________________________________________________________________________________

C©u I.
1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè
y =

x2 - x + 1
.
x - 1

2) T×m trªn trôc Oy c¸c ®iÓm tõ ®ã cã thÓ kÎ ®ûîc Ýt nhÊt mét tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ (C).
3) X¸c ®Þnh a ®Ó ®å thÞ (C) tiÕp xóc víi parabol y = x2 + a.
C©u II.
Cho hÖ phû¬ng tr×nh

 x + y + xy = m
 2
2
x + y = m

1) Gi¶i hÖ víi m = 5.
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hÖ cã nghiÖm?
C©u III.
1) Cho bÊt phû¬ng tr×nh
x2 + 2x(cosy + siny) + 1 ≥ 0.
T×m x ®Ó bÊt phû¬ng tr×nh ® îc nghiÖm ®óng víi mäi y.
2) Gi¶i phû¬ng tr×nh lûîng gi¸c
sin 2 x(tgx + 1) = 3sinx(cosx - sinx) + 3
C©u IVa.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ trôc täa ®é §Òc¸c vu«ng gãc, cho elip
E) :

x2
y2
= 1,
+
9
4

________________________________________________________________________________

vµ hai ®ûêng th¼ng
(D) : ax - by = 0,

(D’) : bx + ay = 0,

víi a2 + b2 > 0.
1) X¸c ®Þnh c¸c giao ®iÓm M, N cña (D) víi (E), vµ c¸c giao ®iÓm P, Q cña (D’) víi (E).
2) TÝnh theo a, b diÖn tÝch tûá gi¸c MPNQ.
3) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi a, b, ®Ó diÖn tÝch Êy lín nhÊt.
4) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi a, b, ®Ó diÖn tÝch Êy nhá nhÊt.
C©u IVb. Trong mÆt ph¼ng (P) cho tam gi¸c ABC víi c¶ ba gãc nhän. Trªn ®ûêng th¼ng (d) vu«ng gãc víi
mÆt ph¼ng (P) t¹i A, lÊy mét ®iÓm M. Dûång BN⊥CM , BH⊥CM . §ûêng th¼ng KH c¾t (d) t¹i N.
1) Chûáng minh : BN⊥CM
2) Chûáng minh : BM⊥CN
3) H·y chØ c¸ch dûång ®iÓm M trªn (d) sao cho ®o¹n MN ng¾n nhÊt.

___________________________________________________________
C©u 1
1) B¹n ®äc tù gi¶i nhÐ!
2) LÊy A(0, b) lµ mét ®iÓm trªn Oy. §−êng th¼ng qua A, víi hÖ sè gãc k cã ph−¬ng tr×nh :
y = kx + b.
Ta cã y =

1
x2 − x + 1
1
=x+
; y' = 1 −
x −1
x −1
(x − 1)2

Hoµnh ®é tiÕp ®iÓm cña ®−êng th¼ng y = kx + b víi ®å thÞ (C) lµ nghiÖm cña hÖ
1

 x + x − 1 = kx + b


1
1 −
=k
 (x − 1)2

⇒ x+


1
1 
= 1 −
x+ b
x − 1  (x − 1)2 

⇒ bx2 − 2(1 + b)x + (1 + b) = 0
(1)
y b = 0 : (1) trë thµnh −2x + 1 = 0 ⇔ x =
y b ≠ 0 : (1) cã nghiÖm khi

1
2

∆ ' = (1 + b)2 − b(1 + b) ≥ 0 ⇔ b ≥ −1 (b ≠ 0)

Thµnh thö c¸c ®iÓm trªn Oy tõ ®ã cã thÓ ®−îc Ýt nhÊt mét tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ (C) lµ c¸c ®iÓm cã
tung ®é b ≥ −1.
3) Hoµnh ®é tiÕp ®iÓm cña parabol y = x2 + a víi ®å thÞ (C) lµ nghiÖm cña hÖ :
1

2
x + x − 1 = x + a o


1
1 −
= 2x
 (x − 1)2

Tõ ph−¬ng tr×nh thø hai, suy ra :
x(2x2 − 5x + 4) = 0 ⇒ x = 0.

Thay vµo ph−¬ng tr×nh ®Çu th× ®−îc a = - 1.
C©u II. §Æt S = x + y, P = xy, ta ®i ®Õn hÖ :
S + P = m
 2
S − 2P = m

1) Víi m = 5 ta ®−îc :
S + P = 5
 2
S − 2P = 5

⇒ P=5−S ⇒

S2 + 2S − 15 = 0

⇒ S = −5, S = 3.
Víi S = −5, ta cã P = 10, lo¹i v× ®iÒu kiÖn S2 ≥ 4P kh«ng ®−îc nghiÖm ®óng.
x = 2,
y = 1,

Víi S = 3, ta cã P = 2 vµ ®−îc 

x = 1

y = 2.

2) Trong tr−êng hîp tæng qu¸t, P = m - S ⇒
S2 + 2S − 3m = 0 .

___________________________________________________________
§Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm, cÇn ph¶i cã :
1
∆ ' = 1 + 3m ≥ 0 ⇒ m ≥ − .
3

Khi ®ã gäi S1 vµ S2 lµ c¸c nghiÖm :
S1 = −1 − 1 + 3m , S2 = −1 + 1 + 3m .

a) Víi S = S1 ⇒ P = m − S1 , ®iÒu kiÖn S2 ≥ 4P trë thµnh
(1 + 1 + 3m)2 ≥ 4(m + 1 + 1 + 3m) ⇒ −(m + 2) ≥ 2 1 + 3m ,

kh«ng ®−îc nghiÖm v× m ≥ −

1
⇒ m + 2 > 0.
3

b) Víi S = S2 ⇒ P = m − S2 , ®iÒu kiÖn S2 ≥ 4P trë thµnh :
(−1 + 1 + 3m)2 ≥ 4(m + 1 − 1 + 3m) ⇒ 2 1 + 3m ≥ m + 2 .

V× m + 2 > 0, cã thÓ b×nh ph−¬ng hai vÕ cña bÊt ph−¬ng tr×nh nµy vµ ®i ®Õn
0 ≥ m2 − 8m ⇒ 0 ≤ m ≤ 8 .

Cïng víi m ≥ −

1
suy ra ®¸p sè : 0 ≤ m ≤ 8.
3

C©u III. 1) HiÓn nhiªn víi x = 0 bÊt ph−¬ng tr×nh ®−îc nghiÖm víi mäi y. XÐt x > 0 ⇒
cosy + sin y ≥ −

1 + x2
.
2x

Hµm f (y) = cosy + siny cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng
− 2≥−

2 , gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng − 2 , vËy ph¶i cã :

2

1+ x
⇒ x2 − 2 2x + 1 ≥ 0 ⇒
2x

⇒ 0 < x ≤ 2 −1, x ≥ 2 +1.

XÐt x < 0 ⇒ cosy + sin y ≤ −

2

1+ x

2x

2≤−

1 + x2
⇒ x2 + 2 2x + 1 ≥ 0 ⇒ x ≤ − 2 − 1 ,
2x

− 2 +1≤ x < 0 .

Tãm l¹i c¸c gi¸ trÞ ph¶i t×m lµ :
x ≤ − 2 − 1 , − 2 + 1 ≤ x ≤ 2 − 1,

| x | ≥ 2 +1 , | x | ≤ 2 −1

hay :
2) §iÒu kiÖn : x ≠

π
+ kπ ( k ∈ Z). Chia hai vÕ cho cos2 x ta ®−îc ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng :
2

tg2 x(tgx + 1) = 3tgx(1 − tgx) + 3(1 + tg2 x)

⇔ tg2 x(tgx + 1) − 3(tgx + 1) = 0
⇔ (tgx + 1)(tg2 x − 3) = 0
 tgx = −1
⇔ 
 tgx = ± 3

2 +1≤ x

π

 x = − 4 + kπ
⇔ 
 x = ± π + kπ

3

( k ∈ Z)

________________________________________________________________________________

C©u IVa. CÇn ®Ó ý r»ng c¸c ®ûêng th¼ng (D), (D’) vu«ng gãc víi nhau vµ chóng cã phû¬ng tr×nh tham sè
 x = at'
(D’) : 
 y = −bt'

 x = bt
(D) : 
 y = at

1) Thay biÓu thøc cña (D) vµo phû¬ng tr×nh cña (E), ta ®ûîc c¸c gi¸ trÞ cña tham sè t øng víi c¸c giao ®iÓm M, N. Tõ
®ã suy ra ch¼ng h¹n (do cã sù trao ®æi vai trß cña M, N):

M

6b
9a 2 + 4b 2

, , N 

9a 2 + 4b 2 

,- , Q 

4a 2 + 9b 2 

6a

6b
9a 2 + 4b 2

,-


.
2
2 
9a + 4b 

,


.
2
2 
4a + 9b 

6a

Tû¬ng tù:

P

6a
4a 2 + 9b 2

6b

6a
4a 2 + 9b 2

6b

2) Tø gi¸c MPNQ lµ h×nh thoi, víi diÖn tÝch
72(a 2 + b 2 )

S = 2OM.OP =

(9a 2 + 4b 2 )(4a 2 + 9b 2 )

.

(1)

3) §Ó ý r»ng c¸c phû¬ng tr×nh cña (D) vµ (D’) cã d¹ng thuÇn nhÊt (hay ®¼ng cÊp) ®èi víi a, b, tøc lµ thay cho a vµ b,
ta viÕt ka vµ kb víi k ¹ 0. Do vËy, cã thÓ coi r»ng a 2 + b 2 = 1. Khi ®ã (1) trë thµnh
S=

72
2

2

(4 + 5a )(4 + 5b )

=

72
2

36 + 25a b

2

72
= 12,
6

dÊu = chØ cã thÓ x¶y ra khi ab = 0, tøc lµ hoÆc a = 0 hoÆc b = 0. (Khi ®ã cÆp ®ûêng th¼ng (D) vµ (D’) trïng víi cÆp hÖ trôc
täa ®é).
4) VÉn víi gi¶ thiÕt a 2 + b 2 = 1, theo trªn ta cã
S=

72
36 + 25a 2 b 2

________________________________________________________________________________

1
V× 2|ab| £ a 2 + b 2 = 1 suy ra a 2 b 2 £ , dÊu = chØ x¶y ra khi |a| = |b|, vËy S ³
4

72
36 +

25
4

=

144
,
13

144
, x¶y ra khi |a| = |b|, tøc lµ cÆp ®ûêng th¼ng (D), (D’) lµ cÆp c¸c ph©n gi¸c y ⊄ x = 0 cña hÖ
13
trôc täa ®é Oxy.

suy ra min S =

C©u IVb. (H×nh bªn)

1) BK ⊥ AC, BK ⊥ AM ÞBK⊥(ACM)ÞBK⊥CM.
Cïng víi BH ⊥ CM, suy ra (BKH) ⊥ CM Þ BN ⊥ CM.
2) Do (BKH) ⊥ CM Þ KH ⊥ CM. VËy K lµ trùc t©m tam gi¸c CMN, vµ ta ®ûîc MK ⊥ CN. Cïng víi BK ⊥ CN Þ
(BMK)⊥ CN Þ BM ⊥ CN.
3) V× K lµ trùc t©m tam gi¸c CMN, nªn AM.AN = AK.AC
VËy khi M di chuyÓn trªn d, tÝch AM.AN kh«ng ®æi Þ MN = = AM + AN nhá nhÊt khi AM = AN. Khi ®ã
AM 2 = AK.AC, AM lµ ®ûêng cao trong tam gi¸c vu«ng CMK’, c¹nh huyÒn CK’, K’ lµ ®iÓm ®èi xøng cña K qua A.

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Gi¶ sö phû¬ng tr×nh x2 + ax + b = 0 cã nghiÖm x1 vµ x2, phû¬ng tr×nh x2 + cx + d = 0 cã nghiÖm x3 vµ x4.
Chûáng tá r»ng

2(x1 + x3)(x1 + x4)(x2 + x3)(x2 + x4) =
= 2(b - d)2 - (a2 - c2)(b - d) + (a + c)2(b + d).
2) a, b, c lµ 3 sè tïy ý thuéc ®o¹n [0 ; 1]. Chûáng minh :
a
b
c
+
+
+ (1 - a)(1 - b)(1 - c) ≤ 1.
b + c +1
a + c +1
a + b +1
C©u II. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
sin3x + cos3x = 2 - sin4x.
2) k, l, m lµ ®é dµi c¸c trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC, R lµ b¸n kÝnh ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®ã. Chøng
minh r»ng
k+l+m≤

9R
.
2

C©u III.
Trªn mÆt ph¼ng täa ®é cho ®iÓm A(3, 0) vµ parabol (P) cã phû¬ng tr×nh y = x2.
1) M lµ mét ®iÓm thuéc parabol (P), cã hoµnh ®é xM = a. TÝnh ®é dµi ®o¹n AM, x¸c ®Þnh a ®Ó AM ng¾n
nhÊt.
2) Chûáng tá r»ng nÕu ®o¹n AM ng¾n nhÊt, th× AM vu«ng gãc víi tiÕp tuyÕn t¹i M cña parabol (P).
C©u IVa.
Cho hai sè nguyªn dû¬ng p vµ q kh¸c nhau.

TÝnh tÝch ph©n I =

0

cospx cosqx dx.

_______________________________________________________________

C©u Va.
Cho hai ®ûêng trßn
(C1)

x2 + y2 - 6x + 5 = 0,

(C2)

x2 + y2 - 12x - 6y + 44 = 0.

X¸c ®Þnh phû¬ng tr×nh c¸c ®Ûêng th¼ng tiÕp xóc víi c¶ 2 ®ûêng trßn trªn.
C©u IVb. H×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh thoi víi c¸c ®ûêng chÐo AC = 4a, BD = 2a, chóng c¾t
nhau t¹i O. §ûêng cao cña h×nh chãp lµ SO = h. MÆt ph¼ng qua A, vu«ng gãc víi SC, c¾t SB, SC, SD lÇn
lûúåt t¹i B’, C’, D’.
1) X¸c ®Þnh h ®Ó B’C’D’ lµ tam gi¸c ®Òu.
2) TÝnh b¸n kÝnh r cña h×nh cÇu néi tiÕp h×nh chãp theo a vµ h.
C©u Vb.
Hai gãc nhän A, B cña tam gi¸c ABC tháa m·n ®iÒu kiÖn
tg2A + tg2B = 2tg2

A+B
.
2

Chûáng tá r»ng ABC lµ mét tam gi¸c c©n.

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) §Æt A = (x 1 + x 3 )(x 1 + x 4 )(x 2 + x 3 )(x 2 + x 4 )
Ta cã (x1 + x3)(x1 + x4) = x12 + x1 (x 3 + x 4 ) + x 3 x 4 = -(ax1 + b) - cx1 + d = (d - b) - (a +c)x1,
(x 2 + x 3 )(x 2 + x 4 ) = (d - b) - (a + c)x 2 ,
do ®ã A = [(d - b) - (a + c)x 1 ][(d - b) - (a + c)x 2 ] = (d - b) 2 + (a + c)(b - d)(x 1 + x 2 ) + (a + c) 2 x 1 x 2 =
= (b - d)2 - (a + c)(b - d)a + (a + c)2b.
Vai trß hai phû¬ng tr×nh lµ nhû nhau trong biÓu thøc cña A, nªn ta còng cã:
A = (b - d) 2 - (a + c)(b - d)a + (a + c) 2 b.
Céng hai biÓu thøc nµy cña A th× suy ra kÕt qu¶.
2) Kh«ng gi¶m tæng qu¸t cã thÓ xem a £ b £ c khi ®ã theo b®t C«si ta cã
a + b + 1 + 1 - a + 1 - b
 = 1
(a + b + 1)(1 - a)(1 - b) £ 
3


Suy ra (1 - a)(1 - b) £

1
1 - c
Þ (1 - a)(1 - b)(1 - c) £
a + b + 1
a + b + 1

a
b
c
+
+
+ (1 - a)(1 - b)(1 - c) ≤
b + c +1
a + c +1
a + b +1
a
b
c
1 - c
£
+
+
+
= 1.
a + b +1
a + b +1
a + b +1
a + b +1

Tõ ®ã

C©u II. 1) Ta cã sin 3 x + cos 3 x £ sin 2 x + cos 2 x = 1, 2 - sin 4 x ³ 1.
VËy dÊu = chØ cã thÓ x¶y ra khi ta cã ®ång thêi
sin 3 x + cos 3 x = 1
π
Û sinx = 1 Þ x = + 2kπ (k Î Z).

4
2
 2 − sin x = 1
2) Gi¶ sö k, l, m lµ ®é dµi c¸c trung tuyÕn kÎ tõ c¸c ®Ønh A, B, C thÕ th×

________________________________________________________________________________

2k2 +

a2
= b2 + c2 ,
2

b2
2l +
= a 2 + c2 ,
2
2

3
Þ k2 + l2 + m2 = (a2 + b2 + c2).
4

c2
2m + = a2 + b2
2
2

MÆt kh¸c a 2 + b 2 + c 2 = 4R 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C),
4sin 2 A + 4sin 2 B + 4sin 2 C = 2(1 - cos2A) + 2(1 - cos2B) + 4(1 - cos 2 C) =
= 8 + 4cosCcos(A - B) - 4cos 2 C = 8 + cos 2 (A - B) - [2cosC - cos(A - B)] 2 £ 9,
suy ra:

k 2 + l2 + m2
9R 2

.
3
4
2

k 2 + l 2 + m 2 9R 2
9R
 k + l + m
Nh vËy: 
Þk+l+m£
 ≤
.

3
3
4
2


C©u III. 1) V× M thuéc P, nªn M cã tung ®é a 2 , vËy
AM = (x M - x A ) 2 + (y M - y A ) 2 = a 4 + (a - 3) 2 .
2

Hµm f(a) =a 4 + (a - 3) 2 cã ®¹o hµm
f’(a) = 4a 3 + 2(a - 3) = 2(a - 1)(2a 2 + 2a + 3),
suy ra khi a = 1, f(a) ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. VËy ®o¹n AM ng¾n nhÊt khi M ƒ M (1 , 1).
2) Víi M (1 , 1) ®ûêng th¼ng AM cã hÖ sè gãc
y - yA
1
k= M
= - .
2
xM - xA
V× P cã phû¬ng tr×nh y = x 2 Þ y’ = 2x, nªn t¹i M tiÕp tuyÕn cña P cã hÖ sè gãc k’ = 2, suy ra tiÕp tuyÕn Êy vu«ng gãc
víi ®ûêng th¼ng AM.

_______________________________________________________
C©u IVa.
XÐt hai tr−êng hîp sau :

a) p = q : I = ∫

o

=

cos2 pxdx

1 2π
1
sin 2px 
(1 + cos2px)dx =  x +

2 o
2
2p 

b) p ≠ q :

I=

o

1 2π
[cos(p + q)x + cos(p − q)x]dx
2 o

1  sin(p + q)x sin(p − q)x 
= 
+

2 p+q
p−q 


o

=0

C©u Va. Ph−¬ng tr×nh (C1 ) vµ (C2 ) lÇn l−ît ®−îc viÕt l¹i d−íi d¹ng :

(C1 : (x − 3)2 + y2 = 22 ,
(C2 ) : (x − 6)2 + (y − 3)2 = 12

VËy

(C1 ) cã t©m I1 (3, 0) , b¸n kÝnh R1 = 2 ,

(C2 ) cã t©m I 2 (6, 3) , b¸n kÝnh R2 = 1 .
Ta t×m ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi (C1 ) vµ (C2 ) d−íi d¹ng x = m.

Tõ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc ta cã hÖ :
| 3 − m |= 2

| 6 − m |= 1

⇒ m = 5.

VËy ®−êng th¼ng ®óng x = 5 lµ ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi (C1 ) vµ (C2 ) . Mäi ®−êng th¼ng tiÕp xóc
víi (C1 ) vµ (C2 ) kh¸c víi ®−êng th¼ng ®øng ®Òu cã d¹ng
ax − y + b = 0

Theo ®iÒu kiÖn tiÕp xóc, ta cã
 3a + b

=2
 a 2 + 1

 6a − 3 + b
=1

 a 2 + 1

(3a + b)2 = 4(a 2 + 1)
⇒ 
| 3a + b |= 2 | 6a − 3 + b |

(3a + b)2 = 4(a 2 + 1)

⇔ 
hoÆc

3a + b = 2(6a − 3 + b)
(3a + b)2 = 4(a 2 + 1)

3a + b = −2(6a − 3 + b)


−33 − 9 17
9 + 17
, b=
a =
8
8


−33 + 9 17
9 − 17
⇔ a =
, b=
8
8

a = 0, b = 2

VËy ph−¬ng tr×nh c¸c ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi hai ®−êng trßn (C1 ) , (C2 ) trong tr−êng hîp nµy
lµ :

_______________________________________________________
9 + 17
33 + 9 17
x−
,
8
8
9 − 17
33 − 9 17
(d2 ) : y =
x−
8
8
(d3 ) : y = 2 .
Tãm l¹i, ta cã 4 ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi (C1 ) vµ (C2 ) lµ (d1 ),(d2 ),(d3 ) vµ x = 5.
(d1 ) : y =

C©u IVb.

1) AC'lµ ®−êng cao trong tam gi¸c c©n SAC, do ®ã ®Ó C' thuéc ®o¹n SC, S ph¶i lµ gãc nhän,
muèn vËy ph¶i cã OC < SO ⇒ h > 2a.
Tø gi¸c AB'C'D' cã c¸c ®−êng chÐo AC' vµ B'D' vu«ng gãc víi nhau. Gäi K lµ giao ®iÓm c¸c
®−êng chÐo Êy. Ta cã :
4ah = 2dt(SAC) = AC'.SC = AC'. h2 + 4a 2 ⇒

⇒ AC' =

4ah
2

h + 4a 2

MÆt ph¼ng (AB'C'D') c¾t BC t¹i B1 víi AB1 // BD , AB1 = 2a .
NÕu B'C'D' lµ tam gi¸c ®Òu th× B'KC' lµ nöa tam gi¸c ®Òu, vËy
B1AC' lµ nöa tam gi¸c ®Òu, suy ra :
4ah
2

h + 4a

2

= AC' = AB1. 3

= 2a 3 ⇒ h = 2a 3 .

Khi ®ã SO = h = 3OA , suy ra SAC lµ tam gi¸c ®Òu, vËy C' lµ
trung ®iÓm cña SC.
2) H×nh chãp S.ABCD cã thÓ tÝch :
1
4
V = SO.dt(ABCD) = ha 2 .
3
3

Tam gi¸c SAB cã c¹nh AB = a 5 vµ ®−êng cao h¹ tõ ®Ønh S
SH =

do ®ã cã diÖn tÝch s =

4a 2 + 5h2
,
5

a
4a 2 + 5h2 . Tõ ®ã suy ra diÖn tÝch toµn phÇn h×nh chãp S.ABCD :
2

S = 4s + dt (ABCD) = 4a 2 + 2a 4a 2 + 5h2 , thµnh thö :
r=

3V
2ah
.
=
S 2a + 4a 2 + 5h2

C©u Vb.

Tr−íc hÕt ta h·y chøng minh r»ng :
2tg

dÊu = chØ x¶y ra khi A = B. Qu¶ vËy :
tgA + tgB =

A+B
≤ tgA + tgB
2

sin(A + B)
2sin(A + B)
=

cosA cosB cos(A + B) + cos(A − B)

_______________________________________________________
2sin(A + B)

=
cos(A + B) + 1

A+B
A+B
cos
2
2 = 2tg A + B
+
A
B
2
2 cos2
2

4sin

§Ó ý r»ng kÕt qu¶ nµy chØ ®óng víi gi¶ thiÕt A, B lµ gãc nhän, v×
khi ®ã :

0 < 2cosA cosB = cos (A + B) + cos (A − B) ≤ cos (A + B) + 1.

Trë vÒ víi ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n :
tg2 A + tg2 B = 2tg2

A+B 1
≤ (tgA + tgB)2 ⇒
2
2

⇒ (tgA − tgB)2 ≤ 0 ⇒ tgA = tgB ⇒ A = B

_______________________________________________________________
C©u I.
Cho m lµ mét sè nguyªn dû¬ng, h·y t×m cûåc trÞ cña hµm sè
y = xm(4 - x)2.
Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè khi m = 1.
C©u II.
1) ABC lµ mét tam gi¸c bÊt k×. Chûáng minh r»ng víi mäi sè x ta ®Òu cã
1+

1 2
x ³ cosA + x(cosB + cosC).
2

2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
cosx +

10
1
1
.
=
+ sinx +
3
sinx
cosx

C©u III.
1) Gi¶i vµ biÖn luËn theo a, b phû¬ng tr×nh
ax + b
x- b
.
=
x- a
x+a
2) Cho 3 sè a, b, c tháa m·n ®iÒu kiÖn a2 + b2 + c2 = 1. Chûáng minh r»ng:
abc + 2(1 + a + b + c + ab + ac + bc) ≥ 0.
C©u IVa. 1) Chûáng tá r»ng hµm sè
F(x) = x − ln(1 + x )
lµ mét nguyªn hµm trªn R cña hµm sè f(x) =

x
.
1 + | x|

_______________________________________________________________

2) TÝnh tÝch ph©n
e

I=∫

xln 2 xdx.

1

C©u IVb. H×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh b×nh hµnh. Gäi K lµ trung ®iÓm cña c¹nh SC. MÆt
ph¼ng qua AK c¾t c¸c c¹nh SB, SD lÇn lûúåt t¹i M vµ N.
Chøng minh:
1)

2)

SB
SD
=3;
+
SM
SN
1 V1 3
£ ,
£
3
V 8

trong ®ã V lµ thÓ tÝch h×nh chãp S.ABCD, V1 lµ thÓ tÝch h×nh chãp S.AMKN.

_________________________________________________________
C©u I.

1) y' = mx m−1(4 − x)2 − 2(4 − x)x m =
= x m −1 (4 − x)[4m − (m + 2)x] .

a) XÐt tr−êng hîp m ≥ 2. Khi ®ã ph−¬ng tr×nh y' = 0 cã ba nghiÖm x1 = 0 , x2 =
x3 = 4 .

NÕu m − 1 ch½n (tøc m = 3, 5, 7, ...) th× y' sÏ cïng dÊu víi
(4 − x) [4m − (m + 2)x] vµ do ®ã : y min (4) = 0 vµ
y max (x2 ) =

m m 4m + 4
(m + 2)m +2

= M.

NÕu m - 1 lÎ (tøc m = 2, 4, 6, ...) th× dÊu cña y' lµ dÊu cña

x(4 − x)[4m − (m + 2) x]

LËp b¶ng xÐt dÊu sÏ cã kÕt qu¶

y min (0) = 0 ; y max (x2 ) = M , y min (4) = 0

b) §Ò nghÞ b¹n ®äc tù lµm cho tr−êng hîp m = 1
(y = x(4 − x)2 ) .

2) Kh¶o s¸t, vÏ ®å thÞ hµm sè
y = x(4 − x)2

dµnh cho b¹n ®äc.
C©u II.

1) x2 − 2(cosB + cosC)x + 2(1 − cosA) ≥ 0 . (1)
∆ ' = (cosB + cosC)2 − 2(1 − cosA) =
C+ B 2 B−C
A
cos
= 4 cos2
− 4sin2 =
2
2
2
A
B−C 
= 4sin2  cos2
− 1 ≤ 0
2
2

VËy (1) ®óng víi mäi x.

sin x + cosx 10
=
sin x cosx
3
§Æt t = cosx + sin x(− 2 ≤ t ≤ 2) (2)

2) cosx + sin x +

th× t 2 = 1 + 2sin x cosx vµ ta ®−îc t +
§Æt ®iÒu kiÖn t ≠ ±1 sÏ tíi

2t

10
t2 − 1 3
=

3t 3 − 10t 2 + 3t + 10 = 0

tøc lµ : 1 + a + b + c + ab + ac + bc ≥ 0 (2)
Céng (1) vµ (2) ta cã : abc + 2 (1 + a + b + c + ac + bc + ac) ≥ 0.
(t − 2)(3t 2 − 4t − 5) = 0 .
hay
Ph−¬ng tr×nh nµy cã ba nghiÖm
t1 = 2 ; t 2 =

2 − 19
2 + 19
; t3 =
3
3

4m

m+2

_________________________________________________________
ChØ cã t 2 lµ thÝch hîp. Thay vµo (2) ta cã ph−¬ng tr×nh
π  2 − 19

cos  x −  =
.
4
3 2

§Æt cos α =

2 − 19
3 2

th× ®−îc hai hä nghiÖm :
x1 =

π
π
+ α + 2kπ ; x2 = − α + 2mπ
4
4

C©u III.

1) §Æt ®iÒu kiÖn x - a ≠ 0 ; x + a ≠ 0 th× (1) ®−îc biÕn ®æi vÒ d¹ng :
x[a − 1)x + a 2 + a + 2b] = 0 (2)
Víi ∀a, b (2) ®Òu cã nghiÖm x1 = 0 .
Gi¶i (a − 1)x + a 2 + a + 2b = 0 .
NÕu a ≠ 1 cã nghiÖm x2 =

a 2 + a + 2b
1− a

NÕu a = 1 ta cã : 0x = − 2(1 + b).
(3)
Víi b ≠ − 1 th× (3) v« nghiÖm ; víi b = -1 th× (3) nghiÖm ®óng víi ∀x. KiÓm tra x2 cã tháa
m·n ®iÒu kiÖn x2 ≠ ±a ?
x2 ≠ a ⇔

a 2 + a + 2b
≠ a ⇔ a 2 + a + 2b ≠
1− a

≠ a − a 2 ⇔ 2(a 2 + b) ≠ 0 ⇔ b ≠ −a 2
x 2 ≠ −a ⇔

a 2 + a + 2b
≠ −a ⇔ a 2 + a + 2b ≠ a 2 − a ⇔ b ≠ −a .
1− a

KÕt luËn :

víi b ≠ −1 , (1) cã nghiÖm duy nhÊt x1 = 0 .
NÕu a = 1 th× : 
 víi b = − 1, (1) cã nghiÖm lµ ∀x ≠ ± 1.

NÕu a ≠ 1 ; 0 th× :
2
 víi b ≠ −a , b ≠ - a, (1) cã hai nghiÖm
 x1 = 0,

a 2 + a + 2b

x
=
 2
1− a

 víi b = −a 2 hoÆc b = - a th× (1) cã mét nghiÖm x1 = 0 .

NÕu a = 0 th× (1) cã mét nghiÖm x2 = 2b nÕu b ≠ 0 ; (1) sÏ v« nghiÖm nÕu b = 0.
2) V× a 2 + b2 + c2 = 1 nªn - 1 ≤ a, b, c ≤ 1.
Do ®ã
1 + a ≥ 0 , 1 + b ≥ 0, 1 + c ≥ 0 ⇒ (1 + a) (1 + b) (1 + c) ≥ 0 ⇒
⇒ 1 + a + b + c + ab + ac + bc + abc ≥ 0. (1)
MÆt kh¸c :
a 2 + b2 + c2 + a + b + c + ab + ac + bc =

(1 + a + b + c)2
≥0,
2

________________________________________________________________________________
C©u IVa. 1) Víi x > 0 ta cã
F(x) = x - ln(1 + x) Þ F’(x) = 1 -

1
x
;
=
1 + x
1 + x

víi x < 0 ta cã
F(x) = - x - ln(1 - x) Þ F’(x) = - 1 +

1
x
.
=
1 - x
1 - x

Tõ ®ã suy ra víi x ¹ 0
F’(x) =

x
.
1 + | x|

Ta chØ cßn ph¶i chøng minh r»ng F’(0) = 0. Qu¶ vËy
1
1
(F( ∆x) - F(0)) = lim

x

0
∆x → 0 ∆x
∆x
ln(1
+
x)


= lim 1  = 0,
∆x →0 
∆x

F’(0) = lim

v× lim

∆x → 0

( ∆x - ln(1 + ∆x)) =

ln(1 + ∆x)
= 1.
∆x

e

2) I = ∫ xln2xdx.
1

 u = ln x
§æt 
 dv = xdx
2

ln x

2
=
dx
du

x

1
v = x 2,

2

1
e
suy ra I = x 2 ln 2 x 2
1
§Ó tÝnh J, ®Æt
 du = ux
ln
u
x
=


x
⇒

1
 dv = xdx
v =

2

e


1

e
e2
xlnxdx =
- J, víi J = ∫ xlnxdx.
2
1

________________________________________________________________________________
suy ra J =

e
1 2
1 e
1
e2
.
x ln x − ∫1 xdx = −
2
1
2
2
2 4( e − 1)

VËy
1
I = (e2 - 1).
4
C©u Ivb.
1) V× K lµ trung®iÓm cña SC, nªn theo h×nhbªn, trong tam gi¸c SAC, SO
vµ AK lµ hai ®ûêng trungtuyÕn c¾t nhau t¹i trängt©m H, vËy
SH
2
= .
SO
3
Theo h×nh bªn , ta cã dt(SNH) =

SN SH
.
. dt(SDO) =
SD SO

=

SN 2 1
SH SM
.
.
. dt(SDB),dt(SHM) =
. dt(SOB)
SD 3 2
SO
SB

=

2 SM 1
.
. dt (SDB).
3 SB 2

§ång thêi dt(SNH) + dt(SHM) = dt(SNM) =

Tõ c¸c hÖ thøc trªn, suy ra
Û

SN SM
.
dt(SDB).
SD
SB

1 SN
1 SM
SN SM
.
+
.
=
.
3 SD
3
SB
SD SD

SB
SD
+
= 3.
SM
SN
SM
1
SN
1
2) §Æt
= y, theo hÖ thøc trªn ta cã +
= x,
= 3. §ång thêi, do ý nghÜa h×nh häc, ph¶i cã 0 < x £ 1,
SB
x
SD
y

0 < y £ 1. V×
1
x
1
,
⇒ y =
= 3 y
x
3x - 1
x
nªn 0 <
≤ 1
3x - 1
1
Þ ≤ x ≤ 1.
2
0<x£1

________________________________________________________________________________
Ta cã theo h×nh bªn
V 1 = V SAMN + V SMNK ,
VSAMN =

SM SN
1
.
.VSABD = xyV,
SB
SD
2

V SMNK =

SM SN SK
1
.
.
. VSBDC =
xyV
SB
SD SC
4
V1
3
3x 2
1

=
xy =
 ≤ x ≤ 1.
V
4
4(3x - 1)  2

suy ra

1
3x 2
3x(3x - 2)
f(x) =
cã ®¹o hµm f’(x) =
, do vËy trªn ®o¹n  ; 1 cã b¶ng biÕn thiªn
2


4(3x - 1)
4(3x - 1)
2

Hµm sè

1
2

x

f’
f

1

-

0

3
8

+
3
8

1
3
VËy víi

V
1
1
3
≤ x ≤ 1 th× ≤ 1 ≤ .
2
3
V
8

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn cña hµm sè
y = x 4 − 4x 3 − 2x 2 + 12x − 1.
2) Chûáng tá r»ng ®å thÞ hµm sè cã mét trôc ®èi xûáng. Tõ ®ã t×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi trôc hoµnh.
C©u II. 1) T×m nghiÖm cña phû¬ng tr×nh
sin 2 [(x + 1)y] = sin 2 (xy) + sin 2 [(x - 1)y]
2

2

sao cho (x + 1)y, xy, (x - 1)y lµ sè ®o c¸c gãc cña mét tam gi¸c.
2) Chûáng minh r»ng víi mäi tam gi¸c ABC, bao giê ta còng cã
a) sin

b)

A
a
£
,
2
2 bc

aA + bB + cC π
³ .
a+b+c
3

C©u III. 1) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè
y=

x 3 + 2(1 +

x 3 + 1) +

x 3 + 2(1 -

x 3 + 1).

2) Cho bÊt phû¬ng tr×nh
-4 (4 - x) (2 + x) £ x 2 - 2x + a - 18.
2

a) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh khi a = 6.
b) X¸c ®Þnh a ®Ó bÊt phû¬ng tr×nh ® îc nghiÖm ®óng víi mäi x Î [- 2 ; 4].

_______________________________________________________________
C©u IVa.
Cho parabol y = x. Hai ®iÓm A, B di ®éng trªn parabol sao cho AB = 2.
2

1) T×m tËp hîp trung ®iÓm cña AB.
2) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña A, B sao cho diÖn tÝch cña phÇn mÆt ph¼ng giíi h¹n bëi parabol vµ c¸t tuyÕn AB ®¹t gi¸ trÞ
lín nhÊt.
C©u IVb.
Trong mÆt ph¼ng (P) cho h×nh thang c©n ABCD ngo¹i tiÕp ®ûêng trßn t©m O b¸n kÝnh R, c¸c c¹nh ®¸y AB vµ CD
tháa m·n ®iÒu kiÖn AB : CD = 1 : 4. Trªn ®ûêng th¼ng (d) vu«ng gãc víi (P) t¹i O, lÊy ®iÓm S sao cho OS = 2R.
1) TÝnh diÖn tÝch toµn phÇn vµ thÓ tÝch h×nh chãp S.ABCD.
2) Chûáng minh r»ng O c¸ch ®Òu 4 mÆt bªn cña h×nh chãp. Tõ ®ã x¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh h×nh cÇu néi tiÕp h×nh chãp.

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) B¹n ®äc tù gi¶i nhÐ!
2) Qua kh¶o s¸t, ta dù ®o¸n r»ng trôc ®èi xøng cña ®å thÞ lµ ®ûêng x = 1. Thùc vËy, ®Æt
x = X +1

y = Y
th× phû¬ng tr×nh ban ®Çu trë thµnh: Y = X 4 - 8X 2 + 6;
hµm nµy lµ hµm ch½n, do vËy ®å thÞ nhËn trôc O 1 Y lµm trôc ®èi xøng.
T×m giao víi trôc hoµnh : y = 0 Û Y=0
ÛX 4 - 8X 2 + 6 = 0 Þ X 1 ,2 ,3 ,4 =± 4 ±
Þ x 1 ,2 ,3 ,4 = 1 ± 4 ±

10

10 .

C©u II.
1) Theo gi¶ thiÕt, ta ph¶i cã:(x + 1)y + xy + (x - 1)y = π (1)
Û xy =

π
.
3

Tõ ®ã suy ra:
(x + 1)y =

V× xy =
0<

π
π
+ y ; (x - 1)y = - y.
3
3

π
nªn tõ (1) suy ra:
3


π
,
- y <
3
3

(2)

π

<
3
3

(3)

0<y +

______________________________________________________________________________
(Chó ý : (x + 1)y > 0 ; (x - 1)y > 0). Tõ (2) vµ (3) suy ra:

-

π
π
< y < . (4)
3
3

CÇn chän y tháa m·n (4) sao cho:
π

π

π
sin 2  + y = sin 2
+ sin 2  - y Û
3

3

3
3

 2π

 2π
1 - cos 
+ 2y =
+ 1 - cos
- 2y Û
2

3

3
3
 2π

 2π

- 2y = Û
+ 2y + cos
- cos
2
3

3

2sin

3
3

.
. sin2y = Û sin2y =
2
2
3

π
Do (4) nªn chØ cã nghiÖm duy nhÊt : y = , vµ do vËy x = 2.
6
VËy : nÕu bµi to¸n cã nghiÖm th× ph¶i cã x = 2, y = π/6.
o

o

o

o

Thö l¹i, thÊy tháa m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Æt ra (®Ò nghÞ tù kiÓm tra).
π
§¸p sè : x = 2 ; y = .
6
o

o

2) a) a 2 = b 2 + c 2 - 2bccosA =(b - c) 2 + 2bc(1 - cosA) ↔
A
a
A
A
a2
³ 2bc (1 - cosA) = 2bc.2sin
.

≥ sin 2 Þ sin

2
2
2
4bc
2 bc
2

________________________________________________________________________________
b)

aA + bB + cC
aA + bB + cC
π
A + B+C
≥ Û
≥ 0Û
a + b + c
3
(a + b + c)
3
3(aA + bB + cC) - (a + b + c)(A + B + C)
≥ 0
3( a + b + c)
(a - b)(A - B) + (b - c)(B - C) + (c - a)(C - A)
≥ 0.
3(a + b + c)

BÊt ®¼ng thøc cuèi cïng ®óng (v× ®èi diÖn víi gãc lín h¬n ta cã c¹nh lín h¬n).
C©u III. 1) BiÕn ®æi hµm sè ®· cho:
y = (x 3 + 1) + 1 + 2 x 3 + 1 + (x 3 + 1) + 1 - 2 x 3 + 1 =
= (1 +

x 3 + 1) 2 +

x 3 + 1) 2 =

(1 -

= 1 + x 3 + 1 + |1 -

x 3 + 1| ↔

³ 1 + x3 + 1 + 1 -

x 3 + 1 = 2.

(Chó ý : hµm sè x¸c ®Þnh víi "x ³ -1). VËy min y = 2 (khi - 1 £ x £ 0).
2) §iÒu kiÖn ®Ó c¨n bËc hai cã nghÜa : -2 £ x £ 4.
BiÕn ®æi bÊt phû¬ng tr×nh nh sau:
-4

- x 2 + 2x + 8 ≤ - (- x 2 + 2x + 8) + a - 10.

®Æt t = - x 2 + 2x + 8 th× khi -2 £ x £ 4 sÏ cã 0 £ t £ 3.
a) BÊt phû¬ng tr×nh trë thµnh:
-4t £ -t 2 + a - 10 Û t 2 - 4t + 4 £ 0 Û t = 2.
Tõ ®ã gi¶i phû¬ng tr×nh:
-x 2 + 2x + 8 = 2 sÏ ® îc : x

1 ,2

= 1 ⊄ 5.

10 − a ≤ 0
1. f ( 0) ≤ 0
Û a « 10.
Û
b)Ta cÇn t×m a sao cho víi "t Î [0 ; 3] ta ®Òu cã:f(t) = t 2 - 4t + 10 - a £ 0 Û 
7 − a ≤ 0
1. f (3) ≤ 0

_______________________________________________________
C©u IVa.

1) Gäi (x A ,y A ),(x B ,y B ) lµ täa ®é c¸c ®iÓm A, B ; gäi I = (x1,y1 ) lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB ta cã :
1
1
y A = x2A , y B = x2B , x1 = (x A + x B ) , y1 = (x2A + x2B ) .
2
2

Theo gi¶ thiÕt :
AB = 2 ⇒ AB2 = (xA − x B )2 + (x2A − x2B )2 = 4 .
⇒ 4 = (x A − x B )2 + (x A − x B )2 (x A + x B )2 =
= (x A − x B )2 [1 + (x A + x B )2 ] = [4x12 − 4x A x B ][1 + 4x12 ]
4
⇒ −4x A x B =
⇒ 4x12 − 4x A x B =
1 + 4x12
4
2
=
− 4x12 ⇒ −2x A x B =
− 2x12
2
2
1 + 4x1
1 + 4x1

MÆt kh¸c
1
1
1
y1 = (x2A + x2B ) = [(x A − x B )2 + 2x A x B ] = [4x12 − 2x A x B ] .
2
2
2
1
2
1
y1 = [4x12 +
− 2x12 ] = x12 +
2
1 + 4x12
1 + 4x12

VËy

Do ®ã tËp hîp trung ®iÓm I cña AB lµ ®−êng cã ph−¬ng tr×nh
y = x2 +

1
1 + 4x2

2) Kh«ng gi¶m tÝnh tæng qu¸t ta cã thÓ gi¶ thiÕt r»ng xA < x B .Khi ®ã ta thÊy diÖn tÝch phÇn mÆt ph¼ng bÞ giíi h¹n bëi
parabol vµ c¸t tuyÕn AB chÝnh lµ :
1
S = (x B − x A )(x2A + x2B ) −
2

xA

∫ x dx =
2

xA

1
1
= (x B − x A )(x2A + x2B ) − [x3B − x3A ] =
2
3

 x2 + x2A x2B + x2A + x Bx A 
= (x B − x A )  B

=
2
3


1
= (x B − x A )3
6

Râ rµng | x B − x A | ≤ AB = 2, ®¼ng thøc x¶y ra
⇔ AB// = x A x B ⇔ x A = −1 ,
1
6

nªn S ≤ .8 =

4
, ®¼ng thøc x¶y ra ⇔ x A = −1,x B = 1 .
3

C©u IVb.

1) Gäi I, J lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD, OK ⊥ AD.
Tam gi¸c AOD vu«ng ë O. Do ®ã :

xB = 1 ,

_______________________________________________________
R2 = OK 2 = KA.KD = AI.DJ .

MÆt kh¸c, AI : DJ = 1 : 4.
Tõ ®ã AI = R/2 ⇒ AB = R vµ CD = 4R.
Do SO ⊥ (ABCD) nªn
SK 2 = SH2 = SI2 = SJ2 = SO2 + OK 2 = 4R 2 + R 2 = 5R 2

⇒ SH = R 5 .

MÆt kh¸c, AD = BC = AK + DJ =
=

VËy

R
5R
+ 2R =
2
2

I

SH
= 5 5R2 ;
2
2
S ®¸y = R(R + 4R) = 5R ;
Sxq = (R + 4R + 5R).

Stp = 5R2 (1 + 5)
VSABCD =

;

J

10 3
R
3

2) AD ⊥ (SOK) ⇒ SAD)⊥ SOK). VËy h×nh chiÕu cña O lªn (SAD) thuéc SK. T−¬ng tù víi c¸c mÆt cßn l¹i.
MÆt kh¸c, c¸c tam gi¸c SOK, SOH, SOI vµ SOJ ®Òu vu«ng vµ b»ng nhau nªn c¸c kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn 4 mÆt bªn b»ng
nhau.
Râ rµng, víi c¸ch lËp luËn nh− vËy h×nh chiÕu cña ®iÓm O' bÊt k× thuéc SO lªn 4 mÆt còng c¸ch ®Òu O'. Muèn O' lµ t©m cÇu
n , ®−êng nµy c¾t SO ë O'.
néi tiÕp h×nh chãp, ta vÏ ®−êng ph©n gi¸c cña SKO
B¸n kÝnh mÆt cÇu néi tiÕp b»ng r = O'O = O'E.
V× ∆ SOK ∼ ∆ SEO' ta cã :

OK SK
SK
=
=
EO' SO' SO − OO'
R R 5
hay =

r 2R − r
R( 5 − 1)
r=
2

_______________________________________________________________
C©u I.
Cho phû¬ng tr×nh
(x - 3) (x + 1) + 4(x - 3)

x +1
= m.
x-3

1) Gi¶i phû¬ng tr×nh víi m = -3.
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× phû¬ng tr×nh cã nghiÖm ?
C©u II.
1) Cho hµm sè
y =

x + x 2 - x + 1.

T×m miÒn x¸c ®Þnh cña hµm sè ; tÝnh ®¹o hµm vµ xÐt dÊu cña nã.
2) T×m a ®Ó hÖ sau ®©y cã nghiÖm:
15x 2 − 11xy + 2y 2 = −7

x < y
 2a 2 x + 3ay < 0
C©u III.
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
log 3 (sin

x
1
x
- sinx) + log (sin + cos2x) = 0.
2
3
2

2) Chûáng tá r»ng cã thÓ tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC bëi c«ng thûác
S =

1 2
(a sin2B + b 2sin2A).
4

_______________________________________________________________
C©u IVa.
Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §Òc¸c vu«ng gãc Oxyz, xÐt ba ®iÓm A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c), víi a, b, c > 0.
1) ViÕt phû¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (ABC).
2) X¸c ®Þnh c¸c täa ®é cña ®iÓm H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña gèc täa ®é O lªn mÆt ph¼ng (ABC). TÝnh ®é dµi OH.
3) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
4) Gi¶ sö a, b, c thay ®æi nhûng lu«n tháa m·n ®iÒu kiÖn a + b + c = k , víi k > 0 cho trûúác. Khi nµo th× tam gi¸c ABC
cã diÖn tÝch lín nhÊt ? Chûáng tá r»ng khi ®ã ®o¹n OH còng cã ®é dµi lín nhÊt.
2

2

2

2

C©u IVb.
Trªn c¸c c¹nh Ox, Oy, Oz cña tam diÖn vu«ng Oxyz, lÊy lÇn lûúåt 3 ®iÓm A, B, C víi OA = a, OB = b, OC = c. Gäi H
lµ trûåc t©m, G lµ träng t©m, S lµ diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
1) TÝnh OH, S, OG theo a, b, c.
2) Chûáng minh r»ng tam gi¸c ABC cã c¸c gãc A, B, C nhän vµ
a 2 tgA = b 2 tgB = c 2 tgC.
3) Cho A cè ®Þnh trªn Ox, cßn B, C ch¹y trªn Oy, Oz. T×m quü tÝch cña G vµ H.

______________________________________________________
C©u I.
1) ∆ = a 2 − 4 ≥ 0 ⇔ |a| ≥ 2.
(1)
2

2

x14 + x 24
 x1   x 2 
>7 ⇔

+
>
7
x   x 
(x1x2 )2
 2  1
2

(x + x )2 − 2x1x 2  − 2(x1x 2 )2

⇔  1 2
>7
2
(x1x 2 )

(theo ®Þnh lÝ Viet) ⇔ (a 2 − 2)2 − 2 > 7 ⇔ | a | > 5 (2)
KÕt hîp (1) vµ (2) ®−îc ®¸p sè : |a| > 5 .
2) Bµi to¸n tháa m·n khi vµ chØ khi tån t¹i c¸c sè :
xo − d , xo , xo + d

(d ≠ 0) tháa m·n

(xo − d)3 + a(xo − d) + b = 0 ,

x3o + ax o + b = 0 ,
(xo + d)3 + a(x o + d) + b = 0 .

Gi¶i ra ®−îc xo = 0, b = 0, a < 0 tïy ý. Khi ®ã 3 nghiÖm lµ − −a , 0,
§¸p sè : b = 0, a < 0 tïy ý.

−a .

C©u II. Ph−¬ng tr×nh ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi :
(1 − a)y2 − 2y + 4a = 0 (1)
y=

1
(2)
cosx

1
: (1) cã nghiÖm kÐp y = 2.
2
1
π
Thay vµo (2) ®−îc cosx = . Do ®ã x = ± + 2kπ .
3
2
π
2) V× 0 < x <
nªn sè nghiÖm (x) cña ph−¬ng tr×nh ®· cho trong kho¶ng
2

1) Khi a =

π

 0 ;  b»ng sè nghiÖm
2

(y) cña ph−¬ng tr×nh (1) trong kho¶ng (1 ; +∞). VËy ph−¬ng tr×nh ®· cho cã qu¸ mét nghiÖm trong

kho¶ng  0 ;

π
 khi vµ chØ khi ph−¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm y1 , y2 kh¸c nhau trong kho¶ng
2

(1 ; +∞) ; tøc lµ a ≠ 1, ∆ > 0 vµ 1 < y1 < y2 . So s¸nh sè 1 víi 2 nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1), ta ®−îc
kÕt qu¶ :
1
1
< a < 1, víi a ≠ .
2
3
C©u III.

1) B¹n ®äc tù gi¶i nhÐ!
2) Ph−¬ng tr×nh cña tiÕp tuyÕn d t¹i M :
a4
5
y = (x − a)(2a 3 − 6a) +
− 3a 2 +
2
2
Do ®ã hoµnh ®é c¸c giao ®iÓm cña d vµ ®å thÞ lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh :

______________________________________________________
1 4
5
a4
5
x − 3x 2 + = (x − a)(2a 3 − 6a) +
− 3a 2 +
2
2
2
2

Ph−¬ng tr×nh nµy t−¬ng ®−¬ng víi :
(x − a)2 (x 2 + 2ax + 3a 2 − 6) = 0 .

3) TiÕp tuyÕn d c¾t ®å thÞ t¹i 2 ®iÓm P ≠ Q ⇔
⇔ f(x) = x2 + 2ax + 3a 2 − 6

cã 2 nghiÖm kh¸c nhau (vµ kh¸c a) ⇔ ∆' > 0 vµ f(a) ≠ 0 ⇔
− 3 < a < 3 , a ≠ ±1.

Täa ®é ®iÓm K :
1

x K = 2 (x P + x Q ) = −a

y = − 7 a 4 + 9a 2 + 5
 K
2
2

Khö a ta ®−îc :
7 4
5
yK = − x K
+ 9x 2K + .
2
2

V× ®iÒu kiÖn : − 3 < a < 3 , a ≠ ±1 nªn − 3 < x K < 3 , x K ≠ ±1 .
VËy tËp hîp c¸c ®iÓm K lµ phÇn cña ®å thÞ
7
5
y = − x 4 + 9x2 +
2
2
øng víi − 3 < x < 3 , x ≠ ±1 (xem H×nh )

0

________________________________________________________________________________
C©u IVa. 1)

x
y
z
+
+ = 1.
a
b
c

r  1 1 1
2) MÆt ph¼ng (ABC) cã vect¬ ph¸p tuyÕn n =  ;
; , ®ã còng lµ vect¬ chØ phû¬ng cña ®ûêng th¼ng OH, suy ra
a
b c
®ûêng th¼ng OH cã phû¬ng tr×nh tham sè
x=

t
t
t
, y =
, z = .
a
b
c

§iÓm H Î (ABC) øng víi gi¸ trÞ tham sè t lµ nghiÖm cña phû¬ng tr×nh
t
a 2 b 2c 2
t
t
=
1
Þ
t
=
.
+
+
a2
a 2 b 2 + b 2c 2 + c 2a 2
b2
c2
§Æt M = a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 , ta suy ra täa ®é cña H :
ab 2c 2
a 2 bc 2
a 2 b 2c
,
xH =
, yH =
, zH =
M
M
M
vµ ®é dµi OH
2

OH = x
Þ OH =

2
H

+ y

2
H

+ z

abc
2

2

a b + b 2c 2 + c 2a 2

2
H

a 2 b 2c 2
=
M

.

3) Gäi V lµ thÓ tÝch khèi tø diÖn OABC, S lµ diÖn tÝch tam gi¸c ABC. Ta cã
1
1
V = abc, V = OH . S
6
3
ÞS=

1
1 abc
a 2 b 2 + b 2c 2 + c 2a 2 .
=
.
2
2 OH

4) Tõ c¸c bÊt ®¼ng thøc
1
1
1
a 2 b 2 £ (a 4 + b 4 ), b 2 c 2 £ (b 4 + c 4 ), c 2 a 2 £ (c + a )
2
2
2
4

4

suy ra a2b2 + b2c2 + c2a2 £ a4 + b4 + c4 Þ
Þ 3(a2b2 + b2c2 + c2a2) £ a4 + b4 + c4 + 2(a2b2 + b2c2 + c2a2) = = (a2 + b2 + c2)2 = k4 Þ

________________________________________________________________________________

1
k2
.
.
2
3

DÊu ®¼ng thøc chØ x¶y ra khi a2 = b2 = c2 =

k2
k
hay a = b = c =
.
3
3

§Ó íc lûúång OH, ta viÕt
1
1
1
M
1
= 2 2 2 = 2 + 2 + 2 ,
2
c
b
a
a bc
OH
vËy

1
1
k2
2
2
2  1
 2 + 2 + 2  ³ 33 a 2 b 2c 2 .
2 = (a + b + c )
a
c 
b
OH

3
3 a 2 b 2c 2

= 9,

k2
k
Û OH £ .
9
3

suy ra OH2 £

k

DÊu ®¼ng thøc chØ x¶y ra khi a = b = c =

3

.

C©u IVb. 1) Gi¶ sö AH c¾t BC t¹i K.
V× BC ⊥ OA, BC ⊥ OH nªn BC⊥ mÆt ph¼ng (OAH) Þ OK ⊥
BC ;
AK ⊥ BC. Nãi kh¸c ®i OH vµ OK lµ c¸c ®ûêng cao h¹ xuèng c¸c
c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng OAK vµ OBC. Tõ ®ã suy ra:
1
1
1
=
2 =
2 +
OK
OB
OC 2
1
1
1
= 2 + 2 ⇒
=
c
OH 2
b
1
1
1
1
1
=
2 +
2 = 2 +
2 +
c2
OK
b
OA
a
Þ OH =

abc
2

a b

2

+ b 2c 2 + c 2a 2

Gäi V lµ thÓ tÝch tø diÖn, vËyV =
MÆt kh¸c, V =

1
1
OA.S OBC = abc.
3
6

1
3V 1 abc
1
OH.S∆ABC Þ S∆ABC =
= .
=
3
OH 2 OH
2

a 2 b 2 + b 2c 2 + c 2a 2 .

________________________________________________________________________________
MÆt kh¸c gäi J lµ trung ®iÓm c¹nh BC. KÎ Ju ⊥ mÆt ph¼ng (OBC) vµ trong mÆt ph¼ng (OAJ) kÐo dµi OG c¾t Ju t¹i I.
C¸c ∆OAG vµ ∆IJG ®ång d¹ng, vËy:
GI
IJ
GJ
1
=
=
= .
GO
OA
GA
2
Tõ ®ã OA = 2IJ nªn I c¸ch ®Òu O vµ A. H¬n n÷a, mäi ®iÓm trªn Ju c¸ch ®Òu 3 ®iÓm O, B, C nªn I lµ t©m mÆt cÇu
ngo¹i tiÕp tø diÖn OABC víi b¸n kÝnh:
OI =

1
2

Þ OG =

a 2 + b2 + c2
2
1
OI =
3
3

a 2 + b2 + c2 .

2) Tõ h×nh vÏ (A, B, C lµ gãc cña ∆ABC)
AB 2 + AC 2 - 2AB.AC cosA = BC 2 = b 2 + c 2 < < AB 2 + AC 2 Þ cosA > 0 Þ
A nhän.
Tû¬ng tù, ta cã cosB > 0 vµ cosC > 0 Þ B, C còng nhän. MÆt kh¸c : tgB =
AK/BK. Nhûng:
Tû¬ng tù, a 2 tgA = 2S ; c 2 tgC = 2S Þ a 2 tgA = b 2 tgB = c 2 tgC = 2S.
3) V× A cè ®Þnh, H nh×n OA d íi gãc vu«ng nªn cã thÓ chøng minh r»ng tËp hîp c¸c ®iÓm H lµ phÇn t û mÆt cÇu
®ûêng kÝnh OA n»m trong gãc tam diÖn vu«ng Oxyz. Còng vËy v× J cã thÓ ch¹y kh¾p gãc vu«ng yOz mµ AG =
(2/3)AJ nªn tËp hîp c¸c ®iÓm G lµ phÇn tû mÆt ph¼ng song song víi yOz n»m trong gãc tam diÖn Oxyz vµ c¾t OA t¹i
b 2c 2
2
a
+
a 2 b 2 + b 2c 2 + c 2a 2
AK 2
a 2 + OK 2
b2 + c2
A’ sao cho:
=
= 2
=
BK 2
b - OK 2
b4
b 2c 2
2
b - 2
b + c2
3) V× A cè ®Þnh, H nh×n OA d íi gãc vu«ng nªn cã thÓ chøng minh r»ng tËp hîp c¸c ®iÓm H lµ phÇn t mÆt cÇu
®ûêng kÝnh OA n»m trong gãc tam diÖn vu«ng Oxyz. Còng vËy v× J cã thÓ ch¹y kh¾p gãc vu«ng yOz mµ
AG = (2/3)AJ nªn tËp hîp c¸c ®iÓm G lµ phÇn tû mÆt ph¼ng song song víi yOz n»m trong gãc tam diÖn Oxyz vµ c¾t
1
OA t¹i A’ sao cho:OA’ = OA.
3

_______________________________________________________________

C©u I. Cho hµm sè
y=

x 2 + mx - 1
.
x − 1

1) T×m m ®Ó hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng (-¥ ; 1), (1; +¥).
2) T×m m ®Ó tiÖm cËn xiªn cña ®å thÞ hµm sè t¹o víi c¸c trôc täa ®é mét tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng 8 (®¬n vÞ diÖn
tÝch).
3) T×m m ®Ó ®ûêng th¼ng y = m c¾t ®å thÞ hµm sè t¹i 2 ®iÓm A, B víi OA ⊥ OB.
4) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè ûáng víi m = 1.
C©u II. 1) Chûáng minh r»ng nÕu 0 < x £ y £ z, th× ta cã :
y(

1
1
1
1
1
) + ( x + z )£(
) (x + z) .
+
+
y
z
z
x
x

2) Chûáng minh r»ng víi a, b lµ 2 sè kh«ng ©m, ta lu«n lu«n cã
3a3 + 7b3 ≥ 9ab 2 .
C©u III.
Chûáng minh r»ng víi mäi tam gi¸c cã 3 c¹nh a, b, c tháa m·n ®iÒu kiÖn a 2 + b 2 ≤ c 2 , ta lu«n cã
0,4 <

r
< 0,5,
h

trong ®ã r lµ b¸n kÝnh ®ûêng trßn néi tiÕp, h lµ ®é dµi ®ûêng cao h¹ xuèng c¹nh c.

_______________________________________________________________
C©u IVa.
1) X¸c ®Þnh c¸c h»ng sè A, B sao cho
3x + 1
A
B
.
=
+
3
3
(x + 1)
(x + 1)
(x + 1) 2
2) Dûåa vµo kÕt qu¶ trªn, t×m hä nguyªn hµm cña hµm sè
f(x) =

3x + 1
.
(x + 1) 3

C©u Va.
Cho tam gi¸c ABC ®Ønh A(2, 2).
1) LËp phû¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c, biÕt r»ng 9x - 3y - 4 = 0, x + y- 2 = 0 lÇn lûúåt lµ phû¬ng tr×nh c¸c
®ûêng cao kÎ tõ B vµ C.
π
2) LËp phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng ®i qua A vµ lËp víi ®ûêng th¼ng AC mét gãc b»ng .
4

C©u IVb. H×nh chãp S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c c©n víi AB = AC = a, vµ BAC = a. BiÕt r»ng c¹nh SA = h cña h×nh chãp
vu«ng gãc víi ®¸y, vµ biÕt r»ng tån t¹i ba ®iÓm M, N, P theo thûá tûå thuéc c¸c c¹nh AB, AC, BC sao cho AM = AN =
AP, vµ c¸c tam gi¸c SMP, SNP cã diÖn tÝch b»ng nhau.
1) Chûáng tá r»ng P lµ trung ®iÓm c¹nh BC.
2) TÝnh thÓ tÝch h×nh chãp S.AMPN.
3) Chûáng tá r»ng tån t¹i mét h×nh cÇu tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c mÆt cña h×nh chãp S.AMPN vµ x¸c ®Þnh b¸n kÝnh r cña
h×nh cÇu Êy.

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) Ta cã y’ =

x 2 - 2x - m + 1
(x ¹ 1).
(x - 1) 2

Ta ph¶i t×m m sao cho y’ ³ 0 trong c¶ 2 kho¶ng (- ¥ ; 1) vµ (1; +¥) Û x 2 - 2x - m + 1 ³ 0
Û ∆‘ = m £ 0 v× hÖ sè cña x 2 b»ng 1.
2) Phû¬ng tr×nh tiÖm cËn xiªn lµ y = x + m + 1. Gäi P vµ Q lµ giao ®iÓm cña ®ûêng tiÖm cËn xiªn víi trôc hoµnh vµ trôc tung.
Ta cã:
yp = 0 Û xp = - m - 1;
xQ = 0 Û yQ = m + 1.
1
|OP| . |OQ| = 8 Û |-m - 1| . |m + 1| = 16
2
Û (m + 1)2 = 16 Û m1 = 3 hoÆc m2 = -5.

S ∆OPQ =

3) §Ó ®ûêng th¼ng y = m c¾t ®å thÞ hµm sè t¹i 2 ®iÓm ph©n biÖt A vµ B th× phû¬ng tr×nh:
x 2 + mx - 1
= m ph¶i cã 2 nghiÖm ph©n biÖt ¹ 1
x -1
Û x 2 = 1 - m cã 2 nghiÖm ph©n biÖt ¹ 1 Û 0 ¹ m < 1. (1)
Khi ®ã x1,2 = ± 1 - m .
OA ⊥ OB Û tÝch hÖ sè gãc cña 2 ® êng th¼ng OA vµ OB b»ng -1
m
m2
-1 ± 5
m
= -1 Û
= -1 Û m1,2 =
Û
.
.
x1
m-1
2
x2
C¶ 2 nghiÖm ®Òu tháa m·n (1).
4) B¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
1
1
1
1
1
C©u II. 1) §Æt A = y  +  + (x + z) - + (x + z).
x
x
z
y
z
Ta ph¶i chøng minh A £ 0.

________________________________________________________________________________
 y 2 + xz - yz - xy 
 y 1 1 1
Ta cã A = (x + z) + - - = (x + z)

xyz
 xz y x z 


=

(x + z)(x - y)(z - y)
£ 0 v× 0 < x £ y £ z.
xyz

2) BiÕn ®æi vÕ ph¶i bÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh vµ ¸p dông bÊt ®¼ng thøc C«si cho ba sè ³ 0
ta cã:
3a3 + 7b3 = 3a3 + 3b3 + 4b3 ³ 3

3

2
2
2
3a 3 . 3b 3 . 4b 3 =3ab 3 3 . 4 ≥ 9ab .

C©u III. Gäi S lµ diÖn tÝch tam gi¸c, ta cã
1
r
1
c
.
S = (a + b + c)r = ch Þ
=
2
h
2
a +b+c
V× a + b > c nªn

r
c
= 0,5.
<
h
c+c

Ta lu«n cã a2 + b2 ³ 2ab Þ 2c2 ³ 2a2 + 2b2 ↔ ³ a2 + b2 + 2ab = (a + b)2 Þ c 2
↔ a+bÞ

r
c
³
=
h c 2 +c

1
2 +1

=

2 - 1 > 0,4.

________________________________________________________
C©u IVa.
1) Ta cã
3x + 1
3

(x + 1)

A

=

3

(x + 1)

+

B
(x + 1)

=

2

A + B(x + 1)
(x + 1)3

⇒ 3x + 1 = Bx + A + B
B = 3
A + B = 1

⇒

2) T×m nguyªn hµm cña y =
3x + 1

A = −2

B = 3


3x + 1
(x + 1)3

−2dx

:

3dx

∫ (x + 1)3 dx = ∫ (x + 1)3 + ∫ (x + 1)2 =
= −2 (x + 1)−3 dx + 3 (x + 1)−2 dx =

= −2.

1
1
(x + 1)−3+1 + 3.
(x + 1)−2+1 + C
−3 + 1
−2 + 1

= (x + 1)−2 − 3(x + 1)−1 + C .
VËy nguyªn hµm cña
y=

3x + 1
3

(x + 1)

lµ F(x) =

1
(x + 1)

2

3
+C
x +1

C©u Va.

1) Gäi BB1 lµ ®−êng cao cã ph−¬ng tr×nh : 9x − 3y − 4 = 0
CC1 lµ ®−êng cao cã ph−¬ng tr×nh : x + y − 2 = 0

LËp ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng AC : ®ã lµ ®−êng th¼ng qua A vµ vu«ng gãc víi BB1 ; v× hÖ sè
gãc cña ®−êng th¼ng BB1 lµ k = 3 ⇒ hÖ sè gãc cña ®−êng th¼ng AC lµ k = −

1
⇒ Ph−¬ng
3

tr×nh c¹nh AC lµ
1
3

y − 2 = − (x − 2) tøc lµ 3y + x − 8 = 0.
LËp ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng AB : ®ã lµ ®−êng th¼ng qua A vµ vu«ng gãc víi CC1 ; hÖ sè
gãc cña ®−êng th¼ng CC1 lµ −1 ⇒ hÖ sè gãc cña ®−êng th¼ng AB lµ 1 ⇒ Ph−¬ng tr×nh c¹nh
AB lµ y − 2 = x − 2 ⇒y = x.
LËp ph−¬ng tr×nh c¹nh BC :
Gi¶i hÖ

x + 3y − 8 = 0
ta ®−îc täa ®é ®iÓm C (−1, 3) ;

x + y − 2 = 0

Gi¶i hÖ

y − x = 0
2 2
ta ®−îc täa ®é ®iÓm B  ,  ⇒ Ph−¬ng tr×nh c¹nh BC lµ

3 3
9x − 3y − 4 = 0

________________________________________________________
2
2
x−
3=
3 ⇒ 7x + 5y − 8 = 0
2
2
3−
−1 −
3
3
2) Gi¶ sö hÖ sè gãc cña ®−êng th¼ng cÇn t×m lµ k1 , hÖ sè gãc cña ®−êng th¼ng AC lµ
y−

1
k AC = − = k 2 ,
3

V× gãc gi÷a c¸c ®−êng th¼ng nµy lµ π/4 nªn
1
k1 +
π k1 − k 2
3 =1
tg =
=
k1
4 1 + k1k 2
1−
3
1
1
k1 +
3 = 1 vµ
3 = −1 .
k1
k1
1−
1−
3
3
k1 +

VËy

Gi¶i ra ta ®−îc : k1 =

1
vµ k1 = − 2.
2

VËy mét trong nh÷ng ®−êng th¼ng cÇn t×m cã d¹ng
y−2=

1
(x − 2) ⇔ 2y − x − 2 = 0 ,
2

cßn ®−êng th¼ng kia lµ
y − 2 = − 2(x − 2) ⇔ 2x + y − 6 = 0.
C©u IVb.

1) Tõ AM = AN = AP suy ra SM = SN = SP, vËy SMP vµ SNP
lµ hai tam gi¸c c©n cã cïng c¹nh bªn. DiÖn tÝch cña
chóng b»ng nhau, vËyMP = NP. Tõ kÕt qu¶ nµy suy ra
c¸c tam gi¸c AMP vµ ANP b»ng nhau,
do ®ã AP lµ ph©n gi¸c gãc A, mµ ABC lµ tam gi¸c c©n,
vËy AP còng lµ ®−êng cao vµ trung tuyÕn cña tam gi¸c ®ã,
thµnh thö P lµ trung ®iÓm
cña BC.

2) ABP lµ tam gi¸c vu«ng, vËy
AM = AP = AB cos

α
α
= a cos ,
2
2

dt(AMPN) = 2 dt(AMP) = AM.AP sin

α
α
α
= a 2 cos2 sin ,
2
2
2

thµnh thö

α
α
1
VSAMPN = ha 2 cos2 sin .
3
2
2

3) (SAP) lµ mÆt ph¼ng ®èi xøng cña h×nh chãp S.AMPN, vËy nÕu I lµ mét ®iÓm thuéc (SAP)
th× kho¶ng c¸ch tõ I ®Õn (SAM) vµ (SAN) lµ b»ng nhau, kho¶ng c¸ch tõ I ®Õn (SMP) vµ (SNP)
lµ b»ng nhau.

________________________________________________________
XÐt giao tuyÕn cña c¸c mÆt ph¼ng ph©n gi¸c c¸c gãc nhÞ diÖn (A, SM, P) vµ (S, AM, P).
HiÓn nhiªn kh«ng song song víi (SAP), do ®ã c¾t (SAP) t¹i I. §iÓm I c¸ch ®Òu c¸c mÆt
ph¼ng (SAM), (SPM) vµ (AMP), vËy c¸ch ®Òu tÊt c¶ c¸c mÆt cña h×nh chãp S.AMPN, tøc lµ I
lµ t©m h×nh cÇu néi tiÕp h×nh chãp Êy.
B¸n kÝnh r h×nh cÇu nµy cã thÓ tÝnh ®−îc theo c«ng thøc
1
V = Sr ,
3

trong ®ã V, S lÇn l−ît lµ thÓ tÝch vµ diÖn tÝch toµn phÇn h×nh chãp S.AMPN. Ta cã
1
1
α
AM . SA = ha cos .
2
2
2
§Ó tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c c©n SMP, gäi H lµ trung ®iÓm cña MP. V× MP lµ ®¸y cña tam gi¸c c©n
AMP, nªn
dt(SAM) =

α
α
α
= a sin cos ,
4
4
2
α
α
α
AH = AM.cos = a cos cos ,
4
4
2

MH = AM sin

SH = SA 2 + AH 2 = h 2 + a 2 cos2

α
α
cos2
4
2

VËy dt (SMP) = MH . SH =
= a sin

α
α 2
α
α
,
cos
h + a 2 cos2 cos2
4
2
4
2

vµ ta ®−îc
α
4

S = 2dt(SAM) + 2dt(SMP) + 2dt(AMP) = 2a sin cos
α
2

+ ah cos + a 2 cos2

α
α
sin .
2
2

α 2
α
α
h + a 2 cos2 cos2
+
2
4
2

_______________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè
y = x3 - 3x2 - 9x + m.
1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè ûáng víi m = 0.
2) X¸c ®Þnh m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè ®· cho c¾t trôc hoµnh t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt víi c¸c hoµnh ®é lËp thµnh mét cÊp sè céng.
C©u II.
1) T×m c¸c nghiÖm x Î (0 ; 2p) cña phû¬ng tr×nh
sin3x - sinx
1 - cos2x

= sin2x + cos2x.

2) Chûáng minh r»ng c¸c trung tuyÕn AA’ vµ BB’ cña tam gi¸c ABC vu«ng gãc víi nhau khi vµ chØ khi
cotgC = 2(cotgA + cotgB).
C©u III.
Gi¶ sûã (x ; y) lµ nghiÖm cña hÖ phû¬ng tr×nh
 x + y = 2a − 1
 2
 x + y 2 = a 2 + 2a − 3
X¸c ®Þnh a ®Ó tÝch xy lµ nhá nhÊt.

_______________________________________________________________
C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng xem hypebol (H)
(H) :

x2
4

-

y2
= 1.
9

Gäi (D) lµ ®ûêng th¼ng ®i qua gèc täa ®é O vµ cã hÖ sè gãc k, (D’) lµ ®ûêng th¼ng ®i qua O vµ vu«ng gãc víi (D).
1) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi k ®Ó (D) vµ (D’) ®Òu c¾t (H).
2) TÝnh theo k diÖn tÝch cña h×nh thoi víi 4 ®Ønh lµ 4 giao ®iÓm cña (D) vµ (D’) víi (H).
3) X¸c ®Þnh k ®Ó h×nh thoi Êy cã diÖn tÝch nhá nhÊt.
C©u IVb. Trong mÆt ph¼ng (P) cho tam gi¸c OAB víi OA = OB, AB = 2a, ®ûêng cao OH = h. Trªn ®ûêng th¼ng (d) vu«ng
gãc víi (P) t¹i O, lÊy ®iÓm M víi OM = x. Gäi E, F lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A lªn MB vµ OB ; N lµ giao ®iÓm
cña ®ûêng th¼ng EF víi (d).
1) Chûáng minh r»ng MB ⊥ NA, MA ⊥ NB.
2) TÝnh BF, BE vµ thÓ tÝch khèi tûá diÖn ABEF theo a, h vµ x.
3) T×m vÞ trÝ cña M trªn (d) ®Ó tûá diÖn MNAB cã thÓ tÝch nhá nhÊt.

____________________________________________________________
C©u I.

1) Khi m = 0 hµm cã d¹ng y = x3 − 3x2 − 9x . §Ò nghÞ b¹n ®äc tù kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ.
2) Khi ®ã ®iÓm x2 ph¶i lµ ®iÓm uèn cña ®å thÞ. V× vËy ta buéc cho y''(x 2 ) = 0 sÏ ®−îc x2 ⇔
6x − 6 = 0 ⇒ x2 = 1.
y(x2 ) = y(1) = 0 ⇔ −11 + m = 0 ⇒ m = 11. Víi m = 11 hµm

cã d¹ng :
3) y = x3 − 3x2 − 9x + 11 = (x − 1)(x2 − 2x − 11) . Khi ®ã ®å thÞ sÏ c¾t trôc hoµnh t¹i ba ®iÓm
x1 = 1 − 2 3 ; x2 = 1 ; x3 = 1 + 2 3 .
C©u II.

1) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ∈ (0 ; 2π) tháa m·n ph−¬ng tr×nh
sin 3x − sin x
1 − cos2x

= sin 2x + cos2x .

ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh :

2 cos2x sin x
2 sin x

π

= 2 cos  2x −  .
4

π
4
π
Gi¶i ra sÏ ®−îc x1 =
vµ x2 = .
16
16

Víi 0 < x < π th× cã : cos2x = cos  2x −  .

π
4


Víi π < x < 2π th× cã : cos2x = − cos  2x −  .
Gi¶i ra sÏ ®−îc :
x3 =

21π
29π
vµ x 4 =
.
16
16

2) Gäi giao cña hai trung tuyÕn
lµ G.
Ta cã :
(3AG)2 + a 2 = 2(c2 + b 2 )
(3BG)2 + b2 = 2(c2 + a 2 )

Tõ ®ã :
9(AG 2 + BG 2 ) = 4c2 + a 2 + b2 ,
AG 2 + BG 2 = AB2 ⇔ AA1 ⊥ BB1 .

VËy AA1 ⊥ BB1 ⇔ 9c2 = 4c2 + a 2 + b2 ⇔
⇔ a 2 + b2 = 5c2 ⇔ 2abcosC = 4c2 ⇔

=

2ab cosC 4c2
=
⇔ 2cotgC =
absin C
ch C

4(h C cotgA + h C cotgB)
= 4(cotgA + cotgB)
hC

____________________________________________________________
C©u III.

Tr−íc hÕt, t×m a ®Ó hÖ cã nghiÖm.
Rót y = 2a − 1 − x thÕ vµo ph−¬ng tr×nh thø hai, ta sÏ ®−îc :
2x 2 − 2(2a − 1)x + 3a 2 − 6a + 4 = 0
∆ ' = −2a 2 + 8a − 7 ≥ 0 ⇔
2
2
≤a≤2+
⇔ 2−
(*)
2
2
Víi a tháa m·n (*) th× hÖ cã nghiÖm. ViÕt l¹i ph−¬ng tr×nh nh− sau :

(x + y)2 − 2xy = a 2 + 2a − 3 ⇔

⇔ (2a − 1)2 − 2xy = a 2 + 2a − 3 ⇔
⇔ 2xy = 3a 2 − 6a + 4 .
Tõ ®ã suy ra : ®Ó xy ®¹t trÞ nhá nhÊt ta ph¶i lÊy a = 2 −

2
(xem h×nh , ®Æt z = 3a 2 − 6a + 4 ).
2

________________________________________________________________________________

C©u IVa. 1) (D) cã phû¬ng tr×nh y = kx, vËy c¸c giao ®iÓm M, N cña (D) víi (H) cã hoµnh ®é x¸c ®Þnh bëi
1
k 2 x2
x2
k2  2
= 1 Û x = 1.
9
4
9 
4
Ph¶i cã ®iÒu kiÖn
9
1
k2
2
< hay k < , khi ®ã
4
4
9
y M ,N =

± 6k
9 − 4k 2

x M ,N =

± 6
9 − 4k 2

,

.

Tû¬ng tù (D’) cã phû¬ng tr×nh y = -

1
x, suy ra c¸c giao ®iÓm P, Q cña (D’) víi (H) cã tung ®é x¸c ®Þnh bëi
k

k2
y2
k 2 y2
1
= 1 Û
- y 2 = 1.
9
4
9
 4
Ph¶i cã ®iÒu kiÖn
k2
1
4
> hay k 2 > .
4
9
9
2) Ta cã
OM 2 = x 2M + y 2M =

OP 2 = x 2P + y 2P =

36(1 + k 2 )
,
9 - 4k 2
36(1 + k 2 )
,
9k 2 - 4

vËy diÖn tÝch h×nh thoi MPNQ b»ng
S = 2.OM.OP =
72(1 + k 2 )
=
.
(9 - 4k 2 )(9k 2 - 4)

________________________________________________________________________________

3) §Ó ý r»ng
9k 2 - 4
9 - 4k 2
1
5
1
1
1
Þ
.
,
=
=
2
2 +
2 =
2)
2
2)
36
36(1 + k
36(1 + k
OP
OP
OM
OM
VËy
5
1
2
1
72
Þ OM.OP ³

2 +
2 =
36
OM.OP
5
OP
OM
Þ S = 2.OM.OP ³

144
, dÊu = chØ x¶y ra khi OM = OP Û
5

Û 9 - 4k 2 = 9k 2 - 4 Û k 2 = 1.
Khi ®ã (D) vµ (D’) lµ 2 ®ûêng ph©n gi¸c cña c¸c trôc Ox, Oy.
C©u Ivb.
 OM 
1) AF ⊥ 
 Þ AF⊥ (OMB) Þ AF ⊥ MB (1)
 OB 
MÆt kh¸c, MB ⊥ AE.
(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra: MB ⊥ (AFE) Þ MB ⊥ AN. H×nh chãp M.OAB ®èi xøng qua mÆt ph¼ng (MOH) (H lµ trung
®iÓm cña AB), nªn tõ kÕt qu¶ MB ⊥ AN ta cã MA ⊥ BN.
2) AFB vµ OHB lµ c¸c tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng nªn ta cã:
AB
FB
AB . HB
 FB =
=
=
OB
HB
OB

2a 2
h2 + a 2

.

Tû¬ng tù ∆AEB ~ ∆MHB nªn
EB
AB
AB . HB
=
Þ EB =
=
HB
MB
MB
AF⊥OF 
 ÞAF⊥(OMB)
AF⊥OM 

2a 2
x2 + h2 + a 2

________________________________________________________________________________

EB ⊥ AF. MÆt kh¸c : EB ⊥ AE (gi¶ thiÕt).
Tõ ®ã : EB ⊥ (AFE) Þ EB ⊥ FE.

1
4a 5 hx
V ABEF = AF.FE.EB = 2
.
6
3(a + h 2 )(a 2 + h 2 + x 2 )

V× vËy:
3) §Æt ON = y. Ta nhËn thÊy:

∆NOF ∼ ∆BOM (v× cïng ®ång d¹ng víi ∆BEF).
NO
OF
Þ
=
BO
OM
Þ xy = BO.OF kh«ng ®æi.
Tõ ®ã:

V MNAB =

1
(x + y).dt (OAB).
3

Tõ ®ã : thÓ tÝch tø diÖn MNAB nhá nhÊt nÕu (x + y) nhá nhÊt. Theo bÊt ®¼ng thøc C«si:
x+y
³ xy =
2

BO . OF kh«ng ®æi.

VËy x + y nhá nhÊt Û x = y = BO.OF.
Ta cã : BO = h 2 + a 2 ; OF = OA - AF =
2

2

2

2

4a 2 h 2
(h 2 - a 2)
Þ OF =
=h +a - 2
=
a + h2
a 2 + h2
2

2

Cuèi cïng: x = y = BO.OF =

| h2 - a 2 |

| h2 - a 2 | .

h2 + a 2

.

_______________________________________________________________
C©u I. X¸c ®Þnh tham sè a sao cho hµm sè
y = - 2x + 2 + a x 2 - 4x + 5 cã cûåc ®¹i.
C©u II. Cho phû¬ng tr×nh
cos 6 x + sin 6 x
= 2m tg2x.
cos 2 x - sin 2 x

(1)

1
1) Gi¶i (1) khi m = .
8
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× (1) cã nghiÖm ?
C©u III. 1) Cho ba sè dû¬ng a, b, c tháa m·n ®iÒu kiÖn abc = 1.
Chûáng minh r»ng
ab
3
ac
bc
+ 2
+ 2
≥ .
2
2
2
2
ca+ c b
ba+ bc
a b+ a c
2

2) Trong tÊt c¶ c¸c tam gi¸c néi tiÕp trong cïng mét ®ûêng trßn cho trûúác, h·y t×m tam gi¸c cã tæng c¸c b×nh phû¬ng
c¸c c¹nh lµ lín nhÊt.
C©u IVa.
Cho a > 0, vµ f(x) lµ mét hµm ch½n, liªn tôc vµ x¸c ®Þnh trªn R.
Chûáng minh r»ng víi mäi x Î R, ta ®Òu cã
b

-b

f(x) dx
=
ax + 1

b

0

f(x) dx.

_______________________________________________________________
C©u Va.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trûåc chuÈn xOy, cho elip(E) x 2 + 4y 2 = 4,
vµ hai ®iÓm M(-2, m), N(2, n).
1) Gäi A 1 , A 2 lµ c¸c ®Ønh trªn trôc lín cña (E). H·y viÕt phû¬ng tr×nh c¸c ®ûêng th¼ng A 1 N vµ A 2 M, vµ x¸c ®Þnh täa
®é giao ®iÓm I cña chóng.
2) Cho MN thay ®æi sao cho nã lu«n tiÕp xóc víi (E). T×m tËp hîp ®iÓm I.
C©u IVb.
Cho h×nh chãp tam gi¸c D.ABC, M lµ mét ®iÓm n»m trong tam gi¸c ABC. C¸c ®ûêng th¼ng qua M, song song víi AD, BD,
CD theo thûá tûå c¾t c¸c mÆt (BCD), (ACD), (ABD) t¹i A’, B’, C’.
1) Gäi N lµ giao ®iÓm cña DA’ vµ BC. H·y chûáng tá r»ng 3 ®iÓm A, M, N lµ th¼ng hµng.
2) Chûáng tá r»ng tØ sè gi÷a thÓ tÝch c¸c h×nh chãp M.BCD vµ A.BCD b»ng MA’/AD.
3) Chûáng minh r»ng tæng

MA'
MB'
MC'
kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña M trong tam gi¸c ABC.
+
+
AD
BD
CD

________________________________________________________________________________
C©u I. Do x 2 - 4x + 5 > 0 víi mäi x nªn hµm sè x¸c ®Þnh trªn toµn bé trôc sè. Ta cã:
y’ = -2 +

a(x - 2)
x − 4x + 5
2

, y’’ =

a
2

(x - 4x + 5)

3

.

Gi¶ sö hµm ®¹t cùc ®¹i t¹i x . Khi ®ã ta ph¶i cã :
o

 a( x 0 − 2)
=2

Û  x 02 − 4x 0 + 5

a < 0

 y'( x 0 ) = 0

 y''( x 0 ) < 0


2 x 02 − 4x 0 + 5
a =
⇔
x0 − 2

x 0 < 2

§iÒu ®ã chøng tá r»ng a ph¶i thuéc miÒn gi¸ trÞ cña hµm sè:
f(x) =

2 x 2 - 4x + 5
víi - ¥ < x < 2.
x−2

Ta cã : f’(x) =

-2
(x - 2) 2 x 2 - 4x + 5

MiÒn gi¸ trÞ cña f(x) lµ kho¶ng (-¥ ; -2). VËy ta ®ûîc ®¸p sè lµ -¥ < a < -2.
C©u II. Ta gi¶i phÇn 2) trûúác. Ta biÕn ®æi:
cos 6 x + sin 6 x = (cos 2 x + sin 2 x)(cos 4 x - sin 2 xcos 2 x + sin 4 x) =
3
= 1 - 3sin 2 xcos 2 x = 1 - sin 2 2x,
4
cos 2 x + sin 2 x = cos2x. Do ®ã phû¬ng tr×nh ®ûîc viÕt l¹i:
1 -

3 2
sin 2x
sin2x
4
.
= 2m
cos2x
cos2x

§Æt ®iÒu kiÖn cos2x ¹ 0 ta sÏ ®ûîc:
3sin 2 2x + 8msin2x - 4 = 0.

________________________________________________________________________________
§Æt t = sin2x th× -1 < t < 1 (do cos2x ¹ 0) vµ ta cã phû¬ng tr×nh:
3t 2 + 8mt - 4 = 0.

(2)

Muèn (1) cã nghiÖm th× (2) ph¶i cã nghiÖm t Î (-1 ; 1). Râ rµng t = 0 kh«ng tháa (2) nªn ta cã thÓ chia c¶ hai vÕ cña
(2) cho t sÏ ®ûîc:
8m =

-3t 2 + 4
. (3)
t

Hµm f(t) =

-3t 2 + 4
4
cã f’ = -3 - 2 .
t
t

Dùa vµo b¶ng biÕn thiªn nµy, nhËn thÊy muèn (2) tøc
(3) cã nghiÖm t Î (-1 ; 1) th× 8m < -1 hoÆc 8m > 1,
tøc lµ
m <-

1
1
hoÆc m > .
8
8

1) Khi m =

1
, phû¬ng tr×nh v« nghiÖm.
8

C©u III. 1) Ta cã P =

=

ab
bc
ac
+ 2
+ 2
c (a + b)
b (a + c)
a (b + c)
2

1
1
1
1
1
1
.
+ 2 .
+ 2 .
2
1
1
1
a 1
b 1
c 1
+
+
+
c
b
a
c
b
a

§Æt

1
1
1
1
= x, = y, = z ta cã xyz =
= 1.
a
b
c
abc

x2
y2
z2
Khi ®ã P =
+
+
y + z
z + x
x + y
Theo b®t C«si ta cã
x2
y + z
x2
y + z
+
≥ 2
.
= x
y + z
4
y + z
4

(1)

________________________________________________________________________________
x + y
z2
z + x
y2
+
+
≥ y (2) ,
≥ z
4
x + y
4
z + x

(3)

Céng tõng vÕ cña (1), (2), (3) ta ®ûîc
P+
P ≥

x + y + z
≥ x + y + z
2
1
3
3
(x + y + z) ≥ 3 xyz =
2
2
2

2) Gäi ABC lµ tam gi¸c néi tiÕp trong ® êng trßn (O) b¸n kÝnh R cho tr íc. Ta ph¶i t×m tam gi¸c cã
AB 2 + BC 2 + CA 2 lín nhÊt. Dïng ®Þnh lÝ hµm sè sin ta cã:
AB 2 + BC 2 + CA 2 = c 2 + a 2 + b 2 =4R 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C).
Ta ph¶i t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:
S = sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C =

3
1
- (cos2A + cos2B + cos2C).
2
2

Muèn S lín nhÊt th× S 1 = cos2A + cos2B + cos2C ph¶i nhá nhÊt. Ta cã:
S 1 = 2cos 2 A - 1 + 2cos(B + C) cos(B - C) =
= 2cos 2 A - 2cosA.cos(B - C) - 1.
2

VÕ ph¶i lµ mét tam thøc bËc hai ®èi víi cosA, hÖ sè cña cos A lµ d ¬ng nªn tam thøc cã gi¸ trÞ nhá nhÊt khi
1
cosA = cos(B - C) (1)
2
vµ S 1 min = -

4cos 2 (B - C) + 8 1

=- cos 2 (B - C) - 1.
= 2
8
4a

S 1 min phô thuéc cos(B - C). Muèn cã gi¸ trÞ nhá nhÊt cña S 1 min th× ph¶i cã cos 2 (B - C) = 1 hay cos (B - C) = 1 (kh«ng
lÊy gi¸ trÞ -1 v× B, C lµ 2 gãc cña tam gi¸c), suy ra B = C. Thay vµo (1) ta ® îc cosA = 1/2, tøc lµ A = 60 0 . VËy tam
gi¸c ®Òu lµ tam gi¸c cã tæng AB 2 + BC 2 + CA 2 lín nhÊt trong tÊt c¶ c¸c tam gi¸c néi tiÕp trong ® êng trßn (O).

_______________________________________________________
C©u IVa. §Æt x = − t th× dx = − dt vµ
b

I=

∫ ax + 1

−b
b

=

f(x)

f(t)

−b

dx = −

f(−t)

∫ a −t + 1 dt =
b

∫ a −t + 1

b

dt =

−b

a t f(t)

∫ at + 1

b

dt =

a x f(x)

x
−b a + 1

−b

dx .

Suy ra
b

2I =

f(x)

∫ ax + 1

b

dx +

−b

=

a x f(x)

x
−b a + 1

b

dx =

(a x + 1)f(x)

−b

b

b

−b

0

∫ f(x)dx = 2 ∫ f(x)dx

ax + 1

dx =
b

(v× f(x) ch½n). VËy I = ∫ f(x)dx .
0

C©u Va.

1) §−a ph−¬ng tr×nh elip vÒ d¹ng chÝnh t¾c
x 2 y2
+
=1 ;
4
1

suy ra A1 (−2,0) ; A2 (2, 0).
VËy A1N cã ph−¬ng tr×nh :
y − yN
x − xN
⇔ 4 (n − y) = n(2 − x) ⇔
=
y A1 − y N x A1 − x N

⇔ nx − 4y + 2n = 0

(1)

T−¬ng tù A2 M cã ph−¬ng tr×nh lµ : mx + 4y − 2m = 0
Täa ®é giao ®iÓm I lµ nghiÖm cña hÖ (1), (2) ⇔
2(m − n)

x = m + n
⇔ 
 y = mn

m+n

2) Ta cã ph−¬ng tr×nh cña MN lµ
y − yN
x − xN
=
yM − y N x M − x N

⇔ (n − m) x − 4y + 2 (m + n) = 0

(3)

§Ó MN tiÕp xóc víi elip (E) th× hÖ
x 2 + 4y2 = 4

(n − m)x − 4y + 2(m + n) = 0

ph¶i cã nghiÖm duy nhÊt.
Tõ (3) cã

y=

n−m
m+n
;
x+
4
2

thay vµo ph−¬ng tr×nh (E) vµ biÕn ®æi ta cã :
(n − m)2 + 4  x2 + 4(n 2 − m 2 )x + 4(m + n)2 − 16 = 0

§Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt th× (4) ph¶i cã nghiÖm duy nhÊt, tøc lµ :

(4)

_______________________________________________________
∆' = 64(1 − mn) = 0 ⇔ mn = 1.

VËy ®Ó MN tiÕp xóc víi (E) th× mn = 1.
2(m − n)
m+n
mn
(6)
y=
m+n
x=

§iÓm I cã täa ®é

(5)

Tõ (5) ta cã :
Do mn = 1, tõ (6) ⇒ y =

1
; thÕ vµo (7) ta cã
m+ n

x2 = 4 − 16y2 ⇒

VËy täa ®é cña I tháa m·n ph−¬ng tr×nh :
VËy tËp hîp ®iÓm I lµ elip

x2
+ 4y2 = 1 .
4

x2
+ 4y2 = 1 .
4

x2
+ 4y2 = 1 .
4

C©u IVb.

1) N ∈ A'D ⇒ N ∈ (AA'D) ;
N ∈ BC ⇒ N ∈ (ABC). VËy N thuéc giao cña 2 mÆt ph¼ng (AA'D) vµ (ABC). HiÓn nhiªn A, M
còng thuéc giao tuyÕn ®ã. VËy A, M, N th¼ng hµng.
2) Gäi H, H' t−¬ng øng lµ h×nh chiÕu cña A vµ M trªn (BCD) ⇒
MH' // AH ⇒ AH vµ MH' còng n»m trong (ANH) ⇒
MH ' MN
(1)
=
AH AN

MÆt kh¸c : (do MA' // AD)
MN MA '
=
(2)
AN AD
MH ' MA '
=
Tõ (1) vµ (2) ⇒

AH
AD
VMBCD MH ' MA '
(3)
=
=
VABCD
AH
AD

3) T−¬ng tù nh− phÇn 2) ta chøng minh ®−îc :
VMACD MB'
,
=
VABCD
BD

Céng theo vÕ (3), (4) vµ (5) ta ®−îc

VMABD MC '
(5)
=
VABCD
CD
MA ' MB ' MC '
+
+
=1.
AD
BD
CD

(4)

_______________________________________________________________
C©u I. 1) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña tham sè a ®Ó c¸c nghiÖm x 1, x 2 cña phû¬ng tr×nh x 2 + ax + 1 = 0 tháa
m·n:
x12
x 22
+ 2 > 7.
x 22
x1
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña a vµ b, phû¬ng tr×nh x 3 + ax + b = 0 cã 3 nghiÖm kh¸c nhau lËp thµnh mét cÊp sè
céng?
C©u II.
Cho phû¬ng tr×nh
(1 - a) tg2x -

2
+ 1 + 3a = 0.
cosx

1
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh khi a = .
2
π
2) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña tham sè a ®Ó phû¬ng tr×nh cã nhiÒu h¬n mét nghiÖm trong kho¶ng (0 ; ).
2
C©u III.
Cho hµm sè y =

5
x4
- 3x 2 + .
2
2

1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2) Gäi (d) lµ tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ t¹i ®iÓm M cã hoµnh ®é x M = a. Chûáng minh r»ng hoµnh ®é c¸c giao
®iÓm cña tiÕp tuyÕn (d) víi ®å thÞ lµ c¸c nghiÖm cña phû¬ng tr×nh
(x - a) 2 (x 2 + 2ax + 3a 2 - 6) = 0.
3) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó tiÕp tuyÕn (d) c¾t ®å thÞ t¹i 2 ®iÓm P, Q kh¸c nhau vµ kh¸c M. T×m tËp
hîp trung ®iÓm K cña ®o¹n th¼ng PQ.

_______________________________________________________________
C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng täa ®é cho parabol (P)
(P) : y 2 = x.
Gäi (C) lµ ®ûêng trßn t©m C(2, 0), b¸n kÝnh R.
1) X¸c ®Þnh R ®Ó ®ûêng trßn (C) tiÕp xóc víi parabol (P). X¸c ®Þnh täa ®é c¸c tiÕp ®iÓm T vµ T’.
2) ViÕt phû¬ng tr×nh c¸c tiÕp tuyÕn chung cña (P) vµ (C) t¹i T vµ T’.
3) TÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c cong ch¾n bëi parabol (P) vµ hai tiÕp tuyÕn nãi trªn.
C©u IVb.
Trong mÆt ph¼ng (P), cho ®ûêng trßn (Χ) ® êng kÝnh AB = 2R. LÊy C lµ mét ®iÓm trªn ®o¹n AB, ®Æt AC = x (0 < x < 2R) ;
mét ®ûêng th¼ng ®i qua C c¾t ®ûêng trßn (Χ) t¹i K, L. Trªn nöa ®ûêng th¼ng vu«ng gãc víi (P) t¹i A, lÊy ®iÓm S víi AS = h.
MÆt ph¼ng (Q) ®i qua A vµ vu«ng gãc víi SB, c¾t SB, SC, SK, SL lÇn lûúåt t¹i B’, C’, K’, L’.
1) Chûáng minh AK’B’L’ lµ mét tø gi¸c néi tiÕp.
2) §ûêng th¼ng KL ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó C’ lµ trung ®iÓm cña ®o¹n K’L’ ?
3) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi ®ûêng th¼ng KL ®Ó AK’B’L’ lµ mét h×nh vu«ng.

______________________________________________________
C©u I.
1) ∆ = a 2 − 4 ≥ 0 ⇔ |a| ≥ 2.
(1)
2

2

x14 + x 24
 x1   x 2 
>7 ⇔

+
>
7
x   x 
(x1x2 )2
 2  1
2

(x + x )2 − 2x1x 2  − 2(x1x 2 )2

⇔  1 2
>7
2
(x1x 2 )

(theo ®Þnh lÝ Viet) ⇔ (a 2 − 2)2 − 2 > 7 ⇔ | a | > 5 (2)
KÕt hîp (1) vµ (2) ®−îc ®¸p sè : |a| > 5 .
2) Bµi to¸n tháa m·n khi vµ chØ khi tån t¹i c¸c sè :
xo − d , xo , xo + d

(d ≠ 0) tháa m·n

(xo − d)3 + a(xo − d) + b = 0 ,

x3o + ax o + b = 0 ,
(xo + d)3 + a(x o + d) + b = 0 .

Gi¶i ra ®−îc xo = 0, b = 0, a < 0 tïy ý. Khi ®ã 3 nghiÖm lµ − −a , 0,
§¸p sè : b = 0, a < 0 tïy ý.

−a .

C©u II. Ph−¬ng tr×nh ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi :
(1 − a)y2 − 2y + 4a = 0 (1)
y=

1
(2)
cosx

1
: (1) cã nghiÖm kÐp y = 2.
2
1
π
Thay vµo (2) ®−îc cosx = . Do ®ã x = ± + 2kπ .
3
2
π
2) V× 0 < x <
nªn sè nghiÖm (x) cña ph−¬ng tr×nh ®· cho trong kho¶ng
2

1) Khi a =

π

 0 ;  b»ng sè nghiÖm
2

(y) cña ph−¬ng tr×nh (1) trong kho¶ng (1 ; +∞). VËy ph−¬ng tr×nh ®· cho cã qu¸ mét nghiÖm trong

kho¶ng  0 ;

π
 khi vµ chØ khi ph−¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm y1 , y2 kh¸c nhau trong kho¶ng
2

(1 ; +∞) ; tøc lµ a ≠ 1, ∆ > 0 vµ 1 < y1 < y2 . So s¸nh sè 1 víi 2 nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1), ta ®−îc
kÕt qu¶ :
1
1
< a < 1, víi a ≠ .
2
3
C©u III.

1) B¹n ®äc tù gi¶i nhÐ!
2) Ph−¬ng tr×nh cña tiÕp tuyÕn d t¹i M :
a4
5
y = (x − a)(2a 3 − 6a) +
− 3a 2 +
2
2
Do ®ã hoµnh ®é c¸c giao ®iÓm cña d vµ ®å thÞ lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh :

______________________________________________________
1 4
5
a4
5
x − 3x 2 + = (x − a)(2a 3 − 6a) +
− 3a 2 +
2
2
2
2

Ph−¬ng tr×nh nµy t−¬ng ®−¬ng víi :
(x − a)2 (x 2 + 2ax + 3a 2 − 6) = 0 .

3) TiÕp tuyÕn d c¾t ®å thÞ t¹i 2 ®iÓm P ≠ Q ⇔
⇔ f(x) = x2 + 2ax + 3a 2 − 6

cã 2 nghiÖm kh¸c nhau (vµ kh¸c a) ⇔ ∆' > 0 vµ f(a) ≠ 0 ⇔
− 3 < a < 3 , a ≠ ±1.

Täa ®é ®iÓm K :
1

x K = 2 (x P + x Q ) = −a

y = − 7 a 4 + 9a 2 + 5
 K
2
2

Khö a ta ®−îc :
7 4
5
yK = − x K
+ 9x 2K + .
2
2

V× ®iÒu kiÖn : − 3 < a < 3 , a ≠ ±1 nªn − 3 < x K < 3 , x K ≠ ±1 .
VËy tËp hîp c¸c ®iÓm K lµ phÇn cña ®å thÞ
7
5
y = − x 4 + 9x2 +
2
2
øng víi − 3 < x < 3 , x ≠ ±1 (xem H×nh )

0

________________________________________________________________________________
C©u IVa. 1) C¸c giao ®iÓm cña (P) vµ (C) cã täa ®é (x , y) lµ nghiÖm cña hÖ phû¬ng tr×nh
 y2 = x

2
2
 ( x − 2) + y = R
Suy ra (x - 2) + x = R 2 Û x 2 - 3x + 4 - R 2 = 0 .

(1)

§Ó (C) tiÕp xóc víi (P), phû¬ng tr×nh (1) ph¶i cã nghiÖm duy
nhÊt, tøc lµ
∆=9-4(4-R2)=0Û R =

7
.
2

Khi ®ã (1) cã nghiÖm x =

3
3
Þ y 2 =x =
2
2

6
, nãi c¸ch kh¸c c¸c tiÕp ®iÓm T, T’ cã täa ®é
2
3
6
 , ±
 (H×nh).
2 
2
Þ y =±

2) TiÕp tuyÕn cña (P) t¹i ®iÓm (x , y ) Î (P) cã hÖ sè gãc x¸c ®Þnh bëi
o

2yoy’o = 1 Þ y’o =

o

1
.
2y o

1
1
3
6
VËy t¹i ®iÓm T  ,
.
=
 Î (P), tiÕp tuyÕn AT cã hÖ sè gãc k = y' o =
2
2y o
2 
2

2
6

=

1
6

,

suy ra phû¬ng tr×nh cña tiÕp tuyÕn AT
y =

1 
3
 x -  +
2
6

6
=
2

x
+
6

6
.
4

TiÕp tuyÕn AT’ ®èi xøng víi AT qua Ox, vËy AT’ cã phû¬ng tr×nh
-y=

x
+
6

x
6
Ûy=4
6

6
.
4

3) Theo h×nh 118, A lµ giao ®iÓm cña tiÕp tuyÕn AT víi Ox. Suy ra hoµnh ®é cña A lµ nghiÖm cña phû¬ng tr×nh

________________________________________________________________________________
0=

x
+
6

3
6
Ûx=- .
2
4

DiÖn tÝch S cña tam gi¸c cong ATOT’ (v× lÝ do ®èi xøng) b»ng 2 lÇn diÖn tÝch S’ cña tam gi¸c cong AOT. Ta cã theo
kÝ hiÖu trªn h×nh :
1
3
6
3 6
,
S’ = dt(∆AHT) - S1 víi S1 lµ diÖn tÝch cña tam gi¸c cong OHT. Vëy dt(∆AHT) = . AH. HT = .
=
2
2
2
4
3/ 2

S1 =

xdx =

0

S' =

3/ 2
2 3/ 2
x  =
3
0

3 6
6
=
4
2

3
=
2

6
,
2

6
6
, S = 2S’ =
.
2
4

Khi ®ã AK’ = AL’. Tõ c¸c tam gi¸c vu«ng SAK, SAL ta cã:
1
1
1
1
1
1
.
2 =
2 2 ,
2 =
2 SA 2
AL'
AL
AK' SA
AK
suy ra AK = AL Þ KL ⊥ AB.
Ngûúåc l¹i, nÕu KL ⊥ AB Þ AK = AL Þ SK = AL, SK’ = SL’ Þ K’L’ // KL Þ K’L’ ⊥ (SAB) Þ K’L’ ⊥ AB’ Þ C’ lµ
trung ®iÓm cña K’L’.
víi S1 lµ diÖn tÝch cña tam gi¸c cong OHT. VËy
1
3
6
3 6
dt(∆AHT) = . AH. HT = .
,
=
2
2
2
4
3/ 2

S1 =

0

S' =

xdx =

3/ 2
2 3/ 2
x  =
3
0

3 6
6
=
4
2

3
=
2

6
,
2

6
6
.
,S = 2S’ =
2
4

C©u IVb. 1) BK ⊥ AK, BK ⊥ SA Þ BK ⊥ (SAK) Þ BK ⊥ AK’. Cïng víi AK’⊥ SB Þ AK’⊥ (SBK) Þ AK’⊥ K’B’.
VËy K’ nh×n AB’ d íi gãc vu«ng. Tû¬ng tù ta chøng minh L’ nh×n AB’ d íi gãc vu«ng.
VËy AK’B’L’ ®ûîc néi tiÕp trong ®ûêng trßn (Χ‘) ®ûêng kÝnh AB’ trong mÆt ph¼ng Q .

________________________________________________________________________________
§Ó ý r»ng trong chøng minh trªn, ta cßn ® îc AK ’ ⊥ SK, tû¬ng tù AL’ ⊥ SK.
2) K’L’ lµ mét d©y cung cña (Χ‘) c¾t ®ûêng kÝnh AB’ t¹i C’. C’ chØ cã thÓ lµ
trung ®iÓm cña K’L’ trong hai trûúâng hîp:
Trûúâng hîp 1 : K’L’ ⊥ AB’.
Khi ®ã AK’ = AL’. Tõ c¸c tam gi¸c vu«ng SAK, SAL ta cã:
1
1
1
1
1
1
.
2 =
2 2 ,
2 =
2 SA 2
AL'
AL
AK' SA
AK
suy ra AK = AL Þ KL ⊥ AB.
Ngûúåc l¹i, nÕu KL ⊥ AB Þ AK = AL Þ SK = AL, SK’ = SL’ Þ K’L’ // KL Þ
K’L’ ⊥ (SAB) Þ K’L’ ⊥ AB’ Þ C’ lµ trung ®iÓm cña K’L’.
Trûúâng hîp 2 : C’ lµ trung ®iÓm cña AB’. Khi ®ã kÎ B’M // SC c¾t AB t¹i M
(H×nh 120). Ta cã
x
CM
SB'
.
=
=
2R - x
CB
SB
Nh ng

SB'
SB'.SB
SA 2
h2
=
=
=
SB
SB2
SB2
h 2 + 4R 2

suy ra x =

Rh 2
.
h 2 + 2R 2

Ngûúåc l¹i nÕu x nhËn gi¸ trÞ trªn, suy ra CM = x = AC Þ AC’ = C’B’ vµ C’ lµ trung ®iÓm cña AB’.
1
AB’. K’L’sinα, trong ®ã α lµ gãc t¹o bëi K’L’ víi AB’. DiÖn tÝch
2
Êy lín nhÊt khi K’L’ = AB’, α = π/2, tøc lµ khi AK’B’L’ lµ mét h×nh vu«ng ; ®iÒu ®ã x¶y ra khi C’ lµ trung ®iÓm cña
AB’ vµ KL ⊥ AB.

3) Tø gi¸c AK’B’L’ cã diÖn tÝch dt(AK’B’L’) =

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Chûáng minh r»ng víi mäi sè a, b ta ®Òu cã
-

1
(a + b)(1 - ab)
1
£
£ .
2
2
2 (1 + a )(1 + b ) 2

2) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh
21 - x - 2x + 1
£ 0.
x
2 - 1
C©u II.
R, r lµ b¸n kÝnh c¸c ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp, néi tiÕp tam gi¸c ABC ; h, l lµ ®é dµi ®ûêng
cao vµ ph©n gi¸c trong xuÊt ph¸t tõ cïng mét ®Ønh cña tam gi¸c Êy.
Chûáng minh

h
2r
³
.
l
R

Khi nµo th× x¶y ra dÊu ®¼ng thûác ?
C©u III. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
sinx + 2 - sin 2 x + sinx 2 - sin 2 x = 3.
2) Trong tÊt c¶ c¸c tûá gi¸c ABCD víi AB = BC = CD = a (a > 0 cho trûíc), h·y x¸c ®Þnh
tûá gi¸c cã diÖn tÝch lín nhÊt.

_______________________________________________________________
C©u Va.
M lµ mét ®iÓm thuéc parabol y 2 = 64x, N lµ mét ®iÓm thuéc ®ûêng th¼ng
4x + 3y + 46 = 0.

1) X¸c ®Þnh M, N ®Ó ®o¹n MN lµ ng¾n nhÊt.
2) Víi kÕt qu¶ ®· t×m ®ûîc ë 1) chûáng tá r»ng khi ®ã ®ûêng th¼ng MN vu«ng gãc víi tiÕp
tuyÕn t¹i M cña parabol.
C©u IVb.
Trong hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc (P), (Q), cho hai tam gi¸c c©n ACD vµ BCD cã chung
®¸y CD = 2x, vµ c¸c c¹nh kh¸c cã ®é dµi b»ng a. Gäi M, N lµ trung ®iÓm cña AB vµ
CD.
1) Chûáng minh r»ng MN lµ ®ûêng vu«ng gãc chung cña AB vµ CD.
2) TÝnh theo a vµ x ®é dµi c¸c ®o¹n AB vµ MN.
3) X¸c ®Þnh x ®Ó nhÞ diÖn (C, AB, D) lµ vu«ng. Trong trûúâng hîp ®ã, tÝnh ®é dµi ®o¹n
AB, x¸c ®Þnh ®iÓm O c¸ch ®Òu 4 ®iÓm A, B, C, D vµ tÝnh ®é dµi OA.

________________________________________________________________________________

1
1
1
C©u I. 1) (1 + a 2 )(1 + b 2 ) = (1 + a 2 b 2 + a 2 + b 2 ) = [(1 - ab) 2 + (a + b) 2 ] ↔ |1 - ab| . |a + b| ,
2
2
2
tõ ®ã suy ra kÕt qu¶ cÇn chøng minh.
2) VÕ tr¸i cña bÊt phû¬ng tr×nh cã nghÜa khi x ¹ 0. Víi x > 0 Þ 2 x > 1, bÊt phû¬ng tr×nh tû¬ng ®û¬ng víi
21-x - 2x + 1 £ 0 Û 21-x + 1 £ 2x.
Víi x < 0, bÊt phû¬ng tr×nh tû¬ng ®û¬ng víi 2 1−x + 1 ³ 2x.
1-x

Trªn mÆt ph¼ng täa ®é, xÐt ®å thÞ c¸c hµm y = 2 + 1,
y 2 = 2x. Hµm y 1 lµ nghÞch biÕn, hµm y 2 lµ ®ång biÕn, ®å thÞ cña chóng c¾t nhau t¹i ®iÓm x = 1, y = 2. Tõ ®ã suy ra
nghiÖm cña bÊt phû¬ng tr×nh ®· cho : x < 0 ; 1 £ x.
1

C©u II. Gi¶ sö h, l lµ ®é dµi c¸c ®ûêng cao vµ ®ûêng ph©n gi¸c trong xuÊt ph¸t tõ ®Ønh A. Ta cã
^
h AH
A
=
= sin ADB = sin( B + ),
l AD
2

A
h2
1
1
B - C

= 1 + cos(B - C) = cos 2
vËy 2 = sin 2 ( B + ) =
.
2
2[1 − cos( 2B + A )] 2 
l
2

MÆt kh¸c, ta biÕt r»ng (xem lêi gi¶i ®Ò sè 94)
B + C
B-C
A
r
A
B
C
=
- cos
= 4sin sin sin = 2sin  cos
2 
2
2
R
2
2
2
=2sin

B - C
A
A
- 2sin 2 .
cos
2
2
2

Ta cÇn chøng minh

cos 2

h2
2r
hay

2
R
l

A
B - C
A
B - C
- 4sin 2
cos
≥ 4sin
2
2
2
2
2

B - C
A

hay cos
- 2sin  ≥ 0.
2
2

BÊt ®¼ng thøc nµy ®óng. DÊu = x¶y ra khi

________________________________________________________________________________
cos

B - C
A
= 2sin Þ
2
2

Û 2cos

B- C
A
B+ C
A
=4sin
sin
cos
2
2
2
2

Û sinB + sinC = 2sinA

Û (theo ®Þnh lÝ hµm sè sin) 2a = b + c.
C©u III. 1) §Æt t = sinx + 2 - sin 2 x th× |t| £ 1 + 2, vµ
t = 2 + 2sinx 2 - sin 2 x , phû¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh t 2 + 2t - 8 = 0.
2

NghiÖm t = -4 bÞ lo¹i. Víi t = 2, suy ra sinx = 1 Þ x =

π
+ 2kπ (k Î Z).
2

2) KÎ ®ûêng chÐo AC : ABC lµ tam gi¸c c©n ®¸y AC,
gäi α lµ gãc nhän ë ®¸y . ChØ cÇn xÐt trûúâng hîp ABCD
^

lµ tø gi¸c låi vµ ACD= π/2. Gäi S lµ diÖn tÝch cña tø gi¸c ABCD.
1
Ta cã : S = dt(ABC) + dt(ACD) = a 2 sin2α + a 2 cosα = a 2 cosα (1 + sinα).
2
CÇn x¸c ®Þnh α sao cho y = cosα(1 + sinα) lín nhÊt. Ta cã
y > 0 (v× α nhän) vµ
y 2 = cos 2 (1 + sinα) 2 = (1 - sinα) (1 + sinα) 3 =

(bÊt ®¼ng thøc C«si cho 4 sè dû¬ng). VËy y £
3 - 3sinα = 1 + sinα Þ sinα =

1
π
Þα = ;
2
6

khi ®ã ABCD lµ nöa lôc gi¸c ®Òu c¹nh a.

1 (3 - 3sinα + 3 + 3sinα) 4 27
1
(3 - 3sinα) (1 + sinα) 3 £ .
=
3
16
44
3

3 3
, dÊu ®¼ng thøc chØ xÈy ra khi
4

__________________________________________________________
C©u IVa.
1 n

1

x dx
1
0<
< x n dx =
1+ x
n +1

0

0

C©u Va. §Ó ý r»ng hÖ
y2 = 64x

4x + 3y + 46 = 0

v« nghiÖm : ®−êng th¼ng (d)
4x + 3y + 46 = 0

kh«ng c¾t parabol (P)
y2 = 64x .

Ta h·y t×m ®iÓm M o (x o ,yo ) trªn (P) sao cho t¹i ®ã
tiÕp tuyÕn song song víi (d) : ta cã
y' =

32
4
y2
= − ⇒ yo = −24 ⇒ x o = o = 9 .
yo
3
64

(Nh− vËy tiÕp tuyÕn Êy cã ph−¬ng tr×nh 4x + 3y + 36 = 0).
Gi¶ sö M lµ mét ®iÓm tïy ý thuéc (P), N lµ mét ®iÓm tïy ý thuéc (d). LÊy N' ∈ (d) sao cho
M o N ' // MN, vµ gäi N o lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña M o lªn (d) (H×nh 12). HiÓn nhiªn
MN ≥ M o N ' ≥ M o N o ,

vËy M o N o lµ ®o¹n ng¾n nhÊt trong tÊt c¶ c¸c ®o¹n MN. Ta cã
Mo No =

4x o + 3yo + 36
2

2

4 +3

=

10
=2.
5

NhËn xÐt thªm : ®−êng th¼ng Mo N o cã ph−¬ng tr×nh
3x − 4y − 123 = 0,

®iÓm N o cã täa ®é
126 
 37
No 
; −
.
5 
 5
C©u IVb.

1) ∆ACD = ∆BCD ⇒ AN = BN ⇒ ∆ANB c©n ⇒ Trung tuyÕn NM còng lµ chiÒu cao ⇒ MN ⊥
AB.
ACB = ADB ⇒ DM = CM ⇒ CMD c©n ⇒ Trung tuyÕn MN còng lµ ®−êng cao ⇒ MN ⊥ CD
(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra MN lµ ®−êng vu«ng gãc chung cña AB vµ CD.
n = 90o ⇒ ANB vu«ng c©n ⇒ NM = 1 AB.
2) V× AN ⊥ CD, BN ⊥ CD ⇒ ANB
2

Ta cã : AB = AN 2 =

2 a 2 − x2 ⇒

1
2 2
⇒ MN = AB =
a − x2 .
2
2

__________________________________________________________
n = α lµ gãc ph¼ng cña nhÞ diÖn c¹nh AB ⇒
3) V× CM ⊥ AB, DM ⊥ AB ⇒ CMD

n = α vµ tg α = NC .
NMC
2
2 NM

Muèn nhÞ diÖn (AB) vu«ng th×
2 2
α
= 1 ,tøc NC = NM, hay x =
a − x2 .
2
2
a 3
Gi¶i ra ®−îc x =
. Khi ®ã ta còng cã
3
α = 90o , tøc tg

AB =

2a 3
= 2x = CD .
3

VËy muèn nhÞ diÖn (AB) vu«ng th×
CD = 2x = AB =

2a 3
.
3

X¸c ®Þnh O : MÆt ph¼ng (ANB) lµ mÆt ph¼ng trung trùc cña ®o¹n CD, mÆt ph¼ng (CMD) lµ mÆt
ph¼ng trung trùc cña ®o¹n AB vµ MN lµ giao tuyÕn cña 2 mÆt ph¼ng ®ã. Do ®ã ®iÓm O c¸ch ®Òu
4 ®iÓm A, B, C, D ph¶i n»m trªn MN. §Æt OM = y. Do OA = OB = OC = OD nªn
2

2

 AB 
2  CD 
2
OA 2 = OC 2 ; tøc 
 +y =
 + (MN − y) .
 2 
 2 

V× AB = CD nªn y2 = (MN − y)2 ⇒ MN = 2y. Do ®ã O lµ trung ®iÓm cña MN.
1
4

AB

2
1  4a 2 a 2  5a 2
a 15
.
OA 2 = 
⇒ OA =
+ =
6
4 3
3  12

TÝnh OA : OA 2 = (AB2 + MN 2 ) , víi MN =

_______________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè
y =

m2 x 2 + 1
x

1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè ûáng ví i m = 1.
2) T×m nhûäng ®iÓm trªn ®ûêng th¼ng y = 1, sao cho kh«ng thÓ cã gi¸ trÞ nµo cña m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè ®i
qua.
3) T×m nhûäng ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ cña hµm sè ®i qua, víi mäi m.
4) X¸c ®Þnh a ®Ó x 2 - ax + 1 > 0 víi mäi x > 0.
C©u II.
Cho hai phû¬ng tr×nh
x2 - x + m = 0, (1)
x2 - 3x + m = 0. (2)
Víi nhûäng gi¸ trÞ nµo cña m th× phû¬ng tr×nh (2) cã mét nghiÖm kh¸c 0, gÊp 2 lÇn mét nghiÖm cña phû¬ng
tr×nh (1)?
C©u III.
1) Gäi R lµ b¸n kÝnh ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC. Chûáng minh
R(a 2 + b 2 + c 2 )
cotgA + cotgB + cotgC =
.
abc
2) 3 sè a, b, c tháa m·n ®iÒu kiÖn a + b + c = abc. Chûáng minh r»ng:
a(b2 - 1)(c2 - 1) + b(a2 - 1)(c2 - 1) + c(a2 - 1)(b2 - 1) = 4abc.

_______________________________________________________________
C©u IVa.
Trªn mÆt ph¼ng täa ®é xÐt hai ®iÓm A(a, 0), B(0, b) víi ab ¹ 0. Gäi (C) lµ ®ûêng trßn tiÕp xóc víi Ox t¹i A, vµ cã
t©m C víi tung ®é y C = m, trong ®ã m lµ tham sè lÊy mäi gi¸ trÞ kh¸c 0 vµ kh¸c (a 2 + b 2 )/2b.
1) §ûêng th¼ng AB c¾t ®ûêng trßn (C) t¹i giao ®iÓm thø hai lµ P. H·y x¸c ®Þnh c¸c täa ®é cña P.
2) X¸c ®Þnh t©m K cña ®ûêng trßn (K) tiÕp xóc víi Oy t¹i B, vµ ®i qua P.
3) C¸c ®ûêng trßn (C), (K) c¾t nhau t¹i P vµ Q. Chûáng tá khi m thay ®æi, ®ûêng th¼ng PQ lu«n ®i qua mét ®iÓm cè
®Þnh.
C©u IVb.
Trong mÆt ph¼ng (P) cho tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh a. Qua B, C, dûång lÇn lûúåt hai nöa ®ûêng th¼ng (d 1 ), (d 2 ) n»m cïng phÝa
vµ vu«ng gãc víi (P). Trªn (d 1 ) lÊy ®iÓm D 1 , trªn (d 2 ) lÊy ®iÓm D 2 .
1) H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña D 1 trªn (d 1 ), sao cho trªn (d 2 ) tån t¹i mét ®iÓm D 2 duy nhÊt nh×n AD 1 d íi gãc vu«ng.
2) Gi¶ sö D 1 , D 2 chuyÓn ®éng trªn (d 1 ), (d 2 ), sao cho tæng BD 1 + CD 2 = 2b kh«ng ®æi.
a) Chûáng minh r»ng mÆt ph¼ng (AD 1 D 2 ) lu«n quay quanh mét ®uêng th¼ng cè ®Þnh, vµ khèi ®a diÖn ABCD 1 D 2 cã thÓ
tÝch kh«ng ®æi.
b) T×m tËp hîp h×nh chiÕu vu«ng gãc cña trung ®iÓm c¹nh BC lªn mÆt ph¼ng ( AD1 D2 ).

_________________________________________________________
C©u I.
1) B¹n ®äc tù gi¶i nhÐ!
m 2 x2 + 1
m 2 x2 + 1 − x
=0
=1⇔
x
x
x ≠ 0
x ≠ 0
x ≠ 0


⇔  2 x −1 ⇔ x −1
⇔ 
⇔ x ≥ 1.
x ≥ 1
m = 2
 2 ≥0
x

 x

2) XÐt y =

Víi mäi ®iÓm cña ®−êng th¼ng y = 1 mµ hoµnh ®é x ≥ 1 lu«n tån t¹i gi¸ trÞ cña m, nghiÖm cña
m2 =

x −1
x2

®Ó ®å thÞ t−¬ng øng ®i qua ®−êng th¼ng y = 1.

VËy víi nh÷ng ®iÓm trªn ®−êng y = 1 cã hoµnh ®é x < 1 ®å thÞ hµm sè kh«ng ®i qua víi mäi m.
3) Gäi täa ®é nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ ®i qua víi mäi m lµ xo , yo . Ta cã :
yo =

m 2 x 2o + 1
víi mäi m ( x o ≠ 0 )
xo

⇔ m 2 x2o − yo x o + 1 = 0 víi mäi m.

§¼ng thøc chØ x¶y ra khi ®ång thêi :
x2o = 0
−yo x o + 1 = 0

HÖ nµy v« nghiÖm. VËy kh«ng tån t¹i ®iÓm nµo trong mÆt ph¼ng täa ®é mµ ®å thÞ lu«n ®i qua
víi mäi m.
4) XÐt x2 − ax + 1 > 0 víi mäi x > 0

XÐt ®å thÞ y =

x2 + 1
> a , ∀x > 0
x

x2 + 1
víi x > 0 lµ nh¸nh trªn cña ®å thÞ hµm sè ®· vÏ ë phÇn 1. Ta cã a < y víi
x

mäi
x > 0 : nghÜa lµ a < y min mµ y min = 2 , vËy víi mäi gi¸ trÞ a < 2 th×
x2 − ax + 1 > 0 víi mäi x > 0.
C©u II.

Gäi xo lµ mét nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1). NghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (2) gÊp ®«i nã sÏ lµ 2xo .
Ta cã :

x2o − xo + m = 0 (1)
4x2o − 6xo + m = 0 (2)
5
3

Trõ (2) cho (1) : 3x2o − 5xo = 0 ⇒ xo = 0 , xo = .
Víi xo = 0 th× m = 0, xo =

5
10
th× m = − .
3
9

Tr−êng hîp 1 : Víi m = 0, hai ph−¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh :
x2 − x = 0 (1)

x2 − 3x = 0 (2)
Ph−¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm x1 = 0, x2 = 1.
Ph−¬ng tr×nh (2) cã nghiÖm x3 = 0, x 4 = 3.

_________________________________________________________
Chóng cã mét nghiÖm chung x = 0, nh−ng hai nghiÖm cßn l¹i kh«ng gÊp ®«i nhau. Tr−êng hîp
nµy lo¹i.
10
, hai ph−¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh
9
10
x 2 − x − = 0 (1)
9
10
2
x − 3x − = 0 (2)
9
2
5
Ph−¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm x1 = − , x2 = .
3
3
10
1
Ph−¬ng tr×nh (2) cã nghiÖm x3 =
, x4 = − .
3
3
10
5
DÔ thÊy r»ng nghiÖm x3 =
cña ph−¬ng tr×nh (2) lín gÊp hai lÇn nghiÖm x2 = cña
3
3

Tr−êng hîp 2 : Víi m = −

ph−¬ng tr×nh (1).
VËy m = −

10
lµ gi¸ trÞ cÇn t×m.
9

C©u III.
1) Theo ®Þnh lÝ hµm sè cosin trong tam gi¸c :
b 2 + c2 − a 2
a 2 = b2 + c2 − 2bc cos A ⇒ cosA =
(1)
2bc
4x2o − 6x o + m = 0
a
Theo ®Þnh lÝ hµm sè sin trong tam gi¸c : sin A =
(2)
2R

Tõ (1) vµ (2) suy ra cotgA =

(b2 + c2 − a 2 )R
abc

(3)

Do vai trß ba gãc A, B, C nh− nhau, t−¬ng tù ta cã :
cot gB =

(a 2 + c2 − b2 )R
abc

(4)

cot gC =

(a 2 + b2 − c2 )R
abc

(5)

KÕt hîp (3), (4), (5) suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh :
cot gA + cot gB + cot gC =

(a 2 + b2 + c2 )R
abc

2) XÐt hai tr−êng hîp :
a) Mét trong ba sè a, b, c b»ng 0. Gi¶ sö a = 0. Theo gi¶ thiÕt :
a + b + c = abc ;
a = 0 ⇒ b = −c.

Thay a = 0 vµo biÓu thøc ph¶i chøng minh, ta cã :
b(−1)( c2 − 1) + c(−1)( b2 − 1) = 0.

§¼ng thøc nµy lu«n ®óng khi b = −c.
b) C¶ ba sè a, b, c ®Òu kh¸c 0 : §Æt a = tgα, b = tgβ, c = tgγ.
Theo gi¶ thiÕt a + b + c = abc, nghÜa lµ : tgα + tgβ + tgγ = tgαtgβtgγ
⇔ tgβ + tgγ = tgα(tgβtgγ − 1) ⇔

− tgβ − tgγ
= tgα
1 − tgβ tgγ

_________________________________________________________
(bëi v× tgβtgγ − 1 lu«n kh¸c 0 do kh«ng thÓ tån t¹i
tgβtgγ = 1 vµ tgβ + tgγ = 0)
⇔ tg(−β − γ) = tgα ⇔ − β − γ + k o π = α
⇔ α + β + γ = koπ .
Nh− vËy, ta cÇn chøng minh :
tgα( tg2β − 1)( tg2 γ − 1) + tgβ( tg2 α − 1)( tg2 γ −1) + tgγ( tg2 α − 1) × ( tg2β − 1) = tgαtgβtgγ.
Chia c¶ hai vÕ cho vÕ ph¶i, ta cã : ®iÒu cÇn chøng minh t−¬ng ®−¬ng víi :
cotg2βcotg2γ + cotg2αcotg2γ + cotg2αcotg2β = 1
cot g2β cos2 γ cos2α sin(2β + 2 γ )
+
=1
sin 2β sin 2 γ
sin 2α sin 2β sin 2 γ
1
⇔ [cos2(β + γ) + cos2(β − γ)] − cos2α = sin2βsin2γ
2
1
⇔ [cos2(β − γ) − cos2α] = sin2βsin2γ
2

⇔ − sin(β − γ + α)sin(β − γ − α) = sin2βsin2γ
⇔ −sin( k o π − 2γ)sin[β − ( k o π − β)] = sin2βsin2γ
⇔ sin2γsin2β = sin2βsin2γ.

________________________________________________________________________________
C©u IVa. 1) §iÓm C cã täa ®é (a , m), vËy ®ûêng trßn (C) cã phû¬ng tr×nh (x - a) 2 + (y - m) 2 = m 2 .
§ûêng th¼ng AB cã phû¬ng tr×nh

x
y
+
= 1.
a
b

VËy c¸c täa ®é cña A vµ P lµ nghiÖm (x , y) cña hÖ
( x − a) 2 + ( y − m ) 2 = m 2 (1)

x y
 + = 1( 2)
a b

§Ó gi¶i hÖ nµy, tõ (2) suy ra
y
a 2 y2
x
a - x
Þ (x - a) 2 = 2
= 1 =
b
a
a
b
ThÕ vµo (1), ta ®ûîc
 a 2 + b2

a 2 y2
2
2

 = 0,
+
(y
m)
=
m
Û
y
2m
y
 b2
b2


vËy :y = 0 Þ x = a (täa ®é cña A)
y =


2mb 
y

2mb 2
 (täa ®é cña P).
Þ x = a 1 -  = a1 - 2
2
2
b
a + b 2 
a + b

2) NhËn xÐt r»ng do m ¹ 0, nªn P kh«ng thuéc Oy, vµ m ¹

a 2 + b2
, nªn P  B, vËy ®ûêng trßn (K) ®ûîc hoµn toµn x¸c
2b

®Þnh. (H×nh 114).
Gi¶ sö K cã täa ®é (k, b). §ûêng trßn (K) cã phû¬ng tr×nh (x - k) 2 + (y - b) 2 = k 2 .
V× P Î (K), nªn ta cã
2

 

2mb    2mb 2
2


k
b a1 − 2

 =k

2
2
2 
a + b   a + b

 
2

2

2
2mb 
2mb 
2mb 
2
 - 2ka1 - 2


 = 0.
Hay a 1 - 2
2
2 
2  + b 1 a + b 2 
a + b 
a + b 2

________________________________________________________________________________
Do 1 -

2mb
a 2 + b 2 - 2mb
¹
0,
suy
ra
.
k
=
2a
a 2 + b2

3) C¸c giao ®iÓm P, Q cña (C) vµ (K) cã täa ®é (x , y), nghiÖm hÖ gåm 2 phû¬ng tr×nh cña (C) vµ (K)
(x - a)2 + (y - m)2 = m2
2
2

 a 2 + b 2 - 2mb 
a 2 + b 2 - 2mb 
2
 x  + (y - b) = 

2a
2a


Hay

x 2 - 2ax + a 2 + y 2 - 2my = 0 (1)
a 2 + b 2 - 2mb
x . x + y 2 - 2by + b 2 = 0.
a
2

(2)

LÊy (1) trõ cho (2), ta ® îc phû¬ng tr×nh bËc nhÊt ®èi víi x, y :
 b 2 - a 2 - 2mb 

 x + 2(b - m)y + a 2 - b 2 = 0.
a

(3)

V× c¸c täa ®é cña P vµ Q ®Òu tháa m·n (3), nªn ta kÕt luËn : (3) lµ phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng PQ. ViÕt l¹i (3) d íi
d¹ng
(b 2 - a 2) x

 bx
+ 2by = b2 - a2,
+ y +
-2m
a

a
ta thÊy ®ûêng th¼ng PQ ®i qua ®iÓm cè ®Þnh (x , y), nghiÖm cña hÖ
bx
+y=0
a(b 2 - a 2) x
+ 2by = b2 - a2.
a

i) NÕu b 2 - a 2 ¹ 0, ta viÕt hÖ trªn d íi d¹ngx
y
+
= 0
a
b
x
2b
. y = 1.
+ 2
a
b - a2

________________________________________________________________________________
Tõ hÖ nµy suy ra
y =

ay
a(a 2 - b 2 )
b(b 2 - a 2 )
.
,
x
=
=
b
a 2 + b2
a 2 + b2

ii) NÕu b 2 - a 2 = 0, hÖ (4) trë thµnh


bx
+y=0
a
2by = 0

Þ x = y = 0.

Trong c¶ 2 trûúâng hîp, ta cã thÓ kÕt luËn : ®ûêng th¼ng PQ lu«n ®i qua ®iÓm cè ®Þnh
 a(a 2 - b 2 ) b(b 2 - a 2 ) 
 2
.
;
2
2
2 
a
+
b
a
+
b

C©u IVb. 1) Gäi BD = y vµ CD = x (x vµ y ³ 0).
1

2

D 1 D 2 ⊥ AD 2 Û AD12 = D1 D22 + AD22 ;
(1)
2
2
AD12 = a 2 + y 2 ; AD22 = a 2 + x 2 ; D1 D22 = a + (x - y) .

Thay vµo (1) Þ 2x 2 - 2yx + a 2 = 0.
Coi (2) lµ phû¬ng tr×nh bËc hai Èn x tham sè lµ y. Bµi to¸n trë
thµnh viÖc chøng minh r»ng tån t¹i y ³ 0 ®Ó (2) cã nghiÖm x
↔ 0. ThËt vËy:
∆ 'x = y 2 - 2a 2 ³ 0 Û y ³ a 2. Khi ®ã (2) cã 2 nghiÖm x’, x’’.
Theo ®Þnh lÝ Viet th×


x’ + x’’ = y ³ 0
x’.x’’ = a 2 /2 > 0, chøng tá 0 < x’ < x’’.
^

^

Nh vËy nÕu BD1 = y > a 2 th× cã 2 ®iÓm D'2 vµ D''2 mµ CD'2 = x’ vµ CD''2 = x’’ ®Ó AD2' D1 = AD2'' D1 = π/2. NÕu y = a 2 th×
x’ = x’’ Û D'2 ƒ D''2 hay nãi c¸ch kh¸c D 2 duy nhÊt.

________________________________________________________________________________
2) a) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC (I cè ®Þnh) vµ K lµ trung ®iÓm cña D 1 D 2 . V× d vµ d cïng ⊥ (P) nªn d 1 // d 2 , do ®ã
1

2

BD 1 D 2 C lµ h×nh thang vµ IK lµ ® êng trung b×nh Þ
IK // d 1 // d 2 vµ IK =

BD1 + CD2
2b
=
= b kh«ng ®æi.
2
2

Trong mÆt ph¼ng (d 1 , d 2 ), qua I chØ cã mét ®ûêng th¼ng d //d 1 // d 2 nªn K Î d cè ®Þnh. MÆt kh¸c, IK = b kh«ng ®æi nªn K
cè ®Þnh. VËy mÆt ph¼ng (AD 1 D 2 ) lu«n quay quanh AK cè ®Þnh.
AI ⊥ giao tuyÕn BC cña hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc (ABC) vµ (d 1 , d 2 ) nªn AI ⊥ (BD 1 D 2 C) hay AI lµ ®ûêng cao cña
chãp A.BD 1 D 2 C .
BD1 + CD2
1
1
. BC = a 2 b 3 kh«ng ®æi.
VA.BD1D2C = AI .
2
6
3
b) Dùng IJ ⊥ AK (3) th× J cè ®Þnh. Dùng IE ⊥ D 1 D 2 (4). AI ⊥ (BD 1 D 2 C) nªn AI ⊥ D 1 D 2 (5). Tõ (4) vµ (5)
ÞD 1 D 2 ⊥ (AIE) Þ (AIE)⊥ (AD 1 D 2 ). Dùng IH⊥AE th× IH ⊥ (AD 1 D 2 ) ; BC⊥(AIK) Þ AK ⊥ BC (6). Tõ (3) vµ (6)

Þ (JBC) ⊥ AK Þ 

mÆt ph¼ng (JBC) cè ®Þnh
(JBC) ⊥ (AD 1 D 2 )

(7)

Tõ (7) Þ H Î (JBC). Tõ ®ã suy ra BC,D 1 D 2 , vµ JH c¾t nhau t¹i F. Trong mÆt ph¼ng cè ®Þnh (JBC), H nh×n IJ cè ®Þnh
dûúái gãc vu«ng nªn H thuéc ®ûêng trßn ®ûêng kÝnh IJ trong mÆt ph¼ng (JBC).
Giíi h¹n : Khi D chuyÓn ®éng ®Õn B th× D 2 chuyÓn ®éng ra v« cïng vµ F chuyÓn ®éng vÒ B, suy ra H chuyÓn ®éng
1

trªn ®ûêng trßn ®Õn H 1 (H 1 lµ giao cña ® êng trßn ® êng kÝnh IJ víi JB). Khi D

2

chuyÓn ®éng ®Õn C th× D 1 chuyÓn

®éng ra v« cïng vµ F chuyÓn ®éng vÒ C, suy ra H chuyÓn ®éng trªn ®ûêng trßn ®Õn H 2 (H 2 lµ giao cña ®ûêng trßn
¼
H (kÓ c¶ mót).
®ûêng kÝnh IJ víi JC). VËy tËp hîp cÇn t×m lµ cung H
1

2

________________________________________________________________________________

C©u I.
Cho hµm sè
mx 2 + (m 2 + 1)x + 4m 3 + m
y=
.
x + m
1) Víi m = - 1:
a) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
b) T×m trªn mçi nh¸nh cña ®å thÞ mét ®iÓm, sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chóng nhá nhÊt.
2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ®å thÞ hµm sè tû¬ng øng cã mét ®iÓm cùc trÞ thuéc gãc phÇn tû (II) vµ mét ®iÓm
cùc trÞ thuéc gãc phÇn tû (IV) cña mÆt ph¼ng täa ®é.
C©u II. Cho hÖ bÊt phû¬ng tr×nh
 y − x 2 − x − 1 ≥ 0

 y − 2 + x + 1 − 1 ≤ 0
1) Gi¶i hÖ khi y = 2.
2) T×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm nguyªn (x ; y) cña hÖ.
C©u III. Cho phû¬ng tr×nh
msinx + (m + 1)cosx =

m
.
cosx

1
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh khi m = .
2
2) T×m m ®Ó phû¬ng tr×nh cã nghiÖm.
3) Gi¶ sö m lµ gi¸ trÞ lµm cho phû¬ng tr×nh cã nghiÖm. Gäi x 1 , x 2 lµ hai nghiÖm tháa m·n ®iÒu kiÖn
π
x 1 + x 2 ≠ + kπ (k Î Z) . H·y tÝnh cos2(x 1 + x 2 )
2

________________________________________________________________________________

C©u Iva.
Cho
1

In =

xn

1- x dx (n Î N).

0

1) Chøng minh r»ng
I n +1 =

2n + 2
I .
2n + 5 n

2) Chøng minh r»ng
In <

1
.
(n + 1) n + 1

C©u Va.
Cho elip (E)
x2
y2
+
= 1.
a2
b2
Gäi AA’ lµ trôc lín cña elip, dùng c¸c tiÕp tuyÕn At vµ A’t’. Mét tiÕp tuyÕn qua ®iÓm M thuéc (E) c¾t At vµ A’t’ t¹i T
vµ T’.
1) Chøng minh r»ng tÝch AT.A’T’ kh«ng phô thuéc M.
2) T×m tËp hîp giao ®iÓm N cña AT’ vµ A’T khi M ch¹y trªn (E).
C©u IVb.
Cho h×nh cÇu b¸n kÝnh R. Tõ mét ®iÓm S bÊt k× trªn mÆt cÇu, dùng 3 c¸t tuyÕn b»ng nhau, c¾t mÆt cÇu t¹i c¸c ®iÓm A,
B, C, vµ tõng ®«i mét lËp víi nhau gãc a.
1) TÝnh thÓ tÝch tø diÖn SABC theo R vµ a.
2) Khi a thay ®æi, x¸c ®Þnh a ®Ó thÓ tÝch Êy lín nhÊt.
C©u Vb.
x, y, z lµ 3 sè tïy ý. Chøng minh r»ng

x 2 + xy + y 2 +

x 2 + xz + z 2 ³ y 2 + yz + z 2 .

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) m = -1 : Hµm sè cã d¹ng
y=

-x 2 + 2x - 5
.
x-1

a) B¹n ®äc tù gi¶i.
b) Hai nh¸nh n»m vÒ hai phÝa tiÖm cËn ®øng x = 1 nªn cã thÓ coi M 1 thuéc nh¸nh tr¸i cã x 1 = 1 - α vµ M 2 thuéc
nh¸nh ph¶i cã x 2 = 1 + β (α vµ β > 0).
Thay vµo hµm sè ®ûîc
y1 = α +

4
4
vµ y 2 = -β - . Gäi d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a M 1 vµ M 2 th× d 2 = M 1 M 22 = (x 2 - x1 ) 2 + (y 2 - y1 ) 2 . Sau khi
α
β

rót gän ®ûîc
d2 = (α + β)2[1 + (1 +

4 2
) ].
αβ

V× α, β > 0 nªn α + β ³ 2 αβ ; dÊu b»ng x¶y ra khi α = β (1) ; suy ra
4
 8

 8

2
d 2 ³ 8αβ 2 2 +
+ 1 hay d ³ 8
+ αβ + 4.
αβ
 αβ

α β

8
8
(2). Thay vµo ®ûîc
V× αβ > 0 nªn theo bÊt ®¼ng thøc C«si:
+ αβ ≥ 4 2. DÊu b»ng x¶y ra khi αβ =
αβ
αβ
d ³ 4 2 + 2 2 (3). d nhá nhÊt khi trong (3) x¶y ra dÊu b»ng. MÆt kh¸c ®Ó trong (3) cã dÊu b»ng Û cã (1) vµ (2)
Ûα=β=

4

8.

VËy M 1 (1-

4

8 , 4 8 + 24 2) vµ M 2 (1 + 4 8 , - 4 8 - 24 2).

mx 2 + 2m 2 x - 3m 3
. Hµm sè cã hai ®iÓm cùc trÞ nªn
2) y’ =
(x + m) 2
y’ = 0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt x 1 < x 2 . Gãc (II) vµ (IV) n»m vÒ hai phÝa trôc Oy nªn x 1 < 0 < x 2 . Gäi g(x) = mx 2 +
2m 2 x - 3m 3 th× mg(0) < 0 Û -3m 4 < 0, "m ¹ 0 (4). Gãc (II) vµ (IV) n»m vÒ hai phÝa Ox, mÆt kh¸c ®èi víi hµm ph©n
thøc bËc hai trªn bËc nhÊt th× y CT > y CD nªn ®iÓm cùc tiÓu thuéc gãc (II) vµ ®iÓm cùc ®¹i thuéc gãc (IV). Tõ ®ã suy

________________________________________________________________________________

X
y’

X1
-

0

-m

x2

+

+

0

-

Y
CT

Chøng tá g(x) ®æi dÊu tõ ©m sang dû¬ng khi qua x vµ tõ dû¬ng sang ©m khi qua x Þ hÖ sè bËc hai cña g(x) lµ
1

m < 0 (6). Tõ (4), (5) vµ (6) suy ra m <

2

- 5
.
5

x 2 − x ≤ 1

 | x 2 − x | ≤ 1  x 2 − x ≥ −1 1 - 5
Û
Û
C©u II. 1) Khi y = 2 hÖ cã d¹ng 
≤ x ≤ 0.
2
| x + 1| ≤ 1
x +1 ≤ 1
 x + 1 ≥ −1
 y−| x 2 − x |−1 ≤ 0 ( 7)
2) 
| y − 2| + | x + 1|−1 ≤ 0 (8)
Tõ (7) Û y ³ 1 + |x - x| Þ y ³ 1 (9). Tõ (8) Û
2

Û |y - 2| £ 1 - |x + 1| £ 1 Þ |y - 2| £ 1. (10)
GhÐp (9) vµ (10) ta ® îc hÖ:
y ≥ 1
y ≥ 1

Û  y − 2 ≤ 1 Û 1 £ y £ 3.

| y − 2| ≤ 1 
 y − 2 ≥ −1
Trong kho¶ng nµy cã c¸c sè nguyªn y = 1 ; y = 2 ; y = 3. Víi y = 1 thay vµo hÖ ban ®Çu ®ûîc
1

| x 2 − x | ≤ 0
x 2 − x = 0
Û
v« nghiÖm.


| x + 1| ≤ 0
x +1 = 0

2

3

1

________________________________________________________________________________

ë phÇn 1) gi¶i ® îc

1- 5
≤ x ≤ 0.
2

Trong kho¶ng nµy cã duy nhÊt 1 sè nguyªn x = 0;
x = 0
lµ mét cÆp nghiÖm nguyªn.
vËy 
y = 2
Víi y = 3 thay vµo hÖ ban ®Çu ® îc
3

| x 2 − x | ≤ 2
Û x = -1;

| x + 1| ≤ 0
x = −1
lµ mét cÆp nghiÖm nguyªn.
vËy 
y=3
§¸p sè : Cã 2 nghiÖm nguyªn :
 x = 0  x = −1
vµ 

y = 2 y = 3
C©u III. 1) Víi m =
sinx + 3cosx =

1
ph ¬ng tr×nh cã d¹ng
2

1
. Víi ®iÒu kiÖn cosx ¹ 0 chia hai vÕ cho cosx vµ ®Æt tgx = t (víi "t) ta ® îc:
cosx

t2 - t - 2 = 0 Û t1 = -1 vµ t2 = 2
Víi t 1 = -1 Û tgx = -1 Û x = -

π
+ kπ (k Î Z).
4

Víi t 2 = 2 = tgα Û x = α + kπ (k Î Z).
2) msinx + (m + 1)cosx =
mt2 - mt - 1 = 0 (12).

m
(11). Víi ®iÒu kiÖn cosx ¹ 0, chia hai vÕ cña (11) cho cosx vµ ®Æt tgx = t, ta ®ûîc:
cosx

________________________________________________________________________________
Khi cosx ¹ 0 th× tgx lu«n cã nghÜa nªn phû¬ng tr×nh (12) kh«ng cã ®iÒu kiÖn cña Èn t
(-¥ < t < +¥).
Víi m = 0 : (12) v« nghiÖm.
Víi m ¹ 0 : (12) cã nghiÖm Û ∆ = m + 4m ³ 0 Û m ³ 0 hoÆc m £ -4.
2

KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn m ¹ 0 ta ® îc ®¸p sè m > 0 hoÆc m £ -4.
3) Víi ®iÒu kiÖn cosx ¹ 0, (11) Û mtg x - mtgx - 1 = 0 (13).
2

1 - tg 2 (x1 + x 2 )
cos(2x + 2x ) =
.
1 + tg 2 (x1 + x 2 )
(14)
1

2

Víi gi¶ thiÕt x + x ¹

π
+ kπ th× (14) cã nghÜa.
2

MÆt kh¸c, tg(x + x ) =

tgx1 + tgx 2
(15). Víi gi¶ thiÕt cosx ¹ 0 th× tgx vµ tgx cã nghÜa ; mÆt kh¸c, víi gi¶ thiÕt x + x ¹
1 - tgx1 tgx 2

1

1

2

2

1

2

1

2

π/2 + kπ th× 1 - tgx tgx ¹ 0 nªn (15) cã nghÜa. ¸p dông ®Þnh lý Viet ®èi víi phû¬ng tr×nh (13) khi m > 0 hoÆc m £ -4
ta ® îc tgx + + tgx = 1 vµ tgx tgx = -1/m. Thay vµo c«ng thøc (15) ta ®ûîc
1

1

tg(x + x ) =
1

2

2

2

1

2

m
1
.
=
-1
m+1
1- ( )
m

Thay vµo (14) ta ®ûîc
m 2
)
2m + 1
m+1
cos(2x1 + 2x2) =
.
=
2
m 2
2m + 2m + 1
1+ (
)
m+1
1- (

PhÇn ®· gi¶i lµ xÐt trûúâng hîp x 1 , x 2 ®ûîc sinh ra do ta gi¶i hai phû¬ng tr×nh
Khi cosx ¹ 0 th× tgx lu«n cã nghÜa nªn phû¬ng tr×nh (12) kh«ng cã ®iÒu kiÖn cña Èn t (-¥ < t < +¥).
Víi m = 0 : (12) v« nghiÖm.
Víi m ¹ 0 : (12) cã nghiÖm Û ∆ = m 2 + 4m ³ 0 Û m ³ 0 hoÆc m £ -4.

________________________________________________________________________________
3) Víi ®iÒu kiÖn cosx ¹ 0, (11) Û mtg 2 x - mtgx - 1 = 0 (13).
cos(2x 1 + 2x 2 ) =

1 - tg 2 (x1 + x 2 )
. (14)
1 + tg 2 (x1 + x 2 )

Víi gi¶ thiÕt x 1 + x 2 ¹

π
+ kπ th× (14) cã nghÜa.
2

MÆt kh¸c, tg(x 1 + x 2 ) =

tgx1 + tgx 2
(15). Víi gi¶ thiÕt cosx ¹ 0 th× tgx 1 vµ tgx 2 cã nghÜa ; mÆt kh¸c, víi gi¶ thiÕt
1 - tgx1 tgx 2

x 1 + x 2 ¹ π/2 + kπ th× 1 - tgx 1 tgx 2 ¹ 0 nªn (15) cã nghÜa. ¸p dông ®Þnh lý Viet ®èi víi phû¬ng tr×nh (13) khi m > 0
hoÆc m £ -4 ta ® îc tgx 1 + + tgx 2 = 1 vµ tgx 1 tgx 2 = -1/m. Thay vµo c«ng thøc (15) ta ®ûîc
tg(x 1 + x 2 ) =

m
1
.
=
-1
m+1
1- ( )
m

Thay vµo (14) ta ®ûîc
m 2
)
2m + 1
m+1
cos(2x1 + 2x2) =
.
=
2
m 2
2m + 2m + 1
1+ (
)
m+1
1- (

PhÇn ®· gi¶i lµ xÐt trûúâng hîp x 1 , x 2 ®ûîc sinh ra do ta gi¶i hai phû¬ng tr×nh

_______________________________________________________
C©u IVa.
1

1) TÝnh Io = ∫ 1 − xdx
0

§Æt u = 1 − x ⇒ x = 1 − u2 ⇒ dx = − 2udu
Khi x = 0 th× u = 1 vµ khi x = 1 th× u = 0 :
1

Io =

0

1

2
1 − xdx = −2u du = 2 u2 du = u3
3


1

0

1

2

0

2
3

=

0

1

Ta cã I n = ∫ x n 1 − xdx .
0

§Æt u = x ⇒ du = n x n −1 dx,
n

2
3

dv = 1 − xdx ⇒ v = − (1 − x) 1 − x (0 ≤ x ≤ 1)
2
3

1

1

⇒ I n = − x n (1 − x) 1 − x

2n n −1
x (1 − x) 1 − xdx
3

+

0

0

2n
2n
2n
I n −1 − I n ⇒ I n =
I n −1 .
3
3
2n + 3
§©y lµ c«ng thøc truy håi cho I n .

⇒ In =

2) Khai triÓn I n ta cã :
In =

2n 2(n − 1) 2(n − 2) 2(n − 3)
8 6 4 2 2
.
.
.
... . . . .
2n + 3 2n + 1 2n − 1 2n − 3
11 9 7 5 3

Víi mäi n ∈ N ta cã bÊt ®¼ng thøc sau :
2n(2n + 2) ≤ 2n + 1 ⇒

1
2n(2n + 2)

1
2n + 1

V× vËy ta suy ra :
2n

In ≤

(2n + 4)(2n + 2)
2(n − 2)

×

2n(2n − 2)

×...
=

8
12.10
1

.

.

2(n − 1)
2n(2n + 2)
2(n − 3)

(2n − 2)(2n − 4)

6
10.8

(n + 1) n + 2

.

<

.

4
8.6
1

.

(n + 1)3

2
6.4

.

×
×

2
4.2

=

.

C©u Va.
1) Gäi M o (xo , yo ) lµ ®iÓm thuéc elip. Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn (∆) t¹i M o lµ :
xxo
a

2

+

yyo
b2

= 1 .(1)

_______________________________________________________
V× T ∈ (∆) vµ cã hoµnh ®é x = a nªn tung ®é suy ra tõ
(1) : y =

b2  xo
1 −
yo 
a

b2  x o 

,
tøc

:
AT
=

1 −

yo 
a 

T−¬ng tù T' cã hoµnh ®é x = −a nªn cã tung ®é lµ :
y = A 'T ' =

b2  xo 
1 +

yo 
a 

Tõ ®ã :
AT.A 'T ' =

b 4  x 2o
 1 −
y2o  a 2




(2)
Nh−ng v× M o ∈ (E) nªn
x 2o

y2
x 2 y2
+ o =1 ⇔ 1− o = o
a 2 b2
a 2 b2

Tõ (2) ⇒ AT.A ' T ' = b2 = h»ng sè.
2) Víi A'(−a, 0) vµ T(a, y T ) ta cã ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng A'T lµ :
y − yA ' yA ' − yT
y
y
=
= T ⇔

x − xA ' xA ' − xT
x + a 2a

⇔ y T (x + a) = 2ay ⇔ b2 (a − x o )(a + x) = 2a 2 yo y (3)
T−¬ng tù ®−êng AT' cã ph−¬ng tr×nh lµ :

(4)
b2 (a + xo )(x − a) = −2a 2 yo y
Täa ®é (x N ,y N ) cña N lµ nghiÖm cña hÖ (3) vµ (4).
y
Suy ra : x N = xo , y N = o .
2
Khi M o (xo , yo ) ch¹y trªn (E) ta cã :
2

x 2o
a2

 yo 
x 2o  2 
x2
y2
yo2
+
=1 ⇔
+
= 1 ⇔ N + N = 1 (5)
b2
a 2  b 2
a 2  b 2
 
 
2
2

Ph−¬ng tr×nh (5) chøng tá tËp hîp c¸c ®iÓm N lµ elip ®ång t©m víi (E) cã trôc lín lµ 2a vµ trôc
nhá lµ b.
C©u IVb.

n = BSC
n = CSA
n = α suy ra ∆SAB = ∆SBC = ∆SAC ⇒ AB =
1) Theo gi¶ thiÕt SA = SB = SC, ASB
AC = BC ⇒ tam gi¸c ABC ®Òu.
Gäi O1 lµ h×nh chiÕu cña S lªn mÆt ph¼ng ABC ⇒ O1A = O1B = O1C . Do ®ã O1 lµ t©m ®−êng
trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC.
V× SO1 vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ABC nªn SO1 ®i qua t©m O cña mÆt cÇu.
SO1 c¾t mÆt cÇu t¹i D. Nèi AD. Tam gi¸c SAD vu«ng t¹i A v× SD lµ ®−êng kÝnh. §Æt l = SA.

n ). Suy ra
Hai tam gi¸c vu«ng AO1S vµ DAS ®ång d¹ng víi nhau (v× cã chung ASO
1
SO1 SA
l2
=
⇒ SO1 =
(1)
SA SD
2R
Gäi E lµ trung ®iÓm cña BC, ta cã :

_______________________________________________________
BC = 2BE = 2l sin

OA1 =

BC
3

=

α
;
2

2l sin
3

α
2 ,

α
4
(2)
SO1 = SA 2 − O1A 2 = l 1 − sin 2
3
2

Tõ (1) vµ (2) :
α
α
4
4
l2
= l 1 − sin 2 ⇒ l = 2R 1 − sin 2
2R
3
2
3
2

ThÓ tÝch tø diÖn SABC lµ :
1
1
BC 2 3
V = SO1.S(∆ABC) = SO1.
=
3
3
4
α
α
3
4
=
l 1 − sin 2 .4l 2 sin 2 =
12
3
2
2
=

α
3 3 2α
4
l sin
1 − sin 2 =
3
2
3
2

=

α
8 3 3 2α
4
R sin
(1 − sin 2 )2
3
2
3
2

2) §Ó thÓ tÝch tø diÖn ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt theo α th× sin 2

4
α
α
(1 − sin 2 )2 ph¶i ®¹t gi¸ trÞ lín
2
3
2

nhÊt.
§Æt x = sin 2

2

α
α 4
α
vµ y = sin 2  1 − sin 2  .
2
2 3
2

Ta cã : 0 < x < 1,
2

1
 4 
y = x  1 − x  = (16x3 − 24x 2 + 9x) ,
9
 3 
1
y' = (16x 2 − 16x + 3) ,
3
3
1
y ' = 0 t¹i x1 = , x2 = .
4
4

B¶ng biÕn thiªn :
x

1
4

0

y'
y

+

0

3
4

0

1
+


CT

ThÓ tÝch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi y ®¹t cùc ®¹i, nghÜa lµ khi x = sin 2
α = 60o ⇒ SABC lµ tø diÖn ®Òu.
ThÓ tÝch lín nhÊt lµ :

α 1
α 1
= ⇒ sin = ⇒
2 4
2 2

_______________________________________________________
Vmax =

2

8 3 3
8 3 3 1 4 1
R . 1 − .  =
R .
27
3
4 3 4

C©u Vb. Trong mÆt ph¼ng täa ®é xÐt c¸c ®iÓm :


y 3 
3
3 
y z 
Ax + ,
z  , B  0,
y+
z , C  − , 0
2 2 
2 

 2
2 2 

ta cã :
2

2
y  3 

AB =  (x +  + 
y  = x 2 + xy + y2 ,

2  2 
2

2
z  3 

AC =  (x +  + 
z  = x 2 + xz + z 2 ,
2  2 

2 

3
y z
BC =  −  +  (y + z) 
2 2  2

2

= y2 + yz + z 2 .

Ta lu«n cã : AB + AC ≥ BC ⇒

x 2 + xy + y2 +

x 2 + xz + z 2 ≥

y2 + yz + z 2 .

_______________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hÖ phû¬ng tr×nh
 x + y + xy = a
 2
2
 x y + xy = 3a − 8
7
1) Gi¶i hÖ víi a = .
2
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× hÖc cã nghiÖm?
C©u II.
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
2 cosx - | sinx | = 1.
2) Tam gi¸c ABC cã tÝnh chÊt g× nÕu
atgB + btgA = (a + b)tg

A+B
.
2

C©u III.
LËp b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè
y =

x + 1
x2 - x + 1

.

_______________________________________________________________________________
C©u IVa.
TÝnh tÝch ph©n

I = ∫ cos(lnx)dx .
1

C©u Va. Trong kh«ng gian cho c¸c ®ûêng th¼ng
 x = 2 + at

(D):  y = −1 + 2t
 z = 3 − 3t

 x + 2y − 3z + 1 = 0
(∆) : 
 2x − 3y + z + 1 = 0,

1) Víi a cho trûíc, h·y x¸c ®Þnh phû¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) ®i qua (∆) vµ song song víi (D).
2) X¸c ®Þnh a ®Ó tån t¹i mét mÆt ph¼ng (Q) ®i qua (∆) vµ vu«ng gãc víi (D).
^

^

^

C©u IVb.Cho gãc tam diÖn Oxyz, víi xoy =xoz = 450 , yoz =60 0 . Trªn c¸c tia Ox, Oy, Oz lÇn lûît ®Æt c¸c ®o¹n
OA = a, OB = OC = a 2. Trªn nûãa ®ûêng th¼ng Ot vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (Ox, Oz) vµ ë vÒ cïng phÝa víi Oy, ta ®Æt
®o¹n OD = a.

_________________________________________________________
C©u 1.
7
2

1) Víi a = , ta cã hÖ :
7

x + y + xy = 2

xy(x + y) = 5

2

§Æt x + y = S, xy = P, th× ®−îc
S+P=

7
5
, SP = ,
2
2

suy ra a) S = 1, P = 5/2 lo¹i v× kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn S 2 ≥ 4P ;
5
2

b) S = , P = 1 th× ®−îc nghiÖm
x = 2, y =

1
1
; x = , y = 2.
2
2

2) Trong tr−êng hîp tæng qu¸t ta cã
S + P = a

SP = 3a − 8
VËy S, P lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh

t 2 − at + (3a − 8) = 0. (1)

§iÒu kiÖn cña ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm :
∆ = a 2 − 4(3a − 8) = a 2 − 12a + 32 ≥ 0 ⇒ a ≤ 4 hoÆc 8 ≤ a.

Víi ®iÒu kiÖn ®ã, ph−¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm
t1 =

a − a 2 − 12a + 32
a + a 2 − 12a + 32
, t2 =
2
2

a) NÕu lÊy S = t1 , P = t 2 , th× ph¶i cã ®iÒu kiÖn
S 2 ≥ 4P ⇒ t12 ≥ 4t 2

hay

(a − a 2 − 12a + 32)2 ≥ 8(a + a 2 − 12a + 32)

⇒ a 2 − 10a + 16 ≥ (a + 4) a 2 − 12a + 32 . (2)
b) NÕu lÊy S = t 2 , P = t1 , th× t−¬ng tù nh− trªn, ph¶i cã t 22 ≥ 4t1 hay
a 2 − 10a + 16 ≥ −(a + 4) a 2 − 12a + 32 .

(3)

Thµnh thö ngoµi ®iÒu kiÖn a ≤ 4, 8 ≤ a, ®Ó hÖ cã nghiÖm, ta cßn ph¶i cã (2) hoÆc (3), tøc lµ
a 2 − 10a + 16 ≥ − a + 4 a 2 − 12a + 32 .

(4)

V× a 2 − 10a + 16 = (a − 2) (a − 8), nªn nÕu a ≤ 2, hoÆc 8 ≤ a th× (4) ®−îc nghiÖm. XÐt 2 < a ≤ 4,
khi ®ã a 2 − 10a + 16 < 0, viÕt (4) d−íi d¹ng
a + 4 (a − 4)(a − 8) ≥ − (a − 2)(a − 8),

c¶ hai vÕ ®Òu kh«ng ©m, cã thÓ b×nh ph−¬ng vµ ®−îc
(a + 4)2 (a − 4)(a − 8) ≥ (a − 2)2 (a − 8)2 hay do a − 8 < 0 :
(a + 4)2 (a − 4) ≤ (a − 2)2 (a − 8) ⇒ 4 a 2 − 13a − 8 ≤ 0

_________________________________________________________

13 − 3 33
13 + 3 33
≤a≤
8
8

KÕt hîp c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®−îc, ta thÊy r»ng hÖ cã nghiÖm khi
a≤

13 + 3 33
hoÆc 8 ≤ a.
8

C©u II.
1) ViÕt ph−¬ng tr×nh ®· cho d−íi d¹ng
sin x = 2cosx − 1.

Ph¶i cã 2cosx − 1 ≥ 0 ⇒ cosx ≥

1
. B×nh ph−¬ng hai vÕ ph−¬ng tr×nh trªn th× ®−îc
2

1 − cos2 x = 4 cos2 x − 4cosx + 1 ⇔ 5 cos2 x − 4cosx = 0.
4
NghiÖm cosx = 0 bÞ lo¹i, nghiÖm cosx = thÝch hîp, suy ra
5
4
x = ± α + 2kπ ( k ∈ Z), víi cosx = .
5
2) BiÕn ®æi hÖ thøc ®· cho d−íi d¹ng
(A + B)
(A + B)
a(tgB − tg
) = b(tg
− tgA)
2
2
sin A sin[(B − A) / 2] sin B.sin[(B − A) / 2]

=
cosB
cos A

⇒ sin[(B − A)/2](sin2A − sin2B) = 0.

Suy ra
A−B
a)
= kπ ⇒ A − B = 2kπ (k ∈ Z).
2

V× − π < B − A < π, nªn chØ cã k = 0 thÝch hîp ⇒ A = B (ABC lµ tam gi¸c c©n) ;
b) 0 = sin 2A − sin2B = 2sin(A − B)cos(A + B) = − 2sin(A − B)cosC, tøc lµ
hoÆc A − B = kπ (k ∈ Z) ⇒ (còng nh− trªn) A = B,
hoÆc cosC = 0 ⇒ C = π/2 + kπ (chØ cã k = 0 thÝch hîp)
⇒ C = π/2 (tam gi¸c ABC vu«ng t¹i C).
C©u III. Hµm sè ®−îc x¸c ®Þnh víi mäi x v× x2 − x + 1 > 0, ∀x.

V× y' =

−3x + 3
2

2(x − x + 1)3 / 2

nªn hµm sè cã b¶ng biÕn thiªn nh− sau :
x
−∞
y'
+
y
−1

+∞

1
0

2

Thµnh thö hµm sè ®¹t cùc ®¹i khi x = 1 ( y max = 2).

1

________________________________________________________________________________

C©u IVa. §Ó tÝnh
I=

cos(lnx)dx

1

®Æt


sin(ln x )
 u = cos(ln x )  du = −
dx
⇒
x

 dv = dx
v = x,

vËy

e
I = xcos(lnx) + J = - 1 - eπ + J
1
π

J = ∫ sin(lnx)dx.

víi

1

L¹i ®Æt
cos(ln x )

 u = sin(ln x )  du =
⇒
x

 dv = dx
 v = x,
e
J = xsin(lnx) - I = - I.
1
π

th×

1
Tõ ®ã suy ra I = - (1 + eπ ).
2
C©u Va. BÊt k× mÆt ph¼ng P nµo ®i qua (∆) ph¶i cã phû¬ng tr×nh
p(x + 2y - 3z +1) + q(2x - 3y + z + 1) = 0
hay (p + 2q)x + (2p - 3q)y + (-3p + q)z + (p + q) = 0,
vËy nã cã vect¬ ph¸p tuyÕn
r
n = (p + 2q ; 2p - 3q ; - 3p + q).
r
§ûêng th¼ng (D) cã vect¬ chØ phu¬ng u(a ; 2 ; -3).
r r
1) §Ó P // (D), ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ n ⊥ u hay
→ →

0 =n. u= a(p + 2q) + 2(2p - 3q) + 3(3p - q)= p(a + 13) + q(2a - 9),

________________________________________________________________________________
muèn vËy tèt nhÊt lµ nªn chän p = 9 - 2a, q = a + 13.
r r
2) §Ó P ⊥ (D), ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ n // u, hay
p + 2q
2p - 3q
-3p + q
,
=
=
a
2
-3
suy ra ch¼ng h¹n q = 0, p = 1, vµ ph¶i cã a = 1.
C©u IVb. 1) XÐt c¸c tam gi¸c AOB vµ AOC, ta cã :
AB2 = OA2 + OB2 - 2OA.OBcos45o = a2;
AC 2 = OA 2 + OC 2 - 2OA.OCcos45 0 = a 2 .
VËy chóng lµ c¸c tam gi¸c c©n ; h¬n n÷a l¹i cã gãc ë ®¸y b»ng 45 0 nªn lµ
vu«ng c©n.
OA⊥AC 
 ⇒
OA⊥AB 

OA⊥( ABC ).

^

2) XÐt tam gi¸c c©n BOC cã BOC = 60 0 . VËy ∆BOC ®Òu nªn BC = a 2. XÐt
∆BAC cã 2a 2 = BC 2 = AB 2 + AC 2 . VËy ∆BAC vu«ng ë A. Tõ ®ã AB ⊥
AC ; mÆt kh¸c AB ⊥ OA. VËy AB ⊥ (OAC) Þ AB // Ot, tøc lµ Ox, Oy, Ot
cïng trong mét mÆt ph¼ng.
3) H×nh chãp C.OABD cã ®¸y OABD lµ h×nh vu«ng vµ CA lµ ®ûêng cao. VËy V C .OABD = (1/3)AC.OA 2 = (1/3)a 3 .

________________________________________________________________________________

C©u I. Cho hµm sè

y=

- m(x + 1) + x + 2
,
m( x + 1) − 1

(1)

trong ®ã tham sè m chØ nhËn gi¸ trÞ kh¸c 0.
1) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ hµm sè (1) ®i qua gèc täa ®é ? Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè ûáng
víi gi¸ trÞ võa t×m ®ûîc cña m.
2) Chûáng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ m ¹ 0, ®å thÞ hµm sè (1) lu«n tiÕp xóc víi mét ®ûêng th¼ng cè ®Þnh. X¸c ®Þnh
phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng ®ã.
C©u II. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh lûúång gi¸c
3sinx + 2cosx = 2 + 3 tgx.
2) Cho h×nh thang ABCD, cã c¸c ®¸y AB = a, CD = b, c¸c c¹nh bªn AD = c, BC = d, c¸c ®ûêng chÐo AC = p, BD = q.
Chûáng minh r»ng
p 2 + q 2 = c 2 + d 2 + 2ab.
C©u III. 1) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m sao cho gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè
y = x 2 + ( m + 1) 2 + 2 x + m − 1
kh«ng lín h¬n 3.
2) Chûáng minh r»ng nÕu a1 a2 ≥ 2( b1 + b2 ) , th× Ýt nhÊt mét trong hai phû¬ng tr×nh
x 2 + a1 x + b1 = 0,
x + a 2 x + b2 = 0
2

cã nghiÖm.

________________________________________________________________________________

C©u IVa.
Mét trûúâng tiÓu häc cã 50 häc sinh ®¹t danh hiÖu ch¸u ngoan B¸c Hå, trong ®ã cã 4 cÆp anh em sinh ®«i. CÇn chän
mét nhãm 3 häc sinh trong sè 50 häc sinh trªn ®i dù §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå, sao cho trong nhãm kh«ng cã cÆp
anh em sinh ®«i nµo. Hái cã bao nhiªu c¸ch chän ?
C©u Va.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trûåc chuÈn, cho ®iÓm F(3, 0) vµ ®ûêng th¼ng (d) cã phû¬ng tr×nh
3x - 4y + 16 = 0.
1) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ F ®Õn (d), tõ ®ã suy ra phû¬ng tr×nh ®ûêng trßn t©m F vµ tiÕp xóc víi (d).
2) ViÕt phû¬ng tr×nh parabol (P) cã tiªu ®iÓm F vµ ®Ønh lµ gèc täa ®é O. Chûáng minh r»ng parabol tiÕp xóc víi (d). T×m
täa ®é cña tiÕp ®iÓm.
C©u IVb.
Cho h×nh thang ABCD vu«ng ë A vµ D, AB = AD = a, DC = 2a. Trªn ®ûêng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABCD)
t¹i D, lÊy ®iÓm S sao cho SD = a.
1) C¸c mÆt bªn cña h×nh chãp S.ABCD lµ c¸c tam gi¸c g×?
2) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh mÆt cÇu ®i qua c¸c ®iÓm S, B, C, D.
3) Gäi M lµ trung ®iÓm cña SA. MÆt ph¼ng (DMC) c¾t h×nh chãp S.ABCD theo thiÕt diÖn lµ h×nh g× ? TÝnh diÖn tÝch
thiÕt diÖn ®ã.

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) §å thÞ hµm sè (1) ®i qua gèc täa ®é Þ0 =

Khi ®ã hµm sè cã d¹ng y =

- m(0 + 1) + 0 + 2
Þ m = 2.
m(0 + 1) - 1

-x
-2(x + 1) + x + 2
.
=
2x + 1
2(x + 1) - 1

Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè nµy dµnh cho b¹n ®äc.
2) Gi¶ sö ®ûêng th¼ng y = a(x + 1) + b tiÕp xóc víi ®å thÞ hµm sè (1) víi mäi gi¸ trÞ m¹ 0. Khi ®ã hoµnh ®é ®iÓm tiÕp
xóc lµ nghiÖm cña hÖ phû¬ng tr×nh:
 −m( x + 1) + x + 2
= a( x + 1) + b (1)

 m( x + 1) − 1
víi mäi m ¹ 0.

−1

= a ( 2)
 [m( x + 1)] 2

-1
a

1 ±
Tõ (2) ta cã a < 0 vµ (x + 1) =


m-1 +

1
-  + 1 ±
a

-

m

-1
1 ±


-1
a
1 ± - 1 
+
-1 +
m
a
a

; thÕ vµo (1) ®ûîc
+ b
= a
m 
-1


1 ±
- 1
a

1
1
1
1
= ± a - 1 ± -  ± mb a
a
a
a


1
1 
1 
1
m-1 + - + b -  + 1 ± - 1 + a -  = 0 (3) ®óng víi mäi m ¹ 0 nªn
a
a 
a 
a


1
1
 −1 + − + − = 0
a
a

⇔ a = b = −1

1
1
1 ± − 1 + −  = 0

a 
a 

VËy ®ûêng th¼ng y = -(x + 1) - 1 = -x - 2 lu«n tiÕp xóc víi ®å thÞ hµm sè (1) víi mäi gi¸ trÞ cña m ¹ 0.
C©u II. 1) XÐt phû¬ng tr×nh: 3sinx + 2cosx = 2 + 3tgx (1)
§iÒu kiÖn cña nghiÖm : x ¹ (2k + 1)
Víi ®iÒu kiÖn (2)

π
(k Î Z). (2)
2

________________________________________________________________________________
(1) Û 3sinxcosx + 2cos x = 2cosx + 3sinx Û 3sinx(cosx - 1) + 2cosx(cosx - 1) = 0 Û (cosx - 1)(3sinx + 2cosx) = 0.
2

a) cosx = 1 Û x = 2kπ (k Î Z).
b) 3sinx + 2cosx = 0 Û
bëi ®iÒu kiÖn: cosα =

3
2

3 +2
3

sinx +

2

32 + 22

, sinα =

2
3 + 22
2

cosx = 0 Û sin(x + α) = 0, trong ®ã α lµ gãc x¸c ®þnh

2

32 + 22

.

Tõ ®ã x + α = kπ Û x = -α + kπ(k Î Z).
^

^

2) Ta cã p2 = d2 + a2 - 2adcosABC = d2 + a2 + 2adcosBCD
2

2

2

^

2

^

2

q = c + a - 2accosDAB = c + a + 2accosADC.

(1)
(2)

Tõ (1) vµ (2) ta cã:
^

^

p 2 + q 2 = c 2 + d 2 + 2a 2 + 2a(ccosADC + dcosBCD) = c 2 + d 2 + 2a 2 + 2a(b - a) = = c 2 + d 2 + 2ab.
C©u III. 1) §Æt x 0 = 1 - m. Khi ®ã hµm ®· cho cã d¹ng:
x 2 + (m + 1) 2 + 2(x + m - 1) = y 1 nÕu x ³ x 0
x 2 + (m + 1) 2 - 2(x + m - 1) = y 2 nÕu x < x 0
-b
= -1.
2a
-b
Parabol y 2 cã hoµnh ®é ®Ønh x 2 =
= 1.
2a

Parabol y 1 cã hoµnh ®é ®Ønh x 1 =

§Ó gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña hµm sè y = x 2 + (m + 1) 2 + 2|x + m - 1| kh«ng lín
h¬n 3 th× m tháa m·n mét trong c¸c trûúâng hîp sau:
a)

 y1 (−1) ≤ 3

x 0 ≤ 1

Û

 m 2 + 4m − 2 ≤ 3

1 − m ≤ −1

hoÆc

 y 2 (x 0 ) ≤ 3

 x 0 ≤ −1

hoÆc

 2m 2 + 2 ≤ 3
1 - m £ -1

1 − m ≤ −1

________________________________________________________________________________
Û

 −5 ≤ m ≤ 1

m ≥ 2

 2 1
m ≤
hoÆc 
2 (lo¹i).
 m ≥ 2

b)

 y1 ( x 0 ) ≤ 3

x 0 ≥ 1

 y 2 (1) ≤ 3
 2m 2 − 2 ≤ 3
hoÆc 
⇔
1 − m ≥ 1
x 0 ≥ 1

hoÆc

 2 1
m2 + 2 ≤ 3
m ≤
⇔
2

1 − m ≥ 1
 m ≤ 0

m2 ≤ 1
hoÆc 
⇔ −1 ≤ m ≤ 0. (1)
m ≤ 0

 y1 ( x 0 ) ≤ 3 hoÆc

 −1 < 1 − m < 1
 2 1
 y 2 (x 0 ) ≤ 3
2
m ≤
(2)
⇔
2 ⇔ 0<m≤

2
 −1 < 1 − m < 1
 0 < m < 2

c)

Tõ (1) vµ (2) ta cã ®¸p sè : -1 £ m £

2
.
2

2) XÐt tæng c¸c biÖt thøc cña hai phû¬ng tr×nh:
∆ 1 +∆ 2 = (a 12 - 4b1 ) + (a 22 - 4b 2 ) =
2
= a 12 + a 22 - 4(b1 + b 2 ) ≥ a 12 + a 22 - 2a 1a 2 = (a 1 - a 2 ) ³ 0

(v× a 1 a 2 ³ 2(b 1 + b 2 ))
Þ hoÆc ∆ 1 ³ 0 hoÆc ∆ 2 ³ 0 hoÆc c¶ ∆ 1 , ∆ 2 ³ 0
Þ hoÆc mét trong hai phû¬ng tr×nh hoÆc c¶ hai phû¬ng tr×nh cã nghiÖm.

______________________________________________________
C©u IVa.

Sè c¸ch chän bÊt k× lµ C350 =

50.49.48
= 19600 c¸ch.
31

Sè c¸ch ®Ó trong nhãm 3 ng−êi cã cÆp sinh ®«i (chØ cã thÓ cã 1 cÆp sinh ®«i vµ 1 ng−êi n÷a bÊt k×) ; ®Ó
lËp ®−îc mét nhãm nh− thÕ ta chia thµnh 2 "giai ®o¹n".
§−a mét cÆp vµo nhãm : cã 4 c¸ch ;
§−a thªm mét ng−êi n÷a : cã 48 c¸ch.
Suy ra cã 4. 48 = 192 c¸ch ®Ó trong nhãm cã cÆp sinh ®«i. VËy sè c¸ch kh«ng cã cÆp sinh ®«i lµ
19600 − 192 = 19408 c¸ch.
C©u Va.

1) Tr−íc hÕt ta ®−a ph−¬ng tr×nh cña (d) vÒ d¹ng ph¸p d¹ng :

3
4
16
x− y+ =0,
5
5
5

suy ra kho¶ng c¸ch tõ F (3, 0) ®Õn ®−êng th¼ng (d) lµ :
ρ(F,d) =

3.3 − 4.0 + 16 25
=
=5
5
5

Tõ ®ã suy ra ®−êng trßn t©m F (3, 0) tiÕp xóc víi ®−êng th¼ng (d) cã b¸n kÝnh R = 5, cã ph−¬ng tr×nh :
(x − 3)2 + y2 = 25 hay
x2 + y2 − 6x − 16 = 0 .
2) Parabol cã tiªu ®iÓm F (3, 0) vµ cã ®Ønh t¹i O (0,0) cã ph−¬ng tr×nh chÝnh t¾c lµ : y2 = 2px víi
p
= 3 , suy ra p = 6. VËy ta cã ph−¬ng tr×nh cña parabol (P) lµ : y2 = 12x .
2

Tõ ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng (d) ta cã :
3x = 4y − 16. (1)
Thay (1) vµo ph−¬ng tr×nh cña parabol (P) :
y2 = 4.3x = 4(4y − 16) ⇔ y2 − 16y + 64 = 0 ⇔ (y − 8)2 = 0 .
Ph−¬ng tr×nh nµy cã nghiÖm duy nhÊt, chøng tá rµng ®−êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi parabol (P).
Ta cã tung ®é cña tiÕp ®iÓm lµ yo = 8 , thay gi¸ trÞ nµy vµo ph−¬ng tr×nh cña parabol (P) ta cã

xo =

16
 16 
.VËy tiÕp ®iÓm cÇn t×m lµ M  ,8  .
3
 3 

C©u IVb.

1) Do SD ⊥ (ABCD) nªn c¸c tam gi¸c SDC vµ SDA vu«ng ë D.
V× AB ⊥ DA nªn theo ®Þnh lÝ ba ®−êng vu«ng gãc ta cã : AB ⊥ SA.
VËy ∆ SAB vu«ng ë A.
B¹n ®äc cã thÓ nhê c¸c kÕt qu¶ ®ã vµ dïng gi¶ thiÕt,
chøng tá ®−îc r»ng : ∆ SBC vu«ng ë B ( SA = a 2 , SB = a 3 , SC = a 5 ).
n = 90o vµ SBC
n = 90o
2). Gäi O lµ trung ®iÓm cña SC. Do SDC
nªn DO = BO = OS = OC. VËy O lµ t©m mÆt cÇu qua
4 ®iÓm S, C, D, B. B¸n kÝnh cña mÆt cÇu nµy b»ng :
BC a 5
=
.
2
2

3) V× CD//AB nªn CD//(SAB) ⇒ MN// CD. VËy thiÕt diÖn MNCD lµ h×nh thang. H¬n n÷a, do CD ⊥
(SDA) nªn CD ⊥ (SDA) nªn CD ⊥ MD. VËy MNCD lµ h×nh thang vu«ng.
DiÖn tÝch thiÕt diÖn MNCD lµ : S =

CD + MN
2a + a / 2 a 2 5a 2 2
.DM =
.
=
.
2
2
2
8

________________________________________________________________________________
C©u I. Cho hµm sè
y = x 3 − 3ax 2 + 4a3 .
1) Víi a > 0 cè ®Þnh, h·y kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2) X¸c ®Þnh a ®Ó c¸c ®iÓm cûåc ®¹i vµ cûåc tiÓu cña ®å thÞ lµ ®èi xûáng víi nhau qua ®ûêng th¼ng y = x.
3) X¸c ®Þnh a ®Ó ®ûêng th¼ng y = x c¾t ®å thÞ t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt A, B, C víi AB = BC.
C©u II.
Cho phû¬ng tr×nh

x2 + x + 1 -

x 2 - x + 1 = m.

1) Gi¶i phû¬ng tr×nh víi m = -

1
.
2

2) Víi nhûäng gi¸ trÞ nµo cña m th× phû¬ng tr×nh cã nghiÖm ?
C©u III. 1) Chûáng tá r»ng víi mäi α, ta lu«n lu«n cã
4sin3α + 5 ³ 4cos2α + 5sinα.
2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
cos 3 4x = cos 3x. cos 3 x + sin 3x.sin 3 x .

________________________________________________________________________________

C©u IVa.
1

Chûáng minh

lim ∫
x→∞

x n sinπxdx = 0

(n ∈N).

0

C©u Va.
MÆt ph¼ng (P) ® îc x¸c ®Þnh bëi hÖ ph û¬ng tr×nh chûáa tham sè u, v :
x = 1 + v

(P) :  y = 1 + 4u + 2v
 z = u − v;
®ûêng th¼ng (D) ® îc x¸c ®Þnh bëi hÖ phû¬ng tr×nh chûáa tham sè t :
 x = 2 − 3t

(D) :  y = 7 − 2t
 z = −1 + 4t.
Chûán g minh r»ng ®ûêng th¼ng (D) song song víi mÆt ph¼ng (P).
C©u IVb.
Cho h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD, c¹nh ®¸y b»ng a vµ ®ûêng cao b»ng h. Gäi (P) lµ mÆt ph¼ng ®i qua A vµ vu«ng
gãc víi SC ; (P) c¾t SB, SC, SD lÇn lûúåt t¹i B’, C’, D’.
1) h ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó C’ lµ mét ®iÓm thuéc c¹nh SC ?
Khi ®ã h·y tÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn AB’C’D’.
2) TÝnh thÓ tÝch h×nh chãp S.AB’C’D’.
3) Chûáng tá r»ng B’C’D’ lu«n lu«n lµ mét tam gi¸c tï.

________________________________________________________________________________

C©u I. 1) Hµm sè ®· cho cã ®¹o hµm y’ = 3x(x - 2a).
V× a > 0 nªn ta cã b¶ng biÕn thiªn cña y:
x

y’

0
+

2a

0

-

0

+

4a 3

y

0

VÏ ®å thÞ dµnh cho b¹n ®äc.
2) Hµm sè ®· cho cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu khi a ¹ 0. Víi a > 0, yCD = 4a3, yCT = 0, cßn nÕu a < 0, yCD = 0, yCT = 4a3.
Trong c¶ hai trûúâng hîp, ®Ó c¸c ®iÓm cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña ®å thÞ lµ ®èi xøng víi nhau qua ®ûêng th¼ng y = x, ta ph¶i

4a3 = 2a Þ a = ±

1
2

.

3) Gäi x 1 , x 2 , x 3 lµ hoµnh ®é cña A, B, C. Theo gi¶ thiÕt ta cã 2x 2 = x 1 + x 3 , vµ chóng lµ nghiÖm cña phû¬ng tr×nh:
x 3 - 3ax 2 - x + 4a 3 = 0. (1)
Víi ®iÒu kiÖn phû¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm, ta cã
 x 1 + x 2 + x 3 = 3a

 x 1 x 2 + x 2 x 3 + x 1 x 3 = −1
 x x x = −4a3
 1 2 3
Gi¶i hÖ nµy ta ®ûîc a = 0, a = ±

1
2

.

VËy a = 0, a = ± 1/ 2 lµ c¸c gi¸ trÞ ph¶i t×m.
C©u II. 1) Víi m = -

1
, viÕt phû¬ng tr×nh ®· cho d íi d¹ng
2

________________________________________________________________________________
x2 + x + 1 +

1
=
2

x2 - x + 1.

C¸c c¨n bËc hai lu«n lu«n cã nghÜa, vµ c¶ hai vÕ trªn ®Òu dû¬ng. B×nh ph ¬ng hai vÕ, sau khi rót gän th× ® îc
1
x2 + x + 1 = -  2x + .

4
Suy ra 2x +

x2 =

1
1
< 0 Þ x <- . L¹i b×nh phû¬ng hai vÕ, th× ®ûîc
4
8

5
5
1
Þ x =(do x < - ).
16
4
8

2) Phû¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm nÕu m lµ mét gi¸ trÞ cña hµm
f(x) = x 2 + x + 1 -

x2 - x + 1 .

Hµm f(x) ®ûîc x¸c ®Þnh víi mäi x, vµ lµ mét hµm lÎ, f(x) > 0 khi x > 0. VËy m = 0 lµ mét gi¸ trÞ ph¶i t×m, vÊn ®Ò quy
vÒ t×m m > 0 ®Ó phû¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm x > 0.
Víi m > 0, viÕt phû¬ng tr×nh ®· cho d íi d¹ng :
x2 + x + 1 = m +

x 2 - x + 1.

C¶ hai vÕ ®Òu dû¬ng ; b×nh phû¬ng hai vÕ vµ rót gän th× ®i ®Õn
2x - m2 = 2m x 2 - x + 1.
Ph¶i cã 2x > m 2 ; l¹i b×nh phû¬ng hai vÕ, ta ®ûîc
4(m2 - 1)x2 = m2 (m2 - 4).
§Ó cã nghiÖm x, ph¶i cã m 2 ¹ 1, khi ®ã x 2 =

m 2 (m 2 - 4)
.
4(m 2 - 1)

V× x > 0, suy ra 0 < m 2 < 1, 4 < m 2 . §iÒu kiÖn 2x > m 2 trë thµnh
2

m4 + 4
m 2 (m 2 - 4)
4
Þ
< 0 Þ m 2 < 1.
>
m
2
2
m -1
m -1

________________________________________________________________________________
Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn, suy ra ®¸p sè |m| < 1.
C©u III. 1) 4sin3a + 5 - 4cos2a - 5sina =
= 4(3sina - 4sin 3 a) + 5 - 4(1 - 2sin 2 a) - 5sina = = -16 sin 3 a + 8sin 2 a + 7sina + 1 =
= - (sina - 1)(16 sin 2 a + 8sina + 1) = (1 - sina)(4sina + 1) 2 ³ 0.
2) Ta cã
cos3xcos 3 x + sin3xsin 3 x = cos3xcosx(1 - sin x) + sin3xsinx(1 - cos 2 x) =
2

= cos3xcosx + sin3xsinx - sinxcosx (cos3xsinx + sin3xcosx) =cos2x - (1/2) sin2xsin4x = cos2x - sin 2 2xcos2x =
cos 3 2x.
VËy phû¬ng tr×nh ®· cho quy vÒ
cos 3 4x = cos 3 2x Û cos4x - cos2x = 0 Û sinxsin3x = 0
k
sin3x = 0 Û x = (k Î Z).
3

_______________________________________________________
C©u IVa.
1

In = x n sin πxdx
0

Trªn [ 0 ; 1] th× 0 ≤ sin πx ≤ 1 nªn 0 ≤ x n sin πx ≤ x n
1

⇒ 0 ≤ I n ≤ x n dx =
0

1
n +1
1
nªn lim In = 0 .
n
n→∞ + 1
n→∞

Nh− vËy 0 ≤ lim In ≤ lim
n→∞

C©u Va. Giao ®iÓm M cña (P) vµ (D) øng víi c¸c gi¸ trÞ cña u, v, t nghiÖm cña hÖ ph−¬ng
tr×nh :
1 + v = 2 − 3t

1 + 4u + 2v = 7 − 2t
u − v = −1 + 4t

(1)
(2)
(3)

Tõ (1) vµ (3) suy ra u = t, v = 1 − 3t,
thÕ vµo (2) ta ®−îc 1 + 4t + 2 (1 − 3t) = 7 − 2t ⇒ 0 = 4
m©u thuÉn ! §iÒu ®ã chøng tá r»ng (P), (D) kh«ng cã ®iÓm chung, tøc lµ (D) song song víi
(P).
C©u IVb.

1) H×nh chãp lµ ®Òu, nªn gäi H lµ giao ®iÓm c¸c ®−êng
2) chÐo cña ®¸y ABCD, th× SH lµ ®−êng cao cña h×nh chãp.
Tam gi¸c SAC lµ c©n, vËy ®Ó C' thuéc ®o¹n SC,
n lµ gãc nhän :
ta ph¶i cã ASC
AC2 < SA2 + SC2 = 2SA2 hay


a
a2 
2a 2 < 2  h2 +  ⇒ h >
.


2
2

Gäi K lµ giao ®iÓm cña AC' víi SH,⇒ K lµ giao ®iÓm
c¸c ®−êng chÐo AC' vµ B'D' cña tø gi¸c AB'C'D',
®Ó ý r»ng AC' ⊥ B'D'.
ha 2 = 2dt(SAC) = SC.AC ' =

Ta cã

= AC '. h 2 +

a2
2

⇒ AC' = 2ah / a 2 + 2h2 .

MÆt kh¸c
a2
= AH.HC = SH.KH
2
= h(h − SK) ⇒
2h2 − a 2
,
2h
2
BD.SK
do ®ã B'D' =
= a(2h2 − a 2 ) 2 , tõ ®ã suy ra diÖn tÝch tø gi¸c AB'C'D' :
SH
2h
SK =

_______________________________________________________
a 2 (2h2 − a 2 ) 2 a 2 (2h2 − a 2 )
1
=
dt(AB'C'D') = AC'.B'D' =
.
2
2h 2h2 + a 2
h 2(h2 + a 2 )

2) SC' ⊥ (AB'C'D') , vËy SC' lµ ®−êng cao cña h×nh chãp S.AB'C'D'. Ta cã
SC'2 = SA2 − AC'2 = h2 +

vËy :

a2
4a 2 h2
(2h2 − a 2 )2
,

=
2 2h2 + a 2 2(2h2 + a 2 )

1
a 2 (2h2 − a 2 )2
VS.AB'C'D' = SC'.dt(AB'C'D') =
.
3
6h(2h2 + a 2 )

3) MÆt ph¼ng (P) c¾t CB vµ CD t¹i B1 vµ D1 . §ã còng lµ c¸c
giao ®iÓm cña C'B' víi CB vµ cña C'D' víi CD. C¸c tam gi¸c C'B'D' vµ C' B1D1 lµ ®ång d¹ng.
C¸c tam gi¸c CBD vµ CB1D1 còng lµ ®ång d¹ng, tõ ®ã suy ra CB1D1 lµ tam gi¸c vu«ng c©n.
VËy AB1 = AD1 = AC = a 2 . Trong tam gi¸c c©n C' B1D1 , ®Ó ý r»ng AC' < AC, tõ ®ã suy ra
mçi tam gi¸c vu«ng C' AB1 vµ C' AD1 cã c¸c gãc.
n1 = AC'D
n1 > π ⇒ B
n
n π
AC'B
1C'D1 = B'C'D' > .
4
2

________________________________________________________________________________
C©u I.
Chûáng minh r»ng ®Ó
x 4 + px 3 + q ³ 0

víi mäi x Î R, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ :

256q ³ 27p 4 .

C©u II.
1) ABC lµ mét tam gi¸c tïy ý víi c¶ 3 gãc nhän. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña tÝch
P = tgA . tgB . tgC.
2) X¸c ®Þnh a ®Ó hai phû¬ng tr×nh sau tû¬ng ®û¬ng :
2cosx cos2x = 1 + cos2x + cos3x (1)
4cos2x - cos3x = acosx + (4 - a)(1 + cos2x). (2)
C©u III.
1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh
2

6 log 6

x

+ x log 6 x £ 12 .

2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
3x - 2 +

x - 1 = 4x - 9 + 2 3x 2 - 5x + 2. (2)

C©u IVa. Cho hä ®ûêng th¼ng phô thuéc tham sè α :
(x - 1)cosα + (y - 1)sin α - 4 = 0.
1) T×m tËp hîp c¸c ®iÓm cña mÆt ph¼ng kh«ng thuéc bÊt k× ®ûêng th¼ng nµo cña hä.
2) Chûáng minh r»ng mäi ®ûêng th¼ng cña hä ®Òu tiÕp xóc víi mét ®ûêng trßn cè ®Þnh.
C©u IVb.
1) C¹nh cña tûá diÖn ®Òu b»ng a. T×m b¸n kÝnh h×nh cÇu tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c c¹nh cña tûá diÖn.
2) a, b, c lµ ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c cã diÖn tÝch S. Chûáng minh r»ng a 2 + b 2 + c 2 ³ 4S 3 .
Trong trûúâng hîp nµo th× x¶y ra dÊu ®¼ng thûác ?

________________________________________________________
C©u I. XÐt hµm y = x 4 + px3 + q ,
y' = 4x3 + 3px2 = x2 (4x + 3p)

x

−3p
4

−∞

y'
y

+∞

0

+
+∞

+∞
M
 −3p  256q − 27p
=
256
 4 

Qua b¶ng xÐt dÊu, ta thÊy M = y 

4

lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè.

Tõ ®ã y(x) ≥ 0, ∀x ⇔ M ≥ 0 ⇔ 256q ≥ 27p4 .
C©u II.
π
2
tgA + tgB
= − tgC

1 − tgAtgB

1) 0 < A,B,C < , A + B + C = π ⇒ tg(A + B) = tg (π − C) = −tgC

⇒ P = tgA tgB tgC = tgA + tgB + tgC.
¸p dông bÊt ®¼ng thøc C«si cho 3 sè d−¬ng tgA, tgB, tgC, ta cã P ≥ 33 P ⇔ P ≥ 3 3 .
π
3

VËy min P = 3 3 khi tgA = tgB = tgC (A = B = C = ) .
2) Ph−¬ng tr×nh (1) cã thÓ viÕt l¹i : cosx = 1 + cos2x hay cosx (2cosx − 1) = 0
(chó ý : 2cosx cos2x = cos3x + cosx ).
1
2

Tõ ®ã cã a) cosx = 0, b) cosx = .
B©y giê xÐt (2). Dïng c«ng thøc gãc nh©n ®«i vµ nh©n ba vµ ®Æt
cosx = t (−1 ≤ t ≤ 1) th× ta ®−îc
t[4t 2 + 2(2 − a)t + (a − 3)] = 0
(3)
1
2

§Ó (1) t−¬ng ®−¬ng víi (2) th× (3) ph¶i cã hai nghiÖm t1 = 0 , t 2 = , ngoµi ra nÕu (3) cã
1
hoÆc t 3 kh«ng thuéc kho¶ng [-1, 1 ] . DÔ thÊy
2
1
a−3
. NÕu cho t 3 = 0 th× ®−îc
r»ng víi ∀ a, (3) lu«n cã nghiÖm t1 = 0 , t 2 = vµ t 3 =
2
2
1
a = 3, nÕu cho t 3 = th× ®−îc a = 4. NÕu buéc t 3 < −1 th× ®−îc a < 1, nÕu buéc t 3 > 1 th×
2

nghiÖm t 3 n÷a th× hoÆc t 3 = 0 hoÆc t 3 =

®−îc a > 5. VËy muèn (1) vµ (2) t−¬ng ®−¬ng th× a < 1 hoÆc a = 3 ; 4 hoÆc a > 5.
C©u III.

1) Ta cã (®iÒu kiÖn lµ x > 0 ) :
6log6 x = ( 6log6 x )
2

log6 x

= x log6 x .

V× vËy nÕu ®Æt t = x log6 x th× cã 2t ≤ 12 ⇒ 0 < t ≤ 6,hay
x log6 x ≤ 6 ⇔ (log6 x)2 ≤ 1 ⇔ −1 ≤ log6 x ≤ 1 ⇔

1
≤x≤6.
6

________________________________________________________
2) §iÒu kiÖn: x ≥ 1. §Æt t = 3x − 2 + x − 1 ta cã ph−¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh
 t = −2
.
t2 − t − 6 = 0 ⇔ 
t = 3

ChØ cã t = 3 tháa m·n, tõ ®ã
3x − 2 + x − 1 = 3

x ≥ 1

⇔ 

2
 3x − 5x + 2 = 6 − 2x

⇔x=2

1 ≤ x ≤ 3

⇔ 

2
x − 19x + 34 = 0

________________________________________________________________________________
C©u IVa. 1) §iÓm (x , y) kh«ng thuéc bÊt cø ®ûêng th¼ng nµo cña hä, nÕu kh«ng tån t¹i a sao cho
(x - 1)cos α + (y - 1) sin α = 4, (1)
nãi c¸ch kh¸c nÕu phû¬ng tr×nh l îng gi¸c (1) (®èi víi a) kh«ng cã nghiÖm : ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ
(x - 1)2 + (y - 1)2 < 42 = 16.
VËy tËp hîp ph¶i t×m lµ phÇn trong cña h×nh trßn (C) cã t©m (1 , 1) vµ b¸n kÝnh R = 4.
2) Ta h·y chøng tá r»ng hä ®ûêng th¼ng ®· cho lu«n lu«n tiÕp xóc víi ®ûêng trßn (C) : muèn vËy, ta chøng minh r»ng
kho¶ng c¸ch d tõ ®iÓm (1 , 1) ®Õn ®ûêng th¼ng b»ng 4. ThËt vËy
d=

|(1 - 1)cosα + (1 - 1)sinα - 4|
cos 2 α + sin 2 α

= 4.

C©u IVb. 1) H×nh cÇu tiÕp xóc víi c¸c c¹nh cña tø diÖn ®Òu, do ®ã t©m h×nh cÇu ph¶i n»m trªn giao tuyÕn cña ba mÆt
ph©n gi¸c cña c¸c gãc nhÞ diÖn cã ®iÓm chung ë ®Ønh cña tø diÖn. Giao tuyÕn nµy chÝnh lµ mét ®ûêng cao cña tø diÖn
(h¹ tõ ®Ønh cña gãc tam diÖn ®ã). Ch¼ng h¹n t©m O cña h×nh cÇu n»m trªn ®ûêng cao AO1. XÐt tam gi¸c vu«ng AO1B
cã AO1 lµ ®ûêng cao, AB lµ c¹nh cña tø diÖn, O lµ t©m cña h×nh cÇu. OE lµ b¸n kÝnh h×nh cÇu. DÔ thÊy E lµ trung
®iÓm cña AB (h×nh cÇu tiÕp xóc víi c¸c c¹nh cña tø diÖn t¹i trung ®iÓm cña chóng). Tam gi¸c AEO vµ AO1B ®ång
d¹ng, do ®ã cã:
OE
AE
=
; O1 B =
O1 B
AO1
AO1 = AB2 - O1 B2 =

Do ®ã : R =

AE . O1 B
=
AO1

a
3

; AE =

a2 a
3

.

a
;
2

a 6
a2
.
=
3
3
a
3
a 2
.
.
=
2
4
a 6

2) Theo c«ng thøc Hªr«ng vÒ diÖn tÝch cña tam gi¸c ta cã:
1

 a + b + c a + b - c a - b + c b + c - a 2
S = (
) ; (1)
)(
)(
)(
2
2
2
2


tÊt c¶ c¸c thõa sè ®Òu dû¬ng (tæng hai c¹nh cña mét tam gi¸c bao giê còng lín h¬n c¹nh thø ba), v× thÕ ta ¸p dông bÊt
®¼ng thøc C«si (n = 3) cho tÝch (a + b - c)(a - b + c)(b + c - a).

________________________________________________________________________________
§Æt x = a + b - c ; y = a + c - b ; z = b + c - a ta cã: xyz £

(x + y + z) 3
.
27

Do ®ã : 4S = (a + b + c)(a + b - c)(a - b + c)(b + c - a)

£

£ (a + b + c)

(a + b + c) 2
(a + b + c) 3
.
=
27
3 3

BiÕt (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac £
£ a2 + b2 + c2 + (a2 + b2) + (b2 + c2) + (c2 + a2) = 3(a2 + b2 + c2),
vËy 4S £

(a + b + c) 2
3 3

3(a 2 + b 2 + c 2 )
3 3

DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi a = b = c.

=

a 2 + b2 + c2
3

hay

2
2
2
a + b + c ³ 4S 3.

________________________________________________________________________________

C©u I.
y=3x 2 − 6x + 2a

Cho hµm sè

víi -2 £ x £ 3. X¸c ®Þnh tham sè a ®Ó gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
C©u II.
1) Chûáng minh r»ng nÕu mét trong hai ®iÒu kiÖn sau ®©y ®ûîc tháa m·n, th× ABC lµ tam gi¸c ®Òu :
a) 3S = 2R 2 (sin 3 A + sin 3 B + sin 3 C);
b) b + c =

a
+ ha 3 .
2

2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
tgx + tg 2 x + tg 3 x + cot gx + cot g 2 x + cot g 3 x = 6.
C©u III.
1) C¸c tham sè a, b ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó phû¬ng tr×nh sau cã nghiÖm :
x 2 + 5 = 2(x - 2cos(ax + b)).
2

2) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh
x
- 2
x +1

x +1
> 3.
x

C©u IVa.
1) Chûáng táhµm
F(x) =

 x2
x2
 ln x −
4
2
0

khi x〉 0
Khi x=0

________________________________________________________________________________

lµ mét nguyªn hµm cña hµm sè
f(x)

=

 x ln x khi x > 0

khi x = 0.
o

2) Víi hµm y = f(x) ë trªn, h·y tÝnh diÖn tÝch h×nh ch¾n bëi ®å thÞ hµm y = f(x) vµ ®o¹n [0 ;1] cña trôc Ox, biÕt ®¬n
vÞ ®é dµi trªn Ox b»ng 2cm, vµ ®¬n vÞ ®é dµi trªn trôc Oy b»ng 3cm.
C©u Va.
H·y x¸c ®Þnh gãc nhän t¹o bëi ®ûêng th¼ng
 x + 4y − 2z + 7 = 0

 3x + 7y − 2z = 0
víi mÆt ph¼ng
3x + y - z + 1 = 0.
C©u IVb.
Trªn nûãa ®ûêng trßn ®ûêng kÝnh AB = 2R, lÊy mét ®iÓm C tïy ý. KÎ CH ^ AB (H thuéc ®o¹n AB). Gäi I lµ trung

®iÓm cña CH. Trªn mét nûãa ®ûêng th¼ng It vu«ng gãc t¹i I víi mÆt ph¼ng (ABC), lÊy ®iÓm S sao cho ASB = 90 0 .
1) Chûáng minh r»ng khi C ch¹y trªn nûãa ®ûêng trßn ®· cho, th× mÆt ph¼ng (SAB) kh«ng ®æi.
2) §Æt AH = x. TÝnh thÓ tÝch V cña tûá diÖn SABC. Víi gi¸ trÞ nµo cña x, th× V ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt ?
3) Chûáng minh r»ng khi C ch¹y trªn nûãa ®ûêng trßn ®· cho, th× t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tûá diÖn SABI ch¹y trªn mét
®ûêng th¼ng cè ®Þnh.

________________________________________________________________________

C©u I.
Trªn h×nh vÏ, ta vÏ ®å thÞ hµm sè:
f(x) = 3x2 - 6x + 2a - 1 (-2 £ x £ 3) trong 4 trûúâng hîp:
I) f(1) ³ 0;
II) f(-2) = -f(1) = H;
III) f(-2) > H > -f(1) > 0;
IV) f(-2) < H.
Dùa vµo ®å thÞ, dÔ thÊy r»ng hµm
y =|f(x)| sÏ ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt nhû sau:
f(- 2) (trûúâng hîp I)




H

(trûúâng hîp II)

f(- 2) (trûúâng hîp III)
- f(1) (trûêng hîp IV).

Còng tõ ®ã thÊy r»ng ®Ó fmax ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt, ta cÇn chän a sao cho x¶y ra trûúâng hîp II.
Ta cã : f(-2) = 2a + 23;
-f(1) = -(2a - 4);
H = f(-2) = -f(1) Û 2a + 23 = - (2a - 4) Û a = C©u II. 1) a) Û

19
.
4

1
3abc
(a3 + b3 + c3) Û 3abc = a3 + b3 + c3.
= 2R 2 .
3
4R
8R

Theo bÊt ®¼ng thøc C«si ta cã:
a3 + b3 + c3 ³ 3abc.

________________________________________________________________________________
DÊu b»ng x¶y ra khi a = b = c. VËy ABC ®Òu.
b) Û b + c =

a
+
2

3bsinC Û

1
sinB + sinC = sinA +
2
Û sinB + sinC =

1
3sinBsinC Û sinB + sinC = sin(B + C) +
2

1
[sinBcosC + sinCcosB] +
2

3sinBsinC

3sinBsinC

π 
π
3
3
 cosC

 cosB


ÛsinB 1 sinC + sinC 1 sinB = 0 Û sinB1 - sin(C + ) + sinC 1 - sin(B + ) = 0





6 

6 
2
2
2
2
sin(C + π ) = 1

3

⇔
π
sin( B + ) = 1

6

C = π

3

π
B =

3

2) §Æt tgx + cotgx = t(|t| ³ 2) th× sÏ cã:
tg2x + cotg2x = (tgx + cotgx)2 - 2 = t2 - 2;
tg3x + cotg3x =(tgx + cotgx)3 - 3tgxcotgx (tgx + cotgx) = t3 - 3t.
VËy ta cã phû¬ng tr×nh: t + (t2 - 2) + (t3 - 3t) = 6
hay t3 + t2 - 2t - 8 = 0 Û (t - 2) (t2 + 3t + 4) = 0 Û t = 2.
Sau ®ã gi¶i phû¬ng tr×nh: tgx + cotgx = 2 sÏ ®ûîc mét hä nghiÖm lµ: x =
C©u III. 1) ViÕt l¹i phû¬ng tr×nh ®· cho:
x2 - 2x + 5 = - 4cos(ax + b) Û (x - 1)2 + 4 = - 4cos(ax + b) .(1)
Ta cã:(x - 1)2 + 4 ³ 4 ³ - 4cos(ax + b).
V× thÕ x lµ nghiÖm cña (1) khi vµ chØ khi x lµ nghiÖm cña hÖ:

π
+ kπ (k Î Z).
4

________________________________________________________________________________
( x − 1) + 4 = 4

−4 cos( ax + b) = 4
2

Û

x = 1

cos( ax + b) = −1

x = 1
⇔
cos( a + b) = −1
VËy a + b = π + 2kπ (k Î Z).
2) §iÒu kiÖn :
§Æt t =

x +1
≥ 0 Û x ≤ -1 hoÆc x > 0.
x

x +1
th× t ≥ 0 vµ sÏ ®Õn :
x

1
- 2t - 3 >0 Û 2t3 + 3t2 - 1 < 0 Û (t + 1)(2t2 + t - 1) < 0
2
t
1
Û 2(t + 1)2  t -  < 0.

2
1
Do t > 0 nªn ta ®ûîc : 0 < t < . Tõ ®ã : 0 <
2
Gi¶i hÖ nµy, ta sÏ ®ûîc : -

4
< x < - 1.
3

x +1
1
x +1
1
< .
< Û0 <
x
4
x
2

________________________________________________________
C©u IVa.

x2 1 x
. − = x ln x .
2 x 2
F(x) − F(0)
x
x
b) x = 0 : lim
= lim  ln x −  =
x−0
4
x→0 +
x→0 +  2

1) a ) x > 0 : F'(x) = xlnx +

XÐt x ∈ (0 ; 1 ]. Khi ®ã

1
x
x
x
≤ ln x .
ln x − ≤ − . MÆt kh¸c dÔ chøng minh ®−îc r»ng : −
2
4
4
x

Tõ ®ã ta cã :
x
x
 −1  x x
x
 − 4 ≤ 2 ln x − 4 ≤ − 4 ( *)
 x

Cho x → 0 + vµ chó ý ®Õn(*) ta ®−îc :

x
x
lim  ln x −  = 0 .
+ 2
4
x→0 

Suy ra : F'(0) = f (0).
1

 −x2
x2 
ln x +

 2
4 

2) S = ∫ | x ln x | dx = 
0

1
4

1
0

=

1
.
4

3
2

VËy diÖn tÝch cÇn tÝnh S = .2cm.3cm = cm2 .
C©u Va. §−êng th¼ng
x + 4y − 2z + 7 = 0,
(d) : 
3x + 7y − 2z = 0

cã vect¬ chØ ph−¬ng

G
u = (6; −4; −5)

MÆt ph¼ng (P)
3x + y − z + 1 = 0

cã vect¬ ph¸p tuyÕn

G
n = (3; 1; − 1) .
G
G
Do vËy gãc α ( 0 ≤ α ≤ π) gi÷a c¸c vect¬ u vµ n ®−îc x¸c ®Þnh bëi
GG
u.n
19
.
cos α = G G =
| u | . | n | 11 7

Gãc hän β t¹o bëi ®−êng th¼ng (d) víi mÆt ph¼ng (P) b»ng β =
Tõ kÕt qu¶ trªn, suy ra
sin β =| cos α |=
C©u IVb.

1) V× I lµ trung ®iÓm cña CH nªn SH = SC.

19
11 7

,

π
−α .
2

________________________________________________________
n = 60o . Gãc ph¼ng nhÞ diÖn c¹nh AB kh«ng
L¹i do CH = SH nªn tam gi¸c SHC ®Òu ⇒ HSC
®æi, (ABC) cè ®Þnh ⇒ (SAB) kh«ng ®æi.

2) SABC =

S

AC.CH
= R (2R − x)x ;
2
3
3
.
SI = CH
= (2R − x)x.
2
2

VËy
1 R
VSABC = .
(2R − x)x.3x(2R − x)
3 2
R 3
=
x(2R − x)
6

H
O

B

A

I
C

Tõ ®ã VSABC lín nhÊt ⇔ x = R.
3) Gi¶ sö ω lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn SABI. Khi ®ã ω ph¶i c¸ch ®Òu ba ®iÓm S, B, A.
Suy ra ω ph¶i thuéc ®−êng th¼ng d ⊥ (SAB) vµ qua t©m O cña ®−êng trßn ngo¹i tiÕp ∆SAB.
n = 90o nªn t©m O nµy lµ trung ®iÓm cña AB. Theo chøng minh trªn th× (SAB) cè ®Þnh,
V× BSA
vËy (d) cè ®Þnh.

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Cho hµm sè y =

4 + mx - 3x 2
.
4x + m

Víi nhûäng gi¸ trÞ nµo cña m th× tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é x = 0 vu«ng gãc víi tiÖm cËn ?
2) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ h sao cho phû¬ng tr×nh
X 4 + hx 3 + x 2 + hx + 1 = 0
cã kh«ng Ýt h¬n hai nghiÖm ©m kh¸c nhau.
C©u II.
1) X¸c ®Þnh a ®Ó phû¬ng tr×nh sau cã nghiÖm.
sin 6 x + cos 6 x = a | sin2x| .
2) T×m nh÷ng ®iÓm cùc ®¹i cña hµm sè
y = 3 sinx + cosx +

2x + 3
.
2

C©u III.
1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh
(x - 3) x 2 - 4 £ x 2 - 9.
2) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè
y = x- 2 + 4- x .
Sûã dông kÕt qu¶ ®· t×m ®ûîc ®Ó gi¶i phû¬ng tr×nh
2
x - 2 + 4 - x = x - 6x + 11.

_______________________________________________________________

C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trûåc chuÈn Oxy, cho hä ®ûêng cong phô thuéc tham sè m, cã phû¬ng tr×nh :
F(x, y) = x 2 + y 2 - 2m(x - a) = 0,
trong ®ã a lµ mét sè dû¬ng cho trûúác (cè ®Þnh).
1) Víi gi¸ trÞ nµo cña m, phû¬ng tr×nh trªn lµ phû¬ng tr×nh cña ®ûêng trßn ? Ta kÝ hiÖu (C ) lµ ®ûêng trßn øng víi gi¸
trÞ cña m.
m

2) Chûáng tá r»ng ®o¹n th¼ng nèi ®iÓm O (gèc täa ®é) víi ®iÓm A(2a, 0) lu«n lu«n c¾t ®ûêng trßn (C ).
m

3) Chûáng minh r»ng tån t¹i mét ®ûêng th¼ng lµ trôc ®¼ng phû¬ng cho tÊt c¶ c¸c ®ûêng trßn (C ).
m

C©u IVb. Trong mÆt ph¼ng (P), cho h×nh vu«ng ABCD c¹nh 2a. Trong mÆt ph¼ng ®i qua AB vµ vu«ng gãc víi (P), dûång
tam gi¸c ®Òu ABE. LÊy M lµ mét ®iÓm thay ®æi trªn ®o¹n AB, ®Æt BM = x. Tûâ E kÎ ®ûêng vu«ng gãc EN víi MC (N
thuéc ®ûêng th¼ng MC). Gäi F, O theo thø tûå lµ trung ®iÓm cña AB, CE.
1) T×m tËp hîp ®iÓm N khi M di chuyÓn trªn ®o¹n AB.
2) TÝnh ®é dµi ®o¹n MO theo a vµ x.
3) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ lín nhÊt cña MO.

___________________________________________________________________
C©u I.

1) y' =

−12x2 − 6mx + m 2 − 16
(4x + m)2

; y'(0) =

m2 − 16
m2

(m ≠ 0) .

Muèn tiÕp tuyÕn t¹i x = 0 vu«ng gãc víi tiÖm cËn ®øng th× y' (0) = 0 ⇒ m2 − 16 = 0 ⇒ m = ± 4.
3
4

TiÖm cËn xiªn cã hÖ sè gãc k = − . Muèn tiÕp tuyÕn t¹i x = 0 vu«ng gãc víi tiÖm cËn xiªn th×
k. y' (0) = −1 ⇒ k.

m2 − 16
m2

= −1 ⇒

3 m2 − 16
= 1,
.
4 m2

ph−¬ng tr×nh nµy v« nghiÖm.
VËy tiÕp tuyÕn t¹i x = 0 chØ vu«ng gãc víi tiÖm cËn ®øng khi m = ± 4.

2) XÐt ph−¬ng tr×nh :
x 4 + hx3 + x2 + hx + 1 = 0 .
1
x

§Æt t = x + (*) (| t |≥ 2)
th× sÏ cã ph−¬ng tr×nh
t 2 + ht − 1 = 0

Ph−¬ng tr×nh nµy lu«n cã hai nghiÖm t1, t 2 tháa m·n t1 < 0 < t 2 .
§Ó cã kh«ng Ýt h¬n hai nghiÖm ©m kh¸c nhau th× cÇn vµ ®ñ lµ t1 < −2 (do (*)). §iÒu ®ã dÉn ®Õn f(−2) < 0 ⇔ h
>

3
.
2

(§Æt f(t) = t 2 + ht − 1)
C©u II.

1) sin6 x + cos6 x = (sin2 x)3 + (cos2 x)2 =
= (sin2 x + cos2 x)3 − 3sin2 x cos2 x(sin2 x + cos2 x) =
3
= 1 − 3sin2 x cos2 x = 1 − sin2 2x .
4

§Æt t = sin2x, | t | = | sin2x| ≤ 1, ta ®−îc :
3t 2 + 4a | t | −4 = 0

⇒ a=

4 − 3t 2
víi | t | ≤ 1 .
4|t|

(1)

Hµm sè (1) lµ hµm ch½n. §å thÞ ®èi xøng qua trôc Oy.
1
, vËy ®−êng th¼ng y = a chØ c¾t ®å thÞ hµm sè
4
1
trong [−1 ; 1] khi a ≥ .
4
1
VËy khi a ≥ th× ph−¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm.
4
2) y' = 3 cosx − sin x + 1 .

y (1) =

§Ó hµm sè cã cùc ®¹i, cùc tiÓu th× ph−¬ng tr×nh y' = 0

(| t |≤ 1)

___________________________________________________________________
ph¶i cã nghiÖm ⇒

3 cosx − sin x + 1 = 0

1
3
1
sin x −
cosx =
2
2
2
π
π
π 1
π

⇔ cos sin x − sin cosx = sin  x −  = = sin
3
3
3 2
6

π π
π
⇒ x1 = + + 2kπ = + 2kπ
3 6
2
π 5π

x2 = +
+ 2kπ =
+ 2kπ

3 6
2
y" = − 3 sin x − cosx

π
2


π
2


⇒ y"(x1 ) = − 3 sin  + 2kπ  − cos  + 2kπ  = − 3 < 0 .
VËy t¹i x1 =

π
+ 2kπ hµm sè ®¹t cùc ®¹i :
2
y(x1 ) =

3 + 2 2 π(1 + 4k)
+
víi k ∈ Z
2
2

(y"(x2 ) = 3 > 0 ⇒ t¹i x2 hµm sè ®¹t cùc tiÓu).
C©u III.
13
, x ≥ 3.
6
2) y = x − 2 + 4 − x

1) §¸p sè x ≤ −

(Chó ý r»ng y ≥ 0, 2 ≤ x ≤ 4)
⇔ y2 = x − 2 + 4 − x + 2 (x − 2)(4 − x) = 2 + 2 (x − 2)(4 − x) ,

V× (x − 2) + (4 − x) = 2 nªn (x − 2)(4 − x) sÏ ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi x − 2 = 4 − x ⇒ x = 3 ;
x−2+4−x
y2 = 2 + 2 (x − 2)(4 − x) ≤ 2 + 2 
=4.
2

VËy 0 ≤ y ≤ 2 ; tøc lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè lµ 2 vµ ®¹t t¹i x = 3.
Ph−¬ng tr×nh x − 2 + 4 − x = x2 − 6x + 11 t−¬ng ®−¬ng víi x − 2 + 4 − x = (x − 3)2 + 2 .
VÕ tr¸i lu«n ≤ 2, cßn vÕ ph¶i lu«n ≥ 2 nªn ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm th× ph¶i cã
 x − 2 + 4 − x = 2

2
(x − 3) + 2 = 2

tháa m·n ®iÒu kiÖn 2 ≤ x ≤ 4.
VËy x = 3 lµ nghiÖm duy nhÊt cña ph−¬ng tr×nh.

x =3

________________________________________________________________________________
C©u Iva.
1) x2 + y2 - 2m (x - a) = 0 Û (x - m)2 + y2 = m(m - 2a).
§Ó cã phû¬ng tr×nh ® êng trßn C m (t©m (m ; 0)), ph¶i cã
m(m - 2a) > 0 Û

m<0
m > 2a

2) Ta tÝnh phû¬ng tÝch cña c¸c ®iÓm O, A ®èi víi ®ûêng trßn Cm:

PO/C = F (0, 0) = 2ma,
m

PA/C = F(2a, 0) = 2a(2a - m) ,
m

Þ PO/C × PA/C = 4a2m(2a - m) < 0 (v× m < 0, m > 2a).
m

m

VËy trong hai ®iÓm O, A, cã mét ®iÓm n»m trong vµ mét ®iÓm n»m ngoµi Cm, thµnh thö ®o¹n OA c¾t Cm.
3) LÊy hai ®ûêng trßn Cm vµ Cm bÊt k× (m1 ¹ m2).
1

2

Trôc ®¼ng phû¬ng cña hai ®ûêng trßn nµy cã phû¬ng tr×nh
F m (x, y) = F m (x, y)
1

2

Þ x2 + y2 - 2m1 (x - a) = x2 + y2 - 2m2 (x - a)
Þ 0 = 2 (m1 - m2) (x - a) Û x = a.
§ûêng th¼ng x = a kh«ng phô thuéc m : nã lµ trôc ®¼ng phû¬ng cho tÊt c¶
c¸c ®ûêng trßn Cm .
C©u IVb. 1) Ta cã EF ^ P. Theo ®Þnh lÝ ba ®ûêng vu«ng gãc : FN ⊥ MC.
FC lµ ®o¹n th¼ng cè ®Þnh.
Gäi I lµ ch©n ®ûêng vu«ng gãc kÎ tõ F xuèng AC, ta cã EI ^ AC (theo ®Þnh lÝ
ba ®ûêng vu«ng gãc).

________________________________________________________________________________
Khi ®iÓm M vÏ nªn ®o¹n AB, tËp hîp ®iÓm N lµ cung BNFI cña ®ûêng
trßn ®ûêng kÝnh FC cè ®Þnh.
2) MO lµ trung tuyÕn trong tam gi¸c ECM:
MO2 =

2(EM 2 + MC2 ) - EC2
;
4

EM2 = FM2 + EF2 = (a - x)2 + 3a2 = x2 - 2ax + 4a2; MC2 = 4a2 + x2 ;
EC2 = EB2 + BC2 = 4a2 + 4a2 = 8a2.
Tõ®ã,tacãMO2 = x2 - ax + 2a2
Þ MO = x2 - ax + 2a 2 .
3) Gäi K lµ trung ®iÓm cña FC. Ta cã : OK//EF,
OK =

EF
a 3
;
=
2
2

OM 2 = OK 2 + MK 2 (v× OK ⊥ (P) Þ OK ⊥ KM) . MK nhá nhÊt khi MK⊥ FB.
Lóc ®ã MK//BC vµ x =

OMmin =

a
;
2

3a 2
a 7
.
+ a2 =
4
2

L¹i cã MK ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi M trïng víi A tøc lµ x = 2a.
OMmax = 2a.

________________________________________________________________________________

C©u I. Cho hµm sè
y=-

x 2cosα + 2xsinα + 1
.
x + 2

1) Kh¶o s¸t sûå biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè khi α = 0.
2) X¸c ®Þnh α ®Ó ®ûêng trßn cã t©m ë gèc täa ®é vµ tiÕp xóc víi tiÖm cËn xiªn cña ®å thÞ hµm sè cã b¸n kÝnh lín
nhÊt.
C©u II. 1) T×m tæng tÊt c¶ c¸c nghiÖm x cña phû¬ng tr×nh
2cos 2 x + cot g 2 x =

sin 3 x + 1
sin 2 x

tháa m·n ®iÒu kiÖn : 2 £ x £ 40.
2) T×m x ®Ó phû¬ng tr×nh
log 2 (a 2 x 3 - 5a 2 x 2 +

6 - x) = log 2

+ a2

(3 -

x - 1)

®ûîc nghiÖm ®óng víi mäi a.
C©u III. 1) C¸c sè a, b, c, d theo thûá tûå ®ã lËp thµnh mét cÊp sè céng. Chûáng minh r»ng nÕu lÊy sè m sao cho
2m ³ |ad - bc|, th× ta cã víi mäi x
(x - a)(x - b)(x - c)(x - d) + m 2 ³ 0.
2) a, b, c lµ c¸c ®é dµi c¹nh cña mét tam gi¸c. Chûáng minh r»ng
x 2cosα + 2xsinα + 1
.
x + 2
b
c
a
c
b
a
+
+
< 1.
b
c
a
c
b
a

________________________________________________________________________________

C©u IVa.
T×m hä nguyªn hµm cña hµm sè f(x) =

sin(α + x)
.
cos 2 x

C©u Va.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trûåc chuÈn xOy, cho hä ®ûêng trßn (C ) cã phû¬ng tr×nh
m

(C ) : x 2 + y 2 - (m - 2)x + 2my - 1 = 0.
m

1) T×m tËp hîp t©m c¸c ®ûêng trßn (C ).
m

2) Chûáng tá r»ng khi m thay ®æi, c¸c ®ûêng trßn (C ) ®Òu ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.
m

3) Cho m =-2 vµ ®iÓm A(0, -1). ViÕt phû¬ng tr×nh c¸c tiÕp tuyÕn cña ®ûêng trßn (C ) kÎ tûâ ®iÓm A.
-2

C©u IVb.
Cho tûá diÖn SABC cã c¸c mÆt SBC vµ ABC lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh a, vµ SA = a 2.
1) TÝnh b¸n kÝnh h×nh cÇu ngo¹i tiÕp tûá diÖn SABC.
2) Gäi O lµ trung ®iÓm c¹nh BC. KÐo dµi AO mét ®o¹n OD = OA. TÝnh c¸c c¹nh cña tûá diÖn SBCD.
o

3) Qua D dûång mÆt ph¼ng (R) song song víi BC sao cho gãc nhän t¹o bëi BD vµ (R) b»ng 30 . TÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn
do (R) c¾t tûá diÖn SBCD.

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) B¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
2) Hµm sè ®· cho cã thÓ viÕt dûúái d¹ng:
y = - xcosα + 2(cosα - sinα) -

4(cosα - sinα) + 1
.
x + 2

§iÒu kiÖn ®Ó ®å thÞ hµm sè cã tiÖm cËn xiªn lµ 4(cosα - sinα) + 1 ¹ 0 vµ cosα ¹ 0.
Phû¬ng tr×nh tiÖm cËn xiªn lµ y = - xcosα + 2(cosα - sinα).
TiÖm cËn xiªn cña ®å thÞ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm A(0 , 2(cosa - sina)) vµ c¾t trôc hoµnh t¹i
®iÓm B (2(1 - tga) , 0). Kho¶ng c¸ch tõ gèc täa ®é ®Õn tiÖm cËn xiªn (chÝnh lµ b¸n kÝnh
®ûêng trßn cã t©m ë gèc täa ®é vµ tiÕp xóc víi tiÖm cËn xiªn) lµ h = OH :
h=

=

OA . OB
=
AB

|4(cosα - sinα )(1 - tgα )|
4[(cosα - sinα ) 2 + (1 - tgα) 2 ]

2(cosα - sinα ) 2
1 

|cosα | (cosα - sinα ) 2 1 +

cos 2 α 

= 2 2

=

(tgα - 1) 2
(tgα - 1) 2
1 - sin2α
.
=2 2
=
2
2(tg 2α + 2)
tg 2α + 2
cos2α + 3

§ûêng trßn t©m ë gèc täa ®é vµ tiÕp xóc víi tiÖm cËn xiªn cã b¸n kÝnh lín nhÊt khi h lín nhÊt.
§Æt tgα = t, ta cã h = 2

(t - 1) 2
.
t2 + 2

h ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi vµ chØ khi f(t) =

f’(t) =

(t - 1) 2
®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.
t2 + 2

2(t - 1)(t + 2)
; f’(t) = 0 Û t = - 2 hoÆc t = 1.
(t 2 + 2) 2

LËp b¶ng biÕn thiªn ta thÊy f(t) ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi t = - 2 vµ gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã b»ng f(- 2) =

Khi ®ã tgα = - 2 = tgϕ víi -

π
< ϕ < 0.
2

VËy α = ϕ + kπ ; k = 0, ± 1, ± 2,...

3
vµ hmax = 6.
2

________________________________________________________________________________
C©u II. 1) Ta viÕt phû¬ng tr×nh dûúái d¹ng
2cos2x + cotg2x = sinx + 1 + cotg2x
Û 2(1 - sin2x) = sinx + 1 Û (2sinx - 1) (sinx + 1) = 0.
Gi¶i 2sinx - 1 = 0 ta cã x1 =

π

+ 2kπ; x2 =
+ 2kπ.
6
6

Víi x1 c¸c nghiÖm tháa m·n 2 £ x £ 40 øng víi k = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.
TÝnh theo c¸ch t×m tæng cña cÊp sè céng cã sè h¹ng ®Çu lµ 13p/6, sè h¹ng cuèi lµ 73p/6, c«ng sai lµ 2p ; ta cã:
Tæng c¸c nghiÖm x cña hä x1 tháa m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n lµ 43p
Tû¬ng tù, tæng c¸c nghiÖm x cña hä x2 tháa m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n lµ 35p.
Gi¶i sinx + 1 = 0 ta cã hä x3 =


+ 2mπ (m Î Z).
2

Tû¬ng tù, tæng c¸c nghiÖm thuéc hä ®ã tháa m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n lµ 39π.
KÕt qu¶ : Tæng tÊt c¶ c¸c nghiÖm x cña phû¬ng tr×nh ®· cho tháa m·n 2 £ x £ 40 lµ
43π + 35π + 39π = 117π.
2) Víi a = 0, ta cã:
log2( 6 - x) = log 2 (3 - x - 1).
6-x>0

§iÒu kiÖn :

Û 1 £ x < 6.

x-1³0
3- x - 1>0
Ta cã 6 - x = 3 -

x - 1.

(1)

Víi ®iÒu kiÖn trªn , ta cã
(1) Û x - 1 +

6 - x = 3 Û (x - 1)(6 - x) = 2

________________________________________________________________________________
Û x2 - 7x + 10 = 0 Û x1 = 2 hoÆc x2 = 5.
Víi x1 = 2, ta cã log2(2 - 12a2) = log 2+a2 2 kh«ng ®óng víi mäi gi¸ trÞ cña a
Ch¼ng h¹n khi a2 =

1
vÕ tr¸i b»ng 0 cßn vÕ ph¶i b»ng log2+(1/12) 2 ¹ 0.
12

Víi x2 = 5, ta cã log2(125a2 - 125a2 + 1) = log 2+a2 1 ®óng víi mäi a.KÕt luËn : x = 5.
C©u III. 1) V× a, b, c, d lËp thµnh mét cÊp sè céng, ta cã: a + d = b + c.
BiÕn ®æi : (x - a) (x - b) (x - c) (x - d) + m2 = [x2 - (a + d)x + ad] [x2 - (b + c)x + bc] + m2 =
= (t + ad) (t + bc) + m2= t2 + (ad + bc)t + m2 + adbc = f(t)
(víi t = x2 - (a + d)x = x2 - (b + c)x).
XÐt tam thøc bËc hai f(t). Ta thÊy khi lÊy m sao cho
2m ³ | ad - bc |, ta cã 4m2 ³ (ad - bc)2
MÆt kh¸c, biÖt thøc

∆ = (ad + bc)2 - 4m2 - 4abcd = (ad - bc)2 - 4m2.

Do ®ã ∆ £ 0, f(t) = t2 + (ad + bc)t + m2 + abcd ³ 0 víi mäi t.
§ã lµ ®iÒu ph¶i chøng minh.
2) Gäi A lµ vÕ tr¸i cña bÊt ®¼ng thøc ®· cho. Ta cã
c2 - a 2
b 2 - c2
a 2 - b2
A =
=
+
+
ca
bc
ab


1
|c(a 2 - b2 ) + a(b2 - c2 ) + b(c2 - a 2 )| =
abc
|(a - b)(b - c)(c - a)|
.
=
abc

=

V× a, b, c lµ c¸c ®é dµi c¹nh cña mét tam gi¸c, nªn
| a - b | < c, | b - c | < a, | c - a | < b ; suy ra A < 1.

____________________________________________________
C©u IVa.
Nguyªn hµm I = ∫

sin α cosx + sin x cos α
2

dx = sin α

cos x
 x π  cos α
= sin α ln tg  +  +
+C
 2 4  cosx

dx

sin x

∫ cosx + cos α ∫ cos2 xdx

C©u Va.
1) x2 + y2 − (m − 2)x + 2my − 1 = 0 .
Ta cã :
B2 + C 2 − 4AD = (m − 2)2 + (2m)2 + 4 > 0

víi mäi m nªn ph−¬ng tr×nh nµy lµ ph−¬ng tr×nh cña ®−êng trßn thùc.
Täa ®é t©m I cña ®−êng trßn lµ :
m−2

x = a = 2
⇒ 2x + y + 2 = 0

2m
y = b = −
= −m

2

VËy tËp hîp t©m I lµ ®−êng th¼ng 2x + y + 2 = 0.
2) Ph-¬ng tr×nh cña ®-êng trßn cã thÓ viÕt l¹i d-íi d¹ng : (x − 2y)m = x2 + y2 + 2x − 1 .
VËy täa ®é c¸c ®iÓm cè ®Þnh mµ ®−êng trßn ®i qua lµ nghiÖm cña hÖ :

x − 2y = 0
x2 + y2 + 2x − 1 = 0

x = −2
y = −1

⇒ 

x = 2 / 5
y = 1/ 5

hoÆc 

Nh− vËy c¸c ®−êng trßn nµy ®Òu ®i qua hai ®iÓm cè ®Þnh khi m thay ®æi :
A1 (−2, −1) hoÆc B1 (2/5, 1/5)

3) Khi m = −2, ®−êng trßn cã ph−¬ng tr×nh lµ
x2 + y2 + 4x − 4y − 1 = 0

cã t©m Ι(−2, 2) vµ b¸n kÝnh R = 3.
§−êng th¼ng (∆) ®i qua A(0, −1) vµ kh«ng song song víi trôc tung cã ph−¬ng tr×nh lµ
y + 1 = kx hay kx − y − 1 = 0.
Kho¶ng c¸ch tõ (∆) ®Õn I lµ
d=

−2k − 2 − 1
k2 + 1

=

−2k − 3
k2 + 1

.

§Ó (∆) tiÕp xóc víi ( C −2 ) th× :
d=R⇔

−2k − 3
k2 + 1

= 3 ⇔ k = 0, k =

VËy c¸c tiÕp tuyÕn víi ®−êng trßn (C −2 ) xuÊt ph¸t tõ A(0, −1) lµ

12
.
5

____________________________________________________
∆1 : y + 1 = 0,

∆ 2 : 12x − 5y − 5 = 0.
C©u IVb.

1) Theo gi¶ thiÕt
n = 90o .
CS = CA = a, SA = a 2 ⇒ SCA
n = 90o . VËy R = SA = a 2 .
T−¬ng tù SBA

2

2

n = 90 ⇒
2) V× OS = OA nªn DSA
o

⇒ SD =

AD 2 − SA 2 = (a 3)2 − (a 2)2 = a

ABCD lµ h×nh thoi ⇒ BD = CD = a.
VËy SBCD lµ tø diÖn ®Òu c¹nh a.
3) ThiÕt diÖn lµ tam gi¸c DMN cã MN // BC.
H¹ OK ⊥ DJ ; v× OK ⊥ MN (OK ∈ (SAD) ⊥ BC,
BC // MN) ⇒ OK ⊥ (DMN). TÞnh tiÕn OK ®Ó O trïng
víi B. Khi ®ã E lµ h×nh chiÕu cña B trªn thiÕt diÖn
n = 30o ⇒ BE = OK = a
⇒ BDE

2

n =β.
n = α , JDO
§Æt JOD
¸p dông ®Þnh lÝ hµm sè sin ta cã
DJ
JO
DO
=
=
(*)
sin α sin β sin(α + β)

(v× sin(180o − α − β) = sin(α + β)).
2 2
OK
1
OH 1
2
=
= ⇒ sin α =
(α nhän), sin β =
⇒ cos β =
(β nhän).
3
3
OD
OS 3
3
3a 2
3a 3
ThÕ vµo (*), ta ®−îc DJ =
, OJ =
.
5
10
SJ
SO − JO 2a
= BC.
=
Tõ ®ã : MN = BC.
SO
SO
5

Ta cã cos α =

V× MN ⊥ (SAD) ⇒ MN ⊥ DJ ⊂ (SAD) nªn DJ lµ ®−êng cao thiÕt diÖn. VËy
1
1 2a 3a 2 3a 2 2
S td = MN.DJ = .
.
=
2
2 5
5
25

f'(x) = 0 ⇔ x n −1 = (c − x)n −1 (1)
§Ó gi¶i ph−¬ng tr×nh (1) ta xÐt 2 tr−êng hîp : n ch½n vµ n lÎ.

________________________________________________________________________________

C©u I.
1) Cho hµm sè
f(x) = 3 cos 4 x − 5 cos 3x − 36 sin 2 x − 15 cos x + 36 + 24a − 12a 2 .
Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× f(x) > 0 víi mäi x ?
2) X¸c ®Þnh tham sè a ®Ó hÖ ph ¬ng tr×nh sau cã nghiÖm :
 x +1 + y + 2 = a

 x + y = 3a
C©u II.
1) Tam gi¸c ABC cã c¸c c¹nh víi ®é dµi a, b, c, vµ cã diÖn tÝch S. §ûêng trßn néi tiÕp cña tam gi¸c tiÕp xóc víi c¸c
c¹nh ë A’, B’, C’ (®èi diÖn víi c¸c ®Ønh A, B, C). Tam gi¸c A’B’C’ cã c¸c c¹nh a’, b’, c’, vµ diÖn tÝch S’. Chûáng minh
c¸c ®¼ng thûác sau :
i)

a'
b'
C
A
B
+
= 2sin sin
+ sin ;
a
b
2
2
2

ii)

S'
A
B
C
= 2 sin sin sin .
S
2
2
2

2) Chøng minh r»ng víi mäi x, ta ®Òu cã

cos3x + asin3x + 1
≤ 1 +
cos3x + 2

1 + 3a 2
.
3

C©u III. Cho a, b, c, d > 0. Chûáng minh r»ng
1<

a
b
c
d
+
+
+
< 2.
a+b+c b+c+d c+d+a d+a+b

________________________________________________________________________________

C©u IVa.
Cho f lµ mét hµm liªn tôc trªn [0 ; 1]. Chøng minh r»ng
π

π/ 2

f(sinx) dx = 2

0

f(sinx) dx.

0

C©u Va.
Cho parabol

P) :

y 2 = 2px

vµ ®ûêng th¼ng
(D) :2mx - 2y - mp = 0.
Gäi M’, M’’ lµ c¸c giao ®iÓm cña (P) vµ (D). Chûáng tá r»ng ®ûêng trßn ®ûêng kÝnh M’M’’ tiÕp xóc víi ®ûêng chuÈn
cña parabol (P).
C©u IVb.
Cho h×nh l¨ng trô ®ûáng ABC.A1 B1 C1 (®¸y lµ tam gi¸c ®Òu), c¹nh ®¸y b»ng a, ®ûêng cao b»ng h. M lµ mét ®iÓm n»m
trªn ®ûêng chÐo AB1 cña mÆt ABB1 A1 sao cho AM : MB1 = 5 : 4. Gäi (a) lµ mÆt ph¼ng qua M vµ song song víi c¸c
®ûêng th¼ng A1 C vµ BC1 .
1) TÝnh kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a hai ®ûêng th¼ng AC vµ BC1 .
2) X¸c ®Þnh thiÕt diÖn do mÆt ph¼ng (a) c¾t l¨ng trô.
3) C¹nh CC1 bÞ mÆt ph¼ng (a) chia theo tØ sè nµo ?

________________________________________________________________________________
C©u I.
1) BiÕn ®æi hµm sè:
f(x) = 3cos4x - 5(4cos3x - 3cosx) - 36(1 - cos2x) - 15cosx + + 36 + 24a - 12a2.
f(x) = 3cos4x - 20cos3x + 36cos2x + 24a - 12a2.
§Æt t = cosx, (|t| £ 1) vµ xÐt hµm: ϕ(t) = 3t4 - 20t3 + 36t2 + 24a - 12a2.
T×m a ®Ó víi "t Î [- 1 ; 1] ta ®Òu cã j(t) > 0. Ta cã:
ϕ‘(t) = 12t3 - 60t2 + 72t = 12t (t2 - 5t + 6).
ϕ(0) = 24a - 12a2.
Muèn j(t) > 0 víi "t Î [- 1 ; 1] th× cÇn vµ ®ñ lµ:
24a - 12a2 > 0 Û 0 < a < 2.
2) §Æt : u = x + 1, (u ³ 0);
v = y + 2, (v ³ 0)
Th× u2 + v2 = x + y + 3. Do vËy, hÖ ®· cho ®ûîc thay bëi hÖ míi:
u+v=a

(1)

u2 + v2 = 3(a + 1) (2)
u, v ³ 0.

(3)

NhËn thÊy ngay nÕu a £ 0 th× hÖ v« nghiÖm. VËy chØ cÇn xÐt
a > 0. ThÕ v = a - u vµo (2) sÏ ®ûîc:
2u2 - 2au + (a2 - 3a - 3) = 0. (4)
§Ó hÖ cã nghiÖm th× cÇn vµ ®ñ lµ (4) cã nghiÖm u Î [0 ; a]
(chó ý u + v = a).

________________________________________________________________________________

Ta tíi:

∆‘ ³ 0
2f(0) ³ 0

víi
f(u) = 2u2 - 2au + (a2 - 3a - 3);
∆‘ = a2 - 2(a2 - 3a - 3) = - a2 + 6a + 6.
VËy ∆‘ ³ 0 víi 3 + 15 ³ a ³ ↔ 3 - 15.
f(0) = a2 - 3a - 3 ³ 0 Û a £

3 -

21
2

hoÆc a ³

3 +

Do xÐt a > 0 nªn cuèi cïng ta ®ûîc: 3 + 15 ≥ a ≥

21
2

3 +

21
2

C©u II.
1) i) Chó ý r»ng:
π
α
A
= A’.
=
2
2
2
Do ®ã:
sin

B + C
= sinA’.
2

Ta cã:
a‘ = 2rsinA’ = 2(p-a)tg

A
sinA’=
2

= (b + c - a) tg =(b + c - a) sin

.

A
.
2

Do vËy:
A
a'
b + c - a
A  sinB + sinC - sinA 
 sin =
=
sin =

sinA
2
a
a
2 

.

________________________________________________________________________________
B+C
A
B- C
B- C
A
B + C
A


2sin
2cos cos
cos
- 2sin cos
- cos

2
2
2
2
2
2 
2 
B
C
=
=2sin
=
sin .
A
A
2
2
2cos
2cos
2
2
VËy :

a'
B
C
= 2sin sin .
a
2
2

Tû¬ng tù :

b'
A
C
= 2sin sin . (2)
b
2
2

(1)

Tõ (1) vµ (2) suy ra:
a'
b'
C
A
B
+
= 2sin sin
+ sin 
a
b
2
2
2
A+B
1
C
a' b'sinC'
sin
cos
S'
a'
b'
C
A
A
B
B
C
2 = 4sin2
2
=2sin
=
= 2
.
.
sin
sin sin .
sin .
1
C
C
sinC
S
a
b
2
2
2
2
2
2
absinC
2sin cos
2
2
2
2) XÐt hµm sè:
y=

cos3x + asin3x + 1
.
cos3x + 2

Sè yo thuéc miÒn gi¸ trÞ cña hµm sè Êy khi vµ chØ khi phû¬ng tr×nh:
yo =

cos3x + asin3x + 1
cos3x + 2

(1) Û yo(cos3x + 2) = cos3x + asin3x + 1
Û (- yo + 1)cos3x + asin3x + 1 - 2yo = 0.

(2)

(2) cã nghiÖm khi vµ chØ khi:
(1 - yo)2 + a2 ³ (2yo - 1)2 Û 3y 2o - 2yo - a2 £ 0 Û
1 -

1 +
1 + 3a 2
≤ yo ≤
3

1 + 3a 2
.
3

(1) cã nghiÖm:

________________________________________________________________________________
Tõ ®ã suy ra, víi mäi x ta ®Òu cã:

cos3x + asin3x + 1
≤ 1 +
cos3x + 2

1 + 3a 2
3

.

C©u III.
Trûúác hÕt, ta chøng minh r»ng : nÕu0 < T < M vµ α > 0 th× ta cã:
T + α
T
. (1)
<
M + α
M
Thùc vËy:
(1) Û T(M + α) < M(T + α) Û Tα < Mα Û T < M.
¸p dông:
A+B
1
sin
a'
b'sinC'
a' b'
S'
2 =
i)
=
.
.
= 2
1
sinC
a
b
S
absinC
2
a + d
a
a
. (2)
<
<
a + b + c + d
a + b + c + d
a + b + c
Tû¬ng tù cã:
b+a
b
b
; (3)
<
<
b+c+d+a
a+b+c+d
b+c+d
c+b
c
c
; (4)
<
<
c+d+a+b
a+b+c+d
c+d+a
d+c
d
d
. (5)
<
<
d+a+b+c
a+b+c+d
d+a+b
Céng theo vÕ (2), (3), (4) vµ (5):
1<

a
b
c
d
+
< 2.
+
+
a+b+c
b+c+d
c+d+a d+a+b

__________________________________________________________
C©u IVa. Nhê phÐp biÕn ®æi biÕn sè x = π − t, ta ®−îc
π

π/2

∫ f(sin x)dx = ∫
π
2

p
2

f(sin t)dt .

0


C©u Va. (∆) qua F  , 0  - tiªu ®iÓm cña (P) vµ ®−êng chuÈn (D) cña (P) cã ph−¬ng tr×nh
x= −

p
.
2

Täa ®é c¸c ®iÓm M'(x', y') vµ M''(x'', y'') lµ nghiÖm cña hÖ
y2 − 2px = 0

2mx − 2y − mp = 0
 m 2 x 2 − (m 2 + 2)px + m 2 p 2 / 4 = 0
⇔ 
 y2 − (2p / m)y − p 2 = 0

§−êng trßn ®−êng kÝnh M'M'' cã ph−¬ng tr×nh
x2 + y2 − (x' + x'')x − (y' + y'')y + x'x'' + y'y'' = 0

vµ cã täa ®é t©m
 (m 2 + 2)p p 
I
, 
m
 2m 2
nªn kho¶ng c¸ch tõ I ®Õn (D) lµ :
1 

IH = p  1 +
 =R
 m2 

(b¸n kÝnh ®−êng trßn ®−êng kÝnh M'M'').
C©u IVb.

1) V× AC // A1C1 nªn AC // (BA1C1 ) .
Gäi d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng AC vµ BC1 . Khi ®ã
d = d(AC, (BA1C1) ) = d(C, (BA1C1) ).
XÐt h×nh chãp C. A 1BC1 ta cã :
1
VCA1BC1 = SBA1C1 .d(C,(BA1C1)) .
3

Tõ ®ã :
d(C,(BA1C1 )) =

3VCA1BC1
S BA1C1

(1)

MÆt kh¸c, ta cã :
1
VCBA1C1 = VBCA1C1 = VBAA1C = VA1ABC = VABCA1B1C1 (2)
3

Tõ (1) vµ (2) ta cã :

__________________________________________________________
d=

VABCA1B1C1
S BA1C1

(*)

Ta cã :
a 3
.a
a2 3
VABCA1B1C1 = S ABC .h = 2
.h =
h . (3)
2
4
§Ó tÝnh S BA1C1 ta cÇn tÝnh chiÒu cao BH cña ∆BA1C1 .

Ta cã BC1 = a 2 + h 2 . Tõ ®ã,
BH 2 = a 2 + h 2 −

a
S BA1C1 =

a 2 3a 2
=
+ h 2 ⇒ BH =
4
4

3a 2
+ h2
a 1
a
4
3a 2 + 4h 2 =
3a 2 + 4h 2
= .
2
2 2
4

3a 2
+ h2 .
4

(4)

Thay (3) vµ (4) vµo (*) ta ®−îc
d=

VABCA1B1C1

=

S BA1C1

3a 2 h a
3 ah
:
3a 2 + 4h 2 =
4
4
3a 2 + 4h 2

B©y giê ta tÝnh gãc gi÷a c¸c ®−êng th¼ng AC vµ BC1 .
n ) = (A
n
V× AC // A1C1 nªn (AC,BC
1
1C1 ,BC1 ) = ϕ
n = 90o ) : HC = BC cos ϕ hay cos ϕ = HC1 . Tõ ®ã : cos ϕ =
XÐt ∆BHC1 ta cã (BHC
1
1
1

BC1

V× ϕ lµ gãc nhän nªn ta cã thÓ dùng gãc ϕ khi biÕt cosϕ.
§¸p sè : Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng th¼ng AC vµ BC1 lµ
3 ah

a
2 a 2 + h2

.

A1

C1

3a 2 + 4h 2

vµ gãc gi÷a chóng lµ ϕ : cosϕ =

a
2 a 2 + h2

B1

.

2) Tr−íc hÕt ta dùng thiÕt diÖn phô song song víi c¸c ®−êng th¼ng
A1C vµ BC1 . Ta gäi mÆt ph¼ng ®ã lµ (P). Giao tuyÕn
cña mÆt ph¼ng (P) vµ (BB1CC1 ) qua C song song víi BC1 . Ta ký hiÖu
giao ®iÓm cña giao tuyÕn ®ã víi ®−êng th¼ng BB1 lµ S1 . §iÓm S1 lµ
®iÓm chung cña c¸c mÆt ph¼ng (P) vµ (AA1B1B) . Mét ®iÓm chung n÷a
lµ A1 v× (P) song song víi A1C . Nèi A1S1 , ta t×m thÊy ®Ønh S 2 cña thiÕt diÖn,
thiÕt diÖn phô (P) lµ tam gi¸c A1CS 2 .
B©y giê ta dùng thiÕt diÖn mµ bµi to¸n ®ßi hái.
Ta ký hiÖu thiÕt diÖn cÇn x¸c ®Þnh lµ (α* ) . ThiÕt diÖn nµy song song víi c¸c
®−êng th¼ng A1C vµ CS1 cña mÆt ph¼ng (A1CS1) , v× thÕ (α* ) //(A1CS1 ) .
Tõ ®ã suy ra r»ng c¸c c¹nh cña thiÕt diÖn ph¶i t×m song song víi c¸c c¹nh cña
thiÕt diÖn (A1S 2 C) . XuÊt ph¸t tõ ®ã, ta cã thÓ dùng thiÕt diÖn ph¶i t×m. KÎ qua

A

C
S2
B

S1

__________________________________________________________
®iÓm M ®−êng th¼ng song song víi ®−êng th¼ng A1S 2 vµ t×m thÊy giao ®iÓm
cña nã víi c¸c c¹nh cña l¨ng trô lµ S3 , S 4 .
Sau ®ã ta kÎ S 4 S 5 // S 2 C , S 5S6 // BC1 (v× (α* ) // BC1 ), S6 S 7 // CA1 .
H×nh ngò gi¸c S 3S 4 S 5S 6S 7 lµ thiÕt diÖn (α* ) ph¶i t×m
(ta nhËn xÐt r»ng S 4S 5 // S 3S 7 ).
3) Ta t×m tØ sè CS6 : S6 C1 .
XÐt mÆt ph¼ng (AA1B1B) . Tõ c¸c tam gi¸c ®ång d¹ng
AS 4 M vµ B1S 3M ta cã AS 4 : B1S 3 = AM : B1M = 5 : 4 .
S S
Ta ký hiÖu 2 4 = x . Chó ý r»ng
AB

A1

S7

C1

S3
B1

S
6

M

A

C
S2

S4

B

S
5

1
AS 2 = AB, A1S 3 = S 2S 4 vµ A1B1 = AB
2

1

AS 4 =  + x  AB , B1S 3 = (1 − x)AB .
2

1
+x
5
Ta cã ph−¬ng tr×nh : 2
= .
1− x 4
1
1
1
Gi¶i ra ta cã x = . NghÜa lµ S2S4 = AB , tõ ®ã S4B = S2B − S2S4 = AB . V× S 4S 5 // S 2 C nªn CS 5 : S 5B = S 2S 4 : S 4 B = 2 ,
3
3
6
vµ do S 5S6 // BC1 suy ra r»ng CS6 : S6 C 1= CS 5 : S 5B = 2 .
§¸p sè : C¹nh CC1 bÞ mÆt ph¼ng (α* ) chia theo tû sè 2 : 1 tÝnh tõ ®Ønh C.

ta cã :

________________________________________________________________________________

C©u I.
1) Gi¶i hÖ phû¬ng tr×nh
 x 2 + xy + y 2 = 4

 x + xy + y = 2
2) Cho a ³ 1, b ³ 1. Chûáng minh
log 2a +

 a + b
.
log 2 b £ 2 log 2 
 2 

C©u II.
1) X¸c ®Þnh p sao cho hµm sè
y=

-x 2 + 3x + p
x- 4

cã gi¸ trÞ cûåc ®¹i M vµ gi¸ trÞ cûåc tiÓu m, víi m - M = 4.
2) Víi nhûäng gi¸ trÞ nµo cña m th× hµm sè
y = |x 2 − 5x + 4| + mx
cã gi¸ trÞ nhá nhÊt lín h¬n 1?
C©u III.
1) Víi nhûäng gi¸ trÞ nµo cña m th× phû¬ng tr×nh sau ®©y cã nghiÖm:
3
+ 3 tg 2 x + m(tg x + cotg x) - 1 = 0.
2
sin x
2) X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè sau ®©y lu«n lu«n nghÞch biÕn:
y = (m - 3) x - (2m + 1) cosx.

________________________________________________________________________________

C©u Iva.
a, b lµ 2 sè cè ®Þnh. Chûáng minh r»ng
b

lim

n →+ ∞

2

e x sinnx dx = 0.

a

C©u IVb.
Trong mÆt ph¼ng (P), cho ®ûêng trßn (K) vµ mét ®iÓm H n»m bªn trong ®ûêng trßn Êy. Dûång ®o¹n HS vu«ng gãc víi (P).
XÐt hai d©y cung AC vµ BD cña ®ûêng trßn (K), ®i qua H. Gäi A’, B’, C’, D’ lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña H lªn SA, SB,
SC, SD.
1) Chûáng tá r»ng 4 ®iÓm A’, B’, C’, D’ n»m trªn cïng mét mÆt ph¼ng, vµ A’B’C’D’ lµ mét tûá gi¸c néi tiÕp.
2) Chûáng tá r»ng khi c¸c d©y cung AC vµ BD quay quanh H, th× (A’B’C’D’) lµ mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh.

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh
x 2 + xy + y2 = 4

x + xy + y = 2

§Æt u = x + y, v = xy, hÖ ®· cho trë thµnh
u2 − v = 4

(1)

u+v=2
(2) ⇒ v = 2 − u ; thÕ vµo (1) ta ®−îc

(2)
u2 + u − 6 = 0 ⇔ u1 = −3 , u2 = 2 .

a) Khi u1 = −3 ta cã v1 = 5 ⇒

x+y=−3
xy = 5

HÖ nµy v« nghiÖm.
b) Khi u2 = 2 ta cã v 2 = 0 ⇒
HÖ nµy cã 2 nghiÖm :

x+y=2
xy = 0
x=2

x=0
y=2,

y = 0.

2) Cho a ≥ 1 ; b ≥ 1, h·y chøng minh
log2 a +

log2 b ≤ 2 log2

a+b
.
2

(1)

BÊt ®¼ng thøc (1) t−¬ng ®−¬ng víi bÊt ®¼ng thøc :
a+b
(2)
2
a+b
V× a ≥ 1, b ≥ 1 nªn theo bÊt ®¼ng thøc C«si ta cã : ab ≤
2
log2 a + log2 b + 2 log2 a log2 b ≤ 4 log2

1
a+b
a+b
(log2 a + log2 b) ≤ log2
(v× hµm log2 x ®ång biÕn) hay log2 a + log2 b ≤ 2 log2
2
2
2
L¹i ¸p dông bÊt ®¼ng thøc C«si cho 2 sè kh«ng ©m log2 a vµ log2 b (v× a ≥ 1, b ≥ 1) ta cã

(3)

2 log2 a log2 b ≤ log2 a + log2 b .

Do ®ã theo (3) ta cã 2 log2 a log2 b ≤ 2 log2

a+b
2

(4)

Céng tõng vÕ c¸c bÊt ®¼ng thøc cïng chiÒu (3) vµ (4) ta ®−îc bÊt ®¼ng thøc (2). Tõ ®ã suy ra bÊt ®¼ng thøc (1).
DÊu b»ng x¶y ra khi a = b.
C©u II.

1) Ta cã

y' =

−x 2 + 8x − (12 + p)
(x − 4)2

y' = 0 ⇔ x1,2 = 4 ± 4 − p (®iÒu kiÖn p < 4).

Ta cã b¶ng biÕn thiªn sau
x
y'
y

4− 4−p

−∞

0

+∞

4 − p ) = −2 4 − p − 5 ,

+

+

+∞
m

DÔ dµng tÝnh ®−îc
M = y(4 +

4+ 4−p

4

+∞

0
M

−∞

−∞

_______________________________________________________________
m = y(4 −

4 − p ) = 2 4 − p − 5.

Do ®ã m M = 4 ⇔ 4 4 − p = 4 ⇔
VËy gi¸ trÞ ph¶i t×m lµ p = 3.
2) Ta viÕt

4 − p = 1 ⇔ p = 3.

−x2 + (m + 5)x − 4 khi 1 ≤ x ≤ 4
y= 
x 2 + (m − 5)x + 4 khi x < 1, x > 4

Muèn gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè lín h¬n 1 ta ph¶i cã hµm sè lín h¬n 1 víi mäi x, tøc lµ
y

−x2 + (m + 5)x − 5 > 0 khi 1 ≤ x ≤ 4

(1)

x 2 + (m − 5)x + 3 > 0 khi x < 1, x > 4

(2)

1= 

a) §iÒu kiÖn ®Ó cã (1) lµ c¸c sè 1 vµ 4 n»m trong kho¶ng 2 nghiÖm cña tam thøc
f(x) = −x 2 + (m + 5)x − 5 , tøc lµ

−1.f(1) < 0
m − 1 > 0
⇔ 
⇔m>1

−1.f(4) < 0
4m − 1 > 0

(3)

b) §iÒu kiÖn ®Ó cã (2) lµ mét trong 2 tr−êng hîp sau :
Tr−êng hîp 1 : Tam thøc g(x) = x2 + (m − 5)x + 3 cã
∆ = (m − 5)2 − 12 < 0
⇔ 5−2 3 < m < 5+ 2 3

(4)

Tr−êng hîp 2 : Tam thøc g(x) = x + (m − 5)x + 3 cã hai nghiÖm n»m trong kho¶ng (1 ; 4) tøc lµ
2

∆ ≥ 0
(m − 5)2 − 12 ≥ 0
1.g(1) ≥ 0


m − 1 ≥ 0
⇔ 
⇔ 1≤ m ≤ 5− 2 3
1.g(4) ≥ 0
4m − 1 ≥ 0

−3 ≤ m ≤ 3
1 ≤ 5 − m ≤ 4


2

(5)

Tõ (4) vµ (5) suy ra (2) ®−îc tháa m·n khi 1 ≤ m < 5 + 2 3

(6)

KÕt luËn : Tõ (3) vµ (6) suy ra c¸c gi¸ trÞ ph¶i t×m cña m lµ : 1 < m < 5 + 2 3

C©u III.
1)

3
2

+ 3tg2 x + m (tgx + cotgx) − 1 = 0

(1)

sin x

§iÒu kiÖn : sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ

⇔ x≠k

π
2

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ + kπ
(1) ⇔ 3(tg2 x + cot g2 x) + m(tgx + cotgx) + 2 = 0

π
2

(3)

§Æt t = tgx + cotgx th× | t | ≥ 2 vµ (3) trë thµnh
f(t) = 3t 2 + mt − 4 = 0

(4)

Ph−¬ng tr×nh l−îng gi¸c ®· cho cã nghiÖm khi ph−¬ng tr×nh (4) cã nghiÖm tháa m·n ®iÒu kiÖn |t| ≥ 2.
Tr−íc hÕt, ta t×m ®iÒu kiÖn ®Ó (4) chØ cã nghiÖm tháa m·n ®iÒu kiÖn | t | > 2 hay −2 < t1 ≤ t 2 < 2 , (5)
khi ®ã ph−¬ng tr×nh ®· cho v« nghiÖm .
Ph−¬ng tr×nh (4) cã ∆ = m 2 + 48 > 0 nªn nã lu«n lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt t1 , t 2 . §iÒu kiÖn (5) ®−îc tháa m·n
khi vµ chØ khi

_______________________________________________________________
f(2) > 0
2m + 8 > 0
f(−2) > 0 ⇔ −2m + 8 > 0 ⇔ | m | < 4


−2 < − m < 2
−2 < S < 2


2
6

Tõ ®ã suy ra, ph−¬ng tr×nh (4) cã nghiÖm tháa m·n ®iÒu kiÖn | t | ≥ 2 khi |m | ≥ 4, tøc lµ ph−¬ng tr×nh ®· cho cã
nghiÖm khi | m | ≥ 4.
2) Hµm sè lu«n lu«n nghÞch biÕn khi vµ chØ khi
y' = (m − 3) + (2m + 1) sinx ≤ 0 , ∀x.

§Æt t = sinx, bµi to¸n ®−a vÒ : t×m m ®Ó hµm bËc nhÊt :
f(t) = (m − 3) + (2m + 1) t ≤ 0, ∀t ∈ [−1 ; 1].

§iÒu nµy x¶y ra khi vµ chØ khi
f( −1) ≤ 0

f(1) ≤ 0

VËy c¸c gi¸ trÞ m ph¶i t×m lµ : − 4 ≤ m ≤

2
.
3

−m − 4 ≤ 0
2
⇔−4≤m≤ .
⇔ 
3
3m − 2 ≤ 0

_______________________________________________________________
b

C©u IVa. §Æt In = ò e x sin nxdx..
2

a

u = ex

2

2

du = 2xe x dx
Þ

dv = sinnx dx

v=-

1
cosnx ,
n

ta cã
b

2
1 2
2
b
In = - e x cos nx a + ò xe x cos nxdx .
n
n a

Ta cã:
2

1) e x cosnx

b
a

2

2

= eb cosnb - e a cosna

suy ra
-

1 x2
e cosnx
n

-

1 x2
e cosnx
n

b
a

b
a

2
1 b2
(e + e a )
n

£
£

2
1 b2
(e + e a ),
n

vËy
æ1 2
lim çç e x cosnx
çè n

n®¥

b

b
a

÷ö÷ = 0
÷÷ø
b

2) ò xe x cos nxdx £ ò x e x dx £ M(b - a)
2

a

2

a

ë ®©y ta coi r»ng a £ b, vµ
2

2

M = max (|a| e a ; |b| e b ).
Suy ra
b

2
2
xe x cos nxdx = 0.
ò
n®+¥ n
a

lim

Thµnh thö
lim

n ® +¥

I n = 0.

_______________________________________________________________
C©u IVb. 1) Tõ c¸c hÖ thøc:
SA’.SA = SB’.SB = SC’.SC = SD’.SD = SH2
suy ra 8 ®iÓm A, B, C, D, A’, B’, C’, D’ n»m trªn mÆt cÇu (d).
§ång thêi A’, B’, C’, D’ n»m trªn mÆt cÇu ®ûêng kÝnh SH. Nhû vËy
c¸c ®iÓm nµy n»m trªn ®ûêng trßn giao tuyÕn cña hai mÆt cÇn nãi trªn,
suy ra chóng n»m trªn cïng mét mÆt ph¼ng vµ lµ c¸c ®Ønh cña mét tø
gi¸c néi tiÕp.
2) Cè ®Þnh d©y cung AC, ta thÊy khi BD quay quanh H, th× (d) lµ mÆt
cÇu qua (K) vµ A’, C’. VËy (d) kh«ng phô thuéc vµo d©y cung
BD. Do ®ã cho BD mét vÞ trÝ ®Æc biÖt (ch¼ng h¹n BD lµ mét ®ûêng
kÝnh cña ®ûêng trßn (K) th× (d) lµ mÆt cÇu qua (K) vµ B’, D’ kh«ng
phô thuéc vµo d©y cung AC. Thµnh thö (d) lµ mét mÆt cÇu cè ®Þnh.
V× mÆt cÇu ®ûêng kÝnh HS lµ cè ®Þnh, suy ra (A’B’C’D’) lµ mÆt
ph¼ng ®i qua giao tuyÕn cña hai mÆt cÇu cè ®Þnh nãi trªn, ®ã lµ
mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh.

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Chûáng tá r»ng hÖ thûác
kb 2 = (k + 1) 2 ac
2

2

(k ¹ -1)

lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó phû¬ng tr×nh bËc hai
ax + bx + c = 0 (a ¹ 0)
2

cã hai nghiÖm, trong ®ã mét nghiÖm b»ng k lÇn nghiÖm kia.
2) a, b, c lµ 3 sè kh¸c 0. Chûáng minh r»ng
c2
a
b
b2
c
a2
+
+
+
+ .

2
2
2
b
c
a
a
c
b
C©u II. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
π 

 =
2sin 3x +

4 

1 + 8sin2x cos 2 2x;

2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
x + 2 x - 1 +

x - 2 x - 1 =

x + 3
.
2

C©u III.
Tûá diÖn SABC cã c¸c mÆt SAB, SBC, SCA tû¬ng ®û¬ng, vµ tæng c¸c gãc ph¼ng ë ®Ønh S b»ng 180 0 . Chûáng tá r»ng c¸c
c¹nh ®èi cña tûá diÖn lµ b»ng nhau tûâng ®«i mét.
o

_______________________________________________________________
C©u IVa.
Π

XÐt tÝch ph©n I = ∫ 2 sin n xdx (n Î N).
n

0

1) Chûáng tá r»ng I =
n+2

n +1
I .
n+2 n

2) Chûáng minh r»ng hµm f : N ® R
f(n) = (n + 1) I . I n
n

n+1

lµ mét hµm h»ng sè.
C©u Va.
Trong kh«ng gian, cho c¸c ®iÓm A(-3, -2, 6), B(-2, 4, 4). H·y tÝnh ®é dµi ®ûêng cao OO’ cña tam gi¸c OAB, (O lµ gèc täa
®é).
C©u IVb.
H×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh a, vµ c¹nh bªn SA vu«ng gãc víi ®¸y. Tûâ A h¹ c¸c ®ûêng
vu«ng gãc AE ^ SB, AF ^ SD (E Î SB, F Î SD).
1) Chûáng minh r»ng mÆt ph¼ng (AEF) vu«ng gãc víi SC.
2) Gäi P lµ giao ®iÓm cña (AEF) víi SC. T×m tËp hîp ®iÓm P khi S ch¹y trªn nûãa ®ûêng th¼ng Ax vu«ng gãc víi ®¸y
(ABCD).
3) Chûáng minh r»ng cã 2 vÞ trÝ cña S trªn Ax sao cho h×nh chãp P.ABCD cã thÓ tÝch V cho trûúác, víi ®iÒu kiÖn V nhá
h¬n mét gi¸ trÞ V. ChØ râ gi¸ trÞ lín nhÊt cña V.
1

_______________________________________________________________
C©u I. 1) Trûíc hÕt ta h·y chøng tá r»ng tõ hÖ thøc ®· cho, suy ra phû¬ng tr×nh cã nghiÖm. Qu¶ vËy nÕu k = 0, suy ra ac = 0 Þ c
=0 (v× a ¹ 0), vËy phû¬ng tr×nh cã nghiÖm. NÕu k ¹ 0 (k ¹ - 1), suy ra
b2 = (k + 1)2

ac
ac
Þ ³ 0,
k
k

do vËy:

é (k + 1) 2
ù
2 ac
D = b2 - 4ac = ê
- 4ú ac = (k - 1) . ³ 0.
ê
ú
k
k
ë
û
Gäi x1, x2 lµ c¸c nghiÖm cña phû¬ng tr×nh bËc hai. Theo c¸c hÖ thøc Viet:
(x1 - kx2)(x2 - kx1) = (1 + k2)x1x2 - k(x12 + x 22 ) = (1 + k2)x1x2 - k[(x1 + x2)2 - 2x1x2] =
= (1 + k2)

æ b2
(k + 1) 2 ac - kb 2
c
c ö÷
- k ççç 2 - 2 ÷÷ =
çè a
a
a ÷ø
a2

ta ®ûîc kÕt qu¶ cÇn chøng minh.
2) NÕu A, B, C lµ ba sè kh«ng ©m, th× ta cã
A+B+C³3

3

ABC ,

vµ víi mäi A, B, C ta lu«n cã A2 + B2 + C2 ³

1
(A + B + C)2
3

v× nã tû¬ng ®û¬ng víi
3A2 + 3B2 + 3C2 ³ A2 + B2 + C2 + 2AB + 2BC + 2CA
hay
(A - B)2 + (B - C)2 + (C - A)2 ³ 0.
V× vËy
½½ b½½
½½ c½½ö÷
a2
1
b2
c2
1 æç½½ a ½½
÷÷ ³
+
+
+
+
³
ç
2
2
2
ç
½ c½
½a½÷ø
3
3 è½ b½
b
c
a
2

æç½ a ½½
½ b½
½ c½ ö÷
½ a ½ ½ b½ ½ c½
+ ½ ½ + ½ ½ ÷÷ . 3 3 ½ ½ ½ ½ ½ ½ =
çç½
½ c½
½ a½ ÷ø
½ b½ ½ c½ ½ a½
è½ b½

_______________________________________________________________
½ c½
½ b½
½a ½
a
b
c
=½ ½ + ½ ½ + ½ ½ ³
+
+ .
½a ½
½ c½
½ b½
b
c
a
C©u II. 1) Phû¬ng tr×nh ®· cho tû¬ng ®û¬ng víi
ì
p
ï
ï
ïïsin(3x + 4 ) ³ 0 (1)
í
ïï
p
2
2
ïï4 sin (3x + ) = 1 + 8 sin 2x cos 2x (2)
4
î
é
æ
p öù
Gi¶i (2) : (2) 2 ê1 - cosçç6x + ÷÷÷ú = 1 + 8sin2xcos 2 2x
çè
êë
2 øúû
Û 2(1 + sin6x) = 1 + 8sin2x(1 - sin22x)
Û 2(1 + 3sin2x - 4sin32x) = 1 + 8sin2x - 8sin32x
ìï
ì
p
p
ï
ïï2x = + 2kp
ï
x
=
+ kp (3)
1
ï
1 ï
6
12
ï
Û sin2x = Û í
Ûí
ï
5p
5p
2 ïï
x2 =
+ 2 kp ï
+ kp ( 4)
ïï2x =
ï
ï
6
12
î
î
Thay thÕ (3), (4) vµo (1) :
sin(3x1 +

ì
p
p
ï1 khi k = 2n
) = sin( + 3kp ) = ï
í
ï
4
2
î-1 khi k = 2n + 1
ï

sin(3x 2 +

ì-1 khi k = 2m
p
3p
ï
) = sin(
+ 3 kp ) = ï
í
ï
4
2
î1 khi k = 2m + 1
ï

VËy nghiÖm cña phû¬ng tr×nh lµ
x =

5p
p
+ 2np , x =
+ (2m + 1)p (n, m ê Z)
12
12

2) Trûíc hÕt xÐt hµm
y= x + 2 x - 1 +

x - 2 x - 1.

Hµm sè ®ûîc x¸c ®Þnh khi x ³ 1, bëi v× khi ®ã x - 1 ³ 0 vµ ta cã:

_______________________________________________________________
y = (x - 1) + 2 x - 1 + 1 + (x - 1) - 2 x - 1 + 1 = ( x - 1 + 1) 2 +

( x - 1 - 1) 2 =

2 khi 1 £ x £ 2,
= x - 1 + 1 + | x - 1 - 1| =
2 x - 1 khi x ³ 2.VËy:
a) nÕu 1 £ x £ 2, ta cã phû¬ng tr×nh
2=

x + 3
Þ x = 1 (nghiÖm thÝch hîp);
2

b) nÕu x ³ 2, ta cã phû¬ng tr×nh
2 x - 1 =

x+3
Þ x = 5 (nghiÖm thÝch hîp).
2

Tãm l¹i phû¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm x = 1, x = 5.
^

^

C©u III. §Æt a = SA, b = SB, c = SC, a = BSC, b =CSA,
^

g = ASB. VËy a + b + g = p. C¸c mÆt ASB, BSC, CSA cã diÖn tÝch b»ng nhau, suy ra
absing = bcsina = acsinb
Þ

sina
sinb
sing
.
=
=
a
b
c

Xem tam gi¸c KLM cã c¸c gãc K = a, L = b , M = g vµ c¹nh LM = a. ¸p dông ®Þnh lÝ hµm sin cho tam gi¸c nµy, ta
®ûîc
sina
sinb
sing
Þ KM = b, KL = c.
=
=
a
KM
KL
C¸c tam gi¸c ASB vµ KLM b»ng nhau (c.g.c), suy ra AB = c. Tû¬ng tù BC = a, AC = b.

___________________________________________________________________
C©u IVa.
π/2

1) I n =

 u = sin n −1 x
du = (n − 1)sin n −2 x cosxdx
⇒ 

sin n xdx (n ∈ N). §Æt 
=
=

dv
sin
xdx
v
cosx
0

π/2

⇒ I n = − cosx sin n −1 x 0

π/2

+

(n − 1)sin n −2 x cos2 xdx ⇒

0

⇒ I n = (n − 1)I n −2 − (n − 1)I n
n −1
n +1
I n −2 ⇒ I n + 2 =
In
n
n+2
2) Theo gi¶ thiÕt : f(n) = (n + 1)I n .I n +1 ⇒ f(n + 1) = (n + 2)I n +1.I n +2

⇒ In =
mµ :

I n +2 =

n +1
n +1
In ⇒
I n ⇒ f(n + 1) = (n + 2)I n +1
n+2
n+ 2

⇒ f(n + 1) = (n + 1) I n .I n +1 ⇒ f(n + 1) = f (n) .
JJJG

JJJG

C©u Va. Ta cã BO = (2, 4, 4) ⇒ BO = 6,

JJJG
JJJG
BA = ( 1, 6, 2) ⇒ BA =

JJJG JJJG
BO.BA = 14 ⇒ cosB =
JJJG

vËy OO' = BO . sinB =

16 5
41

7
3 41

41 ,

⇒ sinB =

8 5
3 41

,
S

.

C©u IVb.

P

1) DÔ thÊy CB ⊥ (SAB). ⇒ CB ⊥ AE SB ⊥ AE (gi¶ thiÕt)
⇒ AE ⊥ (SBC) ⇒ AE ⊥ SC.
T−¬ng tù, chøng minh ®−îc AF ⊥ SC VËy SC ⊥ (AEF).
2) DÔ thÊy r»ng tËp hîp ®iÓm P lµ nöa ®−êng trßn ®−êng kÝnh AC = a 2
(n»m trong mÆt ph¼ng cè ®Þnh (CAx)) trõ ®iÓm C, A.
1
3

3) VP.ABCD = V = a 2 PH víi PH lµ ®−êng cao cña h×nh chãp. Suy ra
PH =

DÜ nhiªn h ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn h ≤
hay

V ≤ V1 =

a3
3 2

3V
a2

=h

a 2
3V a 2
, tøc lµ 2 ≤
2
2
a

.

Khi ®ã ta cã hai vÞ trÝ cña S trªn Ax ®Ó thÓ tÝch VP.ABCD = V cho tr−íc.

F

I
E

D

A
H
B

C

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè bËc hai
f(x) = 2x2 + 2(m + 1)x + m2 + 4m + 3.
1) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× f(x) = 0 cã nghiÖm ?
2) T×m m ®Ó f(x) = 0 cã Ýt nhÊt mét nghiÖm lín h¬n hay b»ng 1.
3) Gäi x 1 , x 2 lµ hai nghiÖm cña f(x). T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc
A = |x1x2 - 2(x1 + x2)|.
C©u II.
Xem hµm sè
y = -2x + k

x 2 + 1.

1) Víi k = 3 h·y lËp b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè vµ x¸c ®Þnh c¸c tiÖm cËn cña ®å thÞ.
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña k th× hµm sè cã cùc tiÓu?
C©u III. 1) Chøng minh r»ng
tg 30o + tg 40o + tg 50o + tg 60o =

8 3
cos 20 o .
3

2) Chøng tá r»ng nÕu trong tam gi¸c ABC ta cã
C
tg A + tg B = 2 cotg ,
2
th× ABC lµ mét tam gi¸c c©n.

________________________________________________________________________________
C©u IV. Mét h×nh cÇu tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c c¹nh cña khèi tø diÖn ®Òu. TÝnh thÓ tÝch cña phÇn h×nh cÇu n»m ngoµi
khèi tø diÖn, biÕt c¸c c¹nh cña tø diÖn ®Òu b»ng a.
C©u Va. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trùc chuÈn, xem hypebol
y2
x2
- 2 = 1.
b
a2
1) TÝnh ®é dµi cña phÇn ®uêng tiÖm cËn ch¾n bëi hai ®ûêng chuÈn.
2) T×m kho¶ng c¸ch tõ tiªu ®iÓm cña hypebol tíi c¸c ®ûêng tiÖm cËn.
3) Chøng minh r»ng ch©n ®ûêng vu«ng gãc h¹ tõ mét tiªu ®iÓm tíi c¸c ®ûêng tiÖm cËn n»m trªn ®ûêng chuÈn øng víi
tiªu ®iÓm ®ã.
C©u Vb. Cho h×nh hép xiªn ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 . LÊy M lµ mét ®iÓm tïy ý trªn ®ûêng chÐo AB 1 cña mÆt bªn
(AA 1 B 1 B). Gäi I, J lÇn l ît lµ c¸c giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng (MCD 1 ) víi c¸c ®ûêng th¼ng BC 1 vµ DA 1 .
1) Chøng minh ba ®iÓm M, I, J th¼ng hµng.
2) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M trªn ®o¹n AB 1 ®Ó trung ®iÓm cña ®o¹n IJ n»m trªn mÆt ph¼ng (A 1 B 1 C 1 D 1 ).

___________________________________________________________________
C©u I.
1) §Ó f(x) = 0 cã nghiÖm, ta ph¶i cã :
∆ ' = (m + 1)2 − 2(m 2 + 4m + 3) = = − m 2 − 6m − 5 ≥ 0 ⇒ − 5 ≤ m ≤ − 1.

2) Víi ®iÒu kiÖn trªn, gäi x1 , x2 lµ c¸c nghiÖm cña f(x) = 0, x1 ≤ x 2 . ThÕ th×
−(m + 1) + ∆ '
−(m + 1) − ∆ '
, x2 =
.
2
2
§iÒu kiÖn cña bµi to¸n ®−îc nghiÖm nÕu x2 ≥ 1 , suy ra
x1 =

−(m 2 + 6m + 5) ≥ m + 3 .

NÕu m ≤

3 bÊt ph−¬ng tr×nh ®−îc nghiÖm. Víi m ≥ − 3, b×nh ph−¬ng hai vÕ, ®i ®Õn
0 ≥ 2m 2 + 12m + 14 ⇒

−6 − 2 2
−6 + 2 2
≤m≤
.
2
2

KÕt hîp c¸c ®iÒu kiÖn ta ®−îc :
−5 ≤ m ≤

−6 + 2 2
.
2

3) Theo hÖ thøc Vi Ðt
x1x 2 − 2(x1 + x 2 ) =

m 2 + 4m + 3
m 2 + 8m + 7
+ 2(m + 1) =
2
2

XÐt hµm g(m) = m 2 + 8m + 7 trªn ®o¹n [− 5 ; − 1].
§å thÞ cña parabol cã ®Ønh t¹i m o = − 4, suy ra
min g(m) = g(−4) = −9

−5≤ m ≤−1

VËy

max | g(m) | = 9 . V× A =

−5≤ m ≤−1

max g(m) = g(−1) = 0

−5≤ m ≤−1

| g(m) |
9
, vËy max A = ®¹t ®−îc khi m = − 4.
2
2

C©u II.

1) Víi k = 3, ta cã hµm sè
y = − 2x + 3 x 2 + 1

Hµm sè ®−îc x¸c ®Þnh víi mäi x vµ cã ®¹o hµm
y' = −2 +

3x
2

x +1

=

3x − 2 x 2 + 1
2

x +1

.

Ta cã y' > 0 ⇔ 3x > 2 x2 + 1 , suy ra x > 0, b×nh ph−¬ng hai vÕ th× ®−îc 9x 2 > 4x2 + 4 ⇒ x >
®−îc b¶ng biÕn thiªn
x

−∞

C¸c tiÖm c©n xiªn cña ®å thÞ :

+∞

5

y'
y

2

0

+∞

+

+∞
5

2
5

, tõ ®ã lËp

___________________________________________________________________
TiÖm cËn xiªn vÒ bªn tr¸i y = − 5x ; TiÖm cËn xiªn vÒ bªn ph¶i y = x .
2) Trong tr−êng hîp tæng qu¸t hµm sè cã ®¹o hµm
y' = −2 +

kx
x2 + 1

, y'' =

k
2

(x + 1)3 / 2

Hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x = x o nÕu y'(xo ) = 0 vµ y''(x o ) > 0 , suy ra k > 0 vµ
kx o = 2 x o2 + 1 ⇒ xo > 0 vµ k 2 x 2o = 4x o2 + 4 ⇒ (k 2 − 4)x2o = 4 .

Ph−¬ng tr×nh nµy ph¶i cã nghiÖm, vËy
k 2 − 4 > 0 ⇒ k > 2.

Tãm l¹i víi k > 2 th× hµm sè cã cùc tiÓu, khi ®ã hoµnh ®é ®iÓm cùc tiÓu lµ xo =

2
2

k −4

C©u III.

1

1) (tg30o + tg60o ) + (tg40o + tg50o ) = =

o

cos30 cos60
=

4
3

+

1
o

sin 50 cos50

o

=

4
3

+

2
cos10

o

==

o

+

4 cos10o + 2 3
3 cos10

o

1
o

cos 40 cos50o
=

=

4(cos10o + cos30o )
3 cos10

o

=

8 3
cos20o
3

2) HÖ thøc ®· cho cã thÓ viÕt
C
C
C
2sin cos
sin(A
+
B)
sin
C
2 =
2
2
=
=
C
cos A cosB cos A cosB
cos A cosB
sin
2

2 cos

V× cos

C
> 0 , suy ra
2

2cosAcosB = 2 sin 2

C
⇒ cos (A + B) + cos (A - B) = 1 − cos C
2
⇒ cos (A − B) = 1.

Do − π < A − B < π , ta ph¶i cã A − B = 0 ⇒ A = B.

_______________________________________________________________________________
C©u IV. Mçi mÆt cña tø diÖn c¾t mÆt cÇu theo giao tuyÕn lµ ®ûêng trßn néi tiÕp trong tam gi¸c ®ã (ch¼ng h¹n mÆt
BCD) t¹i c¸c trung ®iÓm (K, M, L) cña c¸c c¹nh c¸c tam gi¸c ®ã.
N lµ trung ®iÓm cña AD th× N còng lµ mét tiÕp ®iÓm vµ MN lµ mét ®ûêng
kÝnh cña mÆt cÇu.
Ta cã : MN2 = AM2 - AN2 =
R=

a2
a 2
; vËy
Û MN =
2
2

a 2
(b¸n kÝnh).
4

Ta l¹i cã : OE2 = OM2 - EM2 =

a2
24

a 6
.
12
Suy ra chiÒu cao cña chám cÇu ngoµi mÆt (BCD) lµ:
Þ OE =

EH = OH - OE =

a 2
(3 12

3)

æ
EH ö÷ pa 3 2(9 - 4 3)
÷÷ =
Suy ra thÓ tÝch chám cÇu: Vc =pEH2ççR çè
3 ÷ø
432
vµ thÓ tÝch cÇn tÝnh lµ 4Vc.
C©u Va. 1) Hypebol cã 2 tiªu ®iÓm F1 (c , 0), F2 (- c , 0) víi
c = a 2 + b2 .
Hai ®ûêng chuÈn tû¬ng øng lµ
D1,2 : x = ±

a2
a2
.

c
a2 + b2

Hai ®ûêng tiÖm cËn cña hypebol lµ y = ±

b
x.
a

Theo H×nh vÏ, gäi H lµ giao ®iÓm cña ®ûêng chuÈn D1 víi tiÖm cËn
y=

b
x. Ta cã xH =
a

a2
a

2

+ b

2

, yH =

ab
a

2

+ b

2

,

_______________________________________________________________________________
OH = x 2H + y 2H = a

bëi vËy
suy ra

KH = 2OH = 2a.

b
2) Gäi d lµ kho¶ng c¸ch tõ F1(c ; 0) ®Õn tiÖm cËn y = x (hay bx - ay = 0). Ta cã
a
d=

|bc - 0|
a 2 + b2

= b.

3) Theo H×nh vÏ, ta cÇn chøng minh OH ^ F1H. Ta cã
®

®

OH = (xH ; yH), = F1H = (xH - c ; yH)
®

®

suy ra OH . F1 H = x H (x H - c) + y H2 = = x 2H + y 2H - cx H = a 2 - a 2 = 0.
C©u Vb. 1) mp (MCD1) c¾t mp(ABB1A1) theo giao tuyÕn D qua M song song víi CD1//BA1. Gäi N vµ P lµ giao ®iÓm
cña D vµ BB1, AA1 ; khi ®ã I lµ giao ®iÓm cña BC1 vµ CN, J lµ giao ®iÓm cña DA1 vµ D1P.
§Ó chøng minh I, M, J th¼ng hµng ta chøng minh

ThËt vËy :

IN
BN
.
=
IC
CC 1

§Æt NB = x, CC1 = a, ta cã IN =

x
x
. IC = (CN - IN);
a
a

x
(y - IN) hay
a
æç
xy
xy
x ö÷
Þ IN =
.
çç1 + ÷÷ IN =
÷
è
a

a + x
®Æt CN = y ta cã IN =

xy
;
a-x
a-x
IN
.
=
a +x
JP

Tû¬ng tù nhû trªn, ta tÝnh ®ûîc : JP =
suy ra

Ngoµi ra :

IN
MN
.
=
JP
MP

NB1
a - x
MN
.
=
=
MP
PA
a + x

_______________________________________________________________________________
Nhû vËy :

IN
MN
. VËy I, M, J th¼ng hµng.
=
JP
MP

2) Tõ I kÎ ®ûêng th¼ng song song víi BB1 c¾t B1C1 t¹i I’. Tõ J kÎ ®ûêng th¼ng song song víi A1P c¾t D1A1 t¹i J’. Khi
trung ®iÓm K cña IJ n»m trong mp (A1B1C1D1) th× II’ = JJ’, ta cã:
C 1I / IB
a
CI
C I / IB
C 1I / IB
II'
=
= 1 = 1
=
=
a + x
BB1 C 1B C 1B / IB
(C 1I + IB) / IB (C 1I / IB) + 1
2
a
A 1J
A 1J
JJ'
1
x

Þ II' =
=
=
=
=
JD
a + x
DD 1
A 1D
JD - JA 1
a-x
-1
JA 1
ax
Þ JJ’ =
.
a - x
II’ = JJ’ Û

a2
ax
Û x2 + 2ax - a2 = 0 Û
=
a + x
a - x

Û x = -a ± a 2 .
Do x > 0 nªn chän x = a( 2 - 1) .
VËy vÞ trÝ cña M ®ûîc chän nhû sau:
MB1
BN
a - a( 2 - 1)
a - x
=
=
= 1 =
a
OM
B1 B
a( 2 - 1)

2 hay

MB1
(2 - 2 )
.
=
2
AB1

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho phû¬ng tr×nh
cos2x = mcos 2 x 1 + tg,
trong ®ã m lµ tham sè.
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh víi m = 1.
2) T×m m ®Ó phû¬ng tr×nh cã nghiÖm trong ®o¹n [0 ; 3].
C©u II. T×m a, b, c ®Ó
|4x3 + ax2 + bx + c| £ 1
víi mäi x Î [-1 ; 1].
$ = 2B
$ =C.
$ Chøng minh r»ng
C©u III. Trong tam gi¸c ABC, ®Æt a = BC, b = CA, c = AB. Gi¶ sö 4A
1)

1
1
1
=
+ ;
a
b
c

2) cos2A + cos2B + cos2C =

5
.
4

C©u IVa. Víi mçi sè nguyªn dû¬ng k, ®Æt
e

Ik = ∫ ln
1

k
dx.
x

X¸c ®Þnh k ®Ó I < e - 2.
k

C©u Va.
ViÕt phû¬ng tr×nh c¸c ®ûêng trung trùc cña tam gi¸c ABC, biÕt trung ®iÓm cña c¸c c¹nh lµ :
M(-1, -1), N(1, 9), P(9, 1).
C©u IVb.
S.ABC lµ mét h×nh chãp tam gi¸c ®Òu víi c¹nh ®¸y b»ng a, ®ûêng cao SH = h.
1) TÝnh theo a vµ h c¸c b¸n kÝnh r, R c¸c h×nh cÇu néi, ngo¹i tiÕp cña h×nh chãp.
C©u Vb. Chøng minh r»ng nÕu a + b ³ 2, th× víi mäi n Î N

*

an + bn £ an+1 + bn+1.

_______________________________________________________________________________
ïì cosx ³ 0
C©u I. §iÒu kiÖn ïí
ïïî1+ tgx ³ 0
1) §Æt t = tgx, phû¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh
ì
ï
ï
ï
t = -1
ï
ï
2
ï
1 + t = 1 - t Û ít = 0
ï
ï
ï
1 - 5
ï
t =
ï
ï
2
î
p
1 - 5
Tõ ®ã x = - + kp, x = kp, x = a + kp (k Î Z) trong ®ã tga =
4
2

é
2) §Æt t = tgx th× x Î ê 0 ; ú

ë
f(t) =

1 - t2
1 + t

Ta cã f'(t) =

t Î [0; 3 ] khi ®ã phû¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh

= m
-3t 2 - 4t - 1
2(t + 1) 1 + t

Suy ra f(3) £ m £ f(0)

< 0 víi t Î [0 ;

-2
1 +

3

3]

£ m £ 1

C©u II.
Trûíc hÕt ta chøng minh |4x3 + bx| £ 1víi

x Î [-1 ; 1] Û b = -3.

ThËt vËy : Víi b = -3 th× 4x3 - 3x = x(4x2 - 3) £ 1 víi
Ngûîc l¹i, |4x3 + bx| £ 1 víi
x=

x Î [-1 ; 1].

x Î [-1 ; 1]: x = 1 : |4 + b| £ 1

Þ b £ -3

1
1
b
: | + | £ 1 Û b ³ -3
2
2
2

B©y giê víi |4x3 + ax2 + bx + c| £1 víi x Î [-1 ; 1], ta xÐt j( x ) = 4x3 + ax2 + bx + c,
j( x ) - j(-x )
= 4x 3 + bx ; (*)
2

j(-x) = -4x3 + ax2 - bx + c,

_______________________________________________________________________________
mµ |j(x)| £ 1
|4x3 + bx| =

víi

x Î [-1 ; 1] Þ |j(-x)| £ 1 víi

x Î [-1 ; 1]. Nhû vËy tõ (*) suy ra

j( x ) - j(-x ) j( x ) + j(-x )
£
£1
2
2

x Î [-1 ; 1] Û b = -3. Tõ ®ã ta cã : -1 £ 4x3 + ax2 - 3x+ c £ 1 víi

x Î [-1 ; 1].

Víi x = 1 : -1 £ 4 + a - 3 + c £ 1 Þ a + c £ 0
Víi x = -1 : -1 £ -4 +a + 3 + c £ 1 Þ a + c ³ 0
1
a
Víi x = ± ta còng suy ra : + c = 0.
2
4

Þ a + c =0.

(1)

(2)

Tõ hÖ (1) vµ (2) suy ra a = c = 0.
VËy ®Ó |4x3 + ax2 + bx + c| £ 1 víi

x Î [-1; 1] ta ph¶i cã a = c = 0, b = -3.

C©u III. 1)

A + B + C = p 4A = 2B = C
p
2p
.
§Þnh lÝ hµm sin cho : a = 2Rsin , b = 2Rsin
7
7

ö÷
æç
÷
ç
1 ÷÷
4p
1
1 çç 1
1
÷ ==
c = 2Rsin
+
+
Û
=
ç
4p ÷÷
7
b
c 2R çç 2p
÷
sin
sin
çè
7 ÷ø
7
p
3p
2sin
. cos
1
1
1
7
7
.
= .
==
p
p
p
3p
a
2R
2Rsin
)
2sin . cos sin(p 7
7
7
7
1 +
1
+
cos2B
2
2
2
2
++
2) cos A + cos B + cos C = cos A +
2
Còng dïng ®Þnh lÝ hµm sin :

Tû¬ng tù:

cosB =

4p
2p
+ sin
1
7 =
7
.
2p
4p
2R
sin
. sin
7
7
sin

cos2C
= 1 - 2cosAcosBcosC . (*)
2

a
b
a
b
b
=
Û
=
Û cosA =
.
sinA
sinB
sinA
sin2A
2a

æ a ö÷
a
c
b
c
1
÷÷ = - .
, cosC = .
. ççNhû vËy: cosAcosBcosC =
2b
2c
2a 2b èç 2c ÷ø
8

Thay vµo (*) : cos2A+ cos2B + cos2C =1 +

1
5
= .
4
4

__________________________________________________________________
C©u IVa.
e

e

1

1

e

e

I k = ln kdx − ln xdx = (e − 1) ln k − x ln x 1 + dx = (e − 1) ln k − 1
1

Ph¶i cã (e − 1)lnk − 1 < e − 2 ⇒ (e − 1)(lnk − 1) < 0.
V× e > 1, nªn suy ra lnk < 1 = lne ⇒ k < e. Do k lµ sè nguyªn d−¬ng,
nªn chØ cã thÓ chän k = 1 hoÆc k = 2.
C©u Va. Gi¶ sö M, N, P lÇn l−ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh BC, CA, AB
V× NP//BC, nªn ®−êng trung trùc ( d M ) vu«ng gãc víi NP.
JJJG

G

Ta cã NP = (8 ; − 8), mµ vect¬ chØ ph−¬ng uM cña ( dM ) vu«ng gãc
JJJG

G

víi NP , suy ra cã thÓ lÊy uM = (1 ; 1), tøc ( d M ) cã hÖ sè gãc k = 1,
thµnh thö ( d M ) cã ph−¬ng tr×nh y = (x + 1) − 1 = x
LËp luËn t−¬ng tù ta ®−îc ph−¬ng tr×nh ®−êng trung trùc ( d N ) : y = − 5x + 14
x 14
.
5 5

vµ ph−¬ng tr×nh ®−êng trung trùc (d P ) : y = − +
C©u IVB.

1) Gäi I lµ t©m cÇu ngo¹i tiÕp cña h×nh chãp ®Òu. Ch©n H cña ®−êng cao SH lµ t©m cÇu ngo¹i tiÕp cña tam
gi¸c ®Òu ABC vµ I n»m trªn SH.
Ta cã :
R2 = IS 2 = IA2 + AH 2 + HI 2 =

a2
a 2 + 3h 2
+ (h − R)2 , tõ ®ã suy ra : R =
.
3
6h

Gäi J lµ t©m cÇu néi tiÕp cña h×nh chãp, J còng n»m trªn SH ; h×nh cÇu néi tiÕp tiÕp xóc víi ®¸y t¹i H vµ tiÕp
xóc víi ®¸y t¹i H vµ tiÕp xóc víi mÆt bªn SBC t¹i ®iÓm T n»m trªn SA', víi A' lµ trung ®iÓm cña BC, ta cã r =
JH = JT. C¸c tam gi¸c vu«ng SJT vµ AHA' lµ ®ång d¹ng suy ra
JT
SJ
r
h−r
h
=
=

=
hay
2
2
2
2
HA ' SA '
a 3/6
h + a /12 a 3 / 6 + h + a /12

⇒ r=
2)

ah
a + a 2 + 12h 2

r
6ah 2
=
R (a 2 + 3h 2 )(a + a 2 + 12h 2 )

Gäi α lµ gãc nhän víi tg2 α = 12

h2
a

k=
=

2

; tøc lµ tgα =

2 3h
a 3tgα
, hay h =
. ThÕ th×
a
6

2

r
2tg α
=
=
2
R (4 + tg α)(1 + 1 + tg2 α )
2sin 2 α cos α
2

(1 + cos α)(1 + 3cos α)

=

2 cos α(1 − cos2 α )
2

(1 + cos α)(1 + 3cos α )

tõ ®©y ta suy ra ph−¬ng tr×nh ®èi víi cosα
(2 + 3k) cos2 α − 2cosα + k = 0
§Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm, tr−íc hÕt ph¶i cã

= =

(1)

2 cos α(1 − cos α)
1 + 3cos2 α

;

__________________________________________________________________
∆' = 1 − k(2 + 3k) = − 3 k 2 − 2k + 1 ≥ 0
1
hay
3 k 2 + 2k − 1 ≤ 0 ⇔ − 1 ≤ k ≤ .
3
1
Nh−ng k > 0, vËy 0 < k ≤ .
3
r
1
Thµnh thö k = chØ cã thÓ lÊy gi¸ trÞ lín nhÊt k = .
R
3
1
Víi gi¸ trÞ nµy (1) trë thµnh 3 cos2 α − 2cosα + = 0
3
1
a 3tgα a 6
=
⇒ cosα = (chÊp nhËn ®−îc). Khi ®ã tgα = 2 2 , h =
.
6
3
3
r
1
Tãm l¹i víi gi¸ trÞ trªn cña h th× tØ sè
®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng . §Ó ý r»ng khi ®ã
R
3
2
2
a
2a
+
= a2
SA 2 = AH 2 + SH 2 =
3
3

⇒ SA = a, S.ABC lµ h×nh chãp ®Òu.
C©u Vb.

KÕt qu¶ ph¶i chøng minh, suy ra tõ bÊt ®¼ng thøc kÐp sau ®©y :
a n + b n a + b a n + b n a n +1 + b n +1

.

.
2
2
2
2

Chøng minh. 1) Vai trß a, b nh− nhau, nªn cã thÓ coi r»ng a ≥ b. Cïng víi a + b ≥ 2 ⇒ a + b > 0 ⇒ a > −b ;
suy ra
n
a ≥ b ⇒ a n ≥ b ≥ −bn ⇒ a n + bn ≥ 0 .

V× 1 ≤

a+b
a n + bn
, nh©n hai vÕ cña bÊt ®¼ng thøc nµy víi
≥0
2
2

ta ®−îc
a n + bn a + b a n + bn

.
.
2
2
2

2) BÊt ®¼ng thøc
a + b a n + b n a n +1 + b n +1
.

2
2
2

t−¬ng ®−¬ng víi
(a + b) (a n + b n ) ≤ 2(a n +1 + b n +1 )

hay
suy ra tõ gi¶ thiÕt ë trªn v× a ≥ b, a n ≥ b n .

0 ≤ (a − b)( a n − b n ) ;

________________________________________________________________________________
C©u I. Cho hµm sè

y=

2x 2 + (1 - m)x + 1 + m
.
x- m

1) Víi m = 1, h·y kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2) Chøng minh r»ng víi mäi m¹ -1, ®å thÞ hµm sè (1) lu«n tiÕp xóc víi mét ®ûêng th¼ng cè ®Þnh t¹i mét ®iÓm cè
®Þnh.
3) X¸c ®Þnh m ®Ó hµm sè (1) lµ ®ång biÕn trªn kho¶ng (1;+¥).
C©u II.
1) Chøng minh r»ng víi 5 sè a, b, c, d, e bÊt k×, bao giê ta còng cã
a2 + b2 + c2 + d2 + e2 ³ a(b + c + d + e).
2) Cho a £ 6, b £ - 8, c £ 3. Chøng minh r»ng víi mäi x ³ 1 ta ®Òu cã
x4 - ax2 - bx ³ c.
C©u III. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
2 cos2

3x
4x
+ 1 = 3 cos .
5
5

2) Chøng minh r»ng trong mäi tam gi¸c ABC ta ®Òu cã
2(sinA sin2A + sinB sin2B + sinC sin2C) < (sinA + sinB + sinC)(sin2A + sin2B + sin2C).

(1)

________________________________________________________________________________

C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng cho hai ®ûêng th¼ng (D ), (D ) cã phû¬ng tr×nh
1

(D1) :
(D2) :

2

kx - y + k = 0,
(1 - k2)x + 2ky - (1 + k2) = 0.

1) Chøng minh r»ng khi k thay ®æi, ®ûêng th¼ng (D ) lu«n lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.
1

2) Víi mçi gi¸ trÞ k, h·y x¸c ®Þnh giao ®iÓm cña (D ) vµ (D ).
1

2

3) T×m tËp hîp c¸c giao ®iÓm ®ã, khi k thay ®æi.
C©u IVb. Trong mÆt ph¼ng (P), cho ®iÓm O cè ®Þnh, mét ®ûêng th¼ng (d) cè ®Þnh kh«ng ®i qua O, mét gãc vu«ng

XOY quay quanh ®iÓm O : c¸c c¹nh Ox, Oy c¾t (d) theo thø tù t¹i A vµ B. Trªn ®ûêng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng

(P) vµ ®i qua O, lÊy ®iÓm S. Gäi a lµ kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (d), OAB = α.
1) TÝnh gãc α khi OS =

8a
5
, SA = OA.
3
3

2) H¹ OE ⊥ SA, OF ⊥ SB. T×m tËp hîp c¸c ®iÓm E, F khi gãc vu«ng XOY quay quanh O.
3) Gäi G lµ träng t©m tam gi¸c SAB, I lµ t©m h×nh cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn OSAB. Chøng minh r»ng 3 ®iÓm O, G, I
th¼ng hµng.

___________________________________________________________________
C©u I.
1) §Ò nghÞ tù gi¶i.
2) Tr−íc hÕt t×m ®iÓm cè ®Þnh A (x o , yo ) sao cho (1) qua A víi ∀m ≠ − 1. Khi ®ã
yo =

2x2o + (1 − m)x o + 1 + m
, ∀m ≠ −1
xo − m

⇒ yo (xo − m) = 2x o2 + (1 − m)xo + 1 + m (∀m) ⇔ (xo − yo − 1)m + yo xo − 2xo2 − xo − 1 = 0 (∀m)
x o − yo = 1

⇒ 

2
 yo xo − 2x o − x o − 1 = 0
Gi¶i hÖ ®ã ta ®−îc xo = −1 , yo = −2 .

DÔ kiÓm tra r»ng m ≠ − 1 (1) ®Òu qua (−1, −2).
MÆt kh¸c

y'(x) =

2x 2 − 4mx + m 2 − 2m − 1
(x − m)2

; y'(−1) =

(m + 1)2
(m + 1)2

= 1 víi ∀m ≠ −1.

Tõ ®ã ta thÊy, c¸c ®−êng cong (1) ®Òu tiÕp xóc víi ®−êng th¼ng y = x − 1 t¹i (−1, −2).
3) Muèn hµm ®ång biÕn trong kho¶ng 1 < x < + ∞ th× ta cÇn chän m sao cho
2x 2 − 4mx + m 2 − 2m − 1
(x − m)2

≥0

víi 1 < x < + ∞ ⇔
2x 2 − 4mx + m 2 − 2m − 1 ≥ 0 trong (1 ; + ∞)

§Æt

m≤1
f(x) = 2x − 4mx + m − 2m − 1 ; ∆' = 4m 2 − 2m 2 + 4m + 2 = 2(m + 1)2 ≥ 0 .
2

2

NÕu m = −1 th× tháa m·n.

NÕu m ≠ −1 ta cÇn cã
2f(1) ≥ 0
 m 2 − 6m + 1 ≥ 0

⇔ m ≤ 3−2 2 .
⇔ 
 4m
<
1
<
m
1

 4

KÕt luËn : m ≤ 3 − 2 2 .
C©u II.

1) a 2 + b2 + c2 + d 2 + e2 ≥ a(b + c + d + e) ⇔

 
 
 

a2
a2
a2
a2
− ab  +  c2 +
− ac  +  d2 + − ad  +  e2 + − ae  ≥ 0

4
 
4
 
4
 
4

2
2
2
a 
a 
a2  
a

⇔ b −  + c −  + d −  + e −  ≥ 0.

2 
2 
2  
2

⇔  b2 +

2) §Æt f(x) = x 4 − ax2 − bx .
Ta cã : f'(x) = 4 x3 − 2ax − b,
f''(x) = 12 x2 − 2a = 2(6 x2 − a). Do a ≤ 6 vµ x2 ≥ 1 nªn f''(x) ≥ 0 ⇒ f'(x) ®ång biÕn trong kho¶ng [1 ; + ∞).
f'(1) = 4 − (2a + b) ≥ 0 (do 2a + b ≤ 4).

VËy f'(x) ≥ 0 trong kho¶ng [1 ; + ∞) ⇒ f(x) ®ång biÕn trong kho¶ng ®ã. L¹i cã
f(1) = 1 − (a + b) ≥ 3 (do a + b ≤ −2).

VËy víi mäi x ∈ [1 ; + ∞) ta ®Òu cã f(x) ≥ 3 ≥ c
(®iÒu ph¶i chøng minh).

___________________________________________________________________
C©u III.

1) §Æt cos

2x
= t (| t | ≤ 1) ta sÏ tíi
5
4t 3 − 6t 2 − 3t + 5 = 0

(t − 1)(4 t 2 − 2t − 5) = 0.

hay
Ph−¬ng tr×nh nµy cã hai nghiÖm t1 = 1 , t 2 =

1 − 21
1 + 21
thÝch hîp, cßn nghiÖm t 3 =
> 1 bÞ lo¹i.
4
4

Tõ ®ã t×m ra x.
2) BÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh t−¬ng ®−¬ng víi
0 < sinA(−sin2A + sin2B + sin2C) + sinB(sin2A − sin2B + sin2C) + sinC(sin2A + sin2B − sin2C).(1)
Ta cã :
−sin2A + sin2B + sin2C = −2sinAcosA + 2sin(B + C)cos(B − C) = 2sinA[cos(B + C) + cos(B − C)]
= 4sinAcosBcosC,
vËy (1) t−¬ng ®−¬ng víi
a 2 cosBcosC + b2 cosAcosC + c2 cosAcosB > 0. (2)
NÕu ABC lµ tam gi¸c nhän hay vu«ng th× (2) hiÓn nhiªn ®óng. Gi¶ thö ABC lµ tam gi¸c tï, ch¼ng h¹n cã gãc A
tï. ThÕ th×
a 2 = b2 + c2 − 2bc cos A > b2 + c2 , do vËy (cosB, cosC > 0)

a 2 cosBcosC + b2 cosAcosC + c2 cosAcosB > (b2 + c2 ) cosBcosC + b2 cosAcosC + c2 cosAcosB =
b2 cosC(cosA + cosB) + c2 cosC(cosA + cosC) > 0

bëi v× dÉu cosA < 0 nh−ng
cosA + cosB = 2 cos

A+B
A−B
cos
> 0.
2
2

_______________________________________________________________________________
C©u IVb. 1) Gäi K lµ ch©n ®ûêng vu«ng gãc h¹ tõ O xuèng (d). Ta cã:
sina =

a
OK
Þ OA =
.
sina
OA

Trong tam gi¸c vu«ng SOA ta cã : SA2 = SO2 + OA2. Nhûng
8a
5
5 a
; SA = OA =
. VËy
3
3
3 sina
2
25a
64a 2
a2
Þ 25 = 64sin2x + 9
=
+
2
2
9
9 sin a
sin a

SO =

1
1
Û sin 2a = Þ sina = Þ a = 30 0 (ë ®©y ta kh«ng lÊy gi¸ trÞ
4
2
sina = -

1
v× a lµ mét gãc trong tam gi¸c).
2
^

^

2) §o¹n SO cè ®Þnh,OES = OFC = 90o. §iÓm E vµ F di chuyÓn
nhûng lu«n lu«n nh×n ®o¹n cè ®Þnh SO d íi mét gãc vu«ng, do
®ã E vµ F n»m trªn mÆt cÇu ®ûêng kÝnh SO.
MÆt kh¸c E vµ F di chuyÓn nhûng lu«n lu«n n»m trong mÆt ph¼ng (S, d) cè ®Þnh. VËy E vµ F n»m trªn giao tuyÕn cña
hai mÆt nãi trªn. Giao tuyÕn Êy lµ mét ®ûêng trßn, kÝ hiÖu lµ (g), n»m trong mÆt ph¼ng (S, d).
H¹ OH ^ SK ta cã H thuéc mÆt cÇu ®ûêng kÝnh SO.
MÆt ph¼ng (SOK) lµ mÆt ®èi xøng cña h×nh cÇu ®ûêng kÝnh SO. Ta l¹i cã mÆt ph¼ng (S, d) vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng(SOK). Do ®ã ®ûêng trßn (g) n»m trong mÆt ph¼ng (S, d) ph¶i nhËn SK lµm trôc ®èi xøng. Do H còng thuéc (g)
nªn SH chÝnh lµ ®ûêng kÝnh cña ®ûêng trßn ®ã.
§¶o l¹i : LÊy mét ®iÓm F trªn (g), F kh¸c S vµ kh¸c H. Nèi SF, v× SF thuéc mÆt ph¼ng (S, d) do ®ã SF kÐo dµi c¾t (d)
^

ë B. Nèi OB,dùng gãc vu«ng BOA trong mÆt ph¼ng P (A trªn d). Nèi SA, nã c¾t ®ûêng trßn (g) t¹i E. V× E, F n»m
trªn (g) nªn E, F n»m trªn mÆt cÇu ®ûêng kÝnh SO, do ®ã OE ^ SA, OF ^ SB.
VËy tËp hîp c¸c ®iÓm E vµ F lµ ®ûêng trßn (g) - giao cña mÆt cÇu ®ûêng kÝnh SO vµ mÆt ph¼ng (S, d) - trõ hai ®iÓm S
vµ H.

_______________________________________________________________________________
3) Gäi M lµ ®iÓm gi÷a cña AB. V× tam gi¸c AOB vu«ng ë O nªn M chÝnh lµ t©m ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®ã.
T©m I cña h×nh cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn SOAB ph¶i n»m trªn giao cña mÆt ph¼ng trung trùc R cña ®o¹n SO víi ®ûêng
th¼ng (D) vu«ng gãc víi P t¹i ®iÓm M. Do ®ã ta cã MI//SO vµ SO = 2MI.
Nèi OI, nã gÆp trung tuyÕn SM cña tam gi¸c SAB t¹i G’:
Ta cã :

G'M
G'M
MI
1
1
=
= .
= Þ
G'S
SM
SO
3
2

VËy G’ trïng víi t©m G cña tam gi¸c SAB. Hay nãi c¸ch kh¸c ba ®iÓm O, G, I lµ th¼ng hµng.

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm
y=

x2 + x - 3
.
x + 2

1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2) Tõ kÕt qu¶ ®ã, h·y suy ra c¸ch vÏ ®å thÞ cña hµm sè
y=

x2 + x - 3
.
| x + 2|

3) T×m c¸c ®iÓm thuéc trôc hoµnh sao cho tõ mçi ®iÓm Êy cã thÓ vÏ ®ûîc ®óng mét tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ ë phÇn 1).
C©u II.
1) Chøng minh r»ng nÕu a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c, th× ta cã
a(b - c)2 + b(c - a)2 + c(a + b)2 > a3 + b3 + c3.
2) T×m mäi cÆp sè x, y tháa m·n phû¬ng tr×nh
(cos 2 x +

1
1 2
1 2
= 12 + siny.
+ (sin 2 x +
2 )
2 )
2
sin x
cos x

C©u III.
1) Gi¶i vµ biÖn luËn phû¬ng tr×nh
3

(x + a) 2 + m

3

(x - a) 2 = (m + 1)

3

theo c¸c tham sè a, m.
2) Chøng minh r»ng nÕu x, y, z tháa m·n ®iÒu kiÖn
x2 + y2 + z2 = 1,
th× ta cã -

1
£ xy + yz + zx £ 1.
2

x2 - a 2

________________________________________________________________________________
C©u Va.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trùc chuÈn, cho ®ûêng th¼ng (D) cã phû¬ng tr×nh
2x - y - 1 = 0,
1
vµ cho 5 ®iÓm : A(0, -1), B(2, 3), C( , 0), E(1, 6), F(-3, -4).
2
1) KiÓm nghiÖm r»ng c¸c ®iÓm A, B, C thuéc ®ûêng th¼ng (D). T×m trªn (D) ®iÓm D sao cho 4 ®iÓm A, B, C, D lËp
thµnh hµng ®iÓm ®iÒu hßa.

2) T×m ®iÓm M trªn (D) sao cho vect¬ EM+ FM cã ®é dµi nhá nhÊt.
C©u IVb.

Cho gãc tam diÖn Sxyz ®Ønh S, víi xSy = 120 0 , ysz = 60 0 , zsx = 90 0 .
Trªn c¸c tia Sx, Sy, Sz theo thø tù lÊy c¸c ®iÓm A, B, C sao cho
SA = SB = SC = a.
1) Chøng tá r»ng ABC lµ mét tam gi¸c vu«ng.
2) X¸c ®Þnh h×nh chiÕu vu«ng gãc H cña S lªn mÆt ph¼ng (ABC).
3) TÝnh b¸n kÝnh h×nh cÇu néi tiÕp cña tø diÖn SABC.
4) TÝnh c¸c gãc ph¼ng c¸c nhÞ diÖn c¹nh AB, BC, CA trong tø diÖn SABC.

_______________________________________________________________________________
C©u I. 1), 2) B¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
3) Trûíc hÕt, lËp phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng qua A (xo , 0) cã hÖ sè gãc b»ng k: y = k(x - xo).
Hoµnh ®é tiÕp ®iÓm cña ®ûêng th¼ng y = k(x - xo) víi ®å thÞ hµm sè ë phÇn 1) lµ nghiÖm cña hÖ
ì
x2 + x - 3
ï
ï
= k(x - x o ) (1)
ï
x + 2
ï
ï
í 2
ï
x + 4x + 5
ï
= k
(2)
ï
2
ï
ï
î (x + 2)
ThÕ k tõ (2) vµo (1) ta ®ûîc (1 - x o )x 2 + 2(3 - 2x o )x + 6 - 5x o = 0 (x ¤ - 2)
§Ó tháa m·n yªu cÇu bµi to¸n th× (3) cã nghiÖm duy nhÊt ¹ -2.
· x = -2 : (3) trë thµnh : xo = -2. Khi ®ã nghiÖm kia cña (3) lµ x =

· 1 - xo = 0 : (3) trë thµnh 2x + 1 = 0 Û x = -

6 - 5x o
8
= 3
(1 - x o )x o

1
2

· D‘ = (3 - 2xo)2 - (1 - xo)(6 - 5xo) = 0
Û x 2o + x o - 3 = 0

x =

-1 ± 13
2

KÕt luËn : Cã 4 ®iÓm : (-2 , 0) ; (1 , 0);
ö÷ æç - 1 + 13
ö÷
æç - 1 - 13
çç
, 0 ÷÷ vµ çç
, 0 ÷÷.
÷ø çè
÷ø
çè
2
2
C©u II. 1) a(b - c)2 + b(c - a)2 + c(a + b)2 > a3 + b3 + c3
Û a[(b - c)2 - a2] + b[(c - a)2 - b2] + c[(a + b)2 - c2] > 0
Û a(b - c - a)(b - c + a) + b(c - a - b)(c - a + b) + c(a + b - - c)(a + b + c) > 0
Û (a + b - c)[a(b - c - a) + b(a - b - c) + c(a + b + c)] > 0
Û c2 - (a2 + b2) + 2ab > 0 Û c2 - [a2 + b2 - 2ab] > 0 Û

(3)

_______________________________________________________________________________
c2 > (a - b)2 Û c > |a - b|.
BÊt ®¼ng thøc sau cïng ®óng v× a, b, c lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c.
2) DÔ nhËn thÊy r»ng 12 + 0,5siny £ 12,5.
MÆt kh¸c:
æç 1
æ
1 ö÷ æç 2
1 ö÷
1 ö÷
4
4
x
+
sin
x)
+
A =ççcos 2 x +
=
(cos
x
sin
+
+
+
÷ + 4 =
÷
÷
ç
ç
2
2
4
çè cos x
çè
cos x ÷ø çè
sin x ÷ø
sin 4 x ÷ø
2

2

1
1- sin 2 2x
8(2 - sin 2 2x)
1 2
1
= 1- sin 2x + 2
sin 2 2x +
+ 4 =5 1
2
2
sin 4 2x
sin 4 2x
16
(0 < sin22x £ 1). NhËn thÊy r»ng khi sin22x t¨ng th× A gi¶m, do ®ã khi sin22x = 1 th× A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng
12,5.
VËy ta cã kÕt qu¶ : (x , y) lµ nghiÖm cña phû¬ng tr×nh ban ®Çu khi vµ chØ khi (x , y) lµ nghiÖm cña hÖ:
p
p
+k
4
2
p
y = + 2mp (k, m Î Z).
2

sin22x = 1

x=

siny = 1

C©u III. 1) XÐt a = 0. Lóc ®ã phû¬ng tr×nh cã d¹ng :
3 x 2 + m3 x 2 = (m + 1)3 x 2 .

(*)

Dï m nhËn gi¸ trÞ nµo ®ã th× (*) vÉn tháa m·n víi mäi x.
XÐt a ¹ 0 ; Khi ®ã sè x = a kh«ng ph¶i lµ nghiÖm, ta cã thÓ chia hai vÕ cho 3 (x - a) 2 vµ ®ûîc :
æç x + a ö÷
÷
3 çç
çè x - a ÷÷ø
§Æt t = 3

2

+ m = (m + 1)3

x + a
.
x - a

x + a
th× sÏ cã : t2 - (m + 1)t + m = 0 Û t1 = 1 ; t2 = m.
x - a

_______________________________________________________________________________
x+a
= 1 : v« nghiÖm (do a ¹ 0).
x-a
x+a
b)
= m3. §iÒu kiÖn x ¹ a.
x-a

a)

Ta cã x + a = m3(x - a) hay (m3 - 1)x = (m3 + 1)a.

(**)

æç m 3 + 1 ö÷
÷a.
NÕu m ¹ 1 th× x = çç 3
çè m - 1 ÷÷ø
NÕu m = 1 th× (**) v« nghiÖm (v× a ¹ 0).
KÕt luËn :
NÕu a = 0 th× víi mäi m, phû¬ng tr×nh nghiÖm ®óng víi mäi x .
æç m 3 + 1 ö÷
÷a.
NÕu a ¹ 0 ; m ¹ 1 : phû¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt : x = çç 3
çè m - 1 ÷÷ø
NÕu a ¹ 0 ; m = 1 : phû¬ng tr×nh v« nghiÖm.
2) Ta cã : 0 £ (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2 + 2(xy + yz + zx) == 1 + 2(xy + yz + zx) Û

xy + yz + zx ³ -

1
.
2

MÆt kh¸c l¹i cã:
0 £ (x - y)2 + (y - z)2 + (z - x)2 == 2(x2 + y2 + z2) - 2(xy + yz + zx) == 2 - 2(xy + yz + zx) Þ xy + yz + zx £ 1.

___________________________________________________________________
C©u IVa.
1

1

2

1

1

1

1 
dx
dx
1 
 1
 1
= 

+
−2 

I=
 dx =
 dx
2
2
2
 x +1 x + 2 
 x +1 x + 2 
+
+
+
+
[(x
1)(x
2)]
(x
1)
(x
2)
0
0
0
0
0
2
= + 2ln3 − 4ln2
3
dx

C©u Va.

1) Gi¶ sö D(x o , yo ) thuéc (∆) sao cho A, B, C, D lµ mét hµng ®iÓm ®iÒu hßa. Khi ®ã ta cã :
JJJG
JJJG
JJJG
JJJG
CA = kCB vµ DA = − kDB ;
JJJG
JJJG
1
CA = (−1/2 ; −1), CB = (3/2 ; 3) ⇒ k = − ;
3
JJJG
x = −1
1
1 JJJG
DA = (−x o ; − 1 − yo ) = (2 − x o ; 3 − yo ) = = DB ⇒  o
3
3
yo = −3,

vËy D(−1, −3) lµ ®iÓm ph¶i t×m.
2) Gäi täa ®é cña ®iÓm M lµ (x o , yo ) ta cã
M ∈ ∆ ⇒ 2xo − yo − 1 = 0 .

JJJJG
JJJG
EM = (xo − 1 ; yo − 6) , FM = (x o + 3 ; yo + 4)
JJJJG JJJG
Do ®ã EM + FM = (2x o + 2 ; 2yo − 2) vµ
JJJJG JJJG
EM + FM = 2 (x o + 1)2 + (yo − 1)2
= 2 (x o + 1)2 + 4(x o − 1)2

(1)

(do (1))

= 2 5x2o − 6x o + 5

JJJJG JJJG

⇒ EM + FM min =

8 5
3
1
3 1
, ®¹t ®−îc t¹i xo = , yo = . §iÓm cÇn t×m lµ M  ,  .
5
5
5
 5 5

C©u IVb.

n = 60o nªn SBC lµ tam gi¸c ®Òu vµ v× vËy
1) Do BSC
BC = a. Do ASC lµ tam gi¸c vu«ng c©n nªn AC = a 2 .
Cßn ABS lµ tam gi¸c c©n cã gãc ë ®Ønh lµ 120o nªn AB = a 3 .
n = 90o .
§Ó ý r»ng AB2 = AC 2 + CB2 nªn ACB
n = 90o
2) Do SA = SB = SC = a nªn H c¸ch ®Òu A, B, C. Do ACB
nªn H lµ trung ®iÓm cña AB.
3) Gäi r lµ b¸n kÝnh mÆt cÇu néi tiÕp tø diÖn SABC.

Ta cã : r =

3V
,
S

trong ®ã V lµ thÓ tÝch, S lµ diÖn tÝch toµn phÇn cña SABC. Ta dÔ dµng tÝnh ®−îc
S=

a2 2 a2 3 a2 a2 3
+
+
+
2
4
2
4

a2
= ( 3 + 2 + 1)
2

,

a

___________________________________________________________________
1
1 a a 2 2 a3 2
V = SH.dt(ABC) = . .
=
.
3
3 2 2
12

VËy

a
2
r= 
.
2  3 + 2 +1

4) Râ rµng gãc ph¼ng cña nhÞ diÖn c¹nh AB b»ng 90o . Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC th× HI ⊥ BC vµ
a
SH
2
n=
tgSIH
= 2 =
.
IH a 2
2
2
a
SH
n = 45o .
n=
= 2 = 1 . VËy SJH
T−¬ng tù tgSJH
JH a
2

________________________________________________________________________________
C©u I.
y = (x + 1) 2 (x - 1) 2 .

Cho hµm sè

1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè.
2) BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña phû¬ng tr×nh

(x 2 - 1) 2 - 2m + 1 = 0.

3) T×m b ®Ó parabol y = 2x 2 + b tiÕp xóc víi ®å thÞ ®· vÏ ë phÇn 1).
ViÕt phû¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn chung cña chóng t¹i tiÕp ®iÓm.
21- x - 2 x + 1
£ 0.
2x - 1

C©u II. 1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh

2) Cho hµm sè y =

x +1
. X¸c ®Þnh a ®Ó tËp gi¸ trÞ cña y chøa ®o¹n [0 ; 1].
x + a
2

C©u III. 1) T×m m ®Ó phû¬ng tr×nh
x2 - mx + m2 - 3 = 0
cã nghiÖm x 1, x 2 lµ ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña mét tam gi¸c vu«ng víi c¹nh huyÒn cã ®é dµi 2.
5p
7p
p
2) T×m c¸c nghiÖm x Î ( ; 3p) cña phû¬ng tr×nh sin (2x + ) - 3 cos (x - ) = 1 + 2 sinx.
2
2
2
C©u IVa.
Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §Òc¸c vu«ng gãc Oxyz, cho hai ®ûêng th¼ng (D 1 ), (D 2 ) cã phû¬ng tr×nh tham sè
ïìx = 1 - t
ï
(D 1 ) ïíy = t ;
ï
ïïîz = -t

(D 2 )

ìx = 2t'
ï
ï
ïy = 1 - t'
í
ï
ï
ï
îz = t'

1) Chøng minh r»ng hai ®ûêng th¼ng (D 1 ), (D 2 ) chÐo nhau.
2) ViÕt phû¬ng tr×nh c¸c mÆt ph¼ng (P), (Q) song song víi nhau vµ lÇn lûît ®i qua (D 1 ), (D 2 ).
3) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a (D 1 ) vµ(D 2 ) .

________________________________________________________________________________
C©u IVb.
Cho tam gi¸c ®Òu ABC. C¸c nöa ®ûêng th¼ng Bx, Cy cïng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABC) vµ ë vÒ cïng mét phÝa ®èi
BM
víi mÆt ph¼ng Êy. M, N lÇn lûúåt lµ hai ®iÓm di ®éng trªn Bx, Cy ; P lµ trung ®iÓm ®o¹n MN. §Æt
= k (k > 0).
CN
1) Chøng minh r»ng víi k kh«ng ®æi th× hai mÆt ph¼ng (ABC), (AMN) c¾t nhau theo giao tuyÕn cè ®Þnh.
PM
2) Chøng minh r»ng
< 1, tõ ®ã suy ra tam gi¸c AMN cã gãc A nhän.
PA
1
3) BiÕt k = , CN = AB 2, h·y tÝnh gãc ph¼ng cña nhÞ diÖn t¹o bëi c¸c nöa mÆt ph¼ng (MNA) vµ (MNB).
2

__________________________________________________________________
C©u I. XÐt y = (x + 1)2 (x − 1)2 = (x2 − 1)2 = x 4 − 2x2 + 1 .
1) Hµm sè x¸c ®Þnh víi mäi x. y' = 4 x3 − 4x, y ' = 0 khi x = 0 ; −1 ; 1.
B¶ng biÕn thiªn :
x
0
1
−∞
−1
+∞

y'

0

+

0

+

+∞

+∞

y
CT

CT

y'' = 4(3 x − 1) ;
2

y'' = 0 khi x = ±

1
3

x
y''

+

1

1

3

3

0

y

0

uèn
x u1 = −

1

x

2

y

9

3

+

uèn

, y u1 =

1
4
4
, x u2 =
, y u2 = ,
9
9
3

VÏ ®å thÞ :

2) XÐt (x2 − 1)2 − 2m + 1 = 0 ⇔ (x2 − 1)2 = 2m − 1.

−2
9

3/2
25/16

−3/2
25/16

(1)

XÐt ®−êng th¼ng y = k = 2m − 1, trªn ®å thÞ ta thÊy :
1
a) k < 0 ⇒ m < : (1) v« nghiÖm ;
2
1
b) k = 0 ⇒ m = : (1) cã 2 nghiÖm kÐp x1 = −1 , x2 = 1 ;
2
1
c) 0 < k < 1 ⇒ < m < 1 : (1) cã 4 nghiÖm ;
2

d) k = 1 ⇒ m = 1 : (1) cã 2 nghiÖm ®¬n vµ 1 nghiÖm kÐp x = 0 ;
e) k > 1 ⇒ m > 1 : (1) cã 2 nghiÖm.
3) Hoµnh ®é tiÕp ®iÓm cña parabol y = 2 x2 + b víi ®å thÞ hµm sè y = (x + 1)2 (x − 1)2 lµ nghiÖm cña hÖ
(x + 1)2 (x − 1)2 = 2x 2
 3
 4x − 4x = 4x

(1)
(2)

(2) ⇔ 4x( x2 − 2) = 0 ⇔ x = 0, x = ± 2 ThÕ vµo (2) ta ®−îc b = 1, b = −3
Tõ ®ã ta cã ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn chung
b = 1 : y = 1 (hoµnh ®é tiÕp ®iÓm x = 0)
b = −3 : y = 4 2 x − 7 (hoµnh ®é tiÕp ®iÓm x = 2 )

__________________________________________________________________
y = −4 2 x − 7 (hoµnh ®é tiÕp ®iÓm x = − 2 ).
C©u II.

1) Gi¶i

21−x − 2x + 1
2x − 1

2x = t

≤ 0 , ®iÒu kiÖn x ≠ 0.

§Æt 

 t > 0

ta cã

t2 − t − 2
= 0 (t > 0, t ≠ 1)
t(t − 1)

(t + 1)(t − 2)
≥ 0 (t > 0, t ≠ 1) ⇔ t ∈ (0 ; 1) hoÆc t ∈ [2 ; +∞) ⇒ x < 0 hoÆc 1 ≤ x.
t(t − 1)

2) §iÒu kiÖn cÇn. Ta cã y = 0 ⇒ x = −1, víi ®iÒu kiÖn mÉu kh«ng chia hÕt cho tö, vËy a ≠ −1. §ång thêi
y=

x +1
2

x +a

= 1 ⇒ x2 − x + (a − 1) = 0

§iÒu kiÖn ®ñ. Ng−îc l¹i, gi¶ sö a ≤

⇒ ∆ = 5 − 4a ≥ 0 ⇒ a ≤

5
5
. Thµnh thö a ≤ , a ≠ −1.
4
4

5
x +1
, a ≠ −1. y = 2
⇒ y x2 − x + ay − 1 = 0. (1)
4
x +a

Ta ph¶i chøng tá ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm víi mäi y ∈ (0 ; 1) (c¸c gi¸ trÞ y = 0, y = 1 ®· ®−îc xÐt), tøc lµ (1) cã
biÖt sè ∆ = − 4a y2 + 4y + 1 ≥ 0. (2)
5
4

Víi a ≤ 0 (a ≠ −1), vµ víi y ∈ (0 ; 1) hiÓn nhiªn (2) ®−îc nghiÖm. Víi a > 0 (a ≤ ) xÐt hµm sè
f(y) = −4a y2 + 4y + 1.

Hµm sè cã ®å thÞ lµ mét parabol víi bÒ lâm quay xuèng d−íi, vËy
min f(y) = min{f(0) ; f(1)} = min{1 ; 5 − 4a} ≥ 0

y∈[0 ; 1]

Thµnh thö (2) ®−îc nghiÖm ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®Æt cho a vµ cho y.
5
4

VËy ®¸p sè lµ : a ≤ , a ≠ −1.
C©u III.

1) Ph−¬ng tr×nh x2 − mx + m 2 − 3 = 0 ph¶i cã nghiÖm : ∆ = 12 − 3 m 2 ≥ 0 ⇒ | m | ≤ 2 .
§ång thêi ph¶i cã
m > 0
x1 , x2 > 0
S, P > 0
 2


m − 3 > 0 ⇒ v« nghiÖm.

 2
2
2
S − 2P = 4
x1 + x 2 = 4
 2
m = 2

2) sin  2x +

5π 
7π 

 − 3cos  x −  = 1 + 2sinx
2 

2 

⇔ cos2x + 3sinx = 1 + 2sinx


1
2

⇔ 2sinx  sin x −  = 0

π

+ 2nπ ; x3 =
+ 2mπ .
6
6
π

XÐt ®iÒu kiÖn x ∈  ; 3π  , ta cã k = 1, 2, 3 ; n = 1 ; m = 0,1.
2

⇒ x1 = kπ ; x2 =

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) C¸c ®ûêng th¼ng D1, D2 lÇn lûît cã vect¬ chØ phû¬ng
r
r
u 1 = (-1 ; 1 ; -1), u 2 = (2 ; -1 ; 1).
r
r
Râ rµng u1 kh«ng song song vµ còng kh«ng trùc giao víi u 2 . Ta ph¶i chøng minh thªm r»ng D1 vµ D2 kh«ng c¾t
nhau, qu¶ vËy nÕu chóng c¾t nhau th× ph¶i tån t¹i 2 gi¸ trÞ t, t’ sao cho
1 - t = 2t’
t = 1 - t’
- t = t’
nhûng hÖ nµy v« nghiÖm.
®
®
r
r
2) Ta t×m mét vect¬ n¡vu«ng gãc ®ång thêi víi u1 vm u 2 , vµ ®ûîc n¡= (0 ; 1 ; 1). VËy c¸c mÆt ph¼ng (P), (Q) cã cïng
®
vect¬ ph¸p tuyÕn lµ ¡
n = (0 ; 1 ; 1), suy ra phû¬ng tr×nh cña chóng cã d¹ng y + z + d = 0.

øng víi t = 0 ta ®ûîc ®iÓm M1 (1 , 0 , 0) thuéc D1 ; øng víi t’ = 0 ta ®ûîc ®iÓm M2 (0 , 1 , 0) thuéc D2. (P) ®i qua M1,
nªn 0 + 0 + d = 0 Þ d = 0, vËy (P) cã phû¬ng tr×nh y + z = 0. (Q) ®i qua M2, nªn 1 + 0 + d = 0 Þ d = -1, vËy (Q) cã
phû¬ng tr×nh y + z - 1 = 0.
3) Kho¶ng c¸ch gi÷a D1 vµ D2 còng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a (P) vµ (Q) vµ b»ng
C©u IVb. 1) XÐt hai trûêng hîp
a) k = 1 : BM = CN Þ BMNC lµ h×nh b×nh hµnh Þ MN//BC Þ
Giao tuyÕn cña (ABC) vµ (AMN) lµ ®ûêng th¼ng ®i qua A vµ song
song víi BC Þ Giao tuyÕn Êy cè ®Þnh.
b) k ¹ 1 : Khi ®ã ®ûêng th¼ng MN sÏ c¾t ®ûêng th¼ng BC ë I.
Theo ®Þnh lÝ TalÐt :

BM
IB
= k Þ IB = kIC.
=
CN
IC

MÆt kh¸c : |IB - IC| = a Þ |kIC - IC| = a Þ IC =

a
|k - 1|

Þ I cè ®Þnh.
VËy ®ûêng th¼ng AI cè ®Þnh lµ giao tuyÕn cña (AMN) vµ (ABC).

2
.
2

_______________________________________________________________
2) Gäi K lµ ®iÓm gi÷a BC Þ PK//Bx//Cy Þ BK^(ABC) Þ BK lµ h×nh chiÕu cña PB trªn (ABC), AK lµ h×nh chiÕu
PA trªn (ABC).
MÆt kh¸c:
BK =

a
a 3
= AK Þ PA > PB.
<
2
2

^

Nhûng : MBN nhän Þ PB > PM, vËy PM < PA. Theo hÖ thøc lûîng trong tam gi¸c thûêng ta cã:
2PA2 = AM2 + AN2 -

MN 2
MN 2
MN 2
=MN2+2AM.ANcosA= 2AM.ANcosA +
=2AM.ANcosA + 2PM2
2
2
2

Þ 2(PA2 - PM2) = = 2AM.ANcosA > 0 Þ cosA > 0 Þ A nhän.
a 6
a2
CN
a 2
2
3) k = 0,5, CN = a 2 : Ta cã BM =
.
Þ IB =BC = a = AB Þ MI = MN = MA = MC = a +
=
=
2
2
2
2
H¹ KJ ^ MN, theo ®Þnh lÝ ba ®ûêng vu«ng gãc suy ra : AJ ^ MN.
^

VËy : j = KJA lµ gãc ph¼ng cña nhÞ diÖn (AMN; CBMN).
TÝnh :j

Ta cã : KJ.IN = 2SDIKN = NC.IK

Do ®ã KJ =

Þ KJ =

NC. IK
=
IN

a 3
= AK Þ DAKJ vu«ng c©n ë K Þ j = 45o.
2

3a
3a 2 2
3a
a 3
2
=
=
=
.
2
2
2a 6
2 3
+ 4a

a 2 .
2a 2

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hÖ phû¬ng tr×nh
1
log 3 x 2 - log 3 y = 0
2


 |x|3 + y2 - ay = 0,
trong ®ã a lµ tham sè.
1) Gi¶i hÖ khi a = 2.
2) X¸c ®Þnh a ®Ó hÖ cã nghiÖm.
C©u II.
1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
cos3xcos3x + sin3xsin3x =

2
.
4

2) C¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC tháa m·n ®iÒu kiÖn
a4 = b 4 + c 4 .
Chøng minh r»ng c¸c gãc cña tam gi¸c ®ã ®Òu nhän vµ tháa m·n hÖ thøc
2sin2A = tg B.tg C.
C©u III.
1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh
5x 2 + 10x + 1 ≥ 7 - x 2 - 2x.
2) Víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña a th× hµm sè
y =

x 2 - 2ax + 3a 2
2a - x

lµ nghÞch biÕn trªn kho¶ng (1 ; +¥).

________________________________________________________________________________
C©u IVa.
Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy, cho 3 ® êng th¼ng
(D1) : 3x + 4y - 6 = 0,
(D2) : 4x + 3y - 1 = 0,
(D3) :y = 0.
Gäi : A = (D 1 ) ∩ (D 2 ), B = (D 2 ) ∩ (D 3 ), C = (D 3 )∩ (D 1 ).
1) ViÕt phû¬ng tr×nh ph©n gi¸c trong cña gãc A cña tam gi¸c ABC vµ tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ®ã.
2) ViÕt phû¬ng tr×nh ®ûêng trßn néi tiÕp tam gi¸c ABC.
C©u IVb.
Cho tam gi¸c nhän ABC, ®ûêng th¼ng (d) qua A vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABC). Trªn (d) lÊy ®iÓm S víi
AS = x >0. Gäi I lµ trùc t©m tam gi¸c SBC, K lµ trùc t©m tam gi¸c ABC. §ûêng th¼ng IK c¾t (d) t¹i Q.
1) Chøng minh r»ng AK c¾t SI t¹i mét ®iÓm P, IK ^ (SBC), PQ ^ SK.
2) Gi¶ sö ABC lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh a. TÝnh thÓ tÝch V cña h×nh chãp S.QBC theo a vµ x ; x¸c ®Þnh x ®Ó V nhá nhÊt.

_______________________________________________________________
C©u I. 1) Khi a = 2:
ìï y > 0
ìï y > 0
ï
ï
Û ïí x = y
Û ïí x = y
ï 3
ï
ïy + y 2 -2 y = 0 ïy 2 + y -2 = 0
ïî
ïî

ïì1 log x 2 - log x = 0 ìlog x = log y
ï 3
ïï
3
3
3
Ûï
í2
í 3
ïx + y 2 - 2 y = 0
ï 3
ï
ïï x + y 2 - 2 y = 0
î
î
ì
ï
ï
ïy > 0
ï
ï
Ûï
Û ( X= -1, y = 1);(x = 1, y = 1)
íx = y
ï
ïéY = 1
ïê
ï
ïê y = -2( loai)
ï
îë
2) T×m a ®Ó hÖ cã nghiÖm:
1
log3x2 - log3y = 0
2
Û
3

2

|x| + y - ay = 0
|x| = y
y>0
y3 + y2 - ay = 0

Û

|x| = y
y>0
y2 + y - a = 0.

Quy vÒ : T×m a ®Ó phû¬ng tr×nh y2 + y - a = 0 cã Ýt nhÊt mét nghiÖm dû¬ng:
Dy = 1 + 4a ³ 0 Þ a ³ -

- 1 ± 1 + 4a
1
. y1,2 =
.
2
4

§Ó cã Ýt nhÊt mét nghiÖm dû¬ng cÇn vµ ®ñ lµ

C©u II. 1) Gi¶i cos3xcos3x + sin3xsin3x =
Û cos2xcosxcos3x + sin2xsinxsin3x =

Û

- 1 +

1 + 4a
2

2
4

2
4

1 + cos2x cos4x + cos2x 1- cos2x cos2x - cos4x
=
.
+
´
2
2
2
2

2
4

> 0 Þ a > 0. §¸p sè : a > 0.

_______________________________________________________________
Û (1 + cos2x) (cos4x + cos2x ) + (1 - cos2x) (cos2x - cos4x) = 2
Û 2cos2x + 2cos2xcos4x = 2 Û 2cos2x + 2cos2x(2cos22x - 1) = 2
æç 2 ö÷ 3
2
2
p
Û cos 2x =
= çç ÷÷÷ Û cos2x =
Û 2x = ±
+ 2kp Û
çè 2 ÷ø
4
2
4
p
Û x=±
+ kp ( k Î Z).
8
3

2) Ta cã : a4 = b4 + c4 Þ a > b, a > c Þ A > B, A > C.
§Ó chøng minh tam gi¸c ABC nhän ta chØ cÇn chøng minh : A nhän.
Ta cã
b
< 1
a
c
< 1
a
Þ

æç b ö÷ 4
æç b ö÷ 2
÷
<
çç ÷
çç ÷÷ Þ
è a ÷ø
è a ø÷
4
æç c ö÷
æç c ö÷ 2
çç ÷÷ < çç ÷÷
è a ÷ø
è a ÷ø

b2 + c2
b4 + c4
=
1
<
Û b2 + c2 > a2.
4
2
a
a

MÆt kh¸c theo ®Þnh lÝ hµm sè cosin: cosA =
tgBtgC =

=

(a 2

b2 + c2 - a 2
> 0 Þ A nhän;
2bc

sinBsinC
sinBsinC
=
= 2
2
cosBcosC
a + c - b2 a 2 + b2 - c2
.
2ab
2ac

4a 2 bcsinBsinC
4a 2 bcsinBsinC
4a 2 bcsinBsinC
2a 2sinBsinC
== 4
= 4
=
=
bc
a - (c 2 - b 2 ) 2
+ c 2 - b 2 ) [a 2 - (c 2 - b 2 )]
a - (b 4 + c 4 ) + 2b 2c 2

2.4R 2sin 2 AsinBsinC
=
= 2sin 2 A (trong ®ã R - b¸n kÝnh ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp).
2
4R sinBsinC
C©u III. 1) Gi¶i 5x 2 + 10x + 1 ³ 7 - x 2 - 2x
Û 5(x 2 + 2x) + 1 ³ 7 - (x2 + 2x)
§Æt x2 + 2x = y ta cã:

(1)

_______________________________________________________________
(1) Û 5y + 1 ³ 7 - y
7-y<0
Û y>7
5y + 1 ³ 0
7-y³0

y£7
Û

5y + 1 ³ (7 - y)

2

Û 3£y£7
2

y - 19y + 48 £ 0

Û y ³ 3. Trë l¹i Èn x: x2 + 2x ³ 3 Û x2 + 2x - 3 ³ 0 Û x £ -3 hoÆc x ³ 1.
2) y’ =

-x 2 + 4ax - a 2
. y nghÞch biÕn víi mäi x > 1
(2a - x) 2

ìïï2a £ 1
í 2
ïïî-x + 4ax - a 2 £ 0
Khi x>1
ìï
1
ïïa £
2
í
ï 2
ïïîx - 4ax + a 2 ³ 0
khi x > 1
2
2
Ta t×m a ®Ó : f(x) = x - 4ax + a ³ 0, "x > 1. D‘= 4a2 - a2 = 3a2 ³ 0 Þ f(x) ³ 0, "x > 1 khi vµ chØ khi
ì
ïé a £ 2 - 3
ïê
2
ï
ì
ï
ï f (1) = 1 - 4a + a ³ 0 Û ïêêë a ³ 2 + 3
í
í
ï
ï
ï
î2a £ 1
1
ï
ïa £
ï
2
î

§¸p sè : a £ 2 - 3.

__________________________________________________________________
C©u IVa.

1) Täa ®é cña A, B, C theo thø tù lµ nghiÖm cña c¸c hÖ
3x + 4y − 6 = 0
⇒ A(−2, 3) ;

4x + 3y − 1 = 0

y
A(-2,3)

4x + 3y − 1 = 0
1 
⇒ B , 0 ;

4 
y = 0
3x + 4y − 6 = 0
⇒ C(2, 0).

y = 0

n1
n
3

Gäi M(x, y) lµ ®iÓm bÊt k× trªn ph©n gi¸c trong cña gãc A.
Kho¶ng c¸ch ®¹i sè tõ M ®Õn (D1 ) vµ (D 2 ) lµ :
t1 =

3x + 4y − 6
5

t2 =

G

3

-2

D3

M
B
0
4

4x + 3y − 1
5

I

C(2,0)

K n 2
2
D2

V× M(x, y) vµ n1 = (3, 4) kh¸c phÝa ®èi víi (D1 ) nh−ng M(x, y)
G
vµ n 2 = (4, 3) l¹i cïng phÝa ®èi víi (D 2 ) nªn ta cã
t1 =

3x + 4y − 6
4x + 3y − 1
= − t2 = −
5
5

Tõ ®ã ta cã ph−¬ng tr×nh ph©n gi¸c trong cña gãc A lµ : x + y − 1 = 0.
TÝnh diÖn tÝch ∆ ABC :
1
S ABC = AH.BC . AH = 3,
2
2

1
7
1 7 21

(®vdt).
BC =  2 −  = ; S ABC = .3. =
2
4 8
4
4

2) Ph−¬ng tr×nh ph©n gi¸c trong cña gãc B :
4x + 3y − 1
= y hay 4x − 2y − 1 = 0.
5

Gäi I(x1, y1 ) lµ t©m ®−êng trßn néi tiÕp ∆ABC ⇒ x1, y1 lµ nghiÖm cña hÖ
x + y − 1 = 0
1
⇒ x1 = = y1 .

2
 4x − 2y − 1 = 0

B¸n kÝnh r cña ®−êng trßn néi tiÕp ∆ABC :
r = IK (kho¶ng c¸ch tõ I ®Õn (D3 ) ),
1
2

vËy r = y1 = .
Ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn néi tiÕp ∆ABC :
2

2

1 
1
1

x −  + y −  = .

2 
2
4

x
D
1

__________________________________________________________________
d

C©u IVb.

1) Theo gi¶ thiÕt I, K lµ trùc t©m cña ∆SBC, ∆ABC nªn AK ⊥ BC,
c¾t BC t¹i P ; SP ⊥ BC nªn SP ph¶i qua I.

S

SC ⊥ (BKI) ⇒ SC ⊥ KI 
ME ⊂ (BKI) 
x
 ⇒ KI ⊥ (SBC) (⇒ KI ⊥ SP).
 nªn giao tuyÕn lµ KI.
SB ⊥ (CKI) ⇒ SB ⊥ KI 
NF ⊂ (CKI) 

K lµ giao ®iÓm cña hai ®−êng cao QI, PA trong ∆SQP ⇒ SK ⊥ QP.

A

a2
AQ AP
=
2) ∆KAQ ~ ∆SAP ⇒
⇒ AQ =
;
2x
KA SA

1 a 3
a 
1
(SA + AQ).AP.BC = .
x + 
6
6 2 
2x 
2

V=

⇒V≥

a2 3
a 2 a3 6
.2 x.
=
12
2x
12

⇒ min V =

M
K

B
Q

C

I

F
N

2

a
a3 6
a2
khi x =
⇒ x=
.
12
2x
2

E

P

________________________________________________________________________________
C©u I. 1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè
2x 2 - x + 1
y=
.
x-1
2) Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c tiÕp tuyÕn kÎ ®Õn ®å thÞ (C) tõ c¸c ®iÓm trªn ®ûêng th¼ng y = 7 ?
3) Chøng tá r»ng trªn ®ûêng th¼ng y = 7, cã 4 ®iÓm sao cho tõ mçi ®iÓm ®ã cã thÓ kÎ ®Õn ®å thÞ (C) hai tiÕp tuyÕn lËp
víi nhau gãc 45 0 .
C©u II. Cho hÖ phû¬ng tr×nh
2

2

 x - 4xy + y = k
 y2 - 3xy = 4.

1) Gi¶i hÖ víi k = 1.
2) Chøng tá r»ng hÖ cã nghiÖm víi mäi k.
C©u III. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
π
π
2 (2sinx-1) = 4(sinx-1) - cos(2x+ ) - sin(2x+ ).
4
4
2) T×m sè k lín nhÊt ®Ó trong mäi tam gi¸c ABC ta ®Òu cã
sin2A + sin2B > k sin2C.

________________________________________________________________________________
C©u IVa. Cho hµm sè
x2
f(x) = 3
8x + 1
víi tËp x¸c ®Þnh R = [0 ; +¥).
+

1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm y = f(x).
2) TÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c cong ch¾n bëi trôc hoµnh, ®å thÞ hµm y = f(x) vµ ®ûêng th¼ng
x = 1.
C©u IVb.
H×nh chãp S.ABC cã c¹nh SA vu«ng gãc víi ®¸y ; ®¸y ABC kh«ng ph¶i lµ mét tam gi¸c c©n. Gäi B’, C’ lµ c¸c h×nh
chiÕu vu«ng gãc cña A lªn SB vµ SC.
1) Chøng tá r»ng BCC’B’ lµ mét tø gi¸c néi tiÕp, cã c¸c c¹nh BC, B’C’ kh«ng song song víi nhau.
2) Gäi I lµ giao ®iÓm cña c¸c ®ûêng th¼ng BC, B’C’. Chøng minh r»ng :

IAB = ICA.

__________________________________________________________________
C©u I.
1) y = 2x + 1 +

2
. MiÒn x¸c ®Þnh : x ≠ 1. TiÖm cËn ®øng : x = 1 ; tiÖm cËn xiªn y = 2x + 1. §¹o hµm
x −1
2
2x(x − 2)
y' = 2 −
.
=
(x − 1)2
(x − 1)2

B¶ng biÕn thiªn
x

−∞

y'
y

0
+

0

1

−1

−∞

2

−∞

+∞

0

+

+∞

+∞
7

§å thÞ (H×nh vÏ).
2) §−êng th¼ng y = 7 tiÕp xóc víi ®å thÞ t¹i ®iÓm (2, 7), vËy nã lµ mét tiÕp
tuyÕn cña ®å thÞ. Do ®ã trong c¸c tiÕp tuyÕn kÎ ®Õn ®å thÞ (C) tõ c¸c ®iÓm
trªn ®−êng th¼ng
y = 7, th× ®−êng th¼ng nµy lµ mét tiÕp tuyÕn cè ®Þnh.
3) Gi¶ sö A(a, 7) lµ mét ®iÓm trªn ®−êng th¼ng y = 7, tõ ®ã cã thÓ kÎ ®Õn
®å thÞ hai tiÕp tuyÕn lËp víi nhau gãc 45o . V× y = 7 ®· lµ mét tiÕp tuyÕn,
vµ lµ ®−êng th¼ng n»m ngang, nªn tiÕp tuyÕn kia ph¶i cã hÖ sè gãc ± 1.
Gäi M(xo , yo ) lµ tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn thø hai nµy víi ®å thÞ. Ta cã
±1 = y'(x o ) = 2 −

2
2

(xo − 1)

⇒ xo = 1 ± 2 , xo = ±

2
.
3

Nh− vËy trªn ®å thÞ cã 4 ®iÓm t¹i ®ã tiÕp tuyÕn cã hÖ sè gãc ± 1.
Bèn tiÕp tuyÕn nµy c¾t ®−êng th¼ng y = 7 t¹i 4 ®iÓm ph¶i t×m.
C©u II.

1) Víi k = 1 ta cã hÖ
x 2 − 4xy + y2 = 1
⇒ 4(x2 − 4xy + y2 ) = y2 − 3xy
 2
 y − 3xy = 4

⇔ 4x2 − 13xy + 3y2 = 0
y
.
4
Víi x = 3y ph−¬ng tr×nh thø 2 trë thµnh −8y2 = 4 : v« nghiÖm
y
Víi x = ph−¬ng tr×nh thø hai trë thµnh y2 = 16 , vËy hÖ cã nghiÖm
4
x = −1
x = 1


y = 4,
y = −4

⇔ x = 3y, x =

2) Trong tr−êng hîp tæng qu¸t, tõ ph−¬ng tr×nh thø hai suy ra y ≠ 0, vËy x =
vµ rót gän ta ®−îc

y2 − 4
. ThÕ vµo ph−¬ng tr×nh ®Çu
3y

__________________________________________________________________
11y 4 + (9k − 49)y2 − 16 = 0 .

Víi mäi k, ph−¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm y2 > 0. TÝnh ®−îc y, suy ra x. VËy hÖ lu«n cã nghiÖm.
C©u III.

1) BiÕn ®æi
th× ®i ®Õn

2 (2sinx − 1) = 4(sinx − 1) −

2 cos2x == 4(sinx − 1) −

2 (1 − 2sin 2 x )

sin 2 x + ( 2 − 1)sin x − 2 = 0
⇔ sinx = − 2 lo¹i, sinx = 1 ⇒ x =

π
+ 2kπ (k ∈ Z).
2

2) Ta cÇn t×m sè k lín nhÊt ®Ó ta cã
a 2 + b2 > kc2

(1)

víi mäi tam gi¸c ABC. §Ó ý r»ng
c2
1
< a 2 + b2 , suy ra k ≥ .
c < a + b ⇒ c2 < (a + b)2 ≤ (a 2 + b2 ) ⇒
2
2

MÆt kh¸c xÐt tam gi¸c c©n cã a = b, thÕ th× (1) trë thµnh
2a 2 > k(2a 2 − 2a 2 cosC) ⇒ k <

1
2sin2

C
2

1
2

1
2

bÊt ®¼ng thøc nµy ph¶i ®óng cho mäi gãc C trong tam gi¸c c©n ABC. Cho C → π, suy ra k ≤ . VËy k = .

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) f’(x) =

2x - 8x 4
,
(8x 3 + 1) 2

vËy hµm sè cã b¶ng biÕn thiªn trªn [0 ; +¥)
x

0

f’

0

1

3 4
+

0

-

1

f

6

0

3

2

0

TiÖm cËn lµ y = 0

2) DiÖn tÝch ph¶i t×m lµ

ò

1

0

x 2 dx
1
=
3
24 ò
8x + 1

1

0

d(8x3 + 1)
1
ln(8x3 + 1)
=
3
24
8x + 1

1

=
0

ln9
.
24

C©u IVb. 1) SAB, SAC lµ nh÷ng tam gi¸c vu«ng t¹i A ; AB’, AC’ lµ c¸c ®ûêng cao h¹ xuèng c¹nh huyÒn cña c¸c tam
SB'
SC'
gi¸c Êy, vËy SB’.SB =SA2 = = SC’.SC (1), tõ ®ã suy ra BCC’B’ lµ tø gi¸c néi tiÕp. Tõ (1) ta cã
. SB2 =
. SC 2 ,
SB
SC
SB'
SC'
, suy ra SB = SC Þ AB = AC, tr¸i víi gi¶ thiÕt ABC kh«ng ph¶i lµ tam gi¸c c©n.
nªn nÕu B’C’//BC, th×
=
SB
SC
2) XÐt ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC vµ ®ûêng kÝnh AD : AB’ ^ SB Þ AB’ ^ (SBD) Þ
AB’^ SD. Tû¬ng tù AC’ ^ SD. VËy (AB’C’) lµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi SD Þ AI ^ SD.

_______________________________________________________________
V× AI ^ SA nªn AI ^ (SAD) Þ AI ^ AD. VËy AI lµ tiÕp tuyÕn t¹i A
^

^

cña ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC, suy ra IAB = ICA (®Ó ý
r»ng kÕt qu¶ kh«ng phô thuéc vµo viÖc B n»m gi÷a I, C hay C n»m
gi÷a I, B).

________________________________________________________________________________
C©u I. (P) lµ parabol cã phû¬ng tr×nh
y = x2 - 1.
1) O lµ gèc täa ®é. X¸c ®Þnh ®iÓm M trªn (P) sao cho ®o¹n OM lµ ng¾n nhÊt.
2) Chøng tá r»ng nÕu ®o¹n OM lµ ng¾n nhÊt, th× ®ûêng th¼ng OM vu«ng gãc víi tiÕp tuyÕn t¹i M cña (P).
C©u II.
1) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè
y = sinx + 3sin2x.
2) Cho ®ûêng trßn b¸n kÝnh R = 1. Trªn tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm A cña ®ûêng trßn, lÊy ®iÓm T víi AT = 1. §ûêng
th¼ng (d) quay quanh T c¾t ®ûêng trßn t¹i B vµ C. X¸c ®Þnh gãc nhän α gi÷a ®ûêng th¼ng (d) vµ tiÕp tuyÕn AT, sao
cho tam gi¸c ABC cã diÖn tÝch lín nhÊt.
C©u III.
1) Gi¶i vµ biÖn luËn theo a, b phû¬ng tr×nh
a|x + 2| + a|x - 1| = b.
2) Gi¶i hÖ
x2 = y + 1


 2
y = z + 1

 2
z = x + 1.

________________________________________________________________________________
C©u IVa.
§Æt
x

I(x) = ∫
1

dt
t(t + 1)

(x >1).
T×m

limI(x).
x→∞

C©u Va. Cho hai ®ûêng th¼ng (D 1 ) vµ (D 2 ) cã phû¬ng tr×nh tham sè
 x = −2 t
(D1) :
 y = −3 t

 x = 3t'+1
(D2): 
 y = 6t'+3

1) X¸c ®Þnh giao ®iÓm cña (D 1 ) vµ (D 2 ).
2) TÝnh c«sin gãc nhän t¹o bëi (D 1 ) vµ (D 2 ).
C©u IVb.
Cho h×nh chãp S.ABCD, ®¸y ABCD lµ nöa lôc gi¸c ®Òu víi AD = 2a, AB = BC = CD = a. C¹nh SA = h cña h×nh chãp
vu«ng gãc víi ®¸y. MÆt ph¼ng (P) ®i qua A, vu«ng gãc víi SD c¾t SB, SC, SD, t¹i B’, C’, D’.
1) Chøng minh r»ng AB’C’D’ lµ mét tø gi¸c néi tiÕp.
2) TÝnh thÓ tÝch h×nh chãp S.AB’C’D’.
3) TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c AB’C’D’.

_______________________________________________________________
C©u I. 1) Gäi a lµ hoµnh ®é cña M, vËy M cã tung ®é a2 - 1. Do ®ã
æ

OM2 = a2 + (a2 - 1)2 = a4 - a2 + 1 = = çç a 2 - ÷÷÷
çè
2 ÷ø
2) Víi a =

2

+

1
1
3
.
, suy ra OM ng¾n nhÊt khi a2 = Þ a = ±
2
4
2

y
1
®ûêng th¼ng OM cã hÖ sè gãc k = M = xM
2

1
.
2

T¹i M, tiÕp tuyÕn cña (P) cã hÖ sè gãc y’M = 2xM = 2; vËy tiÕp tuyÕn Êy vu«ng gãc víi OM.
C©u II. 1) Hµm y ®ûîc x¸c ®Þnh víi mäi x, vµ cã ®¹o hµm
y’ = cosx + 6cos2x = 12cos2x + cosx - 6.
2
3
Ta cã y’ = 0 Û cosx = , cosx = - .
3
4
V× y cã ®¹o hµm víi mäi x, nªn y ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i mét ®iÓm t¹i ®ã y’ = 0.
2
5
a) Víi cosx = , sinx = ±
Þ y = sinx + 6sinxcosx =
3
3
5 5
= sinx (1 + 6cosx) = ±
.
3
b) Víi cosx = -

3
7
, sinx = ±
;
4
4

Suy ra y ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt

ymax =

y = sinx(1 + 6cosx) = ±

7 7
.
8

5 5
2
5
khi cosx = , sinx =
.
3
3
3

2) V× TA = R = 1, nªn ®Ó ®ûêng th¼ng d c¾t ®ûêng trßn t¹i B vµ C, ta ph¶i cã 0 < a <

p
.
2

Víi kÝ hiÖu trªn h×nh ve, ta tÝnh ®ûîc c¸c gãc cña tam gi¸c ABC: B = a + C, A = p - (B + C) = p - (a + 2C)
råi ¸p dông ®Þnh lÝ hµm sin cho tam gi¸c Êy (R = 1) th× ®ûîc a = 2sin(a + 2C), c = 2sinC.
Gäi S lµ diÖn tÝch tam gi¸c ABC, ta cã S =

1
BC.TA.sina = sin(a + 2C)sina.
2

MÆt kh¸c ¸p dông ®Þnh lÝ hµm sin cho tam gi¸c ATB:

_______________________________________________________________
C
AT
2sinC
1
Þ sina = 2sinCsin(a + C) = cosa - cos(a + 2C) Þ
=
=
Û
sina
sin^ ABT
sina
sin(a + C)
cos(a + 2C) = cosa - sina.
V× vËy S2 = sin2asin2(a + 2C) = sin2a[1 - (cosa - sina)2] =2sin3acosa
4 2a 2a 2a
sin .sin .sin .(3 - 3sin2a ) £
3
4
4 æç sin 2a + sin 2a + sin 2a + 3 - 3sin 2a ö÷÷
27
.
£ çç
÷÷ =
3 çè
4
64
ø÷
hay S4 = 4sin6acos2a = 4sin6a(1 - sin2a)=

DÊu = x¶y ra khi sin2a = 3 - 3sin2a Þ sina =

3
p
Þa= .
2
3

C©u III. 1) ViÕt phû¬ng tr×nh ®· cho dûíi d¹ng a(|x + 2| + |x - 1|) = b.
XÐt hµm

y = |x + 2| + |x - 1| =

ì
1
ï
ï
2x - khix £ -2
ï
3
ï
ï
ï
í3khi - 2 £ x £ 1
ï
ï
2x + 1khi1 £ x.
ï
ï
ï
ï
î

VÏ ®å thÞ cña hµm y vµ xÐt giao ®iÓm cña ®å thÞ víi ®ûêng th¼ng y =
a) a = 0, b ¹ 0 : phû¬ng tr×nh v« nghiÖm.

b
(a ¹ 0), suy ra kÕt qu¶ nhû sau :
a

Víi a = 0, b = 0 phû¬ng tr×nh cã nghiÖm x tïy ý.

b) Víi a ¹ 0
i) nÕu b/a > 3 : phû¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x = -

1
2

æç b
ö÷
1
çç + 1÷÷ , x =
÷ø
èa
2

æç b
ö÷
çç - 1÷÷;
÷ø
èa

ii) nÕu b/a = 3 : phû¬ng tr×nh cã nghiÖm : -2 £ x £ 1;
iii) nÕu b/a < 3 : phû¬ng tr×nh v« nghiÖm.
2) §Ó ý nÕu ch¼ng h¹n x = y Þ x2 = y2 Þ y = z, vµ ta ®ûîc c¸c nghiÖm

_______________________________________________________________
x=y=z=

1 -

5
2

,x=y=z=

1 + 5
.
2

Ta h·y chøng tá hÖ kh«ng cßn cã nghiÖm nµo kh¸c.
Qu¶ vËy gi¶ sö (x, y, z) lµ mét nghiÖm trong ®ã x, y, z kh¸c nhau tõng ®«i mét. HÖ bÊt biÕn ®èi víi phÐp ho¸n vÞ vßng
quanh, nªn cã thÓ coi r»ng x lµ sè lín nhÊt. V× thÕ chØ cÇn xÐt hai kh¶ n¨ng : x > y > z vµ x > z > y.
a) x > y > z. So s¸nh c¸c vÕ tr¸i cña hÖ, ta ®ûîc z2 > x2 > y2. VËy ph¶i cã x > 0 (nÕu x £0 th× 0 ³ x > y > z Þ x2 < y2
< z2) vµ z < 0 (nÕu z ³ 0 th× x > y > z ³ 0 Þ x2 > y2 > z2). Tõ x > 0 Þ z2 = x + 1 > 1 Þ z < -1.
Nhûng khi ®ã y2 = z + 1 < 0 : m©u thuÉn.
b) x > z > y. Nhû trªn, ta ®ûîc z 2 > y 2 > x 2, vËy ph¶i cã x > 0, y < 0. V× x > 0 Þ z2 > 1. Do z + 1 = y2 > 0
Þ z > -1, vËy z > 1 Þ y2 = z + 1 > 2, mµ y < 0 nªn y < - 2.
Khi ®ã x2 = y + 1 < 0 : m©u thuÉn.

__________________________________________________________________
C©u IVa.
x

I(x) =

x

x


dt
1 
x
1
2x
t 
1
=  −
dt = = [ln | t | − ln | t + 1|]1x =  ln
(x < 1).
= = ln
− ln = ln


x +1
2
x +1
t(t + 1)
t t + 1
t + 1 1


1
1


2x 


2x 

VËy : lim I(x) = lim  ln
= ln  lim
 = ln 2 .
x + 1
x→∞
x→∞ x + 1
x→∞

C©u Va.

1) Gäi (xo ,yo ) lµ täa ®é giao ®iÓm cña (D1 ) vµ (D2 ) .
xo = −2t = 3t '+ 1
yo = −3t = 6t '+ 3.

Khi ®ã 

−2t − 3t ' = 1
−3t − 6t ' = 3,

Tõ ®ã ta cã hÖ 

suy ra t = 1 (t' = −1).
VËy (D1 ) vµ (D2 ) c¾t nhau t¹i A ( - 2, - 3).
Ghi chó : Cã thÓ gi¶i b»ng c¸ch ®−a vÒ ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t
3
y = x cho (D1 ) ,
2
y = 2x + 1 cho (D2 )
JJG
JJG
2) (D1 ) cã vect¬ chØ ph−¬ng v1 = (−2; −3) , (D2 ) cã vect¬ chØ ph−¬ng v2 = (3;6) .
JJG JJG JJG JJG
JJG JJG
Gäi α lµ gãc nhän hîp bëi (D1 ) vµ (D2 ) . v1.v2 = | v1 |.| v2 | cos(v1,v2 )
JJG JJG
JJG JJG
24
24
8
=−
=−
⇒ −6 − 18 = 13. 45 cos(v1,v2 ) ⇒ cos(v1,v2 ) = −
.
13.45
13.5.9
65
JJG JJG
8
⇒ cos α =| cos(v1,v2 ) |=
65

Chó ý : cosα ≥ 0 v× α lµ gãc nhän.
C©u IVb.
1) Ta h·y chøng tá r»ng B', C'
nh×n AD' d−íi gãc vu«ng, tõ ®ã suy ra AB'C'D' lµ mét tø gi¸c
néi tiÕp.
Qu¶ vËy CD ⊥ SA, CD ⊥ CA ⇒ CD ⊥ (SAC) ⇒ CD ⊥ AC'.
V× AC' trong mÆt ph¼ng (P), nªn AC' ⊥ SD. Suy ra
AC' ⊥ (SCD) ⇒ AC' ⊥ C'D'.

T−¬ng tù AB' ⊥ B'C' .
2) Tõ AC' ⊥ (SCD) ⇒ AC' ⊥ SC, vµ t−¬ng tù AB' ⊥ SB.
Suy ra
SA2 = SB.SB' = SC.SC' = SD.SD' .
Ta cã : VS.AB'C'D' = VS.AB'C' + VS.AC'D' ,
VS.AB'C' SB' SC' SB.SB' SC.SC'
SA 4
=
=
=
,
.
.
VS.ABC
SB SC
SB2
SC2
SB2 .SC2

__________________________________________________________________
VS.AC'D' SC' SD' SC.SC' SD.SD'
SA 4
=
=
=
.
.
.
VS.ACD
SC SD
SC2
SD2
SC2 .SD2

§Ó ý r»ng
SB2 = SA2 + AB2 = h2 + a 2 ,
SC2 = SA2 + AC2 = h2 + 3a 2 ,
SD2 = SA2 + AD2 = h2 + 4a 2 ,

a2h 3
1
2
VS.ABC = VS.ABCD , VS.ACD = VS.ABCD , VS.ABCD =
4
3
3

suy ra VS.AB'C'D' =
3) SD' =

3a 2 h5 (h2 + 2a 2 )
4(h2 + a 2 )(h2 + 3a 2 )(h2 + 4a 2 )

.

SA2
h2
=
,
SD
h2 + 4a 2

vËy dt(AB'C'D') =

3VS.AB'C'D'
3 3a 2 h3 (h2 + 2a 2 )
=
.
2
2
2
2
2
2
SD'
4(h + a )(h + 3a ) h + 4a

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè
y=

x 2 + 2m 2 x + m 2
.
x +1

1) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hµm sè cã cùc trÞ ?
2) X¸c ®Þnh m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè cã 2 ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua gèc täa ®é.
3) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ øng víi m = 2.
C©u II. 1) X¸c ®Þnh a ®Ó phû¬ng tr×nh
(a + 1)x2 - (8a + 1)x + 6a = 0
cã ®óng mét nghiÖm thuéc kho¶ng (0 ; 1).
2) Cho a, b, c lµ 3 sè dû¬ng. Chøng minh r»ng
(abc)

a+b+c
3

£ aabbcc.

C©u III. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh
3 cosx + 4 sinx +

6
= 6.
3cosx + 4sinx + 1

2) Víi tam gi¸c ABC, ®Æt
T = sin2A + sin2B + sin2C.
Chøng minh r»ng ABC lµ tam gi¸c nhän khi vµ chØ khi T >2.

________________________________________________________________________________
C©u IVa.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é trùc chuÈn Oxy, cho hai ®iÓm A(a, 0) vµ B(0, a) (a > 0).
1) ViÕt phû¬ng tr×nh ®ûêng trßn (C) tiÕp xóc víi Ox t¹i A vµ cã t©m C víi tung ®é y =
C

m 2
(m lµ tham sè). X¸c ®Þnh
2

giao ®iÓm thø hai P cña ®ûêng trßn (C) vµ ®ûêng th¼ng AB.
2) ViÕt phû¬ng tr×nh ® êng trßn (C ’) ®i qua P vµ tiÕp xóc víi Oy t¹i B.
3) Hai ®ûêng trßn (C), (C’) c¾t nhau t¹i P vµ Q. ViÕt phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng PQ. Chøng minh r»ng khi m thay ®æi,
®ûêng th¼ng PQ lu«n lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.
C©u IVb.
Cho h×nh cÇu t©m O b¸n kÝnh R, tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng (P). Mét h×nh nãn trßn xoay cã ®¸y n»m trªn (P), cã chiÒu
cao h vµ b¸n kÝnh ®¸y còng b»ng R. H×nh cÇu vµ h×nh nãn n»m vÒ cïng mét phÝa ®èi víi mÆt ph¼ng (P). Ngûúâi ta c¾t
hai h×nh ®ã b»ng mét mÆt ph¼ng (Q) song song víi (P), vµ ®ûîc hai thiÕt diÖn. Gäi x lµ kho¶ng c¸ch gi÷a (P) vµ (Q).

1) Gi¶ sö x < 2R vµ x < h. TÝnh tæng c¸c diÖn tÝch cña hai thiÕt diÖn. BiÓu thøc t×m ®ûîc cßn cã thÝch hîp ch¨ng cho
trûúâng hîp h < x < 2R, nÕu ta kÐo dµi c¸c ®ûêng sinh cña h×nh nãn ®Ó cho chóng c¾t (Q) ?
2) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña tæng c¸c diÖn tÝch Êy khi x biÕn thiªn. H·y biÖn luËn ®ñ c¸c trûúâng hîp.

__________________________________________________________________
C©u I.
1) y' =

(x + 1)2 − (1 − m2 )
(x + 1)2

.

§Ó hµm sè cã cùc trÞ th× ph−¬ng tr×nh y' = 0 ph¶i cã hai nghiÖm ph©n biÖt (x1,x2 ≠ −1) .
Tõ ®ã sÏ ®−îc −1 < m < 1.
2) Gi¶ sö cã hai ®iÓm A(x1,y1 ) vµ B(x2 ,y2 ) ®èi xøng víi nhau qua gèc täa ®é (thuéc ®å thÞ).
Khi ®ã ta cã ;
x1 = − x2 (x1,x2 ≠ 0, −1)
y1 = − y2
y1 = x1 + 2m2 − 1 +

1 − m2
x1 + 1

y2 = x2 + 2m2 − 1 +

1 − m2
.
x2 + 1

Tõ ®ã cã : x1 + 2m2 − 1 +
hay
Do 0 < x12 ≠ 1 nªn 0 <


1 − m2
1 − m2 
= −  − x1 + 2m2 − 1 +x1 + 1
x
1

+
1

(2m2 − 1)x12 = m2 .

m2
2

2m − 1

≠1 ⇔ m >

2
− 2
(m ≠ ±1) .
hoÆc m <
2
2

3) B¹n h·y tù gi¶I nhÐ!
C©u II .

1) a) XÐt tr−êng hîp a = −1. Khi ®ã ph−¬ng tr×nh cã d¹ng : 7x − 6 = 0 sÏ cã nghiÖm x =

6
∈ (0 ; 1 ).
7

VËy a = − 1 thÝch hîp.
b) XÐt a ≠ −1. §Æt vÕ tr¸i lµ f(x). Ta cã : f(0).f(1) = −6a 2
VËy : nÕu a ≠ - 1 ; 0 th× cã ®óng mét nghiÖm thuéc (0 ; 1), nÕu a = 0 th× ph−¬ng tr×nh cã d¹ng x2 − x = 0 ,
sÏ cã hai nghiÖm x1 = 0 ; x2 = 1 (kh«ng thÝch hîp).
KÕt luËn : ∀a ≠ 0.
2) BÊt ®¼ng thøc ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi
1
(a + b + c) lg(a.b.c) ≤ a lga + b lg b + c lg c
3

⇔ 3(alga + blgb + clgc) − (a + b + c)(lga + lgb + lgc) ≥ 0
⇔ (a -b) (lga − lgb) + (a − c)(lga − lgc) + (b − c)(lgb − lgc) ≥ 0.
V× hµm lgx ®ång biÕn nªn nÕu a ≥ b > 0 th× lga ≥ lgb. Do ®ã
(a − b)(lga − lgb) ≥ 0. Tõ ®ã ta thÊy bÊt ®¼ng thøc cuèi cïng ®óng.
C©u III.

3
5

1) §Æt 3cosx + 4sinx = t. NÕu ®Æt cos ϕ = , sin ϕ =

4
th× cã
5

t = 5cos(x − ϕ) ⇒ - 5 ≤ t ≤ 5. Khi ®ã ta cã ph−¬ng tr×nh : t +

6
=6.
t +1

§Æt thªm ®iÒu kiÖn t ≠ −1 ta tíi : t 2 − 5t = t(t − 5) = 0 ⇒ t1 = 0 , t 2 = 5 .

__________________________________________________________________
π
2

Gi¶i tiÕp sÏ ®−îc hai hä nghiÖm : x1 = ϕ + + kπ , x2 =ϕ+ 2mπ .
2) BiÕn ®æi T nh− sau :
2T = 1 − cos2A + 1 − cos2B + 1 − cos2C = 3 − [coss 2A + cos2B] − cos 2C =
= 3 − 2cos(A + B) cos (A − B) − cos 2C = 3 + 2 cosCcos(A − B) − [2 cos2 C − 1] =
= 4 + 2cosC[cos (A − B) − cosC ] = 4 + 2cosC[cos (A − B) + cos(A + B)] =
= 4[1 + cosAcosBcosC].
VËy T = 2 + 2cosA cosB cosC.
Tõ ®ã thÊy r»ng T > 2 ⇔ ∆ ABC nhän, T = 2 ⇔∆ ABC vu«ng vµ T < 2 ⇔ ∆ ABC tï.

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) §ûêng trßn (C) cã t©m C (a ;
=

m 2
) vµ b¸n kÝnh CA
2

m 2
, vËy nã cã phû¬ng tr×nh
2

2
æç
m 2 ö÷÷
m2
(x - a) + çç y .
÷÷ =
2 ø
2
çè

2

§ûêng th¼ng AB cã phû¬ng tr×nh y = -x + a. Hoµnh ®é c¸c giao
®iÓm cña ®ûêng trßn (C) vµ ®ûêng th¼ng AB lµ nghiÖm cña
phû¬ng tr×nh
2
æç
m 2 ö÷÷
m2
(x - a) +çç-x + a Û (x - a)[2(x - a) + m 2 ] = 0
÷÷ =
2 ø
2
çè

2

suy ra x = a (hoµnh ®é cña A),
x=a-

æç
m 2
m 2 m 2 ö÷÷
(hoµnh ®é cña P) Þ P = Pçç a ,
÷.
2
2
2 ÷ø
çè

2) Gäi C’ vµ R’ lµ t©m vµ b¸n kÝnh ®ûêng trßn (C’). Cã thÓ thÊy ngay
xC’ = xP = a -

m 2
m 2
, yC’ = yB = a, R’ = xC ' = a ,
2
2

2
2
æç
æç
m 2 ö÷÷
m 2 ö÷÷
2
do vËy (C’) cã phû¬ng tr×nh çç x - a +
÷ + ( y - a) = çç a ÷ .
2 ÷ø
2 ÷ø
çè
çè

3) P, Q lµ giao ®iÓm cña c¸c ®ûêng trßn cã t©m C vµ C’, vËy PQ ^ CC’. §ûêng th¼ng CC’ cã hÖ sè gãc
k=

yC' - yC
m 2 - 2a
=
.
xC' - xC
m 2

Tõ ®ã suy ra phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng PQ
y=

m 2 æç
m 2 ö÷÷ m 2
m 2
çç x - a +
x.
=
÷÷ +
2 ø
2
2a - m 2 çè
2a - m 2

_______________________________________________________________
VËy PQ lu«n ®i qua gèc täa ®é O (dÜ nhiªn cÇn gi¶ thiÕt
m 2 ¹ 2a).
C©u IVb. 1) §Ó cho tiÖn ta tÞnh tiÕn h×nh nãn sao cho ch©n ®ûêng cao H cña h×nh nãn trïng víi tiÕp ®iÓm cña h×nh cÇu
víi mÆt ph¼ng (P). XÐt thiÕt diÖn ®i qua ®Ønh S vµ ch©n ®ûêng cao H cña h×nh nãn. Khi ®ã mÆt ph¼ng (Q) song song víi
mÆt ph¼ng (P) c¾t c¶ h×nh nãn vµ h×nh cÇu theo c¸c thiÕt diÖn lµ c¸c
®ûêng trßn b¸n kÝnh IB vµ IB’ (H×nh 82).
Theo gi¶ thiÕt ta cã IH = x ;SH = h ; KH = 2HA = 2R.
a) XÐt trûêng hîp x < 2R ; x < h. Tõ c¸c tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng
SIB vµ SHA ta cã:
h - x
SH - IH
IB
IB
SI
, nªn
hay
=
=
=
h
h
HA
R
SH
IB =

R
(h - x).
h

XÐt tam gi¸c vu«ng HB’K, ta cã hÖ thøc:
IB’2 = IK.IH = (KH - IH).IH = (2R - x)x.
Gäi y lµ tæng diÖn tÝch c¸c thiÕt diÖn, th× ta cã:
é R2
ù
2
y = pIB2 + pIB’2 =p ê 2 (h - x) + (2R - x )x ú .
êë h
úû

(1)

b) Trong trûêng hîp h < x < 2R (H×nh 83), chøng minh tû¬ng tù
nhû trªn ta ®ûîc :
IB =

R
(x - h) ; IB’2 = (2R - x)x.
h

V× vËy biÓu thøc (1) vÉn thÝch hîp.
2) B©y giê ta chuyÓn sang kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña
tæng c¸c diÖn tÝch Êy khi x biÕn thiªn:
0 £ x < 2R, 0 £ x < h.
Ta cã:

_______________________________________________________________
é R2
é R2
ù
ù
æ -R ö÷
2
y = p ê 2 (h - x) + (2R - x )x ú = p ê 2 - 1ú x 2 + 2Rçç
+ 1÷÷x + R 2 .
êë h
êë h
úû
úû
çè h
ø
§©y lµ mét hµm sè bËc hai ®èi víi x, ®ûêng biÓu diÔn cña y lµ mét parabol. Täa ®é ®Ønh:
xP =-

b
2pR( R / h - 1)
R
Rh
=
;
=
=
2
ù
éR
R
2a
R + h
+ 1
2p ê 2 - 1ú
h
úû
êë h

æR ö
2p 2 R 2 çç - 1÷÷÷
çè h ø
D'
2pR 2
2pR 2 h
=
yP = =
=
.
æ 2
ö÷
R
a
R + h
2ç R
+ 1
p ç 2 - 1÷÷
çè h
h
ø÷
a)

R
R2
> 1 hay R > h.
- 1 > 0, tøc lµ
2
h
h

§ûêng biÓu diÔn cña hµm sè y lµ mét parabol quay bÒ lâm vÒ
phÝa trªn, tung ®é ®Ønh lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt:
2pR 2 h
ymin = yP =
R + h
æç
Rh ö÷
÷ Ta cã ®å thÞ nhû sau (H×nh vÏ).
çç x P =
è
R + h ÷ø
b)

R2
R
- 1 < 0, tøc lµ
< 1 hay R < h.
2
h
h

_______________________________________________________________

§ûêng biÓu diÔn hµm sè y lµ mét parabol quay bÒ lâm vÒ phÝa dûíi, tung ®é ®Ønh lµ gi¸ trÞ lín nhÊt:
ymax = yP =

2pR 2 h
R + h

æç
Rh
çç x P =
R +
çè

ö÷
÷÷.
h ÷ø

Ta cã ®å thÞ nhû sau (H×nh vÏ)
c) §Æc biÖt R = h ta cã y = pR2 ; ®å thÞ lµ ®o¹n th¼ng // víi trôc
hoµnh .

________________________________________________________________________________
C©u I. Cho hÖ phû¬ng tr×nh
x2 + y2 = 2(1 + a)


( x + y)2 = 4.
1) Gi¶i hÖ víi a = 1.
2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó hÖ cã ®óng 2 nghiÖm.
C©u II. 1) X¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c tam gi¸c ABC tháa m·n ®iÒu kiÖn:
c = ccos2B + bsin2B.
2) a, b, c lµ c¸c ®é dµi c¹nh cña mét tam gi¸c, p lµ nöa chu vi. Chøng minh r»ng
p <

p-a +

p- b +

p - c ≤ 3p .

C©u III.
Cho hµm sè
y = x 4 - 6bx 2 + b 2 .
1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè øng víi b = 1.
2) Víi b lµ tham sè, t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè trªn ®o¹n [-2 ; 1].

________________________________________________________________________________

C©u IVa.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ trôc täa ®é trùc chuÈn, cho hä elip (E ) cã phû¬ng tr×nh
m

x2
y = 2x - ,
m
2

víi m lµ tham sè vµ 0 < m < 1.
1) B»ng mét phÐp tÞnh tiÕn trôc tung, h·y ® a ph û¬ng tr×nh trªn vÒ d¹ng chÝnh t¾c. Tõ ®ã suy ra täa ®é cña t©m vµ c¸c
®Ønh A, A’ trªn trôc lín cña (E ) trong hÖ täa ®é xuÊt ph¸t.
m

2) T×m tËp hîp c¸c ®Ønh A, A’ khi m thay ®æi.
3) T×m c¸c täa ®é cña c¸c tiªu ®iÓm cña (E ) vµ x¸c ®Þnh tËp hîp c¸c tiªu ®iÓm ®ã.
m

C©u IVb. Cho h×nh chãp S.ABCD, ®¸y ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt víi AB = a, AD = b. C¹nh AS = 2a cña h×nh chãp
vu«ng gãc víi ®¸y. M lµ mét ®iÓm trªn c¹nh AS, víi AM = x (0 £ x £ 2a).
1) MÆt ph¼ng (MBC) c¾t h×nh chãp theo thiÕt diÖn lµ h×nh g× ? TÝnh diÖn tÝch thiÕt diÖn Êy.
2) X¸c ®Þnh x ®Ó thiÕt diÖn trªn cã diÖn tÝch lín nhÊt.
3) X¸c ®Þnh x ®Ó mÆt ph¼ng (MBC) chia h×nh chãp ra hai phÇn víi thÓ tÝch b»ng nhau.

__________________________________________________________________
C©u I.
x2 + y2 = 4
1) Víi a = 1 ⇒ 

(x + y)2 = 4

x + y = ±2

xy = 0

⇒ nghiÖm cña hÖ ®· cho lµ : (0,2) ; (2,0) ; (0, - 2) ; (- 2, 0).
2) Gi¶ sö hÖ cã nghiÖm lµ (xo ,yo ) ⇒ c¸c cÆp (−xo , −yo ) ; (yo ,xo ) ; (−yo , −xo ) còng lµ nghiÖm, cÆp (xo ,yo ) ≠
(−xo , − yo ) , v× nÕu ng−îc l¹i xo = 0 , yo = 0 mµ (0, 0) kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña hÖ. VËy hÖ cã hai nghiÖm th× hai
nghiÖm lµ (xo ,yo ) vµ (−xo , −yo ) ⇒ (xo ,yo ) ≡ (yo ,xo ) ; (−xo , −yo ) ≡ (−yo , −xo ) ; ®iÒu ®ã x¶y ra khi xo = yo . Khi ®ã
hÖ trë thµnh :
2
2xo = 2(1 + a)
⇒a=0
 2
=
4x
4
 o

Ng−îc l¹i víi a = 0 : hÖ ®· cho lµ :
2
2
 x + y = 2

(x + y)2 = 4

 x + y = ±2

 xy = 1

⇒ hÖ chØ cã 2 nghiÖm lµ : (1, 1) ; (- 1, - 1).
§¸p sè : a = 0
C©u II.

π


1) sin C = cosB = sin  − B  ⇒
2
π
π
π
⇒ ∆ ABC vu«ng ë A.
− B hay B + C = ⇒ A =
2
2
2
π
 π
β) C = π −  − B  = + B .
2
 2
π
π
V× A + B + C = π ⇒ A + B + + B = π ⇒ A + 2B =
2
2
⇒ ∆ ABC tháa m·n
π

0 < B < 4

π

C = + B
2

π

 A = 2 − 2B.

α) C =

2) §Æt x = p − a , y = p − b , z = p − c ta cã x, y, z > 0, x2 + y2 + z2 = 3p − (a + b + c) = p ⇒ bÊt ®¼ng thøc ph¶i
chøng minh trë thµnh :
x2 + y2 + z2 < x + y + z ≤ 3(x2 + y2 + z2 ) .

Sö dông bÊt ®¼ng th−c Bunhiac«pxki - C«si ta cã :
(x2 + y2 + z2 )(1 + 1 + 1) ≥ (x + y + z)2 ⇒

3(x2 + y2 + z2 ) ≥ x + y + z .

L¹i cã x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz > x2 + y2 + x2 ⇒ (x + y + z)2 > x2 + y2 + z2 ⇒ x + y + z > x2 + y2 + z2 .
BÊt ®¼ng thøc ®−îc chøng minh hoµn toµn.

__________________________________________________________________
C©u III.

1 ) B¹n ®äc tù gi¶i.
2) NhËn xÐt thÊy y = f(x) lµ hµm ch½n v× f(a) = f(−a), ∀a.
§Ó t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè trªn ®o¹n [−2 ; 1] ta xÐt c¸c ®iÓm cùc trÞ vµ c¸c gi¸ trÞ t¹i 2 ®Çu mót cña nã.
f '(x) = 4x3 − 12bx = 4x(x2 − 3b) .

a) b ≤ 0 : x2 − 3b ≥ 0 ⇒ f' (x) = 0 t¹i xo = 0(−2 < xo < 1) :
max f(x) = max[f(−2);f(1)]

[ −2;1]

(v× t¹i x = 0, f(x) ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu)
= max[(16 − 24b + b2 ) ; (1 − 6b + b2 )] = b2 − 24b + 16 .

b) b > 0 ⇒ f'(x) = 0 t¹i x = 0, x = − 3b , x = 3b .
B»ng c¸ch xÐt t−¬ng tù nh− b¶ng xÐt dÊu ë phÇn 1) ta cã : t¹i x = ± 3b , y = f(x) ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu ; t¹i x = 0, y
= f(x) ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. VËy
max f(x) = max[f( −2);f(0);f(1)] = max[16 − 24b + b2 ;b2 ;1 − 6b + b2 ] .

[ −2;1]=

b2 − 24b + 16 víi 0 < b ≤

b2 víi b >

2
3

KÕt luËn :
2
2
 b − 24b + 16 víi b ≤ 3

max f(x) = 
2
[ −2; 1]
 b2 víi b >

3

2
3

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) § a ph û¬ng tr×nh cña (Em) vÒ d¹ng
(x - m) 2
y2
+
= 1,
m
m2
ta thÊy elip cã t©m I (m , 0). V× 0 < m < 1, nªn m > m, vËy trôc lín cña
(Em) song song víi Oy, vµ c¸c ®Ønh trªn trôc lín (H×nh ve) lµ
A = A(m , m ), A’ = A’(m , - m).
2) C¸c täa ®é cña A vµ A’ tháa m·n hÖ thøc y2 = x.
V× x = m, nªn 0 < x < 1 ; vËy tËp hîp c¸c ®iÓm A vµ A’ lµ hai cung trªn
parabol y2 = x, gåm c¸c ®iÓm cã hoµnh ®é x Î (0 ; 1).
3) C¸c tiªu ®iÓm ph¶i n»m trªn trôc lín cña elip, vËy cã täa ®é x = m,
y = ± m - m2 .
2

æ

1
C¸c täa ®é nµy tháa m·n hÖ thøc y = x - x hay çç x - ÷÷÷ + y 2 = .
çè

4
2

2

Do 0 < x < 1, nªn tËp hîp c¸c tiªu ®iÓm lµ ®ûêng trßn t©m w (
b¸n kÝnh R =

1
, 0),
2

1
, bá ®i hai ®iÓm (0 , 0) vµ (1 , 0) (hai ®iÓm nµy cã hoµnh
2

®é
x = 0, x = 1 nªn bÞ lo¹i).
C©u IVb. Gäi N lµ giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng (MBC) vµ SD.
1) ThiÕt diÖn MBCN lµ h×nh thang vu«ng t¹i B vµ M (b¹n ®äc tù chøng
minh). Ta cã :
MN = AD .

æ
SM

= bçç1 - ÷÷÷ ,
èç 2a ø
SA

do vËy h×nh thang vu«ng MBCN cã diÖn tÝch
S = MB .

1
b
(MN + BC) =
(4a - x) a 2 + x 2 .
2
4a

_______________________________________________________________
2) Do S > 0 nªn S lín nhÊt khi S2 lín nhÊt. Ta cã
S2 =

b2
(x2 + a2) (x - 4a)2,
2
16a

nªn bµi to¸n quy vÒ viÖc x¸c ®Þnh x Î [0 ; 2a] sao cho hµm
f(x) = (x2 + a2)(x - 4a)2®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. §Ó ý r»ng f’(x) = 2(x - 4a)(2x2 - 4ax + a2),
nªn ta lËp ®ûîc b¶ng biÕn thiªn cña hµm f(x) trªn ®o¹n [0 ; 2a]
x

0

f’
f

(1-

2
)a
2

0

(1+
+

2
)a
2

2a

0

-

(71+ 8 2)a 4
4

16a4

æç
2 ö÷÷
Thµnh thö f(x) ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt trªn [0 ; 2a] khi x = çç1 +
÷a.
2 ÷ø
çè
3) Gäi V lµ thÓ tÝch h×nh chãp S.ABCD. Ta cÇn x¸c ®Þnh x ®Ó VS.BMNC =
Ta cã VS.BMNC = VSMBC + VSMNC ,VSMBC = VSABC .
SM SN
1 æ SM ö÷
VSMNC = VSADC .
.
= V çç
÷
SA SD 2 çè SA ÷ø
§Æt t =

VËy

SM 1
SM
= V .
,
SA 2
SA

2

-1 +
2a - x
SM
, ta ®ûîc t2 + t - 1 = 0 Þ t =
=
2
SA
2a

2a - x -1 + 5
=
Þ x = (3 - 5). a
2a
2

5

(v× t > 0).

1
V.
2

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè
y=

x 2 + 2xcosα + 1
.
x + 2sinα

1) X¸c ®Þnh tiÖm cËn xiªn vµ t©m ®èi xøng cña ®å thÞ.
2) T×m a ®Ó hµm sè cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu.
3) T×m a ®Ó tõ gèc täa ®é cã thÓ kÎ ®Õn ®å thÞ 2 tiÕp tuyÕn ph©n biÖt.
C©u II.
1) Gi¶i vµ biÖn luËn theo k hÖ phû¬ng tr×nh
logx (3x + ky) = 2


 logy (3y + kx) = 2.
2) T×m m ®Ó víi mäi x
f(x) = (x - 2)2 + 2|x - m| ³ 3.
C©u III. A, B, C lµ 3 gãc cña mét tam gi¸c. BiÕt:
tg A. tg B = p

tg A. tg C = q.
1
1) TÝnh tgA, tgB, tgC khi p = - 2, q = .
2
2) p, q ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó bµi to¸n cã nghiÖm ? Khi ®ã h·y viÕt biÓu thøc cña tgA, tgB, tgC theo p vµ q.

________________________________________________________________________________

C©u IVa. Hµm sè f(x) cã tËp x¸c ®Þnh R vµ tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn :
a) f(x) ³ 1 + x víi mäi x Î R,
b) f(x + y) ³ f(x).f(y) víi mäi x, y Î R.
1) Chøng minh r»ng víi mäi sè thùc x vµ mäi sè tù nhiªn n, ta cã
2n

  x 
f(x) ↔  f  n  .
  2 
2) Sö dông bÊt ®¼ng thøc (1), h·y chØ ra mét kho¶ng më chøa O ®Ó f(x) > 0 trªn kho¶ng ®ã. Tõ c¸c kÕt qu¶ ®· ® îc,
h·y suy ra r»ng
f(x) > 0 víi mäi x Î R.

3) Chøng minh r»ng víi mäi x Î R vµ mäi h Î (- 1 ; 1), ta lu«n cã
h.f(x) £ f(x + h) - f(x) £

h.f(x)
.
l - h

4) Chøng tá r»ng ®¹o hµm f’(x) tån t¹i víi mäi x Î R. Tõ ®ã h·y suy ra r»ng
f(x) = e x .
C©u IVb.
C¾t h×nh lËp phû¬ng b»ng mét mÆt ph¼ng (P) ®i qua mét ®ûêng chÐo cña h×nh lËp phû¬ng. Ph¶i chän mÆt ph¼ng (P)
thÕ nµo ®Ó thiÕt diÖn thu ®ûîc cã diÖn tÝch nhá nhÊt ?
C©u Vb.
ABC lµ mét tam gi¸c cho trûúác. X¸c ®Þnh h×nh trßn cã b¸n kÝnh nhá nhÊt chøa tam gi¸c ®ã.

__________________________________________________________________
C©u I.
1) Ta cã
y = x + 2(cos α − sin α ) +

vËy ®å thÞ hµm sè cã tiÖm cËn xiªn

1 + 4sin α(sin α − cos α)
,
x + 2sin α

y = x + 2 (cosα − sinα).

TiÖm cËn ®øng cña ®å thÞ lµ x = −2 sinα, mµ t©m ®èi xøng cña ®å thÞ lµ giao ®iÓm hai tiÖm cËn,
vËy cã täa ®é :
x = −2 sinα, y = 2cosα − 4sinα.

2) Hµm sè cã ®¹o hµm :
y' = 1 −

1 + 4sin α(sin α − cos α )
(x + 2sin α )2

;

hµm sè cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu nÕu ph−¬ng tr×nh y' = 0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt :
y' = 0 ⇒ (x + 2sin α)2 = 1 + 4sin α(sin α − cos α) ,

ph−¬ng tr×nh nµy cã hai nghiÖm ph©n biÖt nÕu

1 + 4 sinα (sinα - cosα ) > 0 (1)

π

1 + 4sin2 α − 4sin α cos α = 3 − 2 2 cos  2α −  ,
4

nªn (1) lu«n lu«n ®−îc nghiÖm ®óng. Thµnh thö víi mäi α hµm sè lu«n lu«n cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu.
3) TiÕp tuyÕn víi ®å thÞ qua gèc ®é nªn cã d¹ng y = kx.
Hoµnh ®é tiÕp ®iÓm lµ nghiÖm cña hÖ :
A

x + 2(cos α − sin α) + x + 2sin α = kx (1)


A
1 −
=k
(2)
 (x + 2sin α)2

trong ®ã A = 1 + 4sin α(sin α − cos α) = 1 + 4sin 2 α − 4sin α cos α
π

= 1 + 2(1 − cos2α) − 2sin 2α = 3 − 2 2 sin  2α +  > 0
4

§Æt t = x+ 2sinα, thÕ (2) vµo (1) ta ®−îc (cos α − sin α)t 2 + At − Asin α = 0

(3)

§Ó tháa m·n ®Ò bµi, hÖ (1), (2) ph¶i cã 2 nghiÖm x ⇔ ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm t ≠ 0
 cos α − sin α ≠ 0,sin α ≠ 0
⇔ 
2
 ∆ = A + 4Asin α(cos α − sin α ) > 0

∆ = A [A+ 4 sinα (cosα - sinα) ]

= A[1 + 4sin2 α − 4sin α cos α + 4sin α cos α − 4sin2 α ] = A > 0
cosα - sin α ≠ 0 ⇔

π
π
2 cos(α + ) ≠ 0 ⇔ x ≠ + kπ
4
4

sinα ≠ 0 ⇔ α ≠ kπ
VËy ®iÒu kiÖn cÇn t×m lµ α ≠ kπ, α ≠

π
+ kπ
4

__________________________________________________________________
C©u II .

1) HÖ ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi
 x > 0,x ≠ 1,y > 0,y ≠ 1
 2
2
 x = 3x + ky,y = 3y + kx.

Tõ hai ph−¬ng tr×nh cuèi, suy ra
(x − y) (x + y) = (3 − k) (x − y).

VËy : a) x = y ⇒ x2 = (3 + k)x mµ x > 0 nªn x = y = 3 + k.
NghiÖm nµy chÊp nhËn ®−îc nÕu 3 + k > 0, 3 + k ≠ 1 ⇒ k > −3, k ≠ − 2.

b) x + y = 3 − k. ThÕ vµo ph−¬ng tr×nh ®Çu th× ®i ®Õn
x2 − (3 − k)x − k(3 − k) = 0

(1)

Tr−íc hÕt ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm, ta ph¶i cã
∆ = (3 − k)2 + 4k(3 − k) = (3 − k)(3 + 3k) ≥ 0 ⇔ −1 ≤ k ≤ 3.

Khi ®ã gäi x1 vµ x2 lµ c¸c nghiÖm cña (1). NÕu lÊy x = x1 th× theo hÖ thøc Viet y = 3 − k − x1 = x2 , cßn nÕu lÊy
x = x2 th× y = x1 .
§Ó chÊp nhËn ®−îc c¸c nghiÖm nµy ta ph¶i cã
x1 > 0,x2 > 0 ⇒ 3 − k > 0, − k(3 − k) > 0

2
x1 ≠ 1,x2 ≠ 1 ⇒ 1 − (3 − k) − k(3 − k) = k − 2k − 2 ≠ 0.

Cïng víi ®iÒu kiÖn −1 ≤ k ≤ 3 suy ra −1 ≤ k < 0 , k ≠ 1 − 3 .
§Ó ý r»ng nÕu k = −1 th× x1 = x2 ⇒ x = y, trë vÒ tr−êng hîp a).
KÕt luËn :
α) Víi k > −3, k ≠ −2 hÖ cã nghiÖm x = y = 3 + k.
β) Ngoµi ra nÕu - 1 < k < 0, k ≠ 1 − 3 , hÖ cßn cã hai nghiÖm n÷a :
x = x1,

y = x2 ,

x = x2,

y = x1,

trong ®ã x1,x2 lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1) :
γ) NÕu k ≤ −3 th× hÖ v« nghiÖm.
2) §iÒu kiÖn cÇn. V× f(m) = (m − 2)2 ≥ 3 ⇒ hoÆc m ≤ 2 − 3 , hoÆc m ≥ 2 + 3 .
§iÒu kiÖn ®ñ : A) gi¶ sö m ≥ 2 + 3 .
1) XÐt x ≥ m. Khi ®ã
f(x) = (x − 2)2 + 2(x − m) = x2 − 2x + 4 − 2m .

§å thÞ lµ mét parabol cã bÒ lâm quay vÒ phÝa trªn, hoµnh ®é cña ®Ønh xo = 1 , ngoµi miÒn kh¶o s¸t
(x ≥ m ≥ 2 + 3) , vËy
min f(x) = f(m) = (m − 2)2 ≥ 3 (®óng).

x≥ m

2) XÐt x ≤ m. Khi ®ã
f(x) = (x − 2)2 − 2(x − m) = x2 − 6x + 4 + 2m .

__________________________________________________________________
§å thÞ lµ mét parabol cã bÒ lâm quay vÒ phÝa trªn, hoµnh ®é cña ®Ønh xo = 3 , trong miÒn kh¶o s¸t
(m ≥ 2 + 3 > 3) , vËy min f(x) = f(xo ) = f(3) = −5 + 2m ≥ 3 ,
x≤ m

suy ra m ≥ 4.
B) Gi¶ sö m ≤ 2 − 3 .
1) XÐt x ≥ m. Khi ®ã nh− trªn f(x) = x2 − 2x + 4 − 2m ,
hoµnh ®é ®Ønh cña parabol xo = 1 n»m trong miÒn kh¶o s¸t (do m ≤ 2 − 3 < 1 ),
vËy min f(x) = f(xo ) = f(1) = 3 − 2m ≥ 3 , suy ra m ≤ 0.
x≥ m

2) XÐt x ≤ m. Khi ®ã còng nh− trªn f(x) = x2 − 6x + 4 + 2m ,
hoµnh ®é ®Ønh cña parabol xo = 3 n»m ngoµi miÒn kh¶o s¸t, vËy
min f(x) = f(m) = (m − 2)2 ≥ 3 (®óng)

x≤ m

VËy ®¸p sè lµ : hoÆc m ≤ 0, hoÆc m ≥ 4.
C©u III. Tr−íc hÕt ta h·y chøng tá r»ng trong mäi tam gi¸c ABC kh«ng vu«ng, ta ®Òu cã :
tgA + tgB + tgC = tgA tgB tgC
(1)
Qu¶ vËy, ta cã
tgC = − tg(A + B) =

tgA + tgB
, tõ ®ã suy ra (1)
tgAtgB − 1

1) T− (1) suy ra
tg2 A + tgAtgB + tgAtgC = tgAtgBtgAtgC (2)
tg2 A − 2 +

hay

1
1
1
= −2. = −1 ⇒ tg2 A = .
2
2
2

1
2

§Ó ý r»ng tgAtgC = > 0 , vËy tgA, tgC cïng dÊu, mµ trong tam gi¸c kh«ng thÓ cã hai gãc tï, do ®ã tgA > 0
⇒ tgA =

1
2

, tgB = −2 2 , tgC =

1
2

.

2) Trong tr−êng hîp tæng qu¸t, tõ (2) suy ra
tg2 A + p + q = pq ⇒ tg2 A = pq − (p + q) .
§Ó ý r»ng trong tam gi¸c, tang cña mét gãc ph¶i kh¸c 0, do ®ã ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn
p ≠ 0 , p ≠ 0 , pq > p + q.

Ta h·y chøng tá r»ng ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn ®ñ. Qu¶ vËy, nÕu p > 0 th× tgA, tgB cïng dÊu, nh− trªn ta suy ra
tgA > 0, còng vËy nÕu q > 0 còng suy ra tgA > 0.
Thµnh thö
a) NÕu hoÆc p > 0, hoÆc q > 0 th× tgA > 0, vËy
tgA = pq − (p + q) , tgB =

p
pq − (p + q)

, tgC =

q
pq − (p + q)

b) NÕu p < 0 vµ q < 0, th× tgA < 0 (tgB > 0, tgC > 0).
tgA = − pq − (p + q) , tgB =

−p
pq − (p + q)

, tgC =

−q
pq − (p + q)

.

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) HiÓn nhiªn bÊt ®¼ng thøc
2n

é æ x öù
f(x) ³ê f çç n ÷÷÷ú (1)
êë çè 2 ÷øúû
®óng víi n = 0. Gi¶ sö bÊt ®¼ng thøc (1) ®· ®óng cho n = k. ThÕ th× theo ®iÒu kiÖn b)
æxö
f çç k ÷÷÷ =
çè 2 ÷ø

2

æ x
X ö é æ X öù
f çç k +1 + k +1 ÷÷÷ ³ ê f çç k +1 ÷÷÷ú ,
çè 2
2 ÷ø êë èç 2 ÷øúû

vËy
é æ x öù
f(x) ³ ê f çç ÷÷÷ú
êë çè 2k ÷øúû

2k

éæ x öù
³ êçç k +1 ÷÷÷ú
êëçè 2 ÷øúû

2. 2 k

éæ x öù
= êçç k +1 ÷÷÷ú
êëçè 2 ÷øúû

2 k +1

,

tõ ®ã suy ra (1) ®óng cho mäi sè tù nhiªn n.
2) Tõ ®iÒu kiÖn a) suy ra : nÕu |x| < 1 th× f(x) > 0.
B©y giê ta h·y lÊy x Î R tïy ý. Chän sè tù nhiªn n ®ñ lín sao cho
|x| < 2n Û

X
<1Û
2n

æXö
f çç n ÷÷÷ > 0
çè 2 ÷ø

é æ X öù
ThÕ th× theo 1) f(x) ³ ê f çç n ÷÷÷ú
êë çè 2 ÷øúû

2n

> 0,

vËy f(x) > 0 víi mäi x Î R.
3) V× f(x) > 0 víi mäi x Î R, nªn theo b) vµ a):
f(x + h) Î f(x) f(h) ³ (1 + h) f(x) = f(x) + hf(x) Þ hf(x) £ f(x + h) - f(x).
MÆt kh¸c víi |h| < 1, ta cã 1 - h > 0 vËy vÉn theo b) vµ a) :
f(x) = f(x + h - h) ³ f(x + h)f(-h) ³ (1 - h) f(x + h) Þ f(x + h) £

Þ f(x + h) - f(x) £

hf(x)
f(x)
.
- f(x) =
1 - h
1 - h

f(x)
1 - h

_______________________________________________________________
4) Víi Dx Î (-1 ; 1), theo 3) Dx . f(x) £ f(x + Dx) - f(x) £

Dx . f(x)
.
1 - Dx

Suy ra
a) nÕu Dx Î (0 ; 1), th× f(x) £

f(x + Dx) - f(x)
f(x)
,
£
Dx
1 - Dx

b) nÕu Dx Î (-1 ; 0) th× f(x) ³

f(x + Dx) - f(x)
f(x)
.
³
Dx
1 - Dx

Trong c¶ hai trûêng hîp, ta ®Òu cã lim

Dx ® 0

f(x + Dx) - f(x)
= f(x),
Dx

chøng tá ®¹o hµm f’(x) lu«n lu«n tån t¹i vµ f’(x) = f(x) víi mäi x Î R,
hoÆc còng vËy
x

Do ®ã

ò
0

Hay ln

f '(t)
f (t)

f' (t)
= 1 víi mäi t Î R.
f(t)
x

dt = ò dt víi mäi x Î R
0

f(x)
= x Þ f(x) = f(0) . ex.
f(0)

Theo a) ta cã f(0) ³ 1 + 0 = 1,
vµ theo b) f(0) = f(0 + 0) ³ f2(0). Do vËy f(0) = 1, suy ra
f(x) = ex.
C©u IVb. Dùng thiÕt diÖn qua ®ûêng chÐo BD’ ch¼ng
h¹n. Gi¶ sö thiÕt diÖn nµy c¾t AA’ t¹i M. Gäi O lµ t©m
h×nh lËp phû¬ng. C¸c ®iÓm M vµ O thuéc mÆt chÐo (AA’,
CC’), do ®ã MO kÐo dµi c¾t CC’ t¹i N. V× c¸c cÆp mÆt ®èi
cña lËp phû¬ng song song nªn BM//ND’ vµ BN//MD’, do
®ã thiÕt diÖn MBD’N lµ h×nh b×nh hµnh.
Ta cã : S = dt(BMD’N) = BD’ . MK = d . MK
víi d lµ ®ûêng chÐo cña h×nh lËp phû¬ng. Suy ra S nhá
nhÊt khi MK nhá nhÊt, tøc lµ MK lµ ®o¹n vu«ng gãc

_______________________________________________________________
chung cña AA’ vµ BD’. DÔ thÊy r»ng MoO lµ ®o¹n vu«ng gãc chung cña AA’ vµ BD’, víi Mo lµ trung ®iÓm cña AA’
VËy thiÕt diÖn dùng qua ®ûêng chÐo BD’ vµ trung ®iÓm Mo cña c¹nh bªn AA’ sÏ cho thiÕt diÖn BMoD’No cã diÖn tÝch nhá
nhÊt.
C©u Vb. a) Mçi c¹nh cña tam gi¸c ABC kh«ng thÓ vûît qu¸ ®ûêng
kÝnh cña h×nh trßn chøa tam gi¸c Êy, do vËy nÕu ABC lµ tam gi¸c
vu«ng hay tï, th× h×nh trßn nhá nhÊt chøa tam gi¸c lµ h×nh trßn víi
®ûêng kÝnh lµ c¹nh lín nhÊt cña tam gi¸c.
b) Ta h·y chøng minh r»ng nÕu ABC lµ tam gi¸c nhän, th× h×nh
trßn ngo¹i tiÕp lµ h×nh trßn víi b¸n kÝnh nhá nhÊt chøa tam gi¸c Êy.
Qu¶ vËy, gäi O lµ t©m cña h×nh trßn ngo¹i tiÕp. B¸n kÝnh h×nh trßn
Êy lµ
R = OA = OB = OC.
Trªn h×nh ve, ta kÝ hiÖu A’, B’, C’ lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh BC, CA,
AB.
Xem mét h×nh trßn t©m O’, b¸n kÝnh R’ chøa tam gi¸c ABC. DÜ
nhiªn chØ cÇn xÐt trûêng hîp O’kh«ng trïng víi O. Ta ph¶i cã
R’ ³ max {O’A, O’B, O’C}.
C¸c tia OA’, OB’, OC’ chia mÆt ph¼ng ra 3 phÇn : ®iÓm O’ ph¶i thuéc mét trong c¸c phÇn Êy. Vai trß A, B, C lµ
ngang nhau, nªn cã thÓ coi r»ng O’ thuéc phÇn mÆt ph¼ng ch¾n bëi hai tia OB’ vµ OC’ (H×nh vÏ) (O’ cã thÓ n»m trªn
tia OB’ hay tia OC’).
Ta h·y chøng tá r»ng O’A’ > OA’.
^

^

Qu¶ vËy, c¸c gãc B vµ C lµ nhän, nªn c¸c gãc A' OC vµ A' OB' lµ tï. Suy ra : O’ n»m ngoµi h×nh trßn t©m A’, b¸n kÝnh
A’O, tøc lµ O’A’ > OA’.
V× A’ lµ trung ®iÓm c¹nh BC, nªn ta cã O’B2 + O’C2 = 2O’A’2 + 2BA’2,
2R2 = OB2 + OC2 = 2OA’2 + 2BA’2,
víi O’A’ > OA’, suy ra O’B2 + O’C2 > 2R2, vËy ph¶i cã O’B > R hoÆc O’C > R Þ R’ > R.

________________________________________________________________________________
C©u I.
Cho hµm sè

y = x 4 + 8ax 3 + 3(1 + 2a)x 2 - 4.

1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè khi a = 0.
2) X¸c ®Þnh a ®Ó hµm sè chØ cã mét cùc tiÓu mµ kh«ng cã cùc ®¹i.
C©u II. 1) Tam gi¸c ABC cã c¸c gãc tháa m·n ®iÒu kiÖn
3(cosB + 2sinC) + 4(sinB + 2cosC) = 15.
Chøng tá r»ng ABC lµ mét tam gi¸c vu«ng.
2) Gi¶i phû¬ng tr×nh
sin2x +

1 2
sin 3x = sinxsin23x.
4

C©u III.
1) Chøng minh r»ng nÕu n lµ mét sè tù nhiªn ch½n, vµ a lµ mét sè lín h¬n 3, th× phû¬ng tr×nh
(n + 1)xn+2 - 3(n + 2)xn+1 + an+2 = 0
kh«ng cã nghiÖm.
2) Gi¶i vµ biÖn luËn theo a hÖ bÊt phû¬ng tr×nh
( x 2 − 1)( x − 2) ≥ 0
 2
2
 x − (3a + 1)x + 2a + a ≤ 0

________________________________________________________________________________

C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng, cho 2 ®ûêng th¼ng
 x = x 1 + mt

 y = y1 + nt

 x = x 2 + pt'

 y = y 2 + qt'

(x1, y1, x2, y2 lµ 4 sè cè ®Þnh). T×m ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ (viÕt theo m, n, p, q) ®Ó c¸c ®ûêng th¼ng Êy :
1) c¾t nhau ;
2) song song víi nhau ;
3) trïng víi nhau ;
4) vu«ng gãc víi nhau.
C©u IVb.
Trong mÆt ph¼ng (P) cho h×nh ch÷ nhËt ABCD víi AB = a, AD = b. Trªn c¸c nöa ®ûêng th¼ng Ax, Cy vu«ng gãc víi
(P) vµ ë vÒ cïng mét phÝa ®èi víi (P), lÊy c¸c ®iÓm M vµ N. §Æt AM = x, CN = y.
1) TÝnh tang c¸c gãc nhÞ diÖn do c¸c mÆt ph¼ng (BDM), (BDN) t¹o víi (P). Tõ ®ã suy ra r»ng ®Ó c¸c mÆt ph¼ng
(BDM), (BDN) vu«ng gãc víi nhau, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ
xy =

a 2 b2
.
a 2 + b2

2) Víi gi¶ thiÕt c¸c mÆt ph¼ng (BDM), (BDN) vu«ng gãc víi nhau, h·y tÝnh thÓ tÝch tø diÖn BDMN. Khi nµo th× thÓ
tÝch Êy nhá nhÊt?

_______________________________________________________________
C©u I. 1) §Ò nghÞ b¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
2) Ta cã : y’ = 4x3 + 24ax2 + 6(1 + 2a)x = 2x[2x2 + 12ax + 3(1 + 2a)].
y’ lu«n cã nghiÖm xo = 0 víi mäi a. §Ó hµm chØ cã mét cùc tiÓu mµ kh«ng cã cùc ®¹i th×:
a) hoÆc tam thøc f(x) = 2x2 + 12ax + 3(1 + 2a) kh«ng cã nghiÖm;
b) hoÆc f(x) cã nghiÖm kÐp x1 = x2 ¹ 0 ;
c) hoÆc f(x) cã nghiÖm xo = 0. (§Ò nghÞ gi¶i thÝch !)
D‘ = 6(6a2 - 2a - 1)
Trûêng hîp 1 Û D‘ < 0 Û

1 -

7
6

< a <

1 + 7
.
6

ì
a = 1+ 7
ï
ìïD' = 0
ï
1 ± 7
ï
ï
Trûêng hîp 2 Û í
.
Ûí
Ûa =
6
ïïî f (0) ¹ 0 ï
6
ï
ï
î3(1 + 2a) ¹ 0
Trûêng hîp 3 Û f(0) = 0 Û 3(1 + 2a) = 0

VËy ta ®ûîc

1 -

7
6

£ a £

Ûa=-

1
.
2

1 + 7
-1
hoÆc a = .
6
2

C©u II. 1) Ta cã 3cosB + 4sinB £ 3 2 + 4 2 = 5,
dÊu = chØ x¶y ra khi

cos B =

3
4
, sin B = .
5
5

(1)

Tû¬ng tù 6sinC + 8cosC = 2(3sinC + 4cosC) £ 10, dÊu = chØ x¶y ra khi sinC =

4
3
, cosC = .(2)
5
5

Thµnh thö ®¼ng thøc 3(cosB + 2sinC) + 4(sinB + 2cosC) = 15
khi ta cã ®ång thêi (1) vµ (2), mµ B vµ C lµ hai gãc cña mét tam gi¸c, vËy B =
2) ViÕt l¹i phû¬ng tr×nh:

p
p
- C vµ A = .
2
2

_______________________________________________________________
sin2x +

1 2
1
1
sin 3x - sinxsin23x = 0 Û (sinx - sin23x)2 + sin23x(1 - sin23x) = 0.
4
2
4

Thay 1 - sin23x = cos23x vµo ta ®ûîc :
ì
1 2
ï
sin
x
=
sin 3x (1)
ï
1 2 2 1
2
(sinx - sin 3x) + sin 6x = 0 Û ï
2
í
ï
2
16
ï
ï
îsin 6x = 0 (2)
p
Gi¶i (2) ta ®ûîc x = k .
6
CÇn chän k nguyªn sao cho :
ìï0 nÕu k = 2m
kp
1 2 kp ïï
kp
1 2 3kp
Û sin
sin
= í1
= sin
= sin
ïï nÕu k = 2m + 1
6
2
6
6
2
6
ïî 2
NÕu k = 2m th× : Sin sin

2mp
mp
= 0 Û sin
Û m = 3n . vËy k = 6n (n nguyªn).
6
3

NÕu k = 2m + 1 th× :sin(2m + 1)

1
p
p
p
p
5p
= . Khi ®ã :(2m + 1)
+ 2np .
=
+ 2np hoÆc (2m + 1)
=
2
6
6
6
6
6

Tõ ®ã sÏ ®ûîc k = 1 + 12n hoÆc k = 5 + 12n.
KÕt luËn : Phû¬ng tr×nh ban ®Çu cã ba hä nghiÖm lµ x1 = np, x2 =

p
5p
+ 2np (n nguyªn).
+ 2np, x3 =
6
6

C©u III. 1) §Æt f(x) = (n + 1)xn+2 - 3(n + 2)xn+1 + an+2 ta cã
f’(x) = (n + 1)(n + 2)xn+1 - 3(n + 1)(n + 2)xn = (n + 1)(n + 2)xn(x - 3).
V× n lµ sè tù nhiªn ch½n nªn f’(x) cã dÊu cña (x - 3), trõ khi x = 0 vµ x = 3 th× f’(x) = 0, ta cã b¶ng biÕn thiªn cña hµm
sè f(x) nhû sau :
x
f’(x)
f(x)

0
-

0

3
-

0

an+2
m


+

_______________________________________________________________
víi m = an+2 - 3n+2.
Nhû vËy, nÕu a > 3 th× m > 0, do ®ã f(x) lu«n dû¬ng, chøng tá r»ng phû¬ng tr×nh f(x) = 0 v« nghiÖm.
2) ViÕt l¹i hÖ nhû sau :
(x2 - 1)(x - 2) ³ 0

(1)

(x - a)[x - (2a + 1)] £ 0.(2)
a) Gi¶i (1) sÏ ®ûîc nghiÖm lµ : -1 £ x £ 1 hoÆc 2 £ x < +¥.
b) Gi¶i (2) :
NÕu a> 2a + 1(a < - 1) th× nghiÖm cña (2) lµ :2a + 1 £ x £ a (< -1).
NÕu a £ 2a + 1 (a ³ -1) th× nghiÖm cña (2) lµ a £ x £ 2a + 1.
c) KÕt hîp nghiÖm :
NÕu a < -1 th× dÔ thÊy hÖ v« nghiÖm.
NÕu a ³ 2 th× nghiÖm cña hÖ lµ a £ x £ 2a + 1.
NÕu 1 < a < 2 th× nghiÖm cña hÖ lµ 2 £ x £ 2a + 1 (v× khi ®ã : 3 < 2a + 1 < 5).
1
£ a £ 1 th× nghiÖm cña hÖ lµ :a £ x £ 1 hoÆc
2
2 £ x £ 2a + 1 (v× lóc ®ã : 2 £ 2a + 1 £ 3).

NÕu

NÕu 0 £ a <

1
th× nghiÖm cña hÖ lµ : a £ x £ 1
2

(lóc ®ã : 1 £ 2a + 1 < 2).
NÕu -1 £ a < 0 th× nghiÖm cña hÖ lµ :
a £ x £ 2a + 1 (lóc ®ã - 1 £ 2a + 1 < 1).

________________________________________________________________
C©u IVa. Trong mÆt ph¼ng, c¸c ®−êng th¼ng
 x = x1 + mt
 x = x2 + pt '
(d) 
,
(d') 
 y = y1 = nt
 y = y2 + qt '
G
G
theo thø tù cã vect¬ chØ ph−¬ng u(m;n) , v(p;q) .
G
G
1) §Ó (d) vµ (d') c¾t nhau : u kh«ng song song víi v ⇔ mp − np ≠ 0.
G G
2) §Ó (d) // (d') ⇔ u // v ⇔ mq − np = 0.
3) §Ó (d) trïng víi (d') : tr−íc hÕt ph¶i cã (d) // (d'), tøc lµ mp − np = 0.
Sau ®ã ph¶i tån t¹i t o sao cho

x1 + mt o = x2

y1 + nt o = y2 .

Khö t o ra khái hÖ nµy, ta ®−îc : m(y1 − y2 ) = n(x1 − x2 ).
VËy ®iÒu kiÖn ph¶i t×m lµ
mq − np = 0
mq − np = 0
hoÆc còng vËy 

p(y1 − y2 ) − q(x1 − x2 ) = 0
m(y1 − y2 ) = n(x1 − x2 )
G G
4) §Ó (d) ⊥ (d') ⇔ u ⊥ v ta cÇn cã mp + nq = 0.
C©u IVb.

1) Gäi α lµ gãc t¹o bëi mÆt ph¼ng (BDM) víi ®¸y. §Ó x¸c ®Þnh α,
kÎ AK ⊥ BD. Theo ®Þnh lÝ ba ®−êng vu«ng gãc, MK ⊥ BD,
n . V×
vËy α = AKM

nªn

AK =

1
AK

ab
a 2 + b2

2

=

1
2

AB

, tgα =

+

1
AD

=

2

1
a

2

+

1
b2

AM x a 2 + b2
=
AK
ab

T−¬ng tù, nÕu β lµ gãc t¹o bëi mÆt ph¼ng (BDN) víi ®¸y,
th× tgβ =

y a 2 + b2
ab

§Ó c¸c mÆt ph¼ng (BDM) vµ (BDN) vu«ng gãc víi nhau, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ α + β = 90o hay
1 = tgαtgβ =

xy(a 2 + b2 )
a 2 b2

⇒ xy =

a 2 b2
a 2 + b2

.
1
3

2) Tõ gi¶ thiÕt suy ra MK ⊥ (BDN), vËy V = VBDMN = MK.dt(BDN) .
Ta cã MK 2 = AM2 + AK 2 = x2 +

1
cos2 β

= 1 + tg2β = 1 +

vËy dt (BDN) =

2

a 2 b2
2

2

2

2

a +b

=

y (a + b )
a 2 b2

a 2 b2 + x2 (a 2 + b2 )

=

2

a +b

2

2 2

, dt(BDN) =

a b + y2 (a 2 + b2 )
a 2 b2

1 2 2
a b + y2 (a 2 + b2 ) , thµnh thö :
2

dt(BDC)
,
cos β

________________________________________________________________
V=

1 [a 2 b2 + x2 (a 2 + b2 )][a 2 b2 + y2 (a 2 + b2 )]
1 2a 4 b4 + a 2 b2 (a 2 + b2 )(x2 + y2 )
==
6
6
a 2 + b2
a 2 + b2

do hÖ thøc ë phÇn 1).
V nhá nhÊt nÕu x2 + y2 nhá nhÊt, mµ ta cã x2 + y2 ≥ 2xy =
dÊu = x¶y ra khi x = y =

ab
a 2 + b2

, khi ®ã Vmin =

2a 2 b2
a 2 + b2

a 2 b2
3 a 2 + b2

,

_______________________________________________________________
1
C©u I. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè y = x2 + .
x
C©u II. Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè a bÊt phû¬ng tr×nh 2x 2 + 3 < x - a.
C©u III.
1) Chøng minh r»ng tam gi¸c ABC cã Ýt nhÊt mét gãc b»ng 60o khi vµ chØ khi
sinA + sinB + sinC
=
cosA + cosB + cosC

3.

2) Mét tø gi¸c låi cã 4 c¹nh lµ a, b, c, d, vµ diÖn tÝch lµ S. Chøng minh r»ng

1
(ab + cd).Khi nµo th× x¶y ra dÊu ®¼ng thøc?
2

C©u IVa.
Trong mÆt ph¼ng víi hÖ trôc täa ®é trùc chuÈn Oxy, xem ®iÓm A(2, 0) vµ ®iÓm M di chuyÓn trªn ®ûêng trßn (C) t©m
O, b¸n kÝnh 2. Gäi H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña M lªn Oy.
®
®
1) TÝnh c¸c täa ®é cña giao ®iÓm P cña c¸c ®ûêng th¼ng OM vµ AH theo gãc a=æç OA, OM ö÷ .
è
ø

2) X¸c ®Þnh vµ vÏ tËp hîp ®iÓm P khi M ch¹y trªn (C).
C©u IVb.
H×nh chãp S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng t¹i C, CA = a, CB = b, c¹nh SA = h vu«ng gãc víi ®¸y. Gäi D
lµ trung ®iÓm c¹nh AB.
1) TÝnh gãc nhän j gi÷a c¸c ®ûêng th¼ng AC vµ SD.
2) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ûêng th¼ng AC vµ SD.
3) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ûêng th¼ng BC vµ SD.

__________________________________________________________________
C©u I . B¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
C©u II . BÊt ph−¬ng tr×nh x¸c ®Þnh víi ∀x. V× vÕ tr¸i d−¬ng nªn ta chØ cã thÓ t×m nghiÖm trong kho¶ng
a < x < + ∞.
Khi ®ã, ta cã thÓ b×nh ph−¬ng 2 vÕ ®−îc :
2x2 + 3 < x2 − 2ax + a 2 ⇔ x2 + 2ax + 3 − a 2 < 0 (*)
∆ ' = a 2 − (3 − a 2 ) = 2a 2 − 3 .
6
th× bÊt ph−¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm.
2
6
NÕu ∆' > 0 ⇔ | a |>
th× (*) nghiÖm ®óng víi −  a + 2a 2 − 3  < x < −a + 2a 2 − 3 .
2

NÕu ∆' ≤ 0 ⇔ | a |≤

XÐt f(x) = x2 + 2ax + 3 − a 2 , ta cã f(a) = 2a 2 + 3 > 0 vµ s/2 = −a.
Xem h×nh vÏ ta kÕt luËn :
6
th× bÊt ph−¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm.
2
− 6
NÕu a <
th× nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh (*) lµ : −  a + 2a 2 − 3  < x < −a + 2a 2 − 3 .
2

NÕu a >

C©u III.
1) (§Ò nghÞ b¹n ®äc tù chøng minh r»ng víi mäi tam gi¸c ABC,
2) ta lu«n cã : cosA + cos B + cosC > 1).
sin A + sin B + sin C
= 3 ⇔
cosA + cosB + cosC
⇔ ( 3 cosA − sin A) + ( 3 cosB − sin B) + ( 3 cosC − sin C) = 0

Khi ®ã

π
π
π

(A + B + π / 3)
(B + C + π / 3)
(C + A + π / 3)
⇔ 8cos
=0
cos
cos
2
2
2
 4π − 3C   4π − 3B   4π − 3A 
⇔ cos 
cos
cos
=0.
6   6  
6


 4π − 3C 
Ch¼ng h¹n,
(*)
cos 
=0.
6 

π 4π − 3C 4π
4π − 3C π
<
=
MÆt kh¸c : <
. V× vËy (*) ⇒
6
6
6
6
2

b

⇔ 2 cos  A +  + 2 cos  B +  + 2 cos  C +  = 0
6
6
6

b

⇒ C=

π
= 60o .
3

2) a) Tr−êng hîp 1 : a ®èi diÖn víi e. Khi ®ã
1
1
S = (ab sin B + cd sin D) ≤ (ab + cd ) .
2
2
o
l =D
l = 90 .
DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi B

b) Tr−êng hîp 2 : a ®èi diÖn víi b.
Ta chän ®iÓm D' sao cho ∆ ACD = ∆ CAD' vµ ®−a vÒ tr−êng hîp trªn.

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) §iÓm P cã täa ®é
xP = OPcosa, yP = OPsina.
§Ó tÝnh OP, xÐt c¸c tam gi¸c ®ång d¹ng PMH vµ POA (H×nh vÏ).
Ta cã
OP
=
OM

OA
OA - MH

=

2
2(1 + cosa )

(MH = - HM = - 2cosa), vËy OP =

xP =
yP

2
, do ®ã
1 + cosa

2cosa
,
1 + cosa
2sina
.
=
1 + cosa

2) Ta cã
4(1 - cosa )
4(1 - cos2 a )
4sin 2 a
=4=
=
2
2
1 + cosa
(1 + cosa )
(1 + cosa )
8cosa
= 4 - 4xP = 4(1 - xP).
1 + cosa
y 2P =

KÕt qu¶ nµy chøng tá ®iÓm P n»m trªn parabol y2 = 4(1 - x).
Ngûîc l¹i, lÊy Po lµ mét ®iÓm tïy ý thuéc parabol y2 = 4(1 - x). HiÓn nhiªn ph¶i cã x Po £ 1, do ®ã
-1<

x Po
2 - x Po

£ 1,

vËy tån t¹i gãc a (- p < a < p) sao cho cosa =

Ta x¸c ®Þnh y Po bëi y Po =

x Po
2 - x Po

Û x Po =

2cosa
.
1 + cosa

2sina
,
1 + cosa

thÕ th× Po lµ giao ®iÓm cña c¸c ®ûêng th¼ng OMo vµ AHo, víi Mo= (2cosa , 2sina) vµ Ho lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña Mo lªn
Oy.

_______________________________________________________________
Thµnh thö tËp hîp ®iÓm P lµ toµn bé parabol y2 = 4(1 - x).
C©u IVb. 1) Trong mÆt ph¼ng (ABC) lÊy ®iÓm H sao cho
^

AH^AC vµ DH ^ AC. Khi ®ã j = SDH. V× AH ^ DH, nªn theo
®Þnh lÝ ba ®ûêng vu«ng gãc, SH ^ DH, vËy
tgj =

b 2 + 4h 2
.
a

SH
=
DH

2) V× AC // DH, nªn AC // (SDH), kho¶ng c¸ch gi÷a AC vµ SD lµ
kho¶ng c¸ch tõ AC ®Õn mÆt ph¼ng (SDH), còng lµ kho¶ng c¸ch tõ A
®Õn (SDH). Trong tam gi¸c vu«ng SAH, kÎ AK ^ SH. V× AK ^ DH
nªn AK ^ (SDH), vËy kho¶ng c¸ch ph¶i t×m lµ AK. Ta cã
1
1
1
Þ AK =
+
=
2
2
AH 2
AS
AK

bh
b

2

+ 4h 2

.

3) Gäi I lµ trung ®iÓm cña AC, ta cã DI // BC, vËy kho¶ng c¸ch
gi÷a BC vµ SD lµ kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn mÆt ph¼ng (SID), suy ra
®ã lµ kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn SI. Tam gi¸c SIC cã diÖn tÝch
S=

1
1
IC.SA = ah,vËy kho¶ng c¸ch ph¶i t×m b»ng
2
4

d=

2S
=
SI

ah
a

2

+ 4h 2

.

_______________________________________________________________
C©u I. 1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè y = 2x3 - x2.
2) Gi¶ sö ®ûêng th¼ng y = a c¾t ®å thÞ (C) t¹i 3 ®iÓm cã hoµnh ®é x1, x2, x3. TÝnh tæng x 12 + x 22 + x 23 .
C©u II. 1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh 1 + x - 1 - x £ x.
2) Chøng minh r»ng nÕu a, b, c lµ ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c, th× ta cã a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca).
C©u III. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh cotg2x + cotg3x +

1
= 0.
sinx sin2x sin3x

2) Tø gi¸c IAJB cã c¸c gãc A vµ B vu«ng, IA > IB. Chøng tá r»ng víi mäi ®iÓm M trªn ®ûêng th¼ng IJ ta lu«n cã
JA
MA
IA
.
£
£
JB
MB
IB
C©u IVa. 1) Chøng minh r»ng víi mäi sè tù nhiªn n, ta lu«n cã ò
0

n

xdx < å k < ò
k =1

xdx.

1

2) Tõ kÕt qu¶ trªn, h·y suy ra
100

a)

666,6 < å k < 676;
k=1

b)

æç 1
lim çç
n®+¥ç
è n3

n

å
k=1

÷ö 2
k÷÷÷ = .
÷ø 3

C©u IVb. Mét h×nh chãp côt ®Òu cã c¸c ®¸y lµ c¸c h×nh vu«ng víi c¹nh lµ a vµ 2a. ChiÒu cao h×nh chãp côt lµ h.
1) TÝnh thÓ tÝch vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh chãp côt.
2) X¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a a vµ h sao cho tån t¹i mét h×nh cÇu tiÕp xóc víi 4 c¹nh bªn vµ 2 ®¸y.
3) TÝnh tØ sè diÖn tÝch cña hai phÇn mÆt cÇu ®ûîc t¸ch ra tõ mÆt cÇu nãi trªn bëi mÆt ph¼ng (P) qua c¸c tiÕp ®iÓm cña
mÆt cÇu víi c¸c c¹nh bªn.
4) TÝnh tØ sè thÓ tÝch cña 2 phÇn h×nh cÇu ®ûîc t¸ch bëi mÆt ph¼ng (P).

_______________________________________________________________
C©u I. 1) B¹n h·y tù gi¶i nhÐ!
2) x1, x2, x3 lµ nghiÖm cña phû¬ng tr×nh 2x3 - x2 - a = 0 Û x3 Þ x3 -

x2
a
- =0
2
2

x2
1
a
- = (x - x1)(x - x2)(x - x3). Tõ ®ã suy ra x1 + x2 + x3 = , x1x2 + x2x3 + x3x1 = 0.
2
2
2

1
VËy :x 12 + x 22 + x 23 = (x1 + x2 + x3)2 - 2(x1x2 + x2x3 + x3x1) = .
4
C©u II. 1) §iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¨n cã nghÜa : - 1 £ x £ 1.
Khi ®ã nh©n hai vÕ víi 1 + x +

1 - x > 0, ta ®ûîc bÊt phû¬ng tr×nh tû¬ng ®û¬ng

2x £ x( 1 + x +

1 - x). (1)

NÕu x = 0, (1) ®ûîc nghiÖm. NÕu 0 < x £ 1, (1) tû¬ng ®û¬ng víi
2£ 1 + x +

1 - x Û 4 £ 2 + 2 1 - x2 Û 1 £ 1 - x2

kh«ng ®ûîc nghiÖm. NÕu - 1 £ x < 0, (1) tû¬ng ®û¬ng víi
2³ 1 + x +

1 - x Û 1 ³ 1 - x 2 ® îc nghiÖm. VËy ®¸p sè lµ - 1 £ x £ 0.

2) V× a, b, c lµ ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c, nªn
|b - c| < a Û (b - c)2 < a2,

|c - a| < b Û (c - a)2 < b2, |a - b| < c Û (a - b)2 < c2.

Céng c¸c vÕ tû¬ng øng th× ®i ®Õn kÕt qu¶ cÇn chøng minh.
C©u III. 1) §iÒu kiÖn : sinxsin2xsin3x ¹ 0. BiÕn ®æi phû¬ng tr×nh ®· cho dûíi d¹ng
sin5x
1
= 0 Þ sinxsin5x = - 1.
+
sin2xsin3x
sinxsin2xsin3x
VËy ph¶i cã:
ìsin x = 1
ï
a) HoÆc ï
í
ï
ï
îsin 5x = -1

_______________________________________________________________
V× sinx = 1 Þ x =

p
p
+ 2kp (k Î Z) Þ5x = + 2k’p Þ sin5x = 1
2
2

m©u thuÉn.
ìïsin x = -1
b) HoÆc ïí
ïïîsin 5x = 1
LËp luËn nhû trªn, ta gÆp m©u thuÉn.
VËy phû¬ng tr×nh ®· cho kh«ng cã nghiÖm.
2) Tø gi¸c IAJB ® îc néi tiÕp trong ®ûêng trßn ®ûêng kÝnh IJ = 2R. Gäi O
^

^

lµ ®iÓm gi÷a cña IJ, ®Æt IOA = a, IOB = b. ThÕ th×
a
b
a
b
IA = 2Rsin , IB = 2Rsin , JA = 2Rcos , JB = 2Rcos .
2
2
2
2
Tõ IA > IB suy ra JA < JB. Ta ®Þnh hûíng ®ûêng th¼ng IJ theo hûíng tõ J ®Õn I (H×nh 71), lÊy O lµm gèc täa ®é, ®Æt
OM = x. ThÕ th×
a
b
AM2 = R2 + x2 - 2Rxcosa = (R - x)2 + 4Rxsin2 , BM2 = R2 + x2 - 2Rxcosb = (R - x)2 + 4Rxsin2 .
2
2
V× sin

a
b
a
b
> 0, 0 < cos
> sin
< cos , nªn
2
2
2
2

a) nÕu x ³ 0 (I vµ M ë cïng phÝa ®èi víi O) th× AM2 ³ BM2 vµ ta cã
a
a
sin 2
(R - x) 2 + 4Rxsin 2
2
AM 2
2 = IA ;
2 £

=
b
b
BM 2
IB 2
sin 2
(R - x) 2 + 4Rxsin 2
2
2
b) nÕu x £ 0 (J vµ M ë cïng phÝa ®èi víi O) th× AM2 £ BM2 vµ ta cã
AM 2

=
BM 2

a
a
cos 2
2
2 ³
2 = JA . Tõ ®ã suy ra kÕt luËn.
b
b
JB 2
- 4Rxcos 2
cos 2
2
2

(R + x) 2 - 4Rxcos 2
(R + x) 2

__________________________________________________________________
C©u IVa.
1) k ≤ x nÕu k ≤ x ≤ k + 1 vµ
k

k ≥ x nÕu k − 1 ≤ x ≤ k ⇒
k +1

k

xdx <

k −1

kdx = k =

k −1

k +1

kdx <

k

xdx

k

n  k +1
 k
 n
 n +1
xdx =
xdx <
k<
xdx  =
xdx .
k =1 k −1
k =1 k
0
 k =1
 1
n

n

∑ ∫

∑ ∫

2) Ta cã :
n

2
xdx = x3/ 2
3


0

n
0

n +1

2
= n3/ 2 vµ
3


1

2
xdx = [(n + 1)3/ 2 − 1] ,
3

n

do ®ã

2 3/ 2
2
<
n
k < [(n + 1)3/ 2 − 1]
3
3
k =1

(*)

a) Víi n = 100 vµ n = 99 ta cã :
100

k > 666,6 vµ

k =1

b) Tõ (*) ⇒

n
2
1
2  n + 1 
<
k < 
3 n3/ 2 k =1
3  n 

99

k =1
3/ 2

k > 666 ⇒ 666,6 <

100

k < 666 + 10 = 676

k =1

1 
1 n
2
 ⇒ lim
k= .
3/ 2 
3/
2
3
n→∞ n
n 
k =1

C©u IVb.
1
3

7
3

1) V = h(B + B'+ BB') = a 2 h .§−êng trung ®o¹n d =

h2 +

a2 1 2
a + 4h 2
=
4 2

VËy S toµn phÇn = a(5a + 3 4h 2 + a 2 ) .
2) H×nh cÇu ®−êng kÝnh OO' = h tiÕp xóc víi 4 c¹nh bªn khi vµ
h
2

chØ khi IJ = (IJ ⊥ AA' , I lµ t©m h×nh cÇn). DÔ thÊy ∆ AIA' vu«ng ë I, do ®ã :
IJ2 = JA'.JA = O'A'.OA =

2

a
h
2.a 2 = a 2 . Tõ ®ã :   = a 2 ⇒ h = 2a.
2
2

3) S chám cÇu = 2 πRh .
a 2
SCC1 h1 O'K JA'
1
=
=
=
= 2 = .
SCC2 h2 OK JA a 2 2

Ta cã :

4) V1 = πh12  R −

2

3
h1 
 h   h h  7πh
=
π

=
 3   2 9  162 ,
3 
  

3

4  h  πh3 10 πh3
V2 = V − V1 = π   −
=
3  2  162
81

_______________________________________________________________
C©u I. Gi¶i hÖ phû¬ng tr×nh
2
2
ì
ï
ï x + y + 2xy = 8 2.
í
ï x+ y=4
ï
î

2) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh x + 2 C©u II. 1) Gi¶i phû¬ng tr×nh 8sinx =

x+ 1 <

x.

3
1
.
+
cosx
sinx

2) Chøng minh r»ng nÕu tam gi¸c ABC cã c¸c c¹nh a, b, c vµ cã diÖn tÝch b»ng 1, th× a4 + b4 + c4 ³ 16.
C©u III.
1) Víi gi¸ trÞ nµo cña ®èi sè x th× hµm sè sau ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt: y = lg2x +

1
.
lg x + 2
2

2) X¸c ®Þnh m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè y = x4 - 2(m + 1)x2 + 2m + 1
c¾t trôc hoµnh t¹i 4 ®iÓm víi hoµnh ®é lËp thµnh mét cÊp sè céng.
C©u IVa.Trong mÆt ph¼ng cho ®ûêng trßn x2 + y2 = R2 vµ mét ®iÓm M(xo, yo) n»m ngoµi ®ûêng trßn. Tõ M kÎ hai tiÕp
tuyÕn MT1 vµ MT2 víi ®ûêng trßn, trong ®ã T1, T2 lµ c¸c tiÕp ®iÓm.
1) ViÕt phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng T1T2.
2) Gi¶ sö ®iÓm M ch¹y trªn mét ®ûêng th¼ng (D) cè ®Þnh, kh«ng c¾t ®ûêng trßn ®· cho : chøng minh r»ng khi ®ã c¸c
®ûêng th¼ng T1T2 lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh.
^

C©u IVb.Trong mÆt ph¼ng (P) cho tam gi¸c OAB cã gãc AOB = a (0o < a < 90o), vµ c¸c c¹nh OA = a, OB = b. (D)
lµ ®ûêng th¼ng vu«ng gãc víi (P) t¹i O. Trªn (D) lÊy mét ®iÓm C kh¸c O. Gäi H lµ trùc t©m cña tam gi¸c CAB. Qua H
dùng ®ûêng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (CAB), nã c¾t (P) t¹i K.
1) Chøng minh r»ng K lµ trùc t©m cña tam gi¸c OAB, HK c¾t (D) t¹i D : chøng minh r»ng AD vu«ng gãc víi BC, vµ
AC vu«ng gãc víi BD.
2) TÝnh tÝch sè OC.OD theo a, b, a. X¸c ®Þnh C ®Ó tø diÖn ABCD cã thÓ tÝch nhá nhÊt.
3) Khi C di ®éng trªn (D), chøng minh r»ng t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ABCD lu«n thuéc mét ®ûêng th¼ng cè
®Þnh.

__________________________________________________________________
C©u I.
 2
2
 x + y + 2xy = 8 2
1)

 x + y = 4

(1)
(2)

§iÒu kiÖn : x ≥ 0, y ≥ 0. Tõ (1) suy ra :

xy ≤ 4 .

Tõ (1) vµ (2) : (x + y)2 − 2xy + 2xy = 8 2 ;
x + y = 16 − 2 xy ⇒

DÉn tíi ph−¬ng tr×nh :

(16 − 2 xy)2 − 2xy + 2xy = 8 2 §Æt
2t 2 − 64t + 256 + 2t = 8 2 ⇔

xy = t , 0 ≤ t ≤ 4.(4)

t 2 − 32t + 128 + t = 8 ⇔

t 2 − 32t + 128 = 8 − t . (5)

Víi ®iÒu kiÖn(4), b×nh ph−¬ng 2 vÕ ph−¬ng tr×nh (5) ta ®−îc : t 2 − 32t + 128 = 64 + t 2 − 16t ⇒ t = 4.
XÐt hÖ ph−¬ng tr×nh

 x + y = 4

 xy = 4.

(6)

HÖ (6) cã nghiÖm x = y = 4.
2) x + 2 − x + 1 < x (1)
§iÒu kiÖn : x ≥ 0. (2)
Víi ®iÒu kiÖn (2) : x + 2 − x + 1 > 0 .

−3 + 2 3
x >

3
Tõ (1) ⇒ 3x2 + 6x − 1 > 0 ⇔ 
−3 − 2 3

.
x <
3

KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn (2), nghiÖm cña (1) lµ : x >

2 3−3
3

C©u II.

3
1
(1)
+
cosx sin x
π
§iÒu kiÖnn : x ≠ k , k ∈ Z . (2)
2
2
(1) ⇔ 8sin x cosx = 3 sin x + cosx

1) 8sin x =

⇔ 4(1 − cos2x) cosx = 3 sin x + cosx

⇔ 3cosx − 4 cos2x cosx − 3 sin x = 0 ⇔

1
3
π

cosx −
sin x = cos3x ⇔ cos  x +  = cos3x
2
2
3

π

 x + 3 = 3x + 2kπ
⇔ 
 x + π = −3x + 2kπ, k ∈ Z

3
π

 x = 6 + kπ
⇔ 
(3)
 x = − π + kπ , k ∈ Z

12 2
Hai hä nghiÖm (3) tháa m·n ®iÒu kiÖn(2). VËy ph−¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm lµ :
π
π
π
x1 = + kπ vµ x2 = − + k , k ∈ Z
6
12
2

__________________________________________________________________
2) Theo c«ng thøc Hªr«ng : 16 = (a + b + c) (a + b − c) (a + c − b) (b + c − a) =
= [(a + b)2 − c2 ][c2 − (a − b)2 ] ≤ (a 2 + b2 + 2ab − c2 )c2

(v× c2 − (a − b)2 ≤ c2 )

≤ (2a 2 + 2b2 − c2 )c2 = 2a 2 c2 + 2b2 c2 − c4 ≤ a 4 + b4 + c4 .
a 2 = b2 = c2
a 4 + b4 + c4 = 16 ⇔ 
⇔ a = b = c.
a = b
C©u III.

1) XÐt y = lg2 x +

1
lg2 x + 2

(1) §Æt lg2 x = t , t ≥ 0 ; (1) trë thµnh y(t) =

t 2 + 2t + 1
.
t+2

(t + 1)(t + 3)

> 0 víi t ≥ 0.⇒ hµm sè y(t) lu«n ®ång biÕn trong kho¶ng [ 0 ; + ∞).
(t + 2)2
1
1
Suy ra : f(t) ≥ f(0) = víi t ≥ 0. Do ®ã hµm sè (1) ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt : yo = khi xo = 1.
2
2

Ta cã : y'(t) =

2) y = x4 − 2(m + 1)x2 + 2m + 1 (1)
XÐt ph−¬ng tr×nh : x 4 − 2(m + 1)x2 + 2m + 1 = 0 (2)
§å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc hoµnh t¹i 4 ®iÓm cã hoµnh ®é t−¬ng øng lËp thµnh cÊp sè céng khi ph−¬ng tr×nh (2)
cã 4 nghiÖm lËp thµnh cÊp sè céng. §iÒu nµy x¶y ra khi ph−¬ng tr×nh bËc 2 :
t 2 − 2(m + 1)t + 2m + 1 = 0 (3) cã 2 nghiÖm d−¬ng t1, t 2 tháa m·n ®iÒu kiÖn :
t 2 − t1 = t1 − (− t1 ), t 2 > t1 hay

t 2 = 3 t1 ⇒ t 2 = 9t1 (4)

Ph−¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm d−¬ng kh¸c nhau khi :
∆ ' = (m + 1)2 − 2m − 1 > 0
1


m > −
2m
1
0

(5)
+
>
2


2(m + 1) > 0
m ≠ 0.

T×m m ®Ó 2 nghiÖm d−¬ng t1 < t 2 tháa m·n ®iÒu kiÖn (4).

Theo ®Þnh lÝ ViÐt :
 t1 + t 2 = 2(m + 1)

 t1t 2 = 2m + 1

Tõ (4) ⇒ 10t1 = 2(m + 1)
 2
9t1 = 2m + 1
9m2 − 32m − 16 = 0


Víi m1 = 4 ; t1 = 1 , t 2 = 9 ; m2 = −
VËy m = 4 hoÆc m = −
cÊp sè céng.

 m1 = 4
 m2 = −4 .

9

⇒ 

4
1
: t1 = , t 2 = 1.
9
9

4
th× ®å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc hoµnh t¹i 4 ®iÓm cã hoµnh ®é t−¬ng øng lËp thµnh mét
9

_______________________________________________________________
C©u IVa. 1) Gi¶ sö
T1 = (x1 , y1), T2 = (x2 , y2). Phû¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i T1 lµ
xx1 + yy1 - R2 = 0 ;tiÕp tuyÕn nµy ®i qua M(xo , yo), nªn ta cã
xox1 + yoy1 - R2 = 0, (1)
Tû¬ng tù ®èi víi T2: xox2 + yoy2 - R2 = 0. (2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra (x1 , y1) vµ (x2 , y2) lµ nghiÖm cña phû¬ng
tr×nh
xox + yoy - R2 = 0,
vËy ®ã chÝnh lµ phû¬ng tr×nh ®ûêng th¼ng T1T2.
2) Gi¶ sö ® êng th¼ng D cã ph ¬ng tr×nh tham sè
x = a + at
y = b + bt

(t Î R).

V× D kh«ng ®i qua gèc täa ®é O, nªn
a
a
Þ ab - ba ¹ 0
¹
b
b
(cã thÓ chøng minh kÕt qu¶ m¹nh h¬n : v× D kh«ng c¾t ®ûêng trßn, nªn (ab - ba)2 > (a2 + b2)R2).
NÕu M(xo , yo) Î D, th× tån t¹i t ®Ó
xo = a + at
yo = b + bt,
khi ®ã ®ûêng th¼ng T1T2 cã phû¬ng tr×nh
(a + at)x + (b + bt)y - R2 = 0 Û (ax + by)t + (ax + by - R2) = 0.
Khi M ch¹y trªn D, th× t thay ®æi. §ûêng th¼ng T1T2 sÏ ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh (x , y) nÕu hÖ phû¬ng tr×nh
ax + by = 0

_______________________________________________________________
ax + by = R2
cã nghiÖm duy nhÊt (x , y). V× hÖ trªn cã ®Þnh thøc
D=

ab
= ba - ab ¹ 0,
a b

nªn nã cã nghiÖm duy nhÊt x =

bR 2
aR 2
.
, y =
ab - ba
ba - a b

Tãm l¹i : ®ûêng th¼ng T1T2 lu«n ®i qua ®iÓm cè ®Þnh (x , y).
C©u IVb. 1) Dùng c¸c ®ûêng cao AJ vµ CI cña DABC, H
lµ giao ®iÓm cña AJ vµ CI. Trong mÆt ph¼ng (COI) dùng
Hx ^ CI Þ Hx ^ AB (v× AB ^ (COI)) Þ Hx ^ (ABC).
Hx c¾t OI t¹i K ; AK c¾t OB t¹i F.
HK ^ (ABC) Þ HK ^ BC
Þ (AFJ) ^ BC Þ
Theo c¸ch dùng th× AJ ^ BC
BC ^ AF
Þ (BCO) ^ AF Þ BO ^ AF. (1)
CO ^ AF

V× AB ^ (BOI) Þ AB ^ OI. (2)
Tõ (1), (2) suy ra K lµ trùc t©m DABO ; v× D thuéc HK
nªn DA thuéc mÆt ph¼ng (AFJ). Do BC ^ (AFJ) nªn
BC ^ AD.Chøng minh tû¬ng tù ta cã AC ^ (BHK) Þ
AC ^ BD.
^

^

^

2) HK ^ (ABC) Þ HK ^ CI Þ ODK = CIO v× cïng phô víi OCI Þ tam gi¸c vu«ng DKO ®ång d¹ng víi tam gi¸c vu«ng
OD
OK
Þ OC.OD = OI.OK.
(3)
ICO Û
=
OI
OC
Nhûng tø gi¸c BIKF néi tiÕp ®ûêng trßn ®ûêng kÝnh BK, theo hÖ thøc lûîng trong ®ûêng trßn ta cã

_______________________________________________________________
OB.OF = OI.OK.

(4)

Tõ (3), (4) suy ra OC.OD = OB.OF = abcosa; VABCD = VCABO + VDABO =

1
dt(ABO).(OC + OD).
3

VËy VABCD nhá nhÊt Û (OC + OD) nhá nhÊt ; nhûng tÝch OC.OD kh«ng ®æi nªn (OC + OD)min
Û OC = OD = abcos a, vËy minVABCD =

1 1
1
. . absina . 2 abcosa = absin a
3 2
3

abcos a.

3) MÆt cÇu ngo¹i tiÕp ABCD c¾t (BCD) theo mét ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp BCD.
§ûêng trßn nµy c¾t ®ûêng OB t¹i B’ (H×nh vÏ), theo hÖ thøc lûîng trong ®ûêng trßn ta cã :
OB’.OB = OC.OD = abcosa.
Suy ra OB’ kh«ng ®æi mµ B’ vµ B lu«n kh¸c phÝa ®èi víi O nªn B’ cè ®Þnh.
MÆt cÇu ngo¹i tiÕp ABCD ®i qua A ; B ; B’ cè ®Þnh nªn t©m cña nã thuéc ®ûêng th¼ng D‘ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng
(A, B, B’) t¹i t©m ®ûêng trßn ngo¹i tiÕp DABB’.
Suy ra D‘ cè ®Þnh.

_______________________________________________________________
C©u I.
1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè y = x3 - 3x2 - 9x + 1.
2) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi a vµ b, sao cho ®ûêng th¼ng y = ax + b c¾t ®å thÞ trªn t¹i 3 ®iÓm kh¸c nhau A, B, C,
víi B lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AC.
C©u II. 1) Gi¶i vµ biÖn luËn theo a, b, phû¬ng tr×nh cosax + cos2bx - cos(a + 2b)x = 1.
2) Chøng minh r»ng nÕu tam gi¸c ABC kh«ng ph¶i lµ tam gi¸c tï, th×(1 + sin2A)(1 + sin2B)(1 + sin2C) > 4.
C©u III. 1) Cho
a = x2 + 2x + 3 , b = x2 + 1 ,

c = x2 + 4x + 5.

a) Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c ?
b) Chøng minh r»ng khi ®ã b¸n kÝnh r cña ®ûêng trßn néi tiÕp cña tam gi¸c ®ûîc tÝnh theo c«ng thøc
r =

3
6

(x 2 - 2x - 1) (x 2 + 6x + 7).

ìx + y = a
2) Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè a hÖ phû¬ng tr×nh ïí 4
ïî x + y 4 = a 4
C©u IVa. Trªn mÆt ph¼ng täa ®é, cho ®iÓm A(1, 1). H·y t×m ®iÓm B trªn ®ûêng th¼ng y = 3, vµ ®iÓm C trªn trôc
hoµnh, sao cho ABC lµ tam gi¸c ®Òu.
C©u Va. TÝnh tÝch ph©n I(m) = ò x 2 - 2x + m dx
0

C©u IVb.
Trªn c¹nh AD cña h×nh vu«ng ABCD c¹nh a, ngûêi ta lÊy ®iÓm M víi AM = x (0 < x < a), vµ trªn nöa ®ûêng th¼ng
Ax vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABCD) t¹i A, lÊy ®iÓm S sao cho AS = y > 0.
1) Chøng minh r»ng nhÞ diÖn c¹nh SB cña h×nh chãp S.ABCM lµ nhÞ diÖn vu«ng.
2) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm M ®Õn mÆt ph¼ng (SAC).
3) Gäi I lµ trung ®iÓm ®o¹n SC, H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña I lªn CM. T×m tËp hîp ®iÓm H khi M ch¹y trªn AD vµ
S ch¹y trªn Ax.

_______________________________________________________________
C©u I. 1) §Ò nghÞ b¹n h·ytù gi¶i nhÐ!
2) Khi ®ã phû¬ng tr×nh x3 - 3x2 - 9x + 1 = ax + b

(1)

ph¶i cã ba nghiÖm ph©n biÖt x1 < x2 < x3 trong ®ã 2x2 = x1 + x3
(1) tû¬ng ®û¬ng víi:x3 - 3x2 - (9 + a)x + 1 - b = 0 . (2)
V× ®ûêng cong y1 = x3 - - 3x2 - (9 + a)x + 1 - b nhËn ®iÓm uèn lµ t©m ®èi xøng nªn ®Ó cã 2x2 = x1 + x3 th× cÇn thiÕt lµ
®iÓm uèn ph¶i thuéc trôc hoµnh (x2 lµ hoµnh ®é ®iÓm uèn).
y"1 = 6x - 6; y"1 = 0 Û x2 =1, y1(1) = 0 Þ -10 - a - b = 0 Þ a + b = -10.
§iÒu kiÖn ®ñ : thay a = -(b + 10) vµo (2) ta cã:
x3 - 3x2 - [9 - b - 10]x + 1 - b = 0 Ûx3 - 3x2 + (1 + b)x + 1 - b = 0 Û
(x - 1) [x2 - 2x - 1 + b] = 0.

(3)

§Ó (3) cã ba nghiÖm ph©n biÖt, ®èi víi f(x) =x2-2x-1+b, ta ph¶i cã:
ìïD' = 2 - b > 0
ïí
Û b<2
ïïî f (1) = b - 2 ¹ 0
VËy ®iÒu kiÖn ®èi víi a vµ b lµ: a + b = -10 ; b < 2.
Khi ®ã ®ûêng th¼ng y = ax + b lµ ®ûêng th¼ng:
y = ax + (-a - 10) Û y = a(x - 1) - 10 lu«n ®i qua ®iÓm (1, - 10) cè ®Þnh.
C©u II. 1) BiÕn ®æi phû¬ng tr×nh nhû sau:
(cosax + cos2bx) - [cos(a + 2b)x + 1] = 0
æa
ö÷
æa
ö÷
æa
ö÷
Û 2cos çç + b÷÷xcosçç - b÷÷x - 2cos 2 çç + b÷÷x = 0
çè 2
çè 2
çè 2
÷ø
÷ø
÷ø
æa
æa
÷ö é æ a
÷ö
÷ö
Û cosçç + b÷÷xêcosçç - b÷÷x - cosçç + b÷÷x
çè 2
ç
ç
÷ø êë è 2
÷ø
÷ø
è2
æa
ù
a
÷ö é
Û cosçç + b÷÷xê sin x . sinbxú = 0.
çè 2
÷ø êë
úû
2

ù
ú=0
úû

_______________________________________________________________
a) sinbx = 0

(1)

NÕu b = 0 th× (1) nghiÖm ®óng víi mäi x.
NÕu b ¹ 0 th× cã x1 =

kp
(kÎ Z).
b

a
b) sin x = 0. (2)
2
NÕu a = 0 th× (2) nghiÖm ®óng víi mäi x. NÕu a ¹ 0 th× cã x2 =

2mp
(m Î Z).
a

æa
÷ö
c) cos çç + b÷÷ x = 0. (3)
çè 2
÷ø
NÕu

a
+ b = 0 (a + 2b = 0) th× (3) v« nghiÖm.
2

NÕu

a
(1 + 2n) p
(n Î Z).
+ b ¹ 0 (a + 2b ¹ 0) th× cã x3 =
2
a + 2b

KÕt luËn : NÕu a = 0 hoÆc b = 0 th× phû¬ng tr×nh ban ®Çu nghiÖm ®óng víi mäi x.
NÕu a, b ¹ 0 th×:khi a + 2b = 0, cã mét hä nghiÖm:x1 =

kp
(k Î Z)
b

(v× lóc ®ã x1 = x2); khi a + 2b ¹ 0 th× ®ûîc ba hä nghiÖm:
x1 =

kp
2m p
(1 + 2n)p
; x2 =
; x3 =
(k, m, n Î Z).
b
a
a + 2b

2) Ta biÕt r»ng sin2A + sin2B + sin2C = 2 + 2cosA cosB cosC,
do vËy nÕu ABC kh«ng ph¶i lµ tam gi¸c tï, th×
sin2A + sin2B + sin2C ³ 2 Þ sin2A + sin2B ³ 2 - sin2C,
dÊu ®¼ng thøc chØ x¶y ra víi tam gi¸c vu«ng. MÆt kh¸c
sinAsinB ³ sinAsin B - cosAcosB = -cos(A + B) = cosC,
dÊu ®¼ng thøc chØ x¶y ra khi hoÆc A, hoÆc B b»ng 90o. Theo gi¶ thiÕt cosA, cosB, cosC ³ 0, nªn

_______________________________________________________________
sin2A sin2B ³ cos2C = 1 - sin2C,
thµnh thö (1 + sin2A) (1 + sin2B) = 1 + sin2A + sin2 B + sin2A sin2B ³ 4 - 2sin2C = 2(2 - sin2C),
vËy(1 + sin2A)(1 + sin2B)(1 + sin2C) ³ 2(2 - sin2C)(1 + sin2C) = 2(2 + sin2C - sin4C) ³ 4;
ë bÊt ®¼ng thøc cuèi cïng, dÊu = chØ xÈy ra khi C = 90o.
Tam gi¸c ABC kh«ng thÓ cã hai gãc vu«ng, vËy(1 + sin2A) (1 + sin2B) (1 + sin2C) > 4.
C©u III. 1) a) §Ó a, b, c t¹o thµnh ba c¹nh cña mét tam gi¸c ta ph¶i cã:
2x2 + 2x + 4 > x2 + 4x + 5

a+b>c
b+c>a

Û

2x2 + 4x + 6 > x2 + 2x + 3 Û
2x2 + 6x + 8 > x2 + 1

c+a>b
x2 - 2x - 1 > 0
x2 + 2x + 3 > 0
x2 + 6x + 7 > 0.

Gi¶i hÖ nµy, ta ®ûîc : -¥ < x < - 3 - 2 hoÆc - 3 + 2 < x < 1 b) Ta cã : r =

p=

S
=
p

p(p - a) (p - b) (p - c)
; (*)
p2

1
1
3
(a + b + c) = (3x2 + 6x + 9) = (x2 + 2x + 3);
2
2
2

p-a=

1 2
(x + 2x + 3);
2

p-b=

1 2
(x + 6x + 7);
2

p-c=

1 2
(x - 2x - 1).
2

ThÕ vµo (*) sÏ ®ûîc:r =

3
6

(x 2 - 2x - 1)(x 2 + 6x + 7).

2 hoÆc 1 + 2 < x < +¥.

_______________________________________________________________
2) ThÕ y = a - x vµo phû¬ng tr×nh thø 2 cña hÖ, ta cã: x4 + (x - a)4 = a4.
§Æt t = x -

æ
a
a ö÷
th× cã çç t + ÷÷
çè
2
2 ÷ø

4

4

æ
7
a ö÷
+ çç t - ÷÷ = a4 Û 2t4 + 3a2t2 - a4 = 0.
çè
÷
8

§Æt t2 = z (z ³ 0) ta cã: 2z2 + 3a2z -

7 4
a = 0. (1)
8

NÕu a = 0 th× cã z1 = z2 = 0 Þ t = 0 Þ x = 0, y = 0.
NÕu a ¹ 0 th× (1) lu«n cã hai nghiÖm: z1 < 0 < z2. (Lo¹i z1);
z2 =

- 3a 2 + 4a 2
a
a2
Þ t1,2 = ± .
=
4
2
4

Tõ ®ã hÖ cã hai nghiÖm x1 = 0, y1 = a vµ x2 = a, y2 = 0.
KÕt luËn : hÖ lu«n cã hai nghiÖm:x1 = 0, y1 = a vµ x2 = a, y2 = 0.

________________________________________________________________
C©u IVa.
y

Gi¶ sö ta t×m ®−îc ®iÓm B(xB ,3) trªn ®−êng th¼ng y = 3
vµ ®iÓm C(xC ,0) trªn trôc hoµnh sao cho ∆ ABC lµ ®Òu.
Do ®−êng th¼ng (AC) kh«ng thÓ song song víi trôc tung
vµ trôc hoµnh nªn cã ph−¬ng tr×nh

d
B

y = k (x − 1) + 1 (k ≠ 0) .

A

k −1
.
Tõ ®ã xC =
k
Gäi M(x M ,y M ) lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AC, ta cã :

M
O

C

x

2k − 1

 x M = 2k

y = 1 .
 M 2

V× ®−êng th¼ng trung trùc (d) cña ®o¹n th¼ng AC qua M vµ (d) ⊥ (AC) nªn (d) cã ph−¬ng tr×nh :
1
1
1
2k − 1  1
y = − (x − x M ) + hay y = −  x −
+ ,
k
2
k
2k  2

Do B ∈ d nªn
−5k 2 + 2k − 1
1
2k − 1  1
x
=
3 = −  xB −
hay
+
B
2k
k
2k  2

Cuèi cïng do AB = AC nªn b»ng c¸ch viÕt ®¼ng thøc nµy d−íi d¹ng täa ®é, ta ®i ®Õn ph−¬ng tr×nh
25k 4 + 22k 2 − 3 = 0 ⇔ k = ± 3 / 5 .
VËy, c¸c cÆp ®iÓm t−¬ng øng B, C t×m ®−îc trªn ®−êng th¼ng y = 3 vµ trôc hoµnh ®Ó tam gi¸c ABC ®Òu lµ :

 −5k 2 + 2k − 1 
 k −1 
B
,3  , C 
,0 


2k
 k


víi k = 3 / 5 vµ k = − 3 / 5 .
C©u Va.

§Æt f(x) = x2 − 2π + m , ∆' = 1 − m.
a) Khi ∆' ≤ 0 hay m ≥ 1: Do f(π) ≥ 0, ∀x nªn
1

1

I(m) = | f(x) | dx = f(x)dx =
0

0

1

 x3
1
2
= (x2 − 2x + m)dx =  − x2 + mx  = m − .
 3
 0
3


0
b) Khi ∆ ' > 0 hay m < 1. DÊu cña f(x) ®−îc cho bëi kÕt qu¶

x
f(x)
vµ ta cã :

1− 1− m

+

0

1+ 1− m

0

+

________________________________________________________________
f(0) = m , 1 − 1 − m < 1 < 1 + 1 − m .

Víi m ≤ 0 : f (0) ≤ 0 nªn 1 − 1 − m ≤ 0 ; 1 ≤ 1 + 1 − m vµ ta cã : f(x) ≤ 0, ∀x ∈ [ 0 ; 1].
1

1

VËy 1(m) = | f(x) | dx = − f(x)dx =
0

0

2
−m.
3

Víi 0 < m < 1 : f(0) > 0 nªn 0 < 1 − 1 − m < 1 , do ®ã
f(x) > 0, ∀x ∈ [0,1 − 1 − m]

f(x) ≤ 0, ∀x ∈ [1 − 1 − m;1]
1− 1− m

1

VËy I(m) = | f(x) | dx =
0

x

=  − x2 + mx 
 33

1

2

( x − 2 x + m)dx +

1− 1− m
0

 x

+  − + x2 − mx 
 3


(− x 2 + 2 x − m)dx =

1− 1− m

0

3

1
1− 1− m

=

4(−m) 1 − m + 3m − 2
3

C©u IVb.

BC ⊥ SA 
1)
 ⇒ BC ⊥ (SAB)
BC ⊥ AD 

S
I
B

⇒ (SBC) ⊥ (SAB).
2) Gäi O lµ giao ®iÓm cña hai ®−êng chÐo AC vµ BD,
kÎ MK // BD.
V× BD ⊥ AC 
 ⇒ BD ⊥ (SAC) ⇒ MK ⊥ (SAC).
BD ⊥ SA 

K

A

C
H

O

M

H
1

D

§é dµi MK lµ kho¶ng c¸ch tõ M tíi (SAC) :
x 2
2MK x
MK AM
=
hay
= ⇒ MK =
.
2
OD AD
a 2 a

3) IO// SA ⇒ IO ⊥ (ABCD) ; IH ⊥ MC ⇒ OH ⊥ MC (®Þnh lÝ ba ®−êng vu«ng gãc). VËy H n»m trªn ®−êng
trßn ®−êng kÝnh OC trong mÆt ph¼ng (ABCD).
q1 trªn h×nh 44.
NhËn xÐt : Khi M ∈ AD, H ∈ OHH
q1 , CH' c¾t AD t¹i M'. Chøng minh IH' ⊥ CM'. §iÒu nµy lµ hiÓn nhiªn nhê ®Þnh lÝ ®¶o
§¶o l¹i : lÊy H' ∈ OHH
cña ®Þnh lÝ ba ®−êng vu«ng gãc.
q1 .
KÕt luËn : TËp hîp h×nh chiÕu H cña I trªn CM lµ OHH