You are on page 1of 4

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Mã số đề tài: xx-xx-AS-VT-xx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày

tháng

năm 2016

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1.

Tên đề tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIA SẺ CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ
KỸ THUẬT, QUY TRÌNH CHUẨN HÓA VÀ TÀI LIỆU THIẾT BỊ ĐỂ ÁP DỤNG
CHO TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
MOBIFONE
2. Thuộc lĩnh vực: Ứng dụng
3. Mục tiêu, nội dung và kết quả đề tài:
a. Mục tiêu:
 Xây dựng hệ thống chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố kỹ thuật, các quy trình
chuẩn hóa, các tài liệu kỹ thuật cho nhân viên Mobifone có thể tra cứu và ứng
dụng.
b. Nội dung:
 Đề tài sẽ nghiên cứu, xây dựng các nội dung sau:
o Xây dựng mô hình, yêu cầu của hệ thống chia sẻ kiến thức cho từng
trường hợp cụ thể.
o Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình web, cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu
trên.
o Xây dựng hệ thống chia sẻ sử dụng ngôn ngữ lập trình web ở trên. Cập
nhật một số trường hợp cụ thể làm mẫu.
o Đánh giá kết quả ứng dụng thực tế, ý tưởng cho một số ứng dụng mở
rộng.
c. Kết quả:
o Hệ thống chia sẻ kiến thức cho nhân viên Trung tâm đo kiểm và sửa
chữa thiết bị viễn thông Mobifone
4. Kinh phí dự trù:
5. Cấp quản lý đề tài: Tổng công ty viễn thông Mobifone
6. Cơ quan chủ trì đề tài:
 Tổng công ty viễn thông Mobifone
 Địa chỉ: Tòa nhà Mobifone, Lô VP1 – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 Điện thoại:04 37831799
7. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
8. Chủ trì đề tài: Võ Trọng Giáp – Chuyên viên phòng lắp đặt

Từ đó đưa ra khung cho từng trường hợp cụ thể. Nhân viên chưa tiếp cận được các tài liệu hỗ trợ chính thức của thiết bị đó. đề tài tiếp tục nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình web. việc tiếp cận với các quy trình chuẩn hóa khác nhau chưa được mở. tuy nhiên kỹ sư xử lý chưa có kênh thông tin để tham khảo nên phải tự bắt đầu xử lý lại. Sơ lược đề tài: a.Tìm hiểu mạng lưới kỹ thuật . Nhu cầu thực tế và khả năng áp dụng:  Hệ thống có thể triển khai trên thực tế. cần có một hệ thống chia sẻ kiến thức bao gồm các sơ đồ mạng lưới. có nhiều sự cố giống nhau nhưng xảy ra ở nhiều vùng khác nhau. đề tài sẽ xây dựng hệ thống cụ thể dựa trên ngôn ngữ lập trình web kể trên và đưa ra một số mẫu upload trên hệ thống chia sẻ kiến thức. o Đối với nhiều nhân viên.  Căn cứ vào các yêu cầu trên. quy trình chuẩn hóa. 82 Duy Tân. của nhiều hãng khác nhau. Bởi vậy nhiều công việc mới phát sinh trong quá trình làm việc. Hà Nội. b. sự cố kỹ thuật. nhiệm vụ và định hướng các công việc cần hoàn thành. giải pháp và chia sẻ rút kinh nghiệm. Ví dụ như sự cố kỹ thuật sẽ bao gồm: miêu tả vấn đề. Những người tham gia thực hiện:  Trần Văn Lâm – Trưởng phòng Lắp đặt  Trần Minh Đức – Phó phòng Lắp đặt  Chuyên viên phòng Lắp đặt 10. báo cáo cho người nào? o Thiết bị trên mạng lưới kỹ thuật rất nhiều. Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone  Địa chỉ: Tòa nhà An Phát. ứng dụng vào công việc hàng ngày: .  Điện thoại: 0904649588 9. qua đó nhân viên có thể tra cứu. tài liệu kỹ thuật để các nhân viên có thể tra cứu để áp dụng trong quá trình làm việc. nhân viên chưa nắm rõ được vị trí. các hệ thống cơ sở dữ liệu để chọn lọc ra ngôn ngữ.  Đề tài sẽ nghiên cứu các chỉ mục cụ thể cho từng trường hợp. quá trình xử lý. Cầu Giấy. cơ sở dữ liệu phù hợp xây dựng nên hệ thống  Cuối cùng.  Xuất phát từ các yêu cầu trên. o Trên mạng lưới có rất nhiều sự cố. nguyên nhân chính của sự cố. Sơ lược đề tài:  Xuất phát từ các yêu cầu: o Hệ thống kỹ thuật của Mobifone bao gồm rất nhiều hệ thống khác nhau. kết nối nhiều loại thiết bị của nhiều hãng sản xuất khác nhau nên hệ thống phức tạp đối với nhân viên mới.

Đánh giá kết quả ứng dụng thực tế 09/2016 6. cơ sở dữ liệu phù hợp Xây dựng hệ thống chia sẻ (3) 04/2016 05/2016 06/2016 09/2016 5. 11.000 5. nhu cầu kinh phí từng giai đoạn và dự toán kinh phí theo các khoản chi: a.000 .Giảm thời gian xử lý sự cố đã biết . Sản phẩm giao nộp của đề tài: a. 3. 2. Viết báo cáo đề tài. 4.000 5.000 4. nhu cầu kinh phí từng giai đoạn: STT Nội dung từng bước Thời gian Kết quả cần đạt thực hiện Kinh phí dự kiến (1. Tiến độ thực hiện. loại cơ sở dữ liệu cụ thể để ứng dụng Hoàn thành hệ thống nền web. Yêu cầu khoa học. 2. Báo cáo kết quả đề tài Khoa học và đủ nội Nộp đĩa CD (file Báo dung cáo kết quả đề tài) 12. bản thân trong từng công việc cụ thể dựa vào quy trình chuẩn hóa .000 d) (1) 1. yêu cầu hệ thống Đưa ra ngôn ngữ lập trình web cụ thể. Báo cáo kết quả đề tài Đơn vị tính (3) Số lượng (4) Quyển 01 Chú thích (5) Nộp đĩa CD-ROM b. yêu cầu của hệ thống Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình web.Nghiên cứu. upload cơ sở dữ liệu mẫu. Đánh giá. Tiến độ thực hiện. người quản lý cũng có thể căn cứ vào đó để đánh giá trình độ năng lực của nhân viên.. 10/2016 (4) Đề cương đề tài Đưa ra mô hình. kinh tế xã hội đối với sản phẩm STT Tên sản phẩm Yêu cầu cụ thể cần đạt Chú thích (1) (2) (3) (4) 1. Kết quả sản phẩm: STT Tên sản phẩm (1) (2) 1.Xác định chức năng nhiệm vụ của đơn vị. (2) Xây dựng và duyệt đề cương đề tài Xây dựng mô hình. ứng dụng tài liệu kỹ thuật của thiết bị  Căn cứ vào các đóng góp của các nhân viên trên hệ thống này. đưa ra kết quả cụ thể Hoàn thành quyển báo cáo.000 5.000 10.

Hội thảo đề tài cấp Tổng Công ty Hoàn thiện báo cáo đề tài Nghiệm thu đề tài cấp Tổng Công ty.000 ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Võ Trọng Giáp Ngày tháng năm 2015 CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN Nguyễn Bảo Long Phó Tổng giám đốc Tổng công ty .000 11/2016 Đề tài được nghiệm thu.7. 4. hoàn thiện kết quả đề tài 4. 11/2016 Đánh giá. 8.000 Tổng cộng: CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 45. 9.000 11/2016 Hoàn thiện đề tài. 6.