You are on page 1of 63

^etvrtak

www.glassrpske.com 8. april 2010.


Broj 12.178
Godina LXVII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI U proceduri SRBIJA Rusija Srbiji HRONIKA U Petrovu


Parlamenta odobrila mladi}
deklaracije kredit od raznio
o Jermenima 200 miliona bombom sebe
i burkama dolara i djevojku
странa 4 странa 19 странa 17

Lideri politi~kih stranaka razgovarali sa zvani~nicima EU i SAD

Bez viza u junu,


promjene Ustava
poslije izbora
[tajnberg i Moratinos zakqu~ili da je posjeta BiH bila veoma korisna
i uspje{na, isti~u}i da su politi~ki lideri tokom odvojenih sastanaka
u Sarajevu pokazali dobru voqu i konstruktivan pristup za rje{avawe
problema u BiH странe 2 i 3 Migel Anhel Moratinos i Xejms [tajnberg FOTO: GLAS SRPSKE

U AKCIJI SIPA UHAP[ENO SEDAM LICA U TUZLI I BAWOJ LUCI Drasti~no kr{ewe principa o
nacionalnoj zastupqenosti странa 6
FOTO: GLAS SRPSKE

Vrijednost
droge u BiH
350.000 KM, a u
EU 600.000 evra.
Uhap{eni Nermin
Smajlovi}, Dino
Kurti} i jo{ pet SKANK
lica. Pretreseno prona|en
nekoliko
lokacija na
u kamionu
{irem podru~ju

DANAS
Bawe Luke Du~i}ev dan
i Tuzle u Trebiwu
U~estale
zapqene droge
Vra}awe
na podru~ju zavi~aju
isto~ne
Hercegovine poezije
dokazuju da put странa 27
droge koji vodi
iz Albanije ide
preko ovog
podru~ja pa daqe
prema zapadu
BiH, ali i
zemqama
Evropske unije Policija istra`uje kako su “Betonski
proizvodi“ a.d. ostali bez zemqi{ta

Zaplijewen skank

ZAPLIJEWENO Istraga protiv


Vidovi}a zbog
155 KG SKANKA странa 5
otu|ewa 75
dunuma zemqe
странa 7
2 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Iako dolazak An|eline Xoli i Breda Pita u BiH nisam organizovala, jako sam
sre}na zbog ~iwenice da moje lobirawe u Holivudu nije uzaludno.
Vijesti dana Sanela Diana Xenkins, bo{wa~ki lobista u SAD

Slavica \uki}-Dejanovi}

FOTO: ROJTERS
Uskoro tekst osude
zlo~ina nad Srbima
BEOGRAD - Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica
\uki}-Dejanovi} izjavila je ju~e da bi Kolegijum parla-
menta sqede}e sedmice trebalo da usaglasi tekst deklara-
cije o osudi zlo~ina po~iwenih nad Srbima, koji bi uskoro
mogao da se na|e pred poslanicima.
- ^lanovi Kolegijuma bi slede}e sedmice trebalo da se
sastanu na konsultacijama. O~ekujem da }emo tada uobli~i-
ti tekst deklaracije, a tokom prole}nog zasedawa i izjasni-
ti se o tom dokumentu - rekla je \uki}-Dejanovi} Tanjugu.
Ona je dodala da je ju~e ~lanovima Kolegijuma, odnosno
{efovima poslani~kih grupa, proslijedila fotokopije
svih deklaracija koje je Skup{tina ranije usvojila, a imaju
veze sa osudom zlo~ina po~iwenih nad Srbima. Moratinos i [tajnberg na
konferenciji za novinare

Sulejman Tihi} Xejms [tajnberg i Migel Moratinos poslije razgovora u BiH


Deklaracija va`na u
suo~avawu s pro{lo{}u SAD i EU i daqe
}e pomagati BiH
[tajnberg i Moratinos zakqu~ili da je posjeta BiH bila veoma korisna i uspje{na,
isti~u}i da su politi~ki lideri tokom odvojenih sastanaka u Sarajevu pokazali
dobru voqu i konstruktivan pristup za rje{avawe problema u BiH
PI[E: @EQKA DOMAZET tra nih po slo va [pa ni je Mo ra ti nos je re kao da
glasss@teol.net Migel Anhel Moratinos po- na sas tan ci ma sa po li ti -
SA RA JE VO - SAD i slije razgovora sa doma}im ~kim li de ri ma ni je bi lo Deklaracija
Evropska unija nastavi}e politi~kim liderima o na- rije~i o Madridskoj dekla-
da poma`e BiH na putu ka ~inima na koje EU i SAD raciji. Zamjenik dr`avnog sekre-
evroa tlan tskim in te gra - mo gu po mo }i u stva rawu tara SAD Xejms [tajnberg
PRED BiH STOJI pozdravio je usvajawe De-
cijama, a politi~ki pred- atmosfere dijaloga u BiH.
stavnici u BiH }e poslije [tajnberg i Moratinos
velika {ansa za klaracije o Srebrenici u
Sulejman Tihi} FOTO: ARHIVA izbo ra mo rati da po ka `u zakqu~ili su ju~e da je po- otvarawe novog Skup{tini Srbije, napo-
BEOGRAD - Predsjedavaju}i On je, istovremeno, najavio sposobnost za dono{ewe va- sjeta BiH bila veoma kori- poglavqa miwu}i da sli~ne korake
Do ma na ro da Par la men ta da }e, najvjerovatnije u maju, `nih i te{kih odluka. sna i uspje{na, isti~u}i da On je izrazio nadu da bi moraju preduzeti i ostale
BiH Sulejman Tihi} ocije- na poziv predsjednika Srbije Istakli su to ju~e u Sa- su politi~ki lideri tokom BiH mogla da dobije libe- zemqe u regionu
nio je da je De kla ra ci ja o Bo ri sa Ta di }a, po sje ti ti ra jevu na konfe ren ciji za odvojenih sastanaka u Sara- ralizaciju viznog re`ima u
osudi zlo~ina u Srebrenici Beograd. no vi na re za mje nik dr`a - jevu pokazali dobru voqu i junu ove godine. ka EU i NATO-u.
Skup{tine Srbije va`an ko- - Mislim da je boqe spome- vnog sekretara SAD Yejms kon stru kti van pris tup za - Pos to ji po li ti ~ka - Neophodan je pozitivan
rak u suo~avawu s pro{lo{- nuti presudu MSP nego upo- [tajnberg i ministar inos- rje{avawe problema u BiH. `eqa da se zavr{i sav te- i konstruktivan pristup po-
}u, a da je spomiwawe presude tri je bi ti sa mo ter min hni~ki posao u vezi sa vi- li ti ~kih li de ra u BiH, a
Me |u na ro dnog su da prav de genocid. Dakle, pomiwawe znom li be ra li za ci jom do poslije izbora formirawe
(MSP) u toj deklaraciji na presude je sadr`ajnije i, u BiH PRIORITET juna kada }e u Sarajevu biti vlas ti ko ja }e na ~i ni ti
najboqi na~in nadomjestilo tom smislu, zamjena je dobra - odr`ana konferencija i o kqu~ne korake ka EU i NA-
izostanak rije~i genocid. smatra Tihi}. Moratinos je poslije sas- predsjedava EU, istakao je za pa dnom Bal ka nu - re kao TO - rekao je [tajnberg.
tanka sa ministrom inos- da }e samit EU - Zapadni Moratinos. On je naglasio da SAD
SO Isto~no Novo Sarajevo tranih poslova BiH Svenom Balkan koji }e se odr`ati u [tajnberg je poru~io da i EU ne o~ekuju velike po-
Alkalajem u utorak uve~e Sarajevu imati istorijski pred BiH stoji velika {an- make preko no}i s obzirom
Dikriminacija srpskih istakao da su “zapadni
Balkan i BiH visoko na
zna~aj i biti prilika da
BiH poka`e svoje opredje-
sa za otva rawe no vog po -
glavqa. Na po me nuo je da,
na pro{lost BiH, ali da je
va`na spremnost da se na-
`rtva u Srebrenici listi prioriteta EU”.
Moratinos, ~ija zemqa
qewe i privr`enost
evropskoj budu}nosti.
iako su izbori blizu, posto-
ji mogu}nost napretka BiH
pre du je ka evroa tlan tskim
integracijama.
ISTO^NO SARAJEVO - Skup{tina op{tine Isto~no
Novo Sarajevo najo{trije je osudila Deklaraciju Skup-
{tine Srbije kojom je osu|en zlo~in nad Bo{wacima u Sre- Sredoje Novi} o presudi u predmetu “Sejdi} i Finci“
bre ni ci ju la 1995. go di ne, na na ~in ut vr|en pre su dom
Me|unarodnog suda pravde.
U zakqu~ku SO Isto~no Novo Sarajevo ocijeweno je da se
Sprovo|ewe presude poslije izbora
ovom deklaracijom Skup{tine Srbije diskrimini{u `rtve SA RA JE VO - Spro vo - manskih zahtjeva za promje- Fincija - naveo je Novi}. bjede, jer ne samo da }u pono-
srpskog naroda nad kojim su bo{wa~ke snage po~inile zlo- |ewe presude Suda u Stra- nama Ustava. Zato mislim da Der vo Sej di}, je dan od vo zatra`iti svoja prava na
~in na podru~ju Srebrenice po~etkom i tokom ratnih de{a- zburu u predmetu “Sejdi} i je ova pri~a zavr{ena za ovu podnosilaca tu`be “Sejdi} Sudu nego }e tu biti bar 200
vawa, prenosi Srna. Finci protiv BiH” onemo- godinu i da se treba okrenu- i Finci protiv BiH“ pred qudi sli~nih meni koji }e
gu }e no je zbog sa ra jev skih ti oktobarskim izborima. Sudom u Strazburu, izjavio po sli je ovih izbo ra svo ja
www.glassrpske.com megalo- Izja vio je to za “Glas je u utorak da }e svoja prava prava tra`iti na Sudu - re-
Srpske“ ~lan Radne grupe za ponovo tra`iti pred ovim kao je Sejdi}, prenijele su
Nadam se da }e prijedlog zakona o zabrani skrivawa sprovo|ewe presude Suda su dom ako vlas ti BiH na agencije.
lica biti usvojen. Kada su taj zakon mogle da usvoje ve- u Stra zbu ru Sre do je vrijeme ne sprovedu sudsku Sa vjet mi nis ta ra BiH
like evropske zemqe poput Francuske, Italije i Bel- Neprimjeren Novi}. presudu u ovom predmetu. do nio je Akci oni plan za
gije, ne vidim razlog za{to ga i BiH ne bi usvojila. - Ipak, po je - sprovo|ewe presude Suda u
Email: polorihter@gmail.com potez din ci sa da mo gu
NOVI]:
Strazburu kojom je BiH optu-
Novi} je naglasio i da je neprimjeren
Sprovo|ewe
sa mo da se kan - `ena za diskriminaciju na-
Jako me je rastu`io tekst o dje~aku koji zbog nedostat- potez me|unarodne zajednice da u tre- di du ju na izbo -
presude va`no zbog cionalnih mawina, jer im je
ka novca ne}e mo}i da ide u {kolu. Najiskrenije se nutku kada je sa~iwen akcioni plan za ri ma da bi evropskog puta onemogu}eno da se na izbo-
nadam da }e oni koji mogu da mu pomognu pro~itati otklawawe diskriminatorskih odre- na pla ti li od - - Ako se odluka Suda ne ri ma kan di du ju za ~la no ve
ovaj tekst, jer je tu`no i zvu~i nevjerovatno da u 21. dbi iz Ustava u vezi sa presudom otvo- {te tu od BiH, sprovede, bez obzira na to Predsjedni{tva BiH i Doma
vijeku jedno dijete nema mogu}nost da se {koluje. re {iru raspravu o ustavnim po u~e ni is kus - ko pobijedio na izborima, naroda Parlamenta BiH.
Email: malicmt@yahoo.com promjenama tvom Sej di }a i ne}e imati sigurnost te po- M. F.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 3

Klub Srba: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa


BAWA LUKA - Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Klub je razmatrao odluku u vezi sa Prijedlogom strategije
srpskog naroda aktima usvojenim na 36. sjednici Narodne razvoja trgovine RS za period do 2015. godine, odluku u ve-
skup{tine Republike Srpske, konstatovano je na ju~era{woj zi sa Prijedlogom energetskog bilansa RS za ovu godinu, te
sjednici Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vije}u na- zakqu~ak u vezi sa izvje{tajem MUP-a RS o radu za pro{lu
roda RS, javila je Srna. godinu.

Lideri politi~kih stranaka razgovarali poslije sastanka sa zvani~nicima EU i SAD

Bez viza u junu, promjene


Ustava poslije izbora
Svjedoci smo da oni koji su potpisali
aprilski paket i koji su imali hrabrost Razdru`ivawe
da prave kompromise, nisu dobili
Na pitawe novinara da
izbore. Za{to onda sada s wima ne{to prokomentari{e svoju
raditi. Sa~ekajmo izbore 2010. pa da izjavu o mirnom razdru-
`ivawu, Dodik je rekao
onda oni koji dobiju legitimitet neka da teritorijalna cjelovi-
sjednu i razgovaraju, kazao Tihi} tost i me|unarodni kapa-
citet BiH nije sporan,
PI[E:@EQKA DOMAZET Kada je u pitawu pokretna ali da je sporno sve ono
glasss@teol.net vojna imovina, Dodik je izrazio {to je nastalo na bazi
SARAJEVO - Do ukidawa skepticizam u rad doma}ih ko- politi~kog i pravnog na-
viza za BiH moglo bi do}i u ju- misija jer se vr{e zloupotrebe siqa, prije svega me|una-
nu, a o promjenama Ustava raz- u procesu uni{tavawa oru`ja i rodnih predstavnika koji
govara}e se poslije izbora u municije. su RS dovodili u poziciju
oktobru. Dodik je rekao i da je na da bude eksperiment.
To je prema izjavama sedam sastanku bilo rije~i o odlasku - Ako se to nastavi, sve
strana~kih lidera zakqu~ak kontingenta vojske BiH u Avga- su varijante otvorene.
odvojenih sastanka koji su ju~e u nistan, isti~u}i da on nema Ako se budemo pridr`a-
Sarajevu imali sa ministrom ni{ta protiv, ali da ne}e po- vali izbornog Dejtona mi
inostranih poslova [panije dr`ati da taj kontingent bude u smo sve daqe od ugro`a-
Migelom Anhelom Moratino- okviru turskog kontingenta, jer vawa teritorijalnog in-
som i zamjenikom ameri~kog se “Turska ovdje pona{a navija- tegriteta BiH - naglasio
dr`avnog sekretara Yejmsom ~ki i podr`ava iskqu~ivo je- je Dodik.
[tajnbergom. dnu stranu“.
Iako je bilo najavqeno da Dodik je rekao da se nadle- tawe dr`avne i vojne imovine -
}e liderima biti ponu|ena Ma- `nosti sa RS na BiH ne mogu pojasnio je Tihi}.
dridska deklaracija to se nije unijeti u Ustav, jer su mnoge Lider PDP-a Mladen
dogodilo. Re~eno je i da }e prenesene uz pomo} politi~ko Ivani} je kazao da nije realno
BiH u junu definitivno dobiti pravnog nasiqa, prije svega vi- o~ekivati da se bilo {ta pos-
bezvizni re`im, te da bi to sokih predstavnika. tigne u predizbornom periodu,
trebalo biti progla{eno po- - Sud i Tu`ila{tvo BiH ne ali da bi do izbora trebalo iz-
slije konferencije “EU - Zapa- mo`e da dobije ustavnu poziciju vr{iti promjene Ustava u
dni Balkan“ 2. juna u Sarajevu. koju sada ima. Ono mora biti odnosu na odluku Suda iz Stra-
Predsjednik SNSD-a Mi- redefinisano - rekao je Dodik zbura.
lorad Dodik rekao je da je pre- i istakao da ciq evropskog pu- - Da bi BiH bila funkci-
dlo`io hitno usagla{avawe ta ne mo`e biti ukidawe RS. onalna i sposobna da ispuni
Ustava sa odlukom Evropskog - Ako nas tjerate da RS bude Milorad Dodik daje izjave poslije sastanka sa zvani~nicima SAD i EU FOTO: SRNA sve reforme moramo donijeti
suda u Strazburu. umawena zarad nekog evropskog novi Ustav - kazao je poslije
- Apelujem na druge da do- puta, onda hvala za taj put - re- dogovoren sastanak 2. juna u Sa- do|e do promjene Ustava. ne {to ra di ti. Sa ~e kaj mo sastanka predsjednik HDZ-a
|emo do tog rje{ewa, jer je ono kao je Dodik. rajevu o budu}nosti zapadnog Predsjednik SDA BiH Su- izbore 2010. pa da onda oni 1990 Bo`o Qubi}. On je pred-
mogu}e sada - rekao je Dodik i Predsjednik HDZ-a Dragan Balkana. Dodao je da su tra`i- lejman Tihi} je na sastanku is- koji dobiju legitimitet neka stavnicima EU i SAD uru~io
dodao da zna da to ne zado- ^ovi} potvrdio je poslije sas- li i dobili apsolutnu podr{ku takao da smatra da sada nije sjednu i razgovaraju - kazao je deklaraciju sa amandmanima na
voqava neke druge strane, ali tanka sa Moratinosom i [taj- da odmah poslije izbora, u peri- dobro vrijeme da se razgovara o Tihi}. Ustav koji predvi|aju novu te-
da rje{ava problem u vezi sa nbergom da je na~elno odu od ~etiri do {est mjeseci, ustavnim promjenama. ritorijalnu i administrati-
- Svjedoci smo 2006. i
PRIJE IZBORA
po{tovawem Evropske konven- vnu organizaciju zemqe.
cije o qudskim pravima. ~iwenice da oni koji su potpi- mogu}e izvr{ewe
Razgovori presude iz Strazbura Predsjednik SDP-a BiH
Istakao je da je bilo rije~i sali aprilski paket, a koji su Zlatko Lagumyija rekao je da je
i o problemima u vezi sa vojnom imali hrabrost da prave kom- ohrabren razgovorima sa [taj-
imovinom, navode}i da je davno Poslije sastanka sa Moratinosom i [tajnbergom, Dodik promise, nisu dobili izbore - On smatra da je ipak neke
se u Isto~nom Sarajevu sastao sa ~lanom Predsjedni{- nbergom i Mo ratinosom i
moglo biti rije{eno pitawe pojasnio je Tihi}. Dodao je da pozitivne stvari mogu}e uradi- izrazio nadu da }e u Sarajevu u
perspektivne imovine Minis- tva BiH Neboj{om Radmanovi}em i biv{im predsjednikom BiH ima lidera koji su pokaza- ti i prije izbora. junu biti odr`an ministarski
tarstva odbrane BiH, jer je to RS Mirkom [arovi}em. li da nisu spremni da prave - Na primjer, popis stano- sastanak na kome }e BiH i ci-
69 lokacija od kojih je 21 u Re- - Sa Radmanovi}em i [arovi}em neformalno sam razgo- kompromise. vni{tva, preostala pitawa u jeli region dobiti {ansu za
publici Srpskoj. varao o nekim politi~kim pitawima - rekao je Dodik. - Za{to onda sada s wima vezi s Br~ko distriktom i pi- novi po~etak.

Murdok: Zaustavi}u ^etvorica u Sarajevu Zbog zloupotreba uhap{ena


“Guglovu“ kra|u vijesti osumwi~ena za otmicu Katarina Rebra~a
VA[INGTON - Predsjednik korporacije “Wuz korp“ SARAJEVO - ^etiri mu{karca, BEOGRAD - Beogradska policija, u saradwi sa Vi{im
Rupert Murdok odlu~an je da spasi budu}nost novina i H. E. (24), K. D. (28), T. A. (23) i tu`ila{tvom, uhapsila je Katarinu Rebra~a, vlasnicu mo-
uvede pla}awe za wihove on-lajn sadr`aje, a “Eplov“ novi F. A. (21), uhap{eni su ju~e u Sara-
dne agencije “K MODELS“ i humanitarnog fonda koji
ure|aj “iPad“ smatra kqu~nim u toj namjeri. je vu zbog sumwe da su po ~i ni li
ima weno ime, saznaje agencija Tanjug, a i RTS-u je ova in-
kri vi ~no dje lo otmi ce, javqaju
U odbrani novina Murdok je ponovo napao internet pre- formacija nezvani~no potvr|ena.
agencije.
tra`iva~e, u prvom redu “Gugl“, kojeg optu`uje za kra|u Katarina Rebra~a se sumwi~i za zloupotrebu i mahinaci-
- Gra|ani su u 14.50 ~asova obavi-
novinskih sadr`aja od tradicionalnih medija. jestili policiju da su ~etvorica je sa donacijama vrijednim oko 400 hiqada evra.
- Zaustavi}emo one poput “Gugla“ i “Majkrosofta“ od mu{karaca u Dobriwi u gepek “audija A8” stranih tablica Rebra~a je fond osnovala u maju 2006. godine, a wegove
bes pla tnog uzi mawa pri ~a. Pos to ji za kon o autor skim ubacili jednu osobu, a potom se udaqili - kazao je portparol aktivnosti su zapo~ete ve} u septembru te godine i za krat-
pravima i oni to znaju - rekao je Murdok, dodaju}i da se MUP-a KS Irfan Nefi}. ko vrijeme je postigao sve svoje kratkoro~ne ciqeve, nave-
novinska industrija mora zauzeti za sebe i napla}ivati Dodao je da je uslijedila potjera i brzom akcijom policije deno je na sajtu ove nevladine organizacije.
svoje sadr`aje. vozilo je u 15.10 ~asova zaustavqeno. Gepek je bio prazan. Osnovni ciq fonda je borba protiv raka dojke u Srbiji.
4 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana

Pi{e:
Marina
^IGOJA

Doma}a proizvodwa
Zbog nebrige dr`ave doma}a proizvodwa i proizvo|a~i
ve} odavno su u lo{em polo`aju. Da je tako, pokazuju
statisti~ki podaci prema kojima je u BiH pro{le godi-
ne ukupno uvezeno mesa u vrijednosti oko 45 miliona ma-
raka, a izvezeno mawe od 190 hiqada maraka.
Iako proizvo|a~i Iako proizvo|a~i go-
dinama upozoravaju da na
godinama
tr`i {tu RS i BiH
upozoravaju da na ima dovoqno kvalite-
tr`i{tu RS i BiH tnog mesa, koje je na uda-
ima dovoqno ru ve li kog uvo za iz
kvalitetnog susjednih zemaqa, prije
mesa, to nije svega zbog slabe kontro-
alarmiralo le na carinama, to nije
alarmiralo nadle`ne da
nadle`ne da poo{tre kontrole i na Predstavni~ki dom Parlamenta BiH
poo{tre kontrole taj na~in pomognu ne sa-
i na taj na~in mo proizvo|a~ima, ve} i Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH
pomognu ne samo gra|anima BiH koji i ne
znaju {ta jedu.
proizvo|a~ima,
ve} i gra|anima
BiH koji i ne
znaju {ta jedu
Ra zlog zbog ko jih se
kon trole na granicama
BiH ne sprovode le`i u
Upu}en prijedlog o
~iwenici da u wenim or-
ganima, prije svih u Upravi za indirektno oporezivawe
BiH, koja bi trebalo da se ozbiqno pozabavi ovim pi-
tawima, caruju mito i korupcija. Na to ve} odavno upo-
burkama i Jermenima
Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH sa samo jednim prijavqenim
zoravaju i proizvo|a~i i predstavnici vlasti iz RS.
Javna je tajna da se prilikom uvoza iznos u fakturama diskutantom zavr{io razmatrawe 15 ta~aka dnevnog reda. Usvojen izvje{taj
umawuje kako po vrijednosti prevezenog mesa, tako i po
te`ini. Na carinskim kontrolama, iako bi to bilo o radu Savjeta ministara
obavezno, ne obavqaju se kontrole prevoza mesa i ne va`e SA RA JE VO - SNSD }e li mo is te evrop ske vri je - iz vje {taj o ra du Sa vje ta Isti~u}i da niko u Sa-
se koli~ina prevezenog mesa, ve} se u zavisnosti od “po- u redovnu proceduru uputi- dnosti - uzvratio je Kala- ministara u pro{loj godi- vje tu mi nis ta ra ne bje `i
klona“ prevoznicima progleda “kroz prste“. ti prijedloge deklaracije bi}. ni. od re ali za ci je pro gra ma
Razne se malverzacije u Upravi rade i kroz vra}awe o osu di ge no ci da Tur ske Predstavni~ki dom ju~e Poslanici stranaka ko- rada, [piri} je rekao da je
PDV-a. Pa tako nije rijedak slu~aj da firme fiktivno nad jer men skim na ro dom, je sa sa mo je dnim pri - je ~i ne par la men tar nu ve - ~esto Parlament BiH ugro-
fakturi{u da je roba iza{la iz wihovih pogona, kako bi te za ko na ko jim se za - javqenim dis ku tan tom za - }i nu ubi je |e ni su da u `a vao kon sen zus u Sa vje tu
im se vra}ao PDV. Osim toga, zna~ajan broj robe koja brawuje no{ewe odje}e ko- vr{io razmatrawe 15 ta~aka pos to je }im okol nos ti ma ministara.
ulazi u BiH fakturi{e se po minimalnim cijenama. jom se skri va li ce na dnevnog reda sjednice. nije bilo mogu}e da Savjet Pred sta vni ~ki dom
Pored ovih, doma}i proizvo|a~i su izlo`eni i bari- javnim mjestima. ministara BiH u~ini vi{e Par la men ta BiH oba ve zao
jerama koje susjedne zemqe uvode kako bi za{titile Izjavio je to {ef Klu- PARLAMENT i podr`avaju rad sada{weg se ju~e da na idu}oj sjedni-
svoju proizvodwu. Sve zemqe u okru`ewu koje su ~lanice ba po sla ni ka SNSD-a na BiH ugro`avao sastava Savjeta ministara. ci ime nu je v.d. di re kto ra
CEFTA zloupotrijebile su taj sporazum, bilo da su ra- ju~era{woj sjednici Pred- konsenzus u Savjetu Naj ra di kal ni ji u kri - Agencije za prevenciju ko-
dile “dampinge“ ili izdavale obrasce “euro 1“. stavni~kog doma Parlamen- ministara tici bio je Denis Be}iro- rup ci je i ko or di na ci ju
S druge strane, te zemqe imaju “zid” prema EU, odno- ta BiH Dra go K a la bi}, vi} iz SDP-a BiH, koji je borbe protiv korupcije.
sno ne mogu da izvezu svoje proizvode u zemqe EU, s ob- prenijele su agencije. Prijedlog zakona o pra- zatra`io da Predstavni~ki Usvo jen je i Pri je dlog
zi rom na to da ne ispuwava ju po tre bne uslo ve o Na najavu Kluba posla- zni ci ma BiH ski nut je sa dom zbog ka{wewa libera- zakona o izmjenama i dopu-
kvalitetu. A kako su u te{koj ekonomskoj situaciji, ni ka SNSD-a re ago vao je dnevnog reda na zahtjev Us- lizacije viznog re`ima za nama Izbornog zakona BiH,
nastaje borba sa slabijima i okre}u se tr`i{tu pred sje dnik Klu ba po sla - ta vno pra vne ko mi si je, s BiH naj ka sni je do 1. ma ja te Prijedlog izmjena i do-
BiH, gdje im je dopu{teno da izvezu nekvalitetne nika SDA Bakir Izetbego- obrazlo`ewem da nisu is- pokrene proceduru za smje- pu na Za ko na o ja vnim na -
proizvode. vi}, izra ziv {i “`aqewe puweni poslovni~ki uslovi nu Savjeta ministara. bavkama.
^iwenica je da }e, ako vlasti BiH ni{ta ne urade, {to ne }e bi ti ri je {e na za ra zma trawe ovog za kon -
doma}a privreda ostati bez proizvodwe. ^iwenica je dva tako va`na problema za skog pri je dlo ga, a sa dne -
i da je sto~ni fond u odnosu na prije dvije-tri godine BiH“. vnog re da ski nu ti su i ODBA^ENI PRIJEDLOZI
desetkovan, da su ratarska proizvodwa i proizvodwa - BiH ne ma va `ni jih Pri je dlog za ko na o iz mje -
mlijeka u veoma te{koj situaciji, a da se sve to mo- pro ble ma od to ga {to }e nama i dopunama Zakona o Predstavni~ki dom ju~e je de- na na prethodnim sjednicama
`e rije{iti. Ako postoji politi~ka voqa. desetak `ena skinuti bur- radu u institucijama BiH, finitivno odbacio prijedlog ovog doma.
ku ili od genocida od pri- te Prijedlog zakona o pri- ustavnih amandmana Stranke Odbijen je i prijedlog rezo-
je 100 godina. Nadao sam se mje ni re zul ta ta DNK ana - za BiH, kojima su se predla- lucije SDP-a BiH o va`nosti
da dijelimo iste evropske lize u sudskim postupcima. gale izmjene u Predsjedni{- osude genocida u Srebrenici
vrijednosti - rekao je Ize- Predsjedavaju}i Savjeta tvu i Domu naroda BiH, te i ratnih zlo~ina u BiH. Po-
Veqko Stevanovi}, tbegovi} Kalabi}u. mi nis ta ra BiH Ni ko la ukidawe entitetskog glasawa, slanici SDP-a su u znak pro-
predsjednik Udru`ewa - Nadao sam se da dije- [piri} predstavio je ju~e a o kojima je rasprava vo|e- testa napustili sjednicu.
raseqenih i izbjeglih
Srba iz FBiH Tim RS za koordinaciju aktivnosti istra`ivawa ratnih zlo~ina i tra`ewa nestalih
Spas za raseqene Srbe iz FBiH bilo bi osnivawe Fonda
Hrvatska odgovorna za zlo~ine u Sijekovcu
za pravi~nu nadoknadu za uni{tenu imovinu na nivou BiH. BAWA LU KA - Za zlo - 1992. godine stradalo je 226 VOJSKA MUP-a Re pu bli ke Srpske
~ine nad Srbima u Sijekov- Srba na brodskoj op{tini, Hrvatske bila za istra`ivawe i dokumen-
cu i Brodu postoji potpuna kao i 25 regruta JNA. Voj- tovawe ratnih zlo~ina Si-
Op{tinski po li ti ~ka od go vor nost ska Hrvatske bila je agre- agresor na mo Tu{evqak istakao je da
Hrvat ske, izja vio je {ef sor na te ri to ri ji BiH - teritoriji BiH }e i pro tiv ne kih li ca
sud u Sarajevu Tima za koordinaciju akti- re kao je Ko {a rac po sli je - Niko od 68 lica za ko- ko j a s e n a l a z e u p r i -
vnosti istra`ivawa ratnih ju~era{we sjednice Tima. ja se sumwa da su po~inili tvorskim jedinicama u
zlo ~i na i tra `ewa nes ta - Ko{arac je naveo da je taj zlo~in i za koje postoje Tu ` i l a { t v u B i H b i t i
lih ci vi la Re pu bli ke ovaj tim in for mi san i o dokazi, nije odgovarao pred pro {i re na is tra ga i za
Do danas nije rije{ena niti jedna tu`ba koju su 2001. godine Srpske Sta{a Ko{arac, ja- zastoju u Tu`ila{tvu BiH, sudovima u BiH - konstato- v r {e w e r a t n i h zlo ~i na
podnijele srpske porodice koje tra`e nadoknadu za uni{tenu vila je Srna. ali i u tu`ila{tvima u RS vao je Ko{arac. nad Srbi ma to kom 1992. i
imovinu u FBiH. - Od mar ta do okto bra u slu~aju “Sijekovac“. Ko or di na tor Ti ma 1993. godine.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 5

Na grani~nom prelazu Klobuk otkrivena zna~ajna koli~ina droge Boris Jaro~evi~


Popis stanovni{tva

FOTO: GLAS SRPSKE


primarno pitawe BiH
SARAJEVO - Jedno od primarnih pitawa BiH je popis
stanovni{tva i EU insistira na tome da se popis spro-
vede u aprilu 2011. godine, zajedno sa zemqama u regionu i
EU - rekao je ju~e u Sarajevu {ef operacija Delegacije EU
u BiH Boris Jaro~evi~.
- Ako se usvoji zakon o popisu stanovni{tva u BiH, mi }e-
mo biti kofinansijeri za popis. Pru`i}emo tehni~ku po-
dr{ku, a tako|e smo i savjetnici vlastima o tome {ta ovaj
popis treba da sadr`i - izjavio je Jaro~evi~ Srni.
Dodao je da u mnogim zemqama EU pitawa poput etni~ke i
vjerske pripadnosti nisu toliko bitna. Zna~i, na samoj
zemqi je da odlu~i koja }e pitawa da ukqu~i u popis - ista-
kao je Jaro~evi~.
Vrijednost droge u BiH 350.000 KM,
a u EU 600.000 evra. Uhap{eni Nermin Nikola [piri}
Smajlovi}, Dino Kurti} i jo{ pet lica. Puna podr{ka radu
Pretreseno nekoliko lokacija na
{irem podru~ju Bawe Luke i Tuzle bezbjednosnih agencija
SARAJEVO - Predsjedava- rom Agencije za policijsku
PI[E: GORAN OBRADOVI] folije, podijeqene u 150 pa- ju}i Savjeta ministara BiH podr{ku Rahmijom Hoyi}em
gorano@glassrpske.com Nikola [piri} dao je punu i za mje ni kom di re kto ra
kovawa i skrivena u duplom
SARAJEVO - Na grani- dnu kamiona. Kamionom je up- po dr{ku ra du agen ci ja za Agen ci je za {ko lo vawe i
~nom prelazu Klobuk kod Tre- ravqao Smajlovi}, a sa wim u fo ren zi ~ka ispi ti vawa i stru~no usavr{avawe kadro-
biwa, izme |u BiH i Crne kamionu je bio Kurti}. vje {ta ~ewa, za po li cij sku va Milanom Kruqem, razgo-
Gore, ju~e je zaplijeweno 155 Pretreseno je i sedam lo- podr{ku i za {kolovawe i varano je o stvarawu uslova
kilograma skanka, a uhap{e- ka ci ja na {i rem po dru ~ju stru~no usavr{avawe kadro- za ne sme ta no fun kci oni -
no je sedam osoba u Trebiwu, Bawe Luke i Tuzle s ciqem va, saop{teno je iz Savjeta sawe ovih upravnih organi-
Bawoj Luci i Tuzli. pronalaska dokaza o organi- ministara. zacija.
U akciji koju su sproveli zovanoj kriminalnoj grupi ko- Na sastanku sa direktorom [piri} je ohrabrio sago-
SIPA, Grani~na policija BiH ja se ba vi me |u na ro dnim Agen ci je za fo ren zi ~ka vornike da nastave da rade
i MUP Tuzlanskog kantona {vercom droge. ispi ti vawa i vje {ta ~ewa na punom uspostavqawu na-
uhap{eni su Nermin Smajlo- - U akciji su pripadnici Qiqanom Tri{i}, direkto- vedenih agencija.
vi} (34) iz Srebrenika i Di- SIPA pretresli ukupno sedam
no Kurti}, te jo{ pet lica lo ka ci ja u vi {e gra do va u Emine Bozkurt u BiH
Skank bio sakriven u duplom dnu kamiona
Sa zvani~nicima
~ija imena nisu saop{tena. BiH s ciqem pronalaska do-
Droga je prona|ena u ka- kaza o organizovanoj krimi- skanka. Kako je tada saop{ti- u teretnom vozilu marke “ive-

o napretku zemqe
mionu marke “iveko“ sa priko- nal noj gru pi, ko ja se ba vi la policija, ova droga bila je ko“, registarskih oznaka 200-
li com (259-K-434), me|unarodnim krijum~arewem namijewena za zapadno tr`i- M-831, vla sni{ tvo je dne
vlasni{tvo firme “Inteks“ opojnih droga - saop{tili su {te BiH, a poti~e iz Albani- firme iz BiH.
SARAJEVO - Holandski poslanik u Evropskom parla-
iz Doboj-Juga, vlasni{tvo Sa- iz SIPA. je. Uha p{en je Mio drag Krajem decembra policija
mentu Emine Bozkurt trebalo bi da doputuje u ~etvoro-
mira H., koji je vozio Smajlo- HERCEGOVINOM Vujovi} (48) iz Bile}e, koji je u Trebiwu uhapsila je i jednog
dnevnu posjetu BiH, tokom koje }e se sastati sa visokim
vi}. Bi la je za mo ta na u drogu sakrio u vozilu “audi“ svog kolegu. Stru~ni saradnik
ide put droge sa zvani~nicima u BiH, politi~kim liderima i predstavni-
kojim je upravqao. Policija je u Odjeqewu za pravne poslove
Kosova prema EU cima Parlamenta BiH.
navela da Vujovi} pripada ta- CJB Trebiwe D.G. uhap{en je
Bozkurtova }e sa doma}im zvani~nicima razgovarati o na-
Saradwa Vrijednost zaplijewene kozvanoj bile}koj grupi, koja sa vi{e od osam kilograma
pretku BiH na putu ka Evropskoj uniji, saop{teno je iz De-
droge skank, koja je modifi- se bavi organizovanim krimi- skanka.
legacije EU u BiH.
U ovoj akciji, koja je ra- kovan i ja~i oblik marihuane, nalom. U mjestu Suhavi}, neda- Kako pi{u hrvatski medi-
Ona }e se sastati i sa {efom Delegacije Evropske unije u
|ena vi{e mjeseci, os- na ilegalnom narko-tr`i{tu leko od Berkovi}a, policija je ji, dubrova~ki narkomani, kao
BiH Dimitrisom Kurkulasom i visokim predstavnikom EU
tvarena je zna~ajna u BiH kre}e se oko 350.000 ma- 26. fe bru ara uhap si la i oni s cjelokupnog podru~ja
u BiH Valentinom Inckom.
saradwa Tu`ila{tva BiH raka. Na zapadnom tr`i{tu dr`avqani na Crne Go re juga Hrvatske, vikende sve vi-
sa pravosudnim i poli- vrijednost ove koli~ine je M.M. iz Bara koji je u yipu {e koriste za “narko-ture“ u
cijskim organima Crne 600.000 evra. “~iroki“, nik{i}ke registra- susjednu BiH, ali i Crnu Go-
Gore, te pravosudnim i U~estale zapqene droge cije, prevozio osam kilograma ru, gdje je droga jeftinija za
policijskim organima na podru~ju isto~ne Hercego- skanka. oko 20 odsto nego u Hrvatskoj.
Srbije i Slovenije, a vine dokazuju da put droge koji Crnogorska policija je Po se bno su in tenzivni
sve s ciqem razotkri- vodi iz Albanije ide preko 11. februara uhapsila Aleksu vikend-odlasci iz Dubrovni-
vawa organizovane kri- ovog podru~ja, pa daqe prema Milo{evi}a (24) iz Bile}e, ka u Trebiwe, dok zavisnici
minalne grupe, koja se zapadu BiH, ali i zemqama kod kojeg su prona{li i oduze- iz doline Neretve odlaze u
ve} du`e vrijeme bavi EU. li 13 kilograma skanka. ^apqinu, Qubu{ki i Stolac,
krijum~arewem opojnih Tako je 9. marta policija On je uhap{en na magis- ali i u Mostar, gdje je “najbo-
droga. na putu Stolac – Berkovi}i tralnom putu Nik{i} – Vra- gatija“ hercegova~ka narko-po-
zaplijenila deset kilograma }enovi}i, a drogu je prevozio nuda.

Osu|eni za zlo~ine u logoru “Dreteq“ jo{ nije protjeran iz Danske

Zatra`ena istraga zbog Sari}a


KO PEN HA GEN - Dan - iako je osu|en na protjeri- tvo ra, os tao u zemqi na dne par ti je Pe ter Ska rup
ska na ro dna par ti ja, ko ja vawe, javile su agencije. osno vu admi nis tra ti vnog sa op {tio je da ta stran ka
podr`ava mawinsku vladu, Sa ri} je 1995. go di ne pra vi la da ne mo `e bi ti sma tra da “ne ma ni ka kvog Emine Bozkurt
za tra `i la je ju ~e is tra gu osu|en zbog ratnih zlo~ina vra}en u zemqu gdje mu pri- osnova da on i daqe boravi
poslije otkri}a da se ratni u logoru Dreteq na osam go- jeti neka opasnost. u Danskoj“ i da }e zatra`i-
zlo~inac iz BiH Refik Sa- di na za tvo ra i pro tje ri - SARI] ti obja{wewe od ministar-
ri}, bez znawa javnosti, ve} vawe iz Dan ske za uvi jek, ke za in te gra ci ju za {to
ali je, poslije izlaska iz za-
bio osu|en zbog Sari} nije protjeran i kada
[erif okruga Markopa u Arizoni Xo Arpajo primora-
godinama nalazi u Danskoj, va zatvorenike koji `ele da gledaju televiziju da okre-
zlo~ina u Dretequ }e to biti u~iweno. }u pedale na trena`nim biciklima, kako bi
To pravilo podrazumije- Zbog sumwe da je u~es -
MIRSAD REPAK va da osu |e ni kri mi nal ci tvovao u zlo~inima nad sr-
proizvodili dovoqno struje za napajawe TV aparata,
prenose agencije.
iz inostranstva, ~ija presu- pskim ci vi li ma u lo go ru Projekat “Pedalvizija“, koji je Arpajo sam osmislio,
Apelaciono odjeqewe Okru- Norve{ki sud je prvostepenom da obuhvata i protjerivawe, Dreteq tokom 1992. godine,
`nog suda u Oslu proglasilo je presudom u decembru 2008. go- sastoji se od nekoliko TV aparata povezanih za trena-
ne mogu biti protjerani ako u januaru ove godine u [ved- `ne bicikle na kojima zatvorenici zatvora Tent Siti u
po~etkom marta ove godine dine osudio Repka na pet godi- dr`avni organi procijene skoj je uhap{en Ahmet Ma-
Mirsada Repka, biv{eg pripa- na zatvora zbog zlo~ina nad Feniksu moraju da okre}u pedale dovoqno brzo i do-
da im u zemqi u koju treba kitan zvani Maks. voqno dugo da bi proizveli neophodnih 12 volti struje.
dnika Hrvatskih oru`anih sna- srpskim civilima u Dretequ. da bu du vra }e ni pri je ti Od maja do avgusta 1992.
ga, krivim za zlo~ine Repku je nare|eno i da isplati - Zatvorenici mogu da gledaju televiziju samo dok okre-
smrtna kazna, tortura, ne~o- godine u logoru Dreteq bi- }u pedale - rekao je Arpajo koji je poznat kao najtvr|i
po~iwene u logoru Dreteq, u obe{te}ewa `rtvama od vje ~an tre tman ili ka zna. lo je zato~eno 211 Srba, i to
blizini ^apqine. 100.000 maraka. {erif u Americi.
Pred sta vnik Dan ske na ro - 129 mu{karaca i 82 `ene.
6 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Skup o graditeqstvu 15. i 16. aprila u Bawoj Luci


BAWA LUKA - Nau~no-stru~ni skup “Savremena te- dne komore RS i Zavoda za izgradwu Bawa Luka.

Dru{tvo orija i praksa u graditeqstvu“ bi}e odr`an u Bawoj


Luci 15. i 16. aprila u organizaciji Ministarstva
za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju
Pomo}nik ministra za prostorno ure|ewe, gra|evi-
narstvo i ekologiju Maida Ibri{agi}-Hrsti} rekla
je da je ovaj skup vrlo bitan za graditeqstvo, o ~emu
RS, Arhitektonsko-gra|evinskog fakulteta, Privre- govori i veliki broj u~esnika iz zemqe i regiona.

Univerzitet u Bawoj Luci Drasti~no kr{ewe principa o nacionalnoj zastupqenosti vojnika


Protest apsolvenata
sociologije
BAWA LUKA - Studenti zavr{ne godine Odsjeka za soci-
Bo{waci"preuzimaju"
ologi ju na Fakul te tu po li ti ~kih nauka Univerzi te ta u
Bawoj Luci protestova}e danas ispred zgrade fakulteta,
jer nije utvr|eno wihovo zvawe po zavr{etku {kolovawa.
- Po zavr{etku fakulteta trebali smo dobiti zvawe pro-
Oru`ane snage BiH
fesora sociologije. Me|utim, pojavio se problem tako da po Odlukom o produ`ewu vojne slu`be na period od 1. marta do 17. juna ove godine, pored 913
novom sistemu rada na{ program nije do kraja utvr|en. Za Bo{waka, anga`man je produ`en za 284 Srbina i 254 Hrvata, ~ime je prekr{en princip prema
dva mjeseca zavr{avamo fakultet, a ne znamo {ta }e nam pi-
sati na diplomi - rekli su ju~e “Glasu Srpske“ studenti za- kojem ukupnu strukturu OS BiH ~ini 45,9 odsto Bo{waka, 33,6 odsto Srba i 19,8 odsto Hrvata
vr{ne godine sociologije.
Dodali su da su se obra}ali brojnim institucijama, ali Pre ma ovom prin - o produ`ewu slu`be vojni-
da nisu jo{ dobili prave informacije i odgovor na nasta- cipu, slu`bu je trebalo cima - rekao je na{ sagovor-
li problem. V. K. produ`iti za 666 Bo{- nik.
waka, 487 Srba i 287 ^lan Zajedni~ke komisi-
Na univerzitetima u Republici Srpskoj Hrvata. je za odbranu i bezbjednost
Par la men ta BiH Du {an ka
MAJKI]:
Rijetki profesori Odluka MO BiH
Majki} potvrdila je da ova
ko mi si ja ni je upo zna ta sa
govore strane jezike nije dostavqena
parlamentarnoj
odlukom MO BiH o produ-
`ewu slu`be za 1.451 vojni-
BAWA LUKA - Od ukupno blike Srpske, tako|e, pose- ka, me|u kojima je 913 Bo{-
327 re do vnih i van re dnih bno na po miwu da je nes - komisiji
waka.
profesora na oba univerzi- hvatqivo da nema zvani~nih Osim toga, prekr{- - Ministarstvo odbrane
te ta u Re pu bli ci Srpskoj, podataka o tome koliko pro- ena je i odredba Zakona BiH ni je dos ta vi lo ovu
onom u Bawoj Luci i Isto- fesora zna bar jedan strani o OS BiH prema kojoj odluku nadle`noj parlamen-
~nom Sarajevu, tek rijetki jezik. Dodaju}i da je ~ak 43 se slu`ba ne mo`e pro- tar noj ko mi si ji. Me |u tim,
govore strane jezike, preno- odsto profesora u statusu du`iti vojnicima sta- ~iwenica je da je nacional-
se agencije. eme ri ta, da kle, sta ri ji su rijim od 35 godina, a ni balans u OS BiH, kao i u
U Uni ji stu de na ta Re pu - od 65 godina. ovim aktom slu`ba je samom ministarstvu, naru-
produ`ena za 209 voj- {en na {tetu Srba - kazala
Agencija za bezbjednost hrane BiH ni ka ko ji su sta ri ji je Majki}eva.
od 40 godina. Poslanik SDS-a u Par-
Hranom se otrovalo Rije~ je o 102 Bo- lamentu BiH Mirko Okoli}
{waka i 107 Hrvata. ka `e da je ve oma spor na
vi{e od 1.400 qudi Ni je dnom Srbi nu odluka MO BiH o produ`e-
BAWA LUKA - U BiH je pro{le godine zabiqe`eno 1.466 pripadniku OS BiH wu vojne slu`be za 913 Bo{-
slu~ajeva trovawa hranom, a registrovana je i 21 epidemi- koji je stariji od 35 waka.
ja, saop{teno je ju~e iz Agencije za bezbjednost hrane BiH. godina nije produ`e- - Kada vidimo nacional-
U saop{tewu se navodi da je lani registrovano 497 slu~a- na slu`ba. ni odnos tih vojnika, nije
jeva obolijevawa od salmonele, 63 slu~aja Toxiinfectio alimen- Na{ sagovornik te{ko zakqu~iti motive ove
taris i 33 slu~aja obolijevawa od Trichinella spirallis. ka`e da je rije~ o po- odlu ke, u ko ju ni su ima li
- U istom razdobqu registrovana je 21 epidemija, u kojima ku{aju Bo{waka da uvid Parlament BiH i na-
je hrana potvr|ena kao izvor zaraze sa 248 oboqelih - navo- po tpu no preu zmu dle`ne komisije - rekao je
di se u saop{tewu. Oru`ane snage BiH, Okoli}.
Dodaje se da hrana, koja je kontaminirana salmonelom os- iz kojih se najvi{e Iz Ministarstva odbra-
taje i daqe na prvom mjestu po broju obolijevawa, iako je u pro tje ru ju srpski ne BiH ju~e nismo dobili
BiH, kao i u svijetu, u posqedwih pet godina evidentan Spisak vojnika kojima je produ`en ugovor
vojnici. odgovore na pitawa u vezi sa
procentualni pad broja oboqelih. - Ministarstvo odbrane odlukom o produ`ewu vojne
BiH uporno igno ri {e za - slu`be za 1.451 vojnika, a na
- Jedan od razloga pada je sve ve}a pa`wa, koju nadle`ne PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] je “Glas Srpske“ u tom mi- kon sku oba ve zu da re do vno mo bil ni te le fon se ni je
institucije poklawaju tome - dodaje se u saop{tewu. M.^. miroslavf@glassrpske.com
nistarstvu. dos tavqa Par la men tu BiH javqao ni na~elnik Zajedni-
FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Minis- Odlu kom o pro du `ewu iz vje {ta je o na ci onal noj ~kog {taba OS BiH Mila-
tarstvo odbrane BiH doni- vojne slu`be na period od 1. strukturi OS BiH i odluke din Miloj~i}.
jelo je odluku o produ`ewu marta do 17. juna ove godine,
pro fe si onal ne voj ne slu - po red 913 Bo{waka, an ga - REVIZIJA
`be za tri i po mjeseca, mi- `man je pro du `en za 284
mo zakonske procedure, za Srbina i 254 Hrvata, ~ime Revizori i ~lanovi Komisije brojne propuste u vezi sa
1.451 vojnika, me|u kojima je prekr{en princip prema za finansije i buxet Parla- finansijskim poslovawem,
je ~ak 913 Bo{waka, ~ime je kojem ukupnu strukturu OS menta BiH ocijenili su da je koji su uzrokovani nedostat-
grubo prekr{en princip o BiH ~i ni 45,9 odsto Bo{- Ministarstvo odbrane BiH kom efikasnih internih kon-
nacionalnoj zastupqenosti waka, 33,6 odsto Srba i 19,8 institucija u ~ijem poslo- trola i kr{ewem Zakona o
Oru`anih snaga BiH, sazna- odsto Hrvata. vawu konstantno uo~avaju javnim nabavkama.

Obiqe`en Svjetski dan zdravqa


Salmonela na prvom mjestu kao uzrok oboqevawa

Me|unarodni dan Roma


Urbani na~in `ivota opasan po zdravqe
BAWA LUKA - S obzi- i problemima urbanog na~i- vqa RS Vesna Rudi}-Gruji} zi ~ka akti vnost, za ga |e na
Romi jedna od rom na to da se u gradovima
br`e {ire infekcije, ve}a
na `ivota, rekao ministar
zdravqa i socijalne za{tite
istakla je da gojaznost uti~e
na 41 odsto od ukupnog broja
okolina, stres i uop{te na-
~in `ivota u urbanim sredi-
najugro`enijih kategorija je konzumacija duvana, alko-
hola i narkotika, te proble-
RS Ranko [krbi}. oboqewa, a u 38 odsto slu~a-
jeva je faktor rizika i vode-
nama.
[krbi} je na gla sio da
BAWA LUKA - Romi su jo{ ti stanovawa, zdravstvene za- ma sa vodosnabdijevawem i GOJAZNOST }i uzrok za nastanak kardio- }e ~la no vi Mi nis tar stva
uvijek jedna od najugro`eni- {tite, zapo{qavawa i obra- kvalitetom vazduha koji do- u 38 odsto slu~ajeva vaskularnih bolesti. zdravqa i socijalne za{tite
jih i marginalizovanih ka- zo vawa. Mno gi Ro mi jo{ da tno ugro `a va ju zdravqe, uzrok bolesti srca Pred sta vnik Svjet ske RS u idu}em periodu obila-
te go ri ja sta no vni{ tva u uvijek nisu upisani u mati- savremeni ~ovjek mora da se zdravstvene organizacije za ziti doma}instva u gradovi-
BiH, sa op {te no je ju ~e iz ~nu kwigu ro|enih i nemaju vrati zdravim i pravilnim On je istakao da se ovo- BiH Haris Hajrulahovi} na- ma i selima da bi se napra-
predstavni{tva UNHCR-a u sva potrebna dokumenta koji `ivotnim navikama. godi{wi Dan zdravqa obi- glasio je da je neophodno po- vio uvid u percepciju dostu-
BiH, povodom 8. aprila, Me- su osnova za pristup pravima Ovo je ju~e u Bawoj Luci, qe`ava pod sloganom “1.000 ve }a ti svi jest gra |a na o pnosti zdravstvene za{tite,
|unarodnog dana Roma. i punu integraciju u dru{tvu povodom obiqe`avawa Sv- gradova 1.000 `ivota“. zdrav stve nim pro ble mi ma na vi ke i tro {ko ve sta no -
- Romi se svakodnevno su- - navodi se u saop{tewu. jetskog dana zdravqa koji je [ef Slu`be higijene u koje uzrokuju brza, nepravil- vni{tva.
sre}u sa problemima u oblas- M.^. posve}en zdravim gradovima Institutu za za{titu zdra- na ishrana, nedovoqna fi- V. K.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 7

Pred{kolski program za hiqadu mali{ana u BiH


BAWA LUKA - Direktori 28 pred{kolskih ustanova iz cijele BiH skog obrazovawa, a istovremeno }e omogu}iti djeci pristup pred{kolskom
potpisa}e danas ugovor o saradwi sa Obrazovnim centrom za de- vaspitawu i obrazovawu. Ovaj program }e omogu}iti da hiqadu djece iz
mokratiju i qudska prava CIVITAS, koji }e im omogu}iti sufinansi- 28 gradova {irom BiH, koji ina~e ne bi imali pristupa pred{kolskom
rawe mobilnih igraonica, saop{teno je ju~e iz CIVITAS -a. obrazovawu, poha|aju 120 ~asova pred{kolskog obrazovawa po standar-
- Program mobilnih igraonica ukqu~iva}e CIVITAS -ov program gra|an- dima propisanim zakonom - navodi se u saop{tewu. M. ^.

Policija istra`uje kako su “Betonski Vijesti


proizvodi“ a.d. ostali bez zemqi{ta Nevladin sektor
Marketing
najve}i
ISTRAGA problem
po tu`bi
BAWA LUKA - Najve}i
akcionara problemi u funkcionisawu
teve
Zorana i S nevladinog sektora su u
Mitrovi a
} oblastima marketinga, me-
naymenta, odnosa sa javno{-
}u, pisawe projekata i
zakonske legislative -
zakqu~eno je na seminaru o
izgradwi kapaciteta kro-
vnih omladinskih organiza-
cija u BiH, javila je Srna.
Projekt menayer udru`ewa
gra|ana “Kvestio prudenci-
ja“ Ozren Tri{i} rekao je da
je krajwi ciq ovakvih semi-
nara stvarawe organizacije
koja bi se bavila sistemskim
“Betonski proizvodi“ edukacijama mladih.

protiv Vidovi}a zbog BORS


“Poboq{ali
smo polo`aj
otu|ewa 75 dunuma zemqe
Istragom pored Vidovi}a obuhva}eni i direktor Zlatko Popovi}, te Mile Rosi}, Uro{ Kos, Vinka
RVI”
BAWA LUKA - Bora~ka
organizacija RS smatra da
Savez organizacija i udru-
Lazi}, Brane Milo{evi}, Qubo Macanovi} i Slavica Laki}. Vidovi} 75 dunuma “mijewao“ za `ewa ratnih vojnih invali-
da RS nije u~inio ni{ta na
nekretnine koje ta firma nije dobila i kojih nema u gruntovnici poboq{awu polo`aja ove
PI[E: GORAN MAUNAGA Okru`nog tu`ila{tva Bawa “Betonski proizvodi” nisu ni- firmi u posqedwe dvije godine. RS sa 6,80, Fond za restituciju kategorije gra|ana, nego da
g.maunaga@glassrpske.com Luka, a po tu`bi akcionara u kada postali wihov vlasnik - is- - Sa~inio sam izvje{taj za RS sa 3,40, Manojlo Jaslar sa je polo`aj invalida VRS i
BAWA LUKA - Istraga ko- “Betonskim proizvodima“ Zora- ti~e Mitrovi}. 2007. godinu, a u 2008. i 2009. go- 2,01, Slavica Laki} sa 0,35, porodica poginulih boraca
ju zbog zloupotrebe slu`benog na i Steve Mitrovi}a. Direktor “Betonskih proi- dini nisam ni i{ao tamo. Os- Mirko Kuki} sa 0,09 i Vlado znatno poboq{an zaslugama
polo`aja i ovla{}ewa u pre- zvoda“ Zlatko Popovi} rekao je tavku je podnijela i ~lan NO Ka{qevi} sa 0,08 odsto akcija. BORS-a, javila je Srna.
MITROVI]:
dmetu “Betonski proizvodi“ da ne}e davati izjave dok se sve Vinka Lazi} - ka`e Rosi}. Okru`no tu`ila{tvo je u
protiv vlasnika 54 odsto kapi-
Vidovi} do zemqe ne okon~a, dok je predsjednik UO U strukturi kapitala “Be- dopisu “Glasu” od 17. marta nave-
do{ao fiktivnom Prezentacija u Vladi
tala ove firme Jovana Vidovi- Brane Milo{evi} rekao da ne tonskih proizvoda” deset najve- lo da je prijavu u predmetu “Be-
}a i jo{ sedam lica vode zamjenom stanova `eli da daje izjave za “Glas }ih akcionara su “Audi centar” tonski proizvodi” primilo 23. O efektima
inspektori CJB Bawa Luka u Srpske”. Bawa Luka sa 24,70 odsto akcija, januara 2009. godine. PTSP-a kod
zavr{noj je fazi. Mitrovi}, koji je vlasnik 46 Predsjednik NO Mile Rosi} Slobodan Puzi} sa 24,43, Zoran - Tu`ilac je 5. februara
Istragom su obuhva}eni i odsto akcija u “Betonskim proi- ka`e da je dao izjavu u policiji i Mitrovi} sa 20,48, Natalija Mi- 2009. godine CJB Bawa Luka dos- zarobqenika
direktor “Betonskih proizvoda“ zvodima“ i koji je zbog zloupo- rekao da nije imao kontrolu u toj losavqevi} sa 13,95, Fond PIO tavio zahtjev za prikupqawe do- JERUSALIM - Nau~no-is-
Zlatko Popovi}, predsjednik i trebe ovla{}ewa u privredi kaza i uzimawe izjava radi tra`iva~ki rad me|unarodno
~lanovi Nadzornog odbora Mile protiv Vidovi}a i ~lanova Nad- provjera navoda prijave, a poslije renomiranog stru~waka pro-
Rosi}, Uro{ Kos i Vinka Lazi}, zornog i Upravnog odbora po~et- Milo{evi} dopune prijave od istog podnosi- fesora Zahave Solomon o pra-
te predsjednik i ~lanovi Upra- kom pro{le godine podnio oca, tu`ilac je CJB Bawa Luka }ewu efekata posttraumatskog
vnog odbora Brane Milo{evi}, tu`bu, ka`e da je Vidovi} na Brane Milo{evi} direktor 9. juna ponovo dostavio zahtjev za sindroma kod populacije ra-
Qubo Macanovi} i Slavica La- prevaru prisvojio 75 dunuma gra- je u vi{e Vidovi}evih firmi. prikupqawe dokaza. Tu`ila{- tnih vojnih zarobqenika bi}e
ki}. |evinskog zemqi{ta u krugu i On je direktor “Gra|e“, tvo do danas o tome nije dobilo danas prezentovan u konfe-
Policija, pored ostalog, is- van kruga ovog preduze}a u Zalu- “Cvje}ara“ i “Metala“, i izvje{taj - naveli su iz Tu`i- rencijskoj sali Administra-
tra`uje kako je iz “Betonskih“ `anima, vrijednosti oko ~etiri predsjednik je Upravnog odbo- la{tva. tivnog centra Vlade RS,
otu|eno 75 dunuma zemqi{ta. miliona KM. ra “Betonskih proizvoda“. Protiv Vidovi}a i ~etvori- re~eno je Srni u Predsta-
Vidovi} je ovih 75 dunuma, vla- - Vidovi} je do zemqe do{ao U Vladi Mladena Ivani}a ce wegovih direktora u Urbanis- vni{tvu RS u Izraelu.
sni{tvo “Betonskih proizvoda”, fiktivnom zamjenom stanova i Brane Milo{evi}, kao ka- ti~kom zavodu RS CJB Bawa
dobio u zamjenu za stanove koji poslovnih prostora u centru dar PDP-a, bio je pomo}nik Luka nedavno je podnio izvje{taj Sarajevo
nisu bili upisani u zemqi{nim Bawe Luke, uz nezakonite odluke Okru`nom tu`ila{tvu zbog
kwigama. UO. Navodno su te nekretnine
ministra trgovine i turizma
sumwe da su o{tetili Zavod i Za razvoj
RS.
Istraga se vr{i po nalogu vrijedne oko 500.000 KM, ali Brane Milo{evi} buyet RS za preko milion KM. sela 1,2
Novinska agencija Republike Srpske obiqe`ila krsnu slavu i ro|endan
miliona evra
SARAJEVO - Ministar-
Srna proslavila 18 godina uspje{nog rada stvo spoqne trgo vi ne i
eko nom skih odno sa BiH
BIJEQINA - Novinska ti i 18 go di na us pje {nog posqedwih godina Srna fi- [ef Biroa predsjednika puno uspjeha u daqem radu. predstavilo je projekat “Ja-
agencija Republike Srpske - rada i poslovawa. nansijski stabilizovana za- RS za odnose sa javno{}u Mi- - Agencija Srna stasala ~awe i harmonizacija in-
Srna ju~e je sve~ano prosla- Generalni direktor Srne hvaquju}i podr{ci Vlade RS lan Trbojevi} rekao je da je je u stabilnu i uglednu medij- for ma ci onih sis te ma
vila krsnu slavu Blagovijes- Jo vo La bus re kao je da je i anga`ovanosti Nadzornog Srna najboqa novinska agen- sku ku}u i postala jedna od poqoprivrednog i rural-
odbora i rukovodstva Agenci- cija u BiH i me|u vode}im u vode}ih novinskih agencija, nog sektora BiH”, za koji je
je. regionu. ne samo u Srpskoj i BiH ve} i EU obezbijedila 1.280.500
NOVI SERVISI Glavni i odgovorni ure- u regionu - navodi se u Ku- evra iz “IPA 2007” za opera-
dnik Srne Dubravka Blagoje- CIQ SRNE zmanovi}evoj ~estitki. ^es- ti vnu i te hni ~ku po mo}
Jovo Labus je rekao da je ji }e u idu}ih 15 dana bi- vi} re kla je da bez Srne da bude medij u tit ke su upu ti li i projekta, prenose agencije.
tokom pro{le godine uve- ti u test fazi pred- nema medijskog prostora RS. duhu 21. vijeka predsjedavaju}i Savjeta mi- EU je obezbijedila i doda-
den novi softverski pro- stavqen je ju~e, a poslije - Ciqevi Srne u bu du - nistara BiH Nikola [pi- tnih 200.000 evra za nabav-
gram koji je u potpunosti toga }e biti dostupan ja- }nosti su da bude medij u du- Pred sje dnik RS Raj ko ri}, predsjednik NSRS Igor ku opre me po tre bne za
zamijenio stari, te da su vnosti. Najavqena je i mo- hu 21. vi je ka, da stva ra Ku zma no vi} ~es ti tao je Radoji~i}, zamjenik predsje- spro vo |ewe pi lot akti -
uvedeni foto i fono ser- gu}nost uvo|ewa univerzalne novinare i te- krsnu slavu Blagovijesti ge- da va ju }eg Do ma na roda PS vnosti na prikupqawu po-
vis. Novi portal Srne ko- video-servisa. hni ~ki obu ~e ne ka dro ve - neralnom direktoru Srne i BiH Du{anka Majki} i broj- dataka.
istakla je Blagojevi}eva. za po sle ni ma, sa `eqom za ni drugi zvani~nici.
8 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Posje~en simbol grada na Trebi{wici


TREBIWE - Nepoznato lice posjeklo je mlado stablo plata- rom, a s obzirom na to da niko nije prijavio ovaj vandalski
Kroz RS na na trebiwskom {etali{tu Obala Luke Vukalovi}a, po-
red Trebi{wice u centru grada, javila je Srna.
Platan, koji je za{titni znak ovog grada, posje~en je sjeki-
~in, nema ni o~evidaca. Na~elnik Odjeqewa za stambeno-
komunalne poslove op{tine Trebiwe Stevan Bekan rekao je
da }e na istom mjestu biti posa|en novi platan.

FOTO: ARHIVA
Udru`ewa ratnih zarobqenika u Doboju
Sje}awe na izlazak
iz logora
DOBOJ - Udru`ewe ratnih zarobqenika Vijenac, Vozu}a i
ostali, sa sjedi{tem u Doboju, obiqe`ilo je ju~e 14. go-
di{wicu od izlaska na slobodu posqedwih ve}ih grupa iz mu-
slimanskih logora u Tuzli i Zenici, zarobqenih u septembru
1995. godine, poslije pada Vozu}e i dijela Ozrena.
- Vi{e od 200 zarobqenih Srba, me|u kojima je bilo dosta `e-
na i staraca, mjesecima i godinama je tamnovalo u javnim i taj-
nim muslimanskim kazamatima logorima, skriveni i od
Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta. Najve}a grupa, wih 130,
bila je skrivana u logoru u centru Tuzle, u vrijeme kada je ovaj
grad bio za{ti}ena zona UN - rekao je novoizabrani predsje-
dnik ovog udru`ewa Ninko \uri}, koji je upravo u Tuzli pro-
veo sedam mjeseci u zarobqeni{tvu.
Mnogi zarobqeni bili su surovo likvidirani u tom, a i u
ostalim logorima i strati{tima muyahedina i Armije BiH.
Sl. P.

Manastir Lipqe

Vi{e od hiqadu qudi prisustvovalo liturgiji kod Tesli}a

Manastir Lipqe
proslavio krsnu slavu
Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su mnogobrojni vjernici i zvani~nici,
me|u kojima predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, gradona~elnik Bawe
Predstavnici udru`ewa ratnih zarobqenika
Luke Dragoqub Davidovi} i na~elnici susjednih op{tina
Rade Ristovi} posjetio Derventu PI[E: DU[KO KEREZOVI] iz cijele Srbije i Crne Gore. svim projektima op{tine bi- bno is ta kao va `nost iz -
krozrs@glassrpske.com - Do{ao sam ~ak iz Beo- ti pru`ena podr{ka. gradwe puta od Kotor Varo{a
Za tekstilnu industriju KOTOR VARO[ - Manas- gra da da bih pri sus tvo vao - Ovdje postoje izra|eni prema Vaganima, Ra|i}ima i
tir Lipqe kod Tesli}a pro- krsnoj slavi ovog manastira, projekti koji se dostavqaju Kne`evu.
3,6 miliona KM sla vio je ju ~e krsnu sla vu jer ova svetiwa za mene ima odre|enim institucijama i Ministar pravde RS Yer-
DERVENTA - Vlada Republi- Derventi, koja cjeloku pan Blagovijesti. posebnu va`nost. Kad god do- na taj na ~in se os tva ru ju ard Selman izjavio je da Vla-
ke Srpske izdvojila je ove go- proizvodni program plasira Svetoj arhijerejskoj litur- |em u Srpsku, do|em u manas- odre|ena sred stva za mnoge da RS nas to ji da se u
dine 3,6 mi liona KM za na inostrano tr`i{te i na giji prisustvovali su mnogo- tir Lipqe, gdje na |em svoj objekte. Vrlo je zna~ajno da se nerazvijenim op{tinama, uz
podsticaj preduze}a u tekstil- vrijeme izmiruje obaveze i pre- brojni vjernici i zvani~nici, duhovni mir - rekao je Du{an realizuju komunalni projekti inostrane investicije, stvo-
noj, ko`arskoj i obu}arskoj in- ma radnicima i dr`avi, rekao me|u kojima predsjednik Repu- Markovi}. u gradu i mjesnim zajednicama ri {to povoqnije privredno
dustriji, rekao je ju~e u da je Vlada RS u protekloj go- blike Srpske Rajko Kuzmano- - rekao je Kuzmanovi} i pose- okru`ewe.
vi}, gra do na ~el nik gra da
VLADA RS
Derventi ministar rada i bo- dini zbrinula 79 firmi po
ra~ko-invalidske za{tite RS pitawu subvencija i izvoza, ali Bawe Luke Dragoqub Davido- }e podr`ati projekte
Rade Ristovi}. i dodatnih 50 KM po radniku u vi} i na~elnici susjednih op- u Kotor Varo{u
Ristovi} je poslije posjete tekstilnoj, ko`arskoj i obu- {tina.
fabrici obu}e “Sani no“ u }arskoj industriji. - Liturgija u manastiru Predsjednik Srpske prije
Lipqe trajala je od deset do dolaska u manastir Lipqe bo-
Op{tina Kozarska Dubica 12 ~asova, a zatim je slijedio ravio je u op{tini Kotor Va-
ophod oko manastira. Potom je ro{. On je istakao da iako
Po~ela isplata bio organizovan ru~ak za sve nerazvijena, ova op{tina ima
dobre uslove i perspektivu za
goste, koji su do{li da sa na-
stipendija studentima ma obiqe`e ovaj zna~ajan dan ra zvoj, za hvaquju }i do brim
- rekao je otac Stefan. programima i dobrom rukovo-
KOZARSKA DUBICA - U op{tini Kozarska Dubica ju~e
On je naglasio da je li- |ewu.
je po~ela isplata stipendija za 138 studenata koji fakul-
turgiji prisustvovalo vi{e od Kuzmanovi} je nakon sas-
tete poha|aju u zemqi i inostranstvu. tanka sa rukovodstvom op{ti-
Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz potvrdio 1.000 qudi, koji su do{li ne
samo iz okolnih gradova ve} i ne Kotor Varo{, rekao da }e Sastanak u op{tini Kotor Varo{
je da je za isplatu stipendija u buyetu te op{tine planira-
no 130.000 maraka, te da je iznos stipendije identi~an za
sve studente i iznosi 100 maraka mjese~no. Ministar Radivoje Brati} boravio u op{tini Mrkowi} Grad
- Osim 137 studenata koji su zadovoqili uslove konkursa
za stipendirawe, op{tina Kozarska Dubica je odlu~ila
stipendirati i Biqanu Vukadinovi} koja je izuzetan stu-
Povoqnim kreditima do farmi
dent ~etvrte godine Pravnog fakulteta u Bawoj Luci. Ona MRKOWI] GRAD - Vla- znali smo sa mogu}nostima ciqna grupa su farme izme|u - Dogovorili smo da se
je zbog bolesti upisana kao vanredan student i zbog toga da Republike Srpske pomo}i kori{}ewa kredita iz revo- 30 i 60 grla. utvrdi ko ta~no stvara pro-
nije zadovoqila uslove konkursa - rekao je Jauz. }e realizaciju vi{e projeka- ling fonda za razvoj sto~ar- - Poqoprivrednik koji bleme u cijelom lancu otkupa
On je dodao da je iz op{tinskog buyeta izdvojeno dodatnih ta u mrkowi}koj op{tini iz stva, za podizawe zasada vo}a podigne kredit ima pravo i mlijeka - rekao je Tegeltija.
9.000 maraka za jednokratne pomo}i za {kolovawe. On je nagla- oblasti poqoprivrede i vo- i plastenika, gdje je kamatna na podsticajna sredstva. Kada Brati} je posjetio i op-
sio da }e studenti stipendiju primati deset mjeseci, osim ap- dosnabdijevawa. Ovo je ju~e stopa 3,25 odsto uz grejs peri- su u pitawu kapitalne inves- {tinu [ipovo gdje je sa ru-
solvenata koji }e stipendije dobijati pet mjeseci. T. D. izjavio ministar poqopri- od od godinu, a otplata kre- ticije ministarstvo obezbje- ko vod stvom raz go va rao o
vrede, {umarstva i vodopri- dita je {est godina - istakao |u je po vrat i do 40 od sto mogu}nostima ulagawa u ra-
Isto~no Sarajevo vre de RS Ra di vo je Bra ti}, je Brati}. sredstava poqoprivrednim zvoj ove nerazvijene op{tine.
poslije razgovora sa rukovod- proizvo|a~ima - rekao je mi- On je naglasio da u [ipovu
VODA POLICIJA stvom op {ti ne Mrkowi} KREDITI ZA nistar Brati}. imaju dosta projekata ~iju }e
Snabdijevawe vodom uredno. Zabiqe`eno jedno krivi~no Grad. sto~are od 10.000 Na~elnik op{tine Zoran realizaciju pomo}i Vlada, jer
djelo i jedno naru{avawe ja- - Dogovorili smo da Mi- do 100.000 KM Tegeltija istakao je da je upo- se ova op{tina nalazi u kate-
STRUJA
vnog reda i mira. Dogodile su nistarstvo pomogne projekte znao mi nis tra Bra ti }a sa goriji nerazvijenih, pa joj po
Uredno snabdijevawe strujom.
se tri saobra}ajne nesre}e. op{tine, kako bismo imali On je dodao da su krediti problemima koje imaju poqo- tom osnovu pripada zna~ajni-
PORODILI[TE {to boqe uslo ve za `i vot od 10.000 do 100.000 maraka, a privrednici sa isporukom ja pomo}.
Nije ro|ena nijedna beba. stanovni{tva na selu. Upo- kada je u pitawu sto~arstvo mlijeka. S. D.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 9

Obiqe`en Dan Policije u Bijeqini Razvojni projekti u Sokocu


BIJEQINA - Pripadnici Centra javne bezbje -
dnosti Bijeqina ju~e su u ovom gradu nizom poka -
cije Republike Srpske.
- Na{i pripadnici pokazali su putem vje`bi svoje Planirano otvarawe
znih vje`bi i polagawem vijenaca na spomenik
svojim kolegama poginulim u Odbrambeno-
sposobnosti u rje{avawu profesionalnih zadataka -
rekao je Srni portparol CJB Bijeqina Dragomir Pe-
mqekare
otaxbinskom ratu obiqe`ili 4. april, Dan Poli- ri}. SOKOLAC - Direktor kompanije “Slobomir“ iz Bije-
qine Blago Blagojevi} sa saradnicima posjetio je ju~e
Sokolac, gdje je sa na~elnikom op{tine Du{anom Kova~e-
Centar za humanu politiku uputio zahtjev tu`ila{tvu u Doboju vi}em razgovarao o mogu}im ulagawima te kompanije na
ovom podru~ju.
Izme|u ostalog, bilo je rije~i o otvarawu mqekare u obje-

"Gdje je nestao milion ktu Akcionarskog dru{tva “Romaninka-Sprind“, u kojem je


u toku ste~ajni postupak.
Blagojevi} je izjavio da bi, ako do|e do realizacije tog
projekta, “Pavlovi} banka“ kreditima za nabavku muznih

KM od ure|ewa parka"
Odbornik Lazi} je izjavio da je izvedbeno rje{ewe parka u centru Doboja
krava podr`ala poqoprivrednike, koji bi snabdijevali
mqekaru. Mqekara bi bila otvorena u objektu biv{e Fa-
brike za preradu krompira, koji bi se renovirao i adapti-
rao za novu namjenu.
neuporedivo jeftinije od projektovanog i da treba istra`iti gdje je nestao milion Blagojevi} je izjavio da kompanija “Slobomir“ planira ula-
gawa i u druge projekte na podru~ju op{tine Sokolac, kao
maraka. Tolika je razlika izme|u ovih rje{ewa, rekao Dejanovi} {to su aerodrom u Glasina~kom poqu i tereni za golf. Rije~
je o projektima koji imaju podr{ku Vlade Republike Srpske.
Na~elnik op{tine Sokolac Du{an Kova~evi} pojasnio je
da je aerodrom u Glasina~kom poqu u{ao u prostorni plan
Republike Srpske. B. G.

SUMWA SvEi} Bawski centar “Kula{i”


da je Petrioo
izvr{
krivi~no d
jelo Po~elo proqe}no
ure|ewe
PRWAVOR - U Bawskom {koj bawi bilo je 16.000 no-
centru “Kula{i” po~elo je }ewa, {to je za 12 od sto
proqe}no ure|ewe objekata mawe ne go u 2008. go di ni.
i ekonomije ove zdravstve- Bawa je potpisala novi ugo-
no-tu ris ti ~ke us ta no ve. U vor sa republi~kim Fondom
adaptaciju jednog bazena bi- penzijsko-invalidskog osi-
}e ulo `e no 15.000 ma ra ka, gurawa, kojim je predvi|eno
pa }e ovaj obje kat ima ti da }e penzioneri i ove go-
kompletniji izgled. dine koristiti povlastice,
- Pla ni ra mo i do gradwu a o~ekuje se i dolazak ve}ih
postoje}ih staza za {etwu u grupa penzionera iz Hrvat-
zo ni cen tra, a uve li ko se ske. Bawa “Kula{i” je omi-
radi na ure|ewu cvjetwaka qeno mjes to za qubi teqe
ukrasnim rastiwem - ka`e prirodnih qepota, ali i ne-
pomo}nik direktora centra obi~an ambijent za odr`a-
@ivojin Novarli}. vawe raznih manifestacija.
Ure|eni park u Doboju FOTO: S. PUHALO U pro{loj godini u kula- B. R.
PI[E: SLOBODAN PUHALO

FOTO: B. RADULOVI]
Lazi} izjavio je da je izmi- divo jeftinije od projekto- la{tva u BiH do sada, prema
puhalo@teol.net jewen re gu la ci oni plan wegovim rije~ima, uglavnom
vanog i da treba istra`iti
DOBOJ - Centar za hu- zbog toga {to izvedbeno rje- gdje je nestao milion mara- nisu postupala po slu`benoj
ma nu po li ti ku tra `i od {ewe parka u centru Doboja ka. Prema wegovim rije~i- du`nosti na osnovu infor-
Okru `nog tu `i la{ tva u ne odgovara projektovanom. ma, tolika je razlika izme|u macija objavqenih u mediji-
Do bo ju i Spe ci jal nog tu - POTRO[ENO pla }e nog pro je kto va nog i ma i drugih saznawa.
`ila{tva da informi{u izvedbenog rje{ewa - ka`e - Zbog toga je ovo pri-
javnost o tome {ta su pre-
vi{e od 300 predsjednik Centra za huma- lika da se provjeri da li i
du ze li po slu `be noj du - miliona maraka nu politiku Momir Dejano- daqe igno ri {u ono {to
`nos ti na osno vu tek sta On je naglasio i to da je vi}. objavquju me di ji. Ako tu -
“Gdje je potro{eno vi{e od izvedbeno rje{ewe neupore- Navedena i druga tu`i- `i la{ tva ni su pos tu pa la
U Bawi “Kula{i” se odr`avaju razne manifestacije
300 miliona maraka“, koji po slu `be noj du `nos ti,
je objavqen u “Gla su Centar za humanu politiku Privreda u Trebiwu
Srpske“. LAZI] tra`i da se istra`e navo-
U tekstu se navodi da je di iz pomenutog teksta ko- Podr{ka malim i
u proteklih osam godina, ot- Centar za humanu politiku diskusiji na pretposqedwem ji ima ju obiqe `ja sumwe
ka ko je na ~el nik Do bo ja je, tako|e, zatra`io da se skup{tinskom zasjedawu i iz da je na ~el nik op {ti ne sredwim preduze}ima
Obren Pe tro vi}, iz op - odbornik SNSD-a Zoran pozicije tada niko nije re- Do boj ili ne ko dru gi u TREBIWE - U organizaciji Agencije za mala i sredwa
{tinskog buyeta potro{eno Lazi} saslu{a u svojstvu agovao. To sam spreman da ovom slu~aju izvr{io kri- preduze}a Trebiwe i Ambasade Holandije u BiH ju~e je u
vi{e od 300 miliona mara- svjedoka. ka`em i u tu`ila{tvu i na vi~no djelo i o{tetio op- Trebiwu odr`ana radionica o temi “Razvoj preduzetni{-
ka. - Isto to {to sam izjavio za svakom drugom mjestu - re- {ti nu Do boj za mi li on tva, direktna strana ulagawa s ciqem podr{ke malim i
- Odbornik u Skup{ti- “Glas Srpske“ rekao sam i u kao je Lazi}. ma ra ka - obja{wava De ja - sredwim preduze}ima u tra`ewu poslovnih partnera u Ho-
ni op {ti ne Do boj Zo ran novi}. landiji“, javila je Srna.
Ovom prilikom predstavnici Ambasade Holandije pred-
Revizija poslovawa op{tine Kozarska Dubica za 2008. godinu stavili su planove ulagawa ove dr`ave u BiH, kako bi pre-
du ze tni ci iz Tre biwa bi li upo zna ti sa na ~i nom
Izvje{taji ocijeweni "sa rezervom" aplicirawa za projekte vlade Holandije u BiH, posebno iz
oblasti koje su vezane za strategiju razvoja op{tine Tre-
KOZARSKA DUBICA - red ostalih nepravilnosti, stvo op {ti ne ot klo ni ne - ugo vo ra, za sva ki ura |en biwe, prevashodno iz sektora poqoprivrede i turizma, ali
Gla vna slu `ba za re vi zi ju utvr|eno da stvarni kumula- pravilnosti i svoj rad bazi- aneks kojim je zna~ajno uve- i ostalih oblika preduzetni{tva na ovim prostorima.
javnog sektora RS ocijenila tivni deficit Kozarske Du- ra na do sa da{wim }ana cijena ugovorenih ra- Direktor Agencije za mala i sredwa preduze}a Aleksan-
je “sa rezervom“ finansij- bice u 2008. godini iznosi preporukama iz izvje{taja o do va. Ne po tre bnim dar Kurtovi} ka`e da su investicioni projekti simboli-
ske izvje{taje op{tine Ko- 1.295.000 maraka. reviziji. aneksima na svim ugovorima ~ni i da se kre}u do 50.000 KM.
zar ska Du bi ca za 2008. Na~elnik op{tine Ko- buyet op{tine direktno je
go di nu. Kon sta to va na su NAJVE]I zarska Dubica Nino Jauz is- o{te}en za vi{e od 700.000 Trebiwe
brojna odstupawa, nepo{to- propust u ta kao je da je uz KM, a dodaju}i ovom iznosu
vawe odre|enih postupaka i finansirawu konstatovani deficit, vri- i utvr|eni deficit, jasno je HITNA POMO] PORODILI[TE
procedure u javnim nabavka- obnove puteva je dno sno naj ve }i pro pust da je u pitawu vi{e od dva U Slu`bi hitne pomo}i pre- Ro|ena jedna djevoj~ica i je-
ma i nepravilno utvr|ivawe u~iwen u na~inu finansi- mi li ona ma ra ka sred sta va gledano 27 pacijenata, a dan dje~ak.
kumulativnog deficita. Pe jo vi} je pot vrdio da rawa rekonstrukcije i mo- iz buyeta op{tine koja nisu obavqeno je 12 ku}nih posje-
Ru ko vo di lac Odjeqewa bi sqede}i finansijski iz- dernizacije putne mre`e. usmjerena u korist infras- ta. VODA
fi nan sij ske re vi zi je op - vje {taj op {ti ne Ko zar ska - Glavna slu`ba za revi- trukturnih radova - istakao STRUJA Uredno snabdijevawe vodom.
{tina i gradova RS Du{ko Dubica mogao biti poziti- ju utvrdila je da je u 2008. je Jauz. Uredno snabdijevawe strujom.
Pejovi} istakao je da je, po- van ako aktu el no ru ko vod - go di ni, od 17 po tpi sa nih T. D.
10 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Pomo} povratnicima u nasequ Majdan


[EKOVI]I - Op{tinske vlasti u [ekovi}ima po- zuju to naseqe sa ostalim dijelom op{tine, a za ~iju
dr`a}e sanaciju mostova u povratni~kom nasequ sanaciju }e biti neophodno oko 7.000 KM.
FOTO: K. ]IRKOVI]

Majdan, koje su bujice o{tetile i odnijele, rekao je On je objasnio da su mje{tani, poslije ru{ewa mos-
ju~e na~elnik ove op{tine Sne`an Soki}. tova, morali da idu preko Stupara i Kladwa da bi
Soki} je objasnio da je rije~ o dva mosta koji pove- do{li u drugi dio op{tine. G. P.

FOTO: S. SAVI]
IZGRADWA
sale bi uskoro
trebala po~eti
U~estvovali u
programu do{kolavawa
Udru`ewe “Prijateqi Srebrenice“
Sertifikate dobilo
pet Srebreni~ana
SREBRENICA - U prostorijama srebreni~kog Udru-
`ewa “Prijateqi Srebrenice“ ju~e su uru~eni sertifika-
ti o stru ~noj ospo sobqenos ti pet omla di na ca iz
Srebrenice, koji su ukqu~eni u program do{kolavawa, or-
ganizovan od strane Otvorenog univerziteta “Znawe“.
- Zahvaquju}i podr{ci Crkvene zajednice Vlardingen iz
Holandije i Udru`ewa “Prijateqi Srebrenice“, ovi mla-
di qudi sada imaju sertifikate i diplome za obavqawe po-
slova iz razli~itih oblasti zanata, a za koje su sticali
radnu praksu u prethodnih nekoliko mjeseci - rekla je pred-
sjednica Udru`ewa Dragana Jovanovi}.
Dodala je da je holandska crkvena zajednica obezbijedila [kola u Kri`evcima bez fiskulturne sale
sredstva za tro{kove polagawa ispita i putne tro{kove za
mlade, koji se nadaju da }e, poslije prekvalifikacije, br`e Sufinansirawe projekata u zvorni~kim povratni~kim naseqima
do}i do posla. K. ].

Komunalna policija u Mili}ima


Zabraweno dr`awe
Za vodovod i salu
stoke u gradu
pola miliona KM
Za izgradwu fiskulturne sale potrebno oko 300.000 KM, a za vodovod na Kula
Gradu oko 100.000 KM. Resorno ministarstvo sufinansira}e dio novca za izgradwu
ovih projekata, rekao Brankovi}
PI[E: SLOBODANKA SAVI] projekte izgradwe fiskul- On je pod sje tio da iz - Na~elnik op{tine Zvor-
krozrs@glassrpske.com
turne sale u zvorni~koj mje- gradwa vodovoda u Kri`evi- nik Zoran Stevanovi} rekao
ZVORNIK - Ministar snoj zajednici Kri`evi}i i }ima sada nije prioritet. je da }e lokalna zajednica
za izbjeglice i raseqena li- vodosnabdijevawa na Kula CIQ po dr`a ti iz gradwu ovih
ca RS Omer Brankovi} izja- Gradu kod Zvornika. obje ka ta i sa na dle `nim
vio je ju ~e da }e re sor no Brankovi} je rekao da je obezbijediti boqi ministarstvima u~estvovati
mi nis tar stvo po dr`a ti za izgradwu fiskulturne sale `ivot povratnicima u sufinansirawu ovih pro-
potrebno oko 300.000 maraka, - Kri`evi}i, kao i dru- jekata.
U gradu mnogi dr`e ovce i koze FOTO: ARHIVA a za izgradwu vodovoda na Ku- ge mje sne za je dni ce i op - - Povratnici ovih naseqa
Bawanovi} la Gradu oko 100.000 maraka, {ti ne RS, mo gu da zaslu`uju podr{ku u realiza-
MILI]I - Komunalna ~ita zabrana dr`awa stoke Delegat u Vije}u naroda RS dodav{i da }e resorno mi- apliciraju na objavqeni ja- ciju ovih projekata, koji im
policija op{tine Mili}i obuhvatala je samo prvu zonu. Fadil Bawanovi} rekao je nistarstvo sufinansirati vni poziv za odr`ivi povra- osiguravaju boqi `ivot - re-
izdala je u proteklih neko- Tako|e, u odluci smo nazna- da mjesne zajednice Kri`e- dio sred sta va za iz gradwu tak Ministarstva za qudska kao je Stevanovi}.
li ko da na dva de se tak rje - ~ili da je zabraweno dr`awe vi}i i Kula Grad treba da ovih projekata. prava i izbjeglice BiH, gdje [ef Kluba Bo{waka u
{ewa za uklawawe sitne i stoke i u svim mjestima i na dobiju ove projekte, jer su to Isti~u}i da }e u reali- ima 14 miliona maraka ra- Vije}u naroda RS Edin Rami}
krupne stoke iz urbane zone odre|enom prostoru koji je za wih `ivotna pitawa. zaciji ovih projekata u~es- spolo`ivih sredstava - poja- rekao je da }e ovi projekti,
ove op{tine. Vlasnicima je urbanisti~kim planom pre- - Djeca zaslu`uju da imaju tvo va ti mi nis tar stva snio je Brankovi}. kada budu realizovani, obe-
dat rok da sru{e objekte za dvi |en sa mo za sta no vawe. fiskulturnu salu, a stano- obrazovawa i kulture, te po- On je podsjetio da je ja- zbijediti boqi `ivot povra-
dr`awe stoke ili da im pro- Zna~i, obuhvatili smo neke vnici {to boqe vodosnabdi- rodice, omladine i sporta vni poziv otvoren 30 dana i tnicima, dok }e u~enicima
mijene namjenu, uz saglasnost zone i u naseqima Nova Ka- jevawe - rekao je RS, kao i lokalna zajedni- naveo da }e Komisija za iz- osi gu ra ti po tre bne uslo ve
nadle`ne op{tinske slu`be. saba, Derventa i Luki} Poqe Bawanovi}, ocijeniv{i da ca, Brankovi} je rekao da se, bje gli ce i ra seqena li ca obrazovawa.
Ovo je izjavio {ef Komunal- - rekao je Duki}. bi ovi projekti, ako budu po- ka da svi po ma lo u~es tvu ju, BiH odre di ti pri ori te te On je izrazio nadu da }e
ne policije Rajko Duki}, koji Ra~una se da u u`em grad- dr`ani, mogli da budu za- brzo mo gu iz gra di ti ovi koji treba da se urade u toku ove projekte podr`ati Vlada
je istakao da je na posqedwoj skom jezgru Mili}a skoro 50 vr{eni u ovoj godini. objekti. 2010. godine. RS i Vlada Federacije BiH.
sjednici SO Mili}i usvoje- doma}instava dr`i ovce, ko-
na Odluka o izmjenama i do- ze ili drugu stoku u uslovima U Srebrenici predstavqen projekat za izgradwu muzeja
punama Odluke o komunalnom koji su krajwe nepodesni za
redu.
- Ranijom odlukom izri-
tu vrstu djelatnosti.
G. P. Za{tita arheolo{kog blaga
SREBRENICA - U Naro- arheolo{kog kompleksa u Ske- RS pro{log mjeseca donijela je Pavlovi}.
Zvornik dnoj biblioteci u Srebreni- lanima Slavko Luki} rekao je odluku o osnivawu Javne usta- Na ~el nik Sre bre ni ce
POLICIJA STRUJA ci ju ~e je pred stavqen da je ura|en idejni projekat nove arheolo{kog kompleksa Osman Suqi} ocijenio je ovaj
Nije bilo naru{avawa javnog Uredno snabdijevawe strujom. projekat muzeja za za{titu ar- cijelog kompleksa, koji }e ~i- “Rimski Municipijum Skela- projekat izuzetno zna~ajnim za
reda i mira, ni krivi~nih heolo{kih iskopina sa obje- niti muzej, biblioteka, dom ni“ i da je za vr{ioca du- Skelane i cijelu op{tinu.
djela. Dogodila se jedna sao- VODA ktom pra te }ih sa dr`a ja u kulture i ugostiteqski sa- `nosti direktora imenovan Arheolo{ki tim, koji je pre-
bra}ajna nesre}a. Uredno snabdijevawe vodom. Skelanima. Idejno rje{ewe dr`aji. Dragi} Gli{i} iz Skelana. dvodio direktor Muzeja Sem-
projekta uradio je Zavod za ur- - Arheolo{ka nalazi{ta na be ri je iz Bi jeqine Mirko
Srebrenica banizam i projektovawe iz VLADA RS prostoru od Klotijevca do Pe- Babi}, prije dvije godine, ot-
Bijeqine, a Vlada RS obezbi- obezbijedila tri~e potvr|uju da je u tom di- krio je u Skelanima ostatke
HITNA POMO] Snabdijevawe vodom uredno. jedila je milion maraka za za- milion maraka jelu Srebrenice bio rimski rimske arhitekture, sa vi{e
U Slu`bi hitne pomo}i pre- {titu arheolo{kog nalazi{ta grad. Izgradwom tog komple- od 40 kvadratnih metara o~u-
gledano je sedam pacijenata. STRUJA sa ostacima rimske arhitektu- Predsjednik Skup{tine op- ksa omogu}i}e se br`i razvoj vanih mozaika, te vi{e od 50
Snabdijevawe strujom ure- re. {tine Srebrenica Radomir i novo zapo{qavawe na po- spomenika iz rimskog peri-
VODA dno. Rukovodilac tima za izradu Pavlovi} rekao je da je Vlada dru~ju ove op{tine - istakao oda. K. ].
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 11

U Pelagi}evu registrovano 115 preduze}a


PELAGI]EVO - Prema podacima Odjeqewa za pri- - U pro{loj godini je 13 pravnih lica odjavilo svoje
vredu, finansije i dru{tvene djelatnosti op{tine poslovawe, dok je u 115 preduze}a zaposleno ukupno
Pelagi}evo, registrovano je 115 preduze}a, koja po- 171 radnik - istakli su u Odjeqewu za privredu, fi-

FOTO: V. SAJLOVI]
sluju na podru~ju ove op{tine. nansije i dru{tvene djelatnosti. V. S.

U selima Semberije, Majevice i Podriwa

Svaka peta `ena


`rtva nasiqa
Od 500 anketiranih, 95 ispitanica ili 19 odsto navelo da su tokom `ivota
bile `rtve porodi~nog nasiqa, a osam odsto nije `eqelo da odgovori na Fudbaleri sa [vajcarcima
ovo pitawe Pelagi}evo
[vajcarci donirali
sportsku opremu
PELAGI]EVO - Predstavnici {vajcarske agencije za pro-
mociju mladih sportista “World Youth Stars“ donirali su spor-
tsku opremu mla|im selekcijama Fudbalskog kluba “Pelagi}evo“,
~lana Druge lige Republike Srpske, grupa zapad.
Ovaj klub ukqu~en je u projekat “Svjetske omladinske zvijezde“,
~ija je realizacija u RS i BiH po~ela prije nekoliko mjeseci.
- Kao i u drugim zemqama, u strategiji na{e kompanije je i BiH,
gdje promovi{emo svoj program. U Pelagi}evu smo, kao rezultat
po~etka na{e saradwe, donijeli fudbalske lopte i opremu FK
“Pelagi}evo“ i radujemo se nastavku saradwe - rekao je Naid
Yananovi}, agent ove {vajcarske agencije.
On je dodao da djeca od sedam do 17 godina, ~lanovi kluba imaju
odre|ene povlastice, koje se, izme|u ostalog, odnose i na 24-~aso-
vno osigurawe od povreda.
Na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki} zahvalio je {vaj-
carskoj agenciji {to je odlu~ila da ovaj projekat implementira u
Pelagi}evu.
- Posebno mi je drago {to smo me|u prvim op{tinama u BiH
u{li u ovaj projekat. Na{ ciq je da kroz sport, omladinu izvede-
mo na pravi put - rekao je Staki}. V. S.

KPD “Vaso Pelagi}“


Izvornu muziku
~uvaju od zaborava

FOTO: ARHIVA
Veoma mali broj `ena prijavquje nasiqe FOTO: ARHIVA

BIJEQINA - U selima ove regije. Lopare i Teo~ak, me|u 500 osmjeli da prijavi nasiqe.
pet op {ti na Sem be ri je, Ciq is tra `i vawa bio mu{karaca i 500 `ena, koji Tako da dobijamo la`nu sli-
Majevice i Podriwa svaka je da se pri ku pe po da ci o su od go va ra li na is ta pi - ku da se ono tamo ne de{ava
peta `ena i svaki deseti in for mi sa nos ti se os kog tawa, kako bi se mogli upo- - rekla je Srni predsjedni-
mu {ka rac bi li su `rtve sta no vni{ tva o na siqu u re di ti sta vo vi i is kus tva ca Organizacije `ena “La-
porodi~nog nasiqa. Ovo je porodici, te wihovim stavo- oba pola o ovoj pojavi. ra“ Radmila @igi}.
pokazalo istra`ivawe Or- vima i iskustvima. Me |u 500 an ke ti ra nih,
ganizacije `ena “Lara“ iz Istra`ivawe je sprove- ANKETIRANO 95 ispitanica ili 19 odsto
Bijeqine, sprovedeno me|u deno u selima op{tina Bi- hiqadu mje{tana navelo je da su tokom svog
1.000 stanovnika u 54 sela jeqina, Zvornik, Ugqevik, sela `ivota bile `rtve porodi-
~nog nasiqa, a osam odsto
- Is tra `i vawe je sa mo nije `eqelo da odgovori na
dio projekta “Osna`imo ih ovo pitawe.
RAZLOZI da ka`u ne”. Odabrali smo Od 500 anketiranih mu- Koncertima odu{evqavaju publiku
ovu po pu la ci ju da joj pri - {karaca u ovim selima, de- PELAGI]EVO - Kulturno- ovu vrstu muzike - ka`e pred-
Qubomoru kao razlog mal- ranih navelo je i neke druge bli `i mo Za kon o za {ti ti vet od sto je na ve lo da su prosvjetno dru{tvo “Vaso Pe- sjednik KPD “Vaso Pelagi}“
tretirawa navelo je 22 od- razloge kao {to su suprugo- od na siqa u po ro di ci, jer bili `rtve nasiqa u svojim la gi}“ iz Pe la gi }e va, ove Pajo Brki} i dodaje da su se pu-
sto seoskih `ena, a va prequba, nemoral, bezo- statisti~ki pokazateqi go- porodicama, dok tri odsto godine, prvi put, organizovalo blici predstavili veterani
psihi~ko oboqewe wih osam brazluk, la`, uticaj drugih, vore da se iz ruralnih zaje- nije `eqelo da odgovori na je Vaskr{wi koncert izvorne ovog dru{tva.
odsto. Osam odsto anketi- kocka, tro{ewe novca... dnica veoma mali broj `ena ovo pitawe. muzike u Domu kulture u Pela- @eqa svih izvo|a~a i posje-
gi}evu. Da je ovaj potez kultur- tilaca jeste da se izvorna mu-
nih poslenika iz Pelagi}eva, zika sa~uva, kao dio tradicije
Mjesna organizacija Crvenog krsta Obudovac pun pogodak, potvr|uje velika srpskog naroda i prenese se na
posje}enost, jer je Dom kulture mla|e nara{taje.
Obradovane siroma{ne porodice bio prepun da primi sve zain-
teresovane.
- Na{a grupa postoji ve} 30
godina i dolazimo sa Ozrena.
[AMAC - Mjesna orga- kom Radojkom, a wihova mje- ja prikupqawa pomo}i ima - Okupili smo devet izvor- Ciq mog ulaska u “izvorwake“
ni za ci ja Crve nog krsta se~na primawa su 100 mara- trajni karakter, a kutije za nih grupa, koje su sa raznih po- jeste da o~uvamo ovu vrstu muzi-
Obu do vac or ga ni zo va la je ka od so ci jal ne po mo }i i donirawe novca postavqene Organizacija dru ~ja Po sa vi ne, Tre ba ve, ke, a tu qubav sam prenijela i
humanitarnu akciju prikup- novac koji najstariji brat su u crkvi, u ve}im proda- Ozrena i Majevice, pjevale na svog sina koji svira violi-
qawa pomo}i za socijalno- zaradi u nadnici. vnicama i po{ti u Obudov- Mjesna organizacija izvornu muziku svoga kraja i nu - isti~e Sara Josipovi} iz
ugro`ene porodice. cu - re kla je pred sje dni ca Crvenog krsta u Obudovcu pokazale {ta znaju. Na{ narod izvorne grupe “Sara i Ozren-
U sa radwi sa Srpskom AKCIJI obudova~kog Crvenog krsta, osnovana je sredinom pro- ovdje izuzetno voli i cijeni ski izvori“. V. S.
pravoslavnom crkvom u ovoj se odazvao veliki Sla|ana Ostoji}. {le godine.
akciji je prikupqen novac za broj Obudovqana Ona je do da la da je u - Do sada smo realizovali [amac
nabavku 13 paketa sa osno- ovoj hu ma ni tar noj akci ji nekoliko humanitarnih
vnim `ivotnim namirnicama. - Za do voqni smo pa`wa posve}ena vi{e~la- akcija prikupqawa sred- HITNA POMO] reda i mira.
Jedna od porodica kojoj ~iweni com da se Obu dov- nim po ro di ca ma bez pri - stava za pomo} ugro`enim U slu`bi Hitne pomo}i pre-
porodicama iz [amca, VODA
je uru~ena pomo} su trojica qani ra do oda zi va ju ova - mawa ili sa mi ni mal nim gledano pet pacijenata.
me|u kojima se 30 nalazi Snabdijevawe vodom uredno.
bra }e No vak, Ra do van i kvim akci ja ma i po ma `u mjese~nim primawima, bole- POLICIJA
@eqko Ili~i} koji poslije svojim kom{ijama i pozna- snima i starim osobama bez na ivici siroma{tva - re- STRUJA
kla je Sla|ana Ostoji}. Nije bilo krivi~nih djela,
smrti roditeqa `ive sa tet- nicima. Humanitarna akci- srodnika. A. V. M. ni naru{avawa javnog Snabdijevawe strujom uredno.
12 ~etvrtak, 8 april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 13

Obuka za razvojne timove iz Srpca, Kotor Varo{a i Prwavora


SRBAC - Op{tinski razvojni timovi iz Srpca, Kotor Ovom projektu pristupile su 24 op{tine iz cijele BiH,
Varo{a i Prwavora prisustvovali su ju~e u Srpcu obu- koje su prihvatile da urade moderne strategije razvoja
ci sa temom “Izrada socio-ekonomske analize“, kao po evropskim standardima. Ovaj posao bi}e zavr{en
kqu~nog dokumenta za izradu standardizovane Strategi- do kraja godine, a sqede}ih godina sli~an model treba
je razvoja lokalnih zajednica u sqede}ih deset godina. da prihvate i ostale op{tine u BiH. D. J.

Intenzivirane aktivnosti na razvoju turizma u Mrkowi} Gradu

Planina Lisina
turisti~ki adut
Glavne adute turisti~ke ponude op{tine ~ine o~uvana priroda i bogato kulturno-istorijsko Kupali{te Kitanovac na Ukrini FOTO: B. RADULOVI]

nasqe|e, rekao Dervi{evi} Prwavor


PI[E: SLOBODAN DAKI]
krozrs@glassrpske.com
Ribolovac “upecao“
MRKOWI] GRAD - ru~nu bombu
Op {ti na Mrkowi} Grad, PRWAVOR - Spor tski ri bo lo vac Igor Ili {ko vi}
naro~ito planina Lisina, izvukao je iz rijeke Ukrine, pecaju}i na kupali{tu Kita-
imaju izvanredne uslove za novac, uz putni pravac Prwavor - Derventa, na udici ru~nu
razvoj eko i seoskog turi- bombu.
zma, koji bi mogli da budu Ili{kovi} ka`e da je bombu pa`qivo skinuo sa udice i
is ko ri{ }e ni za tu ris ti - pozvao policiju, ali da je ona na pla`i ostala i sqede}a
~ku promociju cijele Kra- tri dana.
jine. - Mjesto gdje je bomba odlo`ena obiqe`eno je `utom tra-
Nagla{eno je ovo tokom kom, ali je neshvatqivo da ni poslije toliko vremena opa-
pre zen ta ci je re zul ta ta is - sno ek splo zi vno sred stvo ni je ukloweno - ka `e
tra `i vawa za pro je kat Ili{kovi}.
“Mrkowi }ka KOR PA - U Op{tinskom {tabu Civilne za{tite u Prwavoru ka`u
Klas ter odr`i vog ra zvo ja da im policija nije javila da je bomba odlo`ena na pla`u
proizvoda u turizmu“, koji je pored rijeke.
u Mrkowi} Gradu organizo- - S obzirom na to da smo tek sada saznali za bombu, ekipa
va la Or ga ni za ci ja za po - [taba odmah }e biti poslata na pla`u Kitanovac i ek-
dr{ku odr`i vom ra zvo ju splozivno sredstvo bi}e ukloweno tokom dana - rekao je na-
O~uvana priroda Krajine mami turiste FOTO: GLAS SRPSKE
“Grin tur”. ~el nik [ta ba Ci vil ne za {ti te Prwavor Mi len ko
Ko or di na tor pro je kta `e da bude kqu~ za razvoj tu- ~ju mrkowi }ke op {ti ne u ka`e da bi s ciqem razvoja Milivojac.
“Grin tur” Ermin Dervi{e- ri zma u ovoj op {ti ni, a toku jednog dana mogu da po- avanturisti~kog turizma u B. R.
vi} ka`e da glavne adute tu- Krajina, kao {iri region, sjete i zanimqive lokacije ovoj op {ti ni po se bna
ris ti ~ke po nu de Mrkowi} pri mar no po dru ~je. Mr- kao {to su Unski buk, Hrus- pa`wa trebalo da bude po-
Grada ~ine o~uvana priroda kowi} Grad bi mogao da bu- to va ~ka pe }i na i pla ni na sve}ena promociji planine
i bogato kulturno-istorij- de pred stavqen kao “vra ta Kozara. Lisina.
sko nasqe|e. Krajine“ - rekao je Dervi- - Projekat “Mrkowi}ka
- Ciq nam je da ove re- {evi}. MRKOWI] GRAD KORPA“ uklapa se u na{e
surse kandidujemo za turis- On je istakao da bi se kao “vrata Krajine“ pla no ve da tu ri zam u ovoj
ti ~ki proi zvod Mrkowi} trebalo poraditi na tome da op {ti ni pos ta ne je dna od
Grada. Planina Lisina mo- gosti koji borave na podru- stra te {kih gra na u
Di re ktor Agen ci je za sredworo~nom planu razvoja
privredni razvoj Mrkowi} op{tine - rekao je Todoro-
Grada Tomislav Todorovi} vi}.

ETNO-KU]A
Potpisivawe peticije u Prijedoru FOTO: S. TASI]
Iz Agencije za privredni ~u da je planirano da do Udru`ewe “Roda“
razvoj Mrkowi} Grada ka`u kraja godine u Podra{nici
da se u saradwi sa op{tin-
skim vlastima radi na re-
bude sagra|ena etno-ku}a,
koja bi trebalo da pokrene
Peticija za produ`ewe
alizaciji projekta za razvoj
seoskog i eko-turizma. Isti-
aktivnosti na razvoju rural-
nog turizma u ovom kraju.
prava na dje~iji dodatak
Zeleni pa{waci Lisine FOTO: ARHIVA PRI JE DOR - ^la no vi {kolujemo, a prema ovom za-
Udru`ewa porodica sa vi{e konu sredstva za dje~iji do-
Za lije~ewe Zijada [u{ki}a iz [ipova potrebno 25.000 evra djece “Roda“ uz pomo} mla- datak porodice prestaju da
dih iz no vo for mi ra nog do bi ja ju ka da su im naj po -
Operacija u Qubqani jedina nada Udru`ewa “^isto srce“ or-
ganizovali su ju~e u centru
Prijedora akciju potpisi-
trebnija za wihovo {kolo-
vawe - rekao je Stupar.
Mi ra Mar ja no vi}, maj ka
[IPOVO - Policajac jedina nada za ozdravqewe oboqewa, qekari su predlo- Nihad ka`e da }e Zijad
Zi jad [u {ki} iz mjes ta Zijada. `ili da se operacija uradi uskoro, uz pomo} MUP-a RS, vawa peticije za izmjene Za- osmo ro dje ce, is ti ~e da je
Duqak kod [ipova boluje od u Klini~kom centru u Qub- Ministarstva rada i bora- kona o dje~ijoj za{titi. do{la da potpi{e peticiju,
te{ke bolesti anurizme, a Dr DOLANC qani kod ~u ve nog do kto ra ~ko-invalidske za{tite RS Pred sje dnik Udru `ewa jer smatra da bi se produ-
qekari sa Vojnomedicinske prihvatio da uradi Vinka Dolan ca. Dr Do lanc dobiti i sva neophodna do- “Roda“ Slavko Stupar rekao `a vawem pra va na dje ~i ji
akademije (VMA) u Beogradu operaciju je ve} pri hva tio da ura di kumente za odlazak u Qub- je da se radi o inicijativi dodatak do 18. godine djeci
predlo`ili su operaciju u ovaj hirur{ki zahvat - pri- qanu. da se postoje}i Zakon izmi- ve oma ola k{a lo {ko lo -
Kli ni ~kom cen tru u Qub- Porodica [u{ki} ape- ~a Zijadov brat Nihad. S. D. jeni u dijelu koji pravo na vawe.
qani, koja ko{ta 25.000 evra luje na sve qude dobre voqe dje~iji dodatak priznaje sa- Slavko Stupar je rekao da
i ko ja je da u skladu sa svojim mogu- mo djeci do 15 godina. inicijativu ovog udru`ewa
}nostima pomognu da se Zi- - Ciq akcije je da se djeci podr`ava svih 55 udru`ewa
jadu spase `ivot. omogu}i pravo na dje~iji do- porodica sa vi{e djece iz
- Qeka ri na beo - datak do 18. godine, jer svi cijele Republike Srpske.
@iro grad skom VMA ut - mi `elimo da svako dijete S. T.
ra~un vrdili su da Zijad
bo lu je od anu ri -
Mrkowi} Grad
Nov~ana sredstva za Zijadovo lije- zme, te{kog obo- STRUJA PORODILI[TE
~ewe mogu da se uplate na `iro ra- qewa ko je Uredno snabdijevawe elektri- Nije ro|ena nijedna beba.
~un broj: 562-100-80041738-89 kod priti{}e kori- ~nom energijom.
NBL Razvojne banke, a kod iste ban- jen moz ga i ki - POLICIJA
ke otvoren je i devizni ra~un broj: ~me nog stu ba. VODA Nije bilo krivi~nih djela, kao
13343683 na ime Nihada [u{ki}a. Po{to se radi o Uredno snabdijevawe vodom. ni naru{avawa javnog reda i
poodmakloj fazi Zijad sa bratom Nihadom FOTO: S. DAKI] mira.
14 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Polo`ena prva cijev za “Sjeverni tok“


MOSKVA - Ruski gigant “Gasprom“ zapo~eo je radove na sije Dmitrija Medvedeva u telefonskom razgovoru u uto-

Biznis gasovodu “Sjeverni tok” polagawem prve cijevi na dno


Balti~kog mora, javili su moskovski mediji, pozivaju}i se
na izvr{nog direktora kompanije Alekseja Milera, pre-
rak obavijestio da su po~eli radovi na “Sjevernom toku“,
a centralna sve~anost povodom izgradwe planirana je za
sutra uz prisustvo Medvedeva, ~lanova Evropske komisije,
nio je Tanjug. Mediji navode da je Miler predsjednika Ru- te predstavnika zemaqa u~esnica u projektu.

FOTO: GLAS SRPSKE


DELEGACIJA
ZVANI^NA KOTACIJA MMF-a boravi
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost u BiH do kraja
kurs kursa
sedmice
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 16.00 -0.37 15,568.00

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost

ZIFBIGINVESTICIONAGRUPAD.D.SARAJEVO 4.06 -2.87 2,233.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 21.51 1.81 25,120.01


FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 96.00 -0.02 22,079.20
JP HT D.D. MOSTAR 9.92 -0.82 6,050.00
IK BANKA D.D. ZENICA 81.93 1.76 6,800.00
MAPEX D.D. MAGLAJ 1.41 -0.70 198.81
POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 44.50 -4.30 2,136.00
RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST 71.00 -13.94 36,920.00 Sa sastanka
SOLANA D.D. TUZLA 13.00 0.00 1,300.00 [piri}a i Kristoua
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 3.48 1.71 4,692.64
[piri} razgovarao sa Mantovanelijem i Kristouom
Zavod za statistiku RS
Lani proizvedeno 4.377
tona konzumne ribe
Ispuweni uslovi za
BAWA LUKA - Ukupna proizvodwa konzumne ribe u Repu-
blici Srpskoj pro{le godine iznosila je 4.377 tona, {to
je za ~etvrtinu vi{e nego godinu ranije, podaci su Zavoda
kredit Svjetske banke
za statistiku RS, prenijela je Srna. Zajam je namijewen za razvojnu politiku, a iznosi 111 miliona ameri~kih dolara,
Ukupna proizvodwa pastrmke u pro{loj godini iznosila rekao [piri}
je 2.353 tone i ve}a je za 53,4 odsto, a {arana 1.590 tona,
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA odobravawa - kazao je [pi- Predsjedavaju}i Savjeta te delegacije MMF-a BiH
{to je za 0,3 odsto mawe u odnosu na pretpro{lu godinu.
marinacigoja@glassrpske.com
Pro{logodi{wa proizvodwa ostale ribe iznosila je 434 ri}. ministara BiH ju~e je raz- je uvid u trenutnu situaciju,
tone. SA RA JE VO - BiH je Na sastanku je razgova- govarao i sa {efom Misije kao i pripreme za konsulta-
ispunila uslove za kredit rano i o na~inima odr`awa Me |u na ro dnog mo ne tar nog cije, koje su predvi|ene za
“Proqe}ni ku}ni sajam“ Centruma za razvojnu politiku (DPL makroekonomske stabilnos- fonda (MMF) za BiH Kos- maj, kada }e biti obavqen i
u Kozarskoj Dubici pro gram) od 111 mi li ona ti, ubla`avawu uticaja glo- tasom Kristouom o sprovo- drugi pregled.

Prezentacije i savjeti
ameri~kih dolara, koji }e balne ekonomske krize, te o |ewu ekonomskog programa u
ove sedmice biti prezento- ubrzawu sprovo|ewa ve} odo- okviru stend-baj aran`mana. Vranki}
za kupce i posjetioce van Odboru Svjetske banke brenih investicionih pro- [pi ri} je re kao da je
radi odobravawa. jekata. Fiskalni savjet obavio ras- i Kristou
Zakqu~e no je to ju ~e u pra vu o izra di do ku men ta Na sastanku zamjenika
Sarajevu na sastanku pred-
KREDIT MORA Globalni okvir fiskalnog predsjedavaju}eg Sa -
sjedavaju}eg Savjeta minis- do odobri Odbor bilansa i politika u BiH vjeta ministara BiH i
tara BiH Nikole [piri}a Svjetske banke 2011-2013. godine. ministra finansija i
i {e fa Mi si je Svjet ske On je naglasio da je po- trezora BiH Dragana
banke u BiH Marka Manto- Na sastanku je razgova- trebno da se usvoji kvalite- Vranki}a i {efa mi-
va ne li ja, sa op {te no je iz rano i o trenutnom statusu tan za kon o pla ta ma u sije MMF-a za BiH
Savjeta ministara BiH. portfolija Svjetske banke u FBiH, kao i da se donesu Kostasa Kristoua ju~e
- Zajedno smo konstato- BiH. Ocijeweno je da stopa mje re iz sfe re so ci jal ne u Sarajevu nagla{eni
vali da su ispuweni uslovi plasmana u ovoj godini ima po li ti ke vo de }i ra ~u na o su pozitivni efekti
za odobravawe zajma za ra- naj boqi trend od svih ze - rokovima i su{tini zakon- implementacije stend
zvojnu politiku od 111 mi- maqa jugoisto~ne Evrope i skih rje{ewa kako se ne bi - baj aran`mana, te je
li ona ame ri ~kih do la ra, me|u najboqim u cijelom re- ugrozile tran{e koje zna~e ukazano da je do sada
ko ji }e bi ti pre zen to van gi onu Evro pe i cen tral ne sta bi li za ci ju fis kal nog ispo{tovana dinami-
[tandovi izlaga~a bili veoma posje}eni FOTO: D. KONDI] Azije. sistema u BiH. Svrha posje-
Odboru Svjetske banke radi ka rokova.
KO ZAR SKA DU BI CA - - rekao je Vidakovi}.
Cen trum mar ket Ko zar ska On je istakao da je jedno-
Dubica organizovao je ju~e dnevni “Proqe}ni ku}ni sa-
“Proqe}ni ku}ni sajam“, na
kojem su izlaga~i iz oblasti
jam“ Cen tru ma u Kozar skoj
Dubici privukao veliki broj
FTSE 100 INDEX MEMBERS
gra|evinarstva i opreme za posjetilaca koji su bili u
dom prezentovali svoje proi- prilici da obave kupovinu
Naziv kompanije Cijena Promjena
zvode, te zainteresovanima po ni`im cijenama ili samo LLOYDS BANKING 64.52 0.05
pru`ili korisne savjete. da pogledaju izlo`eno. VODAFONE GROUP 148.1 -1.04
Direktor marketinga Cen- “Proqe }ni ku }ni sa jam“ ROYAL BK SCOTLAN 44.79 -0.36
truma Branko Vidakovi} ka- narednih dana bi}e organi- HSBC HLDGS PLC 679.4 1.04
zao je da je Centrum, kako bi zovan i u prodajnim objekti-
BP PLC 643 -0.51
sa~uvao ulogu dobrog doma}i- ma Cen tru ma u Gra di {ci,
na, osim sajamskih cijena, za
svoje kupce i druge posjeti-
Lakta{ima i Bawoj Luci.
- Na svakoj lokaciji mo`e DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
oce pri pre mio bo gat pro - se o~ekivati oko 50 izlaga~a
gram. sa ko ri snim sa vje ti ma i Naziv kompanije Cijena Promjena
- Osim izuzetno povoqnih stru~nim prezentacijama iz BANK OF AMERICA 1.14
18.7
cijena kupci i posjetioci oblas ti gra |e vi nar stva i
PFIZER INC 17.08 0.71
Centruma mogli su da u`iva- opreme za ure|ewe doma - re-
MICROSOFT CORP 29.48 0.56
ju u muzi~kom programu, te u kao je Vidakovi}.
GENERAL ELECTRIC 18.65 0.26
besplatnom pi}u i ro{tiqu Dijana Kondi}
INTEL CORP 22.46 0.27
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 15

Neophodno dono{ewe strategije izvoza BiH


BAWA LUKA - Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluha- Gluhakovi} i pomo}nik ministra za trgovinu Du{anka Tegeltija
kovi} rekao je ju~e da je najva`nije djelovati jedinstveno na razgovarali su ju~e u Bawoj Luci sa predstavnicima Evropske
strate{kim ciqevima izvoza, zbog ~ega je neophodno {to skori- komisije, predvo|enim Endrjuom Torbornom, o novom projektu SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
je dono{ewe strategije izvoza BiH, saop{teno je iz ovog minis- izvoza “Ekspo dva“, kao i o strategiji izvoza BiH u ~ijoj izradi Prosje~na Promjena Promet
Naziv emitenta
tarstva. }e u~estvovati RS i FBiH. M. ^. cijena
Телеком Српске а.д. Бања Лука 1,36 0,00 20.400,00
Република Српска - измирење ратне штете 3 27,72 1,39 12.399,24
UIO BiH pokrenula posqedwi raspolo`ivi mehanizam naplate PDV-a Република Српска - измирење ратне штете 1 27,72 2,63 5.728,77
Република Српска - стара девизна штедња 1 89,00 -0,56 5.448,40

"Balkal" u posebnoj Република Српска - измирење ратне штете 2


Електрокрајина а.д. Бања Лука
РиТЕ Гацко а.д. Гацко
27,28
0,41
2,50
0,00
0,13 -2,94
0,61 -0,16
4.380,44
1.640,00
924,00

{emi du`nika PDV-a


Posebna {ema du`nika zna~i da poreski obveznik mora, umjesto na ra~un blokirane
Електро Добој а.д. Добој
Електро - Бијељина а.д. Бијељина

FONDOVI
0,41 -0,24
660,63
615,00

firme, PDV upla}ivati direktno na ra~un UIO, kazao Kova~evi} Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука 3,15 0,00 0,00
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука 5,30 0,00 0,00
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука 3,54 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука 3,87 0,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука 7,21 0,14 3.676,20
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,04 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,25 -0,61 448,50
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука 4,70 0,00 0,00
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука 5,50 0,00 0,00
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,10 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука 4,05 0,00 0,00
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука 2,25 -2,17 45,00
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука 4,20 -1,18 777,00

Valentin Incko
Pozitivnu energiju
Zgrada Uprave za indirektno oporezivawe BiH u Bawoj Luci
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA
FOTO: GLAS SRPSKE usmjeriti u ekonomiju
sebna {ema, a ona se progla{a- PDV, ali ga nije pla}ao. Luka nema pokretne ni nepo- SARAJEVO/GRA^ANICA - Poruka koju je potrebno uputi-
marinacigoja@glassrpske.com va kada odre|ena firma ima du- Capital.ba objavquje da je kretne imovine, iako su obrta- ti na po~etku ovogodi{we predizborne kampawe u BiH jes-
BAWA LUKA - Grupa za gove po osnovu PDV-a i kada se UIO prvo poku{ala da napla- li stotine miliona dolara. te da pos to ji po ten ci jal da se preo kre ne eko nom ska
prinudnu naplatu Uprave za oni ne uspiju naplatiti prinu- ti dug izdavawem naloga za - “Bira~“ je prodavao robu sudbina, te da bi pozitivna energija trebalo da se usmjeri
indirektno oporezivawe BiH dnim putem - kazao je Kova~e- prinudnu naplatu, a potom su preko ove firme, a sada to radi za privla~ewe investicija i liberalizaciju tr`i{ta rada.
(UIO BiH) po kre nu la je vi}. izdali naloge za pqenidbu. preko druge kompanije - “Alu- Rekao je ovo ju~e u Gra~anici visoki predstavnik u BiH
posqedwi raspolo`ivi meha- - U rje{ewu UIO BiH na- mine“ iz Zvornika, ~iji je vla- Valentin Incko, prenijela je Srna.
ni zam ka ko bi na pla ti - “BALKAL“ DU@AN vodi se da je Uprava krenula u snik na ~elu “Balkala“. On je istakao da bi politi~ki lideri trebalo da poje-
la po rez na do da tu UIO 1,7 miliona KM zapqenu imovine, izdate su pi- Prema posqedwem izvje- dnostave zakone i propise za osnivawe novih firmi i da
vrijednost (PDV) od bawolu- smene izjave o pqenidbi novca {taju, akumulirani gubitak omogu}e zapo{qavawe novih radnika.
~ke firme “Balkal“. Za ovo Preduze}e “Balkal“, koje se sa bankovnog ra~una, ali ra~un “Bir~a“ iznosio je 772 miliona
pre du ze }e, pre ma Rje - nalazi u litvanskom vlasni{- “Balkala“ je bio blokiran - na- maraka, ~ime je nastavqena du- Institut za tr`i{na istra`ivawa - IZIT
{ewu UIO uvedena je pose- tvu, 2008. godine imalo je pro- vodi Capital.ba. gogodi{wa serija poslovnih
bna {ema du`nika zbog duga
ve}eg od 1,7 miliona maraka,
met ve}i od 100 miliona dolara
i bilo je tre}i najve}i izvo-
Dodaje se da “Balkal“ Bawa gubitaka ove fabrike. “Telekom“ ne treba
javio je portal Capital.ba, a
potvrdili su “Glasu Srpske“
znik u BiH.
Preko ove firme, pi{e Ca- OSTALI DU@NICI prodavati
pital.ba, Litvanci su nabavqali BEO GRAD - Kom pa ni ju “Telekoma“ dolazi zbog lo-
u UIO. {e i neodgovorne ekonomske
repromaterijal i izvozili rudu “Balkal“ je posqedwi i naj- du{a zbog duga od 966.720 “Telekom Srbija“ ne treba
Portparol UIO Ratko Ko-
iz Fabrike glinice “Bira~“ iz ve}i du`nik u dru{tvu {est maraka, Mesna industrija pro da va ti, jer se ra di o po li ti ke iz pret ho dnog
va~evi} rekao je da posebna {e-
Zvornika, koju su privatizovali kompanija koje su u pose- “Farmer“ [iroki Brijeg pro fi ta bil noj fir mi, a tranzicionog perioda, koja
ma du`nika zna~i da poreski
i kojom upravqaju na izuzetno svi do sada iznijeti argu- je izazvala neplansku i ne-
obveznik mora, umjesto na ra~un bnoj {emi du`nika PDV-a. sa 942.932, “Koplast“
kontroverzan na~in. “Balkal“ men ti za wenu pro da ju su kontrolisanu prodaju dru{-
blokirane firme, PDV upla- Druga po redu je bawolu~ka Osje~ani sa 264.617 ma-
je sada potpuno blokiran zbog neodr`ivi, ocijenio je eko- tvene i dr`avne imovine i
}ivati direktno na ra~un “Fruktona“ sa 1,5 miliona raka, te “Kokaprodukt“
UIO. nepla}enih obaveza. Kova~evi} maraka duga. U posebnoj Gra~anica sa neizmirenim nomski stru~wak Instituta neproduktivno tro{ewe ve-
- “Balkal“ je {esta firma je istakao da je “Balkal“ u {emi naplate PDV-a su i PDV-om od 116.265 mara- za tr`i{na istra`ivawa - likih sredstava koja su do-
u BiH za koju se primjewuje po- 2009. go di ni pri javqivao “Agrokomerc“ Velika Kla- ka. IZIT Sa{a \ogovi}. bi je na od pri va ti za ci je,
On je uka zao da pro da ja prenio je Tanjug.
Proizvo|a~i iz RS sa ministrom spoqne trgovine BiH
Mogu}e uvo|ewe za{titnih mjera Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.4.2010. godine.
KURSNA
LISTA
BAWA LU KA - Proi zvo |a ~i iz RS u mo gne proi zvo |a ~i ma. Svjes tan je da je Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
sqede}ih nekoliko dana pokrenu}e inici- poqoprivredna proizvodwa u veoma te{kom
jativu za uvo|ewe za{titnih mjera za doma}u stawu i da je dovedena na ivicu opstanka - Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
proizvodwu, a koje }e biti u skladu sa spo- kazao je Marinkovi}. i efekt. valutu za devize za devize za devize
razumom CEFTA. Dodao je da ~lan “23 bis” CEFTA spora- EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Rekao je to ju~e predsjednik Komisije za zuma omogu}ava da se donesu odre|ene mjere Australija AUD 1 1.353880 1.357273 1.360666
za{titu doma}e proizvodwe RS Stojan Ma- ako se utvrdi da je poqo privredna proi- Kanada CAD 1 1.459957 1.463616 1.467275
rinko vi} po slije sas tan ka sa mi nistrom zvodwa ugro`ena, a da se poslije toga krene Hrvatska HRK 100 26.831803 26.899051 26.966299
spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u razgovore sa dr`avom prema kojoj se uvodi ^e{ka R. CZK 1 0.077295 0.077489 0.077683
Danska DKK 1 0.262100 0.262757 0.263414
Mladenom Zirojevi}em. ta mjera. 0.732885
Ma|arska HUF 100 0.734722 0.736559
- Ministar je iskazao spremnost da po- M. ^. Japan JPY 100 1.560253 1.564163 1.568073
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.244939 0.245553 0.246167
[vedska SEK 1 0.201638 0.202143 0.202648
[vajcarska CHF 1 1.362294 1.365708 1.369122
ZIF Euroinvestment fond ZIF VIB fond Turska TRY 1 0.973572 0.976012 0.978452
V. Britanija GBP 1 2.219878 2.225442 2.231006
a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka USA USD 1 1.462474 1.466139 1.469804
Srbija RSD 100 1.959359 1.964270 1.969181
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
7,21 0,14% 2,25 -2,17% SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
16 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Radnik benzinske pumpe dao la`nu nov~anicu od 100 KM


BROD - Mje{tanin Broda u utorak je prijavio policiji U Centru javne bezbjednosti Doboj ju~e je saop{teno da

Hronika da je tri dana ranije prilikom pla}awa goriva od ra-


dnika na benzinskoj pumpu u Brodu dobio nov~anicu od
100 maraka, za koju je kasnije utvrdio da je falsifiko-
je policija identifikovala radnika koji je stavio u op-
ticaj falsifikovanu nov~anicu i rije~ je o A. T. iz
Broda protiv koga }e Tu`ila{tvu BiH biti proslije|en
vana. izvje{taj. G. O.

FOTO: GLAS SRPSKE


Provala u mesnicu “Kod Dule“ u Bawoj Luci
Zate~en sa ukradenom
suhomesnatom robom
BAWA LUKA - Bawolu~ka policija je u utorak oko 3.10 ~a-
sova zatekla nepoznato lice sa ve}om koli~inom suhomesnatih
proizvoda u blizini provaqene mesnice “Kod Dule“ u Cerskoj
ulici u Bawoj Luci, saop{teno je ju~e iz policije.
Policija je uhapsila navedeno lice i privela ga u slu-
`bene prostorije gdje su utvrdili da se radi o sugra|ani-
nu D. D. kod wega su prona{li i alat koji se koristi za
provale.
- Tokom kriminalisti~ke obrade utvr|eno je da je poslije
provale u mesnicu, razbio staklo i poku{ao provaliti u
prodavnicu “Sarabo“ koja se nalazi u neposrednoj blizini -
dodali su u policiji. G. O.

Po`ar na objektu “Moj market“


Vatra progutala
Zaplijewena oprema
za izradu la`nog novca

kancelariju “Lore“ U Br~kom otkrivena mini-{tamparija za proizvodwu la`nog novca


BAWA LUKA - Policiji u
Bawoj Lu ci u uto rak oko
19.15 ~a so va pri javqen je
po`ar na objektu “Moj mar-
{teno da je po`ar izbio na
drugom spratu.
Va tru su uga si li pri pa -
dnici Vatrogasne jedinice
[ap~ani rasturali
ket “u ulici Dragi{e Vasi-
}a u bawolu ~kom na sequ
Nova varo{.
U Centru javne bezbjednos-
Bawa Lu ka, a po li ci ja je
ut vrdi la da je iz gor je la
kancelarija preduze}a “Lo-
ra“ vla sni{ tvo Ma ri ne
la`ni novac po BiH
Uhap{eni Vladeta \or|evi} (39) i Milan \or|evi} (21) iz Dragiwa kod [apca.
ti Bawa Luka ju~e je saop- [iqegi}. G. O. Prilikom pretresa u ovoj akciji prona|ene su la`ne nov~anice ~ija vrijednost
Fabrika “Silvatika“ u [ipragama iznosi vi{e od 100.000 maraka, istakao Luji}
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] la je Vladetu \or|evi}a (39) i
Izgorjela kotlovnica, ntomasevic@glassrpske.com Milana \or|evi}a (21) iz
Dragiwa kod [apca i protiv
{teta 350.000 maraka BR^KO - Policije Br~ko
distrikta i Srbije otkrili wih je podnesena krivi~na
su u zajedni~koj akciji “Evro prijava zbog osnovane sumwe
2009“ mini-{tampariju za da su rasturali la`ne nov~a-
proizvodwu falsifikovanog nice od oktobra 2009. do mar-
novca i uhapsila nekoliko ta ove godine, javila je Srna.
osoba koji su pravili i ras- POTRAGA
turali la`ne nov~anice po za Banetom
BiH i Srbiji. Otkriveni falsifikatori
Na zajedni~koj konferen-
Bojani}em
vi~na prijava zbog istog djela - Pri li kom pre tre sa u
ciji za novinare u Br~kom ju~e - Zbog istog krivi~nog - saop{teno je ju~e iz Minis- ovoj akciji prona|ene su la-
je sa op {te no da su za pli - dje la po li ci ja in ten zi vno tarstva unutra{wih poslova `ne nov ~a ni ce ~i ja vri je -
jewena sredstva i oprema za traga za Banetom Bojani}em Srbije. dnost iznosi vi{e od 100.000
falsifikovawe novca u uli- (26) iz Pocerskog Pri~inovi- ^lanovi ove kriminalne maraka - istakao je {ef Po-
Fabrika “Silvatika“ FOTO: GLAS SRPSKE ci Suqe Kahrimana u br~an- }a kod [apca, a protiv Draga- grupe su u iznajmqenim stano- licije Br~ko distrikta Goran
skom nasequ Klanac. na Todi}a (49) iz Skra|ana vima u BiH i Srbiji izra|i- Luji}.
KOTOR VARO[ - U po`aru koji je u utorak izbio u fabri- [aba~ka policija uhapsi- kod [apca podnesena je kri- va li, a za tim stavqali u Tokom akcije “Evro 2009“
ci drvoprerade “Silvatika“ u [ipragama kod Kotor Varo{a
promet la`ne nov~anice ra- obra |e no je 13 li ca iz
izgorjela je kotlovnica, a pri~iwena je {teta od oko 350.000 ma-
raka, saop{tio je ju~e bawolu~ki Centar javne bezbjednosti. ODUZETA OPREMA zli~ite valute - dinar, kon- Br~kog, a Policija distri-
ver ti bil na mar ka, evro i kta je podnijela Tu`ila{tvu
Ova fabrika posluje u sastavu kotorvaro{ke fabrike “Fagus“.
U Akciji u Br~kom je oduzet neonska lampa, ~etiri to- dolar. Todi} je od ove grupe BiH izvje{taj protiv I. V.
- Uvi|aj su obavili pripadnici policije Kotor Varo{ i CJB
ra~unar sa pet {tampa~a nera i devet kertixa za kupovao la`ne nov~anice i (39), J. A. (20), J. K. (24), A.
Bawa Luka. Uzrok po`ara jo{ nije utvr|en. Po`ar je policiji
~ija je rezolucija desetos- {tampa~e, zatim razni pu{tao ih u promet. K. (19), S. \. (20), svi iz
6. aprila prijavio direktor “Silvatike“ Miroslav Malijevi} -
truko ja~a od uobi~ajene, alat i za{titne oznake Na ~el nik Po li cij ske Br~kog, te protiv M. J. (19)
naveli su u policiji.
telefonske kartice i mo- nov~anica, trake sa liko- uprave [abac Slavi{a Spa- iz Lo zni ce u Srbi ji, a sa
Uvi|aj je obavqan i tokom ju~era{weg dana, ali do zakqu~ewa
bilni telefon sa telefon- vima vodenih `igova, foli- so je vi} re kao je da su oni stanom u Br~kom.
ovog broja “Glasa Srpske“ nije saop{ten uzrok po`ara. Za jo{ sedmoro osumwi~e-
skim brojevima i imenima, je za izradu falsifikata, odranije poznati policiji i
U kotorvaro{kom Vatrogasnom dru{tvu su rekli da im je po- nih obra|uju se prikupqeni
dva aparata za plastifi- boje i te~nosti pripre- da postoji sumwa da su “mozak“
`ar dojavqen oko 17 ~asova, a ga{ewe po`ara trajalo je oko dva dokazi i pripremaju izvje{ta-
cirawe nov~anica, jedna mqene za upotrebu... falsifikatora i rastura~a
~asa. D. K. ji za Tu`ila{tvo BiH.
la`nog novca.

Optu`eni bio svjestan {ta je uradio


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] psihijatrije Nada Milova- mogu pomo}i da se prona|e Hu- ziva Velagi}a, Rasimovog ro- laga zove Hamdiju da mu da Ne-
ntomasevic@glassrpske.com novi}. si}. |aka Hamdiju i sina Nenada nadov broj u Wema~koj. Pred-
BAWA LUKA - Osman Ve- Ona je u svom nalazu jo{ Izme|u ostalog, u jednom ~esto su zvali otmi~ari. stavqena je i SMS poruka koju
lagi} (49) iz Jawe, kojem se su- istakla i da je Velagi} sposo- razgovoru Velagi} sinu ubije- OPTU@ENI je \ulaga poslao Nenadu u ko-
di zbog ubis tva i otmi ce ban da prati su|ewe. nog Rasima, Nenadu Husi}u joj je napisao “Nenade, mora{
Rasima Husi}a u vrijeme iz- Sr|an Bundra odbio
Tokom ju~era{weg su|ewa ka`e da je radnik i nije kri- da uradi{ kako ti ka`emo i
vr{ewa krivi~nog djela za ko- preslu{ani su i razgovori minalac, a da je Rasima osta- da svjedo~i donijeti novac gdje ka`em“.
je se tereti bio je ura~unqiv izme|u Velagi}a i drugih op- vio kod apoteke u Bijeqini. Specijalni tu`ilac Svje- Predsjednik vije}a Vesna
i mogao je da shvati {ta se de- tu`enih i porodice Husi}. U kasnijim razgovorima tlanka Bjeli} objasnila je da Stankovi}-]osovi} upoznala
{ava. U razgovorima se moglo Nenadu je jednom rekao da mu je istragom utvr|eno da je po- je prisutne s tim da je Sr|an
To je ju~e na su|ewu op- ~uti kako Velagi} prvo u po- se javio ~ovjek koji im mo`e rodicu zvao Osmanov sin \u- Bundra, koji je za ovo djelo op-
tu `e nom u bawolu ~kom ~etku porodici o{te}enog go- pomo}i i rekao da je “Rasim laga, predstavqaju}i se kao tu`en u Srbiji, odbio da svje-
Okru`nom sudu izjavila vje- vo rio da ne zna ni {ta, a 90 odsto u Bijeqini“, te da }e otmi~ar. U jednom razgovoru, do~i u postupku koji se vodi
{tak odbrane specijalista poslije da ima neke qude koji pomo}i da ga na|u. Poslije po- koji je tako|e ju~e pu{ten, \u- protiv optu`enog Velagi}a.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 17

U sudaru o{te}en autobus “Semberijatransporta“


KUZMIN - U sudaru autobusa firme “Semberijatransport“ iz Kako prenosi Srna, sudar se dogodio ju~e ujutro na izlazu iz
Policija
Bijeqine i kamiona sa prikolicom preduze}a “Mitrosrem“ iz Kuzmina prema autoputu Beograd - Zagreb kada je autobus pri-
Sremske Mitrovice u Kuzminu nije bilo povrije|enih, a likom poku{aja da obi|e kamion, zaka~io prikolicu teretnog
predwi dio autobusa je o{te}en. vozila.

U Petrovu prona|eni mrtvi Sa{a Jovanovi} i sedamnaestogodi{wa B. S. Vijesti


Doboj

Mladi} raznio bombom Provaqeno


u “Bosanku“
DOBOJ - Nepoznate oso-

sebe i djevojku u "golfu"


Dvoje mladih stradali su od bombe “ka{ikare“, koju je, najvjerovatnije, aktivirao mladi}. Ne zna se
be su u no}i izme|u 5. i 6.
aprila provalile u upra-
vnu zgradu preduze}a u ste-
~aju “Bosanka“ Doboj, gdje
uzrok tragedije. Navodno su bili u vezi, koju su nedavno prekinuli je obijena kancelarija iz
koje je poslije premeta~i-
ne ukraden slu`beni pi-
{toq i si tni alat,
saop{teno je ju~e iz poli-
cije. G. O.

Modri~a
Prijavqena
iznuda novca
MODRI^A - Policiji u
Modri~i u utorak je pri-
javqeno da je predstavnik
pre du ze }a iz Bawe Lu ke
za je dno sa dva ne po zna ta
TIJELA lica na ime neispla}enog
od eksplozije du ga od vla sni ka trgo va -
unaka`ena ~kog pre du ze }a iz Bro da
uz prijetwe iznu|ivao no-
vac na ime neispla}enog
duga, re~eno je ju~e u CJB
Doboj. G. O.

Qubiwe
Mjesto tragedije FOTO: S. LAZAREVI]
PI[E: SLA\ANA LAZAREVI]
Policija
je uzrok tragedije, za sada je nedavno prekinuli. na tako stra{an na~in, ~inom }e i ubio biv{u suprugu Slo-
krozrs@glassrpske.com
nepoznato. Otac djevojke ju~e ujutru za koji ne postoji opravdawe. bodanku Vidakovi}, a potom je
oduzela
PETROVO - Sa{a Jova- Tijela mladi}a i djevojke oti{ao je na posao prethodno Sli~na tragedija u Petro- i sebi oduzeo `ivot. vojni~ku pu{ku
no vi} (22) iz na seqa Ka - prona{ao je mje{tanin Pe- zabraniv{i k}erki da izlazi vu se dogodila u decembru 2007. Iza Nikole ostalo je dvoje
kmu` i B. S. (17) iz Petrova trova, koji je o tome obavijes- iz ku}e. Jovanovi} je ubrzo do- godine, kada je Nikola [e- djece iz prvog braka, od kojih QUBIWE - Pripadnici
prona|eni su mrtvi ju~e oko tio Po li cij sku sta ni cu {ao automobilom do ku}e dje- {lak presreo kombi u kom su jedno maloqetno, a iza Slobo- policijske stanice Qubiwe
11.15 ~asova, u automobilu Petrovo. voj~inih roditeqa, a majka se vozile radnice pogona obu- danke jedan maloqetni sin. su od su gra |a ni na V. B.
“golf 2“, na putu prema lo- De`urna patrola obezbi- maloqetnice nije ni znala da odu ze li voj ni ~ku pu {ku
kalnoj deponiji, stotiwak jedila je mjesto tragedije, a joj se k}erka, i pored zabrane, “M 48”, saop{teno je ju~e
me ta ra od pu ta Pe tro vo - ekipa za uvi|aj na teren je iskrala iz ku}e, sve dok nije iz Cen tra ja vne bez bje -
Orahovica. stigla oko 14 ~asova. Istra- ~ula stra{nu vijest. dnosti Trebiwe. G. O.
Ne zva ni ~no, ovo dvo je `ni tu`ilac Goran \uri}
mladih stradali su od bombe zavr{io je uvi|aj oko 15 ~aso- TIJELA
“ka{ikare“, koju je, najvjero- va, ali nije htio da saop{ti mladi}a i djevojke Bijeqina
vatnije, aktivirao mladi}. nikakve detaqe ove tragedije. prona{ao Provalnici
Tijela su im bila unaka`ena, Ne zva ni ~no, ovo dvo je mje{tanin Petrova
posebno tijelo djevojke. [ta mladih bili su u vezi, koju su
odnijeli
Petrovo je ju~e zanijemilo pi{toq
od te stra{ne vijesti, a iz ku-
MIRNA I POVU^ENA }e djevoj~inih roditeqa ~uo BI JEQINA - U mjestu
se jauk. DoweA Bukovica kod Bije-
Maloqetna B. S. bila je na djevoj~ica. Brojni automobili zaus- qine nepoznata lica su u
u~enica drugog razreda @ivjela je sa roditeqima, tavqali su se u blizini mjes- po ne djeqak u vre me nu od
sredwe Ekonomske {kole Marom i Miroslavom, koji ta gdje se tragedija dogodila, ~etiri do 9.40 ~asova pro-
u Petrovu, a jedna wena su izbjegli iz FBiH, a u Pe- a na licima svih bila je ne- valila kroz prozor u pomo-
drugarica, koja nije trovu `ive kao podstanari. vjerica. }ni objekat vlasni{tvo V.
`eqela da joj otkrivamo Jo{ imaju samo jednu, sta- Niko, ka`u stanovnici J. i ukrala pi{toq “CZ”,
ime, rekla nam je da je riju k}erku, koja sa porodi- Petrova, ne mo`e da shvati da saop{teno je ju~e iz CJB
ona bila mirna i povu~e- com `ivi u Americi. su dva mlada `ivota okon~ana Ku}a u kojoj `ivi porodica nastradale djevojke Bijeqina. G. O.

“Opelom“ udario pje{aka, Sud BiH ukinuo presudu U Sarajevu pijani pucali
pa se vozilo zapalilo osu|enom za ratni zlo~in iz automatske pu{ke
ZAVIDOVI]I - I. H. iz Zavidovi}a zadobio je te`e tjele- SARAJEVO - Apelaciono vije}e Suda BiH ukinulo je pre- SARAJEVO - Sarajevska policija obavije{tena je da su ne-
sne povrede i prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica nakon sudu Anti Kova}u, kojom je bio osu|en na 13 godina zatvora poznate osobe u utorak uve~e oko 20.35 ~asova pucale iz vatre-
{to je u utorak u Radni~koj ulici na wega automobilom “opel zbog optu`be da je po~inio ratni zlo~in. nog oru`ja u nasequ Popov gaj u Sarajevu, a pet minuta
kadet“ naletio sugra|anin A. A., saop{teno je ju~e iz MUP-a Prvostepenu presudu Sud BiH je Kova}u izrekao 10. jula kasnije u ulici Mahmutovac, javile su ju~e agencije.
Zeni~ko-dobojskog kantona. pro{le godine na koju se `alio branilac optu`enog zbog U pucwavi nije bilo povrije|enih. Policija je poslije toga
Poslije udara u pje{aka, vozilo je sletjelo sa puta i zapalilo bitnih povreda odredbi krivi~nog postupka i pogre{no i zaustavila vozilo “opel astra“ u kojem su se nalazili Refik
se, a po`ar je lokalizovala Vatrogasna jedinica Zavidovi}i. nepotpuno utvr|enog ~iweni~nog stawa i povrede krivi- ^olak (39) iz Priboja i Sarajlije Almir \ipa (31) i Neyad
Istog dana F. M. iz Zavidovi}a prijavio je policiji sugra- ~nog zakona, saop{teno je ju~e iz ovog suda. Rov~anin (41).
|anina B. [. da je u periodu od 15. marta do 6. aprila dok je on Apelaciono vije}e je tu `albu uva`ilo i premet vratilo Pretresom automobila prona|ena je automatska pu{ka bez
bio u inostranstvu, iz wegove ku}e u mjestu Ali}i odnio no- na novi postupak koji }e se odr`ati pred vije}em Apelaci- kundaka, sa okvirom bez municije, a alkotestirawem utvr|eno
vac, zlatni nakit i ku}ne stvari vrijedne 4.000 KM. onog odjeqewa. N. T. je da ^olak, \ipa i Rov~anin imaju alkohola u organizmu.
18 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Azem Vlasi je evidentno nervozan, jer na Kosovu ne te~e med i mleko.

Srbija Oliver Ivanovi},


dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju

FOTO: ARHIVA
Interpol u Beogradu
Crvena potjernica
za Radulovi}em
BEOGRAD - Za biv{im generalnim direktorom “C mar-
keta“ Slobodanom Radulovi} i daqe je na snazi crvena po-
tjer ni ca ko ju je za wim zbog bjek stva ra spi sao srpski
Interpol prije ~etiri godine, javile su ju~e agencije.
- Apsolutno je sve neta~no - izjavio je {ef Interpol po-
licije u Beogradu Milo{ Oparnica, demantuju}i pisawe
beogradskog lista “Danas“ da se Radulovi} vi{e ne nalazi
na crvenoj potjernici. List je daqe prenio da je “poterni-
ca za Radulovi}em i daqe na snazi, ali da je skinut sa In-
terpolove crvene liste najtra`enijih begunaca od pravde“.

Saobra}ajna nesre}a u Jakovu


Poginule dvije osobe
BEOGRAD - U te{koj sao- }e identifikovati poginu-
Bezbjednosna situacija na sjeveru
bra}ajnoj nesre}i u nasequ le. O~evici ka`u da se sve Kosova relativno mirna, ali krhka
Jakovo kod Sur~ina ju~e su odi gra lo ve oma brzo i da
po gi nu le dvi je oso be, a nisu mogli da reaguju i po- Ban Ki Mun zabrinut zbog sjevernog dijela Kosova
automobil je izgorio, javile mognu osobama u automobi-
su agencije.
Sat i po nakon {to se ne-
sre}a desila, policija nije
utvrdila o kom je automobi-
lu rije~, niti je bilo mogu-
lu.
Jedan od o~evidaca rekao
je da trag ko~ewa prakti~no
ne pos to ji. Ra zlo zi ude sa
jo{ se ispituju.
Na sjeveru mo`e
Policija Srbije
Rade na “slu~aju
da raste napetost
Generalni sekretar UN pozvao kosovsku vladu na oprezno sprovo|ewe nove
Dade Vujasinovi}“ strategije za dio teritorije sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom
BEO GRAD, VA [IN - srpskim stanovni{tvom. tem i kroz detaqne konsul- vje{taju, ~estitao predsje-
GTON - Ako vlasti u Pri- - Zabrinut sam zbog mogu- tacije i koordinaciju svih dniku Srbije Borisu Tadi}u
{tini ne budu sprovodile }nosti da izbiju nove tenzije relevantnih igra~a, uzima- na za la gawu za po mi rewe
svo ju stra te gi ju tran spa - na sjeveru Kosova, ako sprovo- ju }i u ob zir spe ci fi ~ne tokom posjete sjeveru Kosova
rentno i u dijalogu sa lo- |ewe strategije za sjeverno Ko- okolnosti i brige svih zaje- u januaru.
kalnim zajednicama, mo`e sovo pri{tinskih vlasti ne dnica. Ban Ki Mun je u iz- U izvje{taju se navodi i
do}i do porasta napetosti bude transparentno i pra}eno vje {ta ju za tra `io od svih da mi si ja UN na Ko so vu
na sjeveru Kosova, rekao je dijalogom sa lokalnim zaje- strana da usvoje “prakti~ne (UNMIK) nije bila konsul-
ju~e u Va{ingtonu general- dnicama i svim relevantnim mjere“ za pribli`avawe al- tovana u razradi i primjeni
ni se kre tar UN Ban Ki stranama - rekao je Ki Mun. ban ske i srpske za je dni ce nove politike za sjever Ko-
Mun, prenose agencije. OSJETQIVA na Kosovu. sova, koju srpska strana vi-
Ki Mun je izra zio za - - Dugoro~na stabilnost di kao “provokaciju“.
brinutost zbog nove politi-
pitawa rje{avati i razvoj Koso va i re gi ona Bezbjednosna situacija
ke Pri{tine prema sjeveru mirnim putem zavise od uspje{nosti pro- je “i daqe relativno mirna,
Ko so va i po zvao ko sov sku On je naglasio da se os- cesa pomirewa me|u zajedni- ali krhka“, ocjewuje se u iz-
Dada Vujasinovi} vla du na opre zno spro vo - jetqiva pitawa koja se odno- ca ma - na vo di se u vje{taju, uz navo|ewe slu~a-
|ewe nove strategije za taj se na sje ver Ko so va mo gu pomenutom dokumentu. Gene- je va na siqa, ukqu~u ju }i i
BEOGRAD - Policija na zahtjev Vi{eg tu`ioca u Beo- dio teritorije sa ve}inskim rje{avati samo mirnim pu- ralni sekretar UN je, u iz- ubistva.
gradu radi na slu~aju smrti novinarke Dade Vujasinovi},
izjavio je ju~e direktor policije Milorad Veqovi}, javio
je Tanjug. UNMIK POSREDNIK
Novinarka nedjeqnika “Duga“ Radislava Dada Vujasino-
vi} prona|ena je mrtva u porodi~nom stanu u Beogradu 8. Ki Mun je naglasio da UNMIK, prakti~nim pripremama za
aprila 1994. godine. U to vrijeme, zvani~na verzija o wenoj ~ija je misija da obezbijedi si- postizawe punog funkcioni-
smrti glasila je da je izvr{ila samoubistvo, pucwem u gru- gurnost, stabilnost i po{to- sawa sudstva i carine na sje-
di iz lova~ke pu{ke sa~marice. Veqovi} je rekao da slu~aj vawe qudskih prava, nastoji da veru Kosova nisu napredovali,
Dade Vujasinovi} “nije zatvoren, ve} je i daqe otvoren za nastavi da obavqa ulogu po- ali da se konsultacije Beogra-
rad”. srednika izme|u strana da bi da i Pri{tine nastavqaju“.
Zamjenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivi- se prona{la rje{ewa za pra- Pomak, dodaje se, nije posti-
ca Da~i} rekao je da bi `elio da se svi ti slu~ajevi ubis- kti~ne probleme, bez rje{a- gnut ni u rje{avawu problema
tva rije{e. vawa pitawa statusa. Navodi snabdijevawa srpskih sela na
Ban Ki Mun se, me|utim, da “razgovori o Kosovu elektri~nom energijom.
DOBRA BEOGRAD
VIJEST Dvadeset~etvorogodi{wi Srbija od [vedske tra`i da joj izru~i osumwi~enog za ratni zlo~in
mladi} poginuo je nakon
NOVI SAD
Ministarka pravde Srbije
{to je pao sa tre}eg spra-
ta Elektrotehni~kog fa-
Zahtjev za izru~ewe kosovskog Srbina
kulteta u Beogradu, javio BEO GRAD - Srbi ja }e u regularan postupak. Srbija pritisak na {vedsko pravo- utorak uhap{en na zapadu
Sne`ana Malovi} ocijenila
je ju~e RTS. Prema nezva- zatra`iti od [vedske izru- traga za licima koja su, pre- su|e u postupku u kojem }e bi- [vedske, ali identitet uha-
je ju~e u Novom Sadu da je
ni~nim saznawima, mla- ~ewe kosovskog Srbina koji ma na{im informacijama, u ti tra`eno wegovo izru~ewe. p{e nog ni je objavqen u
reformisano pravosu|e u
di} je izgubio ravnote`u je u uto rak uha p{en u toj nekoj od zapadnih zemaqa - U Stokholmu je ju~e sa- skladu sa {vedskim zakoni-
Srbiji postalo efikasnije, rekao je Vekari}. op{teno da je {vedska po- ma.
dok je sjedio na prozoru. dr`avi zbog sumwi da je po-
{to potvr|uje i osu|uju}a ~inio ratni zlo~in nad Al- li ci ja uhap si la je dnog U Srbiji je 12. marta ove
presuda u slu~aju napada na Fakultet je poslije toga IDENTITET
zatvoren, a policija je bancima u selu ]u{ka, na uhap{enog Srbina ko sov skog Srbi na os- godine uhap{eno devet oso-
politi~ara Velimira Ili- Kosmetu, rekao je ju~e Srni umwi~enog za ratni zlo~in ba, biv{ih pripadnika pa-
}a, koja je donesena za mawe obavila uvi|aj. Student u jo{ u tajnosti
trenutku pada nije bio zamjenik srpskog tu`ioca za u se lu ]u {ka, kod Pe }i, ravojne jedinice “[akali“,
od dva mjeseca. Malovi}eva ratne zlo~ine Bruno Veka- On nije mogao da ka`e 1999. godine. osumwi~e nih da su u se lu
je sa gradona~elnikom No- sam u kabinetu.
ri}. ime uhap{enog Srbina, doda- Policijski inspektor ]u{ka 14. maja 1999. godine
vog Sada Igorom Pavli~i- LO[A - Ve} smo kontaktirali ju}i da srpsko Tu`ila{tvo Tomas Akheim rekao je da je ubili 41 osobu, ~ime su po-
}em potpisala Memorandum VIJEST {vedske organe i vrlo brzo za ratne zlo~ine ne `eli da ko sov ski Srbin u ra nim ~inili ratni zlo~in protiv
o saradwi. }emo imati sastanak. Ide se na bi lo ko ji na ~in vr{i tridesetim bez incidenata u civila.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 19

Borba protiv kriminala


BEOGRAD - Helikopterska jedinica MUP- policije Ivica Da~i}. On je na proslavi
a zna~ajan je subjekt u suprotstavqawu Dana helikopterske jedinice na aero-
svim vidovima kriminala, kao i pomo}i dromu “Nikola Tesla“ rekao da }e weni
stanovni{tvu u slu~aju elementarnih ne- pripadnici dati pun doprinos u ostvari-
pogoda, rekao je ju~e u Beogradu ministar vawu bezbjednosti dr`ave i regiona.

Potpisan ugovor o kreditu koji Rusija daje Srbiji

Za buxet 200
miliona dolara
Rok za vra}awe kredita kraj 2021. godine, a period mirovawa,
odnosno grejs period do marta 2012. godine, rekla Dragutinovi}eva

Diana Dragutinovi} i Dimitrij Pankin FOTO: TANJUG


BEO GRAD, MOS KVA - 2021. godine, a uslovi su go- morali da uzmemo zbog fi-
Ministar finansija Srbi- di{wa kamatna stopa, koja je nansirawa buyetskog defi-
je Di ana Dra gu ti no vi} i utvr|ena na osnovu libora za ci ta na do ma }em
zamjenik ministra finan- {estomese~ne depozite u do- finansijskom tr`i{tu - do-
sija Ruske Federacije Di- larima koji u ovom trenutku dala je Dragutinovi}eva.
mitrij Pankin potpisali iznosi negde oko 0,44, plus Ona je re kla da, pri je
su ju ~e u Mos kvi ugo vor o kamatna mar`a od 2,95 odsto svega, od Srbije zavisi kada
kreditu od 200 miliona do- - rekla je Dragutinovi}eva. }e ta sredstva biti raspolo-
Zdravstveno-turisti~ki centar
lara, koji je namijewen za OD SRBIJE `iva, jer “svako zadu`ivawe
“Bawa Vru}ica” a.d.
podr{ku buyetu Srbije i za mora da bude potvr|eno i do- Tesli}, Kosovska bb
fi nan si rawe de fi ci ta,
zavisi kada }e novac zvoqeno u parlamentu, odno- Telefon:++387 53/421-200; 431-270
prenijele su agencije. biti raspolo`iv sno mora postojati zakon o Faks: ++ 387 53/431-391
Dragutinovi}eva je, po- Ona je precizirala da je tome. @R 552008-0000-7527-79 Hypo banka
E-mail:marketing@banja-vrucica.com.
slije potpisivawa, izjavila rok za vra}awe kredita kraj - Mi }emo taj zakon ura- WWW.banja-vrucica.com
da je postojala mogu}nost da 2021. godine, a period miro- diti u {to kra}em vremen-
se ugovor potpi{e i prije vawa, odnosno grejs period skom periodu i na slede}oj Broj: 869/10
kraja 2009. godine, ali da je do marta 2012. sednici parlamenta mogu}e Datum, 6.4.2010. godine
to, ipak, os tavqeno za ovu - Sve zajedno, kada se sa- je da se na|e na dnevnom re-
godinu, da bi se izbjeglo mi- gledaju uslovi, to je oko 3,40 du. Kada se to usvoji, u peri- Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka 3. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik
jewawe ruskih zakona. kamatne stope, {to smatram odu od se dam da na }e ta RS” broj 127/08) i ~lana 50. Statuta, Upravni odbor ZTC-a “BAWA VRU]ICA“ a.d. je
- Prva rata dospeva 2012. znatno povoqnijim u odnosu sredstva biti raspolo`iva na svojoj 22. sjednici, odr`anoj 30.3.2010. godine, donio sqede}u
godine i onda slede rate do na ostale kredite koje smo za nas - najavila je minis-
tarka.
ODLUKU
DRUGI DIO KREDITA Kredit od 200 miliona
do la ra za po dr{ku buyetu o zakazivawu redovne,
dio je rus kog zaj ma od oko godi{we Skup{tine akcionara
Dragutinovi}eva je rekla da su ~etiri projekta i pregovo- milijardu dolara, o kojem su ZTC “Bawa Vru}ica” a.d.
su drugi dio kredita infras- ri }e biti precizirani u ma- na~elan dogovor predsjedni-
trukturni projekti, koji su ju - rekla je Dragutinovi}eva, ci Srbi je i Ru si je, Bo ris 1. Redovna, godi{wa Skup{tina akcionara Akcionarskog dru{tva ZTC “Bawa
uglavnom predlo`eni i za ko- naglasiv{i da o~ekuje da }e Tadi} i Dmitrij Medvedev, Vru}ica” zakazuje se za srijedu, 12.5.2010. godine u 12 ~asova u hotelu “Kardial” u Bawi
je je na|en zajedni~ki inte- na godi{woj skup{tini postigli 20. oktobra pro{le Vru}ici.
res. Evropske banke za obnovu i godine, tokom zvani~ne po- 2. Upravni odbor predla`e da se sjednica Skup{tine odr`i prema sqede}em dnevnom
- To je oblast `elezni~ke in- razvoj, u maju, biti dogovore- sje te rus kog {e fa dr`a ve redu:
frastrukture, a predlo`ena ni jo{ neki detaqi oko toga. Beogradu. 1. Izbor radnog predsjedni{tva i verifikacione komisije,
2. Podno{ewe izvje{taja verifikacione komisije,
3. Usvajawe zapisnika sa Skup{tine akcionara od 23.10.2009. godine,
4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Upravnog odbora Dru{tva,

Simovi} nije Su|ewe ispo~etka


5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Nadzornog odbora Dru{tva,
6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu i godi{weg
u Hrvatskoj u aferi “kofer“ obra~una; sa izvje{tajem revizora,
7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti, uz mi{qewe Nadzornog odbora,
BEOGRAD, ZAGREB - Hrvatski MUP deman- BEOGRAD - Su|ewe biv{em viceguverneru 8. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Dru{tva za 2010. godinu,
tovao je ju~e tvrdwe pojedinih medija u Srbiji NBS Dejanu Simi}u i funkcioneru SPS-a 9. Dono{ewe odluke o izboru revizora za 2010. godinu,
da se Milo{ Simovi}, pripadnik “zemunskog Vladimiru Zagra|aninu, optu`enim u aferi 10. Teku}a pitawa
klana“ i ~ovjek koji je u Srbiji pravosna`no “kofer“, po~elo je ispo~etka zbog promjene
osu|en za ubistvo srpskog premijera Zorana sudskog vije}a, javile su ju~e agencije. 3. Materijali za Skup{tinu bi}e dostavqeni u zakonskom roku, svim akcionarima sa
\in|i}a, krije u Hrvatskoj, javio je Tanjug. U Vi{em sudu u Beogradu optu`eni Simi} i vi{e od 2% od ukupnog broja akcija Dru{tva, a prijedlozi odluke bi}e objavqeni na
Ivana Modri} iz kabineta {efa policije Zagra|anin ponovo su iznijeli odbranu pred Internet - adresama Dru{tva i Bawalu~ke berze te dostupni svim ostalim ak-
izjavila je, s obzirom na to da je za Simovi}em novim predsjednikom sudskog vije}a Dankom cionarima u sjedi{tu Dru{tva.
raspisana me|unarodna potjernica, da bi ga Lau{evi}em negiraju}i krivicu za primawe, 4. Ukoliko Skup{tina, zbog nedostatka kvoruma, ne bude odr`ana, ponovna sjednica
hrvatski MUP svakako uhapsio da posjeduje in- odnosno posredovawe u primawu mita. Skup{tine, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za subotu. 15. maja od 12 ~asova, u
formaciju o wegovom navodnom boravku u Biv{i viceguverner NBS rekao je da ne pos- hotelu “Kardial” u Bawi Vru}ici.
Hrvatskoj. Modri}eva je izjavila da im ni kole- toji nijedan dokaz niti ~iwenica koji bi uka- Predsjednik Upravnog odbora
ge iz srpskog MUP-a nisu javile bilo kakvu in- za li na wego vu kri vi cu, izra ziv {i dr Dragan Bogdani} s. r.
formaciju o Simovi}evom boravku u Hrvatskoj. nezadovoqstvo {to postupak traje pet godina.
20 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Moj sin je u zatvoru, a Kosorova je uvijek sjedjela bli`e Sana-


deru.

Region Terezija Polan~ec, majka Damira Polan~eca

FOTO: AGENCIJE
Bijeg kapetana Dragana
Australija
posramqena
ZAGREB - Australijsko pravosu|e posramqeno je bijegom ka-
petana Dragana Vasiqkovi}a, australijskog dr`avqana i biv-
{eg pripadnika australijske vojne rezerve, koji je nestao
poslije odluke nacionalnog Vrhovnog suda o wegovom izru~ewu
Hrvatskoj, prenose ju~e agencije pisawa australijskih medija.
Hrvatska je prije ~etiri godine zatra`ila izru~ewe kape-
tana Dragana, da bi mu se sudilo za ratne zlo~ine, ali on je
taj zahtjev osporavao do posqedweg trenutka, kada je pobje-
gao. Ironija je da australijska savezna policija nije uspje-
la da ga prona|e, ista policija koja ga nije istra`ila 19
godina, otkada su optu`be protiv wega iznijele australij-
ske novine i londonski “Tajms“.
Slovenija Biv{i hrvatski branioci

Zatvoren aerodrom Poslije objave registra hrvatskih branilaca na internetu

Policija po~ela
u Qubqani
QUBQANA - Jedini me- Ru sjan“, oda kle }e do 21.
|unarodni aerodrom u Slo- apri la le tje ti i avi oni

"lov" na hakere
ve ni ji, qubqan ski “Jo `e “Adria ervejza“ i “Turki{
Pu~nik“, od ju~e je zatvoren er laj nsa“, a avi oni “Er
sve do 21. apri la, ja vio je Fransa“ }e letjeti iz Trsta,
B92. dok su pojedini avio-prevo-
Zbog obnove centralne sta- znici, kao {to su “Monte-
ze za uzli je tawe i sli je - negro erlajns“ i “Jat ervejz“ Ako su objavqeni podaci iz registra, istragom }e se morati
tawe, avio-sao bra }aj }e otkazali svoje letove sve do Stan
biti preusmjeren na mari- za vr{et ka ra do va na utvrditi ko je to u~inio, jer je rije~ o kaznenom djelu Kosorove
bor ski aero drom “Edvard qubqanskom aerodromu. odavawa slu`bene tajne, rekao Borovec
Zagovornici objave po-
ZAGREB - Nakon {to su od naj ve }ih eni gmi no vi je Hrvatska javnost, pogoto- pisa branilaca po-
Su|ewe za ubistvo Pukani}a hakeri u utorak uve~e na in- hrvatske istorije, ~ije je ob- vo politi~ka, podijeqena je navqaju da treba
ternetu objavili registar javqivawe vlast go di na ma oko tog ~ina, o ~emu godina-
Matani} na dan ubistva hrvat skih bra ni la ca, ta - odbijala, poslije objave, bila ma, od kraja rata, traju spo-
mijewati zakone koji su
lo{i, pa za argument
je dostupna samo pola sata. rewa i po le mi ke, a u
gledao “BMW sedmicu“ mo{wa javnost ju~e je bila
preplavqena reagovawima.
POSLIJE me|uvremenu broj branilaca
uzimaju i zakon po kojem
je premijer Hrvatske Ja-
Predstavnici vlasti osu- narastao je na pola miliona dranka Kosor dobila
dili su taj ~in, a policija objave stranica i jo{ nije zakqu~en.
bila dostupna stan srpske porodice,
je po~ela lov na jo{ nepo- Protivnici objave pozi- koji joj ne pripada, iz
znate hakere, koji su, po sop- samo pola sata vaju se na zakone, koji garan- ~ega izvode zakqu~ak da
stve nom pri znawu, tuju tajnost podataka svih, pa se za Hrvatsku mo`e na-
registar ukrali iz Minis- Oko 21 ~as ponovo se po- i branilaca, a me|u wima su praviti ne{to dobro
tarstva odbrane, javile su javila, iz ~ega bi se moglo najglasniji upravo oni koji samo mimo zakona.
ju~e agencije. zakqu~iti da je pala zbog za- vode bora~ke organizacije i
Stra ni ca s po pi som gu{enosti, a ne zbog namjer- predstavnici vlasti. popis, na kojem je, po op{tem
hrvatskih branilaca, jednom nog povla~ewa. Portparol hrvatske po- sudu, i previ{e “la`waka“,
li ci je Kru no slav Bo ro vec a vladaju}i se brane zakon-
Robert Matani} u sudnici FOTO: AGENCIJE
rekao je da je policija zapo- skim ogra ni ~ewima i
ZAGREB - U nastavku su|ewa za ubistvo Ive Pukani}a i Mi{eti} ~e la kri mi na lis ti ~ku is - ~iwenicom da niko u svijetu
Nike Frani}a u sudu u Zagrebu ju~e je svjedo~ila prija- tragu kojom }e se utvrditi da nije objavio popis svojih ve-
teqica djevojke Roberta Matani}a i Marka Grmoje, Petra li su na anonimnoj internet terana, iako to praksa nekih
Radi}, koja je rekla da je Matani} na dan ubistva bio po- stranici zaista objavqeni zemaqa demantuje.
zvan na prezentaciju nove “sedmice“ u BMW-ovom salonu, po da ci iz re gis tra hrvat - - @alosno je da pravna
gdje je do{ao u kasnim poslijepodnevnim ~asovima i za- skih branilaca, ~ime bi bi- dr`ava, da bi funkcionisa-
dr`ao se oko sat vremena, javile su ju~e agencije. lo po~iweno kazneno djelo la, mora da koristi gerilu -
Radi}eva je Matani}a prvi puta vidjela po~etkom septem- odavawa slu`bene tajne. sma tra Ve sna Pu si} iz
bra 2008. godine, kada je dolazio po svoju djevojku Adrijanu - Ako su objavqeni poda- HNS-a i isti~e da poreski
Stani}. Na dan ubistva Pukani}a Petra i Adrijana su se ci iz registra, istragom }e
Ha{ki advokat generala Ante Gotovine Luka Mi{eti} ob ve zni ci mo ra ju da zna ju
na{le u kafi}u u Dugavama, pa su oti{li da gledaju automo- se morati utvrditi ko je to
tvrdi da objavu registra nije dovodio u vezu sa odbranom gdje ide wihov novac, a pro-
bile u auto-salon. Govorili su o tome da Matani} kupuje u~inio, jer je rije~ o kazne-
generala na sudu. tivnici objavqivawa tog po-
automobil. Danas bi trebalo da svjedo~i za{ti}eni svjedok nom djelu odavawa slu`bene
- Politiku o tome treba li registar objaviti, ostavi}u pisa, me|u kojima su i Anto
pod pseudonimom “Koko“, koji je Matani}u prodao motor na tajne - rekao je Borovec.
politi~arima i Vladi. ^isto po zakonu, ako je to tajna, \api} i Andrija Hebrang,
koji je bio namontiran eksploziv. Opozicija ve} dugo in-
onda se ne bi smjelo objaviti - rekao je Mi{eti} i dodao uzvra}aju da se objave i ime-
sistira na tome da se kona- na partizana i pripadnika
da on li~no nije ni za, ali niti protiv objave registra. ~no obja vi taj fa mo zni
DOBRA PODGORICA krajinske vojske.
VIJEST
Podgori~anin Veqko Stije-
Na Pravnom fakultetu u Crnoj Gori mijewane ocjene

Provjeravawe ocjena na fakultetu


povi} (31) poginuo je u te-
QUBQANA {koj saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila u utorak
Premijer Slovenije Borut
uve~e u podgori~kom nasequ
Pahor rekao je ju~e da je PODGORICA - Univer- mijewawu ocjena, ukqu~uju- asis ten tkiwe pro fe so ra i verifikovalo sve uo~ene
Zabjelo. Crnogorska polici-
ukupna situacija u Slove- zitet Crne Gore potvrdio je }i i slu ~aj B.L., asis ten - Mujovi}a, aktuelnog dekana. promjene ocjena“. Odjeqewe
ja je saop{tila da je do ude-
niji boqa nego {to je wego- da je na Pravnom fakultetu tkiwe tada{weg profesora U tri ili ~e ti ri slu ~a ja za su zbi jawe kri mi na la
sa do{lo kada su se
va vlada lani o~ekivala i bilo “popravqawa ocjena“ i i sada{weg dekana Pravnog profesor se potpisao u za- Vrho vnog dr`a vnog tu `i -
sudarili motocikl kojim je
da prevremeni izbori zato o to me dos ta vio iz vje {taj fakulteta Ranka Mujovi}a. pisniku pored promijewene la{tva provjerava Mujovi-
upravqao Stijepovi} i xip
nisu potrebni, javile su Tu `i la{ tvu, ko je je na lo - ocjene. U jednom slu~aju, me- }a, zbog sumwe da se na
kojim je upravqao Zvonko Jo- POD ISTRAGOM
agencije. On je rekao da su `ilo provjeru ocjena, pi{u |utim, on to nije u~inio - Pra vnom fa kul te tu, ka ko
li}. asistent i dekan
rezultati Slovenije zavi- podgori~ki mediji. navode tamo{wi mediji. pi{e u anonimnoj prijavi,
dni i na spoqnopoliti~kom LO[A Oni navode da su Tu`i- Vi je }e Pra vnog fa kul - podnesenoj u avgustu pro{le
i na unutra{wem planu. VIJEST la{tvu sa Univerziteta dos- - Korigovane su pojedine teta je “u martu ili aprilu go di ne, “vr{e ne za ko ni te
tavqeni svi iz vje {ta ji o ocjene, ukqu~uju}i i slu~aj pro{le godine konstatovalo radwe“.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 21

TOP STORIES CNN


Svijet Spasila~ke ekipe i ju~e su nastavile potragu za 31
rudarom, ve} deset dana blokiranim u po-
plavqenom rudniku na sjeveru Kine, dok je 115 od
sedmorice rudara u rudniku u Vang|ijalingu, u ki-
neskoj provinciji [anksi na sjeveru Kine. Potraga
se nastavqa iako su uslovi sve te`i i opasniji, jer
153 rudara spaseno. Spasioci su prona{li tijela je veoma velika koncentracija otrovnih gasova.

Vijesti
Obilne ki{e u Rio de @aneiru Venecuela
Uhap{eni zbog
{pijuna`e
KARAKAS - Vlasti Vene-
cuele uhapsile su, pod sum-
wom za {pi ju na `u, osam
Kolumbijaca, a kod nekih od
wih prona|ene su vojne is-
pra ve ko lum bij ske voj ske.
Predsjednik Venecuele Ugo
^a vez izja vio je da su
osumwi~eni, koji su uhap{e-
Najvi{e stradalih osoba ni prije vi{e od sedam dana,
zabiqe`eno u favelama, imali kompjutere i kamere
siroma{nom predgra|u na ko ji ma su pro na |e ni
snim ci ve ne cu elan skih
Rio de @aneira, gdje elektri~nih centrala, voj-
je veliki broj ku}a nih telekomunikacionih ra-
dara, mostova i autoputeva.
sru{en u klizi{tima
Avganistan
Novi napad
samoubice
RIO DE @A NE IRO - Pred sje dnik Lu i{
KABUL - U novom samo-
U na jo bil ni jim ki {a ma Iwacio Lula da Silva po-
ubila~kom napadu, u Yela-
koje su ikada padale u Rio zvao je Brazilce da se mole
la ba du na is to k u
de @a ne iru po gi nu lo je da ki{a prestane da pada.
Avganista na, ubijen je je-
95 oso ba, dok ih je naj -
dan ci vil i raweno 15
mawe oko stotinu povrije- PREDSJEDNIK
qudi. Ministarstvo poli-
|e no, sa op {ti le su ju ~e pozvao Brazilce cije je, kako javqa AP, sa-
brazilske vlasti. na molitvu op {ti lo da se ek splo zi ja
Za mawe od 24 ~a sa u
dogodila ju~e rano ujutro,
Rio de @aneiru je palo 29 - Ovo je najobilnija ki-
a da je meta vjerovatno bio
cen ti me ta ra ki {e, a ju ~e {a koja je zabiqe`ena u is-
vojni konvoj NATO-a, koji
uju tro je pro va la obla ka to ri ji Rio de @a ne ira,
se kretao kroz grad. Napad
nas tavqena is tom `es ti - najve}a koli~ina ki{e koja
je iz vr{io bom ba{ sa mo -
nom. je pala u jednom danu. A ka-
ubi ca, a ek splo zi ja je
Najvi{e stradalih oso- da je onaj gore lo{e voqe i
o{te ti la je dno vo zi lo u
ba je za biqe`e no u fa ve - {aqe ki {u, mo `e mo sa mo
konvoju i nekoliko proda-
la ma, si ro ma {nom da ga mo li mo da za us ta vi
vnica.
predgra|u Rio de @aneira, ki {u iznad Rio de @a ne -
gdje je ve li ki broj k u }a ira, pa da nastavimo svako-
sru{en u klizi{tima. dne vni `i vot u gra du - Kabul
Lokalne vlasti su upo-
zorile da postoji opasnost
rekao je novinarima Lula.
Ova ko ja ke ki {e i po -
Najobilnija ki{a u istoriji Rio de @aneira Izborna
da se zbog klizi{ta sru{i pla ve posqedwi put su za - 1966. godine. je sa {est miliona stano- komisija bez
oko deset hiqada ku}a. hva ti le Bra zil ja nu ara Rio de @a ne iro, ko ji vni ka dru gi po ve li ~i ni predsjednika
brazilski grad, bi}e 2016.
go di ne do ma }in Olim pij - KABUL - Predsjednik av-
skih iga ra i 2014. Svjet - ganistanske izborne komisi-
skog prvenstva u fudbalu. je i wegov za mje nik
podnijeli su ju~e ostavke, sa-
op{tila je vlada, a ostavke
su uslijedile poslije priti-
saka me|unarodne zajednice
i optu`bi za izborne pro-
Saobra}aj puste tokom predsjedni~kih
izbora u avgustu 2009. godi-
ne. Azizulah Ludin vi{e ni-
Gradona~elnik Eduardo Pae{ zatra-
je na funkciji predsjednika
`io je od stanovnika da ne napu{taju
izborne komisije, izjavio je
svoje domove, dok su {kole i aero-
por tpa rol av ga nis tan skog
drom zatvoreni, a znatno je ote`an
predsjednika Vahed Omer na
saobra}aj i pristupi gradu, pogoto-
konferenciji za novinare u
vo wegovom centru.
Kabulu.
WEMA^KA
DOBRA FRANCUSKA
Zaposleni u javnim slu VIJEST
`bama Jedno lice je poginulo, a
Razdvajawe sijamskih Antiteroristi~ka grupa u Wema~koj zapo~eli su ju~e 12 povrije|eno u po`aru
bliznakiwa ujuKI
tro NA{trajk, tra`e}i pove- izazvanom eksplozijom ko-
za Sjeverni Kavkaz }awe ja se dogodila ju~e ujutro u
RIJAD - Prve palestinske spojene bliznakiwe stigle su MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nalo`io je da Kina i ra
za Inda zasu
dija petseodjusto.
~e sa-
[trajk fabrici u gradu @enevije-
preksino} u Saudijsku Arabiju, gdje }e biti podvrgnute opera- se do 19. aprila ove godine formira posebna stalna operativna glasilejeda oruspos
ganizotavan
ve na po-
ziv sinnu
dika ru, sjeverozapadno od Pa-
ciji razdvajawa. grupa za antiteroristi~ka dejstva u Sjevernokavkaskom federal- “crve teta Versku
lefon di ulikonijiju“je
ukqu~e no 1,3 mi li onasje radni
dni-- riza. Devet osoba
Djevoj~ice stare 11 dana, Rital i Ritaj, prenijete su u pra- nom okrugu, saop{tila je ju~e pres slu`ba Kremqa. izme|u wihovih pred
kaka.javnih slu `bi, po|uslidvije neu zadobilo je te`e povrede,
twi roditeqa i qekara iz pojasa Gaze, koji je pod blokadom Kao odgovorne u spisku naloga, formulisanih poslije wegove Spora zum izme je -
spe a me|u wima su ~etiri va-
Izraela i Egipta, nakon {to su egipatske vlasti dozvolile posjete Dagestanu 1. aprila, dan nakon {to je u dagestanskom gradu zemqe su potpisali indij-ra
ha dru gog kru ga pre go vo
vla trogasca i ~etiri policaj-
da se otvori grani~ni prelaz Rafa prema toj zemqi. Kizqaru u dva teroristi~ka akta poginulo 12 osoba, Medvedev je skidemiinis
pred staspoqnih
tar vnika oppo {ti
- -
na. ca.
Iz sjevernog Sinaja su specijalnim medicinskim avionom naveo ministra unutra{wih poslova Ra{ida Nurgalijeva i ~el- slova S. M. Kri{na, koji
stigle u Saudijsku Arabiju, gdje }e saudijski kraq Abdulah nike Federalne slu`be bezbjednosti i Istra`nog komiteta pri se nalazi u posjeti Pekin-
snositi tro{kove operacije u bolnici u Rijadu, pi{e AP. tu`ila{tvu Aleksandra Bortwikova i Aleksandra Bastrikina. gu, i wegov kineski kolega
Svaka beba ima svoje srce, plu}a i druge organe, {to pove- Ruski predsjednik je, tako|e, nalo`io da nadle`ni do 15. maja Jang \ije~i.
LO[A
}ava {anse da budu u stawu da pre`ive odvojeno, izjavio je do- predstave prijedloge za usavr{avawe zakonodavstva radi pove}a- VIJEST
ktor Ajman Abu Amuna, koji je brinuo o wihovoj wezi. vawa krivi~ne odgovornosti za sau~esnike terorista.
22 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Ajova
Umrla najstarija
Amerikanka
EJMS - Najstarija osoba u Americi i druga najstarija na
svijetu umrla je u utorak ujutro u gradu Ejmsu u ameri~koj sa-
vezni dr`avi Ajova, objavio je lokalni dnevni list “Dimojn
reyister“.
Niva Moris (114) umrla je u domu penzionera gdje je `ivjela
posqedwih 12 godina.
Ro|ena je kao Niva Frid 3. avgusta 1985, a 1914. se udala za
Edvarda Morisa.
- @ivjela je dug, bogat, prekrasan `ivot. Bila je povu~ena
osoba, jako ponosna na svoju porodicu. Uvijek je bila tu kad
ste je trebali. Jako je voqela djecu, unuke i praunuke - izjavio
je Volter Moris, Nivino posqedwe `ivo od ~etvoro djece.
Posqedwe pripreme pred
dolazak visokih zvani~nika
Po`ar u Sautemptonu
Stradala dva vatrogasca Prag spreman za dana{wi ameri~ko-ruski samit na najvi{em nivou
SAUTEMPTON - Dva va-
trogasca izgubila su `ivot,
a jo{ dvojica su povrije|ena
u ga{ewu po`ara koji je u
stiglo je ~ak 20 vatrogasnih
vozila, koja su uspje{no eva-
kuisala stanare iz zgrade i
obuzdala vatru.
Provjereno da li su
utorak uve~e izbio u zgradi
“[ir li tauers“ u bri tan -
skom gra du Sa utem pto nu,
objavio je “Telegraf“.
Komandir vatrogasne sta-
nice Yon Boni medijima je
pot vrdio da uzrok po `a ra
jo{ nije poznat te da }e bi-
foteqe dovoqno meke
Odmah po sli je izbi jawa ti utvr|en poslije sprovo- Obavje{tajne slu`be ni policija za sada nemaju nikakvih nagovje{taja o mogu}oj
po `a ra na mjes to do ga |a ja |ewa istrage. prijetwi po bezbjednost dr`avnika, ali tokom tri dana anga`ova}e ukupno 5.000
policajaca, pri ~emu }e ih najvi{e na ulicama Praga, 1.500, biti danas
PRAG - ^e{ka prestoni-
ca Prag zavr{ila je sve pri-
preme, ~ak i to da foteqe
budu dovoqno meke, za isto-
rijski trenutak, kada }e u
dvorcu Hrad~ani predsjedni-
ci Rusije Dmitrij Medvedev
i SAD Barak Obama potpisa-
ti sporazum o ograni~ewu
strate{kog naoru`awa i
smawewu nuklearnih arsena-
la, javile su agencije.
Pra`ani, koji ne vole ve-
like skupove NATO, MMF-a
ili Evropske unije, ovog puta Obama i Medvedev potpisa}e istorijski sporazum FOTO: AGENCIJE
na samit gledaju kao na, prije START“ u}i u istoriju kao dnikom sti`u i {efovi {to je ameri~ki predsjednik
svega, sjajnu reklamu, jer niko Pra{ki sporazum. dr`ava ili vlada 11 isto~noe- Barak Obama u Pragu objavio
Protesti u Bangkoku ne bi mogao da plati da se Ovog puta ^esi su zato bez vropskih zemaqa. namjeru da radi na ostvarewu
Probijen kordon wihov dvorac Hrad~ani na|e u
udarnim vijestima svih medija
uobi~ajenog jadikovawa spre-
mni da otrpe {to }e wihov
PRAG ciqa “svijet bez nuklearnog
oru`ja“, wegova administra-
paralisan do petka
policije {irom svijeta.
Zbog istorijskog iskustva
glavni grad od do petka poslije
podne biti paralisan, a gla- poslije podne
cija je sastavila novi nuklear-
nu strategiju SAD,
BANGKOK - Demonstranti u “crvenim majicama“ pro- sa Sovjetskim Savezom, u ^e- vna turisti~ka atrakcija, Obavje{tajne slu`be ni prilago|enu okolnostima 21.
bili su kordon bezbjednosnih snaga i nakratko u{li u kom- {koj se isti~e da je Barak Hrad~ani, bi}e nekoliko dana policija za sada nemaju nika- vijeka.
pleks tajlandskog parlamenta u Bangkoku, poja~avaju}i tako Obama naivan, a kako je rekao zatvorena. kvih nagovje{taja o mogu}oj Najve}a novina u “Pregle-
pritisak na vladu da raspi{e izbore. biv{i vicepremijer Aleksan- Pra`ane i turiste u ~e- prijetwi po bezbjednost dr`a- du nuklearnog stava“, kako se
Dopisnik agencije Rojters sa lica mjesta javio je da su de- dar Vondra, sporazum ni nema {koj prestonici o~ekuju i po- vnika, ali tokom tri dana an- zvani~no zove nova ameri~ka
monstranti pro{li pripadnike policije u opremi za spre- zna~aj ako ga ne po{tuje Iran. vremena ka{wewa aviona od ga`ova}e ukupno 5.000 doktrina, je to {to se novom
~avawe nemira, ali su se ubrzo povukli iza kapije. Ali, bez obzira na to {ta mi- oko 20 minuta, po{to u Prag policajaca, pri ~emu }e ih naj- strategijom Amerika odri~e
Demonstranti nisu odmah poku{ali da u|u unutar zgrade. slili o samom sporazumu, mno- osim Medvedeva i Obame, na vi{e na ulicama Praga, 1. 500, kori{}ewa nuklearnog oru`ja
Ministri iz vlade ranije su tu imali sastanak, ali su oti- gi ^esi se nadaju da }e “novi susret sa ameri~kim predsje- biti na sam dan rusko-ameri- protiv zemaqa koje ga ne posje-
{li iz zgrade. ~kog samita. duju, ~ak i kao odmazde za napad
Obezbje|ivawe samita biolo{kim i hemijskim oru-
NEMA [ETWE komplikuje to {to }e dvojica `jem.
predsjednika preno}iti u hote- Obama je me|utim, zadr`ao
Policiji i armiji, koja je anga- gra|anima, kao kada je pro- lima u centru Praga, Medvedev krupno upozorewe - da bi to
`ovala i svoju protivhemijsku {log aprila Obama upravo u hotelu blizu Karlovog mosta, va`ilo, takve dr`ave moraju da
jedinicu, posao obezbje|ewa ispred dvorca Hrad~ani Pra- a Obama u “Hiltonu“, koji je budu potpisnici ili da se
olak{ava ~iwenica da se ni `anima i Evropqanima iznio ne{to daqe od turisti~kih pridr`avaju me|unarodnog
Medvedev ni Obama ne}e {e- svoju viziju svijeta bez nukle- trasa. sporazuma o ne{irewu nukle-
tati gradom, niti obra}ati arnog oru`ja. U me|uvremenu, godinu po- arnog naoru`awa.

Poslije glasina o razvodu Nikole Sarkozija i Karle Bruni


Dr`a vni tu `i lac po kre nuo is tra gu
PARIZ - Francuske vlasti od sopstvenih publikacija, ne- Odluka o pokretawu istra- jica wegovih savjetnika su oci-
su pokrenule istragu da bi ut- djeqnika “@urnal di di- ge ukazuje na to koliko je ovaj jenila da su pri~e o bra~noj
vrdile na koji se na~in na je- man{“, zbog objavqivawa te slu~aj osjetqiv u Francuskoj, u krizi mo`da namjerno ob-
dnom blogu pojavila pri~a o pri~e. kojoj je {tampa uglavnom dis- javqene s ciqem da se nanese
bra~nim problemima francus- “Kompanija, u tu`bi, tvrdi kretna, kada je rije~ o temama {teta predsjednikovom imiyu.
kog predsjednika Nikole Sar- da je objavqivawe te pri~e koje spadaju u privatni `ivot Sarkozijev savjetnik za
kozija i Karle Bruni-Sarkozi, ukaqalo ugled i kredibilitet politi~ara i drugih javnih li- odnose s javno{}u Pjer [aron
koju je predsjedni~ki par odlu- kompanije“, saop{teno je iz ~nosti. izjavio je pro{le sedmice da
~no demantovao, javile su agen- kancelarije tu`ila{tva u Pa- bi istraga trebalo da otkrije
cije. rizu, prenio je Rojters. TU@BA izvor tih glasina na internetu.
Dr`avni tu`ilac je zapo- Nedjeqnik je saop{tio da zbog objavqivawa Sarkozi je pro{log mjese-
~eo istragu, po{to je medijska su dvojica novinara povezana s pri~e ca, odgovaraju}i na pitawe no-
grupa “Lagarder“, ~iji je vla- pri~om dala otkaz, dok je ure- vinara na konferenciji za
snik Sarkozijev bliski prija- dnik lista uputio javno izvi- Sarkozi je pro{log mjeseca {tampu u Londonu, rekao da
Dijete se upisuje na veliku loptu u Johanesburgu, iako su do teq Arno Lagarder, zvani~no wewe zbog objavqivawa teksta, odbacio spekulacije o svom nema vremena za gubqewe na
svjetskog kupa u bejzbolu ostala jo{ 63 dana. podnijela tu`bu protiv jedne a blog je povu~en. braku kao “besmislice“, a dvo- spekulacije o svom braku.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 23

@estoki sukobi policije i demonstranata u Bi{keku, prestonici Kirgizije Vijesti

Ubijen ministar Sjeverna Koreja


Osu|en na

unutra{wih poslova
te{ki rad
PJONGJANG - Sjeverna
Koreja je saop{tila da je
jedan ameri~ki dr`avqa-
nin osu|en na osam godina
Stotine demonstranata opozicije preuzelo kontrolu nad sjedi{tem nacionalne televizije u Kirgistanu. “te{kog rada“ zbog ilegal-
nog ulaska u zemqu. Kako
Predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev proglasio vanredno stawe u Bi{keku i jo{ tri oblasti su pre ksi no} pre ni je le

FOTO: AGENCIJE
agencije, pozivaju}i se na
kratko saop{tewe sjever-
nokorejske agencije KCNA,
u presudi pomenutom Ame-
rikancu se pomiwu i po-
~iweni ne pri ja teqski
akti, bez bli`eg precizi-
rawa. U sa op {tewu iz
Pjongjanga se navodi da je
Aihalon Mali Gomes pri-
znao “svoja nedjela“ na su-
|ewu odr`anom u utorak.

Francuska
[trajk
`eqezni~ara
PARIZ - U Francuskoj je
preksino} u pono} po~eo
{trajk nacionalne `eqe-
znice. Zaposleni na `eqe-
zni ci obus ta vi li su rad
pro tes tu ju }i zbog uslo va
ra da i nis kih za ra da.
Francuska dr`avna `eqe-
znica saop{tila je da je
po lo vi na me |u grad skog
`eqe zni ~kog sao bra }a ja
pogo|ena {trajkom, ali da
Mrtvi na ulicama
Bi{keka on ne}e uticati na linije
ka Velikoj Britaniji i su-
sjednim zemqama. Sedamde-
BI[KEK - Najmawe 12 nad sjedi{tem nacionalne te- u gradovima Narin i Talas i u set od sto brzih vo zo va
lica poginulo je u sukobima levizije u Kirgistanu. regionu ^uiskaja. saobra}a.
policije i demonstranata u Obustavqeno je emitovawe On je dodao da pod vanre-
Bi{keku, a izvori iz Minis- svih televizijskih kanala. dno stawe spada i policijski “Diskaveri“
tarstva unutra{wih poslova Pred sje dnik Kir gi zi je ~as u periodu od 22 do {est ~a-
saop{tili su da je poginuo i Kurmanbek Bakijev proglasio sova. Uspje{no
Moldomusa Kongantie, mi- je vanredno stawe u prestoni-
POGINULO spajawe
nistar unutra{wih poslova, ci Bi{keku i jo{ tri oblasti
prenose agencije. u kojima su se desili sukobi najmawe VA[INGTON - Kosmi-
Sto ti ne de mon stra na ta policije i demonstranata. 12 lica ~ki brod “Diskaveri“ ju~e
opozicije preuzelo je kontrolu Vanredno stawe uvedeno je ra no uju tro us pje {no se
Vi{e od pet hiqada demon- spo jio sa Me |u na ro dnom
stranata okupilo se nedaleko svemirskom stanicom, sa-
od kancelarije predsjednika, op{teno je iz NASA. “Dis-
zahtijevaju}i od Bakijeva da ka ve ri“ je po le tio u
podnese ostavku. Od po~etka ponedjeqak, a me|u ~lano-
Tokom no}i vi{e stotina i razbijaju}i izloge. Zvani- vima posade su i tri `ene.
marta politi~ki nemiri za-
wih ostalo je na glavnom grad- ~nici navode da je stotinak Ciq ove 13-dnevne misije
hvatili su ovu biv{u sovjetsku
skom trgu u Talasu, pale}i gume lica povrije|eno. je do pre mawe osam to na
republiku.
U gradu Talasu vi{e hi- namirnica i materijala za
{est stalnih ~lanova na
qada demonstranata uni{tava-
lo je sje di {te re gi onal ne Bakijev Me|unarodnoj svemirskoj
vlade, sukobilo se sa polici- stanici.
jom i palili su fotografije Opozicija zahtijeva da Bakijev, koji je na vlast do{ao po-
sa likom predsjednika Kirgi- slije nemira 2005. godine, pokrene borbu protiv korupci- Bugarska
zije Kurmanbeka Bakijeva. je i sa rukovode}ih mjesta otpusti svoje ro|ake.
Protest
Sna`an zemqotres na indone`anskom ostrvu Sumatri
qekara

Povrije|eno 17 osoba
SO FI JA - Bu gar ski
qeka ri or ga ni zo va li su
mir ne pro tes te {i rom
zemqe za hti je va ju }i od
YAKARTA - U sna`nom prenijela je agencija AP. {ka opservatorija. dr`ave da izmiri buyetske
zemqotresu ja~ine 7,7 stepeni Agencija Rojters navodi da Meteorolo{ka agencija je obaveze za februar, ali i
Rihterove skale koji je pogo- su stanovnici povrede zadobi- navela da je mawi plimni ta- iz mje ne u zdrav stve nom
dio ju~e rano ujutro ostrvo li najvi{e u ru{ewu bandera las, sa maksimalnom visinom sistemu. Predsjednik Bu-
Sumatru povrije|eno je 17 oso- za struju, krovnih pokriva~a i od 40 centimetara pogodio os- garskog qekarskog saveza
ba, na desetine ku}a se sru{i- slomqenog stakla. trva Bawak i Nijas i mjesto Cvetan Raj~inov izjavio je
lo, a jo{ ne ma ta ~nih Sibolga. da dr`a va nas tavqa sa
podataka o pri~iwenoj mate- OSTRVO U ribarskom mjestu Sa- ka{wewem u vezi sa pre-
rijalnoj {teti. bez struje fnil u srcu gru pe os trva no{ewem sredstava. Prema
U bolnici na ostrvcu Si- Bawak, plimni talas je popla- wegovim rije~ima, novac
mueulue nedaleko od velikog Na os trvu je iskqu~e na vio domove du` obale i o{te- za februar trebalo je da
sjeverozapadnog indone`an- struja. tio nekoliko ~amaca, a nije bu de pre ba ~en do kra ja
skog ostrva Sumatre, primqeno Epicentar zemqotresa bio po~inio veliku materijalnu mar ta, ali to ni je
je 17 osoba, od kojih su ~etvoro je u moru na oko 205 kilometa- {tetu. u~iweno, te da su izmire-
te{ko povrije|eni, rekao je za- ra sjeverozapadno od obalskog AP navodi da nigdje vi{e ne jedino obaveze bolni-
mjenik {efa policije za tu grada Sibolga na Sumatri, sa- nisu prijavqene {tete od cu- cama za januar.
oblast, kapetan Ajas Sijagijan, op{tila je Ameri~ka geolo- namija u Indoneziji. Zbriwavawe povrije|enih
24 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawa Luka 3 dje~aka 2 djevoj~ice

Problemi mje{tana ulice Veqka Mla|enovi}a


GRADSKI
VODI^ Ni ispravne vode
ni para za prikqu~ak
Preduze}e “Fabrika vode“ uputilo nam je dopis u kojem stoji da vi{e nisu u mogu}nosti da ispuwavaju
Va`ni telefoni zakonom propisane uslove za proizvodwu vode za pi}e, te da }e snabdijevawe vodom prestati 30. aprila,
Informacije 1185 rekao @arko Ivankovi}
Hitna pomo} 124, 230- 620 PI[E: NIKOLA LUGI]
Vatrogasci 123 nikolal@glassrpske.com
CJB 122, 337-100
Ta~no vrijeme 1373 Vi{e od 15 doma}instava
Meteorolo{ka stanica u ulici Veqka Mla|enovi}a
307-943 uskoro bi moglo da ostane bez
S.O.S telefon 1264 vode, jer ih je “Fabrika vo-
(Linija za pomo} `rtvama de“ obavijestila da ne mo`e
nasiqa u porodici) da im isporu~uje tehni~ki
ispravnu vodu za pi}e, a para
bolnice za prikqu~ak na gradsku vo-
Paprikovac 342-100 dovodnu mre`u nemaju.
Poliklinika 247-333 - Kao da ne `ivimo u 21.
vijeku i na samo tri kilome-
ordinacije tra od strogog centra grada.
Preduze}e “Fabrika vode“
Deamedika 309-221 d.o.o. koje nas je snabdijevalo
Euromedik 216-875 vodom, uputilo nam je dopis u
Intermedik 216-661 kojem stoji da nisu u mogu-
Jelena 324-310 }nosti da ispuwavaju zakonom
Firena 437-222 pro pi sa ne uslo ve za proi -
zvodwu vode za pi}e, te da }e
apoteke snab di je vawe pres ta ti 30.
aprila - rekao je stanovnik
"Nova" 218-264 uli ce Veqka Mla |e no vi }a
"Neven" 281-017 Mje{tani `ive u strahu da }e ostati bez vode FOTO: N. LUGI]
@arko Ivankovi}.
"Tempo" 310-044 On je naglasio da }e u tom toliki novac, a opet, ne mo`e- da }e gradska uprava imati ra- - Imamo mnogo tehni~kih isporu~uje.
slu~aju 50 stanovnika, i to mo da `ivimo bez vode - dodao zumijevawa i da }e nam pomo- problema sa starim postro- - Imamo veliku obavezu i
prevoz prete`no penzionera i soci- je Ivankovi}. }i - ka za la je naj sta ri ja jewima. Pumpe i ostala opre- prema na{im kupcima i ne
jalno ugro`enih slu~ajeva, os- I drugi stanovnici pome- stanovnica ulice Munira ^a- ma su ve oma do tra ja li i `elimo da do|emo u situaciju
Autobuska st. 090/513-000 tati bez ove `ivotne nute ulice su zabrinuti i na- {abi}. brinemo se da ne}emo biti u da ne mo`emo da im obezbije-
@eqezni~ka stanica 301-229 namirnice, a vrlo te{ko }e daju se da }e im neko pomo}i. mogu}nosti da vr{imo ispo- dimo vodu za pi}e - naglasio
Aerodrom Bawa Luka 535-210
POTREBNO
mo}i da pla te tro{kove - Sve i da ho}emo, ne mo- ruku tehni~ki ispravne pitke je Mi}in.
Biletarnica (centar) 315-867 prikqu~ewa na gradski vodo-
1.500 KM za On je dodao da }e preduze-
`emo da platimo prikqu~ak vode - rekao je direktor pre-
vod. na gradsku vodovodnu mre`u. prikqu~ak na vodovod duze}a Sa{a Mi}in. }e “Fabrika vode“, u slu~aju
taxi - Potrebno je oko 1.500 ma- Ovdje su sve penzioneri i ne- Iz preduze}a “Fabrika Prema wegovim rije~ima, da stanovnici ne budu u mogu-
raka da iskopamo {ahtove i zaposleni. @ivimo 100 meta- vode“ ka`u da su na preporuku svakodnevno se u Institutu za }nosti da rije{e problem do
"A" taksi 1500
platimo prikqu~ke. Ve}ina ra od ba ze na, a tre ba da Sanitarne inspekcije donije- kontrolu kvaliteta vode vr{i is te ka ro ka, nas ta vi ti da
Bawalu~ki taksi 1544
nije u mogu}nosti da izdvoji ostanemo bez vode. Nadam se li ovu odluku. testirawe uzoraka vode koja se snabdijeva sva doma}instva
Bel taksi 1550
pitkom vodom.
Euro taksi 1555
- Ako se ovaj problem ne
Maksi taksi 1551
Patrol taksi 1533 VODOVOD rije{i sa “Vodovodom” do 30.
aprila, mi }emo nastaviti da
Ideal taksi 1545
U preduze}u “Vodovod“ saop- u mogu}nosti da se prikqu~i snabdijevamo ova doma}instva
Mobil taksi 1566
{tili su da su upoznati sa na gradsku vodovodnu mre`u. pitkom vodom. Bilo bi nehu-
ovim problemom. Gradska uprava kao investi- mano da qudima iskqu~imo
hoteli - Dio vodovodne mre`e u tor treba daqe da rje{ava vodu. Mi samo `elimo da ovom
"Bosna" 215-681 ulici Veqka Mla|enovi}a je taj problem - rekla je por- odlukom uka`emo na postoje}e
"Palas" 218-723 izgra|en i mawi dio potro- tparol “Vodovoda“ An|elka probleme, te da se oni na vri-
"Ideja" 217-444 {a~a iz pomenute ulice bi}e Vilende~i}. jeme rije{e - objasnio je Mi-
"Vidovi}" 217-217; 245-800 Obavje{tewe o prestanku snabdijevawa vodom }in.
"Cezar" 326-400
"Grand" 380-105
"Meriot" 222-870;
REPERTOAR
217-801 BIOSKOPI re`ija: Brajan Levan JUHU-HU- animirani ve~eras u 19 ~asova
MULTIPLEKS “PALAS“ termini: 16, 18 ~asova re`ija: Bred Brd Sve~ano otvarawe i koncert “Tradi-
inspekcija SVE [TO @ELIM TO SI TI - ro- ALISA U ZEMQI ^UDA - 3D avan- termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 cija kao inspiracija“ u izvo|ewu
manti~na pri~a tura/fantazija ~asova etno-xez kvintiteta “Ogwen i prija-
Sanitarna 244-475 re`ija: Les Holstrum re`ija: Tim Barton NARODNO POZORI[TE RS teqi“, Koncertna dvorana, 9. april u
Tr`i{na 348-710 IZ PARIZA S QUBAVQU - akcija termini: 19, subotom i nedjeqom u “Udus ~orba od kanarinca“ komedija 20 ~asova
Inspekcija rada 348-730 re`ija: Pjer Morel 14.45 ~asova Milo{a Radovi}a, scena “Petar Ko- MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Prosvjetna 466-346 termini: 18.40, 22.15 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 2 - animira- ~i}”, ve~eras u 20.30 ~asova Stalna izlo`bena postavka - “Od
Komunalna 306-464 VOJSKA PALIH AN\ELA - tri- ni/sinhronizovan “Razred “ komedija Matije Zupan~i~a, praistorije do savremenog doba“
Republi~ka uprava za ler/fantastika re`ija: Xon Leseter, E{ Brenon, Li scena “Petar Ko~i}“, 9. april u Multimedijalna izlo`ba - “Jaseno-
inspekcijske poslove 213-624 re`ija: Skot Stjuart Unkri~ 20.30 ~asova vac“
Republi~ki devizni termini: 16.40, 20 ~asova termini: 16.55, subotom i nedjeqom u KULTURNI CENTAR BANSKI Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na
inspektorat 300-434 NEKA OSTANE ME\U NAMA - doma}i 11 i 13 ~asova DVOR budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a
re`ija: Rajko Grli} PORODICA ROBINSON - animira- Promocija zbirke kratkih eseja Grandi}
kvarovi termini: 21.15, petkom i subotom u ni/sinhronizovan “@urka kod Ekermana“, autor: Ranko MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI
23 ~asa re`ija: Stiv Anderson Pavlovi}, u~estvuju: Valentina Mile- RS
Prijava kvarova 300-384 [PIJUN IZ SUSJEDSTVA - akciona termini: subota i nedjeqa u 12.30 ki}, Tawa Stupar-Trifunovi}, Rado- Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i si-
Kvarovi na telefonima 1275 komedija ~asova mir D. Mitri} i autor, Vije}nica, novi“
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 25

Delegacija izraelskog grada Modin u Bawoj Luci


Delegacija izraelskog grada Modin doputova}e danas u petodne- Sa gradskim zvani~nicima dolazi i 28 u~enika drugog razreda
vnu posjetu Bawoj Luci, javila je Srna. tamo{we sredwe {kole “Gimel“, koji }e biti smje{teni kod u~e-
Delegaciju predvodi direktor gradske uprave Joram Karmon u nika bawolu~ke Gimnazije. Izraelska delegacija prisustvova}e
pratwi {efa odjeqewa formalnog obrazovawa Dalije Doron i i parastosu `rtvama usta{kog genocida u Spomen-podru~ju
{efa odjeqewa za me|unarodne odnose Zive Asa. Dowa Gradina 11. aprila.
FOTO: N. LUGI]

GRADSKE VIJESTI
Me|unarodni festival
dje~ijeg folklora
Me|unarodni festival dje~ijeg folklora po~iwe danas
i traja}e do 11. aprila, a odr`ava}e se u Domu kulture u Za-
lu`anima i na ulicama u centru Bawe Luke.
- Ve~eras u 19.30 ~asova u Domu kulture u Zalu`anima
odr`a}e se “Ve~e drame i satire“, gdje }e nastupiti dramska
sekcija KUD-a “Mladost“, dje~iji studio glume “Roda“,
“DIS“ pozori{te i “Romski putuju}i teatar“ iz Ilija{a.
Sutra je na programu “Ve~e folklora“, koje po~iwe defile-
om kulturno-umjetni~kih dru{tava u 16 ~asova od Pozori{ta
RS do Trga Krajine - rekao je direktor festivala Marinko
Dobra{.
U defileu u~estvuje 17 folklornih ansambala iz Sloveni-
je, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Republike
Srpske. S. T.

Saradwa sa Zlatiborom
U Domu zdravqa pove}an broj
lica kojima smetaju poleni
u oblasti turizma
S ciqem promocije turis- mociji izme|u turisti~kih
ti~kih kapaciteta turisti- organizacija gradova Srbije

Zbog alergija sve


Na podru~ju grada pove}ana koncentracija alergenih polena ~ke organizacije grada Bawe i TOBL-a, kojem je ciq una-
Luke i Zlatibora potpisa}e pre|ewe turisti~kih proi-
sutra u deset ~asova sporazum zvoda i poboq{awe protoka
o dugoro~noj i kontinuiranoj informacija - rekla je slu-

vi{e pacijenata
saradwi u oblasti turizma. `benik za odnose s javno{}u
- Sporazum }e biti potpi- u TOBL-u Branka Brankovi}.
san u prostorijama Turisti- Sporazumom o me|uregi-
~ke organizacije na onalnoj saradwi Bawa Luka,
Zlatiboru. U sqede}em peri- kao atraktivna turisti~ka
odu uslijedi}e i uzajamna sa- destinacija, stvori}e mogu-
Trenutno je visoka koncentracija polena breze, odnosno zabiqe`eno je preko 51 radwa i verifikacija }nosti za prisustvo na tr`i-
polenovo zrno breze u vazduhu i postoji mogu}nost da se pojave alergije kod onih osoba sporazuma o me|usobnoj pro- {tu Srbije. S. T.
koje su alergi~ne i kod onih koji do sada nisu bili alergi~ni, rekao Vojislav Trkuqa
PI[E: SVJETLANA TADI] je Staneti}eva. vaspitawe Bawa Luka Mira koncentracija polena lijeske,
svjetlanat@glassrpske.com Ona je istakla da je naj- jasena, topole, vrbe i ~empresa
Gali} rekla je da u bawolu~kim
U ambulante porodi~ne boqi na~in da se ubla`e sim- vrti}ima ima veliki broj djece je niska.
medicine ovih dana sve ~e{}e ptomi alergija izbjegavawe koja su alergi~na, kako na pra- - Polen ambrozije se o~e-
se javqaju pacijenti sa razli- kontakta sa alergenima, pove- {inu tako i na pojedine vrste kuje sredinom jula, kada ova
~itim alergijama i to naj- }ana higijena, ~esto prawe pos- alergenih biqaka. biqka cvjeta i jedan je od naj-
~e{}e sa reakcijama na teqine, te tu{irawe i prawe ja~ih alergena biqaka. Mje-
razli~ite polene biqaka. kose, jer se polen najvi{e SVAKODNEVNA rewe koncentracije polena u
Potvrdila je to “Glasu skupqa na kosi i odje}i. mjerewa Bawoj Luci traja}e do kraja
Srpske“ na~elnik Slu`be am- - Preporu~uje se i ~esto koncentracije polena novembra, odnosno do kada bu-
bulanti porodi~ne op{te me- zra~ewe prostorija, a u slu~aju de utvr|eno da tri dana zare-
dicine Doma zdravqa Bawa akutne alergijske reakcije po- - Od 2.000 mali{ana, koli- dom u vaz du hu ne ma po le na
Luka dr Kosana Staneti}. trebno je odmah javiti se dokto- ko ih boravi u bawolu~kim ni je dne vrste aler ge nih
Du{an Rakovi} i Darko ]ulum FOTO: GLAS SRPSKE
- Proqe}ne alergije pred- ru radi adekvatne terapije - vrti}ima, wih oko deset aler- biqaka - rekao je Trkuqa.
stavqaju problem za veliki broj rekla je Staneti}eva. gi~no je na polen - rekla je Ga-
stanovnika Bawe Luke. Sim- Prema istra`ivawima ~et- li}eva. Poveqa policiji za
ptomi koji pokazuju da je osoba vrtina od ukupne populacije [ef Zavoda za za{titu
alergi~na su kijawe, ka{qawe, alergi~nih osoba su djeca. biqa u Poqoprivrednom in- preventivno djelovawe
curewe nosa, crvenilo o~iju, te Zamjenik direktora Centra stitutu RS Vojislav Trkuqa je
umor i razdra`qivost - rekla za pred{kolsko obrazovawe i rekao da je u ovom institutu od Direktor bawolu~ke Osnovne {kole “Sveti Sava“ Du-
8. marta po~elo mjerewe kon- {an Rakovi} uru~io je ju~e na~elniku Centra javne bezbje-
centracije polena alergenih dnosti Bawa Luka Darku ]ulumu povequ za doprinos u
POLENSKI SEMAFOR vrsta biqaka na podru~ju gra- preventivnom djelovawu protiv maloqetni~ke delikvencije
da Bawe Luke. u nasequ Lau{.
- Trenutno je visoka kon- - Ovo priznawe predstavqa podstrek i podr{ku policiji
Sva mjerewa polena alerge- mena za sqede}ih sedam dana
centracija polena breze, odno- da nastavimo sa dosada{wim radom. Ovo je zna~ajno i sa tog
nih biqaka svakodnevno se i o tome kolika }e biti kon-
sno zabiqe`eno je preko 51 aspekta {to se u prevenciju protiv maloqetni~ke delikven-
prikazuju na polenskom sema- centracija polena pojedinih
polenovo zrno breze u vazduhu cije aktivno ukqu~uju i drugi segmenti dru{tva - rekao je
foru na sajtu gradske uprave vrsta alergenih biqaka. U
]ulum.
www.banjaluka.rs.ba. skladu sa informacijama ko- i postoji mogu}nost da se po-
jave alergije kod onih osoba On je dodao da su pripadnici CJB Bawa Luka zajedno sa
- Osnovni ciq je da stano- je posjeduju o koncentraciji
koje su alergi~ne i kod onih Centrom za socijalni rad osmislili i aktivno realizuju
vnici koji su alergi~ni imaju polena u vazduhu, qudi koji su
koji do sada nisu bili alergi- projekat “Prevencija maloqetni~ke delikvencije u osno-
uvid u dnevnu koncentraciju alergi~ni mogu da planiraju
~ni - pojasnio je Trkuqa. Ovih dana najve}a
vnim i sredwim {kolama“ kroz niz radionica, tribina i
polena. Prikazane su in- svoje obaveze - rekao je
Prema wegovim rije~ima koncentracija polena breze predavawa. S. G.
formacije o prognozi vre- Trkuqa.

MATI^NI URED PA@WA


Ro|eni: ni{e i Mirele; Nikolina Radi}, k}i dree; Ivana Milinkovi}, k}i Dalibo- Naseqa bez struje
Ivona Antoni}, k}i Borisa i Dijane; Svetislava i Dobrile; Tarik ^au{evi}, ra i Dubravke. Zbog radova na elektroener- vode Stepe Stepanovi}a do}i
Ana Jawi}, k}i Gorana i Brankice; sin Hamida i Jasmine; Ekatarina Jan- getskim objektima danas u dije- }e do povremenih prekida u
Mi li ca Kur ti no vi}, k}i Du {ka i kovi}-Sladojevi}, k}i Bojana i Vawe; lovima naseqa Karanovac, snabdijevawu elektri~nom
Sawe; Vawa Gruji}, k}i Marija i Sane- David Nedi}, sin Miroslava i Slavi- Umrli: Jagare i Han Kola, kao i u dije- energijom. U toku je akcija
le; Ivan Vasiqevi}, sin Miroslava i ce; Ivona ]ebi}, k}i Darka i Valenti- Mitar (Luka) Mili}, ro|en 1923. go- lovima ulica Carice Milice, iskqu~ewa du`nika za elektri-
Arijane; Milica Kopranovi}, k}i Dra- ne; Filip Ra~i}, sin Milana i Vesne; dine; Toma (\or|o) Vulin, ro|en 1923. Gunduli}eve i na Bulevaru voj- ~nu energiju. S. J.
gorada i Sla|ane; Lana Zrni}, k}i Si- Helena Simovi}, k}i Dragana i An- godine.
26 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Alis Lav
Ferne, Nikolajevi~
Kultura QUBAVNI
RAZGOVORI
Tolstoj,
ANA KAREWINA

FOTO: ARHIVA
Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“
Ulaznice za
predstavu i film
BAWA LUKA - “Glas Srpske“, bawolu~ki multipleks
“Palas“ i Gradsko pozori{te “Jazavac“ poklawaju ~ita-
ocima ulaznice za film i predstavu.
^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona
051/342-900. Tri ~itaoca dobi}e po dvije ulaznice za projekciju
filma “Iz Pariza s qubavqu“ u 18.40 ~asova. U akcionom fil-
mu rediteqa Pjera Morela glavnu ulogu igra Yon Travolta.
Tako|e, dva ~itaoca “Glasa Srpske“ dobi}e po dvije ula-
znice za predstavu “Oblik stvari“, ~ijom je premijerom
2006. godine otvoren ovaj teatar. U predstavi igraju Mari-
na Vodeni~ar, Mario Lukaji}, Dragana Mari} i Dejan Zo-
ri}. Komad, koji je na sceni “Jazavca“ ve~eras u 20 ~asova,
re`irao je Stojan Matavuq. A. R.

Kadar iz filma “Iz Pariza s qubavqu“


Momo Kapor
Isto~no Sarajevo

Pisac ~ije se
Godi{wica ro|ewa Mome Kapora
Kinoteka Srpske
gostuje u Beogradu

pri~e same pi{u


PALE - Kinoteka Republi- nastalih u Republici Sr-
ke Srpske, na poziv Jugoslo- pskoj u periodu od 1992. do
venske kinoteke, gostuje 11. i 2008. go di ne, a go to vo svi
12. apri la u Beo gra du, sa filmovi su dobitnici ve}eg
pro gra mom ko jim }e bi ti broja nagrada na me|unaro-
predstavqen izbor iz doku- dnim festivalima. Kapor nije propu{tao da mu zemaqski dani uludo teku. On je zaista znao da {~epa
mentarnog filmskog stvara- Najve}i dio programa po-
la{tva Republike Srpske. sve}en je produkciji “Srna dan. I no}. I da prolaznim no}ima i danima utisne svoj neprolazni kurziv kojim
To je prvo ve}e retrospe- filma“, koja je ujedno dobi- je ispisana wegova hronika epohe koja se sa rado{}u ~ita, rekao Rajko Nogo
ktivno predstavqawe doku- tnik i prvih nagrada i pri- PI[E: MARINA HRVA]ANIN
mentarnog filma Republike znawa iz oblasti dokument- Petrov Nogo. ji nije propu{tao da mu ze-
marinah@glassrpske.com
Srpske izvan wenih grani- arnog filmskog stvarala{- Do dao je da je Ka por u maqski dani uludo teku. On Beograd
ca. Tokom dvodnevnog pro- tva, a na programu su i fil- Je dan od naj ~i ta ni jih radu bio pravi podvi`nik, je zaista znao da {~epa dan.
grama koji }e biti predsta- movi “Srna festa“, Radio- srpskih pi sa ca, ne da vno a u bolesti junak. U zrelos- I no}, i no}. I da prola- - Kaporov voqeni Beograd,
vqen u Beogradu, u ve~erwim televizije Republike Srpske, pre mi nu li Mo mo Ka por, ti je, ka`e Nogo, prona{ao znim no}ima i danima uti- wegova Ada, pijace, perife-
terminima od 18 i 20 ~asova, Vi zar ta, Aka de mi je umje - koji je iza sebe ostavio po- visoravan sa koje se mogao sne svoj neprolazni kurziv rijske ba{te, qudi, opisani,
bi}e prikazani neki od naj- tnosti u Bawoj Luci i dru- licu kwiga i hiqade crte- ja sno odre di ti pre ma pro - ko jim je ispi sa na wego va nacrtani, naslikani – dok
zna~ajnijih doku mentaraca gih. M. K. `a i sli ka, ro |en je na {los ti, ra zu mje ti sa da{- hronika epohe koja se sa ra- jedu, piju, tuguju, pri~aju, dok
dana{wi dan 1937. godine u wost i gorko se osmijehnuti do{}u ~ita, a nakon ~itawa vole – po Kaporu }e se pre-
Sarajevu. budu}nosti. vam pred o~i ma jo{ du go poznavati. Volio je i slavio
Wegova neutoqiva rado- tre pe ri pla mi ~ak ne ~eg i wihovu prisnost u opho|ewu,
zna lost, a on da i ri je dak U RADU milog i svijetlog, i sjetno {tedri, jedinstveni humor i
smi sao da “ovje ko vje ~i si - bio podvi`nik, neodre|enog, {to vas tjera `ilavost sa kojima su se ne-
tnice“, drugo je ime za jedin- u bolesti junak da se i nehotice osmjehujete, milosnoj razistoriji opira-
stvenu kaporovsku erudiciju a ponekad i smra~ite - po- li dok nas je “Milosrdni
u ko joj su, osim me mo ri je, Mo mo Ka por pi {e i dvukao je Nogo. an|eo“ usre}ivao i dok smo
uposlena sva ~ula kojima je pri~a kao da za pri~u nema Sva ka ve li ka kul tu ra, kao na strijeqawu stajali
vre bao li ni ju, lik, je zik, nikakvih zasluga, kao da se zakqu~io je Nogo, bila bi pred stalnim i stra{nim si-
pri~u, mirise, ukuse, atmo- pri ~a sa ma pri ~a i pi {e, sre}na da ima tako lakog i lama nemjerqivim. Niko nas
Izlo`ba u Parizu sferu. Jer je on svijet ko`om kao da je ne ko dru gi, ne - pro zra ~nog pis ca ka kav je tada kao Kapor nije osoko-
lio da ostanemo svoji i na
Sredwovjekovne osje}ao - rekao je za “Glas
Srpske“ kwi`e vnik Raj ko
vidqiv, pri~a.
- Kapor je bio ~ovjek ko-
bio Momo Kapor, koga mnogi
smatraju i srpskim ^ehovom. svome - kazao je Rajko Nogo.
freske Srbije Premijera u Studentskom pozori{tu u Bawoj Luci

Klasni neprijateq na sceni


BEOGRAD - Izlo`ba “Srbija, zemqa fresaka“, na kojoj
}e bi ti pred stavqene srpske sredwo vje ko vne fres ke i
skulpture, bi}e otvorena 29. aprila u Srpskom kulturnom
centru u Parizu, javile su agencije. BAWA LUKA - Predsta- Aka de mi je umje tnos ti iz Pri~a je aktuelna i us- - Bilo mi je zadovoqstvo
- Izlo`ba je posve}ena srpskoj sredwovekovnoj umetnosti, va “Kla sni ne pri ja teq“, Bawe Luke Bojana Jelovac. mje re na na je dan od naj va - da radim na ovoj predstavi,
a na woj }e biti predstavqeno 14 kopija fresaka i 11 odli- Stu den tskog po zo ri {ta iz `nijih problema savremenog koja je okupila mladu ekipu.
vaka skulptura, kao i dve male makete enterijera manastira Bawe Lu ke, pre mi jer no je RE@IJA dru{tva, nasiqe me|u mladi- Osim to ga, prvi put sam
Sopo}ani i Mile{eva sa freskama - rekao je upravnik beo- izvedena u utorak uve~e na Tamare Kesi} ma. igrala u drami, jer su do sada
gradske Galerije fresaka i autor postavke Bojan Popovi}. sceni “Petar Ko~i}“ Naro- Grupa tinejyera, prepu- sve moje uloge bile u komedi-
Postavka }e u Parizu biti postavqena do kraja juna, gdje dnog pozori{ta RS. Gluma~ku ekipu predsta- {tena sama sebi i socijal- jama. Iako je bilo zahtevno,
}e biti posebno promovisana sredinom maja, tokom mani- Komad Nejyela Vilijam- ve ~i ne Zla tan Vi do vi}, nim radnicima, porijeklom na kraju smo uspeli dobro da
festacije “No} muzeja“, a zatim bi trebalo da gostuje i u sa re`irala je mlada bawo- \ur|a Vuka{inovi}, Jovana iz problemati~nih porodi- se izborimo sa svime - rekla
Briselu, u zgradi Evropskog parlamenta. Popovi} je podsje- lu~ka rediteqka Tamara Ke- Mirkovi}, Marijana @iva- ca, gwevna na sve oko sebe, je mlada glumica Marijana
tio da je izlo`ba tokom 2007. godine ve} bila predstavqena si}, a asistent rediteqa je novi}, Vladimir Ni}iforo- li~i na bombu koja mo`e da @ivanovi}, koja u predstavi
u Strazburu, a zatim i u Klagenfurtu i Qubqani. stu dent po zo ri {ne re `i je vi} i Goran Joki}. eksplodira svakog ~asa. igra Staklenu. A. R.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 27

“Avatar“ oborio rekorde gledanosti u Srbiji


BEOGRAD - Nau~nofantasti~ni film “Avatar“ Xejmsa Kame- “Avatar“ je generalno najgledaniji film u srpskim biosko-
rona, zakqu~no sa pro{lim vikendom, vidjelo je 300 hiqada pima u posqedwe ~etiri godine i ima vi{e nego dvostruko
gledalaca u Srbiji, saop{tila je distributerska ku}a “Tak”, ve}u gledanost u odnosu na “^arlston za Ogwenku“ Uro{a
javile su agencije. Stojanovi}a (2008), koji je u tom periodu bio rekorder.

Tradicionalna manifestacija Du~i}ev dan u Trebiwu Vijesti

Vra}awe zavi~aju poezije Bawa Luka


Promocija
“@urke kod
Niz kulturno-umjetni~kih sadr`aja u gradu na Trebi{wici prire|en u ~ast “kneza srpskih pjesnika“ Ekermana“
Jovana Du~i}a, ~iji zemni ostaci po~ivaju u Hercegova~koj Gra~anici BAWA LUKA - Promoci-
PI[E: RATOMIR MIJANOVI]
ja kwige “@urka kod Eker-
krozrs@glassrpske.com mana“, autora Ranka Pavlo-
vi}a, odr`a}e se ve~eras u
TREBIWE - “Du~i} se vije}nici Banskog dvora u
ni je vra tio da na |e mir, 19 ~a so va. Na pro mo ci ji
nego da bude znak“, u duhu u~estvuju Valentina Mile-
ovih rije~i pjesnika Qubo- ki}, Tawa Stupar-Trifu-
mi ra Si mo vi }a pro ti ~e novi}, Radomir D. Mitri}
ovogodi{wa tradicional- i autor. M. H.
na pjesni~ka manifestaci-
ja “Du~i}ev dan” u Trebiwu. Madlenijanum
Ju~e na Blagovijesti, po-
slije pomena Du~i}u u Her- Pjevaju
cegova~koj Gra~anici, gdje Pavarotijeve
po~ivaju zemni ostaci veli-
kog srpskog pjesnika, u Domu bebe
kulture je odr`ana i sve~ana BEOGRAD - Koncert po-
akademija pod nazivom “Ve~e sve}en uspomeni na jednog
laureata“, posve}ena Qubo- od najve}ih tenora 20. vije-
miru Simovi}u, laureatu iz ka, Lu~ana Pavarotija, bi}e
2004. godine. odr`an 21. i 22. aprila na
U okviru progra ma ove sceni Opera-teatra “Ma-
ma ni fes ta ci je u Mu ze ju dlenijanum“ u Zemunu, ja-
Her ce go vi ne otvo re na je vqaju agencije. Na koncertu
izlo`ba dokumentarne gra|e }e nastupiti u~enici ita-
“[anti} – paradigma huma- lijanskog pjeva~a, poznati
niteta, su`ivota i toleran- kao “Pavarotijeve bebe“,
cije“ autora Zlatka Serdar- Sa promocije kwige Jovana Radulovi}a FOTO: R. MIJANOVI] koji su ve} gostovali u ita-
evi}a, novinara i publicis- lijanskim gradovima Petra
te iz Mostara. stve na izlo `ba do pri nos ~i}evog `ivotnog puta, onog na“ u Mu ze ju Her ce go vi ne - Ovo djelo Jovana Radu- i Bolowa, saop{teno je iz
Izlo`enom dokumentar- sve obu hva tni jem shva tawu wegovog mostarskog perioda promovisana je kwiga “Sla- lovi}a govori o ne~emu {to “Madlenijanuma“.
nom gra|om – fotografija- [anti}evog `ivota i stvar- - kazao je dr ]uk, zakqu~uju- vno doba Mostara“, autora smo odavno predosje}ali, a
ma, do ku men ti ma i no vin- ala{tva, te da se mo`e po- }i da je izlo`ba prilika za Jovana Radulovi}a. to je da Hercegovina ima jak
sma tra ti i kao po no vni shvatawe [anti}a kao para- O kwizi su go vo ri li temeq. Kad su temeqi dobri,
Beograd
skim napisima – autor izlo-
`be prati `ivotni i stva- su sret dvo ji ce pje sni ka, digme `ivotnih i civiliza- episkop zahumsko-hercegova- onda }e se lako napraviti Premijera
ra la ~ki put Ale kse [a- zemqaka i prijateqa, Alekse cij skih vri je dnos ti za ~ki Grigorije, Ranko Popo- zidovi, postaviti stubovi, "Plavog voza"
nti}a, velikana srpske po- [anti}a i Jovana Du~i}a. kojima, posebno u dana{we vi} i Drago Mastilovi}. ali ako te meq ni je do bar,
- Neizmjerno mi je drago vri je me, ima mo po tre bu i Popovi} je istakao da je onda je mnogo te{ko - sliko- BEOGRAD - Igrani film
ezije, koji je ostavio duboki
{to je ova izlo `ba i wen treba da im se vra}amo. Radulovi} bio veliki pri- vito je opisao vladika Gri- Janka Baqka “Plavi voz”,
trag u kul tu ri Mos ta ra,
sadr`aj, uz doprinos na{em povjeda~ koji nije imao sre- gorije. ~ija je radwa smje{tena u
Hercegovine i srpskog na-
ro da uop {te. Otva ra ju }i potpunijem dosezawu [anti- ZNA^AJ }e da se taj dar za wegovog vrijeme smrti Josipa Broza
}a kao pjesnika i kao ~ovje- djela Jovana `ivota prepozna. Istori~ar Tita, premijerno }e biti
izlo`bu, na~elnik op{tine
ka, i prilika za na{e boqe Radulovi}a Drago Mastilovi} smatra da prikazan u Beogradu 25. maja,
Trebiwe dr Dobroslav ]uk
poimawe i jednog dijela Du- je Jovan Radulovi} ostavio
Staze javile su agencije. Premije-
istakao je da je ova jedin-
Na otvarawu izlo`be o trajno i vrijedno istorio- [anti}eve i Du~i}eve `i- ra “Plavog voza“ je planira-
obnavqawu ra da Srpskog grafsko djelo, nagla{avaju- votne i stvarala~ke staze, na u okviru {ire mani-
pjeva~kog kulturno umjetni- }i da je wego va re to ri ka mada umnogome opre~ne, za- festacije “ORA 2010“. Re-
~kog dru{ tva “Gu sle“ iz prepuna nacionalnog roman- po~ele su da se prepli}u diteq Janko Baqak ispri-
Mos ta ra, ko je je osno va no tizma. ba{ u Mostaru. Ovoga puta, ~ao je novinarima da je
1888. godine, govorio je mos- Episkop zahumsko-herce- susret [anti}a i Du~i}a “Plavi voz” ostvarewe we-
tarski sve{tenik, otac Da- gova~ki i primorski Grigo- de{ava se u gradu na Tre- govog petnaestogodi{weg
nilo Boro, koji je istakao ri je is ta kao je da dje lo bi{wici. Susret pjesnika, sna i da se ne radi ni o ka-
da su [an ti} i Du ~i}, uz Jovana Radulovi}a treba da Hercegovaca i prijateqa u kvom namjenskom ili jugo-
Svetozara ]orovi}a, Atana- bude posmatrano kao zna~a- gradu koji s pravom mnogi nostalgi~arskom projektu.
sija [olu i druge, zna~ajno jan poduhvat, ne samo za vri- nazivaju zavi~ajem poezije i
do pri ni je li mjes tu ovog jeme u kome je nastalo, ve} i koji duboko uva`ava i po- Priznawa
dru{tva u kulturi Mostara za aktuelni politi~ki, kul- {tuje stvarala{tvo i jednog
i Hercegovine. turni i istorijski trenutak i drugog pjesnika - rekao Nagra|en
Izlo`ba posve}ena [anti}u
U okviru “Du~i}evog da- srpskog naroda. Dobroslav ]uk. film o
nobelovcu
Izlo`ba u Banskom dvoru Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} MOSKVA - Film “Soba i
po ili Sentimentalno pu-
Zapisi emocija Prijem za Mladena Miqanovi}a tovawe u otaybinu“ dobi-
BAWA LUKA - Izlo`ba sli- tih studenata koji su svojim ra- kao kariku koja povezuje i pribli`ava tnik je presti`ne nagrade
BAWA LUKA - Ministar prosvjete i
ka studenata bawolu~ke Akade- dom dali poseban ton u umjetni- kulturu obi~nim qudima - rekao je Mla-
Ruske filmske akademije
kulture RS Anton Kasipovi} primio je
mije umjetnosti Olivere [ipka ~koj pro du kci ji Aka de mi je “Nika“, javqa B92. Nagra-
ju~e mladog umjetnika iz Bawe Luke Mla- den Miqanovi}. A. R.
i Ve sne Le ni} otvo re na je u umjetnosti. Neobi~no darovite |eni film snimqen je pre-
dena Miqanovi}a, povodom wegove izlo-
i umjetni~ki ostra{}ene pri- ma biografiji i djelima
utorak u Banskom dvoru. `be koja }e biti otvorena 24. juna u Be~u.
Josifa Brodskog, dobitni-
Izlo`bu su otvorili profe- rode, poku{ale su da na malom Postavka }e biti u Muzeju savremene
ka No be lo ve na gra de za
sori Akademije Veso Soviq i formatu energi~no prenesu za- umjetnosti u Be~u, a me|u Miqanovi}evim
kwi`evnost 1987. godine.
Nenad Zeqi}, koji smatraju da, pise emocija i sje}awa talo`e- radovima bi}e i rekonstrukcija automobi-
Rediteq Andrej Hr`anov-
iako ra zli ~i te u “ru ko pi su“, nih u osami. Za wih je slikawe la “zastava 101“, poznatog “stojadina“, kao
ski u fil mu pred stavqa
slike Vesne Leni} i Olivere uporna potraga za unutra{wom, simbola reformisawa jednog dru{tva.
fantaziju o povratku nobe-
[ipka imaju zajedni~ko pola- li ~nom har mo ni jom - ka zao je - Rije~ je o novijoj produkciji pod nazi- lovca u rodni grad Sankt
zi{te. Zeqi}. vom “U slu`bi muzeja“, koja je bazirana Pe ter burg, iz ko ga su ga
- Ve sna Le ni} i Oli ve ra Izlo`ba }e biti otvorena do na odnosu umjetnika, dru{tva i institu- protjerale sovjetske vlasti.
[ipka pripadaju grupi darovi- 6. maja. M. H. cija kulture, sa naglaskom na umjetnika Mladen Miqanovi} i Anton Kasipovi}
28 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 29

Vozi Lala zapregom policajca kroz atar, pa malo-malo - I ta je moja. Razgovaraju dvojica prijateqa: - I{ao sam presporo. Do{ao ~ovjek kod qekara, pa som. Neprestano ih guram, a

Razbibriga zaustavqa kowe, bere kukuruz i trpa u kola.


- ^ija je to wiva? - pita policajac.
- ^ija? Moja! - A ona, gde si malopre brao?
- [to me la`e{ kad znam da nema{ toliko zemqe. Zar
sme{ da krade{ kad mene vozi{?
- Ba{ tako i smem! Sad mi niko ni{ta ne mo`e!
- Vidio sam da te je uhvatila poli-
cija.
[ta se desilo?
- ^ekaj, misli{ i{ao si prebrzo?
- Ne, da sam i{ao prebrzo, ne bi
me uhvatili.
se `ali:
- Doktore, doktore, svake no}i
sawam vrata s nekakvim natpi-
ona nikako da se otvore!
- A {ta pi{e na wima?
- Pi{e “Vuci“!

Od tra~a do istine
Jovani rano za brak Sastojci Priprema HOROSKOP
(za 4 osobe) Cijene u KM Ovan Vaga
Jedna od najpopularnijih srpskih TV voditeqki Jovana Jankovi}, 1. Mqeveno meso ( mje{avina teletine i sviwetine)
skoro dvije godine u`iva u emotivnoj vezi sa poznatim pop pje- 500 g mqevenog stavite u dubqu posudu. meso 6,5 (21.3 - 20.4) (24.9 - 23.10)
va~em @eqkom Joksimovi}em, ali kako je izjavila, jo{ ne ra- mesa 2. Dodajte mje{avinu za~ina (dodatak jelu), jaje, za~in 0,3
zmi{qa o braku. (teletine izgwe~eni bijeli luk, per{un i svje`i kravqi sir. jaje 0,2 Pravite megaloman- U svom ste elementu,
Atraktivni par se savr{eno razumije i u wihovoj harmoni~noj i sviwetine) 3. Smjesu dobro izmije{ajte i ostavite da odstoji oko luk 0,2 ske planove, imate smawen dobro se osje}ate. Ukoli-
Jela od mqevenog mesa ko nemate pored sebe nekoga
vezi nema mjesta za qubomoru. 1 ka{ika 30 minuta. per{un 0,3 osje}aj za realnost, ali je
uvijek su dobrodo{la ipak pred vama odli~an peri- kog volite, prijateqa imate si-
- Qubomora je slabost emotivno nestabilnih parova. Nisam na kuhiwskom reperto- mje{avine 4. Od pripremqene smjese oblikujte {nicle pa ih sir 1,4
od za sve poslove koji ukqu~u- jaset. Tu treba napraviti sele-
qubomorna, a nikada mi partneri nisu pravili qubomorne aru. Predla`emo vam za~ina uvaqajte u hqebne mrvice ( prezlu). prezla 0,2
ju inspiraciju i psihoanalizu. kciju. Uostalom, va{a intuicija
scene, jer za takve stvari treba pru`iti povod i priliku, {to varijantu sa svje`im 1 jaje 4. Pripremqene {nicle pecite na zagrijanom uqu, sa uqe 0,3 govori vam kako se prema kome
Neka vas ne iznenadi nekoli-
ja ne radim. Kao i svaki par i mi imamo nesuglasice, ali ih sirom, odabranim za- 3 ~ena svake strane sedam do osam minuta. ko dana pasivnosti, koju te- vaqa pona{ati. Razum pobje|u-
uvek re{avamo razgovorom. Ne ~ekamo ko }e prvi da popusti. ~inom i jo{ ponekim bijelog {ko podnose pripadnici ovog je. Rje{avate va`an finansij-
Kad neko nije u pravu sam to uvidi i prizna. To je jedini na~in pomno osmi{qenim luka Poslu`ivawe znaka. ski problem.
da odr`ite zdrav odnos u sastojkom. Jelu prilo- 1 ka{ika
vezi - kazala je vodi- `ite kuvano povr}e i nasjeckanog Uz {nicle pripremqene po ovom receptu poslu`ite ku- Bik [korpija
teqka. potpun obrok je tu. per{una vano povr}e (mrkvu, karfiol, brokulu).
Ona je dodala da jo{ ne Vrijeme pripreme ovog 200 g svje`eg (21.4 - 20.5) (24.10 - 22.11)
razmi{qa o braku, ali jela, za ~etiri osobe kravqeg
Savjet CIJENA Veliki novac je u Mu~i vas nenala-
zna da, kada do|e taj tre-
nutak, ne}e praviti kom-
je oko 30 minuta.
1
sira
ka{ika RU^KA igri, ali neka vas ne
iznenadi ukoliko malo zakasni.
`ewe odgovora na neka
pitawa. @alite se prija-
promis izme|u karijere i hqebnih Svje`i kravqi sir dobro ocijedite pa ga zatim umije- Enormne koli~ine stvarala~ke teqima i mudrujete nad sop-
porodice.
- Ni~ega se ne treba
odre}i zbog karijere ili
porodice. To uvek ide je- [nicle od mesa
mrvica
(prezle)
uqe
za pe~ewe
{ajte u meso.

9,4 energije uspijevate da konkreti-


zujete i materijalizujete. Poma-
`ete Strijelcu i [korpiji.
Mo`e se dogoditi da krajem da-
na budete nervno razdra`qivi.
stvenom sudbinom. Kad vam
dobro ide, mawi ste od mako-
vog zrna. Po{to je ovu va{u
osobinu ve}ina prijateqa pro-
zrela, ravnodu{no se odnosi
dno uz drugo i verujem da
se dobrom organizacijom
i svje`eg sira prema va{im problemima.
sve mo`e posti}i. Veru-
jem u qubav i to je jedino Blizanci Strijelac
{to me u vezi interesuje
- izjavila je Jovana. (21.5 - 21.6) (23.11 - 21.12)
Odli~an period za
qubav i u`ivawe u Borba za priznawe i
svim lijepim stvarima, kojima mo} bi}e krunisana uspjehom.

Na putu u svijet odraslih ne znate broja. Do prekida po-


slovne saradwe mo`e do}i
usqed va{eg arogantnog
Ukaza}e vam se iznenadna pri-
lika da jo{ vi{e napredujete u
dru{tvenoj hijerarhiji. Akce-
Ulazak tinejxerki u svijet odraslih `ena ~esto je traumati~no iskustvo i za wih i dr`awa. Niste najpametniji, nat je na planu posla, dok je
pa se shodno tome i pona{ajte. privatnost u drugom planu. Za-
za roditeqe. To su osjetqive godine kada djetetu treba pristupiti na pravi Poku{ajte da se saberete i dovoqni ste partnerom i poro-
na~in, jer }e ih posqedice gre{aka pratiti zauvijek normalno funkcioni{ete. di~nom situacijom.

da ~uju tu|a iskustva, jer ~es- odnos nor mal na i li je pa


to na osno vu to ga do no se stvar, ali samo onda kada je Rak Jarac
odluke. Nikada nemojte da je `eqa obostrana i kada je ona
savjetujete ukoliko ona to ne dobro informisana o svemu (22.6 - 21.7) (22.12 - 20.1)
zatra`i. {ta poslije toga mo`e da se
Trudite se da je ne optu- dogodi. Djevojke ne vole “sa- Poku{ajte da potra- Sputani ste i nesi-
`ujete i da vrijeme koje pro- vr{ene“ uzore i zbog toga ni- `ite savjet prijateqa, gurni kad je u pitawu do-
pod uslovom da ih imate. Ne- no{ewe odluke. Grije{ite kad
vodite sa svojom tinejyerkom kada nemojte sebe da isti~ete
{to ho}ete, ali nemate jasnu pomi{qate da od svega odusta-
bude kvalitetno. Povedite je kao “svijetli primjer“. Budi- predstavu {ta bi to moglo da nete. Glavu gore - niste se uza-
u prodavnicu doweg ve{a i te realni i ispri~ajte kao bude. Problem vas ~ini opre- lud rodili u ovom
zajedno izaberite neki lijep ste “prije tate jako bili za- znim, a kolebqivost samo odu- ambicioznom znaku. Budite to-
model ili u parfimeriju gdje qubqeni u jednog momka koji govla~i stvari. Dobar ga svjesni u svakom trenutku.
}ete zajedno kupiti {minku. vas je ostavio, pa ste patili prijateq, Vaga recimo, mo`e Savjetuje se rad na stvarima
Zatra`ite savjet od we i ne- danima”. Uz povjerewe i po- vam pomo}i i finansijski. koje vra}aju samopouzdawe i
mojte se pona{ati kao da o dr{ku va{a k}erka }e vam se optimizam.
Djevoj~ice se u periodu ni na karakteristikama li- svemu znate najboqe. Nikada rado povjeravati, ali morate
adolescencije mijewaju i psi- ~nosti, nikako na fizi~ki seks ne moj te pred stavqati biti svjesni da }e vi{e raz- Lav Vodolija
hi~ki i fizi~ki, suo~avaju se izgled, savjetuju psiholozi. kao tabu i kada vam se ti - govarati sa svojim drugarica- (21.1 - 19.2)
(22.7 - 22.8)
Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
sa prvim qubavima, prvim ra-
zo~arawima i patwama. Stoga
Nikada nemojte da dozvo-
lite da vidi zaprepa{}ewe
nejyer ka po vje ri, spus ti te
svoje “standarde“, sjetite se
ma, nego sa vama. To je, tako|e,
normalna i prirodna reakci- Ne `elite da vas U vje~itoj potrazi za
je uloga roditeqa na tom putu na va{em licu kada vam ka`e da se vremena mijewaju i da ja, pa poku{ajte da obuzdate okolina vidi kad ste lo{e raznoliko{}u, bi}ete spremni
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3. mnogo ve}a nego {to oni mi- za qubavni sastanak ili neko sada sve ide mnogo br`e i sujetu i qubomoru ako slu~aj- voqe, pa poku{avate da u sa- na razne ludosti. @ivahni ste
sle, ka`u stru~waci i dodaju drugo sli~no iskustvo. Poku- druga~ije. no saznate da wena najboqa mo}i rje{avate goru}a pi- i veseli, tako da djelujete za-
da je tinejyerkama potrebno {ajte da se ne uzbu|ujete dok Ipak, to ne zna~i da joj u prijateqica ve} poznaje de- tawa. Razmi{qate o promjeni razno na okolinu. O~ekuje vas
“vo|stvo“ kako bi na svoj “put razgovarate i da pa`qivo sa- svemu popu{tate. Mora posta- ~ka koji joj se dopada, a da vi mjesta boravka ili o puto- puno lijepih trenutaka, za-
iskustva“ krenule “naoru`a- slu{ate {ta ima da vam ka`e. ti svje sna da je se ksu al ni ne znate ni kako se zove. vawu. Uspjeh posti`ete sporo, nimqivih susreta i aktivnosti.
ne“ po dr{kom i ra zu mi je - ali su rezultati vidqivi, pa Iskoristite pravi momenat da
MLADE eto vaqanog razloga da bude- zavr{ite davno zapo~eti po-
vawem.
te skromniji sa `eqama. sao.
Iako roditeqi ne mogu djevojke vole
da budu samo prijateqi svom da ~uju tu|a iskustva Djevica Ribe
djetetu, ve} prvenstveno auto-
ritet i podr{ka, kada je rije~ Podijelite sa wom pri~e (23.8 - 23.9) (20.2 - 20.3)
o polnom sazrijevawu i ulas- iz va{ih tinejyerskih dana i
ku u svijet odraslih, va`no je zapamtite da to radite zbog Pred vama je izuze- Poku{ajte, ukoliko
da poku{ate da budete druga- we, ne zbog sebe. Nikako ne- tno napet i naporan mo`ete, da se dru`ite sa
ri. mojte da prigovarate re~eni- dan. Iako se u poslu najboqe osobama koje vam prijaju. Ve}
Pomozite va{oj tinejyer- cama kao {to je npr. “u moje snalazite, trenutno i tu ima ste primijetili da vas izvjesna
problema. Sve {to radite za- dru`ewa optere}uju i iscr-
ki da postane osoba puna sa- vrijeme morali smo da slu{a-
htijeva dodatna ulagawa, {to pquju. Na|ite vaqano oprav-
mopo{tovawa i sigurnosti, mo roditeqe, nisu ni znali poja~ava nervozu. Na emoti- dawe da ne budete u dru{tvu
tako {to }ete je ~esto podsje- da smo u pubertetu“, jer }ete vnom planu, mogu}e su nesu- tih osoba. Dan }ete u supro-
KARTING, OR, EVKO, ALIDA, SLOGA, UMAG, TIM, [APA, O, AJAN, KALAS, NEZNATNOST. }ati na wene dobre osobine. tako samo posti}i suprotan glasice nastale kao tnom provesti u praznim pri~a-
Va`no je da budete fokusira- efekat. Mlade djevojke vole posqedica iznevjerenih o~e- ma i pogre{nim
RJE[EWE: KVAS, G, TRAP, ARHANGELA GAVR(ILA), RB, BALKAN, DRI, SOKOLARSTVO, L, PARAVANI, JAO, TU, SJENIK, KIZ, UC, VA[ICA, AKI, R, BETI, ITD,
kivawa. Stoga, oprezno! razmi{qawima.
30 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
VARVARSTVO U IME HRISTOVO
Vatikanska kanxa (11)
(Majska i Krfska deklaracija)

Ispuweno obe}awe
FOTO: ARHIVA

ravnopravnost vjera
DRAGOQUB @IVOJINOVI], DEJAN LU^I] svega, bila cena koju je morao da plati za DA TO PRAVO PRIZNAJU PRAVOSLAVCI-
Trumbi}eva zabele{ka otkriva mnoge, dosa- podr{ku, ma koliko neodre|enu, hrvatskog MA, UKOLIKO BI MONARHIJA PRE@I-
da nepoznate pojedinosti o otporu, prirodi episkopata. Mnogo zna~ajnija bila je ~iwenica VELA RAT I BILA KONSTITUISANA NA
prigovora i omalova`avawu jugoslovenskog pi- da je Trumbi}, odmah po potpisivawu Deklara- FEDERALNIM OSNOVAMA, ILI UKO-
tawa. Neka mi{qewa o politici Vatikana bi- cije kojom se zabrawivao prozelitski rad, dao LIKO BI BILA STVORENA POSEBNA JU-
la su ovim potvr|ena. Gaspari nije mogao da izjavu koja je bila u potpunoj suprotnosti sa GOSLOVENSKA DR@AVA. U prvom slu~aju
prikrije svoje neraspolo`ewe, sumwe i otpor wom. On je toga bio svestan, pa je o prirodi po- pravoslavci bi se na{li u neravnopravnom po-
prema programu donetom na Krfu. Dosledan sete Vatikanu davao neodre|ene izjave. Wegova lo`aju sa katolicima koji su, kao pripadnici
svom stavu, on je odbio da govori o jugosloven- poseta Gaspariju izazvala je o{tre kritike ne- dr`avne vere, u`ivali za{titu i podr{ku
skoj dr`avi i osudio Trumbi}a {to je doveo kih ~lanova Odbora. Poto~wak je osudio Trum- dr`ave. U drugom slu~aju suo~avali bi se sa
Katoli~ku crkvu u podre|en polo`aj. Srbiju i bi }ev ko rak i }u tawe o wego vom is ho du, prozelitski nastrojenim klerom, ~ija je dela-
wenu dinastiju osudio je najo{trijim re~ima, a isti~u}i da je Vatikan bio protivnik ujedi- tnost pretila da izazove sukobe i nemire u
wene dr`avnike prikazao odgovornim za upo- wewa, saradnik Italije i za{titnik Monarhi- zemqi.
trebu metoda sile, intrige i ubistva. je. On je re kao da Va ti kan ni je tre ba lo
U nastojawu da ubla`i neprijateqstvo Ku- pose}ivati, pa svako ko to radi pokazuje da se Papin neuspjeh
rije, Trumbi} je izjavio da je Katoli~ka crkva “osje}a slabim, da nema ni vjere ni pouzdawa, U jesen 1917. godine bilo je o~igledno, iako
stekla {iroke mogu}nosti za svoj prozelitski ni u sebe samoga ni u svoje prijateqe savezni- su mnogi zbog toga `alili, da je papina miro-
rad. U tome je posebno ozna~io muslimane, ~iji ke“. Poto~wak je osetio da je Trumbi} do`iveo vna inicijativa do`ivela neuspeh. Vatikan
Krfska deklaracija je povratak u hri{}anstvo (katoli~anstvo) tre- neuspeh u svojoj misiji, {to je potvrdilo i ipak nije odustao od namere da nastavi sa pod-
balo da uspostavi ravnote`u izme|u Hrvata i uporno }utawe Kurije. Takvo mi{qewe pot- sticawem mirovnih inicijativa, smatraju}i da
ispunila obe}awe dato vrdio je i Vasiqevi}, izjaviv{i da je Gaspari je to pogodan na~in borbe za o~uvawe Monarhi-
Srba. Dosledno hrvatskom dr`avnom pravu i
saveznicima i prava{koj ideologiji, Trumbi} je oblasti u ko- rekao Trumbi}u da }e saslu{ati wegovo izla- je, ukoliko se za to bude pru`ila prilika. Da
gawe, ali da ne namerava da iznese svoj stav. U bi se to postiglo, u Vatikanu su dugo razmatra-
Jugoslovenima u jima su `iveli muslimani prikazao kao hrvat-
decembru 1917. godine Trumbi} je obavestio Jo-
ske, {to je oja~alo wihov polo`aj branilaca li opravdanost objavqivawa nove note i isto-
monarhiji da }e srpska vere. vanovi}a o razgovoru sa Gasparijem, rekav{i da vremeno podsticali ideju o pregovorima izme|u
vlada prihvatiti se on `ivo zanimao za problem ujediwewa. O Monarhije i Italije. Uspeh ovih pregovora do-
Poraz u Vatikanu prozelitizmu nije ni{ta govorio, ali je neis- veo bi do okon~awa rata u tom delu Evrope na
ravnopravnost tri vjere kreno tvrdio da je u Vatikanu sporazum na Krfu osnovi status quo-a, uz neophodne teritorijalne
Trumbi}eva ponuda nai{la je na pre}utno izazvao “povoqan utisak“. Trumbi}eva poseta
odobravawe Gasparija, iako se uzdr`ao da o woj kompenzacije Italiji na ra~un Monarhije....
Vatikanu uskome{ala je mnoge duhove i dopri- …Bez obzira na isku{ewe i otpore, dugo
iznese mi{qewe. Trumbi} je napustio Vatikan, nela razmiricama u Odboru. S druge strane,
a da nije dobio ni{ta zauzvrat za obe}awe da }e vremena je izgledalo da }e Vatikan ostvariti
predstavqala je napu{tawe jednog od osnovnih svoje namere. Me|utim, italijanska vlada, pre
prozelitska delatnost u novoj dr`avi biti na~ela Deklaracije, a to je bila ~iwenica koja
Katoli~ka hijerarhija i omogu}ena. Gaspari je bio nepokolebqiv, a po- svega Sonino, odlu~no se suprotstavila papi-
je imala dalekose`ne posledice. nim inicijativama, tvrde}i da bi one dovele do
kazao je da je bio spretniji diplomata od Trum-
katoli~ke stranke nisu bi}a. Trumbi}eva poseta Vatikanu predstavqala politi~kog rasula i slabqewa savezni~kih re-
bile sklone da to pravo je politi~ki i diplomatski poraz. Ona je, pre VATIKAN PRIHVATA dova. Poraz italijanskih armija u bici kod Ko-
ustupawe zapadne Istre i ba ri da (24. okto bar - 15. no vem bar 1917)
priznaju pravoslavcima, Trsta Italiji potvrdio je opravdanost Soninovih upozorewa.
ukoliko bi monarhija Ujediwewe savezni~kih snaga i stvarawe Vrho-
vnog ratnog saveta, kome su se uskoro prikqu~i-
pre`ivjela rat i bila KRFSKA DEKLARACIJA ISPUNILA le i SAD, predstavqali su odgovor na krizu
JE OBE]AWE DATO SAVEZNICIMA I
konstituisana na Interesi
izazvanu doga|ajima u Rusiji i italijanskim
JUGOSLOVENIMA U MONARHIJI DA ]E porazom. U Italiji i drugim zemqama bilo je
federalnim osnovama SRPSKA VLADA PRIHVATITI RAVNO- prisutno uverewe da }e nova vlada Vitorija
Tokom 20. vijeka o doga|ajima na jugoslovenskim PRAVNOST TRI VERE, iako je odluku o to-
ili ukoliko bi bila prostorima postojala su i razli~ita mi{qewa i me donela jo{ u prvim mesecima rata. Na taj
Orlanda zakqu~iti kompromisan mir sa Mo-
narhijom. Jo{ pre po~etka vojne ofanzive, pa-
stvorena posebna stavovi. Kroz te stavove do{lo se i do novih sa- na~in versko pitawe re{eno je u skladu sa pin poverenik stavio je Orlandu, tada ~lanu
znawa o dr`awu Vatikana i li~nosti koje su bile obostranim `eqama. Jugoslovenski odbor
jugoslovenska dr`ava na wegovom vrhu, a koji se odnose na Jugoslaviju i
vlade, do znawa da Vatikan prihvata italijan-
se zalagao za versku ravnopravnost u `eqi ske teritorijalne aspiracije, iako ne u onom
wene narode. Vatikanska kanxa (prvi dio kwige) da obezbedi podr{ku katoli~kog klera u obimu koji je predvideo Londonski pakt. To se
je opomena da papstvo ne treba potcjewivati. To Hrvatskoj i Sloveniji. SA SVOJE STRANE svodilo na ustupawe zapadne Istre i Trsta
je imperija koja ostvaruje svoje interese pod pla- KATOLI^KA HIJERARHIJA I KATO- Italiji.
{tom qubavi i u ime Hristovo. LI^KE STRANKE NISU BILE SKLONE (Nastavi}e se)

8. april 217. godine 8. april 1929. godine 8. april 1973. godine

Ubijen Ro|en Umro


Marko {ansower Pablo
Aurelije @ak Brel Pikaso
217 - Ubijen je rimski car sebno u provincijama, 212. 1929 - Ro|en je @ak Brel, muzi~ke stvaraoce {irom 1973 - Umro je {panski sli- ~ari podijelili na nekoliko
Karakala Marko Aurelije, dao je puno gra|ansko pravo francusko-belgijski {an- svijeta. kar, vajar, kerami~ar i deko- faza: plavu, ru`i~astu, crnu,
jedan od najbrutalnijih vla- svim stanovnicima Rimskog sower. Iako ro|eni Belgijanac ve- rater Pablo Ruis Pikaso, kubisti~ku i nadrealisti~ku.
dara u rimskoj istoriji. Sa carstva koji su ro|eni kao Wegovi hitovi “Ne me quitte }i dio `ivota proveo je u osniva~ kubizma, jedan od Revolucionarne kubisti~ke
ocem Septimijem Severom slobodni (Constitutio Antoni- pas“, “Amsterdam“, “Mathil- Parizu, da bi posqedwe go- najzna~ajnijih slikara 20. slike, po~ev od “Gospo|ica iz
vladao je od 198. do 211, a niana). Zbog brutalnosti svo- de“, postali su svojevrsni dine pro`ivio u Francuskoj vijeka. Slikarstvo je u~io u Aviwona“ iz 1907. donijele
potom sam, krajwe surovo, je vladavine Aurelije i nije spomenici frankofonske ba- Polineziji, gdje je i sa- rodnoj [paniji, a od 1904. su mu svjetsku slavu. Nasli-
pogubiv{i ~ak i brata, dok i mogao druga~ije da zavr{i {tine, a Brelovi tekstovi, hrawen, nedaleko od groba je stalno `ivio u Parizu. kao je “Gerniku“, sliku na ko-
sam nije ubijen 217. Da bi ve} je morao da bude ubijen ali i rijetko sugestivan nas- francuskog slikara Pola Go- Naslikao je vi{e od 18.000 joj je prikazao tragi~nu
ubla`io nezadovoqstvo, po- od strane podanika. tup, inspirisali su brojne gena. slika koje su likovni kriti- sudbinu svoje otaxbine.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 31

OP]INA RAVNO
Na osnovu Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik grada Bawaluka”, broj 16/07) i raspisuje
Odluke Gradona~elnika grada Bawaluka o raspisivawu javnog oglasa broj 12-0-
589/10, od 31.3.2010. godine, Komisija imenovana rje{ewem Gradona~elnika grada JAVNI OGLAS
Bawaluka broj 12-0-590/10 od 31.3.2010. godine, o b j a v q u j e za podno{ewe prijava za dodjelu donacije-pomo}i u gra|evinskom materijalu za izgradwu
i sanaciju stambenih jedinica
Na osnovu Programa rje{avawa problema - Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijer-
JAVNI OGLAS raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za atno prebivali{te (spontani povratak) i
2010. godinu planirana su sredstva za op}inu `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog
o dodjeli privremenih lokacija za postavqawe Ravno u iznosu od 50.000,00 KM namijewena stambenog minimuma.
fri`idera za prodaju sladoleda u Bawaluci, prema za pomo} u izgradwi i sanaciji stambenih - Korisnik pomo}i pripada odre|enim
kriterijumu NAJVI[E CIJENE jedinica. skupinama, kao {to su:
Pravo podno{ewa prijava za dodjelu a) socijalne kategorije,
donacije (pomo}i) imaju povratnici (Srbi). b) osobe sa invaliditetom,
PREDMET DODJELE : c) nezaposlene osobe,
Uslovi na osnovu kojih }e se vr{iti odabir d) deficitarni kadrovi,
LOKACIJE u ulicama kako slijedi: prioritetnih korisnika pomo}i su: e) samohrani roditeqi,
1. Ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a (kod slasti~arne “Mawa”) – lokacije broj 1, Op}i kriteriji za utvr|ivawe potencijal- f) maloqetna djeca bez roditeqskog
2 i 3. nih korisnika pomo}i za izgradwu i starawa,
2. Ulica Bana Milosavqevi}a - lokacije broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. sanaciju stambenih jedinica su: g) penzioneri;
1. Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, h) porodice poginulog borca,
NAMJENA LOKACIJE : raseqena osoba u BiH ili povratnik, i) porodice nestalih osoba i biv{i lo-
2. Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za gora{i.
PRODAJA INDUSTRIJSKI PROIZVEDENOG-TVORNI^KI PAKOVANOG povratkom, - Korisnik pomo}i boravi u kolektivnom
SLADOLEDA. 3. Utvr|en je status vlasni{tva ili sta- smje{taju (tranzitno-prihvatni i kolektivni
narsko pravo nad stambenom jedinicom ko- centri), alternativnom smje{taju ili ost-
VRSTA PRIVREMENOG OBJEKTA : risnika pomo}i, koja je predmet varuje pravo na alternativni smje{taj.
FRI@IDER rekonstrukcije. - Broj i starosna dob ~lanova porodice koris-
4. Korisnik pomo}i je na dan 30.4.1991. go- nika pomo}i koji su se prijavili za dobivawe
dine imao prebivali{te u stambenoj je- pomo}i za rekonstrukciju i povratak u BiH.
VELI^INA LOKACIJE : dinici koja je predmet rekonstrukcije, Obaveza podnosioca prijava za dodjelu
- 1,20H0,60m(0,72m2). 5. Stambena jedinica koja je predmet rekon- donacije (pomo}i) namijewene za izgradwu-
strukcije smatra se neuslovnom za stanovawe sanaciju stambenih jedinica je da li~no
PO^ETNA CIJENA : u skladu sa utvr|enim standardima o mini- obezbijede potrebnu dokumentaciju.
mumu stambenih uslova, Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e
- 1,50 KM/1m2 za 1 dan. 6. Korisnik pomo}i (nosilac doma}instva i biti uzete za razmatrawe i rangirawe.
~lanovi wegovog doma}instva) od 1991. go- Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog
NA^IN DODJELE : dine nemaju na teritoriji BiH drugu stam- oglasa se predaje li~no ili preporu~eno
- prema kriterijumu najvi{e cijene. benu jedinicu koja se smatra uslovnom za putem po{te na adresu: Op}ina Ravno, Trg
stanovawe, u skladu sa utvr|enim standard- don Ivana Musi}a bb, 88370 Ravno, sa naz-
PRAVO U^E[]A : ima o minimumu stambenih uslova nakom: ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ.
7. Korisnik pomo}i nije primio pomo} u Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana ob-
- sva pravna lica registrovana za proizvodwu, distribuciju i prodaju industrijski rekonstrukciji, dovoqnu da zadovoqi javqivawa.
proizvedenog-tvorni~ki pakovanog sladoleda sa sjedi{tem u Bawaluci. utvr|ene standarde o minimumu stambenih Prijedlog rang liste o izboru potencijal-
- od javnog nadmetawa }e biti iskqu~eni ponu|a~i koji zakqu~no sa 12.4.2010. uslova. nih korisnika pomo}i bi}e objavqen na
godine ne izmire svoja dugovawa po ovom osnovu i dokaze ne predo~e u sobu broj Ispuwavawe dole navedenih posebnih kri- oglasnoj plo~i Op}ine Ravno u roku od 10
226/II. terija slu`i komisiji za odabir korisnika dana od dana isteka roka objave oglasa.
na op}inskom nivou kao osnov za procjenu Na~elnik
potreba potencijalnih korisnika pomo}i: Andrija [imunovi}
PRAVILA NADMETAWA :
- prije javnog nadmetawa u~esnik je obavezan uz PRIJAVU prilo`iti MI-
[QEWE sanitarne inspekcije - ne starije od mjesec dana (Odjeqewe za inspekcij- “STARI GRAD” AD ZVORNIK
ske poslove grada Bawaluka) i rje{ewe o upisu u sudski registar, te u PRIJAVI BROJ: 30/10
navesti konkretnu lokaciju (ulica i broj lokacije) i ponuditi najvi{i iznos u KM Datum: 7.4.2010. godine
za 1 dan po 1 m2. Svi prilozi uz prijavu moraju biti ORIGINAL ili OVJERENA
KOPIJA. Na osnovu ~lana 62 i 246 a u vezi sa ~lanom 61 Zakona o preduze}ima (“Sl. gl. RS“ broj
- jedno lice se mo`e prijaviti na jednu ili vi{e lokacija sa pojedina~nim ponu- 24/98, 62/02, 38/03, 97/04), ~lana 26 Statuta i ~lana 13 Poslovnika o radu Skup{tine,
Upravni odbor Dru{tva saziva
dama (prijavama) za te lokacije.
- ako jedno lice za jednu lokaciju podnese dvije ili vi{e ponuda (prijava) iste se SEDMU REDOVNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARSKOG DRU[TVA
ne}e razmatrati i bi}e odba~ene. “STARI GRAD” ZVORNIK
- lokacije se dodjequju za sezonu 2010. god. (zakqu~no sa 30.9.2010. god.).
- na~in pla}awa }e naknadno odrediti nadle`ni organ. Sedma redovna sjednica Skup{tine Akcionarskog dru{tva “Stari grad” Zvornik
- lice koje dobije lokaciju u postupku javnog nadmetawa je du`no da u roku od 5 (pet) odr`a}e se 29. aprila 2010. godine (~etvrtak) u prostorijama Poslovne zgrade “Met-
dana od dana objavqivawa zakqu~ka na oglasnoj tabli, podnese zahtjev nadle`nom alno” a.d. Zvornik u Zvorniku, Karakaj 143E sa po~etkom u 12 ~asova
organu radi izdavawa rje{ewa o zauzimawu javne povr{ne za predmetnu lo- Za sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i
kaciju.
DNEVNI RED
PREUZIMAWE PRIJAVA I UVID U URBANISTI^KO-TEHNI^KE USLOVE
LOKACIJA :
Obrasci za podno{ewe prijave i urbanisti~ko-tehni~ki uslovi lokacija se preuzi- 1. Utvr|ivawe punova`nog sastava Skup{tine i izbor zapisni~ara.
maju u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka, kancelarija broj 226/II u vremenu 2. Usvajawe zapisnika sa {este redovne sjednice Skup{tine od 12.2.2009. godine.
od 11 do 14 ~asova. 3. Razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora.
4. Imenovawe ~lanova Upravnog odbora.
KRITERIJUM NAJVI[E CIJENE: 5. Razrje{ewe ~lanova Nadzornog odbora.
Redoslijed prvenstva se odre|uje prema VISINI PONU\ENOG IZNOSA. Ako su, 6. Imenovawe ~lanova Nadzornog odbora.
7. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2006, 2007, 2008 i 2009.
dva ili vi{e ponu|a~a ponudili isti najvi{i iznos, prvenstvo ima onaj ponu|a~
godinu.
~ija je PONUDA RANIJE PRISPJELA.
8. Dono{ewe odluke o izgradwi i prodaji nekretnine preduze}a po ponudi preduze}a
Delta Maxi group.
PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETAWA : 9. Razmatrawe informacije o teku}im pitawima iz poslovawa Dru{tva.
Prijave sa potrebnim prilozima se predaju u Administrativnoj slu`bi grada Bawa-
luka, kancelarija broj 14, zakqu~no sa danom 14.4.2010. godine do 12 ~asova. Ponuda NAPOMENA:
sa popuwenom prijavom i potrebnim prilozima se dostavqa putem zatvorene koverte
sa naznakom: PONUDA ZA LOKACIJU FRI@IDERA-NE OTVARAJ. - Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini imaju akcionari koji posjeduju akcije
Neblagovremene, nepotpune i neta~no popuwene prijave se ne}e razmatrati i bi}e prema izvje{taju Centralnog registra hartije od vrijednosti.
odba~ene. - Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena od nadle`nog organa ili
Otvarawe ponuda uz prisustvo zainteresovanih }e se odr`ati dana 14.4.2010. godine ovla{tenog lica Dru{tva.
u kancelariji broj 226/II u 13 ~asova. - Odsutni akcionari mogu glasati pismenim putem u skladu sa Zakonom.
Rezultati javnog nadmetawa }e se objaviti zakqu~kom na oglasnoj tabli Admini- - Materijali iz prijedloga dnevnog reda bi}e dostupni u~esnicima Skup{tine u
strativne slu`be u roku od 5 dana od dana zakqu~ewa oglasa. sjedi{tu Dru{tva od 15.4.2010. god.
- U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana ponovna Skup{tina }e se
odr`ati 5.5.2010. godine, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.
INFORMACIJE :
Molimo Vas da planirate svoje vrijeme kako biste mogli prisustvovati ovoj sjednici.
Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetawa mogu se dobiti li~no
u kancelariji broj 226/II ili putem telefona broj 244-526. UPRAVNI ODBOR
32 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

OSNOVNI SUD U PRWAVORU


BROJ: 78 0 P 002272 05 P
Dana: 30.3.2010. godine
Osnovni sud u Prwavoru i to sudija Dragana [vraka-Pani}, u pravnoj stvari tu`ioca Cepi}
Mustafe, sina Sulejmana, iz Prwavora, ulica B. ]opi}a, protiv tu`ene Pani} Suzane, k}eri
U okviru projekta “Protivminske aktivnosti i socio-ekonomski razvoj u op{tinama Stolac i Ber- Nedeqka, sa posledwim poznatim prebivali{tem u Prwavoru, ulica B. ]opi}a b.b., i
kovi}i“, a u skladu sa Memorandumom o razumijevawu potpisanom izme|u: [vajcarske agencije za
razvoj i saradwu (SDC), Op{tine Stolac, Op{tine Berkovi}i i neprofitne organizacije Handicap boravi{ta na adresi Kotor Varo{, ulica Cara Lazara broj 24, radi raskida ugovora o poklonu
International u ciqu realizacije malih projekata infrastrukture, Handicap International objavquje: v.s. 10.000,00 KM, u skladu sa ~lanom 62. stav 2. ZPP, u vezi sa ~lanom 70., a na osnovu ~lana
348. Zakona o parni~nom postupku, objavquje
OTVORENI JAVNI POZIV OGLAS
za dostavqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a
Tu`enoj Pani} Suzani, k}i Nedeqka, sa posledwim poznatim prebivali{tem u Prwavoru,
PREDMET PONUDE ulica i boravi{ta na adresi Kotor Varo{, ulica Cara Lazara broj 24 , dostavqa se tu`ba
LOT 1 Nabavka i isporuka* 460 m3 betona MB 20 na lokacije u op{tinama Stolac i Ber- tu`ioca Cepi} Mustafe, sina Sulejmana, iz Prwavora, ulica B. ]opi}a, koja je zaprimqena
kovi}i navedene u tenderskoj dokumentaciji. kod ovoga suda dan 3.5.2005. godine i zavedena pod poslovni broj 78 0 P 002272 05 P a radi ra-
Krajwi rok za nabavku i isporuku predmeta ponude je 4.6.2010. godine.
skida ugovora o poklonu, koji je zakqu~en pred Osnovnim sudom u Prwavoru, dana 15.03.1994. go-
PRAVO U^E[]A dine, i zaveden pod DN broj 141/94, na osnovu koga se tu`ena upisala kao vlasnik i posjednik
Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koje su predmet nekretnina na kojima je sagra|ena porodi~no stambena zgrada i to u zk. Ul. Broj 891 i 802 k.o.
ovog poziva (u daqem tekstu ponu|a~). Prwavor, i PL br. 2097 k.o. Prwavor. U tu`bi se navodi da je u pomenutom ugovoru navedeno da
Detaqan opis sadr`aja ponude dostupan je u tenderskoj dokumentaciji. je tu`ena vanbra~na supruga tu`iteqa, a da tu`iteq i tu`ena nisu imali zajednicu `ivota, jer
Besplatna tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na slu`benoj web stranici Handicap Interna- je ista `ivjela sve do zakqu~ewa Ugovora o poklonu kod svojih roditeqa u K. Varo{u, a do
tional-a: www.hi-see.org ili u kancelarijama Handicap International-a na dvije lokacije, svakim radnim zakqu~ewa spornog ugovora do{lo je u vrijeme ratne situacije kada je tu`iteq imao velikih
danom od 9 do 16 sati za vrijeme trajawa javnog poziva: problema koji su bili prouzrokovani posjedovawem imovine, koji je bio prinu|en da zbog
razli~itih prijetwi otu|i, a istinska voqa za otu|ewe imovine nije postojala, niti je posto-
Mostar: Bulevar narodne revolucije 27A, tel: 036 558 350 jala voqa za prenos imovine sa imena tu`iteqa na ime tu`ene, pa tu`iteq predla`e da sud po
Sarajevo: Hakije Kulenovi}a 22, tel: 033 266 880 provedenom postupku donese presudu da se raskida ugovor o poklonu zakqu~en izme|u tu`iteqa
Tenderska dokumentacija sadr`i uputstvo o tra`enoj dokumentaciji, detaqan opis sadr`aja ponude, Cepi} Mustafe i tu`ene Pani} Suzane, te da je tu`ena du`na predati tu`itequ u posjed i ra-
spisak lokacija (sela) u op{tinama Stolac i Berkovi}i, te koli~ine i termine isporuka po lokaci- spolagawe nekretnine upisane u zk. Ul. Br. 891 i 802, k.o. Prwavor i PL br. 2097, k.o. Prwa-
jama (orijentaciona dinamika isporuke). vor, zajedno sa porodi~no stambenom zgradom, koja je sagra|ena na navedenim nekretninama.
PODNO[EWE I OTVARAWE PONUDA Tu`enoj se uz tu`bu dostavqaju prilozi i to: zapisnik sastavqen pred Osnovnim sudom u Prwa-
Ponude obra|ene u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponu|a~i voru dana 15.3.1994. godine, na kome su tu`ilac i tu`ena dali ugovor o poklonu, koji je zaveden
su obavezni da dostave najkasnije do 23.4.2010. godine do 14 sati, u jednom primjerku na jednom od
slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. pod DN br. 141/94, zakqu~ak o dozvoli izvr{ewa kojim je utvr|eno da je odluka komisije za imo-
Ponu|a~ je du`an da dostavi ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena vinske zahtjeve raseqenih lica i izbjeglica br. 212-135-1/1, od 16.10.2001. postala izvr{na i da
slu`benim pe~atom ponu|a~a. Na predwoj strani koverte ponu|a~ je du`an da nazna~i: se dozvoqava weno izvr{ewe, te da }e se tra`iocu izvr{ewa Cepi} Mustafi predati u posjed ne-
kretnine upisane u PL br. 2097, k.o. Prwavor, te da je izvr{enik Pani} Suzana iz Prwavora, i
NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA - ponuda za nabavku i isporuke betona. odluka komisije za imovinske zahtjeve lica i izbjeglica, broj 212-135-1/1 od 16.10.2001. kojom se
Na pole|ini ponu|a~ }e navesti svoje podatke (naziv, adresa, telefon). potvr|uje da je 01.04.1992. godine Cepi} /Sulejmana/ Mustafa bio savjestan posjednik nekretnina
k.~. br. 450 i 451, iz PL br. 2097 k.o. Prwavor-Prwavor, i zgrade i stambeno poslovne zgrade
Ponude se mogu dostaviti li~no ili po{tom-preporu~eno u jednom originalnom primjerku na adresu: izgra|enih na tim parcelama, te da nosilac prava uz prezentaciju ove odluke mo`e stupiti u po-
Handicap International sjed ozna~enih nekretnina u roku odre|enom zakonom o izvr{ewu odluka komisije.
Bulevar narodne revolucije 27A
88 000 Mostar Tu`enoj se uz tu`bu dostavqa i dopis da je pred Osnovnim sudom u Prwavoru zaprimqena tu`ba
Sve ponude koje pristignu iza roka navedenog u ovom oglasu ne}e se razmatrati. dana 3.5.2005. godine koja je zavedena pod brojem 0 P 002272 05 P i kojom se tu`ena poziva da u
Tenderska komisija koju imenuje direktor Handicap International-a }e u roku od 7 dana po isteku roku od 30 dana, od prijema nazna~ene tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, saglasno
oglasa obavijestiti u~esnike o rezultatima tendera. ~lanu 70 ZPP, da odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati ozna~ewe suda, ime i pre-
Terenske posjete lokacijama (selima) u op{tinama Stolac i Berkovi}i koje su navedene u tenderskoj zime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka,
dokumentaciji, bi}e organizovane na zahtjev dvije ili vi{e zainteresovanih strana u periodu tra- sadr`inu izjave i potpis podnosioca, da je prema ~lanu 62. stav 2. ZPP odgovor na tu`bu obave-
jawa javnog poziva. zan, i da u koliko je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa sud }e u smislu
~lana 182. ZPP donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev ( presuda zbog propu{tawa)
TRO[KOVI PONUDE protiv koje nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we
Handicap International ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa, te zadr`ava pravo da stawe, saglasno odredbama ZPP, da u odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i procesne prigovore
prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude (prigovor mjesne nadle`nosti) koji se mo`e ista}i samo u odgovoru na tu`bu, i izjasniti se da
u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima.
li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ako osporava tu`beni zahtjev u odgovoru moraju biti
VREDNOVAWE PONUDA sadr`ani razlozi iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`ena zasniva
Sve ponude }e najprije biti razmatrane po cjelovitosti tra`ene dokumentacije. Vrednovawe ponuda svoje navode, dokaze kojima utvr|uje ove ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog i da u odgo-
}e se izvr{iti po kriterijima ekonomski najpovoqnije ponude: kvalitet, cijena, tehni~ka sposob- voru na tu`bu mo`e da podnese protivtu`bu ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zah-
nost, datum i period isporuke (Napomena: isporuka* podrazumijeva da je jedini~na cijena m3 betona tjevom i ako se ti zahtjevi mogu prebiti, ili ako se protivtu`bom tra`i ure|ewe nekog prava
MB 20 ukupna cijena m3 betona i transporta do lokacija navedenih u tenderskoj dokumentaciji te ili pravnog odnosa, od ~ijeg postojawa ili nepostojawa zavisi u cjelini ili djelimi~no odluka
se zbog toga stavka transport ne mo`e zasebno navesti u ponudi. Tako|e je potrebno napomenuti da suda o tu`benom zahtjevu, a sve u dovoqnom broju primjeraka za sud i
se radi o sanaciji ve} postoje}ih dionica puteva na lokacijama navedenim u tenderskoj dokumenta- protivnu stranku sa pozivom na broj 78 0 P 002272 05 P.
ciji).
Handicap International, mo`e po potrebi, tra`iti od ponu|a~a dodatne informacije koje se mogu kori- Obavje{tava se tu`ena da se dostavqawe pismena smatra izvr{enim
stiti u procesu odlu~ivawa.
Dodatne informacije na tel. 036 558 350 - Mirna Kajgana protekom roka od 15 dana, nakon dana objavqivawa oglasa.

REPUBLIKA SRPSKA MasterWood d.o.o.


BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA GRAD BAWA LUKA
MINISTARSTVO MINISTARSTVO GRADONA^ELNIK
Mag. put BL-Prijedor
SPOQNE TRGOVINE I VANJSKE TRGOVINE I ADMINISTRATIVNA SLU@BA Prijedor
EKONOMSKIH ODNOSA EKONOMSKIH ODNOSA Odjeqewe za prostorno ure|ewe 052 346-290 direktor
052 346-291 komercijala
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; 052 346-292 faks
BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND faks:+387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba
ECONOMIC RELATIONS objavquje
Na osnovu ~lana 35. i 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine KONKURS
– Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
Broj: 07-2- broj 28/07) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti Radno mjesto: Rukovodilac sektora proizvodwe namje{taja
izgra|ena i pu{tena u rad samo ako imaju ekolo{ku dozvolu od masiva
Sarajevo, 7.4.2010. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06) Grad
Bawa Luka, Administrativna slu`ba, Odjeqewe za pros- Lokacija: Proizvodna hala u Kozarcu, PRIJEDOR
torno ure|ewe, obavje{tava zainteresovanu javnost
Opis radnog mjesta: Rukovo|ewe na poslovima proizvodwe
“U skladu sa ~lanom 6. stav 2. Pravila za kon- O PODNO[EWU namje{taja od masiva
sultacije u izradi pravnih propisa (“Slu`beni glas- ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE Uslovi za prijavu:
nik BiH”, broj 81/06) i ~lanom 23. Uputstva o na~inu
izrade i postupku dono{ewa tehni~kih propisa
EKOLO[KE DOZVOLE ZA 1. Diploma [umarskog fakulteta, prednost imaju kandi-
dati smjera finalna prerada drveta.
(“Slu`beni glasnik BiH”, broj 35/06) Ministarstvo Kotlovnicu u stambeno-poslovnom objektu, lamela 3, izme|u 2. Radno iskustvo na poslovima rukovo|ewa u proizvodwi
spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH poziva na ulica Prote Nikole Kosti}a, Sredwo{kolske i Dragana min. 5 god.
dostavu komentara na prednacrt Naredbe o neau- Bubi}a, u Bawoj Luci.
tomatskim vagama, koja je objavqena na web stranici Podnosilac zahtjeva: “MILO[-IMPEX“ d.o.o. Bawa Luka Opis prijave:
Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Prijava se mo`e podnijeti u slobodno pisanoj formi putem
Dana 5.3.2010. godine podnosilac zahtjeva “MILO[-IMPEX“ e-mail:masterwoodpd@yahoo.com, sa li~nim podacima o pod-
www.mvteo.gov.ba, Spoqnotrgovinske komore BiH nosiocu, stru~noj spremi - smjeru, podacima o radnom is-
d.o.o. Bawa Luka, kao investitor, predao je Odjeqewu za
www.komorabih.ba i Instituta za mjeriteqstvo prostorno ure|ewe zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole. kustvu, poznavawu rada na ra~unaru itd., ili na faks.
www.met.gov.ba.
Komentari se mogu dostaviti na e-mail adresu: Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u za- Kontakt osoba:
ce-info@komorabihba.“ htjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u Dragoslav [iqak, direktor
prostoriji broj 218, Administrativne slu`be Grada Bawa
Luka, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog Adresa slawa:
obavje{tewa. email:masterwoodpd@yahoo.com
faks.: 052 346-292
SEKRETAR MINISTARSTVA U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti Odje-
Hamdo Tiwak qewu za prostorno ure|ewe mi{qewe o zahtjevu i Napomena:
prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. Konkurs ostaje otvoren do popuwavawa radnog mjesta.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 33

REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI


OSNOVNA [KOLA “JOVAN DU^I]“ [EKOVI]I Broj:71 0 Ps 021768 08 Ps
Broj: 301/10 Bawa Luka, 17.11.2009. godine
Dana, 7.4.2010. godine
OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI i to sudija Igor Dabi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari
tu`iteqa Raiffeisen Bank Dd BiH Glavna filijala Bawaluka, protiv tu`enog Lf Grupa Doo
Na osnovu ~lana 127, stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni Lakta{i, Slatina bb, zastupana po direktoru Vukasovi} Ne|eqku, Vukasovi} Ne|eqko, iz
glasnik Republike Srpske”, broj: 74/08), i ~lana 2 stav 2. i 3. i ~lana 3. Pravilnika o Lakta{a, Slatina bb, i ICN Derventa Doo Derventa, ul. Marije Bursa} bb, zastupan po direktoru
uslovima i na~inu izbora direktora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj Vukasovi} Spiridonu, radi duga, v.s. 3.190,09 KM dana 17.11.2009. godine, donio je slijede}u:
112/09), [kolski odbor Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ [ekovi}i, raspisuje:
PRESUDU
zbog propu{tawa
KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole “Jovan Du~i}“ [ekovi}i Obavezuje se tu`eni LF Grupa Doo Lakta{i, Vukasovi} Ne|eqko iz Lakta{a i ICN Der-
venta Doo Derventa da tu`itequ Reiffeisen bank DD BiH glavna filijala Bawaluka po
1. Direktor {kole – 1 izvr{ilac osnovu ugovora o dugoro~nom kreditu broj 3000/2004 od 15.03.2004. godine solidarno isplate
na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama ukupan iznos od 3.190,09 KM sa zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od dana podno{ewa tu`be tj. 10.09.2008. godine, pa do isplate, uz na-
USLOVI: knadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 475,50 KM, a sve u roku od 30 dana pod
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispuwavaju i posebne prijetwom prinudnog izvr{ewa.
uslove i to:
- da imaju zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, Obrazlo`ew e
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu,
- da imaju najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, Tu`iteq je dana 10.08.2009. godine podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga.
U tu`bi tu`iteq navodi da je tu`iteq sa I-tu`enim zakqu~io ugovor o dugoro~nom kreditu
- da nisu osu|ivani pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv kojim je tu`ilac odobrio i isplatio I-tu`enom kredit u iznosu od 19,500,00 KM, sa rokom
wih ne vodi krivi~ni postupak, vra}awa od 48 mjeseci, da su instrumenti obezbje|ewa otplate ovog kredita i potra`ivawa
- da imaju predlo`en program rada i isti~u se u realizaciji i organizaciji VOR-a u 5 mjenica I-tu`enog, ugovor o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i II-tu`enog, i ugovora o
{koli, jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i III-tu`enog, da I-tu`eni neuredno izvr{ava svoje oba-
veze, te zakqu~no sa 12.08.2008. godine duguje iznos od 3.190,09 KM.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske” Kao dokaz svojih tvrdwi tu`iteq je sudu prilo`io ugovor o dugoro~nom kreditu broj
Bawa Luka. 3000/2004, ugovor o jemstvu zakqu~en izme|u tu`iteqa i II-tu`enog, ugovora o jemstvu
Imenovawe direktora se vr{i na period od 4 godine. zakqu~en izme|u tu`iteqa i III-tu`enog, izvod iz ovjerene kwige banke, opomena pred blo-
kirawe ra~una od 20.03.2008. godine.
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta i to: diplomu o Kako tu`eni neuredno izvr{ava svoje obaveze, te je ostao du`an navedeni iznos, to tu`iteq
zavr{enoj stru~noj spremi, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, predla`e da sud donese makar i zbog propu{tawa presudu kao u izreci.
Sud je poku{ao dostaviti tu`bu na odgovor tu`enima, za I i II-tu`enu pismeno je vra}eno s
va`e}u Licencu za VOR ili dokumenta kojim dokazuje da ispuwavaju uslove za izdavawe napomenom “da vi{e ne postoje na datoj adresi“, dok je III-tu`eni uredno primio, a nije do-
licence u skladu sa propisima osnovnog obrazovawa, potvrdu o radnom iskustvu, stavio odgovor na tu`bu u zakonskom roku.
qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa djecom, uvjerewe da nisu Sud je dostavu za I i II-tu`enu izvr{io putem objavqivawa oglasa u dnevnim novinama, te
osu|ivani pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, uvjerewe da se ne vodi putem OTS-a a sve je u~iweno dana 11.09.2009. godine i dana 25.09.2009. godine, a u smislu
krivi~ni postupak, prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem odredbe ~lana 348. ZPP-a.
periodu, preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavni~kog vije}a {kole u kojoj su Kako tu`eni u zakonskom roku nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu, a tu`iteq je
kandidati zaposleni, kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ost- predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, a I i II-tu`eni su tu`bu na odgovor primili
varenim rezultatima u radu. dana 11.09. i 25.09.2009. godine a III-tu`eni dana 22.09.2008. godine, to je sud na osnovu na-
voda iz tu`be i prilo`enih dokaza utvrdili da je tu`beni zahtjev tu`iteqa osnovan, pa je u
Dokumenta slati na adresu: Osnovna {kola “Jovan Du~i}“ [ekovi}i, ul. Prote Mateje smislu odredbi ~lana 182. stav 1. ZPP-a odlu~io kao u izreci presude.
Nenadovi}a br. 5. 75450 [ekovi}i (sa naznakom za konkurs za direktora). Tel: 056/653- Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. i ~lana 387.
206. ZPP- a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 300,00 KM i odluku u iz-
Nepotpune i neblagovremene prispjele prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. nosu od 100,00 KM, te tro{kovi objavqivawa oglasa u iznosu od 175,50 KM, {to ukupno iz-
nosi 475,50 KM, koliko je sud i dosudio.
Predsjednik [kolskog odbora
Slavko [iv~i} Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoqena `alba,
ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog
za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana
Drvna industrija “Borja” od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao
akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli} propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to
Tesli}; 5.4.2010. godine saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana
propu{tawa. Sudija
Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 26.3.2010. godine, Drvna industrija “Borja” ak- Igor Dabi}
cionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, objavquje;
Napomena: Dostavqawe presude se smatra izvr{enim protekom 15 dana od dana objavqi-
OGLAS vawa iste u dnevnim novinama i putem OTS-a.
za prodaju nekretnina, vlasni{tvo i posjed Drvne industrije “Borja” akcionarsko
dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, putem javnog nadmetawa;

Na lokalitetu Tesli} – grad;


K.O. Tesli} Grad, list nepokretnosti – izvod broj 467/10;
1. – k.~. broj 1335/2, Prometna, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 197 m2,
stalni objekat izgra|en sa dozvolom,
Prometna, zemqi{te uz privrednu zgradu, povr{ine 1.638 m2, po novom operatu, {to odgovara
k.~. broj 1335/2, iz Zk. ulo{ka broj 465, K.O. Tesli} Grad, po starom operatu, po po~etnoj ci-
jeni od 110.000,00 KM i
2. – k.~. broj 1249, Sime Lozani}a, zemqi{te uz privrednu zgradu, povr{ine 2.838 m2,
- zgrada broj 1. Sime Lozani}a, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 126 m2,
- zgrada broj 2, Sime Lozani}a, pomo}na zgrada u privredi, povr{ine 4 m2, zgrada broj 1 i 2 su
stalni objekti izgra|eni sa dozvolom, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 1249/0, iz Zk.
ulo{ka broj 465, K.O. Tesli} Grad, po starom operatu, po po~etnoj cijeni od 116.865,00 KM.
Javno nadmetawe za prodaju nekretnina – imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana
11.5.2010. godine u poslovnim prostorijama Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo –
u ste~aju Tesli}, sa po~etkom u 14 sati.
Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u
iznosu od 10% od po~etne cijene, predmeta prodaje kojeg licitiraju, na `iro ra~un broj
5623723200000194, Drvne industrije “Borja” akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}, dan
prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu.
Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.
Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nad-
metawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije.
Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu i iste se mogu pogle-
dati kao i dobiti na uvid posjedovne listove i Zk. izvadke licitirane imovine svakim rad-
nim danom od 8 do 15 sati, s tim da se jave u prostorije Drvne industrije “Borja”
akcionarsko dru{tvo – u ste~aju – Tesli}.
Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva i
posjeda sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065-532-418 – od ste~ajnog up-
ravnika \ur|evi} Laze iz [amca.
Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina – imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i uko-
liko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik.
Ste~ajni upravnik
\ur|evi} Lazo, dipl. ecc.
34 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

A.D. za poqoprivrednu proizvodwu,


uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju –
Bosanski Brod, 5.4.2010. godine

Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 26.3.2010.


REPUBLIKA SRPSKA godine, A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz
MINISTARSTVO FINANSIJA “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju –
PORESKA UPRAVA objavquje
PODRU^NI CENTAR DOBOJ
/Odjeqewe za kontrolu i naplatu/ OGLAS
za prodaju nekretnina posjednika – korisnika A.D.
/ ul.Svetog Save br.1.74000 - tel: 053/242-344; faks:053/241-950; e-mail: finpol@doboj.net / za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko
ccal centar 051-345-080, web sajt www.poreskaupravars.org e/mail: kontakt@poreskaupravars.org
Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – Bosanski Brod,
Broj: 06/1.04/0702/3-457-2711-9/03 putem javnog nadmetawa
Dana, 31.3.2010. godine
A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko
Poreska uprava RS Podru~ni centar Doboj Odjeqewe za poreske obveznike, kontrolu i naplatu, na osnovu ~lana 72. stav 8. Za- Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – iz Bosanskog Broda,
kona o Poreskoj upravi (“Sl. glasnik RS“ broj: 112/07 - Pre~i{}eni tekst, 22/08 i 34/09) i ~l. 56. i 57. Pravilnika o prinud- prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnine-
noj naplati (“Sl. glasnik RS“ broj: 10/02 i 105/06) ogla{ava: imovinu:

1. Na lokalitetu Sijekovac;
DIREKTNU PRODAJU K. O. Sijekovac, posjedovni list broj 145;
- k.~. broj 514, ku}a zgrada, povr{ine 84 m2 i dvori{te
koja }e se odr`ati dana 15.4.2010. godine u 12 sati u prostorijama Poreske uprave PC Doboj ul. Svetog Save broj 1. povr{ine 102 m2,
Predmet direktne prodaje je zaplijewena pokretna imovina, kako slijedi:
Marka Registarska Oblik Stawe Napomena
2. Na lokalitetu Dowe Kolibe;
Broj Vrsta Tip Godina Najni`a
lota vozila oznaka proizvodwe karoserije vozila cijena K. O. Dowe Kolibe, posjedovni list broj 325;
(KM) - k.~. broj 1172, ku}a zgrada, povr{ine 278 m2 i dvori{te
1 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-612 2002 tegqa~ neispitano 50.000,00 vozilo ne posjeduje kqu~
povr{ine 1.023 m2,
2 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-614 2002 tegqa~ neispitano 50.000,00 vozilo ne posjeduje kqu~ 3. Na lokalitetu Lije{}e;
3 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-615 2002 tegqa~ neispitano 48.333,33 vozilo ne posjeduje kqu~ K.O. Lije{}e;
4 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-616 2002 tegqa~ neispitano 50.000,00 1. – posjedovni list broj 602;
5 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-617 2002 tegqa~ neispitano 50.000,00 - k.~. broj 4077/3, ku}a zgrada, povr{ine 152 m 2 i
6 vu~no Volvo FH 12 420 111-T-618 2002 tegqa~ neispitano 50.000,00 vozilo ne posjeduje kqu~ dvori{te povr{ine 784 m2 i
7 vu~no Volvo FH 12 460 789-K-705 2002 tegqa~ neispitano 51.666,66 2. – posjedovni list broj 1256;
- k.~. broj 902, ekonomsko dvori{te, ku}a zgrade, (osam
8 vu~no Volvo FH 12 460 789-K-706 2002 tegqa~ neispitano 51.666,66
objekata) ukupne povr{ine 2.122 m 2 i dvori{te
9 vu~no MAN 19.422 ELT/BL 138-K-443 1993 tegqa~ neispitano 13.333,33 povr{ine 12.066 m2,
10 vu~no MAN 19.362 349-M-054 1989 tegqa~ neispitano 11.666,666 - k.~. broj 906/4, ekonomsko dvori{te, ku}a zgrada
11 vu~no Mercedes Benz 1630 333-J-912 1984 tegqa~ neispitano 6.666,666 povr{ine 6 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 558 m2.
12 prikqu~no Kaesbohrer TS 28C 092-A-166 1979 cisterna neispitano 6.666,666
13 prikqu~no Kaesbohrer TS 28N 289-T-183 1976 cisterna neispitano 6.666,666 4. Na lokalitetu Kora}e;
14 prikqu~no Grusens GSA 946-J-331 1986 cisterna neispitano 8.333,333
K.O. Kora}e, posjedovni list broj 474;
- k.~. broj 3478, ku}a zgrada, (osam zgrada), ukupne
15 prikqu~no Hendriks Goch 357-J-766 1992 cisterna neispitano 12.000,000 povr{ine 1.258 m 2 i ekonomsko dvori{te povr{ine
16 prikqu~no Aurepa TSA 30 LD 111-T-630 1985 cisterna neispitano 8.333,333 14.833 m2 i
17 prikqu~no Aurepa TSA 34 E 138-K-465 1972 cisterna neispitano 5.000,000
18 prikqu~no Utva C PP 33 333-J-936 1992 cisterna neispitano 8.333,333 5. – Na lokalitetu Vinska (“Brijeg kod osnovne {kole”)
19 prikqu~no Utva CPP 33A3 MB 667-T-543 1993 cisterna neispitano 8.666,666 K.O. Vinska, posjedovni list broj 413;
20 prikqu~no Utva CPP 33/34 NBAL 111-T-631 2002 cisterna neispitano 16.666,666 - k.~. broj 517/1, ku}a zgrade, (sedam objekata) ukupne
povr{ine 713 m2 i oku}nica – dvori{te povr{ine 5.215
21 prikqu~no Gorica 147 099-E-602 1990 cisterna neispitano 7.666,666
m2,
22 prikqu~no Estepet 5239 789-K-719 1985 cisterna neispitano 6.666,666
Sve navedene nekretnine iz ta~ke 1. do 5. oglasa prodaju
- Poreska uprava PC Doboj vr{i direktnu prodaju pokretne nuta, Komisija mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih se kao cjelina po po~etnoj cijeni od 253.914,74 KM.
imovine zaplijewene kod poreskog obveznika-du`nika DOO smatra neprihvatqivim.
“Kompanija- Ku{qi}“, Brod, ul. Svetog Save bb, JIB - Ukoliko du`nik uplati ukupan iznos obaveze prije po~etka Javno nadmetawe za prodaju nekretnina – imovine nave-
4400125830008, iz razloga {to je ista ostala neprodata nakon direktne prodaje, ista se ne}e odr`ati. dene u ovome oglasu odr`a}e se dana 12.5.2010. godine u
prve i druge licitacije. - U slu~aju da je vi{e ponu|a~a dalo istu ponudu, Komisija poslovnim prostorijama A.D. za poqoprivrednu
- Pokretna imovina se prodaje po lotovima i za istu je odre|ena odr`ava licitaciju izme|u tih ponu|a~a.
najni`a cijena. Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti, - Otvarawe ponuda izvr{i}e Komisija dana 15.4.2010. godine u proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod –
najkasnije 24 sata prije po~etka direktne prodaje, na adresu: 12 ~asova u prostorijama Poreske uprave PC Doboj, ul. Svetog u ste~aju – u Bosanskom Brodu, sa po~etkom u 12 sati.
Save 1, kancelarija broj 15.
Poreska uprava PC Doboj ul. Svetog Save 1. Odjeqewe za pore- - Ponu|a~ je du`an izvr{iti uplatu za pokretnu imovinu koja
ske obveznike, kontrolu i naplatu sa naznakom: “ponuda za di- Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i
je predmet direktne prodaje u roku od osam dana od dana pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od
rektnu prodaju - ne otvaraj“. odr`avawa direktne prodaje, u protivnom }e se smatrati da je
- Ponude mogu dostaviti sva pravna i fizi~ka lica. po~etne cijene na `iro ra~un broj 5520270001453158
isti odustao od ponude. Pokretna imovina se predaje kupcu kada A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-izvoz “Ivawsko
- Svi ponu|a~i moraju biti prisutni otvarawu ponuda. podnese dokaz o pla}awu svih obaveza proisteklih iz kupovine
- U~esnici dokazuju svoj identitet li~nom kartom, paso{em ili Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – Bosanski Brod dan
i kada je uplata primqena na ra~un prinudne naplate.
ovla{}ewem kao punomo}nik ili zastupnik pravnog lica. - Zaplijewena pokretna imovina mo`e se pogledati dana
prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave
- Ponude se podnose bez polagawa depozita. 14.4.2010. godine od 10 do 13 ~asova, na lokaciji parking pro- dokaz na javnom nadmetawu.
- U ponudi se mora jasno navesti pokretna imovina koja se stora tr`nog centra “Ekvator“, na lokaciji Kumsale, ul. Duna-
`eli kupiti i cijena koju ponu|a~ nudi. vska bb, Bawa Luka. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju
- U slu~aju da ponu|a~ koji ponudi najvi{u cijenu nije prisu- ili sve ponude.
tan, pokretna imovina se prodaje drugom ponu|a~u koji ponudi NA^ELNIK ODJEQEWA
slede}u najpovoqniju cijenu. Ako najni`a cijena nije postig- Savo Mi}i}, dipl. ek. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30
dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom
prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije.

Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i


fakti~nom statusu i iste se mogu pogledati kao i do-
biti na uvid posjedovne listove licitirane imovine
svakim radnim danom od 8 do 15 sati, s tim da se jave u
prostorije A.D. za poqoprivrednu proizvodwu, uvoz-
izvoz “Ivawsko Poqe” Srpski Brod – u ste~aju – u
Bosanskom Brodu.

Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i


sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca,
kao i tro{kove notara, snosi kupac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon


broj 065-532-418 od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze
iz [amca.

Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina-imovine u


ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na lic-
itaciju prijavi samo jedan u~esnik.

Ste~ajni upravnik
\ur|evi} Lazo, dipl. ecc.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 35
36 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

Prodajem stariju ku}icu na Prodajem dvije ku}e plus placem od oko 230 m2, tel. 065/698- 28m2 na istom spratu, zgrada u iz-
KU]E 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz dvori{ni objekat, povoqno za 012. gradwi, Bawa Luka, Borik,
PRODAJA glavni put, cijena 50.000 evra, dvije porodice, udaqenost 1.800 U Dervi{ima prodajem ku}u Kne`opoqska ulica, tel. 38765/
tel. 065/935-191. m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. P+1 sa placem od 370 m2, uz stari 518-567.
Prodajem ku}u u Sremskoj Mi- Prodajem u Prije~anima kod 065/800-040. gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem hitno i povoqno ren-
trovici. Cijena 20.000,00 evra, {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 Prodajem ku}u i placeve u Prodajem ku}u 8h9 na sprat, ul. oviran dvosoban stan, ekstra
tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. (P+1+M) na placu 500 m2, cijena Rami}ima i prodajem {umu i Avalska 46, tel. 051/423-274. lokacija, tel. 38765/832-572,
Prodajem ku}u i plac na Adi 615 70.000 KM, tel. 065/371-611. zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 051/309-675.
Prodajem ku}u sa poslovnim
m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, 065/322-834; +385/98-9645-745.
prostorom na atraktivnoj Prodajem stan u nasequ Garsije
Prodajem ku}u 120 m2 s central- tel. 065/516-927. Prodajem ku}u na sprat, po~etak lokaciji, gara`a i podrum, tel. Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat,
nim grijawem, s gara`om i drugim Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/068-663; 065/297-493. tel. 065/636-545.
pomo}nim objektima na placu od 3 Luke, tel. 065/671-420. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan
Prodajem ku}u u Bawoj Luci -
dunuma u Bawoj Luci, na kraju Prodajem u centru Trna sprat- Prodajem ku}u u Kqu~u, pos - Buyak blizu "Intereksa", pri - stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana
Petri}evca 1'1, tel. 38765/687-451. nicu sa dvije gara`e, centralno lovni prostor, gara`a, stambeni zemqe +sprat, dvije gara`e, tel. ili mijewam za mawi uz do-
Prodajem mawu ku}u i 10 dunuma grijawe, dvori{ni objekat na prostor ili zamjena za ku}u ili 065/370-779. govor, tel. 065/636-545.
zemqe na magistralnom putu Bawa placu 500 m2, cijena 120.000 KM, stan u Bawoj Luci, M. Gradu,
Prijedoru, Gradi{ci, tel. Prodajem useqivu prizemnu Prodajem u ulici Svetog Save
Luka - Prijedor, preko puta "Petog tel. 065/671-420. ku}u na placu od 430 m2, ulica novogradwa dvosoban stan, 75 m2,
neplana", ili mijewam za mawi 065/644-785.
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena Pionirska 33, tel. 065/972-569. tre}i sprat, lift, tel. 065/516-
stan u Bawoj Luci, tel. 066/626- novogradwa, prizemqe poslovni Prodajem dvije starije ku}e na 927.
734. parceli 1.000 m2, Paprikovac, tel. Prodajem ku}u, Star~evica 125
prostor, sprat i potkrovqe, m2, "marles", tvrda gradwa, cijena Prodajem stan 46 m2 u crvenim
Prodajem polovinu nedovor{enog stanovi, tel. 051/317-719. 066/174-334.
1.520 KM/m 2 , blizu fakulteta, zgradama, Rosuqe, tel. 065/581-
dupleksa P+I+II+P 220 m 2 ko- Prodajem kod Zavoda dis- Prodajem ku}u sa dva lokala na {kole i vrti}a, tel. 065/825-393. 773; 065/966-808.
risnog prostora, 212 m 2 placa, trofi~ara sre|enu ku}u P+1+M dobroj lokaciji, ul. Zelengorska
uredni papiri, tel. 065/011-065. 3, tel. 051/217-986. Prodajem vikend ku}u na tri Prodajem na Paprikovcu luk-
sa tri odvojena stana, gara`om, eta`e 7h7, dunum zemqe, ogra|eno, suzno namje{ten dvosoban stan 56
Prodajemo seosko imawe, ku}u i kotlovnicom i ostavom na placu Prodajem useqivu ku}u sa vi- 1/1, papiri uredni, voda, struja, m2, VP, renoviran sa gara`om,
40 dunuma zemqe obradive, od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. sokim potkrovqem i prate}im tel. 051/318-829. tel. 066/165-323.
Glamo~ani, tel. 585-613. 066/165-323. objektom -ogra|eno sa placem
1.300 m2, voda, struja, sa gra|evin- Prodajem nedovr{enu visoku Prodajem u Bawoj Luci nove
Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi- Prodajem ku}e u Buyaku, 105.000 prizemnicu 8h11, sa deset dunuma stanove svih veli~ina, tel.
}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im KM, 200.000 KM, 280.000 KM i skom dozvolom, u Ko~i}evu,
zemqe, Omarska, cijena 35.000 066/165-323.
objektima, na placu 2.700 m2, ci- 300.000 KM, tel. 065/549-687. op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-
KM, tel. 065/334-641; 066/491-551.
jena 170.000 KM, tel. 065/935-191. 581. Prodajem u Bawoj Luci dvo -
Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog Prodajem ku}u kod Bawe Kula{i iposoban stan, ul. \ure
Prodajem odmah useqivu ku}u u prostora, sanirana, sa dvori - Hitno prodajem u ^elincu
(naseqe Marjanovi}i) kod pumpe 5+S, gara`a, kotlovnica, 300 m2 \akovi}a, peti sprat, potpuno
Kne`evu, prizemqe, sprat i visoko {tem 120 m2, ul. Gavrila Prin- placa, namje{teno, odmah use- renoviran sa ili bez gara`e, tel.
potkrovqe, gara`a, plac 1.430 m2 cipa, tel. 065/636-545; 065/939- "Nafta trans" mawu useqivu u
qivo, bez ulagawa, tel. 065/518-
pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena ku}u sa gara`om na placu 300 m2 066/165-323.
969. 947.
55.000 KM, tel. 051/591-968, 1/1; 39.000 KM, tel. 065/906-356; Prodajem jednosoban stan, 35 m2,
Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 066/307-643; 051/214-368. Izdajem namje{tenu ku}u kod visoko prizemqe, u Boriku, ul.
061/468-511 i 061/349-399. 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel.
Prodajem ku}u 9,50h8, m podrum, "Kosmosa", porodi~nim i za- Rade Vrawe{evi}, tel. 051/437-
Prodajem izgorjelu ku}u u Sara- 065/549-687. poslenim osobama, tel. 065/528-
jevu Pofali}i na lijepom mjestu sprat, potkrovqe, nedovr{ena 531 934; 065/763-941.
Prodajem dvije totalno sani- 2
m oku}nice u Srpcu, tel. 065/005- 247. Trosoban stan, 76 m2 u Boriku 8.
iznad “Fabrike duvana”, tel.
065/206-060.
rane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa 464; 065/677-138. ZAMJENA sprat, 2 balkona, pogled na Vrbas,
placem od 3.500 m2, blizina petqe, mijewam za ku}u do 10 km od cen-
Prodajem ku}u u Rami}ima, na asfalt do ku}e, struja, voda, use- Prodajem ku}u u Trnu sa 4 stana Mijewam ku}u u Bawoj Luci za
devet dunuma zemqe, cijena 50.000 qiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. i poslovni prostor, plac 900 m2, ku}u li stan u Igalu, Herceg tra, zvati od 17 do 20 ~asova, tel.
evra (mo`e i zamjena za stan u B. 065/636-545; 065/939-969. tel. 065/585-824. Novom, sve 1/1, tel. 065/635-904. 065/328-538.
Luci), tel. 065/935-191. Mijewam ku}u u Slavonskom Prodajem ku}u u centru Doweg IZDAVAWE Prodajem stan u Novoj varo{i,
Prodajem ku}u u Trnu 350 m2 stam- Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Vakufa, tel. 051/437-187. Izdajem u prizemqu ku}e stan, 42 m2, tre}i sprat, cijena 2.150
benog i poslovni prostor, tel. Gradi{ci mijewam za Bawu Luku Prodajem ku}u povoqno sa ul. Alekse [anti}a kod “Sir- KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-
065/671-964. ili prodajem, tel. 051/461-064; placem, od “Tempa” pet minuta au- ana”, tel. 066/748-681. 941.
Prodajem ku}u visoku prizem- 065/322-834; +385/98-9645-745. tomobilom, tel. 066/953-807. Izdajem sprat ku}e u centru Prodajem stan 37 m2 + ostava
nicu sa poslovnim prostorom kod Prodajem ku}u na sprat sa Prodajem useqivu ku}u u Trnu preko puta zgrade Vlade, studen- (novogradwa), tel. 065/894-510.
gorwe kapije “Kosmosa”, ulica potkrovqem, tri trosobna stana kod “Pe{tana” na placu od 600 m2 tkiwama i ozbiqnim zaposlenim Prodajem dvosoban stan, 59 m2,
Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. sa gara`om, oku}nicom 330 m2, ili mijewam za stan na djevojkama, tel. 065/900-365; drugi sprat, u Boriku, sre|en, ci-
Prodajem nedovr{enu ku}u na vlastito centralno grijawe, kod Stra~evici, tel. 065/560-386; 051/305-702. jena 106.000 KM, tel. 051/437-934;
sprat 10 h 7 sa potkrovqem, 6 Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Ve- 065/596-526. Izdajem namje{tenu dvori{nu 065/763-941.
dunuma zemqe, 4 pod vo}em, 9 km od limira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah Prodajem ku}u na sprat u Ro- ku}u u Obili}evu, tel. 066/328- Prodajem dvosoban stan 61m2,
Bawe Luke, tel. 065/624-480; useqiva, tel. 065/636-545; 065/939- suqama sa dva posebna ulaza, tel. 896. prizemqe Kozarska 12, cijena
065/329-765. 969. 065/988-590. 116.000 KM, tel. 051/464-468,
Izdajem luksuzno opremqenu
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad Prodajem hitno uz svaki do- Prodajem ku}u u centru kod ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/872-000.
“Alibabe”, povoqno, tel. 065/314- govor ku}u na sprat + poslovni “^ajaveca” po novom regula- 065/631-613. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara
562. prostor - pekara sa dvori{nom cionom planu dozvoqena gradwa Du{ana 4, centar, papiri uredni,
zgradom, sa placem od 500 m2 kod Izdajem garsoweru u ku}i
Prodajem dvije ku}e na placu od zgrade, 15 h 12, P+2+M, tel. namje{tenu ili nenamje{tenu, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zam-
2.000 m 2 , iza “Incela”, ul. “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, 066/446-903. jena za mawi do 40 m 2 , tel.
tel. 065/636-545; 065/939-969. poseban ulaz, balkon, kablovska,
Vladislava [kari}a, zavr{en reg- Prodajem ku}u i 14 dunuma ul. Rade Marjanca 4, tel. 051/313- 065/986-453.
ulacioni plan, cijena 145.000 KM, Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 zemqe, osam km od Lakta{a 785. Prodajem stan u Novoj varo{i,
m2 u Du{anovu kod Nove Topole, 29 m 2 , prizemqe, ul. Dragi{e
tel. 065/935-191.
tel. 065/585-908.
kanalom i jedan km u selo, tel. POTRA@WA
Prodajem ku}u sa podrumom i use- 065/306-116; 051/310-089. Vasi}a, tel. 066/235-816.
Prodajem stariju ku}u u Ozbiqan bra~ni par tra`i
qivom dvori{nom zgradom na Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u, ku}u sa mawom oku}nicom oko Prodajem stan u ulici Stepe
placu od 1.200 m 2 , ul. Srpskih Gradi{ci 7x4 m, dozvoqena mo`e zamjena za Bawu Luku, tel. Bawe Luke na ~avuwe, tel. Stepanovi}a, 46 m2, novogradwa,
rudara 27, Lau{, cijena 120.000 gradwa dvije ku}e, lokacija 065/535-685; 051/305-597. drugi sprat, tel. 066/235-816.
veoma dobra za stanovawe, tel. 065/894-894; 051/305-597.
KM, tel. 065/935-191.
065/663-787; 051/831-232. Prodajem ku}u kod “Vo}ar PONUDA Prodajem na Rebrovcu dvosoban
Prodajem ku}u na sprat sa dva prometa”, tel. 065/631-613. stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro
stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 Vlasenica, potreban mla|i o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/
+ dvori{ni objekat 25 m2, plac Prodajem ku}u u Slatini, sa bra~ni par - mo`e i sa djecom.
gara`om, po~etak ulice Jovice gara`om, tel. 066/369-864. 165-323.
Savinovi}a ili mijewam za mawi 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena Mi smo stariji i nemamo djece,
stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 165.000 KM, tel. 065/582-223. Bawa Luka, Rosuqe, Trive imamo ku}u i solidno imawe. De- Prodajem jednosoban stan s
065/939-969. Amelice 17, prodajem ku}u na taqi po dogovoru, tel. 065/714- poslovnim prostorom na
Prodajem ku}u na sprat s Stra~evici, hitno i povoqno,
potkrovqem i oku}nicom oko 900 sprat na perceli od 400 m2, tel. 562.
Prodajem ku}u 9x8 na sprat sa 051/318-239. tel. 065/636-545; 065/939-969.
m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito
oku}nicom na 4.650 m 2 zemqe u
grijawe, preko puta “Glasa”, Prodajem ku}u sa 1.700 m 2 STANOVI Prodajem dvosoban stan na
Osje~anima kod {kole, op{tina
Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939- oku}nice, visoko prizemqe 7x7, PRODAJA Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul.
969. voda, put, struja, 7 km od Bawe Kosovke djevojke, hitno, tel.
Prodajem ku}u 9x10, lokacija 065/636-545; 065/939-969.
Drago~aj u blizini {kole, papiri Prodajem ku}u, 120 m 2 , u ul. Luke uz magistralni put za Jajce, Prodajem dvosoban stan 59 m2 na
uredni 1/1, gra|evinska dozvola, Gavrila Principa, sa oku}nicom cijena 30.000 evra, mo`e i zam- drugom spratu u centru,sa dva Prodajem dvosoban stan, 63 m2,
od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, jena za Beograd ili Budvu, tel. balkona. U stanu je odlicno gri- na Star~evici, ul. Ogwena
cijena po dogovoru, tel. 066/832- 065/773-740.
343, 051/381-332. tel. 065/636-545; 065/939-969. jawe, tel. 387 65/523-100. Price, ~etvrti sprat, tel.
Prodajem dvije ku}e na placu od Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 065/636-545; 065/939-969.
Prodajem dvije ku}e na placu od Prodajem ku}u u Glamo~anima i
1.600 m 2 na Tuwicama, tel. 2. sprat, Obili}evo, Krfska ul, Prodajem dvosoban stan, baraka
750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, 40 dunuma zemqe, obradive, tel.
065/562-426.
tel. 065/635-030. 585-613. tel. 387 65/208-318. u Buyaku, ulica Marka Lipovca,
Prodajem ku}u na sprat sa dva Prodajem vi{e ku}a na raz - Prodajem stanove u ^elincu od tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem ku}u u Trnu - Jablan,
spratnicu, centralno grijawe, poslovna prostora, gara`om i li~itim lokacijama u Bawoj 32 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, Prodajem stan u nasequ Ada, 50
oku}nicom, 500 m 2 , u Krfskoj Luci, u`i i {iri dio grada, tel. tel. 051-551-332; 387 65/332-828. m2, novogradwa, tel. 066/235-816.
dvori{na zgrada sa gara`om, 065/698-012.
oku}nica, dva dunuma, tel. ulici, papiri 1/1, tel. 065/636- Prodajem dvosoban stan 40m2, Bawa Luka, Obili}evo, Krfska
00381642959859; 065/544-952. 545; 065/939-969. Prodajem na Pobr|u ku}u sa drugi sprat, lift i garsoweru 42, prodajem stan 74 m2, prizemqe,
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 37

dvije spava}e sobe, dvije terase, Prodajem dvosoban stan u Novoj Prodajem jednosobne stanove od Izdajem zaposlenim samcima Bawe Luke, cijena do dogovoru,
klime, podrum, tel. 061/404-625. varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod su- 28, 37 i 40 m2, tel. 065/526-426. namje{ten, jednosoban stan 38 m2 tel. 065/580-880.
Prodajem ili mijewam za mawi u permarketa, tel. 065/636-545. U strogom centru Bawe Luke u zgradi-centar, tel. 387 65/567- Izdajem dvoiposoban prazan
“Pentagonu” troiposoban stan 100 Povoqno prodajem novoizgra- prodajem stan 40 m2, tel. 065/698- 648. stan, prizemqe, ul. Mirka
2
m , {esti sprat, potpuno renovi- |eni stan 44 m2 u ulici Stepe 012. Izdajem dvosoban stan u Prwa- Kova~evi}a, Mejdan, tel. 066/405-
ran, tel. 065/516-927. Stepanovi}a na Mejdanu, tel. Prodajem super komforan voru, tel 065/491-921 965.
Prodajem nov stan 42 m2, prvi 065/400-145. dvosoban stan 60 m 2 , ~etvrti Izdajem jednosoban namje{ten Izdajem jednoiposoban stan,
sprat, kod MUP-a, ul. S. Stepa- Prodajem hitno stan u Karing- sprat u B. Luci, tel. 065/698-012. stan, za dvije osobe, poseban ulaz, namje{ten, u centru grada, cijena
novi}a, tel. 065/371-611. tonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u Prodajem vi{e stanova na Lau{, tel. 051/281-218. 400 KM, tel. 065/936-588.
Prodajem renoviran ~etvoros- nasequ Sunca, totalno sre|en, razli~itim lokacijama u novo- Izdajem jednosoban stan, Borik, Izdajem jednosoban stan, namje-
oban stan, 83 m 2 , na po~etku tel. 065/636-545. gradwi od 30-84 m2, tel. 065/698- kod fakulteta, tel. 065/530-055. {ten, privatna ku}a, poseban
Star~evice, kod “Aleksandrije”, Prodajem komforan stan, 105 012. Izdajem polunamje{ten jed- ulaz, ul. B.@eraji}a 32, tel.
tre}i sprat, tel. 065/371-611. m2, klimatizovan, halogeno osv- Prodajem stan 69 m2 u centru nosoban stan u nasequ \. \ako- 051/282-872.
Prodajem kompletno renoviran jetqewe, ameri~ki plakar 5 m, grada, prvi sprat, dva balkona ul. vi}a, tel. 051/200-074; 066/255-7 Izdajem u `utim zgradama nov
trosoban stan 69 m2, \ede Kec- cijena 1.900 KM/m2, ul. Gundu- Vase Pelagi}a 160.000 KM, tel. 99. do sada nekori{}en, namje{ten
manovi}a 1, tel. 065/621-017; 051/ li}eva, tel. 065/636-545. 065/514-520; 065/396-584. trosoban stan, drugi sprat, lift,
Izdajem namje{ten stan mo`e i
303-378. Prodajem u centru grada dva Prodajem stanove, nova gradwa po le`ajima, Paprikovac, B. centr. grijawe, kablovska, pred-
Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, stana od po 55 m2, jedan na drugom, od 30, 42, 46, 48, 50, 80 i 84 m2, tel. Luka, tel. 066/529-015. nost stranci, tel. 065/516-927.
tre}i sprat, sre|en, lift, ulica a drugi na ~etvrtom spratu, tel. 065/698-012. Izdajem povoqno prazan jed-
065/636-545; 065/939-969. Izdajem namje{tenu garsoweru
Milo{a Obili}a, tel. 065/636- sa centralnim grijawem, poseban nosoban stan u ku}i , poseban
Prodajem jednosoban stan u
545. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, Boriku 35 m2, cijena 69.000 KM, ulaz, privatna ku}a, tel. 051/214- ulaz, sve odvojeno, tel. 051/280-
Prodajem stan u Aleji Svetog drugi sprat, mo`e automobil u 057; 065/205-109. 990.
ra~un, tel. 065/523-162. tel. 066/235-195.
Save, 66 m2, prvi sprat, tel. 066/ Izdajem mawi stan, garsowere Izdajem prazan stan, 80 m2, vi-
235-816. Prodajem trosoban stan 77 m2, Prodajem trosoban stan u cen-
i sobe, namje{teno, ima i gri- soko potkrovqe, Podgrme~ka 40,
drugi sprat, sa centralnim gri- tru Bawe Luke, kod Okru`nog
Prodajem stanove svih struktura jawe, jedno dajem `enskoj osobi za Lau{, tel. 280-028; 280-632.
jawem i kablovskom, tel. 066/360- suda, prvi sprat + podrum +
u staroj i novoj gradwi na podru~ju gara`a ili mijewam za ku}u u pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; Izdajem dvosoban stan u pri-
grada Bawe Luke, tel. 065/511-121. 097; 066/641-487. 051/212-691. zemqu ku}e i sobe u potkrovqu,
Biha}u, tel. 051/219-798; 065/979-
Prodajem stan u Boriku 78 m2, Prodajem sre|en, trosoban kom- 805. Izdajem jednosoban stan, Prwavor, tel. 065/491-921.
prizemqe, ul. Reqe Krilatice, tel. foran stan, 79 m 2 , u Novoj namje{ten, poseban ulaz, cen- Izdajem u Beogradu jed-
varo{i, sa gara`om, Masarikova Prodajem dvoiposoban stan, 56
066/235-816.
ulica, prvi sprat, tel. 065/636- m2, II sprat, Bulevar, tel. 066/208- tralno grijawe, tel. 065/952-646. noiposoban stan 44 m2, sa cen-
Prodajem stan 61 m2, ul. Sime 807. Izdajem prazan jednosoban tralnim grijawem, na Vra~aru,
545. tel. 00381 69/353-0822; 065/662-
Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem stan u Sarajevu na Gr- stan, Bawa Luka, Rosuqe, crvene
Prodajem trosoban stan u zgrade, tel. 066/304-275. 200.
Prodajem stan u Srpskoj ulici, Boriku, dva lifta, hitno, tel. bavici, 53 m2, tel. 00381/63-816-
Borik, 78 m 2 , prizemqe, tel. 1416. Apartman u Igalu izdajem povo- Izdajem trosoban stan, 80 m2, u
065/636-545. ku}i, idealan za predstavni{tvo
066/235-816. Prodajem dvosoban stan 44 m2 i qno na du`i period, sa dvije
Prodajem stanove u Bawoj Luci odvojene sobe, tel. 00382/31-335- sa ~etiri parking mjesta, tel.
Prodajem stan 36 m2, osmi sprat 32, 38, 41, 48, 49, 50, 55,89, 91 i 94 trosoban 79 m2, ul. Kosovke djevo-
144. 065/206-555; 00381/ 63-809-6624.
na atraktivnoj lokaciji, Carice i 110 m2, tel. 065/549-687. jke, cijena 1.650 KM/m 2 , tel.
Milice 4, cijena 2.000 KM/m 2 , 065/524-505. Izdajem stan od 48 m2, namje- Besplatno izdajem namje{tenu
ura~unat porez, tel. 066/488- Prodajem dva nova stana od 33 i {ten, centralno i izdajem ku}u za ku}u u Motikama uz malu pomo} u
61 m 2 , drugi sprat u Novoj Prodajem nov useqiv dvoipo-
396,051/314-148. stanovawe ili za kancelarije, doma}inskom odr`avawu, tel.
varo{i, preko puta zgrade Vlade, soban stan, 61 m 2 , ul. Stepe
tel. 051/461-064; 065/322-834; 065/644-500.
Prodajem dva mawa stana u Mej- tel. 065/516-927. Stepanovi}a, cijena 2.100 KM/m2,
danu, prvi sprat, Kalemegdanska tel. 065/524-505. +385/98-9645-745. Izdajem namje{ten dvosoban
ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan 74 m 2 u Izdajem stan 50 m2, privatna stan, Obili}evo, tel. 066/521-047.
Obili}evu kod "Naprijedovog" Prodajem stan, 74 m 2 , Bawa
Prodajem nov stan, 57 m2, ~etvrti Luka, Obili}evo, Krfska, ku}a, nova gradwa sa grijawem za Izdajem jednosoban namje{ten
igrali{ta, cijena po dogovoru, a dva studenta, 130 KM po osobi
sprat, ulica Stepe Stepanovi}a, mo`e i zamjena za mawi uz do- prizemqe, dvije terase, podrum, stan, Nova varo{, ul. Srpskih pi-
cijena 2.350 KM, tel. 051/437-934; klime, dva kupatila, tel. 066/697- plus utro{ak struje, tel. 065/270- lota, tel. 065/525-010.
platu, tel. 066/986-462. 797.
065/763-941. 771. Izdajem garsoweru u Rosuqama.
Prodajem stan, 62 km, Slavka Izdajem komplet namje{ten
Prodajem useqiv stan 74 m2 na Rodi}a 2A, Bawa Luka, tel. Prodajem nov useqiv stan, jed- Obezbije|en parking, tel. 065/
nosoban 34 m 2 , prvi sprat na dvosoban stan blizu PMF-a, 988-590.
trgu u Prwavoru, prvi sprat, tel. 066260 -062; 350-365. Nova varo{, tel. 065/629-100.
065/636-733. Lau{u, tel. 065/277-647. Izdajem dvosoban stan, namje-
Prodajem stan 45 m 2 , Obili - Izdajem polunamje{ten stan u
Prodajem u Aleji Sv.Save }evo, ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem jednosoban stan 39 m2, prizemqu ku}e, cijena 220 KM,
{ten, ul. Stepe Stepanovi}a 206,
trosoban stan 82 m2 , peti sprat, peti sprat, Borik, tel. 065/277- kod “Incela”, tel. 065/707-190.
Prodajem stan, tel. 065/631-613. Alekse [anti}a, tel. 065-639-
lift, novogradwa, tel. 065/516-927. 647. 674; 066/748-681. Izdajem komforno namje{ten
Prodajem nov, useqiv trosoban
Prodajem stan, 89 i 94 m2, Penta- stan, 79 m2, tre}i sprat, ul. Ro- KUPOVINA Izdajem jednosoban stan,
stan u B. Luci, samo za poslovne
gon, i baraku u Lazarevu, tel. qude ili strance, tel. 066/286-
manijska (grijawe, lift) , cijena Kupujem mawi stan u Bawoj namje{ten, sa grijawem, Vojvode
065/549-687. 178.
1.890 KM/m 2 sa PDV-om, tel. Luci, bli`e centru, tel. 063/956- Sin|eli}a 36, zvati uve~e, tel.
Prodajem dvoiposoban stan u 065/524-505. 300. 051/351-826. Izdajem dvosoban stan kod
“Tasa”, ul. Poqski partizanski
Lakta{ima-Laktingova zgrada, Hitno, jeftino, povoqno, nev- ZAMJENA Izdajem namje{tenu garsoweru bataqon 10, tel. 051/352-751.
tel. 065/785-028. jerovatno, prodajem stan od 61 m2, Mijewam dvosoban stan 60 m2 u sa posebnim ulazom, blizu centra,
POTRA@WA
Prodajem stan u Boriku, 52 m2, ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana Sarajevu za Beograd, Novi Sad, tel. 051/216-786.
peti sprat, tel. 065/698-012. 76 , ~etvrti sprat, lift i ostava, U`ice, Kragujevac, Bawu Luku, Izdajem jednosoban stan, polu- Ozbiqna pedantna osoba tra`i
Prodajem dvosoban stan, 41 m2, ul tel. 066/137-371; 051/315-362. Bijeqinu, tel. 056/482- namje{ten, tel. 065/526-338, stan ili ku}u na ~uvawe, uz
Cara Lazara 50, Obili}evo, tel. Prodajem trosoban stan u 414,033/545-439, 545,435. 051/305-892. pla}awe re`ije, relacija
066/977-724. Boriku (92 m2) ili mijewam za Trapisti - Ko~i}ev vijenac, tel.
Mijewam jednosoban stan 41 m2 Izdajem super komforno 065/789-106.
Prodajem dva stana, jedan mawi mawi (jednosoban ili dvosoban), u centru Bawe Luke za dvosoban namje{ten dvosoban stan u Bawoj
trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, tel. 065/262-917. u centru, tel. 065/969-287. Luci, samo za poslovne qude ili PONUDA
ulica Nikole Pa{i}a, tel. Prodajem nov dvoiposoban stan, Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. strance, tel. 066/808-770. Primam cimerku u dvosobnom
065/636-545; 065/939-969. 53 i 64 m2 i trosoban, 68 m2, ul. sprat u Kuli kod {kole, Nova Izdajem stambeno-poslovni pro- stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel.
Prodajem dva stana u novogradwi Stepe Stepanovi}a, cijena 2.150 varo{, za stambeni objekat u iz- stor veli~ine 70 m2, namje{ten, u 065/547-711.
od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456- KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524- gradwi (pokriven), zvati od 15.30 strogom centru grada. Pogodan za POSLOVNI
505.
130; 450-281. do 21 ~as, tel. 051/307-514. predstavni{tvo, biro i sli~no. PROSTORI
Prodajem stan, 54 m2, tre}i sprat, Prodajem dvosoban stan u Novoj Mijewam stan od 75 m2 u Novoj Grijawe, klima, internet, tel.
varo{i, 66 m2, tel. 065/624-186. 065/817-000; 051/211-701. PRODAJA
renoviran, vlasni{tvo 1/1, varo{i za dva mawa jednosobna
Obili}evo, tel. 065/640-056. Prodajem nov useqiv trosoban sve u B. Luci, tel. 065/791-692. Izdajem dvosoban stan, ul. Prodajem poslovne prostore, 44,
Prodajem trosoban stan, 86 m2, stan 79 m2, III sprat, ul. Romani- Mijewam trosoban stan, 76 m2, Carice Milice 39, tel. 413-538; 48, 60 i 160 m2, tel. 065/549-687.
naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice jska, cijena 1.890 KM/m2 sa PDV- Borik, tre}i sprat za dvosoban u 066/978-721. Prodajem poslovni prostor u
Jelene, drugi sprat, hitno, tel. om, tel. 065/524-505. Boriku, prvi ili drugi sprat, Izdajem jednosoban stan polu- Obili}evu, Cara Lazara, 45 m2,
065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, tel. 065/696-347. namje{ten, Kara|or|eva 445, na dvije eta`e, tel. 066/235-816.
Prodajem stan, 86 m 2 , ~etvrti ~etvrti sprat, Jug Bogdana 2, tel. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635- Prodajem ili izdajem namje -
sprat, ima lift, totalno saniran, 065/815-527; 051/460-938. Br~kom za Bawu Luku, tel. 449. {ten poslovni prostor (namjena
u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; Prodajem petosoban stan od 128 065/889-959. Izdaje se jednosoban stan, kancelarije), 65 m2, kod “Boske”,
065/939-969. m2 u "marlesovim" zgradama kom- Bawa Luka, trosoban stan 83 m2, namje{ten u zgradi, prvi sprat, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel.
plet renoviran po cijeni od 1550 centar, tel. 051/302-623. 065/516-927.
Prodajem stan, 71 m2, prizemqe, mijewam za ku}u do pet km od
ulica Reqe Krilatice u Boriku, KM/m2, tel. 065/562-426. grada ili prodajem, tel. 011/64- Izdajem jednosoban stan ili Prodajem poslovni prostor, 30
pogodno i za poslovni prostor, Prodajem 4-soban stan od 120 m2 331-9178; 066/435-416. garsoweru, namje{teno na Pa- m 2 , kafi} u radu u zgradi
tel. 065/636-545. novi, nadgradwa u Mejdanu po IZDAVAWE prikovcu, tel. 065/697-806. “^ajavec” kod stadiona u B. Luci,
Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, 1.200 KM/m2, tel. 065/526-426. Izdajem namje{ten jednosoban
tel. 051/437-934; 065/763-941.
Izdajem trosoban stan u ul.
u Titaniku, hitno, tel. 065/636- Prodajem trosoban stan od 51 m2 Maksima Gorkog 27, tel. 051/214- stan, centralno grijawe, nova Prodajem poslovne prostore od
545. novogradwa po 1.950 KM po m2, 169. gradwa, kablovska TV, tel. 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u Ro-
tel. 065/526-426. 051/214-120; 065/337-218. suqama, tel. 065/371-611.
Prodajem stan 44 m 2 , ul Kol- Izdajem jednosoban, a mo`e i
ubarska 4 kod restorana "Or - Prodajem trosoban stan od 60 dvosoban, stan sa grijawem, odvo- Izdajem stan 30 m2 u dvori{noj Prodajem nov poslovni prostor,
hideja", Hiseta, tel. 066/742-581. m2, novogradwa po 1.600 KM/ m2 jen ulaz, namje{ten, ulica zgradi, naseqe Srpske toplice, 80 m2, u centru i 68 m2 u Mejdanu,
na Lau{u, tel. 065/526-426. cijena 100 KM, zvati iza 17 povoqno, tel. 065/549-687.
Prodajem stan, 45 m 2 , u Novoj Bo`idara Ayije. Telefon 065/
varo{i, Ravnogorska 15, drugi Prodajem trosobne stanove od 697-037. ~asova, tel. 062/752-598. Prodajem kafi} u Rosiqama u
sprat, cijena 90.000 KM, tel. 60, 61, 63, 68 i 71 m 2 na vi{e Izdajem stan, 50 m2, privatna Izdajem prazan stan dvosoban, stambenoj zgradi, tel. 066/165-
065/858-557. lokacija, tel. 065/526-426. ku}a, nova gradwa, sa grijawem, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 323.
Prodajem stan, 64 m2, dobar ras- Prodajem dvosobne stanove od za 2 studenta, 130 KM po osobi, 051/280-922. Prodajem poslovni prostor u
pored, ul. Kne`opoqska, Borik, 46, 47, 50, 56 i 60 m2, tel. 065/526- plus utro{ak struje, tel. 38765/ Izdajem ekstra namje{ten stan Obili}evu, 15 m2, Vilsonova uli-
Bawa Luka, tel. 066/952-302. 426. 270-797. povr{ine 88 m2 u strogom centru ca, tel. 066/235-816.
38 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem poslovne prostore od za razne namjene, ul. Wego{eva Izdajem poslovni prostor, cen- Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu qena gradwa i papiri ~isti+,
60 do 150 m2 u gradu i poslovno 55 a, B. Luka, tel. 065/530-030. tar - 1, glavna ulica, novogradwa, na po~etku [u{wara, 300 m od tel. 00385915518619.
proizvodne objekte na {iroj grad- Izdajem poslovni prostor u 41 m2, parking, ekskluzivan, za autobuske stanice, tel. 065/624- Prodajem plac, 1.700 m 2 , za
skoj lokaciji, tel. 065/511-121. centru grada 75 m2 kod NLB-banke sve namjene, tel. 065/418-777. 480; 065/329-765. gradwu ku}e - vikendice, naseqe
Prodajem nekori{}en poslovni sa upotrebnom dozvolom, tel. Izdajem poslovni prostor na Prodajem 1.650 m 2 zemqe kod Pavlovac, 4,5 km od centra grada,
prostor sa upotrebnom dozvolom, 066/235-816. dobroj lokaciji u Bawoj Luci, {kole u Motikama, pored potoka, tel. 282-106; 065/635-449.
55 m2, Kraqa Alfonsa 48A, ci- Izdajem poslovni prostor u ul.Zelengorska 3, tel. 051/217-986. tel. 065/516-927. Prodajem 3.000 m 2 placa na
jena 4.700 KM/m 2 , tel. 065/511- Boriku, 20 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 45 m2, Prodajem 2,5 dunuma zemqe na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i
087. Nova varo{, tel. 066/847-036. ^okorskim poqima, 150 m od i plac od 1.000 m2 na Kr~mari-
Izdajem poslovni prostor
Prodajem poslovno-stambeni ob- ,kancelarija i skladi{te ili Izdajem poslovne prostore na glavnog puta, pola pod vo}em, tel. cama, blizina vode i struje, tel.
jekat 155 m2/90 m2, iza apoteke "1. dvije kancelarije, 36 m 2 kod Petri}evcu, ul. Wego{eva kod 051/281-218. 065/636-545; 065/939-969.
maj, ul. Bra}e Panti}a 6, tel. restorana "^ajavec", cijena 360 `utih zgrada za apoteku i speci- Prodajem 5 dunuma zemqe sa 50 Prodajem dva placa po 600 m2 u
065/214-745. KM, tel. 066/446-903. jalisti~ku ambulantu, mo`e i za vo}aka, brdovit predjel, sun~ana Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa,
Prodajem poslovne prostore: 30, Izdajem tri kancelarije u druge namjene, tel. 065/565-919. strana, 300 m od autobuske stan- tel. 065/516-927.
43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 360 baraci, ul. Jovana Du~i}a 40, Izdajem u centru grada pos - ice, cijena 3.000 KM po dunumu, Povoqno prodajem plac 600 m2,
m 2 , 700, 1.260 i 1.460 m 2 , tel. Bawa Luka, tel. 051/214-933. lovni prostor, 50 m2, prizemqe tel. 065/624-480; 065/329-765. naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e
065/549-687. (tri kancelarije), kod apoteke “1. Prodajem {umu, 1.800 m2, u Debe- ili vikendice, ~etiri i po km od
Izdajem poslovni prostor 42 m2
Prodajem pekaru, 160.000 evra, u strogom centru Bawe Luke ul. maj”, Milana Tepi}a 27, tel. qacima, uz asfalt, pogodno za centra grada, cijena 7.000 KM,
tel. 065/549-687. Prvog kraji{kog korpusa 19, 065/729-212. vikendicu, tel. 051/437-934; tel. 066/742-581.
Prodajem kiosk u Tr`nom centru novogradwa, tel. 051/454-864. Izdajem poslovni prostor 90 m2 065/763-941. Prodajem zemqi{te za gradwu
“Kastel” u Boriku, tel. 066/253- Izdajem poslovni prostor, 40-50 na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod Prodajem zemqi{te, 3.800 m2, uz individualnih stambenih,
490. m2, po~etak ulice Novaka Piva- `utih zgrada, pogodan za sve nam- stalni potok i na glavnom putu, poslovno-stambenih i poslovno-
Prodajem - iznajmqujem oprem- {evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. jene, tel. 065/565-919. blizu autobuskog stajali{ta, privrednih objekata, tel. 065/511-
qen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Izdajem ili prodajem poslovni Dowi Barlovci, tel. 051/437-934; 121.
Izdajem poslovni prostor u 065/763-941.
Bawa Luka, tel. 065/900-040. Obili}evu Bulevar V. S. Ste - prostor 18 m2 u Tr`nom centru Prodajem uz autoput kod “]am-
Pordajemo atomsko skloni{te panovi}a 26 m2, tel. 066/235-816. "TOM" Isto~no Sarajevo, tel. Prodajem devastiran objekat i bele” 30.000 m2 zemqe, tel. 065/
337 m2, renovirano, u “^ajavecu”, 065/952 - 967; 065/396 - 736. plac kraj Vrbasa, cijena 35.000 371-611.
Izdajem nov vi{enamjenski KM, tel. 066/264-138.
tel. 271-315; 214-929. poslovni prostor sa upotrebnom Izdajem dvije luksuzno Prodajem dunum zemqe, a mo`e i
Prodajem kancelarijske poslovne dozvolom i centralnim grijawem, opremqene kancelarije sa park- Prodajem plac 450 m2 na Pa- vi{e na Star~evici, ul. Starog
prostore od 100 do 800 m 2 u Majevi~ka 20 E, B.Luka, kod ing prostorom, Star~evica, tel. prikovcu sa UT uslovima, papiri Vujadina, 2,5 km od kafi}a
Tehni~koj zgradi u “^ajavecu”, tel. `utih zgrada, tel. 065/065/784-849. 065/512-035. uredni, tel. 065/251-944. "Voks", povoqno za vikendicu,
051/271-315. Izdajem poslovni prostor 80 m2 Prodajem dunum zemqe, a mo`e i tel. 065/666-197.
Izdajem povoqno vi{enamjen-
Prodajem poslovni prostor 80 m2, ski poslovni prostor 80 m2, ul. sa vi{e parking mjesta u blizini vi{e na Stra~evici, ul. Starog Prodajem 20 dunuma zemqe
centar, tel. 065/631-613. Mla|e ]usi}a bb, na glavnom Sajma,, tel. 065/523-162. Vujadina, 2,5 km od kafi}a pokraj magistralnog puta Prije-
putu, tel. 065/973-561; 065/063-311. Izdajem poslovni prostor u "Voks", povoqno za vikendicu, dor - Bawa Luka, podesno za in-
Prodajem opremqenu pekaru, tel. tel. 065/666-197. dustrijski pogon, tel. 051/317-719.
065/631-613. Izdajem poslovni prostor, 145 ulici Branka Popovi}a kod "In-
m2, pet kancelarija, mo`e pojed- tereksa", tel. 066/266-629. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Ve- Prodajem u Motikama kod {kole
Prodajem halu, Trn, tel. 065/631- likom Bla{ku, uz put, vlas - 1.650 m2 zemqe (dva placa), pored
613. ina~no, 10 KM/m2, ul. Jevrejska - Izdajem poslovni prostor 27 m2
pored kluba “Kruna” (dva mokra u nasequ Petra Preradovi}a iza ni{tvo 1/1, tel. 065/817'374. puta, cijena 30.000 KM, tel.
KUPOVINA ~vora, klima, alarm) - biv{a Medicinske elektronike, tel. Prodajem zemqi{te, 32.000 m2, u 065/671-420.
Kupujem mawi poslovni prostor {kola “Dialogos”, tel. 065/623- 065/051-306. Kuqanima (pogodno za hale), tel. Prodajem 10 dunuma zemqe i 10
u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 658. Izdajem povoqno poslovni 051/437-934; 065/763-941. dunuma {ume 2 km od Bawe
063/956-300. Izdajem poslovni prostor u prostor sa upotrebnom dozvolom Prodajem plac 700 m2 i mawi Slatina. Voda, asfalt, struja,
IZDAVAWE centru grada 50 i 75 m 2 , sa za ordinaciju, kancelariju i sl., nedovr{eni objekat 6h8, pokri- telefon, pogodno za vo}wak, tel.
Izdajem namje{ten kancelari- upotrebnom dozvolom, tel. ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. ven, 1/1, uz asfalt, u Drago~aju, 065/183-237.
jski prostor (70 m 2 ) u Novoj 063/118-488. 051/303-722; 065/367-413. cijena 35.000 KM, tel. 065/612- Prodajem plac u Trnu, vlasni-
varo{i, centralno grijawe, 3 Izdajem poslovni prostor, 100 Dajem u zakup poslovni prostor 983. {tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel.
kancelarije, 3 telefona, tel. m 2 , za kancelarije, cijena 600 140 m2, dobra lokacija, za vi{e Prodajem plac kod Beograda 600 065/251-263.
065698-508; 065/565-513. KM/mjesec, tel. 065/549-687. nemjena, trenutno ugostiteqstvo, m2 autoput ZG - BG, naseqe Gr- Prodajem plac u Barlovcima
Izdajem 100 m 2 prostora za tel. 065/068-663; 065/297-493. movac 20.000 evra, tel. 065/687- 1.300 m2 kraj asfalta, udaqeno od
skladi{te ili zanatski rad, Izdajem poslovni prostor u 913; 051/435-685. kasarne u Zalu`anima 1 km, tel.
Izdajem Lakta{ima 150 m2 sa upotebnom Prodajem zemqu u Peto{evcima 066/294-008.
Moslova~ka 12, B. Luka, tel.
kancelarijski 051/308-084; 066/642-376. dozvolom, tel. 051/532-250; uz glavni put kod firme “Oroz”, Prodajem plac u Vrbawi kod Ze-
Izdajem poslovni prostor 22 m2, 065/294-606. mo`e u placevima, svi papiri lenog vira, 920 m2, tel. 464-458.
prostor u centru ima upotrebna dozvola, namjena Izdajem lokal 24 m2, Aleja Sve- uredni, tel. 065/877-566.
Prodajem plac, 4.000 m2 zemqe, u
prodavnica mje{ovite robe,ci- tog Save 59, slobodan od 1.4.2010., Prodajem placeve u ul. Blagoja Prijakovcima, voda, struja na
grada, 600 metara jena 150 KM, tel. 282-106; tel. 065/567-011. Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, placu, tel. 065/549-687.
kvadratnih, 065/635-449. vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.
PLACEVI Prodajem gra|evinski plac, 440
Prodajem {est dunuma zemqe u
Izdajem poslovne prostore od Glamo~anima, pored autoputa
reprezentativnog 136 m2 i 51 m2 na Lau{u (po~etak) PRODAJA m2, na Petri}evcu kod nove crkve, prema “Popovi}“ otpadu, dozvo-
Kara|or|eva, tel. 066/235-816. tel. 051/437-934; 065/763-941. qena gradwa, tel. 065/692-136.
prostora, uz fizi~ko Prodaje se plac u nasequ Ada V
Izdajem poslovni prostor, 60 m2 Prodajem plac na moru, 454 m2, Prodajem zemqi{te za grob-
obezbje|ewe, sa dvije kancelarije i skla - prigradski put od 700 m2, tel. Milna, Bra~, cijena povoqna, pa- nicu na Novom grobqu, Bawa
di{tem za vi{e namjena, osim 00381112336007 i 065/530-578. piri uredni, put, voda, struja, tel. Luka, tel. 065/398-605.
video-nadzor, maloprodaje, cijena 500 KM, tel. Prodajem plac u Glamo~anima 051/482-249; 066/286-594.
Prodajem placeve u Bawoj Luci,
051/213-166. 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom Prodajem u ^esmi deset dunuma tel. 066/165-323.
higijeni~arsku slu`bu i ura|enim temeqom i plo~om,
Izdajem poslovni prostor 40 m2 zemqe sa starom ku}om, tel.
Prodajem plac u [u{warima,
i kantinu. i dvije kancelarije 42 m2 Nova tel. 065/640-146. 065/539-699.
1.605 m 2 , udaqeno od magis-
varo{, Tina Ujevi}a 9, tel. Prodajem plac u Kuqanima 540 Prodajem plac sa temeqom u tralnog puta 100 m, tel. 051/539-
Telefon 051/231-077, 066/819-345. metara kvadratnih 200 metara od Drakuli}u, zvati poslije 17 ~asova, 006; 065/650-289.
Izdajem poslovni prostor u po{te kontakt, tel. 387 65/306- tel. 051/424-620; 065/639-295.
zvati do 16 ~asova. 147. Prodajem sedam dunuma zemqe u
Jevrejskoj ulici 74 m2, povoqno, Prodajem 9 dunuma zemqe u selu Jakupovcima, telefon, voda,
tel. 065/936-831. Prodajem dva placa 1000 m2 i Tro{eqi, prema Srpcu, 100 m od struja i asfalt, pogodno za sve
Izdajem na du`i period Izdajem poslovni prostor u 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, gavnog puta, tel. 066/360-880; 755- namjene, tel. 051/539-006; 065/650-
poslovni prostor 46 m2, centralno centru grada, 50 m2, sa upotreb- 1/1 i tri od 400m2, tel. 387 66/129- 436. 289.
grijawe, klima, alarm, parking, 644.
pogodan za razne djelatnosti.
nom dozvolom, tel. 066/235-816. Prodajem plac 450 m2 sa mawom Prodajem plac 420 m 2 za vi -
Izdajem vi{enamjenski Prodajem placeve u blizini tro{nom ku}om u Dowoj kendicu uz rijeku Vrbawu, tel.
Blizu zgrade Vlade, tel. 387 65/621- Lova~kog bara, put Bawa Luka-
248. poslovni prostor 30 m 2 , ul. Novoseliji (Begbunar), cijena 065/549-687.
Branka Popovi}a 97, tel. 051/371- Prije~ani razli~itih povr{ina, 25.000 KM, tel. 065/923-213.
Izdajem lokal 100m 2 u Novoj gradska voda, struja, kanal- Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj
527; 065/566-527. Prodajem 10 dunuma zemqe 6 km Novoseliji, kraj glavnog puta,
varo{i, upotrebna, telefon, izacija, put, ravan teren, odli~na
klima, alarm, parking, ba{ta, 3 Izdajem poslovni prostor, 60 lokacija, tel. 387 65/161-284. od Prwavora uz asfaltni put 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-
mokra ~vora, tel. 065/673-376; 387 m2, povoqno, tel. 065/526-338. prema ^elincu, tel. 065/636-733. 445; 051/413-257.
Prodajem 2 placa u ul. Du{ana
65/990-830. Izdajem poslovni prostor u i Vlade Kopawe, 3 km od centra, Prodajem plac od 500 m2, ul. Tu- Prodajem plac, 700 m 2 , u ul.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kance- centru grada, 45 m2, tel. 066/235- dozvoqena gradwa, vlasni{tvo zlanska 76 na Star~evici, papiri Franca [uberta, dozvoqena
larijskog prostora u Bawoj Luci, 816. 1/1. Informacije na, tel. 387 uredni, tel. 051/424-876. gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo
centar, 6 parkinga, klima, alarm, Izdajem poslovni prostor oko 66/658-066. Prodajem vi{e placeva u Debe- 1/1, cijena po dogovoru, tel.
centralno, upotrebna dozvola, tel. 60 m2 za mirnu djelatnost (kance- qacima, dozvoqena gradwa i 051/437-862.
Prodajem 5 dunuma zemqe u Bak-
387 65/666-435. larije, salon, ordinacije i incima, struja, voda, put. Pogodno plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, Prodajem plac na Paprikovcu
Izdajem kancelarije, ul. Gr~ka sli~no), ulica I. F. Juki}a, cen- za vikendicu i ribwak, tel. 387 ul. @arka Zgowanina, ravnica, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel.
17, 64m2, tel. 387 65/186-503. tar, tel. 063/904-603. 66/264-113; 051/580-138. tel. 065/636-545; 065/939-969. 065/009-593.
Izdajem povoqan prostor za pro- Lokal veli~ine 21 m2 izdajem u Prodajem plac u Rovinama sa Prodajem plac, 1.000 m2, u Krmi- Prodajem plac za gradwu stam-
daju vozila u povr{ini 1800 m2 sa B. Luci, Stepe Stepanovi}a 175, salivenim temeqom i plo~om, nama, pod borovima, i plac od beno-poslovnog objekta sa
kancelarijom na glavnoj cesti u tel. 065/489-288. pomo}nim objektom i gra|evin- 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. potrebnim papirima, tel.
Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem poslovni prostor, 40 skom dozvolom, cijena po dogov- 065/636-545; 065/939-969. 065/635-904.
Izdajem povoqno poslovni pros- m2, odmah useqiv, sa dokumentaci- oru, tel. 387 65/641-017. Prodajem povoqno dva dunuma Prodajem zemqu u Rami}ima uz
tor 18,50 m2, pogodno za kancelar- jom, tel. 051/370-298. Prodajem zemqi{te, 15.500 m2 zemqe u [argovcu, voda, struja i magistralni put za Prijedor i
iju u prizemqu stambene zgrade, Izdaju se kancelarijski pros- (jedna cjelina) u Dowim asfalt, tel. 066/257-465; 066/923- zemqu uz autoput, tel. 065/698-012.
tel. 387 65/757-280. tori, 37 i 49 m2, povoqno, strogi Barlovcima sa pomo}nim objek- 769. Prodajem placeve za hale i
Izdaje se poslovni prostor 20 centar grada, tel. 051/226-800; tom, asfalt, struja, voda, tel. Prodajem placeve kod Roguqi}a stambeno-poslovne objekte, tel.
ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom 065/514-170. 051/437-934; 065/763-941. jezera u okolini B. Luke, dozvo- 065/549-687.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 39

Prodajem imawe u Aleksi}ima, Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^oko- MOTORNA Prodajem "ladu nivu" g.p. 1996. Prodajem liniju za de-
povoqno, op{tina Lakta{i, tel.
065/607-043.
rska poqa, papiri 1/1, kraj puta,
tel. 065/178-581.
VOZILA na plin, motor 1,7, kuka, jonizaciju vode i ma{ine za
o~uvana, tel. 065/276-550. proizvodwu gaziranih, negazi-
Prodajem parcelu 1.070 m2 na Pa- Prodajem 2.650 m2 zemqe u Ve- PRODAJA Prodajem "zastavu 128", 89. ranih sokova, sirupa, povoqno,
prikovcu, tel. 066/174-334. likom Bla{ku, uz put, vlas - “Golf 2” 1,6 D, 1986. god., reg- godi{te, B. Luka, tel. 065/646- tel. 065/068-663; 065/297-493.
ni{tvo 1/1, tel. 065/817-374. istrovan do marta, metalik sivi, 013; 066/288-629.
Prodajem zemqi{te u Dru -
u dobrom stawu, 2.900 KM, tel: TRGOVINA
govi}ima, ~etiri dunuma sa svim Prodajem placeve u Adi kod Prodajem povoqno "pe`o 605"
papirima, 1/1, tel. 051/318-170. "Niskogradwe", 3 km od centra 065/037-119. dizel, 94. godi{te, registrovan PRODAJA
Prodajem dva placa u [argovcu Lakta{a, tel. 065/907-904. Prodajem autoprikolicu “sab- do kraja godine, mo`e i zamjena
kod prodavnice “Jabuka”, 1.300 m2, KUPOVINA atijer” sa poklopcem, tel.065/971- za mawe, tel. 065/528-247. Prodajem tri rashladna
1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, 583 i 065/410-485. ure|aja, vertikalnu kru`nu vagu
Kupujem plac u Bawoj Luci ili Prodajem yip “micubi{i pa-
tel. +385/44-535 503. okolini, tel. 00381 64/331- Prodajem “ford fijestu” 1,6 D, jero”, dizel 2.300, 62 KW, povo-
20 kg, fiskalnu kasu “alteru”,
86. godi{te, registrovana do 9 tel. 065/817-374.
Prodajem 3.000 m 2 zemqe u 9178;387 66/435-416. qno, registrovan do kraja go -
mjeseca, cijena povoqna, tel. dine, tel. 065/068-663; 065/297- Prodajem proizvodno trgovin-
Drakuli}u, povoqno 1/1, tel. Kupujem plac ili vikendicu uz 066/521-976.
065/926-261; 051/381-249. 493. sko, transportno preduze}e, nije
Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema
Bawoj Luci, tel. 063/956-300. Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina Prodajem povoqno “golf 2”,
radilo, cijena 1.200 evra, tel.
Prodajem dva dunuma zemqe u 1986, tel. 065/817-374. 065/068-663; 065/297-493.
selu Milo{evci, lakta{ka ZAMJENA registrovan do decembra, tel.
Prodajem tri rashladna
op{tina, tel. 051/217-986. Prodajem “mercedes gen{er” 051/781-188.
Mijewam plac za gradwu stam- ure|aja vertikalna, kru`nu vagu
Prodajem dva odvojena placa od beno-poslovnog objekta sa
ugra|en plin, ful oprema, motor Skuter “Piaggio Free 50”, 2002. 20 kg, fiskalnu kasu “altera”,
i limarija dobri, tel. 051/461- godina proizvodwe, pre{ao
{est i sedam dunuma zemqe u Kara- potrebnim papirima za gradwu za 397. tel. 065/817-374.
novcu, tel. 066/242-599. stan ili ku}u u Igalu ili 15.000 km, u odli~nom stawu,
Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Herceg Novom, tel. 065/635-904. Prodajem teretni kombi trajno registrovan, cijena 950 UGOSTITEQSTVO
“folksvagen” T-2. godina KM, tel. 065/833-659.
Pavlovac, iznad tvornice ko`e,
SOBE proizvodwe 1990. u dobrom stawu, PRODAJA
tel. 066/897-469. tel. 065/169-469. Prodajem "golf 2", benzin, 87.
Prodajem osam dunuma zemqe u IZDAVAWE g. p, hitno, vrlo povoqno, tel. Prodajem ugostiteqsku pe},
Prodajem prikolicu za traktor 065/907-969.
Novoj Topoli 1/1, naseqe sa 2 osovine ili mijewam za kombinacija struja-plin, sa
Kraji{nik, zvati od 10 do 20 Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sviwe, tel. 065/5133-672. Prodajem “golf 2” 1,6 D, god- rernom, proizvo|a~ “Igo”
~asova, tel. 00385 52/543-601. sobi studentkiwi ili poslovnoj ina proizvodwe 1986., tel. Qubqana, tel. 065/588-889.
djevojci, Obili}evo, blizu Grad- Prodajem “zastavu 128”, tel. 065/817-374.
Prodajem plac u Drago~aju, 1/1, 065/406-506. Prodajem profesionalni
cijena po dogovoru, tel. 051/462- skog mosta, tel. 38765/544-189. KUPOVINA kafe-aparat, tri grupe, o~uvan,
Prodajem “audi jaje” 1,6 dizel,
587; 065/972-883. Izdajem dvokrevetnu sobu za stu-
87. godi{te, povoqno, reg- Kupujem stare motore iz II sv- ispravan, ili mijewam za auto-
Prodajem placeve od 951 do 3.648 dente veoma povoqno. Zvati do 16 jetskog rata ili samo dijelove u mobil, motor, tel. 065/204-890.
~asova. Tel. 051/213-590. istrovan do kraja juna, tel.
m2 u Kuqanima, tel. 051/464-360; bilo kakvom stawu, tel. 065/342-
066/408-499. Izdajem namje{tenu sobu u
065/784-098.
713. POQOPRIVREDA
Prodajem “kavasaki” GPK-
Prodajem gra|evinske placeve nasequ Obili}evo, blizu fakul-
750+R, 89. crveno-bijeli, remus, ZAMJENA PRODAJA
teta, tel. 065/301-515.
1.250 m 2 op{tina Lakta{i, istekla registracija, vlasnik, Mijewam "lancia thema" 2.0 i.e,
Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Izdajem sobu sa kupatilom, 3.100 KM, tel. 065/317-474. Prodajem motokultivator, tel.
poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351- 88. g.p. registrovan, za mawi
Prodajem dva dunuma zemqe u auto, tel. 065/938-401. 065/401-381.
062. Prodajem "fijat uno", 90.
Kla{nicama, cijena povoqna, tel. godi{te, metalik plavi, 55 KS, DIJELOVI I OPREMA Prodajem farmu za uzgoj sviwa
065/803-315. Izdajem sobu djevojci studen- registrovan do 9/010, tel. 065/805- i dva hektara zemqe prve klase u
tkiwi, nepu{a~u, upotreba Prodajm “golf 2” u di- Peto{evcima, ~etiri km od cen-
Prodajem plac, 2.100 m 2 , kod kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel.
000.
jelovima, tel. 065/355-519. tra Lakta{a, tel. 065/907-904.
“Toplane”, tel. 065/631-613. 051/306-467. Prodajem “mercedes” C'220 CDI,
Prodajem elektropodiza~e
Prodajem mawe placeve na Izdajem sobe u nasequ Borik sa
o~uvan, registrovan, klima, sil-
stakla za "golf II" sa 4 vrata sa GRA\EVINARSTVO
po~etku Jakupovaca blizu novog au- ver, alu. felge, kuka, vlasnik,
toputa, cijena povoqna, tel.
centralnim grijawem, 16.500 KM, tel. 065/988-062. prekida~ima i instalacijom, PRODAJA
namje{teno, za jednog studenta, cijena 130 KM, tel. 065/894-570.
066/467-752. tel. 065/878-614. Prodajem “kadet” 1,6 dizel,
1988. godi{te, registrovan do Za "opel tigra” trebaju mi di- Prodajem rezanu gra|u, be-
Prodajem plac 1/1 u Glamo - Izdajem studentu namje{tenu jelovi - oko klime, tel. 387 tonske cijevi i blokove, mre`e
~anima, dozvoqena gradwa, tel. septembra, vlasnik, motor
jednokrevetnu sobu, tel. 051/215- odli~an, cijena 1.150 KM, tel. 65/336-869. i `eqezo i ostali gra|evinski
065/696-286. 169. materijal, povoqno gotovi {ah-
065/351-431. Prodajem dijelove za "{kodu
Prodajem plac sa vikendicom u Izdajem namje{tenu dvo - feliciju", tel. 387 65/303-904. tovi, tel. 387 65/541-743.
Prijakovcima sa 105 ari, vrlo Prodajem skuter “Jamaha” 125,
povoqno, mo`e SMS, tel. 00381
krevetnu sobu sa centralnim gri- 93. o~uvan, 100 km/h, istekla reg- Prodajem razne felge za auto- Prodajem klozet {oqu, umi-
jawem i kupatilom u Novoj isracija, ~etvorotaktni, hitno, vaonik, nove tri ~esme za su-
65/668-9719. varo{i, poseban ulaz, tel. mobil, prodajem far za “audi 6”
500 evra, tel. 065/696-380. i “korsu”, tel. 065/931-383. doper i umivaonik, novu tu{
Prodajem dva placa u Motikama 065/306-483. bateriju sa crijevom, ormari}
763 + 741 m2, cijena 17 KM/m2, tel. Prodajem motocikl “kavasaki” Prodajem “pireli” gume 225- za kupatilo sa dva ogledala sa
066/264-138.
Izdajem mu{karcu, studentu, ZX-1000-RX Niwa, o~uvan, crveno- 50-50 R 19m+s, ~etiri komada, strane, tel. 216-358; 066/437-725.
nepu{a~u sobu u centru grada, crni, 87. istekla registracija,
tel. 065/797-368. tel. 065/931-383.
Prodajem plac u Rije~anima - 2.000 KM, zamjena za automobil, Prodajem dva drvena prozora
Lakta{i, voda, struja, ogra|eno, Izdajem dvokrevetnu sobu kod B. Luka, tel. 063/962-774. Prodajem kanyu za vozilo za ku}u, dva kau~a drvena i dvije
dozvola za gradwu, povoqno, tel. “pe`o 206”, za{tita od kra|e, foteqe, TA pe}, {ah drveni
Gradskog mosta uz Vrbas za stu- Prodajem “opel kadet 1.6 D”, 88. tel. 065/696-422. novi, hrastovo bure novo 85 l,
066/266-629. dentkiwe, sve novo, tel. 065/544- g. p. karavan, u ispravnom stawu,
Prodajem placeve kod Roguqi}a 189. Prodajem farove, `migavce, tel. 216-358; 066/437-725.
registrovan do 9/10. g, cijena
jezera, Bawa Luka, 1/1, dozvoqena Izdajem namje{tene sobe, cen- 1.000 KM, tel. 065/690-031. {top svjetla, retrovizore, Prodajem armirano-betonske
zadwi trap, lafete, za “mer- stubove raznih du`ina za mre`u
gradwa, tel. 00385 91/551-86-19; tralno grijawe, nova gradwa, Prodajem “ford sijeru” 1.8 ghia, cedes 124”, tel. 065/218-600.
065/826-730. kablovska TV, tel. 051/214-120; 1990, registrovan 10.10. bordo, i bodqikavu `icu, tel. 051/388-
Prodajem plac u Prija~anima, 065/337-218. o~uvan, {iber, naslowa~, MA[INE 094; 066/252-990.
temeq, voda, struja, asfalt, povo- Izdajem ve}u namje{tenu sobu, podiza~i, spojler, 2.100 KM, tel. I ALATI Prodajem krovnu konstrukciju
qno, tel. 065/450-302. sa kupatilom i hodnikom, pose- 065/843-252. od suve hrastovine sa stropnim
ban ulaz, nova gradwa, tel. PRODAJA gredama za vikendicu ili ku}u
Prodajem placeve u Vrbawi, Prodajem “mercedes” 190 dizel u
Preswa~ama, povoqno, tel. 051/280-488. dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem tokarski stroj dimenzija 5h6 m, zvati u 20
(morando) sa mjernim i reznim ~asova, tel. 300-551.
065/526-426.
VIKENDICE Prodajem “orion dizel” 1600, alatom, tel. 065/646-013. Prodajem hrastove suve madre
Prodajem placeve na vi{e 1987, o~uvan, pet brzina, mi{
lokacija za individualnu i stam- PRODAJA boja, ~etvoro vrata, 1.600 KM + Prodajem i servisiram nove ne{to vi{e od kubika, pod
benu izgradwu, tel. 065/526-426. registracija, na rate, tel. privredne i poqoprivredne kubik, tel. 051/280-990.
Prodajem vikendicu P+S+PK, 065/485-955. ma{ine, kombinovane sto- Prodajem staru ciglu za zi-
Prodajem placeve na Rebrovcu i u dimenzije 7h7, sa 1.400 m 2 larske ma{ine, cirk ulare,
Dervi{ima, sa razli~itim Prodajem ili mijewam za jef- dawe, tel. 062/752-598.
zemqi{ta, na rijeci Vrbawi, hoblarice, mrvilice, {rotil-
kvadraturama, tel. 065/698-012. naseqe Vrbawa, tel. 051/437-934; tinije "mercedes A klasa", 1,7 ice, ma{ine za vo}e i druge Prodajem polovne drvene pro-
Prodajem 3.000 m 2 zemqe u 065/763-941. dizel, 2001. godi{te u super alate za doma}instvo, tel. zore i balkonska vrata, tel. 355-
[u{warima 100 m od firme stawu, tel. 065/528-247. 051/532-426. 288.
Prodajem vikendicu - ku}u, ci-
“Elim”, tel. 065/034-932. jena po dogovoru, sedam kilo- Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p. Prodajem komplet tokarsku Prodajem suvu hrastovu fosnu
Prodajem zemqu 13.500 m2 uz au- metara od centra B. Luke, tel. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 5 sm, du`ine 2.20 cm i 3.30 cm,
4.500 KM, tel. 066/928-436. radwu, strug, bu{ilica, presa
toput Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 051/318-829. tel. 065/666-233.
10 t, univerzalna brusilica i
065/698-012. Prodajem brvnaru vikendicu bez Prodajem "reno megan" 1.9 DCi, popratni alat, tel. 065/845-715. MOBILNI
Prodajem zemqu 16.000 m 2 uz zemqe veli~ine 3,5 h 2,5 m, zvati 2004. godina, ful oprema, kao
Prodajem novu ma{inu za vo}e TELEFONI
nov, registrovan godinu dana, ci-
magistralni put za Prijedor, poslije 19 ~asova, tel. 066/248-
jena 12.300 KM, tel. 065/040-404. i povr}e, prodajem nov PRODAJA
Bawa Luka - Rami}i, tel. 065/698- 231. ugostetqski namje{taj, pla}awe
012. Prodajem vi{e vikendica na Prodajem skuter Keeway Hurri- po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mobilne telefone
cane, malo kori{ten, pre{ao 400 o~uvane, garancija, 30-350 KM,
Prodajem plac od 500-1.100 m2, podru~ju Bawe Luke i Lakta{a,
KM, trajna registracija, 49 cm3, Prodajem mlin kameni za dijelovi, maske, servis, bater-
Prije~ani, 6 km od centra Bawe tel. 065/671-420. bra{no, tel. 065/931-383. ije, fletovi, B. Luka, tel.
tel. 065/491-112.
Luke, 1/1, ku}i{te, uvedena stuja, Prodajem vi{e vikendica i Prodajem punionicu “koka- 066/138-032.
voda i asfalt na placu, tel. placeva u Slatini i okolini, Prodajem "pe`o 306", 1.6 ben-
zin, 2000 godi{te, klima, 4 kole”, “fante”, “sprajta”,
065/970-068, 066/847-606. tel. 588-150; 065/964-929. vrata u ekstra stawu, fabri~ka “radenske”, 200 l/h, kompletna, MUZIKA
Prodajem vi{e placeva u ^esmi Prodajem vikendicu sa 2 dunuma boja, cijena 6.700 KM, tel. savjeti, recepti, kompletna PRODAJA
kod auto-praonice “Dado”, vlasnik zemqe, vo}em, sve u ogradi, tel. 065/040-404. 3.000 KM ili zamjena za automo-
1/1, dozvoqena gradwa, uz sami as- 066/683-034. bil, tel. 065/518-850. Prodajem harmoniku 96 basova,
faltni put, tel. 065/679-481. Povoqno prodajem automobil
Prodajem vikendicu 5h5 sa 3.100 “reno 18” (1983) u voznom stawu, Prodajem stubnu ugaonu osam registara i harmoniku
Prodajem plac 1.210 m2 u Trnu kod m2 zemqe, zasa|eno vo}e, Desna registracija iza{la pro{le go- bu{ilicu za metal “metalac "veltmajster" 60 , 8 registara u
{kole, dozvoqena stambena grad- Novoselija kod pilane “Par- dine, zvati u 20 ~asova, tel. 300- SB-26 profesional MK-2”, is- ispravnom stawu, tel. 065/206-
wa, tel. 051/584-455. talo”, tel. 461-956. 551. pavna, kao nova, tel. 061/473-481. 060.
40 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

APARATI ZA Elektri~ar vr{i zamjenu elek- Prodajem P4 3.2 1GB DDR2 gra|evinarstvo, tel. 065/206-060. Prodajem ve}i fitnes step
DOMA]INSTVO troopreme, te povoqno ugra|uje 80GB HDD DVDRW crno srebrni Prodajem grobnicu betonsku, trena`er, cijena 200 KM, tel.
nove i popravqa stare elektroin- sa 17 in~a lcd 350KM. Mi{, tas- opremqenu za tri mjesta (mo`e 065/334-641; 066/491-551.
PRODAJA stalacije, tel. 065/418-878. tatura, odli~no stawe. Garancija, ~etiri), pravoslavno grobqe KUPOVINA
Prodajem ve{-ma{inu i Nastavnik engleskog jezika daje tel. 387 65/540-885. Borik, Bawa Luka, tel. 066/402- Kupujem kontejner za stanovawe,
fri`ider wema~ke proizvodwe, ~asove djeci i odraslima, tel. Prodajem pe} za eta`no grijawe 307. tel. 065/824-108; 051/301-289.
tel. 052/333-666. 066/129-558. 23 kv kori{}ena 2 sezone, cijena
Prodajem “grundig” televizor Popravqam okvire nao~ara, povoqna kontakt, tel. 051/304-559;
Prodajem "vulmark" posteqinu
(jastuk i }ebe) x 2, neotpakovano, KU]NI
crno-bijeli, ispravan, povoqno, svih vrsta, brzo i kvalitetno 387 66/541-304. B. Luka, tel. 352-645. QUBIMCI
tel. 051/308-749. Aleja Svetog Save br. 16, tel. Prodajem laser za trajnu de- Prodajem {ator za ~etiri osobe PRODAJA
051/318-227. pilaciju, PALOMAR NEO LUX,
NAMJE[TAJ Profesor ruskog jezika pre- 60.000 bliceva, tel. 38765/186-503.
sa kabinom, a mo`e i zamjena, tel.
065/513-672.
Poklawam malo {tene, rasni
mje{anac, malog rasta i umiqato,
PRODAJA vodi sve vrste tekstova sa ruskog Prodajem gotov spomenik, dva Prodaje se betonska grobnica za qubiteqi `ivotiwa javite se,
na srpski i obrnuto, tel. 065/232- grobna mjesta na Gradskom ~etiri sanduka u grobqu tel. 051/319-806.
Prodajem regal i dva le`aja, br. 644. grobqu B. Luka, tel. 051/216-254. Drakuli}, tel. 051/380-798.
tel. 065/034-723. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, Prodajem sto okrugli fi-90 cm Prodajem unikatnu umjetni~ku
ZAPO[QAVAWE
Prodajem jeftino (100KM) rezidba vo}aka i `ivice, sa 4 stolice od metala cijena po sliku “Pred oluju” 140h88 cm,
ugaonu garnituru: trosjed na prskawe vo}a i stru~ni savjeti, dogovoru, i prodajem tepih vuneni ra|ena uqanim bojama na platnu,
razvla~ewe, dvosjed i ugao, tel. tel. 065/364-424. 3,5 h 2,5 m, povoqno, tel. 051/315- tel. 065/986-453. Tra`i se ozbiqna djevojka za
065/923-732. Pravim metalne ograde, kapije, 548. rad u kafi}u, tel. 065/909-128.
Prodajem prikolicu za motor
Prodajem televizor (veliki gara`na vrata, nadstre{nice, Prodajem alkatan cijevi, dva ili bicikl, tel. 051/372-070. Kafe slasti~arna prima 2
ekran) tri godine star, ispravan, zatvaram balkone i ostalo od cola, osam bari, za vodu, za dovod konobara, 2 radnice u {anku i
"sony trinitrn" kolor, povoqno, tel. metala, tel. 051/463-329; 066/257- ili odvod, po povoqnoj cijeni, Prodajem gliser sa prikolicom
i motorom "jamaha" 40 ks, tel. ~ista~icu, tel. 38765/531-182.
065/517-910. 534. prodajem trofazni motor, jedan i
po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206- 065/927-086. Vrijedni, perspektivni qudi,
Prodajem plinski {poret sa 4 VKV moler, brzo, kvalitetno i neophodni inostranoj kompaniji,
ispravna kola, povoqno, tel. povoqno radim kompletan mol- 060. Prodajem ogrevna drva, mo`e
meterica, a mo`e i cijepana, tel. puno radno vrijeme, tel. 066/537-
051/308-749. eraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem su|e i stolove za 300 853.
osoba, {ator za 120 mjesta, tel. 065/209-268.
Prodajem po veoma povoqnoj ci- Dajem ~asove na harmonici i Nezaposleni i oni koji `ele
jeni kuhiwski sto sa stolicama i sintisajzeru, na programu su nar- 066/266-629. Izdajem le`aj za jednog stu-
denta, Solunska 12, tel. 066/897- dopunski raditi kao saradnici -
vitrinom, te jedan krevet sa odne pjesme i kola, Bawa Luka, Prodajem fiskalnu kasu "al- menayeri u kompaniji "Zepter"
du{ekom i ladicama za posteqinu tel. 051/303-011. tera", tel. 065/666-130. 469.
neka se jave, tel. 065/642-094.
i dva tepiha, tel. 065/215-522. Majstor Minuta popravqa sve Prodajem fiksni telefon Prodajem kamp prikolicu, tel.
065/179-691. Tra`im komercijaliste sa
vrste retrovizora za autobuse, "panasonik", sa 20 brojeva, preno-
USLUGE kamione i kombi vozila, yipove. sivi, dometa 50 m, ispravan, ci- Prodajem pi{toq 7,65, o~uvan,
podru~je Bawe Luke, zvati od 9 do
17 ~asova, tel. 066/980-742, 051/
OSTALO Kriva i rezana ogledala sa ugrad- jena po dogovoru, tel. 051/315-548. jeftino, posjedujem dozvolu, tel. 300-896.
wom za putni~ka kola, farovi za Prodajem vitafon, tel. 051/214- 065/056-482.
“golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. Potrebne djevojke koje `ele pje-
Postavqawe kerami~kih plo~ica 551. Prodajem bojler od 80 l, nov, vati narodne i starogradske
i kompletna sanacija kupatila 065/538-048. jeftino, bijele boje, tel. 065/056-
Prodajem kravu sa teletom pod pjesme, primaju se i po~etnice,
povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Radila bih u ku}i kod odraslih garancijom, tel. 065/535-934. 482. Bawa Luka, tel. 051/303-011.
Dimwa~ar, ~istim dimwake i qudi mo`e i starijih i bolesnih, Prodajem “{imano” bicikl, tel.
tel. 065/448-767. Prodajem umivaonik, tri nove Predstavni{tvu inokompanije
pe}i za centralna grijawa, povo- ~esme za sudoper i umivaonik, 065/174-022. potreban voza~ sa sopstvenim
qno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Usluge kre~ewa, gletovawa, tu{ bateriju sa crijevom, novu, Prodajem "ergoline" solarijum kombijem za prevoz saradnika, tel.
Kucawe seminarskih i drugih postavqawa tapeta, unutra{we ormari} za kupatilo sa dva sa garancijom, prevoz i monta`a 065/882-209.
stru~nih radova, priprema za fasade, izolacije, dekoracije i ogledala sa strane i mali gratis, tel. 065/174-022.
stavqawe rigipsa, laminata, Potrebna radnica za rad na
{tampu kwiga, bro{ura, fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; Prodajem sedam ko{nica do- poslovima konobarice, tel.
priru~nika, stru~nih ~asopisa i plo~ica i razne sanacije, tel. 066/137-133.
065/343-745. brih i zdravih p~ela, tel. 065/ 065/588-889.
novina, izrada kalendara, vizit Prodajem dva drvena prozora za 215-522.
karti i sl., tel. 065/930-031 ili Profesor matematike daje In`ewer ma{instva tra`i
ku}u, dva kau~a drvena i dvije Prodajem 25 p~eliwih dru{tava posao, tel. 065/432-514.
066/119-221. ~asove gimnazijalcima, tehni- foteqe, TA pe}, {ah drveni novi,
~arima i studentima ekonomije, u LR sanducima sa 20 ramova, Potrebna radnica u ugostite-
Izvodimo hidro izolacije hrastovo bure novo 85 l, {oqu za mo`e i bez sanduka, tel. 065/491-
ravnih krovova, bazena, podruma, priprema maturante za prijemni WC, tel. 216-358; 066/137-133. qskom lokalu, kafe "Odisej".
ispit, tel. 051/217-260; 065/837- 406. Kontakt, tel. 065/614-854.
25 god. iskustva, tel. 051/311-263; Prodajem skije sa vezovima i
387 65/773-852. 295. Hitno prodajem glavoper, radno Potrebna konobarica za rad u
pancerice br. 42, tel. 065/657-384. frizersko mjesto, vapozom i lupu,
^i{}ewe i odr`avawe stanova. Ku}ni majstor vr{i vodo i kafi}u u centru grada, tel.
elektro radove, popravke, Prodajem novi dje~iji bicikl, tel. 065/567-210. 065/752-600.
Slobodan termin ponedjeqak i to~kovi 16 coli, povoqno, tel.
srijeda. Dubinsko usisavawe ot~epqewe odvoda, moleraj, tel. Prodajem pumpu za eta`no gri- Imam 16 godina, hitno mi je
065/882-511,438-116. 065/398-182. jawe, slovena~ka proizvodwa, tel.
madraca, ~i{}ewe mebla i tepiha, potreban posao u auto-praonici
tel. 387 65/582-485; 066/437-100. VKV zidar radi kvalitetno i Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” 355-288. ili sli~no, u okolini Lakta{a
odgovorno malterisawe, cijena 4 sa pjesmom “Nikoqdan”, tel. Prodajem pivske gajbe sa ili u Trnu, tel. 065/947-155.
Vr{im profesionalno prevoz 065/462-880; 051/433-222.
putnika automobilom sa klimom, KM/m 2 i ostale poslove, tel. fla{ama, povoqno, tel. 065/707- Potrebni saradnici za rad u os-
cijena povoqna na daqe relacije, 066/850-695. Prodajem hrastovu kukuruzanu, 190. igurawu, mo`e i dopunski posao,
tel. 387 65/834-011. Profesor engleskog jezika daje tel. 065/513-672. Prodajem porodi~nu grobnicu, tel. 065/932-539.
Pronala`ewe podzemnih voda ~asove i instrukcije, prevodi Prodajem pi{toq 7,62 licu sa “{estica” na novom dijelu Re- Potrebna radnica za rad u
bu{ewe bunara. Rad na podru~ju tekstove i dokumenta, sudski odobrewem za nabavku oru`ja, ci- brova~kog grobqa, tel. 065/534- kafi}u, tel. 065/653-232.
Bawe Luke, Kozarske Dubice, Pri- tuma~ - prevodilac, tel. 065/938- jena 200 KM, tel. 063/956-300. 748.
jedora, Gradi{ke, Prwavora, Der- 401. Prodajem karabin 30-06 optika Prodajem rakijski kotao, ros- LI^NI
vente, dvadesetogodi{we iskustvo Usluge cijepawa drva hidra - “cajs”, sa~maricu “suhl” 12 mm, fraj, 130 litara sa automatikom KONTAKTI
u radu, tel. 387 65/952-183. uli~nim cjepa~em i usluge rada dvogled 20h60, lova~ko sve~ano na vi{e vrsta goriva, ru~ni rad,
[kola ra~unara “Giga Com - motornom pilom, tel. 065/345-604. odijelo br. 50, tel. 065/528-966. tel. 065/068-663; 065/297-493.
Udovac tra`i `enu do 63 god.
puters” organizuje sve vrste kur- Elektri~ar - ugradwa, zamjena Prodajem vrlo povoqno kom- Prodajem baletanke crne i bi- kojoj nedostaje pa`we, razumije-
seva za rad na ra~unarima. automatskih osigura~a, indika- pjuterski sto za kancelariju, jele, ko`a, biv{a "Jugoplastika" vawa, we`nosti, milovawa za
Organizujemo i kurs za kwigovod- tora, interfona, monta`a bo- veoma povoqno, tel. 051/371-527; Split, svi brojevi od 32-41, ci- qep{i `ivot udvoje, tel. 387
stvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod jlera, instalacije itd, tel. 065/566-527. jena po dogovoru, tel. 065/794-702. 65/869-208.
Biroa za zapo{qavawe. Zvati 065/566-141. Prodajem grobnicu sa {est Prodajem novu {iva}u ma{inu Galantan gospodin visokog
svaki dan, tel. 051/213-088; mjesta "Sveti Pantelija" u B. sa dosta operacija za {ivawe, ci-
065/520-223. GARDEROBA Luci - povoqno, tel. 065/514-227; jena povoqna, tel. 051/311-140.
nivoa, zrelih godina iz EU u
Bawoj Luci, ne pu{i. @eli upoz-
Nastavnica matematike i PRODAJA 319-451; 051/216-067. Prodajem el. {poret, fri`ider, nati djevoku - damu, ~istog duha
fizike daje instrukcije Prodajem puwa~ za videokamere, ve{-ma{inu, {iva}u ma{inu, i blage naravi, vitku, lijepog iz-
u~enicima osnovne {kole, tel. Prodajem unikatne maturske digitalne fotoaparate, mobilne polovan kau~, dvije foteqe i bure gleda, tel. 38765/821-831.
051/302-196. haqine, tel. 065/902-804. telefone sa problemom puwewa, za rakiju, tel. 066/210-170. Slobodan momak, 23 godine,
Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske Radi zatvarawa butika prodajem 30 KM, B. Luka, tel. 066/345-056. Prodajem p~eliwa dru{tva ek- tra`i da mu se jave samo djevojke,
usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, povoqno `ensku garderobu, Prodajem bagremovo koqe za stra kvalitetna, cijena po dogov- SMS, MMS, prednost mla|im cu-
tel. 051/397-396. ko{uqe, pantalone, sukwe, ma- ograde i vinograde i pulceve za oru, tel. 066/870-776. rama, tel. 387 66/478-039.
Izvodim sve vrste masa`e i jice, veste itd., tel. 065/767-888.
kineziterapijskih procedura kod Veleprodaja italijanske
hroni~nih i degerativnih stawa,
tel. 066/268-938.
garderove na sni`ewu, do|ite i
uvjerite se u na{ kvalitet, tel.
065/165.747.
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Tretman najnovijim ruskim
aparatima "eliton" vakuum, Povoqno prodajem mu{ku i Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
masa`a, darsonvalizacija, tel. `ensku polovnu ko`nu jaknu, ci- putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka
051/305-742. jena 30 KM po komadu, tel.
Tepih servis - Obili}evo (Mej- 065/462-880; 051/433-222.
dan) prawe tepiha, odvoz - dovoz Prodajem i iznajmqujem Tekst:
besplatan, tel. 066/899-187; vjen~anice sa kompletnom opre-
066/863-900. mom, tel. 065/491-942; 065/642-920.
Organizaciji “Dobri medo”
potrebne odgovorne `enske osobe, RAZNA ROBA
radi ~uvawa djece na du`i period PRODAJA
u Bawoj Luci, tel. 065/412-112.
Dajem instrukcije iz hemije za Prodajem dvije umjetni~ke Telefon:
osnovnu {kolu, tel. 065/358-500. slike, tel. 387 65/531-182.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 41

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 6.4.2010. godine,


u 63. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi suprug, otac i djed

NEDEQKO
(Uro{a)
RISTI]
Sahrana }e se obaviti 9.4.2010. godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Krupi na Vrbasu, zaselak Seryani.
O`alo{}eni: supruga Gordana, sinovi Dalibor i Dragan, brat Bogdan, snaha Quba, unu~ad Nedeqko, Milica i Milo{ te
ostala rodbina i prijateqi

597 B-7 M

Posqedwi pozdrav dragom ocu

NEDEQKU

od sina Dalibora sa porodicom.

597 B-7 M
42 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom ocu Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 6.4.2010.
godine, u 73. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga

NEDEQKU NEDEQKU

od supruge Gordane. od sina Dragana.


596 A-6 M 596 A-6 M
STANA (Milo{a) GRBI]
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom kumu
1938 - 2010.

Sahrana }e se obaviti 8.4.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Perduv u


Bawoj Luci.
O`alo{}eni: suprug Tomo, sinovi Dragan i @eqko, unuke An|ela i
Andrea, snaha Vesna, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i ko-
NEDEQKU NEDEQKU m{ije 575 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav snahi

od brata Bogdana. od kumova ^oli} Radojice, Adrijane i Jovana.


596 A-6 M 596 A-6 M
Posqedwi pozdrav dragom dedi Posqedwi pozdrav dragom dedi

STANI STANI
od Dragice Stupar sa od Milke sa porodicom.
porodicom.
NEDEQKU NEDEQKU 575 A-1 M 585 A-1 M

Posqedwi pozdrav kom{inici Tu`no sje}awe na dragu sestru

od unuka Nedeqka. od unuke Milice.


596 A-6 M 596 A-6 M
Posqedwi pozdrav dragom dedi Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

STANI GRBI] JASMINU


od porodice Ritan. Sestra Vesna sa porodicom
NEDEQKU NEDEQKU
586 A-1 M 576 A-1 M

Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na dragu sestru

od unuka Milo{a. od prijateqa Qubomira i Borke Vrawe{.


596 A-6 M 596 A-6 M
Posqedwi pozdrav dragom svekru Posqedwi pozdrav dragom

JASMINU JASMINU
Brat Nedeqko sa porodicom Sestra Bo`ana sa porodicom
NEDEQKU NEDEQKU
576 A-1 M 576 A-1 M

Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe


na voqenu k}erku na dragog
od snahe Qubice. od porodice Stupar.
596 A-6 M 596 A-6 M
Tu`no sje}awe na dragog supruga Dana 8.4.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana
od smrti na{eg dragog

GOJU JASMINU STOJKU


(Du{ana) VELIMIRA JEKI] KR^MARA
MILO[EVI]A TEPI]A Svaki dan isto pitawe “za{to“ 8.4.2000 - 8.4.2010.
nam ode tako rano, boli ali te
srce isto a i vi{e voli. Supruga Stoja, sin Zoran, k}er-
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom Otac \or|o i majka Bosiqka ke Branka i Vi{wa
Supruga Amira
grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
588 A-6 M Tvoji najmiliji 572 A-6 M 576 A-3 583 A-3 M

Tu`no sje}awe na dragog supruga, oca i djeda Tu`no sje}awe Dana 10.4.2010. godine Dana 10.4.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana
na voqenog sina navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage
od smrti na{e drage

GOJU

Supruga Amira, sin Gordan, k}erka Hana, unuk Filip i unuka Sofija VIDE
588 A-6 M GOJU KNE@EVI]
MILO[EVI]A
SAVKE
U pe tak, 9.4.2010. go di ne u 11
~asova posjeti}emo wenu vje~nu
ku }u na grobqu Kne `e vi }i,
GRAONI]
Tri godine bola i tuge kako si Piskavica. Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti
napustio na{e `ivote. Pozivamo prijateqe, rodbinu i Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Majka Miqka kom{ije da nam se pridru`e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
Sin Krstan sa porodicom O`alo{}ena porodica
570 A-4 M 577 A-4 M 574 A-8 M
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 43

Sje}awe Dana 8.4.2010. godine navr{ava se sedam godina


od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama
da je dana 6.4.2010. godine u 74. godini `ivota
prestalo da kuca plemenito srce na{e drage
PETRA
(Mirka)
RA^I]A
GOJKO
Dana 8.4.2010, godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na
^ERKETA grobqu Brda, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
6.4.1993 - 6.4.2010. Tvoji najmiliji: supruga Petra, sinovi Mile i Dragan, snahe Nevena i
Sawa, unu~ad Nemawa, Jelena, Marija i Luka 594 A-6 M
Voqeni nikada ne umiru.
Sestra Perka sa porodicom Dana 16.4.2010. godine navr{ava se {est mjeseci
od smrti na{eg dragog
533 A-2 M

Tu`no sje}awe na dragu MILANA


(Milana)
^OLI]A

U subotu, 10.4.2010. godine posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova-


~kom grobqu, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e.
Jer ko voli ne zaboravqa, ko je zaboravio nije ni volio.
Pamtimo te s qubavqu i po{tovawem,
DOJU Tvoji najmiliji 565 A-6 M
RADI[I] Posqedwi pozdrav dragoj majci
8.4.2003 - 8.4.2010. GROZDE
Nikada te ne}emo zaboraviti
Tvoji najmiliji
578 A-2 M
GROZDI
(ro|. [obot)
Posqedwi pozdrav
dragoj zaovi KESER
od k}erke Svjetlane, zeta Qubomira, unu~adi Tamare i Sr|ana.
598 A-6 M Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 8.4.2010. godine, u 15 ~asova na grobqu
“Sveti Pantelija“ u Bawoj Luci.
Posqedwi pozdrav voqenoj supruzi
Povorka kre}e ispred kapele na grobqu “Sveti Pantelija“.
O`alo{}eni: suprug Qubomir, k}eri Svjetlana i Suzana, brat Nedeqko, ses-
tre Mira i Gordana, zet Qubomir, unu~ad Tamara, Nata{a, Ivana, i Sr|an,
GROZDI porodice [obot, Keser, [urlan i Zoraja te ostala mnogobrojna rodbina,
prijateqi i kom{ije
GROZDI
od snahe Radane.
598 B-5
595 A-3 M
od supruga Qubomira. Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragoj sestri
Posqedwi pozdrav
voqenoj tetki 598 A-6 M
Posqedwi pozdrav uvijek veseloj, pozitivnoj i nasmijanoj majci i baki

GROZDI

GROZDI SIMI [OBOTI


od kuma Gaji} Du{ana sa od brata Nedeqka, bratanica Biqane i Sawe i snahe Qeposave.
GROZDI porodicom.
574 A-1 M 595 A-6 M
od bratanica Biqane i Sawe. koja nas je uvijek hrabrila i podr`avala. Posqedwi pozdrav dragom kumu
Od k}erke Suzane, unuka Nata{e i Ivane
598 A-6 M
595 A-2 M
Posqedwi pozdrav dragoj
Posqedwi pozdrav dragoj baki

GROZDI
KESER SIMI [OBOTI
od kuma Kecman Sretka, Mirja-
ne, Sawe i Sa{e.
574 A-1 M
GROZDI od Udru`ewa penzionisanih prosvjetnih radnika grada Bawa Luke “Ra-
na jesen“.
od unuke Tamare i unuka Sr|ana. 601+602 A-6 M
598 A-1 M U petak, 9. aprila, navr{avaju se dvije godine
od kada nije sa nama moj dragi brat
Posqedwi pozdrav
dragom dedi

DU[ANU
od unuka Du{ka i Jadranka, unu- ZDRAVKO
ke Gordane i praunu~adi @eli-
mi ra, Ale ksan dra, Dra ga na i PATRA[
Milice.
600 A-2 M Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob i polo`iti cvije}e.
S bratskom qubavqu i po{tovawem,
Zoran Patra{ s porodicom
599 A-8 M
44 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 45
46 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Razlika izme|u nas i Hamburga je {to kod wih nema egoizma. Inte-
res ekipe je u prvom planu, a u Standardu to nije tako. Igra~i su se-

Sport bi~niji, u Belgiji se to pre}utkuje, ali ne i u Nema~koj.


Milan Jovanovi},
fudbaler Standarda

FOTO: ARHIVA
Partizanu 20 miliona dinara
Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas najavio
je da }e nagraditi KK Partizan sa 20 miliona
dinara. “Crno-bijeli“ su trebali da dobiju de-
set miliona, ali su se ~elnici srpske prestoni-
ce odlu~ili da plasman na “Fajnal-for“
Evrolige nagrade sa duplo ve}im iznosom.

Milorad Dodik i Dragan


Todori}, direktor Partizana

Ogroman doprinos Milorada Dodika uspjehu Partizana


Testovi pod znakom pitawa
Bawolu~ki voza~ Boris Miqevi} vjerovatno }e
propustiti jedine testove pred po~etak sezone u
{ampionatu “Seat Leon Supercopa“. Miqevi}
Navija~ i vizionar
Plasman Partizana na turnir ~etvorice u Parizu je uspjeh za cijelu Srbiju, ali i
jo{ uvijek ~eka {pansku vizu i ukoliko danas
ne podigne paso{, ne}e sti}i na testirawa koja za Republiku Srpsku i sve Srbe na ovom svijetu, rekao Dodik za “@urnal“
po~iwu u petak. BEO GRAD - Pre sre }an bliku Srpsku i sve Srbe na - Svi bismo mogli i mo- nikoga ne treba potcjewiva-
sam {to je Ko {ar ka {ki ovom svijetu. To je fenomena- rali mnogo toga da nau~imo ti, ili mu nanositi {tetu.
klub Partizan izborio pla- lan uspjeh, jer znam s koliko od Partizanovih ko{arka{a. Ali, prije svega treba radi-
sman na “Fajnal-for” u Pa- malo su trener Du{ko Vujo- Cijeli srpski narod, a nara- ti na borbi za interese sop-
riz. Ne samo zbog sportskog {evi} i wegova ekipa posti- vno i politi~ari. Moramo stvenog naroda, gdje god se on
uspjeha ve} i zbog ~iwenice gli mnogo - rekao je Dodik, da budemo jedinstveni, mora- nalazio. Taj kolektivitet se
FK Drina iz Zvornika, ~lan Prve lige RS, u da je pokazano da se energi- po~asni predsjednik kluba, za mo da ra di mo na ko le kti - mo ra wego va ti, jer ra zje -
subotu nije isplatila obaveze prema slu- jom, voqom, ali prije svega “@urnal“. vnos ti, na zas tu pawu diweni smo sla bi ji, a to
`benim licima, ta~nije sudijskoj trojci Si- tim skim ra dom i je din - zajedni~kih interesa. Mora- mnogi jedva ~ekaju - rekao je
ni{i Radi}u, @eqku Latinovi}u i stvom, mo`e do}i do zacrta- “TREBA mo da po{tujemo svoje i sebe. Dodik, ina~e veliki navija~
Rodoqubu Stefanovi}u, te delegatu Vladi nog ciqa. da u~imo od igra~a Lijepo je uva`avati druge i Partizana.
Komlenu i kontroloru Stevanu Brati}u. Ovo je za beo grad ski Partizana“
Klub je prijavqen Savezu. “Sportski `urnal“ istakao
premijer Republike Srpske I sam premijer Republike Podr{ka
Fudbalski sudija Premijer lige BiH iz Tu- Milorad Dodik poslije veli- Srpske ima veliki udio u us- Milorad Dodik je skoro prije tri godine shvatio naum dvoji-
zle Mithat Arnautovi} u utorak na “Ko{e- ~anstvenog uspjeha “crno-bi- pjehu Beogra|ana. On je prije ce tvoraca dana{weg Partizana Du{ka Vujo{evi}a i Pre-
vu“ nije tr~ao fizi~ke norme pred jelih“, koji su eliminacijom nekoliko godina pru`io izu- draga Danilovi}a i pru`io im ruku podr{ke. Mnogi su tada
delegacijom UEFA, {to automatski povla~i izraelskog Makabija prire- zetno va`nu pomo} klubu bra- sumwi~avo vrtjeli glavom. Dodik je rekao Vujo{evi}u jo{ ta-
wegovo “skidawe“ sa liste. Ipak, on }e su- di li ko {ar ka {ko ~u do u timqewem Par ti za na i da da slobodno Partizan krene na vrh Evrope, da }e od
diti Kup duel Zriwski - @eqezni~ar i Evropi. Igokee i jo{ tada je pri~ao wega imati svesrdnu podr{ku. Poslije nekoliko dana u Beo-
prvenstveni me~ “@eqo“ - Borac. - Plasman Partizana na da }e “crno-bijeli“ izrasti u gradu je potpisan ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi Par-
turnir ~etvorice je uspjeh za klub stra ho po {to vawa u tizana i Igokee, napisao je “Sportski `urnal“.
cijelu Srbiju, ali i za Repu- Evropi.

Foto dana
Ciq plasman u Drugu ligu Srpske
Plan i ciq uprave je prvo mjesto u Regional- najosnovnijih uslova za adaptaciju i smatramo
noj ligi Republike Srpske, grupa zapad i pla- da smo blizu ostvarewa `eqa.
sman u vi{i rang, drugoliga{ko dru{tvo, {to Ministarstvu smo poslali zahtjev za proje-
igra~i i treneri odra|uju na terenu. Me|utim, kat navodwavawa fudbalskog terena, {to je
da bi mogli sve da ostvare, kao za sve ostalo, jedinstvena prilika u gradu, jer sam na{ sta-
potrebne su finansije i mnogo boqi uslovi za dion je svega tridesetak metara o rijeke
rad i opstanak ovog 80-godi{weg kolektiva. Vrbas, {to bi u velikoj mjeri umawilo tro-
Redovna sredstva od grada za ovakve ciqeve su {kove navodwavawa. U Komunalno odjeqewe i
mnogo mawa od potrebnih, s obzirom na to da Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti grada
Milorad smo i pro{le godine dobili oko 40 odsto mawe Bawe Luke uputili smo zahtjev za adaptaciju
Arlov, od planiranog. Ipak, nadamo se da }e ove godine i ure|ewe terena, klupskih prostorija, svla~i-
na{ stadion u Srpskim toplicama u}i u pro- onica, ograde, tribina i samog objekta... Znamo
potpredsjednik gram za neophodno i potrebno renovirawe od da finansijska situacija ove godine nije ba{
FK Vrbas strane Administrativne slu`be grada i Mi- najboqa, ali to i nisu tako velika ulagawa za
nistarstva za porodicu omladinu i sport u ovako kapitalan kompleks.
Vladi Republike Srpske. Smatram da se ure|ewe stadiona BSK-a i po-
“Pro{le jeseni smo Pro{le jeseni smo aplicirali u ove dvije in- novo pravqewe stadiona u Krupi na Vrbasu, sa
aplicirali u dvije institucije stitucije za renovirawe terena i klupskih terenom pokrivenim umjetnom travom, poka-
Prva violina Toronta Kris Bo{ u duelu sa Klivlendovim Entu- za renovirawe samog terena prostorija, po{to je zemqi{te na kojem je zalo vrlo korisno za pripremne utakmice mno-
anom Xejmisonom zaradio je te{ke povrede lica, slomqene su
mu dvije kosti, zbog ~ega }e dugo odsustvovati sa parketa, {to }e i klupskih prostorija“ stadion u vlasni{tvu grada, a dato je na neo- gih klubova. I prava je {teta {to bar dva
Reptorsima borbu za plej-of u~initi jo{ te`om. grani~eno kori{}ewe FK Vrbas. To je jedan od takva terena nemaju u samoj Bawoj Luci.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 47

Igokea ubjedqivo pora`ena u [irokom Brijegu KK Crvena zvezda dobija poja~awe


Sti`e Jelovac
Kraj ve} na startu
Aleksandrov~ani poslije prve ~etvrtine gubili sa 17 poena razlike, poslije ~ega
BEOGRAD - Stevan Jelovac (21 godina, 208 centimeta-
ra), centar Mega vizure, trenira sa ko{arka{ima Crvene
zvezde i mogao bi da poja~a tim za predstoje}u Superligu.
Jelovac je ove sezone odigrao 23 utakmice za Megu u Ko-
{arka{koj ligi Srbije, u kojoj je ostvario prosjek od 14,3
nisu uspjeli da se vrate u me~ poena i 6,1 skok.
Ukoliko potpi{e, mladi centar bi bio tre}e poja~awe
ekipe Aleksandra Trifunovi}a iz Mega vizure po{to su
prethodno na Mali Kalemegdan stigli mladi reprezenta-
tivci Stefan Stoja~i} i Du{an Katni}.

Ko{arka{i Drine vratili se iz


Francuske
Stekli iskustvo
ZVOR NIK - Dva de se tak (1995. godi{te) bili osmi.
mla dih ko {ar ka {a Dri ne - Bila je ovo prilika da se
iz Zvornika, uzrasta od 13 na{i mladi igra~i oproba-
do 15 go di na, bo ra vi li su ju u jakoj me|unarodnoj kon-
tokom vaskr{wih praznika ku ren ci ji. Ste ki smo
u Francuskoj, gdje su u gradu dragocjeno iskustvo koje }e
@i vors, u~es tvo va li na mnogo zna~iti u daqem na-
tra di ci onal nom omla din - predovawu ovih mladi}a. Za-
skom turniru. hvaquje mo Ra dni ku iz
U konkurenciji 12 ekipa Bjeqine koji nam je ustupio
iz Fran cus ke, Wema ~ke, ter min za u~es tvo vawe na
[vaj car ske, Le to ni je i ovom turniru - rekao je Zo-
BiH, igra ~i ro |e ni 1997. ran Vasili}, trener u ekipi
go di ne osvo ji li su dru go Drine.
mjes to, dok su omla din ci D. G.

Devet me~eva NBA lige


Juti produ`etak
WUJORK - Program u NBA ligi ponudio je devet me~e-
\urica (Igokea) i Puqko ([iroki) FOTO: GLAS SRPSKE va, a najuzbudqivije je bilo u Solt Lejk Sitiju, gdje je Ju-
ta, ko{evima Derona Vilijamsa 1,1 sekundu prije kraja
PI[E: DEJAN MARI] dnost Hercegovaca je iz mi- - Trebali smo da odigra- ^apqina - Zriwski. produ`etka, savladala Oklahomu sa 140:139.
dejanm@glassrpske.com nuta u minut rasla, pa se na mo ~vrsto i agre si vno, da U petoj rundi se sasta- Bio je to najefikasniji me~ ove sezone u kojem je Nenad
[I RO KI BRI JEG - prvi odmor oti{lo sa “plus kontroli{emo skok, ali ni- ju, subota: ALEKSANDRO- Krsti} u~estvovao sa osam poena uz {est skokova i dvije
Ko{arka{i Igokee do`i- 17” u korist [irokog. smo ispo {to va li do go vor. VAC: Igo kea - Bo sna, blokade za pora`eni tim.
vjeli su jo{ jedan ubjedqiv Predali smo se ve} na star- MOS TAR: Zriwski - [i - Rezultati: Klivlend - Toronto 113:101, Filadelfija - De-
U SUBOTU tu, a uz to nismo ni poga|a- ro ki, TU ZLA: Slo bo da -
gostuju}i poraz. troit 103:124, Va{ington - Golden Stejt 112:94, [arlot -
protiv Bosne li lake poene. Ne tra`imo ^apqina. Atlanta 109:100, Wujork - Boston 104:101, ^ikago - Milvo-
U derbiju ~etvrtog kola
“Lige 6“, Aleksandrov~ani oprav dawe za sla bu igru, ki 74:79, Memfis - Hjuston 103:113, Juta - Oklahoma 140:139
su sa 70:94 pora`eni od [i- U nastavku susreta, pu- ali treba imati na umu da je poslije produ`etka, Sakramento - San Antonio 86:95.
[IROKI 94
rokog, koji se tako istakao leni Drage Karali}a uspje- ovo prakti~no nova ekipa i
kao glavni favorit za {am- li su da pove`u redove i u da je potrebno vrijeme da se IGOKEA 70
pionski lovor. pre os ta le tri ~et vrti ne koc ki ce slo `e. Ne ma mo (30:13, 21:19, 20:19, 23:19)
Do ma }in je agre si vno odigraju gotovo ravnopravno mnogo vremena do sqede}eg DVORANA: “Pecara“.
sa doma}inom. Me|utim, ni ispita. Ve} u subotu na noge Gledalaca: 2.000.
otvo rio su sret, uz ~vrstu Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla),
igru u odbrani, koja je vrlo u jednom trenutku nisu ima- nam dolazi Bosna i moramo Haris Bijedi}, Medin Du{kaj (Sara-
brzo da la re zul ta ta. Pre - li priliku da stignu “mi- da po pra vi mo mno go to ga jevo).
nus“ i ozbiqnije zaprijete uko li ko `e li mo do }i do [IROKI: [temberger 12, Plani-
Tabela razigranom lideru, koji po- slavqa - bio je ja san {ef ni} 5, Milekovi} 14, Naletili}, ^o-
sli je ~e ti ri run de je di ni struke Igokee Drago Kara- lak, Ramqak 9, [praqa 10, Puqko 8,
1. [iroki 4 4 0 360:285 8 Longin 7, Petkovi}, Mejson 17, Grgat
2. Igokea 4 2 2 319:303 6
ima maksimalan u~inak. li}. 12. Trener: Ivan Veli}.
3. Sloboda 3 2 1 268:264 5
Jedan od kqu~eva poraza Rezultati ~etvrtog kola: IGOKEA: Batler, Jawu{evi} 14,
Igokee le`i i u slabom sko- [IROKI BRIJEG: [iro- Bocka 12, [ekularac 5, \urica 2,
4. Bosna 3 2 1 228:241 5 Komatina, \ikanovi} 14, Fekete,
5. Zriwski 3 0 3 235:262 3
ku, s ob zi rom na to da je ki - Igo kea 94:70, igra no \urkovi}, \erasimovi} 12, Blan-
6. ^apqina 3 0 3 188:243 3
[iroki u tom segmentu bio sino}: SARAJEVO: Bosna - {ard 5, Masi 6. Trener: Drago Ka-
dominantan - 43:30. Slo bo da, ^APQINA: rali}.

Predrag Stojakovi}, ko{arka{ Wu Orleans Hornetsa

"Srbija ima tim za budu}nost"


WU OR LE ANS - Iako re pre zen ta ti vne ka ri je re, svemu {to je mogu}e, sada je nijednog trenutka se nisam
te 2003. go di ne ni je bi lo Pre drag Sto ja ko vi} je red na druge - rekao je Sto- osetio kao jedan od vode}ih Vilijams (Juta) i Krsti} (Oklahoma) FOTO: AGENCIJE
govora o zavr{etku wegove posqedwi put za nacional- jakovi} za sajt {panske ACB igra~a, kao {to sam bio u
ni tim igrao ba{ na Evrop- lige. Sakramentu - dodao je Peja. Predsjednik Makabija [imon Mizhari
Svaka ~ast “grobarima“
FOTO: AGENCIJE

skom prvenstvu u [vedskoj. Stojakovi} je najavio da


“NE ZNAM
Po vre de, umor i dru ge }e poku{ati {to boqe da se
okol nos ti ka sni je su ga da li sam potreban fi zi ~ki pri pre mi za TEL AVIV - Predsjednik Avi va ni je pro pus tio da
udaqile od plavog dresa, a klubu“ sqede }u se zo nu. Os ta nak u Makabija [imon Mizhari, prokomentari{e ni navija-
kada je Du{an Ivkovi} pos- SAD mu je prva op ci ja po pod ~ijim vo|stvom je klub ~e Partizana.
tao selektor Srbije, zajedno Jedan od najboqih {ute- is te ku ugo vo ra, ali ni je osvo jio pet ti tu la prva ka - Partizan zaista ima ne-
su do{li do zakqu~ka da je ra u istoriji NBA lige ima iskqu~eno ni da se vrati u Evro pe i 38 na ci onal nih vje ro va tne na vi ja ~e ko ji
Pe|ino vrijeme pro{lo. jo{ godinu dana ugovora sa Evropu. {ampionata, ka`e da je po- bo dre tim bu kval no od
- Naj pa me tni je je bi lo Wu Orleans Hornetsima. - Nameravam da igram u raz protiv Partizana u ~et- prvog do posqedweg sekun-
da se po vu ~em. Stvo ren je - Iskreno, ne znam {ta NBA jo{ nekoliko godina, vrtfinalu Evrolige veoma da. Ponekad znaju da pre|u
tim za budu}nost, ogromnog }e biti sa mnom, ni da li ukoliko budem spreman. Mi- bolan. granicu, pa se tako de{ava
potencijala i to su igra~i sam po tre ban klu bu. Pred slim da mogu jo{ nekoliko - Bila je to samo prolazna da pquju prema klupi gostu-
koji moraju da se razvijaju po~etak sezone su mi najavi- sezona da igram na visokom sla bost, ali Ma kbi je i ju}eg tima i bacaju sva{ta
zajedno. Rezultati se ve} vi- li da }u malo biti u senci nivou. Ali i Evropa mo`e daqe “Ponos Izaela“. To mi na te ren, ali ka da se sve
de. Iako su izuzetno mladi, i pri pre mao sam se za tu da bu de ide al no mes to za ovih dana govore i qudi ko- sabere, morate da priznate
stigli su do finala Evrop- ulo gu. On da su pro me ni li kraj karijere - zakqu~io je je sre}em na ulici - rekao je da je to fan tas ti ~na pu -
skog prvenstva. Ja sam sa re- pri ~u i re kli da }u bi ti Sto ja ko vi}, ko ji }e u ma ju Mizhari. blika - zakqu~io je Mizha-
Predrag Stojakovi} pre zen ta ci jom u`i vao u me|u nosiocima igre. Ali napuniti 33 godine. Prvi ~o vjek ti ma iz Tel ri.
48 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Mehmedalija Mulabdi}, trener golmana u reprezentaciji Tunisa

FOTO: S. ILI]
Pi{e:
Slobodan
PUHALO

Gre{ka za nauk
Prvenstvena utakmica elitne fudbalske lige Republi-
ke Srpske u Doboju, izme|u starih rivala Sloge i Radnika,
zavr{ena je sigurnom pobjedom gostiju. Tako }e u istoriji
odmjeravawa snaga ova dva kluba ostati zabiqe`en poda-
tak da su Bijeqinci slavili sa 2:0, a objektivni posjeti-
oci na “Lukama“ bi uz to dodali – zaslu`eno.
Naravno, doma}im navija~ima, ali i ostalim gleda-
ocima, nije promakla ni ~iwenica da su fudbaleri Sloge
imali vi{e od igre i stvorili neuporedivo ve}i broj
stopostotnih {ansi za postizawe gola od rivala, ali
da nisu realizovali nijednu. Nisu, jednostavno, imali
ni sre}e – pogodili su, izme|u ostalog, po dva puta pre-
~ku i stativu gola nesavladivog Dragana \or|i}a.
Zluradi navija~i Sloge bi pri tome mo`da konstato-
vali da su wihovi napada~i ~esto, umjesto u mre`u, “ga-
|ali“ u protivni~kog golmana, ali znaju oni da to ne bi
odgovaralo istini. Jer, sude}i bar po ovoj utakmici,
mladi i izuzetno perspektivni ~uvar mre`e Radnika
imao je svoj dan i branio sve, pa i jedanaesterac, kada je
Du{ko Be}arevi} sa bijele ta~ke poslao loptu u wegov Mehmedalija
Mulabdi}
dowi desni ugao. ^inio je, {to bi se reklo, ~uda i najza-
slu`niji je za sigurnu pobjedu svoga tima. ^elnici kluba su obavili veliki posao i klubu vratili onaj duh koji ga je krasio
To, dakako, niko ne spori, ali sve vi|eno u pro{lu subo-
tu na “Lukama“ proisteklo je iz 8. minuta ovog me~a ka-
kroz slavnu pro{lost, rekao Mulabdi}
da je arbitar iz Prijedora Igor Radakovi} na~inio PI[E: DEJAN MARI] {ka, ali, danas, sre}om, ni- obje opcije i na kraju sam prvom takmi~ewu uzeli zla-
veliku gre{ku. Mi}evi} je bio u prodoru, u{ao u {esnaes- dejanm@glassrpske.com
je tako - rekao je Mulabdi}, do bio do zvo lu da idem. to. Na Svjetskom prvenstvu
terac gostiju, proturio loptu kraj \or|i}a i imao BAWA LUKA - Borac je do da ju }i i da je za hva lan Ali, da nisu uspjeli da mi u Egiptu, poslije {est go-
otvoren put ka praznoj mre`i, ali golman ga je rukama uvi jek bio i os ta }e moj {to mu je uprava iza{la u na |u za mje nu, si gur no bih dina popeli smo se na krov
uhvatio za nogu i oborio. Na op{te iznena|ewe, Radako- klub, u wemu sam pro veo susret i dala zeleno svjetlo se vratio - jasan je Mulab- Afrike, i to pobjedom nad
vi} nije pokazao na bijelu ta~ku, ve} je dodijelio Mi}evi- najqep{e trenutke karije- da ode u inostranstvo. di}. do ma }i nom u fi na lu. Sve
}u `uti karton zbog navodnog simulirawa. Tako \or|i} re i sre}an sam {to je po- ^uvar mre`e koji je sa se za vr{i lo ide al no, gol -
nije dobio zaslu`eni crveni karton, pa je kasnije izras- sli je te {kog raz dobqa DADO OSVOJIO Borcem 1991. godine osvojio mani su bili najboqi dio
tao u junaka me~a i omogu}io svome timu pobjedu. ponovo na pravom putu. zlato na prvenstvu Kup IHF-a ve} na prvom ekipe, a progla{eni su i za
Bio je to primjer za fudbalske uybenike kako jedna Ovo je za “Glas Srpske“ Afrike ispitu sa reprezentacijom na jus pje {ni je na tur ni ru.
sudijska odluka mo`e da uti~e na kona~an ishod me~a. rekao Mehmedalija Mulab- Tunisa okitio se zlatom. Istina, `estoko smo radi-
A ona je, kada se sve sabere i oduzme, na`alost, bila di}, biv{i golman “crveno- Po pu lar ni Da do se os - - Zva ni ~no sam tre ner li puna dva mjeseca, ali se
i najupe~atqivija na ovom derbiju renomiranih pro- pla vih“, ko ji je na kra ju vrnuo i na svoj nagli odla- gol ma na ju ni or ske i se ni - na kra ju is pla ti lo -
tivnika. Gre{ka za nauk. jesewe polusezone napustio zak iz bawolu~kog tima. orske selekcije, a mogu da zakqu~io je Me hme da li ja
tim iz Go spod ske uli ce i - Sve se dogodilo izne- se pohvalim da smo ve} na Mulabdi}.
Pripreme za uli~nu trku “Prijedor 2010“ prihvatio poziv da bude tre- nada. Dobio sam ponudu iz
ner u reprezentaciji Tuni- Tunisa, za koju je najzaslu-
Sti`u pobjednici sa. `ni ji Abas Ar sla na gi}. Svjetsko prvenstvo
PRIJEDOR - Pripreme za 17. me|unarodnu uli~nu trku - Prije svega `elim da Oni su po sva k u ci je nu
“Prijedor 2010“, koja }e se odr`ati 13. maja u ~ast Dana op- za hva lim ~el ni ci ma klu ba `eqeli nekog iz bawolu~ke Mulabdi} bi u reprezentaciji Tunisa trebalo da ostane
{tine, uveliko traju. Izvjesno je da }e po ustaqenom pro- {to su obavili veliki po- {ko le ru ko me ta, a Ako je barem do kraja Svjetskog prvenstva u [vedskoj sqede}e
gramu tradicionalne smotre jo{ jednom ulicama grada na sao i Bor cu vra ti li onaj predlo`io mene. Obavijes- godine.
Sani pote}i rijeka trka~a svih uzrasnih kategorija, od naj- duh ko ji ga je kra sio kroz tio sam predsjednika Igo- - Za sada je to dogovor, pa }emo vidjeti {ta i kako daqe.
mla|ih “cicibana“ do seniora i seniorki. slavnu pro {lost. Do prije ra Babi}a i imao sam deset Vjerujem da i u [vedskoj mo`emo ostaviti trag i napra-
- O~ekujemo da }e u trci, ~iji }e moto najvjerovatnije biti samo nekoliko godina situ- da na da je pri hva tim ili viti dobar rezultat - dodao je Mulabdi}.
“Volim Prijedor“, prva mjesta u najja~oj konkurenciji braniti aci ja je bi la izuzetno te - odbi jem. Ra zma tra li smo
reprezentativci Srbije Sowa Stoli}, rekorderka sa devet po-
bjeda i Mirko Petrovi}, koji je u posqedwe dvije godine osva- Internacionalni karate kup “Super ENPI 2010“ u Subotici
jao tro fej. I po red eko nom ske kri ze, vje ru je mo da }e mo
odr`ati kako takmi~arski, tako i organizaciono visok nivo
ove izuzetne sportske manifestacije - istakao predsjednik or-
ganizatora, Atletskog kluba Prijedor Marko Golubovi}.
Dobojlijama 19 medaqa
DOBOJ - Na 11. interna- qske, Rumunije, Crne Gore, Srebrnu medaqu osvojila je detkiwa: Danka Dujkovi}, Sawa
Na ~elu Organizacionog odbora, koji broji 20 ~lanova,
cionalnom karate kupu “Su- Makedonije, Italije, Federa- Maja Su{i}, a bronzane: Dar- Jankovi} i Biqana Vudrag i
nalazi se na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}. Gene-
per ENPI 2010“ odr`anom u cije BiH, Slova~ke, Wema~ke, ko Pa ni}, Bo jan Po po vi}, seniorki: Swe`ana Jankovi},
ralni pokroviteq ove manifestacije je op{tina Prijedor,
Subotici, ~lanovi KK Sloga- Ma|arske, Slovenije, Hrvat- Isidora Mihajlovi}, Dejan Isidora Mihajlovi} i Marija-
a pokroviteq Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport
Hemofarm osvojili su ukupno ske, Rusije, Republike Srpske Lazi}, Aleksandar Cvijano- na Lazi}. Bronza je pripala i
Republike Srpske. N. \.
19 medaqa (tri zlatne, jednu i Srbije, Dobojlije su ostva- vi}, Tamara Stojanovi}, Dra- ekipi `enskih nada u katama:
srebrnu i 15 bronzanih). rile rezultat vrijedan pa`we. ga na Fi li po vi}, Ne mawa Nata{a [e{lak, Nata{a Bra-
Reprezentacija BiH u odbojci S obzirom na ~iwenicu Najvi{e uspjeha u borbama Ne {i}, An |e la [e {lak, da{evi} i Viktorija Marko-
da je na ovom renomiranom pojedina~no imao je Du{an Sawa Jankovi} i Marko Mar- vi}.
Selektor otkrio adute turniru u~estvovalo 96 klubo- Jawilovi}, koji je poslije se- kovi}. - Izuzetno sam zadovoqan
SARAJEVO - Selektor mu- ~a), Yenan Pe ~en ko vi} va sa 1.300 takmi~ara iz Po- dam me~eva zauzeo prvo mjesto. rezultatima koje smo ostvari-
NASTUPILO li u Subotici, na jednom od
{ke odbojka{ke reprezenta- (MOK Rijeka), Azur Emino-
1.300 takmi~ara najja~ih karate turnira na
ci je BiH Ni ko la vi} (Br~ko Jedinstvo), kore-
Ma ti ja {e vi} sa op {tio je kto ri: Sa mir Sa li ho vi} iz 96 klubova Balkanu. Pokazali smo da smo
spisak igra~a za kvalifika- (Ka kaw), Ne mawa Bo `i} i ovu sezonu zapo~eli uspjehom
cione utakmice za Evropsko (Ri bni ca), Mi lan Pe pi} U borbama ekipno na naj- na me |u na ro dnoj sce ni i
prvenstvo koje je na programu (Mar ~i ol), Da vor Yom bi} vi{u, pobjedni~ku stepenicu, ispoqili svoju, u vi{e navra-
od 7. do 31. maja ove godine. (Strazbur), prima~i: Dragan popela se seniorska ekipa u ta, dokazanu vrijednost. Budu-
Na spis ku su, te hni ~a ri: Blagojevi} (Vara`din), Vla- sastavu: Stefan Radoj~i}, Dejan }i da smo u ve oma te {koj
Rusmir Halilovi} (Aja~io), dimir Mili}evi} (Radnik), Lazi} i Darko Pani}. Zlatnu finansijskoj situaciji i da
@ar ko Ki si} (Par ti zan), Dejan Pelemi{ (Uko Kropa), medaqu u ekipnoj konkurenciji opstajemo samo zahvaquju}i
@eqko ]ori} (Kakaw), Lu- Abdel Zolta (Kakaw), Ranko u borbama osvojile su juniorke: sredstvima sponzora “Hemo-
ka [or maz (Br~ko Je din - Pupi} (Bul), Sawin Bezdrob Maja Su{i}, Violeta Stojako- farma“, rezultati koje ostva-
stvo), sredwi blokeri: Darko (Qubiwe), Armin Musteda- vi} i Miroslavka Bo`i}. Tre- ru je mo su jo{ vre dni ji i
Te {i} (Apo lon), Da li bor novi} (Briv), libero: Amir }e mjesto zauzele su ekipe zna ~aj ni ji - re kao je {ef
Mi }i} (Stu dent), Sr|an ]uran (Mladost, KL), Dra- kadeta: Bogdan Katani}, Dejan stru~nog {taba Sloge Hemo-
Cvijanovi} (Optima Modri- gan Gojkovi} (Radnik). Popovi} i Igor [e{lak, ka- farm Bo{ko Su{i}.
Najboqi u seniorskoj konkurenciji FOTO: S. PUHALO
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 49

Najve}i proma{aji fudbalskih transfera ove sezone Liga Evrope


“Redsi“ jure
polufinale
NION - Revan{ susreti ~etvrtfinala Lige Evrope na
rasporedu su ve~eras od 21.05 ~asova.
Najzanimqivija utakmica igra}e se na “Enfild Roudu“ gdje
}e Liverpul poku{ati da nadoknadi prednost Benfike iz
prvog susreta i izbori plasman u polufinale. U {panskom
obra~unu Atletiko Madrid }e ugostiti Valensiju i ima ve-
liku {ansu da pro|e daqe.
Me|u najve}im Parovi: Liverpul - Benfika (1:2 prvi me~), Volfsburg -
razo~arewima Fulam (1:2), Standard - Hamburg (1:2), Atletiko M. - Valen-
sija (2:2).
svakako je ~lan
Juventusa Brazilac Arsenal dovodi novog napada~a
Felipe Melo.
O wegovim igrama
[amak postaje “tobxija“
ove sezone
dovoqno govori i
~iwenica da je od
strane fudbalskih
gledalaca
progla{en
najgorim igra~em
Felipe Melo (Juventus) FOTO: AGENCIJE Serije “A”
Velike sume novca poje- pro{log qeta nije uspio da se seloni, gdje je redovno posti- zadweg veznog, jedna dobra uta-
dini klubovi su potro{ili probije do prvog tima Luisa zao golove. Istina je da je ko- kmica ne mo`e da sakrije niz
pred po~etak ove sezone i van Gala. Pla}en je oko deset {tao samo dio onoga {to je lo{ih predstava. Preko 20 mi-
dok su se nekima investicije miliona evra, ali nije oprav- Barselona platila za Ibrahi- liona evra Barselona je pla-
isplatile, drugi se hvataju dao ni deseti dio tog iznosa, movi}a u jednom od “lu|ih“ tila [ahtjoru, a na svojoj
za glavu i pitaju {ta im je pa bi ve} ovog qeta mogao na- transfera, ali Kamerunac do pravoj poziciji {topera nije
to trebalo i ~ini se da je zad u Rusiju ili rodnu Ukraji- sada nije opravdao o~ekivawa. pokazao ni{ta ~ime bi taj no-
pro{lo qeto bilo ne{to bo- nu. GOMEZ vac opravdao.
gatije proma{enim tran- Dijego - Jedan od uzroka Mario Gomez - Za{to je
sferima nego obi~no. Juventusove u`asne sezone i
stigao iz minhenski Bajern odlu~io da
Me|u najve}im razo~a- na doma}oj i na evropskoj sce- [tutgarta sru{i bundesliga{ki rekord
rewima svakako je ~lan Juven- ni je to {to su o~ekivali da Fabio Groso - I opet se po visini transfera i za Ma-
tusa Brazilac Felipe Melo. }e igru mo}i da grade oko ovog vra}amo na Juventus. Tre}i no- rija Gomeza [tutgartu ispla- Maruane [amak FOTO: AGENCIJE
Doveden je poslije uspje{ne Brazilca. Doveden je iz Verde- vi igra~ tog kluba na ovoj lis- ti od{tetu od nevjerovatnih
sezone iz Fjorentine za ne{to ra za preko 20 miliona evra, ti, ali i najjeftiniji, ko{tao 30-35 miliona evra, u zavi- LONDON - Prema pisawu Bordoom. Mediji u engleskoj
vi{e od 20 miliona evra, a go- ali nije pokazao ni{ta. je tek ne{to vi{e od dva mi- snosti od broja nastupa, osta- engleskih medija Arsenal je tvrde da }e 26-godi{wi na-
vorilo se kako je za wegove Karim Benzema - Jak, do- liona evra. Brzina nikada ni- }e vje~na misterija. Iako je u ve} po tpi sao ~e tvo ro go - pada~ reprezentacije Maro-
usluge zainteresovan i Arse- bar u skoku i veoma brz, Benze- je bila vrlina ovog [tutgartu redovno davao golo- di{wi ugovor sa prvotim- ka za ~etiri godine dobiti
nal. O wegovim igrama ove se- ma je napada~ koji je u Lionu 32-godi{weg lijevog beka, a ve, Gomezov nedostatak tehnike cem fran cus kog Bor doa oko 13,5 miliona evra. Upra-
zone dovoqno govori i pru`ao sjajne igre, ali posli- osje}aj za prostor i pos- je vi{e nego o~igledan, a ni Maruanom [amakom. va londonskog kluba jo{ nije
~iwenica da je od strane fu- je prelaska u Real wegova je tavqawe privukli su najvi{e brzina mu nije ja~a strana. Marokanac }e, kako se na- pot vrdi la da je [a mak, za
dbalskih gledalaca progla{en karijera krenula silaznom pu- kritika na wegov ra~un ove se- Sredinu ovog qeta vjerovatno vo di, u Ar se nal pre }i bez koga je bio zainteresovan i
najgorim igra~em Serije “A“. tawom. Gotovo 40 mi liona zone. ne}e mijewati, jer u ovom tre- obe{te}ewa, po{to mu u junu Liverpul, potpisao ~etvoro-
Mauro Zarate - Nakon {to evra nije se pokazalo isplati- Klas Jan Huntelar - Ho- nutku ne postoji klub koji }e ove godine isti~e ugovor sa godi{wi ugovor.
je pro{log qeta pozajmicu iz vom investicijom, zasjenio ga lan|anin od odlaska iz Ajaksa za wega iskrcati Bajernu ono-
katarskog Al-Sada pretvorio je puno mawe pla}eni Gonzalo ne uspijeva da prona|e svoju liko koliko su oni dali “{va- Vaqadolid dobio novog trenera
u trajni transfer, od Argen- Iguain, pa se ve} govori o pravu formu i obezbijedi se- bama“.
tinca se o~ekivalo da Lacio wegovom mogu}em odlasku na bi mjesto u startnoj postavi, Alberto Akvilani - Naj- Povjerewe Klementeu
povede prema vrhu tabele. Me- kraju sezone u redove Man~es- najprije Reala, a sada i Mila- skupqe poja~awe Liverpula VAQADOLID - Biv{i selektor fudbalskih reprezenta-
|utim, samo tri gola u 22 uta- ter junajteda. na. Trebalo je da do|e do po- proteklog qeta pokazalo se i cija [panije i Srbije Havijer Klemente izabran je ju~e za
kmice koje je po~eo sigurno ne Samujel Eto - Mo`da nije vrede Marka Borijela, da bi najve}im proma{ajem u bogatoj trenera {panskog prvoliga{a Vaqadolida, umjesto Onesima
vrijede 22 miliona evra, koli- toliko o~igledna proma{ena 16,5 miliona evra pla}eni ho- zbirci Rafaela Beniteza. Do- San~eza, koji je smijewen u ponedjeqak zbog lo{ih rezultata.
ko je pla}en. investicija kao ostali do sa- landski reprezentativac do- {ao je iz Rome povrije|en, a Pedesetdevetogodi{wi Klemente je tre}i stru~wak na klu-
Anatolij Timo{~uk - da navedeni igra~i, ali i on bio pravu priliku, a oni koji kada se oporavio, pokazao je da pi Vaqadolida od po~etka sezone i predvodi}e tim do kraja
Destruktivni vezista bio je je pao u sjenku kolege iz napa- su gledali utakmice Lige }e mu trebati puno vremena da {ampionata [panije. Vaqadolid trenutno zauzima 19. mjesto
va`an dio ma{inerije u Zeni- da Dijega Milita. Samo deset {ampiona protiv Man~ester se privikne na brzi engleski i ima sedam bodova mawe od Rasing Santandera, prvog kluba
tu iz San kt Pe- liga{kih golova ove sezone junajteda pitali su se za{to se ritam. Za sada na terenu djelu- koji nije u zoni ispadawa.
tersburga, ali pokazuju da se jo{ uvijek nije o wemu toliko pri~alo. je potpuno dezorijentisano i
poslije do- prilagodio na stil igre In- Kaka - Navija~i Milana te{ko je vjerovati da }e ikada
laska u tera, ali ~ini se da je izgubio su protestovali kada je prodat uspjeti da opravda ulo`eni “Gra|ani“ se poja~avaju
Bajern i onu iskru koju je imao u Bar- Realu za ne{to mawe od 70 mi-
liona evra, ali navija~i
novac.
Vu~ini} na meti Sitija
Reala sada ne bi previ{e MAN^ESTER - Nova me-
`alili za wim kada bi ta Man ~es ter Si ti ja zo ve
odlazio i za pu no mawi se Mirko Vu~ini}.
iznos. Sam ka`e da mu je pri- Trener “gra|ana“ Roberto
lago|avawe na novu sredinu Man }i ni vi di ka pi te na
ote`ala povreda koja ga mu~i, crnogorske reprezentacije
ali prema onome {to je do sa- kao ide al no po ja ~awe u
da pokazao puno je novca ba~e- sqede}em pre la znom ro ku,
no u vjetar. Kaka se nije a ra ~u na se da Ro ma ne }e
pokazao kao igra~ koji mo`e mo }i da odo li po nu di.
da predvodi ovu generaciju Re- Rimqani su pro{log qeta
ala, asistira i posti`e golo- odbi li 18 mi li ona fun ti
ve, {to je redovno radio u koje je nudio Man~ester ju-
Milanu, pa se mo`e re}i da je najted, a pri~alo se da bi
ovaj transfer bio proma{aj i Vu ~i ni }a pro da li za 25
za wega i za klub. miliona. Mirko Vu~ini}
Dmitrij ^igrinski - Ono {to sti `e iz En -
Iako je u posqedwoj utakmici gleske je jo{ boqe, 27 mi- ne ko li ko igra ~a i po ja ~a
protiv Atletik Bilbaoa poka- li ona fun ti, {to bi se pred po vra tak u Li gu
Kaka (Real Madrid) FOTO: AGENCIJE zao dobru igru na poziciji Mario Gomez (Bajern Minhen) omo gu }i lo Ro mi da do ve de {ampiona.
50 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Vule Trivunovi}, defanzivac Borca, pred dvome~ sa Sarajlijama Jesewi


sudar

"Slavija pe~at za Jesenas je u Isto~nom


Sarajevu Borac slavio
minimalnim rezultatom
1:0. Jedini pogodak pos-

evropsku vizu" tigao je sada{wi fu-


dbaler rumunskog
Pandurija Stojan
Vrawe{ u 45. minutu
utakmice. Na posqed-
wem gostovawu Slavije
u Bawoj Luci rezultat je
bio 1:1, {to je ~eti iz
Isto~nog Sarajeva bilo
dovoqno da izbori
evropsku vizu u pro{loj
sezoni.

@eqezni~ar nam
je jedini konkurent Polufinale
u borbi za titulu. 2004.
Po svemu sude}i, Dva rivala su igrala u
sa Sarajlijama polufinalu Kupa BiH
}emo igrati i 2004. godine i Bawolu-
~ani su bili uspje{niji.
finale Kupa. Ve} “Crveno-plave“ s klupe
u srijedu imamo je predvodio trener Ni-
kola Rakojevi}, a
veliku {ansu da Bawolu~ani su u Isto-
ovjerimo evropsku ~nom Sarajevu slavili
vizu ukoliko 1:0 golom Bojana Tadi-
}a. U revan{u je bilo
elimini{emo 0:0, a Branislav Ivani-
Slaviju, rekao {evi} je za Borac pro-
ma{io penal.
Trivunovi} Vule Trivunovi}, defanzivac Borca FOTO: V. STOJAKOVI]

PI[E: SLAVKO BASARA Gradski stadion vratio iz Vule Trivunovi}. igra ju @eqe zni ~ar, Zri- titulu. Po svemu sude}i, sa istakao da je svjestan ~iwe-
basara@glassrpske.com
ruskog Himkija. I on je svje- [to per re pre zen ta ti - wski, Sa ra je vo, [i ro ki Sarajlijama }emo igrati i nice da je Slavija “izuzetno
BAWA LU KA - Pred stan odre|enih stvari na ko- vnog ka li bra is ta kao je i Brijeg... - kazao je Trivuno- finale Kupa. Ve} u srijedu ne ugo dan ri val“ i da na
ovom generacijom je isto- je se fu dbal ska ja vnost u sqede}e: vi}. imamo veliku {ansu da ovje- “Gradskom stadionu igra s
rijska {ansa i velika pri- Bawoj Luci posqedwih dana - Svi|alo se to nekome rimo evropsku vizu ukoliko posebnim motivom“.
lika da se Borac poslije 18 kriti~ki osvrnula. ili ne, mi smo drugi na ta- KORAK eli mi ni {e mo Sla vi ju. To - Milomir Odovi} je ta-
go di na do mo gne Evro pe. - Ko ja to eki pa igra be li, igra mo po lu fi na le po korak do trofeja bi mno go za nas zna ~i lo. kav trener da forsira nadi-
Imamo kvalitet da ispo- boqe od nas ili, boqe re~e- Kupa i imamo {ansu da se Nestalo bi pritiska, u fi- gravawe i pas igru. To i na-
{tujemo ciqeve postavqe- no, koji je to premijerliga{ vratimo na lidersku pozi- Pred Borcem su dva su- ni{u sezone bismo igrali ma odgo va ra i na dam se da
ne pred nas od strane upra- su per do mi nan tan u li gi? ci ju ve} po sli je sqede }eg sreta protiv Slavije. Svaki rastere}enije i opu{tenije. }e mo izvo je va ti po bje du i
ve. Da }e mo sve od se be na Ne ma ta kvog. Osim to ga, u prvenstvenog kola. Sve su to je na svoj na~in va`an. Prvo Kako sada stvari stoje, mi i nova tri boda. Znamo da }e
te re nu da se izbo ri mo za na {em ti mu je se dam ili do bre pre di spo zi ci je za }e dva kluba u subotu od 19 “@eqo“ }emo dijeliti tro- biti te{ko, ali vjerujemo u
me|unarodnu vizu. osam novih igra~a, potrebno izlazak u Evropu. To je naj- ~a so va od mje ri ti sna ge u feje i voditi glavnu rije~. svoj kvalitet i ono {to ra-
Ovo je uo~i dvome~a sa je vri je me da sve le gne na va `ni je za Bo rac i Bawu borbi za bodove, a potom u Nadam se da }e tako da bude di mo. Mo ra mo vri je dno da
Slavijom iz Isto~nog Sara- svoje mjesto. Zriwski, Sara- Luku. Za{to i mi ne bismo srijedu slijedi i revan{ po- do kraja sezone - prognozi- sa kupqamo bo do ve i ko rak
jeva istakao defanzivac ba- jevo, @eqezni~ar ni{ta ni- osjetili ~ari me|unarodne lufinala Kupa BiH. rao je defanzivac “crveno- po korak idemo ka ciqu zva-
wolu ~kog Bor ca Vu le Tri - su mijewali, ali nisu domi- fu dbal ske po zor ni ce? Ne - @eqezni~ar nam je je- plavih“. nom Evro pa - re kao je na
vu no vi} ko ji se zi mus na nantniji od nas - rekao je moraju stalno da u Evropi dini konkurent u borbi za Na kraju je Trivunovi} kraju Vule Trivunovi}.

Fudbalski klub Lakta{i Kapiten Slavije Bojan Regoje pred gostovawe u Bawoj Luci
U Travnik bez
Cvetkovi}a Ne}emo izgubiti od Borca vjerujem u na{u sna-
IS TO^NO SARAJEVO
LAKTA[I - Stru~ni {tab Lakta{a na ~elu sa Drago- gu - istakao je kapi-
- Ako je suditi po izjavama
slavom Stepanovi}em za subotwi duel sa Travnikom na
iz tabora Slavije, premijer- ten Sla vi je Bo jan
“Piroti“ ne}e mo}i da ra~una na Marka Cvetkovi}a. On je
liga{ iz Isto~nog Sarajeva Regoje.
protiv Vele`a zaradio povredu koqena i ne}e biti u kom-
binaciji ni za ovaj susret. Po svoj prilici, Stepanovi}u }e sa mnogo optimizma o~ekuje On je naglasio da
na raspolagawu biti Borislav Miki}, koji ima problema gos to vawe u Bawoj Lu ci. zna recept za uspjeh pro-
sa i{ijasom, i Darko Qubojevi} (koqeno). Pobjedom protiv Rudar Pri- tiv Bawolu~ana.
- Wih dvojica nisu ba{ sto odsto fit, ali }e biti u stro- jedora najavqen je izlaz iz
krize koja je bila evidentna TRIJUMF
ju, dok }emo na Cvetkovi}a mo}i ra~unati tek za susret u
Trebiwu sa Leotarom. Nemamo nijednog ka`wenog igra~a u posqedwih nekoliko kola, protiv “rudara“
tako da }u na raspolagawu imati gotovo sve raspolo`ive kada je u tri susreta na bo- najavio boqe dane
snage pred izuzetno va`an susret u Travniku - naglasio je dovni konto upisan samo je-
kormilar Lakta{a Dragoslav Stepanovi}. dan bod. - Ra di se o tvrdoj,
D. P. - Jedna pobjeda ne mora ofan zi vnoj eki pi, sa ~vr-
puno da zna~i i ne smijemo stom odbranom. Imaju}i to
“Rudari“ pred me~ sa “@eqom“ da ra zmi{qamo ka ko smo i jo{ neke ~iwenice u vidu,

Staki} optimista prebrodili krizu. Me|utim,


mo`e da ozna~i prekretnicu
pro te klih da na spre ma li
smo se da odgovorimo na ta-
PRIJEDOR - Pred fudba- opasne zone, a wima su bodo- jedne boqe Sla- vije koju u kvu igru. Poslije pobjede u
lerima Rudar Prijedora je u vi potrebni u borbi za titu- sqede}ih nekoliko dana ~e- pro{lom kolu pritisak kod
subotu (16 ~asova) izuzetno lu. Bi}e to dobra utakmica i ka dvome~ sa Borcem. Ne ra- fudbalera lagano popu{ta,
te`ak ispit. U goste “rudari- nadam se da }emo uspjeti da zmi{qamo o po ra zu. a po ra slo je i sa mo po uz -
ma“ dolazi lider @eqezni- savladamo velikog rivala - Optimizma ne ma-wka, a mu- dawe. Kre nu }e mo ofan zi -
~ar koji }e biti svojevrsni rekao je defanzivac Rudar drom taktikom i po`rtvova- vno, drugog izbora nemamo i
test za izabranike trenera Prijedora Dragoslav Staki}. nom igrom mo `e mo do vjerujem da }emo ostati ne-
Borisa Gavrana. Jedini bod s gostovawa mi- dobrog rezultata. Znamo da po ra `e ni u prvom od dva
- Svjesni smo te`ine uta- nule jeseni Prijedor~ani su je Borac neugodan na svom okr{aja sa Bawolu~anima u
kmice protiv Sarajlija. Mi donijeli upravo s “Grbavi- terenu pa im na papiru pri- sqede }ih ne ko li ko da na -
`e li mo da po bje gne mo iz ce“. S. B. pa da ulo ga fa vo ri ta, ali dodao je Regoje. G. I. Bojan Regoje, kapiten Slavije FOTO: ARHIVA
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 51

Fudbaleri BSK-a pora`eni od Mladosti u Gacku (0:1) Komisija za status igra~a FS BiH
Kruni} dobija papire

FOTO: G. [URLAN
SA RA JE VO - Bra ni slav Kru ni} bi }e re gis tro van za
Fudbalski klub Leotar. On }e, po svemu sude}i, ve} u
su bo tu na “Ko {e vu“ pro tiv Sa ra je va mo }i da zai gra u
dresu mati~nog kluba. Svi potrebni papiri iz Rusije su
stigli u Fudbalski savez BiH tako da }e plavokosi ve-
zista reprezentativnog kalibra mo}i da nastavi karije-
ru u Leotaru iz kojeg je oti{ao 2003. godine.
Kruni} je u toku ove sezone nosio dres ruskog premijer-
liga{a Moskve koja je zbog velikih dugovawa izba~ena
iz elite u ni`i rang takmi~ewa. Kruni} je postao slobo-
dan igra~ i odlu~io je da se vrati u Leotar. Ova infor-
macija ju ~e je potvr|ena i u Komisiji za status igra~a
FS BiH. S. B.

Trwani bje`e iz opasne zone


Svaka utakmica
kvalifikaciona
TRN - Pobjedom (1:0) pro- bode je do{ao u pravi ~as -
tiv Slobode iz Novog Grada kazao je {ef stru~nog {ta-
fudbaleri Sloge su najavi- ba Sloge Milan Vujasin.
li boqe dane i bijeg iz opa- U sqede}em kolu Trwani
sne zone. }e gostovati u Palama kod
- U posqedwe dvi je uta - izu ze tno ne ugo dnog pro ti -
Bawolu~ani su do`ivjeli kmice osvojili smo ~etiri vnika, Romanije.
drugi poraz u samo pet boda, vratili samopouzdawe, - Bi}e to te{ka utakmica,
dana i izgubili prvo ali jo{ uvijek ni{ta nije ali }e mo po ku {a ti da os -
gotovo. Prvenstvo je dugo, a tvarimo pozitivan rezultat.
mjesto na tabeli Miroslav Prelo (Mladost) za nas je svaka sqede}a uta- U Pa le ide mo da se na di -
PI[U: OLEG [UKOVI] od BSK-a koji je do`ivio po- desni ugao golmana vi{egrad- U 54. minutu Ga~ani nisu is-
kmi ca kva li fi ka ci ona i gravamo pa {ta bude. Neka
sport@glassrpske.com vrlo zna ~aj na. Opu {tawa boqi pobijedi - rekao je Vu-
raz od Mla dos ti u Gac ku ske eki pe Bor ka Mi li - ko ris ti li je da na es te rac.
DRAGO GAJI] nema iako je sve u na{im ru- jasin.
(0:1). savqevi }a. Dru gi gol za Dragan Tufegyi} se probio
dragogajic@teol.net kama. Trijumf protiv Slo- M. Z.
Zvorni~ani su poveli u doma}u ekipu postigao je Ale- po lijevoj strani i u{ao u
GACKO - Pobjedom nad 33. minutu kada je Nikola La- ksandar Nikoli} u 48. minutu {esnaesterac da bi ga odbra-
Drinom HE (2:0) u odgo|enoj zarevi} iz slobodnog udarca koji je na najboqi na~in is- na BSK-a sru{ila, a sudija Novogra|ani neefikasni u Trnu
utakmici 14. kola Prve fu-
dbal ske li ge Re pu bli ke
sa 25 metara pogodio gorwi koristio centar{ut Du{ana
Sredojevi}a i loptu poslao u
Si ni {a Ra di} po ka zao na
bijelu ta~ku. Loptu je uzeo Pali sa penala
Srpske zvorni~ka Drina je DRINA (Z) 2 (1) mre`u. Jedinu {ansu na uta- Goranovi}, ali je ona poslije NO VI GRAD - Po sli je dvi je po bje de u gos ti ma u
preuzela lidersku poziciju DRINA HE 0 (0) kmici Vi{egra|ani su imali wegovog {uta zavr{ila pre- proqe }nom di je lu prven stva Prve li ge Re pu bli ke
Strijelci: 1:0 N. Lazarevi} u 33, u 74. minutu kada je Mladen ko gola. Do kraja Mladost je Srpske fu dba le ri Slo bo de su u Trnu do `i vje li mi ni -
MLADOST 1 (1) 2:0 Nikoli} u 48. minutu. Te{evi} pogodio pre~ku. pre pus ti la ini ci ja ti vu ma lan po raz od Slo ge (0:1). Sa da No vo gra |a ni ma pre os -
BSK 0 (0) Stadion: Drine u Zvorniku. Bawolu~anima koji su imali ta je da `a le {to ni su osvo ji li bar je dan bod. Pre ma
Gledalaca: 400. GORANOVI]
Strijelac: 1:0 Prelo u 15. minutu. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor) 7. jalovu terensku inicijativu pri ka za noj igri u Trnu ap so lu tno su ga i za slu `i li.
Stadion: Gradski u Gacku. @uti kartoni: Kikanovi} (Drina, proma{io penal i nisu uspjeli da je materija- - Po sli je go la do ma }i na iz ka zne nog udar ca u prvom
Gledalaca: 300 Z), Iv. Mirkovi}, ^oli}, Milovi} za Mladost lizuju. mi nu tu te {ko se bi lo vra ti ti u igru. Ipak, u prvom
Sudija: Sini{a Radi} (Lakta{i) 7. (Drina HE).
po lu vre me nu ima li smo dvi je, a u dru gom di je lu uta -
Bawolu~ani su do`ivjeli Tabela
@uti kartoni: Goranovi} (Mla- Crveni karton: Nikola Pavlovi}
dost), Iveti}, \uri} (BSK). (Drina HE) u 76. minutu. kmi ce ~e ti ri-pet sto pos to tnih {an si. Ni smo ih re -
Igra~ utakmice: Dragan Gorano- Igra~ utakmice: Nikola Lazare- drugi poraz u samo pet dana i 1. Drina (Z) 18 9 6 3 25:12 33 ali zo va li i os ta je nam sa mo da ~es ti ta mo pro ti vni ku
vi} (Mladost) 7,5. vi} (Drina, Z) 7,5. izgubili prvo mjesto na ta- 2. BSK 1810 2 6 27:16 32
na po bje di - re kao je {ef stru ~nog {ta ba Slo bo de
MLADOST: Guzina -, Mu~ibabi} 7,
DRINA (Z): Maksimovi} -, Jevti} 7,5, beli. Od samog po~etka doma- 3. Sutjeska
4. Radnik
18 8 5
18 7 6
5
5
24:19
26:23
29
27 Zlat ko Je li sa vac. N. \.
Sredojevi} 7,5, Kikanovi} 7, Vuka{ino-
Mrkovi} 7, Andri} 7, Denda 7, Vico 7,5, vi} 7, Proti} 7,5, Tomi} 7 (od 77. minu- }i su kontrolisali igru i 5. Famos 18 8 3 7 23:23 27
Goranovi} 7,5, Tufegxi} 7 (od 59. minuta ta I. Lazarevi} -), Krezovi} 7, N. nisu dozvolili gostima da 6. Kozara
Dangubi} -), Tohoq 7 (od 75. minuta Bje-
18 7 5 6 29:18 26 Druga liga Republike Srpske, 21. kolo
Derbi Crvenoj zemqi
logrli} -), Prelo 7 (od 27. minuta Pu-
Lazarevi} 7,5 (od 83. minuta Jeremi} -), ugroze wihov gol. Doma}in je 7. Sloboda 18 7 5 6 22:16 26
Novakovi} 7, Nikoli} 7,5 (od 54. minuta po veo u 15. mi nu tu ka da je 8. Sloga (D) 18 6 6 6 18:19 24
{ara 7), Perovi} 7. Trener: @eqko A}imovi} 7). Trener: Mile Milanovi}.
Popovi}. DRINA HE: Milisavqevi} 5, Mitrovi} centrirao Novica Mu~iba- 9. Drina HE 18 6 6 6 18:20 24
BSK: Mar~eti} 6, Babi} 6, Gra~anin 6, 6, Pavlovi} 6, Iv. Mirkovi} 5,5, Ml. bi}, a konfuziju u odbrani 10. Romanija
11. Mladost
18 6 4
18 5 5
8
8
25:25
21:34
22
20
BAWA LUKA - Odigrane LUKA: Krajina - Omarska
Milojevi} 6,5, Novakovi} 6,5, Damjani} Te{evi} 5, Ig. Mirkovi} 5,5, ^oli} 5,5, su utakmice 21. kola u obje 2:3.
6,5, Radoja 6, Kremenovi} 6, Damjanovi}
“romanti~ara“ najboqe je is- 12. Sloga (T) 18 4 7 7 19:23 19
Vidakovi} 6, Milovi} 5 (od 82. minuta grupe Druge lige Republi- Istok: Rezultati 21. kola:
6, Iveti} 6 (od 67. minuta \uri} -), Di- Mi. Te{evi} -), Glibeti} 6, Vulevi} 5. ko ris tio Mi ro slav Pre lo 13. Proleter 18 4 7 7 12:16 19
mitrijevi} 6,5. Trener: Damir [pica. Trener: Vidoje Milo{evi}. koji je loptu poslao u mre`u. 14. Qubi} 18 3 5 10 14:39 14 ke Srpske u fudbalu, a pos- DVOROVI: Proleter - Na-
tignuti su ovi rezultati: predak (D[) 1:1, VLASE-
Tu`ilac FS BiH Mile Kova~evi} ulo`io veto na odluku Disciplinske komisije Zapad: ME\E\A: Ravan - NICA: Vlasenica - Rudar

"Slu~aj Grbavica" opet na tapetu


Jedinstvo (@) 2:3, KOTOR (U) 0:1, ROGATICA: Mla-
VA RO[: Mla dost - Slo ga dost - Gorica 5:0, BR^KO:
(S) 4:1, DER VEN TA: Tek - Lo ko mo ti va - Mla dost I
SARAJEVO - Tu`ilac Fu- i kazne zabrane igrawa pred sti lac - Pe la gi }e vo 3:0, (VO) 1:1, JAWA: Podriwe
dbalskog saveza BiH Mile Ko- gledaocima“, pi{e u `albi PETROVO: Ozren - Sloga - Gla si nac 2:0, BI LE ]A:
va~evi} ulo`io je ju~e u koja je ju~e predata u Sekreta- DI PO 1:1, MI LO SAV - Her ce go vac - Je din stvo
Sarajevu veto na odluku Dis- rijat FS BiH. CI: @u pa Mil ka - Bo rac (B^) 0:0, BRA TU NAC: Z
ciplinske komisije, po kojoj se ([) 2:1, DO BOJ: @eqe - Brat stvo - Je din stvo (BR)
Fudbalski klub @eqezni~ar KOVA^EVI]
zni ~ar - Go mi oni ca 1:0, 4:2, NEVESIWE: Vele` -
ka`wava nov~ano sa osam zamjerio NOVA VES: Crvena zemqa Mili}i 1:1.
hiqada maraka zbog napada hu- za nepo{tovawe - Sloboda (MG) 1:0, BAWA D. P.
ligana Amela Muhi}a na gol- pravilnika
mana Slavije Ratka Dujkovi}a. Istok Запад
Predsjednik Fudbalskog - Disciplinski pravil- 1. Napredak 21 14 6 1 43:13 48 1. Crvena zemqa 21 18 0 3 65:19 54
saveza Republike Srpske koji nik je eksplicite jasan i Dis- 2. Podriwe (J) 21 14 5 2 36:10 47 2. Sloboda (MG) 21 18 0 3 47:12 54
obavqa funkciju tu`ioca za- ciplinska komisija }e ponovo
3. Jedinstvo (B^) 21 12 7 2 41:22 43 3. Jedinstvo (@) 21 11 3 7 47:34 36
jedni~ke “ku}e fudbala“ je u morati da odr`i sastanak kada
4. Rudar (U) 21 11 4 6 31:22 37 4. Sloga (S) 21 10 3 8 34:31 33
obrazlo`ewu naveo da “nisu je u pitawu “slu~aj Grbavica“.
5. Gorica 21 10 3 8 27:22 33 5. @upa Milka 21 10 3 8 31:31 33
primijewene odredbe Disci- Tu`ilac Kova~evi} insistira
6. Glasinac 21 10 2 9 28:22 32 6. Pelagi}evo 21 9 4 8 31:42 31
plinskog pravilnika kako je na ponavqawu disciplinskog
Ukazivawe pomo}i golmanu Dujkovi}u FOTO: ARHIVA 7. Lokomotiva 21 7 6 8 28:25 27 7. Omarska 21 9 4 8 26:43 31
trebalo i nije se uva`io argu- postupka, koji prema wemu nije
U 88. minutu prvenstvenog zni~ara Nijaz Brkovi} nije 8. Jedinstvo (BR) 21 8 3 10 37:35 27 8. Ozren 21 9 3 9 34:37 30
ment te`eg prekr{aja“. sproveden prema odredbama
susreta 20. kola Premijer lige dala nikakve preporuke Dis- 9. Vlasenica 21 8 3 10 26:25 27 9. Gomionica 21 8 3 10 41:29 27
U `albi tu`ioca Kova~e- Pravilnika. Zbog ovih i sli-
vi}a, izme|u ostalog, stoji: ~nih stvari, razmi{qawa u BiH @eqezni~ar - Slavija ciplinskoj komisiji koja je 10. Proleter (D) 21 8 3 10 36:49 27 10. Borac ([) 21 8 3 10 35:35 27
“Sli~ni incidenti u pro- savezu su da se takmi~ewe do- (2:0) huligan Amel Muhi} je izrekla samo nov~anu kaznu za 11. Mladost (VO) 21 6 8 7 27:23 26 11. @eqezni~ar 21 7 3 11 24:39 24
{losti su sankcionisani dijeli na vo|ewe Zajednici utr~ao u teren i fizi~ki na- fizi~ki napad. Zbog identi- 13. Mladost (R) 21 8 2 11 33:34 26 12. Mladost (KV) 21 6 5 10 26:35 23
mnogo ve}im kaznama pogotovo premijerliga{a koja bi u tom pao golmana gostiju koji je za- ~nog slu~aja bawolu~ki Borac 12. Vele` (N) 21 7 4 10 22:33 25 13. Ravan 21 5 6 10 28:37 21
{to u Disciplinskom pravil- slu~aju bila formirana - re- radio lak{i potres mozga. je 2004. godine ka`wen sa tri 14. Mili}i 21 6 4 11 21:33 22 14. Krajina 21 4 7 10 21:33 19
niku stoji da se u slu~aju ova- kao je generalni sekretar FS Takmi~arska komisija FS me~a nastupa bez prisustva pu- 15. Bratstvo (B) 21 4 3 14 18:56 15 15. Sloga DIPO (-3) 21 5 5 11 21:38 17
kvih prekr{aja izri~u nov~ane RS Rodoqub Petkovi}. BiH u kojoj je sekretar @eqe- blike. S. B. 16. Hercegovac 21 2 3 16 11:41 9 16. Tekstilac 21 3 4 14 26:42 13
52 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Barselona i Inter prvi polufinalisti Lige {ampiona

FOTO: ROJTERS
Lionel Mesi u akciji
^avi Ernandez (Barselona) i Samir Nasri (Arsenal)
Lio je najboqi igra~
na svijetu i on je srce
ovog tima. Sre}ni smo
{to mo`emo da
budemo dio svega i da
mu pomognemo, kao i
"El grande" Mesi
BAR SE LO NA - Fu dba le ri Kapiten Barse ^avi bio je odu- ko ji je izveo De jan Stan ko vi}, - Nije bilo la-
In te ra i Bar se lo ne od mje ri }e {evqen poslije me~a. dru gu lop tu uzeo Ve sli ko, o~ekivali smo
ova divna publika. snage u prvom polufinalnom me- - Lio je najboqi igra~ na svi- Snajder koji je {uti- druga~iju utakmi-
Sada se okre}emo ~u Lige {ampiona koji je na ra- jetu i on je srce ovog tima. Sre}ni rao sna`no po zemqi, cu nego u Milanu.
Realu, rekao kapiten sporedu 20. aprila. smo {to mo `e mo da bu de mo dio {to je bilo dovoqno Na sre }u, odmah
No{ena fantasti~nim Lione- svega i da mu pomognemo, kao i ova da pre va ri gol ma na smo dali gol, Rusi
Barselone ^avi lom Mesijem, koji je postigao ~e- divna publika. Sada se okre}emo Mos kovqana Igo ra su bili stegnuti, a
tiri gola za svoju ekipu, Barsa je Realu - kratak je bio ^avi. Akinfejeva. pomogao nam je i wihov
BAR SE LO NA 4 (3) savladala “tobyije“ sa visokih 4:1. crveni karton. Sada
AR SE NAL 1 (1) Argentinac se “zagrijavao“ tokom VENGER: nas o~ekuje Barse-
Strijelci: 0:1 Bendtner u 18, 1:1 Mesi u prvih 19 minuta, {to je iskoris- Najboqi fudbler lona. Igrali smo
21, 2:1 Mesi u 37, 3:1 Mesi u 42, 4:1 Mesi u tio Niklas Bendtner da poslije na svijetu sa wima ove sezo-
88. minutu. odbijene lopte iz drugog poku{aja ne i pro{li smo
Stadion: “Kamp Nou” u Barseloni. dovede svoju ekipu u vo|stvo. Me|u- [ef stru~nog {taba Arsenala lo{e. Ali, ovo je sada dru-
Gledalaca: 93.330.
Sudija: Volfgang [tark (Wema~ka). tim, samo tri minuta trajala je ra- Arsen Venger kazao je da je Barse- “Nero- ga~iji Inter, promenili smo
@uti kartoni: Rosicki, Denilson, Ebue dost gos ti ju, po {to je Me si lona ja~a od ostalih timova upravo azuri“ su se mentalitet. Mo`emo do kraja mo-
(Arsenal). iskoristio neopreznost Mikaela za Mesija. tako posli- `emo da dobijemo Barselonu. Jer,
BARSELONA: Valdes, Milito, Markez, Abi- Silvestrea i izjedna~io rezultat. - On je najboqi fudbaler na je sedam go- kada verujemo u sebe, sve je mogu}e.
dal (od 52. minuta Maksvel), Dani Alve{, ^a- Omaleni napada~ katalonskog svijetu, podsje}a na Soni plejstej- dina ponovo Mnogo smo mentalno ja~i nego jese-
vi, Keita, Buskets, Mesi, Krki} (od 55. minuta {n, svaki put kada pogrije{ite su- pla si ra li u nas kad smo igrali sa Kataloncima
Ture), Pedro (od 86. minuta Inijesta). Tre-
tima prosto je bio nezaustavqiv,
ner: Pepe Gvardiola. {etao kroz odbranu Arsenala kako rovo vas kazni. Barsa je odli~an po lu fi na le - rekao je Stankovi}.
ARSENAL: Almunia, Silvestre (od 64. minu- je htio, utr~avao, upo{qavao sai- tim, ali Mesi je taj koji pravi ra- Li ge {am pi -
ta Ebue), Sawa, Vermalen, Kli{i, Rosicki (od gra~e i poga|ao. Drugi gol posti- zliku, on ih odvaja od ostalih. On ona, a bi}e to tre- Dejan
73. minuta Eduardo), Nasri, Diabi, Denilson, Stankovi}
gao je u 37, a tre}i u 42. minutu. ima jo{ velikih {est-sedam godi- }i susret ovih rivala
Volkot, Bendtner. Trener: Arsen Venger.
Kona~an rezultat Mesi je postavio na ispred sebe, ako nastavi ovako ove se zo ne. U me ~u CSKA 0 (0)
Statistika dva minuta prije kraja susreta. mislim da }e uspjeti da nadma{i igranom jesenas na “\u- INTER 1 (1)
Barselona - Arsenal Trener Barselone Pepe Gvar- svoje prethodnike - rekao je fran- zepe Meaci“ nije bilo go-
[utevi 15 6 Strijelac: 0:1 Snajder u 7. minutu.
diola je rekao da je sre}an zbog cuski stru~wak. lova, dok je Barselona u Stadion: “Lu`wiki“ u Moskvi.
U okvir 8 2 Argentinca, ali da je ovo pobjeda Fudbaleri Intera plasirali revan{u na “Kamp Nou“ Gledalaca: 54.400.
Prekr{aji 16 19 tima. su se u polufinale Lige {ampi- savladala Inter sa 2:0. Sudija: Stefan Lanoj (Francuska).
Ofsajdi 1 3 - To {to smo ponovo u polufi- ona po{to su i u revan{u savlada- Kapiten Srbije De- @uti kartoni: Mamaev, Odia (CSKA),
Korneri 3 2 Stankovi} (Inter).
na lu go vo ri o re pu ta ci ji klu ba. li CSKA re zul ta tom 1:0, is tim jan Stankovi} ka`e Crveni karton: ^idi Odia (CSKA) u 49.
@uti kartoni - 3 Ali, ne}emo se zadovoqiti ovdje i ishodom kojim su trijumfovali i u da je sada wegov tim minutu.
Crveni kartoni - - sada smo pokazali da svi igra~i za- prvoj utakmici u Milanu. Milane- mentalno mnogo ja~i, CSKA: Akinfejev, V. Berezucki (od 13.
Posjed lopte (%) 61 39 slu`uju da budu ovdje. Barsu ~eka ve- zi su rano do{li u vo|stvo, po{to te da se na pla{i Lia Odia), [emberas, Igwa{evi~, A. Berezucki,
Pretr~ani metri 116.030 112.470 lika budu}nost - rekao je Gvardiola. je poslije prvog slobodnog udarca Mesija i Barselone. [ewikov, Gonzalez, Honda (od 77. minuta Ra-
himi}), Mamaev, Xogaev, Nesid (od 70. minu-
ta Giqerme). Trener: Leonid Slucki.
Junak Tragi~ar INTER: @ulio Cezar, Lusio, Maikon, Samju-
Lionel Mesi (Barselona) Igor Akinfejev (CSKA) el, Snajder (od 86. minuta Muntari), Kambi-
jaso, Stankovi}, Zaneti, Eto, Milito (od 74.
Napada~ Barselone Lionel Golman moskovskog CSKA minuta Baloteli), Pandev (od 63. minuta Ki-
Mesi sa ~etiri gola sam je Igor Akinfejev nespretno vu). Trener: @oze Muriwo.
“sru{io“ Arsenal. Tako se pri- je intervenisao u sedmom Statistika
dru`io Andreju [ev~enku (Fe- minutu kada je Vesli Snaj- CSKA - Inter
nerbah~e - Milan 0:4 ), Rudu der izveo slobodan uda- [utevi 14 16
van Nistelroju (Man~ester j. - rac, a lopta pro{la “kroz U okvir 3 7
Sparta Prag 4:1), Dadu Pr{u `ivi zid” i wega uhvatila
Prekr{aji 14 14
(Monako - Deportivo 8:3), Si- na pogre{noj nozi. Ranim
Ofsajdi - 4
moneu Inzagiju (Lacio - Mar- vo|stvom Inter je, prakti-
~no, rije{io pitawe po- Korneri 3 2
seq 5:1) i Marku van Bastenu
bjednika, po{to doma}in @uti kartoni 3 1
(Milan - Geteborg 4:0), koji su
nije imao povoqnijih pri- Crveni kartoni 1 -
na jednoj utakmici Lige {ampi-
lika za izjedna~ewe. Posjed lopte (%) 50 50
ona postigli po ~etiri pogotka.
Pretr~ani metri 112.471 106.987
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 53

Srbija pobijedila Japan u prijateqskoj utakmici u Osaki Jelen Superliga


Nema
Mr|a dao krila "orlovima" odlagawa
me~eva
BEOGRAD - Utakmica 23. ko-
Selektora la Je len Su per li ge Srbi je
izme|u Jagodine i Partizana
Radomira Anti}a ipak }e, kao {to je i planira-
na me~u sa no, biti odigrana u nedjequ
Japanom mijewao 11. aprila od 16 ~asova.
Za je dni ca su per li ga {kih
trener Javora klubova, konkretno wen kome-
Radovan ]ur~i}. sar, Bra ni slav De li}, ni je
uva`io zahtjev “crno-bijelih“,
Dva gola za koji su dan ranije tra`ili da
“orlove“ postigao se me~ u Jagodini odlo`i zbog
obaveza {estorice prvotimaca
Dragan Mr|a, kluba iz Humske u reprezenta-
a jedan Nemawa ciji Srbije u Japanu.
Tomi} - Ne}e biti odlagawa uta-
kmice. Raspored takmi~ewa je
OSAKA - Fudbalska re- zgusnut i nemamo vi{e termi-
pre zen ta ci ja Srbi je, sas - na. Mi smo ionako ve} iza{li
tavqena od igra ~a ko ji u susret Partizanu odlagawem
igraju u nacionalnom prven- sa subote na nedequ - izjavio je
stvu, ubjedqivo je pobijedila Deli}.
Japan na gostovawu u Osaki, Komesar za takmi~ewe Su-
~ime je nastavqen niz do- perlige je rekao da je dobio ja-
brih igara srpskih selekcija sne na zna ke od po je di nih
pred Svjetsko prvenstvo u Ju- klubova da bi i oni, u slu~aju
`noj Africi. da se usli{i molba Partizanu,
Selektora Radomira An- tra`ili odlagawe svojih me-
ti}a, koji je me~ posmatrao sa ~eva. U pitawu je Vojvodina,
tribina, mijewao je trener Ja- Dragan Mr|a (Srbija) FOTO: ROJTERS JAPAN 0 (0) ~i ji su prvo tim ci, @eqko
vora Radovan ]ur~i}. U 15. Brki}, Du{an Tadi}, Miro-
Inicijativa Japana bila pred gol Brki}a koji je sjajno ta ko na ja vio da bi po no vo SRBIJA 3 (2)
minutu Nakazava i Hurikava slav Vu li }e vi} i Dra gan
su zakasnili, a Dragan Mr|a je kratkog vijeka, jer je Dragan reagovao i sa~uvao mre`u. U mogao da se na|e i na spisku Strijelci: 0:1 Mr|a u 15, 0:2 Mr|a, tako|e u Japanu.
Mr|a, poslije odli~ne akcije, nastavku akcije, Japanci su Radomira Anti}a. Mr|a u 23, 0:3 Tomi} u 59. minutu.
se na{ao sam pred Narazaki- Stadion: “Nagai“ u Osaki. - Klubovi su ~uli za zahtev
jem, te je plasirao loptu po jo{ jednom izbio sam pred na~inili prekr{aj na oko 25 - Za neke je mo`da neo~e- Gledalaca: 50.000 Partizana i reagovali. Kon-
zemqi, za prvi gol u dresu “or- Narazakija, koji je u dva na- metara od svog gola, a slobo- kivano, ali mi smo u Japan Sudija: ^oi Mjung Xong (Ju`na Koreja). kretno Vojvodina, koja je re-
lova“. Japan je u 20. minutu vrata uspio da odbije wegove dni udarac sjajno je izveo Ne- do{li da pobedimo i to smo JAPAN:Narazuki, Tokunaga, Kuriha- kla da }e i ona tra `i ti
opasno ugrozio gol Srbije. {uteve, ali je tre}i put Mr|a mawa Tomi}. Lopta je pored ostvarili. Pripremili smo ra, (46. minuta I{ikava), Nakazava, odlagawe utakmice sa OFK
bio precizan. Japan je u 33. `ivog zida proletjela izme|u se ma ksi mal no za ovu uta - Nagamoto, Inamoto, Abe, Nakamura
Poslije prodora po lijevoj (70. minuta Jamase), Endo (82. minuta Beogradom ako iza|emo u su-
strani lopta je stigla do Oka- minutu imao {ansu da smawi ja pan skog gol ma na i de sne kmi cu, po ku {a li smo da Makino), Okazaki, Koroki (46. minu- sret “crno-belima“. [to se
zakija koji je {utirao sa pet, rezultat. Tadi} je napravio stative. iznenadimo Japan i u tome ta Tamada). Selektor: Take{i Okada. ti ~e ostalih klu bo va, ni ko
faul na ivici {esnaesterca, smo uspe li. Ovo je ve li ki SRBIJA: Brki} (od 86. minuta Jova-
{est metara, ali je @eqko TOMI] ni}), Ninkov (od 60. minuta Vuli}e- nam se nije javqao, a tu mi-
Brki} odli~no intervenisao ali je Endo {utirao slabo. uspeh ove selekcije, jer smo slim i na Zvezdu. Partizanu
Drugo poluvrijeme je po~elo u
postavio kona~an vi}), Milovi}, Lomi}, Stankovi},
i izbacio loptu u korner. Po- uspe li da do bi je mo re pre - Fejsa (od 67. minuta Mitrovi}), Pe- smo ve} poslali pismeni do-
prili~no mlakom ritmu, ali rezultat zentaciju koja ide za tride- trovi}, Tadi}, Tomi} (od 85. minuta
slije kornera {utirao je Hu- Beqi}), Mr|a, Leki} (od 77. minuta pis o na{oj odluci, me|utim,
rikava, ali je golman “orlova“ je po sli je gre {ke od bra ne Dragan Mr|a odigrao je set da na na SP u Ju `nu jo{ ~ekamo odgovor - dodao je
Kalu|erovi}). Selektor: Radovan
jo{ jednom dobro reagovao. Srbije, I{ikava izbio sam maestralno protiv Japana i Afriku - rekao je Mr|a. ]ur~i}. Deli}.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Beograd Boris
Sun~ano i Subotica Maks. 19 oC DMITRA[INOVI]
direktor
vjetrovito Min. 8 oC
Mirjana KUSMUK
Bijeqina glavni i odgovorni urednik
Bawa Luka Doboj Prete`no sun~ano, uz Novi Sad
slab vjetar i najvi{u Perica PE]ANAC (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
temperaturu do 20 stepe-
Sandra MILETI]
Zvornik ni Celzijusa. Na istoku i (novosti)
jugoistoku malo i umjere- Dragana ]OSI]
Zenica no obla~no i suvo, uz Beograd (dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Daliborka SEKULI]
slab vjetar, promjen- (biznis)
Sarajevo qivog smjera. Vawa POPOVI]
(kroz Republiku Srpsku)
Prete`no Tawa MILAKOVI]
(Srbija, region)
sun~ano Milenko KINDL
Mostar Novi Pazar Ni{
(svijet)
Jutro prohladno, uz mogu}nost Neda SIMI]-@ERAJI]
ponegdje magle u isto~nim kraje- (kultura)
Darko GRABOVAC
vima. Tokom dana prete`no sun- (Bawa Luka)
~ano i toplije, uz malu ili Nik{i} Slavko BASARA
umjerenu obla~nost. Duva}e slab, Bawa Luka (sport)
Pri{tina Tihomir GA^I]
isto~ni i sjeveroisto~ni vjetar, Trebiwe Maks. 20 oC Podgorica (tehni~ka)
a u Hercegovini tokom jutra sla- Min. 2 oC Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao
ba bura, zatim jugozapadni vje- organ NOP-a za Bosansku Krajinu
tar. Jutarwa temperatura u @upici kraj Drvara, 31.jula
vazduha od - 2 na planinama i vi- Evropske metropole 1943. godine. Od 15. septembra
soravnima, u ostalim krajevima 1992. godine odlukom Narodne
Amsterdam 7 Budimpe{ta 18 London 13 Prag 17 skup{tine RS izlazi kao dnevni
od 1 do 8 stepeni Celzijusa. Naj- list Republike Srpske.
vi{a dnevna temperatura od 12 Atina 19 Bukure{t 18 Madrid 14 Rim 18 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi
do 20 stepeni Celzijusa. Berlin 18 Dablin 14 Minhen 17 Sofija 13 od 5. maja 2003. godine.
Be~ 16 Istanbul 13 Moskva 16 Stokholm 9
Bratislava 16 Kopenhagen 8 Oslo 5 Var{ava 13 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 12 Lisabon 21 Pariz 14 Cirih 12 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
54 ~etvrtak, 8. april 2010. GLAS SRPSKE

Antena
Kramer protiv Kramera Sestra Meri sve obja{wava
Uloge: Dastin Hofman, Uloge: Dajan Kiton,
2200 Meril Strip, 2300 Brajan Benben,
ATV Xejn Aleksander Valas Langam
Re`ija: Robert Benton PINK BH Re`ija: Mar{al Brikma
Fanati~na i netolerantna ~asna sestra mora-
KABLOVSKA }e da se suo~i sa `ivotima koje je uni{tila kada
nekolicina wenih biv{ih u~enika odlu~uje da
upadne na wen bo`i}ni ~as.
B 92
6.00 Jutarwi program 18.00 Smrtonosnih 60
10.00 Vijesti 18.30 Vijesti
10.30 Sve }e biti dobro, serija 19.00 Sun|er Bob, crtani film
11.10 Bitange i princeze, serija 20.00 Dolina sunca, serija
11.50 Medijum, serija 21.00 Fudbal - Liga UEFA
13.00 Vijesti 23.00 Cage Rage
13.30 Smrtonosnih 60 0.00 Vijesti
14.00 Ubiti kraqa, film 0.30 Medijum, serija
16.00 Vijesti 1.20 Sve }e biti dobro, serija
16.30 Stawe nacije 2.00 Bitange i princeze
17.00 Indija, serija - Info

Foks Ted Kramer je ~ovjek od karijere kome je posao


6.00 Divqa stvorewa 17.00 Seka Aleksi} ispred porodice. Wegova supruga Yoana to vi{e ne
6.50 Take{i 18.00 Vijesti mo`e da trpi i odlu~uje da ga napusti. Ted je sad su-
7.40 Ukradena sre}a, serija 18.30 Ludi kamen o~en sa zadacima odr`avawa ku}e i brige o sebi i
8.40 Srce na dlanu, serija 19.00 Take{i svom sinu Biliju. Kad je nau~io da prilagodi `i-
9.30 Ludi kamen 20.00 Hiqadu i jedna no}, vot novim odgovornostima, Yoana se pojavquje i
10.00 Va`ne stvari serija `eli Bilija. Ted odbija da ga da, pa zavr{avaju na
11.00 Vijesti 21.00 Seka Aleksi} sudu gdje se bore za starateqstvo nad svojim sinom.
11.10 Wipeout 22.00 Lovac na ajkule, film
11.40 Everest 0.00 Vijesti
12.30 No}obdija, film 0.10 ^ari, serija
15.10 Vijesti 1.00 Divqa stvorewa RTRS ATV RTS 1 RTS 2
15.30 ^ari, serija 1.40 Hrana bogova, film 6.00 Info 7.00 Viktorija, 6.00 Vijesti 5.50 U zdravom tijelu
16.20 Hiqadu i jedna no}, 3.00 Ukradena sre}a, serija 6.30 Liturgija serija 6.10 Koncert za
6.05 Jutarwi program
serija 4.00 Srce na dlanu, serija 7.00 Vijesti 8.20 Hrana dobro jutro
8.00 Dnevnik
7.05 Jutarwi program i vino 7.00 Kuvati srcem
Bel 9.00 Vijesti 9.00 Bajkeri
8.10 Jutarwi program
7.20 Mali medvjed
7.30 22 ~asa 15.30 [areni kuvar 9.10 Dolina sunca, 9.00 Vijesti
s Marsa, Mi{a, crtani film
8.00 Jutarwi program 16.00 Vijesti serija 9.05 U zdravom tijelu
crtani 7.40 Holini heroji,
10.00 Vijesti 16.20 Play Now, 10.00 Plavi zmaj, film 9.20 Kuvati srcem
crtani film
10.05 Midiganova misija emisija crtani film 9.30 Pokojo, 9.30 Slagalica
10.30 Svijet divqine o igricama 8.10 Ozi Bu,
10.20 Henrijeve zanimqive crtani 10.00 Vijesti
11.00 Qubav sa neprijateqem, 16.30 Biqana za vas crtani film
`ivotiwe film 10.05 Sasvim prirodno
serija 17.30 Bel ordinacija 10.50 Leonardo, 8.15 Pri~e iz divqine
12.00 Vijesti 18.30 Koale, 9.35 Aladin, 10.30 Svijet ribolova 8.40 Kaligrafija
crtani film
12.20 [areni kuvar crtani film crtani 11.00 Vijesti 9.10 Brojevi
11.00 Magna Aura, serija
12.30 Moja farma, 19.00 Bel dan film 11.05 Sjaj trulog 9.20 Seksperti
11.30 MTS magazin
poqoprivreda 19.30 Put vina 10.00 Vinks, novca, serija 10.00 Igraj fudbal
12.00 Vijesti
12.40 Mobile, emisija 20.00 Korijeni 12.10 Liturgija crtani 12.00 Dnevnik budi sre}an
o automobilima 21.00 Qubav sa 12.40 Herbarijum film 10.30 U svijetu
12.10 Sport plus
12.50 Play Now, emisija neprijateqem, serija 12.50 Muzika 10.20 Vinks, 11.00 Ekologija
crtani 12.20 Kuvati srcem
o igricama 22.00 22 ~asa 13.10 Uspon velikih sila 11.30 Trag u prostoru
13.00 Puls grada 22.30 Film film 12.30 Istra`iteqi
14.00 Klinika 12.00 Muzika
14.00 Film 0.00 Horoskop 14.50 Zoopis 10.40 Ple{i iz Majamija, serija
12.50 Trezor
15.00 Vijesti ple{i, 13.20 Mulan 2,
13.50 Pri~e iz divqine
Vikom 15.10 Plavi zmaj, serija crtani film 14.20 Kaligrafija
7.00 Narodna muzika 15.00 Zabrawena qubav, serija crtani film 12.00 Viktorija, 14.40 Kulinarski qetopis 14.40 Brojevi
7.30 Tele{op 16.00 Tele{op 15.30 Henrijeve zanimqive serija 15.00 Vijesti 15.00 Seksperti
8.00 Tele{op 17.00 Folk 10 `ivotiwe 13.00 Najboqe 15.10 Ekspedicija Gvajana 15.30 Tehnologija danas
9.00 Pismo glava, putopis 18.30 Misterije postawa 16.00 Panorama Bijeqine godine, 15.50 Vijesti 16.00 Ovo je Srbija
10.30 Tele{op 19.30 Dnevnik RTS 16.30 Srpska danas serija
15.55 Porodi~no 16.50 Bardovi teatra
11.00 Zabrawena qubav, serija 21.00 Stav 17.00 Dolina sunca, 14.00 Vizita
17.50 Vaterpolo:
12.00 Radio i TV 22.00 Narodna muzika serija 15.00 VIP, serija blago, serija
18.00 @ena danas 16.50 Dnevnik RT Beograd - Vojvodina
14.30 Tele{op 2.00 Erotski program 16.20 Nijemi
18.30 Uz svjetski Dan Roma Vojvodina 19.00 Mali medvjed
svjedok,
Radio RS 19.00 Miniskule,
crtani film
serija 17.20 [ta radite bre Mi{a, crtani film
19.30 Holini heroji,
6.00 Jutarwi program 21.00 Vijesti 17.30 Hrana 17.40 Beogradska hronika
19.05 Upitnik i vino serija
10.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio, 18.20 Oko
19.30 Dnevnik 18.00 Auto {op 20.00 @ivot i standardi
10.05 Zajedni~ki talas doma}a zabavna 20.10 Pe~at 18.50 Slagalica 20.30 Seoba
11.00 Vijesti muzika magazin 19.30 Dnevnik
21.10 Heroji 18.20 Poslovni kurs 21.00 Sjaj trulog
12.00 Podnevne novosti 22.00 Hronika dana i fenomeni 20.00 Porodi~no novca, serija
12.10 Zapjevajmo pjesme stare 22.10 Melodije zvu~nih boja 19.00 Vijesti
21.30 Naslovi blago, serija 21.50 Metropolis
13.00 Vijesti 23.00 Oaza 20.00 Najboqe
22.00 Largo, serija 21.00 Raspakivawe 22.20 Kontekst
13.05 U ritmu dana 0.00 Pono}ne vijesti godine,
22.50 Info profil 22.00 Vijesti 22.50 Muzika
14.00 Vijesti 0.10 No}ni program serija
23.10 Pakov svijet, 22.05 [kola straha 2, 23.20 Tehnologija danas
14.05 Svilen konac Frekvencije: serija 21.00 Ispuni
15.00 Vijesti mi `equ film 23.40 Trezor
Bawa Luka - 90,9; 0.40 Tribunal
16.00 Dnevnik 22.00 Kramer 0.00 Dnevnik 0.40 Vaterpolo:
Bawa Luka, 1.10 Uspon velikih sila
16.20 Muzi~ka kutija protiv 0.10 Istra`iteqi Beograd - Vojvodina
Prijedor, 2.00 Klinika,
17.00 Vijesti serija Kramera, iz Majamija, serija 1.40 Bardovi teatra
17.05 Otvoreno re~eno Gradi{ka - 92,7; film 2.40 Muzika
2.50 Magna Aura, 1.00 Tor~vud, serija
18.00 Vijesti Doboj - 90,7; serija 0.00 Nijemi 3.20 Metropolis
18.05 Mozaik radija 1.40 Mafija{i, film
Petrovo - 93,5; 3.20 Srpska danas svjedok, 3.50 @ivot
19.00 Ve~erwe novosti serija 3.10 Ekspedicija Gvajana i standardi
Bijeqina - 89,9; 3.50 Dnevnik
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo I. Sarajevo - 92,8; 4.20 Largo, 1.00 Zauvijek 4.00 Oko 4.10 Seoba
20.00 Vijesti Han Pijesak - 90,3; serija susjedi, 4.40 UNHCR - Povratak: 4.40 Kontekst
20.05 Higijena `ivota Fo~a - 87,3. 5.00 Pe~at serija Kosovo 5.10 Muzika
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 55

Ubiti kraqa Potamweli sjaj Nova


Uloge: Tim Rot, Dagrej Skot, Uloge: \ovani Ribisi,
3
17.00 Vijesti
10
6.10 Na{i najboqi dani, serija
14 00 Rupert Everet,
Olivija Vilijams
Kristina Ri~i, Xudi Grir,
Xo{ua Xekson
6.50 Xeki ^en, crtani film
7.20 Jagodica Bobica,
17.20 Na{a mala klinika,
serija
B92 Re`ija: Majk Barker NOVA Re`ija: Adam Goldberg crtani film 18.10 In magazin
7.40 Fifi i cvjetno 18.50 Upitnik
Grej Evans je filmska zvijezda na zubu upornih, dru{tvo, crtani film 19.10 Dnevnik
sveprisutnih paparaca. Privatnost mu je svedana 8.00 Bumba, crtani film 20.00 Najboqe godine, serija
na ~etiri zida wegovog stana dok novinari sele- 8.10 Odavde do vje~nosti, 21.00 Farma
briti ~asopisa kopaju po wegovom `ivotu ne bi li serija 22.00 Provjereno
do{li do so~nog {tiva. U centru pa`we tabloida 10.10 Magi~na privla~nost, 23.00 Vijesti
Grejev je ne ba{ veseli brak s glumicom Miom koja serija 23.10 Nestali, serija
vrijeme provodi s drugim, {to ga izlu|uje. Sve se 11.10 In magazin 0.10 Sajnfeld, serija
te`e nosi sa stresnom svakodnevicom te se zatvara 12.00 Farma 0.40 Bra~ne vode, serija
u sebe posvetiv{i se vlastitoj opsesiji. 13.00 Najboqe godine, serija 1.10 Medij, serija
14.00 Odavde do vje~nosti, 2.10 Ezo TV
serija 3.10 Potamweli sjaj, film
16.00 Magi~na privla~nost, 4.40 Sajnfeld, serija
serija 5.10 In magazin

K3
Tokom 1645. godine engleski general Tomas
Feirfeks proslavqa pobjedu u gra|anskom ratu, 9.30 Vijesti 16.40 Scena
zajedno sa svojom desnom rukom - Oliverom Krom- 9.40 Top form 17.50 Zabrawena qubav,
velom. Sa druge strane, zarobqeni kraq ^arls 10.00 Kad priroda podivqa serija
Prvi polako postaje sve intimniji sa Feirfe- 10.30 Hrana i vino 18.40 Novosti
ksovom `enom Anom. Ne znaju}i za to, Feirfeks 11.00 Profa, serija 19.30 Dnevnik RTS
se zala`e da se kraq po{tedi i da se sa wim na- 12.00 Vijesti 20.10 Profa, serija
12.05 Zabrawena qubav, serija 21.00 Stav
pravi trajni kompromis. Ali, Oliver Kromvel
13.10 SMS Party 22.00 Novosti
predvodi grupu radikalnih vojnika, koji zahtije-
15.00 Vijesti 22.30 Film
vaju da se kraqu sudi i da bude likvidiran. Krom-
15.05 Zemqa izvor `ivota 0.30 Astrologija
velova grupa na kraju odnosi pobjedu, ^arls Prvi
16.00 Dok. program 3.30 Film
biva ubijen, a Ferifeks polako gubi vlast. 16.30 Hrana i vino - RTS

HRT 2
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 6.40 Delta-stawe, 13.50Zovem se Erl, serija
6.20 Sarajevo 7.00 Dobro jutro 5.40 Religijski 6.10 Transformeri, crtani film 14.10Ru`na Beti, serija
na liniji 9.00 Be Ha Te bebe program crtani film 7.00 Vatrogasne 15.00Kod Ane
9.10 Frenderi, 7.00 Dobro jutro, pri~e, 15.10Kokice
6.30 Mejd in 6.40 Dora
crtani film Hrvatska crtani film 15.40TV vrti}
Bawa Luka istra`uje, 7.30 TV vrti} 16.10Zvjezdane staze, serija
9.15 Mini {kola 9.10 Dolina
6.40 Sportisimo 9.20 Dobro do{li sunca, crtani film 8.00 Krava i pile, 17.00Ode du}an
7.00 Anali, u moju zemqu serija 7.00 Krsti}-kru`i} crtani film 17.30Indeks
serija 9.30 Uradi sam uradi 10.00 Vijesti 7.10 Super Bili, 8.20 Ulica Somerset 11, 18.00Vijesti
8.00 Qubav je vje~na, sama 10.10 U svijetu crtani film serija 18.20@upanijska panorama
9.40 Frenderi, bez leda 9.00 Hana Montana, 18.40Muzika
serija 7.20 Pokojo,
crtani film 11.10 Opra {ou serija 19.20Doktor Hu, serija
9.00 BH net 12.00 Dnevnik crtani film 9.20 Muzika 20.10Fudbal, emisija
10.00 Vijesti
10.00 Farma 10.10 Qubavna oluja, 12.30 Moj grijeh, 7.30 Jutarwi program 10.00 Sutkiwa Ejmi, 21.00Fudbal - EL
11.00 Magi~na serija serija 8.30 Ogi i `ohari, serija 22.50Fudbal, pregled
privla~nost, 11.00 Moja mala kuhiwa 13.20 Mekleodove crtani film 10.40 Virtuelna mama, film 23.10Zakon i red:
11.05 Avenija okean, k}erke, 8.50 Udri mu{ki 12.10 Hrvati u Rumuniji Zlo~ina~ke namjere,
serija
serija 12.40 A sad u Evropu serija
12.00 Info serija
14.10 Vijesti 10.00 OBN Star Model
11.50 Vijesti 13.30 Prijateqi, serija 0.00 Muzika
12.10 Sve za qubav 14.30 Trenutak 10.20 Sto za 4
12.10 Euroimpuls
spoznaje 11.00 Kulinarski
13.30 Sarajevo 12.40 Sudska hronika
15.30 Plavo nebo
RTL
na liniji 13.10 The Doha Debates {ou
14.10 Vijesti 16.10 Hrvatska u`ivo 11.20 Sto za 4 7.10 Looney Tunes, 17.00 Pod istim krovom,
13.40 Mejd in
14.30 Misliti zeleno 17.40 Najslabija crtani film serija
Bawa Luka 11.40 Skrivena
15.00 U~ilica karika 7.40 Mifi, 17.30 Rejmond, serija
13.50 Sportisimo 18.20 Kod Ane kamera crtani film 18.00 Bibin svijet, serija
15.20 Be Ha Te bebe 11.50 Info
14.00 Info 18.30 Dolina sunca, 7.50 Juhu i prijateqi 18.30 Vijesti
15.30 Frenderi,
14.10 Farma serija 12.30 Top 10 8.10 Drugo lice, serija 18.50 Magazin
crtani film
19.30 Dnevnik 13.40 Evropska 10.00 Kraq Kvinsa, serija 19.00 Ve~era za pet
15.00 Anali, serija 15.35 Mini {kola
20.10 Ko `eli biti liga, 10.30 Pod istim krovom, 20.00 Mjesto zlo~ina:
15.50 Info 15.40 Zakoni zdravqa serija Majami, serija
milioner
16.00 Qubav 16.10 Info pregled 11.10 Rejmond, serija 21.00 Uvod u anatomiju,
21.10 Dome slatki
16.30 Avenija Okean, dome, 14.20 Dejana tok {ou 11.40 Bibin svijet, serija
je vje~na,
serija serija 15.50 Ekskluziv serija 22.40 Doma}ice, serija
serija 17.30 Moja mala kuhiwa 21.50 Pola ure 16.20 Kraq Kvinsa, 12.10 Magazin 23.40 Vijesti
17.00 Farma 17.35 Bijela hronika kulture serija 12.30 Ve~era za pet 23.50 Mjesto zlo~ina:
18.00 Info 17.40 U me|uvremenu 22.20 Otvoreno 13.20 Najqep{i urok, Wujork, serija
18.20 Kuku Vasa, serija 18.10 Nedirnuta 16.50 Info serija 0.30 Mentalist, serija
23.20 Vijesti
19.00 Magi~na priroda Japana 23.50 Indeks 17.00 Skrivena 14.10 Drugo lice, serija 1.20 Astro {ou
18.50 Moko dijete svijeta, 0.20 Zvjezdane kamera 15.50 Kobra 11, serija 2.20 Zaboravqeni slu~aj,
privla~nost,
crtani film staze, 17.30 Kulinarski {ou 16.40 Kraq Kvinsa, serija serija
serija 18.55 Moj prvi izbor serija 18.10 Sto za 4
20.00 Farma
21.00 Zabraweni
19.00 Dnevnik
19.30 Put u Saharu
1.00 Ru`na Beti, 18.50 Info BN
serija
forum 20.00 Josip Pejakovi}: 1.50 Zakon 19.10 Ekskluziv 6.30 Jutarwi program 15.30 Vitafon
23.00 Sestra Meri sve U ime naroda i red: 20.00 Mjesto zlo~ina: 8.40 Vodena planeta 16.00 Novosti
20.30 Dobrodo{li Zlo~ina~ke Las Vegas, serija 9.10 Svijet na dlanu 16.10 Fojlov rat, serija
obja{wava,
u region namjere, 20.40 Evropska 10.00 Novosti 17.10 Svijet na dlanu
film 21.00 Lajfstajl 10.05 Poznati 18.00 Danas u Srpskoj
serija liga,
1.00 Farma 22.00 Vijesti 2.30 Opra {ou 10.50 Skrivena kamera 18.20 Monitoring
3.00 Sarajevo 22.10 Tema dana emisija 11.00 Pri~e iz Francuske 19.00 Sport fle{
3.10 U svijetu
na liniji 22.40 Sva ^eova lica bez leda 21.00 Fudbal 11.30 Skrivena kamera 19.30 Monitor
3.10 Mejd in 23.30 Tujin brak, film 4.00 Plavo 23.00 Evropska 12.00 Novosti 20.00 Sponzoru{e, serija
1.10 U me|uvremenu nebo liga - pregled 12.05 Skrivena kamera 21.00 Puls
Bawa Luka
1.40 Nedirnuta 4.30 Pola ure 23.30 Ke~eri 13.00 Bulevar 22.30 Pregled dana
3.20 Sportisimo priroda Japana kulture 14.00 Novosti 23.00 Film
3.30 Gold ekspres 0.20 OBN Star Model
2.00 Dobrodo{li 4.50 Moj grijeh, 14.05 Crno na bijelo 0.40 Astro~et
5.00 Film u region serija 3.20 Fudbal 15.00 Raskr{}a 3.00 Satelitski program
Gaga neodlu~na izme|u Luda planeta

`ena i mu{karaca
Pjeva~ica Ledi Gaga ima ve- Stogodi{wa
likih problema sa svojom se- u~enica
ksu al no{ }u, a zbog
toga i sa svojom poro- Kineskiwa Ma Sjuisjan ko-
dicom. ja ima 102 godine najstari-
ji je na svijetu u~enik prvog
razreda osnovne {kole, ja-
vila je ju~e televizija
“Skaj“. Ma kao dijete nije
imala prilike da se {kolu-
je, sa 13 godina po~ela je
da radi u predionici pamu-
ka, udala se sa 18 godina i
rodila devetoro djece od
kojih je sedmoro steklo fa-
Iako joj kultetske diplome. Prvog
karijera cvje- dana u {kolu je dopratio
ta, na qubavnom pla- sin koji ima 58 godina i
nu joj nikako ne ide. koji joj je pomogao da se
Gaga nikako ne mo`e smjesti u klupu.
da odlu~i da li vi{e vo- - Presre}na sam {to napo-
li mu{karce ili `ene i kon mogu da ostvarim san -
boji se da li bi weno se- ka`e Ma.
ksualno opredjeqewe mo-
gla da pri hva ti wena
porodica.
Ona strahuje da }e rodi-
teqi da je se odreknu ako bu-
de u vezi sa `enom.
- Ga ga ni je si gur na da li
`e li da bu de sa mu {kar ci ma Wujor{ka
ili `enama. Upla{ena je zbog tu~a
mogu}e reakcije svoje porodice.
Weni roditeqi su vjernici i jastucima
`ele da je uskoro vide u braku U Wujorku je odr`ana tra-
sa mu{karcem - rekao je neime- dicionalna tu~a jastucima,
novani izvor za ameri~ke medi- javio je Mondo. Tu~a jastu-
je. cima odr`ana je na Vol-
Isti izvor je dodao da je wen qubavni `i- Zato nisu reagovali na Gagine izjave o odnosi- stritu, a u woj je
vot u haosu, jer jednostavno ne mo`e sebi da do- ma sa `enama, jer su smatrali da su la`ne. Ledi u~estvovalo nekoliko
pusti da se zaqubi u `enu. Gaga poti~e iz prili~no konzervativne katoli~ke hiqada entuzijasta. Po~e-
Dosada{we istupe Ledi Gage, vezane uz se- italijanske porodice. tak “pernatog obra~una“
ksualno opredjeqewe porodica je uzimala sa re- Wena baka pla~e i moli se da joj unuka na|e bio je zakazan za 15 ~aso-
zervom i kao dio wenog nastupa u javnosti. dobrog mu{karca za koga }e se udati. va, a trajao je do sumraka.
Od u~esnika ove “manifes-
Vitni Hjuston u pariskoj bolnici tacije“ se zahtijevalo da na
megdan iza|u sa pernatim
Ame ri ~ka pje va ~i ca Vi - tno“ otkazan, navode upu}eni jastucima i dobrim raspo-
tni Hjuston smje{tena je u izvori. lo`ewem.
bolnicu u Parizu zbog “hro- Poslije sedam godina pauze,
ni~nog rinofaringitisa i u ka ri je ri to kom ko je su u
infekcije nepoznatog uzro- cen tru pa`we me di ja bi li
ka“, saznaje “Frans pres“ iz weni pro ble mi sa dro gom,
wenog okru`ewa. Vi tni Hjus ton obja vi la je
Vi tni Hjus ton (46) je u 2009. no vi al bum “I Lo ok to
utorak ot ka zala kon cert u You“ koji su kriti~ari pohva-
Parizu, zbog “respiratorne lili. Loto premija
infekcije“. Publika ne dijeli wihovo u zadwi ~as
I wen dru gi kon cert u mi{qewe, po{to je album do Umjesto da igra svoje
Evropi, zakazan za danas u sada prodat u svega nekoliko omiqene brojeve, Britanac
Man~esteru, bi}e “vjerova- hiqada primjeraka. Bolnica u kojoj je smje{tena Vitni Hjuston Roxer Gilepsi je jedne ve~e-
ri uplatio tiket sa nasumi-
~no odabranim brojevima i
NEKAD BILO... dobio premiju od tri mili-
Modna dizajnerka Vivijen Vestvud, koja se proslavi-
la ekscentri~nim modnim revijama u kojima je mi-
POSQEDWA ona funti, javio je Tanjug.
On igra loto ve} 15 godina.
- Bilo je 19 ~asova i 28 minu-
ksala uticaje panka, wu vejva, politike i mejnstrima
ro|ena je na dana{wi dan 1941. godine. Sa 17 go-
@enidba princa ta, a loto uplata se zavr{a-
vala u 19 ~asova i 30 minuta,
dina napustila je {kolu dizajna sa rije~ima “ne
znam kako bi djevojka iz radni~ke klase poput mene
Vilijama {to je zna~ilo da sam imao
opstala u svijetu umjetnosti“, zaposlila se u fabri- jo{ samo dva minuta. Tra`io
Britanski mediji pi{u da }e se princ Vilijam
ci i upisala u~iteqske studije. Uporedo je izra|i- sam listi} sa slu~ajnim uzor-
ovog qeta vjeriti svojom dugogodi{wom djevojkom Kejt Midel -
vala nakit ~ija prodaja joj je predstavqala dodatni kom brojeva koji sam stavio u
ton i da je vjen~awe na vodno zakazano za novembar, javio je xep - rekao je Gilepsi.
izvor prihoda. Na svom prvom vjen~awu sa Derekom Mondo.
Vestvudom sama je dizajnirala svoju vjen~anicu. Par je u vezi od 2003. godine, a tek ne davno je objavqeno da
Wen drugi brak sa menaxerom grupe “Seks pistols“ je kraqevski dvor ostavio “dva dana slobodno“ u svom raspo -
Malkomom Meklarenom postaje finalna smjernica redu kako bi “izdao saop{tewe“.
wenog interesovawa za modu, pa bra~ni par pokre-
Ro|ena }e sopstveni {op za koji Vivijen dizajnira modu in-
Termin kada }e navodno biti objavqena Vilijamova (28) vje-
ridba sa Kejt (27) je 3. ili 4. juna, pi{e “Dejli mejl“.
spirisanu bajkerima, feti{istima i prostitutkama.
Vivijen Vestvudova je, tako|e, poznata kao politi~ki akti-
Izvori bliski kraqevskoj porodici ka`u da }e vjen~awe biti
organizovano u novembru, kao i vjen~awe kraqice Eli zabete
Vestvud vista pa se na wenim odjevnim predmetima ~esto na- II i princa Filipa daleke 1947. godine.
laze razne politi~ke parole.
dodatak za kladioni~are: kvote, tabele, statistike, prognoze...

Derbi vikenda: [panska Primera, Real Madrid - Barselona, subota (22 ~asa)
DERBI KOLA

Real Madrid - Barselona


2.35 2.90 2.60

Kristijano Ronaldo Lionel Mesi


(Real Madrid) (Barselona)

U najve}em derbiju {panskog fudbalskog prvenstva sudari}e se jedini kandidati za {ampionsku


titulu, bodovno izjedna~eni pred “El klasiko“

Lagano Realno Rizi~no Izazovno


Tuluz - Grenobl 1 (1,55) Liverpul - Benfika 1 (1,60) Hal - Barnli 1 (1,80) Atletiko M.- Valensija 1 (2,25)
Juventus - Kaqari 1 (1,50) Sent Truden - Anderleht 2 (1,75) Hofenhajm - Keln 1 (1,90) Borusija M. - Ajntraht 1 (2,30)
Viqareal - Sporting H. 1 (1,55) Aston Vila - ^elzi 2 (1,60) NAC Breda - Roda 1 (1,85) Uniao Leirija - Braga 2 (2,00)
Man~ester S.- Birmingem1 (1,45) NEC N. - AZ Alkmar 2 (1,65) Bran Bergen - Start 1 (1,90) Tenerife - Vaqadolid 1 (2,05)
Standard - @erminal B. 1 (1,55) Hanover - [alke 2 (1,70) Atletik B. - Almerija 1 (1,80) Sijena - Bari 1 (2,05)

KVOTA KVOTA KVOTA KVOTA

5,67 12,56 21,64 43,50


2 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

Engleska Premijer liga, 34. kolo

"Tobxije" ~erupaju "pijevce"

Arsenal }e
poku{ati da ostane
u trci za krunu i
nakon te{kog
gostovawa kod
Totenhema, koji je
u pro{loj rundi
iznena|uju}e lako
pora`en od
Sanderlenda
Nova, 34. runda engleske
Pre mi jer li ge igra }e se
predstoje}eg vikenda, ali i
u utorak i srijedu.
Najuzbudqiviji duel uje-
dno }e i “zatvoriti“ ovo ko- DERBI KOLA
lo, a zakazan je za srijedu, na
“Vajt Hart Lejnu“, gdje }e To-
tenhem ugostiti Arsenal.
“Pijevci“ su napravili
sja jan niz, dr`a li to li ko
`eqeno ~etvrto mjesto, da bi
u pro{lom me~u iznena|uju}e
lako poklekli na gostovawu 2,65 3,20 2,55
kod San der len da. S dru ge
Vilson Palasios (Totenhem) FOTO: AGENCIJE
strane, “tobyije“ su se provu- Hal - Barnli
kle protiv Vulverhemptona, lo da ima te`ak zadatak, po- ~io {ampiona, nesretno izgu- Man~ester Siti, koji se sa “pi- {i sa Birmingemom, mada Uzbudqivo }e biti i u borbi
ostale u trci za krunu, pa sa {to ovog puta do~ekuje Bolton. bio od ^elzija, primiv{i gol jevcima“ bori za “kotu ~etiri“ i je trener Rafael Benitez za opstanak. Hal do~ekuje Bar-
ulogom blagog favorita sti- S obzirom na to kako igraju iz evidentnog ofsajda. Me|u- koji je favorit protiv nepre- bio za do voqan bo dom. nli i eventualnom pobjedom
`u na noge gradskom rivalu. “plavci“, ali i odbrana gosti- tim, vremena za `aqewe nema. dvidivog Birmingema, ali i As- “Crveni“ ovog puta do~eku- nad direktnim rivalom, vjero-
Mo`e se o~ekivati `es- ju, nije iskqu~eno da gledaoci “Crvene |avole“ o~ekuje gos- ton Vila, koju o~ekuje mnogo ju Fulam i ne smiju dozvo- vatno bi ga poslao u ni`i
toka borba, doma}in svakako na “Stemford briyu“ u`ivaju tovawe kod neugodnog Ble- te`i zadatak u okr{aju sa Ever- li ti lu ksuz da jo{ je dan rang. Vest Hem do~ekuje San-
nije bez {ansi, a nerije{en u jo{ jednoj goleadi. kburna i sve osim “dvojke“ za tonom. me~ zavr{e bez cijelog pli- derlend, a taj me~ je posqedwi
ishod jedna je od opcija. Man ~es ter ju naj ted je u wih bi bila katastrofa. Liverpul je i u pro{loj jena, a time vjerovatno i voz za “~eki}are“.
Lider ^elzi ne bi treba- derbiju, koji je mo`da i odlu- Porazu Totenhema nada}e se rundi razo~arao, remizirav- nastupa u Ligi {ampiona.
ukupno posqedwih 6 u. doma}in posqedwe 4 u. d. gost posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in gost
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 serije

1. ^elzi 33 23 5 5 84:30 74 4 1 1 16 14 1 1 52:14 43 3 0 1 17 9 4 4 32:16 25 3 1 0 9 13 11 3 6 7 6 7 4 3p


2. Man~ester j. 33 23 3 7 77:27 72 5 0 1 17 14 1 2 45:11 43 3 0 1 16 9 2 5 32:16 29 2 1 1 10 10 13 3 9 5 7 1 8 1i
3. Arsenal 33 22 5 6 75:34 71 5 1 0 17 14 1 2 44:15 43 4 0 0 16 8 4 4 31:19 28 2 1 1 12 7 14 5 4 8 7 3 6 1p
4. Man~ester S. 32 16 11 5 64:40 59 4 1 1 14 10 4 1 33:16 34 2 1 1 17 6 7 4 31:24 25 3 1 0 15 6 11 7 2 6 8 4 5 2p
5. Totenhem 32 17 7 8 58:32 58 5 0 1 16 11 2 3 35:10 35 3 1 0 16 6 5 5 23:22 23 2 0 2 14 10 8 8 4 4 6 6 4 1i
6. Liverpul 33 16 7 10 54:33 55 3 1 2 16 12 2 2 40:13 38 4 0 0 17 4 5 8 14:20 17 0 2 2 17 6 10 5 4 7 12 2 3 1n
7. Aston Vila 32 14 12 6 44:32 54 2 3 1 16 7 7 2 26:13 28 1 3 0 16 6 5 4 18:19 26 2 1 1 21 6 5 11 2 3 10 4 2 1p
8. Everton 33 13 11 9 52:44 50 3 3 0 17 9 6 2 32:20 33 3 1 0 16 4 5 7 20:24 17 1 2 1 16 7 10 9 3 5 7 4 5 2n
9. Birmingem 33 12 10 11 34:38 46 1 3 2 17 7 8 2 17:12 29 1 3 0 16 5 2 9 17:26 17 1 0 3 18 10 5 12 4 1 6 6 4 2n
10. Stouk 32 10 12 10 34:35 42 2 2 2 18 7 5 5 23:19 26 1 1 2 15 3 7 5 9:16 16 2 2 0 21 6 5 9 4 4 12 2 1 2p
11. Blekburn 33 11 9 13 35:50 42 2 2 2 16 9 5 2 24:14 32 3 1 0 17 2 4 11 11:36 10 1 1 2 15 10 8 8 4 4 7 6 4 1n
12. Fulam 32 11 8 13 35:37 41 2 1 3 16 10 2 4 24:12 32 3 0 1 16 1 6 9 11:25 9 0 2 2 18 10 4 8 7 1 10 3 3 1p
13. Sanderlend 33 9 11 13 44:51 38 3 2 1 17 8 7 2 30:17 31 3 1 0 16 1 4 11 14:34 7 0 2 2 18 3 12 9 1 7 9 2 5 1p
14. Vulverh. 33 8 8 17 28:51 32 2 2 2 16 4 4 8 10:20 16 1 1 2 17 4 4 9 18:31 16 2 1 1 19 6 8 12 3 1 7 3 7 1i
15. Bolton 33 8 8 17 36:61 32 2 0 4 17 5 5 7 22:28 20 2 0 2 16 3 3 10 14:33 12 1 0 3 15 5 13 8 0 9 7 5 4 2i
16. Vigan 33 8 7 18 30:64 31 2 0 4 16 5 5 6 14:20 20 2 0 2 17 3 2 12 16:44 11 0 0 4 15 8 10 11 2 3 4 6 7 2i
17. Vest Hem 33 6 10 16 40:57 28 0 1 5 16 5 4 7 25:26 19 1 0 3 17 1 6 10 15:31 9 0 1 3 13 8 12 5 5 6 8 3 6 1n
18. Hal 32 6 9 17 31:66 27 1 0 5 15 5 5 4 21:22 23 2 1 1 17 0 4 13 10:44 4 0 0 4 13 8 11 6 4 5 7 4 6 1i
19. Barnli 33 6 6 21 32:72 24 0 1 5 17 6 5 6 21:24 23 0 1 3 16 0 1 15 11:47 1 0 0 4 15 8 10 9 5 3 6 3 7 4i
20. Portsmut (-9) 33 6 5 22 28:60 14 1 1 4 17 4 3 10 20:29 15 1 1 2 16 2 2 12 8:31 8 1 0 3 18 5 10 8 3 6 10 2 4 1n

19. kolo posqedwih pet sezona 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
Rezultati datum termin G D G D G D G D G D G na{ tip
33. kola: 10. 4. 16.00 Hal - Barnli 0:2 - - - - - - - - - - 1, 1H
Man~ester junajted - ^elzi
1:2, Arsenal - Vulverhemp- 10. 4. 16.00 Vest Hem - Sanderlend 2:2 2:0 1:0 3:1 1:2 - - 2:0 1:1 - - 1, 1H
ton 1:0, Stouk - Hal 2:0, 11. 4. 13.00 Vulverhempton - Stouk 2:2 - - - - - - - - - - 1, 1H
Portsmut - Blekburn 0:0, 11. 4. 14.30 Blekburn - Man~ester j. 0:2 0:2 1:2 1:1 0:2 0:1 1:4 4:3 2:1 1:1 0:0 2
Fulam - Vigan 2:1, Barnli - 11. 4. 16.00 Liverpul - Fulam 1:3 0:0 1:0 2:0 2:0 4:0 0:1 5:1 0:2 3:1 4:2 1
Man~ester Siti 1:6, 11. 4. 17.00 Man~ester S. - Birmingem 0:0 - - 1:0 1:3 - - 4:1 2:1 3:0 0:1 1
Birmingem - Liverpul 1:1, 13. 4. 21.00 ^elzi - Bolton 4:0 4:3 2:0 1:1 1:0 2:2 1:0 5:1 2:0 2:2 2:0 1
Bolton - Aston Vila 0:1, 14. 4. 20.45 Aston - Vila - Everton 1:1 3:3 3:2 2:0 2:2 1:1 1:0 4:0 1:4 1:3 1:1 1H
Sanderlend - Totenhem 3:1, 14. 4. 20.45 Vigan - Portsmut 0:4 1:0 2:1 0:2 0:2 1:0 0:1 1:2 2:0 - - 1
Everton - Vest Hem 2:2. 14. 4. 21.00 Totenhem - Arsenal 0:3 0:0 4:4 1:3 1:2 2:2 0:3 1:1 1:1 4:5 0:1 H2
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 3

Italijanska “Serija A”, 33. kolo

Prvak bere "qubi~ice"


U derbiju kola na
stadionu “Artemio
Franki“ u
Firenci (subota,
20.45 ~asova)
Fjorentina }e
ugostiti aktuelnog
prvaka i trenutnog
lidera Inter
DERBI KOLA
[est kola prije kraja
fudbalskog {ampionata u
Italiji vode}i trio nala-
zi se u sa mo tri bo da ra -
zli ke, a ve} po sli je 33.
prvenstvene runde moglo bi
do}i do promjene.
Derbi ovog kola odigra-
}e se na stadionu “Artemio 2,80 3,00 2,20
Franki“ u Firenci, gdje }e
Fjo ren ti na u su bo tu od
20.45 ~asova ugostiti aktu-
el nog {am pi ona i vo de }u
eki pu “Se ri je A” In ter.
“Qubi ~as ti“ se na la ze na
osmom mjes tu i te oret ski
jo{ nisu izgubili {anse da
se domognu ~etvrte pozicije, Lorenco de Silvestri (Fjorentina) FOTO: AGENCIJE
koja vodi u Ligu {ampiona, nedjequ od 15 ~asova na svom svom te re nu u der bi ju za - Kaqariju, gdje su pobijedi- Lacio u Bolowi
ali i je dno od mjes ta ko ja “Olim pi ku“ u Ri mu ne bi ~eqa bila boqa od Sijene i li istoimenog doma}ina sa Veoma zanimqiv susret odigra}e se u nedjequ od 15 ~aso-
vo de Li gu UEFA. U pro - trebalo da ima te`ak zada- slavila sa 2:0. 3:2, dok je Katanija na svom va na stadionu “Renato Dal’Ara“ u Bolowi, gdje }e isto-
{lom kolu “qubi~ice“ su na tak protiv Atalante, koja se Tre}eplasirani Milan terenu bila boqa od Paler- imeni doma}in koji je trenutno na 16. mjestu ugostiti
gostovawu kod Parme osvoji- gr~evito bori za opstanak. u is tom ter mi nu na “San ma (2:0). “Mihini puleni“ u stepenicu ni`e plasirani Lacio. Oba tima nalaze se u
le bod igra ju }i 1:1, dok je “Vu~ica“ je u pro{lom kolu Si ru“ do ~e ka }e Ka ta ni ju, ovom susretu igra}e raste- neugodnoj situaciji i daleko su od bezbjedne zone. Bo-
In ter bio ne umoqiv na zabiqe`ila minimalnu po- koju sa klupe predvodi srp- re }e no, jer su po bje gli iz lowa je u pro{lom kolu pora`ena na gostovawu kod Inte-
svom terenu i pobijedio Bo- bjedu u Bariju, gdje su savla- ski stru~wak Sini{a Mi- opa sne zo ne i ne bi bi lo ra (0:3), dok je Lacio na svom terenu igrao nerije{eno
lowu sa 3:0. dali istoimenog doma}ina haj lo vi}. “Ro so ne ri“ su u nikakvo ~udo da se iz Mila- sa Napolijem, 1:1.
Drugoplasirana Roma u sa 1:0, dok je Ata lan ta na pro {lom ko lu gos to va li u na vrate nepora`eni.
ukupno posqedwih 6 u. doma}in posqedwe 4 u. d. gost posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in gost serije
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 =3 +3
1. Inter 32 19 9 4 61:28 66 2 2 2 16 12 4 0 33:11 40 2 2 0 16 7 5 4 28:17 26 1 1 2 15 8 9 8 5 3 7 3 6 1p
2. Roma 32 19 8 5 57:35 65 4 2 0 16 13 1 2 31:13 40 3 1 0 16 6 7 3 26:22 25 2 2 0 12 10 10 6 5 5 6 5 5 4p
3. Milan 32 18 9 5 52:31 63 2 3 1 16 10 4 2 31:18 34 2 2 0 16 8 5 3 21:13 29 2 1 1 17 7 8 8 2 6 9 5 2 1p
4. Palermo 32 14 9 9 46:40 51 2 2 2 16 11 5 0 27:11 38 3 1 0 16 3 4 9 19:29 13 1 1 2 18 5 9 9 4 3 9 1 6 1i
5. Sampdorija 32 14 9 9 40:38 51 3 2 1 15 9 6 0 25:9 33 3 1 0 17 5 3 9 15:29 18 1 1 2 18 8 6 10 2 3 8 6 3 1p
6. Napoli 32 12 13 7 42:37 49 2 2 2 16 8 7 1 22:13 31 2 1 1 16 4 6 6 20:24 18 0 3 1 16 5 11 8 2 6 8 3 5 1n
7. Juventus 32 14 6 12 48:47 48 2 1 3 16 7 4 5 26:23 25 2 1 1 16 7 2 7 22:24 23 1 0 3 14 9 9 7 5 4 7 4 5 1i
8. Fjorentina 32 13 6 13 44:37 45 3 1 2 16 9 1 6 25:15 28 2 0 2 16 4 5 7 19:22 17 1 2 1 16 9 7 7 6 3 9 3 4 1n
9. \enova 32 12 9 11 52:52 45 1 4 1 17 10 5 2 40:26 35 1 2 1 15 2 4 9 12:26 10 0 2 2 12 6 14 5 3 9 7 3 5 3n
10. Bari 32 11 10 11 38:38 43 3 2 1 16 9 4 3 24:13 31 2 1 1 16 2 6 8 14:25 12 1 1 2 19 5 8 10 2 4 9 3 4 1i
11. Parma 32 11 10 11 32:39 43 2 4 0 16 9 4 3 17:11 31 3 1 0 16 2 6 8 15:28 12 0 3 1 21 7 4 13 3 0 8 4 4 2n
12. Kaqari 32 11 7 14 50:50 40 0 2 4 16 7 4 5 32:24 25 1 1 2 16 4 3 9 18:26 15 0 1 3 12 9 11 4 4 8 8 5 3 1i
13. Katanija 32 9 1112 36:36 38 3 2 1 16 7 5 4 19:12 23 3 1 0 16 2 6 8 15:24 12 0 2 2 19 7 6 10 4 2 9 3 4 1p
14. Kjevo 32 10 8 14 28:31 38 0 3 3 16 5 5 6 17:17 20 1 2 1 16 5 3 8 11:14 18 1 1 2 22 9 1 9 6 1 13 3 0 1i
15. Udineze 32 9 8 15 41:49 35 2 2 2 16 9 3 4 30:20 30 2 1 1 15 0 5 11 11:29 5 0 1 3 14 7 11 6 2 7 8 4 4 1p
16. Bolowa 32 9 8 15 34:47 35 1 1 4 16 6 4 6 20:22 22 1 1 2 16 3 4 9 14:25 13 1 0 3 15 10 7 7 5 4 8 5 3 4i
17. Lacio 32 7 13 12 28:34 34 2 2 2 16 4 6 6 15:16 18 1 2 1 16 3 7 6 13:18 16 1 1 2 25 5 2 13 2 1 12 3 1 2n
18. Atalanta 32 8 7 17 31:42 31 3 1 2 16 6 4 6 20:16 22 3 1 0 16 2 3 11 11:26 9 0 1 3 20 5 7 9 3 3 10 2 4 1p
19. Sijena 32 6 8 18 32:55 26 1 3 2 16 3 7 6 13:20 16 1 3 0 16 3 1 12 19:35 10 1 1 2 15 9 8 10 4 2 5 5 6 1i
20. Livorno 32 6 8 18 22:48 26 0 3 3 16 4 5 7 15:20 17 0 2 2 16 2 3 11 7:28 9 0 1 3 20 8 4 10 4 2 10 4 2 2n

posqedwih pet sezona 09/10. 08/09. 07/08. 06/07. 05/06. 04/05.


Rezultati
datum termin D G D G D G D G D G na{ tip
32. kola: 10.4. 18.00 Napoli - Parma 1:1 - - 1:0 2:1 - - - - - - 1H, 1
Inter - Bolowa 3:0, 10.4. 20.45 Fjorentina - Inter 0:1 0:0 0:2 0:2 0:2 2:3 1:3 2:1 0:1 1:1 2:3 H2, 2
Lacio - Napoli 1:1, Kjevo 11.4. 15.00 Roma - Atalanta 2:1 2:0 0:3 2:1 2:1 2:1 1:2 - - 2:1 1:0 1
- Sampdorija 1:2, Parma 11.4. 15.00 Sijena - Bari 1:2 - - - - - - - - - - 1H
- Fjorentina 1:1, Kaqari
- Milan 2:3, Katanija - 11.4. 15.00 Juventus - Kaqari 0:2 2:3 1:0 1:1 3:2 - - 4:0 1:1 4:2 1:1 1
Palermo 2:0, Atalanta - 11.4. 15.00 Milan - Katanija 2:0 1:0 2:0 1:1 1:1 3:0 1:1 - - - - 1
Sijena 2:0, Udineze - 11.4. 15.00 Palermo - Kjevo 0:1 3:0 0:1 - - 1:1 1:0 2:2 0:0 2:2 1:2 1
Livorno 3:0, \enova - 11.4. 15.00 Bolowa - Lacio 0:0 3:1 0:2 - - - - - - 1:2 1:2 1H
Livorno 1:1, Bari - Roma 11.4. 15.00 Livorno - Udineze 0:2 - - 0:0 0:2 1:0 0:4 0:2 2:0 1:2 1:1 1H
0:1. 11.4. 20.45 Sampdorija - \enova 0:3 0:1 1:3 0:0 1:0 - - - - - - 1H, 1
4 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

[panska Primera liga, 31. kolo

"[i{mi{i" nad Majorkom

Izabranici
Gregorija
Manzana su
pod velikim
imperativom u
ovom duelu,
po{to im za vrat
duvaju Seviqa
i Atletik Bilbao
Sqede }eg vi ken da u
cen tru pa`we u Pri me ra
li gi na }i }e se dva ma -
dridsko-barselonska obra-
~una. DERBI KOLA
Prvi je na ra vno “El
kla si ko“, obra ~un izme |u
Real Madrida i Barselone,
a drugi susret izme|u Espa-
wola i Atletiko Madrida.
Osim ovih me ~e va za -
nimqivo }e biti i u duelu 2.35 3.30 2.90
Majorke i Valensije. Klub
sa Balearskih ostrva zauzi-
ma ~etvrtu poziciju na tabe- Gonzalo Kastro (Majorka) u duelu sa Pablom Ernandezom (Valensija) FOTO: AGENCIJE
li i za tre }e pla si ra nom dr`i mjesto koje sqede}e se- li nadu da }e i sqede}e se- prvenstvu te imaju 12 pobje- bi nad derbijima“ Barsa je U sjenci “obra~una u Ma-
Valensijom zaostaje velikih zone donosi kvalifikacije zo ne igra ti u ne kom od da u nizu i vidje}emo da li na pra vi la de mo li rav {i dridu“ svoj me~ igra}e Espa-
osam bodova, ali jo{ uvijek za Ligu {ampiona. Izabra- evropskih takmi~ewa. Ono }e broj 13 za wih biti ba- Atletik Bilbao u prvenstvu, wol i Atletiko Madrid, koji
nici Gregorija Manzana su {to mo`e da brine wihovog ksu zan. Na pa da ~ki tan dem te Arsenal u ~etvrtfinalu su ove sezone daleko od onih
Tenerife pod velikim imperativom u trenera Antonija Alvareza, Kristijano Ronaldo/Gonzalo Li ge {am pi ona. Oba pu ta mjesta koja su o~ekivali na
ovom du elu, po {to im za koji je na kupi naslijedio Iguain predstavqa}e strah bilo je 4:1. “Glaktikosima“ po~etku sezone. “Jorganyije“
- Vaqadolid vrat duvaju Seviqa i Atle- Manola Himeneza, je lo{a i trepet odbrani Katalona- je ostala samo borba u {am- zauzimaju desetu poziciju na
Derbi za~eqa igra}e Te- tik Bilbao. Majorka ove se- igra wegove ekipe u gosti- ca, a zajedno su postigli 42 pionatu, po{to su ispali iz ta be li i jo{ uvi jek ima ju
nerife i Vaqadolid. Oba zo ne odli ~no igra na ma, gdje redovno biqe`e lo- gola u {ampionatu. S druge eli tnog evrop skog ta kmi - {anse da se ukqu~e u boru za
kluba su u opasnoj zoni i doma}em terenu, gdje su samo {e rezultate i ~ak osam puta stra ne na la zi se Li onel ~ewa. Sve karte su ba~ene na mjes to ko je vo di u Li gu
pobjednik ovog me~a na- dva puta pora`eni, a uz to su se vratili praznih ruku. Mesi, koji je vode}i strije- prvenstvo, gdje `ele da do|u Evrope i zato im je neopho-
pravio bi veliki korak ka su primili samo osam golo- U dru gi se zon ski “El lac Primere sa 26 pogodaka, do 32. titule. Posebno fas- dna pobjeda na predstoje}em
opstanku. Nijednoj ekipi va. U pro{lom kolu remizi- kla si ko“ Re al Ma drid i dok je sporan nastup Zlatana cinantan podatak je da oba gostovawu. Glavna preokupa-
ne odgovara nerije{en re- ra li su sa Al me ri jom u Bar sle ona ula ze bo do vno Ibra hi mo vi }a, ko ji je ove ti ma, pre ma mno go broj nim cija Espawola je opstanak u
zultat, pa se mo`e o~eki- gostima, dok je Siviqa lako izjedna~eni na prvom mjes- sezone 15 puta zatresao mre- procjenama, zajedno vrijede ligi, ali sa tim ne bi treba-
vati otvorena igra sa obje savladala Tenerife sa 3:0. tu. Madri|ani su u stra{noj `u protivnika u Primeri. ne vje ro va tnih mi li jar du li imati problema do kraja
strane. Andalu`ani su tako zadr`a- se ri ji u na ci onal nom Odli~nu uvertiru pred “der- evra. sezone.

ukupno posqedwe 6 u. doma}in posqedwa 4 u. d. gost posqedwa 4 u. g. golovi na utakmicama doma}in gost
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 serije
1. Real Madrid 30 25 2 3 83:26 77 6 0 0 15 15 0 0 50:13 45 4 0 0 15 10 2 3 33:13 32 4 0 0 10 5 15 4 2 9 6 3 6 12 p
2. Barselona 30 24 5 1 75:19 77 5 1 0 15 14 1 0 43:9 43 4 0 0 15 10 4 1 32:10 34 2 1 1 13 6 11 5 4 6 8 2 5 5p
3. Valensija 30 16 8 6 48:32 56 3 1 2 15 9 5 1 27:11 32 3 1 0 15 7 3 5 21:21 24 0 1 3 13 7 10 8 2 5 5 5 5 1p
4. Majorka 30 14 6 10 46:34 48 2 2 2 14 12 0 2 33:8 36 2 0 2 16 2 6 8 13:26 12 1 2 1 16 6 8 6 2 6 10 4 2 1n
5. Seviqa 30 14 6 10 43:35 48 1 2 3 16 8 6 2 25:14 30 1 3 0 14 6 0 8 18:21 18 1 0 3 14 9 7 8 5 3 6 4 4 1p
6. Atletik B. 30 13 6 11 41:41 45 2 2 2 14 9 2 3 26:19 28 4 0 0 16 4 4 8 15:22 16 0 2 2 16 4 10 6 2 6 10 2 4 1i
7. Viqareal 30 12 7 11 45:41 43 3 2 1 15 10 3 2 29:13 33 4 0 0 15 2 4 9 16:28 10 1 2 1 16 5 9 8 3 4 8 2 5 2p
8. Deportivo 30 12 6 12 32:38 42 1 1 4 15 8 2 5 20:19 26 2 0 2 15 4 4 7 12:19 16 0 1 3 17 5 8 7 2 6 10 3 2 4i
9. Hetafe 30 12 5 13 42:40 41 2 3 1 15 8 3 4 24:17 27 1 1 2 15 4 2 9 18:23 14 1 2 1 14 7 9 8 3 4 6 4 5 1n
10. Atletiko M. 30 11 7 12 47:45 40 3 1 2 15 9 3 3 30:17 30 4 0 0 15 2 4 9 17:28 10 0 1 3 12 8 10 5 5 5 7 3 5 1p
11. Sporting H. 30 9 10 11 33:38 37 1 3 2 16 7 6 3 19:13 27 2 2 0 14 2 4 8 14:25 10 1 1 2 15 6 9 11 1 4 4 5 5 2n
12. Almerija 30 9 10 11 32:39 37 2 2 2 15 7 6 2 18:15 27 2 2 0 15 2 4 9 14:24 10 1 1 2 19 3 8 10 1 4 9 2 4 1n
13. Osasuna 30 9 7 14 26:35 34 1 1 4 14 5 5 4 13:12 20 1 2 1 16 4 2 10 13:23 14 0 0 4 21 6 3 11 1 2 10 5 1 2p
14. Espawol 30 8 10 12 22:37 34 1 4 1 15 7 5 3 15:14 26 2 2 0 15 1 5 9 7:23 8 0 3 1 20 6 4 10 4 1 10 2 3 3n
15. Saragosa 30 8 8 14 37:53 42 2 2 2 16 6 4 5 21:17 22 2 1 1 15 2 4 9 16:36 10 1 2 1 12 8 10 6 6 3 6 2 7 2p
16. Malaga 30 7 10 13 34:38 31 1 1 4 15 5 5 5 18:17 20 2 1 1 15 2 5 8 16:21 11 0 0 4 17 9 4 9 5 1 8 4 3 1n
17. Rasing S. 30 9 10 13 30:44 31 1 3 2 15 2 5 8 10:24 11 0 2 2 15 5 5 5 20:20 20 1 1 2 18 3 9 11 1 3 7 2 6 2p
18. Tenerife 30 6 7 17 29:61 25 1 2 3 15 6 4 5 19:24 22 2 1 1 15 0 3 12 10:37 3 0 1 3 11 8 11 6 3 6 5 5 5 1i
19. Vaqadolid 30 4 12 14 30:53 24 1 1 4 16 2 7 7 19:30 13 0 1 3 14 2 5 7 11:23 11 1 1 2 15 7 8 6 4 6 9 3 2 2i
20. Kserez 30 5 8 17 26:52 23 3 2 1 15 4 3 8 13:23 15 2 1 1 15 1 5 9 13:29 8 1 2 1 15 8 7 7 7 1 8 1 6 1n

posqedwih pet sezona 09/10. 08/09. 07/08. 06/07. 05/06. 04/05. Rezultati
datum termin D G D G D G D G D G na{ tip 29. kola:
10. 4. 18.00 Malaga - Seviqa 2:2 2:2 1:0 - - - - 0:2 1:3 1:0 2:0 1H Almerija - Majorka 1:1,
10. 4. 20.00 Viqareal - Sporting H. 0:1 2:1 1:0 - - - - - - - - 1 Sporting H. - Kserez 2:2,
10. 4. 20.00 Kserez - Hetafe 1:5 - - - - - - - - - - 1 Saragosa - Malaga 2:0,
10. 4. 20.00 Tenerife - Vaqadolid 3:3 - - - - 0:2 0:1 2:1 1:1 0:2 1:2 1 Atletiko M. - Deportivo
10. 4. 22.00 Real Madrid - Barselona 0:1 2:6 0:2 4:1 1:0 2:0 3:3 0:3 1:1 4:2 0:3 3+ 3:0, Barselona - Atletik B.
4:1, Seviqa - Tenerife 3:0,
11. 4. 17.00 Atletik B. - Almerija 4:1 1:3 1:2 1:1 1:1 - - - - - - 1
Hetafe - Espawol 1:1,
11. 4. 17.00 Deportivo - Rasing S. 1:0 5:3 0:0 0:1 3:1 0:0 0:0 2:0 3:0 1:4 2:2 1 Valensija - Osasuna 3:0,
11. 4. 17.00 Osasuna - Saragosa 1:0 - - 1:0 1:2 2:2 2:1 1:1 1:3 2:2 1:5 1 Rasing S. - Real Madrid
11. 4. 19.00 Espawol - Atletiko M. 0:4 2:3 2:3 0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 1H 0:2, Vaqadolid - Viqareal
11. 4. 21.00 Majorka - Valensija 1:1 3:1 0:3 0:2 3:0 0:1 1:3 2:1 0:3 0:0 0:2 1 0:2.
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 5

Wema~ka Bundesliga, 30. kolo

Bavarci na "Baj Areni"


Dobrom igrom u pro{lom kolu Bavarci su pokazali da se nalaze u sjajnoj formi. Sada imaju bod
prednosti u odnosu na klub iz Gelzenkirhena koji }e gostovati kod pretposqedweg Hanovera

FOTO: AGENCIJE
Po bje dom nad di rek - ke }e biti na te{kom ispi-
tnim konkurentom [alke- tu po{to su gosti davqeni-
om, u pro {lom ko lu, ka Ha no ve ra. Bo do vi su
Bajern iz Minhena ponovo neophodni i jednima i dru-
je zasjeo na ~elo Bundesli- gima tako da se mo`e o~e-
ge, a u sqede }em bi }e na ki va ti otvo re na uta kmi ca
te{kom ispitu po{to gos- s obje strane. Hanover se i
tuje Bajeru u Leverkuzenu. daqe gr~evito bori za o~u-
Do brom igrom u pro - vawe prvoliga{kog statusa
{lom kolu Bavarci su poka- te su uspjeli i{~upati bod
zali da se nalaze u sjajnoj u pro{lom kolu na te-
formi. Sada imaju bod pre- {kom gostovawu kod
dnosti u odnosu na klub iz Hamburga. Tim sa
Gelzenkirhena koji }e gos- “Vel tins Are -
to va ti kod pre tposqedweg ne“ je fa vo -
Ha no ve ra. Le ver ku zen je rit u
do `i vio ne us pjeh u pro - pred sto -
{lom kolu kada je pora`en je}em
od Ajntrahta u Frankfurtu. me~u
“Far ma ce uti“ pru `a ju do - i si -
bre partije na “Baj Areni“ gurno je
gdje su samo jednom ove se- da se
zo ne osje ti li gor ~i nu po - mo`e
ra za. ^e ta Ju pa Haj nke sa o~e ki va -
do `i vje la je tri po ra za u ti ve li ki
tri posqedwa kola i po- broj pogoda-
lako gube korak za vode- ka u ovom du-
}im dvojcem, dok im elu.
tre}u poziciju ugro`ava Dor tmun dska
Borusija iz Dortmunda kao Bo ru si ja bo ri se za
i Ver der ko ji vre ba svo ju mjesto koje vodi u kva-
{an su iz pri kraj ka. Prvi li fi ka ci je za Li gu {am -
du el ove se zo ne igran u pi ona sqede }e se zo ne i
Minhenu zavr{en je nerije- no ve bo do ve tra `i }e na
{enim rezultatom 1:1 tako gos to vawu kod Maj nca. U
da Ba var ci `e le da im se pro {lom ko lu bi li su
osve te i za dr`e li der sku boqi od Verdera, a sada se
poziciju. o~e ku je no va po bje da pro -
I drugoplasirani [al- tiv Majnca. DERBI KOLA

Herta
Ekipa Herte jo{ uvijek se nije predala i odustala od borbe
za o~uvawe prvoliga{kog statusa. U pro{lom kolu lako su
iza{li na kraj sa Kelnom kojem su dali tri gola u gostima.
Sada }e ugostiti [tutgart i ukoliko do|u do trijumfa pro-
du`i}e nadu u opstanak, u protivnim mogu pakovati kofere
i spremati se za nastup u “Cvajti“.
Arturo Vidal (Leverkuzen) i Marko van Bomel (Bajern)
3.10 3.30 2.20
ukupno posqedwih 6 u. doma}in posqedwe 4 u. d. gost posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in gost
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 =3 +3 serije
1. Bajern 29 17 8 4 57:27 59 3 1 2 15 10 4 1 29:12 34 3 0 1 14 7 4 3 28:15 25 1 2 1 11 12 6 6 7 2 5 5 4 1p
2. [alke 29 17 7 5 47:24 58 4 1 1 15 10 2 3 26:12 32 3 0 1 14 7 5 2 21:12 26 2 1 1 15 9 5 8 5 2 7 4 3 1i
3. Leverkuzen 29 14 11 4 58:33 53 1 1 4 14 10 3 1 32:12 33 2 1 1 15 4 8 3 26:21 20 0 1 3 10 4 15 5 2 7 5 2 8 3i
4. Borusija D. 29 15 7 7 48:34 52 4 1 1 15 10 2 3 27:12 32 4 0 0 14 5 5 4 21:22 20 1 1 2 14 5 10 8 3 4 6 2 6 1p
5. Verder 29 13 9 7 59:37 48 4 1 1 14 6 5 3 28:20 23 2 2 0 15 7 4 4 31:17 25 3 0 1 10 6 13 4 3 7 6 3 6 1i
6. Hamburg 29 11 12 6 48:33 45 1 2 3 15 7 6 2 21:11 27 1 3 0 14 4 6 4 27:22 18 1 0 3 15 1 13 9 1 5 6 0 8 1n
7. [tutgart 29 12 8 9 43:37 44 4 1 1 15 7 4 4 24:18 25 3 0 1 14 5 4 5 19:19 19 2 1 1 13 7 9 7 3 5 6 4 4 3p
8. Ajntraht 29 12 8 9 40:42 44 3 0 3 15 7 4 4 22:22 25 3 0 1 14 5 4 5 18:20 19 1 1 2 11 11 7 5 7 3 6 4 4 3p
9. Volfsburg 29 12 7 10 56:51 43 5 0 1 15 6 2 7 34:34 20 3 0 1 14 6 5 3 22:17 23 3 0 1 6 6 17 1 2 12 5 4 5 2p
10. Majnc 29 10 8 11 29:37 38 2 0 4 14 8 4 2 18:11 28 1 1 2 15 2 4 9 11:26 10 1 1 2 18 7 4 8 5 1 10 2 3 3i
11. Hofenhajm 29 9 7 13 35:36 34 1 2 3 14 4 5 5 20:16 17 0 2 2 15 5 2 8 15:20 17 1 1 2 15 8 6 6 6 2 9 2 4 1i
12. Borusija M. 29 9 7 13 37:49 34 1 2 3 14 7 3 4 21:20 24 2 1 1 15 2 4 9 16:29 10 0 2 2 11 10 8 7 3 4 4 7 4 1i
13. Keln 29 7 10 12 27:38 31 1 3 2 15 2 5 8 14:24 11 0 2 2 14 5 5 4 13:11 20 1 1 2 17 4 8 7 3 5 10 1 3 1i
14. Nirnberg 29 7 7 15 28:47 28 3 2 1 14 4 4 6 15:18 16 2 2 0 15 3 3 9 13:29 12 1 1 2 13 8 8 8 3 3 5 5 5 1p
15. Bohum 29 6 10 13 31:52 28 0 2 4 14 2 6 6 17:28 12 1 1 2 15 4 4 7 14:24 16 0 2 2 12 8 9 5 3 6 7 5 3 1n
16. Frajburg 29 6 7 16 27:51 25 1 3 2 14 2 4 8 8:24 10 1 1 2 15 4 3 8 19:27 15 0 2 2 14 8 7 8 4 2 6 4 5 2n
17. Hanover 29 6 6 17 30:54 24 2 1 3 15 3 4 8 17:30 13 1 0 3 14 3 2 9 13:24 11 1 1 2 14 6 9 6 3 6 8 3 3 1n
18. Herta 29 5 7 17 30:48 22 2 1 3 14 1 6 7 9:21 9 0 2 2 15 3 1 10 21:27 13 3 0 1 13 8 8 8 1 5 5 7 3 1p

19. kolo posqedwih pet sezona 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
datum termin G D G D G D G D G D G na{ tip Rezultati
9. 4. 20.30 Borusija M. - Ajntraht 2:1 1:2 1:4 - - 1:1 0:1 4:3 2:0 - - 1H 29. kola:
10. 4. 15.30 Hofenhajm - Keln 4:0 2:0 3:1 - - - - - - - - 1 Frajburg - Bohum 1:1, Keln
10. 4. 15.30 Hanover - [alke 0:2 1:0 0:3 2:3 1:1 1:1 1:2 1:2 0:2 1:0 0:1 2, 3+ - Herta 0:3, Hamburg -
Hanover 0:0, Borusija D. -
10. 4. 15.30 Majnc - Borusija D. 0:0 - - - - 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:3 2
Verder 2:1, [tutgart -
10. 4. 15.30 Herta - [tutgart 1:1 2:1 0:2 3:1 3:1 2:2 0:0 2:0 3:3 0:0 0:1 1, 3+ Borusija M. 2:1, Ajntraht -
10. 4. 15.30 Verder - Frajburg 6:0 - - - - - - - - 4:1 6:0 1 Leverkuzen 3:2, Volfsburg
10. 4. 18.30 Leverkuzen - Bajern 1:1 0:2 0:3 0:1 1:2 2:3 1:2 2:5 0:1 4:1 0:2 2, 3+ - Hofenhajm 4:0, Nirnberg
11. 4. 15:30 Bohum - Hamburg 1:0 1:1 1:3 2:1 0:3 2:1 3:0 - - 1:2 1:0 H2 - Majnc 2:0, [alke - Ba-
jern 1:2.
11. 4. 17.30 Nirnberg - Volfsburg 3:2 - - 1:0 1:3 1:1 1:1 1:0 1:1 4:0 1:0 1, 3+
6 ~etvrtak, 8. april 2010. TIKET GLAS SRPSKE

Francuski Le {ampionat, 32. kolo

Nakon {to je
Okseru “otkinuo“
zlata vrijedan
bod u borbi za
lovor, Pari Sen
@ermen sa mnogo
samopouzdawa
do~ekuje uzdrmani
Bordo
U cen tru pa`we 32.
kola francuskog Le {am-
pi ona ta bi }e okr{aj ne -
pre dvi di vog Pa ri Sen
@er me na i uz drma nog
{ampiona Bordoa.
Ovo je jo{ jedna u nizu
ra zo ~a ra va ju }ih se zo na
“sve ta ca“. Eki pa Ma te je
Ke `ma na po no vo ni je ni
blizu vrha, a jedini spas bi DERBI KOLA
mogla prona}i u Kupu. Tim
iz pres to ni ce u prven stvu PS@ - Bordo
igra po prin ci pu to plo-
hladno, a u pro{loj rundi
je kao gost uspio da “otki-
ne“ bod Okseru.
S druge strane, Bordo je
u velikom padu forme. @i-
rondinci su izgubili tron,
is ti na, ima ju dva me ~a
2.60 2.90 2.35
mawe, ali bez obzira na to,
du el na “Par ku prin ~e va“ Monpeqe
jedan im je od najbitnijih u Krug kandidata za lovor
{am pi ona tu. Prvak jes te Fudbaleri Pari Sen @ermena FOTO: AGENCIJE zatvara Monpeqe. Najpri-
blagi favorit, ali }e mo- utakmice vi{e u odnosu na bio uspjeh. sigur no i sve osim si gur- odi grav {i ne ri je {e no sa jatnije iznena|ewe sezone
rati dobro da se pomu~i ka- Bor do i Mar seq, a tu si - Marseq bi trebao ima- nog “ke ca“ pro tiv ri va la PS@-om. Ovog puta ima}e dominira na svom terenu,
ko bi do{ao do bodova. gurno `ele da ostanu i na- ti najlak{i zadatak, po{to koji je prakti~no osigurao priliku za popravni, i to dok ne{to slabije igra u
Lion u fini{u sezone, kon ovog ko la u ko jem do ~e ku je Ni cu. Eki pa sa op sta nak bi lo bi ra vno na gostovawu kod Nansija, gostima. Ipak, ovog puta ne
~ini se, ulazi u pravu for- do~ekuju Lil. Gosti su ta- “Ve lo dro ma“ ozbiqan je senzaciji. ko ji mno go boqe igra na bi trebalo da ima proble-
mu. “La vo vi“ dr`e li der - ko |e u igri za lo vor, ali pre ten dent na kru nu, na Okser je u pro{loj run- strani nego na svom “buwi- ma jer ide na noge otpisa-
sku poziciju, mada sa dvije na “@erlanu“ bi im i bod svom te re nu igra izu ze tno di ki ksao na svom te re nu, {tu“. nom Le Manu.

ukupno posqedwih 6 u. doma}in posqedwe 4 u. d. gost posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in gost
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 serije
1. Lion 31 16 9 6 51:32 57 3 2 1 15 9 3 3 24:15 30 3 1 0 16 7 6 3 27:17 24 2 1 1 18 6 7 10 3 2 8 3 5 2p
2. Monpeqe 31 17 6 8 41:34 57 2 3 1 16 11 3 2 21:9 36 2 2 0 15 6 3 6 20:25 21 1 1 2 18 7 6 12 3 1 6 4 5 1n
3. Okser 31 16 9 6 31:25 57 3 3 0 16 10 3 3 20:13 33 3 1 0 15 6 6 3 11:12 24 2 2 0 23 5 3 11 3 2 12 2 1 2n
4. Bordo 29 17 5 7 47:25 56 2 2 2 16 10 3 3 29:11 33 1 1 2 13 7 2 4 18:14 23 2 1 1 15 5 9 8 3 5 7 2 4 1i
5. Marseq 29 16 8 5 51:30 56 4 2 0 14 9 3 2 24:12 30 3 1 0 15 7 5 3 27:18 26 2 1 1 15 8 6 8 3 3 7 5 3 2p
6. Lil 31 16 6 9 56:33 54 2 1 3 16 11 3 2 34:12 36 3 0 1 15 5 3 7 22:21 18 1 1 2 14 6 11 7 3 6 7 3 5 1i
7. Ren 31 14 7 10 46:31 49 4 0 2 16 10 2 4 28:14 32 2 0 2 15 4 5 6 18:17 17 2 0 2 16 7 8 7 6 3 9 1 5 1i
8. Lorion 31 14 7 10 46:32 49 4 1 1 15 8 5 2 30:15 29 3 1 0 16 6 2 8 16:17 20 1 1 2 17 5 9 6 1 8 11 4 1 2p
9. Monako 31 13 7 11 32:33 46 1 4 1 16 9 4 3 21:11 31 1 2 1 15 4 3 8 11:22 15 0 2 2 19 5 7 11 2 3 8 3 4 4n
10. Valensijen 30 13 5 12 41:41 44 3 0 3 15 5 5 4 19:18 23 3 0 1 15 7 0 8 22:23 21 1 0 3 16 4 10 9 1 5 7 3 5 1p
11. Nansi 30 11 6 13 38:43 39 2 1 3 15 5 2 8 16:22 17 1 1 2 15 6 4 5 22:21 22 1 2 1 12 8 10 7 4 4 5 4 6 1p
12. PS@ 31 11 8 12 43:34 41 2 2 2 15 8 3 4 25:13 27 3 0 1 16 3 5 8 18:21 14 0 3 1 18 6 7 7 5 3 11 1 4 1n
13. Tuluz 31 11 9 11 30:29 39 1 2 3 15 7 3 5 15:11 24 1 2 1 16 3 6 7 15:18 15 0 1 3 24 2 5 12 1 2 12 1 3 1n
14. So{o 29 10 7 12 23:35 37 1 2 3 14 8 1 5 17:20 25 2 1 1 15 2 7 7 6:15 12 0 2 2 21 3 5 8 2 4 13 1 1 2n
15. Nica 31 9 6 16 31:45 36 3 1 2 15 6 4 5 19:20 22 2 1 1 16 4 2 10 12:25 14 2 0 2 20 2 9 8 1 6 12 1 3 1n
16. Lans 31 9 8 14 27:38 35 0 2 4 15 7 5 3 18:12 26 2 2 0 16 2 3 11 9:26 9 0 0 4 21 7 3 11 3 1 10 4 2 2i
17. Sent Etjen 31 8 7 16 22:38 32 1 3 2 16 5 6 5 12:11 21 2 2 0 15 3 2 10 10:27 11 0 1 3 21 5 5 14 1 1 7 4 4 1p
18. Bulow 31 5 9 17 23:51 24 2 2 2 15 3 4 8 14:25 13 1 2 1 16 2 5 9 9:26 11 1 0 3 18 5 8 8 3 4 10 2 4 1n
19. Le Man 30 5 6 19 26:48 21 1 1 4 15 4 5 6 16:20 17 0 1 3 15 1 1 13 10:28 4 1 1 2 13 12 5 7 5 3 6 7 2 4i
20. Grenobl 31 3 6 22 21:50 15 1 2 3 16 2 4 10 16:26 10 0 2 2 15 1 2 12 5:24 5 1 0 3 19 5 7 8 4 4 11 1 3 2i

28. kolo posqedwih pet sezona 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
Rezulati datum termin G D G D G D G D G D G na{ tip
31. kola: 10. 4. 19.00 Le Man - Monpeqe 1:2 - - - - - - - - - - 2, H2
Nica - So{o 0:0, Sent 10. 4. 19.00 Lans - Bulow 1:2 - - - - - - - - - - 1
Etjen - Le Man 2:0, Okser
10. 4. 19.00 Lorion - Ren 0:1 1:2 1:3 0:1 0:2 0:0 1:4 - - - - 1, 1H
- Pari Sen @ermen 1:1,
Valensijen - Lil 1:0, 10. 4. 19.00 Monako - Valensijen 1:3 1:1 1:3 0:0 0:1 3:0 2:2 - - - - 1, 1H
Monpeqe - Monako 0:0, 10. 4. 19.00 So{o - Sent Etjen 0:0 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 2:1 4:0 0:0 2:1 0:1 1, 1H
Ren - Lion 1:2, Grenobl - 10. 4. 19.00 Tuluz - Grenobl 0:1 2:0 0:1 - - - - - - - - 1
Lorion 1:2, Bordo - 10. 4. 21.00 PS@ - Bordo 0:1 1:0 0:4 0:2 0:3 0:2 0:0 3:1 2:0 1:1 0:3 H2
Nansi 1:2, Marseq - 11. 4. 17.00 Lion - Lil 3:4 2:2 0:2 1:1 1:0 4:1 2:1 1:3 0:4 1:0 1:2 1, 1H
Lans 1:0, Bulow - Tuluz 11. 4. 17.00 Nansi - Okser 3:1 0:2 1:1 4:1 0:0 1:0 0:2 1:3 1:0 - - 2, H2
1:1. 11. 4. 21.00 Marseq - Nica 3:1 2:1 2:0 0:2 2:0 3:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 1
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. april 2010. 7

PORTUGALIJA - LIGA SAGRE[ HOLANDIJA - ERSTE DIVIZIJA DANSKA - SAS LIGA


1. Benfika 25 20 4 1 65:14 64 1. Tvente 30 24 5 1 57:22 77 1. FC Kopenhagen 25 16 5 4 45:13 53
2. Ajaks 30 23 4 3 89:19 73 2. Odense 25 13 8 4 37:25 47
2. Braga 25 18 4 3 37:17 58
3. PSV 30 22 6 2 66:25 72 3. Silkeborg 25 11 7 7 42:28 40
3. Porto 25 16 5 4 54:22 53
4. Fejenord 30 15 11 4 45:27 56 4. Esbjerg 25 10 8 7 34:33 38
4. Sporting 25 11 8 6 37:20 41
5. AZ Alkmar 30 17 3 10 59:33 54 5. Midtjiland 25 11 5 9 33:34 38
5. Gimarae{ 25 10 6 9 27:28 36
6. Herakles 30 15 4 11 45:41 49
6. U. Leirija 25 9 7 9 30:27 34 6. Alborg 25 10 7 8 29:21 37
7. Utreht 30 13 9 8 33:28 48
7. P. Fereira 25 8 9 8 28:28 33 7. Brondbi 25 10 6 9 45:43 36
8. Groningen 30 12 6 12 39:42 42
8. Nasional 25 9 5 11 29:41 32 8. Arhus 25 8 8 9 30:34 32
9. NAC Breda 30 11 8 11 40:46 41
9. Maritimo 25 8 6 11 33:38 30 9. Nordsjeland 25 9 4 12 26:31 31
10. Roda 30 11 5 14 44:53 38
10. Naval 25 8 5 12 16:29 29 11. Herenven 30 11 2 17 40:54 35 10. Sonderjiske 25 6 8 11 19:28 26
11. Rio Ave 25 6 10 9 21:30 28 12. Vitese 30 8 6 16 32:50 30 11. Randers 25 4 9 11 22:36 21
12. A. Koimbra 25 6 7 12 27:34 25 13. Venlo 30 6 11 13 37:45 29 12. Herfolge 25 2 5 18 22:58 11
13. Olhanen{e 25 4 12 9 26:36 24 14. Nijmegen 30 7 8 15 31:51 29
14. Setubal 25 5 9 11 24:45 24 15. Sparta 30 6 7 17 28:56 25 Pro{lo kolo
15. Leik{oe{ 25 4 6 15 20:42 18 16. Den Hag 30 5 9 16 28:52 24 Arhus - Randers 0:0, Herfolge - Brondbi 1:2, Silkeborg -
16. Belenen{e{ 25 2 9 14 13:36 15 17. Viqem d. 30 7 2 21 34:58 23 Alborg 1:1, Sonderjiske - Midtjiland 0:2, Nordsjeland - FC
18. Valvajk 30 4 0 26 24:69 12 Kopenhagen 0:3, Odense - Esbjerg 0:0.
Pro{lo kolo
Pako{ Fereira - Belenen{e{ 0:0, Olhanen{e - Setubal Pro{lo kolo Parovi Na{ tip
2:2, Braga - Gimarae{ 3:2, Sporting - Rio Ave 5:0, Nasi- Vitese - Groningen 3:0, Roda - Valvajk 5:1, Viqem drugi -
10.4. 17.00 Arhus - Alborg 1H
onal - Leik{oe{ 1:0, Akademika Koimbra - Uniao Leirija PSV 0:1, Den Hag - Ajaks 0:1, Herenven - Sparta 4:1, Venlo -
11.4. 14.00 Sonderjiske - Silkeborg 1H
0:0, Porto - Maritimo 4:1, Naval - Benfika 2:4. Tvente 0:2, AZ Alkmar - Utreht 2:0, Herakles - NEC Nijmegen
11.4. 16.00 Esbjerg - Midtjiland 1H
2:0, Fejenord - NAC Breda 0:0.
Parovi Na{ tip 11.4. 16.00 Randers - FC Kopenhagen H2, 2
Parovi Na{ tip 11.4. 18.00 Odense - Brondbi 1H, 1
9.4. 21.15 Naval - Nasional 1H 9.4. 20.45 Valvajk - Vitese 2 12.4. 19.00 Nordjseland - Herfolge 1
10.4. 20.15 Uniao Leirija - Braga H2, 2 10.4. 18.45 Tvente - Herenven 1
10.4. 22.15 Rio Ave - Porto 2
11.4. 17.00 Maritimo - Belenen{e{ 1
10.4. 19.45 NEC Nijmegen - AZ Alkmar 2 TURSKA - SUPERLIGA
10.4. 19.45 NAC Breda - Roda 1H
11.4. 17.00 Leik{oe{ - Pako{ Fereira 1H 1. Bursaspor 28 19 4 5 56:25 61
10.4. 20.45 Sparta - Herakles H2, 2
11.4. 21.15 Gimarae{ - Olhanen{e 1 2. Fenerbah~e 28 18 4 6 50:27 58
11.4. 12.30 PSV - Fejenord 1
12.4. 21.15 Setubal - Akademika Koimbra 1H 11.4. 12.30 Utreht - Den Hag 1 3. Be{ikta{ 28 16 8 4 39:19 56
13.4. 21.45 Benfika - Sporting 1 11.4. 14.30 Ajaks - Venlo 1 4. Galatasaraj 28 16 6 6 52:29 54
5. Trabzonspor 28 14 7 7 48:28 49
11.4. 14.30 Groningen - Viqem drugi 1
6. E{ki{ehirpsor 28 13 9 6 39:27 48
^E[KA - GAMBRINUS LIGA 7. Kajzerispor 28 13 7 8 38:26 46
GR^KA - SUPERLIGA 8. Istanbul 28 13 7 8 36:36 46
1. Sparta 23 12 11 0 32:11 47
2. B. Ostrava 23 13 6 4 35:19 45 1. Panatinaikos 28 20 4 4 51:17 64 9. Gen~lerbirligi 28 10 9 9 32:28 39
3. Teplice 23 12 8 3 36:22 44 2. Olimpijakos 28 17 7 4 43:17 58 10. Gaziantepspor 28 9 10 9 34:31 37
4. Jablonec 23 13 5 5 29:22 44 3. PAOK 28 17 5 6 36:15 56 11. Antalijaspor 28 9 7 12 37:33 34
5. Plzen 23 11 7 5 32:23 40 4. AEK 28 14 7 7 41:31 49
12. Ankaraguxu 28 7 12 9 32:31 33
6. M. Boleslav 22 10 4 8 38:30 34 5. Aris 28 12 10 6 33:24 46
7. Slavija 23 9 7 7 30:24 34 13. Kasimpa{a 28 8 9 11 46:49 33
6. Nea Kavala 28 10 8 10 30:30 38
8. S. Olomouc 23 9 4 10 36:31 31 14. Manisaspor 28 6 11 11 21:29 29
7. Iraklis 28 10 7 11 37:35 37
9. Brno 23 8 6 9 22:29 30 8. Panionios 28 9 9 10 33:31 36 15. Sivaspor 28 7 5 16 30:50 26
10. S. Liberec 23 8 4 11 27:31 28 9. Atromitos 28 9 8 11 30:33 35 16. Dijarbakirspor 28 5 9 14 23:41 24
11. Pribram 22 8 3 11 25:30 27 17. Denizlispor 28 4 6 18 24:44 18
10. Larisa 28 9 7 12 27:40 34
12. ^. Budejovice 23 5 8 10 19:27 23 18. Ankaraspor 28 0 0 28 0:84 0
13. Slova~ko 23 6 4 13 20:30 22 11. Ergotelis 28 8 9 11 33:36 33
14. Bohemians P. 23 6 2 15 25:43 20 12. Asteras T. 28 9 6 13 27:33 33
15. Bohemians 1905 23 4 7 12 12:28 19 13. Levadiakos 28 8 6 14 29:43 30 Pro{lo kolo
16. Kladno 23 5 2 16 20:39 17 14. Ksanti 28 8 5 15 21:33 29
15. Pas Jawina 28 7 7 14 26:42 28 Bursaspor - Antalijaspor 2:1, Ankaraguxu - Be{ikta{ 0:0,
16. Pantrakikos 28 3 3 22 20:57 12 Manisaspor - Gen~lerbirligi 0:0, Eski{ehirspor - Kasim-
Pro{lo kolo pa{a 2:0, Dijarbakirspor - Gaziantepspor 1:3, Istanbul -
Brno - Mlada Boleslav 2:3, Jablonec - Sigma Olomouc 3:1, Pro{lo kolo Denizlispor 3:1, Trabzonspor - Ankaraspor 3:0 (slu`beni
Bohemians Prag - Kladno 1:4 Slova~ko - Slovan Liberec 0:0, Iraklis - Pas Jawina 2:0, Asteras Tripolis - Pantrakikos rezultat), Fenerbah~e - Kajzerispor 2:0, Sivaspor - Gala-
^e{ke Budejovice - Pribram 2:1, Slavija - Bohemians 1905 3:1, Atromitos - Panatinaikos 0:3, Olimpijakos - Ksanti tasaraj 1:1.
3:0, Teplice - Bawik Ostrava 0:1, Plzen - Sparta 2:2. 0:0, AEK - Panionios 1:1, Nea Kavala - Ergotelis 1:3, Lari-
sa - PAOK 2:1, Aris - Levadiakos 1:0. Parovi Na{ tip
Parovi Na{ tip Parovi Na{ tip 9.4. 19.00 Gaziantepspor - Manisaspor 1H, 1
10.4. 15.45 Bohemians 1905 - Bohemians P. 1H 10.4. 14.00 Antalijaspor - Istanbul 1H
10.4. 18.00 Bawik Ostrava - Slova~ko 1 11.4. 18.00 Asteras Tripolis - Aris 1H 10.4. 18.00 Be{ikta{ - Trabzonspor 1H, 1
11.4. 15.00 Kladno - ^e{ke Budejovice 1H, 1 11.4. 18.00 Ergotelis - Pas Jawina 1H, 1 11.4. 14.00 Gen~lerbirligi - Bursaspor H2, 2
11.4. 17.00 Slovan Liberec - Teplice H2
11.4. 17.00 Pribram - Brno 1H 11.4. 18.00 Levadiakos - AEK H2 11.4. 14.00 Kasimpa{a - Ankaraguxu 1H
11.4. 17.00 Mlada Boleslav - Jablonec 1H 11.4. 18.00 Ksanti - Atromitos 1H, 1 11.4. 16.00 Denizlispor - Eski{ehirspor H2, 2
11.4. 17.00 Sigma Olomouc - Plzen 1H 11.4. 18.00 Panatainaikos - Iraklis 1 11.4. 18.00 Galatasaraj - Dijarbakirspor 1
12.4. 17.30 Sparta - Slavija 1H, 1 11.4. 18.00 Pantrakikos - Olimpijakos