ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ.

6973269235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ΑΠΟ ΤΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

322.370

0,00 €

166.925.639,00 €

5.535.905,00 €

3,32%

0,08%

165.179

73.346.585,00 €

120.222.823,00 €

1.300.178,00 €

1,77%

0,02%

1.000 - 2.000

151.681

226.871.101,00 €

264.283.205,00 €

1.702.994,00 €

0,75%

0,02%

2.000 - 3.000

188.863

484.144.231,00 €

515.158.275,00 €

1.971.584,00 €

0,41%

0,03%

3.000 - 4.000

226.842

792.125.871,00 €

820.367.738,00 €

2.407.986,00 €

0,30%

0,03%

4.000 - 5.000

212.197

951.114.386,00 €

973.531.166,00 €

1.852.817,00 €

0,19%

0,03%

5.000 - 6.000

199.894

1.095.478.008,00 €

1.112.896.523,00 €

1.706.846,00 €

0,16%

0,02%

6.000 - 7.000

235.274

1.524.323.069,00 €

1.537.525.588,00 €

1.474.108,00 €

0,10%

0,02%

7.000 - 8.000

331.071

2.494.362.757,00 €

2.505.907.796,00 €

1.492.019,00 €

0,06%

0,02%

8.000 - 9.000

341.654

2.898.841.185,00 €

2.908.929.392,00 €

1.508.775,00 €

0,05%

0,02%

9.000 - 10.000

268.656

2.547.660.636,00 €

2.554.303.054,00 €

1.490.007,00 €

0,06%

0,02%

10.000 - 11.000

260.704

2.735.295.000,00 €

2.740.084.276,00 €

2.265.056,00 €

0,08%

0,03%

11.000 - 12.000

224.803

2.580.029.847,00 €

2.583.900.437,00 €

8.687.969,00 €

0,34%

0,12%

12.000 - 13.000

184.647

2.305.186.053,00 €

2.308.288.468,00 €

18.425.424,00 €

0,80%

0,25%

13.000 - 14.000

170.870

2.302.770.847,00 €

2.304.963.088,00 €

34.966.386,00 €

1,52%

0,48%

14.000 - 15.000

151.964

2.202.156.326,00 €

2.204.355.544,00 €

54.398.214,00 €

2,47%

0,74%

15.000 - 16.000

147.129

2.279.729.062,00 €

2.281.377.538,00 €

77.234.867,00 €

3,39%

1,05%

16.000 - 17.000

131.465

2.166.233.371,00 €

2.167.715.291,00 €

90.802.975,00 €

4,19%

1,24%

17.000 - 18.000

117.427

2.054.070.542,00 €

2.054.876.699,00 €

104.153.931,00 €

5,07%

1,42%

18.000 - 19.000

108.146

1.999.830.620,00 €

2.000.639.067,00 €

115.993.488,00 €

5,80%

1,58%

19.000 - 20.000

98.132

1.912.961.734,00 €

1.913.914.750,00 €

122.422.582,00 €

6,40%

1,67%

20.000 - 22.000

173.777

3.642.847.490,00 €

3.643.664.555,00 €

260.597.739,00 €

7,15%

3,55%

22.000 - 24.000

144.962

3.330.452.585,00 €

3.330.685.925,00 €

269.439.729,00 €

8,09%

3,67%

24.000 - 26.000

119.993

2.996.203.630,00 €

2.996.800.833,00 €

268.305.719,00 €

8,95%

3,66%

26.000 - 28.000

98.696

2.662.130.526,00 €

2.661.657.752,00 €

257.259.069,00 €

9,66%

3,51%

28.000 - 30.000

83.448

2.417.867.420,00 €

2.417.688.346,00 €

249.943.991,00 €

10,34%

3,41%

30.000 - 33.000

106.713

3.355.866.517,00 €

3.355.605.183,00 €

373.641.059,00 €

11,13%

5,09%

33.000 - 36.000

87.408

3.012.072.961,00 €

3.011.298.200,00 €

357.144.133,00 €

11,86%

4,87%

36.000 - 39.000

75.623

2.833.026.805,00 €

2.832.614.112,00 €

358.455.498,00 €

12,65%

4,89%

39.000 - 42.000

64.532

2.610.628.571,00 €

2.610.067.900,00 €

351.549.341,00 €

13,47%

4,79%

42.000 - 45.000

53.395

2.319.418.440,00 €

2.319.306.080,00 €

336.223.172,00 €

14,50%

4,58%

45.000 - 50.000

65.174

3.084.148.828,00 €

3.084.252.582,00 €

494.659.875,00 €

16,04%

6,74%

50.000 - 55.000

42.632

2.231.028.761,00 €

2.230.362.277,00 €

404.195.027,00 €

18,12%

5,51%

55.000 - 60.000

28.892

1.657.072.464,00 €

1.656.743.862,00 €

327.440.259,00 €

19,76%

4,46%

60.000 - 65.000

20.462

1.276.232.918,00 €

1.275.761.698,00 €

270.300.941,00 €

21,18%

3,68%

65.000 - 70.000

15.060

1.014.504.891,00 €

1.014.270.442,00 €

227.665.491,00 €

22,44%

3,10%

=

0

< 1.000

79

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
70.000 - 75.000

11.177

809.124.308,00 €

808.966.409,00 €

189.797.894,00 €

23,46%

2,59%

75.000 - 80.000

8.455

654.283.557,00 €

653.840.745,00 €

159.905.561,00 €

24,44%

2,18%

80.000 - 85.000

6.775

558.174.995,00 €

557.971.849,00 €

141.523.389,00 €

25,35%

1,93%

85.000 - 90.000

5.254

459.249.527,00 €

458.944.425,00 €

120.470.567,00 €

26,23%

1,64%

90.000 - 95.000

4.251

392.949.169,00 €

392.783.456,00 €

105.948.667,00 €

26,96%

1,44%

95.000 -100.000

3.485

339.450.811,00 €

339.396.551,00 €

94.052.558,00 €

27,71%

1,28%

100.000 -110.000

5.168

541.065.333,00 €

540.794.364,00 €

154.601.647,00 €

28,57%

2,11%

110.000 -120.000

3.583

411.357.712,00 €

411.264.169,00 €

122.135.205,00 €

29,69%

1,67%

120.000 -130.000

2.564

319.627.167,00 €

319.191.121,00 €

97.772.966,00 €

30,59%

1,33%

130.000 -140.000

1.963

264.337.107,00 €

263.919.632,00 €

82.801.840,00 €

31,32%

1,13%

140.000 -150.000

1.459

211.193.827,00 €

210.873.100,00 €

67.822.188,00 €

32,11%

0,92%

150.000 -160.000

1.095

169.539.105,00 €

169.549.744,00 €

55.404.501,00 €

32,68%

0,76%

160.000 -170.000

841

138.567.786,00 €

138.454.854,00 €

45.975.120,00 €

33,18%

0,63%

170.000 -180.000

657

114.955.436,00 €

114.676.080,00 €

38.603.675,00 €

33,58%

0,53%

180.000 -200.000

977

185.328.532,00 €

189.697.422,00 €

64.955.643,00 €

35,05%

0,89%

200.000 -220.000

699

145.931.177,00 €

145.763.665,00 €

50.751.157,00 €

34,78%

0,69%

220.000 -250.000

719

168.006.213,00 €

167.814.112,00 €

59.428.185,00 €

35,37%

0,81%

250.000 -280.000

386

101.922.704,00 €

101.920.076,00 €

36.521.445,00 €

35,83%

0,50%

280.000 -310.000

300

88.166.433,00 €

87.972.941,00 €

32.064.079,00 €

36,37%

0,44%

310.000 -340.000

184

59.867.066,00 €

59.838.404,00 €

21.792.829,00 €

36,40%

0,30%

340.000 -370.000

137

48.620.154,00 €

48.611.785,00 €

17.966.526,00 €

36,95%

0,24%

370.000 -400.000

96

37.018.491,00 €

37.014.888,00 €

13.845.238,00 €

37,40%

0,19%

400.000 -450.000

104

44.167.396,00 €

43.973.924,00 €

16.390.758,00 €

37,11%

0,22%

450.000 -500.000

64

30.409.541,00 €

30.409.541,00 €

11.465.345,00 €

37,70%

0,16%

500.000 -550.000

48

25.297.078,00 €

25.297.078,00 €

9.599.756,00 €

37,95%

0,13%

550.000 -600.000

41

23.507.165,00 €

23.376.142,00 €

8.883.454,00 €

37,79%

0,12%

600.000 -650.000

26

16.309.730,00 €

16.303.492,00 €

6.248.561,00 €

38,31%

0,09%

650.000 -700.000

17

11.466.899,00 €

11.463.444,00 €

4.422.475,00 €

38,57%

0,06%

700.000 -800.000

25

18.681.859,00 €

18.680.803,00 €

7.032.189,00 €

37,64%

0,10%

800.000 -900.000

20

16.845.708,00 €

16.835.925,00 €

6.511.744,00 €

38,66%

0,09%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

81.794.281,00 €

31.969.925,00 €

38,87%

0,44%

5.480.354

80.557.704.583,00 €

80.968.340.526,00 €

7.335.280.241,00 €

9,11%

ΣΥΝΟΛΟ…..

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

315.365

0,00 €

163.363.633,00 €

4.141.156,00 €

2,53%

0,06%

156.576

69.388.362,00 €

114.487.587,00 €

1.253.480,00 €

1,81%

0,02%

1.000 - 2.000

142.521

213.344.978,00 €

248.568.596,00 €

1.368.353,00 €

0,64%

0,02%

2.000 - 3.000

149.619

373.961.542,00 €

404.296.059,00 €

1.978.915,00 €

0,53%

0,03%

3.000 - 4.000

225.349

777.065.386,00 €

803.470.490,00 €

2.310.247,00 €

0,30%

0,03%

4.000 - 5.000

207.411

929.436.172,00 €

951.621.296,00 €

1.982.854,00 €

0,21%

0,03%

5.000 - 6.000

183.463

1.005.574.121,00 €

1.021.913.726,00 €

1.638.618,00 €

0,16%

0,02%

6.000 - 7.000

216.016

1.402.778.697,00 €

1.415.939.289,00 €

1.510.885,00 €

0,11%

0,02%

=

0

< 1.000

80

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
7.000 - 8.000

263.143

1.982.344.491,00 €

1.992.263.737,00 €

1.476.480,00 €

0,07%

0,02%

8.000 - 9.000

357.941

3.041.814.081,00 €

3.050.822.485,00 €

1.568.529,00 €

0,05%

0,02%

9.000 - 10.000

285.360

2.702.779.694,00 €

2.709.956.064,00 €

1.781.641,00 €

0,07%

0,02%

10.000 - 11.000

264.596

2.776.442.134,00 €

2.781.321.735,00 €

2.593.274,00 €

0,09%

0,04%

11.000 - 12.000

241.548

2.771.990.215,00 €

2.775.976.185,00 €

9.584.107,00 €

0,35%

0,13%

12.000 - 13.000

206.200

2.573.133.127,00 €

2.576.066.161,00 €

20.613.740,00 €

0,80%

0,28%

13.000 - 14.000

177.029

2.386.056.476,00 €

2.388.431.259,00 €

36.999.316,00 €

1,55%

0,50%

14.000 - 15.000

159.296

2.307.765.323,00 €

2.310.101.971,00 €

58.580.015,00 €

2,54%

0,80%

15.000 - 16.000

147.188

2.280.682.654,00 €

2.282.120.686,00 €

78.390.117,00 €

3,44%

1,07%

16.000 - 17.000

140.772

2.319.615.437,00 €

2.320.880.394,00 €

97.302.505,00 €

4,19%

1,33%

17.000 - 18.000

120.619

2.109.639.498,00 €

2.110.488.517,00 €

106.778.745,00 €

5,06%

1,46%

18.000 - 19.000

110.322

2.040.076.211,00 €

2.040.693.316,00 €

117.776.563,00 €

5,77%

1,61%

19.000 - 20.000

103.258

2.012.809.471,00 €

2.013.377.633,00 €

130.601.340,00 €

6,49%

1,78%

20.000 - 22.000

183.498

3.848.293.238,00 €

3.849.246.649,00 €

280.910.689,00 €

7,30%

3,83%

22.000 - 24.000

152.128

3.494.558.515,00 €

3.494.850.084,00 €

286.186.988,00 €

8,19%

3,90%

24.000 - 26.000

131.244

3.276.574.424,00 €

3.276.993.829,00 €

303.619.355,00 €

9,27%

4,14%

26.000 - 28.000

107.774

2.906.854.709,00 €

2.906.554.808,00 €

290.106.026,00 €

9,98%

3,95%

28.000 - 30.000

90.875

2.632.707.961,00 €

2.632.422.489,00 €

279.149.851,00 €

10,60%

3,81%

30.000 - 33.000

114.251

3.593.374.022,00 €

3.592.203.406,00 €

408.711.135,00 €

11,37%

5,57%

33.000 - 36.000

95.637

3.294.722.289,00 €

3.293.648.042,00 €

403.275.042,00 €

12,24%

5,50%

36.000 - 39.000

80.833

3.028.286.832,00 €

3.027.848.305,00 €

393.615.397,00 €

13,00%

5,37%

39.000 - 42.000

69.671

2.818.908.799,00 €

2.817.836.136,00 €

388.549.487,00 €

13,78%

5,30%

42.000 - 45.000

59.536

2.587.287.127,00 €

2.586.775.704,00 €

379.724.195,00 €

14,68%

5,18%

45.000 - 50.000

74.444

3.523.870.562,00 €

3.522.782.195,00 €

568.122.993,00 €

16,12%

7,75%

50.000 - 55.000

49.384

2.584.510.036,00 €

2.584.031.907,00 €

467.476.449,00 €

18,09%

6,37%

55.000 - 60.000

33.514

1.922.402.378,00 €

1.924.037.178,00 €

381.853.990,00 €

19,86%

5,21%

60.000 - 65.000

24.141

1.506.106.551,00 €

1.505.851.047,00 €

319.719.259,00 €

21,23%

4,36%

65.000 - 70.000

17.800

1.199.364.008,00 €

1.199.300.096,00 €

268.408.326,00 €

22,38%

3,66%

70.000 - 75.000

13.141

951.096.249,00 €

950.563.221,00 €

223.200.739,00 €

23,47%

3,04%

75.000 - 80.000

10.118

783.111.014,00 €

782.824.432,00 €

190.809.160,00 €

24,37%

2,60%

80.000 - 85.000

7.824

644.780.230,00 €

644.406.888,00 €

162.600.024,00 €

25,22%

2,22%

85.000 - 90.000

6.317

552.024.713,00 €

551.569.033,00 €

143.980.441,00 €

26,08%

1,96%

90.000 - 95.000

5.108

472.155.298,00 €

471.723.609,00 €

126.825.821,00 €

26,86%

1,73%

95.000 -100.000

4.197

408.900.593,00 €

408.521.714,00 €

112.481.440,00 €

27,51%

1,53%

100.000 -110.000

6.177

646.628.924,00 €

646.254.882,00 €

183.404.179,00 €

28,36%

2,50%

110.000 -120.000

4.226

484.712.461,00 €

484.320.643,00 €

142.797.782,00 €

29,46%

1,95%

120.000 -130.000

3.073

383.471.983,00 €

382.938.098,00 €

116.552.097,00 €

30,39%

1,59%

130.000 -140.000

2.308

310.981.867,00 €

310.481.056,00 €

96.642.290,00 €

31,08%

1,32%

140.000 -150.000

1.795

260.038.892,00 €

260.149.682,00 €

83.084.120,00 €

31,95%

1,13%

150.000 -160.000

1.382

213.875.961,00 €

213.913.539,00 €

69.430.826,00 €

32,46%

0,95%

160.000 -170.000

1.046

172.417.757,00 €

171.999.115,00 €

56.666.197,00 €

32,87%

0,77%

170.000 -180.000

817

142.925.595,00 €

142.852.680,00 €

47.842.264,00 €

33,47%

0,65%

180.000 -200.000

1.223

231.930.267,00 €

231.632.183,00 €

78.662.210,00 €

33,92%

1,07%

200.000 -220.000

819

171.274.448,00 €

171.222.174,00 €

59.348.330,00 €

34,65%

0,81%

220.000 -250.000

772

180.938.750,00 €

180.757.360,00 €

63.481.272,00 €

35,08%

0,87%

250.000 -280.000

471

123.841.619,00 €

123.836.350,00 €

44.412.740,00 €

35,86%

0,61%

280.000 -310.000

309

90.761.845,00 €

91.199.808,00 €

33.108.568,00 €

36,48%

0,45%

310.000 -340.000

240

77.724.775,00 €

77.826.559,00 €

28.489.128,00 €

36,65%

0,39%

81

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
340.000 -370.000

152

53.814.697,00 €

53.752.230,00 €

19.849.913,00 €

36,89%

0,27%

370.000 -400.000

123

47.366.648,00 €

47.366.648,00 €

17.602.424,00 €

37,16%

0,24%

400.000 -450.000

126

53.313.792,00 €

53.313.792,00 €

20.127.353,00 €

37,75%

0,27%

450.000 -500.000

94

44.526.415,00 €

44.355.637,00 €

16.729.803,00 €

37,57%

0,23%

500.000 -550.000

46

24.094.062,00 €

23.907.331,00 €

9.084.855,00 €

37,71%

0,12%

550.000 -600.000

42

24.116.356,00 €

24.116.356,00 €

9.250.928,00 €

38,36%

0,13%

600.000 -650.000

31

19.315.632,00 €

19.317.523,00 €

7.433.407,00 €

38,48%

0,10%

650.000 -700.000

20

13.518.273,00 €

13.530.980,00 €

5.204.482,00 €

38,50%

0,07%

700.000 -800.000

30

22.248.379,00 €

22.248.379,00 €

8.328.833,00 €

37,44%

0,11%

800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ
ΑΝΩ

19

16.188.581,00 €

16.184.938,00 €

6.255.634,00 €

38,64%

0,09%

59

89.174.552,00 €

88.586.033,00 €

34.984.385,00 €

39,23%

0,48%

5.530.427

86.005.790.149,00 €

86.396.215.567,00 €

8.318.331.707,00 €

9,67%

ΣΥΝΟΛΟ…..

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝ
ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

319.174

0,00 €

168.383.228,00 €

3.461.054,00 €

2,06%

0,05%

150.225

65.711.082,00 €

109.619.579,00 €

1.072.144,00 €

1,63%

0,01%

1.000 - 2.000

128.637

192.081.699,00 €

224.589.469,00 €

1.375.792,00 €

0,72%

0,02%

2.000 - 3.000

136.186

340.789.164,00 €

367.536.552,00 €

1.613.845,00 €

0,47%

0,02%

3.000 - 4.000

180.744

642.720.179,00 €

668.104.514,00 €

2.513.840,00 €

0,39%

0,03%

4.000 - 5.000

201.600

905.037.194,00 €

925.867.398,00 €

1.813.622,00 €

0,20%

0,02%

5.000 - 6.000

185.568

1.016.224.027,00 €

1.032.373.089,00 €

1.721.674,00 €

0,17%

0,02%

6.000 - 7.000

174.117

1.129.800.892,00 €

1.141.170.498,00 €

1.443.718,00 €

0,13%

0,02%

7.000 - 8.000

212.066

1.588.625.788,00 €

1.598.308.929,00 €

1.470.154,00 €

0,09%

0,02%

8.000 - 9.000

320.149

2.728.333.284,00 €

2.735.644.535,00 €

1.338.259,00 €

0,05%

0,02%

=

0

< 1.000

9.000 - 10.000

320.420

3.043.290.103,00 €

3.049.776.061,00 €

1.445.596,00 €

0,05%

0,02%

10.000 - 11.000

271.825

2.848.537.126,00 €

2.853.077.105,00 €

1.416.014,00 €

0,05%

0,02%

11.000 - 12.000

251.968

2.897.255.238,00 €

2.900.685.677,00 €

2.517.356,00 €

0,09%

0,03%

12.000 - 13.000

226.786

2.829.067.259,00 €

2.831.319.942,00 €

13.789.931,00 €

0,49%

0,19%

13.000 - 14.000

191.749

2.585.238.899,00 €

2.587.619.295,00 €

34.625.930,00 €

1,34%

0,47%

14.000 - 15.000

169.309

2.452.944.020,00 €

2.454.184.715,00 €

55.431.765,00 €

2,26%

0,76%

15.000 - 16.000

152.481

2.362.542.119,00 €

2.363.752.954,00 €

73.211.026,00 €

3,10%

1,00%

16.000 - 17.000

147.331

2.429.036.537,00 €

2.429.305.032,00 €

95.091.941,00 €

3,91%

1,30%

17.000 - 18.000

130.740

2.286.976.626,00 €

2.287.636.904,00 €

104.642.803,00 €

4,58%

1,43%

18.000 - 19.000

117.395

2.170.707.607,00 €

2.171.610.776,00 €

114.535.334,00 €

5,28%

1,56%

19.000 - 20.000

106.413

2.074.260.797,00 €

2.074.448.761,00 €

123.150.955,00 €

5,94%

1,68%

20.000 - 22.000

191.713

4.021.421.543,00 €

4.022.380.926,00 €

272.905.408,00 €

6,79%

3,72%

22.000 - 24.000

163.769

3.761.807.310,00 €

3.761.254.139,00 €

288.741.028,00 €

7,68%

3,94%

24.000 - 26.000

139.265

3.477.745.825,00 €

3.477.229.803,00 €

293.226.172,00 €

8,43%

4,00%

26.000 - 28.000

118.947

3.207.918.991,00 €

3.206.813.861,00 €

289.854.641,00 €

9,04%

3,95%

28.000 - 30.000

101.055

2.928.411.245,00 €

2.927.493.079,00 €

279.664.345,00 €

9,55%

3,81%

30.000 - 33.000

124.437

3.913.817.110,00 €

3.912.315.642,00 €

394.869.785,00 €

10,09%

5,38%

82

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
33.000 - 36.000

104.612

3.605.113.492,00 €

3.603.726.468,00 €

395.675.145,00 €

10,98%

5,39%

36.000 - 39.000

88.011

3.297.085.535,00 €

3.295.526.130,00 €

387.762.323,00 €

11,76%

5,29%

39.000 - 42.000

76.800

3.107.609.847,00 €

3.106.575.624,00 €

388.480.323,00 €

12,50%

5,30%

42.000 - 45.000

65.894

2.863.919.631,00 €

2.862.824.729,00 €

377.768.279,00 €

13,19%

5,15%

45.000 - 50.000

86.517

4.097.461.554,00 €

4.095.365.940,00 €

591.350.049,00 €

14,43%

8,06%

50.000 - 55.000

59.727

3.125.882.733,00 €

3.125.698.251,00 €

501.014.563,00 €

16,03%

6,83%

55.000 - 60.000

41.357

2.372.138.753,00 €

2.371.339.634,00 €

417.939.111,00 €

17,62%

5,70%

60.000 - 65.000

29.749

1.855.375.491,00 €

1.854.733.718,00 €

350.535.844,00 €

18,89%

4,78%

65.000 - 70.000

22.042

1.485.364.640,00 €

1.484.405.642,00 €

298.768.683,00 €

20,11%

4,07%

70.000 - 75.000

16.693

1.208.552.560,00 €

1.207.747.422,00 €

255.725.851,00 €

21,16%

3,49%

75.000 - 80.000

12.780

989.126.839,00 €

988.358.917,00 €

218.422.255,00 €

22,08%

2,98%

80.000 - 85.000

9.889

814.887.369,00 €

814.536.679,00 €

187.286.412,00 €

22,98%

2,55%

85.000 - 90.000

7.835

684.947.860,00 €

684.587.614,00 €

163.019.671,00 €

23,80%

2,22%

90.000 - 95.000

6.236

576.095.548,00 €

575.950.179,00 €

141.494.062,00 €

24,56%

1,93%

95.000 -100.000

5.220

508.685.769,00 €

508.201.418,00 €

129.204.222,00 €

25,40%

1,76%

100.000 -110.000

7.740

810.745.998,00 €

810.172.025,00 €

213.129.948,00 €

26,29%

2,91%

110.000 -120.000

5.282

605.904.580,00 €

605.678.035,00 €

167.499.928,00 €

27,64%

2,28%

120.000 -130.000

3.824

477.028.660,00 €

476.527.405,00 €

136.911.372,00 €

28,70%

1,87%

130.000 -140.000

2.895

390.250.756,00 €

389.502.502,00 €

115.092.208,00 €

29,49%

1,57%

140.000 -150.000

2.097

303.785.981,00 €

303.448.764,00 €

91.786.367,00 €

30,21%

1,25%

150.000 -160.000

1.575

243.766.260,00 €

243.723.336,00 €

75.569.060,00 €

31,00%

1,03%

160.000 -170.000

1.278

210.523.895,00 €

210.514.239,00 €

66.433.405,00 €

31,56%

0,91%

170.000 -180.000

1.011

176.833.268,00 €

176.618.669,00 €

56.877.816,00 €

32,16%

0,78%

180.000 -200.000

1.459

276.166.059,00 €

275.660.687,00 €

90.391.224,00 €

32,73%

1,23%

200.000 -220.000

1.022

214.129.122,00 €

213.800.518,00 €

71.891.351,00 €

33,57%

0,98%

220.000 -250.000

994

232.266.801,00 €

231.877.495,00 €

79.432.900,00 €

34,20%

1,08%

250.000 -280.000

628

165.399.593,00 €

165.402.029,00 €

57.325.014,00 €

34,66%

0,78%

280.000 -310.000

404

118.692.323,00 €

118.776.517,00 €

42.189.280,00 €

35,55%

0,58%

310.000 -340.000

306

99.288.612,00 €

99.089.568,00 €

35.857.355,00 €

36,11%

0,49%

340.000 -370.000

210

74.108.869,00 €

74.067.890,00 €

26.853.822,00 €

36,24%

0,37%

370.000 -400.000

130

49.947.715,00 €

49.946.395,00 €

18.223.204,00 €

36,48%

0,25%

400.000 -450.000

153

64.535.866,00 €

64.556.820,00 €

23.912.043,00 €

37,05%

0,33%

450.000 -500.000

102

48.294.576,00 €

48.294.576,00 €

17.922.305,00 €

37,11%

0,24%

500.000 -550.000

97

50.564.013,00 €

50.438.719,00 €

19.064.239,00 €

37,70%

0,26%

550.000 -600.000

40

23.138.078,00 €

22.900.971,00 €

8.613.922,00 €

37,23%

0,12%

600.000 -650.000

39

24.238.109,00 €

24.238.109,00 €

9.083.310,00 €

37,48%

0,12%

650.000 -700.000

28

18.779.043,00 €

18.776.178,00 €

7.196.229,00 €

38,32%

0,10%

700.000 -800.000

37

27.824.362,00 €

27.824.362,00 €

10.682.834,00 €

38,39%

0,15%

800.000 -900.000

29

24.340.712,00 €

24.143.549,00 €

9.268.596,00 €

38,08%

0,13%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

74

100.673.760,00 €

99.959.893,00 €

39.180.849,00 €

38,92%

0,53%

5.598.885

93.323.776.296,00 €

93.688.020.079,00 €

8.751.779.506,00 €

9,38%

ΣΥΝΟΛΟ…..

83

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝ
ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

331.315

0,00 €

158.818.480,00 €

3.763.437,00 €

2,37%

0,05%

148.699

64.789.761,00 €

107.479.086,00 €

1.012.756,00 €

1,56%

0,01%

1.000 - 2.000

124.625

187.175.892,00 €

216.678.535,00 €

1.201.350,00 €

0,64%

0,02%

2.000 - 3.000

131.099

328.106.262,00 €

353.799.528,00 €

1.659.492,00 €

0,51%

0,02%

3.000 - 4.000

139.977

489.741.861,00 €

511.545.809,00 €

2.118.572,00 €

0,43%

0,03%

4.000 - 5.000

232.393

1.054.733.996,00 €

1.073.726.852,00 €

1.878.757,00 €

0,18%

0,03%

5.000 - 6.000

243.711

1.349.051.694,00 €

1.364.854.929,00 €

1.835.509,00 €

0,14%

0,03%

6.000 - 7.000

223.414

1.451.098.313,00 €

1.463.073.112,00 €

1.738.906,00 €

0,12%

0,02%

7.000 - 8.000

225.963

1.688.347.954,00 €

1.696.464.180,00 €

1.364.160,00 €

0,08%

0,02%

8.000 - 9.000

228.554

1.942.784.930,00 €

1.949.862.226,00 €

1.389.340,00 €

0,07%

0,02%

9.000 - 10.000

244.417

2.321.570.629,00 €

2.327.346.445,00 €

1.307.491,00 €

0,06%

0,02%

10.000 - 11.000

262.126

2.749.780.646,00 €

2.754.065.732,00 €

1.545.684,00 €

0,06%

0,02%

11.000 - 12.000

248.096

2.851.868.129,00 €

2.854.820.440,00 €

2.428.225,00 €

0,09%

0,03%

12.000 - 13.000

220.305

2.749.780.280,00 €

2.751.408.893,00 €

12.642.001,00 €

0,46%

0,17%

13.000 - 14.000

190.988

2.574.501.876,00 €

2.576.791.705,00 €

31.118.674,00 €

1,21%

0,42%

14.000 - 15.000

169.433

2.455.340.998,00 €

2.457.154.427,00 €

49.895.390,00 €

2,03%

0,68%

15.000 - 16.000

157.059

2.432.505.216,00 €

2.433.901.064,00 €

71.319.278,00 €

2,93%

0,97%

16.000 - 17.000

146.431

2.414.317.712,00 €

2.415.510.256,00 €

88.725.678,00 €

3,67%

1,21%

17.000 - 18.000

133.749

2.339.659.178,00 €

2.339.708.508,00 €

103.771.170,00 €

4,44%

1,41%

18.000 - 19.000

121.157

2.240.303.571,00 €

2.240.895.360,00 €

113.809.650,00 €

5,08%

1,55%

19.000 - 20.000

109.553

2.135.499.210,00 €

2.135.665.634,00 €

119.699.685,00 €

5,61%

1,63%

20.000 - 22.000

194.584

4.081.421.718,00 €

4.081.527.657,00 €

257.960.301,00 €

6,32%

3,52%

22.000 - 24.000

169.371

3.891.581.360,00 €

3.891.314.910,00 €

281.426.160,00 €

7,23%

3,84%

24.000 - 26.000

145.187

3.624.952.540,00 €

3.624.095.420,00 €

286.115.563,00 €

7,89%

3,90%

26.000 - 28.000

127.804

3.448.168.106,00 €

3.446.706.779,00 €

298.029.022,00 €

8,64%

4,06%

28.000 - 30.000

109.553

3.174.038.746,00 €

3.172.960.624,00 €

289.912.645,00 €

9,13%

3,95%

30.000 - 33.000

136.579

4.294.673.724,00 €

4.293.206.580,00 €

415.602.258,00 €

9,68%

5,67%

33.000 - 36.000

112.237

3.866.787.716,00 €

3.866.032.351,00 €

404.225.510,00 €

10,45%

5,51%

36.000 - 39.000

94.957

3.556.481.627,00 €

3.554.742.771,00 €

396.742.202,00 €

11,16%

5,41%

39.000 - 42.000

81.252

3.287.971.769,00 €

3.286.740.355,00 €

388.735.849,00 €

11,82%

5,30%

42.000 - 45.000

70.552

3.066.527.596,00 €

3.065.006.748,00 €

383.805.740,00 €

12,52%

5,23%

45.000 - 50.000

97.046

4.598.372.750,00 €

4.597.424.943,00 €

617.020.821,00 €

13,42%

8,41%

50.000 - 55.000

70.127

3.671.159.828,00 €

3.669.534.288,00 €

542.900.191,00 €

14,79%

7,40%

55.000 - 60.000

48.480

2.780.768.603,00 €

2.779.701.576,00 €

450.940.963,00 €

16,22%

6,15%

60.000 - 65.000

34.660

2.161.709.230,00 €

2.160.504.047,00 €

378.335.484,00 €

17,50%

5,16%

65.000 - 70.000

25.653

1.728.486.853,00 €

1.727.750.971,00 €

322.379.657,00 €

18,65%

4,39%

70.000 - 75.000

19.418

1.405.613.890,00 €

1.404.249.097,00 €

275.341.407,00 €

19,59%

3,75%

75.000 - 80.000

15.113

1.169.535.055,00 €

1.168.964.827,00 €

240.529.033,00 €

20,57%

3,28%

80.000 - 85.000

11.626

958.015.912,00 €

957.309.781,00 €

204.627.775,00 €

21,36%

2,79%

85.000 - 90.000

9.145

799.171.271,00 €

798.871.339,00 €

177.546.552,00 €

22,22%

2,42%

90.000 - 95.000

7.119

657.835.886,00 €

657.429.326,00 €

151.623.407,00 €

23,05%

2,07%

95.000 -100.000

5.938

578.366.547,00 €

577.743.218,00 €

137.497.892,00 €

23,77%

1,87%

100.000 -110.000

8.862

927.592.296,00 €

927.442.628,00 €

229.012.373,00 €

24,69%

3,12%

=

0

< 1.000

84

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
110.000 -120.000

6.163

707.354.928,00 €

706.878.916,00 €

183.432.641,00 €

25,93%

2,50%

120.000 -130.000

4.307

537.344.372,00 €

536.851.174,00 €

145.505.889,00 €

27,08%

1,98%

130.000 -140.000

3.144

423.602.955,00 €

423.171.334,00 €

118.756.754,00 €

28,03%

1,62%

140.000 -150.000

2.421

350.462.635,00 €

350.216.669,00 €

101.769.456,00 €

29,04%

1,39%

150.000 -160.000

1.827

282.787.621,00 €

282.537.337,00 €

83.454.322,00 €

29,51%

1,14%

160.000 -170.000

1.417

233.679.594,00 €

233.384.884,00 €

70.996.882,00 €

30,38%

0,97%

170.000 -180.000

1.138

198.801.711,00 €

198.522.173,00 €

61.623.995,00 €

31,00%

0,84%

180.000 -200.000

1.626

308.053.789,00 €

308.000.981,00 €

97.820.064,00 €

31,75%

1,33%

200.000 -220.000

1.095

229.061.217,00 €

228.538.039,00 €

74.269.803,00 €

32,42%

1,01%

220.000 -250.000

1.077

251.359.375,00 €

251.111.311,00 €

84.021.415,00 €

33,43%

1,15%

250.000 -280.000

724

190.902.961,00 €

190.831.518,00 €

65.225.745,00 €

34,17%

0,89%

280.000 -310.000

439

129.110.105,00 €

129.002.759,00 €

44.942.952,00 €

34,81%

0,61%

310.000 -340.000

316

102.404.281,00 €

102.013.242,00 €

36.154.978,00 €

35,31%

0,49%

340.000 -370.000

243

85.985.790,00 €

85.978.523,00 €

30.798.187,00 €

35,82%

0,42%

370.000 -400.000

168

64.309.710,00 €

64.242.169,00 €

23.226.595,00 €

36,12%

0,32%

400.000 -450.000

179

75.497.173,00 €

75.413.718,00 €

27.581.886,00 €

36,53%

0,38%

450.000 -500.000

123

58.309.014,00 €

58.032.541,00 €

21.336.669,00 €

36,59%

0,29%

500.000 -550.000

100

52.268.481,00 €

52.268.481,00 €

19.594.367,00 €

37,49%

0,27%

550.000 -600.000

57

32.782.472,00 €

32.782.457,00 €

12.300.156,00 €

37,52%

0,17%

600.000 -650.000

39

24.306.230,00 €

24.031.597,00 €

9.072.285,00 €

37,32%

0,12%

650.000 -700.000

34

22.934.345,00 €

22.931.480,00 €

8.728.555,00 €

38,06%

0,12%

700.000 -800.000

38

28.370.360,00 €

28.370.360,00 €

10.698.197,00 €

37,71%

0,15%

800.000 -900.000

25

21.078.155,00 €

21.078.155,00 €

7.787.375,00 €

36,95%

0,11%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

98.936.733,00 €

38.673.011,00 €

38,76%

0,53%

5.655.100

98.060.725.383,00 €

98.397.957.988,00 €

9.122.308.189,00 €

9,30%

ΣΥΝΟΛΟ…..

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

379.650

0,00 €

168.597.264,00 €

3.821.334,00 €

2,27%

0,05%

153.278

67.226.612,00 €

111.393.832,00 €

1.278.708,00 €

1,90%

0,02%

1.000 - 2.000

126.525

189.636.284,00 €

219.860.064,00 €

1.359.826,00 €

0,72%

0,02%

2.000 - 3.000

134.862

337.897.980,00 €

363.789.884,00 €

1.760.632,00 €

0,52%

0,02%

3.000 - 4.000

147.410

515.275.992,00 €

535.872.657,00 €

2.086.191,00 €

0,40%

0,03%

4.000 - 5.000

230.389

1.051.225.002,00 €

1.068.962.982,00 €

2.011.256,00 €

0,19%

0,03%

5.000 - 6.000

242.338

1.343.679.107,00 €

1.358.981.632,00 €

2.022.003,00 €

0,15%

0,03%

6.000 - 7.000

219.724

1.425.745.630,00 €

1.436.966.112,00 €

1.642.065,00 €

0,12%

0,02%

7.000 - 8.000

224.478

1.677.261.559,00 €

1.685.832.621,00 €

1.438.147,00 €

0,09%

0,02%

8.000 - 9.000

210.548

1.787.119.781,00 €

1.793.345.968,00 €

1.330.369,00 €

0,07%

0,02%

9.000 - 10.000

220.193

2.092.417.221,00 €

2.096.891.417,00 €

1.364.062,00 €

0,07%

0,02%

10.000 - 11.000

250.681

2.629.982.010,00 €

2.634.292.693,00 €

1.701.162,00 €

0,06%

0,02%

11.000 - 12.000

236.940

2.723.148.000,00 €

2.726.159.305,00 €

2.578.261,00 €

0,09%

0,04%

12.000 - 13.000

211.526

2.640.947.247,00 €

2.642.595.366,00 €

11.626.954,00 €

0,44%

0,16%

13.000 - 14.000

187.958

2.534.090.070,00 €

2.536.144.000,00 €

28.327.533,00 €

1,12%

0,39%

=

0

< 1.000

85

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
14.000 - 15.000

167.609

2.428.963.340,00 €

2.430.057.974,00 €

44.697.809,00 €

1,84%

0,61%

15.000 - 16.000

154.668

2.396.185.562,00 €

2.397.074.380,00 €

63.685.320,00 €

2,66%

0,87%

16.000 - 17.000

147.534

2.431.521.073,00 €

2.432.567.788,00 €

82.014.762,00 €

3,37%

1,12%

17.000 - 18.000

130.673

2.286.162.889,00 €

2.286.577.560,00 €

92.506.384,00 €

4,05%

1,26%

18.000 - 19.000

124.191

2.296.588.721,00 €

2.297.117.301,00 €

109.309.594,00 €

4,76%

1,49%

19.000 - 20.000

110.880

2.161.557.957,00 €

2.161.392.532,00 €

113.445.614,00 €

5,25%

1,55%

20.000 - 22.000

198.014

4.153.150.219,00 €

4.152.899.143,00 €

247.293.105,00 €

5,95%

3,37%

22.000 - 24.000

171.027

3.929.481.860,00 €

3.929.306.738,00 €

268.154.842,00 €

6,82%

3,66%

24.000 - 26.000

148.318

3.703.623.198,00 €

3.703.040.930,00 €

278.169.343,00 €

7,51%

3,79%

26.000 - 28.000

128.354

3.463.557.581,00 €

3.462.400.150,00 €

280.689.624,00 €

8,10%

3,83%

28.000 - 30.000

114.384

3.314.768.959,00 €

3.313.594.749,00 €

286.156.063,00 €

8,63%

3,90%

30.000 - 33.000

140.968

4.432.396.565,00 €

4.430.292.791,00 €

405.127.140,00 €

9,14%

5,52%

33.000 - 36.000

115.882

3.992.335.265,00 €

3.991.136.387,00 €

393.657.310,00 €

9,86%

5,37%

36.000 - 39.000

97.105

3.637.400.335,00 €

3.635.180.977,00 €

380.980.589,00 €

10,47%

5,19%

39.000 - 42.000

83.690

3.385.747.465,00 €

3.384.771.538,00 €

377.509.777,00 €

11,15%

5,15%

42.000 - 45.000

72.346

3.144.862.178,00 €

3.143.240.019,00 €

366.682.587,00 €

11,66%

5,00%

45.000 - 50.000

101.407

4.807.080.817,00 €

4.805.309.440,00 €

598.260.117,00 €

12,45%

8,16%

50.000 - 55.000

76.691

4.015.812.261,00 €

4.014.608.253,00 €

547.376.645,00 €

13,63%

7,46%

55.000 - 60.000

53.832

3.087.253.068,00 €

3.085.741.064,00 €

460.075.945,00 €

14,90%

6,27%

60.000 - 65.000

38.331

2.390.570.265,00 €

2.388.932.988,00 €

387.006.324,00 €

16,19%

5,28%

65.000 - 70.000

28.540

1.923.623.558,00 €

1.922.890.149,00 €

333.603.665,00 €

17,34%

4,55%

70.000 - 75.000

21.415

1.550.133.654,00 €

1.548.954.047,00 €

283.402.756,00 €

18,28%

3,86%

75.000 - 80.000

16.370

1.266.890.530,00 €

1.266.036.196,00 €

242.682.742,00 €

19,16%

3,31%

80.000 - 85.000

12.709

1.046.845.785,00 €

1.046.000.951,00 €

209.089.015,00 €

19,97%

2,85%

85.000 - 90.000

10.046

878.049.393,00 €

877.631.304,00 €

181.725.403,00 €

20,70%

2,48%

90.000 - 95.000

8.175

755.453.317,00 €

754.893.354,00 €

161.493.496,00 €

21,38%

2,20%

95.000 -100.000

6.555

638.477.439,00 €

638.014.162,00 €

140.710.494,00 €

22,04%

1,92%

100.000 -110.000

9.803

1.025.841.667,00 €

1.025.000.832,00 €

236.886.498,00 €

23,09%

3,23%

110.000 -120.000

6.845

784.889.060,00 €

785.299.898,00 €

191.797.310,00 €

24,44%

2,61%

120.000 -130.000

4.804

599.249.928,00 €

598.764.129,00 €

152.552.198,00 €

25,46%

2,08%

130.000 -140.000

3.535

476.444.116,00 €

476.072.029,00 €

126.413.254,00 €

26,53%

1,72%

140.000 -150.000

2.633

381.341.341,00 €

381.206.513,00 €

104.755.058,00 €

27,47%

1,43%

150.000 -160.000

1.944

300.994.815,00 €

300.505.567,00 €

84.903.550,00 €

28,21%

1,16%

160.000 -170.000

1.562

257.528.977,00 €

257.255.282,00 €

74.554.793,00 €

28,95%

1,02%

170.000 -180.000

1.187

207.552.661,00 €

207.444.639,00 €

62.067.389,00 €

29,90%

0,85%

180.000 -200.000

1.749

330.981.495,00 €

330.784.486,00 €

100.928.288,00 €

30,49%

1,38%

200.000 -220.000

1.162

243.293.488,00 €

242.532.257,00 €

76.710.815,00 €

31,53%

1,05%

220.000 -250.000

1.103

257.635.107,00 €

257.688.243,00 €

83.977.450,00 €

32,60%

1,14%

250.000 -280.000

728

192.006.767,00 €

191.805.912,00 €

63.873.821,00 €

33,27%

0,87%

280.000 -310.000

458

134.479.994,00 €

137.614.829,00 €

46.805.940,00 €

34,81%

0,64%

310.000 -340.000

291

94.303.325,00 €

94.282.703,00 €

32.841.162,00 €

34,83%

0,45%

340.000 -370.000

203

71.951.774,00 €

71.739.287,00 €

25.209.566,00 €

35,04%

0,34%

370.000 -400.000

190

72.905.257,00 €

72.897.128,00 €

26.041.355,00 €

35,72%

0,36%

400.000 -450.000

190

80.131.819,00 €

80.133.095,00 €

29.030.516,00 €

36,23%

0,40%

450.000 -500.000

122

57.567.985,00 €

57.567.446,00 €

21.035.247,00 €

36,54%

0,29%

500.000 -550.000

57

29.764.281,00 €

30.225.250,00 €

11.210.883,00 €

37,67%

0,15%

550.000 -600.000

50

28.785.076,00 €

28.558.390,00 €

10.653.272,00 €

37,01%

0,15%

600.000 -650.000

24

14.913.259,00 €

14.913.259,00 €

5.532.157,00 €

37,10%

0,08%

86

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
650.000 -700.000

27

18.105.977,00 €

18.105.977,00 €

6.863.909,00 €

37,91%

0,09%

700.000 -800.000

29

21.394.067,00 €

21.394.067,00 €

7.799.788,00 €

36,46%

0,11%

800.000 -900.000

19

15.959.106,00 €

15.959.106,00 €

6.154.419,00 €

38,56%

0,08%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

68.580.287,00 €

68.277.377,00 €

26.634.977,00 €

38,84%

0,36%

5.694.978

100.300.747.378,00 €

100.645.376.363,00 €

9.015.088.583,00 €

8,99%

ΣΥΝΟΛΟ…..

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0,00 €

2.012.553.946,00 €

15.220.973,00 €

0,76%

0,21%

153.890

67.997.144,00 €

814.484.613,00 €

5.924.951,00 €

8,71%

0,08%

129.675

193.781.649,00 €

703.641.402,00 €

3.363.269,00 €

1,74%

0,05%

2000 - 3000

136.835

342.843.804,00 €

756.893.478,00 €

3.390.119,00 €

0,99%

0,05%

3000 - 4000

151.000

527.926.406,00 €

876.665.687,00 €

3.674.223,00 €

0,70%

0,05%

4000 - 5000

219.516

1.006.146.290,00 €

1.317.053.177,00 €

3.390.239,00 €

0,34%

0,05%

5000 - 6000

257.232

1.422.439.133,00 €

1.691.609.679,00 €

3.550.194,00 €

0,25%

0,05%

6000 - 7000

230.069

1.491.507.448,00 €

1.702.308.609,00 €

4.372.246,00 €

0,29%

0,06%

7000 - 8000

227.960

1.703.632.690,00 €

1.865.148.365,00 €

3.537.589,00 €

0,21%

0,05%

8000 - 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

1.864.247.294,00 €

3.463.620,00 €

0,20%

0,05%

9000 - 10000

195.752

1.861.965.323,00 €

1.968.773.527,00 €

3.271.977,00 €

0,18%

0,04%

10000 - 11000

228.399

2.396.613.037,00 €

2.489.047.289,00 €

3.384.177,00 €

0,14%

0,05%

11000 -12000

221.486

2.546.110.072,00 €

2.623.983.810,00 €

3.506.778,00 €

0,14%

0,05%

12000 - 13000

203.506

2.541.577.782,00 €

2.604.646.826,00 €

4.991.092,00 €

0,20%

0,07%

13000 - 14000

187.760

2.533.683.286,00 €

2.585.271.805,00 €

9.130.597,00 €

0,36%

0,12%

14000 - 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

2.687.817.305,00 €

15.453.937,00 €

0,58%

0,21%

15000 - 16000

160.929

2.493.425.741,00 €

2.528.826.195,00 €

21.377.755,00 €

0,86%

0,29%

16000 - 17000

150.921

2.489.170.610,00 €

2.519.880.622,00 €

31.051.766,00 €

1,25%

0,42%

17000 - 18000

136.749

2.392.563.782,00 €

2.418.954.300,00 €

41.083.807,00 €

1,72%

0,56%

18000 - 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

2.313.852.667,00 €

49.219.019,00 €

2,15%

0,67%

19000 - 20000

112.332

2.189.697.401,00 €

2.208.965.986,00 €

57.104.322,00 €

2,61%

0,78%

20000 - 22000

199.101

4.175.706.792,00 €

4.206.342.250,00 €

136.737.320,00 €

3,27%

1,86%

22000 - 24000

169.470

3.892.784.228,00 €

3.913.361.966,00 €

159.996.434,00 €

4,11%

2,18%

24000 - 26000

146.301

3.654.377.960,00 €

3.668.414.437,00 €

176.649.830,00 €

4,83%

2,41%

26000 - 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

3.462.084.996,00 €

191.576.392,00 €

5,55%

2,61%

28000 - 30000

109.241

3.165.108.581,00 €

3.172.445.600,00 €

191.963.501,00 €

6,06%

2,62%

30000 - 33000

138.959

4.370.476.652,00 €

4.377.165.566,00 €

289.892.141,00 €

6,63%

3,95%

33000 - 36000

116.225

4.006.011.675,00 €

4.009.392.500,00 €

289.662.917,00 €

7,23%

3,95%

36000 - 39000

98.653

3.695.149.341,00 €

3.696.301.326,00 €

288.167.614,00 €

7,80%

3,93%

39000 - 42000

84.869

3.433.706.474,00 €

3.433.792.280,00 €

287.237.656,00 €

8,37%

3,92%

42000 - 45000

72.155

3.135.840.491,00 €

3.135.476.780,00 €

286.583.894,00 €

9,14%

3,91%

45000 - 50000

93.870

4.444.905.361,00 €

4.443.389.718,00 €

462.698.391,00 €

10,41%

6,31%

50000 - 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

3.481.014.513,00 €

423.382.849,00 €

12,16%

5,77%

55000 - 60000

47.546

2.728.004.203,00 €

2.726.048.317,00 €

377.853.904,00 €

13,85%

5,15%

0-0

426.255

0 - 1000
1000 - 2000

87

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
60000 - 65000

34.701

2.164.827.849,00 €

2.163.391.221,00 €

332.979.298,00 €

15,38%

4,54%

65000 -70000

25.729

1.733.541.900,00 €

1.731.943.180,00 €

289.574.438,00 €

16,70%

3,95%

70000 - 75000

19.438

1.407.457.133,00 €

1.405.875.176,00 €

252.104.874,00 €

17,91%

3,44%

75000 - 80000

15.290

1.183.541.328,00 €

1.182.355.657,00 €

224.889.053,00 €

19,00%

3,07%

80000 - 85000

12.023

990.588.015,00 €

989.157.094,00 €

197.630.002,00 €

19,95%

2,69%

85000 - 90000

9.535

833.272.740,00 €

832.298.615,00 €

174.104.592,00 €

20,89%

2,37%

90000 - 95000

7.702

711.826.630,00 €

710.509.859,00 €

153.277.385,00 €

21,53%

2,09%

95000 - 100000

6.408

624.297.701,00 €

623.710.187,00 €

140.238.675,00 €

22,46%

1,91%

100000 - 110000

9.491

993.613.459,00 €

992.370.324,00 €

234.027.351,00 €

23,55%

3,19%

110000 - 120000

6.847

786.015.120,00 €

785.026.991,00 €

197.863.807,00 €

25,17%

2,70%

120000 - 130000

4.764

594.305.880,00 €

593.679.791,00 €

156.729.287,00 €

26,37%

2,14%

130000 - 140000

3.487

469.656.652,00 €

468.772.291,00 €

130.683.352,00 €

27,83%

1,78%

140000 - 150000

2.569

371.769.250,00 €

371.251.450,00 €

107.232.887,00 €

28,84%

1,46%

150000 - 160000

1.958

302.923.298,00 €

302.273.820,00 €

90.722.176,00 €

29,95%

1,24%

160000 - 170000

1.477

243.411.353,00 €

242.876.141,00 €

74.608.048,00 €

30,65%

1,02%

170000 - 180000

1.273

222.457.051,00 €

221.877.232,00 €

70.456.291,00 €

31,67%

0,96%

180000 - 200000

1.767

334.664.790,00 €

334.530.108,00 €

109.708.895,00 €

32,78%

1,50%

200000 - 220000

1.231

257.690.934,00 €

257.379.089,00 €

87.463.628,00 €

33,94%

1,19%

220000 - 250000

1.173

274.265.530,00 €

273.834.129,00 €

96.019.749,00 €

35,01%

1,31%

250000 - 280000

748

197.518.206,00 €

197.057.645,00 €

71.659.831,00 €

36,28%

0,98%

280000 - 310000

462

135.771.220,00 €

135.571.276,00 €

50.572.036,00 €

37,25%

0,69%

310000 - 340000

327

105.992.644,00 €

105.694.193,00 €

40.219.193,00 €

37,95%

0,55%

340000 - 370000

220

77.959.711,00 €

77.652.351,00 €

29.983.496,00 €

38,46%

0,41%

370000 - 400000

158

60.574.902,00 €

60.536.866,00 €

23.738.880,00 €

39,19%

0,32%

400000 - 450000

184

77.852.343,00 €

77.850.475,00 €

30.944.775,00 €

39,75%

0,42%

450000 - 500000

126

59.579.025,00 €

59.565.119,00 €

24.006.498,00 €

40,29%

0,33%

500000 - 550000

67

35.056.689,00 €

35.040.374,00 €

14.370.270,00 €

40,99%

0,20%

550000 - 600000

50

28.697.207,00 €

29.123.785,00 €

12.013.570,00 €

41,86%

0,16%

600000 - 650000

36

22.384.669,00 €

22.384.620,00 €

9.328.771,00 €

41,67%

0,13%

650000 - 700000

19

12.759.264,00 €

12.759.264,00 €

5.353.613,00 €

41,96%

0,07%

700000 - 800000

32

23.848.371,00 €

23.848.371,00 €

10.027.877,00 €

42,05%

0,14%

800000 - 900000

32

26.887.831,00 €

26.887.831,00 €

11.341.088,00 €

42,18%

0,15%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

72.370.196,00 €

31.717.164,00 €

43,50%

0,43%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

103.699.311.552,00 €

7.337.456.343,00 €

7,49%

ΣΥΝΟΛΟ…..

88

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ , ΜΕΣΑΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΛΑ Τ Α ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0 - 10000

2.643.681

13.088.267.829,00 €

13.480.051.199,00 €

22.443.219,00 €

0,17%

0,31%

10.000 - 28.000

2.132.715

35.169.897.633,00 €

35.192.924.223,00 €

1.684.953.148,00 €

4,79%

22,97%

28000 - 50000

578.925

21.864.058.303,00 €

21.861.194.680,00 €

2.925.812.096,00 €

13,38%

39,89%

50000 - 100000

103.811

7.161.042.640,00 €

7.158.679.437,00 €

1.637.105.327,00 €

22,86%

22,32%

100.000 - 250.000

19.725

2.669.909.395,00 €

2.671.998.263,00 €

840.252.127,00 €

31,47%

11,45%

250.000 - 500.000

1.271

410.171.785,00 €

409.741.559,00 €

150.046.220,00 €

36,58%

2,05%

500.000 - 900.000

177

112.108.439,00 €

111.956.884,00 €

42.698.179,00 €

38,09%

0,58%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

81.794.281,00 €

31.969.925,00 €

38,87%

0,44%

5.480.354

80.557.704.583,00 €

80.968.340.526,00 €

7.335.280.241,00 €

9,11%

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0 - 10000

2.502.764

12.498.487.524,00 €

12.876.702.962,00 €

21.011.158,00 €

0,17%

0,29%

10.000 - 28.000

2.245.472

37.104.491.432,00 €

37.127.103.227,00 €

1.820.042.780,00 €

4,91%

24,81%

28000 - 50000

634.631

24.063.667.628,00 €

24.057.548.184,00 €

3.288.624.549,00 €

13,67%

44,83%

50000 - 100000

122.160

8.439.941.034,00 €

8.438.797.218,00 €

1.929.879.200,00 €

22,87%

26,31%

100.000 - 250.000

23.638

3.199.196.905,00 €

3.196.521.412,00 €

997.911.567,00 €

31,19%

13,60%

250.000 - 500.000

1.515

491.349.791,00 €

491.651.024,00 €

180.319.929,00 €

36,70%

2,46%

500.000 - 900.000

188

119.481.283,00 €

119.305.507,00 €

45.558.139,00 €

38,13%

0,62%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59

89.174.552,00 €

88.586.033,00 €

34.984.385,00 €

39,23%

0,48%

5.530.427

86.005.790.149,00 €

86.396.215.567,00 €

8.318.331.707,00 €

9,67%

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0 - 10000

2.328.886

11.652.613.412,00 €

12.021.373.852,00 €

19.269.698,00 €

0,17%

0,26%

10.000 - 28.000

2.379.691

39.405.459.897,00 €

39.421.319.890,00 €

1.763.140.304,00 €

4,47%

24,04%

28000 - 50000

707.053

26.939.301.147,00 €

26.929.525.863,00 €

3.316.584.812,00 €

12,31%

45,21%

50000 - 100000

151.801

10.495.174.829,00 €

10.489.861.223,00 €

2.162.396.111,00 €

20,60%

29,48%

100.000 - 250.000

29.177

3.941.401.380,00 €

3.937.523.675,00 €

1.165.015.579,00 €

29,56%

15,88%

250.000 - 500.000

1.933

620.267.554,00 €

620.133.795,00 €

222.283.023,00 €

35,84%

3,03%

500.000 - 900.000

270

168.884.317,00 €

168.321.888,00 €

63.909.130,00 €

37,84%

0,87%
0,53%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΑ

74

100.673.760,00 €

99.959.893,00 €

39.180.849,00 €

38,92%

5.598.885

93.323.776.296,00 €

93.688.020.079,00 €

8.751.779.506,00 €

9,38%

89

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0 - 10000

2.274.167

10.877.401.292,00 €

11.223.649.182,00 €

19.269.770,00 €

0,18%

0,26%

10.000 - 28.000

2.395.843

39.989.680.540,00 €

40.003.566.785,00 €

1.718.486.481,00 €

4,30%

23,43%

28000 - 50000

772.303

29.516.013.756,00 €

29.505.648.660,00 €

3.438.945.216,00 €

11,65%

46,88%

50000 - 100000

177.152

12.239.503.247,00 €

12.232.524.182,00 €

2.338.822.170,00 €

19,11%

31,88%

100.000 - 250.000

33.077

4.450.100.493,00 €

4.446.655.446,00 €

1.250.663.594,00 €

28,10%

17,05%

250.000 - 500.000

2.192

706.519.034,00 €

705.514.470,00 €

249.267.012,00 €

35,28%

3,40%

500.000 - 900.000

293

181.740.043,00 €

181.462.530,00 €

68.180.935,00 €

37,52%

0,93%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

98.936.733,00 €

38.673.011,00 €

38,76%

0,53%

5.655.100

98.060.725.383,00 €

98.397.957.988,00 €

9.122.308.189,00 €

9,30%

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0,19%

0,27%

0 - 10.000

2.289.395

10.487.485.168,00 €

10.840.494.433,00 €

20.114.593,00 €

10.000 - 28.000

2.368.373

39.778.959.727,00 €

39.791.625.860,00 €

1.624.200.307,00 €

4,08%

22,14%

28.000 - 50.000

802.473

30.730.403.845,00 €

30.718.134.154,00 €

3.355.750.228,00 €

10,92%

45,75%

50.000 - 100.000

195.973

13.537.297.009,00 €

13.529.094.215,00 €

2.399.789.840,00 €

17,73%

32,72%

100.000 - 250.000

36.327

4.865.752.655,00 €

4.862.553.875,00 €

1.295.546.603,00 €

26,63%

17,66%

250.000 - 500.000

2.182

703.346.921,00 €

706.040.400,00 €

244.837.607,00 €

34,81%

3,34%

500.000 - 900.000

206

128.921.766,00 €

129.156.049,00 €

48.214.428,00 €

37,40%

0,66%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

68.580.287,00 €

68.277.377,00 €

26.634.977,00 €

38,84%

0,36%

5.694.978

100.300.747.378,00 €

100.645.376.363,00 €

9.015.088.583,00 €

8,99%

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙ Α

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

0 - 10000

2.332.403

10.351.342.225,00 €

15.573.379.777,00 €

53.159.400,00 €

0,51%

0,72%

10.000 - 28.000

2.351.258

39.693.581.599,00 €

40.231.450.454,00 €

901.263.226,00 €

2,27%

12,29%

28000 - 50000

780.484

29.734.033.000,00 €

29.748.978.283,00 €

2.519.588.963,00 €

8,47%

34,35%

50000 - 100000

178.372

12.377.357.499,00 €

12.365.289.306,00 €

2.142.652.221,00 €

17,31%

29,21%

100.000 - 250.000

36.037

4.850.773.317,00 €

4.843.871.366,00 €

1.355.515.471,00 €

27,94%

18,48%

250.000 - 500.000

2.225

715.248.051,00 €

713.927.925,00 €

271.124.709,00 €

37,91%

3,70%

500.000 - 900.000

236

149.634.031,00 €

150.044.245,00 €

62.435.189,00 €

41,73%

0,85%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

72.370.196,00 €

31.717.164,00 €

43,50%

0,43%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

103.699.311.552,00 €

7.337.456.343,00 €

7,49%

ΣΥΝΟΛΑ

90

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματος, φόρου και
αριθμού φορολογουμένων των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, από τα στατιστικά
στοιχεία του ΥΠΟΙΚ. (Σελ. 80 -91).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ε νδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και από την εξέταση των πραγματικ ών αριθμητικ ών δεδομένων εισοδήματος και
φόρου από το ΥΠΟΙΚ. (πίνακες σελ. 80-91). Έτσι λοιπόν έχουμε:

Για το 2006:
5.480. 354 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 80.557.704.583, 00 €, και πλήρωσα ν φόρο 7. 335. 280.241,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 9,11%.
Από τον Πίνακα 2.9.0 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχρι τα εισοδήματα πλουτισμού. Στην συνέχεια θα δούμε και την εξέλιξη τους στα επόμενα έτη και κυρίως
μέσα στα χρόνια της κρίσης 2009 – 2011.

Πίνακας 2.9.0 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2006
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικό φόρος

0

322.370

0,00 €

5.535.905,00 €

1.000 - 5.000

944.762

2.527.602.174,00 €

9.235.559,00 €

0,37%

2.675,39 €

9,78 €

5.000 - 9.000

1.107.893

8.013.005.019,00 €

6.181.748,00 €

0,08%

7.232,65 €

5,58 €

=

17,17 €

9.000 - 14.000

1.109.680

12.470.942.383,00 €

65.834.842,00 €

0,53%

11.238,32 €

59,33 €

14.000 - 22.000

928.040

16.257.829.145,00 €

825.603.796,00 €

5,08%

17.518,46 €

889,62 €

22.000 - 39.000

716.843

20.607.620.444,00 €

2.134.189.198,00 €

10,36%

28.747,75 €

2.977,21 €

39.000 - 60.000

254.625

11.902.297.064,00 €

1.914.067.674,00 €

16,08%

46.744,42 €

7.517,20 €

60.000 -100.000

74.919

5.503.970.176,00 €

1.309.665.068,00 €

23,79%

73.465,61 €

17.481,08 €

100.000 -150.000

14.737

1.747.581.146,00 €

525.133.846,00 €

30,05%

118.584,59 €

35.633,70 €

150.000 -310.000

5.674

1.112.417.386,00 €

383.703.805,00 €

34,49%

196.055,23 €

67.624,92 €

310.000 -400.000

417

145.505.711,00 €

53.604.593,00 €

36,84%

348.934,56 €

128.548,18 €

400.000 -550.000

216

99.874.015,00 €

37.455.859,00 €

37,50%

462.379,70 €

173.406,75 €

550.000 -700.000

84

51.283.794,00 €

19.554.490,00 €

38,13%

610.521,36 €

232.791,55 €

700.000 -900.000

45

35.527.567,00 €

13.543.933,00 €

38,12%

789.501,49 €

300.976,29 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

31.969.925,00 €

38,87%

1.678.542,02 €

652.447,45 €

5.480.354,00 €

80.557.704.583,00 €

7.335.280.241,00 €

9,11%

4.392.141,54 €

1.620.368,64 €

Στον πίνακα 2.9.0 ας υποθέσουμε ότι τα πολύ χαμηλά εισοδήματα έως τα χαμηλά είναι από 1.000 έως και τα
9.0000 € τα χαμηλά έως τα μεσαία εισοδήματα είναι από 9.000 € έως 22.000 €, τα μεσαία εισοδήματα από 22.000 έως
60.000 €, τα υψηλά από 60.000 € έως 100.000 €, και τα εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € έως και ά νω των
900.000 €. Το ίδιο θα ισχύει και για τα επόμενα έτη που θα εξετάσουμε.

91

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Έτσι λοιπόν η κατηγορία με μηδέν εισόδημα αριθμεί 322.370 φορολ ογούμενους και πληρώνει φόρο 5.535.905 €,
λόγω τεκμηρίων.
Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.052. 655 φορολογούμενους με εισόδημα 10. 540. 607. 193,00
€ και πληρώνει φόρο 15. 417.307,00 €, με ποσοστό φόρου 0,15%.
Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.754.563 φορολογούμενους με εισόδημα 49.336.391.972,00 € και
πληρώνει φόρο 3.025.627.836,00 €, με ποσοστό φόρου 6, 13%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 254.625 φορολογούμενους με εισόδημα 11.902.297.064,00 € και
πληρώνει φόρο 1.914.067.674,00 €, με ποσοστό φόρου 16,08%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 74. 919 φορολογούμενους με εισόδημα 5.503.970.176,00 € και
πληρώνει φόρο 1.309.665.068,00 €, με ποσοστό φόρου 23,79%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 21.222 φορολογούμενους με εισόδημα 3.274. 438.178,00 € και
πληρώνει φόρο 1.064.966.451,00 €, με ποσοστό φόρου 32,52%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 49 φορολογούμενους με εισόδημα 82.248.559,00 € και πληρώνει φόρο 31. 969. 925, 00 €, με ποσοστό φόρου
38,87%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 9,11%.
Πίνακας 2.9.0.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2006
ΚΛΙΜΑΚΙ Α Ο ΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

0,00 €

322.370

0,00 €

4.141.156,00 €

1.000 - 9.000

2.052.655

10.540.607.193,00 €

15.417.307,00 €

9.000 - 22.000

2.037.720

49.336.391.972,00 €

3.025.627.836,00 €

22.000 - 60.000

971.468

11.902.297.064,00 €

1.914.067.674,00 €

60.000 - 100.000

74.919

5.503.970.176,00 €

1.309.665.068,00 €

100.000- ΑΝΩ 900.000

21.222

3.274.438.178,00 €

1.064.966.451,00 €

5.480.354

80.557.704.583,00 €

7.333.885.492,00 €

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

0,00%

0,06%

13,08%

0,21%

61,24%

41,26%

14,77%

26,10%

6,83%

17,86%

4,06%

14,52%

Για το 2007:
5.530. 427 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 86.005.790.149, 00 €, και πλήρωσα ν φόρο 8. 318. 331.707,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 9,67%.
Από τον Πίνακα 2.9.1 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχρι τα εισοδήματα πλουτισμού.

Πίνακας 2.9.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ Υ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικό φόρος

0

315.365

0,00 €

4.141.156,00 €

1.000 - 5.000
5.000 - 9.000

881.476
1.020.563

2.363.196.440,00 €
7.432.511.390,00 €

8.893.849,00 €
6.194.512,00 €

0,38%
0,08%

2.680,95 €
7.282,76 €

10,09 €
6,07 €

9.000 - 14.000
14.000 - 22.000

1.174.733
964.953

13.210.401.646,00 €
16.918.881.832,00 €

71.572.078,00 €
870.339.974,00 €

0,54%
5,14%

11.245,45 €
17.533,37 €

60,93 €
901,95 €

22.000 - 39.000

772.742

22.227.078.752,00 €

2.364.663.794,00 €

10,64%

28.763,91 €

3.060,09 €

=

92

13,13 €

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
39.000 - 60.000

286.549

13.436.978.902,00 €

2.185.727.114,00 €

16,27%

46.892,43 €

7.627,76 €

60.000 -100.000
100.000 -150.000

88.646
17.579

6.517.538.656,00 €
2.085.834.127,00 €

1.548.025.210,00 €
622.480.468,00 €

23,75%
29,84%

73.523,21 €
118.654,88 €

17.463,00 €
35.410,46 €

150.000 -310.000
310.000 -400.000

6.839
515

1.327.966.242,00 €
178.906.120,00 €

452.952.407,00 €
65.941.465,00 €

34,11%
36,86%

194.175,50 €
347.390,52 €

66.230,79 €
128.041,68 €

400.000 -550.000

266

121.934.269,00 €

45.942.011,00 €

37,68%

458.399,51 €

172.714,33 €

550.000 -700.000
700.000 -900.000

93
49

56.950.261,00 €
38.436.960,00 €

21.888.817,00 €
14.584.467,00 €

38,43%
37,94%

612.368,40 €
784.427,76 €

235.363,62 €
297.642,18 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59
5.530.427

89.174.552,00 €
86.005.790.149,00 €

34.984.385,00 €
8.318.331.707,00 €

39,23%
9,67%

1.511.433,08 €
4.214.771,73 €

592.955,68 €
1.557.488,64 €

Η κατηγορία με μηδέν εισόδημα αριθμεί 315.365 φορολογούμενους και πληρώνει φόρο 4.141.156,00 €, λόγω
τεκμηρίων.
Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 1.902. 039 φορολογούμενους, με εισόδημα 9.795. 707. 830,00
€ και πληρώνει φόρο 15. 088.361,00 €, με ποσοστό φόρου 0,15%.
Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.139.686 φορολογούμενους με εισόδημα 52.356.362.230,00 € και
πληρώνει φόρο 3.306.575.846,00 €, με ποσοστό φόρου 6, 32%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 1.059.291 φορολογούμενους με εισόδημα 13.436.978.902,00 € και
πληρώνει φόρο 2.185.727.114,00 €, με ποσοστό φόρου 16,27%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 88. 646 φορολογούμενους με εισόδημα 6.517.538.656,00 € και
πληρώνει φόρο 1.548.025.210,00 €, με ποσοστό φόρου 23,75%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 25.400 φορολογούμενους με εισόδημα 3.899. 202.531,00 € και
πληρώνει φόρο 1.258.774.020,00 €, με ποσοστό φόρου 32,28%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 59 φορολογούμε νους με εισόδημα 89.174.552,00 € και πληρώνει φόρο 34. 984. 385, 00 €, με ποσοστό φόρου
39,23%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 9,67%.
Από τον πίνακα 2.9.1.1 του 2007 διακρίνουμε ότι σε σχέση με το 2006 αυξά νεται ο αριθμός των φορολογουμένων
κατά 50.073, το συνολικό εισόδημα κατά 5.448.085.566,00 €, και ο συνολικός φόρος κατά 983.051.466,00 €.
Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν και οι αριθμοί φορολογουμένων στα εισοδήματα πλουτισμού κατά
4.178, το εισόδημα τους κατά 624.764.353,00 €, και ο φόρος κατά 193.807.569,00 €.
Πίνακας 2.9.1.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α Ο ΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

Σχέ ση
εισοδήματος
με το 2006

Σχέ ση
φόρου με
το 2006

0,00 €

315.365

0,00 €

4.141.156,00 €

0,00%

0,05%

1.000 - 9.000

1.902.039

9.795.707.830,00 €

15.088.361,00 €

11,39%

0,18%

-7,07%

-2,13%

9.000 - 22.000

2.139.686

52.356.362.230,00 €

3.306.575.846,00 €

60,88%

39,75%

6,12%

9,29%

22.000 - 60.000

1.059.291

13.436.978.902,00 €

2.185.727.114,00 €

15,62%

26,28%

12,89%

14,19%

60.000 - 100.000

88.646

6.517.538.656,00 €

1.548.025.210,00 €

7,58%

18,61%

18,42%

18,20%

100.000- ΑΝΩ 900.000

25.400

3.899.202.531,00 €

1.258.774.020,00 €

4,53%

15,13%

19,08%

18,20%

5.530.427

86.005.790.149,00 €

8.318.331.707,00 €

Επίσης διακρίνουμε ότι οι ομάδες εισοδήματος μέχρι και 22.000, 00 €, είναι οι πολυπληθέστερες με 4.357.090
φορολογούμενους, το 78,78% του συνολικού πλήθους (5.530.427), εισόδημα 62.152.070.060,00 € (72,26% του
συνόλου) και φόρο 3. 325.805.363,00 € (39,98% του συνόλου). Το εισόδημα τους είναι μόλις το 6,47% του συνολικ ού,
ενώ ο φόρος το 77,15% του συνολικού. Στον πίνακα 2.9.1, αναλύεται η συμμετοχή τόσο σε αυτή την ομάδα όσο κα ι
στις υπόλοιπες. Η Σχέση των κατηγοριών αυτής της ομάδας με το 2006 είναι αρνητική για την κατηγορία 1.000,00 -

93

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

9.000, 00 €, κατά -7,07% για το εισόδημα, κατά -2,13% για το φόρο και αρνητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 150.616, αυξητική για την κατηγορία 9.000,00 – 22.000,00 €, κατά 6,12% για το εισόδημα, 9,29% για το φόρο και στο
πλήθος φορολογ ουμένων κατά 101.966.
Δεύτερη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε μεσαία εισοδήματα μέχρι 60.000,00 €, με
1.059. 291 φορολογούμενους, το 19,15% του συνολικού πλήθους (5.530.427)., εισόδημα 13.436.978.902,00 €, και
φόρο 2.185.727.114,00 € . Το εισόδημα τους είναι το 15, 62% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 26,28% του συνολικού.
Η Σχέση της κατηγορία ς αυτής της ομάδας με το 2006 είναι αυξητική κατά 12,89% για το εισόδημα, κατά 14,19% για
το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 87.823.
Τρίτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσα με υψηλά εισοδήματα από 60.000 € 100.000,00 €, με 88. 646 φορολογούμενους, το 1,60% του συνολικού πλήθους (5.530.427)., εισόδημα
6.517. 538.656,00 €, και φόρο 1.548.025.210,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 7,58% του συνολικού, ενώ ο φόρος το
18,61% του συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομά δας με το 2006 είναι αυξητική κατά 18,42% για το
εισόδημα, κατά 18,20% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 13.727.
Τέταρτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € άπειρο, με 25. 400 φορολογούμενους, το 0,46% του συνολικού πλήθους (5.530.427), εισόδημα 3.899.202.531,00 €,
και φόρο 1.258.774.020,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 4,53% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 15,13% του
συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2006 είναι αυξητική κατά 19,08% για το εισόδημα, κατά
18,20% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 4.178.

Για το 2008:
5.598. 885 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 93.323.776.296, 00 €, και πλήρωσα ν φόρο 8. 751. 779.506,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 9,38%.
Από τον Πίνακα 2.9.2 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχ ρι τα εισοδήματα πλουτισμού.
Πίνακας 2.9.2 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2008
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

0

319.174

0,00 €

3.461.054,00 €

1.000

- 5.000

797.392

2.146.339.318,00 €

8.389.243,00 €

0,39%

2.691,70 €

10,52 €

5.000

5.973.805,00 €

0,09%

7.246,31 €

6,70 €

=

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικός φόρος

10,84 €

- 9.000

891.900

6.462.983.991,00 €

9.000 - 14.000

1.262.748

14.203.388.625,00 €

53.794.827,00 €

0,38%

11.248,00 €

42,60 €

14.000 - 22.000

1.015.382

17.797.889.249,00 €

838.969.232,00 €

4,71%

17.528,27 €

826,26 €

22.000 - 39.000

840.096

24.191.899.508,00 €

2.329.793.439,00 €

9,63%

28.796,59 €

2.773,25 €

- 60.000

330.295

15.567.012.518,00 €

2.276.552.325,00 €

14,62%

47.130,63 €

6.892,48 €

60.000 -100.000

110.444

8.123.036.076,00 €

1.744.457.000,00 €

21,48%

73.548,91 €

15.794,95 €

100.000 -150.000

21.838

2.587.715.975,00 €

724.419.823,00 €

27,99%

118.496,01 €

33.172,44 €

150.000 -310.000

8.371

1.637.777.321,00 €

540.110.050,00 €

32,98%

195.648,95 €

64.521,57 €

310.000 -400.000

646

223.345.196,00 €

80.934.381,00 €

36,24%

345.735,60 €

125.285,42 €

400.000 -550.000

352

163.394.455,00 €

60.898.587,00 €

37,27%

464.188,79 €

173.007,35 €

550.000 -700.000

107

66.155.230,00 €

24.893.461,00 €

37,63%

618.273,18 €

232.649,17 €

700.000 -900.000

66

52.165.074,00 €

19.951.430,00 €

38,25%

790.379,91 €

302.294,39 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

74

100.673.760,00 €

39.180.849,00 €

38,92%

1.360.456,22 €

529.470,93 €

5.598.885

93.323.776.296,00 €

8.751.779.506,00 €

9,38%

4.081.369,07 €

1.486.748,03 €

39.000

94

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Η κατηγορία με μηδέν εισόδημα αριθμεί 319.174 φορολογούμενους και πληρώνει φόρο 3.461.054,00 €, λόγω
τεκμηρίων.
Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 1.689. 292 φορολογούμενους, με εισόδημα 8.609. 323. 309,00
€ και πληρώνει φόρο 14. 363.048,00 €, με ποσοστό φόρου 0,17%.
Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.278.130 φορολογούμενους με εισόδημα 56.193.177.382,00 € και
πληρώνει φόρο 3.222.557.498,00 €, με ποσοστό φόρου 5, 73%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 1.170.391 φορολογούμενους με εισόδημα 15.567.012.518,00 € και
πληρώνει φόρο 2.276.552.325,00 €, με ποσοστό φόρου 14,62%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 110.444 φορολογούμενους με εισόδημα 8.123. 036. 076,00 € και
πληρώνει φόρο 1.744.457.000,00 €, με ποσοστό φόρου 21,48%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 31.454 φορολογούμενους με εισόδημα 4.831. 227.011,00 € και
πληρώνει φόρο 1.490.388.581,00 €, με ποσοστό φόρου 30,85%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 74 φορολογούμενους με εισόδημα 100.673.760,00 € και πληρώνει φόρο 39.180.849,00 €, με ποσοστό φόρου
38,92%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 9,38%.
Από τον πίνακα 2.9.2.1 του 2007 διακρίνουμε ότι σε σχέση με το 2007 αυξά νεται ο αριθμός των φορολογουμένων
κατά 68.458, το συνολικό εισόδημα κατά 7.317.986.147,00 €, και ο συνολικός φόρος κατά 433.447.799,00 €.
Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν και οι αριθμοί φορολογουμένων στα εισοδήματα πλουτισμού κατά
6.054, το εισόδημα τους κατά 932.024.480,00 €, και ο φόρος κατά 231.614.561,00 €.

Πίνακας 2.9.2.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2008
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

0,00 €

319.174

0,00 €

3.461.054,00 €

1.000 - 9.000

1.689.292

8.609.323.309,00 €

14.363.048,00 €

9.000 - 22.000

2.278.130

56.193.177.382,00 €

22.000 - 60.000

1.170.391

60.000 - 100.000
100.000- ΑΝΩ
900.000

Σχέ ση
εισοδήματο
ς με το
2006

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

0,00%

0,04%

0,17%

9,23%

0,16%

-12,11%

-4,81%

3.222.557.498,00 €

5,73%

60,21%

36,82%

7,33%

-2,54%

15.567.012.518,00 €

2.276.552.325,00 €

14,62%

16,68%

26,01%

15,85%

4,16%

110.444

8.123.036.076,00 €

1.744.457.000,00 €

21,48%

8,70%

19,93%

24,63%

12,69%

31.454

4.831.227.011,00 €

1.490.388.581,00 €

30,85%

5,18%

17,03%

23,90%

18,40%

5.598.885

93.323.776.296,00 €

8.751.779.506,00 €

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Σχέ ση
φόρου με
το 2006

-16,42%

Επίσης διακρίνουμε ότι οι ομάδες εισοδήματος μέχρι και 22.000, 00 €, είναι οι πολυπληθέστερες με 4.286.596
φορολογούμενους, το 76,56% του συνολικού πλήθους (5.598.885), εισόδημα 64.802.500.691,00 € και φόρο
3.240. 381.600,00 €. Το εισόδημα τους είναι μόλις το 69,44% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 37,03% του συνολικού.
Στον πίνακα 2.9.2, αναλύεται η συμμετοχή τόσο σε αυτή την ομάδα όσο και στις υπόλοιπες. Η Σχέση των κατηγοριών
αυτής της ομάδας με το 2007 είναι αρνητικ ή για την κατηγορία 1.000,00 - 9.000,00 €, κατά -12,11% για το εισόδημα,
κατά -4,81% για το φόρο και αρνητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά -212.747, αυξητική για την κατηγορία
9.000, 00 – 22.000,00 €, κατά 7,33% για το εισόδημα, αρνητική -2,54% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος
φορολογουμένων κατά 138.444.
Δεύτερη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε μεσαία εισοδήματα μέχρι 60.000,00 €, με
1.170. 391 φορολογούμενους, το 20,90% του συνολικού πλήθους (5.598.885)., εισόδημα 15.567.012.518,00 €, και

95

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

φόρο 2.276.552.325,00 € . Το εισόδημα τους είναι το 16, 68% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 26,01% του συνολικού.
Η Σχέση της κατηγορία ς αυτής της ομάδας με το 2007 είναι αυξητική κατά 15,85% για το εισόδημα, κατά 4,16% για το
φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 111.100.
Τρίτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσα με υψηλά εισοδήματα από 60.000 € 100.000,00 €, με 110.444 φορολογούμενους, το 1,97% του συνολικού πλήθους (5.598.885)., εισόδημα
8.123. 036.076,00 €, και φόρο 1.744.457.000,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 8,70% του συνολικού, ενώ ο φόρος το
19,93% του συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομά δας με το 2007 είναι αυξητική κατά 24,63% για το
εισόδημα, κατά 12,60% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 21.798.
Τέταρτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € άπειρο, με 31. 454 φορολογούμενους, το 0,56% του συνολικού πλήθους (5.598.885)., εισόδημα 4.831.227.011,00 €,
και φόρο 1.490.388.581,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 5,18% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 17,03% του
συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2007 είναι αυξητική κατά 23,90% για το εισόδημα, κατά
18,40% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 6.054.

Για το 2009:
5.655. 100 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 93.323.776.296, 00 €, και πλήρωσα ν φόρο 8. 751. 779.506,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 9,38%.
Από τον Πίνακα 2.9.3 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχρι τα εισοδήματα πλουτισμού.
Πίνακας 2.9.3 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2009
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ
=
1.000

0

- 5.000

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

331.315

0,00 €

3.763.437,00 €

776.793

2.124.547.772,00 €

7.870.927,00 €

0,37%

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικός φόρος

11,36 €
2.735,02 €

10,13 €

921.642

6.431.282.891,00 €

6.327.915,00 €

0,10%

6.978,07 €

6,87 €

9.000 - 14.000

1.165.932

13.247.501.560,00 €

49.042.075,00 €

0,37%

11.362,16 €

42,06 €

14.000 - 22.000

1.031.966

18.099.047.603,00 €

805.181.152,00 €

4,45%

17.538,41 €

780,24 €

22.000 - 39.000

895.688

25.856.683.819,00 €

2.372.053.360,00 €

9,17%

28.867,96 €

2.648,30 €

39.000

- 60.000

367.457

17.404.800.546,00 €

2.383.403.564,00 €

13,69%

47.365,54 €

6.486,21 €

60.000 -100.000

128.672

9.458.734.644,00 €

1.887.881.207,00 €

19,96%

73.510,43 €

14.672,04 €

100.000 -150.000

24.897

2.946.357.186,00 €

778.477.113,00 €

26,42%

118.341,86 €

31.267,91 €

150.000 -310.000

9.343

1.823.756.373,00 €

582.355.178,00 €

31,93%

195.200,30 €

62.330,64 €

310.000 -400.000

727

252.699.781,00 €

90.179.760,00 €

35,69%

347.592,55 €

124.043,69 €

400.000 -550.000

402

186.074.668,00 €

68.512.922,00 €

36,82%

462.872,31 €

170.430,15 €

550.000 -700.000

130

80.023.047,00 €

30.100.996,00 €

37,62%

615.561,90 €

231.546,12 €

700.000 -900.000

63

49.448.515,00 €

18.485.572,00 €

37,38%

784.897,06 €

293.421,78 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

38.673.011,00 €

38,76%

1.366.670,93 €

529.767,27 €

5.655.100

98.060.725.383,00 €

9.122.308.189,00 €

9,30%

4.079.494,50 €

1.467.453,42 €

5.000

- 9.000

Η κατηγορία με μηδέν εισόδημα αριθμεί 331.315 φορολογούμενους και πληρώνει φόρο 3.763.437,00 €, λόγω
τεκμηρίων.
Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 1.698. 435 φορολογούμενους, με εισόδημα 8.555. 830. 663,00
€ και πληρώνει φόρο 14. 198.842,00 €, με ποσοστό φόρου 0,17%.

96

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.197.898 φορολογούμενους με εισόδημα 57.203.232.982,00 € και
πληρώνει φόρο 3.222.557.498,00 €, με ποσοστό φόρου 5, 64%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 1.263.145 φορολογούμενους με εισόδημα 17.404.800.546,00 € και
πληρώνει φόρο 2.383.403.564,00 €, με ποσοστό φόρου 13,69%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 128.672 φορολογούμενους με εισόδημα 9.458. 734. 644,00 € και
πληρώνει φόρο 1.887.881.207,00 €, με ποσοστό φόρου 19,96%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 35.635 φορολογούμενους με εισόδημα 5.438. 126.548,00 € και
πληρώνει φόρο 1.606.784.552,00 €, με ποσοστό φόρου 29,55%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 73 φορολογούμενους με εισόδημα 99.766.978,00 € και πληρώνει φόρο 38. 673. 011, 00 €, με ποσοστό φόρου
38,76%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 9,30%.
Από τον πίνακα 2.9.3.1 του 2008 διακρίνουμε ότι σε σχέση με το 2008 αυξά νεται ο αριθμός των φορολογουμένων
κατά 56.215, το συνολικό εισόδημα κατά 4.736.949.087,00 €, και ο συνολικός φόρος κατά 370.528.683,00 €.
Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν και οι αριθμοί φορολογουμένων στα εισοδήματα πλουτισμού κατά
4.181, το εισόδημα τους κατά 606.899.537,00 €, και ο φόρος κατά 116.395.971,00 €.

Πίνακας 2.9.3.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2009
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ Υ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

Σχέ ση
εισοδήματος
με το 2006

Σχέ ση
φόρου
με το
2006

0,00 €

331.315

0,00 €

3.763.437,00 €

0,00%

0,04%

1.000 - 9.000

1.698.435

8.555.830.663,00 €

14.198.842,00 €

0,17%

8,73%

0,16%

-0,62%

-1,14%

9.000 - 22.000

2.197.898

57.203.232.982,00 €

3.226.276.587,00 €

5,64%

58,33%

35,37%

1,80%

0,12%

22.000 - 60.000

1.263.145

17.404.800.546,00 €

2.383.403.564,00 €

13,69%

17,75%

26,13%

11,81%

4,69%

60.000 - 100.000
100.000- ΑΝΩ
900.000

128.672

9.458.734.644,00 €

1.887.881.207,00 €

19,96%

9,65%

20,70%

16,44%

8,22%

35.635

5.438.126.548,00 €

1.606.784.552,00 €

29,55%

5,55%

17,61%

12,56%

7,81%

5.655.100

98.060.725.383,00 €

9.122.308.189,00 €

8,74%

Επίσης διακρίνουμε ότι οι ομάδες εισοδήματος μέχρι και 22.000, 00 €, είναι οι πολυπληθέστερες με 4.277.648
φορολογούμενους, το 75,51% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 65.759.063.645,00 € και φόρο
3.244. 238.866,00 €. Το εισόδημα τους είναι μόλις το 67,06% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 35,56% του συνολικού.
Στον πίνακα 2.9.2, αναλύεται η συμμετοχή τόσο σε αυτή την ομάδα όσο και στις υπόλοιπες. Η Σχέση των κατηγοριών
αυτής της ομάδας με το 2008 είναι αρνητικ ή για την κατηγορία 1.000,00 - 9.000,00 €, κατά -0,62% για το εισόδημα,
κατά -1,14% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 9.143, αυξητική για την κατηγορία 9.000, 00
– 22.000,00 €, κατά 1,80% για το εισόδημα, αυξητική 0,12% για το φόρο και μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων
κατά -80.232.
Δεύτερη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε μεσαία εισοδήματα μέχρι 60.000,00 €, με
1.263. 145 φορολογούμενους, το 22,56% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα 17.404.800.546,00 €, και
φόρο 2.383.403.564,00 € . Το εισόδημα τους είναι το 17, 75% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 26,13% του συνολικού.
Η Σχέση της κατηγορία ς αυτής της ομάδας με το 2008 είναι αυξητική κατά 11,81% για το εισόδημα, κατά 4,69% για το
φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 92.754.

97

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τρίτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσα με υψηλά εισοδήματα από 60.000 € 100.000,00 €, με 128.672 φορολογούμενους, το 2,30% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα
9.458. 734.644,00 €, και φόρο 1.887.881.207,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 9,65% του συνολικού, ενώ ο φόρος το
20,70% του συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομά δας με το 2008 είναι αυξητική κατά 16,44% για το
εισόδημα, κατά 8,22% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολ ογουμένων κατά 18.228.
Τέταρτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € άπειρο, με 35. 635 φορολογούμενους, το 0,64% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 5.438.126.548,00 €,
και φόρο 1.606.784.552,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 5,55% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 17,61% του
συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2008 είναι αυξητική κατά 12,56% για το εισόδημα, κατά
7,81% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 4.181.

Για το 2010:
5.694. 978 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 100.300.747.378,00 €, και πλήρωσα ν φόρο 9.015.088.583,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 8,99%.
Από τον Πίνακα 2.9.4 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχρι τα εισοδήματα πλουτισμού.

Πίνακας 2.9.4 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2010
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ Υ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικός φόρος

0

379.650

0,00 €

3.821.334,00 €

1.000

- 5.000

792.464

2.161.261.870,00 €

8.496.613,00 €

0,39%

2.727,27 €

10,72 €

5.000

6.432.584,00 €

0,10%

6.948,93 €

7,17 €

=

10,07 €

- 9.000

897.088

6.233.806.077,00 €

9.000 - 14.000

1.107.298

12.620.584.548,00 €

45.597.972,00 €

0,36%

11.397,64 €

41,18 €

14.000 - 22.000

1.033.569

18.154.129.761,00 €

752.952.588,00 €

4,15%

17.564,51 €

728,50 €

22.000 - 39.000

916.038

26.473.563.763,00 €

2.292.934.911,00 €

8,66%

28.900,07 €

2.503,10 €

- 60.000

387.966

18.440.755.789,00 €

2.349.905.071,00 €

12,74%

47.531,89 €

6.056,99 €

60.000 -100.000

142.141

10.450.043.941,00 €

1.939.713.895,00 €

18,56%

73.518,86 €

13.646,41 €

100.000 -150.000

27.620

3.267.766.112,00 €

812.404.318,00 €

24,86%

118.311,59 €

29.413,62 €

150.000 -310.000

9.893

1.924.473.304,00 €

593.822.046,00 €

30,86%

194.528,79 €

60.024,47 €

310.000 -400.000

684

239.160.356,00 €

84.092.083,00 €

35,16%

349.649,64 €

122.941,64 €

400.000 -550.000

369

167.464.085,00 €

61.276.646,00 €

36,59%

453.832,21 €

166.061,37 €

550.000 -700.000

101

61.804.312,00 €

23.049.338,00 €

37,29%

611.923,88 €

228.211,27 €

700.000 -900.000

48

37.353.173,00 €

13.954.207,00 €

37,36%

778.191,10 €

290.712,65 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

68.580.287,00 €

26.634.977,00 €

38,84%

1.399.597,69 €

543.570,96 €

5.694.978

100.300.747.378,00 €

9.015.088.583,00 €

8,99%

4.094.624,08 €

1.463.930,04 €

39.000

Η κατηγορία με μηδέν εισόδημα αριθμεί 379.650 φορολογούμενους και πληρώνει φόρο 3.821.334,00 €, λόγω
τεκμηρίων.

98

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 1.689. 552 φορολογούμενους, με εισόδημα 8.395. 067. 947,00
€ και πληρώνει φόρο 14. 929.197,00 €, με ποσοστό φόρου 0,18%.
Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.140.867 φορολογούμενους με εισόδημα 57.248.278.072,00 € και
πληρώνει φόρο 3.091.485.471,00 €, με ποσοστό φόρου 5, 40%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 1.304.004 φορολογούμενους με εισόδημα 18.440.755.789,00 € και
πληρώνει φόρο 2.349.905.071,00 €, με ποσοστό φόρου 12,74%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 142.141 φορολογούμενους με εισόδημα 10.450.043.941,00 € και
πληρώνει φόρο 1.939.713.895,00 €, με ποσοστό φόρου 18,56%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 38.764 φορολογούμενους με εισόδημα 5.766. 601.629,00 € και
πληρώνει φόρο 1.615.233.615,00 €, με ποσοστό φόρου 28,01%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 49 φορολογούμενους με εισόδημα 68.580.287,00 € και πληρώνει φόρο 26. 634. 977, 00 €, με ποσοστό φόρου
38,84%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 8,99%.
Από τον πίνακα 2.9.4.1 του 2010 διακρίνουμε ότι σε σχέση με το 2009 αυξά νεται ο αριθμός των φορολογουμένων
κατά 39.878, το συνολικό εισόδημα κατά 2.240.021.995,00 €, και ο συνολικός φόρος κατά -107.219.606,00 €.
Επίσης αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν και οι αριθμοί φορολογουμένων στα εισοδήματα πλουτισμού κατά
3.129, το εισόδημα τους κατά 328.475.081,00 €, και ο φόρος κατά 8.449.063,00 €.
Πίνακας 2.9.4.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2010
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

Σχέ ση
εισοδήματος
με το 2006

Σχέ ση
φόρου
με το
2006

0,00 €

379.650

0,00 €

3.821.334,00 €

0,00%

0,04%

1.000 - 9.000

1.689.552

8.395.067.947,00 €

14.929.197,00 €

0,18%

8,37%

0,17%

-1,88%

5,14%

9.000 - 22.000

2.140.867

57.248.278.072,00 €

3.091.485.471,00 €

5,40%

57,08%

34,29%

0,08%

-4,18%

22.000 - 60.000

1.304.004

18.440.755.789,00 €

2.349.905.071,00 €

12,74%

18,39%

26,07%

5,95%

-1,41%

60.000 - 100.000
100.000- ΑΝΩ
900.000

142.141

10.450.043.941,00 €

1.939.713.895,00 €

18,56%

10,42%

21,52%

10,48%

2,75%

38.764

5.766.601.629,00 €

1.615.233.615,00 €

28,01%

5,75%

17,92%

6,04%

0,53%

1,54%

Επίσης διακρίνουμε ότι οι ομάδες εισοδήματος μέχρι και 22.000, 00 €, είναι οι πολυπληθέστερες με 4.210.069
φορολογούμενους, το 75,19% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 65.643.346.019,00 € και φόρο
3.110. 236.002,00 €. Το εισόδημα τους είναι μόλις το 65,45% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 34,50% του συνολικού.
Στον πίνακα 2.9.2, αναλύεται η συμμετοχή τόσο σε αυτή την ομάδα όσο και στις υπόλοιπες.
Η Σχέση των κατηγοριών αυτής της ομάδας με το 2009 είναι αρνητική για την κατηγορία 1.000,00 - 9.000,00 €, κατά 1,88% για το εισόδημα, αυξητική κατά 5,14% για το φόρο και μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 8.883,
αυξητική για την κατηγορία 9.000,00 – 22.000,00 €, κατά 0,08% για το εισόδημα, μειωτική -4,18% για το φόρο και
μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων κατά -57.031.
Δεύτερη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε μεσαία εισοδήματα μέχρι 60.000,00 €, με
1.304. 004 φορολογούμενους, το 23,29% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα 18.440.755.789,00 €, και
φόρο 2.349.905.071,00 € . Το εισόδημα τους είναι το 18, 39% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 26,07% του συνολικού.
Η Σχέση της κατηγορία ς αυτής της ομάδας με το 2009 είναι αυξητική κατά 5,95% για το εισόδημα, μειωτική κατά 1,41% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 40.859.
Τρίτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσα με υψηλά εισοδήματα από 60.000 € 100.000,00 €, με 142.141 φορολογούμενους, το 2,54% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα

99

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

10.450.043.941,00 €, και φόρο 1.939.713.895,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 10,42% του συνολικού, ενώ ο φόρος
το 21,52% του συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2009 είναι αυξητική κατά 10,48% για το
εισόδημα, κατά 2,75% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολ ογουμένων κατά 13.469.
Τέταρτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € άπειρο, με 38. 764 φορολογούμενους, το 0,69% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 5.766.601.629,00 €,
και φόρο 1.615.233.615,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 5,75% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 17,92% του
συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2009 είναι αυξητική κατά 6,04% για το εισόδημα, κατά
0,53% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 3.129
.

Για το 2011:
5.681. 066 φορολογούμενοι δήλ ωσα ν εισόδημα 97.944.878.218, 00 €, και πλήρωσα ν φόρο 7.337.456.343,00 €, με
μέσο ποσοστό φόρου του έτους 7,49%.
Από τον Πίνακα 2.9.5 φαίνεται η συμμετοχή στο φόρο 15 ομαδοποιημένων κατηγοριών εισοδήματος, από τα μηδενικά
εισοδήματα μέχρι τα εισοδήματα πλουτισμού.
Πίνακας 2.9.5 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2011
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ Υ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

0

426.255

0,00 €

15.220.973,00 €

1.000

- 5.000

790.916

2.138.695.293,00 €

19.742.801,00 €

0,92%

2.704,07 €

24,96 €

5.000

- 9.000

919.480

6.350.681.609,00 €

14.923.649,00 €

0,23%

6.906,82 €

16,23 €

9.000 - 14.000

1.036.903

11.879.949.500,00 €

24.284.621,00 €

0,20%

11.457,15 €

23,42 €

14.000 - 22.000

1.066.363

18.676.045.944,00 €

352.027.926,00 €

1,88%

17.513,78 €

330,12 €

22.000 - 39.000

=

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

Ατομικό
εισόδημα

Ατομικός φόρος

35,71 €

906.822

26.236.297.727,00 €

1.587.908.829,00 €

6,05%

28.932,14 €

1.751,07 €

- 60.000

364.952

17.225.290.954,00 €

1.837.756.694,00 €

10,67%

47.198,78 €

5.035,61 €

60.000 -100.000

130.826

9.649.353.296,00 €

1.764.798.317,00 €

18,29%

73.757,15 €

13.489,66 €

100.000 -150.000

27.158

3.215.360.361,00 €

826.536.684,00 €

25,71%

118.394,59 €

30.434,37 €

150.000 -310.000

10.089

1.968.702.382,00 €

651.210.654,00 €

33,08%

195.133,55 €

64.546,60 €

310.000 -400.000

705

244.527.257,00 €

93.941.569,00 €

38,42%

346.847,17 €

133.250,45 €

400.000 -550.000

377

172.488.057,00 €

69.321.543,00 €

40,19%

457.528,00 €

183.876,77 €

550.000 -700.000

105

63.841.140,00 €

26.695.954,00 €

41,82%

608.010,86 €

254.247,18 €

700.000 -900.000

64

50.736.202,00 €

21.368.965,00 €

42,12%

792.753,16 €

333.890,08 €

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

31.717.164,00 €

43,50%

1.429.578,35 €

621.905,18 €

5.681.066

97.944.878.218,00 €

7.337.456.343,00 €

7,49%

4.136.715,58 €

1.642.821,71 €

39.000

Η κατηγορία με μηδέν εισόδημα α ριθμεί 426.255 φορολογούμενους και πληρώνει φόρο 15. 220.973,00 €, λόγω
τεκμηρίων.
Η κατηγορία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 1.710. 396 φορολογούμενους, με εισόδημα 8.489. 376. 902,00
€ και πληρώνει φόρο 34. 666.450,00 €, με ποσοστό φόρου 0,41%.

100

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Η κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων αριθμεί 2.103.266 φορολογούμενους με εισόδημα 56.792.293.171,00 € και
πληρώνει φόρο 1.964.221.376,00 €, με ποσοστό φόρου 3, 46%.
Η κατηγορία των μεσαίων εισοδημάτων αριθμεί 1.271.774 φορολογούμενους με εισόδημα 17.225.290.954,00 € και
πληρώνει φόρο 1.837.756.694,00 €, με ποσοστό φόρου 10,67%.
Η κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων αριθμεί 130.826 φορολογούμενους με εισόδημα 9.649. 353. 296,00 € και
πληρώνει φόρο 1.764.798.317,00 €, με ποσοστό φόρου 18,29%.
Η κατηγορία των εισοδημάτων πλουτισμού αριθμεί 38.549 φορολογούμενους με εισόδημα 5.788. 563.895,00 € και
πληρώνει φόρο 1.720.792.533,00 €, με ποσοστό φόρου 29,73%, ενώ το ανώτερο εισόδημα αυτής της ομάδας
αριθμεί 51 φορολογούμενους με εισόδημα 72.908.496,00 € και πληρώνει φόρο 31. 717. 164, 00 €, με ποσοστό φόρου
43,50%.
Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης του έτους είναι μόλις στο 7,49%.
Από τον πίνακα 2.9.5.1 του 2010 διακρίνουμε ότι σε σχέση με το 2009 μειώνεται ο αριθμός των φορολογουμένων
κατά -13.912, το συνολικό εισόδημα κατά -2.355.869.160, 00 €, και ο συνολικός φόρος κατά -1.677.632.240,00 €.
Επίσης μείωση παρουσιάζουν και οι αριθμοί φορολογουμένων στα εισοδήματα πλουτισμού κατά -215, το εισόδημα
τους αύξηση κατά 21.962.266,00 €, και ο φόρος κατά 105.558. 918, 00 €.

Πίνακας 2.9.5.1 - Στοιχεία ΥΠΟΙΚ του 2011
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

15.220.973,00 €

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχή
στο Φόρο

0,00%

0,21%

Σχέ ση
εισοδήματος
με το 2006

Σχέ ση
φόρου με
το 2006

0,00 €

426.255

1.000 - 9.000

1.710.396

8.489.376.902,00 €

34.666.450,00 €

0,41%

8,67%

0,47%

1,12%

132,21%

9.000 - 22.000

2.103.266

56.792.293.171,00 €

1.964.221.376,00 €

3,46%

57,98%

26,77%

-0,80%

-36,46%

22.000 - 60.000

1.271.774

17.225.290.954,00 €

1.837.756.694,00 €

10,67%

17,59%

25,05%

-6,59%

-21,79%

60.000 - 100.000
100.000- ΑΝΩ
900.000

130.826

9.649.353.296,00 €

1.764.798.317,00 €

18,29%

9,85%

24,05%

-7,66%

-9,02%

38.549

5.788.563.895,00 €

1.720.792.533,00 €

29,73%

5,91%

23,45%

0,38%

6,54%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

7.337.456.343,00 €

298,32%

Επίσης διακρίνουμε ότι οι ομάδες εισοδήματος μέχρι και 22.000, 00 €, είναι οι πολυπληθέστερες με 4.239.917
φορολογούμενους, το 75,73% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 65.281.670.073,00 € και φόρο
2.014. 108.799,00 €. Το εισόδημα τους είναι μόλις το 66,65% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 27,40% του συνολικού.
Στον πίνακα 2.9.5, αναλύεται η συμμετοχή τόσο σε αυτή την ομάδα όσο και στις υπόλοιπες.
Η Σχέση των κατηγοριών αυτής της ομάδας με το 20 10 είναι αυξητική για την κατηγορία 1.000,00 - 9.000,00 €, κατά 1,12% για το εισόδημα, αυξητική κατά 132,21% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 20.844,
μειωτική για την κατηγορία 9.000,00 – 22.000,00 €, κατά -0,80% για το εισόδημα, μειωτική -36,46% για το φόρο και
μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων κατά -37.601.
Δεύτερη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε μεσαία εισοδήματα μέχρι 60.000,00 €, με
1.271. 774 φορολογούμενους, το 22,39% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα 17.225.290.954,00 €, και
φόρο 1.837.756.694,00 € . Το εισόδημα τους είναι το 17, 59% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 25,05% του συνολικού.
Η Σχέση της κατηγορία ς αυτής της ομάδας με το 2010 είναι μειωτική κατά -6,59% για το εισόδημα, κατά -21,41%
για το φόρο και μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 32.230.
Τρίτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσα με υψηλά εισοδήματα από 60.000 € 100.000,00 €, με 130.826 φορολογούμενους, το 2,30% του συνολικού πλήθους (5.655.100)., εισόδημα
9.649. 353.296,00 €, και φόρο 1.764.798.317,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 9,85% του συνολικού, ενώ ο φόρος το
24,05% του συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομά δας με το 2010 είναι μειωτική κατά -7,66% για το
εισόδημα, κατά -9,02% για το φόρο και μειωτική στο πλήθος φορολογουμένων κατά -215.

101

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τέταρτη πολυπληθέστερη στην σειρά έρχεται η ομάδα που χαρακτηρίσαμε εισοδήματα πλουτισμού από 100.000 € άπειρο, με 38. 549 φορολογούμενους, το 0,68% του συνολικού πλήθους (5.655.100), εισόδημα 5.788.563.895,00 €,
και φόρο 1.720.792.533,00 €. Το εισόδημα τους είναι το 5,91% του συνολικού, ενώ ο φόρος το 23,45% του
συνολικού. Η Σχέση της κατηγορίας αυτής της ομάδας με το 2010 είναι αυξητική κατά 0,38% για το εισόδημα, κατά
6,54% για το φόρο και αυξητική στο πλήθος φορολογουμένων κατά 3.129
Επιπλέον παρατηρούμε την υπερφορολόγ ηση της μηδενικής κατηγορίας εισοδήματος που λόγ ω τεκμηρίων και
φορολογικής πολιτικής πληρώνουν φόρο. Το 2011 ο φόρος αυτής της κατηγορίας αυξά νεται κατά 298,32%.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματος, φόρου και
αριθμού φορολογουμένων των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, από τα στατιστικά
στοιχεία του ΥΠΟΙΚ. (Σελ. 80 -91).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν την εξέταση των πραγματικ ών αριθμητικ ών δεδομένων εισοδήματος και φόρου
από το ΥΠΟΙΚ. (πίνακες σελ. 80-91), θα ομα δοποιήσουμε τα κλιμάκια σε 12 ομάδες κατηγοριών εισοδήματος τις
οποίες θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα.
Έτσι για κάθε έτος από τα στατιστικά δεδομένα του ΥΠΟΙΚ, έχουμε τα εξής:

Στοιχειά ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2006 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2006
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

0 - 9.000

2.375.025

10.540.607.193,00 €

20.953.212,00 €

4.438,10 €

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό Εισόδημα

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

8,82 €

0,20%

13,08%

0,29%

Ατομικός Φόρος

9.000 - 17.000

1.540.238

19.119.061.142,00 €

288.270.898,00 €

12.413,06 €

187,16 €

1,51%

23,73%

3,93%

17.000 - 22.000

497.482

9.609.710.386,00 €

603.167.740,00 €

19.316,70 €

1.212,44 €

6,28%

11,93%

8,22%

22.000 - 30.000

447.099

11.406.654.161,00 €

1.044.948.508,00 €

25.512,59 €

2.337,17 €

9,16%

14,16%

14,25%

30.000 - 39.000

269.744

9.200.966.283,00 €

1.089.240.690,00 €

34.109,99 €

4.038,05 €

11,84%

11,42%

14,85%

39.000 - 50.000

183.101

8.014.195.839,00 €

1.182.432.388,00 €

43.769,26 €

6.457,82 €

14,75%

9,95%

16,12%

50.000 - 75.000

118.223

6.987.963.342,00 €

1.419.399.612,00 €

59.108,32 €

12.006,12 €

20,31%

8,67%

19,35%

75.000 - 95.000

24.735

2.064.657.248,00 €

527.848.184,00 €

83.471,08 €

21.340,13 €

25,57%

2,56%

7,20%

95.000 - 160.000

19.317

2.256.571.062,00 €

674.590.905,00 €

116.817,88 €

34.922,14 €

29,89%

2,80%

9,20%

160.000 - 340.000

4.763

1.002.745.347,00 €

350.092.133,00 €

210.528,10 €

73.502,44 €

34,91%

1,24%

4,77%

340.000 - 900.000

578

272.324.021,00 €

102.366.046,00 €

471.148,83 €

177.103,89 €

37,59%

0,34%

1,40%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

31.969.925,00 €

1.678.542,02 €

652.447,45 €

38,87%

0,10%

0,44%

5.480.354

80.557.704.583,00 €

7.335.280.241,00 €

2.759.175,95 €

985.563,63 €

9,11%

100,00%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ…..

102

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στοιχεία ΥΠΟΙ Κ χωρίς επεξεργασία 2007 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚ
ΟΥ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

0 - 9.000

2.217.404

9.795.707.830,00 €

19.229.517,00 €

4.417,65 €

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

Ατομικό
Εισόδημα

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔ
ΗΜΑ

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ Λ
ΟΓΙ Α

8,67 €

0,20%

11,39%

0,23%

Ατομικός
Φόρος

9.000 - 17.000

1.621.989

20.118.465.060,00 €

305.844.715,00 €

12.403,58 €

188,56 €

1,52%

23,39%

3,68%

17.000 - 22.000

517.697

10.010.818.418,00 €

636.067.337,00 €

19.337,22 €

1.228,65 €

6,35%

11,64%

7,65%

22.000 - 30.000

482.021

12.310.695.609,00 €

1.159.062.220,00 €

25.539,75 €

2.404,59 €

9,42%

14,31%

13,93%

30.000 - 39.000

290.721

9.916.383.143,00 €

1.205.601.574,00 €

34.109,62 €

4.146,94 €

12,16%

11,53%

14,49%

39.000 - 50.000

203.651

8.930.066.488,00 €

1.336.396.675,00 €

43.849,85 €

6.562,19 €

14,97%

10,38%

16,07%

50.000 - 75.000

137.980

8.163.479.222,00 €

1.660.658.763,00 €

59.164,22 €

12.035,50 €

20,34%

9,49%

19,96%

75.000 - 95.000

29.367

2.452.071.255,00 €

624.215.446,00 €

83.497,51 €

21.255,68 €

25,46%

2,85%

7,50%

95.000 - 160.000

23.158

2.708.610.681,00 €

804.392.734,00 €

116.962,20 €

34.734,98 €

29,70%

3,15%

9,67%

160.000 - 340.000

5.697

1.191.815.056,00 €

412.010.709,00 €

209.200,47 €

72.320,64 €

34,57%

1,39%

4,95%

340.000 - 900.000

683

318.502.835,00 €

119.867.632,00 €

466.329,19 €

175.501,66 €

37,63%

0,37%

1,44%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59

89.174.552,00 €

34.984.385,00 €

1.511.433,08 €

592.955,68 €

39,23%

0,10%

0,42%

5.530.427

86.005.790.149,00 €

8.318.331.707,00 €

2.586.244,33 €

923.343,74 €

9,67%

100,00%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ…..

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2007 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2007
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟ
Σ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΟ ΥΜΕΝ
ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ Μ
Α

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΙ Α

0 - 9.000

2.217.404

9.795.707.830,00 €

19.229.517,00 €

4.417,65 €

8,67 €

0,20%

11,39%

0,23%

9.000 - 17.000

1.621.989

20.118.465.060,00 €

305.844.715,00 €

12.403,58 €

188,56 €

1,52%

23,39%

3,68%

17.000 - 22.000

517.697

10.010.818.418,00 €

636.067.337,00 €

19.337,22 €

1.228,65 €

6,35%

11,64%

7,65%

22.000 - 30.000

482.021

12.310.695.609,00 €

1.159.062.220,00 €

25.539,75 €

2.404,59 €

9,42%

14,31%

13,93%

30.000 - 39.000

290.721

9.916.383.143,00 €

1.205.601.574,00 €

34.109,62 €

4.146,94 €

12,16%

11,53%

14,49%

39.000 - 50.000

203.651

8.930.066.488,00 €

1.336.396.675,00 €

43.849,85 €

6.562,19 €

14,97%

10,38%

16,07%

50.000 - 75.000

137.980

8.163.479.222,00 €

1.660.658.763,00 €

59.164,22 €

12.035,50 €

20,34%

9,49%

19,96%

75.000 - 95.000

29.367

2.452.071.255,00 €

624.215.446,00 €

83.497,51 €

21.255,68 €

25,46%

2,85%

7,50%

95.000 - 160.000

23.158

2.708.610.681,00 €

804.392.734,00 €

116.962,20 €

34.734,98 €

29,70%

3,15%

9,67%

160.000 - 340.000

5.697

1.191.815.056,00 €

412.010.709,00 €

209.200,47 €

72.320,64 €

34,57%

1,39%

4,95%

340.000 - 900.000

683

318.502.835,00 €

119.867.632,00 €

466.329,19 €

175.501,66 €

37,63%

0,37%

1,44%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59

89.174.552,00 €

34.984.385,00 €

1.511.433,08 €

592.955,68 €

39,23%

0,10%

0,42%

ΣΥΝΟΛΟ …..

5.530.427

86.005.790.149,00 €

8.318.331.707,00 €

2.586.244,33 €

923.343,74 €

9,67%

100,00%

100,00%

103

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2009 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2009
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟ
Σ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΟ ΥΜΕΝ
ΩΝ

0 - 9.000

2.029.750

8.555.830.663,00 €

17.962.279,00 €

4.215,21 €

8,85 €

9.000 - 17.000

1.638.855

20.549.665.486,00 €

258.982.421,00 €

12.539,04 €

158,03 €

17.000 - 22.000

559.043

10.796.883.677,00 €

595.240.806,00 €

19.313,15 €

22.000 - 30.000

551.915

14.138.740.752,00 €

1.155.483.390,00 €

30.000 - 39.000

343.773

11.717.943.067,00 €

1.216.569.970,00 €

39.000 - 50.000

248.850

10.952.872.115,00 €

50.000 - 75.000

198.338

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ Μ
Α

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΙ Α

0,21%

8,73%

0,20%

1,26%

20,96%

2,84%

1.064,75 €

5,51%

11,01%

6,53%

25.617,61 €

2.093,59 €

8,17%

14,42%

12,67%

34.086,28 €

3.538,88 €

10,38%

11,95%

13,34%

1.389.562.410,00 €

44.013,95 €

5.583,94 €

12,69%

11,17%

15,23%

11.747.738.404,00 €

1.969.897.702,00 €

59.230,90 €

9.932,02 €

16,77%

11,98%

21,59%

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοστό
φόρου

75.000 - 95.000

43.003

3.584.558.124,00 €

774.326.767,00 €

83.356,00 €

18.006,34 €

21,60%

3,66%

8,49%

95.000 - 160.000

32.662

3.807.511.354,00 €

999.429.327,00 €

116.573,12 €

30.599,15 €

26,25%

3,88%

10,96%

160.000 - 340.000

7.832

1.643.373.033,00 €

535.055.834,00 €

209.828,02 €

68.316,63 €

32,56%

1,68%

5,87%

340.000 - 900.000

1.006

465.841.730,00 €

171.124.272,00 €

463.063,35 €

170.103,65 €

36,73%

0,48%

1,88%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

38.673.011,00 €

1.366.670,93 €

529.767,27 €

38,76%

0,10%

0,42%

5.655.100

98.060.725.383,00 €

9.122.308.189,00 €

2.438.507,57 €

839.173,09 €

9,30%

100,00%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ …..

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2010 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2010
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ Μ
Α

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΙ Α

0 - 9.000

2.069.202

8.395.067.947,00 €

18.750.531,00 €

4.057,15 €

9,06 €

0,22%

8,37%

0,21%

9.000 - 17.000

1.577.109

19.877.254.523,00 €

235.995.863,00 €

12.603,60 €

149,64 €

1,19%

19,82%

2,62%

17.000 - 22.000

563.758

10.897.459.786,00 €

562.554.697,00 €

19.330,03 €

997,87 €

5,16%

10,86%

6,24%

22.000 - 30.000

562.083

14.411.431.598,00 €

1.113.169.872,00 €

25.639,33 €

1.980,44 €

7,72%

14,37%

12,35%

30.000 - 39.000

353.955

12.062.132.165,00 €

1.179.765.039,00 €

34.078,15 €

3.333,09 €

9,78%

12,03%

13,09%

39.000 - 50.000

257.443

11.337.690.460,00 €

1.342.452.481,00 €

44.039,61 €

5.214,56 €

11,84%

11,30%

14,89%

50.000 - 75.000

218.809

12.967.392.806,00 €

2.011.465.335,00 €

59.263,53 €

9.192,79 €

15,51%

12,93%

22,31%

75.000 - 95.000

47.300

3.947.239.025,00 €

794.990.656,00 €

83.451,14 €

16.807,41 €

20,14%

3,94%

8,82%

95.000 - 160.000

36.119

4.207.238.366,00 €

1.038.018.362,00 €

116.482,69 €

28.738,85 €

24,67%

4,19%

11,51%

160.000 - 340.000

8.240

1.717.781.814,00 €

541.759.658,00 €

208.468,67 €

65.747,53 €

31,54%

1,71%

6,01%

340.000 - 900.000

911

411.478.601,00 €

149.531.112,00 €

451.677,94 €

164.139,53 €

36,34%

0,41%

1,66%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

68.580.287,00 €

26.634.977,00 €

1.399.597,69 €

543.570,96 €

38,84%

0,07%

0,30%

ΣΥΝΟΛΟ …..

5.694.978

100.300.747.378,00 €

9.015.088.583,00 €

2.458.689,54 €

839.881,73 €

8,99%

100,00%

100,00%

104

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2011 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων 2011
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ Γ
ΟΥΜΕΝ ΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ
ΓΙ Α

0 - 9.000

2.136.651

8.489.376.902,00 €

49.887.423,00 €

3.973,22 €

23,35 €

0,59%

8,67%

0,68%

9.000 - 17.000

1.531.194

19.507.093.743,00 €

92.168.079,00 €

12.739,79 €

60,19 €

0,47%

19,92%

1,26%

17.000 - 22.000

572.072

11.048.901.701,00 €

284.144.468,00 €

19.313,83 €

496,69 €

2,57%

11,28%

3,87%

22.000 - 30.000

552.985

14.164.660.059,00 €

720.186.157,00 €

25.614,91 €

1.302,36 €

5,08%

14,46%

9,82%

30.000 - 39.000

353.837

12.071.637.668,00 €

867.722.672,00 €

34.116,38 €

2.452,32 €

7,19%

12,32%

11,83%

39.000 - 50.000

250.894

11.014.452.326,00 €

1.036.519.941,00 €

43.900,82 €

4.131,31 €

9,41%

11,25%

14,13%

50.000 - 75.000

193.926

11.516.665.510,00 €

1.675.895.363,00 €

59.386,91 €

8.641,93 €

14,55%

11,76%

22,84%

75.000 - 95.000

44.550

3.719.228.713,00 €

749.901.032,00 €

83.484,37 €

16.832,80 €

20,16%

3,80%

10,22%

95.000 - 160.000

35.524

4.142.581.360,00 €

1.057.497.535,00 €

116.613,60 €

29.768,54 €

25,53%

4,23%

14,41%

160.000 - 340.000

8.458

1.771.771.728,00 €

600.707.671,00 €

209.478,80 €

71.022,43 €

33,90%

1,81%

8,19%

340.000 - 900.000

924

425.600.012,00 €

171.108.838,00 €

460.606,07 €

185.182,73 €

40,20%

0,43%

2,33%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

31.717.164,00 €

1.429.578,35 €

621.905,18 €

43,50%

0,07%

0,43%

ΣΥΝΟΛΟ …..

5.681.066

97.944.878.218,00 €

7.337.456.343,00 €

2.498.807,05 €

941.819,82 €

7,49%

100,00%

100,00%

105

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές κατά έτος στις ομάδες εισοδήματος που έχουμε ορίσει. Σε αυτόν τον
πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε την φορολόγηση της κάθε ομάδας κατηγοριών εισοδήματος από το 2006 – 2011 έτσι
όπως αυτά δίνονται από το Υ ΠΟΙΚ. Τα δεδομένα είναι α ντλούμενα από τους προηγούμενους πίνακες α νά έτος.

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ χωρίς επεξεργασία 2006 - 2011 - Ομάδες κατηγοριών Εισοδημάτων
ΚΛΙΜΑΚΙ Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΑΚΟ Υ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑΤΟΣ

0 - 9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

Έτος

ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΟ ΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘ ΕΝ
ΕΙΣΟΔΗ ΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟ Υ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΔΗΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟ ΛΟ ΓΙ Α

2006

2.375.025

10.540.607.193

20.953.212

0,20%

13,08%

0,29%

2007

2.217.404

9.795.707.830

19.229.517

0,20%

11,39%

0,23%

2008

2.008.466

8.609.323.309

17.824.102

0,21%

9,23%

0,20%

2009

2.029.750

8.555.830.663

17.962.279

0,21%

8,73%

0,20%

2010

2.069.202

8.395.067.947

18.750.531

0,22%

8,37%

0,21%

2011

2.136.651

8.489.376.902

49.887.423

0,59%

8,67%

0,68%

2006

1.540.238

19.119.061.142

288.270.898

1,51%

23,73%

3,93%

2007

1.621.989

20.118.465.060

305.844.715

0,20%

11,39%

0,23%

2008

1.731.869

21.447.911.301

277.529.559

0,21%

9,23%

0,20%

2009

1.638.855

20.549.665.486

258.982.421

0,21%

8,73%

0,20%

2010

1.577.109

19.877.254.523

235.995.863

0,22%

8,37%

0,21%

2011

1.531.194

19.507.093.743

92.168.079

0,59%

8,67%

0,68%

2006

497.482

9.609.710.386

603.167.740

6,28%

11,93%

8,22%

2007

517.697

10.010.818.418

636.067.337

5,83%

11,31%

7,03%

2008

546.261

10.553.366.573

615.234.500

5,83%

11,31%

7,03%

2009

559.043

10.796.883.677

595.240.806

5,51%

11,01%

6,53%

2010

563.758

10.897.459.786

562.554.697

5,16%

10,86%

6,24%

2011

572.072

11.048.901.701

284.144.468

2,57%

11,28%

3,87%

2006

447.099

11.406.654.161

1.044.948.508

9,16%

14,16%

14,25%

2007

482.021

12.310.695.609

1.159.062.220

9,42%

14,31%

13,93%

2008

523.036

13.375.883.371

1.151.486.186

8,61%

14,33%

13,16%

2009

551.915

14.138.740.752

1.155.483.390

8,17%

14,42%

12,67%

2010

562.083

14.411.431.598

1.113.169.872

7,72%

14,37%

12,35%

2011

552.985

14.164.660.059

720.186.157

5,08%

14,46%

9,82%

2006

269.744

9.200.966.283

1.089.240.690

11,84%

11,42%

14,85%

2007

290.721

9.916.383.143

1.205.601.574

12,16%

11,53%

14,49%

2008

317.060

10.816.016.137

1.178.307.253

10,89%

11,59%

13,46%

2009

343.773

11.717.943.067

1.216.569.970

10,38%

11,95%

13,34%

2010

353.955

12.062.132.165

1.179.765.039

9,78%

12,03%

13,09%

2011

353.837

12.071.637.668

867.722.672

7,19%

12,32%

11,83%

2006

183.101

8.014.195.839

1.182.432.388

14,75%

9,95%

16,12%

2007

203.651

8.930.066.488

1.336.396.675

14,97%

10,38%

16,07%

2008

229.211

10.068.991.032

1.357.598.651

13,48%

10,79%

15,51%

2009

248.850

10.952.872.115

1.389.562.410

12,69%

11,17%

15,23%

2010

257.443

11.337.690.460

1.342.452.481

11,84%

11,30%

14,89%

106

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 160.000

160.000 340.000

340.000 900.000

900.000 ΚΑΙ
ΑΝΩ

2011

250.894

11.014.452.326

1.036.519.941

9,41%

11,25%

14,13%

2006

118.223

6.987.963.342

1.419.399.612

20,31%

8,67%

19,35%

2007

137.980

8.163.479.222

1.660.658.763

20,34%

9,49%

19,96%

2008

169.568

10.047.314.177

1.823.984.052

18,15%

10,77%

20,84%

2009

198.338

11.747.738.404

1.969.897.702

16,77%

11,98%

21,59%

2010

218.809

12.967.392.806

2.011.465.335

15,51%

12,93%

22,31%

2011

193.926

11.516.665.510

1.675.895.363

14,55%

11,76%

22,84%

2006

24.735

2.064.657.248

527.848.184

25,57%

2,56%

7,20%

2007

29.367

2.452.071.255

624.215.446

25,46%

2,85%

7,50%

2008

36.740

3.065.057.616

710.222.400

23,17%

3,28%

8,12%

2009

43.003

3.584.558.124

774.326.767

21,60%

3,66%

8,49%

2010

47.300

3.947.239.025

794.990.656

20,14%

3,94%

8,82%

2011

44.550

3.719.228.713

749.901.032

20,16%

3,80%

10,22%

2006

19.317

2.256.571.062

674.590.905

29,89%

2,80%

9,20%

2007

23.158

2.708.610.681

804.392.734

29,70%

3,15%

9,67%

2008

28.633

3.340.168.004

929.193.105

27,82%

3,58%

10,62%

2009

32.662

3.807.511.354

999.429.327

26,25%

3,88%

10,96%

2010

36.119

4.207.238.366

1.038.018.362

26,25%

3,88%

10,96%

2011

35.524

4.142.581.360

1.057.497.535

25,53%

4,23%

14,41%

2006

4.763

1.002.745.347

350.092.133

34,91%

1,24%

4,77%

2007

5.697

1.191.815.056

412.010.709

34,57%

1,39%

4,95%

2008

7.102

1.493.299.673

500.398.345

33,51%

1,60%

5,72%

2009

7.832

1.643.373.033

535.055.834

32,56%

1,68%

5,87%

2010

8.240

1.717.781.814

541.759.658

31,54%

1,71%

6,01%

2011

8.458

1.771.771.728

600.707.671

33,90%

1,81%

8,19%

2006

578

272.324.021

102.366.046

37,59%

0,34%

1,40%

2007

683

318.502.835

119.867.632

37,63%

0,37%

1,44%

2008

865

405.771.343

150.820.504

37,17%

0,43%

1,72%

2009

1.006

465.841.730

171.124.272

36,73%

0,48%

1,88%

2010

911

411.478.601

149.531.112

36,34%

0,41%

1,66%

2011

924

425.600.012

171.108.838

40,20%

0,43%

2,33%

2006

49

82.248.559

31.969.925

38,87%

0,10%

0,44%

2007

59

89.174.552

34.984.385

39,23%

0,10%

0,42%

2008

74

100.673.760

39.180.849

38,92%

0,11%

0,45%

2009

73

99.766.978

38.673.011

38,76%

0,10%

0,42%

2010

49

68.580.287

26.634.977

38,84%

0,07%

0,30%

2011

51

72.908.496

31.717.164

43,50%

0,07%

0,43%

107