ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ.

6973269235

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ.
ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τηλ. 6973269235

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Για πρώτη φορά μεταπολεμικά, η φορολογία εισοδήμα τος φυσικ ών προσώπων νομοθετήθηκε, με το ΝΔ 3323/55. Τα
εισοδήματα διακρίθηκα ν, α νάλογα με την προέλευσή τους, στις επτά (7) μέχρι και το 2014 γ νωστές πηγές τους. Από
το 2014 και μετά (Ν.4172/2014), τα εισοδήματα χωρίζονται σε α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου.
Καθορίστηκε ως α ντικείμενο του φόρου, το καθαρό από κάθε πηγή εισόδημα, ως υποκείμενο το φυσικό πρόσωπ ο και
οι προσωπι κές εταιρείες. Ορίστηκε χρόνος επιβολής του φόρου, το οικονομικό έτος. Καθιερώθηκα ν οι απαλλα γές, οι
εκπτώσεις, οι μειώσεις, καθώς και ο υπολογισμός του φόρου, (φορολογική κλίμακα).
Στο αρχικό ΝΔ 3323/1955, επήλθα ν τόσες τροποποιή σεις και μεταβολές, ώστε σήμερα, 60 χρόνια μετά, ίσως να έχει
διατηρηθεί, μόνο ο «σκελετός» του.
Τα σημα ντικότερα στοιχεία, που επιδρούν θετικά ή αρνητικά, στην τελική φορολογική επιβάρυνση, ή ελά φρυνση, εκ τός
από την κλίμακα του φόρου, είναι οι εκ πτώσεις, οι μειώσεις από το εισόδημα, ή από τον φόρο κατά περίπτωση, τα
αφορολόγητα ποσά, τα προστατευόμενα μέλη κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος και νομοθεσία, για φορολόγηση υποθετικών ατομικών εισοδημάτων
φορολογούμενου με 2 παιδιά.
Εξέλιξη της κλίμακας του φόρου
1975 - 2015 (40 χρόνια)
Με βάση την Εξέλιξη της φορολογικής κλίμακας και παίρνοντας τον κατώτατο μισθό του α νάλογου έτους θα
επιχειρήσω να υπολογίσω την φορολόγηση του εισοδήματος διαχρονικά.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Φορολόγηση υποθετικών εισοδημάτων
Με βάση την νομοθεσία και το βασικό κατώτερο μισθό της κάθε περιόδου, θα φορολογήσουμε υποθετικά ατομικά
εισοδήματα φορολογούμενου με 2 παιδιά. Ο κατώτερος βασικός μισθός είναι ο μέσος όρος του κατώτερου μισθού και
του κατώτερου ημε ρομίσθιου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε της κάθε περιόδου.
Στις παρακάτω περιόδους περιλαμβά νεται η νομοθεσία για τις περιόδους και οι πίνακες με τα κλιμάκια της φορολογίας
εισοδήματος της κάθε περιόδου.
Η νομοθεσία αφορά βασικά 3 νόμους. Τον νόμο ΝΔ 3323/1955 που με τις τροποποιήσεις του φτά νει μέχρι το 1994,
τον Νόμο 2238/1994 «Κ ώδικας φορολογίας εισοδήματος» και τον 4172/2014 ο νέος «Κ ώδικας φορολογίας
εισοδήματος» που ισχύει από το 1/1/2014 και μετά.

1

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

1975 – 1979
Έτσι λοιπόν την περίοδο 1975 – 1979 η κλίμακα φορολόγησης των φυσικ ών προσώπων ήτα ν ενιαία για μισθωτούς
και επαγγελματίες – επιτηδευματίες και ήτα ν η εξής:

Κλιμάκιον
Εισοδήματος

Φ ορολογικός
Συντελεστής

Φ όρος
Κλιμακίου

Σύνολον
Εισοδήματος

Φόρου

20.000,00

3

600,00

20.000,00

600,00

20.000,00

5

1.000, 00

40.000,00

1.600, 00

20.000,00

7

1.400, 00

60.000,00

3.000, 00

20.000,00

9

1.800, 00

80.000,00

4.800, 00

30.000,00

11

3.300, 00

110.000,00

8.100, 00

30.000,00

14

4.200, 00

140.000,00

12.300,00

30.000,00

17

5.100, 00

170.000,00

17.400,00

30.000,00

20

6.000, 00

200.000,00

23.400,00

50.000,00

23

11.500,00

250.000,00

34.900,00

50.000,00

26

13.000,00

300.000,00

47.900,00

50.000,00

30

15.000,00

350.000,00

62.900,00

50.000,00

34

17.000,00

400.000,00

79.900,00

100.000,00

38

38.000,00

500.000,00

117.900,00

100.000,00

42

42.000,00

600.000,00

159.900,00

200.000,00

46

92.000,00

800.000,00

251.900,00

200.000,00

50

100.000,00

1.000. 000,00

351.900,00

1.000. 000,00

54

540.000,00

2.000. 000,00

891.900,00

1.000. 000,00
Υπερβάλλον

58

580.000,00

3.000. 000,00

1.471. 900,00

60

Έτσι λοιπόν με βάση το νόμο 3323/ 1955 με τις κάθε φορά τροποποιήσεις του και με βάση την παρ. 1του Άρθρου 11
είχαν υποχρέωση φορολογικής δήλ ωσης οι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα 30.000 δρχ μετά τις αφαιρέσεις.
«Δήλωσις. "Άρθρον 11. 1. Πάν φυσικόν πρόσωπον, υποκείμενον εις φόρον κατά τας
διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται εις υποβολήν δηλώσεως, εφ` όσον μετά τας νομίμους
μειώσεις και εκπτώσεις απομένει φορολογητέον εισόδημα αυτού και της συζύγου του εν
συνόλω άνω των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμών".

Εκπτώσεις εκ του εισοδήματος.
2. Εκ του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου εκπίπτεται επίσης το ποσόν είκοσι
χιλιάδων (20.000) δραχμών διά την σύζυγον, διά δε τα τέκνα ποσόν δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) δραχμών διά το πρώτον και διά το δεύτερον, είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)
δραχμών διά το τρίτον, τριάκοντα πέντε χιλιάδων (35.000) δραχμών δι` έκαστον πέραν του
τρίτου και δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών δι` έκαστον των λοιπών συνοικούντων και
βαρυνόντων τον φορολογούμενων προσώπων.»
Την περίοδο 1975-1981 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,το
ετήσιο εισόδημα των μισθωτών ήτα ν κατά μέσο όρο 121.187 δρχ Ειδικότερα το 1975 ήτα ν 79.716, το 1976 ήτα ν
83,853 δρχ, το 1977 ήτα ν 96.537 δρχ , το 1978 ήτα ν 118.020 δρχ, το 1979 ήτα ν 135.723 δρχ, το 1980 ήτα ν 158.312
δρχ. το 1981 ήτα ν 176.148 δρχ.

2

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

1.

Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 122.000 δρχ το φορολογητέο
εισόδημα μετά τις εκπτώσεις των ποσών συζύγου και παιδιών από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 72.000
δρχ. Με βάση την φορολογική κλίμακα δεν θα πλήρωνε καθόλου φόρο.

2.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 222.000 δρχ και φορολ ογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 172.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 11.680 δρχ

3.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 522.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 472.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 83.830 δρχ.

4.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 1.044.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 994.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 295.510 δρχ.

5.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 2.088.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 2.038.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 834.310 δρχ.

6.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 4.166.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 4.116.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 2.031.830 δρχ.

7.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 8.332.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 8.282.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 4.495.630 δρχ.

Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 16.496.000 δρχ. και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 7.752.790 δρχ ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 47%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 53,96% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 8.332.000 -4.495.630=3.836.370
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 48, 77% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 4.166.0002.031. 830 = 2.134.170
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 39.95% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
2.088. 000-834.310=1.253.690
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 28.31% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση του φόρου είναι
1.044. 000-295.510=748.490
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 16.06% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
522.000-83.830= 438.170
Για την περίπτωση 2 το ποσοστό του φόρου είναι 5,26% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
222.000-11.680= 210.320
Για την περίπτωση 1 το ποσοστό του φόρου είναι 0,00% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
122.000-0=122.000

3

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

1983
Το 1983 η κλίμακα φορολόγησης των φυσικ ών προσώπων ήτα ν ενιαία για μισθωτούς και επαγγελματίες –
επιτηδευματίες και ήτα ν η εξής:
Κλιμάκιο
Εισοδήματος

Φ ορολογικός
συντελεστής

Φ όρος
Κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος

Σύνολο
Φ όρου

80.000

-

-

80.000

44.000

11

4.840

124.000

4.840

44.000

14

6.160

168.000

11.000

44.000

17

7.480

212.000

18.480

44.000

20

8.800

256.000

27.280

75.000

23

17.250

331.000

44.530

75.000

26

19.500

406.000

64.030

75.000

30

22.500

481.000

86.530

75.000

34

25.500

556.000

112.030

150.000

38

57.000

706.000

169.030

150.000

42

63.000

856.000

232.030

300.000

46

138.000

1.156. 000

370.030

300.000

50

150.000

1.456. 000

520.030

1.500. 000

54

810.000

2.956. 000

1.330. 030

1.500. 000

58

870.000

4.456. 000

2.200. 030

Υπερβάλλον

60

-

Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει 15 κλιμάκια δηλ. 4 λιγότερα από την προηγούμενη.
Εκπτώσεις στο εισόδημα.
Με το νόμο 1249/1982 που τροποποίησε τον νόμο 3323/1955 αλλάζει ο υπολογισμός των εκπτώσεων όπως
παρακάτω:
«Άρθρο 1
Μειώσεις Εισοδήματος
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορολογίας του εισοδήματος»
αντικαθίσταται προσθέτονται σ΄ αυτό δέκα νέες παράγραφοι με αριθμούς 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, και 12 και η παράγραφος 3 αυτού αριθμείται 13 ως έξης:
«2.Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις μειώνεται κατά
ποσοστό σαράντα τα εκατό (40%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος τριακοσίων δέκα χιλιάδων
(310.000) δραχμών και κατά ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στο τμήμα του καθαρού
εισοδήματος από τριακόσιες δέκα χιλιάδες μία (310.001) μέχρις εννιακόσιες πενήντα
χιλιάδες (950.000) δραχμές.
Επίσης, το κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 του παρόντος
εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τα
εκατό (25%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών
και κατά ποσοστό πέντε τα εκατό (5%.) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από εκατόν
είκοσι χιλιάδες μία (120.001) μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές.
Η μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου υπολογίζεται και στο εισόδημα από
αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτά δικηγόρος από την παροχή υπηρεσιών με πάγια
περιοδική αμοιβή σύμφωνα με τους ορούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 63
του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων».
Επίσης. ή μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου υπολογίζεται και στα
εισοδήματα από αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν
στα -πρώτα πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος τους:
α) οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μαίες, διπλωματούχοι
μηχανικοί όλων των κλάδων και χημικοί,
β) οι πτυχιούχοι ανώτατης οικονομικής σχολής οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του
οικονομολόγου, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων ιδιόκτητη ή διευθυντή φορολογικού ή

4

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

λογιστικού γραφείου ή εμπειρογνώμονα.
Για τον υπολογισμό της πενταετίας ως πρώτο έτος για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄
θεωρείται το έτος μέσα στο οποίο τα πρόσωπα αυτά γράφτηκαν στον οικείο επαγγελματικό
σύλλογο ή το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο και για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄
θεωρείται το έτος μέσα στο οποίο τα πρόσωπα αυτά απόκτησαν το πτυχίο τους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε θέμα που άφορά την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων
εδαφίων.
Η μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι
ανώτερη από το ποσό των εκατόν πενήντα έξιχιλιάδων (156.000) δραχμών το χρόνο κατά
φορολογούμενο για τα εισοδήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών.
3.Κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου
ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως
τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.00) δραχμές και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των
καθαρών αποδοχών από 800.001 (οκτακόσιες χιλιάδες μία) ως ένα εκατομμύριο εκατό
χιλιάδες(1.100.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που
αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγελματός τους:
α) οι συντάκτες οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις που προβλέπει ο νόμος για το
δημοσιογραφικό επάγγελμα, δηλαδή οι διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες της
ύλης, συντάκτες γραφείου γενικά, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι χρονογράφοι
κριτικοί, μεταφραστές. σκιτσογράφοι και διορθωτές οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες
και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στα
γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημοσίου
υπαλλήλου και οι μόνιμοι ανταποκριτές που διέπονται από το νόμο για το δημοσιογραφικό
επάγγελμα,
β) ο μισθωτοί που είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού
Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γ) οι ηθοποιοί που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία.
4. Επίσης, αντί για τη μείωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό του καθαρού
εισοδήματος ως τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και είκοσι πέντε τα εκατό
(25%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από οκτακόσιες χιλιάδες μία (800.001) ως ένα
εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από
αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση
του επαγγελματός τους.
α) οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις που προβλέπει ο νόμος για το
δημοσιογραφικό επάγγελμα,
β) οι πνευματικοί δημιουργοί και γενικά οι δικαιούχοι συγγραφικών δικαιωμάτων,
γ) οι ηθοποιοί, οι οποίοι συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση μίσθωσης έργου.
5. Επίσης, κατ΄ εξαίρετη, αντί για τη μείωση, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των
καθαρών αποδοχών ως τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα
εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρών αποδοχών από πεντακόσιες χιλιάδες μία (500.001) ως
εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες
αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση, του επαγγέλματός τους.
α) οι μουσουργοί, εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέχνες των κέντρων διασκέδασης,
χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, καλλιτέχνες ζωγράφοι ή
γλύπτες ή σκιτσογράφοι ή χαράκτες,
β) οι λιθογράφοι οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη, εργασία σε επιχειρήσεις στις οποίες

5

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

εκδίδονται περιοδικά με μέση κυκλοφορία τουλάχιστο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) τευχών
σε κάθε έκδοση, τα οποία παράγονται αποκλειστικά από κυλινδρικά ταχυπιεστήρια όφφσετ
και κυκλοφορούν, μέσω των αναγνωρισμένων πρακτορείων διανομής τύπου.
γ) όσοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο «Πρακτορείον Εφημερίδων Αθηναϊκού
Τύπου» και στο «Νέον Πρακτορείον Εφημερίδων και Περιοδικών» και είναι μέλη της «Ενώσεως
Προσωπικού Πρακτορείων Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών»,
δ) τα μέλη του «Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ημερήσιου και Περιοδικού Αθηναϊκού Τύπου»,
που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
6. Επίσης, αντί για τη μείωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό του καθαρού
εισοδήματος ως τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα εκατό
(25%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από πεντακόσιες χιλιάδες μία (500.001) ως
επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από αμοιβές
για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του
επαγγελματός τους, οι εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλυπτές ή
σκιτσογράφοι, ή χαράκτες, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι και χορογράφοι.
7. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των
καθαρών αποδοχών ως τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα
εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως
οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, προκειμένου για καθαρό εισόδημα από κύριες
αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματος τους:
α) οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, οι οποίοι είναι
γραμμένοι στην Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδας και στο Σωματείο Εικονοληπτών Τηλεόρασης
ΕΡΤ και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καλλιτεχνικού και Τεχνικού Προσωπικού ΥΕΝΕΔ και
διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, εφ΄ όσον δεν
έχουν την Ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.
β) οι Σύμβουλοι Δημόσιων Σχέσεων των αθηναϊκών και μακεδονικών ημερήσιων πολιτικών
εφημερίδων, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια δημοσιογραφικής υπηρεσίας, η οποία
βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη τους και οι οποίοι είναι μέλη της Ελληνικής
Εταιρείας Δημόσιων Σχέσεων τουλάχιστον για πέντε χρόνια.
8. Επίσης, κατ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το καθαρό ποσό
της σύνταξης ως τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμέςκαι είκοσι πέντε τα εκατό
(25%) στο τμήμα αυτού από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες
(800.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από το ποσό της κύριας σύνταξης
που καταβάλλεται:
α) στα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως διευθυντών σύνταξης,
αρχισυντακτών, συντακτών της ύληςκτλ. και μόνο για τη σύνταξη, που τους καταβάλλεται
από αυτήν την αιτία,
β) στα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν λόγω της ιδιοτητάς τους αυτής και είναι γραμμένα στις
αναγνωρισμένες επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών και μόνο για τη σύνταξη
που τους καταβάλλεται από αυτή την αιτία.
9. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό τριάντα πέντε τα εκατό (35%) για το ποσό
των καθαρών αποδοχών ως τις 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) δρχ. και σε δεκαεφτά και
μισό τα εκατό (17.5%) για το τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες χιλιάδες μία
(400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα
από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματος τους οι
μισθωτοί που είναι μέλη των Ενώσεων Προσωπικού Περιοδικού Τύπου.

6

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

10. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της
ιδιότητας των δικαιούχων των ειδικών μειώσεων των παραγράφων 3 ως και 9 του παρόντος
και γενικά ρυθμίζεται κάθε θέμα που άφορα την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
11. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, αντί για τη μείωση, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των
καθαρών αποδοχών ως τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές και σε είκοσι πέντε τα
εκατό (25%) για το τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες χιλιάδες μία (400.001) ως
εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές, προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες
αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την παροχή υπηρεσιών στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση οι ηχολήπτες, συνθέτες κινηματογραφικών ταινιών (μοντέρ) και εκφωνητές, οι
οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου και είναι γραμμένοι στα
οικεία επαγγελματικά σωματεία της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ.
12. Έκτος από την ειδική μείωση που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους 2,3,
5, 7, 8, 9 και 11 το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι μισθωτοί γενικά,
οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για έξι (6) τουλάχιστο μήνες ή οι
συνταξιούχοι που έχουν την κυρία κατοικία τους για έξι (6) τουλάχιστο μήνες, μέσα στο
χρόνο που απόκτησαν το εισόδημα αυτό, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χίου,
Λέσβου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Καστοριάς, Φλωρίνης, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη
βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, μειώνεται με πρόσθετο ποσοστό
δέκα τα εκατό (10%) στο ποσό του καθαρού εισοδήματος, η μείωση όμως αυτή δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) δραχμών το χρόνο. Αν κάποια
πόλη η χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 (είκοσι) χιλιομέτρων από τη
μεθοριακή γραμμή, δικαίωμα πρόσθετης μείωσης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες
έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτή ή το χωριό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η προσφορά
υπηρεσίας ή η κύρια κατοικία στις παραπάνω περιοχές όπως, και κάθε άλλο σχετικό θέμα
που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 4
Διαρρύθμιση κλιμακίων και συντελεστών φόρου
1. Η παράγραφος 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις, που ενεργούνται από
το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη φορολογική
κλίμακα:
Παραλείπεται…. Βλέπε παραπάνω.
Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει με βάση την παραπάνω φορολογική κλίμακα για το
φορολογούμενο μειώνεται κατά τα εξής ποσά:
α) 4.800 (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες) δραχμές για τη σύζυγο που δεν αποκτά
φορολογητέο εισόδημα,
β) έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) δραχμές για το πρώτο τέκνο οκτώ χιλιάδες (8.000)
δραχμές για το νεότερο τέκνο, εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) δραχμές για το τρίτο
τέκνο, είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για το τέταρτο τέκνο και για κάθε τέκνο μετά το
τέταρτο,
γ) δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, για κάθε από τα λοιπά πρόσωπα,
δ) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) δραχμές προκείμενου για τα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα έκπτωσης πενταπλάσιου αφορολόγητου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
Η μείωση του φόρου που καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ ενεργείται
εφ΄ όσον τα πρόσωπα που αναφέρονται σ΄ αυτές βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.
Αν μετά την ενέργεια των εκπτώσεων του άρθρου 8 του παρόντος, το ποσό του εισοδήματος
που απομένει στο φορολογούμενο είναι μέχρις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, τούτο
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή έξι τα εκατό (6%), το ποσό που προκύπτει αφαιρείται από
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) δραχμών και το υπόλοιπο που απομένει
εκπίπτει από το φόρο της συζύγου του.

7

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αν, μετά την ενέργεια των εκπτώσεων του άρθ. 8 του παρόντος, το ποσό του εισοδήματος
που απομένει στη σύζυγο, αφού πολλαπλασιαστεί με συντελεστή έξι τα εκατό (6%),δίνει
ποσό μικρότερο από τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) δραχμές η διαφορά μεταφέρεται
για να εκπέσει από το φόρο του συζύγου.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει ποσό φόρου για το εισόδημα του
φορολογουμένου ή το ποσό αυτό είναι κατώτερο από το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων
ολόκληρο το ποσό των μειώσεων η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που
προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα στο εισόδημα της συζύγου του.
Η μείωση του φόρου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο για τους ανιόντες της συζύγου,
τους αγαμούς αδελφούς και τις άγαμες αδελφές της, όπως και για τους ως τη συμπλήρωση
της ηλικίας των δεκαέξι ετών ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι τρίτου
βαθμού, ενεργείται στο συνολό της από το ποσό του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα της
συζύγου με βάση τη φορολογική κλίμακα εφ΄ όσον αυτή το ζητήσει με τη δήλωση Φορολογίας
εισοδήματος.
Αν για τη σύζυγο δεν προκύπτει φόρος ή το συνολικό ποσό αυτών των μειώσεων είναι
μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει για τη σύζυγο, ολόκληρο το ποσό των
μειώσεων ή η διαφορά μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου
με βάση τη φορολογική κλίμακα.
Αν το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων είναι μεγαλύτερο από το φόρο ο οποίος
προκύπτει στα εισοδήματα του φορολογουμένου και της συζύγου του, η διαφορά δεν
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.».
Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ένα μεγάλο διαχωρισμό φορολογικής αντιμετώπισης ανάμεσα στα φυσικά
πρόσωπα με βάση την επαγγελματική και ενδοταξική διάρθρωση μέσα στα λαϊκά στρώματα. Εργαζομένων
και επαγγελματιών. Με βάση αυτά τα δεδομένα και την πολυπλοκότητα είναι δύσκολη η προσέγγιση της
φορολόγησης μιας και προϋποθέτει υπολογισμούς για κάθε ξεχωριστή κατηγορία.
Την περίοδο 1982 -1984 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο ετήσιο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 270.025 δρχ. Ειδικότερα το 1981 ήτα ν 176.148
δρχ, το 1982 ήτα ν 289.716 δρχ, το 1983 ήτα ν 344.211 δρχ.

1. Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 270.000 δρχ το φορολογητέο
εισόδημα μετά τις μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 162.000 δρχ. (έκπτωση 40% = 270. 000 χ
40% =108. 000. Φορολογητέο 270.000 – 108.000= 162. 000) Με βάση την φορολογική κλίμακα ο φόρος που
προκύπτει είναι 30.500 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για
ο
σύζυγο 4.800, για το πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο)
είναι . 11.200 δρχ.

2. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 540.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 298.500 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000 χ
40% =124. 000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 230.000 = 230.000 χ 5% = 11.500, σύνολο
124.000+11.500=135.500. Φορολογητέο 540.000 – 135.500 = 404.500). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι
63.640 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για το
ο
πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολ ο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι . 44.340 δρχ.

3. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 840.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 689.500 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000 χ
40% =124. 000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 530.000 = 530.000 χ 5% = 26.500, σύνολο
124.000+26.500=150.500. Φορολογητέο 840.000 – 150.500 = 689.500). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι
162.760 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για
ο
το πρώτο παιδί 6. 500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι . 143.460

δρχ.
4. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 1.080.000 δρχ και φορολογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 298.500 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000 χ
40% =124. 000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 640.000 = 640.000 χ 5% = 32.000, σύνολο

8

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

124.000+32.000=156.000. Φορολογητέο 1.080.000 – 156.000 = 924.000). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι
263.310 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για
ο
το πρώτο παιδί 6. 500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι . 244.010

δρχ.
5. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 2.660.000 δρχ το φορολογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 2.504.000 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000 χ
40% =124. 000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 640.000 = 640.000 χ 5% = 32.000, σύνολο
124.000+32.000=156.000. Φορολογητέο 2.660.000 – 156.000 = 2.504.000). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι
1.085. 950 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για
ο
το πρώτο παιδί 6. 500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι . 1.066.650

δρχ.
6.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 5.320.000 δρχ το φορολογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 5.164.000 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000 χ
40% =124. 000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 640.000 = 640.000 χ 5% = 32.000, σύνολο 124.000 +
32.000=156.000. Φορολογητέο 5.320.000 – 156.000 = 5.164.000). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι 2.624.830
δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για το πρώτο
ο
παιδί 6.500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι 2.605.530 δρχ.

7.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 10.640.000 δρχ το φορολ ογητέο εισόδημα μετά τις
μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 10.484.000 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις 310.000 = 310.000
χ 40% =124.000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 640. 000 = 640.000 χ 5% = 32.000, σύνολο 124.000 +
32.000=156.000. Φορολογητέο 10.640.000 – 156.000 = 10.484.000). Ο Φ όρος που προκύπτει είναι
5.816. 830 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για
ο
το πρώτο παιδί 6. 500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι 5.797.530
δρχ.

Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 21.350.000 δρχ. και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 9.912.720 δρχ ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 46,4%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 54,48% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 10.640.000-5. 797.530= 4.842.470
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 48, 97% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 5.320.0002.605. 530= 2.714.470
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 40,10% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
2.660. 000-1.066.650=1.593.350
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 22.59% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση του φόρου είναι
1.080. 000-244.010=1.079.756
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 17.07% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
840.000-143.460=696.540
Για την περίπτωση 2 το ποσοστό του φόρου είναι 8,21% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
540.000-44.340= 495.660
Για την περίπτωση 1 το ποσοστό του φόρου είναι 4,15% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
270.000-11.200= 258.800

9

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

1989
Το 1989 περικόπτονται 10 ολόκληρα κλιμάκια και η κλίμακα φορολόγ ησης των φυσικ ών προσώπων ήτα ν η
εξής:

Κλιμάκιο
Εισοδήματος

Φ ορολογικός
Συντελεστής
(%)

Φ όρος
Κλιμακίου

300.000

18

400.000

Σύνολο
Εισοδήματος

Φ όρου

54.000

300.000

54.000

21

84.000

700.000

138.000

400.000

24

96.000

1.100. 000

234.000

400.000

28

112.000

1.500. 000

346.000

500.000

33

155.000

2.000. 000

511.000

500.000

38

190.000

2.500. 000

701.000

900.000

43

387.000

3.400. 000

1.080. 000

1.300. 000

49

637.000

4.700. 000

1.725. 000

Υπερβάλλον

50

Εκπτώσεις στο εισόδημα και αφορολόγητα ποσά.
Με το νόμο 1828/1989 που ο υπολογισμός των εκπτώσεων από το εισόδημα και τα αφορολόγητα ποσά όπως
παρακάτω: «Το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 8. Πρόσωπα που βαρύνουν τους
φορολογουμένους και αφορολόγητα ποσά
1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα
β) τα ανήλικα άγαμα τέκνα,
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του
εξωτερικού και εκείνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους
και παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα,
δ) τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον
παρουσιάζουν αναπηρία 67% (εξήντα εφτά τα εκατό) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή
φυσική αναπηρία,
στ) οι ανιόντες και των δύο συζύγων,
ζ) οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή
τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφ΄ όσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%)
και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία,
η) οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό
οποιουδήποτε από τους συζύγους.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως η της προηγούμενης θεωρείται ότι
βαρύνουν το φορολογούμενο εφ΄ όσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και
απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) δραχμών ή το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών αν αυτά
παρουσιάζουν αναπηρία 67% (εξήντα εφτά τα εκατό) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή
φυσική αναπηρία. Τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή
της παραγράφου αυτής.
3. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά. χωρίς δικαιολογητικά, του φορολογουμένου και των
προσώπων που τον βαρύνουν κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για το φορολογούμενο, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές. Το ποσό αυτό
περιορίζεται στο ύψος του συνολικού καθαρού φορολογούμενου εισοδήματος του, όχι όμως
κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, όταν το εισόδημα αυτό είναι μικρότερο από
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.
β) Για τον ή τη σύζυγο, που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα, εκατό χιλιάδες (100.000)

10

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

δραχμές.
γ) Για το πρώτο και δεύτερο τέκνο από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, για το τρίτο
τέκνο εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχμές, για το τέταρτο τέκνο διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (250.000) δραχμές, για το πέμπτο τέκνο και για καθένα μετά το πέμπτο από
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.
δ) Για κάθε τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία σαράντα χιλιάδες (40.000)
δραχμές.
ε) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.
4. Τα αφορολόγητα ποσά της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται με 300.000 δρχ.
(τριακόσιες χιλιάδες δραχμές), για καθένα πρόσωπο που παρουσιάζει αναπηρία εξήντα εφτά
τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία και για τους
τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία.
Στο αφορολόγητο αυτό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών προκειμένου για
φορολογούμενους τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην
οικεία νομαρχία και για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%)
και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, εφ΄ όσον αποκτούν εισόδημα από
την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης, από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς
και από αμοιβές από παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος. ΄Οταν το
συνολικό καθαρό εισόδημα από τις πηγές αυτές είναι μικρότερο από τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) δραχμές, τότε το αφορολόγητο αυτό ποσό μειώνεται κατά το ποσό της διαφοράς
μεταξύ των τριακοσίων διλιάδων (300.000) δραχμών και του ποσού του συνολικού αυτού
εισοδήματος.
5. Στους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα των ακόλουθων κατηγοριών παρέχεται
πρόσθετο αφορολόγητο ποσό χωρίς δικαιολογητικά, ως εξής:
α) Για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, αφορολόγητο ποσό ίσο με το
ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος οκτακοσίων χιλιάδων
(800.000) δραχμών. Κατ΄ εξαίρεση το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης ορίζεται σε
ποσό ίσο με το:
αα. Ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος οκτακοσίων
χιλιάδων (800.000) δραχμών από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που αποκτούν μισθωτοί
γενικά, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για έξι (6) τουλάχιστον μήνες μέσα
στο έτος που απέκτησαν το εισόδημα αυτό καθώς και συνταξιούχοι, οι οποίοι κατοικούν
μόνιμα για ολόκληρο το έτος στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χίου, Λέσβου, Σάμου
και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς,
Φλώρινας. Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους
είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή. Αν κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά
τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, δικαίωμα
του αφορολόγητου αυτού ποσού έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτή ή
το χωριό.
ββ. Ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) δραχμών από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του
επαγγέλματος τους οι συντάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, της
Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων, της Ένωσης
Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας -Εύβοιας και της Ένωσης
Συντακτών Περιοδικού Τύπου, καθώς και οι δημοσιογράφοι που έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ως
δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για 5 (πέντε) τουλάχιστο, συνεχή έτη και ο
χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι εργάζονται στις
εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
ειδήσεων, στη Γενική γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των
κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, οι
ηθοποιοί, καθώς και οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης.
Το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να είναι συνολικά ανώτερο
από το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δραχμών κατά φορολογούμενο. β) Για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού καθαρού
εισοδήματος 400.000 δρχ. (τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών) για όσους ασχολούνται προσωπικά
ή με τα μέλη της οικογένειας τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
έστω κι αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες. Για τις γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες
λειτουργούν με μορφή προσωπικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινοπραξίας,
δικαίωμα για το παραπάνω αφορολόγητο ποσό έχει καθένας από τους εταίρους ή τα μέλη της
κοινοπραξίας, εφ΄ όσον ασχολείται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτήν το αφορολόγητο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τις
οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές συνολικά για όλα τα μέλη της εταιρίας ή

11

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

κοινοπραξίας. Αν τα μέλη της εταιρίας ή κοινοπραξίας δικαιούνται, συνολικά, μεγαλύτερο
αφορολόγητο ποσό, τούτο περιορίζεται ανάλογα.
γ) Για τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που διανέμονται με τη μορφή μερίσματος σε
μέλη αγροτικού συνεταιρισμού με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών, την παραγωγή
αλιευτικών και μελισσοκομικών προϊόντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών
εκτάσεων, καθώς και τη λειτουργία κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών ή σηροτροφικών
εκμεταλλεύσεων, αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού μερίσματος τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)
δραχμών για τα τακτικά μέλη του συνεταιρισμού, τα οποία απασχολούνται αυτοπροσώπως,
επαγγελματικά και αποκλειστικά με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες του συνεταιρισμού και
μέχρι ποσού μερίσματος 100.000 (εκατό χιλιάδων) δραχμών για τα λοιπά μέλη του
συνεταιρισμού.
Άρθρο 3
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου αποτελεί το φορολογούμενο εισόδημα
του το οποίο υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Παραλείπεται …. Βλέπε παραπάνω
Τα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου αυτής τιμαριθμοποιούνται κάθε έτος,
σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την τιμαριθμοποίηση τα ποσά των
κλιμακίων στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα.
2. Το ποσό του φόρου, που κατά την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει για το
συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου, μειώνεται με το φόρο που με βάση την ίδια
κλίμακα προκύπτει για το συνολικό αφορολόγητο ποσό αυτού, το οποίο προσδιορίζεται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 8. Το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό
καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό ποσό, αυτό
δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται.»
Την περίοδο 1989 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο ετήσιο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 862.900 δρχ.
1.

Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 862.900 δρχ με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 176.880 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά
τις αφαιρέσεις των ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300. 000
ο
για σύζυγο 100.000, για το πρώτο παιδί 100. 000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που
είναι με βάση την κλίμακα 117.000.) είναι . 59.880 δρχ. (176.880-117.000)

2.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 1.060.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 224.400 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 107.400 δρχ. (224.400-117.000)

3.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 1.400.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 318.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 201.000 δρχ. (318.000-117.000)

4.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 1.900.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 478.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 361.000 δρχ. (478.000-117.000)

12

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

5.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 2.800.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 830.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 713.000 δρχ. (830.000-117.000)

6.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 5.600.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 2.175.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 2.058.000 δρχ. (2.175.000-117.000)

7. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 11.200.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 4.975.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο
ο
100.000, για το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση
την κλίμακα 117.000.) είναι . 4.858.000 δρχ. (4.975.000-117.000)
Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 24.822.900 δρχ. και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 8.358.280 δρχ ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 33,67%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 42,93% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 11.200.000-4. 858.000= 6.342.000
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 36, 75% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 5.600.0002.058. 000= 3.542.000
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 25,46% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
2.800. 000-713.000=2.087.000
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 19.00% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση του φόρου είναι
1.900. 000-361.000=1.539.000
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 14,35% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
1.400. 000-201.000=1.199.000
Για την περίπτωση 2 το ποσοστό του φόρου είναι 10,13% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
1.060. 000-107.400=952.600
Για την περίπτωση 1 το ποσοστό του φόρου είναι 6,93% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
862.900-59.880= 803.020

1994
Το 1994 περικόπτονται ακόμη 5 ολόκληρα κλιμάκια και η κλίμακα φορολόγ ησης των φυσικ ών προσώπων
μένει με 5 που ήτα ν η εξής:
Κλιμάκιο
Εισοδήματος
1.000. 000

φορολογικός
συντελεστής

φόρος
κλιμακίου
0

0

13

Σύνολο
εισοδήματος
1.000. 000

Σύνολο
φόρου
0

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

1.500. 000

5

75.000

2.500. 000

75.000

1.500. 000

15

225.000

4.000. 000

300.000

3.000. 000

30

900.000

7.000. 000

1.200. 000

8.000. 000

40

3.200. 000

15.000.000

4.400. 000

Υπερβάλλον

45

Εκπτώσεις στο εισόδημα και αφορολόγητα ποσά.
Με το νόμο 2238/1994 υπολογισμός των εκπτώσεων από το εισόδημα και τα αφορολόγητα ποσά διαμορφώθηκα ν
όπως πα ρακάτω: « Αρθρο 9 - Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
1. Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των ποσών των μειώσεων και των δαπανών
από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη
κλίμακα:
Παραλείπεται ….βλέπε παραπάνω
Ειδικά για φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του πρώτου
κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο
εισόδημα του, αυξάνεται κατά, 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) δραχμές με ισόποση μείωση
του ποσού του δεύτερου κλιμακίου. Το πρόσθετο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από το συνολικό ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται.
2. Για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, το ποσό φόρου που προκύπτει με βάση την
πιο πάνω κλίμακα μειώνεται ως εξής:
α) είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για καθένα τέκνο του, όταν έχει μέχρι δύο (2) τέκνα
που τον βαρύνουν.
β) τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για καθένα,τέκνο του όταν έχει τρία (3) τέκνα που
τον βαρύνουν.
γ) σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για καθένα τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα
και,πάνω που τον βαρύνουν.
Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει
υπηρεσίες, ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το
εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χίου, Λέσβου, Σάμου και Δωδεκανήσου,
καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας. Ιωαννίνων. Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης
Σερρών, Κιλκίς και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20)
χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά μειώσεως του φόρου προσαυξάνονται
με δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει, για το φορολογούμενο, ποσό φόρου ή αυτό
είναι μικρότερο του συνολικού ποσού των ανωτέρω μειώσεων, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων
ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη
φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Εάν το συνολικό ποσό των ανωτέρω μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος
προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για το φορολογούμενο και τη σύζυγο του, η
διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε και συμψηφίζεται..
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις ανωτέρω μειώσεις, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο
συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.»
Την περίοδο 1994 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 1.669.560 δρχ.

1. Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 1.669.560 δρχ με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 18.478 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά
ο
τις αφαιρέσεις των ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20. 000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο
40.000 δρχ αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 0 δρχ.

14

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

2. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 2.060.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 38.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 0 δρχ.

3. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 2.600.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 75.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 35.000 δρχ.

4. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 3.600.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 225.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 185.000 δρχ.

5. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 5.200.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 645.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 605.000 δρχ.

6. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 10.000.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 2.385.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 2.345.000 δρχ.

7. Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα 20.000.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 6.635.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ο
ποσών φόρου που είναι για το πρώτο παιδί 20.000 και για το 2 παιδί 20.000, σύνολο 40.000 δρχ
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 6.530.000 δρχ.
Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 45.129.560 δρχ. και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 9.700.000 δρχ ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 21.49%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 32,65% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 20.000.000-6. 530.000= 13.470.000
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 23,45% . Το καθα ρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
10.000.000-2.345.000=7.655.000
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 11,63 % . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
5.200. 000-605.000=4.595.000
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 5,13 % . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
3.600. 000-185.000=3.415.000
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 1,35 % . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
2.600. 000-35.000=2.565.000

2001

15

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Το 2001 η κλίμακα φορολόγησης των φυσικ ών προσώπων είναι σε ευρώ και ήτα ν η εξής:
Κλιμάκιο
Εισοδήματος

φορολογικός
συντελεστής

6.163

0

2.200

φόρος
κλιμακίου

Σύνολο
εισοδήματος

Σύνολο
φόρου

0

6.163

0

5

110

8.363

110

5.000

15

750

13.363

860

10.000

30

3.000

23.363

3.860

26.670

40

10.668

50.033

14.528

Υπερβάλλον

42,5

Εκπτώσεις στο εισόδημα και αφορολόγητα ποσά.
Με το νόμο 2238/1994 υπολογισμός των εκπτώσεων από το εισόδημα και τα αφορολόγητα ποσά διαμορφώθηκα ν
όπως πα ρακάτω: « Άρθρο 9 - Υπολογισμός και καταβολή του φόρου.
1. Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των ποσών των μειώσεων και των δαπανών
από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη
κλίμακα:
Παραλείπεται ….βλέπε παραπάνω
Ειδικά για φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του πρώτου
κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο
εισόδημα του, αυξάνεται κατά, οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ με ισόποση μείωση του ποσού
του δεύτερου κλιμακίου. Το πρόσθετο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
συνολικό ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται.
2. Για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, το ποσό φόρου που προκύπτει με βάση την
πιο πάνω κλίμακα μειώνεται ως εξής:
α) Ενενήντα (90) ευρώ, όταν έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
β) Εκατόν πέντε (105) ευρώ, για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον
βαρύνουν.
γ) Διακόσια πέντε (205) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον
βαρύνουν,
δ) Διακόσια σαράντα (240) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον
βαρύνουν.
Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά
τριάντα (30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του
αριθμού των τέκνων.»
Την περίοδο 2001 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 8.316.63 €

1. Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 8.316,63 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 63,68 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις
ο
αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210, 00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι . 0 €.

2. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 11.300,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 506,55 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις
ο
αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210, 00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 296,55 €.

16

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

3. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 14.300,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 1097,1 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις
ο
αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210, 00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 887,1 € .

4. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.300,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 2297,1 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις
ο
αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210, 00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 2087,1 €.

5. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 26.300,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 4990,8 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις
ο
αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210, 00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 4780,80 €.

6. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 50.000,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 14.484, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά
ο
τις αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210,00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 14.274,00 €.

7. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 90.033,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 31.484, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά
ο
τις αφαιρέσεις των ποσών φόρου που για το πρώτο παιδί 105,00 και για το 2 παιδί 105,00 σύνολο 210,00
αφαιρούμενος φόρος.) είναι 31.274,00 €.

Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 218.549,63 € . και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 53.599,55 € ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 24,52%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 34,74% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 9 0.033,00-31. 274,00= 58.759,00
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 28, 55% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 5 0.000,0014.274,00= 35.726,00
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 18,18% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
26.300,00-4.780,80=21.519,20
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 11,40% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση του φόρου είναι
18.300,00-2.087,10=16.212,90
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 6,20% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
14.300,00-887,10=13.412,90
Για την περίπτωση 2 το ποσοστό του φόρου είναι 2,62% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
11.300,00-296,55=11.003,45

2003
Το 2003 με τροποποίηση στις 24/12/2002 η κλίμακα φορολ όγησης των φυσικ ών προσώπων περικόπτει κι άλλα
κλιμάκια ενώ εισάγει ξεχωριστή κλίμακα για τους επιτηδευματίες και διαμορφώθηκε ως εξής:

17

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο
Φορολογικός
Φόρος
Εισοδήματος
Συντελεστής
Κλιμακίου
(ευρώ)
%
(ευρώ)
10.000
3.400
10.000
Υπερβάλλον

0
15
30
40

0
510
3.000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο
Φορολογικός
Φόρος
Εισοδήματος
Συντελεστής
Κλιμακίου
(ευρώ)
%
(ευρώ)
8.400
5.000
10.000
Υπερβάλλον

0
15
30
40

0
750
3.000

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
10.000
13.400
23.400

Φόρου
(ευρώ)
0
510
3.510

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
8.400
13.400
23.400

Φόρου
(ευρώ)
0
750
3.750

«Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περιλαμβάνεται και εισόδημα από άλλη
πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ του πρώτου
κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της
κλίμακας (β), περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται, εφόσον το
ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μικρότερο από το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό.
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της παραγράφου 1
αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει,
κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για
καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν
αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο
ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η
διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.»

Την περίοδο 2003 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 8.665.86 €

1. Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 8.665,86 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 0 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 0 €.

2. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 11.600,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 0 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 0 €.

3. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 14.800,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 630,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι .
630,00 €.

4. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 19.000,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 1.890,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι .
1.890,00 €.

18

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

5. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 27.300,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 4770,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι .
4.770,00 €.

6. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 52.000,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 14.650, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι .
14.650,00 €.

7. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 93.600,00 € με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 31.290, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι .
31.290,00 €.
Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 226.965,86 € . και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 53.230,00 € ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 23,45%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 33,43% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 93.600,00 -31. 290,00= 62.310,00
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 28, 17% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 56.000,0014.650,00= 41.350,00
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 17,47% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
27.300,00-4.770,00=22.530,00
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 9,95% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
19.000,00-1.890,00=17.110,00
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 4,25% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
14.800,00-630,00=14.170,00

2013 - 2015
Το 2013 - 2015 η κλίμακα φορολόγησης των φυσικ ών προσώπων διαμορφώθηκε ως εξής:
Κλιμάκιο
εισοδήματος
(ευρώ)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ ΩΝ
Φ ορολογικός
Φ όρος κλιμακίου
συντελεστής %
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Φ όρου (ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

β) Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ΄ της παρούσας πα ραγράφου
και ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ευρώ)
50.000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Φ ορολογικός
Φ όρος
συντελεστής %
κλιμακίου(ευρώ)

26%

13.000

19

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Φ όρου (ευρώ)

50.000

13.000

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Υπερβάλλον

33%

«2. Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της
παραγράφου 1 μειώνεται:
α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό
(2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό
(2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της
περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. Προκειμένου να
διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να
προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων
Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και
λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους
βαρύνουν. Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις
ομάδες 1, 2, 3, 4 (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας), 5, 7
(μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας,
ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος), 9
(εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης), 10 (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων
και ξένων γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης), όπως ορίζονται στη σχετική
ταξινόμηση για το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε καμία περίπτωση δεν
περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη
διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούμενου και φορολογούμενου με την κλίμακα της
παραγράφου αυτής ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν
απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ. Οι δαπάνες που
έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη
δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους
ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου αυτής
ατομικό εισόδημα.
Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο
φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με
ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού
αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης
προσκόμισης αποδείξεων οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47
του ΚΦΕ , όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι
φυλακισμένοι.»
ου

ου

Επιπλέον έχουμε την κατάργηση των συμβάσεων και την μείωση μισθών, με επιπλέον περικοπή του 13 & 14
μισθού για το δημόσιο. Αυτό όμως ίσχυσε για τα μεσαία και μικρά εισοδήματα. Έτσι λοιπόν θα υπολογίσουμε τον
κατώτατο μισθό με 22% μείωση και τα 2 ανώτερα εισοδήματα τους παραδείγματος, θα τα αφήσουμε όπως έχουν παρ’
ότι στην πραγ ματικότητα μπορεί να παρουσιάζουν αύξηση. Στα μεσαία εισοδήματα θα υπολογίσουμε και την αφαίρεση
ενός μισθού.
Την περίοδο 2013 - 2015 με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο χωρίς επιδόματα και τριετίες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το
ετήσιο κατώτατο μέσο εισόδημα των μισθωτών ήταν: 6.759,37 €
Έτσι λοιπόν για ένα μισθωτό πα ντρεμένο με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 6.759,37 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 1.487, 06 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 0 €.
Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 9.248,00 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 2.034, 56 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 0 €.

20

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 12.000 € με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 2.640,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 540,00 €. (2.640,00-2. 100, 00)
Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 17.000,00 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 3.740, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 1.640,00 €.
(3.740,00-2.100,00)
Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000,00 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 6.460, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 4.760,00 €.
(6.460,00-1.700,00)
Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 56.000,00 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 16.820,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 16.820,00 €.
Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 94.000,00 € με βάση την φορολογική
κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 32.780,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 32.780,00 €.
Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των φυσικ ών προσώπων ήτα ν το άθροισμα των 7 παραπά νω παραδειγμάτων,
δηλαδή 223.007,37 € . και ο φόρος γι αυτά τα εισοδήματα επίσης το άθροισμα, δηλ. 56.540,00 € ο μέσος
συντελεστής φορολόγησης είναι 25,35%
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα είναι για την τελευταία περίπτωση 7 του παραδείγματος είναι 34,87% . Το
καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 9 4.000,00-32. 780,00= 61.220,00
Για την προτελευταία περίπτωση 6 είναι 30, 04% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι 56.000,0016.820,00= 39.180,00
Για την περίπτωση 5 το ποσοστό του φόρου είναι 17,00% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
28.000,00-4.760,00=23.240,00
Για την περίπτωση 4 το ποσοστό του φόρου είναι 9,65% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
17.000,00-1.640,00=15.360,00
Για την περίπτωση 3 το ποσοστό του φόρου είναι 4,50% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου είναι
12.000,00-540,00=11.460,00

Ας δοκιμάσουμε να φορολογήσουμε τα εισοδήματα της τελευταίας περίπτωσης (7) προσαυξημένα 100% ,
200%, 300% και 500% Για το 1975-1980, το 1983, το 1989, το 2003 και το 2015.
1975-1980
Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα (8.332. 000 χ 2) = 16.664.000 δρχ και φορολογητέο
εισόδημα μετά τις α φαιρέσεις 16.614.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 9.494. 830 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 57,15% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 16.614.000-9.494.830= 7.119.170
7.

21

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 200% το εισόδημα (8.332.000 χ 3) = 24.996.000 δρχ και φορολογ ητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 24.946.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 14.494.030 δρχ
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 57,98% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 24.996.000-14.494.030= 10.501.970
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 300% το εισόδημα (8.332.000 χ 4) = 33.328.000 δρχ και φορολογ ητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 33.278.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 19.463.230 δρχ
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 58,48% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 33.328.000 -19. 463. 230= 13.864.770
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 500% το εισόδημα (8.332.000 χ 6) = 49.992.000 δρχ και φορολογ ητέο εισόδημα μετά τις
αφαιρέσεις 49.942.000 δρχ θα πλήρωνε φόρο 29.461.630 δρχ
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 58,93% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 49.992.000-29.461.630= 20.530.370

1983
7.

Φορολογούμενος με σύζυγ ο και 2 παιδιά, με εισόδημα (10.640.000 x 2) = 21.280.000 δρχ το φορολογητέο
εισόδημα μετά τις μειώσεις από το συνολικό εισόδημα θα ήταν 21.124. 000 δρχ. (έκπτωση 40% μέχρι τις
310.000 = 310.000 χ 40% =124.000 + έκπτωση 5% στο υπόλοιπο των 640.000 = 640.000 χ 5% = 32.000,
σύνολο 124.000 + 32.000=156.000. Φορολογητέο 21. 280. 000 – 156.000 = 21.124. 000). Ο Φ όρος που
προκύπτει είναι 12.200.830 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου
ο
για σύζυγο 4.800, για το πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί 8.000, σύνολο 19.300 δρχ έκπτωση από τον
φόρο) είναι 12.181.530 δρχ.

Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 57,24% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 21.280.000-12.181.530= 9.098.470
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 200% το εισόδημα (10.640.000 χ 3) = 31.920.000 δρχ και φορολ ογητέο εισόδημα μετά
τις αφαιρέσεις 31.764.000 δρχ Ο Φ όρος που προκύπτει είναι 18.584.830 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα
ο
πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για το πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί
8.000, σύνολ ο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι 18.565.530 δρχ .
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 58,16% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 31.920.000-18.565.530= 13.354.470 δρχ.
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 300% το εισόδημα (10.640.000 χ 4) = 42.560.000 δρχ και φορολ ογητέο εισόδημα μετά
τις αφαιρέσεις 42.404.000 δρχ Ο Φ όρος που προκύπτει είναι 24.968.830 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα
ο
πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για το πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί
8.000, σύνολ ο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι 24.949.530 δρχ .
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 58,62% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 42.560.000 -24. 949. 530= 17.610.470
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 500% το εισόδημα (10.640.000 χ 6) = 63.840.000 δρχ και φορολ ογητέο εισόδημα μετά
τις αφαιρέσεις 63.684.000 δρχ Ο Φ όρος που προκύπτει είναι 37.643.230 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα
ο
πληρώσει (μετά τις απαλλαγές ποσών φόρου για σύζυγο 4.800, για το πρώτο παιδί 6.500 και για το 2 παιδί
8.000, σύνολ ο 19.300 δρχ έκπτωση από τον φόρο) είναι 37.623.930 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 58,93% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 63.840.000-37.623.930= 26.216.070
1989

22

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

7. Φορολογούμενος με σύζυγο και 2 παιδιά, με εισόδημα (11.200.000 x 2) = 22.400.000 δρχ με βάση την
φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 10.575. 000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά
τις αφαιρέσεις των ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300. 000 για
ο
σύζυγο 100.000, για το πρώτο παιδί 100. 000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με
βάση την κλίμακα 117.000.) είναι . 10.458.000 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 46.69% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 22.400.000-10.458.000= 11.942.000
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 200% το εισόδημα (11.200.000 χ 3) = 33.600.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 16.175.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο 100.000, για
ο
το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση την κλίμακα
117.000.) είναι . 16.058.000 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 47.79% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 33.600.000-16.058.000= 17.542.000
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 300% το εισόδημα (11.200.000 χ 4) = 44.800.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 21.775.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο 100.000, για
ο
το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση την κλίμακα
117.000.) είναι . 21.658.000 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 48,34% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 44.800.000-21.658.000= 23.142.000
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 500% το εισόδημα (11.200.000 χ 6) = 67.200.000 δρχ με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 32.975.000 δρχ. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει (μετά τις αφαιρέσεις των
ποσών φόρου που α ντιστοιχούν στα αφορολόγητα ποσά για τον φορολογούμενο 300.000 για σύζυγο 100.000, για
ο
το πρώτο παιδί 100.000 και για το 2 παιδί 100.000, σύνολο 600.000 δρχ και που είναι με βάση την κλίμακα
117.000.) είναι . 32.858.000 δρχ.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 48,90% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 67.200.000-32.858.000= 34.342.000
2003

7. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα (93. 600,00 x 2) = 187.200,00€ με
βάση την φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 52.090,00 €. Ο τελικός φόρος που θα
πληρώσει είναι . 52.090,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 27,83% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 187.200,00-52.090,00= 135.110
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 200% το εισόδημα (93.600,00 χ 3) = 280.800,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 89.530,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 89.530,00 € .
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 31,88% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 280.800,00-89.530,00= 191.270,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 300% το εισόδημα (93.600,00 χ 4) = 374.400,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 126.970,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 126.970,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 33,91% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 374.400,00-126.970,00= 247. 430, 00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 500% το εισόδημα (93.600,00 χ 6) = 561.600,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 201.850,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 201.850,00 €.

23

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 35,94% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 561.600,00-201.850,00= 359. 750, 00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 1100% το εισόδημα (93.600,00 χ 12) = 1.123.200,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 426. 490, 00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 426.490,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 37,97% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 1.123.200,00-426.490,00= 696.710,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 3500% το εισόδημα (93.600,00 χ 36) = 3.369.600,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα
ο φόρος που προκύπτει είναι 1.325.050,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 1.325.050,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 39,32% . Το καθαρό εισόδημα μετά την α φαίρεση
του φόρου είναι 3.369.600,00-1. 325. 050, 00= 2.044.550,00

2015
7. Φορολογούμενος μισθωτός πα ντρεμένος με 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα (94. 000,00 χ 2) = 188.000,00 € με
βάση την φορολογική κλίμακα ο φόρος που προκύπτει είναι 72.260,00 €. Ο τελικός φόρος που θα
πληρώσει είναι . 72.260,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 38,43% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 188.000,00-72.260,00= 115.740
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 200% το εισόδημα (94.000,00 χ 3) = 282.000,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 111.740,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 111.740,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 39,62% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 282.000,00-111.740, 00= 170.260,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 300% το εισόδημα (94.000,00 χ 4) = 376.000,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 151.220,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 151.220,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 40,22% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 376.000,00-151.220, 00= 224.780,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 500% το εισόδημα (94.000,00 χ 6) = 564.000,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 230.180,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 230.180,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 40,81% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 564.000,00-230.180, 00= 333.820,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 1100% το εισόδημα (94.000,00 χ 12) = 1.128.000,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 467.060,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 467.060,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 41,41% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 1. 128. 000, 00-467.060,00= 660.940,00
Α ν τώρα αυξήσουμε κατά 3500% το εισόδημα (94.000,00 χ 36) = 3.384.000,00 € με βάση την φορολογική κλίμακα ο
φόρος που προκύπτει είναι 1.414.580,00 €. Ο τελικός φόρος που θα πληρώσει είναι . 1.414.580,00 €.
Το Ποσοστό του φόρου στο εισόδημα του παραδείγματος είναι 41,80% . Το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του
φόρου είναι 3. 384. 000, 00-1.414.580,00= 1.969.420

24

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Σύγκριση του Υψηλότερου, μικρομεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος Διαχρονικά

Έστω ότι το κατώτερος ετήσιος μισθός 8.316.63 € του 2001 είναι το κατώτερο εισόδημα για όλες τις περιόδους και τα
18.000,00 το μέσο ετήσιο εισόδημα της πλειοψηφίας των εργαζομένων που εξετάζουμε και τα 2.100.000,00 € το
υψηλότερο ετήσιο εισόδημα.
Τα φορολογούμε με βάση τις κλίμακες όλ ων των περιόδων που εξετάζουμε. Έτσι έχουμε για την περίπτωση
μισθωτού με σύζυγο και 2 παιδιά την εξής φορολόγηση:
Για την περίοδο 1975 – 1981:
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.316,63 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 2.833.891,60 δρχ . Ο κατώτερος ετήσιος μισθός
αυτής της περιόδου ήτα ν το 1981, 176.148,00 δρχ. δηλαδή υποδεκαεξαπλάσιος του 2001. Άρα τα κλιμάκια θα
είναι προσα ρμοσμένα πολλαπλασιασμένα με 16. Με βάση την προσα ρμοσμένη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο
106.928,07δ δρχ ή 313,80 €. Πραγματικός συντελεστής φορολόγησης 3,77%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 6.133.500,00 δρχ . Με βάση την
προσα ρμοσμένη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 926.450,00δρχ ή 2718,86 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 15,10%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 715.575.000,00 δρχ. θα πλήρωνε φόρο
423.615.400,00 δρχ δηλαδή 1.243.185,33 € . Πραγματικός συντελεστής φορολόγησης 59,20%

Για την περίοδο 1983:
1.

Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 1983, 344.211,00 δρχ. δηλαδή υποοκταπλάσιος του
2001. Άρα τα κλιμάκια θα είναι προσαρμοσμένα πολλαπλασιασμένα με 8 . Με βάση την προσαρμοσμένη
κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 6.133.500,00 δρχ . Με βάση την
προσα ρμοσμένη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 1.232.730,00 δρχ ή 2. 375,73 €. . Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 13,20%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 715.575.000,00 δρχ. Μετά τις μειώσεις θα
πλήρωνε φόρο 424.123.700,00 δρχ δηλαδή 1.244.677,04 € . Πραγματικός συντελεστής φορολόγησης
59,27%

Για την περίοδο 1989:
1.

Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 1989, 862.900 δρχ. δηλαδή υποτριπλάσιος του
2001. Άρα τα κλιμάκια θα είναι προσαρμοσμένα πολλαπλασιασμένα με 3 . Με βάση την προσαρμοσμένη
κλίμακα το ποσό των 2.833.891,60 δρχ . θα πλήρωνε φόρο 239.133.98 δρχ δηλ. 701,79 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 1,20%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 6.133.500,00 δρχ . Με βάση την
προσα ρμοσμένη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 809.530,00 δρχ ή 3.617,70 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 20,10%

25

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 715.575.000,00 δρχ. Μετά τις μειώσεις θα
πλήρωνε φόρο 355.912.500,00 δρχ δηλαδή 1.044.497,43 € . Πραγματικός συντελεστής φορολόγησης
51,31%

Για την περίοδο 1994:
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.316,63 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 2.833.891,60 δρχ . Ο κατώτερος ετήσιος μισθός
αυτής της περιόδου ήτα ν το 1994, 1.669.560,00 δρχ. δηλαδή 1,7 του 2001. Άρα τα κλιμάκια θα είναι
προσα ρμοσμένα πολλαπλασιασμένα με 1,7 . Με βάση την προσαρμοσμένη κλίμακα το ποσό των
2.833. 891,60 δρχ . θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 6.133.500,00 δρχ . Με βάση την
προσα ρμοσμένη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 316.525,00 δρχ ή 928,91 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 5,16%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 € μετατρέψιμο σε δρχ. είναι 715.575.000,00 δρχ. Μετά τις μειώσεις θα
πλήρωνε φόρο 310.465.750,00 δρχ δηλαδή 911.124,72 €. Πραγματικός συντελεστής φορολόγησης
43,39%

Για την περίοδο 2001:
1.

Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 2001, 8.316,63 €. Με βάση την κλίμακα το ποσό των
8.316, 63 €. θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 2.041,10 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 11,40%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 871.025.97 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 41,48%

Για την περίοδο 2003:
1.

Με βάση την κλίμακα το ποσό των 8.316,63 €. θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 1.080,10 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 6,00%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 829.840,00 € Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 39,52%

Για την περίοδο 2009:
1.

Με βάση την κλίμακα το ποσό των 8.316,63 €. θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 1.000,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 5,56%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 30.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 4.000,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 13,33%

26

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 859.750,00 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 40,94%

Για την περίοδο 2010:
1.

Με βάση την κλίμακα το ποσό των 8.316,63 €. θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 840, 00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 4,67%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 30.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 3.940,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 13,13%

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 931.060,00 €. Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 44,34%

Για την περίοδο 2012:
1.

Με βάση την κλίμακα το ποσό των 8.316,63 €. θα πλήρωνε φόρο 331, 66 € . Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 3,99%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 1.920,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 10,67%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 30.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 5.320,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 17,73%

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 932.420,00 € Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 44,40%

Για την περίοδο 2013 - 2015:
1.

Με βάση την κλίμακα το ποσό των 8.316,63 €. θα πλήρωνε φόρο 0 δρχ δηλ. 0 €.

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 1.860,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 10,33%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 30.000,00 € με βάση την κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 7.100,00 €. Πραγματικός
συντελεστής φορολόγησης 23,67%

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 2.100.000 €, θα πλήρωνε φόρο 892.940,00 € Πραγματικός συντελεστής
φορολόγησης 42,52%

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Στατιστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, έτους 2006.
Αναγωγή στα παραδείγματα του συνόλου των φορολογούμενων.
Για το 2006, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, ο αριθμός των φορολογουμένων και τα ποσά του φόρου ήτα ν για τα
παραδείγματα που εξετάζουμε, τα εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

27

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ &
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣ Α

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
8000 - 9000

341.654

2.898.841.185,00 €

142.712.883,00 €

2.908.929.392,00 €

11.759.378,00 €

1.508.775,00 €

11000-12 000

224.803

2.580.029.847,00 €

130.413.312,00 €

2.583.900.437,00 €

12.688.911,00 €

8.687.969,00 €

14000 - 15000

151.964

2.202.156.326,00 €

118.472.803,00 €

2.204.355.544,00 €

12.243.407,00 €

54.398.214,00 €

18000 - 19000

108.146

1.999.830.620,00 €

111.034.811,00 €

2.000.639.067,00 €

11.666.570,00 €

115.993.488,00 €

26000 - 28000

98.696

2.662.130.526,00 €

145.939.803,00 €

2.661.657.752,00 €

16.231.083,00 €

257.259.069,00 €

50000 - 55000

42.632

2.231.028.761,00 €

93.302.990,00 €

2.230.362.277,00 €

10.618.471,00 €

404.195.027,00 €

90000 - 95000

4.251

392.949.169,00 €

14.655.329,00 €

392.783.456,00 €

1.147.699,00 €

105.948.667,00 €

95000 - 900000

24.658

3.531.640.450,00 €

100.183.814,00 €

3.533.093.257,00 €

6.451.719,00 €

1.127.049.084,00 €

900000 και άν ω

49

82.248.559,00 €

1.878.267,00 €

81.794.281,00 €

13.770,00 €

31.969.925,00 €

Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙ Κ για το 2006, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
Για την περίοδο 1975 – 1981:
341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 41.681.788.000 δρχ (122.323.662,51 €) και θα πλήρωνα ν φόρο 0
δρχ. (0 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 0,0%
224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 49.906.266.000 δρχ (146.460.061,63 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
2.666. 163.580 δρχ. (7.824.397,88 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,34%
151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 79.325.208.000 δρχ (232.795.914,89 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
12.739.142.120 δρχ (37. 385. 596,83 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 16,06%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 112.904.424.000 δρχ (331.340.936,17 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
31.958.224.460 δρχ (93. 787. 892,77 € ). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 28,31%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 206.077.248.000 δρχ (604.775.489,36 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
82.343.059.760 δρχ (241.652.413,09 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 39,95%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 177.604.912.000 δρχ (521.217.643,43 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
86.620.976.560 δρχ (254.206.827,76 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 48,77%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 35.419.332.000 δρχ (103.945.214,97 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
19.110.923.130 δρχ (56. 084. 880,79 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 53, 96%
24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 616.450.000.000 δρχ (1. 809. 097.578,87 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
360.546.810.200 δρχ (1. 058. 097.755,54 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 58, 49%
49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.450.000.000 δρχ (7.190.022,01 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
1.451. 473.100 δρχ (4.259.642,26 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 59,24%

Μέσος φορολογικός συντελεστής 1975 - 1981 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα
των κατηγοριών που α να φέρονται 1.321.819.178.000 δρχ (3.879.146.523,84 €) , ο φόρος που α ντιστοιχεί
597.436.772.910 δρχ (1.753.299.406,93 €) και ο μέσος συντελεστής 45, 20%.

Για την περίοδο 1983:
341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 92.246.580.000 δρχ (270.716.302,27 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
3.826. 524.800 δρχ. (11.229.713,28 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 4,15%

28

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 121.393.620.000 δρχ (356.254.203,96 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
9.967. 765.020 δρχ. (29.252.428,53 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 8,21%
151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 127.649.760.000 δρχ (374.614.115,92 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
21.800.755.440 δρχ (63. 978. 739,37 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 17, 08%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 116.797.680.000 δρχ (342.766.485,69 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
26.388.705.460 δρχ (77. 443. 009,42 € ). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 22,59%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 262.531.360.000 δρχ (770.451.533,38 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
105.274.088.400 δρχ (308.948.168,45 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 40,10%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 226.802.240.000 δρχ (665.597.182,69 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
111.078.954.960 δρχ (325.983.726,96 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 48,98%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 45.230.640.000 δρχ (132.738.488,63 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
24.645.300.030 δρχ (72. 326. 632,52 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 54, 49%
24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 863.030.000.000 δρχ (2. 532. 736.610,42 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
503.356.822.740 δρχ (1. 477. 200.537,05 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 58, 32
49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 3.430.000.000 δρχ (10.066.030,81 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
2.029. 262.970 δρχ (5.955.279,53 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 59,16%
Μέσος φορολογικός συντελεστής 1983 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα των
κατηγοριών που α να φέρονται 1.859.111.880.000 δρχ (5.455.940.953,78 €) , ο φόρος που α ντιστοιχεί
808.368.179.820 δρχ (2.372.320.410,33 €) και ο μέσος συντελεστής 43, 48%.

Για την περίοδο 1989:
341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 294.813.236.600 δρχ (865.189.249,01 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
20.458.241.520 δρχ. (60.038.859,93 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 6,94%
224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 238.291.180.000 δρχ (699.313.807,78 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
24.143.842.200 δρχ. (70.855.002,79 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 10,13%
151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 212.749.600.000 δρχ (624.356.859,87 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
30.544.764.000 δρχ (89. 639. 806,31 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 14, 35%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 205.477.400.000 δρχ (603.015.113,72 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
39.040.706.000 δρχ (114.572.871,61 € ). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 19,0%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 276.348.800.000 δρχ (811.001.614,09 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
70.370.248.000 δρχ (206.515.768,16 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 25,46%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 238.739.200.000 δρχ (700.628.613,35 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
87.736.656.000 δρχ (257.481.015,41 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 36,75%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 47.611.200.000 δρχ (139.724.724,87 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
20.651.358.000 δρχ (60. 605. 599,41 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 43, 37%

29

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 1.109. 610.000.000 δρχ (3.256.375. 641, 97 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
524.598.950.000 δρχ (1. 539. 542.039,62 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 47, 28%
49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 4.410.000.000 δρχ (12.942.039,62 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
2.144. 975.000 δρχ (6.294.864,27 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 48,64%
Μέσος φορολογικός συντελεστής 1989 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα των
κατηγοριών που α να φέρονται 2.258.180.616.600 δρχ (6.627.089.116,95 €) , ο φόρος που α ντιστοιχεί
649.578.940.720 δρχ (1.906.321.175,99 €) και ο μέσος συντελεστής 28, 77%

Για την περίοδο 1994:
341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 570.411.852.240 δρχ (1.673.989.294,91 €) και θα πλήρωνα ν
φόρο 0 δρχ. (0 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 0,0%
224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 463.094.180.000 δρχ (1.359. 043. 815, 11 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
0 δρχ. (0 €). Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 0,0%
151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 395.106.400.000 δρχ (1.159.519.882,61 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
5.318. 740.000 δρχ (15.608.921,49 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 1,34%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 389.325.600.000 δρχ (1. 142. 554.952,31 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
20.007.010.000 δρχ (58. 714. 629,49 € ). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,14%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 513.219.200.000 δρχ (1. 506. 145.854,73 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
59.711.080.000 δρχ (175.234.277,33 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 11,63%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 426.320.000.000 δρχ (1. 251. 122.523,84 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
99.972.040.000 δρχ (293.388.231,84 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 23,45%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 85.020.000.000 δρχ (249.508.437,27 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
27.759.030.000 δρχ (81. 464. 504,77 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 32, 65%
24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 1.232. 900.000.000 δρχ (3.618.195. 157, 74 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
496.858.700.000 δρχ (1. 458. 132.648,57 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 40, 30%
49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 7.350.000.000 δρχ (21.570.066,03 €) και θα πλήρωνα ν φόρο
3.192. 350.000 δρχ (9.368.598,68 €). Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 43,43%
Μέσος φορολογικός συντελεστής 1994 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα των
κατηγοριών που α να φέρονται 4.082.747.232.240 δρχ (11.981.649.985 €) , ο φόρος που α ντιστοιχεί 712.818.950. 000
δρχ (2.854.173.930,08 €) και ο μέσος συντελεστής 17,46%
Για την περίοδο 2001:

341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.841.409.906,02 € και θα πλήρωνα ν φόρο 0 €
224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.540. 273. 900, 00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 66.687.809,95 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 2,63%

30

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.173.085.200,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 134.807.264,40 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 6,20%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 1.979. 071.800,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 225.711.516,60 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 11,40%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.595. 704.800,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 471.845.836,80 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 18,18%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.131. 600.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 608.529.168,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 28,55%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 382.730.283,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 132.945.774, 00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 34,74%
24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 3.205. 540.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 1.191. 079. 415, 55 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 37,16%
49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 53. 900. 000, 00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 22.567.144,78 €. Ποσοστό
φόρου επι του εισοδήματος 41,87%
Μέσος φορολογικός συντελεστής 2001 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα των
κατηγοριών που α να φέρονται 17.903.315.889,02 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί 2.854.173.930,08 € και ο μέσος
συντελεστής 15,94%

Για την περίοδο 2003:

341.654 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.960.725.732,44 € και θα πλήρωνα ν φόρο 0 €
224.803 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.607. 714. 800, 00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 0 €
151.964 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.249.067.200,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 95.737.320,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 4,26%
108.146 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.054. 774.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 204.395.940,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 9,95%
98.696 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.694. 400.800,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 470.779.920,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 17,47%
42.632 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.216. 864.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 624.558.800,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 28,17%
4.251 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 382.730.283,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 132.945.774, 00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 34,74%
24.658 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 3.698. 700.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 1.352. 244. 720, 00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 36,56%

31

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

49 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 58. 800. 000, 00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 23.267.160,00 €. Ποσοστό
φόρου επι του εισοδήματος 39,57%
Μέσος φορολογικός συντελεστής 2003 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα των
κατηγοριών που α να φέρονται 18.923.776.815,44 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί 2.903.929.634,00 € και ο μέσος
συντελεστής 15,35%

Για την περίοδο 2013 - 2015:

Με βάση τα στοιχεία του ΥΠ. ΟΙΚ. για την περίοδο 2011 - 2015, έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις ως προς τον
αριθμό των φορολογουμένων κατά κλιμάκιο εισοδήματος και στο εισόδημα των κατηγοριών που εξετάζουμε. Έτσι
λοιπόν για την περίοδο 2013 – 2015 θα πρέπει να υπολογίσουμε τον φόρο με τα στοιχεία του 2011.
Τα στοιχεία για το 2011 είναι τα εξής :
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ &
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣ Α

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

8000 - 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

144.743.624,00 €

1.864.247.294,00 €

20.784.737,00 €

3.463.620,00 €

11000 -1200 0

221.486

2.546.110.072,00 €

150.903.096,00 €

2.623.983.810,00 €

31.493.396,00 €

3.506.778,00 €

14000 - 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

151.123.693,00 €

2.687.817.305,00 €

54.176.530,00 €

15.453.937,00 €

18000 - 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

139.047.734,00 €

2.313.852.667,00 €

60.836.498,00 €

49.219.019,00 €

26000 - 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

189.887.107,00 €

3.462.084.996,00 €

95.747.928,00 €

191.576.392,00 €

50000 - 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

145.535.616,00 €

3.481.014.513,00 €

81.191.784,00 €

423.382.849,00 €

90000 - 95000

7.702

711.826.630,00 €

26.825.442,00 €

710.509.859,00 €

10.199.348,00 €

153.277.385,00 €

95000 - 900000

44.906

6.339.953.100,00 €

179.449.609,00 €

6.331.553.723,00 €

61.308.919,00 €

1.829.314.044,00 €

900000 και άν ω

51

72.908.496,00 €

422.082,00 €

72.370.196,00 €

75.275,00 €

31.717.164,00 €

204.219 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 1.380.391.782,03 € και θα πλήρωνα ν φόρο 0 €
221.486 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.048.302.528,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 0 €
182.441 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.189.292.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 98.518.140,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 4,50%
123.890 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 2.106. 130.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 203.179.600,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 9,65%
127.973 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 3.583. 244.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 609.151.480,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 17,00%
66.512 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 3.724. 672.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 1.118.731.840,00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 30,04%

7.702 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 723.988.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 252.471.560, 00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 34,87%

32

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

44.906 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 6.331. 746.000,00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 2.358. 463. 120, 00 €.
Ποσοστό φόρου επι του εισοδήματος 37,25%
51 φορολογούμενοι έχουν μέσο εισόδημα 76. 500. 000, 00 € και θα πλήρωνα ν φόρο 31.788.300,00 €. Ποσοστό
φόρου επι του εισοδήματος 41,55%

Μέσος φορολογικός συντελεστής 2013 -2015 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου είναι : Μέσο εισόδημα
των κατηγοριών που α να φέρονται 22.164.266.310,00 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί 4.672.304.040,00 € και ο μέσος
συντελεστής 21,08 %

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος από την εξέταση των στοιχείων.
Από την εξέταση των παραδειγμάτων είτε μεμονωμένα είτε με βάση τα στοιχεία του Υ ΠΟΙΚ. Προκύπτουν τα εξής :
Για την περίοδο 1975 – 1981:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0) για εισοδήματα 122.000 δρχ δίνει φόρο 0, καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,34%) για εισοδήματα 222.000 δρχ δίνει φόρο 11. 860 δρχ, Το 1/19 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (16,06%) για εισοδήματα 522.000 δρχ δίνει φόρο 83.830 δρχ, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (28,31%) για εισοδήματα 1.044.000 δρχ δίνει φόρο 295.510 δρχ, Το 1/4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (39,96%) για εισοδήματα 2.088.000 δρχ δίνει φόρο 834.310 δρχ, Το 1/3 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (48,77%) για εισοδήματα 4.166.000 δρχ δίνει φόρο 2.031. 830 δρχ, Το 1/2 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (53,96%) για εισοδήματα 8.332.000 δρχ δίνει φόρο 4.495. 630 δρχ, Το 1/1, 85 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (58,49%) για εισοδήματα 25.000.000 δρχ δίνει φόρο 14.621.900 δρχ, Το 1/1,71 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (59,24%) για εισοδήματα 50.000.000 δρχ δίνει φόρο 29.621.900 δρχ, Το 1/1,69 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 45,20%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός
φορολο γούμενω ν

1975-198 1

1975-198 1 φόρος

122.000,00 €

341.654

41.681.788.000

222.000,00 €

224.803

49.906.266.000

2.666.163.580

522.000,00 €

151.964

79.325.208.000

12.739.142.120

1.044.000,00 €

108.146

112.904.424.000

31.958.224.460

2.088.000,00 €

98.696

206.077.248.000

82.343.059.760

33

0

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
4.166.000,00 €

42.632

177.604.912.000

86.620.976.560

8.332.000,00 €

4.251

35.419.332.000

19.110.923.130

25.000.000,00 €

24.658

616.450.000.000

360.546.810.200

50.000.000,00 €

49

2.450.000.000

1.451.473.100

996.853

1.321.819.178.000

597.436.772.910

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 1975 – 1981 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός
φορολο γούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

3,15%

0,00%

222.000,00 €

224.803

3,78%

0,45%

522.000,00 €

151.964

6,00%

2,13%

1.044.000,00 €

108.146

8,54%

5,35%

2.088.000,00 €

98.696

15,59%

13,78%

4.166.000,00 €

42.632

13,44%

14,50%

8.332.000,00 €

4.251

2,68%

3,20%

25.000.000,00 €

24.658

46,64%

60,35%

50.000.000,00 €

49

0,19%

0,24%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 667.499.846.000 δρχ και πλήρωσα ν φόρο
216.327.566.480 δρχ, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28. 958 φορολογούμενοι είχα ν
εισόδημα 654.319.332.000 δρχ και πλήρωσα ν φόρο 381.109.206.430 δρχ. Δηλαδή το 97, 10% που αποτελούν τα 6
πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 36,21%, ενώ το 2,90% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων
κλιμακίων υψηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 63,79%

Για την περίοδο 1983:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (4,15%) για εισοδήματα 270.000 δρχ δίνει φόρο 11. 200, Το 1/ 24 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (8,21%) για εισοδήματα 540.000 δρχ δίνει φόρο 44. 340 δρχ, Το 1/12 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (17,08%) για εισοδήματα 840.000 δρχ δίνει φόρο 143.460 δρχ, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (22,59%) για εισοδήματα 1.080.000 δρχ δίνει φόρο 244.010 δρχ, Το 1/4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (40,10%) για εισοδήματα 2.660.000 δρχ δίνει φόρο 1.066. 650 δρχ, Το 1/2, 4 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (48,98%) για εισοδήματα 5.320.000 δρχ δίνει φόρο 2.605. 530 δρχ, Το 1/2 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (54,49%) για εισοδήματα 10.640.000 δρχ δίνει φόρο 5.797.530 δρχ, Το 1/1,84 του
ετήσιου εισοδήματος.

34

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (58,32%) για εισοδήματα 35.000.000 δρχ δίνει φόρο 20.413.530 δρχ, Το 1/1,71 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (59,16%) για εισοδήματα 70.000.000 δρχ δίνει φόρο 41.413.530 δρχ, Το 1/1,69 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 43,48%

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

1983 φόρος

1983

270.000,00 €

341.654

92.246.580.000

3.826.524.800

540.000,00 €

224.803

121.393.620.000

9.967.765.020

840.000,00 €

151.964

127.649.760.000

21.800.755.440

1.080.000,00 €

108.146

116.797.680.000

26.388.705.460

2.660.000,00 €

98.696

262.531.360.000

105.274.088.400

5.320.000,00 €

42.632

226.802.240.000

111.078.954.960

10.640.000,00 €

4.251

45.230.640.000

24.645.300.030

35.000.000,00 €

24.658

863.030.000.000

503.356.822.740

70.000.000,00 €

49

3.430.000.000

2.029.262.970

996.853

1.859.111.880.000

808.368.179.820

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 1983 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

4,96%

0,47%

222.000,00 €

224.803

6,53%

1,23%

522.000,00 €

151.964

6,87%

2,70%

1.044.000,00 €

108.146

6,28%

3,26%

2.088.000,00 €

98.696

14,12%

13,02%

4.166.000,00 €

42.632

12,20%

13,74%

8.332.000,00 €

4.251

2,43%

3,05%

25.000.000,00 €

24.658

46,42%

62,27%

50.000.000,00 €

49

0,18%

0,25%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 1983, είχα ν εισόδημα 947.421.240.000 δρχ και
πλήρωσα ν φόρο 278.336.794.080 δρχ, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 911.690.640.000 δρχ και πλήρωσα ν φόρο 530.031.385.740 δρχ. Δηλαδή το
97,10% που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 34,43%, ενώ το 2,90% που είναι
ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλ ού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 65,57%

Για την περίοδο 1989:

Ο τελικός συντελεστής φόρου (6,94%) για εισοδήματα 862.900 δρχ δίνει φόρο 59. 880, Το 1/ 14 του ετήσιου
εισοδήματος.

35

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (10,13%) για εισοδήματα 1.060.000 δρχ δίνει φόρο 107.400 δρχ, Το 1/10 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (14,36%) για εισοδήματα 1.440.000 δρχ δίνει φόρο 201.000 δρχ, Το 1/7 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (19,00%) για εισοδήματα 1.900.000 δρχ δίνει φόρο 361.000 δρχ, Το 1/5 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (25,46%) για εισοδήματα 2.800.000 δρχ δίνει φόρο 713.000 δρχ, Το 1/4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (36,75%) για εισοδήματα 5.600.000 δρχ δίνει φόρο 2.058. 530 δρχ, Το 1/3 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (43,38%) για εισοδήματα 11.200.000 δρχ δίνει φόρο 4.858.000 δρχ, Το 1/2,31 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (47,28%) για εισοδήματα 45.000.000 δρχ δίνει φόρο 21.275.000 δρχ, Το 1/2,12 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (48,64%) για εισοδήματα 90.000.000 δρχ δίνει φόρο 43.775.000 δρχ, Το 1/2 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 31,19%

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

1989 φόρος

1989

862.900,00 €

341.654

294.813.236.600

20.458.241.520

1.060.000,00 €

224.803

238.291.180.000

24.143.842.200

1.400.000,00 €

151.964

212.749.600.000

30.544.764.000

1.900.000,00 €

108.146

205.477.400.000

39.040.706.000

2.800.000,00 €

98.696

276.348.800.000

70.370.248.000

5.600.000,00 €

42.632

238.739.200.000

87.736.656.000

11.200.000,00 €

4.251

47.611.200.000

20.651.358.000

45.000.000,00 €

24.658

1.109.610.000.000

524.598.950.000

90.000.000,00 €

49

4.410.000.000

2.144.975.000

996.853

2.628.050.616.600

819.689.740.720

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 1989 είναι η εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

11,22%

2,50%

222.000,00 €

224.803

9,07%

2,95%

522.000,00 €

151.964

8,10%

3,73%

1.044.000,00 €

108.146

7,82%

4,76%

2.088.000,00 €

98.696

10,52%

8,58%

4.166.000,00 €

42.632

9,08%

10,70%

8.332.000,00 €

4.251

1,81%

2,52%

25.000.000,00 €

24.658

42,22%

64,00%

36

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
50.000.000,00 €

49

0,17%

0,26%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 1989, είχα ν εισόδημα 1.466.419.416.600 δρχ και
πλήρωσα ν φόρο 272.294.457.720 δρχ, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 1.161.631.200.000 δρχ και πλήρωσα ν φόρο 547.395.283.000 δρχ. Δηλαδή το
97,10% που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 33,22%, ενώ το 2,90% που είναι
ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλ ού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 66,78%

Για την περίοδο 1994:

Ο τελικός συντελεστής φόρου (0%) για εισοδήματα 1.669.560 δρχ δίνει φόρο 0, καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0%) για εισοδήματα 2.060.000 δρχ δίνει φόρο 0 δρχ, καθώς αυτό το εισόδημα μετά
τις φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (1,35%) για εισοδήματα 2.600.000 δρχ δίνει φόρο 35.000 δρχ, Το 1/74 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,14%) για εισοδήματα 3.600.000 δρχ δίνει φόρο 185.000 δρχ, Το 1/19 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (11,63%) για εισοδήματα 5.200.000 δρχ δίνει φόρο 605.000 δρχ, Το 1/9 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (14,02%) για εισοδήματα 10.000.000 δρχ δίνει φόρο 2.345.000 δρχ, Το 1/4 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (23,45%) για εισοδήματα 20.00.000 δρχ δίνει φόρο 6.530. 000 δρχ, Το 1/3 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (40,30%) για εισοδήματα 50.000.000 δρχ δίνει φόρο 20.150.000 δρχ, Το 1/2,48 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (43,43%) για εισοδήματα 150.000.000 δρχ δίνει φόρο 43.775.000 δρχ, Το 1/2,30 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 17,46%

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

1994

1994 φόρος

1.669.560,00 €

341.654

570.411.852.240

0

2.060.000,00 €

224.803

463.094.180.000

0

2.600.000,00 €

151.964

395.106.400.000

5.318.740.000

3.600.000,00 €

108.146

389.325.600.000

20.007.010.000

5.200.000,00 €

98.696

513.219.200.000

59.711.080.000

37

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
10.000.000,00 €

42.632

426.320.000.000

99.972.040.000

20.000.000,00 €

4.251

85.020.000.000

27.759.030.000

50.000.000,00 €

24.658

1.232.900.000.000

496.858.700.000

150.000.000,00 €

49

7.350.000.000

3.192.350.000

996.853

4.082.747.232.240`

712.818.950.000

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 1994 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

13,97%

0,00%

222.000,00 €

224.803

11,34%

0,00%

522.000,00 €

151.964

9,68%

0,75%

1.044.000,00 €

108.146

9,54%

2,81%

2.088.000,00 €

98.696

12,57%

8,38%

4.166.000,00 €

42.632

10,44%

14,02%

8.332.000,00 €

4.251

2,08%

3,89%

25.000.000,00 €

24.658

30,20%

69,70%

50.000.000,00 €

49

0,18%

0,45%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 1994, είχα ν εισόδημα 2.757.477.232.240 δρχ και
πλήρωσα ν φόρο 185.008.870.000 δρχ, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 1.325.270.000.000 δρχ και πλήρωσα ν φόρο 527.810.080.000 δρχ. Δηλαδή το
97,10% που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 25,95%, ενώ το 2,90% που είναι
ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλ ού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 74,05%

Για την περίοδο 2001:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0%) για εισοδήματα 8.316,63 € δίνει φόρο 0 €. καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,63%) για εισοδήματα 11.300,00 € δίνει φόρο 297,00 €, Το 1/ 38 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (6,20%) για εισοδήματα 14.300,00 € δίνει φόρο 887,00 €, Το 1/ 16 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (11,40%) για εισοδήματα 18.300,00 € δίνει φόρο 2.087,00 €, Το 1/9 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (18,18%) για εισοδήματα 26.300,00 € δίνει φόρο 4.781,00 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (28,55%) για εισοδήματα 50.000,00 € δίνει φόρο 14.274,00 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (34,75%) για εισοδήματα 90.033,00 € δίνει φόρο 31.274,00 €, Το 1/ 3 του ετήσιου
εισοδήματος.

38

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (37,16%) για εισοδήματα 130.000,00 € δίνει φόρο 48.304,00 €, Το 1/2,69 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (41,87%) για εισοδήματα 1.100.000,00 € δίνει φόρο 460.554,00 €, Το 1/2, 39 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 15,94%

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

2001 φόρος

2001

8.316,63 €

341.654

2.841.409.906,02 €

0,00 €

11.300,00 €

224.803

2.540.273.900,00 €

66.687.809,95 €

14.300,00 €

151.964

2.173.085.200,00 €

134.807.264,40 €

18.300,00 €

108.146

1.979.071.800,00 €

225.711.516,60 €

26.300,00 €

98.696

2.595.704.800,00 €

471.845.836,80 €

50.000,00 €

42.632

2.131.600.000,00 €

608.529.168,00 €

90.033,00 €

4.251

382.730.283,00 €

132.945.774,00 €

130.000,00 €

24.658

3.205.540.000,00 €

1.191.079.415,55 €

1.100.000,00 €

49

53.900.000,00 €

22.567.144,78 €

996.853

17.903.315.889,00 €

2.854.173.930,00 €

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2001 είναι η εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

15,87%

0,00%

222.000,00 €

224.803

14,19%

2,34%

522.000,00 €

151.964

12,14%

4,72%

1.044.000,00 €

108.146

11,05%

7,91%

2.088.000,00 €

98.696

14,50%

16,53%

4.166.000,00 €

42.632

11,91%

21,32%

8.332.000,00 €

4.251

2,14%

4,66%

25.000.000,00 €

24.658

17,90%

41,73%

50.000.000,00 €

49

0,30%

0,79%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 2001, είχα ν εισόδημα 14.261.145.606 € και
πλήρωσα ν φόρο 1.507.581.596 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958 φορολογούμενοι
είχαν εισόδημα 3.642.170.283 € και πλήρωσα ν φόρο 1.346.592.334 €. Δηλαδή το 97,10% που αποτελούν τα 6
πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 52,82%, ενώ το 2,90% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων
κλιμακίων υψηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 47,18%
Για την περίοδο 2003:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0%) για εισοδήματα 8.665,86 € δίνει φόρο 0 €. καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0%) για εισοδήματα 11.600,00 € δίνει φόρο 0 €, καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.

39

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (4,26%) για εισοδήματα 14.800,00 € δίνει φόρο 630,00 €, Το 1/ 23 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (9,95%) για εισοδήματα 19.000,00 € δίνει φόρο 1.890,00 €, Το 1/10 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (17,47%) για εισοδήματα 27.300,00 € δίνει φόρο 4.770,00 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (28,17%) για εισοδήματα 52.000,00 € δίνει φόρο 14.560,00 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (34,75%) για εισοδήματα 90.033,00 € δίνει φόρο 31.274,00 €, Το 1/ 3 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (36,56%) για εισοδήματα 150.000,00 € δίνει φόρο 54.840,00 €, Το 1/2,74 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (39,57%) για εισοδήματα 1.200.000,00 € δίνει φόρο 474.840,00 €, Το 1/2, 53 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 15,35%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

2003 φόρος

2003

8.665,86 €

341.654

2.960.725.732,44 €

0,00 €

11.600,00 €

224.803

2.607.714.800,00 €

0,00 €

14.800,00 €

151.964

2.249.067.200,00 €

95.737.320,00 €

19.000,00 €

108.146

2.054.774.000,00 €

204.395.940,00 €

27.300,00 €

98.696

2.694.400.800,00 €

470.779.920,00 €

52.000,00 €

42.632

2.216.864.000,00 €

624.558.800,00 €

90.033,00 €

4.251

382.730.283,00 €

132.945.774,00 €

150.000,00 €

24.658

3.698.700.000,00 €

1.352.244.720,00 €

1.200.000,00 €

49

58.800.000,00 €

23.267.160,00 €

996.853

18.923.776.815,00 €

2.903.929.634,00 €

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2003 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

122.000,00 €
222.000,00 €
522.000,00 €
1.044.000,00 €
2.088.000,00 €
4.166.000,00 €
8.332.000,00 €
25.000.000,00 €
50.000.000,00 €

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

341.654
224.803
151.964
108.146
98.696
42.632
4.251
24.658
49

συμμετοχή φόρο

15,65%
13,78%
11,88%
10,86%
14,24%
11,71%
2,02%
19,55%
0,31%

0,00%
0,00%
3,30%
7,04%
16,21%
21,51%
4,58%
46,57%
0,80%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 2003, είχα ν εισόδημα 14.783.546.532 € και
πλήρωσα ν φόρο 1.395.471.980 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958 φορολογούμενοι
είχαν εισόδημα 4.140.230.283 € και πλήρωσα ν φόρο 1.508.457.654 €. Δηλαδή το 97,10% που αποτελούν τα 6
πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 48,05%, ενώ το 2,90% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων
κλιμακίων υψηλού εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 51,95%
Για την περίοδο 2006:

40

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2006. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,05%) για εισοδήματα 8.484,73 € δίνει φόρο 4 €. Το 1/1921 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,34%) για εισοδήματα 11.476,85 € δίνει φόρο 39 €, Το 1/ 297 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,47%) για εισοδήματα 14.491,30 € δίνει φόρο 358,00 €, Το 1/ 40 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,80%) για εισοδήματα 18.491,95 € δίνει φόρο 1.073,00 €, Το 1/17 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (9,66%) για εισοδήματα 26.973,03 € δίνει φόρο 2.607,00 €, Το 1/10 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (18,12%) για εισοδήματα 52.332,26 € δίνει φόρο 9.481,00 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (26,96%) για εισοδήματα 92.436,88 € δίνει φόρο 24.923,00 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (31,91%) για εισοδήματα 143.224,94 € δίνει φόρο 45.707,00 €, Το 1/3 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (38,87%) για εισοδήματα 1.678.542,02 € δίνει φόρο 31.969.925,00 €, Το 1/2,57 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 11,34%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

2006 φόρος

2006

8.484,73 €

341.654

2.898.841.185,00 €

1.508.775,00 €

11.476,85 €

224.803

2.580.029.847,00 €

8.687.969,00 €

14.491,30 €

151.964

2.202.156.326,00 €

54.398.214,00 €

18.491,95 €

108.146

1.999.830.620,00 €

115.993.488,00 €

26.973,03 €

98.696

2.662.130.526,00 €

257.259.069,00 €

52.332,26 €

42.632

2.231.028.761,00 €

404.195.027,00 €

92.436,88 €

4.251

392.949.169,00 €

105.948.667,00 €

143.224,94 €

24.658

3.531.640.450,00 €

1.127.049.084,00 €

1.678.542,02 €

49

82.248.559,00 €

31.969.925,00 €

996.853

18.580.855.443,00 €

2.107.010.218,00 €

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2006, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2006 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

122.000,00 €

341.654

15,60%

0,07%

222.000,00 €

224.803

13,89%

0,41%

522.000,00 €

151.964

11,85%

2,58%

41

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
1.044.000,00 €

108.146

10,76%

5,51%

2.088.000,00 €

98.696

14,33%

12,21%

4.166.000,00 €

42.632

12,01%

19,18%

8.332.000,00 €

4.251

2,11%

5,03%

25.000.000,00 €

24.658

19,01%

53,49%

50.000.000,00 €

49

0,44%

1,52%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 967. 895 φορολογούμενοι για το 2006, είχα ν εισόδημα 14.574.017.265 € και
πλήρωσα ν φόρο 842.042.542 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 28.958 φορολ ογούμενοι
είχαν εισόδημα 4.006.838.178 € και πλήρωσα ν φόρο 1.264.967.676 €. Δηλαδή το 97,10% που αποτελούν τα 6
πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 78,44% του εισοδήματος συμμετείχα ν κατά 39,96%, ενώ το 2,90% που
είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλ ού εισοδήματος με το 21,56% του εισοδήματος συμμετείχα ν κατά
60,04%

Για την περίοδο 2011:
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2011. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,20%) για εισοδήματα 8.486,49 € δίνει φόρο 16,96 €. Το 1/500 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,14%) για εισοδήματα 11.495,58 € δίνει φόρο 15,83 €, Το 1/726 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,58%) για εισοδήματα 14.495,36 € δίνει φόρο 84,71 €, Το 1/171 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,15%) για εισοδήματα 18.491,68 € δίνει φόρο 397,28 €, Το 1/ 47 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,55%) για εισοδήματα 26.977,48 € δίνει φόρο 1.497,01 €, Το 1/18 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (12,16%) για εισοδήματα 52.364,00 € δίνει φόρο 6.365,51 €, Το 1/8 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (21,53%) για εισοδήματα 92.421,01 € δίνει φόρο 19.900,98 €, Το 1/ 5 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (28,11%) για εισοδήματα 134.043,87 € δίνει φόρο 37.686,12 €, Το 1/3,56 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (43,50%) για εισοδήματα 1.429.578,35 € δίνει φόρο 621.905,18 €, Το 1/2, 30 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 11,90%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α 201 1

Αριθμός φορολογούμενω ν

2011

2011 φόρος

8.486,49 €
11.495,58 €

204.219
221.486

1.733.102.338,00 €
2.546.110.072,00 €

3.463.620,00 €
3.506.778,00 €

14.495,36 €
18.491,68 €

182.441
123.890

2.644.547.892,00 €
2.290.933.726,00 €

15.453.937,00 €
49.219.019,00 €

42

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
26.977,48 €

127.973

3.452.389.290,00 €

191.576.392,00 €

52.364,00 €
92.421,01 €

66.512
7.702

3.482.834.425,00 €
711.826.630,00 €

423.382.849,00 €
153.277.385,00 €

157.034,24 €
1.429.578,35 €

44.906
51

7.051.779.730,00 €
72.908.496,00 €

1.982.591.429,00 €
31.717.164,00 €

979.180

23.986.432.599

2.854.188.573

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2011, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2011 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

8.486,49 €

204.219

7,23%

0,12%

11.495,58 €

221.486

10,61%

0,12%

14.495,36 €

182.441

11,03%

0,54%

18.491,68 €

123.890

9,55%

1,72%

26.977,48 €

127.973

14,39%

6,71%

52.364,00 €

66.512

14,52%

14,83%

92.421,01 €

7.702

2,97%

5,37%

157.034,24 €

44.906

29,40%

69,46%

1.429.578,35 €

51

0,30%

1,11%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 926. 521 φορολογούμενοι για το 2006, είχα ν εισόδημα 16.149.917.743, 00 € και
πλήρωσα ν φόρο 686.602.595,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 52.659
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 7.836.514.856,00 € και πλήρωσα ν φόρο 2.167. 585.978,00 €. Δηλαδή το 94,62%
που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 67,33% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 24, 06%,
ενώ το 5,38% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με το 32,67% του εισοδήματος,
συμμετείχα ν κατά 75,94%

Για την περίοδο 2013 - 2015:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0, 0%) για εισοδήματα 6.759,37 € δίνει φόρο 0 €. καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,0 %) για εισοδήματα 9.248,00 € δίνει φόρο 0 €, καθώς αυτό το εισόδημα μετά τις
φοροαπαλλαγές δεν φορολογείτο.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (4,5%) για εισοδήματα 12.000,00 € δίνει φόρο 540,00 €, Το 1/22 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (9,65%) για εισοδήματα 17.000,00 € δίνει φόρο 1640,00 €, Το 1/10 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (17,00%) για εισοδήματα 28.000,00 € δίνει φόρο 4.760,00 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (30,04%) για εισοδήματα 56.000,00 € δίνει φόρο 16.820,00 €, Το 1/ 3 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (34,87%) για εισοδήματα 94.000,00 € δίνει φόρο 32.780,00 €, Το 1/ 2,87 του ετήσιου
εισοδήματος.

43

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (37,25%) για εισοδήματα 141.000,00 € δίνει φόρο 52.520,00 €, Το 1/2,68 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (41,55%) για εισοδήματα 1.500.000,00 € δίνει φόρο 623.300,00 €, Το 1/2, 41 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 21,08%
ΚΛΙΜΑΚΙΑ 2013 - 2015

Αριθμός φορολογούμενων

2013 - 2015 φόρος

2013 - 2015

6.759,37 €

204.219

1.380.391.782,03 €

0,00 €

9.248,00 €

221.486

2.048.302.528,00 €

0,00 €

12.000,00 €

182.441

2.189.292.000,00 €

98.518.140,00 €

17.000,00 €

123.890

2.106.130.000,00 €

203.179.600,00 €

28.000,00 €

127.973

3.583.244.000,00 €

609.151.480,00 €

56.000,00 €

66.512

3.724.672.000,00 €

1.118.731.840,00 €

94.000,00 €

7.702

723.988.000,00 €

252.471.560,00 €

141.000,00 €

44.906

6.331.746.000,00 €

2.358.463.120,00 €

1.500.000,00 €

51

76.500.000,00 €

31.788.300,00 €

979.180

22.164.266.310

4.672.304.040

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2011, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2013 - 2015 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

6.759,37 €

204.219

6,23%

0,00%

9.248,00 €

221.486

9,24%

0,00%

12.000,00 €

182.441

9,88%

2,11%

17.000,00 €

123.890

9,50%

4,35%

28.000,00 €

127.973

16,17%

13,04%

56.000,00 €

66.512

16,80%

23,94%

94.000,00 €

7.702

3,27%

5,40%

141.000,00 €

44.906

28,57%

50,48%

1.500.000,00 €

51

0,35%

0,68%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 926. 521 φορολογούμενοι για το 2013 - 2015, είχαν εισόδημα 15.032.032.310,03 €
και πλήρωσα ν φόρο 2.029.581.060,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 52. 659
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 7.132.234.000,00 € και πλήρωσα ν φόρο 2.642. 722.980,00 €. Δηλαδή το 94,62%
που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 67,82% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 43 , 44%,
ενώ το 5,38% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με το 32,18% του εισοδήματος,
συμμετείχα ν κατά 56,56%

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008, 2009, 2010.
Για την περίοδο 2007:
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2007. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο-απαλλαγές.

44

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Η κλίμακα εισοδήματος για το 2007 είναι η εξής:
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007
Κλιμάκιο Εισοδήματος
Φορολ. Συντελεστής
(ευρώ)
%

Φόρος Κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

12.000

0

0

Εισοδήματος (ευρώ)
12.000

Φόρου (ευρώ)
0

18.000
45.000
άνω 75.000

29
39
40

5.220
17.550

30.000
75.000

5.220
22.770

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007
Κλιμάκιο Εισοδήματος
Φορολ. Συντελεστής
Φόρος Κλιμακίου
(ευρώ)
%
(ευρώ)

Σύνολο

10.500
1.500

0
15

0
225

Εισοδήματος (ευρώ)
10.500
12.000

Φόρου (ευρώ)
0
225

18.000
45.000
άνω 75.000

29
39
40

5.220
17.550

30.000
75.000

5.445
22.995

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2007 τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,05%) για εισοδήματα 8.498,09 € δίνει φόρο 4,38 €. Το 1/1939 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,35%) για εισοδήματα 11.475,94 € δίνει φόρο 39,68 €, Το 1/289 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,54%) για εισοδήματα 14.487,28 € δίνει φόρο 387,74 €, Το 1/ 39 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,77%) για εισοδήματα 18.492,02 € δίνει φόρο 1.067,57 €, Το 1/17 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (9,98%) για εισοδήματα 26.971,76 € δίνει φόρο 2.691,80 €, Το 1/10 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (18,09%) για εισοδήματα 52.334,97 € δίνει φόρο 9.466,15 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (26,86%) για εισοδήματα 92.434,47 € δίνει φόρο 24.828,86 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (31,67%) για εισοδήματα 142.830,54 € δίνει φόρο 45.239,05 €, Το 1/3,16 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (39,23%) για εισοδήματα 1.511.433,08 € δίνει φόρο 592.955,68 €, Το 1/2, 55 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 11,96%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α 200 7

Αριθμός φορολογούμενω ν

2007

2007 φόρος

8.498,09 €

357.941

3.041.814.081,00 €

1.568.529,00 €

11.475,94 €

241.548

2.771.990.215,00 €

9.584.107,00 €

14.487,28 €

159.296

2.307.765.323,00 €

58.580.015,00 €

18.492,02 €

110.322

2.040.076.211,00 €

117.776.563,00 €

45

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
26.971,76 €

107.774

2.906.854.709,00 €

290.106.026,00 €

52.334,97 €

49.384

2.584.510.036,00 €

467.476.449,00 €

92.434,47 €

5.108

472.155.298,00 €

126.825.821,00 €

142.830,54 €
1.511.433,08 €

29.538
59
1.060.970

4.218.928.572,00 €
89.174.552,00 €
20.433.268.997,00 €

1.336.271.075,00 €
34.984.385,00 €
2.443.172.970,00 €

Σύνολα :

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2007, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2007 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

8.498,09 €
11.475,94 €

357.941
241.548

14,89%
13,57%

0,06%
0,39%

14.487,28 €
18.492,02 €
26.971,76 €
52.334,97 €
92.434,47 €

159.296
110.322
107.774
49.384
5.108

11,29%
9,98%
14,23%
12,65%
2,31%

2,40%
4,82%
11,87%
19,13%
5,19%

142.830,54 €
1.511.433,08 €

29.538
59

20,65%
0,44%

54,69%
1,43%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 1.026.265 φορολογούμενοι για το 2007, είχα ν εισόδημα 15.653.010.575,00 € και
πλήρωσα ν φόρο 945.091.689,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 34.705 φορολογούμενοι
είχαν εισόδημα 4.780.258.422,00 € και πλήρωσα ν φόρο 1.498. 081. 281,00 €. Δηλαδή το 96,73% που αποτελούν τα
6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 76,61% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 38,68%, ενώ το 3,27%
που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με τ ο 23,39% του εισοδήματος, συμμετείχα ν
κατά 61,32%

Για την περίοδο 2008:
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2008. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές.
Η κλίμακα εισοδήματος για το 200 8 είναι η εξής:
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008
Κλιμάκιο
Φορολ.
Φόρος Κλιμακίου
Εισοδήματος
Συντελεστής %
(ευρώ)
(ευρώ)
12.000
0
0
18.000
27
4.860
45.000
37
16.650
άνω 75.000
40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008
Κλιμάκιο
Φορολ.
Φόρος Κλιμακίου
Εισοδήματος
Συντελεστής %
(ευρώ)
(ευρώ)
10.500

0

0

46

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
12.000
30.000
75.000

Φόρου (ευρώ)
0
4.860
21.510

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
10.500

Φόρου (ευρώ)
0

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

1.500
18.000
45.000
άνω 75.000

15
27
37
40

225
4.860
16.650

12.000
30.000
75.000

225
5.085
21.735

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2008 τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,05%) για εισοδήματα 8.522,07 € δίνει φόρο 4,18 €. Το 1/2039 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,09%) για εισοδήματα 11.498,50 € δίνει φόρο 9,99 €, Το 1/1151 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,26%) για εισοδήματα 14.487,97 € δίνει φόρο 327,40 €, Το 1/ 44 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,28%) για εισοδήματα 18.490,63 € δίνει φόρο 975,64 €, Το 1/ 19 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (9,04%) για εισοδήματα 26.969,31 € δίνει φόρο 2.436,84 €, Το 1/11 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (16,03%) για εισοδήματα 52.336,18 € δίνει φόρο 8.388,41 €, Το 1/6 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (24,56%) για εισοδήματα 92.382,22 € δίνει φόρο 22.689,88 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (30,16%) για εισοδήματα 143.148,41 € δίνει φόρο 43.180,65 €, Το 1/3,32 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (38,92%) για εισοδήματα 1.360.456,22 € δίνει φόρο 529.470,93 €, Το 1/2, 57 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 12,12%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α 200 8

Αριθμός φορολογούμενω ν

2008 φόρος

2008

8.522,07 €
11.498,50 €

320.149
251.968

2.728.333.284,00 €
2.897.255.238,00 €

1.338.259,00 €
2.517.356,00 €

14.487,97 €
18.490,63 €
26.969,31 €

169.309
117.395
118.947

2.452.944.020,00 €
2.170.707.607,00 €
3.207.918.991,00 €

55.431.765,00 €
114.535.334,00 €
289.854.641,00 €

52.336,18 €
92.382,22 €
143.148,61 €
1.360.456,22 €

59.727
6.236
36.600
74

3.125.882.733,00 €
576.095.548,00 €
5.239.239.020,00 €
100.673.760,00 €
22.499.050.201,00 €

501.014.563,00 €
141.494.062,00 €
1.580.411.954,00 €
39.180.849,00 €
2.725.778.783,00 €

Σύνολα :

1.080.405

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 20 08, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2008 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

8.522,07 €

320.149

12,13%

0,05%

11.498,50 €

251.968

12,88%

0,09%

47

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
14.487,97 €

169.309

18.490,63 €

117.395

9,65%

4,20%

26.969,31 €

118.947

14,26%

10,63%

52.336,18 €

59.727

13,89%

18,38%

92.382,22 €

6.236

2,56%

5,19%

143.148,61 €

36.600

23,29%

57,98%

1.360.456,22 €

74

0,45%

1,44%

10,90%

2,03%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 1.037.495 φορολογούμενοι για το 2008, είχα ν εισόδημα 16.583.041.873,00 € και
πλήρωσα ν φόρο 964.691.918,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 42.910 φορολογούμενοι
είχαν εισόδημα 5.916.008.328,00 € και πλήρωσα ν φόρο 1.761. 086. 865,00 €. Δηλαδή το 96,03% που αποτελούν τα
6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 73,71% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 35,39%, ενώ το 3,97%
που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με το 26,29% του εισοδήματος, συμμετείχα ν
κατά 64,61%.

Για την περίοδο 2009:
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2009. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές.
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του Υ ΠΟΙΚ. Του έτους 2008. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές.
Η κλίμακα εισοδήματος για το 200 9 είναι η εξής:
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2009
Κλιμάκιο
Φορολ.
Φόρος Κλιμακίου
Εισοδήματος
Συντελεστής %
(ευρώ)
(ευρώ)
12.000
18.000
45.000
άνω 75.000

0
25
35
40

0
4.500
15.750

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2009
Κλιμάκιο
Φορολ.
Φόρος Κλιμακίου
Εισοδήματος
Συντελεστής %
(ευρώ)
(ευρώ)
10.500
1.500
18.000
45.000

0
15
25
35

άνω 75.000

40

0
225
4.500
15.750

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
12.000
30.000
75.000

Φόρου (ευρώ)
0
4.500
20.250

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
10.500
12.000
30.000
75.000

Φόρου (ευρώ)
0
225
4.725
20.475

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2009 τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,07%) για εισοδήματα 8.500,33 € δίνει φόρο 6,08 €. Το 1/1398 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,09%) για εισοδήματα 11.495,02 € δίνει φόρο 9,79 €, Το 1/1174 του ετήσιου
εισοδήματος.

48

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο τελικός συντελεστής φόρου (2,03%) για εισοδήματα 14.491,52 € δίνει φόρο 294,48 €, Το 1/ 49 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (5,08%) για εισοδήματα 18.490,91 € δίνει φόρο 939,36 €, Το 1/ 20 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (8,64%) για εισοδήματα 26.980,13 € δίνει φόρο 2.331,92 €, Το 1/12 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (14,79%) για εισοδήματα 52.350,16 € δίνει φόρο 7.741,67 €, Το 1/7 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (23,05%) για εισοδήματα 92.405,66 € δίνει φόρο 21.298,41 €, Το 1/ 4 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (28,83%) για εισοδήματα 142.571,71 € δίνει φόρο 41.099,02 €, Το 1/3,47 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (38,76%) για εισοδήματα 1.366.670,93 € δίνει φόρο 529.767,27 €, Το 1/2, 58 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 12,47%
ΚΛΙΜΑΚΙ Α 200 9

Αριθμός φορολογούμενω ν

2009 φόρος

2009

8.500,33 €
11.495,02 €

228.554
248.096

1.942.784.930,00 €
2.851.868.129,00 €

1.389.340,00 €
2.428.225,00 €

14.491,52 €
18.490,91 €
26.980,13 €

169.433
121.157
127.804

2.455.340.998,00 €
2.240.303.571,00 €
3.448.168.106,00 €

49.895.390,00 €
113.809.650,00 €
298.029.022,00 €

52.350,16 €
92.405,66 €
142.571,71 €
1.366.670,93 €

70.127
7.119
41.500
73

3.671.159.828,00 €
657.835.886,00 €
5.916.726.117,00 €
99.766.978,00 €
23.283.954.543,00 €

542.900.191,00 €
151.623.407,00 €
1.705.609.433,00 €
38.673.011,00 €
2.904.357.669,00 €

Σύνολα :

1.013.863

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 2009, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2009 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

συμμετοχή φόρο

8.500,33 €

228.554

8,34%

0,05%

11.495,02 €

248.096

12,25%

0,08%

14.491,52 €

169.433

10,55%

1,72%

18.490,91 €

121.157

9,62%

3,92%

26.980,13 €

127.804

14,81%

10,26%

52.350,16 €

70.127

15,77%

18,69%

92.405,66 €

7.119

2,83%

5,22%

142.571,71 €

41.500

25,41%

58,73%

1.366.670,93 €

73

0,43%

1,33%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 965. 171 φορολογούμενοι για το 2009, είχα ν εισόδημα 16.609.625.562, 00 € και
πλήρωσα ν φόρο 1.008.451.818,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 48. 692
φορολογούμενοι είχα ν εισόδημα 6.674.328.981,00 € και πλήρωσα ν φόρο 1.895. 905.851,00 €. Δηλαδή το 95,20%
που αποτελούν τα 6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 7 1,34% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 34, 72%,

49

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ενώ το 4,80% που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με το 28,66% του εισοδήματος,
συμμετείχα ν κατά 65,28%.

Για την περίοδο 2010:
Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά που περιέχονται στα στατιστικά δεδομένα του ΥΠΟΙΚ. Του έτους 20 10. Τα ποσά
φόρου είναι μετά από κάθε είδους φορο -απαλλαγές.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,05%) για εισοδήματα 8.487,94 € δίνει φόρο 6,32 €. Το 1/1343 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (0,09%) για εισοδήματα 11.492,99 € δίνει φόρο 10,88 €, Το 1/1056 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (1,84%) για εισοδήματα 14.491,84 € δίνει φόρο 266,68 €, Το 1/ 54 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (4,76%) για εισοδήματα 18.492,39 € δίνει φόρο 880,17 €, Το 1/ 21 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (8,10%) για εισοδήματα 26.984,41 € δίνει φόρο 2.186,84 €, Το 1/12 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (13,63%) για εισοδήματα 52.363,54 € δίνει φόρο 7. 137,43 €, Το 1/7 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (21,38%) για εισοδήματα 92.410,19 € δίνει φόρο 19.754,56 €, Το 1/ 5 του ετήσιου
εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (27,29%) για εισοδήματα 139.971,26 € δίνει φόρο 38.199,89 €, Το 1/3,66 του
ετήσιου εισοδήματος.
Ο τελικός συντελεστής φόρου (38,76%) για εισοδήματα 1.399.597,69 € δίνει φόρο 543.570,96 €, Το 1/2, 57 του
ετήσιου εισοδήματος.
Μέσος συντελεστής στο σύνολ ο του φόρου 12,16%.
ΚΛΙΜΑΚΙ Α 201 0

Αριθμός φορολογούμενω ν

2010 φόρος

2010

8.487,94 €
11.492,99 €

210.548
236.940

1.787.119.781,00 €
2.723.148.000,00 €

1.330.369,00 €
2.578.261,00 €

14.491,84 €
18.492,39 €
26.984,41 €

167.609
124.191
128.354

2.428.963.340,00 €
2.296.588.721,00 €
3.463.557.581,00 €

44.697.809,00 €
109.309.594,00 €
280.689.624,00 €

52.363,54 €
92.410,19 €
139.971,26 €
1.399.597,69 €

76.691
8.175
45.270
49

4.015.812.261,00 €
755.453.317,00 €
6.336.498.781,00 €
68.580.287,00 €
23.875.722.069,00 €

547.376.645,00 €
161.493.496,00 €
1.729.309.132,00 €
26.634.977,00 €
2.903.419.907,00 €

Σύνολα :

997.827

Στο Σύνολο με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ του 20 10, η συμμετοχή στο εισόδημα και στα φορολογικά έσοδα την
περίοδο 2010 είναι η εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

8.487,94 €

Αριθμός φορολογούμενω ν

συμμετοχή εισόδημα

210.548

συμμετοχή φόρο

7,49%

50

0,05%

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
11.492,99 €

236.940

11,41%

0,09%

14.491,84 €

167.609

10,17%

1,54%

18.492,39 €

124.191

9,62%

3,76%

26.984,41 €

128.354

14,51%

9,67%

52.363,54 €

76.691

16,82%

18,85%

92.410,19 €

8.175

3,16%

5,56%

139.971,26 €

45.270

26,54%

59,56%

1.399.597,69 €

49

0,29%

0,92%

Με βάση τον παραπά νω πίνακα 944. 333 φορολογούμενοι για το 2010, είχα ν εισόδημα 16.715.189.684, 00 € και
πλήρωσα ν φόρο 985.982.302,00 €, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των 3 τελευταίων κλιμακίων 53.494 φορολογούμενοι
είχαν εισόδημα 7.160.532.385,00 € και πλήρωσα ν φόρο 1.917. 437. 605,00 €. Δηλαδή το 94,64% που αποτελούν τα
6 πρώτα κλιμάκια χαμηλού εισοδήματος με το 70,01% του εισοδήματος, συμμετείχα ν κατά 33,96%, ενώ το 5,36%
που είναι ο αριθμός των 3 τελευταίων κλιμακίων υψηλού εισοδήματος με το 29,99% του εισοδήματος, συμμετείχα ν
κατά 66,04%.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ.
Θα επιχειρήσουμε να φορολογήσουμε τα εισοδήματα του έτους 2011 με τις κλίμακες της κάθε περιόδου. Για τον
σκοπό αυτό θα προσα ρμόσουμε τα εισοδήματα του 2011 στις κλίμακες της κάθε περιόδου.

Έτσι λοιπόν για την περίοδο 1975 – 1981:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 1981, 180.148,00 δρχ. δηλαδή υποδεκαεξαπλάσιος του
2011. Τα παραδείγ ματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 530,41 (=8486, 49 / 16), που
αντιστοιχεί σε 180.736 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 204. 219 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 36. 909.663.855 δρχ. ή 108.318. 896, 13 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 1.949.707.371 δρχ
ή 5.721.811, 80 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,28%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 718,47 (= 11.495,58 / 16), που
αντιστοιχεί σε 308.706 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 221. 486 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 56. 320.605.887 δρχ. ή 159.131. 879, 50 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 6.478.800.666 δρχ
ή 14.435.482,40 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 11,50%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 905,96 (= 14.495,35 / 16), που
αντιστοιχεί σε 224.820 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 182. 441 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 54. 224.187.940 δρχ. ή 165.284. 243, 25 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 4.918.890.626 δρχ
ή 19.013.354,85 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 11,95%

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 1155, 73 (=18.491,67 / 16), που
αντιστοιχεί σε 393.815 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 48. 789.729.196 δρχ. ή 143.183.357,88 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 7.532.148.927 δρχ
ή 22.104.619,01 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 15,44 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 1.686,09 (= 26.977,48 / 16), που
αντιστοιχεί σε 574.536 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 127. 973 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 73. 525.103.160 δρχ. ή 215.774. 330, 63 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 16.406.797.027 δρχ
ή 48.149.074,18 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 22,31 %

51

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 3.272,75 (= 52.364,00 / 16), που
αντιστοιχεί σε 1.115.190 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 74. 173.489.395 δρχ. ή 217.677. 151, 56 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 25.746.953.073 δρχ
ή 75.559.656,85 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 34,71 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 5.776,31 (= 92.421,01 / 16), που
αντιστοιχεί σε 1.968.279 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7.702 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 15. 159.682.761 δρχ. ή 44.489.164,38 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 6.529.528.491 δρχ ή
19.162.225,95 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 43, 07 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 8.823,92 (=141.182,76 / 16), που
αντιστοιχεί σε 3.006.752 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 135.021.188.677 δρχ. ή 396.247.068,75 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 64.931.874.606
δρχ ή 190.555.758,20 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 48,09 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 89.348,65 (= 1429.578,35 / 16),
που α ντιστοιχεί σε 30.445.551 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 1.552.723.126 δρχ. ή 4.556.781,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 913.370.775 δρχ ή
2.680. 471,83 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 58,82 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 1975 - 1981 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180
φορολογουμένων είναι :
Συνολικό εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται 495.676.373.996 δρχ (1.454.662.873,08 €) , ο φόρος που
αντιστοιχεί 135.408.071.563 δρχ (401.960.327,52 €) και ο μέσος συντελεστής 27,63%.

Για την περίοδο 1983:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 1983, 344.211,00 δρχ. δηλαδή υπο-οκταπλάσιος του 2011.
Τα παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 1060,81 (= 8486,49 / 8), που
αντιστοιχεί σε 361.471 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 204. 219 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 73. 819.327.709 δρχ. ή 216.637. 792, 25 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 747.376.164 δρχ ή
2.193. 326,97 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 1,01%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 1.436,95 (= 11.495,58 / 3), που
αντιστοιχεί σε 489.640 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 221. 486 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 108.448.375.879 δρχ. ή 318.263.759,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 7. 065. 692.609
δρχ ή 20.735.708,32 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 6,52%

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 1.811,92 (= 14.495,35 / 8), που
αντιστοιχεί σε 617.412 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 182. 441 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 112.641.211.775 δρχ. ή 330.568.486,50 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 12.103.595. 011
δρχ ή 35.520.454,91 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 10,75%.

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 2.311,46 (=18. 491, 67 / 8), που
αντιστοιχεί σε 787.630 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 97. 579.458.392 δρχ. ή 286.366. 715, 75 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 14. 774. 322.505
δρχ ή 43.358.246,53 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 15,14 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 3.372,19 (= 26.977,48 / 8), που
αντιστοιχεί σε 1.149.072 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973 φορολογούμενοι με

52

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

συνολικό εισόδημα 147.050.206.321 δρχ. ή 431.548.661,25 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 35.292.800.238
δρχ ή 103.573.881,84 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 24,00 %
6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 6.545,50 (= 52.364,00 / 8), που
αντιστοιχεί σε 2.230.379 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 148.346.978.790 δρχ. ή 435.354.303,13 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 55.514.556.547
δρχ ή 162.918.727,94 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 37,42 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 11.552,63 (=92.421,01 / 8), που
αντιστοιχεί σε 3.936.557 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7.702 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 30. 319.365.522 δρχ. ή 88.978.328,75 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 13.778.672.543 δρχ
ή 40.436.309,74 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 45,45 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 17.647,85 (= 141. 182,76 / 8), που
αντιστοιχεί σε 6.013.503 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 270.042.377.353 δρχ. ή 792.494.137,50 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 135.689.404.592
δρχ ή 398.208.083,91 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 50,25 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 178.697,29 (=1.429.578,35 / 8),
που α ντιστοιχεί σε 60.891.103 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 3.105.446.252 δρχ. ή 9.113.562,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 1.833.357.781 δρχ ή
5.380. 360,33 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 59,04 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 1983 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 991.352.747.992 δρχ (2.909.325.746,13 €) , ο φόρος που
αντιστοιχεί 276.799.777.989 δρχ (812.325.100,48 €) και ο μέσος συντελεστής 27,92%.

Για την περίοδο 1989:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 1989, 862.900,00 δρχ. δηλαδή υπο-τριπλάσιος του 2011.
Τα παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 2. 828, 83 (=8486,49 / 3), που
αντιστοιχεί σε 963.924 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολ ογηθήκα ν 204. 219 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 196.851.540.558 δρχ. ή 577.700.779,33 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 17.224.176.734
δρχ ή 50.547.840,75 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 8,75%

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 3.831,86 (= 11.495,58 / 3), που
αντιστοιχεί σε 1.305.706 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441 φορολογ ούμενοι με
συνολικό εισόδημα 289.195.669.011 δρχ. ή 848.703.357,33 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 38.670.961.323
δρχ ή 113.487.780,85 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 13,37 %

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 4.831,79 (= 14.495,35 / 3), που
αντιστοιχεί σε 1.646.431 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 300.376.564.733 δρχ. ή 881.515.964,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 50.594.960.362
δρχ ή 148.481.174,94 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 16,84%.

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 6.163,89 (=18. 491, 67 / 3), που
αντιστοιχεί σε 2.100.346 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 260.211.889.045 δρχ. ή 763.644.575,33 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 53.536.777.837
δρχ ή 157.114.535,11 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 20,57 %

53

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 8.992,49 (=26.977,48 / 3), που
αντιστοιχεί σε 3.064.192 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 392.133.883.523 δρχ. ή 1.150.796.430,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 105.782.826.915
δρχ ή 310.441.164,83 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 26,98 %

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 17.454,67 (=52.364,00 / 3), που
αντιστοιχεί σε 5.947.678 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 395.591.943.440 δρχ. ή 1.160.944.808,33 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 148.444.067.720
δρχ ή 435.639.230,29 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 37,52 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 30.807,00 (=92.421,01 / 3), που
αντιστοιχεί σε 10.497.487 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7.702 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 80. 851.641.391 δρχ. ή 237.275. 543, 33 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 34.710.936.695
δρχ ή 101.866.285,24 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 42,93 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 47.060,92 (= 141. 182,76 / 3), που
αντιστοιχεί σε 16.036.009 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 720.113.006.275 δρχ. ή 2.113.317.700,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 326.736.251.138
δρχ ή 958.873.811,12 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 45,37 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 476.526,12 (=1.429.578,35 / 3),
που α ντιστοιχεί σε 162.376.275 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 8.281.190.004 δρχ. ή 24.302.832,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 4. 102. 753. 002 δρχ ή
12.040.360,97 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 49, 54 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 1989 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 2.643.607.327.979 δρχ (7.758.201.989,67 €) , ο φόρος που
αντιστοιχεί 779.803.711.725 δρχ (2.288.492.184,10 €) και ο μέσος συντελεστής 29,50%.

Για την περίοδο 1994:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 19 94, 862.900,00 δρχ. δηλαδή υπο-1,7ιπλάσιος του 2011.
Τα παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 4. 992, 05 (=8486,49 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 1.701.042 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 204.219 φορολογ ούμενοι με
συνολικό εισόδημα 347.385.071.573 δρχ. ή 1.019.471.963,53 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 0 δρχ ή 0 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 0,00 %

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 6.762,11 (= 11.495,58 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 2.304.188 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486 φορολογ ούμενοι με
συνολικό εισόδημα 510.345.298.255 δρχ. ή 1.497.711.807,06 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 5.583.524. 913
δρχ ή 16.385.986,54 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 1,09 %

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 8.526,68 (= 14.495,35 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 2.905.467 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 530.076.290.705 δρχ. ή 1.555.616.407,06 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 14.744.888.606
δρχ ή 43.271.866,78 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 2,78%.

54

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 10.877,46 (=18.491,67 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 3.706.493 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 459.197.451.256 δρχ. ή 1.347.608.074,12 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 24.898.667.688
δρχ ή 73.070.191,31 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,42 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 15.869,11 (=26.977,48 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 5.407.398 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 692.000.970.922 δρχ. ή 2.030.817.229,41 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 85.386.076.277
δρχ ή 250.582.762,37 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 12,34 %

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 30.802,35 (=52.364,00 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 10.495.902 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 698.103.429.599 δρχ. ή 2.048.726.132,35 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 169.164.011.840
δρχ ή 496.446.109,58 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 24,23 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € προσα ρμοσμένο στην περίοδο είναι 54.365,30 (=92.421,01 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 18.524.976 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7.702 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 142.679.367.160 δρχ. ή 418.721.547,06 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 45.682.405.222
δρχ ή 134.064.285,32 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 32,02 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 83.048,68 (= 141. 182,76 / 1,7), που
αντιστοιχεί σε 28.298.839 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 1.270.787.658.132 δρχ. ή 3.729.384.176,47 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν
463.855.516.160 δρχ ή 1.361.278.110,52 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 36,50 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € προσαρμοσμένο στην περίοδο είναι 840.928,44 (=1.429.578,35 / 1,7),
που α ντιστοιχεί σε 286.546.367 δρχ. Στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51 φορολογούμενοι με
συνολικό εισόδημα 14. 613.864.713 δρχ. ή 42.887.350,59 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 6.453.584.121 δρχ ή
18.939.351,79 €. Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 44, 16 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 1994 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 4.665.189.402.316 δρχ (13.690.944.687,65 €) , ο φόρος που
αντιστοιχεί 815.768.674.830 δρχ (2.394.038.664,21 €) και ο μέσος συντελεστής 17,49 %.

Για την περίοδο 2001:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 2001, 8.316,63. δηλαδή ίσος σχεδόν του 2011. Τα
παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 €. που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 204.219
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 1.733.102.338,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 0 €. Ποσοστό
φόρου επί του εισοδήματος 0,00 %

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.546.110.072,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 81.924.798,10 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 3,22 %

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.644.547.892,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 180.563.292,70 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 6,83 %.

55

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.290.933.726,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 271.145.996,80 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 11,84 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.452.389.290,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 605.868.277,30 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 17,55 %

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.482.834.425,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 1.018.210.615,83 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 29,24 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7. 702
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 711.826.630,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 249.028.033,20 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 34,98 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 6.339.953.100,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 2.382.561.868,85 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 37,58 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 72.908.496,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 30.631.863,53 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 42,01 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 2001 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 23. 274. 605. 969, 00 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί
4.819. 934.746,31 € και ο μέσος συντελεστής 20,71 %.

Για την περίοδο 2003:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 2003, 8.665,86. δηλαδή ίσος σχεδόν του 2011. Τα
παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 €. που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 204.219
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 1.733.102.338,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 0 €. Ποσοστό
φόρου επί του εισοδήματος 0,00 %

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.546.110.072,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 0,00 €. Ποσοστό
φόρου επί του εισοδήματος 0,00 %

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.644.547.892,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 134.752.357,60 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,10 %.

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.290.933.726,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 240.037.217,80 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 10,48 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.452.389.290,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 619.516.366,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 17,94 %

56

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.482.834.425,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 997.387.370,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 28,64 %

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7. 702
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 711.826.630,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 238.903.752,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 33,56 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 6.339.953.100,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 2.268.790.540,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 35,79 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 72.908.496,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 28.859.948,40 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 39,58 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 2003 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 23. 274. 605. 969, 00 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί
4.528. 247.551,81 € και ο μέσος συντελεστής 19,46 %.

Για την περίοδο 2011:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 2013, 8.204,00. δηλαδή ίσος σχεδόν του 2011. Τα
παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
1.

Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 €. που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 204.219
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 1.733.102.338,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 71.200.733,80 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 4,11 %

2.

Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.546.110.072,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 143.868.007,20 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 5,65 %

3.

Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.644.547.892,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 209.654.760,56 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 7,93 %.

4.

Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.290.933.726,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 253.097.231,50 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 11,05 %

5.

Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.452.389.290,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 545.436.111,50 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 15,80 %

6.

Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.482.834.425,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 899.130.521,50 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 29,20 %

57

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

7.

Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7. 702
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 711.826.630,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 226.349.492,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 34,75 %

8.

Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 6.339.953.100,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 2.288.061.415,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 36,09 %

9.

Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 72.908.496,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 32.192.403,20 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 44,15 %

Μέσος φορολογικός συντελεστής 2013 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 23. 274. 605. 969, 00 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί
4.668. 990.676,26 € και ο μέσος συντελεστής 20,06 %.

Για την περίοδο 2013 - 2015:
Ο κατώτερος ετήσιος μισθός αυτής της περιόδου ήτα ν το 2013, 8.204,00. δηλαδή ίσος σχεδόν του 2011. Τα
παραδείγματα αφορούν πα ντρεμένο με 2 παιδιά.
10. Το ετήσιο εισόδημα των 8.486,49 €. που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 204.219
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 1.733.102.338,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 0 €. Ποσοστό
φόρου επί του εισοδήματος 0,00 %
11. Το ετήσιο εισόδημα των 11.495,58 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 221.486
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.546.110.072,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 95.023.615,84 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 3,73 %
12. Το ετήσιο εισόδημα των 14.495,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 182.441
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.644.547.892,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 198.674.436,24 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 7,51 %.
13. Το ετήσιο εισόδημα των 18.491,67€ που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 123.890
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 2.290.933.726,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 243.836.419,72 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 10,64 %
14. Το ετήσιο εισόδημα των 26.977,48 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 127.973
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.452.389.290,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 605.669.872,80 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 17,17 %
15. Το ετήσιο εισόδημα των 52.364,00 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 66.512
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 3.482.834.425,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 948.227.016,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 29,20 %
16. Το ετήσιο εισόδημα των 92.421,01 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 7. 702
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 711.826.630,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 208.529.521,60 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 34,75 %
17. Το ετήσιο εισόδημα των 141.182,76 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 44.906
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 6.339.953.100,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 1.916.519.992,00 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 37,25 %

58

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

18. Το ετήσιο εισόδημα των 1.429.578,35 € που στην κατηγορία αυτή το 2011 φορολογηθήκα ν 51
φορολογούμενοι με συνολικό εισόδημα 72.908.496,00 €. Ο συνολικός φόρος θα ήτα ν 23.208.218,72 €.
Ποσοστό φόρου επί του εισοδήματος 41,53 %
Μέσος φορολογικός συντελεστής 2013 του αθροίσματος των εισοδημάτων και του φόρου 979.180 φορολογουμένων
είναι :
Το εισόδημα των κατηγοριών που α να φέρονται είναι 23. 274. 605. 969, 00 € , ο φόρος που α ντιστοιχεί
4.239. 689.092,92 € και ο μέσος συντελεστής 18,22 %.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο .
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.
Στα παραπά νω παραδείγ ματα τέθηκα ν σε δοκιμασία φορολ ογίας ανάλογα με τα κλιμάκια της κάθε περιόδου ατομικ ά
εισοδήματα προσαρμοσμένα στην κάθε περίοδο με κριτήριο τον κατώτατο μισθό της Ε νιαίας συλλογικής σύμβασης
εργασίας της κάθε περιόδου. Τα ίδια εισοδήματα δοκιμάστηκα ν πολλαπλασιασμένα με τα αριθμητικά δεδομένα του
2006 μέχρι το 2006 και με τα αριθμητικά δεδομένα του 2011 του ΥΠΟΙΚ για τις υπόλοιπες περιόδους.
Επίσης παραθέτονται αυτούσια τα στοιχεία από τα στατιστικά δεδομένα του ΥΠΟΙΚ των ετών 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011. Τέλος δοκιμάζονται στην φορολόγ ηση α νά περίοδο, από τις περιόδους που εξετάζουμε, τα ίδια ακριβώς
εισοδήματα με τα ίδια δεδομένα της περιόδου από τα στατιστικά στοιχεία του 2011 του ΥΠΟΙΚ, προσαρμοσμένα στον
κατώτατο μισθό της κάθε περιόδου.
Τα ατομικά εισοδήματα που εξετάζονται από την σελίδα 1 έως την σελίδα 20 περιέχουν στις 2 τελευταίες περιπτώσεις
υψηλά εισοδήματα που είναι υποθετικά.
Επίσης δοκιμάζονται και πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα σε κάθε περίοδο που όσο πλησιάζουμε στο 2011 ταυτίζονται
με την πραγματικότητα. Αυτό γίνεται λόγο έλλειψης πραγματικ ών στοιχείων, αλλά δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της
έρευνα ς όσο αφορά τα ποσοστά.
Στα παραδείγματα της σύγκρισης με βάση τα στοιχεία του 2006 και του 2001 τα παραδείγματα από 7 γίνονται 9 για
ο
ο
συμπεριλάβουν και τα 2 υψηλότερα κλιμάκια που αφορούν το 8 εισοδήματα από 95.000 € έως 900.000 € και το 9
εισοδήματα από 900.000 και άνω.
Στο τέλος χωρίζονται τα εισοδήματα σε κατηγορίες πολύ χαμηλ ών εισοδημάτων που το υψηλότερο είναι ίσο με το
αφορολόγητο του 2013 – 2015, που αφορούν την πλειοψηφία των συνταξιούχων και νέων κυρίως εργαζομένων, σε
χαμηλά εισοδήματα και μεσαία εισοδήματα που αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων, σε μεσαία έως υψηλά
εισοδήματα, σε υψηλά εισοδήματα, σε πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα και σε 3 κατηγορίες εισοδημάτων πλ ουτισμού.
Στα στοιχεία των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 του ΥΠΟΙΚ που περιέχει όλα τα κλιμάκια και όλο το
εισόδημα των Φ. Π. θα παρατηρήσουμε ότι ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα
σε σχέση με τον υψηλό συντελεστή φορολόγησης και αυτό οφείλεται στις διά φορες φοροαπαλλαγές, στα αυτοτελώς
φορολογούμενα ποσά και στα μερίσματα από κέρδη εταιρειών που στην δήλ ωση των Φ.Π. δηλ ώνονται σα ν
αυτοτελ ώς φορολογούμενα.
Επίσης στην συνέχεια για να κατα νοήσουμε τον ρόλο της φορολογίας στην α ναδια νομή του εισοδήματος και στο α ν
επηρεάζει την α νά πτυξη της οικονομία ς θα διακρίνουμε 5 σταθμούς (περιόδους) που είναι σημα ντικοί στην κατα νόηση
της εξέλιξης των φορολογικ ών εσόδων και στην σύνδεση τους με την πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους.
Οι σταθμοί αυτοί είναι από το 1975 έως το 1983, εποχή που υπήρχε μια στοιχειώδη βιομηχα νική υποδομή στην χώρα,
αγροτική οικονομία με θετικό ισοζύγιο αλλά και κλυδωνισμοί από την κρίση του 1973 και 1980.
Δεύτερος σταθμός το 1983 που παρατηρείται αύξηση των μικ ρών και μεσαίων εισοδημάτων με στόχο την τόνωση της
κατανάλ ωσης και την στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης.

59

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τρίτος σταθμός το 1989 χρονιά προετοιμασίας του Μάαστριχτ, της ίδρυσης της Ε.Ε και ταυτόχρονα στροφή στο
νεοφιλελεύθερο μοντέλο α νάπτυξης και φορολογικής α ντίληψης. Επίσης να σημειώσουμε την επιβολή του ΦΠΑ από
το 1987, έμμεσου φόρου. Από το 1986 υπήρξε μια στροφή προς το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που βασικές
φορολογικές αρχές του είναι ένας και μοναδικός συντελεστής φορολόγ ησης ή όσο το δυνατόν λιγότερα κλιμάκια και
αύξηση των έμμεσων φόρων. Αυτό στηρίζεται στην λογική που α νέπτυξε ο νεοσυντηρητισμός στο ο,τι η μείωση της
άμεσης φορολογίας θα αυξήσει τα εισοδήματα, θα βοηθήσει στην α νάπτυξη μέσω της κατα νάλ ωσης και μέσω των
έμμεσων φόρων που στηρίζονται στην κατα νάλ ωση θα ισοσταθμιστούν και ίσως να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.
Αυτό βέβαια ντύθηκε με διάφορες ιδεολογικές παραλλαγές.
Τέτα ρτος σταθμός το 2001 χρονιά προετοιμασίας εισόδου στο ευρώ και προσαρμογής της φορολ ογικής πολιτικής σε
ακόμα πιο νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις.
Πέμπτος σταθμός το 2003 χρονιά προετοιμασίας της ολυμπιάδα ς.
Έκτος στα θμός το 2013 χρονιά με εμφα νή τις πολιτικές των μνημονίων και την προσα ρμογή της φορολ ογικής
πολιτικής στις α νάγκες της εξυπηρέτησης του χρέους. Στην ουσία η προσα ρμογή αφορά την υποτίμηση του
εισοδήματος των εργαζομένων, μέσω της μείωσης της αγοραστικής τους δύνα μης, που σημαίνει μείωση της ζήτησης
που στο άμεσο μέλλον μεταφράζεται σε απαξίωση και καταστροφή κεφαλαίου.
Τέλος να επισημά νουμε ότι ο πραγματικός συντελεστής σε όλα τα κλιμάκια είναι μικρότερος από το συντελεστή της
κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, λόγω των φοροαπαλλαγών.

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 1-20) ατομικών εισοδημάτων.
Το 1975, ίσως και από το 1955 μέχρι το 1983 η φορολογική κλίμακα περιέχει 19 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή
φορολόγησης 3% και υψηλότερο το 60%.
Έχουμε 7 περιπτώσεις
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 5,26% και αφορά το 2 χαμηλ ότερο
εισόδημα των 220.000 δρχ.
ο
Το 3 κατά παράδειγμα εισόδημα των 522. 000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 16, 06 %.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 1.044.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 28,31 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 2.088.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 39,95 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 4.166.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 48,77 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 8.332.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 53,96 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1975 – 1981 είναι 47%
Το 1983 η φορολογική κλίμακα περιέχει 15 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης 11% και υψηλότερο το
60%. Την χρονιά αυτή περικόπτονται 4 κλιμάκια.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 4,15 % και αφορά το 1 χαμηλό
εισόδημα των 270.000 δρχ.
ο
Το 2 κατά παράδειγμα εισόδημα των 540. 000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 8,21 %.
ο
Το 3 κατά παράδειγμα εισόδημα των 840. 000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 17, 07 %.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 1.080.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 22,59 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 2.660.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 40,10 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 5.320.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 48,97 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 10.640.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 54,48 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1983 είναι 46,4 %
Το 1989 η φορολογική κλίμακα περιέχει 10 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης 18% και υψηλότερο το
50%. Την χρονιά αυτή περικόπτονται 4 κλιμάκια.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 6,93 % και αφορά το 1 χαμηλό
εισόδημα των 862.900 δρχ.
ο
Το 2 κατά παράδειγμα εισόδημα των 1.060.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 10,13 %.
ο
Το 3 κατά παράδειγμα εισόδημα των 1.400.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 14,35 %.

60

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ο

Το 4
ο
Το 5
ο
Το 6
ο
Το 7

κατά
κατά
κατά
κατά

παράδειγμα
παράδειγμα
παράδειγμα
παράδειγμα

εισόδημα
εισόδημα
εισόδημα
εισόδημα

των 1.900.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 19,00 %.
των 2.800.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 25,46 %.
των 5.600.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 36,75 %.
των 11.200.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 42,93 %.

Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1983 είναι 33,67 %

Το 1994 η φορολογική κλίμακα περιέχει 5 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησ ης 5 % και υψηλότερο το
45%. Την χρονιά αυτή περικόπτονται 5 ακόμη κλιμάκια.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 1,35 % και αφορά το 3 χαμηλό
εισόδημα των 2.600.000 δρχ.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 3.600.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 5,13 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 5.200.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 11,63 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 10.000.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 23,45 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 20.000.000 δρχ. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 32,65 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1983 είναι 21,49 %

Το 2001 η φορολογική κλίμακα περιέχει 5 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης 5 % και υψηλότερο το
42,50 %.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 2,62 % και αφορά το 2 χαμηλό
εισόδημα των 11. 300,00 €.
ο
Το 3 κατά παράδειγμα εισόδημα των 14.300,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 6, 20 %.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 18.300,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 11,40 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 26.300,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 18,18 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 50.000,00 €. φορολογείται με πραγμα τικό συντελεστή 28,55 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 90.033,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 34,74 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1983 είναι 24,52 %
Το 2003 η φορολογική κλίμακα περιέχει 3 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης 15 % και υψηλότερο το
40,00 %.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 4,25 % και αφορά το 3 χαμηλό
εισόδημα των 14. 800,00 €.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 19.000,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 9, 95 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 27.300,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 17,47 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 56.000,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελε στή 28,17 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 93.600,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 33,43 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 1983 είναι 23,45 %

Το 2013 -2015 η φορολογική κλίμακα περιέχει 3 κλιμάκια με χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης 22 % και
υψηλότερο το 42, 00 %.
ο
Στην περίοδο αυτή ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης είναι 4,50 % και αφορά το 3 χαμηλό
εισόδημα των 12. 000,00 €.
ο
Το 4 κατά παράδειγμα εισόδημα των 17.000,00 €. φορολογείται με πραγμα τικό συντελεστή 9, 65 %.
ο
Το 5 κατά παράδειγμα εισόδημα των 28.000,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 17,00 %.
ο
Το 6 κατά παράδειγμα εισόδημα των 56.000,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 30,04 %.
ο
Το 7 κατά παράδειγμα εισόδημα των 94.000,00 €. φορολογείται με πραγματικό συντελεστή 34,87 %.
Μέσος συντελεστής φορολόγησης στα παρα δείγματα μας για το 2013 - 2015 είναι 25,35 %

61

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Το πρώτο που μπορεί να διακρίνει κα νείς στα παραπά νω είναι η αύξηση της φορολογίας μαζί με την αύξηση του
εισοδήματος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Αυτό συμβαίνει από την περικοπή των
κλιμακίων και την αύξηση του μικ ρότερου συντελεστή, ενώ παραμένει η υψηλή φορολόγηση στα πολύ μεγάλα
εισοδήματα που φτά νει μέχρι και το 54,50%. Στην περίοδο αυτή από το 1983 και μετά ο μέσος συντελεστής
φορολόγησης πέφτει ελαφρά στο 46,40 % από 47%. Αυτό οφείλεται στην περικοπή των κλιμακίων που φαίνεται να
ου
ευνοούν το εισόδημα του 4 παραδείγ ματος, αλλά και από την αύξηση της συμμετοχής των μικρών εισοδημάτων στο
άθροισμα του εισοδήματος.
Το 1989, χρονιά των μεγάλ ων αλλαγών και της προετοιμασίας για την μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε Ε.Ε., 2 χρόνια μετά την
επιβολή ΦΠΑ, 3 χρόνια πριν το Μάαστριχτ, η προσαρμογή και της φορολογικής πολιτικής στα πρότυπα των επιταγών
του Νεοσυντηρητισμού – Νεοφιλελευθερισμού, είναι εμφα νής.
Έτσι λοιπόν έχουμε και άλλη μείωση κλιμακίων, που περιορίζονται σε 10. Από το 1975 έως το 1989 κόπηκα ν 9
ολόκληρα κλιμάκια εισοδήματος. Ταυτόχρονα μειώνεται ο α νώτερος συντελεστής φορολόγησης από 60% σε 50%.
Μια σημα ντικ ή μείωση πολύ ευνοϊκή για τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα. Ουσιαστικά μεσαία εισοδήματα πάνω
από 3.400. 000 δρχ φορολογούντα ν με 49% μέχρι τις 4.700.000 δρχ(13.793.10 €) και με 50 % από εκεί και πάνω.
Παρατηρώντας τα δεδομένα διαπιστώνουμε ότι αυξά νεται η φορολόγηση κατά 3 μονά δες σε σχέση με το 1983, για τα
πολύ χαμηλά και χαμηλά εισοδήματα και υπάρχει σημα ντική μείωση για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα και πολύ
μεγάλη μείωση για τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης για το 1989 πέφτει ραγδαία από 46,40% που ήτα ν το 1983 σε 33,67%.

Το 1994, 2 χρόνια μετά το Μάαστριχτ, τα κλιμάκια περιορίζονται σε 5. Δηλαδή από το 1975 έως το 1994 περικόπηκαν
14 ολόκληρα κλιμάκια. Η φορολογική πολιτική προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα με την πα ραπέρα μείωση της άμεσης
φορολογίας και την αύξηση της έμμεσης.
Ελαφρύνονται τα χαμηλά εισοδήματα με μείωση της φορολόγησης τους με παραπέρα γενναία μείωση της
φορολόγησης των υψηλ ών, των μεγάλων και πολύ μεγάλων εισοδημάτων, με το α νώτερο συντελεστή να περιορίζεται
στο 45%, για εισοδήματα πά νω από 15.000.000 δρχ. (44.000,00 €).
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης μειώνεται κατά 12 μονάδες και περιορίζεται στο 21,49%
Το 2001 χρονιά πριν την πλήρη ένταξη στο ευρώ, μειώνεται κι άλλο ο ανώτερος συντελεστής, από 45% σε 42,50%.
Την περίοδο αυτή ελαφρύνονται τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και συνεχίζουν να μειώνονται τα μεσαία, τα υψηλά, τα
μεγάλα και τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης αυξά νεται στο 24,52%, και αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη συμμετοχή των
μεγάλων και πολύ μεγάλων εισοδημάτων στο συνολικό εισόδημα.
Το 2003 περικόπτονται κι άλλο τα κλιμάκια. Τα κλιμάκια περιορίζονται σε 3. Μειώνεται περαιτέρω ο α νώτερος
συντελεστής φορολόγησης από 42,50% σε 40,00%, ευνοώντας ακόμη περισσότερο τα μεσαία, τα υψηλά, τα μεγάλα
και τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης μειώνεται στο 23,45%,
Την περίοδο 2013 – 2015 αυξά νουν οι συντελεστές φορολ όγησης στα 3 κλιμάκια με αυτό του υψηλότερου
συντελεστή, από 40,00% σε 42%.
Με το αφορολόγητο των 2.100 για μέχρι 21. 000, 00 ελαφρύνονται τα πολύ χαμηλά και χαμηλά εισοδήματα, εφόσον τα
τεκμήρια δεν ήτα ν παραπά νω από το εισόδημα. Υπάρχει μια ελαφρώς αύξηση της φορολόγησης σε όλα τα
εισοδήματα.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης αυξά νεται στο 25,35%,
Βλέπουμε στα παραδείγ ματα μονα δικ ών ατομικ ών εισοδημάτων ότι, ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης των
υψηλ ών έως και πολύ μεγάλ ων εισοδημάτων μειώνεται ραγδαία από 28,31% το 1975-1981 σε 9,65% το 2015 για το
ου
ου
εισόδημα του 4 παραδείγματος, από 40,10% το 1975-1981 σε 17,00% το 2015 για το εισόδημα του 5

62

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ου

παραδείγματος, από 48,77% το 1975-1981 σε 30,04% το 2015 για το εισόδημα του 6 παραδείγματος, από 53, 96%
ου
το 1975-1981 σε 34,87% το 2015 για το εισόδημα του 6 παραδείγματος και ο μέσος συντελεστής από 47,00% το
1975-1981 σε 25,35% το 2015.

Πίνακας 2.1

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΑΡ.
ΦΟΡ.

19751981

1983

1989

1994

2001

2003

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

ΑΡ.
ΦΟΡ.2011

2013 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

8000 - 9000

341.654

0,00%

4,15%

6,93%

0,00%

0,00%

0,00%

204.219

0,00%

11000-12000

224.803

5,26%

8,21%

10,13%

0,00%

2,62%

0,00%

221.486

0,00%

14000 - 15000

151.964

16,06%

17,07%

14,35%

1,35%

6,20%

4,25%

182.441

4,50%

18000 - 19000

108.146

28,31%

22,59%

19,00%

5,13%

11,40%

9,95%

123.890

9,65%

26000 - 28000

98.696

39,95%

40,10%

25,46%

11,63%

18,18%

17,47%

127.973

17,00%

50000 - 55000

42.632

48,77%

48,97%

36,75%

23,45%

28,55%

28,17%

66.512

30,04%

90000 - 95000

4.251

53,96%

54,48%

42,93%

32,65%

34,74%

33,43%

7.702

34,87%

ΣΥ Ν - ΜΕΣ. ΣΥ ΝΤ.

972.146

47,00%

46,40%

33,67%

21,49%

24,52%

23,45%

934.223

25,35%

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 24-26) ατομικών εισοδημάτων.
Στα παραδείγματα αυτά δοκιμάζεται με τα ίδια εισοδήματα των 8.316,63 €, 18.000,00 €, 2.100. 000 €, και από την
περίοδο 2009 και το εισόδημα των 30.000,00 €, στην φορολόγ ηση των κλιμακίων όλ ων των περιόδων.
Από τααποτελέσματα αυτής της δοκιμασίας συμπεραίνουμε τα εξής:
Η φορολ όγηση του χαμηλ ότερου εισοδήματος των 8.316,63€ από 3,77% το 1975 – 1981, πέφτει στο 0%
Η φορολ όγηση του εισοδήματος των 18.000,00 € από 10, 55% το 1975 – 1981, πέφτει στο 10,33%
Η φορολ όγηση του εισοδήματος των 2.100.000,00 € από 59,20% το 1975 – 1981, πέφτει στο 42,52%
Τέλος η φορολόγηση του εισοδήματος των 30.000,00 € από 13, 33% το 2009, ανεβαίνει στο 23,67%

Το εισόδημα των 30.000,00 ευρώ προστέθηκε από το 2009 και μετά για να δείξει την επιβάρυνση των μεσαίων
εισοδημάτων. Το 2009 φορολογούντα ν με 13,33%. Σε σχέση με το 2009 επιβάρυνση είχε και το ει σόδημα των
18.000,00 €, μιας και το 2009 ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης για το εισόδημα αυτό είναι 5,56%.

63

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 27-43) συνολικών εισοδημάτων
με βάση τον αριθμό φορολογουμένων του 2006 από τα στατιστικά στοιχεία του
ΥΠΟΙΚ.
Στα παραδείγματα αυτά δοκιμάζεται το ατομικό εισόδημα της κάθε περιόδου με α ναγ ωγή σε συνολικό εισόδημα του
κλιμακίου με βάση τα αριθμητικά δεδομένα των κλιμακίων του 2006 από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ. Την
περίοδο 2013 - 2015 τα ατομικά εισοδήματα ανάγονται στα αριθμητικά δεδομένα του 2011, του ΥΠΟΙΚ.
Πίνακας 2.2
1975 -1981
ΑΡ.
ΦΟΡ.

ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ ( δρχ.)

1983
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ ( δρχ.)

1989
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ ( δρχ.)

1994
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ ( δρχ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

341.654

41.681.788.000

0,00%

92.246.580.000

4,15%

294.813.236.600

6,94%

570.411.852.240

0,00%

224.803

49.906.566.000

5,34%

121.393.620.000

8,21%

238.291.180.000

10,13%

463.094.180.000

0,00%

151.964

79.325.208.000

16,06%

127.649.760.000

17,08%

212.749.600.000

14,35%

395.106.400.000

1,34%

108.146

112.904.424.000

28,31%

116.797.680.000

22,59%

205.477.400.000

19,00%

389.325.600.000

5,14%

98.696

206.077.248.000

39,95%

262.531.360.000

40,10%

276.348.800.000

25,46%

513.219.200.000

11,63%

42.632

177.604.912.000

48,77%

226.802.240.000

48,98%

238.739.200.000

36,75%

426.320.000.000

23,45%

4.251

35.419.332.000

53,96%

45.230.640.000

54,49%

47.611.200.000

43,37%

85.020.000.000

32,65%

24.658

616.450.000.000

58,49%

863.030.000.000

58,32%

1.109.610.000.000

47,28%

1.232.900.000.000

40,30%

49

2.450.000.000

59,24%

3.430.000.000

59,16%

4.410.000.000

48,64%

7.350.000.000

43,43%

996.853

1.321.819.478.000

45,20%

1.859.111.880.000

43,48%

2.628.050.616.600

31,19%

4.082.747.232.240

17,46%

2001
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

2003
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΑΡ. ΦΟΡ.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

341.654

2.841.409.906,02 €

0,00%

2.960.725.732,44 €

0,00%

224.803

2.540.273.900,00 €

2,62%

2.607.714.800,00 €

0,00%

151.964

2.173.085.200,00 €

6,20%

2.249.067.200,00 €

4,26%

108.146

1.979.071.800,00 €

11,40%

2.054.774.000,00 €

9,95%

98.696

2.595.704.800,00 €

18,18%

2.694.400.800,00 €

17,47%

42.632

2.131.600.000,00 €

28,55%

2.216.864.000,00 €

28,17%

4.251

382.730.283,00 €

34,74%

382.730.283,00 €

34,74%

24.658

3.205.540.000,00 €

37,16%

3.698.700.000,00 €

36,56%

49

53.900.000,00 €

41,87%

58.800.000,00 €

996.853

17.903.315.889,02 €

15,94%

18.923.776.815,44 €

2013 -2015
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

204.219

1.380.391.782,03 €

0,00%

221.486

2.048.302.528,00 €

0,00%

182.441

2.189.292.000,00 €

4,50%

123.890

2.106.130.000,00 €

9,65%

127.973

3.583.244.000,00 €

17,00%

66.512

3.724.672.000,00 €

30,04%

7.702

723.988.000,00 €

34,87%

44.906

6.331.746.000,00 €

37,25%

39,57%

51

76.500.000,00 €

41,55%

15,35%

979.180

22.164.266.310,03 €

21,08%

2011 και μετά. Αριθμητικά
Στοιχεία του 2011

ΑΡ.
ΦΟΡ.

Από τον πα ραπά νω πίνακα διαπιστώνουμε τα εξής:
Το συνολικό εισόδημα σε απόλυτους αριθμούς φαίνεται να έχει αύξηση 571,37%, από το 1975 – 1981 έως το 2015.
Με την ίδια λογική βλέπουμε ότι υπά ρχει σε απόλυτους αριθμούς αύξηση κατά 140,65%, από το 1975 – 1981 έως το
1983.
Το 1989 έχουμε αύξηση κατά 198,82% σε απόλυτους αριθμούς, από το 1975 – 1981 έως το 1989.
Το 1994 έχουμε αύξηση κατά 308,87% σε απόλυτους αριθμούς, από το 1975 – 1981 έως το 1994.
Το 2001 έχουμε αύξηση κατά 461,53% σε απόλυτους αριθμούς, από το 1975 – 1981 έως το 2001.
Το 2003 έχουμε αύξηση κατά 487,83% σε απόλυτους αριθμούς, από το 1975 – 1981 έως το 2003.
Το 20013 - 2015 έχουμε αύξηση κατά 571,37% σε απόλυτους αριθμούς, από το 1975 – 1981 έως το 2015.

64

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Πίνακας 2.3
1975 -1981
ΑΡ.
ΦΟΡ.

1983
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

1989
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

Φόρος

1994
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

341.654

0

0,00%

3.826.524.800

4,15%

20.458.241.520

6,94%

0

0,00%

224.803

2.666.163.580

5,34%

9.967.765.020

8,21%

24.143.842.200

10,13%

0

0,00%

151.964

2.739.142.120

16,06%

21.800.755.440

17,08%

30.544.764.000

14,35%

5.318.740.000

1,34%

108.146

31.958.224.460

28,31%

26.388.705.460

22,59%

39.040.706.000

19,00%

20.007.010.000

5,14%

98.696

82.343.059.760

39,95%

105.274.088.400

40,10%

70.370.248.000

25,46%

59.711.080.000

11,63%

42.632

86.620.976.560

48,77%

111.078.954.960

48,98%

87.736.656.000

36,75%

99.972.040.000

23,45%

4.251

19.110.923.130

53,96%

24.645.300.030

54,49%

20.651.358.000

43,37%

27.759.030.000

32,65%

24.658

360.546.810.200

58,49%

503.356.822.740

58,32%

524.598.950.000

47,28%

496.858.700.000

40,30%

49

1.451.473.100

59,24%

2.029.262.970

59,16%

2.144.975.000

48,64%

3.192.350.000

43,43%

996.853

597.436.772.910

45,20%

808.368.179.820

43,48%

819.689.740.720

31,19%

712.818.950.000

17,46%

2001

2003
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

2013 -2015
ΑΡ. ΦΟΡ.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

341.654

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

224.803

66.687.809,95 €

2,62%

0,00 €

0,00%

151.964

134.807.264,40 €

6,20%

95.737.320,00 €

4,26%

108.146

225.711.516,60 €

11,40%

204.395.940,00 €

9,95%

98.696

471.845.836,80 €

18,18%

470.779.920,00 €

17,47%

42.632

608.529.168,00 €

28,55%

624.558.800,00 €

28,17%

4.251

132.945.774,00 €

34,74%

132.945.774,00 €

34,74%

24.658

1.191.079.415,55 €

37,16%

1.352.244.720,00 €

36,56%

49

22.567.144,78 €

41,87%

23.267.160,00 €

996.853

2.854.173.930,08 €

15,94%

2.903.929.634,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟ Υ

Φόρος

204.219

0,00 €

0,00%

221.486

0,00 €

0,00%

182.441

98.518.140,00 €

4,50%

123.890

203.179.600,00 €

9,65%

127.973

609.151.480,00 €

17,00%

66.512

1.118.731.840,00 €

30,04%

7.702

252.471.560,00 €

34,87%

44.906

2.358.463.120,00 €

37,25%

39,57%

51

31.788.300,00 €

41,55%

15,35%

979.180

4.672.304.040,00 €

21,08%

2011 και μετά. Αριθμητικά
Στοιχεία του 2011

ΑΡ.
ΦΟΡ.

Από τον πα ραπά νω πίνακα που περιέχει τα ποσά φόρου του κάθε κλιμακίου, στην κάθε περίοδο, διαπιστώνουμε τα
εξής:
Το συνολικό ποσό φόρου σε απόλυτους αριθμούς φαίνεται να έχει αύξηση κατά 994.650.828.720 δρχ. ή
2.919. 004.633,07 € από το 1975 – 1981 έως το 2015. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -19,85 μονάδες. Εάν
φορολογούντα ν το εισόδημα του 2015 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από
φόρους θα αυξά νοντα ν κατά 1.821.630.531.175 δρχ. ή 5.345.944.332 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 571,37%
έχουμε αύξηση του φόρου κατά 266,49%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 2015 2 1,08%
Με την ίδια λογική βλέπουμε ότι υπά ρχει σε απόλυτους αριθμούς αύξηση κατά 210.931.406.910 δρχ. ή
619.021.003,40 € από το 1975 – 1981 έως το 1983. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά 1,72 μονάδες. Εάν
φορολογούντα ν το εισόδημα του 1983 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από
φόρους θα αυξά νοντα ν κατά 31.950.389.940 δρχ. ή 93.764.900,78 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 140,65%
έχουμε αύξηση του φόρου κατά 135,31%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 1983 43,48%

65

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Το 1989 έχουμε αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση κατά 222.252.967.810 δρχ. ή 652.246. 420, 57 € από το
1975 – 1981 έως το 1989. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -16,43 μονάδες. Εάν φορολογούντα ν το
εισόδημα του 1989 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από φόρους θα
αυξάνοντα ν κατά 368.189.137.983 δρχ. ή 1.080. 525.716,75 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 198,82% έχουμε
αύξηση του φόρου κατά 137,20%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 1989 31,19%
Το 1994 έχουμε σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση κατά 115.382.177.090 δρχ. ή 338.612.405,25 € από το 1975 –
1981 έως το 1994. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -27,74 μονά δες. Εά ν φορολογούντα ν το εισόδημα του
1994 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από φόρους θα αυξά νοντα ν κατά
1.132. 582.798.972 δρχ. ή 3.323.793.980,84 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 308,62% έχουμε αύξηση του φόρου
κατά 119,31%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 1994 17,46%
Το 2001 έχουμε σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση κατά 375.122.993.765 δρχ. ή 1.100.874.523,15 € από το 1975 –
1981 έως το 2001. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -29,26 μονά δες. Εά ν φορολογούντα ν το εισόδημα του
2001 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από φόρους θα αυξά νοντα ν κατά
1.784. 891.043.236 δρχ. ή 5.238.124.851,76 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 461,53% έχουμε αύξηση του φόρου
κατά 162,79%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 2001 15,94%
Το 2003 έχουμε σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση κατά 392.077.249.876 δρχ. ή 1.150.630.227,07 € από το 1975 –
1981 έως το 2003. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -29,85 μονά δες. Εά ν φορολογούντα ν το εισόδημα του
2003 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε στα έσοδα από φόρους θα αυξά νοντα ν κατά
1.925. 107.158.552 δρχ. ή 5.649.617.486,58 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 487,83 % έχουμε αύξηση του φόρου
κατά 165,63%, σε σχέση με το 1975 -1981.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 2003 15,35%
Το 2013 -2015 έχουμε σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση κατά 994.650.828. 720 δρχ. ή 2.919. 004. 633, 07 € από το
1975 – 1981 έως το 2015. Το μέσο ποσοστό φόρου έχει μειωθεί κατά -24,12 μονάδες. Εάν φορολογούντα ν το
εισόδημα του 2015 με το μέσο συντελεστή φορολόγησης του 1975 – 1981, τότε τα έσοδα από φόρους θα αυξά νονταν
κατά 1.821.630.531.175 δρχ. ή 5.345.944.332,13 €. Με αύξηση του εισοδήματος κατά 83,18% έχουμε αύξηση του
φόρου κατά 171, 02%, σε σχέση με το 1975 -1981. Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι για το 2015 21,08%
Στον Παρακάτω πίνακα εμφα νίζονται συνοπτικά οι μεταβολές, τα ποσά φόρου κάθε περιόδου και τα ποσά φόρου εάν
κάθε περίοδος φορολογούντα ν με τον μέσο συντελεστή της περιόδου 1975 -1981.
Πίνακας 2.4
Αύξηση εισο δήματος σε σχέση με
1975 -1981

Αύξηση φόρου σε σχέση με 1975
-1981

Έσοδα από κλίμακα
κάθε περιόδου

Έσοδα με κλίμακα
1975 - 1981

Διαφορά

1983

1.576.793.549,52 €

140,65%

619.021.003,40 €

135,31%

2.372.320.410,33 €

2.466.085.311,11 €

93.764.900,78 €

1989

3.833.400.260,01 €

198,82%

652.246.420,57 €

137,20%

2.405.545.827,50 €

3.486.071.544,25 €

1.080.525.716,75 €

1994

8.102.502.580,31 €

308,87%

338.612.405,25 €

119,31%

2.091.911.812,18 €

5.415.705.793,02 €

3.323.793.980,84 €

2001

14.024.168.484,76 €

461,53%

1.100.874.523,15 €

162,79%

2.854.173.930,08 €

8.092.298.781,84 €

5.238.124.851,76 €

2003

15.044.629.411,18 €

487,83%

1.150.630.227,07 €

165,63%

2.903.929.634,00 €

8.553.547.120,58 €

5.649.617.486,58 €

2015

18.285.118.905,77 €

571,37%

2.919.004.633,07 €

266,49%

4.672.304.040,00 €

10.018.248.372,13 €

5.345.944.332,13 €

17.300.185.654,09 €

38.031.956.922,93 €

20.731.771.268,84 €

60.866.613.191,57 €

6.780.389.212,53 €

66

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Μόνο για 6 περιόδους 1983, 1989, 1994, 2001, 2003, 2015 τα έσοδα από φορολόγηση με την κλίμακα του 1975 1981 θα ήτα ν 38.031.956.922.93 €. Δηλαδή 20.731.771.268,84 € παραπά νω.

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος (Σελ. 31-43)
Από την α νάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα παρακάτω:
Για όλες τις περιόδους 1975 – 1981, 1983, 1989, 1994, 2001, 2003, 2013 – 2015, έχουμε σύνολο εισοδήματος
128.187.081.490,89 € και σύνολο φόρου 19.024.138.032,40 €, που αποτελεί το 21,61% του εισοδήματος ή το μέσο
συντελεστή φορολόγησης για όλες τις περιόδους.
Το 1975 – 1981 έχουμε σύνολο εισοδήματος 3.879.147.404,26 € και σύνολο φόρου 1.753.299.406,93 €, που αποτελεί
το 45,20% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 1975 - 1981.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 63,79% στο συνολικό φόρο.
Το 1983 έχουμε σύνολο εισοδήματος 5.455.940.953,78 € και σύνολο φόρου 2.372.320.410,33 €, που αποτελεί το
43,48% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 1983.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 65,57% στο συνολικό φόρο.
Το 1989 έχουμε σύνολο εισοδήματος 7.712.547.664,27 € και σύνολο φόρου 2.405.545.827,50 €, που αποτελεί το
31,19% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 1989.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 66,78% στο συνολικό φόρο.
Το 1994 έχουμε σύνολο εισοδήματος 11.981.649. 984, 56 € και σύνολ ο φόρου 2.091.911.812,18 €, που αποτελεί το
17,46% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 1994.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 66,78% στο συνολικό φόρο.
Από το 1975 – 1981 έως το 1994, βλέπουμε τα μικρά ως μεσαία να αυξά νονται (όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.5)
παρ’ όλα αυτά ο μεγάλος όγκος των εσόδων από φόρο στηρίζεται στα μεγάλα εισοδήματα. Τα μεσαία εισο δήματα
έχουν μια συνεχή αύξηση της συμμετοχής στον συνολικό φόρο. Το 1994 είναι η χρονιά που τα φορολογικά έσοδα
στηρίζονται κυρίως από τα μεσαία έως και πολύ υψηλά εισοδήματα. Σε αντίθεση με τη συμμετοχή στο φόρο, η
συμμετοχή αυτών των εισοδημάτων στο συνολικό εισόδημα μειώνεται, με ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής των
μικρών και μεσαίων εισοδημάτων.
Το 2001 έχουμε σύνολο εισοδήματος 17.903.315. 889, 02 € και σύνολ ο φόρου 2.854.173.930,08 €, που αποτελεί το
15,94% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2001.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 6 πρώτες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από πολύ χαμηλά μέχρι μεσαία εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά συμμετέχουν με
52,82% στο συνολικό φόρο. Τα Μεγάλα εισοδήματα συνεχίζουν να συμμετέχουν μειούμενα τόσο στο συνολικό
εισόδημα, όσο και στο συνολικό φόρο. Η συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την χαμηλή φορολόγηση. Η μείωση
της συμμετοχής στον φόρο είναι μεγαλύτερη από την μείωση της συμμετοχής στο εισόδημα.
Το 2003 έχουμε σύνολο εισοδήματος 18.923.776. 815, 44 € και σύνολ ο φόρου 2.903.929.634,00 €, που αποτελεί το
15,35% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2003.
Στην περίοδο αυτή η συμμετοχή φόρου μοιράζεται μεταξύ των πρώτων 6 περιπτώσεων των παραδειγ μάτων που
αποτελούνται από πολύ χαμηλά μέχρι μεσαία εισοδήματα και συμμετέχουν με 48,05% στο συνολικό φόρο, και στα

67

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

μεγάλα εισοδήματα που συμμετέχουν αυξα νόμενα τόσο στο συνολικό εισόδημα, όσο και στο συνολικό φόρο. Η
συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την αλλαγή στα κλιμάκια και την μείωση του αριθμού τους σε 3.
Το 2006 έχουμε σύνολο εισοδήματος 18.580.855. 443, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.107.010.218,00 €, που αποτελεί το
11,34% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2006.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 60,04% στο συνολικό φόρο.
Η συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την μείωση της συμμετοχής των μεσαίων και χαμηλ ών εισοδημάτων.
Το 2011 έχουμε σύνολο εισοδήματος 23.986.434. 610, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.854.188.573,00 €, που αποτελεί το
11,90% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2011.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 75,94% στο συνολικό φόρο.
Η συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την σημα ντική μείωση της συμμετοχής των μεσαίων και χαμηλ ών
εισοδημάτων και από την μεγάλη αύξηση της συμμετοχής στο συνολικό εισόδημα.
Το 2013 - 2015 έχουμε σύνολο εισοδήματος 22.164.266.310,03 € και σύνολο φόρου 4.672.304.040,00 €, που
αποτελεί το 21,08% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2013 - 2015.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 56,56% στο συνολικό φόρο.
Η μειωμένη σε σχέση με το 2011 συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την σημα ντική αύξηση της συμ μετοχής των
μεσαίων και χαμηλ ών εισοδημάτων.

Πίνακας 2.5.0

Συμμετοχή των κλιμακίων στο εισόδημα και στον φόρο.

Περίοδος 1975 -1981
Αριθμός
Φορολογουμένων:

Κλιμάκια
Εισοδήματος

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Περίοδος 1983
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Περίοδος 1989
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

341.654

8000 - 9000

3,15%

0,00%

4,96%

0,47%

11,22%

2,50%

224.803

11000-12000

3,78%

0,45%

6,53%

1,23%

9,07%

2,95%

151.964

14000 - 15000

6,00%

2,13%

6,87%

2,70%

8,10%

3,73%

108.146

18000 - 19000

8,54%

5,35%

6,28%

3,26%

7,82%

4,76%

98.696

26000 - 28000

15,59%

13,78%

14,12%

13,02%

10,52%

8,58%

42.632

50000 - 55000

13,44%

14,50%

12,20%

13,74%

9,08%

10,70%

4.251

90000 - 95000

2,68%

3,20%

2,43%

3,05%

1,81%

2,52%

95000 - 900000

46,64%

60,35%

46,42%

62,27%

42,22%

64,00%

0,19%

0,24%

0,18%

0,25%

0,17%

0,26%

24.658
49

900000 & ανω

68

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Πίνακας 2.5.1

Συμμετοχή των κλιμακίων στο εισόδημα και στον φόρο.
Περίοδος 1994
Περίοδος 2001
Αριθμός
Φορολογουμένων:

Κλιμάκια
Εισοδήματος

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

συμμετοχή
στο φόρο

Περίοδος 2003

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

341.654

8000 - 9000

13,97%

0,00%

15,87%

0,00%

15,65%

0,00%

224.803

11000-12000

11,34%

0,00%

14,19%

2,34%

13,78%

0,00%

151.964

14000 - 15000

9,68%

0,75%

12,14%

4,72%

11,88%

3,30%

108.146

18000 - 19000

9,54%

2,81%

11,05%

7,91%

10,86%

7,04%

98.696

26000 - 28000

12,57%

8,38%

14,50%

16,53%

14,24%

16,21%

42.632

50000 - 55000

10,44%

14,02%

11,91%

21,32%

11,71%

21,51%

4.251

90000 - 95000

2,08%

3,89%

2,14%

4,66%

2,02%

4,58%

95000 - 900000

30,20%

69,70%

17,90%

41,73%

19,55%

46,57%

0,18%

0,45%

0,30%

0,79%

0,31%

0,80%

24.658
49

900000 & ανω

Πίνακας 2.5.2

Αριθμός
Φορολογ
ουμένων:

Συμμετοχή των κλιμακίων στο εισόδημα και στον φόρο.
Αριθμός
Περίοδος 2006
Περίοδος 2011

Περίοδος 2013 - 2015

341.654

8000 - 9000

15,60%

0,07%

Φορολογο
υμένων
2011 &
μετά.
204.219

7,23%

0,12%

6,23%

0,00%

224.803

11000-12000

13,89%

0,41%

221.486

10,61%

0,12%

9,24%

0,00%

14000 - 15000

11,85%

2,58%

182.441

11,03%

0,54%

9,88%

2,11%

108.146

18000 - 19000

10,76%

5,51%

123.890

9,55%

1,72%

9,50%

4,35%

98.696

26000 - 28000

14,33%

12,21%

127.973

14,39%

6,71%

16,17%

13,04%

42.632

50000 - 55000

12,01%

19,18%

66.512

14,52%

14,83%

16,80%

23,94%

4.251

90000 - 95000

2,11%

5,03%

7.702

2,97%

5,37%

3,27%

5,40%

24.658

95000 - 900000

19,01%

53,49%

44.906

29,40%

69,46%

28,57%

50,48%

49

900000 & ανω

0,44%

1,52%

51

0,30%

1,11%

0,35%

0,68%

151.964

Κλιμάκια
Εισοδήματος

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος με πραγματικά δεδομένα των ετών 2007,
2008, 2009, 2010, (Σελ. 44-50)
Συνεχίζοντα ς την πα ραπά νω α νάλυση των στοιχείων για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 που υπά ρχουν πραγματικά
δεδομένα ( τα έτη 2006 και 2011 αναλύθηκαν στην προηγούμενη σελίδα ) προκύπτουν τα παρακάτω:
Το 2007 έχουμε σύνολο εισοδήματος 20.433.268. 997, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.443.172.970,00 €, που αποτελεί το
11,96% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2007.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 61,32% στο συνολικό φόρο.
Το 2008 έχουμε σύνολο εισοδήματος 22.499.050. 201, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.725.778.783,00 €, που αποτελεί το
12,12% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2007.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπ τώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 64,61% στο συνολικό φόρο.

69

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Το 2009 έχουμε σύνολο εισοδήματος 23.283.954. 543, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.725.778.783,00 €, που αποτελεί το
12,47% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2007.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισ οδήματα αυτά
συμμετέχουν με 65,28% στο συνολικό φόρο.
Το 2010 έχουμε σύνολο εισοδήματος 23.875.722. 069, 00 € και σύνολ ο φόρου 2.903.419.907,00 €, που αποτελεί το
12,16% του εισοδήματος ή το μέσο συντελεστή φορολόγησης για το 2007.
Στην περίοδο αυτή το μεγάλο ποσοστό στην συμμετοχή φόρου προέρχεται από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των
παραδειγμάτων που αποτελούνται από υψηλά μέχρι πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά
συμμετέχουν με 66,04% στο συνολικό φόρο.
Σε όλα τα έτη συμπεριλαμβα νόμενων και τ ων ετών 2006 και 2011 Η συμμετοχή στο φόρο προέρχεται από την αύξηση
της συμμετοχής των υψηλ ών εισοδημάτων στο γενικό εισόδημα και την ταυτόχρονη μείωση στην συμμετοχή στο
εισόδημα και στον φόρο των χαμηλ ών και πολύ χαμηλ ών εισοδημάτων. (Πίνακας 2.6)

Πίνακας 2.6.0

Συμμετοχή των κλιμακίων στο εισόδημα και στον φόρο.

Κλιμάκια
Εισοδήματος

Αριθμός
Φορολογου
μένων:

Περίοδος 2007
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Κλιμάκια
Εισοδήματος

Αριθμός
Φορολογου
μένων:

Περίοδος 2008
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

8000 - 9000

357.941

14,89%

0,06%

8000 - 9000

320.149

12,13%

0,05%

11000-12000

241.548

13,57%

0,39%

11000-12000

251.968

12,88%

0,09%

14000 - 15000

159.296

11,29%

2,40%

14000 - 15000

169.309

10,90%

2,03%

18000 - 19000

110.322

9,98%

4,82%

18000 - 19000

117.395

9,65%

4,20%

26000 - 28000

107.774

14,23%

11,87%

26000 - 28000

118.947

14,26%

10,63%

50000 - 55000

49.384

12,65%

19,13%

50000 - 55000

59.727

13,89%

18,38%

90000 - 95000

5.108

2,31%

5,19%

90000 - 95000

6.236

2,56%

5,19%

95000 - 900000

29.538

20,65%

54,69%

95000 - 900000

36.600

23,29%

57,98%

900000 & ανω

59

0,44%

1,43%

900000 & ανω

74

0,45%

1,44%

Πίνακας 2.6.1

Συμμετοχή των κλιμακίων στο εισόδημα και στον φόρο.

Κλιμάκια
Εισοδήματος

Αριθμός
Φορολογου
μένων:

Περίοδος 2009
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Κλιμάκια
Εισοδήματος

Αριθμός
Φορολογου
μένων:

Περίοδος 2010
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

8000 - 9000

228.554

8,34%

0,05%

8000 - 9000

210.548

7,23%

0,12%

11000-12000

248.096

12,25%

0,08%

11000-12000

236.940

10,61%

0,12%

14000 - 15000

169.433

10,55%

1,72%

14000 - 15000

167.609

11,03%

0,54%

18000 - 19000

121.157

9,62%

3,92%

18000 - 19000

124.191

9,55%

1,72%

26000 - 28000

127.804

14,81%

10,26%

26000 - 28000

128.354

14,39%

6,71%

70.127

15,77%

18,69%

50000 - 55000

76.691

14,52%

14,83%

90000 - 95000

7.119

2,83%

5,22%

90000 - 95000

8.175

2,97%

5,37%

95000 - 900000

41.500

25,41%

58,73%

95000 - 900000

45.270

29,40%

69,46%

900000 & άνω

73

0,43%

1,33%

900000 & ανω

49

0,30%

1,11%

50000 - 55000

70

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την φορολόγηση με πραγματικά δεδομένα
εισοδήματος, φόρου και αριθμού φορολογουμένων του έτους 2011, προσαρμοσμένα με
βάση το βασικό κατώτερο μισθό στην κάθε περίοδο. (Σελ. 50-58)
Πρώτα πρέπει να επισημά νουμε ότι επειδή χρησιμοποιούνται τα ίδια εισοδήματα προσαρμοσμένα στην κάθε περίοδο,
οι αναλογίες και τα ποσοστά στην συμμετοχή στο εισόδημα και τον αριθμό των φορολογουμένων, α νάμεσα στα 5
χαμηλά εισοδήματα (μέχρι 27.000) και τα μεσαία έως πολύ υψηλά εισοδήματα (από 50.000 και πάνω), παρα μένουν
σταθερά.
Στην περίπτωση αυτή έχουν ενδιαφέρον οι επιδράσεις της φορολογικής κλίμακας της κάθε περιόδου, πά νω στη
συμμετοχή των κατηγοριών στο συνολικό φόρο, το ποσοστό φόρου των 2 ομάδων εισοδημά των που περιγρά φεται
παραπά νω και των μεμονωμένων κατηγοριών εισοδημάτων.
Τα μικρότερα ποσοστά στο μέσο ποσοστό φορολόγησης σε σχέση με τα προηγούμενα πα ραδείγματα των σελ. 1 -50,
οφείλονται στην διαφορετική α ναλογία των εισοδημάτων, ειδικά των υψηλ ών έως και πολύ υψηλ ών εισοδημάτων. Με
λίγα λόγια, είναι πολύ μικρότερη η συμμετοχή αυτών των κατηγοριών στο συνολικό εισόδημα.
Τα παραπά νω δεν επηρεάζουν ωστόσο την εικόνα και την ουσία των αποτελεσμάτων πα ρα μόνο στην α ναλ ογία τους
καθώς τα αποτελέσματα είναι α νάλογα των προηγ ούμενων παρα δειγμάτων με ίδιες κατευθύνσεις.
Έτσι λοιπόν από την δοκιμή 9 κατηγοριών εισοδημάτων του 2011, προσαρμοσμένα στις κλίμακες των περιόδων 1975
– 1981, 1983, 1994, 2001, 2003, 2011, 2013 -2015, έχουμε τα εξής αποτελέσματα (Πίνακας 2.7):
Για την περίοδο 1975 -1981,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 1.454.662. 873, 08 € και πλήρωσα ν 401. 960. 327, 52 € φόρο. Μέσο
ποσοστό φόρου 27,63%. Μέσο ποσό φόρου α να φορολογούμενο 410,50 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 1.009.369.858,95 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 189.561.871,54 €, δηλαδή το
47,16% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 1.089,41 €, που πληρώνει μέσο φόρο 204,59 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 18,78%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
30,61% του συνολικού εισοδήματος, 445.293.014, 13 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 212.398.455,98 €, δηλαδή το
52,84% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 8.456,16 €, που πληρώνει μέσο φόρο 4. 033,47 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 47,70%.

Για την περίοδο 1983,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 2.909.325. 746, 13 € και πλήρωσα ν 812. 325. 100, 49 € φόρο. Μέσο
ποσοστό φόρου 27,92%. Μέσο ποσό φόρου α να φορολογούμενο 829,59 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 2.018.739.717,88 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 368.300.346,51 €, δηλαδή το
45,34% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 2.178,83 €, που πληρώνει μέσο φόρο 397,51 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 18,24%.
Ε νώ 52.659 (5,38%) φορολογούμενοι που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
30,61% του συνολικού εισοδήματος, 890.586.028, 25 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 444.024.753,98 €, δηλαδή το
54,46% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 16. 912.32 €, που πληρώνει μέσο φόρο 8.432.08 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 49,86%.
Το 1983 σε σχέση με το 1975 – 1981, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 100% δηλαδή
κατά 1.009.369. 858, 93 €, και αύξηση φόρου κατά 94,29%, δηλαδή κατά 178.738.474,97 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 100% δηλαδή κατά 445.293.014,12 €, και αύξηση
φόρου κατά 109, 29%, δηλαδή κατά 231.626.298,00 €.

71

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 100% στο εισόδημα και κατά
100,72% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 59,04%.
Για την περίοδο 1989,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 7.758.201. 989, 65 € και πλήρωσα ν 2.288.492.184,10 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 29,50%. Μέσο ποσό φόρου α να φορολογ ούμενο 2.337,14 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 5.383.305.914,32 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 1.215.711.726,77 €, δηλαδή το
53,12% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 5.810,20 €, που πληρώνει μέσο φόρο 1. 312,12 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 22,58%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 2.374.896.075,33 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 1.072.780.457,33 €,
δηλαδή το 46,88% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 45.099,53 €, που πληρώνει μέσο φόρο 20. 372, 12 €.
Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 45, 17%.
Το 1989 σε σχέση με το 1983, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 166,67% δηλαδή κατά
3.364. 566.196,44 €, και αύξηση φόρου κατά 230,09%, δηλαδή κατά 847.411. 380, 26 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 166,67% δηλαδή κατά 1.484.310.047,08 €, και
αύξηση φόρου κατά 141,60%, δηλαδή κατά 628.755.703,35 €.
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 166,67% στο εισόδημα και κατά
123,78% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 49,54%.

Για την περίοδο 1994,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 13.690.944.687,65 € και πλήρωσα ν 2.394.038.664,21 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 17,49%. Μέσο ποσό φόρου α να φορολογ ούμενο 2.444,93 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 9.499.951.613,53 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 879.756.916,58 €, δηλαδή το
36,75% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 10. 253,30 €, που πληρώνει μέσο φόρο 949,52 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 9,26%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 4.190.993.074,12 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 1.514.281.747,63 €,
δηλαδή το 63,25% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 79.587,40 €, που πληρώνει μέσο φόρο 28. 756, 37 €.
Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 36, 13%.
Το 1994 σε σχέση με το 1989, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 76,47% δηλαδή κατά
4.116. 645.699,21 €, και μείωση φόρου κατά 27,63%, δηλαδή κατά -335.954.810,19 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 76,47% δηλαδή κατά 1.816.096.998, 79 €, και
αύξηση φόρου κατά 41,60%, δηλαδή κατά 441.501.290,30 €.
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 76,47% στο εισόδημα και κατά
57,30% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 44, 16%.

Για την περίοδο 2001,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 23.274.605.969,00 € και πλήρωσα ν 4.819.934.746,31 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 20,71%. Μέσο ποσό φόρου α νά φορολογ ούμενο 4.922,39 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 16.149.917.743,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.157.712.980,73 €, δηλαδή το
44,77% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 17. 430,60 €, που πληρώνει μέσο φόρο 2.328,82 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 13,36%.

72

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 7.124.688.226,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.662.221.765,58 €,
δηλαδή το 55,23% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 135.298,59 €, που πληρώνει μέσο φόρο 50.555, 87
€. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 37,37%.
Το 2001 σε σχέση με το 1994, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 70,00% δηλαδή κατά
6.649. 966.129,47 €, και αύξηση φόρου κατά 145,26%, δηλαδή κατά 1.277.956.064,15 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 70,00% δηλαδή κατά 2.933.695.151, 88 €, και
αύξηση φόρου κατά 75,81%, δηλαδή κατά 1.147.940.017,95 €.
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 70,00% στο εισόδημα και κατά
57,30% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 61, 74%.

Για την περίοδο 2003,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 23.274.605.969,00 € και πλήρωσα ν 4.528.247.551,80 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 19,46%. Μέσο ποσό φόρου α νά φορολογ ούμενο 4.624,51 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 16.149.917.743,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 1.991.693.311,40 €, δηλαδή το
43,98% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 17. 430,60 €, που πληρώνει μέσο φόρο 2.149,64 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 12,33%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 7.124.688.226,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.536.554.240,40 €,
δηλαδή το 56,02% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 135.298,59 €, που πληρώνει μέσο φόρο 48.169, 43
€. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 35,60%.
Το 2003 σε σχέση με το 2001, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 0,00% δηλαδή κατά 0 €,
και μείωση φόρου κατά 7,69%, δηλαδή κατά -166.019.669,33 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 0,00% δηλαδή κατά 0 €, και μείωση φόρου κατά
4,72%, δηλαδή κατά -125.667.525,18 €.
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 0,00% στο εισόδημα, μείωση
κατά 5,78% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 39,58%.

Για την περίοδο 2011,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 23.274.605.969,00 € και πλήρωσα ν 4.668.990.676,26 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 20,06%. Μέσο ποσό φόρου α νά φορολογ ούμενο 4.768,24 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 16.149.917.743,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.122.387.366,06 €, δηλαδή το
45,46% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 17. 430,60 €, που πληρώνει μέσο φόρο 2.290,69 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 13,14%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 7.124.688.226,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.546.603.310,20 €,
δηλαδή το 54,54% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 135.298,59 €, που πληρώνει μέσο φόρο 48.360, 27
€. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 35,74%.
Το 2011 σε σχέση με το 2003, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 0,00% δηλαδή κατά 0 €,
και αύξηση φόρου κατά 6,56%, δηλαδή κατά 130.694.054,66 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 0,00% δηλαδή κατά 0 €, και αύξηση φόρου κατά
0,40%, δηλαδή κατά 10.049.069,80 €.
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 0,00% στο εισόδημα, αύξηση
κατά 11,55% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 44,15%.

73

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Για την περίοδο 2013 - 2015,
979.185 φορολογούμενοι είχα ν συνολικό εισόδημα 23.274.605.969,00 € και πλήρωσα ν 4.799.931.558,02 € φόρο.
Μέσο ποσοστό φόρου 20,62%. Μέσο ποσό φόρου α νά φορολογ ούμενο 4.901,97 €.
926.526 φορολογούμενοι (94,62%) που είναι το σύνολο των 6 πρώτων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το 69,39%
του συνολικού εισοδήματος, 16.149.917.743,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.160.364.403,10 €, δηλαδή το
45,01% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 17. 430,60 €, που πληρώνει μέσο φόρο 2.331,68 €. Ποσοστό
φόρου στο εισόδημα 13,38%.
Ε νώ 52.659 φορολογούμενοι (5,38%) που είναι το σύνολο των 3 τελευταίων κατηγοριών εισοδήματος, έχουν το
31,61% του συνολικού εισοδήματος, 7.124.688.226,00 €. Ο φόρος που πληρώνουν είναι 2.639.567.154,92 €,
δηλαδή το 54,99% του συνολικού φόρου. Μέσο ατομικό εισόδημα 135.298,59 €, που πληρώνει μέσο φόρο 50.125, 66
€. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 37,05%.
Το 2013 - 2015 σε σχέση με το 2011, έχουμε αύξηση εισοδήματος για τις 6 πρώτες κατηγορίες κατά 0,00% δηλαδή
κατά 0 €, και αύξηση φόρου κατά 1,79%, δηλαδή κατά 37.977.037,04 €.
Ενώ για τις 3 τελευταίες κατηγορίες έχουμε αύξηση εισοδήματος κατά 0,00% δηλαδή κατά 0 €, και αύξηση φόρου κατά
3,65%, δηλαδή κατά 92.963.844,72 €. (Πίνακας 8)
Ειδικά για την τελευταία κατηγορία με τα πιο υψηλά εισοδήματα έχουμε αύξηση κατά 0,00% στο εισόδημα, μείωση
κατά 5,90% στο φόρο. Ποσοστό φόρου στο εισόδημα 41,55%.

Πίνακας 2.7.0
Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την φορολόγηση με πραγματικά δεδομένα εισοδήματος και αριθμού
φορολογουμένων του έτους 2011, προσαρμοσμένα με βάση το βασικό κατώτερο μισθό στην κάθε
περίοδο. (Σελ. 51-59)

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Κλιμάκιο Εισοδήματος /
Ατομικό
Εισόδημα.

204.219

530,41 €

221.486

Περίοδος 1975 - 1981
συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

28,02 €

7,45%

1,42%

11,95%

85,84 €

10,94%

4,73%

19.013.354,85 €

11,50%

104,22 €

11,36%

4,73%

143.183.357,88 €

22.104.619,01 €

15,44%

178,41 €

9,84%

5,50%

1.686,09 €

215.774.330,63 €

48.149.074,18 €

22,31%

376,24 €

14,83%

11,98%

66.512

3.272,75 €

217.677.151,56 €

75.559.656,85 €

34,71%

1.136,03 €

14,96%

18,80%

7.702

5.776,31 €

44.489.164,38 €

19.162.225,95 €

43,07%

2.487,95 €

3,06%

4,77%

44.906

8.823,92 €

396.247.068,75 €

190.555.758,20 €

48,09%

4.243,44 €

27,24%

47,41%

51

89.348,65 €

4.556.781,00 €

2.680.471,83 €

58,82%

52.558,27 €

0,31%

0,67%

979.185

112.218,29 €

1.454.662.873,08 €

401.960.327,52 €

27,63%

410,50 €

100,00%

100,00%

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

108.318.896,13 €

5.721.811,80 €

5,28%

718,47 €

159.131.879,50 €

19.013.354,85 €

182.441

905,96 €

165.284.243,25 €

123.895

1.155,73 €

127.973

74

Φόρος /
άτομο

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Κλιμάκιο Εισοδήματος /
Ατομικό
Εισόδημα.

Περίοδος 1983
Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου
1,01%

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

10,74 €

7,45%

0,27%

Φόρος /
άτομο

204.219

1.060,81 €

216.637.792,25 €

2.193.326,97 €

221.486

1.436,95 €

318.263.759,00 €

20.735.708,32 €

6,52%

93,62 €

10,94%

2,55%

182.441

1.811,92 €

330.568.486,50 €

35.520.454,91 €

10,75%

194,70 €

11,36%

4,37%

123.895

2.311,46 €

286.366.715,75 €

43.358.246,53 €

15,14%

349,96 €

9,84%

5,34%

127.973

3.372,19 €

431.548.661,25 €

103.573.881,84 €

24,00%

809,34 €

14,83%

12,75%

66.512

6.545,50 €

435.354.303,13 €

162.918.727,94 €

37,42%

2.449,46 €

14,96%

20,06%

7.702

11.552,63 €

88.978.328,75 €

40.436.309,74 €

45,45%

5.250,11 €

3,06%

4,98%

44.906

17.647,85 €

792.494.137,50 €

398.208.083,91 €

50,25%

8.867,59 €

27,24%

49,02%

51

178.697,29 €

9.113.562,00 €

5.380.360,33 €

59,04%

105.497,26 €

0,31%

0,66%

979.185

224.436,59 €

2.909.325.746,13 €

812.325.100,49 €

27,92%

829,59 €

100,00%

100,00%

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 1989
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

204.219

2.828,83 €

577.700.779,33 €

50.547.840,75 €

8,75%

247,52 €

7,45%

2,21%

221.486

3.831,86 €

848.703.357,33 €

113.487.780,85 €

13,37%

512,39 €

10,94%

4,96%

182.441

4.831,78 €

881.515.964,00 €

148.481.174,94 €

16,84%

813,86 €

11,36%

6,49%

123.895

6.163,89 €

763.644.575,33 €

157.114.535,11 €

20,57%

1.268,13 €

9,84%

6,87%

127.973

8.992,49 €

1.150.796.430,00 €

310.441.164,83 €

26,98%

2.425,83 €

14,83%

13,57%

66.512

17.454,67 €

1.160.944.808,33 €

435.639.230,29 €

37,52%

6.549,78 €

14,96%

19,04%

7.702

30.807,00 €

237.275.543,33 €

101.866.285,24 €

42,93%

13.225,95 €

3,06%

4,45%

44.906

47.060,92 €

2.113.317.700,00 €

958.873.811,12 €

45,37%

21.352,91 €

27,24%

41,90%

51

476.526,12 €

24.302.832,00 €

12.040.360,97 €

49,54%

236.085,51 €

0,31%

0,53%

979.185

598.497,56 €

7.758.201.989,65 €

2.288.492.184,10 €

29,50%

2.337,14 €

100,00%

100,00%

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 1994
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

204.219

4.992,05 €

1.019.471.963,53 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

7,45%

0,00%

221.486

6.762,11 €

1.497.711.807,06 €

16.385.986,54 €

1,09%

73,98 €

10,94%

0,68%

182.441

8.526,68 €

1.555.616.407,06 €

43.271.866,78 €

2,78%

237,18 €

11,36%

1,81%

123.895

10.877,45 €

1.347.608.074,12 €

73.070.191,31 €

5,42%

589,78 €

9,84%

3,05%

127.973

15.869,11 €

2.030.817.229,41 €

250.582.762,37 €

12,34%

1.958,09 €

14,83%

10,47%

66.512

30.802,35 €

2.048.726.132,35 €

496.446.109,58 €

24,23%

7.464,01 €

14,96%

20,74%

7.702

54.365,30 €

418.721.547,06 €

134.064.285,32 €

32,02%

17.406,42 €

3,06%

5,60%

44.906

83.048,68 €

3.729.384.176,47 €

1.361.278.110,52 €

36,50%

30.313,95 €

27,24%

56,86%
0,79%
100,00%

51

840.928,44 €

42.887.350,59 €

18.939.351,79 €

44,16%

371.359,84 €

0,31%

979.185

1.056.172,17 €

13.690.944.687,65 €

2.394.038.664,21 €

17,49%

2.444,93 €

100,00%

75

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 2001
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

204.219

8.486,49 €

1.733.102.338,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

7,45%

0,00%

221.486

11.495,58 €

2.546.110.072,00 €

81.924.798,10 €

3,22%

369,89 €

10,94%

1,70%

182.441

14.495,35 €

2.644.547.892,00 €

180.563.292,70 €

6,83%

989,71 €

11,36%

3,75%

123.895

18.491,67 €

2.290.933.726,00 €

271.145.996,80 €

11,84%

2.188,51 €

9,84%

5,63%

127.973

26.977,48 €

3.452.389.290,00 €

605.868.277,30 €

17,55%

4.734,34 €

14,83%

12,57%

66.512

52.364,00 €

3.482.834.425,00 €

1.018.210.615,83 €

29,24%

15.308,68 €

14,96%

21,12%

7.702

92.421,01 €

711.826.630,00 €

249.028.033,20 €

34,98%

32.332,90 €

3,06%

5,17%

44.906

141.182,76 €

6.339.953.100,00 €

2.382.561.868,85 €

37,58%

53.056,65 €

27,24%

49,43%

51

1.429.578,35 €

72.908.496,00 €

30.631.863,53 €

42,01%

600.624,78 €

0,31%

0,64%

979.185

1.795.492,69 €

23.274.605.969,00 €

4.819.934.746,31 €

20,71%

4.922,39 €

100,00%

100,00%

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 2003
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

204.219

8.486,49 €

1.733.102.338,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

7,45%

0,00%

221.486

11.495,58 €

2.546.110.072,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

10,94%

0,00%

182.441

14.495,35 €

2.644.547.892,00 €

134.752.357,60 €

5,10%

738,61 €

11,36%

2,98%

123.895

18.491,67 €

2.290.933.726,00 €

240.037.217,80 €

10,48%

1.937,42 €

9,84%

5,30%

127.973

26.977,48 €

3.452.389.290,00 €

619.516.366,00 €

17,94%

4.840,99 €

14,83%

13,68%

66.512

52.364,00 €

3.482.834.425,00 €

997.387.370,00 €

28,64%

14.995,60 €

14,96%

22,03%

7.702

92.421,01 €

711.826.630,00 €

238.903.752,00 €

33,56%

31.018,40 €

3,06%

5,28%
50,10%

44.906

141.182,76 €

6.339.953.100,00 €

2.268.790.540,00 €

35,79%

50.523,10 €

27,24%

51

1.429.578,35 €

72.908.496,00 €

28.859.948,40 €

39,58%

565.881,34 €

0,31%

0,64%

979.185

1.795.492,69 €

23.274.605.969,00 €

4.528.247.551,80 €

19,46%

4.624,51 €

100,00%

100,00%

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 2011
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

204.219

8.486,49 €

1.733.102.338,00 €

71.200.733,80 €

4,11%

348,65 €

7,45%

1,52%

221.486

11.495,58 €

2.546.110.072,00 €

143.868.007,20 €

5,65%

649,56 €

10,94%

3,08%

182.441

14.495,35 €

2.644.547.892,00 €

209.654.760,56 €

7,93%

1.149,16 €

11,36%

4,49%
5,42%

123.895

18.491,67 €

2.290.933.726,00 €

253.097.231,50 €

11,05%

2.042,84 €

9,84%

127.973

26.977,48 €

3.452.389.290,00 €

545.436.111,50 €

15,80%

4.262,12 €

14,83%

11,68%

66.512

52.364,00 €

3.482.834.425,00 €

899.130.521,50 €

25,82%

13.518,32 €

14,96%

19,26%

7.702

92.421,01 €

711.826.630,00 €

226.349.492,00 €

31,80%

29.388,40 €

3,06%

4,85%

44.906

141.182,76 €

6.339.953.100,00 €

2.288.061.415,00 €

36,09%

50.952,24 €

27,24%

49,01%

51

1.429.578,35 €

72.908.496,00 €

32.192.403,20 €

44,15%

631.223,59 €

0,31%

0,69%

979.185

1.795.492,69 €

23.274.605.969,00 €

4.668.990.676,26 €

20,06%

4.768,24 €

100,00%

100,00%

76

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αριθμός
Φορολογουμέ
νων:

Περίοδος 2013 - 2015
Κλιμάκιο Εισοδήματος

Συνολικό
Εισόδημα

Συνολικός Φόρος

Ποσοστό
φόρου

Φόρος /
άτομο

συμμετοχή
στο
εισόδημα

συμμετοχή
στο φόρο

204.219

8.486,49 €

1.733.102.338,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

7,45%

0,00%

221.486

11.495,58 €

2.546.110.072,00 €

95.023.615,84 €

3,73%

429,03 €

10,94%

1,98%

182.441

14.495,35 €

2.644.547.892,00 €

198.674.436,24 €

7,51%

1.088,98 €

11,36%

4,14%
5,08%

123.895

18.491,67 €

2.290.933.726,00 €

243.836.419,72 €

10,64%

1.968,09 €

9,84%

127.973

26.977,48 €

3.452.389.290,00 €

605.669.872,80 €

17,54%

4.732,79 €

14,83%

12,62%

66.512

52.364,00 €

3.482.834.425,00 €

1.017.160.058,50 €

29,20%

15.292,88 €

14,96%

21,19%

7.702

92.421,01 €

711.826.630,00 €

247.363.784,60 €

34,75%

32.116,82 €

3,06%

5,15%

44.906

141.182,76 €

6.339.953.100,00 €

2.361.910.102,00 €

37,25%

52.596,76 €

27,24%

49,21%

51

1.429.578,35 €

72.908.496,00 €

30.293.268,32 €

41,55%

593.985,65 €

0,31%

0,63%

979.185

1.795.492,69 €

23.274.605.969,00 €

4.799.931.558,02 €

20,62%

4.901,97 €

100,00%

100,00%

Πίνακας 2.8
Περίοδος 1975 - 1981
ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

ποσοστό

926.526

94,62%

1.009.369.858,95 €

69,39%

1.089,41 €

189.561.871,54 €

47,16%

204,59 €

18,78%

5,38%

445.293.014,13 €

30,61%

8.456,16 €

212.398.455,98 €

52,84%

4.033,47 €

47,70%

52.659

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Αριθμός
φορολογ
ουμένων

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα

Ατομικό
Εισόδημα

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

Ατομικός
φόρος

Περίοδος 1983
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

2.018.739.717,88 €

αύξηση 6 κατ.

1.009.369.858,93 €

100,00%

178.738.474,97 €

94,29%

αύξηση 3 κατ

445.293.014,12 €

100,00%

231.626.298,00 €

109,05%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα

Ατομικό
Εισόδημα
2.178,83 €

69,39%

890.586.028,25 €

30,61%

16.912,32 €

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

368.300.346,51 €

444.024.753,98 €

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

45,34%

397,51 €

18,24%

54,66%

8.432,08 €

49,86%

Περίοδος 1989
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

5.383.305.914,32 €

αύξηση 6 κατ.

3.364.566.196,44 €

166,67%

847.411.380,26 €

230,09%

αύξηση 3 κατ

1.484.310.047,08 €

166,67%

628.755.703,35 €

141,60%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

2.374.896.075,33 €

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
5.810,20 €

45.099,53 €

77

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

1.215.711.726,77 €

1.072.780.457,33 €

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

53,12%

1.312,12 €

22,58%

46,88%

20.372,21 €

45,17%

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Περίοδος 1994
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

9.499.951.613,53 €

αύξηση 6 κατ.

4.116.645.699,21 €

76,47%

-335.954.810,19 €

-27,63%

αύξηση 3 κατ

1.816.096.998,79 €

76,47%

441.501.290,30 €

41,15%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

4.190.993.074,12 €

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
10.253,30 €

79.587,40 €

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

879.756.916,58 €

1.514.281.747,63 €

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

36,75%

949,52 €

9,26%

63,25%

28.756,37 €

36,13%

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

Περίοδος 2001
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

16.149.917.743,00 €

αύξηση 6 κατ.

6.649.966.129,47 €

70,00%

αύξηση 3 κατ

2.933.695.151,88 €

70,00%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

7.124.688.226,00 €

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
17.430,61 €

135.298,59 €

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

2.157.712.980,73 €
1.277.956.064,15 €

145,26%

1.147.940.017,95 €

75,81%

2.662.221.765,58 €

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

44,77%

2.328,82 €

13,36%

55,23%

50.555,87 €

37,37%

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

Περίοδος 2003
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

16.149.917.743,00 €

αύξηση 6 κατ.

0,00 €

0,00%

-166.019.669,33 €

-7,69%

αύξηση 3 κατ

0,00 €

0,00%

-125.667.525,18 €

-4,72%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

7.124.688.226,00 €

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
17.430,61 €

135.298,59 €

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

1.991.693.311,40 €

2.536.554.240,40 €

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

43,98%

2.149,64 €

12,33%

56,02%

48.169,43 €

35,60%

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

Περίοδος 2011
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

16.149.917.743,00 €

αύξηση 6 κατ.

0,00 €

0,00%

130.694.054,66 €

6,56%

αύξηση 3 κατ

0,00 €

0,00%

10.049.069,80 €

0,40%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

7.124.688.226,00 €

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
17.430,61 €

135.298,59 €

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

2.122.387.366,06 €

2.546.603.310,20 €

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

45,46%

2.290,69 €

13,14%

54,54%

48.360,27 €

35,74%

συμμετ
οχή
στο
φόρο

Ατομικός
φόρος

Περίοδος 2013 - 2015
Αριθμός
φορολογ
ουμένων

ποσοστό

926.526

94,62%

16.149.917.743,00 €

αύξηση 6 κατ.

0,00 €

0,00%

37.977.037,04 €

1,79%

αύξηση 3 κατ

0,00 €

0,00%

92.963.844,72 €

3,65%

52.659

5,38%

Σύνολο
Εισοδήματος

7.124.688.226,00 €

Αύξηση
εισοδήμ
ατος

Συμμετοχ
ή στο
εισόδημα
69,39%

30,61%

Ατομικό
Εισόδημα
17.430,61 €

135.298,59 €

78

Σύνολο φόρου

Αύξηση
Φόρου

2.160.364.403,10 €

2.639.567.154,92 €

ποσοστό
φόρου
στο
εισόδημα

45,01%

2.331,68 €

13,38%

54,99%

50.125,66 €

37,05%