You are on page 1of 4

க"டைள க"#$ைற ேஷாடஸ கணபதி ( !

"வ$%)
1. !"க$ ( இ"#க")
ஆன#த இ"#க% அ"#ட" கா#$%& ஆைன$க&
வானவ$ ேபா$றி' வாரண% !ரண வா#வ$%&
ஏன#$ ஊன#$ இ"றிட ேவ#$ேவா& ஏ"ற$ற
ேமான% ெதா$ஞான' ெமா$%&க( ஈ"# !"!தேல
ஏன# - !"ற$

2. ஏகத$த% ( ஒ"ைற%த'த(/ ஒ"ைற% ெகா$ப&)
ஒ"#ெதா' ெகா$பா& உய#காவி ய"கீ% உ"னதைன
வ"ைவ$ !ற#பி&' வா#ைவ பிற$கீ'( வாரணைன
பி#$க& பத#த$% ேபறா%ெமா( ைற#த%த& பி#ைளயிைன
வி#ைவ% த"கி%ற ேவழ$ைத நா#$ விைரமனேம
கீ# - எ"#

3. கபில% ( சிவ"த நிற$த&)
ெபா$லா& கஜ#க$ ெபா$ற&ெச( கா#$% ெப#$%#தி
நி#லாம# பா#$%& நிறேம சிவ$த நிைறெபா(ேளா+
ந"லைவ த"ெத$ைம நா#$ !ர#பா& நலமளி&'(
வ"லைப நாயகா வாழைவ வாதாபி வாரணேம

4. கஜக#ணக% ( யாைன% காத$)
மதநீ% ம"விைழ வ"#ன% ேவ#$% மல#$க&ேதா*
இதமா% விர$ட இ"ெசவி யா#$% இப#க%ேதா)
!தேம !"ேகா& !த#கஜ க"ணா !"!தேலா'
நித$% !தி$ேபா( நிைலெபற( ெச#தி& நி#மலேன

வி#னராஜ( ( இைட$%&'கரச+) தைடகைள நீ#$% தயாள% கேணசைன' த"செமன மைடய%ற ெவ#ளமா' மாத$க& ந"#$ மயல$%& கிைட%&' சிற$%ட' கீ#ைம&' நீ#கிேய ேக#ைம&'( விைடேயறி ெச#வனா' வி#னரா ச"தா% விைரபவ&'ேக 8.5. !மேக% ( !ைக#ெகா&ேயா)) !ம அ"ரனா& !"டைன& ெச#றவ& !மேக% ஏம# த"வா% இப#க% எ"#$ இதமளி&பா) ேநம$ ெதா$நித' ெந#சி& இ"#தி நிைனபவ'() !ம# இலாம% !ல#கிேய தீபமா& !"#வேன . விநாயக' ( ேமலா% தைலவனிலா() த"மி%" ேமலா% தைலவனி' நாதனா% த"ணளி&'( ெப#மா& விநாயக' ேபெறன& !"றா% ெப#ைம&ட( இ"ைம%" எ"ேபா&' ஈ"ேத உள#தி& இ"#தி&வா) அ"ைம%" அ"ப$% அ"ட ெமனேவா'( ஆ"டவேன 9. விகட% ( ேவ#$ைக விேநாத') விகட% விைளயா'( ேவ#$ைக எ"லா% விைன%தி'வா) அக#தி யைரேய%&ேதா) ஆ"ைற% ெப#க% அ"ளியவ' ெசக$ேதா( நல#ற ேச#$தா' அர#கனி' ெச#வ%ைய உக#ேத விகட%ைத ஊ"றா% ெபாழிகி'ற ஒ"பிலாேன 7. ல"ேபாதர( ( ெதா$தி/ பாைன வயிற%) பாைன வயிறேன பா#வதி ைம#தேன ப"ற$%ேத ேமான% அளி$%& !"!த$ ேதவேன ேமாதகேன ேகானா% மனெம$% ேகாவி&' !"ேற !ணம$ளி வானவ$ நாயக வாரண !ரண வா#வ$ேள 6.

!ற#தா& !ைட$% உமி.பாலச%திர) ( !"ேகச&தி) ச"திரைன( !"யவ%) ச"திர& !"# சைடயரா' ஈசனா% த"மகைன இ"தி% இள#பிைற ஏ"# சிைகய& இப#கைன வ"தி% தி#$திட வா#ேய உ"ள$ வத#$வதி& த"திர% ஈதவ$ தாைள அணிேவா' தைலயினிேல 12 .கஜானன% (கஜ ஆன# . பாலச%திர) ( !"ேகச&தி) ச"திரைன( !"யவ%) ச"திர& !"# சைடயரா$ ஈசனா% த"மகைன இ"தி% இள#பிைற ஏ"# சிைகய& இப#கைன வ"தி% தி#$திட வா#ேய உ"ள$ வத#$வதி& த"திர% ஈதவ$ தாைள அணிேவா' தைலயினிேல 11 . வ"ர$%ட' ( வைள$த !தி$ைகய() வைள$த !தி$ைக வைளயாம' கா#$% வன#$ைட'தா* கைள$% !ைறக% கவைலக% மா#$% கனி$ைட'தா* திைள%& அவனி% தின$% !தி$தா& திைசெதா'ேம இைள$கா !கழிைன ஈ"#$ த"வா% இப#கேன 14 .!"#பக"ண" ( !ற#காத') !ற#காத' ப"த$ !ைற$ைட& ேத#பா& !ைன$%டேன நிைறேவ'( வா#$ைற ேந#ைம ெயனி%ட' ேந#$%டேன இைறேயா' இப#க% ஈ"#லா ேதவ$ இக#தனிேல நிைறவா' மகி$ேவ நிமல% த"வா% நிைல%திடேவ !ைட$த& .காி !க#) !"பி%ைக யாைன !ைணயா& காி$க% !மணிைய ந"#ேவா'( கி#ைல நசிெவ&'( நா#$ நல#த%மா( அ"பிைக' க"ைற அழகைன ஆ!ட#$ ஐ"கரைன ெகா$%ைட யாைனேய !"பிட& ெகா$ேவா' !வலயேம 13. க" ேபா$றவ'ைற நீ#க%. ேந#$% .ே .10.

15 .ேஹர$ப& ( ஐ"#க%) அ"#த% ேபா$கி'( ஐ"#க !"#தியா( ஆன#$ !"சர% ேகாவா% !மர$ தைமயைன !"பிடேவ ெந#ச% கனி$ேத நிகள% !களா% ெநறிபட'( வ"ச மிலாம% வளமி% வா#ைவ வழ#$வேன 16 .!க#த%&வஜ& ( க"த$%& !"ேதா&) க"தனி& !"தவ% கா#$ய !"#தி கணபதிைய ெசா$த !டேன ெதா$வா& தம#கி&ைல ேசா$ெவ'() த"தி !கனவ% தாளிைன' ப"றினா' தா#கிநைம அ"த மிலாம% அ"#$ாி' தா#வா% அ"தினேம கவி$பய': க"டைள ெயா$% கணபதி யி#டா& கவிெய&த க"டைள யாமி% க"#$ைற நா#$ க"#$டனீ( எ"#$ இனிதா& இக#தி& !தி$தா& இளகி%ட' ம"#லா மா#$% மகி$%& த"வா% மைற$தேல .