You are on page 1of 4

Division of Tacloban City

Cirilo Roy Montejo National High
A.Y. 2015 - 2016
TALAHANAYAN NG ISPESIPIKA

PROSESONG PANGKABATIRAN

SAKLAW
KAALAMAN

PAG-UNAWA

PAGGAMIT

PAGSUSURI

41

46,47,48,49

50

Aralin 1
PABULA
NG KOREA:
ANG HATOL NG KUNEHO

1,2,3,4,5,6,7,8,9
21,22,23,24,25
,10

ARALIN 2
SANAYSAY :
MGA KABABAIHAN
NG TAIWAN NOON AT SA
NAKARAANG 50 TAON

11,12,13,14,15

26,27,28,29,30,
31,32,33

42,43

ARALIN 3
MAIKLING
KUWENTO:
NIYEBENG ITIM

16,17,18,19,20

34,35,36,37,38,
39,40

44,45

20

20

5

5

40%

40%

10%

10%

KABUUAN
BAHAGDAN

PREPARED BY:
EDMAR T. FABI
SST - 1

PAGSUSURI

DELIMA HEAD TEACHER DESIGNATE .cloban City tional High School .2016 SPESIPIKASYON GKABATIRAN EBALWASYON PAGSUSURI PAGBUO KABUUAN BAHAGDAN 20 40% 16 32% 14 28% PAGBUO 50 100% NOTED BY: RIZA B.

FABI .CIRILO ROY MONTEJO NATIONAL HIGH SCHOOL GRADE 9 FILIPINO IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT TALAHANAYAN NG WASTONG SAGOT 1 C 26 A 2 A 27 A 3 B 28 B 4 B 29 A 5 C 30 C 6 D 31 D 7 B 32 A 8 C 33 C 9 A 34 A 10 C 35 B 11 B 36 D 12 D 37 A 13 A 38 A 14 B 39 C 15 A 40 B 16 B 41 C 17 B 42 D 18 A 43 C 19 A 44 B 20 B 45 C 21 C 46 B 22 D 47 B 23 B 48 B 24 B 49 A 25 C 50 B Inihanda ni: EDMAR T.

CHOOL IT T .