You are on page 1of 4

Ujian KSK 402 Computer Upgrading

Nama: _________________________________________ Kelas: ______________________


Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1. Nyatakan kegunaan arahan perintah kerja.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]
2. Senaraikan tiga fungsi yang menyebabkan kerosakan bekalan kuasa
(power supply).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[3 markah]
3. Gambarajah di bawah menunjukkan proses menaiktaraf komponen
komputer. Lengkapkan bahagian berlabel A dan B dengan proses yang
sesuai.

A - ____________________________________________________________
B- _____________________________________________________________
[2 markah]

Ujian KSK 402 Computer Upgrading


Nama: _________________________________________ Kelas: ______________________
4. Nyatakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menaiktaraf
unit pemprosesan pusat (CPU).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[1 markah]
5.

Senaraikan dua tujuan mengemaskini pemacu (updating drivers) bagi


perkakasan komputer.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]

6. Jadual berikut menunjukkan perbezaan diantara kemaskini perisian


(software update) dan naiktaraf perisian (software upgrade). Berikan
contoh bagi setiap perkara di bawah.
KEMASKINI PERISIAN
NAIKTARAF PERISIAN
(SOFTWARE UPDATE)
(SOFTWARE UPGRADE)
Mengemaskini versi perisian kepada Menaiktaraf perisian kepada versi
versi terkini.
major.
Contoh:
Contoh:

.
.

.
.

.
.
[2 markah]
7. Nyatakan tiga fungsi Upgrade Assistant dalam proses menaik taraf
Windows 7 kepada Windows 8.1.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[3 markah]

Ujian KSK 402 Computer Upgrading


Nama: _________________________________________ Kelas: ______________________

Bahagian B
[10 markah]
Jawab semua soalan.
Proses menaik taraf cakera keras memainkan peranan penting dalam
menaik taraf sistem komputer.
a) Nyatakan dua jenis cakera keras yang boleh disambungkan dalam
unit sistem.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[2 markah]

b) Nyatakan tiga perkara yang perlu untuk kerja-kerja menaik taraf


cakera keras.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
[3 markah]
c) Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses
menaik taraf cakera keras.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______

Ujian KSK 402 Computer Upgrading


Nama: _________________________________________ Kelas: ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
[5 markah]