You are on page 1of 16

கா#$: அ"#க% அ"ணேன ஐ"கரேன அ"ப$% !"#ைண யா#$%ற !"ேற .ந"#$%த' அ"ைன%ைம பாலேன ஆைன$க& ேதவேன ந"ெற"த" நா#$% !"# (0) அ"தா%: அ"#க அ"ண$ அ"#த"% வ"ள$ !"நைக ேம#$ !ஹனா% .!"ெக%&' எ"கண%& உ"ன$ளா' ஏ"ற !றேவநா' இ"கணேம தாராேயா ஈ"# (5) ஈ"தா%&ேக ஆ"#யா எ"க$ !"பரா ேச#தா !வ#மரா ேச#ம%கா .!"#ட% !"சா% ெத#$ெத%&த !ரேன ேவலாவா !"ெசா&வா( பா#ேல !"# (4) !"ெக% உள#$% !"ெத%&த !"#யா !"க$ தல#$%ற !"காரா .ஆ"தரா மா#$ உனதழ%& மால$ ேன#$% கா#$ைய த"#$த% கா (6) ( அ"தரா .மனமா$ய !ைக$% !"#$%பவேன) .அ"#பா& ஒ"#பா& பைகயதனா! ஓ"#ட நா#$ !"#$ேய ெந#$% !ைன (1) !ைன$ேத அவ#நாம' !"த$% ஓத நைன$பா' அ"ளா% நய#$.ெவ#றாய ப"#$% பா!நா$ ேபாகேவ ெச#வாேய !"#$ கழேலெய' !"# (3) !"#$% நாம$தா& !"# த"#த$த ேப#$%& உ"#கேழ ேப#ேவ% .!ைனய% தைன$% ெகடேவ தையெச& த"ேக சைனெதா' ேத#$வா' ச"# (2) ச"#$ பர#யா& சா#ேற& !க#மாைல க"#$ கண#$ க"#$ேல' .

ந"#$ !"வ$ தவ#$ !"கா .காவாவா எ"# கைர$ேதா()* க"தேவேள !வாைச ேநாைய !"#பாேய .மாவால% ஆவா$% ஆ"#க ஆ"டவா ேதவா% ேதவாவ% ெத#$ைற !" (7) !"#பா& எனநா% !னெம% !ைறகைள !"ேவ% !மரேன !"ேவ% .!"கா !"மா% ம"கா !"வா% உள#$% த"வா% தயவா% தட# (12) தட#தைன& கா#$% த"கா சலேன அட#ேவ# அ"ெச% அரேச .பா#$% !"பர% !"ற$% !லா உைனய%& !"ெச%வ தா#ெசா& !"# (8) !"ேத%& !"க$ைண !"#$ !ேல$யா$ அ"#தா&'() எ"டா அ"ேவ .எம#$% இ"#$ எ"#$ இ" (11) இ"#ைன !ர#$ ஈ"#ைன ஏ"த ஒ"வர% ேவ#$% உரேவா& .ெநா$%& வ"ெவா% வா#$ேம வ"#$% !"ன$ அ"த$ தக#(!)ைத அ".நா#ட%ட& ேக#டவர' த"த#$கா' ேகயா க!ைண$ட& கா#$வா& க"தா க" (14) .ெச#ேவ எ"#தா&' ேவைல எ"#ப%ட !ர# !"யேவ !"#$ !"#$ (9) !"#$ட& இ"ெற%ைன !"#$ ப"# !"#சா&ப லா#ெம& !" . (10) அ"#ேதெய( ப"#ைன ஆ"#$ ப"#$ உ"#$வா' உ"#$ ஒ"#க% .கட#பா !டப$! த"#$ைற !ரா$% தாரா மடைமைய !"#ெட& மா#$ (13) மா#$ைட ேதவ$ மஹாேதவ' ைம#தனா' ேத#டமா' வ"#$%த ேதவேன .

!"ைம) ேத#க%& வா#$% ெத#$தந& ஞான$% ஆ"க$% ந"#$ அழகேன.ம"ேயா& த"ேய ம"ேலா& தயா$% ெச#$% ப"ேய அ"#வாேயா பா#? (15) பா#$ இைச$% ெபா$ேளா' பாவழ%& !"# க"ைத !ஹேனயா' .ேகாவண&.!"ைடத& அ"டமா !"#த% ஆ"மேசா' க"தேசா' !"டகலா !"ள$%& !"# (21) ( !"# .பா#க%& !"#$ ப"#ெபா"ேள !"#யா ஞால$%& !"#மேம !ேய !ட# (19) !டரா% ேபா$ெசா'()* !"பா% கா#பா% இடரா% ேபா$வ&'( எ"#$.உடல$ அட#$%நா( எ"ேறா அ"ேயா& எம#$% !டரா !"பாய& !"# (20) !"# த"#ேசா' !"ரம%ய ேசா$யா& எ"#$ !"#$ற இ"ேசா& .சத#$ !தேம !"ேகா& !ய#ேவ& எைனய% !தமா%& ேபா$ !ட# (17) !டம$%த பாலா ெபா$%வா' ேவலா !ட#ெச& ெதைம% !"#$ .ெப#ைம) .நட#ெச& !ட#$ட க"ட$ !"#$# மகேன !டெமா& !ரெம%&' ேத#$ (18) ( !ட# .வா#றா% நா# மனம#$ நா#$ நல#ட! !" !ைனதா& !த# (16) !த#$ பதேம !ைனேவ& ெதா$ேவ' இத#$ அ"ேவ என#$ .க"ெய% !ள#$% க"#$% க"தா !"#$ வண#$% !மலா .

ேக#ேபேன ஈ"டமா& ஒ"ேறயா" ஈசனா% ைம#தேன வா#ட%லா உ"ள$ வழ#$ (23) வழ#$% வ"ளேல வான$ெப' தா#ேபா& அழகேன ஆ"ர$% அ"ேறா.!"#$%ேற பா#$%& பர#$%ற ப"#யா&' ப"றா% கா#ேபா& அ"#வா& க"#$ (28) க"#$%& க"களா% க"தெத%& கா#த% இ"#$% !"வலா& ஈ"#பா& .தயவா% மய#$ ெசயமா# மய#க -வய#$ பய#த மற#$%ேய பா# (27) ( மற#$% .வய#$ !"க$) பா#$%& !"யா% பரவச%&' ஈ"#$%ற ஆ"#$% அைலவா& அ"#ேவலா .!"#$%&' ஆ"பைட !"ைடயா' !ர#$% !"#வ ேவெல%&' !"ெற%&தா) .ெசக$%& மக#ைத அ"#பா& ம"ேலா$ !"கா இக#$% !ைணயா& என#$ (25) என#ெகன# ெக#ேற எத#கா& !ய#$% வன#$க& ேபா$ேவலா வா#$ .மன#$% தன#ெகன வா#$ேத த"#$ேன ென#ைன உனதா%& !ேய உய#$% (26) உய#$%& ஒ"ேய உல#$% ய"லா" அய#$ேத !ட#ேப& அனகா .பழேம பழ#யா& !"#ேம& பா#$%& பாலா அழ#வ%ச' உ"#$ அக#$ (24) அக#$வா' வ"ச$ அ"ேயா !"#ெத& அக#$% ஒ"#$ேத அமலா .ஆத#$% ஊ"ெற%&'( !"ன$ைள ஊ"# (22) ஊ"#ய ந"ற$ழா' உ"ள$வ& !"#கைழ' பா#டாேல ஏ"#நா& பா#ேவ& .!"த$ !"ேவா& !ய#றா&' !"#$ !ற#கா ப"#சைட ெப#ற ப"#$ (29) .ேபா$%& ஆ"#$ பைட$% அ"#ைடயா( .

ெப#றவ&' க"#டேவ வா#ெபா&'( ைகக#$% !ழம$%& க"றேவர க"ேதா!" கா#$ (36) .!"யா க"ேசா தரேன கட#பேன க"தா அ"#$ெட' மாைய அற (33) அறவா% வ"ைவ அ"ேய% எைன$% மறவா த"#மா& ம"கா .கண#$ !ணமா ய"ட$ !ைனேய !"கா உண#$% இ"#த உத# (31) உத#$ கர#க$ உனெத% ற"#$% மதேம !யதா% மற#ேதா' .உறவா% !றவ$ !"ண$ !"#$% தைலவா அறேமநா' ஆ"ற அ"# (34) அ"#பழ& !"ேசாைல ஆ"டவா ஔைவ$ ெகா$பழ' தா#ெச&தா& ேகா$ .!"#$% க"#ைற& !றமக% க"#ைய& !"# ஒ"ைய% ஓ" உண# (30) உண#$ ெபா$ளா& உலேகா& வ"#$% தணலா% !ற#த தையேய .வ"#த க"#கா%& க"ைட%&% ேகாணா%ேகா டா# இ"#கத&' த"#$% இ"# (35) ( ேகா$ .ப"#$ேபா' ேம#$% பால$ன !"# !"#$%ற மா#ம$க& ேமேயா%.வைள$. !"#) இ"றக%ைத நா#$க&' இ"லா ெதா$யேவ ச"ேற !ைறைவ%த ச"#கா .!த#$ இதேம எம#$ இ"தா% த"ம$ !த#ைத !"கா !" (32) !"#த !ைனயா&' !"#யா !ேய ச"ெச$ அைட$ேதா( சரண$ .

கா#$% க"ைண%& க"த$ கழேலயா' !"#$ கர#களா& !"#$ேவா" .ேநா$%ைன ேபா$% ெமன$%& ேபாதேம ந"#$% ேத#$வா' ேதவேன ெத#$ (43) (ெத#$ .உ"#யா&.பா#பாட நா#$ரள நாதேன ந"#$ைக .அவ#ெச& பவேநா யறேவெச' பால$%ர ம"ய$ தவமாக ப"#டவ& தா# (40) தா#த$% கா#$% தயாபரா !"வ$வ% தா#க%தா எ"#ள% தாபமற .!ைக) !"#$ அ"யாம& ேத#$ !"ேவா&'( !"ேக !"க$ !க#மவ& . ேபாத%-ஞான$) .ெச#$%) மா#$% !ைறயாத மாத$க ேம#யேன ஆ"#$ பைட$%ற ஆ"#கா .!"த$ரா' !"தணேல ெத#ேனா' !"#$மரா கா#$%ேகய மா#த%#& மா#$%ற மா#$ (42) ( மா#$ .அைண$ேத பைண$%ட' ெச#$% பரமா !"#$% !ைண$கரேச !ேயெய% !"# (38) (!ல# .ேகா$ம&' நா#தா% எவ#ெச&' நாதேன !"#$க !"#ைன&' ெச#லாேதா !!" (41) !"#ட%& ெச#ெற%&' !ரா$% ேவைளவைர கா#$%த' க"பாரா& க"தேவேள .!"ெகனேவ எ"கண%& எ"ைதைய எ"#$ !"#தாேல !"கெமலா( !"#$ !வ#$ (39) !வ#$ !டாெதைன( !"# !"#$% !வபால& ெச#$ல& !ல# .!"த$ ெச#த%) !ைண$%& ப"#$ !"# !ல#க% !ைண$%& உ"ள$ !ல#! .ந"வா%ைவ !"ப$ெச' !"#$ !ைண (37) ( !"ப$ .

த"#$த%) தாளா என#$த& தா#ைன& ப"#ேனைன மாளா$ !ய#$% மா#டாேத! .!"#ேன& இ"#ட% வ"#ேய ஈ"#நா& !"றேவ ப!"ேன%& !"ேடா ப"# (44) ( ெத#$ .அழக! உழ#$% !"ெபலா' ஒ"#லா& ெச#தா& ெதாழெவ&த& நா#$பா ெதா$% (46) ெதா$%& !"#$%&' ேதாைகம'( வாஹேன க"#$ !ைனமா&'( கா#பாேயா? .!"வா% அ"மா% ம"கா%& அ"#தேம! தாேய%! க"ேசா தர#$ கழ#! (45) கழ#க$% க"#$ர க"தேன வ"தா% அழ#ெந& ச"#ெதைன ஆ"டா% .ேகளாேயா தாளா$ !ைறைய% த"ேகசா ேசவ$%& ஆளாேன& அ"ல$%& ஆ"# (50) .ெக#ேடைன த"#$%& ெச#ைகேவ( தா#$ேட .ெத#$%& ெவ#$ேவ& ேதவைன& ேத#ேல% !"#$ ம"#ழ%& !டனா%& .பைகேயா !ைகயா& மன#$% !"ேய !யவா? தைகைம% ெபறவர& தா! (49) ( அைகத% .ெச#$த&.தவ#ைழ&'() ப"#ட% பா#$த&' பால$% ைக#யா !"#ேத ெனைன$ !"#!$ .தா#எ#% ஊ"ெபா&ேய" உ"ைம உணேர% உைமபாலா நா#ெபா&ேளா இ"#" நைக$% (48) நைக$%& உலெக% ந"#$% ந"றா% அைகத% அலனா% அ"தா% .இ"#$% எ"#$%&' ேவ#$ைக ஏ"! (47) ஏ"எ"$ ேக#$க# எ"தைனேயா எ"#ட%&' ேகா$எ$& உ"#டேம ெகா$%&ேற) .

ேமா$த& .க"#$ைடயவ%) ஓ"#வ% உ"ன$ளா' ஓ"#வ%" உ"க$ைண தா#$ேய கா#பா%நா' தாழாம% .இ"ைம.!"#ள%& ஆ"#வா ெய#ெபா&க( ஐ"#! அ"#$%& ஆ"றைல !ேய அ"#$ (56) அ"#$# த"ழா% அவைன% பர#$ க"#க$ த"வா% கட#ப% .!"#$ேத !"#வா& க"ெயன !"#த% க"#$ த"#$த ெபா$யா& தண# (57) .!"க$% ேத#க!"# ஆ"ம$% ேதக$%& பா#களா& வா#$ேல !"க வள# (51) ( !"க$.பா#$டேன ஈ"#ைன ேயநா% இர#பெதா( !"#க%தா !"ெகா&ட( வாராம% ேத#$ (55) ேத#$% ெத#வா&'( ேதவா !"கேன மா#$% ஊைழ ம"ேலாேன .ஆ"க$% !யனகா ஆ"க$%" !"க$%& !"#ம% !"#கா !ல#$% . ேத#க%: !ைற$) வள#ம% !" வரமாக வாேனா% உள#க% !"ர உ"#தா& .ெகா$.ஓ"ைட கா#ைட ஆ"நாய க"ெபா&! !ர#$% ேக#தர வ"த$ம ேக# (53) ேக#வா& ேசவ$% ேகய$%தா( ஏ"ற$% ேமா$% அைலநக& ேமா$த& .கள#$% !ள#$ட& !ர#$ !ைட ெதாைல&த இள#$ம ர"#$யா" ஈ"? (52) ஈ"# இைண$% இலாதவ& ேவலனா& ஏ"ைட நா#$க# ஏ"#ேதவ' .ேகா$லா மா#ேதவ யாைன மண#தமா ேயா$ம&க$ ஓ"#க% ஓ"#த% ஓ"# (54) ( ேக# .

ேச#ெச%& ஆ"#யா& ேகால%&ட ஆ"#கா .ெச#$லா ஏ"ம$% வாகெயைன ஏ"# (63) (ஆறம$%& .ஆ"#$ள& வா#$% ெகா$%&ய வ"ச$ !லைன%ைத' !"#ேய ஆ"ெகைன' !" (61) !"ெச%& ேபா$ற&ைன) !"#ய% ந"ெகன&' மா#த%& மா#ெற& மய#க%ைத .சா#$ேய ேபா$றவ' நாமேம! ெபா$%&ந( வா#$ேம! ேநா$%ட இ"ைலெய'() ேநா$ (64) . ேச#.தணலாய வ"ச$ த"#ைக அ"#ேத !ணேம த"வா% !மரா .ஈ"டா%& !"#$ த"#$% !ைற$%ேற' க"தேன கா#பத&'( கா#$ைய கா#$! (60) கா#$% கழ#ைண க"ணாற& கா#பத&' !"ெடைன அ"ப$ !ழா$%ைட .மைல) ேவ#க% உ"ைனய&லா& ேவலவேன யா#ள%? ஆ"தைல& தாராேயா ஆ"#கா .அ".நா#$ைன ேவ#$வ !"ைலேய ேவ# (62) (!".ெகா$%&) !"#வா& !"ைன !ைனயா !ைன$%ைன ேத#$வா' உ"ப$க& ேதெயைன .கண#$ !ண#கா !ைனேய !ம!ேத$ உள#$% !ணமாய !"ைன !"# (58) ( !ண# .ஆ"ைஞ%& அம#$%) ஏ"ற$% தா#வ%&' ஏ"#ற%#& !"#ைன மா#$%& ஆ"#வ% மா#ம$க& .ஆறம$%& ேச#ள%ைத !ெரன%ெச' ேச#தேன .வா#$ைன# கா#$%ற வ"லா% கேணச% !ைளேயாேய ஆ"#வ% !ேயதா& ஆ"# (59) ஆ"#க% ேபா$ன அ"க"க$ ஓ"#தன மா#$ !ற#க மன#$ைல .

தா#ேபாேல ேச#$%& ப"வாேய ேசேயாேன! த"ச$% கா#வத&' !"# க" (65) க"யா% !ர#தர% க"#ேதவ யாைன% !"ைத% கர#ப%& !"யா .!"ெகா&' !"ெச%& !ரைன !"#$வ ேவ#வா%& மா#பட& ெச#தா# ம"#$ (68) ம"#$ !"ைம மல#$ வளைம !"!# வ"வ# !"! .!"ைய வ"வா$ ெசயேவ வ"வா$ அவேன வ"ேவ லவனா% வண#$ (69) வண#$ !மெரன&' வ"மைறக' !"# கண#$ அைதநா& க"ேத% .க"#$ ெபா$%& !"வா% ெபா$%ெத' க"#$ எ"வா% த"வா%& ஏ"# (71) .எ"#ேவட' க"#$ கைல$பேதா க"தேன ஒ"ற$"%&? !"ற$ !மரேன !" (67) !"மைற பா#$ !மேரசா ேகாலம&' ஏ"ம" மா#க ஏ"தேல . !ண# .ேநா$வ& !ட#ைந&! ெநா$%தழ( ேவைக%&' வா#$ற நாமம$% வா#$%கா .!ண#$ அண#$% அழ#$ அ"#ேத& எைன$ !ணமா% !"#!# !"#$ (70) ( !ண#$ .இ"#ர%) ந"#$ நா#$ெச' நாடகேம நா#லமா& ஒ"#$ அ"ேய%& ஓர#க%! .!"ப$.வ"ைம%ைடயவனா*+) !"#$க& ெகா$ட !"ேவ !மரா அ"#வா& த"ேழ அ"தா%.இ"#க இ"#கெவ' நா#$ இல#$ த"ழா% ந"#$% ேம#வா& ந"# (66) ( !ர#தர% .

க"பேலா'() ெச#$ள&ைத) ெச#பமாக ெச#மா& மக#ேநய' ெகா$தக&' னா#க#ம& ேகா$ைன .!"ெகா&ட ஆ"#கா! ஆ"#ைணேய! ஆவைல ஆ"#ேய ேத#த$தா !"பைக ெத#$ (78) ( ேத# .அ"#! கரேம%& ெகா$%ட கா#$%ைக' ெப#$% இர#த வர#$தா' எ"? (75) எ"#!ள# ெத#ேறா எ"லா% இற#$ய !"ேன அர#ெச&வ! !காமா .ஏ"#ேவ& உ"ள$%& எ"க$ !"கைன ேபா$! யவ#$க& ெபா$ன&ைய .!"ற$) ேப#$ ெப#மாேன ெப#றதா' த"ைத$%& ஏ"ேபா& !ரைன எ"#னா& .தவேம !வனா%&'( ெச#வேம !லெச%&' பாலா நவவா$ைவ நா#$% ந"# (73) ந"#வா& ந"லனேவ ந"#$ நாதனா% அ"ல" அக#$வா' ஆ"#க% .உ"ன$ளா' எ"ைன%& இ"#ல%&' ஏ"ற$ற% ெச#$ம#யா ெச#$மைல( ேயாேன%& ெச#$ (76) ( !காம% . ெத#$ .ெம#$ெபா'( ெத#வமா' வ"#$% ேதவ$ .க"ைணமைழ' ெப#த%& கா#$%ற ேப# (77) ( ேகா$ .ெத#த$.இ டற# ெச#த%) .நா#க%&' சா#ெறன ந"ற$% சா#$ைன நா#$% ஊ"#வா&நா& பாட உவ#$ (72) உவ#$% !"நாம& ஓ"ேவேனா' காரா அவமாைய !"#ெயைன ஆ"# .க"லாத !"ல$% வ"லரா& !"ேயா& ேபா$%ட வ"லைம&' ஈவா$ வர# (74) வர#ெப&றா ேளாவன வ"#$ைன' !ட !ரமா% ெகா$% !ற#ேதாேன! .

ஐ"# .!மரேன ஏ"ைன% ேபாேல எைம$கா$'( ெத#வேம? ஓ"ேவா& உ"#கேழ ஓ"#$ (84) ஓ"#$ய" ஞானச%& ஓ"" வா#$%த கா#$%ைக பாலேன க"தேன .!"ேவலா கா#ேபாேல ெந#$% க"#தா&'(' காலனா% !"#$ேய எ"#$% !"# (85) .ஞா#ெபற ஆ"த$% ஐ"த$%த ஐயேன! யா#$ற ஊ"#$% ேபா$%ெட( உ"# (82) ( ஞா# .ெந#$%க' ெப#$ !ைள!$த ேபேறநா& .!ரைன% ெதா$% !வேவ$ ெதா$%த உைமபாலா !"ெட!"# ேபா$%வா' !" (83) !"ெச% வா#$%ேம !"ெட%&' !"#கா& ேகா$%&' வா#ைவ ெகா$%பா' .ெத#$நா' !"#$ ேத#$% !"ேயேன !"#$% ேதா$%& !ட#$ேல' .மண#.ஐ"#ல%க'.ஆறா$ ச"கர%.அ"ச$)) உ"#த% ேபா$% உள#$ல& ேகா$காரா !"டக லாெத%&' !"தா . ஆ".ஆல#$ட !லக$ட நாத$%ற !"மல பாலனா% ேவல$% ெத#வ%யா( ேவ#? (81) ேவ#பட& !ரைன ேவெல%&' மாமர$ைத !"ெகாள' !"ெச%த !ரேன .இ"றா%& வ"றாத வா#$த&த வா (79) வா#$% வா#$% வ"ள$ வய#ர% பா#ேய ெச#வா& ப"#$%ள' .ெப#ைம) ேகாலம&' ஏ"# ெகா$%தா' !மரேன ஞால$ !ர#$%ற ஞானமா% . உ"# .தா#$% !"#$ கா#க !ைரவா%ந' க"தேன ேகா$% ெகா$யான' ேகா (80) ( பா# .

ெபா$ற&ர( ெவ#ற%ண# !ரனவ% ெவ#ெபா&'த ேவலவா ந"#க% யா#$%ெல( நா (91) ( ெவ#$ .பய#$%& கல#.மைல) நாவாேல நா#க%&' ந"க$ ப"#தவா நாவாயா% உ"ைனேய நா#ேன& .!ைல$ேத அைல$% மன#$% அைம$ைய ந"க !ைலயா& உள#$%& !"# (90) !"#ள%& !"#$%&' !லம$% வாகனா எ"#$"ைன உ"!"#$ ஏ"#ேவ& . !வா .வ"ைம) .அக#$% உக"# !ைன$% உண#ேவா# தம#$ இக#$% தகேவ இைல (89) (தக# .!"# த"ேழ !"க$ !"வாக& க"த$ !மேரச& கா#ேகய& .ேதவா% !வா ம"#தாவா' !"த$% !"னவேன !வா த"வா% !"# (92) ( நாவா$ .ப"#$ேகாடா). !"# .பய#த மயைல அக#$% ம"ல$ !"க$ ெசயேம த"வா% ெசக$% (88) ெசக$ைத' !ர#$% ேசேயா% !"க$ மக#ைத அ"வா% மனேம .சம!ேம$ நம#ேபா' ெபா$ேத ந"#$% ப"வா% தம#ேபா' க"#$ தைய (87) தையேய !"வா% த"ைக% தைலவ% வய#$ உைற$%& வ"ள$ .ச"த$% த"ேத க"ைத% த"வா% வரெமன எ"ைத என#$% அம#$% (86) அம#$% அக#ைத அ"#பா& அக#$% !மர$ அமர$ !ஹேன .வ"#த%) இைலேய இைணயா& இைறேய அவேன மைலெதா'( ேம#$ ம"ேலா& .

!"நா% ஆ"க$ ஆ"# அழ#ெச& அ"#தேம ேப#ேவ% உ"ன$ேள ெப#$ (99) .ஓ"காரா ஊ"#ைல உ"ேபா& உய#ெத&வ(.ஒ") ேத# த"வ$%& ேதவேச னாப$ேய மா# கைளவ%&' மா#ம$கா .!"யா க"ேயா& இைளேயா' கண#$ !"ேய% ெத#ேய&' !"த$வா' ேத# (98) ( ேத# . உ"னதா !"#யா&' !"#பாேய !"#$ (94) !"#$ !ைனயா&' !"#$ட& ெச#வாேயா? ேச#$%& தாய$ேறா ேசேயாேன .!"#$ !ல#க%& !"#வ%& ச"#க% அ"ப$ !"வாய அ"ணலா& .ேநா$%ைன ேந#$வைர( ேபா$%ேல' ெந#$%& உ"நாம& சா#$ேல !"#$ேடா சா#$? (96) ( சா#$ .ஒ"#$லா !"பா உைனேயதா( !"#ேவ& !"தரா த"பாம& !ெய$ைன' தா#$ (93) தா#$% தயாளா த"ைக% தல#ேதாேன ஓ"க$% ஒ"#க% ஓ!ேவ$ .ேநா$%&' !"ெந% கா#$% !ல#$வா' !"கேன மா#ைக அக#$ெயைன மா#$ (95)) ( மா#ைக .மாைய) மா#$வா& ம"#ய மாசக%& மா#ம$கா ேத#$வா' !"ப$ேத ேதயா% .ேம#ைம) சா#ெபா& சா#றா%ைம ச"#கா !"ன$% ேச#ம% காெதா%ேத' ெச#$யா' .ஆ"#ழா& கா#$%கா ைக#$%& கா#$யா க"தேனெய( பா#யாேர பா#$பா# ப"#$? (97) (கா# -மக#) ப"#ெதைம பா#$%& பா#ேலயா ஆ"# ப"ேம% வ"ேவ$ பைடேயா' .

ப"#ேவ& வ"#$ள& வா#$% வாழ$% பாதமல& அ"#டெவ' ஆைச அ" (100) ப"#க% பய#: க"தன" தா#ைய& க"ேறா& வா#தம&' ெச#த%& நா#$% ேச#ேம .!"ைத%& த"#$க& த"#ேய த"# ய"#ெச&வா) வ"#$% !"#லா வா!" .ெப#$%ைன ேபற$ேறா ெப#றா& பர#வ%& !"#$ைன க"றெதவ' !"ல$% .