You are on page 1of 2

BORANG TEMU BUAL

Bahagian A: Latar Belakang Responden:
1.

Nama

: _________________________________________________

2.

Umur

: _________________________________________________

3.

Bangsa

: _________________________________________________

4.

Pekerjaan : _________________________________________________

Bahagian B: Persepsi Anda Tentang Permainan Ping Pong
1.

Apakah yang anda faham tentang perpaduan melalui aktiviti sukan?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Mengapakah kurangnya kaum lain selain daripada kaum Cina yang terlibat dalam
permaian ping pong?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

Adakah anda suka bermain ping pong? Jelaskan.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.

Adakah agama telah menghalangkan anda melibatkan diri dalam permainan ini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Adakah anda merasakan permainan ping pong dapat memupuk perpaduan kaum? Jelaskan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Apakah langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk menjadikan permainan ping sebagai peralatan perpaduan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7. Cadangkan usaha-usaha anda yang dapat meningkatkan bilangan semua kaum menglibatkan diri dalam permain ping pong. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6.5. apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap permainan ping pong? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 8. Pada pendapat anda.