You are on page 1of 8

Comportament

dels agregats
econmics
Carolina Hintzmann Colominas
Albert Puig Gmez
Merc Sala Rios
XP09/01508/00417

Material docent de la UOC

FUOC XP09/01508/00417

Carolina Hintzmann Colominas


Llicenciada en Cincies Econmiques
i Empresarials per la Universitat
de Barcelona. s professora dels Estudis
dEconomia i Empresa de la Universitat
Oberta de Catalunya.

Comportament dels agregats econmics

Albert Puig Gmez


Doctor en Economia per la
Universitat de Barcelona. s professor
dels Estudis d'Economia i Empresa de
la Universitat Oberta de Catalunya.

Primera edici: setembre 2009


Carolina Hintzmann Colominas, Albert Puig Gmez, Merc Sala Rios
Tots els drets reservats
daquesta edici, FUOC, 2009
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Disseny: Manel Andreu
Material realitzat per Eureca Media, SL
ISBN: 978-84-692-4215-5
Dipsit legal: B-28.620-2009
Cap part daquesta publicaci, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser copiada,
reproduda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitj, tant si s elctric, com
qumic, mecnic, ptic, de gravaci, de fotocpia, o per altres mtodes, sense lautoritzaci
prvia per escrit dels titulars del copyright.

Merc Sala Rios


Doctora en Cincies Econmiques
i Empresarials per la Universitat de
Barcelona. s professora dEconomia
aplicada a la Facultat de Dret
i dEconomia de la Universitat
de Lleida.

FUOC XP09/01508/00417

Comportament dels agregats econmics

Introducci

Leconomia s una cincia social lobjectiu de la qual s lestudi de la realitat


econmica. El concepte deconomia ha evolucionat amb el temps, i sha arribat a construir la definici segent: economia s la cincia que t per objecte
estudiar lassignaci dels recursos escassos destinats a la producci i distribuci de bns i serveis amb lobjectiu final de satisfer les necessitats humanes.
Per tant, no s difcil entendre que molts dels problemes de la cincia econmica sorgeixen en considerar en quina forma i proporci shan dadministrar
els recursos per a satisfer les necessitats humanes. No tots els individus tenen
les mateixes necessitats o preferncies i loferta de recursos s majoritriament
escassa davant daquestes preferncies. Aquesta escassetat de recursos fa que
els individus senfrontin a la necessitat defectuar eleccions que tenen un cost.
Aquest cost est determinat pel sacrifici que representa per a lindividu deixar
de banda la satisfacci dunes necessitats a canvi de satisfer-ne daltres. En economia sanomena cost doportunitat i s present en totes les decisions que
adopten els individus. Anar al cine a veure una pellcula representa a una persona deixar de llegir un llibre durant el temps que s al cine o tamb podria
fer esport en lloc danar al cine. Lindividu tractar, doncs, de minimitzar
aquest cost doportunitat. s a dir, intentar que la decisi de triar entre dos
bns li representi el mnim sacrifici o cost possible.
Amb lobjectiu destandarditzar i simplificar els problemes originats per lescassetat de recursos i ats lampli ventall de situacions en les quals es troben
els individus, la cincia econmica construeix models que expliquen el seu
comportament. Lobjectiu principal daquests models econmics s representar la realitat econmica de manera simplificada per a facilitar la comprensi
i poder avaluar les conseqncies de les diverses actuacions dels diferents
agents econmics (empreses, consumidors, governs, etc). Els models es dissenyen a partir de lobservaci de la manera de reaccionar i actuar daquests
agents davant les diverses situacions de la vida real. Aquesta modelitzaci dels
comportaments en el context econmic es basa en instruments de carcter
grfic i/o matemtic.
El text que presentem va dirigit als estudiants de lassignatura de Comportament dels agregats econmics. Aquesta assignatura s complementria de la de
Mercats i conducta, i conjuntament conformen el corpus teric de la macroeconomia i la microeconomia, respectivament.
Per tant, el contingut daquests materials se centra en lanlisi de leconomia
considerada globalment i comprn, sintticament, lestudi de les principals
macromagnituds, dels objectius macroeconmics, de les poltiques econmiques i del sector exterior.

El terme economia s dorigen grec


(oikonomia) i significa direcci
o administraci duna casa.

FUOC XP09/01508/00417

De manera resumida, el contingut dels diferents mduls s el segent:


El mdul Magnituds macroeconmiques t per objectitu estudiar les magnituds
econmiques relacionades amb lactivitat econmica: producci, renda i demanda agregada bsicament. Lanlisi inclou la definici, interpretaci i mesurament
de les esmentades magnituds macroeconmiques, i tamb planteja alguns problemes i limitacions tant per a calcular-les com per a dur a terme comparacions entre
les unes i les altres.
Els mduls Objectius macroeconmics i Principals poltiques macroeconmiques estan mpliament relacionats. El primer estudia els tres objectius econmics que figuren en el programa de poltica econmica de qualsevol govern:
lestabilitat de preus, la plena ocupaci i el creixement econmic. Per la seva
banda, el segon, socupa danalitzar com assolir els objectius anteriors. s a dir,
estudia dues de les ms importants poltiques macroeconmiques que sinstrumenten des del govern per lluitar contra la inflaci i contra la desocupaci, en un
marc de creixement econmic. Aquestes poltiques sn la poltica monetria i la
poltica fiscal.
El material didctic es tanca amb el mdul dedicat al sector exterior. En aquest
mdul sanalitza la importncia del comer internacional, aix com la balana de
pagaments i el paper del tipus de canvi, com a elements relacionats amb les transaccions exteriors dun pas.
Com en molts altres mbits o matries, al principi, enfrontar-se amb una srie de
conceptes nous que estan interrelacionats i, per tant, que interactuen entre si, pot
semblar un entramat complicat o de difcil comprensi. s en aquest sentit que
lestudiant, al comenament, necessitar un cert perode dadaptaci. Tanmateix,
a mesura que vagi avanant en lestudi anir adquirint una agilitat ms gran en
la utilitzaci dels instruments i la comprensi dels conceptes i models presentats.

Comportament dels agregats econmics

FUOC XP09/01508/00417

Objectius

Els principals objectius daquests materials no tenen tan sols la intenci que lestudiant conegui una srie de conceptes econmics, es familiaritzi amb el funcionament de leconomia i conegui les principals poltiques econmiques i les seves
finalitats. Tamb pretn proporcionar a lestudiant uns instruments i una capacitat que li permeti comprendre, interpretar i relacionar les causes i les conseqncies dels fets econmics, aix com estimular el seu esperit crtic.
Els objectius es poden concretar en els segents.
1. Proporcionar instruments, tant terics com prctics, que permetin danalitzar
i entendre la realitat econmica.
2. Conixer les principals macromagnituds i els factors que hi incideixen.
3. Aprendre a interpretar i utilitzar les variables macroeconmiques.
4. Entendre els conceptes vinculats als principals objectius econmics: estabilitat
de preus i inflaci, plena ocupaci i atur, creixement econmic i desenvolupament.
5. Saber quines sn les principals poltiques que sapliquen a lexercici de la prctica econmica, les interaccions existents entre aquestes, i tamb els objectius
que persegueixen.
6. Comprendre les raons que justifiquen ladopci de determinades mesures de
poltica econmica.
7. Preveure i avaluar les conseqncies de la implementaci de dues de les ms
importants poltiques econmiques (la poltica monetria i la poltica fiscal).
8. Estudiar el sector exterior i les principals magnituds relacionades amb aquest:
la balana de pagaments i el tipus de canvi.

Comportament dels agregats econmics

FUOC XP09/01508/00417

Continguts

Mdul didctic 1
Magnituds macroeconmiques
Carolina Hintzmann Colominas; Albert Puig Gmez; Merc Sala Rios
1. Lactivitat econmica. Producci, renda i despesa
2. El producte interior brut (PIB) i altres magnituds macroeconmiques
3. El model de demanda agregada
4. Les comparacions dels indicadors macroeconmics

Mdul didctic 2
Objectius macroeconmics
Carolina Hintzmann Colominas; Albert Puig Gmez; Merc Sala Rios
1. Objectius i poltica econmica
2. Lestabilitat de preus
3. La plena ocupaci
4. El creixement econmic i el desenvolupament
Mdul didctic 3
Principals poltiques macroeconmiques
Carolina Hintzmann Colominas; Albert Puig Gmez; Merc Sala Rios
1. Els models macroeconmics
2. La poltica monetria
3. La poltica fiscal
Mdul didctic 4
El sector exterior
Carolina Hintzmann Colominas; Albert Puig Gmez; Merc Sala Rios
1. La balana de pagaments
2. El comer internacional
3. El tipus de canvi

Comportament dels agregats econmics

FUOC XP09/01508/00417

Bibliografia

Blanco, J. M.; Aznar, J. (2004). Introduccin a la economa. Teora y prctica (4a. ed.).
Madrid: McGraw-Hill.
Gimeno, J. A.; Guirola, J. M.; Gonzlez, M. C.; Ruiz-Huerta, J. (2003).
Principios de economa. Madrid: McGraw-Hill.
Mankiw, N. G. (2004). Principios de economa (3a. ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Martn, J. L. (2003). Principios de economa. Madrid: Pearson Educacin, S.A.
Mochn, F. (2005). Economa. Teora y poltica (5a. ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Torres, J. (2005). Economa poltica (3a. ed.). Madrid: Pirmide.
Schiller, B. R. (2008). Principios de economa. Madrid: McGraw-Hill.

Comportament dels agregats econmics

FUOC XP09/01508/00417

Comportament dels agregats econmics