ajnijih doku mentaraca nastalih u Republici Srpskoj u periodu od 1992. do 2008. go di ne, a go to vo svi filmovi su dobitnici ve}eg broja nagrada na me|unarodnim festivalima. Najve}i dio programa posve}en je produkciji “Srna filma“, koja je ujedno dobitnik i prvih nagrada i priznawa iz oblasti dokumentarnog filmskog stvarala{tva, a na programu su i filmovi “Srna festa“, Radiotelevizije Republike Srpske, Vi zar ta, Aka de mi je umje tnosti u Bawoj Luci i drugih. M. K.

Kapor nije propu{tao da mu zemaqski dani uludo teku. On je zaista znao da {~epa dan. I no}. I da prolaznim no}ima i danima utisne svoj neprolazni kurziv kojim je ispisana wegova hronika epohe koja se sa rado{}u ~ita, rekao Rajko Nogo
PI[E: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske.com

Pisac ~ije se pri~e same pi{u
Godi{wica ro|ewa Mome Kapora
Petrov Nogo. Do dao je da je Ka por u radu bio pravi podvi`nik, a u bolesti junak. U zrelosti je, ka`e Nogo, prona{ao visoravan sa koje se mogao ja sno odre di ti pre ma pro {los ti, ra zu mje ti sa da{wost i gorko se osmijehnuti budu}nosti. ji nije propu{tao da mu zemaqski dani uludo teku. On je zaista znao da {~epa dan. I no}, i no}. I da prolaznim no}ima i danima utisne svoj neprolazni kurziv ko jim je ispi sa na wego va hronika epohe koja se sa rado{}u ~ita, a nakon ~itawa vam pred o~i ma jo{ du go tre pe ri pla mi ~ak ne ~eg i milog i svijetlog, i sjetno neodre|enog, {to vas tjera da se i nehotice osmjehujete, a ponekad i smra~ite - podvukao je Nogo. Sva ka ve li ka kul tu ra, zakqu~io je Nogo, bila bi sre}na da ima tako lakog i pro zra ~nog pis ca ka kav je bio Momo Kapor, koga mnogi smatraju i srpskim ^ehovom.

Izlo`ba u Parizu

Sredwovjekovne freske Srbije
BEOGRAD - Izlo`ba “Srbija, zemqa fresaka“, na kojoj }e bi ti pred stavqene srpske sredwo vje ko vne fres ke i skulpture, bi}e otvorena 29. aprila u Srpskom kulturnom centru u Parizu, javile su agencije. - Izlo`ba je posve}ena srpskoj sredwovekovnoj umetnosti, a na woj }e biti predstavqeno 14 kopija fresaka i 11 odlivaka skulptura, kao i dve male makete enterijera manastira Sopo}ani i Mile{eva sa freskama - rekao je upravnik beogradske Galerije fresaka i autor postavke Bojan Popovi}. Postavka }e u Parizu biti postavqena do kraja juna, gdje }e biti posebno promovisana sredinom maja, tokom manifestacije “No} muzeja“, a zatim bi trebalo da gostuje i u Briselu, u zgradi Evropskog parlamenta. Popovi} je podsjetio da je izlo`ba tokom 2007. godine ve} bila predstavqena u Strazburu, a zatim i u Klagenfurtu i Qubqani.

Je dan od naj ~i ta ni jih srpskih pi sa ca, ne da vno pre mi nu li Mo mo Ka por, koji je iza sebe ostavio policu kwiga i hiqade crte`a i sli ka, ro |en je na dana{wi dan 1937. godine u Sarajevu. Wegova neutoqiva radozna lost, a on da i ri je dak smi sao da “ovje ko vje ~i si tnice“, drugo je ime za jedinstvenu kaporovsku erudiciju u ko joj su, osim me mo ri je, uposlena sva ~ula kojima je vre bao li ni ju, lik, je zik, pri~u, mirise, ukuse, atmosferu. Jer je on svijet ko`om osje}ao - rekao je za “Glas Srpske“ kwi`e vnik Raj ko

Beograd
- Kaporov voqeni Beograd, wegova Ada, pijace, periferijske ba{te, qudi, opisani, nacrtani, naslikani – dok jedu, piju, tuguju, pri~aju, dok vole – po Kaporu }e se prepoznavati. Volio je i slavio wihovu prisnost u opho|ewu, {tedri, jedinstveni humor i `ilavost sa kojima su se nemilosnoj razistoriji opirali dok nas je “Milosrdni an|eo“ usre}ivao i dok smo kao na strijeqawu stajali pred stalnim i stra{nim silama nemjerqivim. Niko nas tada kao Kapor nije osokolio da ostanemo svoji i na svome - kazao je Rajko Nogo.

U RADU bio podvi`nik, u bolesti junak
Mo mo Ka por pi {e i pri~a kao da za pri~u nema nikakvih zasluga, kao da se pri ~a sa ma pri ~a i pi {e, kao da je ne ko dru gi, ne vidqiv, pri~a. - Kapor je bio ~ovjek ko-

Klasni neprijateq na sceni
BAWA LUKA - Predstava “Kla sni ne pri ja teq“, Stu den tskog po zo ri {ta iz Bawe Lu ke, pre mi jer no je izvedena u utorak uve~e na sceni “Petar Ko~i}“ Narodnog pozori{ta RS. Komad Nejyela Vilijamsa re`irala je mlada bawolu~ka rediteqka Tamara Kesi}, a asistent rediteqa je stu dent po zo ri {ne re `i je Aka de mi je umje tnos ti iz Bawe Luke Bojana Jelovac.

Premijera u Studentskom pozori{tu u Bawoj Luci

RE@IJA Tamare Kesi}
Gluma~ku ekipu predstave ~i ne Zla tan Vi do vi}, \ur|a Vuka{inovi}, Jovana Mirkovi}, Marijana @ivanovi}, Vladimir Ni}iforovi} i Goran Joki}.

Pri~a je aktuelna i usmje re na na je dan od naj va `nijih problema savremenog dru{tva, nasiqe me|u mladima. Grupa tinejyera, prepu{tena sama sebi i socijalnim radnicima, porijeklom iz problemati~nih porodica, gwevna na sve oko sebe, li~i na bombu koja mo`e da eksplodira svakog ~asa.

- Bilo mi je zadovoqstvo da radim na ovoj predstavi, koja je okupila mladu ekipu. Osim to ga, prvi put sam igrala u drami, jer su do sada sve moje uloge bile u komedijama. Iako je bilo zahtevno, na kraju smo uspeli dobro da se izborimo sa svime - rekla je mlada glumica Marijana @ivanovi}, koja u predstavi igra Staklenu. A. R.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 27

“Avatar“ oborio rekorde gledanosti u Srbiji
BEOGRAD - Nau~nofantasti~ni film “Avatar“ Xejmsa Kamerona, zakqu~no sa pro{lim vikendom, vidjelo je 300 hiqada gledalaca u Srbiji, saop{tila je distributerska ku}a “Tak”, javile su agencije. “Avatar“ je generalno najgledaniji film u srpskim bioskopima u posqedwe ~etiri godine i ima vi{e nego dvostruko ve}u gledanost u odnosu na “^arlston za Ogwenku“ Uro{a Stojanovi}a (2008), koji je u tom periodu bio rekorder.

Vra}awe zavi~aju poezije
Niz kulturno-umjetni~kih sadr`aja u gradu na Trebi{wici prire|en u ~ast “kneza srpskih pjesnika“ Jovana Du~i}a, ~iji zemni ostaci po~ivaju u Hercegova~koj Gra~anici
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Tradicionalna manifestacija Du~i}ev dan u Trebiwu

Vijesti
Bawa Luka

Promocija “@urke kod Ekermana“
BAWA LUKA - Promocija kwige “@urka kod Ekermana“, autora Ranka Pavlovi}a, odr`a}e se ve~eras u vije}nici Banskog dvora u 19 ~a so va. Na pro mo ci ji u~estvuju Valentina Mileki}, Tawa Stupar-Trifunovi}, Radomir D. Mitri} i autor. M. H.

TREBIWE - “Du~i} se ni je vra tio da na |e mir, nego da bude znak“, u duhu ovih rije~i pjesnika Qubomi ra Si mo vi }a pro ti ~e ovogodi{wa tradicionalna pjesni~ka manifestacija “Du~i}ev dan” u Trebiwu. Ju~e na Blagovijesti, poslije pomena Du~i}u u Hercegova~koj Gra~anici, gdje po~ivaju zemni ostaci velikog srpskog pjesnika, u Domu kulture je odr`ana i sve~ana akademija pod nazivom “Ve~e laureata“, posve}ena Qubomiru Simovi}u, laureatu iz 2004. godine. U okviru progra ma ove ma ni fes ta ci je u Mu ze ju Her ce go vi ne otvo re na je izlo`ba dokumentarne gra|e “[anti} – paradigma humaniteta, su`ivota i tolerancije“ autora Zlatka Serdarevi}a, novinara i publiciste iz Mostara. Izlo`enom dokumentarnom gra|om – fotografijama, do ku men ti ma i no vinskim napisima – autor izlo`be prati `ivotni i stvara la ~ki put Ale kse [anti}a, velikana srpske poezije, koji je ostavio duboki trag u kul tu ri Mos ta ra, Hercegovine i srpskog naro da uop {te. Otva ra ju }i izlo`bu, na~elnik op{tine Trebiwe dr Dobroslav ]uk istakao je da je ova jedin-

Madlenijanum

Pjevaju Pavarotijeve bebe
BEOGRAD - Koncert posve}en uspomeni na jednog od najve}ih tenora 20. vijeka, Lu~ana Pavarotija, bi}e odr`an 21. i 22. aprila na sceni Opera-teatra “Madlenijanum“ u Zemunu, javqaju agencije. Na koncertu }e nastupiti u~enici italijanskog pjeva~a, poznati kao “Pavarotijeve bebe“, koji su ve} gostovali u italijanskim gradovima Petra i Bolowa, saop{teno je iz “Madlenijanuma“.

Sa promocije kwige Jovana Radulovi}a

FOTO: R. MIJANOVI]

stve na izlo `ba do pri nos sve obu hva tni jem shva tawu [anti}evog `ivota i stvarala{tva, te da se mo`e posma tra ti i kao po no vni su sret dvo ji ce pje sni ka, zemqaka i prijateqa, Alekse [anti}a i Jovana Du~i}a. - Neizmjerno mi je drago {to je ova izlo `ba i wen sadr`aj, uz doprinos na{em potpunijem dosezawu [anti}a kao pjesnika i kao ~ovjeka, i prilika za na{e boqe poimawe i jednog dijela Du-

~i}evog `ivotnog puta, onog wegovog mostarskog perioda - kazao je dr ]uk, zakqu~uju}i da je izlo`ba prilika za shvatawe [anti}a kao paradigme `ivotnih i civilizacij skih vri je dnos ti za kojima, posebno u dana{we vri je me, ima mo po tre bu i treba da im se vra}amo.

ZNA^AJ djela Jovana Radulovi}a
Na otvarawu izlo`be o obnavqawu ra da Srpskog pjeva~kog kulturno umjetni~kog dru{ tva “Gu sle“ iz Mos ta ra, ko je je osno va no 1888. godine, govorio je mostarski sve{tenik, otac Danilo Boro, koji je istakao da su [an ti} i Du ~i}, uz Svetozara ]orovi}a, Atanasija [olu i druge, zna~ajno do pri ni je li mjes tu ovog dru{tva u kulturi Mostara i Hercegovine. U okviru “Du~i}evog da-

Izlo`ba posve}ena [anti}u

na“ u Mu ze ju Her ce go vi ne promovisana je kwiga “Slavno doba Mostara“, autora Jovana Radulovi}a. O kwizi su go vo ri li episkop zahumsko-hercegova~ki Grigorije, Ranko Popovi} i Drago Mastilovi}. Popovi} je istakao da je Radulovi} bio veliki pripovjeda~ koji nije imao sre}e da se taj dar za wegovog `ivota prepozna. Istori~ar Drago Mastilovi} smatra da je Jovan Radulovi} ostavio trajno i vrijedno istoriografsko djelo, nagla{avaju}i da je wego va re to ri ka prepuna nacionalnog romantizma. Episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigori je is ta kao je da dje lo Jovana Radulovi}a treba da bude posmatrano kao zna~ajan poduhvat, ne samo za vrijeme u kome je nastalo, ve} i za aktuelni politi~ki, kulturni i istorijski trenutak srpskog naroda.

- Ovo djelo Jovana Radulovi}a govori o ne~emu {to smo odavno predosje}ali, a to je da Hercegovina ima jak temeq. Kad su temeqi dobri, onda }e se lako napraviti zidovi, postaviti stubovi, ali ako te meq ni je do bar, onda je mnogo te{ko - slikovito je opisao vladika Grigorije.

Beograd

Premijera "Plavog voza"
BEOGRAD - Igrani film Janka Baqka “Plavi voz”, ~ija je radwa smje{tena u vrijeme smrti Josipa Broza Tita, premijerno }e biti prikazan u Beogradu 25. maja, javile su agencije. Premijera “Plavog voza“ je planirana u okviru {ire manifestacije “ORA 2010“. Rediteq Janko Baqak ispri~ao je novinarima da je “Plavi voz” ostvarewe wegovog petnaestogodi{weg sna i da se ne radi ni o kakvom namjenskom ili jugonostalgi~arskom projektu.

Staze
[anti}eve i Du~i}eve `ivotne i stvarala~ke staze, mada umnogome opre~ne, zapo~ele su da se prepli}u ba{ u Mostaru. Ovoga puta, susret [anti}a i Du~i}a de{ava se u gradu na Trebi{wici. Susret pjesnika, Hercegovaca i prijateqa u gradu koji s pravom mnogi nazivaju zavi~ajem poezije i koji duboko uva`ava i po{tuje stvarala{tvo i jednog i drugog pjesnika - rekao Dobroslav ]uk.

Priznawa

Nagra|en film o nobelovcu
MOSKVA - Film “Soba i po ili Sentimentalno putovawe u otaybinu“ dobitnik je presti`ne nagrade Ruske filmske akademije “Nika“, javqa B92. Nagra|eni film snimqen je prema biografiji i djelima Josifa Brodskog, dobitnika No be lo ve na gra de za kwi`evnost 1987. godine. Rediteq Andrej Hr`anovski u fil mu pred stavqa fantaziju o povratku nobelovca u rodni grad Sankt Pe ter burg, iz ko ga su ga protjerale sovjetske vlasti.

Izlo`ba u Banskom dvoru

Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}

Zapisi emocija
BAWA LUKA - Izlo`ba slika studenata bawolu~ke Akademije umjetnosti Olivere [ipka i Ve sne Le ni} otvo re na je u utorak u Banskom dvoru. Izlo`bu su otvorili profesori Akademije Veso Soviq i Nenad Zeqi}, koji smatraju da, iako ra zli ~i te u “ru ko pi su“, slike Vesne Leni} i Olivere [ipka imaju zajedni~ko polazi{te. - Ve sna Le ni} i Oli ve ra [ipka pripadaju grupi darovitih studenata koji su svojim radom dali poseban ton u umjetni~koj pro du kci ji Aka de mi je umjetnosti. Neobi~no darovite i umjetni~ki ostra{}ene prirode, poku{ale su da na malom formatu energi~no prenesu zapise emocija i sje}awa talo`enih u osami. Za wih je slikawe uporna potraga za unutra{wom, li ~nom har mo ni jom - ka zao je Zeqi}. Izlo`ba }e biti otvorena do 6. maja. M. H.

Prijem za Mladena Miqanovi}a
BAWA LUKA - Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} primio je ju~e mladog umjetnika iz Bawe Luke Mladena Miqanovi}a, povodom wegove izlo`be koja }e biti otvorena 24. juna u Be~u. Postavka }e biti u Muzeju savremene umjetnosti u Be~u, a me|u Miqanovi}evim radovima bi}e i rekonstrukcija automobila “zastava 101“, poznatog “stojadina“, kao simbola reformisawa jednog dru{tva. - Rije~ je o novijoj produkciji pod nazivom “U slu`bi muzeja“, koja je bazirana na odnosu umjetnika, dru{tva i institucija kulture, sa naglaskom na umjetnika kao kariku koja povezuje i pribli`ava kulturu obi~nim qudima - rekao je Mladen Miqanovi}. A. R.

Mladen Miqanovi} i Anton Kasipovi}

28 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Vozi Lala zapregom policajca kroz atar, pa malo-malo zaustavqa kowe, bere kukuruz i trpa u kola. - ^ija je to wiva? - pita policajac. - ^ija? Moja! - A ona, gde si malopre brao?

- I ta je moja. - [to me la`e{ kad znam da nema{ toliko zemqe. Zar sme{ da krade{ kad mene vozi{? - Ba{ tako i smem! Sad mi niko ni{ta ne mo`e!

Razgovaraju dvojica prijateqa: - Vidio sam da te je uhvatila policija. [ta se desilo?

- I{ao sam presporo. - ^ekaj, misli{ i{ao si prebrzo? - Ne, da sam i{ao prebrzo, ne bi me uhvatili.

Do{ao ~ovjek kod qekara, pa se `ali: - Doktore, doktore, svake no}i sawam vrata s nekakvim natpi-

som. Neprestano ih guram, a ona nikako da se otvore! - A {ta pi{e na wima? - Pi{e “Vuci“!

Jovani rano za brak
Jedna od najpopularnijih srpskih TV voditeqki Jovana Jankovi}, skoro dvije godine u`iva u emotivnoj vezi sa poznatim pop pjeva~em @eqkom Joksimovi}em, ali kako je izjavila, jo{ ne razmi{qa o braku. Atraktivni par se savr{eno razumije i u wihovoj harmoni~noj vezi nema mjesta za qubomoru. - Qubomora je slabost emotivno nestabilnih parova. Nisam qubomorna, a nikada mi partneri nisu pravili qubomorne scene, jer za takve stvari treba pru`iti povod i priliku, {to ja ne radim. Kao i svaki par i mi imamo nesuglasice, ali ih uvek re{avamo razgovorom. Ne ~ekamo ko }e prvi da popusti. Kad neko nije u pravu sam to uvidi i prizna. To je jedini na~in da odr`ite zdrav odnos u vezi - kazala je voditeqka. Ona je dodala da jo{ ne razmi{qa o braku, ali zna da, kada do|e taj trenutak, ne}e praviti kompromis izme|u karijere i porodice. - Ni~ega se ne treba odre}i zbog karijere ili porodice. To uvek ide jedno uz drugo i verujem da se dobrom organizacijom sve mo`e posti}i. Verujem u qubav i to je jedino {to me u vezi interesuje - izjavila je Jovana. Jela od mqevenog mesa uvijek su dobrodo{la na kuhiwskom repertoaru. Predla`emo vam varijantu sa svje`im sirom, odabranim za~inom i jo{ ponekim pomno osmi{qenim sastojkom. Jelu prilo`ite kuvano povr}e i potpun obrok je tu. Vrijeme pripreme ovog jela, za ~etiri osobe je oko 30 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g mqevenog mesa (teletine i sviwetine) ka{ika mje{avine za~ina jaje ~ena bijelog luka ka{ika nasjeckanog per{una svje`eg kravqeg sira ka{ika hqebnih mrvica (prezle) uqe za pe~ewe

Priprema
1. Mqeveno meso ( mje{avina teletine i sviwetine) stavite u dubqu posudu. 2. Dodajte mje{avinu za~ina (dodatak jelu), jaje, izgwe~eni bijeli luk, per{un i svje`i kravqi sir. 3. Smjesu dobro izmije{ajte i ostavite da odstoji oko 30 minuta. 4. Od pripremqene smjese oblikujte {nicle pa ih uvaqajte u hqebne mrvice ( prezlu). 4. Pripremqene {nicle pecite na zagrijanom uqu, sa svake strane sedam do osam minuta.

Cijene u KM
meso za~in jaje luk per{un sir prezla uqe 6,5 0,3 0,2 0,2 0,3 1,4 0,2 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Pravite megalomanske planove, imate smawen osje}aj za realnost, ali je ipak pred vama odli~an period za sve poslove koji ukqu~uju inspiraciju i psihoanalizu. Neka vas ne iznenadi nekoliko dana pasivnosti, koju te{ko podnose pripadnici ovog znaka.

Vaga
(24.9 - 23.10)
U svom ste elementu, dobro se osje}ate. Ukoliko nemate pored sebe nekoga kog volite, prijateqa imate sijaset. Tu treba napraviti selekciju. Uostalom, va{a intuicija govori vam kako se prema kome vaqa pona{ati. Razum pobje|uje. Rje{avate va`an finansijski problem.

1

1 3

1

Poslu`ivawe
Uz {nicle pripremqene po ovom receptu poslu`ite kuvano povr}e (mrkvu, karfiol, brokulu).

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Mu~i vas nenala`ewe odgovora na neka pitawa. @alite se prijateqima i mudrujete nad sopstvenom sudbinom. Kad vam dobro ide, mawi ste od makovog zrna. Po{to je ovu va{u osobinu ve}ina prijateqa prozrela, ravnodu{no se odnosi prema va{im problemima.

200 g

Savjet
Svje`i kravqi sir dobro ocijedite pa ga zatim umije{ajte u meso.

1

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Veliki novac je u igri, ali neka vas ne iznenadi ukoliko malo zakasni. Enormne koli~ine stvarala~ke energije uspijevate da konkretizujete i materijalizujete. Poma`ete Strijelcu i [korpiji. Mo`e se dogoditi da krajem dana budete nervno razdra`qivi.

[nicle od mesa i svje`eg sira

9,4

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Odli~an period za qubav i u`ivawe u svim lijepim stvarima, kojima ne znate broja. Do prekida poslovne saradwe mo`e do}i usqed va{eg arogantnog dr`awa. Niste najpametniji, pa se shodno tome i pona{ajte. Poku{ajte da se saberete i normalno funkcioni{ete.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Borba za priznawe i mo} bi}e krunisana uspjehom. Ukaza}e vam se iznenadna prilika da jo{ vi{e napredujete u dru{tvenoj hijerarhiji. Akcenat je na planu posla, dok je privatnost u drugom planu. Zadovoqni ste partnerom i porodi~nom situacijom.

Na putu u svijet odraslih
Ulazak tinejxerki u svijet odraslih `ena ~esto je traumati~no iskustvo i za wih i za roditeqe. To su osjetqive godine kada djetetu treba pristupiti na pravi na~in, jer }e ih posqedice gre{aka pratiti zauvijek
da ~uju tu|a iskustva, jer ~esto na osno vu to ga do no se odluke. Nikada nemojte da je savjetujete ukoliko ona to ne zatra`i. Trudite se da je ne optu`ujete i da vrijeme koje provodite sa svojom tinejyerkom bude kvalitetno. Povedite je u prodavnicu doweg ve{a i zajedno izaberite neki lijep model ili u parfimeriju gdje }ete zajedno kupiti {minku. Zatra`ite savjet od we i nemojte se pona{ati kao da o svemu znate najboqe. Nikada seks ne moj te pred stavqati kao tabu i kada vam se ti nejyer ka po vje ri, spus ti te svoje “standarde“, sjetite se da se vremena mijewaju i da sada sve ide mnogo br`e i druga~ije. Ipak, to ne zna~i da joj u svemu popu{tate. Mora postati svje sna da je se ksu al ni odnos nor mal na i li je pa stvar, ali samo onda kada je `eqa obostrana i kada je ona dobro informisana o svemu {ta poslije toga mo`e da se dogodi. Djevojke ne vole “savr{ene“ uzore i zbog toga nikada nemojte sebe da isti~ete kao “svijetli primjer“. Budite realni i ispri~ajte kao ste “prije tate jako bili zaqubqeni u jednog momka koji vas je ostavio, pa ste patili danima”. Uz povjerewe i podr{ku va{a k}erka }e vam se rado povjeravati, ali morate biti svjesni da }e vi{e razgovarati sa svojim drugaricama, nego sa vama. To je, tako|e, normalna i prirodna reakcija, pa poku{ajte da obuzdate sujetu i qubomoru ako slu~ajno saznate da wena najboqa prijateqica ve} poznaje de~ka koji joj se dopada, a da vi ne znate ni kako se zove.

Rak
(22.6 - 21.7)
Poku{ajte da potra`ite savjet prijateqa, pod uslovom da ih imate. Ne{to ho}ete, ali nemate jasnu predstavu {ta bi to moglo da bude. Problem vas ~ini opreznim, a kolebqivost samo odugovla~i stvari. Dobar prijateq, Vaga recimo, mo`e vam pomo}i i finansijski.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Sputani ste i nesigurni kad je u pitawu dono{ewe odluke. Grije{ite kad pomi{qate da od svega odustanete. Glavu gore - niste se uzalud rodili u ovom ambicioznom znaku. Budite toga svjesni u svakom trenutku. Savjetuje se rad na stvarima koje vra}aju samopouzdawe i optimizam.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Djevoj~ice se u periodu adolescencije mijewaju i psihi~ki i fizi~ki, suo~avaju se sa prvim qubavima, prvim razo~arawima i patwama. Stoga je uloga roditeqa na tom putu mnogo ve}a nego {to oni misle, ka`u stru~waci i dodaju da je tinejyerkama potrebno “vo|stvo“ kako bi na svoj “put iskustva“ krenule “naoru`ane“ po dr{kom i ra zu mi je vawem. Iako roditeqi ne mogu da budu samo prijateqi svom djetetu, ve} prvenstveno autoritet i podr{ka, kada je rije~ o polnom sazrijevawu i ulasku u svijet odraslih, va`no je da poku{ate da budete drugari. Pomozite va{oj tinejyerki da postane osoba puna samopo{tovawa i sigurnosti, tako {to }ete je ~esto podsje}ati na wene dobre osobine. Va`no je da budete fokusira-

ni na karakteristikama li~nosti, nikako na fizi~ki izgled, savjetuju psiholozi. Nikada nemojte da dozvolite da vidi zaprepa{}ewe na va{em licu kada vam ka`e za qubavni sastanak ili neko drugo sli~no iskustvo. Poku{ajte da se ne uzbu|ujete dok razgovarate i da pa`qivo saslu{ate {ta ima da vam ka`e.

Lav
(22.7 - 22.8)
Ne `elite da vas okolina vidi kad ste lo{e voqe, pa poku{avate da u samo}i rje{avate goru}a pitawa. Razmi{qate o promjeni mjesta boravka ili o putovawu. Uspjeh posti`ete sporo, ali su rezultati vidqivi, pa eto vaqanog razloga da budete skromniji sa `eqama.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
U vje~itoj potrazi za raznoliko{}u, bi}ete spremni na razne ludosti. @ivahni ste i veseli, tako da djelujete zarazno na okolinu. O~ekuje vas puno lijepih trenutaka, zanimqivih susreta i aktivnosti. Iskoristite pravi momenat da zavr{ite davno zapo~eti posao.

MLADE djevojke vole da ~uju tu|a iskustva
Podijelite sa wom pri~e iz va{ih tinejyerskih dana i zapamtite da to radite zbog we, ne zbog sebe. Nikako nemojte da prigovarate re~enicama kao {to je npr. “u moje vrijeme morali smo da slu{amo roditeqe, nisu ni znali da smo u pubertetu“, jer }ete tako samo posti}i suprotan efekat. Mlade djevojke vole

Djevica
(23.8 - 23.9)
Pred vama je izuzetno napet i naporan dan. Iako se u poslu najboqe snalazite, trenutno i tu ima problema. Sve {to radite zahtijeva dodatna ulagawa, {to poja~ava nervozu. Na emotivnom planu, mogu}e su nesuglasice nastale kao posqedica iznevjerenih o~ekivawa. Stoga, oprezno!

Ribe
(20.2 - 20.3)
Poku{ajte, ukoliko mo`ete, da se dru`ite sa osobama koje vam prijaju. Ve} ste primijetili da vas izvjesna dru`ewa optere}uju i iscrpquju. Na|ite vaqano opravdawe da ne budete u dru{tvu tih osoba. Dan }ete u suprotnom provesti u praznim pri~ama i pogre{nim razmi{qawima.

RJE[EWE: KVAS, G, TRAP, ARHANGELA GAVR(ILA), RB, BALKAN, DRI, SOKOLARSTVO, L, PARAVANI, JAO, TU, SJENIK, KIZ, UC, VA[ICA, AKI, R, BETI, ITD, KARTING, OR, EVKO, ALIDA, SLOGA, UMAG, TIM, [APA, O, AJAN, KALAS, NEZNATNOST.

30 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VARVARSTVO U IME HRISTOVO Vatikanska kanxa (Majska i Krfska deklaracija)

(11)

DRAGOQUB @IVOJINOVI], DEJAN LU^I]

Ispuweno obe}awe ravnopravnost vjera
svega, bila cena koju je morao da plati za podr{ku, ma koliko neodre|enu, hrvatskog episkopata. Mnogo zna~ajnija bila je ~iwenica da je Trumbi}, odmah po potpisivawu Deklaracije kojom se zabrawivao prozelitski rad, dao izjavu koja je bila u potpunoj suprotnosti sa wom. On je toga bio svestan, pa je o prirodi posete Vatikanu davao neodre|ene izjave. Wegova poseta Gaspariju izazvala je o{tre kritike nekih ~lanova Odbora. Poto~wak je osudio Trumbi }ev ko rak i }u tawe o wego vom is ho du, isti~u}i da je Vatikan bio protivnik ujediwewa, saradnik Italije i za{titnik Monarhije. On je re kao da Va ti kan ni je tre ba lo pose}ivati, pa svako ko to radi pokazuje da se “osje}a slabim, da nema ni vjere ni pouzdawa, ni u sebe samoga ni u svoje prijateqe saveznike“. Poto~wak je osetio da je Trumbi} do`iveo neuspeh u svojoj misiji, {to je potvrdilo i uporno }utawe Kurije. Takvo mi{qewe potvrdio je i Vasiqevi}, izjaviv{i da je Gaspari rekao Trumbi}u da }e saslu{ati wegovo izlagawe, ali da ne namerava da iznese svoj stav. U decembru 1917. godine Trumbi} je obavestio Jovanovi}a o razgovoru sa Gasparijem, rekav{i da se on `ivo zanimao za problem ujediwewa. O prozelitizmu nije ni{ta govorio, ali je neiskreno tvrdio da je u Vatikanu sporazum na Krfu izazvao “povoqan utisak“. Trumbi}eva poseta Vatikanu uskome{ala je mnoge duhove i doprinela razmiricama u Odboru. S druge strane, predstavqala je napu{tawe jednog od osnovnih na~ela Deklaracije, a to je bila ~iwenica koja je imala dalekose`ne posledice.

Krfska deklaracija ispunila obe}awe dato saveznicima i Jugoslovenima u monarhiji da }e srpska vlada prihvatiti ravnopravnost tri vjere

Trumbi}eva zabele{ka otkriva mnoge, dosada nepoznate pojedinosti o otporu, prirodi prigovora i omalova`avawu jugoslovenskog pitawa. Neka mi{qewa o politici Vatikana bila su ovim potvr|ena. Gaspari nije mogao da prikrije svoje neraspolo`ewe, sumwe i otpor prema programu donetom na Krfu. Dosledan svom stavu, on je odbio da govori o jugoslovenskoj dr`avi i osudio Trumbi}a {to je doveo Katoli~ku crkvu u podre|en polo`aj. Srbiju i wenu dinastiju osudio je najo{trijim re~ima, a wene dr`avnike prikazao odgovornim za upotrebu metoda sile, intrige i ubistva. U nastojawu da ubla`i neprijateqstvo Kurije, Trumbi} je izjavio da je Katoli~ka crkva stekla {iroke mogu}nosti za svoj prozelitski rad. U tome je posebno ozna~io muslimane, ~iji je povratak u hri{}anstvo (katoli~anstvo) trebalo da uspostavi ravnote`u izme|u Hrvata i Srba. Dosledno hrvatskom dr`avnom pravu i prava{koj ideologiji, Trumbi} je oblasti u kojima su `iveli muslimani prikazao kao hrvatske, {to je oja~alo wihov polo`aj branilaca vere.

DA TO PRAVO PRIZNAJU PRAVOSLAVCIMA, UKOLIKO BI MONARHIJA PRE@IVELA RAT I BILA KONSTITUISANA NA FEDERALNIM OSNOVAMA, ILI UKOLIKO BI BILA STVORENA POSEBNA JUGOSLOVENSKA DR@AVA. U prvom slu~aju pravoslavci bi se na{li u neravnopravnom polo`aju sa katolicima koji su, kao pripadnici dr`avne vere, u`ivali za{titu i podr{ku dr`ave. U drugom slu~aju suo~avali bi se sa prozelitski nastrojenim klerom, ~ija je delatnost pretila da izazove sukobe i nemire u zemqi.

Papin neuspjeh
U jesen 1917. godine bilo je o~igledno, iako su mnogi zbog toga `alili, da je papina mirovna inicijativa do`ivela neuspeh. Vatikan ipak nije odustao od namere da nastavi sa podsticawem mirovnih inicijativa, smatraju}i da je to pogodan na~in borbe za o~uvawe Monarhije, ukoliko se za to bude pru`ila prilika. Da bi se to postiglo, u Vatikanu su dugo razmatrali opravdanost objavqivawa nove note i istovremeno podsticali ideju o pregovorima izme|u Monarhije i Italije. Uspeh ovih pregovora doveo bi do okon~awa rata u tom delu Evrope na osnovi status quo-a, uz neophodne teritorijalne kompenzacije Italiji na ra~un Monarhije.... …Bez obzira na isku{ewe i otpore, dugo vremena je izgledalo da }e Vatikan ostvariti svoje namere. Me|utim, italijanska vlada, pre svega Sonino, odlu~no se suprotstavila papinim inicijativama, tvrde}i da bi one dovele do politi~kog rasula i slabqewa savezni~kih redova. Poraz italijanskih armija u bici kod Koba ri da (24. okto bar - 15. no vem bar 1917) potvrdio je opravdanost Soninovih upozorewa. Ujediwewe savezni~kih snaga i stvarawe Vrhovnog ratnog saveta, kome su se uskoro prikqu~ile i SAD, predstavqali su odgovor na krizu izazvanu doga|ajima u Rusiji i italijanskim porazom. U Italiji i drugim zemqama bilo je prisutno uverewe da }e nova vlada Vitorija Orlanda zakqu~iti kompromisan mir sa Monarhijom. Jo{ pre po~etka vojne ofanzive, papin poverenik stavio je Orlandu, tada ~lanu vlade, do znawa da Vatikan prihvata italijanske teritorijalne aspiracije, iako ne u onom obimu koji je predvideo Londonski pakt. To se svodilo na ustupawe zapadne Istre i Trsta Italiji. (Nastavi}e se)

Poraz u Vatikanu
Trumbi}eva ponuda nai{la je na pre}utno odobravawe Gasparija, iako se uzdr`ao da o woj iznese mi{qewe. Trumbi} je napustio Vatikan, a da nije dobio ni{ta zauzvrat za obe}awe da }e prozelitska delatnost u novoj dr`avi biti omogu}ena. Gaspari je bio nepokolebqiv, a pokazao je da je bio spretniji diplomata od Trumbi}a. Trumbi}eva poseta Vatikanu predstavqala je politi~ki i diplomatski poraz. Ona je, pre

Katoli~ka hijerarhija i katoli~ke stranke nisu bile sklone da to pravo priznaju pravoslavcima, ukoliko bi monarhija pre`ivjela rat i bila konstituisana na federalnim osnovama ili ukoliko bi bila stvorena posebna jugoslovenska dr`ava

VATIKAN PRIHVATA ustupawe zapadne Istre i Trsta Italiji
KRFSKA DEKLARACIJA ISPUNILA JE OBE]AWE DATO SAVEZNICIMA I JUGOSLOVENIMA U MONARHIJI DA ]E SRPSKA VLADA PRIHVATITI RAVNOPRAVNOST TRI VERE, iako je odluku o tome donela jo{ u prvim mesecima rata. Na taj na~in versko pitawe re{eno je u skladu sa obostranim `eqama. Jugoslovenski odbor se zalagao za versku ravnopravnost u `eqi da obezbedi podr{ku katoli~kog klera u Hrvatskoj i Sloveniji. SA SVOJE STRANE KATOLI^KA HIJERARHIJA I KATOLI^KE STRANKE NISU BILE SKLONE

Interesi
Tokom 20. vijeka o doga|ajima na jugoslovenskim prostorima postojala su i razli~ita mi{qewa i stavovi. Kroz te stavove do{lo se i do novih saznawa o dr`awu Vatikana i li~nosti koje su bile na wegovom vrhu, a koji se odnose na Jugoslaviju i wene narode. Vatikanska kanxa (prvi dio kwige) je opomena da papstvo ne treba potcjewivati. To je imperija koja ostvaruje svoje interese pod pla{tom qubavi i u ime Hristovo.

8. april 217. godine

8. april 1929. godine

8. april 1973. godine

Ubijen Marko Aurelije
217 - Ubijen je rimski car Karakala Marko Aurelije, jedan od najbrutalnijih vladara u rimskoj istoriji. Sa ocem Septimijem Severom vladao je od 198. do 211, a potom sam, krajwe surovo, pogubiv{i ~ak i brata, dok i sam nije ubijen 217. Da bi ubla`io nezadovoqstvo, posebno u provincijama, 212. dao je puno gra|ansko pravo svim stanovnicima Rimskog carstva koji su ro|eni kao slobodni (Constitutio Antoniniana). Zbog brutalnosti svoje vladavine Aurelije i nije mogao druga~ije da zavr{i ve} je morao da bude ubijen od strane podanika.

Ro|en {ansower @ak Brel
1929 - Ro|en je @ak Brel, francusko-belgijski {ansower. Wegovi hitovi “Ne me quitte pas“, “Amsterdam“, “Mathilde“, postali su svojevrsni spomenici frankofonske ba{tine, a Brelovi tekstovi, ali i rijetko sugestivan nastup, inspirisali su brojne muzi~ke stvaraoce {irom svijeta. Iako ro|eni Belgijanac ve}i dio `ivota proveo je u Parizu, da bi posqedwe godine pro`ivio u Francuskoj Polineziji, gdje je i sahrawen, nedaleko od groba francuskog slikara Pola Gogena.

Umro Pablo Pikaso
1973 - Umro je {panski slikar, vajar, kerami~ar i dekorater Pablo Ruis Pikaso, osniva~ kubizma, jedan od najzna~ajnijih slikara 20. vijeka. Slikarstvo je u~io u rodnoj [paniji, a od 1904. je stalno `ivio u Parizu. Naslikao je vi{e od 18.000 slika koje su likovni kriti~ari podijelili na nekoliko faza: plavu, ru`i~astu, crnu, kubisti~ku i nadrealisti~ku. Revolucionarne kubisti~ke slike, po~ev od “Gospo|ica iz Aviwona“ iz 1907. donijele su mu svjetsku slavu. Naslikao je “Gerniku“, sliku na kojoj je prikazao tragi~nu sudbinu svoje otaxbine.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 31

Na osnovu Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik grada Bawaluka”, broj 16/07) i Odluke Gradona~elnika grada Bawaluka o raspisivawu javnog oglasa broj 12-0589/10, od 31.3.2010. godine, Komisija imenovana rje{ewem Gradona~elnika grada Bawaluka broj 12-0-590/10 od 31.3.2010. godine, o b j a v q u j e

OP]INA RAVNO raspisuje

JAVNI OGLAS
za podno{ewe prijava za dodjelu donacije-pomo}i u gra|evinskom materijalu za izgradwu i sanaciju stambenih jedinica Na osnovu Programa rje{avawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu planirana su sredstva za op}inu Ravno u iznosu od 50.000,00 KM namijewena za pomo} u izgradwi i sanaciji stambenih jedinica. Pravo podno{ewa prijava za dodjelu donacije (pomo}i) imaju povratnici (Srbi). Uslovi na osnovu kojih }e se vr{iti odabir prioritetnih korisnika pomo}i su: Op}i kriteriji za utvr|ivawe potencijalnih korisnika pomo}i za izgradwu i sanaciju stambenih jedinica su: 1. Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseqena osoba u BiH ili povratnik, 2. Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratkom, 3. Utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomo}i, koja je predmet rekonstrukcije. 4. Korisnik pomo}i je na dan 30.4.1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije, 5. Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovawe u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova, 6. Korisnik pomo}i (nosilac doma}instva i ~lanovi wegovog doma}instva) od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovawe, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova 7. Korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji, dovoqnu da zadovoqi utvr|ene standarde o minimumu stambenih uslova. Ispuwavawe dole navedenih posebnih kriterija slu`i komisiji za odabir korisnika na op}inskom nivou kao osnov za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo}i: - Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te (spontani povratak) i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma. - Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama, kao {to su: a) socijalne kategorije, b) osobe sa invaliditetom, c) nezaposlene osobe, d) deficitarni kadrovi, e) samohrani roditeqi, f) maloqetna djeca bez roditeqskog starawa, g) penzioneri; h) porodice poginulog borca, i) porodice nestalih osoba i biv{i logora{i. - Korisnik pomo}i boravi u kolektivnom smje{taju (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. - Broj i starosna dob ~lanova porodice korisnika pomo}i koji su se prijavili za dobivawe pomo}i za rekonstrukciju i povratak u BiH. Obaveza podnosioca prijava za dodjelu donacije (pomo}i) namijewene za izgradwusanaciju stambenih jedinica je da li~no obezbijede potrebnu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete za razmatrawe i rangirawe. Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog oglasa se predaje li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu: Op}ina Ravno, Trg don Ivana Musi}a bb, 88370 Ravno, sa naznakom: ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Prijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i bi}e objavqen na oglasnoj plo~i Op}ine Ravno u roku od 10 dana od dana isteka roka objave oglasa. Na~elnik Andrija [imunovi}

JAVNI OGLAS
o dodjeli privremenih lokacija za postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda u Bawaluci, prema kriterijumu NAJVI[E CIJENE
PREDMET DODJELE : LOKACIJE u ulicama kako slijedi: 1. Ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a (kod slasti~arne “Mawa”) – lokacije broj 1, 2 i 3. 2. Ulica Bana Milosavqevi}a - lokacije broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. NAMJENA LOKACIJE : PRODAJA INDUSTRIJSKI PROIZVEDENOG-TVORNI^KI PAKOVANOG SLADOLEDA. VRSTA PRIVREMENOG OBJEKTA : FRI@IDER VELI^INA LOKACIJE : - 1,20H0,60m(0,72m2). PO^ETNA CIJENA : - 1,50 KM/1m2 za 1 dan. NA^IN DODJELE : - prema kriterijumu najvi{e cijene. PRAVO U^E[]A : - sva pravna lica registrovana za proizvodwu, distribuciju i prodaju industrijski proizvedenog-tvorni~ki pakovanog sladoleda sa sjedi{tem u Bawaluci. - od javnog nadmetawa }e biti iskqu~eni ponu|a~i koji zakqu~no sa 12.4.2010. godine ne izmire svoja dugovawa po ovom osnovu i dokaze ne predo~e u sobu broj 226/II. PRAVILA NADMETAWA : - prije javnog nadmetawa u~esnik je obavezan uz PRIJAVU prilo`iti MI[QEWE sanitarne inspekcije - ne starije od mjesec dana (Odjeqewe za inspekcijske poslove grada Bawaluka) i rje{ewe o upisu u sudski registar, te u PRIJAVI navesti konkretnu lokaciju (ulica i broj lokacije) i ponuditi najvi{i iznos u KM za 1 dan po 1 m2. Svi prilozi uz prijavu moraju biti ORIGINAL ili OVJERENA KOPIJA. - jedno lice se mo`e prijaviti na jednu ili vi{e lokacija sa pojedina~nim ponudama (prijavama) za te lokacije. - ako jedno lice za jednu lokaciju podnese dvije ili vi{e ponuda (prijava) iste se ne}e razmatrati i bi}e odba~ene. - lokacije se dodjequju za sezonu 2010. god. (zakqu~no sa 30.9.2010. god.). - na~in pla}awa }e naknadno odrediti nadle`ni organ. - lice koje dobije lokaciju u postupku javnog nadmetawa je du`no da u roku od 5 (pet) dana od dana objavqivawa zakqu~ka na oglasnoj tabli, podnese zahtjev nadle`nom organu radi izdavawa rje{ewa o zauzimawu javne povr{ne za predmetnu lokaciju. PREUZIMAWE PRIJAVA I UVID U URBANISTI^KO-TEHNI^KE USLOVE LOKACIJA : Obrasci za podno{ewe prijave i urbanisti~ko-tehni~ki uslovi lokacija se preuzimaju u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka, kancelarija broj 226/II u vremenu od 11 do 14 ~asova. KRITERIJUM NAJVI[E CIJENE: Redoslijed prvenstva se odre|uje prema VISINI PONU\ENOG IZNOSA. Ako su, dva ili vi{e ponu|a~a ponudili isti najvi{i iznos, prvenstvo ima onaj ponu|a~ ~ija je PONUDA RANIJE PRISPJELA. PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETAWA : Prijave sa potrebnim prilozima se predaju u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka, kancelarija broj 14, zakqu~no sa danom 14.4.2010. godine do 12 ~asova. Ponuda sa popuwenom prijavom i potrebnim prilozima se dostavqa putem zatvorene koverte sa naznakom: PONUDA ZA LOKACIJU FRI@IDERA-NE OTVARAJ. Neblagovremene, nepotpune i neta~no popuwene prijave se ne}e razmatrati i bi}e odba~ene. Otvarawe ponuda uz prisustvo zainteresovanih }e se odr`ati dana 14.4.2010. godine u kancelariji broj 226/II u 13 ~asova. Rezultati javnog nadmetawa }e se objaviti zakqu~kom na oglasnoj tabli Administrativne slu`be u roku od 5 dana od dana zakqu~ewa oglasa. INFORMACIJE : Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetawa mogu se dobiti li~no u kancelariji broj 226/II ili putem telefona broj 244-526.

“STARI GRAD” AD ZVORNIK BROJ: 30/10 Datum: 7.4.2010. godine Na osnovu ~lana 62 i 246 a u vezi sa ~lanom 61 Zakona o preduze}ima (“Sl. gl. RS“ broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04), ~lana 26 Statuta i ~lana 13 Poslovnika o radu Skup{tine, Upravni odbor Dru{tva saziva SEDMU REDOVNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARSKOG DRU[TVA “STARI GRAD” ZVORNIK Sedma redovna sjednica Skup{tine Akcionarskog dru{tva “Stari grad” Zvornik odr`a}e se 29. aprila 2010. godine (~etvrtak) u prostorijama Poslovne zgrade “Metalno” a.d. Zvornik u Zvorniku, Karakaj 143E sa po~etkom u 12 ~asova Za sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i

DNEVNI RED
1. Utvr|ivawe punova`nog sastava Skup{tine i izbor zapisni~ara. 2. Usvajawe zapisnika sa {este redovne sjednice Skup{tine od 12.2.2009. godine. 3. Razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora. 4. Imenovawe ~lanova Upravnog odbora. 5. Razrje{ewe ~lanova Nadzornog odbora. 6. Imenovawe ~lanova Nadzornog odbora. 7. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2006, 2007, 2008 i 2009. godinu. 8. Dono{ewe odluke o izgradwi i prodaji nekretnine preduze}a po ponudi preduze}a Delta Maxi group. 9. Razmatrawe informacije o teku}im pitawima iz poslovawa Dru{tva. NAPOMENA: - Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini imaju akcionari koji posjeduju akcije prema izvje{taju Centralnog registra hartije od vrijednosti. - Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena od nadle`nog organa ili ovla{tenog lica Dru{tva. - Odsutni akcionari mogu glasati pismenim putem u skladu sa Zakonom. - Materijali iz prijedloga dnevnog reda bi}e dostupni u~esnicima Skup{tine u sjedi{tu Dru{tva od 15.4.2010. god. - U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana ponovna Skup{tina }e se odr`ati 5.5.2010. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme. Molimo Vas da planirate svoje vrijeme kako biste mogli prisustvovati ovoj sjednici. UPRAVNI ODBOR

32 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE
OSNOVNI SUD U PRWAVORU BROJ: 78 0 P 002272 05 P Dana: 30.3.2010. godine
U okviru projekta “Protivminske aktivnosti i socio-ekonomski razvoj u op{tinama Stolac i Berkovi}i“, a u skladu sa Memorandumom o razumijevawu potpisanom izme|u: [vajcarske agencije za razvoj i saradwu (SDC), Op{tine Stolac, Op{tine Berkovi}i i neprofitne organizacije Handicap International u ciqu realizacije malih projekata infrastrukture, Handicap International objavquje:

OGLASI

Osnovni sud u Prwavoru i to sudija Dragana [vraka-Pani}, u pravnoj stvari tu`ioca Cepi} Mustafe, sina Sulejmana, iz Prwavora, ulica B. ]opi}a, protiv tu`ene Pani} Suzane, k}eri Nedeqka, sa posledwim poznatim prebivali{tem u Prwavoru, ulica B. ]opi}a b.b., i boravi{ta na adresi Kotor Varo{, ulica Cara Lazara broj 24, radi raskida ugovora o poklonu v.s. 10.000,00 KM, u skladu sa ~lanom 62. stav 2. ZPP, u vezi sa ~lanom 70., a na osnovu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku, objavquje

OTVORENI JAVNI POZIV
za dostavqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a
PREDMET PONUDE LOT 1 Nabavka i isporuka* 460 m3 betona MB 20 na lokacije u op{tinama Stolac i Berkovi}i navedene u tenderskoj dokumentaciji. Krajwi rok za nabavku i isporuku predmeta ponude je 4.6.2010. godine. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koje su predmet ovog poziva (u daqem tekstu ponu|a~). Detaqan opis sadr`aja ponude dostupan je u tenderskoj dokumentaciji. Besplatna tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na slu`benoj web stranici Handicap International-a: www.hi-see.org ili u kancelarijama Handicap International-a na dvije lokacije, svakim radnim danom od 9 do 16 sati za vrijeme trajawa javnog poziva: Mostar: Bulevar narodne revolucije 27A, tel: 036 558 350 Sarajevo: Hakije Kulenovi}a 22, tel: 033 266 880 Tenderska dokumentacija sadr`i uputstvo o tra`enoj dokumentaciji, detaqan opis sadr`aja ponude, spisak lokacija (sela) u op{tinama Stolac i Berkovi}i, te koli~ine i termine isporuka po lokacijama (orijentaciona dinamika isporuke). PODNO[EWE I OTVARAWE PONUDA Ponude obra|ene u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponu|a~i su obavezni da dostave najkasnije do 23.4.2010. godine do 14 sati, u jednom primjerku na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Ponu|a~ je du`an da dostavi ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena slu`benim pe~atom ponu|a~a. Na predwoj strani koverte ponu|a~ je du`an da nazna~i: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA - ponuda za nabavku i isporuke betona. Na pole|ini ponu|a~ }e navesti svoje podatke (naziv, adresa, telefon). Ponude se mogu dostaviti li~no ili po{tom-preporu~eno u jednom originalnom primjerku na adresu: Handicap International Bulevar narodne revolucije 27A 88 000 Mostar Sve ponude koje pristignu iza roka navedenog u ovom oglasu ne}e se razmatrati. Tenderska komisija koju imenuje direktor Handicap International-a }e u roku od 7 dana po isteku oglasa obavijestiti u~esnike o rezultatima tendera. Terenske posjete lokacijama (selima) u op{tinama Stolac i Berkovi}i koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji, bi}e organizovane na zahtjev dvije ili vi{e zainteresovanih strana u periodu trajawa javnog poziva. TRO[KOVI PONUDE Handicap International ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. VREDNOVAWE PONUDA Sve ponude }e najprije biti razmatrane po cjelovitosti tra`ene dokumentacije. Vrednovawe ponuda }e se izvr{iti po kriterijima ekonomski najpovoqnije ponude: kvalitet, cijena, tehni~ka sposobnost, datum i period isporuke (Napomena: isporuka* podrazumijeva da je jedini~na cijena m3 betona MB 20 ukupna cijena m3 betona i transporta do lokacija navedenih u tenderskoj dokumentaciji te se zbog toga stavka transport ne mo`e zasebno navesti u ponudi. Tako|e je potrebno napomenuti da se radi o sanaciji ve} postoje}ih dionica puteva na lokacijama navedenim u tenderskoj dokumentaciji). Handicap International, mo`e po potrebi, tra`iti od ponu|a~a dodatne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlu~ivawa. Dodatne informacije na tel. 036 558 350 - Mirna Kajgana

OGLAS
Tu`enoj Pani} Suzani, k}i Nedeqka, sa posledwim poznatim prebivali{tem u Prwavoru, ulica i boravi{ta na adresi Kotor Varo{, ulica Cara Lazara broj 24 , dostavqa se tu`ba tu`ioca Cepi} Mustafe, sina Sulejmana, iz Prwavora, ulica B. ]opi}a, koja je zaprimqena kod ovoga suda dan 3.5.2005. godine i zavedena pod poslovni broj 78 0 P 002272 05 P a radi raskida ugovora o poklonu, koji je zakqu~en pred Osnovnim sudom u Prwavoru, dana 15.03.1994. godine, i zaveden pod DN broj 141/94, na osnovu koga se tu`ena upisala kao vlasnik i posjednik nekretnina na kojima je sagra|ena porodi~no stambena zgrada i to u zk. Ul. Broj 891 i 802 k.o. Prwavor, i PL br. 2097 k.o. Prwavor. U tu`bi se navodi da je u pomenutom ugovoru navedeno da je tu`ena vanbra~na supruga tu`iteqa, a da tu`iteq i tu`ena nisu imali zajednicu `ivota, jer je ista `ivjela sve do zakqu~ewa Ugovora o poklonu kod svojih roditeqa u K. Varo{u, a do zakqu~ewa spornog ugovora do{lo je u vrijeme ratne situacije kada je tu`iteq imao velikih problema koji su bili prouzrokovani posjedovawem imovine, koji je bio prinu|en da zbog razli~itih prijetwi otu|i, a istinska voqa za otu|ewe imovine nije postojala, niti je postojala voqa za prenos imovine sa imena tu`iteqa na ime tu`ene, pa tu`iteq predla`e da sud po provedenom postupku donese presudu da se raskida ugovor o poklonu zakqu~en izme|u tu`iteqa Cepi} Mustafe i tu`ene Pani} Suzane, te da je tu`ena du`na predati tu`itequ u posjed i raspolagawe nekretnine upisane u zk. Ul. Br. 891 i 802, k.o. Prwavor i PL br. 2097, k.o. Prwavor, zajedno sa porodi~no stambenom zgradom, koja je sagra|ena na navedenim nekretninama. Tu`enoj se uz tu`bu dostavqaju prilozi i to: zapisnik sastavqen pred Osnovnim sudom u Prwavoru dana 15.3.1994. godine, na kome su tu`ilac i tu`ena dali ugovor o poklonu, koji je zaveden pod DN br. 141/94, zakqu~ak o dozvoli izvr{ewa kojim je utvr|eno da je odluka komisije za imovinske zahtjeve raseqenih lica i izbjeglica br. 212-135-1/1, od 16.10.2001. postala izvr{na i da se dozvoqava weno izvr{ewe, te da }e se tra`iocu izvr{ewa Cepi} Mustafi predati u posjed nekretnine upisane u PL br. 2097, k.o. Prwavor, te da je izvr{enik Pani} Suzana iz Prwavora, i odluka komisije za imovinske zahtjeve lica i izbjeglica, broj 212-135-1/1 od 16.10.2001. kojom se potvr|uje da je 01.04.1992. godine Cepi} /Sulejmana/ Mustafa bio savjestan posjednik nekretnina k.~. br. 450 i 451, iz PL br. 2097 k.o. Prwavor-Prwavor, i zgrade i stambeno poslovne zgrade izgra|enih na tim parcelama, te da nosilac prava uz prezentaciju ove odluke mo`e stupiti u posjed ozna~enih nekretnina u roku odre|enom zakonom o izvr{ewu odluka komisije. Tu`enoj se uz tu`bu dostavqa i dopis da je pred Osnovnim sudom u Prwavoru zaprimqena tu`ba dana 3.5.2005. godine koja je zavedena pod brojem 0 P 002272 05 P i kojom se tu`ena poziva da u roku od 30 dana, od prijema nazna~ene tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, saglasno ~lanu 70 ZPP, da odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati ozna~ewe suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, sadr`inu izjave i potpis podnosioca, da je prema ~lanu 62. stav 2. ZPP odgovor na tu`bu obavezan, i da u koliko je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa sud }e u smislu ~lana 182. ZPP donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev ( presuda zbog propu{tawa) protiv koje nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe, saglasno odredbama ZPP, da u odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i procesne prigovore (prigovor mjesne nadle`nosti) koji se mo`e ista}i samo u odgovoru na tu`bu, i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ako osporava tu`beni zahtjev u odgovoru moraju biti sadr`ani razlozi iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima utvr|uje ove ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog i da u odgovoru na tu`bu mo`e da podnese protivtu`bu ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom i ako se ti zahtjevi mogu prebiti, ili ako se protivtu`bom tra`i ure|ewe nekog prava ili pravnog odnosa, od ~ijeg postojawa ili nepostojawa zavisi u cjelini ili djelimi~no odluka suda o tu`benom zahtjevu, a sve u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku sa pozivom na broj 78 0 P 002272 05 P. Obavje{tava se tu`ena da se dostavqawe pismena smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana, nakon dana objavqivawa oglasa.

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SPOQNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWA LUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks:+387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba Na osnovu ~lana 35. i 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine – Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/07) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ako imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06) Grad Bawa Luka, Administrativna slu`ba, Odjeqewe za prostorno ure|ewe, obavje{tava zainteresovanu javnost

BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS

MasterWood d.o.o. Mag. put BL-Prijedor Prijedor 052 346-290 direktor 052 346-291 komercijala 052 346-292 faks objavquje

KONKURS

Broj: 07-2Sarajevo, 7.4.2010. godine

Radno mjesto: Rukovodilac sektora proizvodwe namje{taja od masiva Lokacija: Proizvodna hala u Kozarcu, PRIJEDOR Opis radnog mjesta: Rukovo|ewe na poslovima proizvodwe namje{taja od masiva Uslovi za prijavu: 1. Diploma [umarskog fakulteta, prednost imaju kandidati smjera finalna prerada drveta. 2. Radno iskustvo na poslovima rukovo|ewa u proizvodwi min. 5 god. Opis prijave: Prijava se mo`e podnijeti u slobodno pisanoj formi putem e-mail:masterwoodpd@yahoo.com, sa li~nim podacima o podnosiocu, stru~noj spremi - smjeru, podacima o radnom iskustvu, poznavawu rada na ra~unaru itd., ili na faks. Kontakt osoba: Dragoslav [iqak, direktor Adresa slawa: email:masterwoodpd@yahoo.com faks.: 052 346-292 Napomena: Konkurs ostaje otvoren do popuwavawa radnog mjesta.

“U skladu sa ~lanom 6. stav 2. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 81/06) i ~lanom 23. Uputstva o na~inu izrade i postupku dono{ewa tehni~kih propisa (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 35/06) Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH poziva na dostavu komentara na prednacrt Naredbe o neautomatskim vagama, koja je objavqena na web stranici Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa www.mvteo.gov.ba, Spoqnotrgovinske komore BiH www.komorabih.ba i Instituta za mjeriteqstvo www.met.gov.ba. Komentari se mogu dostaviti na e-mail adresu: ce-info@komorabihba.“

O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE ZA
Kotlovnicu u stambeno-poslovnom objektu, lamela 3, izme|u ulica Prote Nikole Kosti}a, Sredwo{kolske i Dragana Bubi}a, u Bawoj Luci. Podnosilac zahtjeva: “MILO[-IMPEX“ d.o.o. Bawa Luka Dana 5.3.2010. godine podnosilac zahtjeva “MILO[-IMPEX“ d.o.o. Bawa Luka, kao investitor, predao je Odjeqewu za prostorno ure|ewe zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostoriji broj 218, Administrativne slu`be Grada Bawa Luka, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti Odjeqewu za prostorno ure|ewe mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

SEKRETAR MINISTARSTVA Hamdo Tiwak

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 33 OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI Broj:71 0 Ps 021768 08 Ps Bawa Luka, 17.11.2009. godine OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI i to sudija Igor Dabi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`iteqa Raiffeisen Bank Dd BiH Glavna filijala Bawaluka, protiv tu`enog Lf Grupa Doo Lakta{i, Slatina bb, zastupana po direktoru Vukasovi} Ne|eqku, Vukasovi} Ne|eqko, iz Lakta{a, Slatina bb, i ICN Derventa Doo Derventa, ul. Marije Bursa} bb, zastupan po direktoru Vukasovi} Spiridonu, radi duga, v.s. 3.190,09 KM dana 17.11.2009. godine, donio je slijede}u:

REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNA [KOLA “JOVAN DU^I]“ [EKOVI]I Broj: 301/10 Dana, 7.4.2010. godine Na osnovu ~lana 127, stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/08), i ~lana 2 stav 2. i 3. i ~lana 3. Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 112/09), [kolski odbor Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ [ekovi}i, raspisuje:

PRESUDU KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ [ekovi}i 1. Direktor {kole – 1 izvr{ilac USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove i to: - da imaju zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - da imaju najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, - da nisu osu|ivani pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da imaju predlo`en program rada i isti~u se u realizaciji i organizaciji VOR-a u {koli, Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske” Bawa Luka. Imenovawe direktora se vr{i na period od 4 godine. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta i to: diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, va`e}u Licencu za VOR ili dokumenta kojim dokazuje da ispuwavaju uslove za izdavawe licence u skladu sa propisima osnovnog obrazovawa, potvrdu o radnom iskustvu, qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa djecom, uvjerewe da nisu osu|ivani pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem periodu, preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavni~kog vije}a {kole u kojoj su kandidati zaposleni, kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu. Dokumenta slati na adresu: Osnovna {kola “Jovan Du~i}“ [ekovi}i, ul. Prote Mateje Nenadovi}a br. 5. 75450 [ekovi}i (sa naznakom za konkurs za direktora). Tel: 056/653206. Nepotpune i neblagovremene prispjele prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Predsjednik [kolskog odbora Slavko [iv~i}
zbog propu{tawa Obavezuje se tu`eni LF Grupa Doo Lakta{i, Vukasovi} Ne|eqko iz Lakta{a i ICN Derventa Doo Derventa da tu`itequ Reiffeisen bank DD BiH glavna filijala Bawaluka po osnovu ugovora o dugoro~nom kreditu broj 3000/2004 od 15.03.2004. godine solidarno isplate na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama ukupan iznos od 3.190,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{ewa tu`be tj. 10.09.2008. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 475,50 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obrazlo`ew e Tu`iteq je dana 10.08.2009. godine podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga. U tu`bi tu`iteq navodi da je tu`iteq sa I-tu`enim zakqu~io ugovor o dugoro~nom kreditu kojim je tu`ilac odobrio i isplatio I-tu`enom kredit u iznosu od 19,500,00 KM, sa rokom vra}awa od 48 mjeseci, da su instrumenti obezbje|ewa otplate ovog kredita i potra`ivawa 5 mjenica I-tu`enog, ugovor o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i II-tu`enog, i ugovora o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i III-tu`enog, da I-tu`eni neuredno izvr{ava svoje obaveze, te zakqu~no sa 12.08.2008. godine duguje iznos od 3.190,09 KM. Kao dokaz svojih tvrdwi tu`iteq je sudu prilo`io ugovor o dugoro~nom kreditu broj 3000/2004, ugovor o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i II-tu`enog, ugovora o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i III-tu`enog, izvod iz ovjerene kwige banke, opomena pred blokirawe ra~una od 20.03.2008. godine. Kako tu`eni neuredno izvr{ava svoje obaveze, te je ostao du`an navedeni iznos, to tu`iteq predla`e da sud donese makar i zbog propu{tawa presudu kao u izreci. Sud je poku{ao dostaviti tu`bu na odgovor tu`enima, za I i II-tu`enu pismeno je vra}eno s napomenom “da vi{e ne postoje na datoj adresi“, dok je III-tu`eni uredno primio, a nije dostavio odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Sud je dostavu za I i II-tu`enu izvr{io putem objavqivawa oglasa u dnevnim novinama, te putem OTS-a a sve je u~iweno dana 11.09.2009. godine i dana 25.09.2009. godine, a u smislu odredbe ~lana 348. ZPP-a. Kako tu`eni u zakonskom roku nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu, a tu`iteq je predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, a I i II-tu`eni su tu`bu na odgovor primili dana 11.09. i 25.09.2009. godine a III-tu`eni dana 22.09.2008. godine, to je sud na osnovu navoda iz tu`be i prilo`enih dokaza utvrdili da je tu`beni zahtjev tu`iteqa osnovan, pa je u smislu odredbi ~lana 182. stav 1. ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. i ~lana 387. ZPP- a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 300,00 KM i odluku u iznosu od 100,00 KM, te tro{kovi objavqivawa oglasa u iznosu od 175,50 KM, {to ukupno iznosi 475,50 KM, koliko je sud i dosudio. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa.

Drvna industrija “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli} Tesli}; 5.4.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 26.3.2010. godine, Drvna industrija “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, objavquje; za prodaju nekretnina, vlasni{tvo i posjed Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, putem javnog nadmetawa; Na lokalitetu Tesli} – grad; K.O. Tesli} Grad, list nepokretnosti – izvod broj 467/10; 1. – k.~. broj 1335/2, Prometna, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 197 m2, stalni objekat izgra|en sa dozvolom, Prometna, zemqi{te uz privrednu zgradu, povr{ine 1.638 m2, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 1335/2, iz Zk. ulo{ka broj 465, K.O. Tesli} Grad, po starom operatu, po po~etnoj cijeni od 110.000,00 KM i 2. – k.~. broj 1249, Sime Lozani}a, zemqi{te uz privrednu zgradu, povr{ine 2.838 m2, - zgrada broj 1. Sime Lozani}a, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 126 m2, - zgrada broj 2, Sime Lozani}a, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 4 m2, zgrada broj 1 i 2 su stalni objekti izgra|eni sa dozvolom, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 1249/0, iz Zk. ulo{ka broj 465, K.O. Tesli} Grad, po starom operatu, po po~etnoj cijeni od 116.865,00 KM. Javno nadmetawe za prodaju nekretnina – imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 11.5.2010. godine u poslovnim prostorijama Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju Tesli}, sa po~etkom u 14 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene, predmeta prodaje kojeg licitiraju, na `iro ra~un broj 5623723200000194, Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu i iste se mogu pogledati kao i dobiti na uvid posjedovne listove i Zk. izvadke licitirane imovine svakim radnim danom od 8 do 15 sati, s tim da se jave u prostorije Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva i posjeda sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065-532-418 – od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina – imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.

Sudija Igor Dabi}

OGLAS

Napomena: Dostavqawe presude se smatra izvr{enim protekom 15 dana od dana objavqivawa iste u dnevnim novinama i putem OTS-a.

34 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – Bosanski Brod, 5.4.2010. godine REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA PODRU^NI CENTAR DOBOJ /Odjeqewe za kontrolu i naplatu/
/ ul.Svetog Save br.1.74000 - tel: 053/242-344; faks:053/241-950; e-mail: finpol@doboj.net / ccal centar 051-345-080, web sajt www.poreskaupravars.org e/mail: kontakt@poreskaupravars.org Broj: 06/1.04/0702/3-457-2711-9/03 Dana, 31.3.2010. godine Poreska uprava RS Podru~ni centar Doboj Odjeqewe za poreske obveznike, kontrolu i naplatu, na osnovu ~lana 72. stav 8. Zakona o Poreskoj upravi (“Sl. glasnik RS“ broj: 112/07 - Pre~i{}eni tekst, 22/08 i 34/09) i ~l. 56. i 57. Pravilnika o prinudnoj naplati (“Sl. glasnik RS“ broj: 10/02 i 105/06) ogla{ava:

Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 26.3.2010. godine, A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – objavquje za prodaju nekretnina posjednika – korisnika A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – Bosanski Brod, putem javnog nadmetawa A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – iz Bosanskog Broda, prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnineimovinu: 1. Na lokalitetu Sijekovac; K. O. Sijekovac, posjedovni list broj 145; - k.~. broj 514, ku}a zgrada, povr{ine 84 m2 i dvori{te povr{ine 102 m2, 2. Na lokalitetu Dowe Kolibe; K. O. Dowe Kolibe, posjedovni list broj 325; - k.~. broj 1172, ku}a zgrada, povr{ine 278 m2 i dvori{te povr{ine 1.023 m2, 3. Na lokalitetu Lije{}e; K.O. Lije{}e; 1. – posjedovni list broj 602; - k.~. broj 4077/3, ku}a zgrada, povr{ine 152 m 2 i dvori{te povr{ine 784 m2 i 2. – posjedovni list broj 1256; - k.~. broj 902, ekonomsko dvori{te, ku}a zgrade, (osam objekata) ukupne povr{ine 2.122 m 2 i dvori{te povr{ine 12.066 m2, - k.~. broj 906/4, ekonomsko dvori{te, ku}a zgrada povr{ine 6 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 558 m2. 4. Na lokalitetu Kora}e; K.O. Kora}e, posjedovni list broj 474; - k.~. broj 3478, ku}a zgrada, (osam zgrada), ukupne povr{ine 1.258 m 2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 14.833 m2 i 5. – Na lokalitetu Vinska (“Brijeg kod osnovne {kole”) K.O. Vinska, posjedovni list broj 413; - k.~. broj 517/1, ku}a zgrade, (sedam objekata) ukupne povr{ine 713 m2 i oku}nica – dvori{te povr{ine 5.215 m2, Sve navedene nekretnine iz ta~ke 1. do 5. oglasa prodaju se kao cjelina po po~etnoj cijeni od 253.914,74 KM. Javno nadmetawe za prodaju nekretnina – imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 12.5.2010. godine u poslovnim prostorijama A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – u Bosanskom Brodu, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un broj 5520270001453158 A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – Bosanski Brod dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu i iste se mogu pogledati kao i dobiti na uvid posjedovne listove licitirane imovine svakim radnim danom od 8 do 15 sati, s tim da se jave u prostorije A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvozizvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – u Bosanskom Brodu. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065-532-418 od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina-imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.

OGLAS

DIREKTNU PRODAJU
koja }e se odr`ati dana 15.4.2010. godine u 12 sati u prostorijama Poreske uprave PC Doboj ul. Svetog Save broj 1. Predmet direktne prodaje je zaplijewena pokretna imovina, kako slijedi:
Broj lota Vrsta vozila Marka Tip Oblik Registarska Godina oznaka proizvodwe karoserije Stawe vozila Najni`a cijena (KM) Napomena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no vu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no prikqu~no

Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo MAN MAN Mercedes Benz Kaesbohrer Kaesbohrer Grusens Hendriks Aurepa Aurepa Utva Utva Utva Gorica Estepet

FH 12 420 FH 12 420 FH 12 420 FH 12 420 FH 12 420 FH 12 420 FH 12 460 FH 12 460 19.422 ELT/BL 19.362 1630 TS 28C TS 28N GSA Goch TSA 30 LD TSA 34 E C PP 33 CPP 33A3 MB CPP 33/34 NBAL 147 5239

111-T-612 111-T-614 111-T-615 111-T-616 111-T-617 111-T-618 789-K-705 789-K-706 138-K-443 349-M-054 333-J-912 092-A-166 289-T-183 946-J-331 357-J-766 111-T-630 138-K-465 333-J-936 667-T-543 111-T-631 099-E-602 789-K-719

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1993 1989 1984 1979 1976 1986 1992 1985 1972 1992 1993 2002 1990 1985

tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ tegqa~ cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna cisterna

neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano neispitano

50.000,00 50.000,00 48.333,33 50.000,00 50.000,00 50.000,00 51.666,66 51.666,66 13.333,33 11.666,666 6.666,666 6.666,666 6.666,666 8.333,333 12.000,000 8.333,333 5.000,000 8.333,333 8.666,666 16.666,666 7.666,666 6.666,666

vozilo ne posjeduje kqu~ vozilo ne posjeduje kqu~ vozilo ne posjeduje kqu~

vozilo ne posjeduje kqu~

- Poreska uprava PC Doboj vr{i direktnu prodaju pokretne imovine zaplijewene kod poreskog obveznika-du`nika DOO “Kompanija- Ku{qi}“, Brod, ul. Svetog Save bb, JIB 4400125830008, iz razloga {to je ista ostala neprodata nakon prve i druge licitacije. - Pokretna imovina se prodaje po lotovima i za istu je odre|ena najni`a cijena. Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti, najkasnije 24 sata prije po~etka direktne prodaje, na adresu: Poreska uprava PC Doboj ul. Svetog Save 1. Odjeqewe za poreske obveznike, kontrolu i naplatu sa naznakom: “ponuda za direktnu prodaju - ne otvaraj“. - Ponude mogu dostaviti sva pravna i fizi~ka lica. - Svi ponu|a~i moraju biti prisutni otvarawu ponuda. - U~esnici dokazuju svoj identitet li~nom kartom, paso{em ili ovla{}ewem kao punomo}nik ili zastupnik pravnog lica. - Ponude se podnose bez polagawa depozita. - U ponudi se mora jasno navesti pokretna imovina koja se `eli kupiti i cijena koju ponu|a~ nudi. - U slu~aju da ponu|a~ koji ponudi najvi{u cijenu nije prisutan, pokretna imovina se prodaje drugom ponu|a~u koji ponudi slede}u najpovoqniju cijenu. Ako najni`a cijena nije postig-

nuta, Komisija mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatqivim. - Ukoliko du`nik uplati ukupan iznos obaveze prije po~etka direktne prodaje, ista se ne}e odr`ati. - U slu~aju da je vi{e ponu|a~a dalo istu ponudu, Komisija odr`ava licitaciju izme|u tih ponu|a~a. - Otvarawe ponuda izvr{i}e Komisija dana 15.4.2010. godine u 12 ~asova u prostorijama Poreske uprave PC Doboj, ul. Svetog Save 1, kancelarija broj 15. - Ponu|a~ je du`an izvr{iti uplatu za pokretnu imovinu koja je predmet direktne prodaje u roku od osam dana od dana odr`avawa direktne prodaje, u protivnom }e se smatrati da je isti odustao od ponude. Pokretna imovina se predaje kupcu kada podnese dokaz o pla}awu svih obaveza proisteklih iz kupovine i kada je uplata primqena na ra~un prinudne naplate. - Zaplijewena pokretna imovina mo`e se pogledati dana 14.4.2010. godine od 10 do 13 ~asova, na lokaciji parking prostora tr`nog centra “Ekvator“, na lokaciji Kumsale, ul. Dunavska bb, Bawa Luka. NA^ELNIK ODJEQEWA Savo Mi}i}, dipl. ek.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 35

36 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u 120 m2 s centralnim grijawem, s gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od 3 dunuma u Bawoj Luci, na kraju Petri}evca 1'1, tel. 38765/687-451. Prodajem mawu ku}u i 10 dunuma zemqe na magistralnom putu Bawa Luka - Prijedor, preko puta "Petog neplana", ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 066/626734. Prodajem polovinu nedovor{enog dupleksa P+I+II+P 220 m 2 korisnog prostora, 212 m 2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajemo seosko imawe, ku}u i 40 dunuma zemqe obradive, Glamo~ani, tel. 585-613. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem odmah useqivu ku}u u Kne`evu, prizemqe, sprat i visoko potkrovqe, gara`a, plac 1.430 m2 pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena 55.000 KM, tel. 051/591-968, 061/468-511 i 061/349-399. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Trnu 350 m2 stambenog i poslovni prostor, tel. 065/671-964. Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa poslovnim prostorom kod gorwe kapije “Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nedovr{enu ku}u na sprat 10 h 7 sa potkrovqem, 6 dunuma zemqe, 4 pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 065/314562. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m 2 , ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u 9x8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m 2 zemqe u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem ku}u 9x10, lokacija Drago~aj u blizini {kole, papiri uredni 1/1, gra|evinska dozvola, cijena po dogovoru, tel. 066/832343, 051/381-332. Prodajem dvije ku}e na placu od 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, tel. 065/635-030. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}e u Buyaku, 105.000 KM, 200.000 KM, 280.000 KM i 300.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori {tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Mijewam ku}u u Slavonskom Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Gradi{ci mijewam za Bawu Luku ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7x4 m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe, tel. 065/663-787; 051/831-232. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u, 120 m 2 , u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, obradive, tel. 585-613. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 , u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e plus dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. 065/800-040. Prodajem ku}u i placeve u Rami}ima i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, pos lovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem dvije starije ku}e na parceli 1.000 m2, Paprikovac, tel. 066/174-334. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom -ogra|eno sa placem 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, u Ko~i}evu, op{tina Gradi{ka, tel. 065/417581. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Marjanovi}i) kod pumpe "Nafta trans" mawu useqivu u ku}u sa gara`om na placu 300 m2 1/1; 39.000 KM, tel. 065/906-356; 066/307-643; 051/214-368. Prodajem ku}u 9,50h8, m podrum, sprat, potkrovqe, nedovr{ena 531 2 m oku}nice u Srpcu, tel. 065/005464; 065/677-138. Prodajem ku}u u Trnu sa 4 stana i poslovni prostor, plac 900 m2, tel. 065/585-824. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u povoqno sa placem, od “Tempa” pet minuta automobilom, tel. 066/953-807. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2 ili mijewam za stan na Stra~evici, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u u centru kod “^ajaveca” po novom regulacionom planu dozvoqena gradwa zgrade, 15 h 12, P+2+M, tel. 066/446-903. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u, mo`e zamjena za Bawu Luku, tel. 065/535-685; 051/305-597. Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Slatini, sa gara`om, tel. 066/369-864. Bawa Luka, Rosuqe, Trive Amelice 17, prodajem ku}u na sprat na perceli od 400 m2, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u sa 1.700 m 2 oku}nice, visoko prizemqe 7x7, voda, put, struja, 7 km od Bawe Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, mo`e i zamjena za Beograd ili Budvu, tel. 065/773-740. Prodajem dvije ku}e na placu od 1.600 m 2 na Tuwicama, tel. 065/562-426. Prodajem vi{e ku}a na raz li~itim lokacijama u Bawoj Luci, u`i i {iri dio grada, tel. 065/698-012. Prodajem na Pobr|u ku}u sa

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
placem od oko 230 m2, tel. 065/698012. U Dervi{ima prodajem ku}u P+1 sa placem od 370 m2, uz stari gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u 8h9 na sprat, ul. Avalska 46, tel. 051/423-274. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na atraktivnoj lokaciji, gara`a i podrum, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem ku}u u Bawoj Luci Buyak blizu "Intereksa", pri zemqe +sprat, dvije gara`e, tel. 065/370-779. Prodajem useqivu prizemnu ku}u na placu od 430 m2, ulica Pionirska 33, tel. 065/972-569. Prodajem ku}u, Star~evica 125 m2, "marles", tvrda gradwa, cijena 1.520 KM/m 2 , blizu fakulteta, {kole i vrti}a, tel. 065/825-393. Prodajem vikend ku}u na tri eta`e 7h7, dunum zemqe, ogra|eno, 1/1, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/318-829. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u kod Bawe Kula{i 5+S, gara`a, kotlovnica, 300 m2 placa, namje{teno, odmah useqivo, bez ulagawa, tel. 065/518947. Izdajem namje{tenu ku}u kod "Kosmosa", porodi~nim i zaposlenim osobama, tel. 065/528247. ZAMJENA Mijewam ku}u u Bawoj Luci za ku}u li stan u Igalu, Herceg Novom, sve 1/1, tel. 065/635-904. IZDAVAWE Izdajem u prizemqu ku}e stan, ul. Alekse [anti}a kod “Sirana”, tel. 066/748-681. Izdajem sprat ku}e u centru preko puta zgrade Vlade, studentkiwama i ozbiqnim zaposlenim djevojkama, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem namje{tenu dvori{nu ku}u u Obili}evu, tel. 066/328896. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem garsoweru u ku}i namje{tenu ili nenamje{tenu, poseban ulaz, balkon, kablovska, ul. Rade Marjanca 4, tel. 051/313785. POTRA@WA Ozbiqan bra~ni par tra`i ku}u sa mawom oku}nicom oko Bawe Luke na ~avuwe, tel. 065/894-894; 051/305-597. PONUDA Vlasenica, potreban mla|i bra~ni par - mo`e i sa djecom. Mi smo stariji i nemamo djece, imamo ku}u i solidno imawe. Detaqi po dogovoru, tel. 065/714562.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA Prodajem dvosoban stan 59 m2 na drugom spratu u centru,sa dva balkona. U stanu je odlicno grijawe, tel. 387 65/523-100. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, Obili}evo, Krfska ul, tel. 387 65/208-318. Prodajem stanove u ^elincu od 32 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, tel. 051-551-332; 387 65/332-828. Prodajem dvosoban stan 40m2, drugi sprat, lift i garsoweru

28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765/ 518-567. Prodajem hitno i povoqno renoviran dvosoban stan, ekstra lokacija, tel. 38765/832-572, 051/309-675. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516927. Prodajem stan 46 m2 u crvenim zgradama, Rosuqe, tel. 065/581773; 065/966-808. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove svih veli~ina, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci dvo iposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, visoko prizemqe, u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 051/437934; 065/763-941. Trosoban stan, 76 m2 u Boriku 8. sprat, 2 balkona, pogled na Vrbas, mijewam za ku}u do 10 km od centra, zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 065/328-538. Prodajem stan u Novoj varo{i, 42 m2, tre}i sprat, cijena 2.150 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem stan 37 m2 + ostava (novogradwa), tel. 065/894-510. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, drugi sprat, u Boriku, sre|en, cijena 106.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dvosoban stan 61m2, prizemqe Kozarska 12, cijena 116.000 KM, tel. 051/464-468, 065/872-000. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m 2 , tel. 065/986-453. Prodajem stan u Novoj varo{i, 29 m 2 , prizemqe, ul. Dragi{e Vasi}a, tel. 066/235-816. Prodajem stan u ulici Stepe Stepanovi}a, 46 m2, novogradwa, drugi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/ 165-323. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Stra~evici, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, baraka u Buyaku, ulica Marka Lipovca, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan u nasequ Ada, 50 m2, novogradwa, tel. 066/235-816. Bawa Luka, Obili}evo, Krfska 42, prodajem stan 74 m2, prizemqe,

OGLASI dvije spava}e sobe, dvije terase, klime, podrum, tel. 061/404-625. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 2 m , {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan 42 m2, prvi sprat, kod MUP-a, ul. S. Stepanovi}a, tel. 065/371-611. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan, 83 m 2 , na po~etku Star~evice, kod “Aleksandrije”, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, \ede Kecmanovi}a 1, tel. 065/621-017; 051/ 303-378. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636545. Prodajem stan u Aleji Svetog Save, 66 m2, prvi sprat, tel. 066/ 235-816. Prodajem stanove svih struktura u staroj i novoj gradwi na podru~ju grada Bawe Luke, tel. 065/511-121. Prodajem stan u Boriku 78 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, tel. 066/235-816. Prodajem stan 61 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem stan u Srpskoj ulici, Borik, 78 m 2 , prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem stan 36 m2, osmi sprat na atraktivnoj lokaciji, Carice Milice 4, cijena 2.000 KM/m 2 , ura~unat porez, tel. 066/488396,051/314-148. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem nov stan, 57 m2, ~etvrti sprat, ulica Stepe Stepanovi}a, cijena 2.350 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem useqiv stan 74 m2 na trgu u Prwavoru, prvi sprat, tel. 065/636-733. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan, 89 i 94 m2, Pentagon, i baraku u Lazarevu, tel. 065/549-687. Prodajem dvoiposoban stan u Lakta{ima-Laktingova zgrada, tel. 065/785-028. Prodajem stan u Boriku, 52 m2, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 41 m2, ul Cara Lazara 50, Obili}evo, tel. 066/977-724. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456130; 450-281. Prodajem stan, 54 m2, tre}i sprat, renoviran, vlasni{tvo 1/1, Obili}evo, tel. 065/640-056. Prodajem trosoban stan, 86 m2, naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan, 86 m 2 , ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan, 71 m2, prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636545. Prodajem stan 44 m 2 , ul Kolubarska 4 kod restorana "Or hideja", Hiseta, tel. 066/742-581. Prodajem stan, 45 m 2 , u Novoj varo{i, Ravnogorska 15, drugi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/858-557. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, tel. 065/636-545. Povoqno prodajem novoizgra|eni stan 44 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/400-145. Prodajem hitno stan u Karingtonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem u centru grada dva stana od po 55 m2, jedan na drugom, a drugi na ~etvrtom spratu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, drugi sprat, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem trosoban stan 77 m2, drugi sprat, sa centralnim grijawem i kablovskom, tel. 066/360097; 066/641-487. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m 2 , u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stanove u Bawoj Luci 32, 38, 41, 48, 49, 50, 55,89, 91 i 94 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem dva nova stana od 33 i 61 m 2 , drugi sprat u Novoj varo{i, preko puta zgrade Vlade, tel. 065/516-927. Prodajem stan 74 m 2 u Obili}evu kod "Naprijedovog" igrali{ta, cijena po dogovoru, a mo`e i zamjena za mawi uz doplatu, tel. 066/986-462. Prodajem stan, 62 km, Slavka Rodi}a 2A, Bawa Luka, tel. 066260 -062; 350-365. Prodajem stan 45 m 2 , Obili }evo, ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem nov, useqiv trosoban stan, 79 m2, tre}i sprat, ul. Romanijska (grijawe, lift) , cijena 1.890 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Hitno, jeftino, povoqno, nevjerovatno, prodajem stan od 61 m2, ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76 , ~etvrti sprat, lift i ostava, tel. 066/137-371; 051/315-362. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262-917. Prodajem nov dvoiposoban stan, 53 i 64 m2 i trosoban, 68 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, 66 m2, tel. 065/624-186. Prodajem nov useqiv trosoban stan 79 m2, III sprat, ul. Romanijska, cijena 1.890 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 2, tel. 065/815-527; 051/460-938. Prodajem petosoban stan od 128 m2 u "marlesovim" zgradama komplet renoviran po cijeni od 1550 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem 4-soban stan od 120 m2 novi, nadgradwa u Mejdanu po 1.200 KM/m2, tel. 065/526-426. Prodajem trosoban stan od 51 m2 novogradwa po 1.950 KM po m2, tel. 065/526-426. Prodajem trosoban stan od 60 m2, novogradwa po 1.600 KM/ m2 na Lau{u, tel. 065/526-426. Prodajem trosobne stanove od 60, 61, 63, 68 i 71 m 2 na vi{e lokacija, tel. 065/526-426. Prodajem dvosobne stanove od 46, 47, 50, 56 i 60 m2, tel. 065/526426. Prodajem jednosobne stanove od 28, 37 i 40 m2, tel. 065/526-426. U strogom centru Bawe Luke prodajem stan 40 m2, tel. 065/698012. Prodajem super komforan dvosoban stan 60 m 2 , ~etvrti sprat u B. Luci, tel. 065/698-012. Prodajem vi{e stanova na razli~itim lokacijama u novogradwi od 30-84 m2, tel. 065/698012. Prodajem stan 69 m2 u centru grada, prvi sprat, dva balkona ul. Vase Pelagi}a 160.000 KM, tel. 065/514-520; 065/396-584. Prodajem stanove, nova gradwa od 30, 42, 46, 48, 50, 80 i 84 m2, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban stan u Boriku 35 m2, cijena 69.000 KM, tel. 066/235-195. Prodajem trosoban stan u centru Bawe Luke, kod Okru`nog suda, prvi sprat + podrum + gara`a ili mijewam za ku}u u Biha}u, tel. 051/219-798; 065/979805. Prodajem dvoiposoban stan, 56 m2, II sprat, Bulevar, tel. 066/208807. Prodajem stan u Sarajevu na Grbavici, 53 m2, tel. 00381/63-8161416. Prodajem dvosoban stan 44 m2 i trosoban 79 m2, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.650 KM/m 2 , tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvoiposoban stan, 61 m 2 , ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 74 m 2 , Bawa Luka, Obili}evo, Krfska, prizemqe, dvije terase, podrum, klime, dva kupatila, tel. 066/697771. Prodajem nov useqiv stan, jednosoban 34 m 2 , prvi sprat na Lau{u, tel. 065/277-647. Prodajem jednosoban stan 39 m2, peti sprat, Borik, tel. 065/277647. KUPOVINA Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956300. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan 60 m2 u Sarajevu za Beograd, Novi Sad, U`ice, Kragujevac, Bawu Luku, Bijeqinu, tel. 056/482414,033/545-439, 545,435. Mijewam jednosoban stan 41 m2 u centru Bawe Luke za dvosoban u centru, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven), zvati od 15.30 do 21 ~as, tel. 051/307-514. Mijewam stan od 75 m2 u Novoj varo{i za dva mawa jednosobna sve u B. Luci, tel. 065/791-692. Mijewam trosoban stan, 76 m2, Borik, tre}i sprat za dvosoban u Boriku, prvi ili drugi sprat, tel. 065/696-347. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Bawa Luka, trosoban stan 83 m2, mijewam za ku}u do pet km od grada ili prodajem, tel. 011/64331-9178; 066/435-416. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214169. Izdajem jednosoban, a mo`e i dvosoban, stan sa grijawem, odvojen ulaz, namje{ten, ulica Bo`idara Ayije. Telefon 065/ 697-037. Izdajem stan, 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa, sa grijawem, za 2 studenta, 130 KM po osobi, plus utro{ak struje, tel. 38765/ 270-797.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 37 Izdajem zaposlenim samcima namje{ten, jednosoban stan 38 m2 u zgradi-centar, tel. 387 65/567648. Izdajem dvosoban stan u Prwavoru, tel 065/491-921 Izdajem jednosoban namje{ten stan, za dvije osobe, poseban ulaz, Lau{, tel. 051/281-218. Izdajem jednosoban stan, Borik, kod fakulteta, tel. 065/530-055. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u nasequ \. \akovi}a, tel. 051/200-074; 066/255-7 99. Izdajem namje{ten stan mo`e i po le`ajima, Paprikovac, B. Luka, tel. 066/529-015. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, privatna ku}a, tel. 051/214057; 065/205-109. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/952-646. Izdajem prazan jednosoban stan, Bawa Luka, Rosuqe, crvene zgrade, tel. 066/304-275. Apartman u Igalu izdajem povoqno na du`i period, sa dvije odvojene sobe, tel. 00382/31-335144. Izdajem stan od 48 m2, namje{ten, centralno i izdajem ku}u za stanovawe ili za kancelarije, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Izdajem stan 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa sa grijawem za dva studenta, 130 KM po osobi plus utro{ak struje, tel. 065/270797. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan blizu PMF-a, Nova varo{, tel. 065/629-100. Izdajem polunamje{ten stan u prizemqu ku}e, cijena 220 KM, Alekse [anti}a, tel. 065-639674; 066/748-681. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, sa grijawem, Vojvode Sin|eli}a 36, zvati uve~e, tel. 051/351-826. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, blizu centra, tel. 051/216-786. Izdajem jednosoban stan, polunamje{ten, tel. 065/526-338, 051/305-892. Izdajem super komforno namje{ten dvosoban stan u Bawoj Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/808-770. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, tel. 413-538; 066/978-721. Izdajem jednosoban stan polunamje{ten, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635449. Izdaje se jednosoban stan, namje{ten u zgradi, prvi sprat, centar, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban stan ili garsoweru, namje{teno na Paprikovcu, tel. 065/697-806. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem stan 30 m2 u dvori{noj zgradi, naseqe Srpske toplice, cijena 100 KM, zvati iza 17 ~asova, tel. 062/752-598. Izdajem prazan stan dvosoban, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 051/280-922. Izdajem ekstra namje{ten stan povr{ine 88 m2 u strogom centru Bawe Luke, cijena do dogovoru, tel. 065/580-880. Izdajem dvoiposoban prazan stan, prizemqe, ul. Mirka Kova~evi}a, Mejdan, tel. 066/405965. Izdajem jednoiposoban stan, namje{ten, u centru grada, cijena 400 KM, tel. 065/936-588. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a, poseban ulaz, ul. B.@eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem u `utim zgradama nov do sada nekori{}en, namje{ten trosoban stan, drugi sprat, lift, centr. grijawe, kablovska, prednost stranci, tel. 065/516-927. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i , poseban ulaz, sve odvojeno, tel. 051/280990. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e i sobe u potkrovqu, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem u Beogradu jednoiposoban stan 44 m2, sa centralnim grijawem, na Vra~aru, tel. 00381 69/353-0822; 065/662200. Izdajem trosoban stan, 80 m2, u ku}i, idealan za predstavni{tvo sa ~etiri parking mjesta, tel. 065/206-555; 00381/ 63-809-6624. Besplatno izdajem namje{tenu ku}u u Motikama uz malu pomo} u doma}inskom odr`avawu, tel. 065/644-500. Izdajem namje{ten dvosoban stan, Obili}evo, tel. 066/521-047. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Nova varo{, ul. Srpskih pilota, tel. 065/525-010. Izdajem garsoweru u Rosuqama. Obezbije|en parking, tel. 065/ 988-590. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, ul. Stepe Stepanovi}a 206, kod “Incela”, tel. 065/707-190. Izdajem komforno namje{ten stan u B. Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/286178. Izdajem dvosoban stan kod “Tasa”, ul. Poqski partizanski bataqon 10, tel. 051/352-751. POTRA@WA Ozbiqna pedantna osoba tra`i stan ili ku}u na ~uvawe, uz pla}awe re`ije, relacija Trapisti - Ko~i}ev vijenac, tel. 065/789-106. PONUDA Primam cimerku u dvosobnom stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem poslovne prostore, 44, 48, 60 i 160 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Cara Lazara, 45 m2, na dvije eta`e, tel. 066/235-816. Prodajem ili izdajem namje {ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni prostor, 30 m 2 , kafi} u radu u zgradi “^ajavec” kod stadiona u B. Luci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem poslovne prostore od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u Rosuqama, tel. 065/371-611. Prodajem nov poslovni prostor, 80 m2, u centru i 68 m2 u Mejdanu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosiqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165323. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, 15 m2, Vilsonova ulica, tel. 066/235-816.

38 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu na po~etku [u{wara, 300 m od autobuske stanice, tel. 065/624480; 065/329-765. Prodajem 1.650 m 2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem 2,5 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 150 m od glavnog puta, pola pod vo}em, tel. 051/281-218. Prodajem 5 dunuma zemqe sa 50 vo}aka, brdovit predjel, sun~ana strana, 300 m od autobuske stanice, cijena 3.000 KM po dunumu, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem {umu, 1.800 m2, u Debeqacima, uz asfalt, pogodno za vikendicu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te, 3.800 m2, uz stalni potok i na glavnom putu, blizu autobuskog stajali{ta, Dowi Barlovci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem devastiran objekat i plac kraj Vrbasa, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem plac 450 m2 na Paprikovcu sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Stra~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlas ni{tvo 1/1, tel. 065/817'374. Prodajem zemqi{te, 32.000 m2, u Kuqanima (pogodno za hale), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8, pokriven, 1/1, uz asfalt, u Drago~aju, cijena 35.000 KM, tel. 065/612983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 20.000 evra, tel. 065/687913; 051/435-685. Prodajem zemqu u Peto{evcima uz glavni put kod firme “Oroz”, mo`e u placevima, svi papiri uredni, tel. 065/877-566. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem gra|evinski plac, 440 m2, na Petri}evcu kod nove crkve, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem u ^esmi deset dunuma zemqe sa starom ku}om, tel. 065/539-699. Prodajem plac sa temeqom u Drakuli}u, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/424-620; 065/639-295. Prodajem 9 dunuma zemqe u selu Tro{eqi, prema Srpcu, 100 m od gavnog puta, tel. 066/360-880; 755436. Prodajem plac 450 m2 sa mawom tro{nom ku}om u Dowoj Novoseliji (Begbunar), cijena 25.000 KM, tel. 065/923-213. Prodajem 10 dunuma zemqe 6 km od Prwavora uz asfaltni put prema ^elincu, tel. 065/636-733. Prodajem plac od 500 m2, ul. Tuzlanska 76 na Star~evici, papiri uredni, tel. 051/424-876. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima, i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [argovcu, voda, struja i asfalt, tel. 066/257-465; 066/923769. Prodajem placeve kod Roguqi}a jezera u okolini B. Luke, dozvo-

OGLASI Izdajem poslovni prostor, centar - 1, glavna ulica, novogradwa, 41 m2, parking, ekskluzivan, za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor na dobroj lokaciji u Bawoj Luci, ul.Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor 45 m2, Nova varo{, tel. 066/847-036. Izdajem poslovne prostore na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada za apoteku i specijalisti~ku ambulantu, mo`e i za druge namjene, tel. 065/565-919. Izdajem u centru grada pos lovni prostor, 50 m2, prizemqe (tri kancelarije), kod apoteke “1. maj”, Milana Tepi}a 27, tel. 065/729-212. Izdajem poslovni prostor 90 m2 na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada, pogodan za sve namjene, tel. 065/565-919. Izdajem ili prodajem poslovni prostor 18 m2 u Tr`nom centru "TOM" Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije sa parking prostorom, Star~evica, tel. 065/512-035. Izdajem poslovni prostor 80 m2 sa vi{e parking mjesta u blizini Sajma,, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor u ulici Branka Popovi}a kod "Intereksa", tel. 066/266-629. Izdajem poslovni prostor 27 m2 u nasequ Petra Preradovi}a iza Medicinske elektronike, tel. 065/051-306. Izdajem povoqno poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju, kancelariju i sl., ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Dajem u zakup poslovni prostor 140 m2, dobra lokacija, za vi{e nemjena, trenutno ugostiteqstvo, tel. 065/068-663; 065/297-493. Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima 150 m2 sa upotebnom dozvolom, tel. 051/532-250; 065/294-606. Izdajem lokal 24 m2, Aleja Svetog Save 59, slobodan od 1.4.2010., tel. 065/567-011. qena gradwa i papiri ~isti+, tel. 00385915518619. Prodajem plac, 1.700 m 2 , za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7.000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem zemqi{te za gradwu individualnih stambenih, poslovno-stambenih i poslovnoprivrednih objekata, tel. 065/511121. Prodajem uz autoput kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, tel. 065/ 371-611. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawa Luka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem u Motikama kod {kole 1.650 m2 zemqe (dva placa), pored puta, cijena 30.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem 10 dunuma zemqe i 10 dunuma {ume 2 km od Bawe Slatina. Voda, asfalt, struja, telefon, pogodno za vo}wak, tel. 065/183-237. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2 kraj asfalta, udaqeno od kasarne u Zalu`anima 1 km, tel. 066/294-008. Prodajem plac u Vrbawi kod Zelenog vira, 920 m2, tel. 464-458. Prodajem plac, 4.000 m2 zemqe, u Prijakovcima, voda, struja na placu, tel. 065/549-687. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima, pored autoputa prema “Popovi}“ otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem zemqi{te za grobnicu na Novom grobqu, Bawa Luka, tel. 065/398-605. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem plac u [u{warima, 1.605 m 2 , udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650289. Prodajem plac 420 m 2 za vi kendicu uz rijeku Vrbawu, tel. 065/549-687. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605445; 051/413-257. Prodajem plac, 700 m 2 , u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac na Paprikovcu ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/009-593. Prodajem plac za gradwu stambeno-poslovnog objekta sa potrebnim papirima, tel. 065/635-904. Prodajem zemqu u Rami}ima uz magistralni put za Prijedor i zemqu uz autoput, tel. 065/698-012. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549-687.

Prodajem poslovne prostore od 60 do 150 m2 u gradu i poslovno proizvodne objekte na {iroj gradskoj lokaciji, tel. 065/511-121. Prodajem nekori{}en poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom, 55 m2, Kraqa Alfonsa 48A, cijena 4.700 KM/m 2 , tel. 065/511087. Prodajem poslovno-stambeni objekat 155 m2/90 m2, iza apoteke "1. maj, ul. Bra}e Panti}a 6, tel. 065/214-745. Prodajem poslovne prostore: 30, 43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 360 m 2 , 700, 1.260 i 1.460 m 2 , tel. 065/549-687. Prodajem pekaru, 160.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem kiosk u Tr`nom centru “Kastel” u Boriku, tel. 066/253490. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Bawa Luka, tel. 065/900-040. Pordajemo atomsko skloni{te 337 m2, renovirano, u “^ajavecu”, tel. 271-315; 214-929. Prodajem kancelarijske poslovne prostore od 100 do 800 m 2 u Tehni~koj zgradi u “^ajavecu”, tel. 051/271-315. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613. Prodajem opremqenu pekaru, tel. 065/631-613. Prodajem halu, Trn, tel. 065/631613. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor (70 m 2 ) u Novoj varo{i, centralno grijawe, 3 kancelarije, 3 telefona, tel. 065698-508; 065/565-513.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem na du`i period poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, pogodan za razne djelatnosti. Blizu zgrade Vlade, tel. 387 65/621248. Izdajem lokal 100m 2 u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima, alarm, parking, ba{ta, 3 mokra ~vora, tel. 065/673-376; 387 65/990-830. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawoj Luci, centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem kancelarije, ul. Gr~ka 17, 64m2, tel. 387 65/186-503. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila u povr{ini 1800 m2 sa kancelarijom na glavnoj cesti u Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem povoqno poslovni prostor 18,50 m2, pogodno za kancelariju u prizemqu stambene zgrade, tel. 387 65/757-280. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom

za razne namjene, ul. Wego{eva 55 a, B. Luka, tel. 065/530-030. Izdajem poslovni prostor u centru grada 75 m2 kod NLB-banke sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor u Boriku, 20 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor ,kancelarija i skladi{te ili dvije kancelarije, 36 m 2 kod restorana "^ajavec", cijena 360 KM, tel. 066/446-903. Izdajem tri kancelarije u baraci, ul. Jovana Du~i}a 40, Bawa Luka, tel. 051/214-933. Izdajem poslovni prostor 42 m2 u strogom centru Bawe Luke ul. Prvog kraji{kog korpusa 19, novogradwa, tel. 051/454-864. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u Obili}evu Bulevar V. S. Ste panovi}a 26 m2, tel. 066/235-816. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, Majevi~ka 20 E, B.Luka, kod `utih zgrada, tel. 065/065/784-849. Izdajem povoqno vi{enamjenski poslovni prostor 80 m2, ul. Mla|e ]usi}a bb, na glavnom putu, tel. 065/973-561; 065/063-311. Izdajem poslovni prostor, 145 m2, pet kancelarija, mo`e pojedina~no, 10 KM/m2, ul. Jevrejska pored kluba “Kruna” (dva mokra ~vora, klima, alarm) - biv{a {kola “Dialogos”, tel. 065/623658. Izdajem poslovni prostor u centru grada 50 i 75 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, tel. 063/118-488. Izdajem poslovni prostor, 100 m 2 , za kancelarije, cijena 600 KM/mjesec, tel. 065/549-687. Izdajem 100 m 2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, B. Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 22 m2, ima upotrebna dozvola, namjena prodavnica mje{ovite robe,cijena 150 KM, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovne prostore od 136 m2 i 51 m2 na Lau{u (po~etak) Kara|or|eva, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor, 60 m2 sa dvije kancelarije i skla di{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 500 KM, tel. 051/213-166. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i dvije kancelarije 42 m2 Nova varo{, Tina Ujevi}a 9, tel. 066/819-345. Izdajem poslovni prostor u Jevrejskoj ulici 74 m2, povoqno, tel. 065/936-831. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 50 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 30 m 2 , ul. Branka Popovi}a 97, tel. 051/371527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, povoqno, tel. 065/526-338. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 45 m2, tel. 066/235816. Izdajem poslovni prostor oko 60 m2 za mirnu djelatnost (kancelarije, salon, ordinacije i sli~no), ulica I. F. Juki}a, centar, tel. 063/904-603. Lokal veli~ine 21 m2 izdajem u B. Luci, Stepe Stepanovi}a 175, tel. 065/489-288. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, odmah useqiv, sa dokumentacijom, tel. 051/370-298. Izdaju se kancelarijski prostori, 37 i 49 m2, povoqno, strogi centar grada, tel. 051/226-800; 065/514-170.

PLACEVI
PRODAJA Prodaje se plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m2, tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih 200 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306147. Prodajem dva placa 1000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1 i tri od 400m2, tel. 387 66/129644. Prodajem placeve u blizini Lova~kog bara, put Bawa LukaPrije~ani razli~itih povr{ina, gradska voda, struja, kanalizacija, put, ravan teren, odli~na lokacija, tel. 387 65/161-284. Prodajem 2 placa u ul. Du{ana i Vlade Kopawe, 3 km od centra, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1. Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem 5 dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264-113; 051/580-138. Prodajem plac u Rovinama sa salivenim temeqom i plo~om, pomo}nim objektom i gra|evinskom dozvolom, cijena po dogovoru, tel. 387 65/641-017. Prodajem zemqi{te, 15.500 m2 (jedna cjelina) u Dowim Barlovcima sa pomo}nim objektom, asfalt, struja, voda, tel. 051/437-934; 065/763-941.

OGLASI Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem parcelu 1.070 m2 na Paprikovcu, tel. 066/174-334. Prodajem zemqi{te u Dru govi}ima, ~etiri dunuma sa svim papirima, 1/1, tel. 051/318-170. Prodajem dva placa u [argovcu kod prodavnice “Jabuka”, 1.300 m2, 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, tel. +385/44-535 503. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u Drakuli}u, povoqno 1/1, tel. 065/926-261; 051/381-249. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci, lakta{ka op{tina, tel. 051/217-986. Prodajem dva odvojena placa od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599. Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Pavlovac, iznad tvornice ko`e, tel. 066/897-469. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. Prodajem plac u Drago~aju, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/462587; 065/972-883. Prodajem placeve od 951 do 3.648 m2 u Kuqanima, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem gra|evinske placeve 1.250 m 2 op{tina Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem dva dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem plac, 2.100 m 2 , kod “Toplane”, tel. 065/631-613. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem plac 1/1 u Glamo ~anima, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem plac sa vikendicom u Prijakovcima sa 105 ari, vrlo povoqno, mo`e SMS, tel. 00381 65/668-9719. Prodajem dva placa u Motikama 763 + 741 m2, cijena 17 KM/m2, tel. 066/264-138. Prodajem plac u Rije~anima Lakta{i, voda, struja, ogra|eno, dozvola za gradwu, povoqno, tel. 066/266-629. Prodajem placeve kod Roguqi}a jezera, Bawa Luka, 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 00385 91/551-86-19; 065/826-730. Prodajem plac u Prija~anima, temeq, voda, struja, asfalt, povoqno, tel. 065/450-302. Prodajem placeve u Vrbawi, Preswa~ama, povoqno, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na vi{e lokacija za individualnu i stambenu izgradwu, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na Rebrovcu i u Dervi{ima, sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{warima 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem zemqu 13.500 m2 uz autoput Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/698-012. Prodajem zemqu 16.000 m 2 uz magistralni put za Prijedor, Bawa Luka - Rami}i, tel. 065/698012. Prodajem plac od 500-1.100 m2, Prije~ani, 6 km od centra Bawe Luke, 1/1, ku}i{te, uvedena stuja, voda i asfalt na placu, tel. 065/970-068, 066/847-606. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod auto-praonice “Dado”, vlasnik 1/1, dozvoqena gradwa, uz sami asfaltni put, tel. 065/679-481. Prodajem plac 1.210 m2 u Trnu kod {kole, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlas ni{tvo 1/1, tel. 065/817-374. Prodajem placeve u Adi kod "Niskogradwe", 3 km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. KUPOVINA Kupujem plac u Bawoj Luci ili okolini, tel. 00381 64/3319178;387 66/435-416. Kupujem plac ili vikendicu uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawoj Luci, tel. 063/956-300. ZAMJENA Mijewam plac za gradwu stambeno-poslovnog objekta sa potrebnim papirima za gradwu za stan ili ku}u u Igalu ili Herceg Novom, tel. 065/635-904.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 39

MOTORNA VOZILA
PRODAJA “Golf 2” 1,6 D, 1986. god., registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 2.900 KM, tel: 065/037-119. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971583 i 065/410-485. Prodajem “ford fijestu” 1,6 D, 86. godi{te, registrovana do 9 mjeseca, cijena povoqna, tel. 066/521-976. Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina 1986, tel. 065/817-374. Prodajem “mercedes gen{er” ugra|en plin, ful oprema, motor i limarija dobri, tel. 051/461397. Prodajem teretni kombi “folksvagen” T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem prikolicu za traktor sa 2 osovine ili mijewam za sviwe, tel. 065/5133-672. Prodajem “zastavu 128”, tel. 065/406-506. Prodajem “audi jaje” 1,6 dizel, 87. godi{te, povoqno, registrovan do kraja juna, tel. 065/784-098. Prodajem “kavasaki” GPK750+R, 89. crveno-bijeli, remus, istekla registracija, vlasnik, 3.100 KM, tel. 065/317-474. Prodajem "fijat uno", 90. godi{te, metalik plavi, 55 KS, registrovan do 9/010, tel. 065/805000. Prodajem “mercedes” C'220 CDI, o~uvan, registrovan, klima, silver, alu. felge, kuka, vlasnik, 16.500 KM, tel. 065/988-062. Prodajem “kadet” 1,6 dizel, 1988. godi{te, registrovan do septembra, vlasnik, motor odli~an, cijena 1.150 KM, tel. 065/351-431. Prodajem skuter “Jamaha” 125, 93. o~uvan, 100 km/h, istekla regisracija, ~etvorotaktni, hitno, 500 evra, tel. 065/696-380. Prodajem motocikl “kavasaki” ZX-1000-RX Niwa, o~uvan, crvenocrni, 87. istekla registracija, 2.000 KM, zamjena za automobil, B. Luka, tel. 063/962-774. Prodajem “opel kadet 1.6 D”, 88. g. p. karavan, u ispravnom stawu, registrovan do 9/10. g, cijena 1.000 KM, tel. 065/690-031. Prodajem “ford sijeru” 1.8 ghia, 1990, registrovan 10.10. bordo, o~uvan, {iber, naslowa~, podiza~i, spojler, 2.100 KM, tel. 065/843-252. Prodajem “mercedes” 190 dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “orion dizel” 1600, 1987, o~uvan, pet brzina, mi{ boja, ~etvoro vrata, 1.600 KM + registracija, na rate, tel. 065/485-955. Prodajem ili mijewam za jeftinije "mercedes A klasa", 1,7 dizel, 2001. godi{te u super stawu, tel. 065/528-247. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM, tel. 066/928-436. Prodajem "reno megan" 1.9 DCi, 2004. godina, ful oprema, kao nov, registrovan godinu dana, cijena 12.300 KM, tel. 065/040-404. Prodajem skuter Keeway Hurricane, malo kori{ten, pre{ao 400 KM, trajna registracija, 49 cm3, tel. 065/491-112. Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 2000 godi{te, klima, 4 vrata u ekstra stawu, fabri~ka boja, cijena 6.700 KM, tel. 065/040-404. Povoqno prodajem automobil “reno 18” (1983) u voznom stawu, registracija iza{la pro{le godine, zvati u 20 ~asova, tel. 300551.

SOBE
IZDAVAWE Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentkiwi ili poslovnoj djevojci, Obili}evo, blizu Gradskog mosta, tel. 38765/544-189. Izdajem dvokrevetnu sobu za studente veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem namje{tenu sobu u nasequ Obili}evo, blizu fakulteta, tel. 065/301-515. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351062. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 051/306-467. Izdajem sobe u nasequ Borik sa centralnim grijawem, namje{teno, za jednog studenta, tel. 065/878-614. Izdajem studentu namje{tenu jednokrevetnu sobu, tel. 051/215169. Izdajem namje{tenu dvo krevetnu sobu sa centralnim grijawem i kupatilom u Novoj varo{i, poseban ulaz, tel. 065/306-483. Izdajem mu{karcu, studentu, nepu{a~u sobu u centru grada, tel. 065/797-368. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Gradskog mosta uz Vrbas za studentkiwe, sve novo, tel. 065/544189. Izdajem namje{tene sobe, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem ve}u namje{tenu sobu, sa kupatilom i hodnikom, poseban ulaz, nova gradwa, tel. 051/280-488.

Prodajem "ladu nivu" g.p. 1996. na plin, motor 1,7, kuka, o~uvana, tel. 065/276-550. Prodajem "zastavu 128", 89. godi{te, B. Luka, tel. 065/646013; 066/288-629. Prodajem povoqno "pe`o 605" dizel, 94. godi{te, registrovan do kraja godine, mo`e i zamjena za mawe, tel. 065/528-247. Prodajem yip “micubi{i pajero”, dizel 2.300, 62 KW, povoqno, registrovan do kraja go dine, tel. 065/068-663; 065/297493. Prodajem povoqno “golf 2”, registrovan do decembra, tel. 051/781-188. Skuter “Piaggio Free 50”, 2002. godina proizvodwe, pre{ao 15.000 km, u odli~nom stawu, trajno registrovan, cijena 950 KM, tel. 065/833-659. Prodajem "golf 2", benzin, 87. g. p, hitno, vrlo povoqno, tel. 065/907-969. Prodajem “golf 2” 1,6 D, godina proizvodwe 1986., tel. 065/817-374. KUPOVINA Kupujem stare motore iz II svjetskog rata ili samo dijelove u bilo kakvom stawu, tel. 065/342713. ZAMJENA Mijewam "lancia thema" 2.0 i.e, 88. g.p. registrovan, za mawi auto, tel. 065/938-401. DIJELOVI I OPREMA Prodajm “golf 2” u dijelovima, tel. 065/355-519. Prodajem elektropodiza~e stakla za "golf II" sa 4 vrata sa prekida~ima i instalacijom, cijena 130 KM, tel. 065/894-570. Za "opel tigra” trebaju mi dijelovi - oko klime, tel. 387 65/336-869. Prodajem dijelove za "{kodu feliciju", tel. 387 65/303-904. Prodajem razne felge za automobil, prodajem far za “audi 6” i “korsu”, tel. 065/931-383. Prodajem “pireli” gume 22550-50 R 19m+s, ~etiri komada, tel. 065/931-383. Prodajem kanyu za vozilo “pe`o 206”, za{tita od kra|e, tel. 065/696-422. Prodajem farove, `migavce, {top svjetla, retrovizore, zadwi trap, lafete, za “mercedes 124”, tel. 065/218-600.

Prodajem liniju za dejonizaciju vode i ma{ine za proizvodwu gaziranih, negaziranih sokova, sirupa, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493.

TRGOVINA
PRODAJA Prodajem tri rashladna ure|aja, vertikalnu kru`nu vagu 20 kg, fiskalnu kasu “alteru”, tel. 065/817-374. Prodajem proizvodno trgovinsko, transportno preduze}e, nije radilo, cijena 1.200 evra, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem tri rashladna ure|aja vertikalna, kru`nu vagu 20 kg, fiskalnu kasu “altera”, tel. 065/817-374.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA Prodajem ugostiteqsku pe}, kombinacija struja-plin, sa rernom, proizvo|a~ “Igo” Qubqana, tel. 065/588-889. Prodajem profesionalni kafe-aparat, tri grupe, o~uvan, ispravan, ili mijewam za automobil, motor, tel. 065/204-890.

POQOPRIVREDA
PRODAJA Prodajem motokultivator, tel. 065/401-381. Prodajem farmu za uzgoj sviwa i dva hektara zemqe prve klase u Peto{evcima, ~etiri km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski materijal, povoqno gotovi {ahtovi, tel. 387 65/541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, nove tri ~esme za sudoper i umivaonik, novu tu{ bateriju sa crijevom, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388094; 066/252-990. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za vikendicu ili ku}u dimenzija 5h6 m, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodajem hrastove suve madre ne{to vi{e od kubika, pod kubik, tel. 051/280-990. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Prodajem polovne drvene prozore i balkonska vrata, tel. 355288. Prodajem suvu hrastovu fosnu 5 sm, du`ine 2.20 cm i 3.30 cm, tel. 065/666-233.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem tokarski stroj (morando) sa mjernim i reznim alatom, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirk ulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem komplet tokarsku radwu, strug, bu{ilica, presa 10 t, univerzalna brusilica i popratni alat, tel. 065/845-715. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostetqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem punionicu “kokakole”, “fante”, “sprajta”, “radenske”, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3.000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac SB-26 profesional MK-2”, ispavna, kao nova, tel. 061/473-481.

VIKENDICE
PRODAJA Prodajem vikendicu P+S+PK, dimenzije 7h7, sa 1.400 m 2 zemqi{ta, na rijeci Vrbawi, naseqe Vrbawa, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu - ku}u, cijena po dogovoru, sedam kilometara od centra B. Luke, tel. 051/318-829. Prodajem brvnaru vikendicu bez zemqe veli~ine 3,5 h 2,5 m, zvati poslije 19 ~asova, tel. 066/248231. Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu sa 2 dunuma zemqe, vo}em, sve u ogradi, tel. 066/683-034. Prodajem vikendicu 5h5 sa 3.100 m2 zemqe, zasa|eno vo}e, Desna Novoselija kod pilane “Partalo”, tel. 461-956.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B. Luka, tel. 066/138-032.

MUZIKA
PRODAJA Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60 , 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206060.

40 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI Prodajem P4 3.2 1GB DDR2 80GB HDD DVDRW crno srebrni sa 17 in~a lcd 350KM. Mi{, tastatura, odli~no stawe. Garancija, tel. 387 65/540-885. Prodajem pe} za eta`no grijawe 23 kv kori{}ena 2 sezone, cijena povoqna kontakt, tel. 051/304-559; 387 66/541-304. Prodajem laser za trajnu depilaciju, PALOMAR NEO LUX, 60.000 bliceva, tel. 38765/186-503. Prodajem gotov spomenik, dva grobna mjesta na Gradskom grobqu B. Luka, tel. 051/216-254. Prodajem sto okrugli fi-90 cm sa 4 stolice od metala cijena po dogovoru, i prodajem tepih vuneni 3,5 h 2,5 m, povoqno, tel. 051/315548. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem su|e i stolove za 300 osoba, {ator za 120 mjesta, tel. 066/266-629. Prodajem fiskalnu kasu "altera", tel. 065/666-130. Prodajem fiksni telefon "panasonik", sa 20 brojeva, prenosivi, dometa 50 m, ispravan, cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem vitafon, tel. 051/214551. Prodajem kravu sa teletom pod garancijom, tel. 065/535-934. Prodajem umivaonik, tri nove ~esme za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom, novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane i mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, {oqu za WC, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem skije sa vezovima i pancerice br. 42, tel. 065/657-384. Prodajem novi dje~iji bicikl, to~kovi 16 coli, povoqno, tel. 065/398-182. Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem hrastovu kukuruzanu, tel. 065/513-672. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300. Prodajem karabin 30-06 optika “cajs”, sa~maricu “suhl” 12 mm, dvogled 20h60, lova~ko sve~ano odijelo br. 50, tel. 065/528-966. Prodajem vrlo povoqno kompjuterski sto za kancelariju, veoma povoqno, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem grobnicu sa {est mjesta "Sveti Pantelija" u B. Luci - povoqno, tel. 065/514-227; 319-451; 051/216-067. Prodajem puwa~ za videokamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom puwewa, 30 KM, B. Luka, tel. 066/345-056. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinograde i pulceve za gra|evinarstvo, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402307. Prodajem "vulmark" posteqinu (jastuk i }ebe) x 2, neotpakovano, B. Luka, tel. 352-645. Prodajem {ator za ~etiri osobe sa kabinom, a mo`e i zamjena, tel. 065/513-672. Prodaje se betonska grobnica za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju” 140h88 cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Prodajem prikolicu za motor ili bicikl, tel. 051/372-070. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom "jamaha" 40 ks, tel. 065/927-086. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Izdajem le`aj za jednog studenta, Solunska 12, tel. 066/897469. Prodajem kamp prikolicu, tel. 065/179-691. Prodajem pi{toq 7,65, o~uvan, jeftino, posjedujem dozvolu, tel. 065/056-482. Prodajem bojler od 80 l, nov, jeftino, bijele boje, tel. 065/056482. Prodajem “{imano” bicikl, tel. 065/174-022. Prodajem "ergoline" solarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem sedam ko{nica dobrih i zdravih p~ela, tel. 065/ 215-522. Prodajem 25 p~eliwih dru{tava u LR sanducima sa 20 ramova, mo`e i bez sanduka, tel. 065/491406. Hitno prodajem glavoper, radno frizersko mjesto, vapozom i lupu, tel. 065/567-210. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, slovena~ka proizvodwa, tel. 355-288. Prodajem pivske gajbe sa fla{ama, povoqno, tel. 065/707190. Prodajem porodi~nu grobnicu, “{estica” na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534748. Prodajem rakijski kotao, rosfraj, 130 litara sa automatikom na vi{e vrsta goriva, ru~ni rad, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem baletanke crne i bijele, ko`a, biv{a "Jugoplastika" Split, svi brojevi od 32-41, cijena po dogovoru, tel. 065/794-702. Prodajem novu {iva}u ma{inu sa dosta operacija za {ivawe, cijena povoqna, tel. 051/311-140. Prodajem el. {poret, fri`ider, ve{-ma{inu, {iva}u ma{inu, polovan kau~, dvije foteqe i bure za rakiju, tel. 066/210-170. Prodajem p~eliwa dru{tva ekstra kvalitetna, cijena po dogovoru, tel. 066/870-776. Prodajem ve}i fitnes step trena`er, cijena 200 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. KUPOVINA Kupujem kontejner za stanovawe, tel. 065/824-108; 051/301-289.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem ve{-ma{inu i fri`ider wema~ke proizvodwe, tel. 052/333-666. Prodajem “grundig” televizor crno-bijeli, ispravan, povoqno, tel. 051/308-749.

NAMJE[TAJ
PRODAJA Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723. Prodajem jeftino (100KM) ugaonu garnituru: trosjed na razvla~ewe, dvosjed i ugao, tel. 065/923-732. Prodajem televizor (veliki ekran) tri godine star, ispravan, "sony trinitrn" kolor, povoqno, tel. 065/517-910. Prodajem plinski {poret sa 4 ispravna kola, povoqno, tel. 051/308-749. Prodajem po veoma povoqnoj cijeni kuhiwski sto sa stolicama i vitrinom, te jedan krevet sa du{ekom i ladicama za posteqinu i dva tepiha, tel. 065/215-522.

USLUGE
OSTALO Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Izvodimo hidro izolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 051/311-263; 387 65/773-852. ^i{}ewe i odr`avawe stanova. Slobodan termin ponedjeqak i srijeda. Dubinsko usisavawe madraca, ~i{}ewe mebla i tepiha, tel. 387 65/582-485; 066/437-100. Vr{im profesionalno prevoz putnika automobilom sa klimom, cijena povoqna na daqe relacije, tel. 387 65/834-011. Pronala`ewe podzemnih voda bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawe Luke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. [kola ra~unara “Giga Com puters” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Tretman najnovijim ruskim aparatima "eliton" vakuum, masa`a, darsonvalizacija, tel. 051/305-742. Tepih servis - Obili}evo (Mejdan) prawe tepiha, odvoz - dovoz besplatan, tel. 066/899-187; 066/863-900. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe, radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Dajem instrukcije iz hemije za osnovnu {kolu, tel. 065/358-500.

Elektri~ar vr{i zamjenu elektroopreme, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Profesor ruskog jezika prevodi sve vrste tekstova sa ruskog na srpski i obrnuto, tel. 065/232644. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364-424. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257534. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Radila bih u ku}i kod odraslih qudi mo`e i starijih i bolesnih, tel. 065/448-767. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Profesor matematike daje ~asove gimnazijalcima, tehni~arima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit, tel. 051/217-260; 065/837295. Ku}ni majstor vr{i vodo i elektro radove, popravke, ot~epqewe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511,438-116. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena 4 KM/m 2 i ostale poslove, tel. 066/850-695. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938401. Usluge cijepawa drva hidra uli~nim cjepa~em i usluge rada motornom pilom, tel. 065/345-604. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, indikatora, interfona, monta`a bojlera, instalacije itd, tel. 065/566-141.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Poklawam malo {tene, rasni mje{anac, malog rasta i umiqato, qubiteqi `ivotiwa javite se, tel. 051/319-806.

ZAPO[QAVAWE
Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u kafi}u, tel. 065/909-128. Kafe slasti~arna prima 2 konobara, 2 radnice u {anku i ~ista~icu, tel. 38765/531-182. Vrijedni, perspektivni qudi, neophodni inostranoj kompaniji, puno radno vrijeme, tel. 066/537853. Nezaposleni i oni koji `ele dopunski raditi kao saradnici menayeri u kompaniji "Zepter" neka se jave, tel. 065/642-094. Tra`im komercijaliste sa podru~je Bawe Luke, zvati od 9 do 17 ~asova, tel. 066/980-742, 051/ 300-896. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Predstavni{tvu inokompanije potreban voza~ sa sopstvenim kombijem za prevoz saradnika, tel. 065/882-209. Potrebna radnica za rad na poslovima konobarice, tel. 065/588-889. In`ewer ma{instva tra`i posao, tel. 065/432-514. Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 065/614-854. Potrebna konobarica za rad u kafi}u u centru grada, tel. 065/752-600. Imam 16 godina, hitno mi je potreban posao u auto-praonici ili sli~no, u okolini Lakta{a ili u Trnu, tel. 065/947-155. Potrebni saradnici za rad u osigurawu, mo`e i dopunski posao, tel. 065/932-539. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/653-232.

LI^NI KONTAKTI
Udovac tra`i `enu do 63 god. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa za qep{i `ivot udvoje, tel. 387 65/869-208. Galantan gospodin visokog nivoa, zrelih godina iz EU u Bawoj Luci, ne pu{i. @eli upoznati djevoku - damu, ~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel. 38765/821-831. Slobodan momak, 23 godine, tra`i da mu se jave samo djevojke, SMS, MMS, prednost mla|im curama, tel. 387 66/478-039.

GARDEROBA
PRODAJA Prodajem unikatne maturske haqine, tel. 065/902-804. Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku garderobu, ko{uqe, pantalone, sukwe, majice, veste itd., tel. 065/767-888. Veleprodaja italijanske garderove na sni`ewu, do|ite i uvjerite se u na{ kvalitet, tel. 065/165.747. Povoqno prodajem mu{ku i `ensku polovnu ko`nu jaknu, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

RAZNA ROBA
PRODAJA Prodajem dvije umjetni~ke slike, tel. 387 65/531-182.

Telefon:

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 41

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 6.4.2010. godine, u 63. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi suprug, otac i djed

NEDEQKO (Uro{a) RISTI]
Sahrana }e se obaviti 9.4.2010. godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Krupi na Vrbasu, zaselak Seryani. O`alo{}eni: supruga Gordana, sinovi Dalibor i Dragan, brat Bogdan, snaha Quba, unu~ad Nedeqko, Milica i Milo{ te ostala rodbina i prijateqi 597 B-7 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NEDEQKU
od sina Dalibora sa porodicom.

597 B-7 M

42 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE
Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom ocu Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 6.4.2010. godine, u 73. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga

NEDEQKU

NEDEQKU

od supruge Gordane. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

od sina Dragana. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

STANA (Milo{a) GRBI]
1938 - 2010. Sahrana }e se obaviti 8.4.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Perduv u Bawoj Luci. O`alo{}eni: suprug Tomo, sinovi Dragan i @eqko, unuke An|ela i Andrea, snaha Vesna, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 575 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav snahi

NEDEQKU

NEDEQKU

od brata Bogdana. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

od kumova ^oli} Radojice, Adrijane i Jovana. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

STANI NEDEQKU NEDEQKU
od Dragice Stupar sa porodicom. 575 A-1 M Posqedwi pozdrav kom{inici od unuka Nedeqka. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom dedi Posqedwi pozdrav dragom prijatequ od unuke Milice. 596 A-6 M

STANI
od Milke sa porodicom. 585 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

STANI GRBI]
od porodice Ritan.

JASMINU
Sestra Vesna sa porodicom 576 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

NEDEQKU

NEDEQKU

586 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

od unuka Milo{a. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom svekru

od prijateqa Qubomira i Borke Vrawe{. 596 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom

JASMINU NEDEQKU NEDEQKU
Brat Nedeqko sa porodicom 576 A-1 M Tu`no sje}awe na voqenu k}erku od snahe Qubice. 596 A-6 M Tu`no sje}awe na dragog supruga Dana 8.4.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog od porodice Stupar. 596 A-6 M

JASMINU
Sestra Bo`ana sa porodicom 576 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

GOJU (Du{ana) MILO[EVI]A
Supruga Amira 588 A-6 M Tu`no sje}awe na dragog supruga, oca i djeda

VELIMIRA TEPI]A
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji 572 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenog sina Dana 10.4.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

JASMINU JEKI]
Svaki dan isto pitawe “za{to“ nam ode tako rano, boli ali te srce isto a i vi{e voli. Otac \or|o i majka Bosiqka 576 A-3

STOJKU KR^MARA
8.4.2000 - 8.4.2010. Supruga Stoja, sin Zoran, k}erke Branka i Vi{wa 583 A-3 M

Dana 10.4.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

GOJU

Supruga Amira, sin Gordan, k}erka Hana, unuk Filip i unuka Sofija 588 A-6 M

GOJU MILO[EVI]A
Tri godine bola i tuge kako si napustio na{e `ivote. Majka Miqka 570 A-4 M

VIDE KNE@EVI]
U pe tak, 9.4.2010. go di ne u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku }u na grobqu Kne `e vi }i, Piskavica. Pozivamo prijateqe, rodbinu i kom{ije da nam se pridru`e. Sin Krstan sa porodicom 577 A-4 M

SAVKE GRAONI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 574 A-8 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 43
Sje}awe Dana 8.4.2010. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 6.4.2010. godine u 74. godini `ivota prestalo da kuca plemenito srce na{e drage

PETRA (Mirka) RA^I]A GOJKO ^ERKETA
6.4.1993 - 6.4.2010. Voqeni nikada ne umiru. Sestra Perka sa porodicom 533 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu Dana 8.4.2010, godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Brda, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji: supruga Petra, sinovi Mile i Dragan, snahe Nevena i Sawa, unu~ad Nemawa, Jelena, Marija i Luka 594 A-6 M Dana 16.4.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

MILANA (Milana) ^OLI]A
U subotu, 10.4.2010. godine posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Jer ko voli ne zaboravqa, ko je zaboravio nije ni volio. Pamtimo te s qubavqu i po{tovawem, Tvoji najmiliji 565 A-6 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

DOJU RADI[I]
8.4.2003 - 8.4.2010. Nikada te ne}emo zaboraviti Tvoji najmiliji 578 A-2 M

GROZDI
Posqedwi pozdrav dragoj zaovi

GROZDE (ro|. [obot) KESER
598 A-6 M

od k}erke Svjetlane, zeta Qubomira, unu~adi Tamare i Sr|ana.

Posqedwi pozdrav voqenoj supruzi

GROZDI GROZDI
od snahe Radane.

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 8.4.2010. godine, u 15 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija“ u Bawoj Luci. Povorka kre}e ispred kapele na grobqu “Sveti Pantelija“. O`alo{}eni: suprug Qubomir, k}eri Svjetlana i Suzana, brat Nedeqko, sestre Mira i Gordana, zet Qubomir, unu~ad Tamara, Nata{a, Ivana, i Sr|an, porodice [obot, Keser, [urlan i Zoraja te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 598 B-5

595 A-3 M od supruga Qubomira. Posqedwi pozdrav voqenoj tetki 598 A-6 M Posqedwi pozdrav uvijek veseloj, pozitivnoj i nasmijanoj majci i baki Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragoj sestri

GROZDI GROZDI GROZDI
od bratanica Biqane i Sawe. 595 A-2 M Posqedwi pozdrav dragoj baki koja nas je uvijek hrabrila i podr`avala. Od k}erke Suzane, unuka Nata{e i Ivane 598 A-6 M Posqedwi pozdrav dragoj

SIMI [OBOTI
od kuma Gaji} Du{ana sa porodicom. 574 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu od brata Nedeqka, bratanica Biqane i Sawe i snahe Qeposave. 595 A-6 M

GROZDI KESER

SIMI [OBOTI
od kuma Kecman Sretka, Mirjane, Sawe i Sa{e. 574 A-1 M

GROZDI
od unuke Tamare i unuka Sr|ana. 598 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

od Udru`ewa penzionisanih prosvjetnih radnika grada Bawa Luke “Rana jesen“. 601+602 A-6 M U petak, 9. aprila, navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama moj dragi brat

DU[ANU
od unuka Du{ka i Jadranka, unuke Gordane i praunu~adi @elimi ra, Ale ksan dra, Dra ga na i Milice. 600 A-2 M

ZDRAVKO PATRA[
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob i polo`iti cvije}e. S bratskom qubavqu i po{tovawem, Zoran Patra{ s porodicom 599 A-8 M

44 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 45

46 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Razlika izme|u nas i Hamburga je {to kod wih nema egoizma. Interes ekipe je u prvom planu, a u Standardu to nije tako. Igra~i su sebi~niji, u Belgiji se to pre}utkuje, ali ne i u Nema~koj. Milan Jovanovi}, fudbaler Standarda
FOTO: ARHIVA

Partizanu 20 miliona dinara
Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas najavio je da }e nagraditi KK Partizan sa 20 miliona dinara. “Crno-bijeli“ su trebali da dobiju deset miliona, ali su se ~elnici srpske prestonice odlu~ili da plasman na “Fajnal-for“ Evrolige nagrade sa duplo ve}im iznosom.

Milorad Dodik i Dragan Todori}, direktor Partizana

Testovi pod znakom pitawa
Bawolu~ki voza~ Boris Miqevi} vjerovatno }e propustiti jedine testove pred po~etak sezone u {ampionatu “Seat Leon Supercopa“. Miqevi} jo{ uvijek ~eka {pansku vizu i ukoliko danas ne podigne paso{, ne}e sti}i na testirawa koja po~iwu u petak.

Plasman Partizana na turnir ~etvorice u Parizu je uspjeh za cijelu Srbiju, ali i za Republiku Srpsku i sve Srbe na ovom svijetu, rekao Dodik za “@urnal“
BEO GRAD - Pre sre }an sam {to je Ko {ar ka {ki klub Partizan izborio plasman na “Fajnal-for” u Pariz. Ne samo zbog sportskog uspjeha ve} i zbog ~iwenice da je pokazano da se energijom, voqom, ali prije svega tim skim ra dom i je din stvom, mo`e do}i do zacrtanog ciqa. Ovo je za beo grad ski “Sportski `urnal“ istakao premijer Republike Srpske Milorad Dodik poslije veli~anstvenog uspjeha “crno-bijelih“, koji su eliminacijom izraelskog Makabija priredi li ko {ar ka {ko ~u do u Evropi. - Plasman Partizana na turnir ~etvorice je uspjeh za cijelu Srbiju, ali i za Republiku Srpsku i sve Srbe na ovom svijetu. To je fenomenalan uspjeh, jer znam s koliko malo su trener Du{ko Vujo{evi} i wegova ekipa postigli mnogo - rekao je Dodik, po~asni predsjednik kluba, za “@urnal“. - Svi bismo mogli i morali mnogo toga da nau~imo od Partizanovih ko{arka{a. Cijeli srpski narod, a naravno i politi~ari. Moramo da budemo jedinstveni, moramo da ra di mo na ko le kti vnos ti, na zas tu pawu zajedni~kih interesa. Moramo da po{tujemo svoje i sebe. Lijepo je uva`avati druge i

Navija~ i vizionar
nikoga ne treba potcjewivati, ili mu nanositi {tetu. Ali, prije svega treba raditi na borbi za interese sopstvenog naroda, gdje god se on nalazio. Taj kolektivitet se mo ra wego va ti, jer ra zje diweni smo sla bi ji, a to mnogi jedva ~ekaju - rekao je Dodik, ina~e veliki navija~ Partizana.

Ogroman doprinos Milorada Dodika uspjehu Partizana

FK Drina iz Zvornika, ~lan Prve lige RS, u subotu nije isplatila obaveze prema slu`benim licima, ta~nije sudijskoj trojci Sini{i Radi}u, @eqku Latinovi}u i Rodoqubu Stefanovi}u, te delegatu Vladi Komlenu i kontroloru Stevanu Brati}u. Klub je prijavqen Savezu. Fudbalski sudija Premijer lige BiH iz Tuzle Mithat Arnautovi} u utorak na “Ko{evu“ nije tr~ao fizi~ke norme pred delegacijom UEFA, {to automatski povla~i wegovo “skidawe“ sa liste. Ipak, on }e suditi Kup duel Zriwski - @eqezni~ar i prvenstveni me~ “@eqo“ - Borac.

“TREBA da u~imo od igra~a Partizana“
I sam premijer Republike Srpske ima veliki udio u uspjehu Beogra|ana. On je prije nekoliko godina pru`io izuzetno va`nu pomo} klubu bratimqewem Par ti za na i Igokee i jo{ tada je pri~ao da }e “crno-bijeli“ izrasti u klub stra ho po {to vawa u Evropi.

Podr{ka
Milorad Dodik je skoro prije tri godine shvatio naum dvojice tvoraca dana{weg Partizana Du{ka Vujo{evi}a i Predraga Danilovi}a i pru`io im ruku podr{ke. Mnogi su tada sumwi~avo vrtjeli glavom. Dodik je rekao Vujo{evi}u jo{ tada da slobodno Partizan krene na vrh Evrope, da }e od wega imati svesrdnu podr{ku. Poslije nekoliko dana u Beogradu je potpisan ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi Partizana i Igokee, napisao je “Sportski `urnal“.

Foto dana
Plan i ciq uprave je prvo mjesto u Regionalnoj ligi Republike Srpske, grupa zapad i plasman u vi{i rang, drugoliga{ko dru{tvo, {to igra~i i treneri odra|uju na terenu. Me|utim, da bi mogli sve da ostvare, kao za sve ostalo, potrebne su finansije i mnogo boqi uslovi za rad i opstanak ovog 80-godi{weg kolektiva. Redovna sredstva od grada za ovakve ciqeve su mnogo mawa od potrebnih, s obzirom na to da smo i pro{le godine dobili oko 40 odsto mawe od planiranog. Ipak, nadamo se da }e ove godine na{ stadion u Srpskim toplicama u}i u program za neophodno i potrebno renovirawe od strane Administrativne slu`be grada i Ministarstva za porodicu omladinu i sport u Vladi Republike Srpske. Pro{le jeseni smo aplicirali u ove dvije institucije za renovirawe terena i klupskih prostorija, po{to je zemqi{te na kojem je stadion u vlasni{tvu grada, a dato je na neograni~eno kori{}ewe FK Vrbas. To je jedan od

Ciq plasman u Drugu ligu Srpske

Milorad Arlov, potpredsjednik FK Vrbas
“Pro{le jeseni smo aplicirali u dvije institucije za renovirawe samog terena i klupskih prostorija“

Prva violina Toronta Kris Bo{ u duelu sa Klivlendovim Entuanom Xejmisonom zaradio je te{ke povrede lica, slomqene su mu dvije kosti, zbog ~ega }e dugo odsustvovati sa parketa, {to }e Reptorsima borbu za plej-of u~initi jo{ te`om.

najosnovnijih uslova za adaptaciju i smatramo da smo blizu ostvarewa `eqa. Ministarstvu smo poslali zahtjev za projekat navodwavawa fudbalskog terena, {to je jedinstvena prilika u gradu, jer sam na{ stadion je svega tridesetak metara o rijeke Vrbas, {to bi u velikoj mjeri umawilo tro{kove navodwavawa. U Komunalno odjeqewe i Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti grada Bawe Luke uputili smo zahtjev za adaptaciju i ure|ewe terena, klupskih prostorija, svla~ionica, ograde, tribina i samog objekta... Znamo da finansijska situacija ove godine nije ba{ najboqa, ali to i nisu tako velika ulagawa za ovako kapitalan kompleks. Smatram da se ure|ewe stadiona BSK-a i ponovo pravqewe stadiona u Krupi na Vrbasu, sa terenom pokrivenim umjetnom travom, pokazalo vrlo korisno za pripremne utakmice mnogih klubova. I prava je {teta {to bar dva takva terena nemaju u samoj Bawoj Luci.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 47

Igokea ubjedqivo pora`ena u [irokom Brijegu

KK Crvena zvezda dobija poja~awe

Aleksandrov~ani poslije prve ~etvrtine gubili sa 17 poena razlike, poslije ~ega nisu uspjeli da se vrate u me~

Kraj ve} na startu

Sti`e Jelovac
BEOGRAD - Stevan Jelovac (21 godina, 208 centimetara), centar Mega vizure, trenira sa ko{arka{ima Crvene zvezde i mogao bi da poja~a tim za predstoje}u Superligu. Jelovac je ove sezone odigrao 23 utakmice za Megu u Ko{arka{koj ligi Srbije, u kojoj je ostvario prosjek od 14,3 poena i 6,1 skok. Ukoliko potpi{e, mladi centar bi bio tre}e poja~awe ekipe Aleksandra Trifunovi}a iz Mega vizure po{to su prethodno na Mali Kalemegdan stigli mladi reprezentativci Stefan Stoja~i} i Du{an Katni}.

Ko{arka{i Drine vratili se iz Francuske

Stekli iskustvo
ZVOR NIK - Dva de se tak mla dih ko {ar ka {a Dri ne iz Zvornika, uzrasta od 13 do 15 go di na, bo ra vi li su tokom vaskr{wih praznika u Francuskoj, gdje su u gradu @i vors, u~es tvo va li na tra di ci onal nom omla din skom turniru. U konkurenciji 12 ekipa iz Fran cus ke, Wema ~ke, [vaj car ske, Le to ni je i BiH, igra ~i ro |e ni 1997. go di ne osvo ji li su dru go mjes to, dok su omla din ci

(1995. godi{te) bili osmi. - Bila je ovo prilika da se na{i mladi igra~i oprobaju u jakoj me|unarodnoj konku ren ci ji. Ste ki smo dragocjeno iskustvo koje }e mnogo zna~iti u daqem napredovawu ovih mladi}a. Zahvaquje mo Ra dni ku iz Bjeqine koji nam je ustupio ter min za u~es tvo vawe na ovom turniru - rekao je Zoran Vasili}, trener u ekipi Drine. D. G.

Devet me~eva NBA lige

Juti produ`etak
\urica (Igokea) i Puqko ([iroki) PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

[I RO KI BRI JEG Ko{arka{i Igokee do`ivjeli su jo{ jedan ubjedqiv gostuju}i poraz. U derbiju ~etvrtog kola “Lige 6“, Aleksandrov~ani su sa 70:94 pora`eni od [irokog, koji se tako istakao kao glavni favorit za {ampionski lovor. Do ma }in je agre si vno otvo rio su sret, uz ~vrstu igru u odbrani, koja je vrlo brzo da la re zul ta ta. Pre -

dnost Hercegovaca je iz minuta u minut rasla, pa se na prvi odmor oti{lo sa “plus 17” u korist [irokog.

U SUBOTU protiv Bosne
U nastavku susreta, puleni Drage Karali}a uspjeli su da pove`u redove i u pre os ta le tri ~et vrti ne odigraju gotovo ravnopravno sa doma}inom. Me|utim, ni u jednom trenutku nisu imali priliku da stignu “minus“ i ozbiqnije zaprijete razigranom lideru, koji posli je ~e ti ri run de je di ni ima maksimalan u~inak. Jedan od kqu~eva poraza Igokee le`i i u slabom skoku, s ob zi rom na to da je [iroki u tom segmentu bio dominantan - 43:30.

Tabela
1. [iroki 2. Igokea 3. Sloboda 4. Bosna 5. Zriwski 6. ^apqina 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 0 0 0 2 1 1 3 3 360:285 319:303 268:264 228:241 235:262 188:243 8 6 5 5 3 3

- Trebali smo da odigramo ~vrsto i agre si vno, da kontroli{emo skok, ali nismo ispo {to va li do go vor. Predali smo se ve} na startu, a uz to nismo ni poga|ali lake poene. Ne tra`imo oprav dawe za sla bu igru, ali treba imati na umu da je ovo prakti~no nova ekipa i da je potrebno vrijeme da se koc ki ce slo `e. Ne ma mo mnogo vremena do sqede}eg ispita. Ve} u subotu na noge nam dolazi Bosna i moramo da po pra vi mo mno go to ga uko li ko `e li mo do }i do slavqa - bio je ja san {ef struke Igokee Drago Karali}. Rezultati ~etvrtog kola: [IROKI BRIJEG: [iroki - Igo kea 94:70, igra no sino}: SARAJEVO: Bosna Slo bo da, ^APQINA:

^apqina - Zriwski. U petoj rundi se sastaju, subota: ALEKSANDROVAC: Igo kea - Bo sna, MOS TAR: Zriwski - [i ro ki, TU ZLA: Slo bo da ^apqina. [IROKI IGOKEA 94 70

WUJORK - Program u NBA ligi ponudio je devet me~eva, a najuzbudqivije je bilo u Solt Lejk Sitiju, gdje je Juta, ko{evima Derona Vilijamsa 1,1 sekundu prije kraja produ`etka, savladala Oklahomu sa 140:139. Bio je to najefikasniji me~ ove sezone u kojem je Nenad Krsti} u~estvovao sa osam poena uz {est skokova i dvije blokade za pora`eni tim. Rezultati: Klivlend - Toronto 113:101, Filadelfija - Detroit 103:124, Va{ington - Golden Stejt 112:94, [arlot Atlanta 109:100, Wujork - Boston 104:101, ^ikago - Milvoki 74:79, Memfis - Hjuston 103:113, Juta - Oklahoma 140:139 poslije produ`etka, Sakramento - San Antonio 86:95.

(30:13, 21:19, 20:19, 23:19) DVORANA: “Pecara“. Gledalaca: 2.000. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Haris Bijedi}, Medin Du{kaj (Sarajevo). [IROKI: [temberger 12, Planini} 5, Milekovi} 14, Naletili}, ^olak, Ramqak 9, [praqa 10, Puqko 8, Longin 7, Petkovi}, Mejson 17, Grgat 12. Trener: Ivan Veli}. IGOKEA: Batler, Jawu{evi} 14, Bocka 12, [ekularac 5, \urica 2, Komatina, \ikanovi} 14, Fekete, \urkovi}, \erasimovi} 12, Blan{ard 5, Masi 6. Trener: Drago Karali}.

Predrag Stojakovi}, ko{arka{ Wu Orleans Hornetsa

"Srbija ima tim za budu}nost"
WU OR LE ANS - Iako te 2003. go di ne ni je bi lo govora o zavr{etku wegove
FOTO: AGENCIJE

Predrag Stojakovi}

re pre zen ta ti vne ka ri je re, Pre drag Sto ja ko vi} je posqedwi put za nacionalni tim igrao ba{ na Evropskom prvenstvu u [vedskoj. Po vre de, umor i dru ge okol nos ti ka sni je su ga udaqile od plavog dresa, a kada je Du{an Ivkovi} postao selektor Srbije, zajedno su do{li do zakqu~ka da je Pe|ino vrijeme pro{lo. - Naj pa me tni je je bi lo da se po vu ~em. Stvo ren je tim za budu}nost, ogromnog potencijala i to su igra~i koji moraju da se razvijaju zajedno. Rezultati se ve} vide. Iako su izuzetno mladi, stigli su do finala Evropskog prvenstva. Ja sam sa repre zen ta ci jom u`i vao u

svemu {to je mogu}e, sada je red na druge - rekao je Stojakovi} za sajt {panske ACB lige.

“NE ZNAM da li sam potreban klubu“
Jedan od najboqih {utera u istoriji NBA lige ima jo{ godinu dana ugovora sa Wu Orleans Hornetsima. - Iskreno, ne znam {ta }e biti sa mnom, ni da li sam po tre ban klu bu. Pred po~etak sezone su mi najavili da }u malo biti u senci i pri pre mao sam se za tu ulo gu. On da su pro me ni li pri ~u i re kli da }u bi ti me|u nosiocima igre. Ali

nijednog trenutka se nisam osetio kao jedan od vode}ih igra~a, kao {to sam bio u Sakramentu - dodao je Peja. Stojakovi} je najavio da }e poku{ati {to boqe da se fi zi ~ki pri pre mi za sqede }u se zo nu. Os ta nak u SAD mu je prva op ci ja po is te ku ugo vo ra, ali ni je iskqu~eno ni da se vrati u Evropu. - Nameravam da igram u NBA jo{ nekoliko godina, ukoliko budem spreman. Mislim da mogu jo{ nekoliko sezona da igram na visokom nivou. Ali i Evropa mo`e da bu de ide al no mes to za kraj karijere - zakqu~io je Sto ja ko vi}, ko ji }e u ma ju napuniti 33 godine.

Vilijams (Juta) i Krsti} (Oklahoma)

FOTO: AGENCIJE

Predsjednik Makabija [imon Mizhari

Svaka ~ast “grobarima“
TEL AVIV - Predsjednik Makabija [imon Mizhari, pod ~ijim vo|stvom je klub osvo jio pet ti tu la prva ka Evro pe i 38 na ci onal nih {ampionata, ka`e da je poraz protiv Partizana u ~etvrtfinalu Evrolige veoma bolan. - Bila je to samo prolazna sla bost, ali Ma kbi je i daqe “Ponos Izaela“. To mi ovih dana govore i qudi koje sre}em na ulici - rekao je Mizhari. Prvi ~o vjek ti ma iz Tel

Avi va ni je pro pus tio da prokomentari{e ni navija~e Partizana. - Partizan zaista ima nevje ro va tne na vi ja ~e ko ji bo dre tim bu kval no od prvog do posqedweg sekunda. Ponekad znaju da pre|u granicu, pa se tako de{ava da pquju prema klupi gostuju}eg tima i bacaju sva{ta na te ren, ali ka da se sve sabere, morate da priznate da je to fan tas ti ~na pu blika - zakqu~io je Mizhari.

48 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Mehmedalija Mulabdi}, trener golmana u reprezentaciji Tunisa
FOTO: S. ILI]

Pi{e: Slobodan PUHALO

Prvenstvena utakmica elitne fudbalske lige Republike Srpske u Doboju, izme|u starih rivala Sloge i Radnika, zavr{ena je sigurnom pobjedom gostiju. Tako }e u istoriji odmjeravawa snaga ova dva kluba ostati zabiqe`en podatak da su Bijeqinci slavili sa 2:0, a objektivni posjetioci na “Lukama“ bi uz to dodali – zaslu`eno. Naravno, doma}im navija~ima, ali i ostalim gledaocima, nije promakla ni ~iwenica da su fudbaleri Sloge imali vi{e od igre i stvorili neuporedivo ve}i broj stopostotnih {ansi za postizawe gola od rivala, ali da nisu realizovali nijednu. Nisu, jednostavno, imali ni sre}e – pogodili su, izme|u ostalog, po dva puta pre~ku i stativu gola nesavladivog Dragana \or|i}a. Zluradi navija~i Sloge bi pri tome mo`da konstatovali da su wihovi napada~i ~esto, umjesto u mre`u, “ga|ali“ u protivni~kog golmana, ali znaju oni da to ne bi odgovaralo istini. Jer, sude}i bar po ovoj utakmici, mladi i izuzetno perspektivni ~uvar mre`e Radnika imao je svoj dan i branio sve, pa i jedanaesterac, kada je Du{ko Be}arevi} sa bijele ta~ke poslao loptu u wegov dowi desni ugao. ^inio je, {to bi se reklo, ~uda i najzaslu`niji je za sigurnu pobjedu svoga tima. To, dakako, niko ne spori, ali sve vi|eno u pro{lu subotu na “Lukama“ proisteklo je iz 8. minuta ovog me~a kada je arbitar iz Prijedora Igor Radakovi} na~inio veliku gre{ku. Mi}evi} je bio u prodoru, u{ao u {esnaesterac gostiju, proturio loptu kraj \or|i}a i imao otvoren put ka praznoj mre`i, ali golman ga je rukama uhvatio za nogu i oborio. Na op{te iznena|ewe, Radakovi} nije pokazao na bijelu ta~ku, ve} je dodijelio Mi}evi}u `uti karton zbog navodnog simulirawa. Tako \or|i} nije dobio zaslu`eni crveni karton, pa je kasnije izrastao u junaka me~a i omogu}io svome timu pobjedu. Bio je to primjer za fudbalske uybenike kako jedna sudijska odluka mo`e da uti~e na kona~an ishod me~a. A ona je, kada se sve sabere i oduzme, na`alost, bila i najupe~atqivija na ovom derbiju renomiranih protivnika. Gre{ka za nauk.

Gre{ka za nauk

Mehmedalija Mulabdi}

^elnici kluba su obavili veliki posao i klubu vratili onaj duh koji ga je krasio kroz slavnu pro{lost, rekao Mulabdi}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Pripreme za uli~nu trku “Prijedor 2010“

Sti`u pobjednici
PRIJEDOR - Pripreme za 17. me|unarodnu uli~nu trku “Prijedor 2010“, koja }e se odr`ati 13. maja u ~ast Dana op{tine, uveliko traju. Izvjesno je da }e po ustaqenom programu tradicionalne smotre jo{ jednom ulicama grada na Sani pote}i rijeka trka~a svih uzrasnih kategorija, od najmla|ih “cicibana“ do seniora i seniorki. - O~ekujemo da }e u trci, ~iji }e moto najvjerovatnije biti “Volim Prijedor“, prva mjesta u najja~oj konkurenciji braniti reprezentativci Srbije Sowa Stoli}, rekorderka sa devet pobjeda i Mirko Petrovi}, koji je u posqedwe dvije godine osvajao tro fej. I po red eko nom ske kri ze, vje ru je mo da }e mo odr`ati kako takmi~arski, tako i organizaciono visok nivo ove izuzetne sportske manifestacije - istakao predsjednik organizatora, Atletskog kluba Prijedor Marko Golubovi}. Na ~elu Organizacionog odbora, koji broji 20 ~lanova, nalazi se na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}. Generalni pokroviteq ove manifestacije je op{tina Prijedor, a pokroviteq Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. N. \.

BAWA LUKA - Borac je uvi jek bio i os ta }e moj klub, u wemu sam pro veo najqep{e trenutke karijere i sre}an sam {to je posli je te {kog raz dobqa ponovo na pravom putu. Ovo je za “Glas Srpske“ rekao Mehmedalija Mulabdi}, biv{i golman “crvenopla vih“, ko ji je na kra ju jesewe polusezone napustio tim iz Go spod ske uli ce i prihvatio poziv da bude trener u reprezentaciji Tunisa. - Prije svega `elim da za hva lim ~el ni ci ma klu ba {to su obavili veliki posao i Bor cu vra ti li onaj duh ko ji ga je kra sio kroz slavnu pro {lost. Do prije samo nekoliko godina situaci ja je bi la izuzetno te -

{ka, ali, danas, sre}om, nije tako - rekao je Mulabdi}, do da ju }i i da je za hva lan {to mu je uprava iza{la u susret i dala zeleno svjetlo da ode u inostranstvo.

DADO OSVOJIO zlato na prvenstvu Afrike
Po pu lar ni Da do se os vrnuo i na svoj nagli odlazak iz bawolu~kog tima. - Sve se dogodilo iznenada. Dobio sam ponudu iz Tunisa, za koju je najzaslu`ni ji Abas Ar sla na gi}. Oni su po sva k u ci je nu `eqeli nekog iz bawolu~ke {ko le ru ko me ta, a Ako je predlo`io mene. Obavijestio sam predsjednika Igora Babi}a i imao sam deset da na da je pri hva tim ili odbi jem. Ra zma tra li smo

obje opcije i na kraju sam do bio do zvo lu da idem. Ali, da nisu uspjeli da mi na |u za mje nu, si gur no bih se vratio - jasan je Mulabdi}. ^uvar mre`e koji je sa Borcem 1991. godine osvojio Kup IHF-a ve} na prvom ispitu sa reprezentacijom Tunisa okitio se zlatom. - Zva ni ~no sam tre ner gol ma na ju ni or ske i se ni orske selekcije, a mogu da se pohvalim da smo ve} na

prvom takmi~ewu uzeli zlato. Na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, poslije {est godina popeli smo se na krov Afrike, i to pobjedom nad do ma }i nom u fi na lu. Sve se za vr{i lo ide al no, gol mani su bili najboqi dio ekipe, a progla{eni su i za na jus pje {ni je na tur ni ru. Istina, `estoko smo radili puna dva mjeseca, ali se na kra ju is pla ti lo zakqu~io je Me hme da li ja Mulabdi}.

Svjetsko prvenstvo
Mulabdi} bi u reprezentaciji Tunisa trebalo da ostane barem do kraja Svjetskog prvenstva u [vedskoj sqede}e godine. - Za sada je to dogovor, pa }emo vidjeti {ta i kako daqe. Vjerujem da i u [vedskoj mo`emo ostaviti trag i napraviti dobar rezultat - dodao je Mulabdi}.

Internacionalni karate kup “Super ENPI 2010“ u Subotici

Reprezentacija BiH u odbojci

Selektor otkrio adute
SARAJEVO - Selektor mu{ke odbojka{ke reprezentaci je BiH Ni ko la Ma ti ja {e vi} sa op {tio je spisak igra~a za kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo koje je na programu od 7. do 31. maja ove godine. Na spis ku su, te hni ~a ri: Rusmir Halilovi} (Aja~io), @ar ko Ki si} (Par ti zan), @eqko ]ori} (Kakaw), Luka [or maz (Br~ko Je din stvo), sredwi blokeri: Darko Te {i} (Apo lon), Da li bor Mi }i} (Stu dent), Sr|an Cvijanovi} (Optima Modri~a), Yenan Pe ~en ko vi} (MOK Rijeka), Azur Eminovi} (Br~ko Jedinstvo), korekto ri: Sa mir Sa li ho vi} (Ka kaw), Ne mawa Bo `i} (Ri bni ca), Mi lan Pe pi} (Mar ~i ol), Da vor Yom bi} (Strazbur), prima~i: Dragan Blagojevi} (Vara`din), Vladimir Mili}evi} (Radnik), Dejan Pelemi{ (Uko Kropa), Abdel Zolta (Kakaw), Ranko Pupi} (Bul), Sawin Bezdrob (Qubiwe), Armin Mustedanovi} (Briv), libero: Amir ]uran (Mladost, KL), Dragan Gojkovi} (Radnik).

DOBOJ - Na 11. internacionalnom karate kupu “Super ENPI 2010“ odr`anom u Subotici, ~lanovi KK SlogaHemofarm osvojili su ukupno 19 medaqa (tri zlatne, jednu srebrnu i 15 bronzanih). S obzirom na ~iwenicu da je na ovom renomiranom turniru u~estvovalo 96 klubova sa 1.300 takmi~ara iz Po-

Dobojlijama 19 medaqa
qske, Rumunije, Crne Gore, Makedonije, Italije, Federacije BiH, Slova~ke, Wema~ke, Ma|arske, Slovenije, Hrvatske, Rusije, Republike Srpske i Srbije, Dobojlije su ostvarile rezultat vrijedan pa`we. Najvi{e uspjeha u borbama pojedina~no imao je Du{an Jawilovi}, koji je poslije sedam me~eva zauzeo prvo mjesto. Srebrnu medaqu osvojila je Maja Su{i}, a bronzane: Darko Pa ni}, Bo jan Po po vi}, Isidora Mihajlovi}, Dejan Lazi}, Aleksandar Cvijanovi}, Tamara Stojanovi}, Draga na Fi li po vi}, Ne mawa Ne {i}, An |e la [e {lak, Sawa Jankovi} i Marko Markovi}.

NASTUPILO 1.300 takmi~ara iz 96 klubova
U borbama ekipno na najvi{u, pobjedni~ku stepenicu, popela se seniorska ekipa u sastavu: Stefan Radoj~i}, Dejan Lazi} i Darko Pani}. Zlatnu medaqu u ekipnoj konkurenciji u borbama osvojile su juniorke: Maja Su{i}, Violeta Stojakovi} i Miroslavka Bo`i}. Tre}e mjesto zauzele su ekipe kadeta: Bogdan Katani}, Dejan Popovi} i Igor [e{lak, ka-

Najboqi u seniorskoj konkurenciji

FOTO: S. PUHALO

detkiwa: Danka Dujkovi}, Sawa Jankovi} i Biqana Vudrag i seniorki: Swe`ana Jankovi}, Isidora Mihajlovi} i Marijana Lazi}. Bronza je pripala i ekipi `enskih nada u katama: Nata{a [e{lak, Nata{a Brada{evi} i Viktorija Markovi}. - Izuzetno sam zadovoqan rezultatima koje smo ostvarili u Subotici, na jednom od najja~ih karate turnira na Balkanu. Pokazali smo da smo i ovu sezonu zapo~eli uspjehom na me |u na ro dnoj sce ni i ispoqili svoju, u vi{e navrata, dokazanu vrijednost. Budu}i da smo u ve oma te {koj finansijskoj situaciji i da opstajemo samo zahvaquju}i sredstvima sponzora “Hemofarma“, rezultati koje ostvaru je mo su jo{ vre dni ji i zna ~aj ni ji - re kao je {ef stru~nog {taba Sloge Hemofarm Bo{ko Su{i}.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 49

Najve}i proma{aji fudbalskih transfera ove sezone

Liga Evrope

“Redsi“ jure polufinale
NION - Revan{ susreti ~etvrtfinala Lige Evrope na rasporedu su ve~eras od 21.05 ~asova. Najzanimqivija utakmica igra}e se na “Enfild Roudu“ gdje }e Liverpul poku{ati da nadoknadi prednost Benfike iz prvog susreta i izbori plasman u polufinale. U {panskom obra~unu Atletiko Madrid }e ugostiti Valensiju i ima veliku {ansu da pro|e daqe. Parovi: Liverpul - Benfika (1:2 prvi me~), Volfsburg Fulam (1:2), Standard - Hamburg (1:2), Atletiko M. - Valensija (2:2).

Felipe Melo (Juventus)

FOTO: AGENCIJE

Me|u najve}im razo~arewima svakako je ~lan Juventusa Brazilac Felipe Melo. O wegovim igrama ove sezone dovoqno govori i ~iwenica da je od strane fudbalskih gledalaca progla{en najgorim igra~em Serije “A”
zadweg veznog, jedna dobra utakmica ne mo`e da sakrije niz lo{ih predstava. Preko 20 miliona evra Barselona je platila [ahtjoru, a na svojoj pravoj poziciji {topera nije pokazao ni{ta ~ime bi taj novac opravdao. Mario Gomez - Za{to je minhenski Bajern odlu~io da sru{i bundesliga{ki rekord po visini transfera i za Marija Gomeza [tutgartu isplati od{tetu od nevjerovatnih 30-35 miliona evra, u zavisnosti od broja nastupa, osta}e vje~na misterija. Iako je u [tutgartu redovno davao golove, Gomezov nedostatak tehnike je vi{e nego o~igledan, a ni brzina mu nije ja~a strana. Sredinu ovog qeta vjerovatno ne}e mijewati, jer u ovom trenutku ne postoji klub koji }e za wega iskrcati Bajernu onoliko koliko su oni dali “{vabama“. Alberto Akvilani - Najskupqe poja~awe Liverpula proteklog qeta pokazalo se i najve}im proma{ajem u bogatoj zbirci Rafaela Beniteza. Do{ao je iz Rome povrije|en, a kada se oporavio, pokazao je da }e mu trebati puno vremena da se privikne na brzi engleski ritam. Za sada na terenu djeluje potpuno dezorijentisano i te{ko je vjerovati da }e ikada uspjeti da opravda ulo`eni novac.

Arsenal dovodi novog napada~a

[amak postaje “tobxija“

Velike sume novca pojedini klubovi su potro{ili pred po~etak ove sezone i dok su se nekima investicije isplatile, drugi se hvataju za glavu i pitaju {ta im je to trebalo i ~ini se da je pro{lo qeto bilo ne{to bogatije proma{enim transferima nego obi~no. Me|u najve}im razo~arewima svakako je ~lan Juventusa Brazilac Felipe Melo. Doveden je poslije uspje{ne sezone iz Fjorentine za ne{to vi{e od 20 miliona evra, a govorilo se kako je za wegove usluge zainteresovan i Arsenal. O wegovim igrama ove sezone dovoqno govori i ~iwenica da je od strane fudbalskih gledalaca progla{en najgorim igra~em Serije “A“. Mauro Zarate - Nakon {to je pro{log qeta pozajmicu iz katarskog Al-Sada pretvorio u trajni transfer, od Argentinca se o~ekivalo da Lacio povede prema vrhu tabele. Me|utim, samo tri gola u 22 utakmice koje je po~eo sigurno ne vrijede 22 miliona evra, koliko je pla}en. Anatolij Timo{~uk Destruktivni vezista bio je va`an dio ma{inerije u Zenitu iz San kt Petersburga, ali poslije dolaska u Bajern

pro{log qeta nije uspio da se probije do prvog tima Luisa van Gala. Pla}en je oko deset miliona evra, ali nije opravdao ni deseti dio tog iznosa, pa bi ve} ovog qeta mogao nazad u Rusiju ili rodnu Ukrajinu. Dijego - Jedan od uzroka Juventusove u`asne sezone i na doma}oj i na evropskoj sceni je to {to su o~ekivali da }e igru mo}i da grade oko ovog Brazilca. Doveden je iz Verdera za preko 20 miliona evra, ali nije pokazao ni{ta. Karim Benzema - Jak, dobar u skoku i veoma brz, Benzema je napada~ koji je u Lionu pru`ao sjajne igre, ali poslije prelaska u Real wegova je karijera krenula silaznom putawom. Gotovo 40 mi liona evra nije se pokazalo isplativom investicijom, zasjenio ga je puno mawe pla}eni Gonzalo Iguain, pa se ve} govori o wegovom mogu}em odlasku na kraju sezone u redove Man~ester junajteda. Samujel Eto - Mo`da nije toliko o~igledna proma{ena investicija kao ostali do sada navedeni igra~i, ali i on je pao u sjenku kolege iz napada Dijega Milita. Samo deset liga{kih golova ove sezone pokazuju da se jo{ uvijek nije prilagodio na stil igre Intera, ali ~ini se da je izgubio i onu iskru koju je imao u Bar-

seloni, gdje je redovno postizao golove. Istina je da je ko{tao samo dio onoga {to je Barselona platila za Ibrahimovi}a u jednom od “lu|ih“ transfera, ali Kamerunac do sada nije opravdao o~ekivawa.

GOMEZ stigao iz [tutgarta
Fabio Groso - I opet se vra}amo na Juventus. Tre}i novi igra~ tog kluba na ovoj listi, ali i najjeftiniji, ko{tao je tek ne{to vi{e od dva miliona evra. Brzina nikada nije bila vrlina ovog 32-godi{weg lijevog beka, a osje}aj za prostor i postavqawe privukli su najvi{e kritika na wegov ra~un ove sezone. Klas Jan Huntelar - Holan|anin od odlaska iz Ajaksa ne uspijeva da prona|e svoju pravu formu i obezbijedi sebi mjesto u startnoj postavi, najprije Reala, a sada i Milana. Trebalo je da do|e do povrede Marka Borijela, da bi 16,5 miliona evra pla}eni holandski reprezentativac dobio pravu priliku, a oni koji su gledali utakmice Lige {ampiona protiv Man~ester junajteda pitali su se za{to se o wemu toliko pri~alo. Kaka - Navija~i Milana su protestovali kada je prodat Realu za ne{to mawe od 70 miliona evra, ali navija~i Reala sada ne bi previ{e `alili za wim kada bi odlazio i za pu no mawi iznos. Sam ka`e da mu je prilago|avawe na novu sredinu ote`ala povreda koja ga mu~i, ali prema onome {to je do sada pokazao puno je novca ba~eno u vjetar. Kaka se nije pokazao kao igra~ koji mo`e da predvodi ovu generaciju Reala, asistira i posti`e golove, {to je redovno radio u Milanu, pa se mo`e re}i da je ovaj transfer bio proma{aj i za wega i za klub. Dmitrij ^igrinski Iako je u posqedwoj utakmici protiv Atletik Bilbaoa pokazao dobru igru na poziciji

Maruane [amak

FOTO: AGENCIJE

LONDON - Prema pisawu engleskih medija Arsenal je ve} po tpi sao ~e tvo ro go di{wi ugovor sa prvotimcem fran cus kog Bor doa Maruanom [amakom. Marokanac }e, kako se navo di, u Ar se nal pre }i bez obe{te}ewa, po{to mu u junu ove godine isti~e ugovor sa

Bordoom. Mediji u engleskoj tvrde da }e 26-godi{wi napada~ reprezentacije Maroka za ~etiri godine dobiti oko 13,5 miliona evra. Uprava londonskog kluba jo{ nije pot vrdi la da je [a mak, za koga je bio zainteresovan i Liverpul, potpisao ~etvorogodi{wi ugovor.

Vaqadolid dobio novog trenera

Povjerewe Klementeu
VAQADOLID - Biv{i selektor fudbalskih reprezentacija [panije i Srbije Havijer Klemente izabran je ju~e za trenera {panskog prvoliga{a Vaqadolida, umjesto Onesima San~eza, koji je smijewen u ponedjeqak zbog lo{ih rezultata. Pedesetdevetogodi{wi Klemente je tre}i stru~wak na klupi Vaqadolida od po~etka sezone i predvodi}e tim do kraja {ampionata [panije. Vaqadolid trenutno zauzima 19. mjesto i ima sedam bodova mawe od Rasing Santandera, prvog kluba koji nije u zoni ispadawa.

“Gra|ani“ se poja~avaju
MAN^ESTER - Nova meta Man ~es ter Si ti ja zo ve se Mirko Vu~ini}. Trener “gra|ana“ Roberto Man }i ni vi di ka pi te na crnogorske reprezentacije kao ide al no po ja ~awe u sqede}em pre la znom ro ku, a ra ~u na se da Ro ma ne }e mo }i da odo li po nu di. Rimqani su pro{log qeta odbi li 18 mi li ona fun ti koje je nudio Man~ester junajted, a pri~alo se da bi Vu ~i ni }a pro da li za 25 miliona. Ono {to sti `e iz En gleske je jo{ boqe, 27 mili ona fun ti, {to bi omo gu }i lo Ro mi da do ve de

Vu~ini} na meti Sitija

Mirko Vu~ini}

Kaka (Real Madrid)

FOTO: AGENCIJE

Mario Gomez (Bajern Minhen)

ne ko li ko igra ~a i po ja ~a se pred po vra tak u Li gu {ampiona.

50 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Vule Trivunovi}, defanzivac Borca, pred dvome~ sa Sarajlijama

Jesewi sudar
Jesenas je u Isto~nom Sarajevu Borac slavio minimalnim rezultatom 1:0. Jedini pogodak postigao je sada{wi fudbaler rumunskog Pandurija Stojan Vrawe{ u 45. minutu utakmice. Na posqedwem gostovawu Slavije u Bawoj Luci rezultat je bio 1:1, {to je ~eti iz Isto~nog Sarajeva bilo dovoqno da izbori evropsku vizu u pro{loj sezoni.

"Slavija pe~at za evropsku vizu"
@eqezni~ar nam je jedini konkurent u borbi za titulu. Po svemu sude}i, sa Sarajlijama }emo igrati i finale Kupa. Ve} u srijedu imamo veliku {ansu da ovjerimo evropsku vizu ukoliko elimini{emo Slaviju, rekao Trivunovi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Polufinale 2004.
Dva rivala su igrala u polufinalu Kupa BiH 2004. godine i Bawolu~ani su bili uspje{niji. “Crveno-plave“ s klupe je predvodio trener Nikola Rakojevi}, a Bawolu~ani su u Isto~nom Sarajevu slavili 1:0 golom Bojana Tadi}a. U revan{u je bilo 0:0, a Branislav Ivani{evi} je za Borac proma{io penal.
Vule Trivunovi}, defanzivac Borca FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWA LU KA - Pred ovom generacijom je istorijska {ansa i velika prilika da se Borac poslije 18 go di na do mo gne Evro pe. Imamo kvalitet da ispo{tujemo ciqeve postavqene pred nas od strane uprave. Da }e mo sve od se be na te re nu da se izbo ri mo za me|unarodnu vizu. Ovo je uo~i dvome~a sa Slavijom iz Isto~nog Sarajeva istakao defanzivac bawolu ~kog Bor ca Vu le Tri vu no vi} ko ji se zi mus na

Gradski stadion vratio iz ruskog Himkija. I on je svjestan odre|enih stvari na koje se fu dbal ska ja vnost u Bawoj Luci posqedwih dana kriti~ki osvrnula. - Ko ja to eki pa igra boqe od nas ili, boqe re~eno, koji je to premijerliga{ su per do mi nan tan u li gi? Ne ma ta kvog. Osim to ga, u na {em ti mu je se dam ili osam novih igra~a, potrebno je vri je me da sve le gne na svoje mjesto. Zriwski, Sarajevo, @eqezni~ar ni{ta nisu mijewali, ali nisu dominantniji od nas - rekao je

Vule Trivunovi}. [to per re pre zen ta ti vnog ka li bra is ta kao je i sqede}e: - Svi|alo se to nekome ili ne, mi smo drugi na tabe li, igra mo po lu fi na le Kupa i imamo {ansu da se vratimo na lidersku pozici ju ve} po sli je sqede }eg prvenstvenog kola. Sve su to do bre pre di spo zi ci je za izlazak u Evropu. To je najva `ni je za Bo rac i Bawu Luku. Za{to i mi ne bismo osjetili ~ari me|unarodne fu dbal ske po zor ni ce? Ne moraju stalno da u Evropi

igra ju @eqe zni ~ar, Zriwski, Sa ra je vo, [i ro ki Brijeg... - kazao je Trivunovi}.

KORAK po korak do trofeja
Pred Borcem su dva susreta protiv Slavije. Svaki je na svoj na~in va`an. Prvo }e dva kluba u subotu od 19 ~a so va od mje ri ti sna ge u borbi za bodove, a potom u srijedu slijedi i revan{ polufinala Kupa BiH. - @eqezni~ar nam je jedini konkurent u borbi za

titulu. Po svemu sude}i, sa Sarajlijama }emo igrati i finale Kupa. Ve} u srijedu imamo veliku {ansu da ovjerimo evropsku vizu ukoliko eli mi ni {e mo Sla vi ju. To bi mno go za nas zna ~i lo. Nestalo bi pritiska, u fini{u sezone bismo igrali rastere}enije i opu{tenije. Kako sada stvari stoje, mi i “@eqo“ }emo dijeliti trofeje i voditi glavnu rije~. Nadam se da }e tako da bude do kraja sezone - prognozirao je defanzivac “crvenoplavih“. Na kraju je Trivunovi}

istakao da je svjestan ~iwenice da je Slavija “izuzetno ne ugo dan ri val“ i da na “Gradskom stadionu igra s posebnim motivom“. - Milomir Odovi} je takav trener da forsira nadigravawe i pas igru. To i nama odgo va ra i na dam se da }e mo izvo je va ti po bje du i nova tri boda. Znamo da }e biti te{ko, ali vjerujemo u svoj kvalitet i ono {to radi mo. Mo ra mo vri je dno da sa kupqamo bo do ve i ko rak po korak idemo ka ciqu zvanom Evro pa - re kao je na kraju Vule Trivunovi}.

Fudbalski klub Lakta{i

U Travnik bez Cvetkovi}a
LAKTA[I - Stru~ni {tab Lakta{a na ~elu sa Dragoslavom Stepanovi}em za subotwi duel sa Travnikom na “Piroti“ ne}e mo}i da ra~una na Marka Cvetkovi}a. On je protiv Vele`a zaradio povredu koqena i ne}e biti u kombinaciji ni za ovaj susret. Po svoj prilici, Stepanovi}u }e na raspolagawu biti Borislav Miki}, koji ima problema sa i{ijasom, i Darko Qubojevi} (koqeno). - Wih dvojica nisu ba{ sto odsto fit, ali }e biti u stroju, dok }emo na Cvetkovi}a mo}i ra~unati tek za susret u Trebiwu sa Leotarom. Nemamo nijednog ka`wenog igra~a tako da }u na raspolagawu imati gotovo sve raspolo`ive snage pred izuzetno va`an susret u Travniku - naglasio je kormilar Lakta{a Dragoslav Stepanovi}. D. P.

Kapiten Slavije Bojan Regoje pred gostovawe u Bawoj Luci

Ne}emo izgubiti od Borca
IS TO^NO SARAJEVO - Ako je suditi po izjavama iz tabora Slavije, premijerliga{ iz Isto~nog Sarajeva sa mnogo optimizma o~ekuje gos to vawe u Bawoj Lu ci. Pobjedom protiv Rudar Prijedora najavqen je izlaz iz krize koja je bila evidentna u posqedwih nekoliko kola, kada je u tri susreta na bodovni konto upisan samo jedan bod. - Jedna pobjeda ne mora puno da zna~i i ne smijemo da ra zmi{qamo ka ko smo prebrodili krizu. Me|utim, mo`e da ozna~i prekretnicu jedne boqe Sla- vije koju u sqede}ih nekoliko dana ~eka dvome~ sa Borcem. Ne razmi{qamo o po ra zu. Optimizma ne ma-wka, a mudrom taktikom i po`rtvovanom igrom mo `e mo do dobrog rezultata. Znamo da je Borac neugodan na svom terenu pa im na papiru pripa da ulo ga fa vo ri ta, ali vjerujem u na{u snagu - istakao je kapiten Sla vi je Bo jan Regoje. On je naglasio da zna recept za uspjeh protiv Bawolu~ana.

TRIJUMF protiv “rudara“ najavio boqe dane
- Ra di se o tvrdoj, ofan zi vnoj eki pi, sa ~vrstom odbranom. Imaju}i to i jo{ neke ~iwenice u vidu, pro te klih da na spre ma li smo se da odgovorimo na takvu igru. Poslije pobjede u pro{lom kolu pritisak kod fudbalera lagano popu{ta, a po ra slo je i sa mo po uz dawe. Kre nu }e mo ofan zi vno, drugog izbora nemamo i vjerujem da }emo ostati nepo ra `e ni u prvom od dva okr{aja sa Bawolu~anima u sqede }ih ne ko li ko da na dodao je Regoje. G. I.

“Rudari“ pred me~ sa “@eqom“

Staki} optimista
PRIJEDOR - Pred fudbalerima Rudar Prijedora je u subotu (16 ~asova) izuzetno te`ak ispit. U goste “rudarima“ dolazi lider @eqezni~ar koji }e biti svojevrsni test za izabranike trenera Borisa Gavrana. - Svjesni smo te`ine utakmice protiv Sarajlija. Mi `e li mo da po bje gne mo iz

opasne zone, a wima su bodovi potrebni u borbi za titulu. Bi}e to dobra utakmica i nadam se da }emo uspjeti da savladamo velikog rivala rekao je defanzivac Rudar Prijedora Dragoslav Staki}. Jedini bod s gostovawa minule jeseni Prijedor~ani su donijeli upravo s “Grbavice“. S. B.

Bojan Regoje, kapiten Slavije

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 51

Fudbaleri BSK-a pora`eni od Mladosti u Gacku (0:1)
FOTO: G. [URLAN

Komisija za status igra~a FS BiH

Kruni} dobija papire
SA RA JE VO - Bra ni slav Kru ni} bi }e re gis tro van za Fudbalski klub Leotar. On }e, po svemu sude}i, ve} u su bo tu na “Ko {e vu“ pro tiv Sa ra je va mo }i da zai gra u dresu mati~nog kluba. Svi potrebni papiri iz Rusije su stigli u Fudbalski savez BiH tako da }e plavokosi vezista reprezentativnog kalibra mo}i da nastavi karijeru u Leotaru iz kojeg je oti{ao 2003. godine. Kruni} je u toku ove sezone nosio dres ruskog premijerliga{a Moskve koja je zbog velikih dugovawa izba~ena iz elite u ni`i rang takmi~ewa. Kruni} je postao slobodan igra~ i odlu~io je da se vrati u Leotar. Ova informacija ju ~e je potvr|ena i u Komisiji za status igra~a FS BiH. S. B.

Trwani bje`e iz opasne zone

Svaka utakmica kvalifikaciona
TRN - Pobjedom (1:0) protiv Slobode iz Novog Grada fudbaleri Sloge su najavili boqe dane i bijeg iz opasne zone. - U posqedwe dvi je uta kmice osvojili smo ~etiri boda, vratili samopouzdawe, ali jo{ uvijek ni{ta nije gotovo. Prvenstvo je dugo, a za nas je svaka sqede}a utakmi ca kva li fi ka ci ona i vrlo zna ~aj na. Opu {tawa nema iako je sve u na{im rukama. Trijumf protiv Slo-

Bawolu~ani su do`ivjeli drugi poraz u samo pet dana i izgubili prvo mjesto na tabeli
PI[U: OLEG [UKOVI] sport@glassrpske.com DRAGO GAJI] dragogajic@teol.net

Miroslav Prelo (Mladost)

GACKO - Pobjedom nad Drinom HE (2:0) u odgo|enoj utakmici 14. kola Prve fudbal ske li ge Re pu bli ke Srpske zvorni~ka Drina je preuzela lidersku poziciju MLADOST BSK 1 (1) 0 (0)

od BSK-a koji je do`ivio poraz od Mla dos ti u Gac ku (0:1). Zvorni~ani su poveli u 33. minutu kada je Nikola Lazarevi} iz slobodnog udarca sa 25 metara pogodio gorwi DRINA (Z) DRINA HE 2 (1) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Prelo u 15. minutu. Stadion: Gradski u Gacku. Gledalaca: 300 Sudija: Sini{a Radi} (Lakta{i) 7. @uti kartoni: Goranovi} (Mladost), Iveti}, \uri} (BSK). Igra~ utakmice: Dragan Goranovi} (Mladost) 7,5. MLADOST: Guzina -, Mu~ibabi} 7, Mrkovi} 7, Andri} 7, Denda 7, Vico 7,5, Goranovi} 7,5, Tufegxi} 7 (od 59. minuta Dangubi} -), Tohoq 7 (od 75. minuta Bjelogrli} -), Prelo 7 (od 27. minuta Pu{ara 7), Perovi} 7. Trener: @eqko Popovi}. BSK: Mar~eti} 6, Babi} 6, Gra~anin 6, Milojevi} 6,5, Novakovi} 6,5, Damjani} 6,5, Radoja 6, Kremenovi} 6, Damjanovi} 6, Iveti} 6 (od 67. minuta \uri} -), Dimitrijevi} 6,5. Trener: Damir [pica.

Strijelci: 1:0 N. Lazarevi} u 33, 2:0 Nikoli} u 48. minutu. Stadion: Drine u Zvorniku. Gledalaca: 400. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor) 7. @uti kartoni: Kikanovi} (Drina, Z), Iv. Mirkovi}, ^oli}, Milovi} (Drina HE). Crveni karton: Nikola Pavlovi} (Drina HE) u 76. minutu. Igra~ utakmice: Nikola Lazarevi} (Drina, Z) 7,5. DRINA (Z): Maksimovi} -, Jevti} 7,5, Sredojevi} 7,5, Kikanovi} 7, Vuka{inovi} 7, Proti} 7,5, Tomi} 7 (od 77. minuta I. Lazarevi} -), Krezovi} 7, N. Lazarevi} 7,5 (od 83. minuta Jeremi} -), Novakovi} 7, Nikoli} 7,5 (od 54. minuta A}imovi} 7). Trener: Mile Milanovi}. DRINA HE: Milisavqevi} 5, Mitrovi} 6, Pavlovi} 6, Iv. Mirkovi} 5,5, Ml. Te{evi} 5, Ig. Mirkovi} 5,5, ^oli} 5,5, Vidakovi} 6, Milovi} 5 (od 82. minuta Mi. Te{evi} -), Glibeti} 6, Vulevi} 5. Trener: Vidoje Milo{evi}.

desni ugao golmana vi{egradske eki pe Bor ka Mi li savqevi }a. Dru gi gol za doma}u ekipu postigao je Aleksandar Nikoli} u 48. minutu koji je na najboqi na~in iskoristio centar{ut Du{ana Sredojevi}a i loptu poslao u mre`u. Jedinu {ansu na utakmici Vi{egra|ani su imali u 74. minutu kada je Mladen Te{evi} pogodio pre~ku.

GORANOVI] proma{io penal za Mladost

U 54. minutu Ga~ani nisu isko ris ti li je da na es te rac. Dragan Tufegyi} se probio po lijevoj strani i u{ao u {esnaesterac da bi ga odbrana BSK-a sru{ila, a sudija Si ni {a Ra di} po ka zao na bijelu ta~ku. Loptu je uzeo Goranovi}, ali je ona poslije wegovog {uta zavr{ila preko gola. Do kraja Mladost je pre pus ti la ini ci ja ti vu Bawolu~anima koji su imali jalovu terensku inicijativu i nisu uspjeli da je materijalizuju.
18 9 6 1810 2 18 8 5 18 7 6 18 8 3 18 7 5 18 7 5 18 6 6 18 6 6 18 6 4 18 5 5 18 4 7 18 4 7 18 3 5 3 6 5 5 7 6 6 6 6 8 8 7 7 10 25:12 27:16 24:19 26:23 23:23 29:18 22:16 18:19 18:20 25:25 21:34 19:23 12:16 14:39 33 32 29 27 27 26 26 24 24 22 20 19 19 14

bode je do{ao u pravi ~as kazao je {ef stru~nog {taba Sloge Milan Vujasin. U sqede}em kolu Trwani }e gostovati u Palama kod izu ze tno ne ugo dnog pro ti vnika, Romanije. - Bi}e to te{ka utakmica, ali }e mo po ku {a ti da os tvarimo pozitivan rezultat. U Pa le ide mo da se na di gravamo pa {ta bude. Neka boqi pobijedi - rekao je Vujasin. M. Z.

Novogra|ani neefikasni u Trnu

Pali sa penala
NO VI GRAD - Po sli je dvi je po bje de u gos ti ma u proqe }nom di je lu prven stva Prve li ge Re pu bli ke Srpske fu dba le ri Slo bo de su u Trnu do `i vje li mi ni ma lan po raz od Slo ge (0:1). Sa da No vo gra |a ni ma pre os ta je da `a le {to ni su osvo ji li bar je dan bod. Pre ma pri ka za noj igri u Trnu ap so lu tno su ga i za slu `i li. - Po sli je go la do ma }i na iz ka zne nog udar ca u prvom mi nu tu te {ko se bi lo vra ti ti u igru. Ipak, u prvom po lu vre me nu ima li smo dvi je, a u dru gom di je lu uta kmi ce ~e ti ri-pet sto pos to tnih {an si. Ni smo ih re ali zo va li i os ta je nam sa mo da ~es ti ta mo pro ti vni ku na po bje di - re kao je {ef stru ~nog {ta ba Slo bo de Zlat ko Je li sa vac. N. \.

Bawolu~ani su do`ivjeli Tabela drugi poraz u samo pet dana i 1. Drina (Z) izgubili prvo mjesto na ta- 2. BSK tjes beli. Od samog po~etka doma- 3. Sudnikka 4. Ra }i su kontrolisali igru i 5. Famos nisu dozvolili gostima da 6. Kozara ugroze wihov gol. Doma}in je 7. Sloboda po veo u 15. mi nu tu ka da je 8. Sloga (D) centrirao Novica Mu~iba- 9. Drina HE bi}, a konfuziju u odbrani 10. Romanija 11. Mladost “romanti~ara“ najboqe je is- 12. Sloga (T) ko ris tio Mi ro slav Pre lo 13. Proleter koji je loptu poslao u mre`u. 14. Qubi}

Druga liga Republike Srpske, 21. kolo

Derbi Crvenoj zemqi
BAWA LUKA - Odigrane su utakmice 21. kola u obje grupe Druge lige Republike Srpske u fudbalu, a postignuti su ovi rezultati: Zapad: ME\E\A: Ravan Jedinstvo (@) 2:3, KOTOR VA RO[: Mla dost - Slo ga (S) 4:1, DER VEN TA: Tek sti lac - Pe la gi }e vo 3:0, PETROVO: Ozren - Sloga DI PO 1:1, MI LO SAV CI: @u pa Mil ka - Bo rac ([) 2:1, DO BOJ: @eqe zni ~ar - Go mi oni ca 1:0, NOVA VES: Crvena zemqa - Sloboda (MG) 1:0, BAWA

"Slu~aj Grbavica" opet na tapetu
SARAJEVO - Tu`ilac Fudbalskog saveza BiH Mile Kova~evi} ulo`io je ju~e u Sarajevu veto na odluku Disciplinske komisije, po kojoj se Fudbalski klub @eqezni~ar ka`wava nov~ano sa osam hiqada maraka zbog napada huligana Amela Muhi}a na golmana Slavije Ratka Dujkovi}a. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske koji obavqa funkciju tu`ioca zajedni~ke “ku}e fudbala“ je u obrazlo`ewu naveo da “nisu primijewene odredbe Disciplinskog pravilnika kako je trebalo i nije se uva`io argument te`eg prekr{aja“. U `albi tu`ioca Kova~evi}a, izme|u ostalog, stoji: “Sli~ni incidenti u pro{losti su sankcionisani mnogo ve}im kaznama pogotovo {to u Disciplinskom pravilniku stoji da se u slu~aju ovakvih prekr{aja izri~u nov~ane i kazne zabrane igrawa pred gledaocima“, pi{e u `albi koja je ju~e predata u Sekretarijat FS BiH.

Tu`ilac FS BiH Mile Kova~evi} ulo`io veto na odluku Disciplinske komisije

KOVA^EVI] zamjerio za nepo{tovawe pravilnika
- Disciplinski pravilnik je eksplicite jasan i Disciplinska komisija }e ponovo morati da odr`i sastanak kada je u pitawu “slu~aj Grbavica“. Tu`ilac Kova~evi} insistira na ponavqawu disciplinskog postupka, koji prema wemu nije sproveden prema odredbama Pravilnika. Zbog ovih i sli~nih stvari, razmi{qawa u savezu su da se takmi~ewe dodijeli na vo|ewe Zajednici premijerliga{a koja bi u tom slu~aju bila formirana - rekao je generalni sekretar FS RS Rodoqub Petkovi}.

LUKA: Krajina - Omarska 2:3. Istok: Rezultati 21. kola: DVOROVI: Proleter - Napredak (D[) 1:1, VLASENICA: Vlasenica - Rudar (U) 0:1, ROGATICA: Mladost - Gorica 5:0, BR^KO: Lo ko mo ti va - Mla dost (VO) 1:1, JAWA: Podriwe - Gla si nac 2:0, BI LE ]A: Her ce go vac - Je din stvo (B^) 0:0, BRA TU NAC: Brat stvo - Je din stvo (BR) 4:2, NEVESIWE: Vele` Mili}i 1:1. D. P.

I

Z

Istok
1. Napredak 21 2. Podriwe (J) 21 3. Jedinstvo (B^) 21 4. Rudar (U) 21 5. Gorica 21 6. Glasinac 21 7. Lokomotiva 21 8. Jedinstvo (BR) 21 9. Vlasenica 21 10. Proleter (D) 21 11. Mladost (VO) 21 13. Mladost (R) 21 12. Vele` (N) 21 14. Mili}i 21 15. Bratstvo (B) 21 16. Hercegovac 21 14 14 12 11 10 10 7 8 8 8 6 8 7 6 4 2 6 5 7 4 3 2 6 3 3 3 8 2 4 4 3 3 1 43:13 2 36:10 2 41:22 6 31:22 8 27:22 9 28:22 8 28:25 10 37:35 10 26:25 10 36:49 7 27:23 11 33:34 10 22:33 11 21:33 14 18:56 16 11:41 48 47 43 37 33 32 27 27 27 27 26 26 25 22 15 9

Запад
1. Crvena zemqa 21 2. Sloboda (MG) 21 3. Jedinstvo (@) 21 4. Sloga (S) 21 5. @upa Milka 21 6. Pelagi}evo 21 7. Omarska 21 8. Ozren 21 9. Gomionica 21 10. Borac ([) 21 11. @eqezni~ar 21 12. Mladost (KV) 21 13. Ravan 21 14. Krajina 21 15. Sloga DIPO (-3) 21 16. Tekstilac 21 18 18 11 10 10 9 9 9 8 8 7 6 5 4 5 3 0 0 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 6 7 5 4 3 65:19 3 47:12 7 47:34 8 34:31 8 31:31 8 31:42 8 26:43 9 34:37 10 41:29 10 35:35 11 24:39 10 26:35 10 28:37 10 21:33 11 21:38 14 26:42 54 54 36 33 33 31 31 30 27 27 24 23 21 19 17 13

Ukazivawe pomo}i golmanu Dujkovi}u

FOTO: ARHIVA

U 88. minutu prvenstvenog susreta 20. kola Premijer lige BiH @eqezni~ar - Slavija (2:0) huligan Amel Muhi} je utr~ao u teren i fizi~ki napao golmana gostiju koji je zaradio lak{i potres mozga. Takmi~arska komisija FS BiH u kojoj je sekretar @eqe-

zni~ara Nijaz Brkovi} nije dala nikakve preporuke Disciplinskoj komisiji koja je izrekla samo nov~anu kaznu za fizi~ki napad. Zbog identi~nog slu~aja bawolu~ki Borac je 2004. godine ka`wen sa tri me~a nastupa bez prisustva publike. S. B.

52 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Barselona i Inter prvi polufinalisti Lige {ampiona
FOTO: ROJTERS

Lionel Mesi u akciji

^avi Ernandez (Barselona) i Samir Nasri (Arsenal)

Lio je najboqi igra~ na svijetu i on je srce ovog tima. Sre}ni smo {to mo`emo da budemo dio svega i da mu pomognemo, kao i ova divna publika. Sada se okre}emo Realu, rekao kapiten Barselone ^avi
BAR SE LO NA AR SE NAL 4 (3) 1 (1)

"El grande" Mesi
BAR SE LO NA - Fu dba le ri In te ra i Bar se lo ne od mje ri }e snage u prvom polufinalnom me~u Lige {ampiona koji je na rasporedu 20. aprila. No{ena fantasti~nim Lionelom Mesijem, koji je postigao ~etiri gola za svoju ekipu, Barsa je savladala “tobyije“ sa visokih 4:1. Argentinac se “zagrijavao“ tokom prvih 19 minuta, {to je iskoristio Niklas Bendtner da poslije odbijene lopte iz drugog poku{aja dovede svoju ekipu u vo|stvo. Me|utim, samo tri minuta trajala je radost gos ti ju, po {to je Me si iskoristio neopreznost Mikaela Silvestrea i izjedna~io rezultat. Omaleni napada~ katalonskog tima prosto je bio nezaustavqiv, {etao kroz odbranu Arsenala kako je htio, utr~avao, upo{qavao saigra~e i poga|ao. Drugi gol postigao je u 37, a tre}i u 42. minutu. Kona~an rezultat Mesi je postavio dva minuta prije kraja susreta. Trener Barselone Pepe Gvardiola je rekao da je sre}an zbog Argentinca, ali da je ovo pobjeda tima. - To {to smo ponovo u polufina lu go vo ri o re pu ta ci ji klu ba. Ali, ne}emo se zadovoqiti ovdje i sada smo pokazali da svi igra~i zaslu`uju da budu ovdje. Barsu ~eka velika budu}nost - rekao je Gvardiola. Kapiten Barse ^avi bio je odu{evqen poslije me~a. - Lio je najboqi igra~ na svijetu i on je srce ovog tima. Sre}ni smo {to mo `e mo da bu de mo dio svega i da mu pomognemo, kao i ova divna publika. Sada se okre}emo Realu - kratak je bio ^avi. ko ji je izveo De jan Stan ko vi}, dru gu lop tu uzeo Ve sli Snajder koji je {utirao sna`no po zemqi, {to je bilo dovoqno da pre va ri gol ma na Mos kovqana Igo ra Akinfejeva.

Strijelci: 0:1 Bendtner u 18, 1:1 Mesi u 21, 2:1 Mesi u 37, 3:1 Mesi u 42, 4:1 Mesi u 88. minutu. Stadion: “Kamp Nou” u Barseloni. Gledalaca: 93.330. Sudija: Volfgang [tark (Wema~ka). @uti kartoni: Rosicki, Denilson, Ebue (Arsenal). BARSELONA: Valdes, Milito, Markez, Abidal (od 52. minuta Maksvel), Dani Alve{, ^avi, Keita, Buskets, Mesi, Krki} (od 55. minuta Ture), Pedro (od 86. minuta Inijesta). Trener: Pepe Gvardiola. ARSENAL: Almunia, Silvestre (od 64. minuta Ebue), Sawa, Vermalen, Kli{i, Rosicki (od 73. minuta Eduardo), Nasri, Diabi, Denilson, Volkot, Bendtner. Trener: Arsen Venger.

VENGER: Najboqi fudbler na svijetu
[ef stru~nog {taba Arsenala Arsen Venger kazao je da je Barselona ja~a od ostalih timova upravo za Mesija. - On je najboqi fudbaler na svijetu, podsje}a na Soni plejstej{n, svaki put kada pogrije{ite surovo vas kazni. Barsa je odli~an tim, ali Mesi je taj koji pravi razliku, on ih odvaja od ostalih. On ima jo{ velikih {est-sedam godina ispred sebe, ako nastavi ovako mislim da }e uspjeti da nadma{i svoje prethodnike - rekao je francuski stru~wak. Fudbaleri Intera plasirali su se u polufinale Lige {ampiona po{to su i u revan{u savladali CSKA re zul ta tom 1:0, is tim ishodom kojim su trijumfovali i u prvoj utakmici u Milanu. Milanezi su rano do{li u vo|stvo, po{to je poslije prvog slobodnog udarca “Neroazuri“ su se tako poslije sedam godina ponovo pla si ra li u po lu fi na le Li ge {am pi ona, a bi}e to tre}i susret ovih rivala ove se zo ne. U me ~u igranom jesenas na “\uzepe Meaci“ nije bilo golova, dok je Barselona u revan{u na “Kamp Nou“ savladala Inter sa 2:0. Kapiten Srbije Dejan Stankovi} ka`e da je sada wegov tim mentalno mnogo ja~i, te da se na pla{i Lia Mesija i Barselone.

- Nije bilo lako, o~ekivali smo druga~iju utakmicu nego u Milanu. Na sre }u, odmah smo dali gol, Rusi su bili stegnuti, a pomogao nam je i wihov crveni karton. Sada nas o~ekuje Barselona. Igrali smo sa wima ove sezone i pro{li smo lo{e. Ali, ovo je sada druga~iji Inter, promenili smo mentalitet. Mo`emo do kraja mo`emo da dobijemo Barselonu. Jer, kada verujemo u sebe, sve je mogu}e. Mnogo smo mentalno ja~i nego jesenas kad smo igrali sa Kataloncima - rekao je Stankovi}.
Dejan Stankovi}

Statistika Barselona - Arsenal [utevi 15 6 U okvir 8 2 Prekr{aji 16 19 Ofsajdi 1 3 Korneri 3 2 @uti kartoni 3 Crveni kartoni Posjed lopte (%) 61 39 Pretr~ani metri 116.030 112.470

CSKA INTER

0 (0) 1 (1)

Strijelac: 0:1 Snajder u 7. minutu. Stadion: “Lu`wiki“ u Moskvi. Gledalaca: 54.400. Sudija: Stefan Lanoj (Francuska). @uti kartoni: Mamaev, Odia (CSKA), Stankovi} (Inter). Crveni karton: ^idi Odia (CSKA) u 49. minutu. CSKA: Akinfejev, V. Berezucki (od 13. Odia), [emberas, Igwa{evi~, A. Berezucki, [ewikov, Gonzalez, Honda (od 77. minuta Rahimi}), Mamaev, Xogaev, Nesid (od 70. minuta Giqerme). Trener: Leonid Slucki. INTER: @ulio Cezar, Lusio, Maikon, Samjuel, Snajder (od 86. minuta Muntari), Kambijaso, Stankovi}, Zaneti, Eto, Milito (od 74. minuta Baloteli), Pandev (od 63. minuta Kivu). Trener: @oze Muriwo.

Junak
Lionel Mesi (Barselona) Napada~ Barselone Lionel Mesi sa ~etiri gola sam je “sru{io“ Arsenal. Tako se pridru`io Andreju [ev~enku (Fenerbah~e - Milan 0:4 ), Rudu van Nistelroju (Man~ester j. Sparta Prag 4:1), Dadu Pr{u (Monako - Deportivo 8:3), Simoneu Inzagiju (Lacio - Marseq 5:1) i Marku van Bastenu (Milan - Geteborg 4:0), koji su na jednoj utakmici Lige {ampiona postigli po ~etiri pogotka.

Tragi~ar
Igor Akinfejev (CSKA) Golman moskovskog CSKA Igor Akinfejev nespretno je intervenisao u sedmom minutu kada je Vesli Snajder izveo slobodan udarac, a lopta pro{la “kroz `ivi zid” i wega uhvatila na pogre{noj nozi. Ranim vo|stvom Inter je, prakti~no, rije{io pitawe pobjednika, po{to doma}in nije imao povoqnijih prilika za izjedna~ewe.

Statistika CSKA - Inter [utevi 14 16 U okvir 3 7 Prekr{aji 14 14 Ofsajdi 4 Korneri 3 2 @uti kartoni 3 1 Crveni kartoni 1 Posjed lopte (%) 50 50 Pretr~ani metri 112.471 106.987

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 53

Srbija pobijedila Japan u prijateqskoj utakmici u Osaki

Jelen Superliga

Mr|a dao krila "orlovima"
Selektora Radomira Anti}a na me~u sa Japanom mijewao trener Javora Radovan ]ur~i}. Dva gola za “orlove“ postigao Dragan Mr|a, a jedan Nemawa Tomi}
OSAKA - Fudbalska repre zen ta ci ja Srbi je, sas tavqena od igra ~a ko ji igraju u nacionalnom prvenstvu, ubjedqivo je pobijedila Japan na gostovawu u Osaki, ~ime je nastavqen niz dobrih igara srpskih selekcija pred Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi. Selektora Radomira Anti}a, koji je me~ posmatrao sa tribina, mijewao je trener Javora Radovan ]ur~i}. U 15. minutu Nakazava i Hurikava su zakasnili, a Dragan Mr|a se na{ao sam pred Narazakijem, te je plasirao loptu po zemqi, za prvi gol u dresu “orlova“. Japan je u 20. minutu opasno ugrozio gol Srbije. Poslije prodora po lijevoj strani lopta je stigla do Okazakija koji je {utirao sa pet, {est metara, ali je @eqko Brki} odli~no intervenisao i izbacio loptu u korner. Poslije kornera {utirao je Hurikava, ali je golman “orlova“ jo{ jednom dobro reagovao.

Nema odlagawa me~eva
BEOGRAD - Utakmica 23. kola Je len Su per li ge Srbi je izme|u Jagodine i Partizana ipak }e, kao {to je i planirano, biti odigrana u nedjequ 11. aprila od 16 ~asova. Za je dni ca su per li ga {kih klubova, konkretno wen komesar, Bra ni slav De li}, ni je uva`io zahtjev “crno-bijelih“, koji su dan ranije tra`ili da se me~ u Jagodini odlo`i zbog obaveza {estorice prvotimaca kluba iz Humske u reprezentaciji Srbije u Japanu. - Ne}e biti odlagawa utakmice. Raspored takmi~ewa je zgusnut i nemamo vi{e termina. Mi smo ionako ve} iza{li u susret Partizanu odlagawem sa subote na nedequ - izjavio je Deli}. Komesar za takmi~ewe Superlige je rekao da je dobio jasne na zna ke od po je di nih klubova da bi i oni, u slu~aju da se usli{i molba Partizanu, tra`ili odlagawe svojih me~eva. U pitawu je Vojvodina, ~i ji su prvo tim ci, @eqko Brki}, Du{an Tadi}, Miroslav Vu li }e vi} i Dra gan Mr|a, tako|e u Japanu. - Klubovi su ~uli za zahtev Partizana i reagovali. Konkretno Vojvodina, koja je rekla da }e i ona tra `i ti odlagawe utakmice sa OFK Beogradom ako iza|emo u susret “crno-belima“. [to se ti ~e ostalih klu bo va, ni ko nam se nije javqao, a tu mislim i na Zvezdu. Partizanu smo ve} poslali pismeni dopis o na{oj odluci, me|utim, jo{ ~ekamo odgovor - dodao je Deli}.

Dragan Mr|a (Srbija)

FOTO: ROJTERS

Inicijativa Japana bila je kratkog vijeka, jer je Dragan Mr|a, poslije odli~ne akcije, jo{ jednom izbio sam pred Narazakija, koji je u dva navrata uspio da odbije wegove {uteve, ali je tre}i put Mr|a bio precizan. Japan je u 33. minutu imao {ansu da smawi rezultat. Tadi} je napravio faul na ivici {esnaesterca, ali je Endo {utirao slabo. Drugo poluvrijeme je po~elo u prili~no mlakom ritmu, ali je po sli je gre {ke od bra ne Srbije, I{ikava izbio sam

pred gol Brki}a koji je sjajno reagovao i sa~uvao mre`u. U nastavku akcije, Japanci su na~inili prekr{aj na oko 25 metara od svog gola, a slobodni udarac sjajno je izveo Nemawa Tomi}. Lopta je pored `ivog zida proletjela izme|u ja pan skog gol ma na i de sne stative.

TOMI] postavio kona~an rezultat
Dragan Mr|a odigrao je maestralno protiv Japana i

ta ko na ja vio da bi po no vo mogao da se na|e i na spisku Radomira Anti}a. - Za neke je mo`da neo~ekivano, ali mi smo u Japan do{li da pobedimo i to smo ostvarili. Pripremili smo se ma ksi mal no za ovu uta kmi cu, po ku {a li smo da iznenadimo Japan i u tome smo uspe li. Ovo je ve li ki uspeh ove selekcije, jer smo uspe li da do bi je mo re pre zentaciju koja ide za trideset da na na SP u Ju `nu Afriku - rekao je Mr|a.

JAPAN SRBIJA

0 (0) 3 (2)

Strijelci: 0:1 Mr|a u 15, 0:2 Mr|a u 23, 0:3 Tomi} u 59. minutu. Stadion: “Nagai“ u Osaki. Gledalaca: 50.000 Sudija: ^oi Mjung Xong (Ju`na Koreja). JAPAN:Narazuki, Tokunaga, Kurihara, (46. minuta I{ikava), Nakazava, Nagamoto, Inamoto, Abe, Nakamura (70. minuta Jamase), Endo (82. minuta Makino), Okazaki, Koroki (46. minuta Tamada). Selektor: Take{i Okada. SRBIJA: Brki} (od 86. minuta Jovani}), Ninkov (od 60. minuta Vuli}evi}), Milovi}, Lomi}, Stankovi}, Fejsa (od 67. minuta Mitrovi}), Petrovi}, Tadi}, Tomi} (od 85. minuta Beqi}), Mr|a, Leki} (od 77. minuta Kalu|erovi}). Selektor: Radovan ]ur~i}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Sun~ano i vjetrovito
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

19 oC 8 oC

Prete`no sun~ano, uz slab vjetar i najvi{u temperaturu do 20 stepeni Celzijusa. Na istoku i jugoistoku malo i umjereno obla~no i suvo, uz slab vjetar, promjenqivog smjera.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Prete`no sun~ano
Mostar Novi Pazar

Jutro prohladno, uz mogu}nost ponegdje magle u isto~nim krajevima. Tokom dana prete`no sun~ano i toplije, uz malu ili umjerenu obla~nost. Duva}e slab, isto~ni i sjeveroisto~ni vjetar, a u Hercegovini tokom jutra slaba bura, zatim jugozapadni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od - 2 na planinama i visoravnima, u ostalim krajevima od 1 do 8 stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni Celzijusa.

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

20 oC 2 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 7 19 18 16 16 12 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 18 18 14 13 8 21 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 13 14 17 16 5 14 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava Cirih 17 18 13 9 13 12

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Medijum, serija Vijesti Smrtonosnih 60 Ubiti kraqa, film Vijesti Stawe nacije Indija, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 0.30 1.20 2.00 Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Fudbal - Liga UEFA Cage Rage Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze Info

Kramer protiv Kramera

2200
ATV

Uloge: Dastin Hofman, Meril Strip, Xejn Aleksander Re`ija: Robert Benton

Sestra Meri sve obja{wava

2300
PINK BH

Uloge: Dajan Kiton, Brajan Benben, Valas Langam Re`ija: Mar{al Brikma

Fanati~na i netolerantna ~asna sestra mora}e da se suo~i sa `ivotima koje je uni{tila kada nekolicina wenih biv{ih u~enika odlu~uje da upadne na wen bo`i}ni ~as.

Foks
6.00 6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 11.40 12.30 15.10 15.30 16.20 Divqa stvorewa Take{i Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Wipeout Everest No}obdija, film Vijesti ^ari, serija Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.10 1.00 1.40 3.00 4.00 Seka Aleksi} Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija Seka Aleksi} Lovac na ajkule, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Hrana bogova, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija

Ted Kramer je ~ovjek od karijere kome je posao ispred porodice. Wegova supruga Yoana to vi{e ne mo`e da trpi i odlu~uje da ga napusti. Ted je sad suo~en sa zadacima odr`avawa ku}e i brige o sebi i svom sinu Biliju. Kad je nau~io da prilagodi `ivot novim odgovornostima, Yoana se pojavquje i `eli Bilija. Ted odbija da ga da, pa zavr{avaju na sudu gdje se bore za starateqstvo nad svojim sinom.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 12.50 13.10 14.00 14.50 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.10 0.40 1.10 2.00 2.50 3.20 3.50 4.20 5.00 Info Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Magna Aura, serija MTS magazin Vijesti Liturgija Herbarijum Muzika Uspon velikih sila Klinika Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Panorama Bijeqine Srpska danas Dolina sunca, serija @ena danas Uz svjetski Dan Roma Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Largo, serija Info profil Pakov svijet, serija Tribunal Uspon velikih sila Klinika, serija Magna Aura, serija Srpska danas Dnevnik Largo, serija Pe~at

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 12.00 Viktorija, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Vizita 15.00 VIP, serija 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Auto {op magazin 18.20 Poslovni kurs 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Ispuni mi `equ 22.00 Kramer protiv Kramera, film 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.40 15.00 15.10 15.50 15.55 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 0.00 0.10 1.00 1.40 3.10 4.00 4.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija Mulan 2, crtani film Kulinarski qetopis Vijesti Ekspedicija Gvajana Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Raspakivawe Vijesti [kola straha 2, film Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija, serija Tor~vud, serija Mafija{i, film Ekspedicija Gvajana Oko UNHCR - Povratak: Kosovo

RTS 2
5.50 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.20 Mali medvjed Mi{a, crtani film 7.40 Holini heroji, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.15 Pri~e iz divqine 8.40 Kaligrafija 9.10 Brojevi 9.20 Seksperti 10.00 Igraj fudbal budi sre}an 10.30 U svijetu 11.00 Ekologija 11.30 Trag u prostoru 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Pri~e iz divqine 14.20 Kaligrafija 14.40 Brojevi 15.00 Seksperti 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Bardovi teatra 17.50 Vaterpolo: Beograd - Vojvodina 19.00 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.30 Holini heroji, serija 20.00 @ivot i standardi 20.30 Seoba 21.00 Sjaj trulog novca, serija 21.50 Metropolis 22.20 Kontekst 22.50 Muzika 23.20 Tehnologija danas 23.40 Trezor 0.40 Vaterpolo: Beograd - Vojvodina 1.40 Bardovi teatra 2.40 Muzika 3.20 Metropolis 3.50 @ivot i standardi 4.10 Seoba 4.40 Kontekst 5.10 Muzika

Bel
7.30 8.00 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Midiganova misija Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Puls grada Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.20 Play Now, emisija o igricama 16.30 Biqana za vas 17.30 Bel ordinacija 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Put vina 20.00 Korijeni 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 16.00 17.00 18.30 19.30 21.00 22.00 2.00 Zabrawena qubav, serija Tele{op Folk 10 Misterije postawa Dnevnik RTS Stav Narodna muzika Erotski program

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 55

Ubiti kraqa

14

00

B92

Uloge: Tim Rot, Dagrej Skot, Rupert Everet, Olivija Vilijams Re`ija: Majk Barker

Potamweli sjaj

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 6.50 Xeki ^en, crtani film 7.20 Jagodica Bobica, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Farma 22.00 Provjereno 23.00 Vijesti 23.10 Nestali, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 Bra~ne vode, serija 1.10 Medij, serija 2.10 Ezo TV 3.10 Potamweli sjaj, film 4.40 Sajnfeld, serija 5.10 In magazin

3

10

NOVA

Uloge: \ovani Ribisi, Kristina Ri~i, Xudi Grir, Xo{ua Xekson Re`ija: Adam Goldberg

Grej Evans je filmska zvijezda na zubu upornih, sveprisutnih paparaca. Privatnost mu je svedana na ~etiri zida wegovog stana dok novinari selebriti ~asopisa kopaju po wegovom `ivotu ne bi li do{li do so~nog {tiva. U centru pa`we tabloida Grejev je ne ba{ veseli brak s glumicom Miom koja vrijeme provodi s drugim, {to ga izlu|uje. Sve se te`e nosi sa stresnom svakodnevicom te se zatvara u sebe posvetiv{i se vlastitoj opsesiji.

Tokom 1645. godine engleski general Tomas Feirfeks proslavqa pobjedu u gra|anskom ratu, zajedno sa svojom desnom rukom - Oliverom Kromvelom. Sa druge strane, zarobqeni kraq ^arls Prvi polako postaje sve intimniji sa Feirfeksovom `enom Anom. Ne znaju}i za to, Feirfeks se zala`e da se kraq po{tedi i da se sa wim napravi trajni kompromis. Ali, Oliver Kromvel predvodi grupu radikalnih vojnika, koji zahtijevaju da se kraqu sudi i da bude likvidiran. Kromvelova grupa na kraju odnosi pobjedu, ^arls Prvi biva ubijen, a Ferifeks polako gubi vlast.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino 16.40 Scena 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Profa, serija 21.00 Stav 22.00 Novosti 22.30 Film 0.30 Astrologija 3.30 Film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 Magi~na privla~nost, serija 12.00 Info 12.10 Sve za qubav 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kuku Vasa, serija 19.00 Magi~na privla~nost, serija 20.00 Farma 21.00 Zabraweni forum 23.00 Sestra Meri sve obja{wava, film 1.00 Farma 3.00 Sarajevo na liniji 3.10 Mejd in Bawa Luka 3.20 Sportisimo 3.30 Gold ekspres 5.00 Film

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Frenderi, crtani film 9.15 Mini {kola 9.20 Dobro do{li u moju zemqu 9.30 Uradi sam uradi sama 9.40 Frenderi, crtani film 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija okean, serija 11.50 Vijesti 12.10 Euroimpuls 12.40 Sudska hronika 13.10 The Doha Debates 14.10 Vijesti 14.30 Misliti zeleno 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini {kola 15.40 Zakoni zdravqa 16.10 Info 16.30 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.35 Bijela hronika 17.40 U me|uvremenu 18.10 Nedirnuta priroda Japana 18.50 Moko dijete svijeta, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Put u Saharu 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Dobrodo{li u region 21.00 Lajfstajl 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Sva ^eova lica 23.30 Tujin brak, film 1.10 U me|uvremenu 1.40 Nedirnuta priroda Japana 2.00 Dobrodo{li u region

HRT 1
5.40 Religijski program 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 U svijetu bez leda 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Trenutak spoznaje 15.30 Plavo nebo 16.10 Hrvatska u`ivo 17.40 Najslabija karika 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Ko `eli biti milioner 21.10 Dome slatki dome, serija 21.50 Pola ure kulture 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 Indeks 0.20 Zvjezdane staze, serija 1.00 Ru`na Beti, serija 1.50 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 2.30 Opra {ou 3.10 U svijetu bez leda 4.00 Plavo nebo 4.30 Pola ure kulture 4.50 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.30 Ogi i `ohari, crtani film 8.50 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.20 Sto za 4 11.00 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.40 Skrivena kamera 11.50 Info 12.30 Top 10 13.40 Evropska liga, pregled 14.20 Dejana tok {ou 15.50 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.10 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 20.40 Evropska liga, emisija 21.00 Fudbal 23.00 Evropska liga - pregled 23.30 Ke~eri 0.20 OBN Star Model 3.20 Fudbal

HRT 2
6.40 Delta-stawe, crtani film 7.00 Vatrogasne pri~e, crtani film 7.30 TV vrti} 8.00 Krava i pile, crtani film 8.20 Ulica Somerset 11, serija 9.00 Hana Montana, serija 9.20 Muzika 10.00 Sutkiwa Ejmi, serija 10.40 Virtuelna mama, film 12.10 Hrvati u Rumuniji 12.40 A sad u Evropu 13.30 Prijateqi, serija 13.50 14.10 15.00 15.10 15.40 16.10 17.00 17.30 18.00 18.20 18.40 19.20 20.10 21.00 22.50 23.10 Zovem se Erl, serija Ru`na Beti, serija Kod Ane Kokice TV vrti} Zvjezdane staze, serija Ode du}an Indeks Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija Fudbal, emisija Fudbal - EL Fudbal, pregled Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 0.00 Muzika

RTL
7.10 Looney Tunes, crtani film 7.40 Mifi, crtani film 7.50 Juhu i prijateqi 8.10 Drugo lice, serija 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.30 Pod istim krovom, serija 11.10 Rejmond, serija 11.40 Bibin svijet, serija 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 Drugo lice, serija 15.50 Kobra 11, serija 16.40 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Rejmond, serija 18.00 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 21.00 Uvod u anatomiju, serija 22.40 Doma}ice, serija 23.40 Vijesti 23.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.30 Mentalist, serija 1.20 Astro {ou 2.20 Zaboravqeni slu~aj, serija

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Pri~e iz Francuske Skrivena kamera Novosti Skrivena kamera Bulevar Novosti Crno na bijelo Raskr{}a 15.30 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Vitafon Novosti Fojlov rat, serija Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

Gaga neodlu~na izme|u `ena i mu{karaca
Pjeva~ica Ledi Gaga ima velikih problema sa svojom seksu al no{ }u, a zbog toga i sa svojom porodicom.

Luda planeta

Stogodi{wa u~enica
Kineskiwa Ma Sjuisjan koja ima 102 godine najstariji je na svijetu u~enik prvog razreda osnovne {kole, javila je ju~e televizija “Skaj“. Ma kao dijete nije imala prilike da se {koluje, sa 13 godina po~ela je da radi u predionici pamuka, udala se sa 18 godina i rodila devetoro djece od kojih je sedmoro steklo fakultetske diplome. Prvog dana u {kolu je dopratio sin koji ima 58 godina i koji joj je pomogao da se smjesti u klupu. - Presre}na sam {to napokon mogu da ostvarim san ka`e Ma.

Iako joj karijera cvjeta, na qubavnom planu joj nikako ne ide. Gaga nikako ne mo`e da odlu~i da li vi{e voli mu{karce ili `ene i boji se da li bi weno seksualno opredjeqewe mogla da pri hva ti wena porodica. Ona strahuje da }e roditeqi da je se odreknu ako bude u vezi sa `enom. - Ga ga ni je si gur na da li `e li da bu de sa mu {kar ci ma ili `enama. Upla{ena je zbog mogu}e reakcije svoje porodice. Weni roditeqi su vjernici i `ele da je uskoro vide u braku sa mu{karcem - rekao je neimenovani izvor za ameri~ke medije. Isti izvor je dodao da je wen qubavni `ivot u haosu, jer jednostavno ne mo`e sebi da dopusti da se zaqubi u `enu. Dosada{we istupe Ledi Gage, vezane uz seksualno opredjeqewe porodica je uzimala sa rezervom i kao dio wenog nastupa u javnosti.

Wujor{ka tu~a jastucima
U Wujorku je odr`ana tradicionalna tu~a jastucima, javio je Mondo. Tu~a jastucima odr`ana je na Volstritu, a u woj je u~estvovalo nekoliko hiqada entuzijasta. Po~etak “pernatog obra~una“ bio je zakazan za 15 ~asova, a trajao je do sumraka. Od u~esnika ove “manifestacije“ se zahtijevalo da na megdan iza|u sa pernatim jastucima i dobrim raspolo`ewem.

Zato nisu reagovali na Gagine izjave o odnosima sa `enama, jer su smatrali da su la`ne. Ledi Gaga poti~e iz prili~no konzervativne katoli~ke italijanske porodice. Wena baka pla~e i moli se da joj unuka na|e dobrog mu{karca za koga }e se udati.

Vitni Hjuston u pariskoj bolnici
Ame ri ~ka pje va ~i ca Vi tni Hjuston smje{tena je u bolnicu u Parizu zbog “hroni~nog rinofaringitisa i infekcije nepoznatog uzroka“, saznaje “Frans pres“ iz wenog okru`ewa. Vi tni Hjus ton (46) je u utorak ot ka zala kon cert u Parizu, zbog “respiratorne infekcije“. I wen dru gi kon cert u Evropi, zakazan za danas u Man~esteru, bi}e “vjerovatno“ otkazan, navode upu}eni izvori. Poslije sedam godina pauze, u ka ri je ri to kom ko je su u cen tru pa`we me di ja bi li weni pro ble mi sa dro gom, Vi tni Hjus ton obja vi la je 2009. no vi al bum “I Lo ok to You“ koji su kriti~ari pohvalili. Publika ne dijeli wihovo mi{qewe, po{to je album do sada prodat u svega nekoliko hiqada primjeraka. Bolnica u kojoj je smje{tena Vitni Hjuston

Loto premija u zadwi ~as
Umjesto da igra svoje omiqene brojeve, Britanac Roxer Gilepsi je jedne ve~eri uplatio tiket sa nasumi~no odabranim brojevima i dobio premiju od tri miliona funti, javio je Tanjug. On igra loto ve} 15 godina. - Bilo je 19 ~asova i 28 minuta, a loto uplata se zavr{avala u 19 ~asova i 30 minuta, {to je zna~ilo da sam imao jo{ samo dva minuta. Tra`io sam listi} sa slu~ajnim uzorkom brojeva koji sam stavio u xep - rekao je Gilepsi.

NEKAD BILO...
Modna dizajnerka Vivijen Vestvud, koja se proslavila ekscentri~nim modnim revijama u kojima je miksala uticaje panka, wu vejva, politike i mejnstrima ro|ena je na dana{wi dan 1941. godine. Sa 17 godina napustila je {kolu dizajna sa rije~ima “ne znam kako bi djevojka iz radni~ke klase poput mene opstala u svijetu umjetnosti“, zaposlila se u fabrici i upisala u~iteqske studije. Uporedo je izra|ivala nakit ~ija prodaja joj je predstavqala dodatni izvor prihoda. Na svom prvom vjen~awu sa Derekom Vestvudom sama je dizajnirala svoju vjen~anicu. Wen drugi brak sa menaxerom grupe “Seks pistols“ Malkomom Meklarenom postaje finalna smjernica wenog interesovawa za modu, pa bra~ni par pokre}e sopstveni {op za koji Vivijen dizajnira modu inspirisanu bajkerima, feti{istima i prostitutkama. Vestvudova je, tako|e, poznata kao politi~ki aktivista pa se na wenim odjevnim predmetima ~esto nalaze razne politi~ke parole.

POSQEDWA
@enidba princa Vilijama
Britanski mediji pi{u da }e se princ Vilijam ovog qeta vjeriti svojom dugogodi{wom djevojkom Kejt Midel ton i da je vjen~awe na vodno zakazano za novembar, javio je Mondo. Par je u vezi od 2003. godine, a tek ne davno je objavqeno da je kraqevski dvor ostavio “dva dana slobodno“ u svom raspo redu kako bi “izdao saop{tewe“. Termin kada }e navodno biti objavqena Vilijamova (28) vjeridba sa Kejt (27) je 3. ili 4. juna, pi{e “Dejli mejl“. Izvori bliski kraqevskoj porodici ka`u da }e vjen~awe biti organizovano u novembru, kao i vjen~awe kraqice Eli zabete II i princa Filipa daleke 1947. godine.

Ro|ena Vivijen Vestvud

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

Derbi vikenda: [panska Primera, Real Madrid - Barselona, subota (22 ~asa)
DERBI KOLA

Real Madrid - Barselona

2.35 2.90 2.60

Kristijano Ronaldo (Real Madrid)

Lionel Mesi (Barselona)

U najve}em derbiju {panskog fudbalskog prvenstva sudari}e se jedini kandidati za {ampionsku titulu, bodovno izjedna~eni pred “El klasiko“

Lagano
Tuluz - Grenobl Juventus - Kaqari 1 (1,55) 1 (1,50)

Realno
Liverpul - Benfika Aston Vila - ^elzi NEC N. - AZ Alkmar Hanover - [alke 1 (1,60) 2 (1,60) 2 (1,65) 2 (1,70) Hal - Barnli Sent Truden - Anderleht 2 (1,75)

Rizi~no
1 (1,80) 1 (1,90) 1 (1,85) 1 (1,90) 1 (1,80) Hofenhajm - Keln NAC Breda - Roda Bran Bergen - Start Atletik B. - Almerija

Izazovno
Atletiko M.- Valensija 1 (2,25) Borusija M. - Ajntraht Uniao Leirija - Braga Sijena - Bari 1 (2,30) 2 (2,00) 1 (2,05)

Viqareal - Sporting H. 1 (1,55) Man~ester S.- Birmingem1 (1,45) Standard - @erminal B. 1 (1,55)

Tenerife - Vaqadolid 1 (2,05)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

5,67

12,56

21,64

43,50

2 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

"Tobxije" ~erupaju "pijevce"
Arsenal }e poku{ati da ostane u trci za krunu i nakon te{kog gostovawa kod Totenhema, koji je u pro{loj rundi iznena|uju}e lako pora`en od Sanderlenda
Nova, 34. runda engleske Pre mi jer li ge igra }e se predstoje}eg vikenda, ali i u utorak i srijedu. Najuzbudqiviji duel ujedno }e i “zatvoriti“ ovo kolo, a zakazan je za srijedu, na “Vajt Hart Lejnu“, gdje }e Totenhem ugostiti Arsenal. “Pijevci“ su napravili sja jan niz, dr`a li to li ko `eqeno ~etvrto mjesto, da bi u pro{lom me~u iznena|uju}e lako poklekli na gostovawu kod San der len da. S dru ge strane, “tobyije“ su se provukle protiv Vulverhemptona, ostale u trci za krunu, pa sa ulogom blagog favorita sti`u na noge gradskom rivalu. Mo`e se o~ekivati `estoka borba, doma}in svakako nije bez {ansi, a nerije{en ishod jedna je od opcija. Lider ^elzi ne bi trebaukupno ut p 1. ^elzi 33 2. Man~ester j. 33 3. Arsenal 33 4. Man~ester S. 32 5. Totenhem 32 6. Liverpul 33 7. Aston Vila 32 8. Everton 33 9. Birmingem 33 10. Stouk 32 11. Blekburn 33 12. Fulam 32 13. Sanderlend 33 14. Vulverh. 33 15. Bolton 33 16. Vigan 33 17. Vest Hem 33 18. Hal 32 19. Barnli 33 20. Portsmut (-9) 33 23 23 22 16 17 16 14 13 12 10 11 11 9 8 8 8 6 6 6 6 n 5 3 5 11 7 7 12 11 10 12 9 8 11 8 8 7 10 9 6 5 i 5 7 6 5 8 10 6 9 11 10 13 13 13 17 17 18 16 17 21 22 gr 84:30 77:27 75:34 64:40 58:32 54:33 44:32 52:44 34:38 34:35 35:50 35:37 44:51 28:51 36:61 30:64 40:57 31:66 32:72 28:60 b 74 72 71 59 58 55 54 50 46 42 42 41 38 32 32 31 28 27 24 14

Engleska Premijer liga, 34. kolo

DERBI KOLA

2,65 3,20 2,55
Vilson Palasios (Totenhem) FOTO: AGENCIJE

lo da ima te`ak zadatak, po{to ovog puta do~ekuje Bolton. S obzirom na to kako igraju “plavci“, ali i odbrana gostiju, nije iskqu~eno da gledaoci na “Stemford briyu“ u`ivaju u jo{ jednoj goleadi. Man ~es ter ju naj ted je u derbiju, koji je mo`da i odluposqedwih 6 u. p 4 5 5 4 5 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 0 1 0 1 n 1 0 1 1 0 1 3 3 3 2 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 i 1 1 0 1 1 2 1 0 2 2 2 3 1 2 4 4 5 5 5 4

~io {ampiona, nesretno izgubio od ^elzija, primiv{i gol iz evidentnog ofsajda. Me|utim, vremena za `aqewe nema. “Crvene |avole“ o~ekuje gostovawe kod neugodnog Blekburna i sve osim “dvojke“ za wih bi bila katastrofa. Porazu Totenhema nada}e se

Man~ester Siti, koji se sa “pijevcima“ bori za “kotu ~etiri“ i koji je favorit protiv nepredvidivog Birmingema, ali i Aston Vila, koju o~ekuje mnogo te`i zadatak u okr{aju sa Evertonom. Liverpul je i u pro{loj rundi razo~arao, remiziravgost ut 17 16 16 17 16 17 16 16 16 15 17 16 16 17 16 17 17 17 16 16 p 9 9 8 6 6 4 6 4 5 3 2 1 1 4 3 3 1 0 0 2 n 4 2 4 7 5 5 5 5 2 7 4 6 4 4 3 2 6 4 1 2 i gr 4 5 4 4 5 8 4 7 9 5 11 9 11 9 10 12 10 13 15 12 32:16 32:16 31:19 31:24 23:22 14:20 18:19 20:24 17:26 9:16 11:36 11:25 14:34 18:31 14:33 16:44 15:31 10:44 11:47 8:31 b 25 29 28 25 23 17 26 17 17 16 10 9 7 16 12 11 9 4 1 8

{i sa Birmingemom, mada je trener Rafael Benitez bio za do voqan bo dom. “Crveni“ ovog puta do~ekuju Fulam i ne smiju dozvoli ti lu ksuz da jo{ je dan me~ zavr{e bez cijelog plijena, a time vjerovatno i nastupa u Ligi {ampiona.

Hal - Barnli
Uzbudqivo }e biti i u borbi za opstanak. Hal do~ekuje Barnli i eventualnom pobjedom nad direktnim rivalom, vjerovatno bi ga poslao u ni`i rang. Vest Hem do~ekuje Sanderlend, a taj me~ je posqedwi voz za “~eki}are“.
doma}in -3 3 3 5 7 8 5 11 9 12 9 8 8 9 12 8 11 5 6 9 8 = 3 +3 6 9 4 2 4 4 2 3 4 4 4 7 1 3 0 2 5 4 5 3 7 5 8 6 4 7 3 5 1 4 4 1 7 1 9 3 6 5 3 6 gost -3 = 3 +3 6 7 7 8 6 12 10 7 6 12 7 10 9 7 7 4 8 7 6 10 7 1 3 4 6 2 4 4 6 2 6 3 2 3 5 6 3 4 3 2 4 8 6 5 4 3 2 5 4 1 4 3 5 7 4 7 6 6 7 4 serije 3p 1i 1p 2p 1i 1n 1p 2n 2n 2p 1n 1p 1p 1i 2i 2i 1n 1i 4i 1n

doma}in ut p 16 17 17 14 16 16 16 17 17 18 16 16 17 16 17 16 16 15 17 17 14 14 14 10 11 12 7 9 7 7 9 10 8 4 5 5 5 5 6 4 n 1 1 1 4 2 2 7 6 8 5 5 2 7 4 5 5 4 5 5 3 i 1 2 2 1 3 2 2 2 2 5 2 4 2 8 7 6 7 4 6 10 gr 52:14 45:11 44:15 33:16 35:10 40:13 26:13 32:20 17:12 23:19 24:14 24:12 30:17 10:20 22:28 14:20 25:26 21:22 21:24 20:29 b 43 43 43 34 35 38 28 33 29 26 32 32 31 16 20 20 19 23 23 15

posqedwe 4 u. d. p 3 3 4 2 3 4 1 3 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 0 1 n 0 0 0 1 1 0 3 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 i 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 3 1 3 2

posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama p 3 2 2 3 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 n 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 i 0 1 1 0 2 2 1 1 3 0 2 2 2 1 3 4 3 4 4 3 -3 9 10 12 15 14 17 21 16 18 21 15 18 18 19 15 15 13 13 15 18 = 3 +3 13 10 7 6 10 6 6 7 10 6 10 10 3 6 5 8 8 8 8 5 11 13 14 11 8 10 5 10 5 5 8 4 12 8 13 10 12 11 10 10

Rezultati 33. kola:
Man~ester junajted - ^elzi 1:2, Arsenal - Vulverhempton 1:0, Stouk - Hal 2:0, Portsmut - Blekburn 0:0, Fulam - Vigan 2:1, Barnli Man~ester Siti 1:6, Birmingem - Liverpul 1:1, Bolton - Aston Vila 0:1, Sanderlend - Totenhem 3:1, Everton - Vest Hem 2:2.

19. kolo posqedwih pet sezona datum termin 10. 4. 10. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 13. 4. 14. 4. 14. 4. 14. 4. 16.00 16.00 13.00 14.30 16.00 17.00 21.00 20.45 20.45 21.00 Hal - Barnli Vest Hem - Sanderlend Vulverhempton - Stouk Blekburn - Man~ester j. Liverpul - Fulam Man~ester S. - Birmingem ^elzi - Bolton Aston - Vila - Everton Vigan - Portsmut Totenhem - Arsenal

09/10 08/09 G D G 0:2 2:2 2:2 0:2 1:3 0:0 4:0 1:1 0:4 0:3 2:0 0:2 0:0 4:3 3:3 1:0 0:0 1:0 1:2 1:0 2:0 3:2 2:1 4:4

07/08 D G 3:1 1:1 2:0 1:0 1:1 2:0 0:2 1:3 1:2 0:2 2:0 1:3 1:0 2:2 0:2 1:2

06/07 D G 0:1 4:0 2:2 1:1 1:0 2:2 1:4 0:1 1:0 1:0 0:1 0:3

05/06 D G 2:0 4:3 5:1 4:1 5:1 4:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:2 2:1 2:0 1:4 2:0 1:1

04/05 D G 1:1 3:1 3:0 2:2 1:3 4:5 0:0 4:2 0:1 2:0 1:1 0:1

na{ tip 1, 1H 1, 1H 1, 1H 2 1 1 1 1H 1 H2

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 3

Prvak bere "qubi~ice"
U derbiju kola na stadionu “Artemio Franki“ u Firenci (subota, 20.45 ~asova) Fjorentina }e ugostiti aktuelnog prvaka i trenutnog lidera Inter
DERBI KOLA [est kola prije kraja fudbalskog {ampionata u Italiji vode}i trio nalazi se u sa mo tri bo da ra zli ke, a ve} po sli je 33. prvenstvene runde moglo bi do}i do promjene. Derbi ovog kola odigra}e se na stadionu “Artemio Franki“ u Firenci, gdje }e Fjo ren ti na u su bo tu od 20.45 ~asova ugostiti aktuel nog {am pi ona i vo de }u eki pu “Se ri je A” In ter. “Qubi ~as ti“ se na la ze na osmom mjes tu i te oret ski jo{ nisu izgubili {anse da se domognu ~etvrte pozicije, koja vodi u Ligu {ampiona, ali i je dno od mjes ta ko ja vo de Li gu UEFA. U pro {lom kolu “qubi~ice“ su na gostovawu kod Parme osvojile bod igra ju }i 1:1, dok je In ter bio ne umoqiv na svom terenu i pobijedio Bolowu sa 3:0. Drugoplasirana Roma u
ukupno ut p 32 19 32 19 32 18 32 14 32 14 32 12 32 14 32 13 32 12 32 11 32 11 32 11 32 9 32 10 32 9 32 9 32 7 32 8 32 6 32 6 n i 9 4 8 5 9 5 9 9 9 9 13 7 6 12 6 13 9 11 10 11 10 11 7 14 1112 8 14 8 15 8 15 13 12 7 17 8 18 8 18

Italijanska “Serija A”, 33. kolo

2,80 3,00 2,20

Lorenco de Silvestri (Fjorentina)

FOTO: AGENCIJE

nedjequ od 15 ~asova na svom “Olim pi ku“ u Ri mu ne bi trebalo da ima te`ak zadatak protiv Atalante, koja se gr~evito bori za opstanak. “Vu~ica“ je u pro{lom kolu zabiqe`ila minimalnu pobjedu u Bariju, gdje su savladali istoimenog doma}ina sa 1:0, dok je Ata lan ta na
gr 61:28 57:35 52:31 46:40 40:38 42:37 48:47 44:37 52:52 38:38 32:39 50:50 36:36 28:31 41:49 34:47 28:34 31:42 32:55 22:48 b 66 65 63 51 51 49 48 45 45 43 43 40 38 38 35 35 34 31 26 26 posqedwih 6 u. p n i 2 2 2 4 2 0 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 4 1 3 2 1 2 4 0 0 2 4 3 2 1 0 3 3 2 2 2 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 3 2 0 3 3

svom te re nu u der bi ju za ~eqa bila boqa od Sijene i slavila sa 2:0. Tre}eplasirani Milan u is tom ter mi nu na “San Si ru“ do ~e ka }e Ka ta ni ju, koju sa klupe predvodi srpski stru~wak Sini{a Mihaj lo vi}. “Ro so ne ri“ su u pro {lom ko lu gos to va li u
i 0 2 2 0 0 1 5 6 2 3 3 5 4 6 4 6 6 6 6 7 gr 33:11 31:13 31:18 27:11 25:9 22:13 26:23 25:15 40:26 24:13 17:11 32:24 19:12 17:17 30:20 20:22 15:16 20:16 13:20 15:20 b 40 40 34 38 33 31 25 28 35 31 31 25 23 20 30 22 18 22 16 17

Kaqariju, gdje su pobijedili istoimenog doma}ina sa 3:2, dok je Katanija na svom terenu bila boqa od Palerma (2:0). “Mihini puleni“ u ovom susretu igra}e rastere }e no, jer su po bje gli iz opa sne zo ne i ne bi bi lo nikakvo ~udo da se iz Milana vrate nepora`eni.
gost ut 16 16 16 16 17 16 16 16 15 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 p 7 6 8 3 5 4 7 4 2 2 2 4 2 5 0 3 3 2 3 2 n 5 7 5 4 3 6 2 5 4 6 6 3 6 3 5 4 7 3 1 3 i gr 4 28:17 3 26:22 3 21:13 9 19:29 9 15:29 6 20:24 7 22:24 7 19:22 9 12:26 8 14:25 8 15:28 9 18:26 8 15:24 8 11:14 11 11:29 9 14:25 6 13:18 11 11:26 12 19:35 11 7:28 b 26 25 29 13 18 18 23 17 10 12 12 15 12 18 5 13 16 9 10 9

Lacio u Bolowi
Veoma zanimqiv susret odigra}e se u nedjequ od 15 ~asova na stadionu “Renato Dal’Ara“ u Bolowi, gdje }e istoimeni doma}in koji je trenutno na 16. mjestu ugostiti stepenicu ni`e plasirani Lacio. Oba tima nalaze se u neugodnoj situaciji i daleko su od bezbjedne zone. Bolowa je u pro{lom kolu pora`ena na gostovawu kod Intera (0:3), dok je Lacio na svom terenu igrao nerije{eno sa Napolijem, 1:1.
posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 1 1 2 15 8 9 8 5 3 2 2 0 12 10 10 6 5 5 2 1 1 17 7 8 8 2 6 1 1 2 18 5 9 9 4 3 1 1 2 18 8 6 10 2 3 0 3 1 16 5 11 8 2 6 1 0 3 14 9 9 7 5 4 1 2 1 16 9 7 7 6 3 0 2 2 12 6 14 5 3 9 1 1 2 19 5 8 10 2 4 0 3 1 21 7 4 13 3 0 0 1 3 12 9 11 4 4 8 0 2 2 19 7 6 10 4 2 1 1 2 22 9 1 9 6 1 0 1 3 14 7 11 6 2 7 1 0 3 15 10 7 7 5 4 1 1 2 25 5 2 13 2 1 0 1 3 20 5 7 9 3 3 1 1 2 15 9 8 10 4 2 0 1 3 20 8 4 10 4 2 gost =3 3 5 5 1 6 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 2 5 4 serije +3 6 5 2 6 3 5 5 4 5 4 4 3 4 0 4 3 1 4 6 2 1p 4p 1p 1i 1p 1n 1i 1n 3n 1i 2n 1i 1p 1i 1p 4i 2n 1p 1i 2n

1. Inter 2. Roma 3. Milan 4. Palermo 5. Sampdorija 6. Napoli 7. Juventus 8. Fjorentina 9. \enova 10. Bari 11. Parma 12. Kaqari 13. Katanija 14. Kjevo 15. Udineze 16. Bolowa 17. Lacio 18. Atalanta 19. Sijena 20. Livorno

doma}in ut p n 16 12 4 16 13 1 16 10 4 16 11 5 15 9 6 16 8 7 16 7 4 16 9 1 17 10 5 16 9 4 16 9 4 16 7 4 16 7 5 16 5 5 16 9 3 16 6 4 16 4 6 16 6 4 16 3 7 16 4 5

posqedwe 4 u. d. p n i 2 2 0 3 1 0 2 2 0 3 1 0 3 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 3 1 0 1 1 2 3 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 0 1 3 0 0 2 2

-3 7 6 9 9 8 8 7 9 7 9 8 8 9 13 8 8 12 10 5 10

Rezultati 32. kola:
Inter - Bolowa 3:0, Lacio - Napoli 1:1, Kjevo - Sampdorija 1:2, Parma - Fjorentina 1:1, Kaqari - Milan 2:3, Katanija Palermo 2:0, Atalanta Sijena 2:0, Udineze Livorno 3:0, \enova Livorno 1:1, Bari - Roma 0:1.

datum
10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4.

posqedwih pet sezona termin
18.00 20.45 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.45 Napoli - Parma Fjorentina - Inter Roma - Atalanta Sijena - Bari Juventus - Kaqari Milan - Katanija Palermo - Kjevo Bolowa - Lacio Livorno - Udineze Sampdorija - \enova

09/10.
1:1 0:1 2:1 1:2 0:2 2:0 0:1 0:0 0:2 0:3

08/09. D G
0:0 2:0 2:3 1:0 3:0 3:1 0:1 0:2 0:3 1:0 2:0 0:1 0:2 1:3

07/08. D G
1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1 0:2 2:1 3:2 1:1 0:2 1:0

06/07. D G
2:3 2:1 3:0 1:1 1:0 1:3 1:2 1:1 1:0 0:4 -

05/06. D G
2:1 4:0 2:2 0:2 0:1 1:1 0:0 2:0 -

04/05. D G
1:1 2:1 4:2 2:2 1:2 1:2 2:3 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 -

na{ tip
1H, 1 H2, 2 1 1H 1 1 1 1H 1H 1H, 1

4 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

[panska Primera liga, 31. kolo

"[i{mi{i" nad Majorkom
Izabranici Gregorija Manzana su pod velikim imperativom u ovom duelu, po{to im za vrat duvaju Seviqa i Atletik Bilbao
Sqede }eg vi ken da u cen tru pa`we u Pri me ra li gi na }i }e se dva ma dridsko-barselonska obra~una. Prvi je na ra vno “El kla si ko“, obra ~un izme |u Real Madrida i Barselone, a drugi susret izme|u Espawola i Atletiko Madrida. Osim ovih me ~e va za nimqivo }e biti i u duelu Majorke i Valensije. Klub sa Balearskih ostrva zauzima ~etvrtu poziciju na tabeli i za tre }e pla si ra nom Valensijom zaostaje velikih osam bodova, ali jo{ uvijek

DERBI KOLA

2.35 3.30 2.90
Gonzalo Kastro (Majorka) u duelu sa Pablom Ernandezom (Valensija) FOTO: AGENCIJE

Tenerife - Vaqadolid
Derbi za~eqa igra}e Tenerife i Vaqadolid. Oba kluba su u opasnoj zoni i pobjednik ovog me~a napravio bi veliki korak ka opstanku. Nijednoj ekipi ne odgovara nerije{en rezultat, pa se mo`e o~ekivati otvorena igra sa obje strane.
ukupno ut p n
1. Real Madrid 2. Barselona 3. Valensija 4. Majorka 5. Seviqa 6. Atletik B. 7. Viqareal 8. Deportivo 9. Hetafe 10. Atletiko M. 11. Sporting H. 12. Almerija 13. Osasuna 14. Espawol 15. Saragosa 16. Malaga 17. Rasing S. 18. Tenerife 19. Vaqadolid 20. Kserez 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 24 16 14 14 13 12 12 12 11 9 9 9 8 8 7 9 6 4 5 2 5 8 6 6 6 7 6 5 7 10 10 7 10 8 10 10 7 12 8

dr`i mjesto koje sqede}e sezone donosi kvalifikacije za Ligu {ampiona. Izabranici Gregorija Manzana su pod velikim imperativom u ovom du elu, po {to im za vrat duvaju Seviqa i Atletik Bilbao. Majorka ove sezo ne odli ~no igra na doma}em terenu, gdje su samo dva puta pora`eni, a uz to su primili samo osam golova. U pro{lom kolu remizira li su sa Al me ri jom u gostima, dok je Siviqa lako savladala Tenerife sa 3:0. Andalu`ani su tako zadr`aposqedwe 6 u. p n i
6 5 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 1 4 2 1 3 2 1 2 0 0 2 2 3 2 1 4 1 2 2 2 4 1 2 4 2 3 4 1

li nadu da }e i sqede}e sezo ne igra ti u ne kom od evropskih takmi~ewa. Ono {to mo`e da brine wihovog trenera Antonija Alvareza, koji je na kupi naslijedio Manola Himeneza, je lo{a igra wegove ekipe u gostima, gdje redovno biqe`e lo{e rezultate i ~ak osam puta su se vratili praznih ruku. U dru gi se zon ski “El kla si ko“ Re al Ma drid i Bar sle ona ula ze bo do vno izjedna~eni na prvom mjestu. Madri|ani su u stra{noj se ri ji u na ci onal nom
doma}in ut p n
15 15 15 14 16 14 15 15 15 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 14 9 12 8 9 10 8 8 9 7 7 5 7 6 5 2 6 2 4 0 1 5 0 6 2 3 2 3 3 6 6 5 5 4 5 5 4 7 3

prvenstvu te imaju 12 pobjeda u nizu i vidje}emo da li }e broj 13 za wih biti baksu zan. Na pa da ~ki tan dem Kristijano Ronaldo/Gonzalo Iguain predstavqa}e strah i trepet odbrani Katalonaca, a zajedno su postigli 42 gola u {ampionatu. S druge stra ne na la zi se Li onel Mesi, koji je vode}i strijelac Primere sa 26 pogodaka, dok je sporan nastup Zlatana Ibra hi mo vi }a, ko ji je ove sezone 15 puta zatresao mre`u protivnika u Primeri. Odli~nu uvertiru pred “dergost ut p
15 15 15 16 14 16 15 15 15 15 14 15 16 15 15 15 15 15 14 15 10 10 7 2 6 4 2 4 4 2 2 2 4 1 2 2 5 0 2 1

bi nad derbijima“ Barsa je na pra vi la de mo li rav {i Atletik Bilbao u prvenstvu, te Arsenal u ~etvrtfinalu Li ge {am pi ona. Oba pu ta bilo je 4:1. “Glaktikosima“ je ostala samo borba u {ampionatu, po{to su ispali iz eli tnog evrop skog ta kmi ~ewa. Sve karte su ba~ene na prvenstvo, gdje `ele da do|u do 32. titule. Posebno fascinantan podatak je da oba ti ma, pre ma mno go broj nim procjenama, zajedno vrijede ne vje ro va tnih mi li jar du evra.

U sjenci “obra~una u Madridu“ svoj me~ igra}e Espawol i Atletiko Madrid, koji su ove sezone daleko od onih mjesta koja su o~ekivali na po~etku sezone. “Jorganyije“ zauzimaju desetu poziciju na ta be li i jo{ uvi jek ima ju {anse da se ukqu~e u boru za mjes to ko je vo di u Li gu Evrope i zato im je neophodna pobjeda na predstoje}em gostovawu. Glavna preokupacija Espawola je opstanak u ligi, ali sa tim ne bi trebali imati problema do kraja sezone.

i
3 1 6 10 10 11 11 12 13 12 11 11 14 12 14 13 13 17 14 17

gr
83:26 75:19 48:32 46:34 43:35 41:41 45:41 32:38 42:40 47:45 33:38 32:39 26:35 22:37 37:53 34:38 30:44 29:61 30:53 26:52

b
77 77 56 48 48 45 43 42 41 40 37 37 34 34 42 31 31 25 24 23

i
0 0 1 2 2 3 2 5 4 3 3 2 4 3 5 5 8 5 7 8

gr
50:13 43:9 27:11 33:8 25:14 26:19 29:13 20:19 24:17 30:17 19:13 18:15 13:12 15:14 21:17 18:17 10:24 19:24 19:30 13:23

b
45 43 32 36 30 28 33 26 27 30 27 27 20 26 22 20 11 22 13 15

posqedwa 4 u. d. p n i
4 4 3 2 1 4 4 2 1 4 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1

n
2 4 3 6 0 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 5 5 3 5 5

i
3 1 5 8 8 8 9 7 9 9 8 9 10 9 9 8 5 12 7 9

gr
33:13 32:10 21:21 13:26 18:21 15:22 16:28 12:19 18:23 17:28 14:25 14:24 13:23 7:23 16:36 16:21 20:20 10:37 11:23 13:29

b
32 34 24 12 18 16 10 16 14 10 10 10 14 8 10 11 20 3 11 8

posqedwa 4 u. g. golovi na utakmicama doma}in gost p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 = 3 +3
4 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 0 3 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 4 1 1 4 2 3 2 1 10 13 13 16 14 16 16 17 14 12 15 19 21 20 12 17 18 11 15 15 5 6 7 6 9 4 5 5 7 8 6 3 6 6 8 9 3 8 7 8 15 11 10 8 7 10 9 8 9 10 9 8 3 4 10 4 9 11 8 7 4 5 8 6 8 6 8 7 8 5 11 10 11 10 6 9 11 6 6 7 2 4 2 2 5 2 3 2 3 5 1 1 1 4 6 5 1 3 4 7 9 6 5 6 3 6 4 6 4 5 4 4 2 1 3 1 3 6 6 1 6 8 5 10 6 10 8 10 6 7 4 9 10 10 6 8 7 5 9 8 3 2 5 4 4 2 2 3 4 3 5 2 5 2 2 4 2 5 3 1 6 5 5 2 4 4 5 2 5 5 5 4 1 3 7 3 6 5 2 6

serije
12 p 5p 1p 1n 1p 1i 2p 4i 1n 1p 2n 1n 2p 3n 2p 1n 2p 1i 2i 1n

datum 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4.

posqedwih pet sezona termin 18.00 Malaga - Seviqa 20.00 Viqareal - Sporting H. 20.00 Kserez - Hetafe 20.00 Tenerife - Vaqadolid 22.00 Real Madrid - Barselona 17.00 Atletik B. - Almerija 17.00 Deportivo - Rasing S. 17.00 Osasuna - Saragosa 19.00 Espawol - Atletiko M. 21.00 Majorka - Valensija

09/10. 2:2 0:1 1:5 3:3 0:1 4:1 1:0 1:0 0:4 1:1

08/09. 07/08. D G D G 2:2 1:0 2:1 1:0 2:6 0:2 4:1 1:0 1:3 1:2 1:1 1:1 5:3 0:0 0:1 3:1 1:0 1:2 2:3 2:3 0:2 2:1 3:1 0:3 0:2 3:0

06/07. D G 0:2 0:1 2:0 3:3 0:0 0:0 2:2 2:1 2:1 2:1 0:1 1:3

05/06. D G 0:2 1:3 2:1 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 1:1 1:3 1:1 1:1 2:1 0:3

04/05. D G 1:0 2:0 0:2 1:2 4:2 0:3 1:4 2:2 2:2 1:5 2:1 0:0 0:0 0:2

na{ tip 1H 1 1 1 3+ 1 1 1 1H 1

Rezultati 29. kola:
Almerija - Majorka 1:1, Sporting H. - Kserez 2:2, Saragosa - Malaga 2:0, Atletiko M. - Deportivo 3:0, Barselona - Atletik B. 4:1, Seviqa - Tenerife 3:0, Hetafe - Espawol 1:1, Valensija - Osasuna 3:0, Rasing S. - Real Madrid 0:2, Vaqadolid - Viqareal 0:2.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 5

Bavarci na "Baj Areni"
Dobrom igrom u pro{lom kolu Bavarci su pokazali da se nalaze u sjajnoj formi. Sada imaju bod prednosti u odnosu na klub iz Gelzenkirhena koji }e gostovati kod pretposqedweg Hanovera
FOTO: AGENCIJE

Wema~ka Bundesliga, 30. kolo

Po bje dom nad di rek tnim konkurentom [alkeom, u pro {lom ko lu, Bajern iz Minhena ponovo je zasjeo na ~elo Bundeslige, a u sqede }em bi }e na te{kom ispitu po{to gostuje Bajeru u Leverkuzenu. Do brom igrom u pro {lom kolu Bavarci su pokazali da se nalaze u sjajnoj formi. Sada imaju bod prednosti u odnosu na klub iz Gelzenkirhena koji }e gosto va ti kod pre tposqedweg Ha no ve ra. Le ver ku zen je do `i vio ne us pjeh u pro {lom kolu kada je pora`en od Ajntrahta u Frankfurtu. “Far ma ce uti“ pru `a ju do bre partije na “Baj Areni“ gdje su samo jednom ove sezo ne osje ti li gor ~i nu po ra za. ^e ta Ju pa Haj nke sa do `i vje la je tri po ra za u tri posqedwa kola i polako gube korak za vode}im dvojcem, dok im tre}u poziciju ugro`ava Borusija iz Dortmunda kao i Ver der ko ji vre ba svo ju {an su iz pri kraj ka. Prvi du el ove se zo ne igran u Minhenu zavr{en je nerije{enim rezultatom 1:1 tako da Ba var ci `e le da im se osve te i za dr`e li der sku poziciju. I drugoplasirani [al-

ke }e biti na te{kom ispitu po{to su gosti davqenika Ha no ve ra. Bo do vi su neophodni i jednima i drugima tako da se mo`e o~eki va ti otvo re na uta kmi ca s obje strane. Hanover se i daqe gr~evito bori za o~uvawe prvoliga{kog statusa te su uspjeli i{~upati bod u pro{lom kolu na te{kom gostovawu kod Hamburga. Tim sa “Vel tins Are ne“ je fa vo rit u pred sto je}em me~u i si gurno je da se mo`e o~e ki va ti ve li ki broj pogodaka u ovom duelu. Dor tmun dska Bo ru si ja bo ri se za mjesto koje vodi u kvali fi ka ci je za Li gu {am pi ona sqede }e se zo ne i no ve bo do ve tra `i }e na gos to vawu kod Maj nca. U pro {lom ko lu bi li su boqi od Verdera, a sada se o~e ku je no va po bje da pro tiv Majnca.

DERBI KOLA

Herta
Ekipa Herte jo{ uvijek se nije predala i odustala od borbe za o~uvawe prvoliga{kog statusa. U pro{lom kolu lako su iza{li na kraj sa Kelnom kojem su dali tri gola u gostima. Sada }e ugostiti [tutgart i ukoliko do|u do trijumfa produ`i}e nadu u opstanak, u protivnim mogu pakovati kofere i spremati se za nastup u “Cvajti“.
Arturo Vidal (Leverkuzen) i Marko van Bomel (Bajern) ukupno ut p 1. Bajern 29 17 2. [alke 29 17 3. Leverkuzen 29 14 4. Borusija D. 29 15 5. Verder 29 13 6. Hamburg 29 11 7. [tutgart 29 12 8. Ajntraht 29 12 9. Volfsburg 29 12 10. Majnc 29 10 11. Hofenhajm 29 9 12. Borusija M. 29 9 13. Keln 29 7 14. Nirnberg 29 7 15. Bohum 29 6 16. Frajburg 29 6 17. Hanover 29 6 18. Herta 29 5 n 8 7 11 7 9 12 8 8 7 8 7 7 10 7 10 7 6 7 i 4 5 4 7 7 6 9 9 10 11 13 13 12 15 13 16 17 17 gr 57:27 47:24 58:33 48:34 59:37 48:33 43:37 40:42 56:51 29:37 35:36 37:49 27:38 28:47 31:52 27:51 30:54 30:48 b 59 58 53 52 48 45 44 44 43 38 34 34 31 28 28 25 24 22 posqedwih 6 u. p n i 3 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 2 3 4 1 1 3 0 3 5 0 1 2 0 4 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 0 2 4 1 3 2 2 1 3 2 1 3 doma}in ut p n 15 10 4 15 10 2 14 10 3 15 10 2 14 6 5 15 7 6 15 7 4 15 7 4 15 6 2 14 8 4 14 4 5 14 7 3 15 2 5 14 4 4 14 2 6 14 2 4 15 3 4 14 1 6 i 1 3 1 3 3 2 4 4 7 2 5 4 8 6 6 8 8 7 gr 29:12 26:12 32:12 27:12 28:20 21:11 24:18 22:22 34:34 18:11 20:16 21:20 14:24 15:18 17:28 8:24 17:30 9:21 b 34 32 33 32 23 27 25 25 20 28 17 24 11 16 12 10 13 9 posqedwe 4 u. d. p n i 3 0 1 3 0 1 2 1 1 4 0 0 2 2 0 1 3 0 3 0 1 3 0 1 3 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 0 3 0 2 2 gost ut 14 14 15 14 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 15 15 14 15 p 7 7 4 5 7 4 5 5 6 2 5 2 5 3 4 4 3 3 n 4 5 8 5 4 6 4 4 5 4 2 4 5 3 4 3 2 1 i 3 2 3 4 4 4 5 5 3 9 8 9 4 9 7 8 9 10 gr 28:15 21:12 26:21 21:22 31:17 27:22 19:19 18:20 22:17 11:26 15:20 16:29 13:11 13:29 14:24 19:27 13:24 21:27 b 25 26 20 20 25 18 19 19 23 10 17 10 20 12 16 15 11 13

3.10 3.30 2.20
gost -3 5 7 5 6 6 6 6 6 5 10 9 4 10 5 7 6 8 5 =3 5 4 2 2 3 0 4 4 4 2 2 7 1 5 5 4 3 7 +3 4 3 8 6 6 8 4 4 5 3 4 4 3 5 3 5 3 3 serije 1p 1i 3i 1p 1i 1n 3p 3p 2p 3i 1i 1i 1i 1p 1n 2n 1n 1p

posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 1 2 1 11 12 6 6 7 2 2 1 1 15 9 5 8 5 2 0 1 3 10 4 15 5 2 7 1 1 2 14 5 10 8 3 4 3 0 1 10 6 13 4 3 7 1 0 3 15 1 13 9 1 5 2 1 1 13 7 9 7 3 5 1 1 2 11 11 7 5 7 3 3 0 1 6 6 17 1 2 12 1 1 2 18 7 4 8 5 1 1 1 2 15 8 6 6 6 2 0 2 2 11 10 8 7 3 4 1 1 2 17 4 8 7 3 5 1 1 2 13 8 8 8 3 3 0 2 2 12 8 9 5 3 6 0 2 2 14 8 7 8 4 2 1 1 2 14 6 9 6 3 6 3 0 1 13 8 8 8 1 5

19. kolo posqedwih pet sezona datum 9. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 11. 4. 11. 4. termin 20.30 Borusija M. - Ajntraht 15.30 Hofenhajm - Keln 15.30 Hanover - [alke 15.30 Majnc - Borusija D. 15.30 Herta - [tutgart 15.30 Verder - Frajburg 18.30 Leverkuzen - Bajern 15:30 Bohum - Hamburg 17.30 Nirnberg - Volfsburg

09/10 G 2:1 4:0 0:2 0:0 1:1 6:0 1:1 1:0 3:2

08/09 D 1:2 2:0 1:0 2:1 0:2 1:1 G 1:4 3:1 0:3 0:2 0:3 1:3 -

07/08 D 2:3 3:1 0:1 2:1 1:0 G 1:1 3:1 1:2 0:3 1:3

06/07 D 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:1 1:1 G 0:1 1:2 1:1 0:0 1:2 3:0 1:1

05/06 D 4:3 1:2 1:0 2:0 2:5 1:0 G 2:0 0:2 1:1 3:3 0:1 1:1

04/05 D 1:0 1:1 0:0 4:1 4:1 1:2 4:0 G na{ tip 1H 1 0:1 2, 3+ 0:3 2 0:1 1, 3+ 6:0 1 0:2 2, 3+ 1:0 H2 1:0 1, 3+

Rezultati 29. kola:
Frajburg - Bohum 1:1, Keln - Herta 0:3, Hamburg Hanover 0:0, Borusija D. Verder 2:1, [tutgart Borusija M. 2:1, Ajntraht Leverkuzen 3:2, Volfsburg - Hofenhajm 4:0, Nirnberg - Majnc 2:0, [alke - Bajern 1:2.

6 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

Francuski Le {ampionat, 32. kolo

Nakon {to je Okseru “otkinuo“ zlata vrijedan bod u borbi za lovor, Pari Sen @ermen sa mnogo samopouzdawa do~ekuje uzdrmani Bordo
U cen tru pa`we 32. kola francuskog Le {ampi ona ta bi }e okr{aj ne pre dvi di vog Pa ri Sen @er me na i uz drma nog {ampiona Bordoa. Ovo je jo{ jedna u nizu ra zo ~a ra va ju }ih se zo na “sve ta ca“. Eki pa Ma te je Ke `ma na po no vo ni je ni blizu vrha, a jedini spas bi mogla prona}i u Kupu. Tim iz pres to ni ce u prven stvu igra po prin ci pu to plohladno, a u pro{loj rundi je kao gost uspio da “otkine“ bod Okseru. S druge strane, Bordo je u velikom padu forme. @irondinci su izgubili tron, is ti na, ima ju dva me ~a mawe, ali bez obzira na to, du el na “Par ku prin ~e va“ jedan im je od najbitnijih u {am pi ona tu. Prvak jes te blagi favorit, ali }e morati dobro da se pomu~i kako bi do{ao do bodova. Lion u fini{u sezone, ~ini se, ulazi u pravu formu. “La vo vi“ dr`e li der sku poziciju, mada sa dvije
ukupno p n 16 9 17 6 16 9 17 5 16 8 16 6 14 7 14 7 13 7 13 5 11 6 11 8 11 9 10 7 9 6 9 8 8 7 5 9 5 6 3 6

DERBI KOLA

PS@ - Bordo

2.60 2.90 2.35
Monpeqe
Fudbaleri Pari Sen @ermena FOTO: AGENCIJE

utakmice vi{e u odnosu na Bor do i Mar seq, a tu si gurno `ele da ostanu i nakon ovog ko la u ko jem do~ekuju Lil. Gosti su tako |e u igri za lo vor, ali na “@erlanu“ bi im i bod
posqedwih 6 u. p n i 2 1 15 3 1 16 3 0 16 2 2 16 2 0 14 1 3 16 0 2 16 1 1 15 4 1 16 0 3 15 1 3 15 2 2 15 2 3 15 2 3 14 1 2 15 2 4 15 3 2 16 2 2 15 1 4 15 2 3 16

bio uspjeh. Marseq bi trebao imati najlak{i zadatak, po{to do ~e ku je Ni cu. Eki pa sa “Ve lo dro ma“ ozbiqan je pre ten dent na kru nu, na svom te re nu igra izu ze tno

sigur no i sve osim si gurnog “ke ca“ pro tiv ri va la koji je prakti~no osigurao op sta nak bi lo bi ra vno senzaciji. Okser je u pro{loj rundi ki ksao na svom te re nu,
gost ut 16 15 15 13 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 16 16 15 16 15 15

odi grav {i ne ri je {e no sa PS@-om. Ovog puta ima}e priliku za popravni, i to na gostovawu kod Nansija, ko ji mno go boqe igra na strani nego na svom “buwi{tu“.
golovi na utakmicama -3 = 3 +3 -3 18 6 7 10 18 7 6 12 23 5 3 11 15 5 9 8 15 8 6 8 14 6 11 7 16 7 8 7 17 5 9 6 19 5 7 11 16 4 10 9 12 8 10 7 18 6 7 7 24 2 5 12 21 3 5 8 20 2 9 8 21 7 3 11 21 5 5 14 18 5 8 8 13 12 5 7 19 5 7 8

Krug kandidata za lovor zatvara Monpeqe. Najprijatnije iznena|ewe sezone dominira na svom terenu, dok ne{to slabije igra u gostima. Ipak, ovog puta ne bi trebalo da ima problema jer ide na noge otpisanom Le Manu.
doma}in = 3 +3 3 2 3 1 3 2 3 5 3 3 3 6 6 3 1 8 2 3 1 5 4 4 5 3 1 2 2 4 1 6 3 1 1 1 3 4 5 3 4 4 gost = 3 +3 3 5 4 5 2 1 2 4 5 3 3 5 1 5 4 1 3 4 3 5 4 6 1 4 1 3 1 1 1 3 4 2 4 4 2 4 7 2 1 3

1. Lion 2. Monpeqe 3. Okser 4. Bordo 5. Marseq 6. Lil 7. Ren 8. Lorion 9. Monako 10. Valensijen 11. Nansi 12. PS@ 13. Tuluz 14. So{o 15. Nica 16. Lans 17. Sent Etjen 18. Bulow 19. Le Man 20. Grenobl

ut 31 31 31 29 29 31 31 31 31 30 30 31 31 29 31 31 31 31 30 31

i 6 8 6 7 5 9 10 10 11 12 13 12 11 12 16 14 16 17 19 22

gr 51:32 41:34 31:25 47:25 51:30 56:33 46:31 46:32 32:33 41:41 38:43 43:34 30:29 23:35 31:45 27:38 22:38 23:51 26:48 21:50

b 57 57 57 56 56 54 49 49 46 44 39 41 39 37 36 35 32 24 21 15

3 2 3 2 4 2 4 4 1 3 2 2 1 1 3 0 1 2 1 1

doma}in ut p n 9 3 3 11 3 2 10 3 3 10 3 3 9 3 2 11 3 2 10 2 4 8 5 2 9 4 3 5 5 4 5 2 8 8 3 4 7 3 5 8 1 5 6 4 5 7 5 3 5 6 5 3 4 8 4 5 6 2 4 10

i gr 24:15 21:9 20:13 29:11 24:12 34:12 28:14 30:15 21:11 19:18 16:22 25:13 15:11 17:20 19:20 18:12 12:11 14:25 16:20 16:26

b 30 36 33 33 30 36 32 29 31 23 17 27 24 25 22 26 21 13 17 10

posqedwe 4 u. d. p n i 3 1 0 2 2 0 3 1 0 1 1 2 3 1 0 3 0 1 2 0 2 3 1 0 1 2 1 3 0 1 1 1 2 3 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 1 0 1 3 0 2 2

p 7 6 6 7 7 5 4 6 4 7 6 3 3 2 4 2 3 2 1 1

n 6 3 6 2 5 3 5 2 3 0 4 5 6 7 2 3 2 5 1 2

i 3 6 3 4 3 7 6 8 8 8 5 8 7 7 10 11 10 9 13 12

gr 27:17 20:25 11:12 18:14 27:18 22:21 18:17 16:17 11:22 22:23 22:21 18:21 15:18 6:15 12:25 9:26 10:27 9:26 10:28 5:24

b 24 21 24 23 26 18 17 20 15 21 22 14 15 12 14 9 11 11 4 5

posqedwe 4. u. g. p n i 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 0 3 1 2 1 0 3 1 0 1 3 0 2 2 2 0 2 0 0 4 0 1 3 1 0 3 1 1 2 1 0 3

-3 8 6 12 7 7 7 9 11 8 7 5 11 12 13 12 10 7 10 6 11

serije 2p 1n 2n 1i 2p 1i 1i 2p 4n 1p 1p 1n 1n 2n 1n 2i 1p 1n 4i 2i

Rezulati 31. kola:
Nica - So{o 0:0, Sent Etjen - Le Man 2:0, Okser - Pari Sen @ermen 1:1, Valensijen - Lil 1:0, Monpeqe - Monako 0:0, Ren - Lion 1:2, Grenobl Lorion 1:2, Bordo Nansi 1:2, Marseq Lans 1:0, Bulow - Tuluz 1:1.

28. kolo posqedwih pet sezona datum termin 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 10. 4. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 21.00 17.00 17.00 21.00 Le Man - Monpeqe Lans - Bulow Lorion - Ren Monako - Valensijen So{o - Sent Etjen Tuluz - Grenobl PS@ - Bordo Lion - Lil Nansi - Okser Marseq - Nica

09/10 08/09 G D G 1:2 1:2 0:1 1:3 0:0 0:1 0:1 3:4 3:1 3:1 1:2 1:1 1:0 2:0 1:0 2:2 0:2 2:1 1:3 1:3 1:2 0:1 0:4 0:2 1:1 2:0

07/08 D G 0:1 0:0 1:1 0:2 1:1 4:1 0:2 0:2 0:1 1:0 0:3 1:0 0:0 2:0

06/07 D G 0:0 3:0 1:0 0:2 4:1 1:0 3:0 1:4 2:2 2:1 0:0 2:1 0:2 1:2

05/06 D G 4:0 3:1 1:3 1:3 1:0 0:0 2:0 0:4 1:0 1:0

04/05 D G 2:1 1:1 1:0 2:0 0:1 0:3 1:2 1:1

na{ tip 2, H2 1 1, 1H 1, 1H 1, 1H 1 H2 1, 1H 2, H2 1

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 7

PORTUGALIJA - LIGA SAGRE[
1. Benfika 2. Braga 3. Porto 4. Sporting 5. Gimarae{ 6. U. Leirija 7. P. Fereira 8. Nasional 9. Maritimo 10. Naval 11. Rio Ave 12. A. Koimbra 13. Olhanen{e 14. Setubal 15. Leik{oe{ 16. Belenen{e{ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 18 16 11 10 9 8 9 8 8 6 6 4 5 4 2 4 4 5 8 6 7 9 5 6 5 10 7 12 9 6 9 1 3 4 6 9 9 8 11 11 12 9 12 9 11 15 14 65:14 37:17 54:22 37:20 27:28 30:27 28:28 29:41 33:38 16:29 21:30 27:34 26:36 24:45 20:42 13:36 64 58 53 41 36 34 33 32 30 29 28 25 24 24 18 15

HOLANDIJA - ERSTE DIVIZIJA
1. Tvente 2. Ajaks 3. PSV 4. Fejenord 5. AZ Alkmar 6. Herakles 7. Utreht 8. Groningen 9. NAC Breda 10. Roda 11. Herenven 12. Vitese 13. Venlo 14. Nijmegen 15. Sparta 16. Den Hag 17. Viqem d. 18. Valvajk 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 23 22 15 17 15 13 12 11 11 11 8 6 7 6 5 7 4 5 4 6 11 3 4 9 6 8 5 2 6 11 8 7 9 2 0 1 3 2 4 10 11 8 12 11 14 17 16 13 15 17 16 21 26 57:22 89:19 66:25 45:27 59:33 45:41 33:28 39:42 40:46 44:53 40:54 32:50 37:45 31:51 28:56 28:52 34:58 24:69 77 73 72 56 54 49 48 42 41 38 35 30 29 29 25 24 23 12

DANSKA - SAS LIGA
1. FC Kopenhagen 25 2. Odense 25 3. Silkeborg 25 4. Esbjerg 25 5. Midtjiland 25 6. Alborg 25 7. Brondbi 25 8. Arhus 25 9. Nordsjeland 25 10. Sonderjiske 25 11. Randers 25 12. Herfolge 25 16 13 11 10 11 10 10 8 9 6 4 2 5 8 7 8 5 7 6 8 4 8 9 5 4 4 7 7 9 8 9 9 12 11 11 18 45:13 37:25 42:28 34:33 33:34 29:21 45:43 30:34 26:31 19:28 22:36 22:58 53 47 40 38 38 37 36 32 31 26 21 11

Pro{lo kolo
Arhus - Randers 0:0, Herfolge - Brondbi 1:2, Silkeborg Alborg 1:1, Sonderjiske - Midtjiland 0:2, Nordsjeland - FC Kopenhagen 0:3, Odense - Esbjerg 0:0. Parovi 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 12.4. 17.00 14.00 16.00 16.00 18.00 19.00 Arhus - Alborg Sonderjiske - Silkeborg Esbjerg - Midtjiland Randers - FC Kopenhagen Odense - Brondbi Nordjseland - Herfolge Na{ tip 1H 1H 1H H2, 2 1H, 1 1

Pro{lo kolo
Pako{ Fereira - Belenen{e{ 0:0, Olhanen{e - Setubal 2:2, Braga - Gimarae{ 3:2, Sporting - Rio Ave 5:0, Nasional - Leik{oe{ 1:0, Akademika Koimbra - Uniao Leirija 0:0, Porto - Maritimo 4:1, Naval - Benfika 2:4. Parovi 9.4. 10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 12.4. 13.4. 21.15 20.15 22.15 17.00 17.00 21.15 21.15 21.45 Naval - Nasional Uniao Leirija - Braga Rio Ave - Porto Maritimo - Belenen{e{ Leik{oe{ - Pako{ Fereira Gimarae{ - Olhanen{e Setubal - Akademika Koimbra Benfika - Sporting Na{ tip 1H H2, 2 2 1 1H 1 1H 1

Pro{lo kolo
Vitese - Groningen 3:0, Roda - Valvajk 5:1, Viqem drugi PSV 0:1, Den Hag - Ajaks 0:1, Herenven - Sparta 4:1, Venlo Tvente 0:2, AZ Alkmar - Utreht 2:0, Herakles - NEC Nijmegen 2:0, Fejenord - NAC Breda 0:0. Parovi 9.4. 10.4. 10.4. 10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 20.45 18.45 19.45 19.45 20.45 12.30 12.30 14.30 14.30 Valvajk - Vitese Tvente - Herenven NEC Nijmegen - AZ Alkmar NAC Breda - Roda Sparta - Herakles PSV - Fejenord Utreht - Den Hag Ajaks - Venlo Groningen - Viqem drugi Na{ tip 2 1 2 1H H2, 2 1 1 1 1

TURSKA - SUPERLIGA
1. Bursaspor 28 2. Fenerbah~e 28 3. Be{ikta{ 28 4. Galatasaraj 28 5. Trabzonspor 28 6. E{ki{ehirpsor 28 7. Kajzerispor 28 8. Istanbul 28 9. Gen~lerbirligi 28 10. Gaziantepspor 28 11. Antalijaspor 28 12. Ankaraguxu 28 13. Kasimpa{a 28 14. Manisaspor 28 15. Sivaspor 28 16. Dijarbakirspor 28 17. Denizlispor 28 18. Ankaraspor 28 19 18 16 16 14 13 13 13 10 9 9 7 8 6 7 5 4 0 4 4 8 6 7 9 7 7 9 10 7 12 9 11 5 9 6 0 5 6 4 6 7 6 8 8 9 9 12 9 11 11 16 14 18 28 56:25 50:27 39:19 52:29 48:28 39:27 38:26 36:36 32:28 34:31 37:33 32:31 46:49 21:29 30:50 23:41 24:44 0:84 61 58 56 54 49 48 46 46 39 37 34 33 33 29 26 24 18 0

^E[KA - GAMBRINUS LIGA
1. Sparta 2. B. Ostrava 3. Teplice 4. Jablonec 5. Plzen 6. M. Boleslav 7. Slavija 8. S. Olomouc 9. Brno 10. S. Liberec 11. Pribram 12. ^. Budejovice 13. Slova~ko 14. Bohemians P. 15. Bohemians 1905 16. Kladno 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 12 13 12 13 11 10 9 9 8 8 8 5 6 6 4 5 11 6 8 5 7 4 7 4 6 4 3 8 4 2 7 2 0 4 3 5 5 8 7 10 9 11 11 10 13 15 12 16 32:11 35:19 36:22 29:22 32:23 38:30 30:24 36:31 22:29 27:31 25:30 19:27 20:30 25:43 12:28 20:39 47 45 44 44 40 34 34 31 30 28 27 23 22 20 19 17

GR^KA - SUPERLIGA
1. Panatinaikos 2. Olimpijakos 3. PAOK 4. AEK 5. Aris 6. Nea Kavala 7. Iraklis 8. Panionios 9. Atromitos 10. Larisa 11. Ergotelis 12. Asteras T. 13. Levadiakos 14. Ksanti 15. Pas Jawina 16. Pantrakikos 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 17 17 14 12 10 10 9 9 9 8 9 8 8 7 3 4 7 5 7 10 8 7 9 8 7 9 6 6 5 7 3 4 4 6 7 6 10 11 10 11 12 11 13 14 15 14 22 51:17 43:17 36:15 41:31 33:24 30:30 37:35 33:31 30:33 27:40 33:36 27:33 29:43 21:33 26:42 20:57 64 58 56 49 46 38 37 36 35 34 33 33 30 29 28 12

Pro{lo kolo
Bursaspor - Antalijaspor 2:1, Ankaraguxu - Be{ikta{ 0:0, Manisaspor - Gen~lerbirligi 0:0, Eski{ehirspor - Kasimpa{a 2:0, Dijarbakirspor - Gaziantepspor 1:3, Istanbul Denizlispor 3:1, Trabzonspor - Ankaraspor 3:0 (slu`beni rezultat), Fenerbah~e - Kajzerispor 2:0, Sivaspor - Galatasaraj 1:1. Parovi 9.4. 10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 12.4. 19.00 14.00 18.00 14.00 14.00 16.00 18.00 19.00 Gaziantepspor - Manisaspor Antalijaspor - Istanbul Be{ikta{ - Trabzonspor Gen~lerbirligi - Bursaspor Kasimpa{a - Ankaraguxu Denizlispor - Eski{ehirspor Galatasaraj - Dijarbakirspor Kajzerispor - Sivaspor Na{ tip 1H, 1 1H 1H, 1 H2, 2 1H H2, 2 1 1

Pro{lo kolo
Brno - Mlada Boleslav 2:3, Jablonec - Sigma Olomouc 3:1, Bohemians Prag - Kladno 1:4 Slova~ko - Slovan Liberec 0:0, ^e{ke Budejovice - Pribram 2:1, Slavija - Bohemians 1905 3:0, Teplice - Bawik Ostrava 0:1, Plzen - Sparta 2:2. Parovi 10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 12.4. Na{ tip Bohemians 1905 - Bohemians P. 1H Bawik Ostrava - Slova~ko 1 Kladno - ^e{ke Budejovice 1H, 1 Slovan Liberec - Teplice H2 Pribram - Brno 1H Mlada Boleslav - Jablonec 1H Sigma Olomouc - Plzen 1H Sparta - Slavija 1H, 1

Pro{lo kolo
Iraklis - Pas Jawina 2:0, Asteras Tripolis - Pantrakikos 3:1, Atromitos - Panatinaikos 0:3, Olimpijakos - Ksanti 0:0, AEK - Panionios 1:1, Nea Kavala - Ergotelis 1:3, Larisa - PAOK 2:1, Aris - Levadiakos 1:0. Parovi 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 11.4. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Asteras Tripolis - Aris Ergotelis - Pas Jawina Levadiakos - AEK Ksanti - Atromitos Panatainaikos - Iraklis Pantrakikos - Olimpijakos Panionios - Larisa PAOK - Nea Kavala Na{ tip 1H 1H, 1 H2 1H, 1 1 2 1H 1

15.45 18.00 15.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.30

AUSTRIJA - BUNDES LIGA
1. Salcburg 2. Rapid 3. Austrija B. 4. [turm 5. Magna N. 6. Matersburg 7. Rid 8. LASK 9. Kafenberg 10. Austrija K. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 18 16 16 13 10 10 8 7 6 2 8 8 5 9 6 3 8 9 7 5 2 4 7 6 12 15 12 12 15 21 57:21 61:30 46:32 43:25 42:45 35:56 31:31 53:64 33:53 21:65 62 56 53 48 36 33 32 30 25 11

[KOTSKA - PREMIJER LIGA
1. Glazgov R. 2. Seltik 3. Dandi J. 4. Hibernijan 5. Madervel 6. Harts 7. Sent Xonston 8. Aberdin 9. Hamilton 10. Kilmarnok 11. Sent Miren 12. Falkirk 31 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 22 19 15 14 12 11 10 8 8 7 6 5 7 6 10 8 12 8 8 10 9 8 10 10 2 7 6 10 8 13 14 13 15 17 16 16 70:21 60:34 47:37 46:39 38:36 31:39 47:53 29:40 25:42 26:43 31:43 28:53 73 63 55 50 48 41 38 34 33 29 28 25

[VAJCARSKA - SUPERLIGA
1. Jang Bojs 2. Bazel 3. Grashopers 4. Lucern 5. Sent Galen 6. Sion 7. Cirih 8. Ksamaks 9. Belincona 10. Arau 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 21 18 15 13 11 10 9 9 5 2 2 5 2 5 7 8 8 7 3 5 5 5 10 10 10 10 10 12 20 21 65:31 68:39 47:36 51:44 43:39 46:47 41:39 44:42 35:76 25:72 65 59 47 44 40 38 35 34 18 11

Pro{lo kolo
Rapid - Austrija Kernten 1:0, Magna Noj{tad - Austrija Be~ 0:1, [turm - Kafenberg 1:1, Rid - LASK 2:2, Salcburg - Matersburg 2:0. Parovi 9.4. 10.4. 10.4. 10.4. 11.4. 20.30 18.00 18.00 18.00 15.30 Rid - Rapid Matersburg - Kafenberg LASK - Magna Noj{tad Austrija K. - Salcburg Austrija B. - [turm Na{ tip 2 1H, 1 1H 2 1H, 1

Pro{lo kolo
Bazel - Sion 4:3, Cirih - Sent Galen 1:1, Lucern - Ksamaks 2:1, Arau - Jang Bojs 1:5, Belincona - Grashopers 1:2. Parovi 10.4. 10.4. 10.4. 11.4. 11.4. 17.45 17.45 17.45 16.00 16.00 Ksamaks - Grashopers Sion - Arau Jang Bojs - Belincona Sent Galen - Lucern Cirih - Bazel Na{ tip H2, 2 1 1 1H H2, 2

Pro{lo kolo
Madervel - Falkirk 0:1, Hibernijan - Seltik 0:1, Glazgov Renxers Hamilton 1:0, Sent Miren - Harts 1:1, Kilmarnok - Aberdin 2:0, Sent Xonston - Dandi Junajted 0:1. Parovi 10.4. 10.4. 10.4. 11.4. 13.4. 16.00 16.00 16.00 13.15 20.45 Falkirk - Sent Miren Hamilton - Hibernijan Harts - Kilmarnok Aberdin - Sent Xonston Seltik - Madervel Na{ tip 1H 1H 1H, 1 1H 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful