ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ.

6973269235

(Κεφάλαια 1 & 2)
Από τα αποτελέσματα της εξέτασης των τελικών στοιχείων ( Κεφάλαιο 2, σελ. 60) μπορούμε αβίαστα να
συμπεράνουμε χωρίς πολύ προσπάθεια ότι:
1. Ο αριθμός των κλιμακίων μειώθηκε από 19 που ήταν συνολικά το 1974, μόλις σε 3 το 2015.
2. Ο χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης, από 3% που ήταν το 1974 ανέβηκε στο 22%, ενώ ο ανώτερος
συντελεστής φορολόγησης κατρακύλησε από το 60% στο 42%.
3. Ο πραγματικός χαμηλότερος συντελεστής είναι συνήθως υψηλότερος από τον χαμηλότερο συντελεστή
της Φορολογικής κλίμακας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον υψηλότερο συντελεστή που ο πραγματικός
στο τελικό αποτέλεσμα είναι μικρότερος από τον υψηλότερο συντελεστή της κλίμακας.
4. Ο Μέσος συντελεστής των 7 κατηγοριών που εξετάζονται στα κεφάλαια 1 & 2 από 45,20% που ήταν το
1974 κατακρημνίζεται στο 21,08%.
5. Το υψηλότερο εισόδημα που εξετάζεται στην περίπτωση 9 των παραδειγμάτων (σελ. 65) φορολογείται
με 59,24% το 1974 και μόλις με 43,43% το 1994, με 41,87% το 2003 και με 41,55% το 2011 -15. Ενώ
το χαμηλό εισόδημα της περίπτωσης 3 των παραδειγμάτων φορολογείται με 16,06% το 1974, με 1,35%
το 1994, με 6,20% το 2003 και με 4,50% το 2013 -2015. Το μεσαίο εισόδημα των 30.000,00 ευρώ από
39,96% το 1975 κατεβαίνει στο 17,00%. Το υψηλό εισόδημα των 900.000,00 ευρώ και άνω από 59,24%
το 1975 πέφτει στο 41,55% το 2013-15
6. Από τον πίνακα 2,4 (σελ. 67) γίνεται αντιληπτό η μεγάλη μείωση των φορολογικών εσόδων από την
μείωση της φορολογίας σε αναντιστοιχία με την αύξηση του εισοδήματος. Έτσι ενώ έχουμε αύξηση
κατά 571,37% του εισοδήματος τα έσοδα του φόρου αυξάνονται μόνο κατά 266,49%. Δηλαδή σε μια
κοινωνία που αναπτύσσεται το κράτος επιλέγει να μειώνει τα έσοδα του από την άμεση φορολογία
προσδοκώντας ίσως την κάλυψη τους από τους έμμεσους φόρους λόγω της ανάπτυξης, που έφερνε
περισσότερο κατανάλωση πόρων και αγαθών. Από την μείωση αυτή η κοινωνία έχασε γύρω
20.731.771.268,84 € αν η φορολογική κλίμακα παρέμενε σταθερή από το 1974 – 2015. Το ποσό αυτό
βέβαια αφορά μόνο τις 9 περιπτώσεις των παραδειγμάτων των πινάκων 2.2 & 2.3 με υποθετικά
εισοδήματα (σελ. 65).
7. Από την μείωση της άμεσης φορολογίας θα πρέπει να δούμε ποιος πραγματικά ωφελήθηκε και ποιος
είχε την δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την πολιτική μείωσης των φόρων για να πλουτίσει και να
κάνει ακόμα μεγαλύτερη περιουσία. Έτσι λοιπόν εκ πρώτης όψεως φαίνονται να ωφελούνται όλα τα
εισοδήματα από την λιγότερη φορολόγηση. Αν όμως δούμε τα ατομικά εισοδήματα τότε θα καταλάβουμε
ποιά εισοδήματα ωφεληθήκαν πραγματικά.
Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα ( από 6.759,37 έως 9.248,00) δεν έχουν απολύτως κανένα όφελος,
τουναντίον φαίνεται να πληρώνουν και 35 ευρώ παραπάνω, δηλαδή 3 € το μήνα. Το πλήθος των
φορολογουμένων αυτής της κατηγορίας είναι 566.467 άτομα.
Τα χαμηλά εισοδήματα ( από 12.000,00 έως 17.000,00) φαίνεται να ωφελούνται κατά 293,98 € και
772,77 € αντίστοιχα, δηλαδή κατά 24,00 € και 64,00 € το μήνα. Το πλήθος των φορολογουμένων
αυτής της κατηγορίας είναι 260.110 άτομα.
Τα μεσαία εισοδήματα ( από 28.000,00 έως 56.000,00 και έως 94.000,00 ) φαίνεται να ωφελούνται κατά
2.311,55 €, 10.857,18 €, 19.586,66 € αντίστοιχα, δηλαδή κατά 193,00 €, 905,00 €, και 1.632,00 € το
μήνα. Το πλήθος των φορολογουμένων αυτής της κατηγορίας είναι 145.579 άτομα.
Τα Υψηλά εισοδήματα (από 95.000,00 έως 1.500.000,00) φαίνεται να ωφελούνται κατά 9.609,07 €, και
536.368,53 €, δηλαδή κατά 801,00 €, και 44,697 € το μήνα. Το πλήθος των φορολογουμένων αυτής της
κατηγορίας είναι 24.707 άτομα.

250

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΑΡ.
ΦΟΡ.

Ατομικό
εισόδημα
1994

341.654

4.899,66 €

224.803
151.964

Μείωση φόρου
1994

Ατομικό
εισόδημα 2001

Μείωση φόρου
2001

Ατομικό
εισόδημα 2003

Μείωση φόρου
2003

Ατομικό
εισόδημα 20013 2015

0,00 €

6.759,37 €

Μείωση
φόρου 20132015

Μείωση
φόρου
20132015 /
μήνα

0,00 €

8.316,63 €

0,00 €

8.665,86 €

0,00 €

6.045,49 €

34,81 €

11.300,00 €

-261,84 €

11.600,00 €

34,81 €

9.248,00 €

34,81 €

3

7.630,23 €

143,30 €

14.300,00 €

-641,08 €

14.800,00 €

-383,98 €

12.000,00 €

-293,98 €

-24

108.146

10.564,93 €

324,30 €

18.300,00 €

-1.219,87 €

19.000,00 €

-1.022,77 €

17.000,00 €

-772,77 €

-64

98.696

15.260,45 €

672,90 €

26.300,00 €

-2.332,35 €

27.300,00 €

-2.321,55 €

28.000,00 €

-2.311,55 €

-193

42.632

29.347,03 €

-919,26 €

50.000,00 €

-8.311,18 €

52.000,00 €

-8.687,18 €

56.000,00 €

-10.857,18 €

-905

4.251

58.694,06 €

-5.970,83 €

90.033,00 €

-18.080,66 €

90.033,00 €

-18.080,66 €

94.000,00 €

-19.586,66 €

-1.632

24.658

146.735,14 €

-16.225,07 €

130.000,00 €

-5.393,04 €

150.000,00 €

-11.929,07 €

141.000,00 €

-9.609,07 €

-801

49

440.205,43 €

-104.270,03 €

1.100.000,00 €

-373.622,50 €

1.200.000,00 €

-387.908,53 €

1.500.000,00 €

-536.368,53 €

-44.697

Αυτοί λοιπόν που τους περίσσευε ένα ικανοποιητικό ποσό το μήνα για αποταμίευση ή για επενδύσεις
δεν ήταν παρά μόνο 71.590 άτομα. Από αυτούς οι 42.632 κέρδιζαν 905,00 € το μήνα, οι 4251
κέρδιζαν 1.632,00€ το μήνα, οι 24.707 κέρδιζαν 801,00 € το μήνα και οι 49, 44.697,00 το μήνα.
Αυτοί είναι και οι πραγματικοί ευνοημένοι της φορολογίας.
Έτσι λοιπόν το κράτος στερήθηκε από έσοδα προς χάριν της ενίσχυσης του πλούτου στερώντας την
κοινωνία από απαραίτητες κοινωνικές επενδύσεις και δαπάνες.
Από τα ευρήματα της εξέτασης των πραγματικών δεδομένων του 2011 προσαρμοσμένων με βάση το
βασικό κατώτερο μισθό στην κάθε περίοδο για τις 9 περιπτώσεις κλιμακίων που εξετάσαμε το πρώτο
σημαντικό που παρατηρούμε μετά το 2007 μέχρι και το 2011 που αντλήθηκαν τα στοιχεία από το
ΥΠΟΙΚ, εν μέσω της κρίσης και σκληρών μέτρων, είναι ότι ο αριθμός των φορολογουμένων με
εισόδημα από 50.000,00 € έως 55.000,00 € αυξάνεται από 42.632 άτομα σε 66.512, ο αριθμός των
φορολογουμένων με εισόδημα από 90.000,00 € έως 95.000,00 € αυξάνεται από 4.251 άτομα σε 7.702,
ο αριθμός των φορολογουμένων με εισόδημα από 95.000,00 € έως 900.000,00 € αυξάνεται από 24.658
άτομα σε 44.906 και ο αριθμός των φορολογουμένων με εισόδημα από 950.000 € και άνω, αυξάνεται
από 49 άτομα σε 73 το 2009 και σε 51 το 2011.
Από τους πίνακες 2.7 (σελ. 76) και 2.8 (σελ. 78) διαπιστώνουμε την αύξηση της φορολογίας των 6
πρώτων περιπτώσεων των παραδειγμάτων σε σχέση με την αύξηση των εισοδημάτων και την μείωση
της φορολογίας των 3 τελευταίων περιπτώσεων με τα υψηλά εισοδήματα, σε σχέση με την αύξηση
αυτών. Για παράδειγμα στις 6 πρώτες περιπτώσεις το 2001 έχουμε αύξηση του εισοδήματος κατά
70%, η αύξηση του φόρου είναι κατά 145%, ενώ για τις 3 τελευταίες περιπτώσεις των υψηλών
εισοδημάτων σε αύξηση του εισοδήματος 70% έχουμε αύξηση του φόρου κατά 75,81% λόγω της
αύξησης του αριθμού των φορολογουμένων αυτής της κατηγορίας. Ειδικά το 1989 για τις 6
περιπτώσεις έχουμε σε αύξηση του εισοδήματος 166,67%, αύξηση φόρου 230,09%, ενώ για τις 3
τελευταίες περιπτώσεις σε αύξηση του εισοδήματος κατά 166,67%, αύξηση φόρου μόνο 141,60%.
Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η φορολογία χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο πλουτισμού
ισχυρών ομάδων προσδοκώντας την ανάπτυξη και την δημιουργία πλούτου ικανού να κινήσει τους
νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτό στην αρχή λειτούργησε μέχρι και το 1999,
δημιουργώντας και μια κάστα χρηματιστηριακής και χρηματικής ολιγαρχίας. Ουσιαστικά τα χαμένα
έσοδα από την λιγότερη φορολόγηση του πλούτου έγινε προσπάθεια να αντισταθμιστούν με την
υψηλότερη φορολόγηση των χαμηλότερων εισοδημάτων και από την αύξηση των έμμεσων φόρων της
κατανάλωσης. Από τα στοιχεία των 2 πρώτων κεφαλαίων φαίνεται να επικρατεί η λογική των
λιγότερων εσόδων από την άμεση φορολογία, προς χάριν μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την
251

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

οικονομία. Πιστεύοντας ότι η δημιουργία και η συγκέντρωση πλούτου θα βοηθήσει στις επενδύσεις
και στην παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλισμού. Μόνο που το μέσο ποσοστό κέρδους από
παραγωγικές επενδύσεις βαίνει συνέχεια μειούμενο, με αποτέλεσμα τεράστια ποσά που
συγκεντρώνονται να στρέφονται στην χρηματιστική και χρηματηστηριακή σφαίρα της οικονομίας
δανείζοντας κεφάλαια ακόμα και σε κράτη προσδοκώντας μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Δηλαδή το
περίσσευμα τεράστιων χρηματικών ποσών που μέρος τους οφείλεται στην μη φορολόγηση τους,
ξαναγυρίζει στο κράτος με την μορφή του δανεισμού πλέον πληρώνοντας τεράστια ποσά τόκων.
Και εδώ είναι το παράλογο της υπόθεσης με την πολιτική του κράτους και την φορολογία. Το κράτος
αντί να ωφεληθεί από την αύξηση του συνολικού εισοδήματος και να ενισχύσει τα έσοδα του και
κατά συνέπεια θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις αναγκαίες κοινωνικές δαπάνες και
τις κοινωνικές παροχές, προτίμησε να ελαττώσει τα έσοδα του κατά το μέρος εκείνο που θα τα
δανείζεται από αυτούς που τους χαρίζεται.

252

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

(Κεφάλαιο 3)
Για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα επεξεργαστήκαμε το σύνολο των κλιμακίων με τα
δεδομένα που δίνει το ΥΠΟΙΚ. Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε καλύτερα την επιβάρυνση του
εισοδήματος τα ομαδοποιήσαμε σε 15 κατηγορίες και μετά σε 12 κατηγορίες κλιμάκια εισοδήματος.
Από τις 15 δημιουργήσαμε ταυτόχρονα 6 πληθυσμιακές κατηγορίες κλιμακίων.
Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία των κεφαλαίων 1 & 2 για το λόγο ότι περιέχουν το
σύνολο των φορολογουμένων και των κλιμακίων εισοδήματος. Από τις κλίμακες και τα εισοδήματα
κάθε έτους αποκαλύπτεται και η στόχευση της φορολογικής πολιτικής.
Έτσι από τους πίνακες 2.9 στην σελίδα 92, και με δεδομένη την ήδη νεοφιλελεύθερη λογική της
φορολογίας που έχει συντελεστεί από το 1986 έως το 2006 που ξεκινούν να δίνονται στατιστικά
στοιχεία από το ΥΠΟΙΚ, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής.
1. Ο μέσος συντελεστής φορολόγησης είναι πολύ χαμηλός. Για το έτος 2006 είναι 9,11%, το
2007 είναι 9,67%, το 2008 είναι 9,38%, το 2009 είναι 9,30%, το 2010 είναι 8,99%, και το
2011 είναι 7,49%. Βλέπουμε πως εν μέσω της κρίσης ο μέσος συντελεστής μειώνεται.
2. Οι κατηγορίες των υψηλών εισοδημάτων (πάνω από 42.000,00) αυξάνονται πληθυσμιακά. Το
2006 η κατηγορία κλιμακίων από 42.000,00 € έως 60.000,00 € αριθμούσε 190.093 άτομα. Η
κατηγορία κλιμακίων από 60.000,00 € έως 100.000,00 € αριθμούσε 74.919 άτομα. Η
κατηγορία από 100.000,00 και άνω αριθμούσε 21.222 άτομα. Το 2011 οι αντίστοιχες
κατηγορίες αριθμούσαν 280.083, 142.141 και 38.764 άτομα αντίστοιχα.
Το εισόδημα και ο φόρος αντίστοιχα για το 2006 και για την κατηγορία από 42.000,00
€ έως 60.000,00 € είναι 9.291.668.493,00 και ο φόρος 1.562.518.333,00 €. Η συμμετοχή
αυτής της κατηγορίας για το 2006 στο εισόδημα και στον φόρο ήταν 11,53% και 21,30%
αντίστοιχα, με μέσο συντελεστή φόρου 16,82%.
Για την κατηγορία από 60.000,00 € έως 100.000,00 € είναι 5.503.970.176,00 € και ο φόρος
1.309.665.068,00 €. Η συμμετοχή αυτής της κατηγορίας για το 2006 στο εισόδημα και στον
φόρο ήταν 6,83% και 17,85% αντίστοιχα, με μέσο συντελεστή φόρου 23,79%.
Για την κατηγορία από 100.000,00 και άνω είναι 3.274.438.178,00 € και ο φόρος
1.064.966.451,00 €. Η συμμετοχή αυτής της κατηγορίας για το 2006 στο εισόδημα και στον
φόρο ήταν 4,06% και 14,52% αντίστοιχα, με μέσο συντελεστή φόρου 32,52%.
Για το 2011 το εισόδημα και ο φόρος και για την κατηγορία από 42.000,00 € έως 60.000,00 €
είναι 13.791.584.480,00 € και ο φόρος 1.550.519.038,00 €. Η συμμετοχή αυτής της
κατηγορίας για το 2006 στο εισόδημα και στον φόρο ήταν 14,08% και 21,13% αντίστοιχα, με
μέσο συντελεστή φόρου 11,24%.
Για την κατηγορία από 60.000,00 € έως 100.000,00 € το εισόδημα είναι 9.649.353.296,00 €
και ο φόρος 1.764.798.317,00 €. Η συμμετοχή αυτής της κατηγορίας για το 2011 στο
εισόδημα και στον φόρο ήταν 9,85% και 24,05% αντίστοιχα, με μέσο συντελεστή φόρου
18,29%.
Για την κατηγορία από 100.000,00 και άνω το εισόδημα είναι 5.788.563.895,00 € και ο
φόρος 1.720.792.533,00 €. Η συμμετοχή αυτής της κατηγορίας για το 2006 στο εισόδημα και
στον φόρο ήταν 5,91% και 23,45% αντίστοιχα, με μέσο συντελεστή φόρου 29,73%.

253

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Αντίθετα τα εισοδήματα από 0 – 42.000,00 €, αριθμούσαν το 2006, 5.028.941 και το 2011,
5.231.608 φορολογούμενος.
Το εισόδημα και ο φόρος αυτών των κατηγοριών για το 2006 είναι 62.487.627.736,00 € και
3.398.130.389,00 € αντίστοιχα.
Το εισόδημα και ο φόρος αυτών των κατηγοριών για το 2011 είναι 68.715.376.547,00 €
και 2.301.346.455,00 € αντίστοιχα.
3. Αν διαιρέσουμε το εισόδημα και τον φόρο με τον αριθμό των φορολογουμένων βρίσκουμε το
μέσο ατομικό εισόδημα και τον αντίστοιχο μέσο ατομικό φόρο. Έτσι λοιπόν τα παραπάνω
στοιχεία της παραγράφου 2 διαμορφώνονται σε μέσο ατομικό εισόδημα και μέσο ατομικό
φόρο και με βάση αυτό έχουμε τα εξής:
Το μέσο ατομικό εισόδημα και ο μέσος ατομικός φόρος αντίστοιχα, για το 2006
και για την κατηγορία από 42.000,00 € έως 60.000,00 € είναι 48.879,59 € και ο φόρος
8.219,76 €. Ο μέσος ατομικός συντελεστής φόρου είναι 16,82%.
Για την κατηγορία από 60.000,00 € έως 100.000,00 € είναι 73.465,61 € και ο φόρος
17.481,08 €. Ο μέσος ατομικός συντελεστής φόρου 23,79%.
Για την κατηγορία από 100.000,00 και άνω είναι 154.294,51 € και ο φόρος 50.182,19 €.
Ο μέσος ατομικός συντελεστή φόρου 32,52%.
Για το 2011 το μέσο ατομικό εισόδημα και ο μέσος ατομικός φόρος για την
κατηγορία από 42.000,00 € έως 60.000,00 € είναι 49.241,06 € και ο φόρος 5.535,93 €, με
μέσο συντελεστή φόρου 11,24%.
Για την κατηγορία από 60.000,00 € έως 100.000,00 € το μέσο ατομικό εισόδημα είναι
73.757,15 € και ο φόρος 13.489,66 €, με μέσο συντελεστή φόρου 18,29%.
Για την κατηγορία από 100.000,00 και άνω το εισόδημα είναι 150.161,19 € και ο φόρος
44.639,10 €, με μέσο συντελεστή φόρου 29,73%.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός φορολογούμενων από το 2006 έως το 2011 έχει
αυξηθεί κατά 365.891 άτομα. Το συνολικό εισόδημα του 2011 σε σχέση με το 2006 έχει αυξηθεί κατά
17.387.173.635,00 € ενώ ο συνολικός φόρος μόνο κατά 2.176.102,00 €. Δηλαδή τα επιπλέον
17.387.173.635,00 € φορολογήθηκαν με 0,013%.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά όταν τα εισοδήματα μετατρέπονται σε ατομικά.
Έτσι για παράδειγμα για την κατηγορία από 100.000,00 € και άνω, το εισόδημα για το 2011 είναι
5.788.563.895,00 €, το μέσο ατομικό εισόδημα των 38.549 φορολογουμένων είναι 150.161,19 € και ο
μέσος ατομικός φόρος 44.639,10 €. Το 2011 αριθμούσε 17.327 άτομα παραπάνω, είχε
2.514.125.717,00 € παραπάνω εισόδημα, 655.826.082,00 € παραπάνω φόρο και σε ατομικό επίπεδο
είχε μείωση κατά -4.133,32 € στο ατομικό εισόδημα και ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον ατομικό
φόρο κατά -5.543,09 €. Το παραπάνω εισόδημα των 2.514.125.717,00 € φαίνεται να φορολογήθηκε με
συντελεστή 26,086%.

254

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Από τους παρακάτω πίνακες ατομικών εισοδημάτων και φόρου βλέπουμε ποιες κατηγορίες
ωφελούνται.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ
ΕΝΩΝ 2006

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ατομικό Εισόδημα

Ατομικός Φόρος

2006

2006

Συμμετοχή
στο
εισόδημα
επίπεδο
ατομικό

Μέσος
συντελεστής
φόρου

Συμμετοχή
στο Φόρο
σε
επίπεδο
ατομικό

0 -1.000

322.370

227,52 €

21,21 €

9,32%

0,00%

0,09%

1.000 - 9.000

1.887.476

5.545,64 €

7,48 €

0,13%

12,99%

0,19%

9.000 - 22.000

2.037.720

14.098,49 €

437,47 €

3,10%

35,66%

12,15%

22.000 - 42.000

781.375

29.714,60 €

3.181,24 €

10,71%

28,82%

33,89%

42.000 - 60.000

190.093

48.879,59 €

8.219,76 €

16,82%

11,53%

21,30%

60.000 - 100.000

74.919

73.465,61 €

17.481,08 €

23,79%

6,83%

17,85%

100.000- ΑΝΩ
900.000

21.222

154.294,51 €

50.182,19 €

32,52%

4,06%

14,52%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΩΝ

Ατομικό
Εισοδήματα 2011

Ατομικός
Φόρος 2011

2011

Μέσος
συντελεστής
φόρου

Συμμετοχή
στο
εισόδημα.

Συμμετοχ
ή στο
Φόρο

Σχέση
εισοδήματ
ος με το
2006

Σχέση
φόρου με
το 2006

0 -1.000

580.145

117,21 €

36,45 €

31,10%

0,07%

0,29%

1.000 - 9.000

1.556.506

5.410,44 €

18,47 €

0,34%

8,60%

0,39%

-19,55%

103,59%

9.000 - 22.000

2.103.266

14.527,88 €

178,92 €

1,23%

31,20%

5,13%

6,36%

-57,79%

22.000 - 42.000

991.691

29.918,60 €

1.890,86 €

6,32%

30,29%

25,56%

27,79%

-24,56%

42.000 - 60.000

280.083

49.241,06 €

5.535,93 €

11,24%

14,08%

21,13%

48,43%

-0,77%

60.000 - 100.000

130.826

73.757,15 €

13.489,66 €

18,29%

9,85%

24,05%

75,32%

34,75%

100.000- ΑΝΩ
900.000

38.549

150.161,19 €

44.639,10 €

29,73%

5,91%

23,45%

76,78%

61,58%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαφορά ΑΡΙΘΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

2011 με 2006

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

209,33%

Διαφορά
Ατομικό
Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού
Φόρου 2011

2011 - 2006

- 2006

0 -1.000

257.775

-5.349.441,00 €

14.309.841,00 €

-110,32 €

15,24 €

1.000 - 9.000

-330.970

-2.045.880.850,00 €

14.624.370,00 €

-135,20 €

10,99 €

9.000 - 22.000

65.546

1.827.223.916,00 €

-515.126.091,00 €

429,39 €

-258,55 €

22.000 - 42.000

210.316

6.451.755.186,00 €

-610.592.054,00 €

203,99 €

-1.290,38 €

42.000 - 60.000

89.990

4.499.915.987,00 €

-11.999.295,00 €

361,47 €

-2.683,83 €

60.000 - 100.000

55.907

4.145.383.120,00 €

455.133.249,00 €

291,54 €

-3.991,42 €

100.000- ΑΝΩ 900.000

17.327

2.514.125.717,00 €

655.826.082,00 €

-4.133,32 €

-5.543,09 €

365.891

17.387.173.635,00 €

2.176.102,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

255

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

(Κεφάλαιο 4 - 12)

Στα κεφάλαια 4 – 13 φορολογούνται όλα τα δεδομένα από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ.
Δηλαδή τα στοιχεία των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 φορολογούνται αντίστοιχα με τις
κλίμακες των ετών 1975, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015. Κάθε κλίμακα και ένα
κεφάλαιο. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν 2 πίνακες. Ο ένας περιέχει 12 ομαδοποιημένα
κλιμάκια για κάθε έτος και ο δεύτερος όλα τα έτη ανά κάθε ομαδοποιημένο κλιμάκιο. Τέλος
Υπάρχει και η Προτεινόμενη κλίμακα σαν απόρροια αυτής εδώ της μελέτης.
Από την σελίδα 214 και μετά αρχίζουν οι συγκριτικοί πίνακες που μας δίνουν αρκετά στοιχεία για
να κατανοήσουμε το μέγεθος της φορολογικής πολιτικής και της στόχευσης της.
Έτσι λοιπόν από τους πίνακες όλων των ομαδοποιημένων κλιμακίων, συσχετισμού και σύγκρισης
των στοιχείων (σελ. 214 – 227) προκύπτουν οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες με τα σύνολα όλων των
ομαδοποιημένων κλιμακίων, συσχετισμού και σύγκρισης των στοιχείων. (σελ. 228 -236)
Από τους Πίνακες αυτούς μπορούμε να δούμε τις διακυμάνσεις ανάμεσα στα έτη της φορολογίας του
κάθε κλιμακίου και την διαφορά του φόρου. Επίσης Υπολογίζεται και η διαφορά της κάθε κατά έτος
φορολογικής κλίμακας με την κλίμακα του 1975.
Συγκεντρωτικά μπορούμε να δημιουργήσουμε τον παρακάτω Πίνακα:

Συγκεντρωτικός Πίνακας με την Διαφορά της κλίμακας 1975 και όλων των άλλων
Κλίμακα φορολογίας &
Στοιχεία

φόρος της
Κλίμακας

φόρος της κλίμακας
1975 (Στοιχεία 2011)

Αυτούσια ΥΠΟΙΚ όπως δίνονται τα
έτη 2006 – 2011 (έτη 2006-2011)

49.880.244.569,00 €

82.514.921.996,39 €

-32.634.677.427,39 €

Κλίμακα φορολογίας 2003 & Στοιχεία
2006 (έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2006
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2007
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2008
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2009
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2010
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2011
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας 2015 & Στοιχεία
2011 (μόνο 2011)

87.831.407.779,60 €

82.514.921.996,39 €

5.316.485.783,21 €

86.663.437.257,40 €

82.514.921.996,39 €

4.148.515.261,01 €

76.042.226.579,32 €

82.514.921.996,39 €

-6.472.695.417,07 €

71.809.692.833,96 €

82.514.921.996,39 €

-10.705.229.162,43 €

67.577.159.088,60 €

82.514.921.996,39 €

-14.937.762.907,79 €

66.464.562.739,88 €

82.514.921.996,39 €

-16.050.359.256,51 €

80.818.906.304,94 €

82.514.921.996,39 €

-1.696.015.691,45 €

17.327.767.953,96 €

15.197.630.076,92 €

2.130.137.877,04 €

Διαφορά φόρου με 1975

Από τα κεφάλαια 4 – 12 και τους πίνακες που περιέχουν, μπορούμε με βεβαιότητα να εξάγουμε τα παρακάτω
συμπεράσματα. Βέβαια ο μέσος συντελεστής επηρεάζεται από το πλήθος των φορολογουμένων του κάθε
κλιμακίου και την κατανομή του συνολικού εισοδήματος σε αυτά. Όσο αφορά τα ίδια στοιχεία φόρου του

256

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΥΠΟΙΚ που δίνουν τα στατιστικά στοιχεία, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και ένα σωρό άλλες φοροαπαλλαγές,
πέρα των 2 παιδιών που χρησιμοποιούμε στην φορολόγηση με τις κλίμακες των ετών.
1. Ότι ο μέσος συντελεστής φορολόγησης με τα αυτούσια στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, χωρίς καμία επεξεργασία
κυμαίνεται σε επίπεδα κάτω από 9,67% μέχρι 7,49% το 2011 τα περισσότερα χρόνια (Πίνακας σελ.
228).
2. Ο μεγαλύτερος μέσος συντελεστής παρατηρείται στον πίνακα της φορολόγησης των ετών με την
κλίμακα του 2003 όπου κυμαίνεται από 14,09% έως 16,65%. Αμέσως μετά η κλίμακα του 2015 με
17,69% μόνο για τα στοιχεία του 2011. Τέλος Τρίτη έρχεται η κλίμακα του 1975 όπου κυμαίνεται από
13,42% έως 15,52%.
3. Ότι παρ΄ όλο που η κλίμακα του 1975 με τα πολλά κλιμάκια που φθάνουν μέχρι και το 60% φαίνεται
ότι μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα αυτό δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις της κλίμακας του 2003,
του 2006 με 4 κλιμάκια μόνο (πίνακας σελ. 18) και του 2013 -2015 με 3 κλιμάκια μόνο (πίνακας σελ.
19). Ένας επιπλέον λόγος χαμηλότερων εσόδων είναι ότι τα εισοδήματα από 45.000,00 € - 180.000,00
€, φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή ανάμεσα σε 21,60% και 42,65%.
4. Από τον παραπάνω πίνακα της προηγούμενης σελίδας και μη συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης
των αυτούσιων στοιχείων, το συνολικό όφελος από την φορολόγηση με την κλίμακα του 1975 αυτών
των εισοδημάτων, αντί με τις αντίστοιχες κλίμακες των ετών και μόνο για τα έτη 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2015, θα ήταν κατά μέσο όρο 4.783.365.439,25 €.
Από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα με τα στοιχεία φόρου έτσι όπως τα δίνει το ΥΠΟΙΚ (σελ. 106) διαπιστώνουμε
ότι η συμμετοχή στη φορολογία των εισοδηματικών κατηγοριών 0- 17.000,00€ από το 2006 μέχρι και το 2011
αυξάνεται έστω και λίγο και σε πλήρη αρμονία με την αύξηση του εισοδήματος. Στις εισοδηματικές κατηγορίες
17.001,00 – 50.000,00 € παρ’ όλο που αυξάνεται η συμμετοχή τους στο εισόδημα, μειώνεται η συμμετοχή τους
στο φόρο. Οι εισοδηματικές κατηγορίες 50.000,00 -340.000,00 € αυξάνεται η συμμετοχή τους στο εισόδημα,
αυξάνεται και η συμμετοχή τους στο φόρο. Οι εισοδηματικές κατηγορίες 340.000,00 € και άνω αυξάνεται η
συμμετοχή τους στο εισόδημα, και αυξάνεται και η συμμετοχή τους στο φόρο ανάλογα, με εξαίρεση το 2010 που
παρ’ όλο που αυξάνεται η συμμετοχή τους στο εισόδημα μειώνεται η συμμετοχή τους στο φόρο.
Από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα με τα στοιχεία εισοδήματος (σελ. 123) έτσι όπως τα δίνει το ΥΠΟΙΚ
φορολογούμενα με την κλίμακα του 2003 (σελ. 18) και τους πίνακες με τα ομαδοποιημένα κλιμάκια ανά
κάθε έτος (σελ. 131) διαπιστώνουμε ότι το 78,86% - 82,67% του φόρου προέρχεται από εισοδήματα από 0 –
75.000,00 €. Το 16,12% - 20,04% προέρχεται από εισοδήματα από 75.000,00 – 340.000,00 €. Τέλος το 2,84% 3,52% προέρχεται από εισοδήματα από 340.000,00 € και άνω. Το φαινόμενο της κλίμακας του 2003 οφείλεται
στον χαμηλό Υπερβάλλον συντελεστή που είναι 40%, και ξεκινούσε από τα χαμηλά εισοδήματα (24.300,00),
ενώ ο πραγματικός ανώτερος συντελεστής είναι 39,55% - 39,59%, και τους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης
των χαμηλών εισοδημάτων. Με βάση αυτή την κλίμακα υπερφορολογούνται τα χαμηλά και μεσαία στρώματα
και ευνοούνται τα πολύ υψηλά εισοδήματα με τον χαμηλότερο συντελεστή όλων των εποχών. Κάτι ανάλογο
συμβαίνει και με την κλίμακα του 2006 και 2013 -2015. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι αυτές οι κλίμακες
δίνουν περισσότερο φόρο από την κλίμακα του 1975.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι σε όλους τους πίνακες τα πολύ υψηλά εισοδήματα συνεχίζουν την
πτωτική πορεία ως προς την συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα , παρ’ όλο που αυξάνεται η συμμετοχή τους στο
εισόδημα. Με λίγα λόγια πληρώνουν όλο και λιγότερο φόρο ακόμα και μετά το ξεκίνημα της κρίσης.
Επιλέξαμε την κλίμακα του 1975 με τα 19 κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος γιατί είναι η πιο αναλογική και
δίκαιη κλίμακα από αυτές που εξετάζουμε. Η κλίμακα του 1975 εκπροσωπεί την μη νεοφιλελεύθερη αντίληψη
της φορολογικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δικαιότερη. Μπορεί όμως με κάποιες
βελτιώσεις να βοηθήσει την πολιτική ενός κράτους που θέλει να οργανώσει την κοινωνική και οικονομική
πραγματικότητα προς μια πραγματικά φιλολαϊκή πολιτική.
Έτσι λοιπόν τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την σύγκριση είναι συγκλονιστικά. (Πίνακες σελ. 214 227). Βλέπουμε ότι με όλες τις κλίμακες τα χαμηλά εισοδήματα και τα μεσαία σηκώνουν το βάρος της
φορολογίας. Η διαφορά του περισσότερου φόρου σε σχέση με την κλίμακα του 1975 (απεικονίζεται με

257

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

κόκκινα γράμματα και αρνητικό πρόσημο ) αφορά εισοδήματα από 16.798,08 έως 83.484,37 €, για το 2003, και
για το 2006, εισοδήματα από 25.512,59 έως 59.386,91 € για το 2007, εισοδήματα από 34.109,99 έως 59.386,91
€ για το 2008, εισοδήματα από 43.769,26 έως 43.900,82 € για το 2010, εισοδήματα από 25.512,59 έως
59.386,91 € για το 2011, και εισοδήματα από 19.313,83 έως 83.484,37€ για το 2015 (για το 2015 σχετικός
πίνακας σελ. 247).
Το συνολικό όφελος από την φορολόγηση με την κλίμακα του 1975 των ίδιων εισοδημάτων των στοιχείων του
2011 για όλα τα έτη, και την διαφορά τους με τις αντίστοιχες κλίμακες φορολόγησης των ετών, και μόνο για τα
έτη 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, θα ήταν κατά μέσο όρο 4.783.365.439,25 €. Ισχύει και
εδώ, αυτά που αναφέραμε στην προηγούμενη σελίδα για την κλίμακα του 2003, 2006 και 2015.
Τα στοιχεία του πίνακα στη σελίδα 256 αφορούν φορολόγηση όλων των ετών με τις κλίμακες του κάθε έτους.
Στον παρακάτω Πίνακα τα στοιχεία αφορούν την φορολόγηση του κάθε έτους με την κλίμακα του και την
σύγκριση με την φορολόγηση του έτους με την κλίμακα του 1975.

Συγκεντρωτικός Πίνακας με την Διαφορά της κλίμακας 1975 (Στοιχεία
έτους) και όλων των άλλων
Κλίμακα φορολογίας &
Στοιχεία

φόρος της
Κλίμακας

φόρος της κλίμακας
1975 (Στοιχεία 2006 2011)

Κλίμακα φορολογίας 2003 /
έτος 2006

16.303.653.382,30 €

10.808.294.812,18 €

5.495.358.570,12 €

Κλίμακα φορολογίας 2006 /
έτος 2006

16.097.020.195,00 €

10.808.294.812,18 €

5.288.725.382,82 €

Κλίμακα φορολογίας 2007 /
έτος 2007

14.159.594.541,03 €

12.025.377.021,47 €

2.134.217.519,56 €

Κλίμακα φορολογίας 2008 /
έτος 2008

13.378.568.170,89 €

13.749.970.440,52 €

-371.402.269,63 €

Κλίμακα φορολογίας 2009 /
έτος 2009

12.597.541.800,75 €

15.015.872.439,18 €

-2.418.330.638,43 €

Κλίμακα φορολογίας 2010 /
έτος 2010

12.431.589.343,69 €

15.717.777.206,12 €

-3.286.187.862,43 €

Κλίμακα φορολογίας 2011 /
έτος 2011

14.981.753.166,45 €

15.197.630.076,92 €

-215.876.910,47 €

Σύνολο διαφοράς =

Διαφορά φόρου
με 1975

6.626.503.791,54 €

Τον Πίνακα αυτόν τον παραθέτουμε για να φανεί ότι μια σταθερή κλίμακα δίνει διαφορετικά αποτελέσματα
για κάθε έτος και αυτό οφείλεται στον διαφορετικό αριθμό φορολογουμένων ανά κλιμάκιο / εισόδημα /έτος.
Επιπλέον δείχνει την στόχευση της κάθε φορολογικής πολιτικής που προσαρμόζεται κάθε έτος για να
εισπράξει τα ανάλογα έσοδα από τα ανάλογα πάντα υποζύγια κα μάλιστα ισοπεδώνοντας την προοδευτικότητα
της φορολογίας που εξασφαλίζει την δίκαιη κατανομή του φόρου.

258

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στους παρακάτω πίνακες διακρίνονται τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ανά επάγγελμα και κατά κλιμάκιο
εισοδήματος για τα έτη 2008 -02011.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 - 2011

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

< 1.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

690.425

199.897.569

694.226

193.573.159

691.606

193.105.030

683.408

190.721.566

1.000 - 2.000

123.622

176.370.971

119.518

170.397.281

119.308

170.032.995

117.949

168.014.580

2.000 - 3.000

61.437

151.060.479

59.418

146.073.113

60.424

148.611.695

59.134

145.409.242

3.000 - 4.000

38.532

133.451.533

37.280

129.108.435

38.111

132.031.344

38.357

132.872.568

4.000 - 5.000

27.571

123.227.356

26.308

117.698.491

26.655

119.244.585

27.381

122.526.967

5.000 - 6.000

20.407

111.687.499

19.958

109.235.009

20.159

110.376.103

20.804

114.042.961

6.000 - 7.000

15.544

100.672.087

15.112

97.823.470

15.088

97.652.351

14.770

95.615.555

7.000 - 8.000

12.567

94.055.508

11.951

89.477.690

12.064

90.248.910

11.466

85.768.558

8.000 - 9.000

11.427

96.971.880

10.800

91.640.248

10.351

87.813.802

9.360

79.364.230

9.000 - 10.000

10.701

101.546.860

10.350

98.262.215

9.834

93.325.127

8.018

76.047.946

10.000 - 11.000

9.538

99.715.102

9.749

101.938.086

9.462

98.971.117

6.900

72.292.279

11.000 - 12.000

5.026

57.616.467

4.949

56.731.173

5.008

57.401.957

5.079

58.348.817

12.000 - 13.000

3.608

44.932.424

3.436

42.825.979

3.338

41.615.565

3.103

38.654.035

13.000 - 14.000

2.301

30.982.004

2.221

29.890.748

2.177

29.328.433

2.061

27.792.278

14.000 - 15.000

1.667

24.133.888

1.611

23.304.431

1.561

22.605.416

1.541

22.288.518

15.000 - 16.000

1.318

20.369.446

1.169

18.064.966

1.210

18.726.832

1.206

18.655.857

16.000 - 17.000

1.045

17.232.404

976

16.097.384

967

15.922.655

873

14.396.821

17.000 - 18.000

902

15.762.561

839

14.658.208

759

13.257.359

747

13.061.391

18.000 - 19.000

708

13.083.496

717

13.258.781

648

11.977.070

692

12.788.603

19.000 - 20.000

675

13.155.256

597

11.651.338

583

11.357.832

558

10.880.427

20.000 - 22.000

1.009

21.044.902

1.036

21.624.967

922

19.245.577

774

16.162.926

22.000 - 24.000

550

12.571.020

541

12.393.871

532

12.184.763

514

11.784.267

24.000 - 26.000

316

7.863.224

280

6.983.255

283

7.055.426

337

8.390.224

26.000 - 28.000

199

5.345.083

184

4.959.311

181

4.878.404

183

4.923.451

28.000 - 30.000

140

4.045.903

147

4.259.956

130

3.771.807

143

4.127.528

30.000 - 33.000

154

4.816.672

125

3.911.445

127

3.982.103

130

4.080.102

33.000 - 36.000

89

3.057.652

83

2.849.653

89

3.054.930

88

3.024.804

36.000 - 39.000

40

1.502.275

48

1.797.065

47

1.763.941

64

2.391.889

39.000 - 42.000

32

1.294.547

36

1.456.332

39

1.581.680

42

1.693.379

42.000 - 45.000

27

1.169.312

25

1.084.406

22

952.449

36

1.570.322

45.000 - 50.000

30

1.426.231

29

1.385.338

37

1.757.906

38

1.803.002

50.000 - 55.000

15

788.270

18

939.651

21

1.091.904

24

1.259.149

55.000 - 60.000

15

861.905

12

690.376

9

511.306

10

573.538

60.000 - 65.000

11

679.227

7

438.905

8

495.931

11

675.622

259

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
65.000 - 70.000

2

135.548

8

537.547

6

399.458

10

670.735

70.000 - 75.000

4

291.184

4

289.842

7

499.903

4

288.360

75.000 - 80.000

5

383.770

6

461.886

5

389.346

7

542.729

80.000 - 85.000

2

161.875

3

248.257

2

162.222

2

164.649

85.000 - 90.000

3

262.915

1

88.538

4

349.527

3

264.914

90.000 - 95.000

3

275.239

2

188.060

0

0

5

460.169

95.000 -100.000

3

292.585

1

98.976

2

195.664

1

99.693

100.000 -110.000

0

0

2

203.529

2

210.527

2

213.107

110.000 -120.000

3

339.845

0

0

1

115.641

0

0

120.000 -130.000

2

247.172

2

254.302

1

125.728

1

129.418

130.000 -140.000

1

136.797

0

0

0

0

1

130.916

140.000 -150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000 -160.000

0

0

1

154.910

1

150.338

0

0

160.000 -170.000

0

0

0

0

0

0

0

0

170.000 -180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

180.000 -200.000

1

186.372

1

190.433

0

0

0

0

200.000 -220.000

1

205.616

1

217.638

1

217.638

0

0

220.000 -250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000 -280.000

0

0

0

0

0

0

0

0

280.000 -310.000

0

0

0

0

0

0

0

0

310.000 -340.000

0

0

0

0

0

0

0

0

340.000 -370.000

0

0

0

0

0

0

0

0

370.000 -400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000 -450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000 -500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000 -550.000

0

0

0

0

0

0

0

0

550.000 -600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000 -650.000

0

0

0

0

0

0

0

0

650.000 -700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

700.000 -800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

800.000 -900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

0

0

0

0

0

0

0

0

1.041.678

1.695.309.931

1.033.788

1.639.418.654

1.031.792

1.628.750.297

1.015.837

1.564.968.092

ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 - 2011

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ
< 1.000

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ

45.212

26.731.936

44.079

26.363.868

47.726

28.754.965

47.827

28.619.629

1.000 - 2.000

81.821

124.220.230

74.378

111.938.123

76.898

116.024.957

79.173

119.706.479

2.000 - 3.000

93.717

234.612.872

88.892

222.433.808

93.111

233.293.505

96.591

242.153.718

3.000 - 4.000

170.329

612.359.867

105.002

367.194.283

109.351

381.667.677

110.633

386.179.695

4.000 - 5.000

193.110

862.608.369

249.159

1.130.113.310

244.225

1.118.875.371

222.227

1.026.715.751

260

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
5.000 - 6.000

165.498

905.486.858

235.553

1.308.839.430

229.032

1.277.276.810

248.913

1.380.156.342

6.000 - 7.000

160.937

1.044.623.995

207.149

1.347.841.656

199.339

1.294.412.691

214.229

1.388.393.482

7.000 - 8.000

208.825

1.564.359.110

207.696

1.548.838.634

208.943

1.557.999.435

214.401

1.599.398.483

8.000 - 9.000

322.062

2.745.383.666

208.765

1.776.759.414

184.031

1.562.796.409

183.309

1.554.642.980

9.000 - 10.000

306.472

2.910.857.387

226.161

2.148.739.018

200.151

1.901.950.268

174.822

1.664.655.343

10.000 - 11.000

238.466

2.498.445.393

239.236

2.509.636.591

227.446

2.386.272.459

209.105

2.193.713.055

11.000 - 12.000

218.962

2.517.282.193

226.558

2.603.729.313

216.490

2.488.235.340

204.707

2.352.729.479

12.000 - 13.000

194.912

2.430.897.901

195.238

2.437.347.696

188.592

2.354.782.410

187.111

2.337.294.614

13.000 - 14.000

156.706

2.113.520.730

162.335

2.189.109.858

162.670

2.193.702.411

171.344

2.311.816.856

14.000 - 15.000

138.713

2.009.867.054

141.915

2.056.719.238

142.286

2.062.061.814

165.783

2.403.403.593

15.000 - 16.000

125.457

1.944.092.955

130.499

2.021.013.664

130.333

2.019.148.609

140.533

2.177.332.683

16.000 - 17.000

121.684

2.007.691.724

120.403

1.986.504.190

121.872

2.009.561.503

133.027

2.194.107.872

17.000 - 18.000

112.206

1.962.792.091

113.854

1.991.935.144

109.984

1.924.510.843

121.039

2.118.049.024

18.000 - 19.000

98.549

1.822.425.005

103.936

1.921.869.480

107.117

1.981.067.043

107.268

1.983.458.663

19.000 - 20.000

89.653

1.747.577.748

92.949

1.811.832.413

95.493

1.861.572.511

96.279

1.876.758.517

20.000 - 22.000

162.172

3.401.838.106

164.956

3.460.150.451

170.533

3.576.689.836

170.659

3.578.457.195

22.000 - 24.000

135.461

3.109.761.928

142.904

3.283.564.709

147.875

3.397.531.799

138.651

3.183.676.888

24.000 - 26.000

109.461

2.733.055.563

117.284

2.926.581.238

124.172

3.099.320.000

115.344

2.880.808.997

26.000 - 28.000

89.860

2.422.381.137

102.548

2.766.489.334

103.692

2.798.802.460

99.309

2.679.266.897

28.000 - 30.000

73.972

2.143.647.722

83.867

2.429.202.190

90.279

2.615.601.190

81.822

2.370.226.866

30.000 - 33.000

86.693

2.727.064.916

99.170

3.117.339.093

104.937

3.298.350.788

103.009

3.240.076.883

33.000 - 36.000

75.468

2.602.081.959

82.105

2.828.347.201

85.229

2.936.104.119

86.103

2.969.386.636

36.000 - 39.000

64.180

2.404.399.503

69.778

2.612.719.424

71.867

2.692.390.851

74.098

2.775.534.878

39.000 - 42.000

55.999

2.265.895.462

60.621

2.452.906.477

63.115

2.553.806.640

62.658

2.535.141.927

42.000 - 45.000

48.231

2.096.319.119

52.692

2.290.365.193

54.555

2.371.858.055

53.032

2.304.546.114

45.000 - 50.000

60.208

2.849.569.495

70.701

3.348.709.545

76.353

3.618.537.529

64.437

3.048.634.823

50.000 - 55.000

38.224

1.998.868.355

47.770

2.498.494.769

54.523

2.852.814.828

43.353

2.269.647.786

55.000 - 60.000

25.029

1.435.570.825

30.880

1.770.632.284

36.113

2.070.210.119

29.573

1.695.992.841

60.000 - 65.000

16.874

1.052.259.444

21.040

1.311.719.570

24.394

1.520.905.897

20.594

1.284.186.659

65.000 - 70.000

11.716

789.013.023

14.772

994.479.928

17.522

1.180.257.911

14.079

948.235.468

70.000 - 75.000

8.516

616.367.561

10.537

762.560.905

12.445

900.303.720

10.237

741.143.945

75.000 - 80.000

6.111

472.880.161

7.835

606.100.843

9.107

704.755.263

7.676

593.995.286

80.000 - 85.000

4.422

364.133.388

5.511

454.058.308

6.689

551.029.973

5.746

473.222.883

85.000 - 90.000

3.427

299.402.439

4.167

363.981.942

5.171

452.012.161

4.430

387.144.101

90.000 - 95.000

2.543

234.934.506

3.205

296.112.520

3.997

369.327.060

3.372

311.516.055

95.000 -100.000

1.946

189.614.318

2.506

244.147.686

3.101

301.972.535

2.642

257.358.778

100.000 -110.000

2.823

295.548.244

3.561

372.621.765

4.523

473.217.648

3.880

405.838.763

110.000 -120.000

1.810

207.583.687

2.245

257.552.381

2.830

324.321.170

2.495

286.200.689

120.000 -130.000

1.307

163.063.201

1.575

196.406.746

1.952

243.408.802

1.691

210.740.066

130.000 -140.000

923

124.346.269

1.103

148.625.615

1.276

171.771.495

1.102

148.549.402

140.000 -150.000

672

97.307.057

805

116.513.714

1.011

146.350.280

789

114.117.100

150.000 -160.000

483

74.697.566

613

94.953.845

725

112.181.192

620

95.845.382

160.000 -170.000

396

65.263.775

464

76.488.940

553

91.086.102

434

71.557.241

170.000 -180.000

288

50.395.241

383

66.914.763

429

75.038.244

402

70.288.064

180.000 -200.000

442

83.661.627

520

98.731.320

583

110.342.971

537

101.622.707

200.000 -220.000

328

68.843.479

367

76.865.055

394

82.509.569

385

80.490.667

220.000 -250.000

283

66.358.918

364

84.909.777

394

92.293.436

349

81.508.309

250.000 -280.000

182

47.831.264

246

64.820.286

250

66.062.305

258

68.195.804

261

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
280.000 -310.000

115

33.775.037

157

46.110.851

154

45.171.724

158

46.496.520

310.000 -340.000

85

27.668.800

115

37.244.829

97

31.500.733

92

29.838.434

340.000 -370.000

59

20.820.249

78

27.610.170

70

24.802.501

77

27.316.519

370.000 -400.000

53

20.360.222

60

23.003.472

68

26.086.009

62

23.792.053

400.000 -450.000

38

15.878.593

63

26.488.546

67

28.233.555

67

28.329.559

450.000 -500.000

39

18.346.624

47

22.090.204

35

16.449.569

34

16.141.211

500.000 -550.000

35

18.163.775

32

16.726.522

17

8.877.376

29

15.140.476

550.000 -600.000

17

9.835.270

22

12.575.561

19

10.809.959

12

6.930.121

600.000 -650.000

15

9.342.410

16

10.019.574

10

6.200.004

3

1.847.862

650.000 -700.000

12

7.964.091

20

13.568.639

9

6.070.888

10

6.659.861

700.000 -800.000

17

12.817.458

20

15.035.532

10

7.480.042

13

9.667.973

800.000 -900.000

13

10.912.501

11

9.279.169

7

5.947.777

11

9.275.207

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

27

34.526.730

33

42.886.605

15

24.127.763

17

26.657.863

4.334.266

69.880.208.102

4.381.526

74.295.466.622

4.376.257

76.846.890.879

4.332.672

73.850.536.017

ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2006 - 2011

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ
ΜΕΝΩΝ

Σε ευρώ
< 1.000

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ ΜΕΝΩΝ

Σε ευρώ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

Σε ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ

519.616

207.400.378

507.480

202.333.550

499.764

199.691.952

498.961

200.782.499

1.000 - 2.000

217.376

317.372.133

211.515

308.772.815

208.698

304.374.152

211.092

307.592.998

2.000 - 3.000

177.436

443.691.502

172.727

432.499.784

170.472

427.070.400

172.407

432.138.181

3.000 - 4.000

160.135

560.377.107

160.989

564.761.887

162.820

572.530.041

165.562

582.681.740

4.000 - 5.000

104.534

467.843.503

107.629

481.803.188

110.341

494.323.019

112.123

502.746.563

5.000 - 6.000

77.790

425.648.963

80.430

440.236.744

83.640

457.866.053

85.917

470.480.777

6.000 - 7.000

57.898

375.929.643

60.278

391.627.059

62.645

407.261.402

63.473

412.821.151

7.000 - 8.000

44.587

334.077.007

46.501

348.630.660

47.930

359.499.896

48.920

367.040.875

8.000 - 9.000

35.284

299.250.190

36.901

312.949.063

37.925

321.671.695

38.650

327.785.200

9.000 - 10.000

29.528

279.857.063

31.428

297.927.906

32.480

307.865.055

32.770

310.457.636

10.000 - 11.000

24.064

252.194.736

25.526

267.564.180

26.339

276.079.898

26.427

277.016.927

11.000 - 12.000

20.463

235.172.957

21.693

249.273.767

22.859

262.664.747

23.431

269.315.960

12.000 - 13.000

16.843

210.397.616

17.650

220.488.892

18.593

232.260.230

18.389

229.676.959

13.000 - 14.000

14.461

195.120.211

15.058

203.223.855

15.730

212.307.110

16.054

216.656.163

14.000 - 15.000

12.221

177.013.821

12.968

187.896.663

13.506

195.700.998

13.885

201.185.754

15.000 - 16.000

10.592

163.979.905

11.367

175.992.712

11.490

177.857.003

11.867

183.675.145

16.000 - 17.000

9.050

149.254.373

9.643

159.029.158

10.108

166.693.086

10.091

166.417.151

17.000 - 18.000

8.201

143.410.442

8.740

152.816.766

9.010

157.526.639

9.201

160.830.960

18.000 - 19.000

7.045

130.259.612

7.573

139.991.754

7.686

142.068.538

7.751

143.244.260

262

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
19.000 - 20.000

6.130

119.492.023

6.630

129.227.130

6.879

134.063.400

6.832

133.100.337

20.000 - 22.000

10.249

214.898.118

10.920

228.839.232

11.276

236.474.744

11.430

239.598.922

22.000 - 24.000

8.083

185.656.006

8.849

203.264.603

9.185

210.915.002

9.186

211.039.360

24.000 - 26.000

6.499

162.279.938

7.015

175.050.221

7.340

183.255.303

7.491

186.954.305

26.000 - 28.000

5.475

147.601.200

5.904

159.279.082

6.160

166.110.342

5.992

161.656.473

28.000 - 30.000

4.401

127.464.806

4.858

140.725.168

5.234

151.625.691

5.126

148.548.003

30.000 - 33.000

5.404

169.847.322

5.851

183.862.469

6.077

190.988.099

6.169

193.910.485

33.000 - 36.000

4.139

142.651.123

4.519

155.774.993

4.829

166.339.469

4.805

165.469.557

36.000 - 39.000

3.299

123.558.948

3.626

135.865.790

3.750

140.367.956

3.826

143.329.224

39.000 - 42.000

2.656

107.424.819

2.932

118.684.705

3.114

125.951.164

3.091

125.009.665

42.000 - 45.000

2.200

95.569.423

2.416

105.028.631

2.456

106.755.426

2.443

106.219.269

45.000 - 50.000

2.995

141.798.965

3.098

146.743.607

3.297

156.208.597

3.183

150.825.191

50.000 - 55.000

2.196

115.119.992

2.446

128.222.424

2.481

130.019.582

2.400

125.782.997

55.000 - 60.000

1.644

94.407.299

1.805

103.620.779

1.940

111.480.011

1.837

105.418.649

60.000 - 65.000

1.272

79.288.205

1.426

89.006.346

1.464

91.352.368

1.443

90.107.462

65.000 - 70.000

1.003

67.624.423

1.098

74.022.859

1.168

78.726.811

1.131

76.256.441

70.000 - 75.000

837

60.571.535

868

62.820.553

902

65.272.366

915

66.307.591

75.000 - 80.000

691

53.434.493

797

61.746.017

736

56.983.613

746

57.755.997

80.000 - 85.000

527

43.398.447

631

52.007.754

665

54.852.127

582

47.998.290

85.000 - 90.000

467

40.861.675

508

44.425.759

530

46.374.563

524

45.785.718

90.000 - 95.000

380

35.194.230

437

40.433.793

455

42.059.625

413

38.134.828

95.000 -100.000

371

36.176.411

406

39.562.224

386

37.658.458

328

31.940.474

100.000 -110.000

563

58.985.905

604

63.353.485

599

62.710.287

563

59.007.900

110.000 -120.000

373

42.810.659

413

47.417.895

456

52.326.765

417

47.875.483

120.000 -130.000

328

40.905.759

375

46.817.793

354

44.221.275

307

38.350.775

130.000 -140.000

246

33.166.511

235

31.659.554

294

39.697.092

271

36.549.218

140.000 -150.000

183

26.534.050

241

34.831.802

208

30.173.298

186

26.922.419

150.000 -160.000

153

23.743.482

173

26.788.008

168

25.906.926

173

26.745.529

160.000 -170.000

138

22.725.681

158

26.044.474

148

24.448.106

126

20.743.673

170.000 -180.000

114

19.946.308

116

20.283.357

129

22.570.866

119

20.759.479

180.000 -200.000

160

30.251.131

176

33.367.143

166

31.456.141

158

29.892.243

200.000 -220.000

112

23.457.251

121

25.338.833

147

30.858.748

115

24.072.594

220.000 -250.000

133

31.340.215

140

32.584.470

128

29.930.208

114

26.636.012

250.000 -280.000

86

22.579.243

120

31.568.057

123

32.613.576

79

20.980.488

280.000 -310.000

53

15.687.593

69

20.310.157

64

18.970.076

46

13.480.535

310.000 -340.000

47

15.347.628

41

13.325.298

47

15.170.148

46

14.907.192

340.000 -370.000

26

9.173.452

31

10.999.759

38

13.503.852

22

7.817.009

370.000 -400.000

18

6.895.091

22

8.467.072

23

8.813.209

12

4.593.864

400.000 -450.000

18

7.511.416

25

10.514.008

18

7.610.698

19

7.938.142

450.000 -500.000

13

6.243.949

18

8.629.845

13

6.140.002

11

5.134.651

500.000 -550.000

10

5.185.877

11

5.799.097

8

4.192.469

8

4.172.604

550.000 -600.000

6

3.431.761

3

1.684.025

2

1.155.029

4

2.276.723

600.000 -650.000

4

2.490.642

6

3.772.451

2

1.242.929

5

3.092.405

263

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
650.000 -700.000

3

2.050.587

4

2.646.264

8

5.345.569

2

1.345.894

700.000 -800.000

3

2.188.601

3

2.228.083

1

703.489

3

2.187.820

800.000 -900.000

5

4.259.286

4

3.406.730

5

4.203.953

6

5.028.624

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

10

13.790.961

12

16.286.166

10

14.121.128

8

11.967.013

1.620.847

8.203.273.602

1.626.257

8.644.158.368

1.635.519

8.887.232.470

1.649.684

8.876.174.426

ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 2011

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

2009

2010

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

630

213.374

612

235.313

669

247.351

979

385.570

1.000 - 2.000

211

303.426

243

349.237

315

466.236

457

667.044

2.000 - 3.000

131

319.155

156

379.034

200

496.323

347

862.702

3.000 - 4.000

78

279.165

119

408.311

112

390.739

176

611.950

4.000 - 5.000

68

302.473

81

353.335

71

319.083

157

710.909

5.000 - 6.000

58

318.227

57

307.036

92

498.378

105

573.182

6.000 - 7.000

33

213.952

52

337.398

43

276.187

73

470.973

7.000 - 8.000

80

611.938

43

322.237

41

305.344

63

471.617

8.000 - 9.000

23

191.530

89

747.902

31

262.568

57

480.492

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

2011
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

Σε ευρώ
< 1.000

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ

9.000 - 10.000

18

172.492

19

178.047

15

142.926

41

392.140

10.000 - 11.000

21

221.443

36

377.999

94

995.312

40

417.412

11.000 - 12.000

17

193.023

24

276.287

14

161.277

78

878.540

12.000 - 13.000

8

98.370

21

259.692

22

276.007

24

300.238

13.000 - 14.000

11

148.716

11

147.455

29

392.597

23

314.014

14.000 - 15.000

4

57.597

11

157.921

8

117.711

34

490.098

15.000 - 16.000

29

448.898

12

183.962

28

437.826

27

418.834

16.000 - 17.000

10

165.512

24

399.652

10

164.419

18

300.771

17.000 - 18.000

5

87.768

4

70.269

8

139.131

13

226.194

18.000 - 19.000

11

204.884

2

36.806

8

148.165

14

258.289

19.000 - 20.000

8

155.129

5

97.589

3

58.197

25

488.378

20.000 - 22.000

7

144.680

9

191.673

29

615.629

16

334.760

22.000 - 24.000

3

69.316

6

138.513

13

294.444

28

633.900

24.000 - 26.000

10

250.303

11

274.252

8

198.046

12

298.850

26.000 - 28.000

6

161.462

5

134.919

11

295.947

5

136.256

28.000 - 30.000

4

116.227

1

28.431

1

28.074

5

146.584

30.000 - 33.000

3

93.616

5

156.587

13

408.471

8

257.459

33.000 - 36.000

2

66.108

5

173.950

7

238.710

6

204.232

36.000 - 39.000

3

108.899

6

227.019

6

220.981

10

374.045

39.000 - 42.000

1

39.474

0

0

6

241.983

3

119.224

42.000 - 45.000

1

44.206

3

128.471

7

299.782

5

220.737

45.000 - 50.000

1

45.207

3

143.740

4

193.287

9

425.976

50.000 - 55.000

3

153.374

1

51.728

4

209.548

3

155.561

55.000 - 60.000

0

0

1

58.799

1

58.809

2

114.531

60.000 - 65.000

0

0

0

0

7

442.976

1

62.836

65.000 - 70.000

0

0

1

66.533

0

0

4

268.339

70.000 - 75.000

0

0

1

72.194

3

218.335

5

372.694

264

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
75.000 - 80.000

0

0

0

0

0

0

1

77.100

80.000 - 85.000

0

0

85.000 - 90.000

0

0

0

0

3

245.981

3

246.384

1

88.847

0

0

0

90.000 - 95.000

0

0

0

0

0

0

0

2

184.263

95.000 -100.000

0

0

0

0

0

0

1

96.463

100.000 -110.000

1

107.600

0

0

1

102.000

2

209.788

110.000 -120.000

0

0

0

0

0

0

2

229.185

120.000 -130.000

0

0

0

0

1

124.138

0

0

130.000 -140.000

1

132.983

0

0

0

0

0

0

140.000 -150.000

0

0

0

0

0

0

1

149.369

150.000 -160.000

0

0

0

0

0

0

4

620.901

160.000 -170.000

1

163.478

0

0

1

168.040

0

0

170.000 -180.000

0

0

0

0

1

171.261

0

0

180.000 -200.000

0

0

1

183.505

0

0

2

374.068

200.000 -220.000

0

0

0

0

1

202.512

1

200.570

220.000 -250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000 -280.000

1

271.113

0

0

0

0

1

254.748

280.000 -310.000

0

0

0

0

0

0

0

0

310.000 -340.000

0

0

0

0

0

0

0

0

340.000 -370.000

0

0

0

0

0

0

0

0

370.000 -400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000 -450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000 -500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000 -550.000

0

0

0

0

0

0

0

0

550.000 -600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000 -650.000

0

0

0

0

0

0

0

0

650.000 -700.000

0

0

0

0

1

674.268

0

0

700.000 -800.000

1

742.046

0

0

0

0

0

0

800.000 -900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

0

0

0

0

0

0

0

0

1.503

7.417.164

1.681

7.744.643

1.942

11.948.999

2.893

16.488.170

ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 - 2011

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ ΜΕΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ ΜΕΝΩΝ

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ ΜΕΝΩΝ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥ ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ

55.062

26.949.090

55.298

26.924.644

57.109

27.708.306

57.176

1.000 - 2.000

< 1.000

50.586

75.222.001

50.312

74.870.577

51.415

76.309.083

47.794

71.032.545

2.000 - 3.000

45.325

112.828.551

45.236

112.636.020

45.459

113.054.470

41.597

103.445.234

3.000 - 4.000

40.010

139.510.844

40.719

142.042.306

40.440

141.012.563

36.558

127.485.700

4.000 - 5.000

36.755

164.873.810

36.659

164.443.380

36.156

162.225.178

33.281

149.373.331

5.000 - 6.000

33.668

184.655.128

33.367

183.303.243

32.945

180.731.794

29.474

161.836.873

6.000 - 7.000

32.106

208.166.218

31.966

207.217.529

30.939

200.523.116

26.556

172.266.813

7.000 - 8.000

28.685

214.654.602

28.761

215.266.341

27.449

205.369.731

24.439

182.982.846

8.000 - 9.000

32.672

274.226.299

32.512

272.879.666

31.496

264.219.000

22.851

194.089.725

9.000 - 10.000

27.075

256.477.591

26.501

250.965.872

25.340

239.886.715

21.769

206.748.062

10.000 - 11.000

23.788

249.572.154

23.294

244.326.169

22.784

239.076.934

20.656

216.620.646

11.000 - 12.000

23.332

267.679.170

23.199

266.184.179

22.159

254.202.769

19.678

226.222.307

12.000 - 13.000

21.415

267.118.430

20.855

260.013.913

19.931

248.618.997

18.923

236.301.225

265

27.054.570

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
13.000 - 14.000

24.760

331.270.909

23.430

313.371.089

23.134

309.350.388

17.705

238.906.099

14.000 - 15.000

19.114

276.132.970

18.525

267.595.295

18.071

260.871.899

16.872

244.513.414

15.000 - 16.000

15.707

243.205.420

15.356

237.791.503

14.954

231.576.842

16.321

252.848.398

16.000 - 17.000

20.057

327.649.709

19.799

323.296.913

19.340

315.719.435

14.044

231.676.401

17.000 - 18.000

12.310

215.291.860

11.876

207.748.993

11.215

196.163.227

12.989

227.214.178

18.000 - 19.000

11.266

208.318.210

10.751

198.822.390

10.240

189.318.039

11.928

220.609.138

19.000 - 20.000

9.790

190.839.753

9.632

187.768.930

8.953

174.531.152

10.773

209.933.802

20.000 - 22.000

17.201

360.478.921

16.636

348.749.897

15.701

329.145.588

18.248

382.438.675

22.000 - 24.000

14.037

322.381.399

13.668

313.840.726

12.648

290.451.873

14.734

338.315.716

24.000 - 26.000

11.686

291.804.541

11.502

287.230.618

10.773

268.829.172

12.136

302.930.840

26.000 - 28.000

9.882

266.436.493

9.605

258.932.655

8.867

239.055.118

9.722

262.154.554

28.000 - 30.000

8.573

248.259.994

8.417

243.837.013

7.581

219.554.756

8.219

238.192.817

30.000 - 33.000

10.326

324.676.754

10.160

319.203.849

9.120

286.491.993

10.130

318.459.435

33.000 - 36.000

8.029

276.779.657

7.739

266.609.923

7.179

247.099.078

7.833

269.856.802

36.000 - 39.000

6.378

238.907.599

6.058

226.954.177

5.547

207.758.112

6.204

232.359.788

39.000 - 42.000

5.347

216.310.245

5.026

203.290.541

4.541

183.652.694

5.060

204.699.988

42.000 - 45.000

4.194

182.228.738

4.002

173.799.948

3.601

156.505.243

3.978

172.871.871

45.000 - 50.000

5.453

258.267.522

5.151

243.967.328

4.552

215.672.060

5.333

252.820.112

50.000 - 55.000

3.916

205.141.857

3.790

198.672.113

3.335

174.813.126

3.922

205.399.520

55.000 - 60.000

3.032

173.911.980

3.004

172.530.203

2.574

147.610.902

3.065

175.931.477

60.000 - 65.000

2.306

143.844.718

2.274

141.894.251

1.953

121.946.235

2.463

153.735.078

65.000 - 70.000

1.908

128.661.184

1.775

119.670.003

1.657

111.667.948

1.878

126.502.804

70.000 - 75.000

1.510

109.376.874

1.432

103.746.506

1.247

90.243.031

1.507

109.103.004

75.000 - 80.000

1.189

92.126.527

1.243

96.202.519

1.047

81.113.260

1.255

97.241.621

80.000 - 85.000

1.023

84.353.789

980

80.804.449

834

68.680.175

1.064

87.727.202

85.000 - 90.000

841

73.502.165

827

72.303.356

719

62.909.153

910

79.572.803

90.000 - 95.000

708

65.426.999

707

65.312.383

568

52.490.757

756

69.933.551

95.000 -100.000

566

55.146.428

627

61.074.971

519

50.600.622

626

61.003.020

100.000 -110.000

971

101.882.087

913

95.623.168

771

80.731.301

972

101.783.253

110.000 -120.000

698

80.103.147

644

74.000.021

569

65.248.361

748

85.770.823

120.000 -130.000

534

66.688.528

544

67.827.407

391

48.750.488

567

70.764.090

130.000 -140.000

389

52.570.959

359

48.307.290

329

44.337.890

452

60.959.122

140.000 -150.000

304

44.022.144

325

47.020.919

277

40.054.422

331

47.938.228

150.000 -160.000

237

36.626.966

242

37.494.124

214

33.199.427

289

44.631.482

160.000 -170.000

228

37.558.808

205

33.788.317

171

28.192.888

211

34.824.003

170.000 -180.000

144

25.211.836

169

29.593.772

162

28.364.038

180

31.479.705

180.000 -200.000

230

43.516.552

230

43.528.078

176

33.353.055

261

49.547.677

200.000 -220.000

184

38.535.250

153

32.004.444

136

28.395.908

188

39.362.896

220.000 -250.000

169

39.404.707

135

31.580.434

136

31.816.999

189

44.270.387

250.000 -280.000

95

25.041.854

97

25.554.850

81

21.442.503

151

39.715.086

280.000 -310.000

68

19.986.538

56

16.411.768

53

15.543.949

80

23.425.423

310.000 -340.000

59

19.076.881

46

14.876.227

45

14.648.494

49

15.950.875

340.000 -370.000

34

11.947.187

35

12.409.118

24

8.543.119

28

9.875.841

370.000 -400.000

21

8.122.249

24

9.274.915

36

13.851.351

28

10.756.558

400.000 -450.000

35

14.880.434

28

11.781.024

17

7.166.462

24

10.093.973

450.000 -500.000

17

8.051.527

23

10.851.368

12

5.744.854

24

11.315.947

500.000 -550.000

29

15.133.387

11

5.779.101

11

5.743.586

10

5.258.556

550.000 -600.000

6

3.451.814

14

7.994.815

4

2.325.687

4

2.294.409

600.000 -650.000

5

3.135.761

3

1.867.762

2

1.284.189

6

3.671.588

650.000 -700.000

3

2.018.144

4

2.705.004

7

4.611.224

3

2.071.957

700.000 -800.000

6

4.460.684

3

2.273.032

1

748.841

7

5.186.658

800.000 -900.000

4

3.363.042

0

0

2

1.748.238

6

4.968.739

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

15

23.505.246

11

19.235.010

10

12.349.197

11

12.010.819

686.073

9.080.962.835

676.945

8.837.878.349

657.729

8.214.957.005

625.246

8.610.340.080

ΣΥΝΟΛΟ.........

266

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 - 2011

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

< 1.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

89.868

36.819.294

99.356

41.667.719

88.425

34.850.247

75.884

30.783.383

1.000 - 2.000

52.509

74.783.125

54.021

80.397.305

40.214

59.284.363

38.773

55.322.232

2.000 - 3.000

31.408

76.961.195

32.417

78.839.715

25.156

61.767.923

23.355

57.504.855

3.000 - 4.000

22.870

78.918.711

22.137

76.426.125

21.164

72.966.495

22.909

79.206.346

4.000 - 5.000

20.178

89.571.272

20.863

93.099.213

20.221

90.584.670

19.475

87.138.808

5.000 - 6.000

15.437

83.157.582

17.106

91.854.995

16.884

90.517.137

15.742

84.236.590

6.000 - 7.000

11.978

77.080.539

12.242

78.855.131

11.945

76.868.106

10.740

69.022.044

7.000 - 8.000

10.713

79.945.693

10.888

81.344.002

10.624

79.316.681

9.182

68.562.686

8.000 - 9.000

10.781

91.133.492

10.272

86.874.818

9.941

84.060.930

8.314

70.287.136

9.000 - 10.000

10.033

94.926.670

9.911

93.868.076

9.441

89.494.519

7.682

72.816.644

10.000 - 11.000

11.268

117.637.090

11.070

115.715.258

11.335

118.253.476

9.608

100.178.492

11.000 - 12.000

8.779

100.808.965

8.455

97.050.165

8.312

95.335.713

6.876

78.938.029

12.000 - 13.000

8.364

104.110.433

8.164

101.688.936

8.233

102.521.956

6.646

82.819.564

13.000 - 14.000

6.995

94.260.992

6.810

91.761.117

6.803

91.637.593

5.806

78.298.331

14.000 - 15.000

6.280

90.915.148

6.458

93.486.463

6.343

91.851.107

5.481

79.344.476

15.000 - 16.000

5.654

87.464.318

5.883

91.025.008

5.967

92.321.717

5.382

83.313.914

16.000 - 17.000

5.052

83.240.580

5.221

86.000.571

5.303

87.351.329

4.639

76.496.941

17.000 - 18.000

4.394

76.841.728

4.493

78.569.075

4.506

78.814.515

4.239

74.156.426

18.000 - 19.000

4.177

77.206.241

4.241

78.373.709

4.314

79.713.031

4.160

76.877.937

19.000 - 20.000

3.743

72.939.895

3.813

74.321.880

3.863

75.286.891

3.913

76.282.951

20.000 - 22.000

6.433

134.701.575

6.756

141.611.729

6.992

146.518.134

6.784

142.166.049

22.000 - 24.000

5.307

121.892.895

5.521

126.787.225

5.664

130.046.568

5.797

133.128.845

24.000 - 26.000

4.572

114.112.109

4.814

120.235.721

4.854

121.271.737

5.121

127.841.298

26.000 - 28.000

3.879

104.637.864

4.039

108.915.934

4.192

113.053.079

4.407

118.912.718

28.000 - 30.000

3.304

95.719.112

3.512

101.749.514

3.685

106.802.730

4.064

117.740.077

30.000 - 33.000

4.205

132.141.157

4.422

138.952.523

4.586

144.092.676

5.168

162.414.641

33.000 - 36.000

3.512

121.008.384

3.579

123.235.822

3.692

127.211.845

4.202

144.845.222

36.000 - 39.000

2.882

107.936.801

3.079

115.285.081

3.054

114.346.785

3.692

138.206.051

39.000 - 42.000

2.434

98.478.931

2.624

106.230.899

2.674

108.182.400

3.108

125.741.549

42.000 - 45.000

2.085

90.610.128

2.208

95.907.149

2.371

103.019.473

2.700

117.278.205

45.000 - 50.000

2.840

134.734.308

3.038

143.993.278

2.996

141.936.278

3.724

176.589.623

50.000 - 55.000

2.224

116.559.509

2.425

127.112.149

2.480

130.009.569

2.993

156.888.968

55.000 - 60.000

1.793

102.938.945

1.888

108.539.327

1.940

111.424.149

2.388

137.180.575

60.000 - 65.000

1.437

89.680.220

1.549

96.566.804

1.581

98.631.526

1.941

121.144.043

65.000 - 70.000

1.153

77.743.239

1.282

86.489.062

1.309

88.322.101

1.596

107.633.060

70.000 - 75.000

1.032

74.752.978

1.059

76.685.072

1.132

82.004.146

1.312

95.095.364

75.000 - 80.000

787

60.908.004

840

64.955.970

911

70.546.191

1.089

84.294.486

80.000 - 85.000

665

54.846.649

722

59.481.329

753

62.038.821

940

77.385.922

85.000 - 90.000

540

47.185.887

587

51.252.763

630

55.002.632

782

68.330.057

90.000 - 95.000

445

41.104.526

455

42.078.988

512

47.343.312

644

59.441.374

95.000 -100.000

428

41.681.198

399

38.907.761

441

43.004.509

556

54.170.420

100.000 -110.000

588

61.483.939

706

74.071.119

701

73.470.520

900

94.260.289

110.000 -120.000

470

53.955.023

470

53.974.289

496

56.931.236

666

76.375.743

120.000 -130.000

346

43.206.173

389

48.496.063

420

52.408.183

496

61.944.128

130.000 -140.000

267

35.976.325

285

38.489.570

300

40.421.449

365

49.218.890

140.000 -150.000

242

35.061.116

255

37.023.311

267

38.649.188

303

43.883.940

267

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
150.000 -160.000

169

26.084.336

172

26.638.135

195

30.252.805

249

38.462.132

160.000 -170.000

124

20.425.047

144

23.736.883

166

27.382.304

167

27.505.036

170.000 -180.000

104

18.161.479

95

16.597.123

115

20.063.645

140

24.413.577

180.000 -200.000

161

30.548.441

159

30.135.161

186

35.348.693

243

45.947.017

200.000 -220.000

105

21.965.289

113

23.614.598

144

30.161.222

171

35.876.911

220.000 -250.000

143

33.483.645

129

30.126.063

130

30.339.812

128

29.826.052

250.000 -280.000

85

22.381.627

87

22.789.163

84

22.305.211

91

23.836.252

280.000 -310.000

60

17.689.270

64

18.827.005

43

12.648.023

73

21.389.275

310.000 -340.000

38

12.397.767

42

13.606.210

40

13.049.180

37

12.002.644

340.000 -370.000

27

9.609.690

33

11.668.152

46

16.392.860

23

8.163.888

370.000 -400.000

16

6.149.050

17

6.501.683

23

8.772.960

24

9.287.630

400.000 -450.000

22

9.396.196

23

9.747.396

21

9.030.728

28

11.787.349

450.000 -500.000

8

3.804.849

24

11.203.933

20

9.485.724

16

7.515.199

500.000 -550.000

14

7.337.737

16

8.423.217

10

5.207.912

13

6.772.957

550.000 -600.000

7

4.046.066

9

5.143.152

10

5.768.958

14

7.959.471

600.000 -650.000

5

3.130.498

8

4.911.135

5

3.131.410

7

4.403.703

650.000 -700.000

5

3.374.972

4

2.693.419

1

656.055

1

651.138

700.000 -800.000

5

3.669.111

1

713.834

3

2.128.881

2

1.486.720

800.000 -900.000

3

2.605.816

2

1.641.214

1

843.990

4

3.382.961

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

10

11.620.262

7

8.397.488

6

7.334.700

7

11.377.339

395.462

4.149.661.106

411.873

4.315.362.697

378.876

4.349.792.709

355.982

4.605.746.573

ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2006 - 2011

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
2008

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

2009

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ
< 1.000

2010

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ

2011

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

Σε ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ

1.883

845.220

1.857

876.275

1.914

944.319

3.005

1.427.206

1.000 - 2.000

1.519

2.279.594

1.568

2.356.233

1.777

2.663.357

2.502

3.727.044

2.000 - 3.000

1.720

4.324.116

1.736

4.359.968

1.982

4.972.367

2.403

6.015.030

3.000 - 4.000

1.901

6.643.837

2.038

7.123.582

2.227

7.771.315

2.718

9.499.379

4.000 - 5.000

2.191

9.858.793

2.147

9.673.089

2.387

10.769.270

2.780

12.533.318

5.000 - 6.000

2.317

12.746.269

2.334

12.848.017

2.524

13.890.264

2.834

15.599.693

6.000 - 7.000

2.293

14.884.917

2.306

14.957.098

2.439

15.805.969

2.703

17.478.943

7.000 - 8.000

2.222

16.683.947

2.257

16.932.651

2.443

18.307.611

2.426

18.148.762

8.000 - 9.000

2.085

17.649.964

2.056

17.457.696

2.366

20.136.531

2.382

20.229.950

9.000 - 10.000

1.792

17.012.021

1.962

18.601.022

2.045

19.394.693

2.258

21.397.076

10.000 - 11.000

1.665

17.463.238

1.668

17.482.245

1.810

18.973.859

2.056

21.576.315

11.000 - 12.000

1.409

16.169.989

1.460

16.777.502

1.576

18.121.000

1.917

21.990.476

12.000 - 13.000

1.308

16.317.358

1.370

17.082.354

1.486

18.538.737

1.872

23.255.583

13.000 - 14.000

1.068

14.464.743

995

13.406.493

1.177

15.862.850

1.316

17.742.837

14.000 - 15.000

821

11.894.191

872

12.631.876

1.110

16.016.889

1.129

16.342.369

15.000 - 16.000

685

10.605.279

840

13.010.350

833

12.900.865

989

15.308.245

16.000 - 17.000

580

9.558.448

602

9.921.867

662

10.919.241

941

15.527.243

17.000 - 18.000

451

7.875.245

512

8.947.034

565

9.880.862

706

12.346.567

18.000 - 19.000

397

7.336.088

437

8.083.087

501

9.254.699

755

13.894.631

19.000 - 20.000

333

6.487.167

350

6.828.319

426

8.297.454

531

10.342.378

268

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
20.000 - 22.000

410

8.550.344

477

9.976.596

610

12.746.251

781

16.317.548

22.000 - 24.000

253

5.776.217

307

7.016.785

351

8.043.841

472

10.828.880

24.000 - 26.000

203

5.062.109

218

5.420.942

282

7.022.848

295

7.360.250

26.000 - 28.000

140

3.769.087

151

4.067.085

183

4.926.553

217

5.840.494

28.000 - 30.000

104

3.013.770

112

3.241.065

132

3.819.354

175

5.068.888

30.000 - 33.000

152

4.781.111

142

4.453.530

150

4.697.349

166

5.188.865

33.000 - 36.000

97

3.334.793

95

3.259.429

110

3.781.254

159

5.466.267

36.000 - 39.000

70

2.629.134

64

2.392.327

86

3.202.716

116

4.344.851

39.000 - 42.000

48

1.935.013

58

2.352.849

44

1.773.772

75

3.019.825

42.000 - 45.000

23

1.000.864

32

1.387.581

40

1.737.732

43

1.872.394

45.000 - 50.000

44

2.093.033

28

1.324.602

59

2.794.191

63

2.996.269

50.000 - 55.000

28

1.472.488

39

2.047.171

33

1.732.760

44

2.302.962

55.000 - 60.000

23

1.307.876

11

630.394

40

2.285.747

38

2.173.501

60.000 - 65.000

22

1.363.031

16

1.007.174

26

1.612.326

22

1.358.142

65.000 - 70.000

17

1.140.908

22

1.471.314

14

934.720

22

1.481.793

70.000 - 75.000

14

996.296

17

1.227.705

17

1.230.659

21

1.520.311

75.000 - 80.000

8

624.433

11

852.145

14

1.082.487

25

1.926.424

80.000 - 85.000

10

835.959

8

654.484

13

1.068.029

13

1.062.787

85.000 - 90.000

15

1.305.158

15

1.301.971

7

613.903

17

1.491.621

90.000 - 95.000

9

831.767

12

1.114.465

16

1.466.076

10

929.684

95.000 -100.000

10

980.276

12

1.172.719

10

974.537

14

1.356.789

100.000 -110.000

14

1.459.023

14

1.483.826

22

2.308.682

17

1.759.073

110.000 -120.000

15

1.741.526

17

1.931.871

16

1.811.892

15

1.722.606

120.000 -130.000

14

1.736.595

19

2.355.377

14

1.739.732

17

2.108.082

130.000 -140.000

10

1.358.949

10

1.346.303

13

1.746.581

14

1.878.498

140.000 -150.000

11

1.610.556

12

1.716.905

9

1.304.417

7

1.024.947

150.000 -160.000

6

920.985

5

768.994

5

780.868

15

2.331.661

160.000 -170.000

4

658.792

4

662.867

11

1.805.654

5

827.348

170.000 -180.000

4

691.809

5

878.405

5

870.005

10

1.737.748

180.000 -200.000

8

1.535.691

10

1.886.528

11

2.083.856

7

1.351.602

200.000 -220.000

2

417.714

8

1.658.413

12

2.497.100

8

1.675.478

220.000 -250.000

14

3.302.787

11

2.620.047

11

2.567.657

14

3.279.570

250.000 -280.000

5

1.344.426

7

1.869.510

11

2.906.019

11

2.905.015

280.000 -310.000

5

1.463.066

6

1.785.666

3

844.798

4

1.186.044

310.000 -340.000

5

1.618.518

7

2.298.568

5

1.622.701

7

2.274.697

340.000 -370.000

3

1.071.205

5

1.735.253

2

710.873

4

1.428.416

370.000 -400.000

5

1.909.349

4

1.548.753

3

1.173.940

3

1.153.184

400.000 -450.000

4

1.665.629

1

407.208

8

3.319.701

6

2.644.738

450.000 -500.000

3

1.422.835

1

464.372

6

2.850.606

2

935.733

500.000 -550.000

1

533.971

2

1.032.697

4

2.138.276

1

523.326

550.000 -600.000

1

567.283

2

1.142.959

2

1.123.866

2

1.177.300

600.000 -650.000

2

1.265.343

0

0

2

1.232.544

5

3.118.841

650.000 -700.000

4

2.671.125

3

2.013.421

1

650.320

2

1.365.691

700.000 -800.000

0

0

3

2.249.142

0

0

1

726.256

800.000 -900.000

0

0

0

0

1

801.142

1

849.261

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2

2.072.290

1

1.109.873

1

1.314.537

2

2.348.168

30.482

306.943.558

31.371

320.696.049

34.665

361.175.024

41.191

420.624.873

ΣΥΝΟΛΟ.........

269

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στους παρακάτω πίνακες διακρίνονται τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ανά επάγγελμα και κατά αριθμό
παιδιών για τα έτη 2008 -02011.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
Ι
ΜΕ

2008
ΑΡΙΘΜΟΣ

0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΖΥΓΟ
0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ
ΣΥΖΥΓΟ

2009

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2010

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

417.301

1.749.255.000

419.922

1.841.877.000

460.632

1.899.651.000

502.380

1.975.424.000

113.713

1.351.715.000

119.154

1.436.660.000

123.591

1.476.705.000

106.893

1.378.669.000

1 ΤΕΚΝΟ

...........

23.023

216.294.000

24.616

229.420.000

27.423

236.549.000

30.273

240.582.000

2 ΤΕΚΝΑ

...........

20.231

197.179.000

21.144

211.852.000

23.270

220.179.000

24.723

227.509.000

3

//

4

//

...........

5.410

47.032.000

6.056

54.327.000

6.704

54.406.000

7.197

55.903.000

...........

1.539

6.400.000

1.943

7.306.000

2.063

7.019.000

2.147

7.604.000

5

//

...........

512

1.029.000

624

1.149.000

741

1.421.000

708

1.188.000

6

//

Κ Α Ι ΑΝΩ

362

275.000

433

364.000

446

543.000

449

427.000

582.091

3.569.179.000

593.892

3.782.955.000

644.870

3.896.473.000

674.770

3.887.306.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
Ι
ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ

0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΖΥΓΟ
0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ
ΣΥΖΥΓΟ
1 ΤΕΚΝΟ
2 ΤΕΚΝΑ

2008

2009

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2010

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

208.810

2.719.794.000

206.576

2.659.099.000

197.116

2.452.575.000

214.180

2.669.950.000

176.977

4.062.169.000

176.564

4.122.511.000

178.783

4.076.358.000

167.369

3.982.702.000

...........

123.457

2.977.142.000

122.464

2.998.399.000

120.782

2.899.681.000

124.944

3.004.319.000

...........

149.830

3.890.168.000

147.902

3.872.989.000

144.334

3.710.917.000

147.981

3.850.875.000

33.101

916.781.000

33.274

929.603.000

33.011

893.075.000

34.111

928.580.000

3

//

...........

4

//

...........

5.670

148.033.000

5.585

151.776.000

5.387

143.135.000

5.606

149.900.000

5

//

...........

724

19.054.000

696

17.093.000

669

16.856.000

653

15.959.000

6

//

Κ Α Ι ΑΝΩ

221

5.711.000

208

188

4.663.000

14.738.852.000

693.269

5.217.000
14.197.814.00
0

175

698.790

5.625.000
14.757.095.00
0

695.019

14.606.948.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ. ΔΑΣΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ

680.270

2008
ΑΡΙΘΜΟΣ

2009

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2010

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ

108.113

459.104.000

103.340

432.986.000

107.136

437.553.000

109.883

434.164.000

0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ

158.896

2.026.179.000

158.338

2.123.465.000

160.097

2.217.106.000

150.307

2.101.131.000

...........

48.691

677.092.000

48.611

703.466.000

49.454

722.845.000

48.704

682.627.000

...........

57.171

832.997.000

55.541

840.314.000

55.746

855.516.000

53.461

786.393.000

17.544

261.501.000

17.340

264.342.000

17.447

265.567.000

16.923

244.462.000

1 ΤΕΚΝΟ
2 ΤΕΚΝΑ

ΣΥΖΥΓΟ

3

//

...........

4

//

...........

4.123

58.086.000

3.996

58.538.000

3.903

56.996.000

3.803

52.055.000

5

//

...........

657

9.075.000

650

8.496.000

646

8.335.000

606

7.746.000

6

//

ΚΑΙ ΑΝΩ

211

3.037.000

211

3.046.000

203

2.933.000

213

2.868.000

395.406

4.327.071.000

388.027

4.434.653.000

394.632

4.566.851.000

383.900

4.311.446.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

270

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ

0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΖΥΓΟ
0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ
1 ΤΕΚΝΟ
2 ΤΕΚΝΑ
3

//

4

//

2008

ΣΥΖΥΓΟ

2009

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2010

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

161.042

2.251.386.000

168.520

2.417.380.000

149.525

2.309.275.000

145.754

2.310.853.000

61.442

2.469.837.000

64.521

2.672.249.000

64.339

2.797.221.000

56.607

2.559.258.000

...........

55.086

2.115.572.000

57.146

2.267.284.000

54.575

2.282.403.000

53.468

2.254.821.000

...........

63.195

2.720.862.000

65.279

2.901.300.000

62.121

2.902.983.000

59.170

2.826.380.000

11.798

522.353.000

12.595

581.807.000

11.893

572.095.000

11.298

556.172.000

...........

2.134

95.113.000

2.218

100.626.000

2.187

102.470.000

1.970

91.150.000

...........

5

//

...........

322

12.937.000

327

14.571.000

298

15.237.000

299

14.838.000

6

//

ΚΑΙ ΑΝΩ

143

7.309.000

148

7.728.000

139

8.377.000

141

8.177.000

355.162

10.195.369.000

370.754

10.962.945.000

345.077

10.990.061.000

328.707

10.621.649.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ
0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΖΥΓΟ
0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ

ΣΥΖΥΓΟ

2008

2009

2010

2011

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.095.727

13.113.061.000

1.092.819

13.916.658.000

1.060.111

13.785.429.000

1.042.066

13.477.145.000

259.874

6.353.205.000

262.476

6.672.965.000

276.652

7.171.703.000

232.803

6.139.583.000

1 ΤΕΚΝΟ

...........

281.948

6.900.419.000

288.851

7.336.825.000

288.356

7.534.223.000

283.972

7.210.036.000

2 ΤΕΚΝΑ

...........

308.090

8.595.433.000

309.798

8.995.613.000

307.516

9.139.965.000

301.078

8.614.875.000

58.114

1.586.207.000

59.081

1.683.719.000

59.093

1.734.657.000

58.087

1.642.164.000

3

//

...........

4

//

...........

11.996

304.375.000

11.674

317.848.000

11.044

322.462.000

10.829

304.148.000

5

//

...........

2.206

50.892.000

1.986

50.488.000

1.760

49.276.000

1.633

45.639.000

6

//

ΚΑΙ ΑΝΩ

950

23.639.000

867

24.751.000

796

26.445.000

774

24.760.000

2.018.905

36.927.231.000

2.027.552

38.998.867.000

2.005.328

39.764.160.000

1.931.242

37.458.350.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ

2008
ΑΡΙΘΜΟΣ

2009

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2010

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0 ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΖΥΓΟ

800.440

8.739.271.000

812.392

8.895.396.000

815.339

9.233.376.000

888.810

9.910.971.000

0 ΤΕΚΝΑ ΜΕ

679.824

12.945.310.000

697.940

14.132.420.000

735.717

15.412.969.000

702.876

14.970.306.000

ΣΥΖΥΓΟ

1 ΤΕΚΝΟ

...........

46.576

1.238.088.000

48.484

1.373.304.000

50.282

1.471.151.000

51.475

1.431.816.000

2 ΤΕΚΝΑ

...........

17.740

534.877.000

18.624

599.377.000

19.074

631.591.000

19.852

617.379.000

3.142

89.765.000

3.362

103.079.000

3.662

116.240.000

3.655

108.130.000

3

//

4

//

...........

640

15.442.000

636

16.797.000

587

16.063.000

618

16.799.000

5

//

...........

111

1.830.000

125

2.660.000

104

2.941.000

103

2.533.000

//

ΚΑΙ ΑΝΩ

6

...........

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58

1.470.000

43

1.153.000

36

1.032.000

39

1.222.000

1.548.531

23.566.053.000

1.581.606

25.124.186.000

1.624.801

26.885.363.000

1.667.428

27.059.156.000

271

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στους παρακάτω πίνακες διακρίνονται τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ανά επάγγελμα και κατά Σύζηγο
για τα έτη 2008 -02011.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), Κ Α Τ Α Ο Μ Α Δ Ε Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολογικών δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣΕΚΜ. ΔΑΣΩΝ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

674.770

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

695.019

383.900

3.887.309

3.197.685

689.624

14.606.951

10.537.802

4.069.149

4.311.451

3.468.538

842.913

2.996.421

2.457.422

538.999

1.614.348

1.110.265

504.083

565.664

368.885

196.779

5.722

5.196

526

2.183

1.865

317

779

431

348

17

17

8.476.712

6.893.682

1.583.030

35.034

22.835

12.198

1.538

909

630

135.294

74.613

60.681

1.142.341

877.026

265.315

717.606

592.675

124.931

4.241.561

2.367.196

1.874.365

2.530.783

2.170.657

360.126

128.226

83.650

44.576

10.003

6.604

3.399

Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
3.ΑΥΤ/ΛΩΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10
Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

166.004

141.467

24.537

8.627

6.531

2.097

26.847

22.100

4.747

1.509.655

1.338.500

171.155

2.703.771

2.016.334

687.438

747.001

549.122

197.879

138.845

125.769

13.075

1.470.056

1.171.271

298.785

27.153

22.853

4.300

1.370.810

1.212.731

158.080

1.233.715

845.063

388.653

719.848

526.269

193.579

2.165.387

1.915.111

250.277

1.439.493

1.022.359

417.134

893.179

650.225

242.954

5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ

5.732

4.942

790

6.563

4.822

1.741

8.636

6.532

2.104

6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ

13.372

11.319

2.053

150.462

81.291

69.171

1.226.973

935.581

291.392

69.220

44.665

24.555

1.702.646

1.371.190

331.456

37.430

20.371

17.059

22.240

22.027

213

6.566

5.817

749

763

618

145

246.145

210.673

35.472

2.044.449

1.587.225

457.223

280.370

176.842

103.528

59.110

54.271

4.838

32.616

22.673

9.943

30.814

24.461

6.353

4.193

4.061

132

12.643

11.993

650

6.422

6.154

269

3.631

3.017

613

33.354

20.325

13.029

10.982

8.813

2.169

219

211

8

24

18

6

41

27

13

618

537

81

1.326

1.040

286

681

594

87

136.926

117.316

19.610

1.837.725

1.458.833

378.892

196.566

115.435

81.131

7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

590

464

127

1.692

1.221

471

203

147

56

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

40.858

30.795

10.063

125.069

71.123

53.946

34.661

21.212

13.449

6.044.580

5.110.061

934.520

15.873.898

11.401.097

4.472.801

5.193.360

4.110.632

1.082.729

496.662

413.775

82.887

1.455.836

1.106.523

349.314

257.452

231.697

25.756

86.013

68.956

17.057

366.813

253.990

112.823

101.231

81.229

20.002

12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

45

45

1.189

1.174

14

692

686

5

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

5.544

4.379

1.165

10.174

4.512

5.662

1.871

1.109

762

ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

4.907

4.308

599

28.201

18.703

9.497

4.629

3.415

1.214

9.725

8.527

1.198

21.596

16.787

4.809

3.482

2.669

813

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

409

289

120

6.410

4.201

2.209

3.534

2.646

888

1.585

1.229

356

16.051

10.466

5.585

4.748

3.526

1.221

286

284

2

936

930

7

75

73

3

272

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΔΩΡΕΕΣ

844

710

134

1.393

1.065

328

407

355

51

9.090

7.204

1.885

44.806

30.843

13.963

5.728

4.260

1.469

214

183

32

303

241

63

118

106

12

880

772

108

1.622

1.298

324

334

277

57

52.484

41.027

11.457

234.132

163.770

70.362

75.613

62.106

13.507

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

445.987

372.373

73.615

1.209.900

929.717

280.183

191.528

173.920

17.608

32.663

26.653

6.010

13.946

10.152

3.794

3.735

2.840

895

6.491

5.877

614

8.917

7.119

1.798

2.401

2.067

333

16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

485.142

404.903

80.238

1.232.762

946.987

285.775

197.664

178.827

18.837

224.753

186.287

38.466

436.917

343.252

93.665

23.063

18.229

4.833

59.545

48.856

10.689

26.125

19.025

7.100

9.142

6.361

2.781

16

12

4

611

479

132

1.904

1.660

243

11.909

9.771

2.138

5.225

3.805

1.420

1.828

1.272

556

492

436

56

1.652

1.401

251

91

78

13

34.869

29.649

5.220

516.322

352.263

164.059

187.547

169.053

18.493

244.408

201.569

42.838

402.456

315.924

86.531

29.515

23.243

6.273

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), Κ Α Τ Α Ο Μ Α Δ Ε Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

1.931.242

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

328.707

1.667.428

37.458.353

29.979.091

7.479.262

10.621.654

7.698.185

2.923.468

27.059.160

22.199.234

4.859.926

1.125.768

724.081

401.687

878.685

553.566

325.119

1.695.287

1.105.351

589.936

3.426

2.721

705

1.702

1.316

387

2.676

2.023

652

98.577

67.996

30.581

11.835

21.378

13.781

7.597

195.044

158.415

36.629

7.062.271

5.140.236

3.437.371

1.702.865

24.996.135

20.799.581

4.196.554

4.467.514

3.613.235

854.279

2.763

13.561

10.921

2.640

170.019

133.864

36.155

599.146

1.053.924

807.570

246.354

2.231.613

1.862.900

368.713

19.873

195.901

157.564

38.337

26.848

18.903

7.944

579.273

858.023

650.006

208.017

2.204.766

1.843.997

360.769

245.019

227.863

179.272

48.591

325.372

214.939

110.433

1.809

2.175

1.494

680

36.943

28.577

8.366

15.907

25.018

16.069

8.950

243.498

195.708

47.790

29.492

Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
69.372
57.537
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
36.224.216
29.161.944
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
3
3
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
35.567
32.803
3.ΑΥΤ/ΛΩΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ............
...
2.804.522
2.205.376
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10
Ν.2238/94
97.765
77.892
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
2.706.756
2.127.484
4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
941.240
696.221
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β
ΠΗΓΗΣ
6.658
4.849
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε
ΠΗΓΗΣ
79.970
64.063
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΠΟ.........

53.283

12.489

40.794

61.719

46.969

14.750

33.282

3.790

7.587

6.815

772

5.210

4.827

383

204

204

691.988

491.430

200.557

622.574

465.848

156.725

800.717

614.914

273

185.803

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

82.255

56.890

25.366

18.187

12.974

5.213

402.050

328.860

73.190

32.371

30.739

1.632

5.914

5.534

379

33.216

31.850

1.366

125.972

89.433

36.539

26.856

16.807

10.049

41.142

32.438

8.703

440

419

21

52

32

20

251

228

23

1.645

1.367

278

1.241

955

285

1.999

1.730

268

149.864

117.959

31.905

481.947

376.401

105.546

84.055

46.181

37.874

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.886

2.213

673

1.936

1.384

551

1.635

1.189

446

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

296.554

192.411

104.142

86.442

51.760

34.682

236.370

172.437

63.933

38.387.987

30.673.993

7.713.995

10.821.586

7.853.657

2.967.929

27.377.959

22.413.200

4.964.759

3.197.077

2.629.012

568.064

1.617.294

1.224.070

393.224

1.776.471

1.581.746

194.725

924.283

709.152

215.131

233.020

162.613

70.407

459.587

376.817

82.770

5.193

5.144

49

678

671

6

350

347

3

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

22.664

11.049

11.616

8.391

3.964

4.427

24.101

19.545

4.556

ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

77.991

56.929

21.062

17.172

11.478

5.694

8.795

6.628

2.167

106.594

92.842

13.752

13.854

11.367

2.488

24.320

22.320

2.000

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

10.467

7.162

3.304

2.679

1.736

943

3.143

2.390

754

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

42.098

30.008

12.090

8.880

5.886

2.993

4.547

3.518

1.029

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

2.536

2.530

7

510

506

4

679

677

3

ΔΩΡΕΕΣ

2.929

2.406

523

1.687

1.287

399

4.213

3.747

466

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.

63.925

47.965

15.960

27.062

18.828

8.234

18.071

14.353

3.718

1.125

966

160

379

293

86

1.083

972

111

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

3.634

3.059

575

1.359

1.089

270

2.378

2.090

288

585.127

449.094

136.033

150.370

105.507

44.863

367.906

300.231

67.675

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

2.499.109

2.079.343

419.766

1.424.157

1.085.952

338.206

1.428.807

1.278.905

149.902

11.920

8.607

3.313

10.511

6.827

3.684

13.856

10.895

2.961

14.956

13.341

1.615

4.394

3.518

876

14.178

12.912

1.266

16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2.525.985

2.101.291

424.694

1.439.062

1.096.297

342.765

1.456.841

1.302.712

154.129

28.906

21.676

7.231

137.395

95.684

41.710

76.320

64.821

11.499

12.459

8.504

3.955

14.204

9.275

4.929

21.801

15.090

6.711

761

646

115

178

138

40

795

695

99

2.492

1.701

791

2.841

1.855

986

4.360

3.018

1.342

222

196

26

314

248

66

204

184

20

3.080.606

2.527.414

553.191

1.334.273

1.030.875

303.399

1.164.770

1.032.645

132.125

38.795

27.608

11.187

113.613

72.370

41.243

111.462

91.909

19.553

12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ
ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ.

274

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2011
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
11,00%
ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
18,79%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

%

-

70,22

-

18,79

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

81.812.208.355

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

21.887.163.195

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

12.811.081.880

ΣΥΝΟΛΟ

116.510.453.430

ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
29,47%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

11,00
100,00

ΦΟΡΟΣ 2011
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
55,09%

ΛΟΙΠΟΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΝΟΙ
15,44%

ΦΟΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙ
ΟΥΧΟΙ 70,22%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
Σ ΦΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

5.731.196.749

-

55,09

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

1.606.259.496

-

15,44

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

3.065.604.359

ΣΥΝΟΛΟ

10.403.060.604

275

29,47
100,00

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Από το ΦΠΑ τα έσοδα του κράτους για το 2011 ήταν 11.507.867.353,54 €.
Από τα πρόστιμα ήταν 22.927.655,29 €.
Από τις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων ήταν 415.719.137,64 €
Από Κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές κ.λ.π. ήταν 530.109.320,48 €.
Για τον φόρο Μεγάλης ακίνητης περιουσίας παραθέτουμε τα στοιχεία του 2007 καθώς αυτός καταργήθηκε μετά το
2008 και αντικαταστήθηκε από τον ΕΤΑΚ το 2009 τον οποίο παραθέτουμε.

ΦΜΑΠ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύνολο

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝ
ΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

101.359.429,14

99.345.941,88

1.484.414,27

44.112

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

130.747.808,54

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

127.998.517,49

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ (€)

1.778.811,91

ΕΤΑΚ
Συνολική Βεβαίωση Ε.Τ.ΑΚ. - 2009
Κατηγορία Φορολογουμένων

Ποσό

Ποσοστό

Ε.Τ.ΑΚ. Φυσικών Προσώπων

370.041.206,12 €

55,7%

Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων

293.783.887,50 €

44,3%

Σύνολο

663.825.093,62 €

100,00%

Το ΥΠΟΙΚ δεν δίνει στοιχεία για το 2010 και 2011.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΟΥ

149.361

20.047.098.482,00 €

4.338.286.367,00 €

21,64%

8.265

5.695.507.353 €

1.369.613.801 €

24,05%

14.363

7.802.493.249,00 €

1.787.628.628,00 €

22,91%

Α.Ε. (ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΑΧΕ,
ΕΛΔΕ κλπ)

726

2.137.446.692 €

312.606.967 €

14,63%

Α.Ε. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ)

525

733.936.678,00 €

112.188.051,00 €

15,29%

15.265

1.091.448.415 €

243.774.695 €

22,33%

110.217

2.586.266.095,00 €

512.474.225,00 €

19,82%

Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

Α.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Ε.Π.Ε.
Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π.

276

ΠΛΗΘΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝ
ΩΝ

47.557

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Παρακάτω παραθέτω την κλίμακα σύμφωνα με την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα ανάλογα με την
φοροδοτική τους ικανότητα. Η φορολογική κλίμακα περιέχει 26 κλιμάκια εισοδήματος και ξεκινάει από τον
κατώτερο μισθό (8000,00 €) με συντελεστή 5% και φτάνει μέχρι το υψηλότερο εισόδημα (200.000,00 € ) με
συντελεστή 62%. Από το εισόδημα αυτό και πάνω όλα τα παραπάνω εισοδήματα φορολογούνται με 65%. Ο
Πραγματικός όμως συντελεστής μετά την φορολόγηση διαμορφώνεται για το κατώτερο εισόδημα 15.000,00 €
στο 0%, για το Υψηλότερο στο 60,09 και από 63,34% έως και 63,65% για το Υπερβάλλον των εισοδημάτων από
200.000,00 και πάνω, των στοιχείων των ετών 2006 - 2011. Υπάρχει έκπτωση φόρου 1.000,00 € μέχρι τα
15.000,00 (όριο φτώχειας), το οποίο μειώνεται κατά 100,00 €, κάθε 1.000,00 € εισοδήματος πάνω από τα
15.000,00 €. Αυτό διαφυλάσσει το αφορολόγητο για αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται. Η κλίμακα
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για υψηλά έσοδα έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν μέσω των κοινωνικών παροχών να
αναδιανείμουν το εισόδημα σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση.

Κλιμάκιο
Εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Φόρος
Κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος

Σύνολο Φόρου

Ποσοστό
Φόρου

8.000,00 €

5,00%

400,00 €

8.000,00 €

400,00 €

5,00%

2.000,00 €

7,00%

140,00 €

10.000,00 €

540,00 €

5,40%

2.000,00 €

8,00%

160,00 €

12.000,00 €

700,00 €

5,83%

3.000,00 €

10,00%

300,00 €

15.000,00 €

1.000,00 €

6,67%

1.000,00 €

15,00%

150,00 €

16.000,00 €

1.150,00 €

7,19%

1.000,00 €

17,00%

170,00 €

17.000,00 €

1.320,00 €

7,76%

1.000,00 €

19,00%

190,00 €

18.000,00 €

1.510,00 €

8,39%

1.000,00 €

21,00%

210,00 €

19.000,00 €

1.720,00 €

9,05%

1.000,00 €

23,00%

230,00 €

20.000,00 €

1.950,00 €

9,75%

1.000,00 €

25,00%

250,00 €

21.000,00 €

2.200,00 €

10,48%

1.000,00 €

28,00%

280,00 €

22.000,00 €

2.480,00 €

11,27%

1.000,00 €

31,00%

310,00 €

23.000,00 €

2.790,00 €

12,13%

2.000,00 €

35,00%

700,00 €

25.000,00 €

3.490,00 €

13,96%

2.000,00 €

38,00%

760,00 €

27.000,00 €

4.250,00 €

15,74%

2.000,00 €

40,00%

800,00 €

29.000,00 €

5.050,00 €

17,41%

2.000,00 €

42,00%

840,00 €

31.000,00 €

5.890,00 €

19,00%

2.000,00 €

44,00%

880,00 €

33.000,00 €

6.770,00 €

20,52%

2.000,00 €

46,00%

920,00 €

35.000,00 €

7.690,00 €

21,97%

2.000,00 €

48,00%

960,00 €

37.000,00 €

8.650,00 €

23,38%

2.000,00 €

50,00%

1.000,00 €

39.000,00 €

9.650,00 €

24,74%

2.000,00 €

52,00%

1.040,00 €

41.000,00 €

10.690,00 €

26,07%

2.000,00 €

54,00%

1.080,00 €

43.000,00 €

11.770,00 €

27,37%

2.000,00 €

56,00%

1.120,00 €

45.000,00 €

12.890,00 €

28,64%

25.000,00 €

58,00%

14.500,00 €

70.000,00 €

27.390,00 €

39,13%

30.000,00 €

60,00%

18.000,00 €

100.000,00 €

45.390,00 €

45,39%

100.000,00 €

62,00%

62.000,00 €

200.000,00 €

107.390,00 €

53,70%

Υπερβάλλον

65,00%

277

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στους Παρακάτω Πίνακες περιέχονται τα στοιχεία των δεδομένων του ΥΠΟΙΚ για το έτος 2011,
φορολογούμενα με την προτεινόμενη κλίμακα και με την κλίμακα του 2015. Στο τέλος ο τρίτος πίνακας
απεικονίζει τις διαφορές φόρου σε ατομικό εισόδημα.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2011

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΜΑ
2011

Ατομικό
εισόδημα 2011

Φόρος 2015

Ατομικός Φόρος
2015

Ποσοστό
Φόρου
κλίμακας
(2015)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

67.997.144,00 €

441,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

193.781.649,00 €

1.494,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

342.843.804,00 €

2.505,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

151.000

527.926.406,00 €

3.496,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

4000 - 5000

219.516

1.006.146.290,00 €

4.583,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

5000 - 6000

257.232

1.422.439.133,00 €

5.529,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

6000 - 7000

230.069

1.491.507.448,00 €

6.482,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

7000 - 8000

227.960

1.703.632.690,00 €

7.473,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

8000 - 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

8.486,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

9000 - 10000

195.752

1.861.965.323,00 €

9.511,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

10000 - 11000

228.399

2.396.613.037,00 €

10.493,10 €

47.616.968,14 €

208,48 €

1,99%

11000 -12000

221.486

2.546.110.072,00 €

11.495,58 €

95.023.615,84 €

429,03 €

3,73%

12000 - 13000

203.506

2.541.577.782,00 €

12.488,96 €

131.784.512,04 €

647,57 €

5,19%

13000 - 14000

187.760

2.533.683.286,00 €

13.494,27 €

163.114.322,92 €

868,74 €

6,44%

14000 - 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

14.495,36 €

198.674.436,24 €

1.088,98 €

7,51%

15000 - 16000

160.929

2.493.425.741,00 €

15.493,95 €

210.602.763,02 €

1.308,67 €

8,45%

16000 - 17000

150.921

2.489.170.610,00 €

16.493,20 €

230.683.434,20 €

1.528,50 €

9,27%

17000 - 18000

136.749

2.392.563.782,00 €

17.496,02 €

239.191.132,04 €

1.749,13 €

10,00%

18000 - 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

18.491,68 €

243.836.419,72 €

1.968,17 €

10,64%

19000 - 20000

112.332

2.189.697.401,00 €

19.493,09 €

245.836.228,22 €

2.188,48 €

11,23%

20000 - 22000

199.101

4.175.706.792,00 €

20.972,81 €

500.543.394,24 €

2.514,02 €

11,99%

22000 - 24000

169.470

3.892.784.228,00 €

22.970,34 €

517.472.530,16 €

3.053,48 €

13,29%

24000 - 26000

146.301

3.654.377.960,00 €

24.978,49 €

540.621.351,20 €

3.695,27 €

14,79%

26000 - 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

26.977,48 €

580.075.272,80 €

4.532,79 €

16,80%

28000 - 30000

109.241

3.165.108.581,00 €

28.973,63 €

586.794.845,92 €

5.371,56 €

18,54%

30000 - 33000

138.959

4.370.476.652,00 €

31.451,56 €

891.352.178,64 €

6.414,50 €

20,39%

33000 - 36000

116.225

4.006.011.675,00 €

34.467,73 €

892.569.986,00 €

7.679,67 €

22,28%

36000 - 39000

98.653

3.695.149.341,00 €

37.456,03 €

881.556.139,12 €

8.935,93 €

23,86%

39000 - 42000

84.869

3.433.706.474,00 €

40.458,90 €

865.396.321,68 €

10.196,85 €

25,20%

42000 - 45000

72.155

3.135.840.491,00 €

43.459,78 €

833.614.506,22 €

11.553,11 €

26,58%

45000 - 50000

93.870

4.444.905.361,00 €

47.351,71 €

1.237.931.251,62 €

13.187,72 €

27,85%

50000 - 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

52.364,00 €

1.017.160.058,50 €

15.292,88 €

29,20%

55000 - 60000

47.546

2.728.004.203,00 €

57.376,10 €

827.203.565,26 €

17.397,96 €

30,32%

60000 - 65000

34.701

2.164.827.849,00 €

62.385,17 €

676.730.996,58 €

19.501,77 €

31,26%

0-0

426.255

0 - 1000

153.890

1000 - 2000

129.675

2000 - 3000

136.835

3000 - 4000

0,00 €

278

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
65000 -70000

25.729

1.733.541.900,00 €

67.376,96 €

555.703.298,00 €

21.598,32 €

32,06%

70000 - 75000

19.438

1.407.457.133,00 €

72.407,51 €

460.897.395,86 €

23.711,15 €

32,75%

75000 - 80000

15.290

1.183.541.328,00 €

77.406,23 €

394.644.357,76 €

25.810,62 €

33,34%

80000 - 85000

12.023

990.588.015,00 €

82.391,09 €

335.492.866,30 €

27.904,26 €

33,87%

85000 - 90000

9.535

833.272.740,00 €

87.390,95 €

286.090.050,80 €

30.004,20 €

34,33%

90000 - 95000

7.702

711.826.630,00 €

92.421,01 €

247.363.784,60 €

32.116,82 €

34,75%

95000 - 100000

6.408

624.297.701,00 €

97.424,73 €

219.271.434,42 €

34.218,39 €

35,12%

100000 - 110000

9.491

993.613.459,00 €

104.690,07 €

353.727.952,78 €

37.269,83 €

35,60%

110000 - 120000

6.847

786.015.120,00 €

114.797,01 €

284.251.450,40 €

41.514,74 €

36,16%

120000 - 130000

4.764

594.305.880,00 €

124.749,35 €

217.689.669,60 €

45.694,72 €

36,63%

130000 - 140000

3.487

469.656.652,00 €

134.687,88 €

173.892.893,84 €

49.868,91 €

37,03%

140000 - 150000

2.569

371.769.250,00 €

144.713,60 €

138.930.785,00 €

54.079,71 €

37,37%

150000 - 160000

1.958

302.923.298,00 €

154.710,57 €

114.109.185,16 €

58.278,44 €

37,67%

160000 - 170000

1.477

243.411.353,00 €

164.801,19 €

92.336.868,26 €

62.516,50 €

37,93%

170000 - 180000

1.273

222.457.051,00 €

174.750,24 €

84.902.861,42 €

66.695,10 €

38,17%

180000 - 200000

1.767

334.664.790,00 €

189.397,16 €

128.720.311,80 €

72.846,81 €

38,46%

200000 - 220000

1.231

257.690.934,00 €

209.334,63 €

99.982.492,28 €

81.220,55 €

38,80%

220000 - 250000

1.173

274.265.530,00 €

233.815,46 €

107.332.422,60 €

91.502,49 €

39,13%

250000 - 280000

748

197.518.206,00 €

264.061,77 €

77.946.046,52 €

104.205,94 €

39,46%

280000 - 310000

462

135.771.220,00 €

293.877,10 €

53.928.512,40 €

116.728,38 €

39,72%

310000 - 340000

327

105.992.644,00 €

324.136,53 €

42.326.010,48 €

129.437,34 €

39,93%

340000 - 370000

220

77.959.711,00 €

354.362,32 €

31.269.078,62 €

142.132,18 €

40,11%

370000 - 400000

158

60.574.902,00 €

383.385,46 €

24.382.858,84 €

154.321,89 €

40,25%

400000 - 450000

184

77.852.343,00 €

423.110,56 €

31.465.184,06 €

171.006,44 €

40,42%

450000 - 500000

126

59.579.025,00 €

472.849,40 €

24.178.990,50 €

191.896,75 €

40,58%

500000 - 550000

67

35.056.689,00 €

523.234,16 €

14.274.909,38 €

213.058,35 €

40,72%

550000 - 600000

50

28.697.207,00 €

573.944,14 €

11.717.826,94 €

234.356,54 €

40,83%

600000 - 650000

36

22.384.669,00 €

621.796,36 €

9.160.360,98 €

254.454,47 €

40,92%

650000 - 700000

19

12.759.264,00 €

671.540,21 €

5.231.590,88 €

275.346,89 €

41,00%

700000 - 800000

32

23.848.371,00 €

745.261,59 €

9.801.915,82 €

306.309,87 €

41,10%

800000 - 900000

32

26.887.831,00 €

840.244,72 €

11.078.489,02 €

346.202,78 €

41,20%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

1.429.578,35 €

30.279.868,32 €

593.722,91 €

41,53%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

10.980.233,09 €

17.327.767.953,96 €

4.231.345,55 €

17,69%

ΣΥΝΟΛΟ…..

279

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ
ΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2011

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΜΑ
2011

Ατομικό εισόδημα
2011

Προτεινόμενη κλίμακα
φόρος

Προτεινόμενη
κλίμακα Ατομικός
Φόρος

Ποσοστό
Φόρου
Προτεινόμε
νης
κλίμακα

0-0

426.255

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0 - 1000

153.890

67.997.144,00 €

441,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

1000 - 2000

129.675

193.781.649,00 €

1.494,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

2000 - 3000

136.835

342.843.804,00 €

2.505,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

3000 - 4000

151.000

527.926.406,00 €

3.496,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

4000 - 5000

219.516

1.006.146.290,00 €

4.583,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

5000 - 6000

257.232

1.422.439.133,00 €

5.529,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

6000 - 7000

230.069

1.491.507.448,00 €

6.482,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

7000 - 8000

227.960

1.703.632.690,00 €

7.473,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

8000 - 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

8.486,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

9000 - 10000

195.752

1.861.965.323,00 €

9.511,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

10000 - 11000

228.399

2.396.613.037,00 €

10.493,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

11000 -12000

221.486

2.546.110.072,00 €

11.495,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

12000 - 13000

203.506

2.541.577.782,00 €

12.488,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

13000 - 14000

187.760

2.533.683.286,00 €

13.494,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

14000 - 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

14.495,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

15000 - 16000

160.929

2.493.425.741,00 €

15.493,95 €

11.923.611,15 €

74,09 €

0,48%

16000 - 17000

150.921

2.489.170.610,00 €

16.493,20 €

50.384.133,70 €

333,84 €

2,02%

17000 - 18000

136.749

2.392.563.782,00 €

17.496,02 €

83.997.328,58 €

614,24 €

3,51%

18000 - 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

18.491,68 €

113.142.782,46 €

913,25 €

4,94%

19000 - 20000

112.332

2.189.697.401,00 €

19.493,09 €

138.551.402,23 €

1.233,41 €

6,33%

20000 - 22000

199.101

4.175.706.792,00 €

20.972,81 €

337.118.148,00 €

1.693,20 €

8,07%

22000 - 24000

169.470

3.892.784.228,00 €

22.970,34 €

420.422.310,68 €

2.480,81 €

10,80%

24000 - 26000

146.301

3.654.377.960,00 €

24.978,49 €

494.858.926,00 €

3.382,47 €

13,54%

26000 - 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

26.977,48 €

542.790.200,20 €

4.241,44 €

15,72%

28000 - 30000

109.241

3.165.108.581,00 €

28.973,63 €

550.514.882,40 €

5.039,45 €

17,39%

30000 - 33000

138.959

4.370.476.652,00 €

31.451,56 €

846.077.476,88 €

6.088,68 €

19,36%

33000 - 36000

116.225

4.006.011.675,00 €

34.467,73 €

865.313.120,50 €

7.445,15 €

21,60%

36000 - 39000

98.653

3.695.149.341,00 €

37.456,03 €

874.942.853,68 €

8.868,89 €

23,68%

39000 - 42000

84.869

3.433.706.474,00 €

40.458,90 €

883.369.896,48 €

10.408,63 €

25,73%

42000 - 45000

72.155

3.135.840.491,00 €

43.459,78 €

867.842.624,96 €

12.027,48 €

27,67%

45000 - 50000

93.870

4.444.905.361,00 €

47.351,71 €

1.338.022.409,38 €

14.253,99 €

30,10%

50000 - 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

52.364,00 €

1.141.420.446,50 €

17.161,12 €

32,77%

55000 - 60000

47.546

2.728.004.203,00 €

57.376,10 €

954.159.777,74 €

20.068,14 €

34,98%

60000 - 65000

34.701

2.164.827.849,00 €

62.385,17 €

797.199.942,42 €

22.973,40 €

36,83%

65000 -70000

25.729

1.733.541.900,00 €

67.376,96 €

665.574.212,00 €

25.868,64 €

38,39%

70000 - 75000

19.438

1.407.457.133,00 €

72.407,51 €

560.485.099,80 €

28.834,50 €

39,82%

75000 - 80000

15.290

1.183.541.328,00 €

77.406,23 €

486.737.896,80 €

31.833,74 €

41,13%

80000 - 85000

12.023

990.588.015,00 €

82.391,09 €

418.696.779,00 €

34.824,65 €

42,27%

280

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
85000 - 90000

9.535

833.272.740,00 €

87.390,95 €

360.657.294,00 €

37.824,57 €

43,28%

90000 - 95000

7.702

711.826.630,00 €

92.421,01 €

314.569.758,00 €

40.842,61 €

44,19%

95000 - 100000

6.408

624.297.701,00 €

97.424,73 €

280.957.740,60 €

43.844,84 €

45,00%

100000 - 110000

9.491

993.613.459,00 €

104.690,07 €

458.394.834,58 €

48.297,84 €

46,13%

110000 - 120000

6.847

786.015.120,00 €

114.797,01 €

373.600.704,40 €

54.564,15 €

47,53%

120000 - 130000

4.764

594.305.880,00 €

124.749,35 €

289.339.605,60 €

60.734,59 €

48,69%

130000 - 140000

3.487

469.656.652,00 €

134.687,88 €

233.268.054,24 €

66.896,49 €

49,67%

140000 - 150000

2.569

371.769.250,00 €

144.713,60 €

187.825.845,00 €

73.112,43 €

50,52%

150000 - 160000

1.958

302.923.298,00 €

154.710,57 €

155.290.064,76 €

79.310,55 €

51,26%

160000 - 170000

1.477

243.411.353,00 €

164.801,19 €

126.382.068,86 €

85.566,74 €

51,92%

170000 - 180000

1.273

222.457.051,00 €

174.750,24 €

116.778.841,62 €

91.735,15 €

52,50%

180000 - 200000

1.767

334.664.790,00 €

189.397,16 €

178.142.299,80 €

100.816,24 €

53,23%

200000 - 220000

1.231

257.690.934,00 €

209.334,63 €

139.666.197,10 €

113.457,51 €

54,20%

220000 - 250000

1.173

274.265.530,00 €

233.815,46 €

151.751.064,50 €

129.370,05 €

55,33%

250000 - 280000

748

197.518.206,00 €

264.061,77 €

111.474.553,90 €

149.030,15 €

56,44%

280000 - 310000

462

135.771.220,00 €

293.877,10 €

77.805.473,00 €

168.410,11 €

57,31%

310000 - 340000

327

105.992.644,00 €

324.136,53 €

61.501.748,60 €

188.078,74 €

58,02%

340000 - 370000

220

77.959.711,00 €

354.362,32 €

45.699.612,15 €

207.725,51 €

58,62%

370000 - 400000

158

60.574.902,00 €

383.385,46 €

35.801.306,30 €

226.590,55 €

59,10%

400000 - 450000

184

77.852.343,00 €

423.110,56 €

46.443.782,95 €

252.411,86 €

59,66%

450000 - 500000

126

59.579.025,00 €

472.849,40 €

35.877.506,25 €

284.742,11 €

60,22%

500000 - 550000

67

35.056.689,00 €

523.234,16 €

21.271.977,85 €

317.492,21 €

60,68%

550000 - 600000

50

28.697.207,00 €

573.944,14 €

17.522.684,55 €

350.453,69 €

61,06%

600000 - 650000

36

22.384.669,00 €

621.796,36 €

13.736.074,85 €

381.557,63 €

61,36%

650000 - 700000

19

12.759.264,00 €

671.540,21 €

7.863.931,60 €

413.891,14 €

61,63%

700000 - 800000

32

23.848.371,00 €

745.261,59 €

14.777.921,15 €

461.810,04 €

61,97%

800000 - 900000

32

26.887.831,00 €

840.244,72 €

16.753.570,15 €

523.549,07 €

62,31%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

1.429.578,35 €

46.237.412,40 €

906.615,93 €

63,42%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

10.980.233,09 €

17.362.938.190,30 €

6.119.395,75 €

17,73%

ΣΥΝΟΛΟ…..

Ατομικό
εισόδημα 2011

Προτεινόμενη
κλίμακα φόρος

Προτεινόμενη
κλίμακα
Ατομικός Φόρος

Ποσοστό
Φόρου
Προτεινό
μενης
κλίμακα

Φόρος 2015

Ατομικός Φόρος
2015

Ποσοστό
Φόρου
κλίμακας
(2015)

Διαφορά στον
Ατομικό φόρο
(Προτεινόμενη
κλίμακα Φόρος 2015)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

441,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

1.494,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

2.505,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

3.496,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

4.583,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

5.529,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

6.482,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

7.473,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

8.486,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

9.511,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

281

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
10.493,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

47.616.968,14 €

208,48 €

1,99%

-208,48 €

11.495,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

95.023.615,84 €

429,03 €

3,73%

-429,03 €

12.488,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

131.784.512,04 €

647,57 €

5,19%

-647,57 €

13.494,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

163.114.322,92 €

868,74 €

6,44%

-868,74 €

14.495,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

198.674.436,24 €

1.088,98 €

7,51%

-1.088,98 €

15.493,95 €

11.923.611,15 €

74,09 €

0,48%

210.602.763,02 €

1.308,67 €

8,45%

-1.234,58 €

16.493,20 €

50.384.133,70 €

333,84 €

2,02%

230.683.434,20 €

1.528,50 €

9,27%

-1.194,66 €

17.496,02 €

83.997.328,58 €

614,24 €

3,51%

239.191.132,04 €

1.749,13 €

10,00%

-1.134,88 €

18.491,68 €

113.142.782,46 €

913,25 €

4,94%

243.836.419,72 €

1.968,17 €

10,64%

-1.054,92 €

19.493,09 €

138.551.402,23 €

1.233,41 €

6,33%

245.836.228,22 €

2.188,48 €

11,23%

-955,07 €

20.972,81 €

337.118.148,00 €

1.693,20 €

8,07%

500.543.394,24 €

2.514,02 €

11,99%

-820,82 €

22.970,34 €

420.422.310,68 €

2.480,81 €

10,80%

517.472.530,16 €

3.053,48 €

13,29%

-572,67 €

24.978,49 €

494.858.926,00 €

3.382,47 €

13,54%

540.621.351,20 €

3.695,27 €

14,79%

-312,80 €

26.977,48 €

542.790.200,20 €

4.241,44 €

15,72%

580.075.272,80 €

4.532,79 €

16,80%

-291,35 €

28.973,63 €

550.514.882,40 €

5.039,45 €

17,39%

586.794.845,92 €

5.371,56 €

18,54%

-332,11 €

31.451,56 €

846.077.476,88 €

6.088,68 €

19,36%

891.352.178,64 €

6.414,50 €

20,39%

-325,81 €

34.467,73 €

865.313.120,50 €

7.445,15 €

21,60%

892.569.986,00 €

7.679,67 €

22,28%

-234,52 €

37.456,03 €

874.942.853,68 €

8.868,89 €

23,68%

881.556.139,12 €

8.935,93 €

23,86%

-67,04 €

40.458,90 €

883.369.896,48 €

10.408,63 €

25,73%

865.396.321,68 €

10.196,85 €

25,20%

211,78 €

43.459,78 €

867.842.624,96 €

12.027,48 €

27,67%

833.614.506,22 €

11.553,11 €

26,58%

474,37 €

47.351,71 €

1.338.022.409,38 €

14.253,99 €

30,10%

1.237.931.251,62 €

13.187,72 €

27,85%

1.066,27 €

52.364,00 €

1.141.420.446,50 €

17.161,12 €

32,77%

1.017.160.058,50 €

15.292,88 €

29,20%

1.868,24 €

57.376,10 €

954.159.777,74 €

20.068,14 €

34,98%

827.203.565,26 €

17.397,96 €

30,32%

2.670,18 €

62.385,17 €

797.199.942,42 €

22.973,40 €

36,83%

676.730.996,58 €

19.501,77 €

31,26%

3.471,63 €

67.376,96 €

665.574.212,00 €

25.868,64 €

38,39%

555.703.298,00 €

21.598,32 €

32,06%

4.270,31 €

72.407,51 €

560.485.099,80 €

28.834,50 €

39,82%

460.897.395,86 €

23.711,15 €

32,75%

5.123,35 €

77.406,23 €

486.737.896,80 €

31.833,74 €

41,13%

394.644.357,76 €

25.810,62 €

33,34%

6.023,12 €

82.391,09 €

418.696.779,00 €

34.824,65 €

42,27%

335.492.866,30 €

27.904,26 €

33,87%

6.920,40 €

87.390,95 €

360.657.294,00 €

37.824,57 €

43,28%

286.090.050,80 €

30.004,20 €

34,33%

7.820,37 €

92.421,01 €

314.569.758,00 €

40.842,61 €

44,19%

247.363.784,60 €

32.116,82 €

34,75%

8.725,78 €

97.424,73 €

280.957.740,60 €

43.844,84 €

45,00%

219.271.434,42 €

34.218,39 €

35,12%

9.626,45 €

104.690,07 €

458.394.834,58 €

48.297,84 €

46,13%

353.727.952,78 €

37.269,83 €

35,60%

11.028,01 €

114.797,01 €

373.600.704,40 €

54.564,15 €

47,53%

284.251.450,40 €

41.514,74 €

36,16%

13.049,40 €

124.749,35 €

289.339.605,60 €

60.734,59 €

48,69%

217.689.669,60 €

45.694,72 €

36,63%

15.039,87 €

134.687,88 €

233.268.054,24 €

66.896,49 €

49,67%

173.892.893,84 €

49.868,91 €

37,03%

17.027,58 €

144.713,60 €

187.825.845,00 €

73.112,43 €

50,52%

138.930.785,00 €

54.079,71 €

37,37%

19.032,72 €

154.710,57 €

155.290.064,76 €

79.310,55 €

51,26%

114.109.185,16 €

58.278,44 €

37,67%

21.032,11 €

164.801,19 €

126.382.068,86 €

85.566,74 €

51,92%

92.336.868,26 €

62.516,50 €

37,93%

23.050,24 €

174.750,24 €

116.778.841,62 €

91.735,15 €

52,50%

84.902.861,42 €

66.695,10 €

38,17%

25.040,05 €

189.397,16 €

178.142.299,80 €

100.816,24 €

53,23%

128.720.311,80 €

72.846,81 €

38,46%

27.969,43 €

209.334,63 €

139.666.197,10 €

113.457,51 €

54,20%

99.982.492,28 €

81.220,55 €

38,80%

32.236,97 €

233.815,46 €

151.751.064,50 €

129.370,05 €

55,33%

107.332.422,60 €

91.502,49 €

39,13%

37.867,55 €

264.061,77 €

111.474.553,90 €

149.030,15 €

56,44%

77.946.046,52 €

104.205,94 €

39,46%

44.824,21 €

293.877,10 €

77.805.473,00 €

168.410,11 €

57,31%

53.928.512,40 €

116.728,38 €

39,72%

51.681,73 €

324.136,53 €

61.501.748,60 €

188.078,74 €

58,02%

42.326.010,48 €

129.437,34 €

39,93%

58.641,40 €

354.362,32 €

45.699.612,15 €

207.725,51 €

58,62%

31.269.078,62 €

142.132,18 €

40,11%

65.593,33 €

383.385,46 €

35.801.306,30 €

226.590,55 €

59,10%

24.382.858,84 €

154.321,89 €

40,25%

72.268,65 €

282

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
423.110,56 €

46.443.782,95 €

252.411,86 €

59,66%

31.465.184,06 €

171.006,44 €

40,42%

81.405,43 €

472.849,40 €

35.877.506,25 €

284.742,11 €

60,22%

24.178.990,50 €

191.896,75 €

40,58%

92.845,36 €

523.234,16 €

21.271.977,85 €

317.492,21 €

60,68%

14.274.909,38 €

213.058,35 €

40,72%

104.433,86 €

573.944,14 €

17.522.684,55 €

350.453,69 €

61,06%

11.717.826,94 €

234.356,54 €

40,83%

116.097,15 €

621.796,36 €

13.736.074,85 €

381.557,63 €

61,36%

9.160.360,98 €

254.454,47 €

40,92%

127.103,16 €

671.540,21 €

7.863.931,60 €

413.891,14 €

61,63%

5.231.590,88 €

275.346,89 €

41,00%

138.544,25 €

745.261,59 €

14.777.921,15 €

461.810,04 €

61,97%

9.801.915,82 €

306.309,87 €

41,10%

155.500,17 €

840.244,72 €

62,31%

11.078.489,02 €

346.202,78 €

41,20%

177.346,29 €

41,53%

312.893,02 €

17,69%

1.888.050,20 €

16.753.570,15 €

523.549,07 €

1.429.578,35 €

46.237.412,40 €

906.615,93 €

63,42%

30.279.868,32 €

593.722,91 €

10.980.233,09 €

17.362.938.190,30 €

6.119.395,75 €

17,73%

17.327.767.953,96 €

4.231.345,55 €

Από τους Πίνακες αυτούς φαίνεται η φορολογική ελάφρυνση των εισοδημάτων μέχρι και το εισόδημα των
37.456,03 €. Ενώ για τα εισοδήματα μέχρι και 15.000,00 € δεν προκύπτει καθόλου φόρος. Τα συνολικά
φορολογικά έσοδα είναι πολύ περισσότερα από όλες τις κλίμακες των στοιχείων του ΥΠΟΙΚ ακόμα και από την
κλίμακα του 2015 με 35.170.236,34 € περισσότερα, παρά την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων από 9.500
μέχρι και τα 37.456,03 €, που δίνουν 1.867.312.354,00 € περισσότερο φόρο με την κλίμακα του 2015. Αντίθετα
τα εισοδήματα με πάνω από 37.456,03 €, πληρώνουν 1.902.482.590,34 €, περισσότερο φόρο με την
προτεινόμενη κλίμακα. Η κατηγορία μέχρι τα 37.456,03 € αριθμεί 5.146.739 φορολογούμενους και η
κατηγορία πάνω από αυτό το ποσό αριθμεί 534.327 φορολογούμενους
Παρακάτω δίνεται πίνακας με την διαφορά στα έσοδα με όλες τις κλίμακες που έχουμε δοκιμάσει
συμπεριλαμβανομένης και του 1975.

Συγκεντρωτικός Πίνακας με την Διαφορά της προτεινόμενης κλίμακας και όλων
των άλλων. (2003 -2015 και 1975) - Στοιχεία 2011
Κλίμακα φορολογίας &
Στοιχεία

φόρος της
Κλίμακας

φόρος της
προτεινόμενης
κλίμακας

Διαφορά φόρου με
προτεινόμενη
κλίμακα

Κλίμακα φορολογίας 1975

15.197.630.076,92 €

17.362.938.190,30 €

-2.165.308.113,38 €

Κλίμακα φορολογίας 2003

16.303.653.382,30 €

17.362.938.190,30 €

-1.059.284.808,00 €

Κλίμακα φορολογίας 2006

16.097.020.195,00 €

17.362.938.190,30 €

-1.265.917.995,30 €

Κλίμακα φορολογίας 2007

14.159.594.541,03 €

17.362.938.190,30 €

-3.203.343.649,27 €

Κλίμακα φορολογίας 2008

13.378.568.170,89 €

17.362.938.190,30 €

-3.984.370.019,41 €

Κλίμακα φορολογίας 2009

12.597.541.800,75 €

17.362.938.190,30 €

-4.765.396.389,55 €

Κλίμακα φορολογίας 2010

12.431.589.343,69 €

17.362.938.190,30 €

-4.931.348.846,61 €

Κλίμακα φορολογίας 2011

14.981.753.166,45 €

17.362.938.190,30 €

-2.381.185.023,85 €

Κλίμακα φορολογίας 2015

17.327.767.953,96 €

17.362.938.190,30 €

-35.170.236,34 €

Σύνολο διαφοράς =

-23.791.325.081,71 €

Το όφελος από την φορολόγηση με την προτεινόμενη κλίμακα είναι κατά μέσο όρο 2.643.480.564,63 €

283

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Στους Παρακάτω Πίνακες που περιέχονται τα στοιχεία των δεδομένων του ΥΠΟΙΚ για τα έτη 2006 - 2011
φορολογούμενα με την προτεινόμενη κλίμακα και με τις αντίστοιχες των ετών. Στο τέλος οι πίνακες
απεικονίζουν τις διαφορές φόρου ανάμεσα σ την κάθε κλίμακα των ετών 2003 – 2015, με την προτεινόμενη
κλίμακα. Τα στοιχεία είναι τα αντίστοιχα του κάθε έτους και για την προτεινόμενη κλίμακα.

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2006- Φορολόγηση με προτεινόμενη για έτος 2006

Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

1.495,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

484.144.231,00 €

2.563,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

792.125.871,00 €

3.491,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

212.197

951.114.386,00 €

4.482,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

199.894

1.095.478.008,00 €

5.480,29 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

235.274

1.524.323.069,00 €

6.478,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

331.071

2.494.362.757,00 €

7.534,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

341.654

2.898.841.185,00 €

8.484,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

9000 - 10000

268.656

2.547.660.636,00 €

9.482,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

260.704

2.735.295.000,00 €

10.491,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

224.803

2.580.029.847,00 €

11.476,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

184.647

2.305.186.053,00 €

12.484,29 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

170.870

2.302.770.847,00 €

13.476,74 €

0,00 €

71,51 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

151.964

2.202.156.326,00 €

14.491,30 €

0,00 €

223,70 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

147.129

2.279.729.062,00 €

15.494,76 €

10.919.109,30 €

374,21 €

0,48%

0,13%

16000 - 17000

131.465

2.166.233.371,00 €

16.477,64 €

43.541.123,07 €

521,65 €

2,01%

0,50%

17000 - 18000

117.427

2.054.070.542,00 €

17.492,32 €

72.046.232,98 €

673,85 €

3,51%

0,83%

18000 - 19000

108.146

1.999.830.620,00 €

18.491,95 €

98.770.810,20 €

823,79 €

4,94%

1,14%

19000 - 20000

98.132

1.912.961.734,00 €

19.493,76 €

121.052.198,82 €

974,06 €

6,33%

1,40%

20000 - 22000

173.777

3.642.847.490,00 €

20.962,77 €

293.803.522,50 €

1.194,42 €

8,07%

3,40%

22000 - 24000

144.962

3.330.452.585,00 €

22.974,66 €

359.816.621,35 €

1.496,20 €

10,80%

4,16%

24000 - 26000

119.993

2.996.203.630,00 €

24.969,82 €

405.508.790,50 €

3.590,95 €

13,53%

4,69%

26000 - 28000

98.696

2.662.130.526,00 €

26.973,03 €

418.446.639,88 €

4.191,91 €

15,72%

4,84%

28000 - 30000

83.448

2.417.867.420,00 €

28.974,54 €

420.562.568,00 €

4.792,36 €

17,39%

4,86%

30000 - 33000

106.713

3.355.866.517,00 €

31.447,59 €

649.555.517,48 €

5.534,28 €

19,36%

7,51%

33000 - 36000

87.408

3.012.072.961,00 €

34.459,92 €

650.452.282,06 €

6.437,98 €

21,59%

7,52%

36000 - 39000

75.623

2.833.026.805,00 €

37.462,50 €

670.927.336,40 €

7.338,75 €

23,68%

7,76%

39000 - 42000

64.532

2.610.628.571,00 €

40.454,79 €

671.551.696,92 €

8.236,44 €

25,72%

7,77%

42000 - 45000

53.395

2.319.418.440,00 €

43.438,87 €

641.581.876,40 €

9.131,66 €

27,66%

7,42%

45000 - 50000

65.174

3.084.148.828,00 €

47.321,77 €

927.857.780,24 €

10.296,53 €

30,08%

10,73%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2006

0-0

322.370

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 - 1000

165.179

73.346.585,00 €

444,04 €

1000 - 2000

151.681

226.871.101,00 €

2000 - 3000

188.863

3000 - 4000

226.842

4000 - 5000

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2006

Ατομικό εισόδημα
2006

284

2006 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2006

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
50000 - 55000

42.632

2.231.028.761,00 €

52.332,26 €

730.827.961,38 €

11.799,68 €

32,76%

8,45%

55000 - 60000

28.892

1.657.072.464,00 €

57.354,02 €

579.438.709,12 €

13.306,21 €

34,97%

6,70%

60000 - 65000

20.462

1.276.232.918,00 €

62.370,88 €

469.912.072,44 €

14.811,26 €

36,82%

5,43%

65000 -70000

15.060

1.014.504.891,00 €

67.364,20 €

389.470.236,78 €

16.309,26 €

38,39%

4,50%

70000 - 75000

11.177

809.124.308,00 €

72.391,90 €

322.178.614,80 €

17.817,57 €

39,82%

3,73%

75000 - 80000

8.455

654.283.557,00 €

77.384,22 €

269.042.584,20 €

19.315,27 €

41,12%

3,11%

80000 - 85000

6.775

558.174.995,00 €

82.387,45 €

235.922.247,00 €

20.816,24 €

42,27%

2,73%

85000 - 90000

5.254

459.249.527,00 €

87.409,50 €

198.788.776,20 €

22.322,85 €

43,29%

2,30%

90000 - 95000

4.251

392.949.169,00 €

92.436,88 €

173.662.391,40 €

23.831,06 €

44,19%

2,01%

95000 - 100000

3.485

339.450.811,00 €

97.403,39 €

152.754.636,60 €

25.321,02 €

45,00%

1,77%

100000 - 110000

5.168

541.065.333,00 €

104.695,30 €

249.620.026,46 €

27.508,59 €

46,13%

2,89%

110000 - 120000

3.583

411.357.712,00 €

114.808,18 €

195.528.151,44 €

30.542,45 €

47,53%

2,26%

120000 - 130000

2.564

319.627.167,00 €

124.659,58 €

155.580.803,54 €

33.497,87 €

48,68%

1,80%

130000 - 140000

1.963

264.337.107,00 €

134.659,76 €

131.283.576,34 €

36.497,93 €

49,67%

1,52%

140000 - 150000

1.459

211.193.827,00 €

144.752,45 €

106.706.182,74 €

39.525,74 €

50,53%

1,23%

150000 - 160000

1.095

169.539.105,00 €

154.830,23 €

86.926.295,10 €

42.549,07 €

51,27%

1,01%

160000 - 170000

841

138.567.786,00 €

164.765,50 €

71.943.017,32 €

45.529,65 €

51,92%

0,83%

170000 - 180000

657

114.955.436,00 €

174.970,22 €

60.359.600,32 €

48.591,07 €

52,51%

0,70%

180000 - 200000

977

185.328.532,00 €

189.691,44 €

98.675.719,84 €

53.007,43 €

53,24%

1,14%

200000 - 220000

699

145.931.177,00 €

208.771,35 €

79.050.875,05 €

58.731,41 €

54,17%

0,91%

220000 - 250000

719

168.006.213,00 €

233.666,50 €

92.947.448,45 €

66.199,95 €

55,32%

1,07%

250000 - 280000

386

101.922.704,00 €

264.048,46 €

57.522.297,60 €

75.314,54 €

56,44%

0,67%

280000 - 310000

300

88.166.433,00 €

293.888,11 €

50.525.181,45 €

84.266,43 €

57,31%

0,58%

310000 - 340000

184

59.867.066,00 €

325.364,49 €

34.753.352,90 €

93.709,35 €

58,05%

0,40%

340000 - 370000

137

48.620.154,00 €

354.891,64 €

28.505.530,10 €

102.567,49 €

58,63%

0,33%

370000 - 400000

96

37.018.491,00 €

385.609,28 €

21.891.459,15 €

111.782,78 €

59,14%

0,25%

400000 - 450000

104

44.167.396,00 €

424.686,50 €

26.357.367,40 €

123.505,95 €

59,68%

0,30%

450000 - 500000

64

30.409.541,00 €

475.149,08 €

18.319.161,65 €

138.644,72 €

60,24%

0,21%

500000 - 550000

48

25.297.078,00 €

527.022,46 €

15.357.820,70 €

154.206,74 €

60,71%

0,18%

550000 - 600000

41

23.507.165,00 €

573.345,49 €

14.352.647,25 €

168.103,65 €

61,06%

0,17%

600000 - 650000

26

16.309.730,00 €

627.297,31 €

10.013.464,50 €

184.289,19 €

61,40%

0,12%

650000 - 700000

17

11.466.899,00 €

674.523,47 €

7.069.114,35 €

198.457,04 €

61,65%

0,08%

700000 - 800000

25

18.681.859,00 €

747.274,36 €

11.577.958,35 €

220.282,31 €

61,97%

0,13%

800000 - 900000

20

16.845.708,00 €

842.285,40 €

10.497.510,20 €

248.785,62 €

62,32%

0,12%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

1.678.542,02 €

52.353.673,35 €

499.662,61 €

63,65%

0,61%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.480.354

80.557.704.583,00 €

11.252.283,67 €

11.666.110.571,57 €

3.137.314,25 €

14,48%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2007- Φορολόγηση με προτεινόμενη κλίμακα για έτος 2007
Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

#ΔΙΑΙΡ/0!

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

1.496,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

2.499,43 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

3.448,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2007

0-0

315.365

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 - 1000

156.576

69.388.362,00 €

443,16 €

1000 - 2000

142.521

213.344.978,00 €

2000 - 3000

149.619

373.961.542,00 €

3000 - 4000

225.349

777.065.386,00 €

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2007

Ατομικό εισόδημα
2007

285

2007 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2007

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
4000 - 5000

207.411

929.436.172,00 €

4.481,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

183.463

1.005.574.121,00 €

5.481,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

216.016

1.402.778.697,00 €

6.493,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

263.143

1.982.344.491,00 €

7.533,34 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

357.941

3.041.814.081,00 €

8.498,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

9000 - 10000

285.360

2.702.779.694,00 €

9.471,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

264.596

2.776.442.134,00 €

10.493,14 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

241.548

2.771.990.215,00 €

11.475,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

206.200

2.573.133.127,00 €

12.478,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

177.029

2.386.056.476,00 €

13.478,34 €

0,00 €

71,75 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

159.296

2.307.765.323,00 €

14.487,28 €

0,00 €

223,09 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

147.188

2.280.682.654,00 €

15.495,03 €

10.929.398,10 €

374,25 €

0,48%

0,11%

16000 - 17000

140.772

2.319.615.437,00 €

16.477,82 €

46.627.784,29 €

521,67 €

2,01%

0,48%

17000 - 18000

120.619

2.109.639.498,00 €

17.490,11 €

73.954.014,62 €

673,52 €

3,51%

0,76%

18000 - 19000

110.322

2.040.076.211,00 €

18.492,02 €

100.759.664,31 €

823,80 €

4,94%

1,04%

19000 - 20000

103.258

2.012.809.471,00 €

19.493,01 €

127.357.678,33 €

973,95 €

6,33%

1,31%

20000 - 22000

183.498

3.848.293.238,00 €

20.971,85 €

310.655.409,50 €

1.195,78 €

8,07%

3,21%

22000 - 24000

152.128

3.494.558.515,00 €

22.971,17 €

377.439.219,65 €

1.495,68 €

10,80%

3,90%

24000 - 26000

131.244

3.276.574.424,00 €

24.965,52 €

443.333.208,40 €

3.589,66 €

13,53%

4,58%

26000 - 28000

107.774

2.906.854.709,00 €

26.971,76 €

456.883.049,42 €

4.191,53 €

15,72%

4,72%

28000 - 30000

90.875

2.632.707.961,00 €

28.970,65 €

457.851.934,40 €

4.791,20 €

17,39%

4,73%

30000 - 33000

114.251

3.593.374.022,00 €

31.451,58 €

695.639.319,68 €

5.535,47 €

19,36%

7,18%

33000 - 36000

95.637

3.294.722.289,00 €

34.450,29 €

711.265.082,94 €

6.435,09 €

21,59%

7,34%

36000 - 39000

80.833

3.028.286.832,00 €

37.463,50 €

717.189.049,36 €

7.339,05 €

23,68%

7,40%

39000 - 42000

69.671

2.818.908.799,00 €

40.460,29 €

725.229.845,48 €

8.238,09 €

25,73%

7,48%

42000 - 45000

59.536

2.587.287.127,00 €

43.457,52 €

715.992.631,12 €

9.137,26 €

27,67%

7,39%

45000 - 50000

74.444

3.523.870.562,00 €

47.335,86 €

1.060.439.685,96 €

10.300,76 €

30,09%

10,94%

50000 - 55000

49.384

2.584.510.036,00 €

52.334,97 €

846.653.180,88 €

11.800,49 €

32,76%

8,74%

55000 - 60000

33.514

1.922.402.378,00 €

57.361,17 €

672.273.439,24 €

13.308,35 €

34,97%

6,94%

60000 - 65000

24.141

1.506.106.551,00 €

62.387,91 €

554.639.189,58 €

14.816,37 €

36,83%

5,72%

65000 -70000

17.800

1.199.364.008,00 €

67.380,00 €

460.493.124,64 €

16.314,00 €

38,39%

4,75%

70000 - 75000

13.141

951.096.249,00 €

72.376,25 €

378.667.739,40 €

17.812,87 €

39,81%

3,91%

75000 - 80000

10.118

783.111.014,00 €

77.397,81 €

322.042.628,40 €

19.319,34 €

41,12%

3,32%

80000 - 85000

7.824

644.780.230,00 €

82.410,56 €

272.559.498,00 €

20.823,17 €

42,27%

2,81%

85000 - 90000

6.317

552.024.713,00 €

87.387,16 €

238.923.457,80 €

22.316,15 €

43,28%

2,47%

90000 - 95000

5.108

472.155.298,00 €

92.434,47 €

208.665.298,80 €

23.830,34 €

44,19%

2,15%

95000 - 100000

4.197

408.900.593,00 €

97.426,87 €

184.022.185,80 €

25.328,06 €

45,00%

1,90%

100000 - 110000

6.177

646.628.924,00 €

104.683,33 €

298.309.962,88 €

27.505,00 €

46,13%

3,08%

110000 - 120000

4.226

484.712.461,00 €

114.697,70 €

230.327.865,82 €

30.509,31 €

47,52%

2,38%

120000 - 130000

3.073

383.471.983,00 €

124.787,50 €

186.710.099,46 €

33.536,25 €

48,69%

1,93%

130000 - 140000

2.308

310.981.867,00 €

134.740,84 €

154.472.877,54 €

36.522,25 €

49,67%

1,59%

140000 - 150000

1.795

260.038.892,00 €

144.868,46 €

131.409.163,04 €

39.560,54 €

50,53%

1,36%

150000 - 160000

1.382

213.875.961,00 €

154.758,29 €

109.648.075,82 €

42.527,49 €

51,27%

1,13%

160000 - 170000

1.046

172.417.757,00 €

164.835,33 €

89.524.949,34 €

45.550,60 €

51,92%

0,92%

170000 - 180000

817

142.925.595,00 €

174.939,53 €

75.043.498,90 €

48.581,86 €

52,51%

0,77%

180000 - 200000

1.223

231.930.267,00 €

189.640,45 €

123.482.735,54 €

52.992,13 €

53,24%

1,27%

200000 - 220000

819

171.274.448,00 €

209.126,31 €

92.810.801,20 €

58.837,89 €

54,19%

0,96%

220000 - 250000

772

180.938.750,00 €

234.376,62 €

100.155.267,50 €

66.412,99 €

55,35%

1,03%

286

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
250000 - 280000

471

123.841.619,00 €

262.933,37 €

69.847.742,35 €

74.980,01 €

56,40%

0,72%

280000 - 310000

309

90.761.845,00 €

293.727,65 €

52.008.709,25 €

84.218,30 €

57,30%

0,54%

310000 - 340000

240

77.724.775,00 €

323.853,23 €

45.094.703,75 €

93.255,97 €

58,02%

0,47%

340000 - 370000

152

53.814.697,00 €

354.044,06 €

31.542.833,05 €

102.313,22 €

58,61%

0,33%

370000 - 400000

123

47.366.648,00 €

385.094,70 €

28.007.291,20 €

111.628,41 €

59,13%

0,29%

400000 - 450000

126

53.313.792,00 €

423.125,33 €

31.805.104,80 €

123.037,60 €

59,66%

0,33%

450000 - 500000

94

44.526.415,00 €

473.685,27 €

26.816.829,75 €

138.205,58 €

60,23%

0,28%

500000 - 550000

46

24.094.062,00 €

523.783,96 €

14.621.080,30 €

153.235,19 €

60,68%

0,15%

550000 - 600000

42

24.116.356,00 €

574.198,95 €

14.726.011,40 €

168.359,69 €

61,06%

0,15%

600000 - 650000

31

19.315.632,00 €

623.084,90 €

11.854.250,80 €

183.025,47 €

61,37%

0,12%

650000 - 700000

20

13.518.273,00 €

675.913,65 €

8.334.677,45 €

198.874,10 €

61,65%

0,09%

700000 - 800000

30

22.248.379,00 €

741.612,63 €

13.783.146,35 €

218.583,79 €

61,95%

0,14%

800000 - 900000

19

16.188.581,00 €

852.030,58 €

10.092.987,65 €

251.709,17 €

62,35%

0,10%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59

89.174.552,00 €

1.511.433,08 €

56.629.468,80 €

449.529,93 €

63,50%

0,58%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.530.427

86.005.790.149,00 €

11.078.051,16 €

13.177.546.852,04 €

3.085.073,48 €

15,32%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2008 - Φορολόγηση με προτεινόμενη κλίμακα για έτος 2008
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2008

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2008

Ατομικό εισόδημα
2008

2008 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2008

Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0-0

319.174

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

0 - 1000

150.225

65.711.082,00 €

437,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

1000 - 2000

128.637

192.081.699,00 €

1.493,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

2000 - 3000

136.186

340.789.164,00 €

2.502,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

3000 - 4000

180.744

642.720.179,00 €

3.555,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

4000 - 5000

201.600

905.037.194,00 €

4.489,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

185.568

1.016.224.027,00 €

5.476,29 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

174.117

1.129.800.892,00 €

6.488,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

212.066

1.588.625.788,00 €

7.491,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

320.149

2.728.333.284,00 €

8.522,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

9000 - 10000

320.420

3.043.290.103,00 €

9.497,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

271.825

2.848.537.126,00 €

10.479,31 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

251.968

2.897.255.238,00 €

11.498,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

226.786

2.829.067.259,00 €

12.474,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

191.749

2.585.238.899,00 €

13.482,41 €

0,00 €

72,36 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

169.309

2.452.944.020,00 €

14.487,97 €

0,00 €

223,20 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

152.481

2.362.542.119,00 €

15.494,01 €

11.299.067,85 €

374,10 €

0,48%

0,10%

16000 - 17000

147.331

2.429.036.537,00 €

16.486,93 €

49.028.641,29 €

523,04 €

2,02%

0,44%

17000 - 18000

130.740

2.286.976.626,00 €

17.492,55 €

80.220.158,94 €

673,88 €

3,51%

0,72%

18000 - 19000

117.395

2.170.707.607,00 €

18.490,63 €

107.185.447,47 €

823,59 €

4,94%

0,96%

19000 - 20000

106.413

2.074.260.797,00 €

19.492,55 €

131.237.733,31 €

973,88 €

6,33%

1,18%

20000 - 22000

191.713

4.021.421.543,00 €

20.976,26 €

324.774.235,75 €

1.196,44 €

8,08%

2,91%

22000 - 24000

163.769

3.761.807.310,00 €

22.970,20 €

406.272.106,10 €

1.495,53 €

10,80%

3,64%

24000 - 26000

139.265

3.477.745.825,00 €

24.972,15 €

470.750.638,75 €

3.591,64 €

13,54%

4,22%

26000 - 28000

118.947

3.207.918.991,00 €

26.969,31 €

504.137.746,58 €

4.190,79 €

15,72%

4,52%

28000 - 30000

101.055

2.928.411.245,00 €

28.978,39 €

509.454.248,00 €

4.793,52 €

17,40%

4,57%

30000 - 33000

124.437

3.913.817.110,00 €

31.452,20 €

757.692.778,40 €

5.535,66 €

19,36%

6,79%

33000 - 36000

104.612

3.605.113.492,00 €

34.461,76 €

778.565.286,32 €

6.438,53 €

21,60%

6,98%

287

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
36000 - 39000

88.011

3.297.085.535,00 €

37.462,20 €

780.820.846,80 €

7.338,66 €

23,68%

7,00%

39000 - 42000

76.800

3.107.609.847,00 €

40.463,67 €

799.573.120,44 €

8.239,10 €

25,73%

7,17%

42000 - 45000

65.894

2.863.919.631,00 €

43.462,53 €

792.639.853,36 €

9.138,76 €

27,68%

7,11%

45000 - 50000

86.517

4.097.461.554,00 €

47.360,19 €

1.233.638.131,32 €

10.308,06 €

30,11%

11,06%

50000 - 55000

59.727

3.125.882.733,00 €

52.336,18 €

1.024.018.315,14 €

11.800,85 €

32,76%

9,18%

55000 - 60000

41.357

2.372.138.753,00 €

57.357,61 €

829.514.506,74 €

13.307,28 €

34,97%

7,44%

60000 - 65000

29.749

1.855.375.491,00 €

62.367,66 €

683.133.494,78 €

14.810,30 €

36,82%

6,12%

65000 -70000

22.042

1.485.364.640,00 €

67.387,92 €

570.336.671,20 €

16.316,38 €

38,40%

5,11%

70000 - 75000

16.693

1.208.552.560,00 €

72.398,76 €

481.246.806,00 €

17.819,63 €

39,82%

4,31%

75000 - 80000

12.780

989.126.839,00 €

77.396,47 €

406.760.303,40 €

19.318,94 €

41,12%

3,65%

80000 - 85000

9.889

814.887.369,00 €

82.403,41 €

344.454.131,40 €

20.821,02 €

42,27%

3,09%

85000 - 90000

7.835

684.947.860,00 €

87.421,55 €

296.499.366,00 €

22.326,47 €

43,29%

2,66%

90000 - 95000

6.236

576.095.548,00 €

92.382,22 €

254.549.368,80 €

23.814,67 €

44,19%

2,28%

95000 - 100000

5.220

508.685.769,00 €

97.449,38 €

228.947.261,40 €

25.334,81 €

45,01%

2,05%

100000 - 110000

7.740

810.745.998,00 €

104.747,54 €

374.101.118,76 €

27.524,26 €

46,14%

3,35%

110000 - 120000

5.282

605.904.580,00 €

114.711,20 €

287.926.819,60 €

30.513,36 €

47,52%

2,58%

120000 - 130000

3.824

477.028.660,00 €

124.745,99 €

232.241.129,20 €

33.523,80 €

48,68%

2,08%

130000 - 140000

2.895

390.250.756,00 €

134.801,64 €

193.869.518,72 €

36.540,49 €

49,68%

1,74%

140000 - 150000

2.097

303.785.981,00 €

144.866,94 €

153.516.138,22 €

39.560,08 €

50,53%

1,38%

150000 - 160000

1.575

243.766.260,00 €

154.772,23 €

124.974.331,20 €

42.531,67 €

51,27%

1,12%

160000 - 170000

1.278

210.523.895,00 €

164.729,18 €

109.297.234,90 €

45.518,75 €

51,92%

0,98%

170000 - 180000

1.011

176.833.268,00 €

174.909,27 €

92.843.916,16 €

48.572,78 €

52,50%

0,83%

180000 - 200000

1.459

276.166.059,00 €

189.284,48 €

146.988.966,58 €

52.885,34 €

53,22%

1,32%

200000 - 220000

1.022

214.129.122,00 €

209.519,69 €

116.076.509,30 €

58.955,91 €

54,21%

1,04%

220000 - 250000

994

232.266.801,00 €

233.668,81 €

128.499.080,65 €

66.200,64 €

55,32%

1,15%

250000 - 280000

628

165.399.593,00 €

263.375,15 €

93.310.655,45 €

75.112,54 €

56,42%

0,84%

280000 - 310000

404

118.692.323,00 €

293.792,88 €

68.015.569,95 €

84.237,86 €

57,30%

0,61%

310000 - 340000

306

99.288.612,00 €

324.472,59 €

57.618.937,80 €

93.441,78 €

58,03%

0,52%

340000 - 370000

210

74.108.869,00 €

352.899,38 €

43.422.664,85 €

101.969,81 €

58,59%

0,39%

370000 - 400000

130

49.947.715,00 €

384.213,19 €

29.526.714,75 €

111.363,96 €

59,12%

0,26%

400000 - 450000

153

64.535.866,00 €

421.803,05 €

38.488.982,90 €

122.640,91 €

59,64%

0,35%

450000 - 500000

102

48.294.576,00 €

473.476,24 €

29.085.254,40 €

138.142,87 €

60,22%

0,26%

500000 - 550000

97

50.564.013,00 €

521.278,48 €

30.673.438,45 €

152.483,55 €

60,66%

0,27%

550000 - 600000

40

23.138.078,00 €

578.451,95 €

14.135.350,70 €

169.635,59 €

61,09%

0,13%

600000 - 650000

39

24.238.109,00 €

621.489,97 €

14.872.980,85 €

182.546,99 €

61,36%

0,13%

650000 - 700000

28

18.779.043,00 €

670.680,11 €

11.573.297,95 €

197.304,03 €

61,63%

0,10%

700000 - 800000

37

27.824.362,00 €

752.009,78 €

17.249.265,30 €

221.702,94 €

61,99%

0,15%

800000 - 900000

29

24.340.712,00 €

839.334,90 €

15.165.772,80 €

247.900,47 €

62,31%

0,14%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

74

100.673.760,00 €

1.360.456,22 €

63.764.804,00 €

404.236,86 €

63,34%

0,57%

5.598.885

93.323.776.296,00 €

10.916.754,72 €

15.343.988.718,98 €

3.036.648,33 €

16,44%

ΣΥΝΟΛΟ…..

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2009- Φορολόγηση με προτεινόμενη κλίμακα για έτος 2009

288

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

1.501,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

328.106.262,00 €

2.502,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

489.741.861,00 €

3.498,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

232.393

1.054.733.996,00 €

4.538,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

243.711

1.349.051.694,00 €

5.535,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

223.414

1.451.098.313,00 €

6.495,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

225.963

1.688.347.954,00 €

7.471,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

228.554

1.942.784.930,00 €

8.500,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

9000 - 10000

244.417

2.321.570.629,00 €

9.498,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

262.126

2.749.780.646,00 €

10.490,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

248.096

2.851.868.129,00 €

11.495,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

220.305

2.749.780.280,00 €

12.481,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

190.988

2.574.501.876,00 €

13.479,91 €

0,00 €

71,99 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

169.433

2.455.340.998,00 €

14.491,52 €

0,00 €

223,73 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

157.059

2.432.505.216,00 €

15.487,84 €

11.493.032,40 €

373,18 €

0,47%

0,09%

16000 - 17000

146.431

2.414.317.712,00 €

16.487,75 €

48.749.441,04 €

523,16 €

2,02%

0,39%

17000 - 18000

133.749

2.339.659.178,00 €

17.492,91 €

82.075.453,82 €

673,94 €

3,51%

0,66%

18000 - 19000

121.157

2.240.303.571,00 €

18.490,91 €

110.627.459,91 €

823,64 €

4,94%

0,90%

19000 - 20000

109.553

2.135.499.210,00 €

19.492,84 €

135.117.568,30 €

973,93 €

6,33%

1,09%

20000 - 22000

194.584

4.081.421.718,00 €

20.975,11 €

329.582.229,50 €

1.196,27 €

8,08%

2,67%

22000 - 24000

169.371

3.891.581.360,00 €

22.976,67 €

420.508.781,60 €

1.496,50 €

10,81%

3,41%

24000 - 26000

145.187

3.624.952.540,00 €

24.967,47 €

490.531.069,00 €

3.590,24 €

13,53%

3,97%

26000 - 28000

127.804

3.448.168.106,00 €

26.980,13 €

542.201.840,28 €

4.194,04 €

15,72%

4,39%

28000 - 30000

109.553

3.174.038.746,00 €

28.972,63 €

552.043.348,40 €

4.791,79 €

17,39%

4,47%

30000 - 33000

136.579

4.294.673.724,00 €

31.444,61 €

831.169.188,56 €

5.533,38 €

19,35%

6,73%

33000 - 36000

112.237

3.866.787.716,00 €

34.451,99 €

834.809.179,36 €

6.435,60 €

21,59%

6,76%

36000 - 39000

94.957

3.556.481.627,00 €

37.453,60 €

842.052.910,96 €

7.336,08 €

23,68%

6,82%

39000 - 42000

81.252

3.287.971.769,00 €

40.466,35 €

846.036.559,88 €

8.239,90 €

25,73%

6,85%

42000 - 45000

70.552

3.066.527.596,00 €

43.464,79 €

848.760.333,76 €

9.139,44 €

27,68%

6,88%

45000 - 50000

97.046

4.598.372.750,00 €

47.383,43 €

1.385.078.535,00 €

10.315,03 €

30,12%

11,22%

50000 - 55000

70.127

3.671.159.828,00 €

52.350,16 €

1.202.895.030,24 €

11.805,05 €

32,77%

9,75%

55000 - 60000

48.480

2.780.768.603,00 €

57.359,09 €

972.424.989,74 €

13.307,73 €

34,97%

7,88%

60000 - 65000

34.660

2.161.709.230,00 €

62.368,99 €

795.932.753,40 €

14.810,70 €

36,82%

6,45%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2009

0-0

331.315

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 - 1000

148.699

64.789.761,00 €

435,71 €

1000 - 2000

124.625

187.175.892,00 €

2000 - 3000

131.099

3000 - 4000

139.977

4000 - 5000

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2009

Ατομικό εισόδημα
2009

2009 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2009

65000 -70000

25.653

1.728.486.853,00 €

67.379,52 €

663.646.244,74 €

16.313,86 €

38,39%

5,38%

70000 - 75000

19.418

1.405.613.890,00 €

72.387,16 €

559.671.354,00 €

17.816,15 €

39,82%

4,53%

75000 - 80000

15.113

1.169.535.055,00 €

77.386,03 €

480.920.103,00 €

19.315,81 €

41,12%

3,90%

80000 - 85000

11.626

958.015.912,00 €

82.402,88 €

404.953.687,20 €

20.820,86 €

42,27%

3,28%

85000 - 90000

9.145

799.171.271,00 €

87.388,88 €

345.894.312,60 €

22.316,66 €

43,28%

2,80%

90000 - 95000

7.119

657.835.886,00 €

92.405,66 €

290.692.941,60 €

23.821,70 €

44,19%

2,36%

95000 - 100000

5.938

578.366.547,00 €

97.400,90 €

260.265.748,20 €

25.320,27 €

45,00%

2,11%

100000 - 110000

8.862

927.592.296,00 €

104.670,76 €

427.909.403,52 €

27.501,23 €

46,13%

3,47%

110000 - 120000

6.163

707.354.928,00 €

114.774,45 €

336.192.625,36 €

30.532,33 €

47,53%

2,72%

120000 - 130000

4.307

537.344.372,00 €

124.760,71 €

261.614.240,64 €

33.528,21 €

48,69%

2,12%

289

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
130000 - 140000

3.144

423.602.955,00 €

134.733,76 €

210.411.992,10 €

36.520,13 €

49,67%

1,70%

140000 - 150000

2.421

350.462.635,00 €

144.759,45 €

177.074.023,70 €

39.527,84 €

50,53%

1,43%

150000 - 160000

1.827

282.787.621,00 €

154.782,50 €

144.981.855,02 €

42.534,75 €

51,27%

1,17%

160000 - 170000

1.417

233.679.594,00 €

164.911,50 €

121.344.978,28 €

45.573,45 €

51,93%

0,98%

170000 - 180000

1.138

198.801.711,00 €

174.693,95 €

104.354.880,82 €

48.508,18 €

52,49%

0,85%

180000 - 200000

1.626

308.053.789,00 €

189.454,97 €

163.985.489,18 €

52.936,49 €

53,23%

1,33%

200000 - 220000

1.095

229.061.217,00 €

209.188,33 €

124.131.841,05 €

58.856,50 €

54,19%

1,01%

220000 - 250000

1.077

251.359.375,00 €

233.388,46 €

139.032.623,75 €

66.116,54 €

55,31%

1,13%

250000 - 280000

724

190.902.961,00 €

263.678,12 €

107.717.284,65 €

75.203,44 €

56,43%

0,87%

280000 - 310000

439

129.110.105,00 €

294.100,47 €

73.995.778,25 €

84.330,14 €

57,31%

0,60%

310000 - 340000

316

102.404.281,00 €

324.064,18 €

59.418.022,65 €

93.319,25 €

58,02%

0,48%

340000 - 370000

243

85.985.790,00 €

353.850,99 €

50.396.533,50 €

102.255,30 €

58,61%

0,41%

370000 - 400000

168

64.309.710,00 €

382.795,89 €

38.002.831,50 €

110.938,77 €

59,09%

0,31%

400000 - 450000

179

75.497.173,00 €

421.771,92 €

45.025.972,45 €

122.631,57 €

59,64%

0,36%

450000 - 500000

123

58.309.014,00 €

474.057,02 €

35.119.829,10 €

138.317,11 €

60,23%

0,28%

500000 - 550000

100

52.268.481,00 €

522.684,81 €

31.713.512,65 €

152.905,44 €

60,67%

0,26%

550000 - 600000

57

32.782.472,00 €

575.131,09 €

20.019.836,80 €

168.639,33 €

61,07%

0,16%

600000 - 650000

39

24.306.230,00 €

623.236,67 €

14.917.259,50 €

183.071,00 €

61,37%

0,12%

650000 - 700000

34

22.934.345,00 €

674.539,56 €

14.138.584,25 €

198.461,87 €

61,65%

0,11%

700000 - 800000

38

28.370.360,00 €

746.588,42 €

17.581.554,00 €

220.076,53 €

61,97%

0,14%

800000 - 900000

25

21.078.155,00 €

843.126,20 €

13.135.550,75 €

249.037,86 €

62,32%

0,11%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

1.366.670,93 €

63.198.005,70 €

406.101,28 €

63,35%

0,51%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.655.100

98.060.725.383,00 €

10.924.650,62 €

17.083.548.605,66 €

3.039.005,17 €

17,42%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2010- Φορολόγηση με προτεινόμενη κλίμακα για έτος 2010
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2010

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2010

Ατομικό εισόδημα
2010

Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

67.226.612,00 €

438,59 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

189.636.284,00 €

1.498,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

337.897.980,00 €

2.505,51 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

147.410

515.275.992,00 €

3.495,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

4000 - 5000

230.389

1.051.225.002,00 €

4.562,83 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

242.338

1.343.679.107,00 €

5.544,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

219.724

1.425.745.630,00 €

6.488,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

224.478

1.677.261.559,00 €

7.471,83 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

210.548

1.787.119.781,00 €

8.487,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

9000 - 10000

220.193

2.092.417.221,00 €

9.502,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

250.681

2.629.982.010,00 €

10.491,35 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

236.940

2.723.148.000,00 €

11.492,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

211.526

2.640.947.247,00 €

12.485,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

187.958

2.534.090.070,00 €

13.482,21 €

0,00 €

72,33 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

167.609

2.428.963.340,00 €

14.491,84 €

0,00 €

223,78 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

154.668

2.396.185.562,00 €

15.492,45 €

11.424.834,30 €

373,87 €

0,48%

0,09%

16000 - 17000

147.534

2.431.521.073,00 €

16.481,09 €

48.949.602,41 €

522,16 €

2,01%

0,38%

17000 - 18000

130.673

2.286.162.889,00 €

17.495,30 €

80.247.118,91 €

674,29 €

3,51%

0,62%

0-0

379.650

0 - 1000

153.278

1000 - 2000

126.525

2000 - 3000

134.862

3000 - 4000

0,00 €

2010 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2010

290

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
18000 - 19000

124.191

2.296.588.721,00 €

18.492,39 €

113.436.361,41 €

823,86 €

4,94%

0,87%

19000 - 20000

110.880

2.161.557.957,00 €

19.494,57 €

136.798.330,11 €

974,19 €

6,33%

1,05%

20000 - 22000

198.014

4.153.150.219,00 €

20.974,02 €

335.337.854,75 €

1.196,10 €

8,07%

2,58%

22000 - 24000

171.027

3.929.481.860,00 €

22.975,80 €

424.574.096,60 €

1.496,37 €

10,80%

3,26%

24000 - 26000

148.318

3.703.623.198,00 €

24.970,83 €

501.283.639,30 €

3.591,25 €

13,53%

3,85%

26000 - 28000

128.354

3.463.557.581,00 €

26.984,41 €

544.744.340,78 €

4.195,32 €

15,73%

4,19%

28000 - 30000

114.384

3.314.768.959,00 €

28.979,31 €

576.692.383,60 €

4.793,79 €

17,40%

4,43%

30000 - 33000

140.968

4.432.396.565,00 €

31.442,57 €

857.752.488,60 €

5.532,77 €

19,35%

6,59%

33000 - 36000

115.882

3.992.335.265,00 €

34.451,73 €

861.906.601,90 €

6.435,52 €

21,59%

6,62%

36000 - 39000

97.105

3.637.400.335,00 €

37.458,42 €

861.325.610,80 €

7.337,53 €

23,68%

6,62%

39000 - 42000

83.690

3.385.747.465,00 €

40.455,82 €

870.963.981,80 €

8.236,75 €

25,72%

6,69%

42000 - 45000

72.346

3.144.862.178,00 €

43.469,75 €

870.543.559,68 €

9.140,92 €

27,68%

6,69%

45000 - 50000

101.407

4.807.080.817,00 €

47.403,84 €

1.448.520.403,86 €

10.321,15 €

30,13%

11,13%

50000 - 55000

76.691

4.015.812.261,00 €

52.363,54 €

1.316.083.001,38 €

11.809,06 €

32,77%

10,11%

55000 - 60000

53.832

3.087.253.068,00 €

57.349,77 €

1.079.486.059,44 €

13.304,93 €

34,97%

8,30%

60000 - 65000

38.331

2.390.570.265,00 €

62.366,50 €

880.178.243,70 €

14.809,95 €

36,82%

6,76%

65000 -70000

28.540

1.923.623.558,00 €

67.400,97 €

738.688.263,64 €

16.320,29 €

38,40%

5,68%

70000 - 75000

21.415

1.550.133.654,00 €

72.385,41 €

617.207.042,40 €

17.815,62 €

39,82%

4,74%

75000 - 80000

16.370

1.266.890.530,00 €

77.390,99 €

520.968.618,00 €

19.317,30 €

41,12%

4,00%

80000 - 85000

12.709

1.046.845.785,00 €

82.370,43 €

442.428.981,00 €

20.811,13 €

42,26%

3,40%

85000 - 90000

10.046

878.049.393,00 €

87.402,89 €

380.057.575,80 €

22.320,87 €

43,28%

2,92%

90000 - 95000

8.175

755.453.317,00 €

92.410,19 €

333.835.240,20 €

23.823,06 €

44,19%

2,57%

95000 - 100000

6.555

638.477.439,00 €

97.403,12 €

287.317.913,40 €

25.320,94 €

45,00%

2,21%

100000 - 110000

9.803

1.025.841.667,00 €

104.645,69 €

473.194.003,54 €

27.493,71 €

46,13%

3,64%

110000 - 120000

6.845

784.889.060,00 €

114.666,04 €

372.935.767,20 €

30.499,81 €

47,51%

2,87%

120000 - 130000

4.804

599.249.928,00 €

124.739,79 €

291.740.515,36 €

33.521,94 €

48,68%

2,24%

130000 - 140000

3.535

476.444.116,00 €

134.779,10 €

236.679.001,92 €

36.533,73 €

49,68%

1,82%

140000 - 150000

2.633

381.341.341,00 €

144.831,50 €

192.697.501,42 €

39.549,45 €

50,53%

1,48%

150000 - 160000

1.944

300.994.815,00 €

154.832,72 €

154.326.945,30 €

42.549,82 €

51,27%

1,19%

160000 - 170000

1.562

257.528.977,00 €

164.871,30 €

133.723.145,74 €

45.561,39 €

51,93%

1,03%

170000 - 180000

1.187

207.552.661,00 €

174.854,81 €

108.966.579,82 €

48.556,44 €

52,50%

0,84%

180000 - 200000

1.749

330.981.495,00 €

189.240,42 €

176.157.636,90 €

52.872,13 €

53,22%

1,35%

200000 - 220000

1.162

243.293.488,00 €

209.374,77 €

131.867.947,20 €

58.912,43 €

54,20%

1,01%

220000 - 250000

1.103

257.635.107,00 €

233.576,71 €

142.523.989,55 €

66.173,01 €

55,32%

1,10%

250000 - 280000

728

192.006.767,00 €

263.745,56 €

108.344.318,55 €

75.223,67 €

56,43%

0,83%

280000 - 310000

458

134.479.994,00 €

293.624,44 €

77.056.616,10 €

84.187,33 €

57,30%

0,59%

310000 - 340000

291

94.303.325,00 €

324.066,41 €

54.717.651,25 €

93.319,92 €

58,02%

0,42%

340000 - 370000

203

71.951.774,00 €

354.442,24 €

42.178.823,10 €

102.432,67 €

58,62%

0,32%

370000 - 400000

190

72.905.257,00 €

383.711,88 €

43.092.517,05 €

111.213,56 €

59,11%

0,33%

400000 - 450000

190

80.131.819,00 €

421.746,42 €

47.789.782,35 €

122.623,92 €

59,64%

0,37%

450000 - 500000

122

57.567.985,00 €

471.868,73 €

34.660.770,25 €

137.660,62 €

60,21%

0,27%

500000 - 550000

57

29.764.281,00 €

522.180,37 €

18.058.012,65 €

152.754,11 €

60,67%

0,14%

550000 - 600000

50

28.785.076,00 €

575.701,52 €

17.579.799,40 €

168.810,46 €

61,07%

0,14%

600000 - 650000

24

14.913.259,00 €

621.385,79 €

9.150.978,35 €

182.515,74 €

61,36%

0,07%

650000 - 700000

27

18.105.977,00 €

670.591,74 €

11.158.415,05 €

197.277,52 €

61,63%

0,09%

700000 - 800000

29

21.394.067,00 €

737.726,45 €

13.250.453,55 €

217.417,93 €

61,94%

0,10%

800000 - 900000

19

15.959.106,00 €

839.952,95 €

9.943.828,90 €

248.085,88 €

62,31%

0,08%

291

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ…..

49

68.580.287,00 €

1.399.597,69 €

43.469.296,55 €

415.979,31 €

63,38%

5.694.978

100.300.747.378,00 €

10.939.061,88 €

18.086.016.444,82 €

3.043.321,60 €

18,03%

0,33%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2011- Φορολόγηση με προτεινόμενη κλίμακα για έτος 2011
Ποσοστό
Φόρου

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

1.494,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

2.505,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

527.926.406,00 €

3.496,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

219.516

1.006.146.290,00 €

4.583,48 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

5000 - 6000

257.232

1.422.439.133,00 €

5.529,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

6000 - 7000

230.069

1.491.507.448,00 €

6.482,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

7000 - 8000

227.960

1.703.632.690,00 €

7.473,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

8000 - 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

8.486,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2011

0-0

426.255

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 - 1000

153.890

67.997.144,00 €

441,86 €

1000 - 2000

129.675

193.781.649,00 €

2000 - 3000

136.835

342.843.804,00 €

3000 - 4000

151.000

4000 - 5000

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2011

Ατομικό εισόδημα
2011

2011 φόρος

Ατομικός
Φόρος 2011

9000 - 10000

195.752

1.861.965.323,00 €

9.511,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

10000 - 11000

228.399

2.396.613.037,00 €

10.493,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

11000 -12000

221.486

2.546.110.072,00 €

11.495,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

12000 - 13000

203.506

2.541.577.782,00 €

12.488,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00%

13000 - 14000

187.760

2.533.683.286,00 €

13.494,27 €

0,00 €

74,14 €

0,00%

0,00%

14000 - 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

14.495,36 €

0,00 €

224,30 €

0,00%

0,00%

15000 - 16000

160.929

2.493.425.741,00 €

15.493,95 €

11.923.611,15 €

374,09 €

0,48%

0,10%

16000 - 17000

150.921

2.489.170.610,00 €

16.493,20 €

50.384.133,70 €

523,98 €

2,02%

0,40%

17000 - 18000

136.749

2.392.563.782,00 €

17.496,02 €

83.997.328,58 €

674,40 €

3,51%

0,67%

18000 - 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

18.491,68 €

113.142.782,46 €

823,75 €

4,94%

0,90%

19000 - 20000

112.332

2.189.697.401,00 €

19.493,09 €

138.551.402,23 €

973,96 €

6,33%

1,11%

20000 - 22000

199.101

4.175.706.792,00 €

20.972,81 €

337.118.148,00 €

1.195,92 €

8,07%

2,69%

22000 - 24000

169.470

3.892.784.228,00 €

22.970,34 €

420.422.310,68 €

1.495,55 €

10,80%

3,35%

24000 - 26000

146.301

3.654.377.960,00 €

24.978,49 €

494.858.926,00 €

3.593,55 €

13,54%

3,95%

26000 - 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

26.977,48 €

542.790.200,20 €

4.193,24 €

15,72%

4,33%

28000 - 30000

109.241

3.165.108.581,00 €

28.973,63 €

550.514.882,40 €

4.792,09 €

17,39%

4,39%

30000 - 33000

138.959

4.370.476.652,00 €

31.451,56 €

846.077.476,88 €

5.535,47 €

19,36%

6,75%

33000 - 36000

116.225

4.006.011.675,00 €

34.467,73 €

865.313.120,50 €

6.440,32 €

21,60%

6,90%

36000 - 39000

98.653

3.695.149.341,00 €

37.456,03 €

874.942.853,68 €

7.336,81 €

23,68%

6,98%

39000 - 42000

84.869

3.433.706.474,00 €

40.458,90 €

883.369.896,48 €

8.237,67 €

25,73%

7,05%

42000 - 45000

72.155

3.135.840.491,00 €

43.459,78 €

867.842.624,96 €

9.137,93 €

27,67%

6,93%

45000 - 50000

93.870

4.444.905.361,00 €

47.351,71 €

1.338.022.409,38 €

10.305,51 €

30,10%

10,68%

50000 - 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

52.364,00 €

1.141.420.446,50 €

11.809,20 €

32,77%

9,11%

55000 - 60000

47.546

2.728.004.203,00 €

57.376,10 €

954.159.777,74 €

13.312,83 €

34,98%

7,61%

60000 - 65000

34.701

2.164.827.849,00 €

62.385,17 €

797.199.942,42 €

14.815,55 €

36,83%

6,36%

65000 -70000

25.729

1.733.541.900,00 €

67.376,96 €

665.574.212,00 €

16.313,09 €

38,39%

5,31%

70000 - 75000

19.438

1.407.457.133,00 €

72.407,51 €

560.485.099,80 €

17.822,25 €

39,82%

4,47%

75000 - 80000

15.290

1.183.541.328,00 €

77.406,23 €

486.737.896,80 €

19.321,87 €

41,13%

3,88%

80000 - 85000

12.023

990.588.015,00 €

82.391,09 €

418.696.779,00 €

20.817,33 €

42,27%

3,34%

85000 - 90000

9.535

833.272.740,00 €

87.390,95 €

360.657.294,00 €

22.317,29 €

43,28%

2,88%

292

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
90000 - 95000

7.702

711.826.630,00 €

92.421,01 €

314.569.758,00 €

23.826,30 €

44,19%

2,51%

95000 - 100000

6.408

624.297.701,00 €

97.424,73 €

280.957.740,60 €

25.327,42 €

45,00%

2,24%

100000 - 110000

9.491

993.613.459,00 €

104.690,07 €

458.394.834,58 €

27.507,02 €

46,13%

3,66%

110000 - 120000

6.847

786.015.120,00 €

114.797,01 €

373.600.704,40 €

30.539,10 €

47,53%

2,98%

120000 - 130000

4.764

594.305.880,00 €

124.749,35 €

289.339.605,60 €

33.524,80 €

48,69%

2,31%

130000 - 140000

3.487

469.656.652,00 €

134.687,88 €

233.268.054,24 €

36.506,37 €

49,67%

1,86%

140000 - 150000

2.569

371.769.250,00 €

144.713,60 €

187.825.845,00 €

39.514,08 €

50,52%

1,50%

150000 - 160000

1.958

302.923.298,00 €

154.710,57 €

155.290.064,76 €

42.513,17 €

51,26%

1,24%

160000 - 170000

1.477

243.411.353,00 €

164.801,19 €

126.382.068,86 €

45.540,36 €

51,92%

1,01%

170000 - 180000

1.273

222.457.051,00 €

174.750,24 €

116.778.841,62 €

48.525,07 €

52,50%

0,93%

180000 - 200000

1.767

334.664.790,00 €

189.397,16 €

178.142.299,80 €

52.919,15 €

53,23%

1,42%

200000 - 220000

1.231

257.690.934,00 €

209.334,63 €

139.666.197,10 €

58.900,39 €

54,20%

1,11%

220000 - 250000

1.173

274.265.530,00 €

233.815,46 €

151.751.064,50 €

66.244,64 €

55,33%

1,21%

250000 - 280000

748

197.518.206,00 €

264.061,77 €

111.474.553,90 €

75.318,53 €

56,44%

0,89%

280000 - 310000

462

135.771.220,00 €

293.877,10 €

77.805.473,00 €

84.263,13 €

57,31%

0,62%

310000 - 340000

327

105.992.644,00 €

324.136,53 €

61.501.748,60 €

93.340,96 €

58,02%

0,49%

340000 - 370000

220

77.959.711,00 €

354.362,32 €

45.699.612,15 €

102.408,70 €

58,62%

0,36%

370000 - 400000

158

60.574.902,00 €

383.385,46 €

35.801.306,30 €

111.115,64 €

59,10%

0,29%

400000 - 450000

184

77.852.343,00 €

423.110,56 €

46.443.782,95 €

123.033,17 €

59,66%

0,37%

450000 - 500000

126

59.579.025,00 €

472.849,40 €

35.877.506,25 €

137.954,82 €

60,22%

0,29%

500000 - 550000

67

35.056.689,00 €

523.234,16 €

21.271.977,85 €

153.070,25 €

60,68%

0,17%

550000 - 600000

50

28.697.207,00 €

573.944,14 €

17.522.684,55 €

168.283,24 €

61,06%

0,14%

600000 - 650000

36

22.384.669,00 €

621.796,36 €

13.736.074,85 €

182.638,91 €

61,36%

0,11%

650000 - 700000

19

12.759.264,00 €

671.540,21 €

7.863.931,60 €

197.562,06 €

61,63%

0,06%

700000 - 800000

32

23.848.371,00 €

745.261,59 €

14.777.921,15 €

219.678,48 €

61,97%

0,12%

800000 - 900000

32

26.887.831,00 €

840.244,72 €

16.753.570,15 €

248.173,42 €

62,31%

0,13%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

1.429.578,35 €

46.237.412,40 €

424.973,51 €

63,42%

0,37%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.681.066

97.944.878.218,00 €

10.980.233,07 €

17.362.938.190,30 €

3.055.664,78 €

17,73%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ - Φόρος με προτεινόμενη κλίμακα - Σύνολα
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

Έτη

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ποσοστό
φόρου

2006

5.480.354

80.557.704.583,00 €

11.252.283,67 €

11.666.110.571,57 €

14,48%

2007

5.530.427

86.005.790.149,00 €

11.078.051,16 €

13.177.546.852,04 €

15,32%

2008

5.598.885

93.323.776.296,00 €

10.916.754,72 €

15.343.988.718,98 €

16,44%

2009

5.655.100

98.060.725.383,00 €

10.924.650,62 €

17.083.548.605,66 €

17,42%

2010

5.694.978

100.300.747.378,00 €

10.939.061,88 €

18.086.016.444,82 €

18,03%

2011

5.681.066

97.944.878.218,00 €

10.980.233,07 €

17.362.938.190,30 €

17,73%

556.193.622.007,00 €

66.091.035,12 €

92.720.149.383,37 €

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2006 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη

293

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0 - 9.000

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00 €

4.438,10 €

0,00 €

0,00%

13,08%

0,00%

9.000 - 17.000

1.540.238

19.119.061.142,00 €

54.460.232,37 €

12.413,06 €

35,36 €

0,28%

23,73%

0,47%

17.000 - 22.000

497.482

9.609.710.386,00 €

585.672.764,50 €

19.316,70 €

1.177,27 €

6,09%

11,93%

5,02%

22.000 - 30.000

447.099

11.406.654.161,00 €

1.604.334.619,73 €

25.512,59 €

3.588,32 €

14,06%

14,16%

13,75%

30.000 - 39.000

269.744

9.200.966.283,00 €

1.970.935.135,94 €

34.109,99 €

7.306,69 €

21,42%

11,42%

16,89%

39.000 - 50.000

183.101

8.014.195.839,00 €

2.240.991.353,56 €

43.769,26 €

12.239,10 €

27,96%

9,95%

19,21%

50.000 - 75.000

118.223

6.987.963.342,00 €

2.491.827.594,52 €

59.108,32 €

21.077,35 €

35,66%

8,67%

21,36%

75.000 - 95.000

24.735

2.064.657.248,00 €

877.415.998,80 €

83.471,08 €

35.472,65 €

42,50%

2,56%

7,52%

95.000 - 160.000

19.317

2.256.571.062,00 €

1.078.399.672,22 €

116.817,88 €

55.826,46 €

47,79%

2,80%

9,24%

160.000 - 340.000

4.763

1.002.745.347,00 €

545.777.492,93 €

210.528,10 €

114.586,92 €

54,43%

1,24%

4,68%

340.000 - 900.000

578

272.324.021,00 €

163.942.033,65 €

471.148,83 €

283.636,74 €

60,20%

0,34%

1,41%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

82.248.559,00 €

52.353.673,35 €

1.678.542,02 €

1.068.442,31 €

63,65%

0,10%

0,45%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.480.354

80.557.704.583,00 €

11.666.110.571,57 €

2.759.175,95 €

1.603.389,17 €

14,48%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2007 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0 - 9.000

2.217.404

9.795.707.830,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό
Εισόδημα

0,00 €

4.417,65 €

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0,00 €

0,00%

11,39%

0,00%

Ατομικός
Φόρος

9.000 - 17.000

1.621.989

20.118.465.060,00 €

57.557.182,39 €

12.403,58 €

35,49 €

0,29%

23,39%

0,44%

17.000 - 22.000

517.697

10.010.818.418,00 €

612.726.766,76 €

19.337,22 €

1.183,56 €

6,12%

11,64%

4,65%

22.000 - 30.000

482.021

12.310.695.609,00 €

1.735.507.411,87 €

25.539,75 €

3.600,48 €

14,10%

14,31%

13,17%

30.000 - 39.000

290.721

9.916.383.143,00 €

2.124.093.451,98 €

34.109,62 €

7.306,30 €

21,42%

11,53%

16,12%

39.000 - 50.000

203.651

8.930.066.488,00 €

2.501.662.162,56 €

43.849,85 €

12.284,07 €

28,01%

10,38%

18,98%

50.000 - 75.000

137.980

8.163.479.222,00 €

2.912.726.673,74 €

59.164,22 €

21.109,77 €

35,68%

9,49%

22,10%

75.000 - 95.000

29.367

2.452.071.255,00 €

1.042.190.883,00 €

83.497,51 €

35.488,50 €

42,50%

2,85%

7,91%

95.000 - 160.000

23.158

2.708.610.681,00 €

1.294.900.230,36 €

116.962,20 €

55.915,89 €

47,81%

3,15%

9,83%

160.000 - 340.000

5.697

1.191.815.056,00 €

647.968.407,83 €

209.200,47 €

113.738,53 €

54,37%

1,39%

4,92%

340.000 - 900.000

683

318.502.835,00 €

191.584.212,75 €

466.329,19 €

280.503,97 €

60,15%

0,37%

1,45%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

59

89.174.552,00 €

56.629.468,80 €

1.511.433,08 €

959.821,51 €

63,50%

0,10%

0,43%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.530.427

86.005.790.149,00 €

13.177.546.852,04 €

2.586.244,33 €

1.490.988,07 €

15,32%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2008 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0 - 9.000

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00 €

4.286,52 €

0,00 €

0,00%

9,23%

0,00%

9.000 - 17.000

1.731.869

21.447.911.301,00 €

60.327.709,14 €

12.384,26 €

34,83 €

0,28%

22,98%

0,39%

17.000 - 22.000

546.261

10.553.366.573,00 €

643.417.575,47 €

19.319,28 €

1.177,86 €

6,10%

11,31%

4,19%

22.000 - 30.000

523.036

13.375.883.371,00 €

1.890.614.739,43 €

25.573,54 €

3.614,69 €

14,13%

14,33%

12,32%

30.000 - 39.000

317.060

10.816.016.137,00 €

2.317.078.911,52 €

34.113,47 €

7.308,01 €

21,42%

11,59%

15,10%

39.000 - 50.000

229.211

10.068.991.032,00 €

2.825.851.105,12 €

43.928,92 €

12.328,60 €

28,06%

10,79%

18,42%

50.000 - 75.000

169.568

10.047.314.177,00 €

3.588.249.793,86 €

59.252,42 €

21.161,13 €

35,71%

10,77%

23,39%

75.000 - 95.000

36.740

3.065.057.616,00 €

1.302.263.169,60 €

83.425,63 €

35.445,38 €

42,49%

3,28%

8,49%

95.000 - 160.000

28.633

3.340.168.004,00 €

1.595.576.317,10 €

116.654,49 €

55.725,08 €

47,77%

3,58%

10,40%

294

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
160.000 - 340.000

7.102

1.493.299.673,00 €

812.650.870,79 €

210.264,67 €

114.425,64 €

54,42%

1,60%

5,30%

340.000 - 900.000

865

405.771.343,00 €

244.193.722,95 €

469.099,82 €

282.304,88 €

60,18%

0,43%

1,59%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

74

100.673.760,00 €

63.764.804,00 €

1.360.456,22 €

861.686,54 €

63,34%

0,11%

0,42%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.598.885

93.323.776.296,00 €

15.343.988.718,98 €

2.438.759,22 €

1.395.212,65 €

16,44%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2009 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0 - 9.000

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00 €

4.215,21 €

0,00 €

0,00%

8,73%

0,00%

9.000 - 17.000

1.638.855

20.549.665.486,00 €

60.242.473,44 €

12.539,04 €

36,76 €

0,29%

20,96%

0,35%

17.000 - 22.000

559.043

10.796.883.677,00 €

657.402.711,53 €

19.313,15 €

1.175,94 €

6,09%

11,01%

3,85%

22.000 - 30.000

551.915

14.138.740.752,00 €

2.005.285.039,28 €

25.617,61 €

3.633,32 €

14,18%

14,42%

11,74%

30.000 - 39.000

343.773

11.717.943.067,00 €

2.508.031.278,88 €

34.086,28 €

7.295,60 €

21,40%

11,95%

14,68%

39.000 - 50.000

248.850

10.952.872.115,00 €

3.079.875.428,64 €

44.013,95 €

12.376,43 €

28,12%

11,17%

18,03%

50.000 - 75.000

198.338

11.747.738.404,00 €

4.194.570.372,12 €

59.230,90 €

21.148,60 €

35,71%

11,98%

24,55%

75.000 - 95.000

43.003

3.584.558.124,00 €

1.522.461.044,40 €

83.356,00 €

35.403,60 €

42,47%

3,66%

8,91%

95.000 - 160.000

32.662

3.807.511.354,00 €

1.818.449.888,54 €

116.573,12 €

55.674,79 €

47,76%

3,88%

10,64%

160.000 - 340.000

7.832

1.643.373.033,00 €

893.980.898,63 €

209.828,02 €

114.144,65 €

54,40%

1,68%

5,23%

340.000 - 900.000

1.006

465.841.730,00 €

280.051.464,50 €

463.063,35 €

278.381,18 €

60,12%

0,48%

1,64%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

73

99.766.978,00 €

63.198.005,70 €

1.366.670,93 €

865.726,11 €

63,35%

0,10%

0,37%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.655.100

98.060.725.383,00 €

17.083.548.605,66 €

2.438.507,57 €

1.394.996,98 €

17,42%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2010 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

0 - 9.000

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00 €

4.057,15 €

0,00 €

0,00%

8,37%

0,00%

9.000 - 17.000

1.577.109

19.877.254.523,00 €

60.374.436,71 €

12.603,60 €

38,28 €

0,30%

19,82%

0,33%

17.000 - 22.000

563.758

10.897.459.786,00 €

665.819.665,18 €

19.330,03 €

1.181,04 €

6,11%

10,86%

3,68%

22.000 - 30.000

562.083

14.411.431.598,00 €

2.047.294.460,28 €

25.639,33 €

3.642,33 €

14,21%

14,37%

11,32%

30.000 - 39.000

353.955

12.062.132.165,00 €

2.580.984.701,30 €

34.078,15 €

7.291,84 €

21,40%

12,03%

14,27%

39.000 - 50.000

257.443

11.337.690.460,00 €

3.190.027.945,34 €

44.039,61 €

12.391,20 €

28,14%

11,30%

17,64%

50.000 - 75.000

218.809

12.967.392.806,00 €

4.631.642.610,56 €

59.263,53 €

21.167,51 €

35,72%

12,93%

25,61%

75.000 - 95.000

47.300

3.947.239.025,00 €

1.677.290.415,00 €

83.451,14 €

35.460,69 €

42,49%

3,94%

9,27%

95.000 - 160.000

36.119

4.207.238.366,00 €

2.008.891.648,14 €

116.482,69 €

55.618,70 €

47,75%

4,19%

11,11%

160.000 - 340.000

8.240

1.717.781.814,00 €

933.357.885,11 €

208.468,67 €

113.271,59 €

54,34%

1,71%

5,16%

340.000 - 900.000

911

411.478.601,00 €

246.863.380,65 €

451.677,94 €

270.980,66 €

59,99%

0,41%

1,36%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

49

43.469.296,55 €

1.399.597,69 €

887.128,50 €

63,38%

0,07%

0,24%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.694.978

68.580.287,00 €
100.300.747.378,00

18.086.016.444,82 €

2.458.689,54 €

1.408.172,34 €

18,03%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2011 - Ομάδες Κατηγοριών εισοδημάτων με προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

295

Ατομικό
Εισόδημα

Ατομικός
Φόρος

Ποσοσ
τό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ

ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
0 - 9.000

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00 €

3.973,22 €

0,00 €

0,00%

8,67%

0,00%

9.000 - 17.000

1.531.194

19.507.093.743,00 €

62.307.744,85 €

12.739,79 €

40,69 €

0,32%

19,92%

0,36%

17.000 - 22.000

572.072

11.048.901.701,00 €

672.809.661,27 €

19.313,83 €

1.176,09 €

6,09%

11,28%

3,87%

22.000 - 30.000

552.985

14.164.660.059,00 €

2.008.586.319,28 €

25.614,91 €

3.632,26 €

14,18%

14,46%

11,57%

30.000 - 39.000

353.837

12.071.637.668,00 €

2.586.333.451,06 €

34.116,38 €

7.309,39 €

21,42%

12,32%

14,90%

39.000 - 50.000

250.894

11.014.452.326,00 €

3.089.234.930,82 €

43.900,82 €

12.312,91 €

28,05%

11,25%

17,79%

50.000 - 75.000

193.926

11.516.665.510,00 €

4.118.839.478,46 €

59.386,91 €

21.239,23 €

35,76%

11,76%

23,72%

75.000 - 95.000

44.550

3.719.228.713,00 €

1.580.661.727,80 €

83.484,37 €

35.480,62 €

42,50%

3,80%

9,10%

95.000 - 160.000

35.524

4.142.581.360,00 €

1.978.676.849,18 €

116.613,60 €

55.699,72 €

47,76%

4,23%

11,40%

160.000 - 340.000

8.458

1.771.771.728,00 €

963.502.247,38 €

209.478,80 €

113.916,09 €

54,38%

1,81%

5,55%

340.000 - 900.000

924

425.600.012,00 €

255.748.367,80 €

460.606,07 €

276.783,95 €

60,09%

0,43%

1,47%

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

46.237.412,40 €

1.429.578,35 €

906.615,93 €

63,42%

0,07%

0,27%

ΣΥΝΟΛΟ…..

5.681.066

97.944.878.218,00 €

17.362.938.190,30 €

2.498.807,05 €

1.434.206,89 €

17,73%

100,00%

100,00%

Στοιχεία ΥΠΟΙΚ (2006 -2011) - Ομάδες κατηγοριών Εισοδημάτων με κλιμάκια προτεινόμενη
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

Ποσοστό
φόρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2006

2.375.025

10.540.607.193 €

0€

0,00%

13,08%

0,00%

2007

2.217.404

9.795.707.830 €

0€

0,00%

11,39%

0,00%

2008

2.008.466

8.609.323.309 €

0€

0,00%

9,23%

0,00%

2009

2.029.750

8.555.830.663 €

0€

0,00%

8,73%

0,00%

2010

2.069.202

8.395.067.947 €

0€

0,00%

8,37%

0,00%

2011

2.136.651

8.489.376.902 €

0€

0,00%

8,67%

0,00%

2006

1.540.238

19.119.061.142 €

54.460.232 €

0,28%

23,73%

0,47%

2007

1.621.989

20.118.465.060 €

57.557.182 €

0,29%

23,39%

0,44%

2008

1.731.869

21.447.911.301 €

60.327.709 €

0,28%

22,98%

0,39%

2009

1.638.855

20.549.665.486 €

60.242.473 €

0,29%

20,96%

0,35%

2010

1.577.109

19.877.254.523 €

60.374.437 €

0,30%

19,82%

0,33%

2011

1.531.194

19.507.093.743 €

62.307.745 €

0,32%

19,92%

0,36%

2006

572.072

11.048.901.701 €

672.809.661 €

6,09%

11,28%

3,87%

2007

497.482

9.609.710.386 €

585.672.765 €

6,09%

11,93%

5,02%

2008

517.697

10.010.818.418 €

612.726.767 €

6,12%

11,64%

4,65%

2009

546.261

10.553.366.573 €

643.417.575 €

6,10%

11,31%

4,19%

2010

559.043

10.796.883.677 €

657.402.712 €

6,09%

11,01%

3,85%

2011

563.758

10.897.459.786 €

665.819.665 €

6,11%

10,86%

3,68%

2006

447.099

11.406.654.161 €

1.604.334.620 €

14,06%

14,16%

13,75%

2007

482.021

12.310.695.609 €

1.735.507.412 €

14,10%

14,31%

13,17%

2008

523.036

13.375.883.371 €

1.890.614.739 €

14,13%

14,33%

12,32%

2009

551.915

14.138.740.752 €

2.005.285.039 €

14,18%

14,42%

11,74%

2010

562.083

14.411.431.598 €

2.047.294.460 €

14,21%

14,37%

11,32%

2011

552.985

14.164.660.059 €

2.008.586.319 €

14,18%

14,46%

11,57%

2006

269.744

9.200.966.283 €

1.970.935.136 €

21,42%

11,42%

16,89%

2007

290.721

9.916.383.143 €

2.124.093.452 €

21,42%

11,53%

16,12%

2008

317.060

10.816.016.137 €

2.317.078.912 €

21,42%

11,59%

15,10%

2009

343.773

11.717.943.067 €

2.508.031.279 €

21,40%

11,95%

14,68%

296

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 160.000

160.000 340.000

340.000 900.000

900.000 ΚΑΙ
ΑΝΩ

2010

353.955

12.062.132.165 €

2.580.984.701 €

21,40%

12,03%

14,27%

2011

353.837

12.071.637.668 €

2.586.333.451 €

21,42%

12,32%

14,90%

2006

183.101

8.014.195.839 €

2.240.991.354 €

27,96%

9,95%

19,21%

2007

203.651

8.930.066.488 €

2.501.662.163 €

28,01%

10,38%

18,98%

2008

229.211

10.068.991.032 €

2.825.851.105 €

28,06%

10,79%

18,42%

2009

248.850

10.952.872.115 €

3.079.875.429 €

28,12%

11,17%

18,03%

2010

257.443

11.337.690.460 €

3.190.027.945 €

28,14%

11,30%

17,64%

2011

250.894

11.014.452.326 €

3.089.234.931 €

28,05%

11,25%

17,79%

2006

118.223

6.987.963.342 €

2.491.827.595 €

35,66%

8,67%

21,36%

2007

137.980

8.163.479.222 €

2.912.726.674 €

35,68%

9,49%

22,10%

2008

169.568

10.047.314.177 €

3.588.249.794 €

35,71%

10,77%

23,39%

2009

198.338

11.747.738.404 €

4.194.570.372 €

35,71%

11,98%

24,55%

2010

218.809

12.967.392.806 €

4.631.642.611 €

35,72%

12,93%

25,61%

2011

193.926

11.516.665.510 €

4.118.839.478 €

35,76%

11,76%

23,72%

2006

24.735

2.064.657.248 €

877.415.999 €

42,50%

2,56%

7,52%

2007

29.367

2.452.071.255 €

1.042.190.883 €

42,50%

2,85%

7,91%

2008

36.740

3.065.057.616 €

1.302.263.170 €

42,49%

3,28%

8,49%

2009

43.003

3.584.558.124 €

1.522.461.044 €

42,47%

3,66%

8,91%

2010

47.300

3.947.239.025 €

1.677.290.415 €

42,49%

3,94%

9,27%

2011

44.550

3.719.228.713 €

1.580.661.728 €

42,50%

3,80%

9,10%

2006

19.317

2.256.571.062 €

1.078.399.672 €

47,79%

2,80%

9,24%

2007

23.158

2.708.610.681 €

1.294.900.230 €

47,81%

3,15%

9,83%

2008

28.633

3.340.168.004 €

1.595.576.317 €

47,77%

3,58%

10,40%

2009

32.662

3.807.511.354 €

1.818.449.889 €

47,76%

3,88%

10,64%

2010

36.119

4.207.238.366 €

2.008.891.648 €

47,75%

4,19%

11,11%

2011

35.524

4.142.581.360 €

1.978.676.849 €

47,76%

4,23%

11,40%

2006

4.763

1.002.745.347 €

545.777.493 €

54,43%

1,24%

4,68%

2007

5.697

1.191.815.056 €

647.968.408 €

54,37%

1,39%

4,92%

2008

7.102

1.493.299.673 €

812.650.871 €

54,42%

1,60%

5,30%

2009

7.832

1.643.373.033 €

893.980.899 €

54,40%

1,68%

5,23%

2010

8.240

1.717.781.814 €

933.357.885 €

54,34%

1,71%

5,16%

2011

8.458

1.771.771.728 €

963.502.247 €

54,38%

1,81%

5,55%

2006

578

272.324.021 €

163.942.034 €

60,20%

0,34%

1,41%

2007

683

318.502.835 €

191.584.213 €

60,15%

0,37%

1,45%

2008

865

405.771.343 €

244.193.723 €

60,18%

0,43%

1,59%

2009

1.006

465.841.730 €

280.051.465 €

60,12%

0,48%

1,64%

2010

911

411.478.601 €

246.863.381 €

59,99%

0,41%

1,36%

2011

924

425.600.012 €

255.748.368 €

60,09%

0,43%

1,47%

2006

49

82.248.559 €

52.353.673 €

63,65%

0,10%

0,45%

2007

59

89.174.552 €

56.629.469 €

63,50%

0,10%

0,43%

2008

74

100.673.760 €

63.764.804 €

63,34%

0,11%

0,42%

2009

73

99.766.978 €

63.198.006 €

63,35%

0,10%

0,37%

2010

49

68.580.287 €

43.469.297 €

63,38%

0,07%

0,24%

2011

51

72.908.496 €

46.237.412 €

63,42%

0,07%

0,27%

297

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
556.193.622.007 €

92.720.149.383 €

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ με προτεινόμενη κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

-20.953.212,00

4.438,10 €

-8,82

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

-19.229.517,00

4.417,65 €

-8,67

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

-17.824.102,00

4.286,52 €

-8,87

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

-17.962.279,00

4.215,21 €

-8,85

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

-18.750.531,00

4.057,15 €

-9,06

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

-49.887.423,00

3.973,22 €

-23,35

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-233.810.665,63

12.413,06 €

-151,80

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-248.287.532,61

12.403,58 €

-153,08

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-217.201.849,86

12.384,26 €

-125,41

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-198.739.947,56

12.539,04 €

-121,27

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-175.621.426,29

12.603,60 €

-111,36

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-29.860.334,15

12.739,79 €

-19,50

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

69.641.921,27

19.313,83 €

121,74

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-50.394.572,50

19.316,70 €

-101,30

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-2.507.733,24

19.337,22 €

-4,84

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

48.176.769,47

19.319,28 €

88,19

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

94.848.014,53

19.313,15 €

169,66

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

381.675.197,18

19.330,03 €

677,02

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

559.386.111,73

25.512,59 €

1.251,15

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

576.445.191,87

25.539,75 €

1.195,89

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

739.128.553,43

25.573,54 €

1.413,15

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

849.801.649,28

25.617,61 €

1.539,73

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

934.124.588,28

25.639,33 €

1.661,90

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

1.288.400.162,28

25.614,91 €

2.329,90

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

881.694.445,94

34.109,99 €

3.268,63

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

918.491.877,98

34.109,62 €

3.159,36

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

1.138.771.658,52

34.113,47 €

3.591,66

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

1.291.461.308,88

34.086,28 €

3.756,73

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

1.401.219.662,30

34.078,15 €

3.958,75

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

1.718.610.779,06

34.116,38 €

4.857,07

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

1.058.558.965,56

43.769,26 €

5.781,28

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

1.165.265.487,56

43.849,85 €

5.721,87

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

1.468.252.454,12

43.928,92 €

6.405,68

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

1.690.313.018,64

44.013,95 €

6.792,50

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

1.847.575.464,34

44.039,61 €

7.176,64

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

2.052.714.989,82

43.900,82 €

8.181,60

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

1.072.427.982,52

59.108,32 €

9.071,23

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

1.252.067.910,74

59.164,22 €

9.074,27

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

1.764.265.741,86

59.252,42 €

10.404,47

298

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

2.224.672.670,12

59.230,90 €

11.216,57

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

2.620.177.275,56

59.263,53 €

11.974,72

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

2.442.944.115,46

59.386,91 €

12.597,30

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

349.567.814,80

83.471,08 €

14.132,52

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

417.975.437,00

83.497,51 €

14.232,83

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

592.040.769,60

83.425,63 €

16.114,34

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

748.134.277,40

83.356,00 €

17.397,26

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

882.299.759,00

83.451,14 €

18.653,27

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

830.760.695,80

83.484,37 €

18.647,83

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

403.808.767,22

116.817,88 €

20.904,32

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

490.507.496,36

116.962,20 €

21.180,91

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

666.383.212,10

116.654,49 €

23.273,26

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

819.020.561,54

116.573,12 €

25.075,64

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

970.873.286,14

116.482,69 €

26.879,85

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

921.179.314,18

116.613,60 €

25.931,18

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

195.685.359,93

210.528,10 €

41.084,48

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

235.957.698,83

209.200,47 €

41.417,89

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

312.252.525,79

210.264,67 €

43.966,84

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

358.925.064,63

209.828,02 €

45.828,02

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

391.598.227,11

208.468,67 €

47.524,06

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

362.794.576,38

209.478,80 €

42.893,66

2006

578

272.324.021,00 €

61.575.987,65

471.148,83 €

106.532,85

2007

683

318.502.835,00 €

71.716.580,75

466.329,19 €

105.002,31

2008

865

405.771.343,00 €

93.373.218,95

469.099,82 €

107.945,92

2009

1.006

465.841.730,00 €

108.927.192,50

463.063,35 €

108.277,53

2010

911

411.478.601,00 €

97.332.268,65

451.677,94 €

106.841,13

2011

924

425.600.012,00 €

84.639.529,80

460.606,07 €

91.601,22

2006

49

82.248.559,00 €

20.383.748,35

1.678.542,02 €

415.994,86

2007

59

89.174.552,00 €

21.645.083,80

1.511.433,08 €

366.865,83

2008

74

100.673.760,00 €

24.583.955,00

1.360.456,22 €

332.215,61

2009

73

99.766.978,00 €

24.524.994,70

1.366.670,93 €

335.958,83

2010

49

68.580.287,00 €

16.834.319,55

1.399.597,69 €

343.557,54

2011

51

72.908.496,00 €

14.520.248,40

1.429.578,35 €

284.710,75

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

42.839.904.814,37

15.180.183,66 €

3.347.225,02

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2003 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2003)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

299

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-352.779.277,38

12.413,06 €

-229,04

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-366.962.903,66

12.403,58 €

-226,24

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-386.831.352,21

12.384,26 €

-223,36

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-389.174.399,16

12.539,04 €

-237,47

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-386.148.973,84

12.603,60 €

-244,85

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-402.252.071,15

12.739,79 €

-262,70

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

-462.266.529,03

19.313,83 €

-808,06

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-401.833.931,30

19.316,70 €

-807,74

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-418.093.188,64

19.337,22 €

-807,60

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-441.337.986,43

19.319,28 €

-807,93

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-451.708.561,57

19.313,15 €

-808,00

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-455.500.290,62

19.330,03 €

-807,97

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

-214.834.016,17

25.512,59 €

-480,51

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

-230.865.350,23

25.539,75 €

-478,95

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

-250.105.937,97

25.573,54 €

-478,18

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

-263.104.015,52

25.617,61 €

-476,71

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

-267.722.722,92

25.639,33 €

-476,30

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

-263.701.331,52

25.614,91 €

-476,87

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

-50.525.777,26

34.109,99 €

-187,31

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

-54.525.655,22

34.109,62 €

-187,55

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

-59.408.543,28

34.113,47 €

-187,37

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

-64.941.997,92

34.086,28 €

-188,91

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

-67.044.914,70

34.078,15 €

-189,42

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

-66.224.066,14

34.116,38 €

-187,16

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

161.384.167,96

43.769,26 €

881,39

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

182.089.217,36

43.849,85 €

894,12

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

207.902.342,32

43.928,92 €

907,03

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

229.154.082,64

44.013,95 €

920,85

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

238.226.211,34

44.039,61 €

925,36

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

226.452.100,42

43.900,82 €

902,58

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

423.713.707,72

59.108,32 €

3.584,02

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

495.911.984,94

59.164,22 €

3.594,09

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

612.167.323,06

59.252,42 €

3.610,16

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

715.253.710,52

59.230,90 €

3.606,24

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

790.360.838,16

59.263,53 €

3.612,10

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

704.818.174,46

59.386,91 €

3.634,47

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

203.673.349,60

83.471,08 €

8.234,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

241.969.431,00

83.497,51 €

8.239,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

302.191.123,20

83.425,63 €

8.225,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

353.106.244,80

83.356,00 €

8.211,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

389.289.805,00

83.451,14 €

8.230,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

366.952.742,60

83.484,37 €

8.236,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

294.570.797,42

116.817,88 €

15.249,30

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

353.877.657,96

116.962,20 €

15.281,01

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

435.602.065,50

116.654,49 €

15.213,29

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

496.316.646,94

116.573,12 €

15.195,54

300

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

548.128.151,74

116.482,69 €

15.175,62

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

540.116.905,18

116.613,60 €

15.204,28

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

173.971.804,13

210.528,10 €

36.525,68

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

206.278.935,43

209.200,47 €

36.208,34

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

259.008.301,59

210.264,67 €

36.469,77

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

284.798.485,43

209.828,02 €

36.363,44

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

296.921.159,51

208.468,67 €

36.034,12

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

306.810.256,18

209.478,80 €

36.274,56

2006

578

272.324.021,00 €

58.567.125,25

471.148,83 €

101.327,21

2007

683

318.502.835,00 €

68.383.528,75

466.329,19 €

100.122,30

2008

865

405.771.343,00 €

87.204.935,75

469.099,82 €

100.814,95

2009

1.006

465.841.730,00 €

99.901.672,50

463.063,35 €

99.305,84

2010

911

411.478.601,00 €

87.874.590,25

451.677,94 €

96.459,48

2011

924

425.600.012,00 €

91.190.963,00

460.606,07 €

98.691,52

2006

49

82.248.559,00 €

19.755.599,75

1.678.542,02 €

403.175,51

2007

59

89.174.552,00 €

21.322.498,00

1.511.433,08 €

361.398,27

2008

74

100.673.760,00 €

23.950.400,00

1.360.456,22 €

323.654,05

2009

73

99.766.978,00 €

23.740.164,50

1.366.670,93 €

325.207,73

2010

49

68.580.287,00 €

16.338.531,75

1.399.597,69 €

333.439,42

2011

51

72.908.496,00 €

17.387.664,00

1.429.578,35 €

340.934,59

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

4.888.741.603,77

15.180.183,66 €

3.059.909,19

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2006 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2006)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-285.237.449,43

12.413,06 €

-185,19

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-295.967.284,61

12.403,58 €

-182,47

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-311.207.763,36

12.384,26 €

-179,69

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-313.504.367,16

12.539,04 €

-191,29

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-311.554.476,79

12.603,60 €

-197,55

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-325.941.613,85

12.739,79 €

-212,87

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

-269.923.654,53

19.313,83 €

-471,84

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-398.554.460,90

19.316,70 €

-801,14

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-422.865.305,14

19.337,22 €

-816,82

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-415.379.827,63

19.319,28 €

-760,41

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-413.179.024,27

19.313,15 €

-739,08

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-417.770.045,12

19.330,03 €

-741,04

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

-186.680.586,17

25.512,59 €

-417,54

301

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

-200.679.180,23

25.539,75 €

-416,33

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

-217.403.377,97

25.573,54 €

-415,66

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

-228.733.425,52

25.617,61 €

-414,44

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

-232.777.492,92

25.639,33 €

-414,13

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

-229.273.281,52

25.614,91 €

-414,61

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

-37.038.577,26

34.109,99 €

-137,31

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

-39.989.605,22

34.109,62 €

-137,55

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

-43.555.543,28

34.113,47 €

-137,37

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

-47.753.347,92

34.086,28 €

-138,91

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

-49.347.164,70

34.078,15 €

-139,42

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

-48.532.216,14

34.116,38 €

-137,16

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

170.539.217,96

43.769,26 €

931,39

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

192.271.767,36

43.849,85 €

944,12

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

219.362.892,32

43.928,92 €

957,03

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

241.596.582,64

44.013,95 €

970,85

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

251.098.361,34

44.039,61 €

975,36

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

238.996.800,42

43.900,82 €

952,58

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

429.624.857,72

59.108,32 €

3.634,02

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

502.810.984,94

59.164,22 €

3.644,09

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

620.645.723,06

59.252,42 €

3.660,16

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

725.170.610,52

59.230,90 €

3.656,24

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

801.301.288,16

59.263,53 €

3.662,10

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

714.514.474,46

59.386,91 €

3.684,47

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

204.910.099,60

83.471,08 €

8.284,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

243.437.781,00

83.497,51 €

8.289,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

304.028.123,20

83.425,63 €

8.275,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

355.256.394,80

83.356,00 €

8.261,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

391.654.805,00

83.451,14 €

8.280,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

369.180.242,60

83.484,37 €

8.286,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

295.536.647,42

116.817,88 €

15.299,30

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

355.035.557,96

116.962,20 €

15.331,01

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

437.033.715,50

116.654,49 €

15.263,29

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

497.949.746,94

116.573,12 €

15.245,54

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

549.934.101,74

116.482,69 €

15.225,62

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

541.893.105,18

116.613,60 €

15.254,28

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

174.209.954,13

210.528,10 €

36.575,68

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

206.563.785,43

209.200,47 €

36.258,34

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

259.363.401,59

210.264,67 €

36.519,77

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

285.190.085,43

209.828,02 €

36.413,44

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

297.333.159,51

208.468,67 €

36.084,12

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

307.233.156,18

209.478,80 €

36.324,56

2006

578

272.324.021,00 €

58.596.025,25

471.148,83 €

101.377,21

2007

683

318.502.835,00 €

68.417.678,75

466.329,19 €

100.172,30

2008

865

405.771.343,00 €

87.248.185,75

469.099,82 €

100.864,95

2009

1.006

465.841.730,00 €

99.951.972,50

463.063,35 €

99.355,84

2010

911

411.478.601,00 €

87.920.140,25

451.677,94 €

96.509,48

302

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2011

924

425.600.012,00 €

91.237.163,00

460.606,07 €

98.741,52

2006

49

82.248.559,00 €

19.758.049,75

1.678.542,02 €

403.225,51

2007

59

89.174.552,00 €

21.325.448,00

1.511.433,08 €

361.448,27

2008

74

100.673.760,00 €

23.954.100,00

1.360.456,22 €

323.704,05

2009

73

99.766.978,00 €

23.743.814,50

1.366.670,93 €

325.257,73

2010

49

68.580.287,00 €

16.340.981,75

1.399.597,69 €

333.489,42

2011

51

72.908.496,00 €

17.390.214,00

1.429.578,35 €

340.984,59

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

6.056.712.125,97

15.180.183,66 €

3.063.475,57

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2007 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2007)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-125.428.727,74

12.413,06 €

-81,43

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-129.921.847,67

12.403,58 €

-80,10

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-135.952.606,90

12.384,26 €

-78,50

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-137.317.685,10

12.539,04 €

-83,79

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-136.627.196,04

12.603,60 €

-86,63

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-142.742.625,62

12.739,79 €

-93,22

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

-94.229.430,67

19.313,83 €

-164,72

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-215.614.756,72

19.316,70 €

-433,41

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-229.929.879,41

19.337,22 €

-444,14

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-217.964.110,86

19.319,28 €

-399,01

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-214.003.146,41

19.313,15 €

-382,80

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-215.749.508,11

19.330,03 €

-382,70

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

111.626.853,04

25.512,59 €

249,67

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

122.410.945,26

25.539,75 €

253,95

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

135.134.721,84

25.573,54 €

258,37

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

145.825.121,20

25.617,61 €

264,22

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

150.036.276,86

25.639,33 €

266,93

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

145.954.002,17

25.614,91 €

263,94

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

286.950.925,57

34.109,99 €

1.063,79

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

309.194.286,21

34.109,62 €

1.063,54

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

337.276.218,09

34.113,47 €

1.063,76

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

365.070.862,75

34.086,28 €

1.061,95

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

375.675.456,95

34.078,15 €

1.061,37

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

376.483.980,54

34.116,38 €

1.064,00

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

408.148.036,35

43.769,26 €

2.229,09

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

456.712.292,24

43.849,85 €

2.242,62

303

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

517.174.262,64

43.928,92 €

2.256,32

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

565.136.303,79

44.013,95 €

2.270,99

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

585.876.245,94

44.039,61 €

2.275,75

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

564.910.163,68

43.900,82 €

2.251,59

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

601.176.271,14

59.108,32 €

5.085,10

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

703.108.577,16

59.164,22 €

5.095,73

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

866.947.344,83

59.252,42 €

5.112,68

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

1.013.218.674,56

59.230,90 €

5.108,55

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

1.119.150.956,22

59.263,53 €

5.114,74

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

996.457.489,56

59.386,91 €

5.138,34

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

244.733.449,60

83.471,08 €

9.894,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

290.718.651,00

83.497,51 €

9.899,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

363.179.523,20

83.425,63 €

9.885,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

424.491.224,80

83.356,00 €

9.871,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

467.807.805,00

83.451,14 €

9.890,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

440.905.742,60

83.484,37 €

9.896,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

326.637.017,42

116.817,88 €

16.909,30

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

392.319.937,96

116.962,20 €

16.941,01

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

483.132.845,50

116.654,49 €

16.873,29

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

550.535.566,94

116.573,12 €

16.855,54

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

608.085.691,74

116.482,69 €

16.835,62

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

599.086.745,18

116.613,60 €

16.864,28

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

181.878.384,13

210.528,10 €

38.185,68

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

215.735.955,43

209.200,47 €

37.868,34

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

270.797.621,59

210.264,67 €

38.129,77

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

297.799.605,43

209.828,02 €

38.023,44

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

310.599.559,51

208.468,67 €

37.694,12

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

320.850.536,18

209.478,80 €

37.934,56

2006

578

272.324.021,00 €

59.526.605,25

471.148,83 €

102.987,21

2007

683

318.502.835,00 €

69.517.308,75

466.329,19 €

101.782,30

2008

865

405.771.343,00 €

88.640.835,75

469.099,82 €

102.474,95

2009

1.006

465.841.730,00 €

101.571.632,50

463.063,35 €

100.965,84

2010

911

411.478.601,00 €

89.386.850,25

451.677,94 €

98.119,48

2011

924

425.600.012,00 €

92.724.803,00

460.606,07 €

100.351,52

2006

49

82.248.559,00 €

19.836.939,75

1.678.542,02 €

404.835,51

2007

59

89.174.552,00 €

21.420.438,00

1.511.433,08 €

363.058,27

2008

74

100.673.760,00 €

24.073.240,00

1.360.456,22 €

325.314,05

2009

73

99.766.978,00 €

23.861.344,50

1.366.670,93 €

326.867,73

2010

49

68.580.287,00 €

16.419.871,75

1.399.597,69 €

335.099,42

2011

51

72.908.496,00 €

17.472.324,00

1.429.578,35 €

342.594,59

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

16.677.922.804,05

15.180.183,66 €

3.142.309,51

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2008 και με προτεινόμενη
κλίμακα

304

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2008)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-113.022.592,56

12.413,06 €

-73,38

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-116.992.259,39

12.403,58 €

-72,13

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-122.416.033,38

12.384,26 €

-70,68

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-123.692.846,58

12.539,04 €

-75,48

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-123.040.876,54

12.603,60 €

-78,02

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-128.601.220,76

12.739,79 €

-83,99

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

-41.330.182,95

19.313,83 €

-72,25

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-160.353.548,36

19.316,70 €

-322,33

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-171.815.627,95

19.337,22 €

-331,88

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-158.558.477,32

19.319,28 €

-290,26

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-153.906.190,69

19.313,15 €

-275,30

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-154.951.634,09

19.330,03 €

-274,85

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

214.572.216,26

25.512,59 €

479,92

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

233.658.977,44

25.539,75 €

484,75

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

256.202.309,26

25.573,54 €

489,84

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

274.063.736,24

25.617,61 €

496,57

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

280.881.668,82

25.639,33 €

499,72

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

274.411.403,35

25.614,91 €

496,24

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

395.441.931,23

34.109,99 €

1.465,99

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

426.120.069,07

34.109,62 €

1.465,74

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

464.819.740,83

34.113,47 €

1.466,03

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

503.173.284,09

34.086,28 €

1.463,68

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

517.810.700,25

34.078,15 €

1.462,93

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

518.842.373,90

34.116,38 €

1.466,33

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

517.163.673,13

43.769,26 €

2.824,47

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

578.291.342,00

43.849,85 €

2.839,62

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

654.375.003,28

43.928,92 €

2.854,90

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

714.515.746,09

44.013,95 €

2.871,27

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

740.546.015,14

44.039,61 €

2.876,54

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

714.948.890,20

43.900,82 €

2.849,61

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

707.833.097,98

59.108,32 €

5.987,27

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

827.743.761,60

59.164,22 €

5.999,01

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

1.020.414.588,37

59.252,42 €

6.017,73

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

1.192.638.802,64

59.230,90 €

6.013,16

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

1.317.232.292,34

59.263,53 €

6.020,01

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

1.172.491.519,76

59.386,91 €

6.046,08

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

274.910.149,60

83.471,08 €

11.114,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

326.546.391,00

83.497,51 €

11.119,50

305

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

408.002.323,20

83.425,63 €

11.105,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

476.954.884,80

83.356,00 €

11.091,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

525.513.805,00

83.451,14 €

11.110,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

495.256.742,60

83.484,37 €

11.116,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

350.203.757,42

116.817,88 €

18.129,30

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

420.572.697,96

116.962,20 €

18.161,01

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

518.065.105,50

116.654,49 €

18.093,29

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

590.383.206,94

116.573,12 €

18.075,54

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

652.150.871,74

116.482,69 €

18.055,62

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

642.426.025,18

116.613,60 €

18.084,28

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

187.689.244,13

210.528,10 €

39.405,68

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

222.686.295,43

209.200,47 €

39.088,34

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

279.462.061,59

210.264,67 €

39.349,77

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

307.354.645,43

209.828,02 €

39.243,44

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

320.652.359,51

208.468,67 €

38.914,12

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

331.169.296,18

209.478,80 €

39.154,56

2006

578

272.324.021,00 €

60.231.765,25

471.148,83 €

104.207,21

2007

683

318.502.835,00 €

70.350.568,75

466.329,19 €

103.002,30

2008

865

405.771.343,00 €

89.696.135,75

469.099,82 €

103.694,95

2009

1.006

465.841.730,00 €

102.798.952,50

463.063,35 €

102.185,84

2010

911

411.478.601,00 €

90.498.270,25

451.677,94 €

99.339,48

2011

924

425.600.012,00 €

93.852.083,00

460.606,07 €

101.571,52

2006

49

82.248.559,00 €

19.896.719,75

1.678.542,02 €

406.055,51

2007

59

89.174.552,00 €

21.492.418,00

1.511.433,08 €

364.278,27

2008

74

100.673.760,00 €

24.163.520,00

1.360.456,22 €

326.534,05

2009

73

99.766.978,00 €

23.950.404,50

1.366.670,93 €

328.087,73

2010

49

68.580.287,00 €

16.479.651,75

1.399.597,69 €

336.319,42

2011

51

72.908.496,00 €

17.534.544,00

1.429.578,35 €

343.814,59

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

20.910.456.549,41

15.180.183,66 €

3.192.419,82

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2009 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2009)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-100.616.457,38

12.413,06 €

-65,33

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-104.062.671,11

12.403,58 €

-64,16

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-108.879.459,86

12.384,26 €

-62,87

306

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-110.068.008,06

12.539,04 €

-67,16

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-109.454.557,04

12.603,60 €

-69,40

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-114.459.815,90

12.739,79 €

-74,75

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

11.569.064,77

19.313,83 €

20,22

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-105.092.340,00

19.316,70 €

-211,25

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-113.701.376,49

19.337,22 €

-219,63

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-99.152.843,78

19.319,28 €

-181,51

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-93.809.234,97

19.313,15 €

-167,80

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-94.153.760,07

19.330,03 €

-167,01

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

317.517.579,48

25.512,59 €

710,17

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

344.907.009,62

25.539,75 €

715,54

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

377.269.896,68

25.573,54 €

721,31

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

402.302.351,28

25.617,61 €

728,92

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

411.727.060,78

25.639,33 €

732,50

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

402.868.804,53

25.614,91 €

728,53

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

503.932.936,89

34.109,99 €

1.868,19

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

543.045.851,93

34.109,62 €

1.867,93

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

592.363.263,57

34.113,47 €

1.868,30

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

641.275.705,43

34.086,28 €

1.865,40

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

659.945.943,55

34.078,15 €

1.864,49

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

661.200.767,26

34.116,38 €

1.868,66

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

626.179.309,91

43.769,26 €

3.419,86

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

699.870.391,76

43.849,85 €

3.436,62

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

791.575.743,92

43.928,92 €

3.453,48

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

863.895.188,39

44.013,95 €

3.471,55

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

895.215.784,34

44.039,61 €

3.477,34

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

864.987.616,72

43.900,82 €

3.447,62

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

814.489.924,82

59.108,32 €

6.889,44

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

952.378.946,04

59.164,22 €

6.902,30

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

1.173.881.831,91

59.252,42 €

6.922,78

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

1.372.058.930,72

59.230,90 €

6.917,78

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

1.515.313.628,46

59.263,53 €

6.925,28

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

1.348.525.549,96

59.386,91 €

6.953,82

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

305.086.849,60

83.471,08 €

12.334,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

362.374.131,00

83.497,51 €

12.339,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

452.825.123,20

83.425,63 €

12.325,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

529.418.544,80

83.356,00 €

12.311,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

583.219.805,00

83.451,14 €

12.330,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

549.607.742,60

83.484,37 €

12.336,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

373.770.497,42

116.817,88 €

19.349,30

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

448.825.457,96

116.962,20 €

19.381,01

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

552.997.365,50

116.654,49 €

19.313,29

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

630.230.846,94

116.573,12 €

19.295,54

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

696.216.051,74

116.482,69 €

19.275,62

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

685.765.305,18

116.613,60 €

19.304,28

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

193.500.104,13

210.528,10 €

40.625,68

307

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

229.636.635,43

209.200,47 €

40.308,34

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

288.126.501,59

210.264,67 €

40.569,77

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

316.909.685,43

209.828,02 €

40.463,44

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

330.705.159,51

208.468,67 €

40.134,12

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

341.488.056,18

209.478,80 €

40.374,56

2006

578

272.324.021,00 €

60.936.925,25

471.148,83 €

105.427,21

2007

683

318.502.835,00 €

71.183.828,75

466.329,19 €

104.222,30

2008

865

405.771.343,00 €

90.751.435,75

469.099,82 €

104.914,95

2009

1.006

465.841.730,00 €

104.026.272,50

463.063,35 €

103.405,84

2010

911

411.478.601,00 €

91.609.690,25

451.677,94 €

100.559,48

2011

924

425.600.012,00 €

94.979.363,00

460.606,07 €

102.791,52

2006

49

82.248.559,00 €

19.956.499,75

1.678.542,02 €

407.275,51

2007

59

89.174.552,00 €

21.564.398,00

1.511.433,08 €

365.498,27

2008

74

100.673.760,00 €

24.253.800,00

1.360.456,22 €

327.754,05

2009

73

99.766.978,00 €

24.039.464,50

1.366.670,93 €

329.307,73

2010

49

68.580.287,00 €

16.539.431,75

1.399.597,69 €

337.539,42

2011

51

72.908.496,00 €

17.596.764,00

1.429.578,35 €

345.034,59

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

25.142.990.294,77

15.180.183,66 €

3.242.530,14

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2010 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2010)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

2.623.192,17

12.413,06 €

1,70

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

2.959.719,79

12.403,58 €

1,82

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

3.031.518,84

12.384,26 €

1,75

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

2.952.043,68

12.539,04 €

1,80

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

3.074.018,03

12.603,60 €

1,95

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

2.969.325,07

12.739,79 €

1,94

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

187.263.288,63

19.313,83 €

327,34

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

77.847.364,18

19.316,70 €

156,48

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

79.234.049,24

19.337,22 €

153,05

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

98.262.872,99

19.319,28 €

179,88

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

105.366.642,89

19.313,15 €

188,48

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

107.866.776,94

19.330,03 €

191,34

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

451.055.201,11

25.512,59 €

1.008,85

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

488.531.333,33

25.539,75 €

1.013,51

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

532.355.968,81

25.573,54 €

1.017,82

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

565.008.452,64

25.617,61 €

1.023,72

308

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

576.834.232,40

25.639,33 €

1.026,24

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

566.017.171,68

25.614,91 €

1.023,57

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

528.252.654,74

34.109,99 €

1.958,35

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

569.292.941,38

34.109,62 €

1.958,21

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

620.982.826,60

34.113,47 €

1.958,57

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

672.322.223,72

34.086,28 €

1.955,72

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

691.921.644,50

34.078,15 €

1.954,83

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

693.124.216,66

34.116,38 €

1.958,88

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

612.798.674,74

43.769,26 €

3.346,78

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

684.495.637,12

43.849,85 €

3.361,12

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

773.727.652,96

43.928,92 €

3.375,61

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

843.883.024,94

44.013,95 €

3.391,13

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

874.314.390,54

44.039,61 €

3.396,15

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

845.662.606,94

43.900,82 €

3.370,60

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

745.489.102,22

59.108,32 €

6.305,79

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

871.536.833,22

59.164,22 €

6.316,40

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

1.073.921.672,78

59.252,42 €

6.333,28

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

1.255.326.899,14

59.230,90 €

6.329,23

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

1.386.271.654,74

59.263,53 €

6.335,53

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

1.233.218.887,02

59.386,91 €

6.359,22

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

272.683.999,60

83.471,08 €

11.024,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

323.903.361,00

83.497,51 €

11.029,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

404.695.723,20

83.425,63 €

11.015,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

473.084.614,80

83.356,00 €

11.001,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

521.256.805,00

83.451,14 €

11.020,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

491.247.242,60

83.484,37 €

11.026,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

331.769.214,87

116.817,88 €

17.174,99

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

398.307.973,56

116.962,20 €

17.199,58

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

490.979.023,75

116.654,49 €

17.147,31

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

559.606.386,59

116.573,12 €

17.133,26

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

618.282.115,39

116.482,69 €

17.117,92

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

608.894.682,23

116.613,60 €

17.140,38

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

160.938.306,78

210.528,10 €

33.789,27

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

191.067.812,63

209.200,47 €

33.538,32

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

239.667.897,94

210.264,67 €

33.746,54

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

263.641.113,78

209.828,02 €

33.662,04

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

275.221.668,81

208.468,67 €

33.400,69

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

284.109.489,78

209.478,80 €

33.590,62

2006

578

272.324.021,00 €

49.453.544,20

471.148,83 €

85.559,77

2007

683

318.502.835,00 €

57.778.957,00

466.329,19 €

84.595,84

2008

865

405.771.343,00 €

73.654.718,60

469.099,82 €

85.149,96

2009

1.006

465.841.730,00 €

84.446.326,00

463.063,35 €

83.942,67

2010

911

411.478.601,00 €

74.397.350,20

451.677,94 €

81.665,59

2011

924

425.600.012,00 €

77.108.922,40

460.606,07 €

83.451,21

2006

49

82.248.559,00 €

16.024.881,80

1.678.542,02 €

327.038,40

2007

59

89.174.552,00 €

17.323.380,40

1.511.433,08 €

293.616,62

309

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
2008

74

100.673.760,00 €

19.493.172,00

1.360.456,22 €

263.421,24

2009

73

99.766.978,00 €

19.320.485,60

1.366.670,93 €

264.664,19

2010

49

68.580.287,00 €

13.291.227,40

1.399.597,69 €

271.249,54

2011

51

72.908.496,00 €

14.139.529,20

1.429.578,35 €

277.245,67

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

26.255.586.643,49

15.180.183,66 €

2.649.645,40

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2011 και με προτεινόμενη
κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0-9.000

9.000 - 17.000

17.000 - 22.000

22.000 - 30.000

30.000 - 39.000

39.000 - 50.000

Έτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαφορά στο ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ (1975-2011)

Ατομικό Εισόδημα

Διαφορά
Ατομικού Φόρου

2006

2.375.025

10.540.607.193,00 €

0,00

4.438,10 €

0,00

2007

2.217.404

9.795.707.830,00 €

0,00

4.417,65 €

0,00

2008

2.008.466

8.609.323.309,00 €

0,00

4.286,52 €

0,00

2009

2.029.750

8.555.830.663,00 €

0,00

4.215,21 €

0,00

2010

2.069.202

8.395.067.947,00 €

0,00

4.057,15 €

0,00

2011

2.136.651

8.489.376.902,00 €

0,00

3.973,22 €

0,00

2006

1.540.238

19.119.061.142,00 €

-621.481.270,52

12.413,06 €

-403,50

2007

1.621.989

20.118.465.060,00 €

-651.322.305,56

12.403,58 €

-401,56

2008

1.731.869

21.447.911.301,00 €

-691.359.705,27

12.384,26 €

-399,20

2009

1.638.855

20.549.665.486,00 €

-686.022.421,56

12.539,04 €

-418,60

2010

1.577.109

19.877.254.523,00 €

-672.934.694,06

12.603,60 €

-426,69

2011

1.531.194

19.507.093.743,00 €

-681.595.157,03

12.739,79 €

-445,14

2006

572.072

11.048.901.701,00 €

-247.121.575,23

19.313,83 €

-431,98

2007

497.482

9.609.710.386,00 €

-374.294.780,00

19.316,70 €

-752,38

2008

517.697

10.010.818.418,00 €

-397.757.096,49

19.337,22 €

-768,32

2009

546.261

10.553.366.573,00 €

-389.855.203,78

19.319,28 €

-713,68

2010

559.043

10.796.883.677,00 €

-386.963.394,97

19.313,15 €

-692,19

2011

563.758

10.897.459.786,00 €

-391.631.200,07

19.330,03 €

-694,68

2006

447.099

11.406.654.161,00 €

50.600.704,88

25.512,59 €

113,18

2007

482.021

12.310.695.609,00 €

56.787.222,62

25.539,75 €

117,81

2008

523.036

13.375.883.371,00 €

63.663.353,08

25.573,54 €

121,72

2009

551.915

14.138.740.752,00 €

70.214.066,08

25.617,61 €

127,22

2010

562.083

14.411.431.598,00 €

72.730.046,78

25.639,33 €

129,39

2011

552.985

14.164.660.059,00 €

70.323.217,43

25.614,91 €

127,17

2006

269.744

9.200.966.283,00 €

255.768.456,89

34.109,99 €

948,19

2007

290.721

9.916.383.143,00 €

275.582.531,93

34.109,62 €

947,93

2008

317.060

10.816.016.137,00 €

300.668.063,57

34.113,47 €

948,30

2009

343.773

11.717.943.067,00 €

325.004.545,43

34.086,28 €

945,40

2010

353.955

12.062.132.165,00 €

334.307.343,55

34.078,15 €

944,49

2011

353.837

12.071.637.668,00 €

335.670.727,26

34.116,38 €

948,66

2006

183.101

8.014.195.839,00 €

437.021.714,74

43.769,26 €

2.386,78

2007

203.651

8.930.066.488,00 €

488.990.677,12

43.849,85 €

2.401,12

2008

229.211

10.068.991.032,00 €

553.685.092,96

43.928,92 €

2.415,61

2009

248.850

10.952.872.115,00 €

604.987.024,94

44.013,95 €

2.431,13

2010

257.443

11.337.690.460,00 €

627.169.110,54

44.039,61 €

2.436,15

310

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

50.000 - 75.000

75.000 - 95.000

95.000 - 160.000

160.000 - 340.000

340.000 - 900.000

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

2011

250.894

11.014.452.326,00 €

604.804.366,94

43.900,82 €

2.410,60

2006

118.223

6.987.963.342,00 €

631.995.022,22

59.108,32 €

5.345,79

2007

137.980

8.163.479.222,00 €

739.076.033,22

59.164,22 €

5.356,40

2008

169.568

10.047.314.177,00 €

911.136.392,78

59.252,42 €

5.373,28

2009

198.338

11.747.738.404,00 €

1.064.922.419,14

59.230,90 €

5.369,23

2010

218.809

12.967.392.806,00 €

1.176.215.014,74

59.263,53 €

5.375,53

2011

193.926

11.516.665.510,00 €

1.047.049.927,02

59.386,91 €

5.399,22

2006

24.735

2.064.657.248,00 €

248.938.399,60

83.471,08 €

10.064,22

2007

29.367

2.452.071.255,00 €

295.711.041,00

83.497,51 €

10.069,50

2008

36.740

3.065.057.616,00 €

369.425.323,20

83.425,63 €

10.055,13

2009

43.003

3.584.558.124,00 €

431.801.734,80

83.356,00 €

10.041,20

2010

47.300

3.947.239.025,00 €

475.848.805,00

83.451,14 €

10.060,23

2011

44.550

3.719.228.713,00 €

448.479.242,60

83.484,37 €

10.066,87

2006

19.317

2.256.571.062,00 €

313.224.894,87

116.817,88 €

16.214,99

2007

23.158

2.708.610.681,00 €

376.076.293,56

116.962,20 €

16.239,58

2008

28.633

3.340.168.004,00 €

463.491.343,75

116.654,49 €

16.187,31

2009

32.662

3.807.511.354,00 €

528.250.866,59

116.573,12 €

16.173,26

2010

36.119

4.207.238.366,00 €

583.607.875,39

116.482,69 €

16.157,92

2011

35.524

4.142.581.360,00 €

574.791.642,23

116.613,60 €

16.180,38

2006

4.763

1.002.745.347,00 €

156.365.826,78

210.528,10 €

32.829,27

2007

5.697

1.191.815.056,00 €

185.598.692,63

209.200,47 €

32.578,32

2008

7.102

1.493.299.673,00 €

232.849.977,94

210.264,67 €

32.786,54

2009

7.832

1.643.373.033,00 €

256.122.393,78

209.828,02 €

32.702,04

2010

8.240

1.717.781.814,00 €

267.311.268,81

208.468,67 €

32.440,69

2011

8.458

1.771.771.728,00 €

275.989.809,78

209.478,80 €

32.630,62

2006

578

272.324.021,00 €

48.898.664,20

471.148,83 €

84.599,77

2007

683

318.502.835,00 €

57.123.277,00

466.329,19 €

83.635,84

2008

865

405.771.343,00 €

72.824.318,60

469.099,82 €

84.189,96

2009

1.006

465.841.730,00 €

83.480.566,00

463.063,35 €

82.982,67

2010

911

411.478.601,00 €

73.522.790,20

451.677,94 €

80.705,59

2011

924

425.600.012,00 €

76.221.882,40

460.606,07 €

82.491,21

2006

49

82.248.559,00 €

15.977.841,80

1.678.542,02 €

326.078,40

2007

59

89.174.552,00 €

17.266.740,40

1.511.433,08 €

292.656,62

2008

74

100.673.760,00 €

19.422.132,00

1.360.456,22 €

262.461,24

2009

73

99.766.978,00 €

19.250.405,60

1.366.670,93 €

263.704,19

2010

49

68.580.287,00 €

13.244.187,40

1.399.597,69 €

270.289,54

2011

51

72.908.496,00 €

14.090.569,20

1.429.578,35 €

276.285,67

ΣΥΝΟΛΑ

556.193.622.007,00 €

11.901.243.078,43

15.180.183,66 €

2.590.131,16

311

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Συγκεντρωτικός Πίνακας με την Διαφορά της προτεινόμενης κλίμακας και όλων
των άλλων
φόρος της
Κλίμακας

φόρος της
Προτεινόμενης
κλίμακας (Στοιχεία
ετών)

Διαφορά φόρου με
Προτεινόμενη

Αυτούσια ΥΠΟΙΚ όπως δίνονται τα έτη
2006 – 2011 (έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας 2003 & Στοιχεία
2006 (έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2006
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2007
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2008
(έτη 2006-2011)

49.880.244.569,00 €

92.720.149.383,37 €

-42.839.904.814,37 €

87.831.407.779,60 €

92.720.149.383,37 €

-4.888.741.603,77 €

86.663.437.257,40 €

92.720.149.383,37 €

-6.056.712.125,97 €

76.042.226.579,32 €

92.720.149.383,37 €

-16.677.922.804,05 €

71.809.692.833,96 €

92.720.149.383,37 €

-20.910.456.549,41 €

Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2009
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2010
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία 2011
(έτη 2006-2011)
Κλίμακα φορολογίας 2015 & Στοιχεία
2011 (μόνο 2011)

67.577.159.088,60 €

92.720.149.383,37 €

-25.142.990.294,77 €

66.464.562.739,88 €

92.720.149.383,37 €

-26.255.586.643,49 €

80.818.906.304,94 €

92.720.149.383,37 €

-11.901.243.078,43 €

17.327.767.953,96 €

17.362.938.190,30 €

-35.170.236,34 €

Κλίμακα φορολογίας & Στοιχεία

-111.868.823.336,23 €

Το όφελος από την φορολόγηση με την προτεινόμενη κλίμακα είναι κατά μέσο όρο 13.983.602.917,03
€ / κλίμακα.

312

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Επειδή γίνεται πολύ λόγος για την βαριά φορολογία επιχειρήσεων και ιδιωτών που συχνά αναφέρεται από το
1989 έως σήμερα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί που σε όλα τα χρόνια επωμίστηκαν τα βάρη της φορολογίας
ήταν κυρίως τα εισοδήματα από 45.000,00 και κάτω. Ακόμα και σήμερα καταμεσής της πιο βαθιάς κρίσης, τα
πολύ υψηλά εισοδήματα συμμετέχουν δυσανάλογα στην φορολογία. Όσο αυξάνεται το εισόδημα τους τόσο πιο
δυσανάλογη γίνεται η σχέση εισοδήματος φόρου. Ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης πάντα είναι
μικρότερος από τους συντελεστές της κλίμακας. Έτσι ακόμα και με την προτεινόμενη κλίμακα, ο πραγματικός
ανώτερος συντελεστής είναι 63,42%, ενώ ο ανώτερος συντελεστής της προτεινόμενης κλίμακας είναι 65%.
Σήμερα ο Πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος (1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του
ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 41,53 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 2015 το 42,00%. Με την κλίμακα του 2003 και
του 2006 ) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος (1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του
ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 39,57% και για τις 2 κλίμακες, με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 2003 το 42,00% και το
2006 το 40,00%
Με την κλίμακα του 2007 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος
(1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 39,45 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 2007 το
40,00%.
Με την κλίμακα του 2008 και του 2009 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου
εισοδήματος (1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 39,37 με ανώτερο συντελεστή
κλίμακας 2008 και το 2009 το 40,00%.
Με την κλίμακα του 2010 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος
(1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 44,02 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 2010 το
45,00%.
Με την κλίμακα του 2011 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος
(1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 44,09 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας το
45,00%.
Με την κλίμακα του 2015 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος
(1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 41,53 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 2015 και
το 2009 το 42,00%.
Με την κλίμακα του 1975 (στοιχεία 2011) ο πραγματικός συντελεστής του υψηλότερου εισοδήματος
(1.429.578,35 € ) των στοιχείων 2011 του ΥΠΟΙΚ, είναι μόλις 57,59 με ανώτερο συντελεστή κλίμακας 1975 το
60,00%.
Με την φορολόγηση όλων των ετών από το 2003 ως το 2015 με τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2006 – 2011,
με την προτεινόμενη κλίμακα(πίνακες σελ. 260 σελ. 267), προκύπτει ότι παρ’ όλο που τα φορολογικά έσοδα είναι
υψηλότερα από όλες τις κλίμακες, με την προτεινόμενη κλίμακα, αυτά κατανέμονται έτσι ώστε απαλλάσσονται τα
χαμηλά λαϊκά εισοδήματα από την υπερφορολόγηση των προηγούμενων ετών, η κατανομή της φορολογίας γίνεται
πιο δίκαιη και αντλεί έσοδα πραγματικά από εκεί που μπορεί να τα πάρει. Ταυτόχρονα με την κατάλληλη
διαχείριση των εσόδων μπορεί να συντελεστεί παράλληλα και μια φιλολαϊκή ανακατανομή του εισοδήματος.
Τα επιχειρήματα περί ανταγωνισμού και χαμηλής φορολογίας, που πρέπει να παρθούν υπόψη, ισχύουν μόνο στην
περίπτωση που ένα κράτος, μια κοινωνία, έχει αφήσει την τύχη της στα χέρια του κεφαλαίου. Σε μια τέτοια
περίπτωση είναι αναπόφευκτη η υπερφορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων που θα
υπερφορολογούνται ακόμη περισσότερο σε περίοδο κρίσης. Ο Νεοφιλελευθερισμός υποσχέθηκε λιγότερο
φορολόγηση. Δεν είπε ψέματα. Ή μάλλον δεν είπε ψέματα σε αυτούς που απευθύνονταν και εννοούσε. Δηλαδή

313

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

στους μεγαλο-εισοδηματίες στα διευθυντικά στελέχη πολυεθνικών και τραπεζών, στους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Για την πλειοψηφία των φορολογουμένων τους περίμενε βαριά φορολόγηση.
Το επιχείρημα ότι θα φύγουν οι επενδύσεις λόγω υψηλής φορολογίας είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του
Νεοφιλελευθερισμού.
Σε αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν μπορεί κανείς να αντιτάξει την φορολογία εισοδήματος 1953 -1981. Σε αυτή
την περίοδο ο υψηλότερος συντελεστής ήταν 60%. Αυτό δεν εμπόδισε την βιομηχανική, εμπορική και τραπεζική
ανάπτυξη της χώρας. Αυτό αποδεικνύει ότι κάτι άλλο είναι αυτό που κινεί τις επενδύσεις.
Για να επενδύσει κάποιος τα κεφάλαια του, το πρώτο που θα κοιτάξει είναι η απόδοση τους. Το τελευταίο που θα
κοιτάξει είναι το ζήτημα της φορολογίας. Έτσι λοιπόν τον ενδιαφέρει πιο πολύ το μέσο ποσοστό κέρδους της
ελληνικής οικονομίας (όχι ο όγκος κερδών) και όχι ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας.
Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία μετά το 1986 παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που περιέχει τα στοιχεία μέχρι
το 1977 για τις ΗΠΑ και το μέσο όρο περιόδου 1963 - 1986 για την Ελλάδα.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (1947-1977)
ΠΥ
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

ΟΣ
1,4
1,35
1,5
1,42
1,44
1,41
1,35
1,46
1,51
1,44
1,5
1,59
1,61
1,62
1,68
1,71
1,71
1,73
1,73
1,72
1,72
1,69
1,62
1,61
1,71
1,67
1,59
1,55
1,71
1,66
1,63

ΠΚ
3,58
3,6
3,81
3,94
3,78
3,69
3,56
3,84
3,85
3,96
4,08
4,33
4,14
3,11
4,18
4,07
3,99
3,92
3,92
3,91
4,03
4,02
4,07
4,29
4,5
4,37
4,39
5,13
5,39
5,15
5,03

0,22
0,21
0,22
0,2
0,22
0,21
0,2
0,2
0,21
0,18
0,18
0,18
0,19
0,19
0,19
0,2
0,21
0,21
0,21
0,21
0,19
0,19
0,17
0,15
0,15
0,16
0,14
0,11
0,12
0,12
0,12

ΠΣ: Ποσοστό υπεραξίας = υπεραξία / μεταβλητό κεφάλαιο
ΟΣ: Οργανική Σύνθεση του κεφαλαίου = σταθερό κεφάλαιο / μεταβλητό
κεφάλαιο
ΠΚ: Ποσοστό κέρδους

314

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Μέσος όρος ποσοστού κέρδους περιόδου 1963 -1972: 14,5%
Μέσος όρος ποσοστού κέρδους περιόδου 1973 -1974: 19,8%
Μέσος όρος ποσοστού κέρδους περιόδου 1975 -1981: 11,6%
Μέσος όρος ποσοστού κέρδους περιόδου 1981 -1986: 9,3%

Ο ρυθμός των επενδύσεων για την Ελλάδα ήταν:
Μέσος όρος περιόδου 1952 -1958: 7,6%
Μέσος όρος περιόδου 1959 -1966: 9,8%
Μέσος όρος περιόδου 1967 -1973: 10,6%
Μέσος όρος περιόδου 1974 -1980: -0,4%
Μέσος όρος περιόδου 1981 -1986: -3,5%
Από το 1953 μέχρι το 1981 τα κλιμάκια φορολογίας της φορολογικής κλίμακας ήταν 19 και ο υψηλότερος
συντελεστής στο 60%. Αυτό δεν εμπόδισε την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια ταυτόχρονα υπήρχε και
ο λεγόμενος σοσιαλισμός το αντίπαλο δέος που ανάγκαζε σε πολιτικές αποφάσεις και τον δυτικό κόσμο. Από τα
παραπάνω στοιχεία φαίνεται ουσιαστικά ότι η φορολογία ή οι ασφαλιστικές εισφορές δεν ήταν εμπόδιο στην
καπιταλιστική ανάπτυξη.

Περισσότερο βοήθησαν στην ανάπτυξη στα πλαίσια μιας πολιτικής ανάπτυξης

υποδομών από το ίδιο το κράτος. Βοήθησαν επίσης και στην αναδιανομή του εισοδήματος προς χάριν της
κατανάλωσης.
Ο υπαίτιος για την στροφή στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο είναι το μέσο ποσοστό κέρδους. Η προσπάθεια για την
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την παραπέρα ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε τα αχρησιμοποίητα
κεφάλαια να βρουν διέξοδο προς την κερδοφορία με την αύξηση του μέσου ποσοστού κέρδους και την αύξηση του
μεγέθους των κερδών, οδήγησε στην στροφή προς το νεοφιλελευθερισμό. Ένα μοντέλο που προϋπήρχε της
κρίσης του 1929 -1930. Η λύση αυτή συγκυριακά ευνοήθηκε από την ανατροπή του υπαρκτού σοσιαλισμού. Νέες
αγορές αλλά και νέες χώρες για το φόρτωμα των βαρών από τα αδιέξοδα των αναπτυγμένων δυτικών
καπιταλιστικών χωρών. Έτσι η αρχή έγινε το 1974 με την αποδέσμευση της ισοτιμίας του δολαρίου από τον
χρυσό. Ταυτόχρονα άρχισαν να εφαρμόζεται η απορρύθμιση σε όλη την κοινωνική ζωή των ΗΠΑ. Εδραιώνεται
με την λεγόμενη συναίνεση της "Συναίνεση της Ουάσιγκτον" που αποτελεί έναν "Δεκάλογο" κώδικα, τον οποίο
πρέπει να τηρούν με θρησκευτική προσήλωση όσες χώρες θέλουν να αποτελούν μέλη μιας παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας. Ιδού τι περιλαμβάνεται σ' αυτόν τον "Δεκάλογο":
1. Φορολογική πολιτική πειθαρχία και έλεγχος του δημόσιου χρέους μέσω ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών.
2. Περιορισμός της δημόσιας δαπάνης, μέσω της μείωσης των δαπανών για κοινωνικό κράτος και, κυρίως,
σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και οι υποδομές.
3. Φορολογική μεταρρύθμιση, με μείωση τόσο του αφορολόγητου ορίου των ιδιωτών όσο και των φόρων
που επιβαρύνουν την παραγωγή και τις επενδύσεις, ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η φορολογική
καμπύλη (δηλαδή, να μειωθούν οι φόροι στα υψηλά εισοδήματα και να αυξηθούν στα χαμηλά).
4. Απελευθέρωση των επιτοκίων, ώστε αυτά να προσδιορίζονται αποκλειστικά από την αγορά και όχι από
οποιασδήποτε μορφής κρατική παρέμβαση.
5. Ελεύθερη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις.

315

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

6. Απελευθέρωση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, με κατάργηση κάθε μορφής περιορισμών, όπως
π.χ. δασμοί, αντισταθμιστικές εισφορές, ποσοστώσεις, έλεγχος στην κυκλοφορία κεφαλαίων κλπ.
7. Απελευθέρωση των άμεσων ξένων επενδύσεων και κατάργηση κάθε μορφής εμποδίου στην είσοδο ή στην
αποχώρηση ξένων επιχειρήσεων.
8. Πλήρης ιδιωτικοποίηση όλων των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Με βάση τον αφορισμό "οι
κυβερνήσεις είναι χειρότερες από τις αγορές, οπότε, όσο μικρότερο είναι το κράτος, τόσο καλύτερο
κράτος είναι", το δημόσιο πρέπει να απαλλαγεί τελείως από τον ρόλο τού επιχειρηματία.
9. Απορρύθμιση των αγορών μέσω της κατάργησης κάθε μορφής ελέγχου και της άρσης κάθε περιορισμού
στην επιχειρηματική δραστηριότητα (εκτός από τομείς που άπτονται ευαίσθητων θεμάτων, όπως η
κρατική ασφάλεια, η προστασία τού περιβάλλοντος κλπ).
10. Μετοχοποίηση των περιουσιακών στοιχείων με παράλληλη μείωση της κρατικής προστασίας της
ιδιωτικής περιουσίας.
Η "Συναίνεση της Ουάσιγκτον" καταλήγει ότι αυτός ο "Δεκάλογος" συνιστά το μοντέλο το οποίο πρέπει
υποχρεωτικά να ακολουθηθεί, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ("There is no alternative"). Καλεί δε τα
"ισχυρά μέσα μετάδοσης" (πανεπιστήμια, εργοδοσία, τύπος, πνευματικοί κύκλοι κλπ) να αναλάβουν την
μεταλαμπάδευση, μετάδοση και διάδοση αυτών των ιδεών, οι οποίες "σύντομα θα αποτελέσουν μονόδρομο".
Έτσι λοιπόν η φορολογική αναδιάρθρωση αποτέλεσε μέρος αυτής στροφής για να ενισχύσει την απρόσκοπτη
κερδοφορία, έτσι ώστε να κινηθεί και πάλι η οικονομία.
Με την κρίση του 1980 και την δημιουργία της ΕΟΚ, άρχισε η περικοπή των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας
και η πτώση του υψηλότερου συντελεστή με ταυτόχρονη αύξηση των χαμηλότερων.
Το 1986 χρονιά προετοιμασίας του Μάαστριχτ και της ίδρυσης της Ε.Ε και ταυτόχρονα πλήρη στροφή στο
νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης και φορολογικής αντίληψης. Επιβολή του ΦΠΑ από το 1987.. Από το 1986
υπήρξε μια στροφή προς το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που βασικές φορολογικές αρχές του είναι ένας και
μοναδικός συντελεστής φορολόγησης ή όσο το δυνατόν λιγότερα κλιμάκια και αύξηση των έμμεσων φόρων.

Η ζήτηση σε δανειακά χρηματικά κεφάλαια μπορεί να φόρτωναν με χρέη ολόκληρα κράτη ακόμη και στις
μητροπόλεις του καπιταλισμού, όμως ταυτόχρονα δημιουργούσαν μια εγγυημένη πηγή κερδοφορίας και πεδίο
δράσης για αυτή την σφαίρα του κεφαλαίου. Η λιγότερη φορολογία των κλιμακίων του πλουτισμού χρησίμευε στην
αύξηση αυτών των κεφαλαίων που όταν δεν επενδύονταν στην παραγωγή, προσφέρονταν σαν κεφάλαια προς
δανεισμό.
Με την είσοδο στο ευρώ το 2002 επιταχύνονται όλες οι μεταρρυθμίσεις σε όλες τις σφαίρες της οικονομίας και
της κοινωνικής ζωής Στην φορολογία τα κλιμάκια κουτσουρεύονται και περιορίζονται σε 4 το 2003 με ανώτερο
συντελεστή το 40%. 20 μονάδες πιο κάτω από το 1981 και 23 από το 1984 που είχε ανώτερο συντελεστή 63%.
Ο υψηλότερος συντελεστής 40% παρέμεινε μέχρι το 2010, που έγινε 45% και σήμερα καταμεσής της κρίσης
ξανακατέβηκε στο 42%.
Το χειρότερο είναι ότι τα χαμηλά εισοδήματα για παράδειγμα τα 13.000,00 ευρώ και τα 12.000,00
φορολογούνταν από το 2002 μέχρι και το 2007 με 30% και 15%. Το 2007 μέχρι και το 2010, τα εισοδήματα των
12,000,00 € και πάνω με 27%. Το 2015 για μέχρι 15.000,00 € με 22%, μέχρι 42.000,00 με 32% και από εκεί
και πάνω με 42%.
Με λίγα λόγια υιοθετήθηκε πλήρως ο «δεκάλογος» της Ουάσιγκτον.

316

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Και όμως μπορεί να υπάρξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα.
Με την εργασία αυτή αποδείξαμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα φορολογικό σύστημα που να κατανέμει δίκαια και
ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του καθενός τα βάρη της φορολογίας, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη για
ύπαρξη ικανών εσόδων για τις ανάγκες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα με την κατάλληλη πολιτική βούληση μπορεί
να επιτευχθεί και αναδιανομή του εισοδήματος προς φιλολαϊκή κατεύθυνση. Μια αναδιανομή εισοδήματος που θα
επιτυγχάνεται μέσα από τις κοινωνικές παροχές, την ανάπτυξη υποδομών, έρευνας, κοινωνικής οικονομίας,
συνεργατισμού σε νέες βάσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας. Μπορεί με την δημιουργία θεσμών λαϊκού ελέγχου και
αποφάσεων το κράτος με τα κατάλληλα έσοδα να βοηθήσει σε μια άλλου τύπου ανάπτυξη που θα βοηθάει την
πλειοψηφία του λαού.
Σε αυτή την κατεύθυνση με τους νόμους που ήδη έχουν ψηφιστεί, με μικρές τροποποιήσεις μπορούν να
ελαφρύνονται αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να υπάρχουν έσοδα για κοινωνική πολιτική.

Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ή του ΦΜΑΠ ή όπως αλλιώς θα
ονομαστεί στο μέλλον. Αυτό που χρειάζεται είναι η τροποποίηση του προς φιλολαϊκή κατεύθυνση. Τα δε έσοδα
από αυτό τον φόρο να πηγαίνουν σε λογαριασμό κοινωνικής κατοικίας που θα τον διαχειρίζονται κατά τόπο τα
νέα θεσμικά όργανα που αναφέραμε πιο πάνω, για εξασφάλιση σύγχρονης κατοικίας στους νέους εργαζόμενους,
αγρότες, επιστήμονες. Έτσι λοιπόν για τον ΕΝΦΙΑ επιγραμματικά μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω.
Ο ΕΝΦΙΑ ο φόρος κατοχής ακινήτων, προβλέπει την αύξηση του φόρου με ένα πρόσθετο φόρο για ακίνητα αξίας
πάνω από 300.000, 00 ευρώ με τους εξής συντελεστές:
300.000,01 - 400.000

0,1%

400.000,01 - 500.000

0,2%

500.000,01 - 600.000

0,3%

600.000,01 - 700.000

0,6%

700.000,01 - 800.000

0,7%

800.000,01 - 900.000

0,8%

900.000,01 -1.000.000

0,9%

Υπερβάλλον

1,0%

Οι συντελεστές αυτοί του πρόσθετου φόρου θα πρέπει να αυξηθούν και να φθάνουν μέχρι και το 5 % ή και 10%
για το Υπερβάλλον. Κατάργηση των απαλλαγών σε νομικά πρόσωπα ακόμα και του δημοσίου αλλά και των ιερών
μονών και των μουσουλμανικών βακουφιών. Παράλληλα απαλλαγή της πρώτης κατοικίας για όλους μέχρι 80
τετραγωνικά προσαυξανόμενη κατά 12 τετραγωνικά ανά παιδί και μέχρι μιας ορισμένης αξίας για
παράδειγμα μέχρι 100.000 ευρώ.

317

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Θα μπορούσε να διαμορφωθεί όπως παρακάτω.
100.000,01 - 200.000

0,2%

200.000,01 - 400.000

0,4%

400.000,01 - 600.000

0,7%

600.000,01 - 700.000

1,2%

700.000,01 - 800.000

1,7%

800.000,01 - 900.000

2,5%

900.000,01 -1.000.000

3,5%

Υπερβάλλον

5,0%

Τα έσοδα του φόρου να στηρίξουν την πολιτική εργατικής κατοικίας που θα την διαχειρίζονται θεσμικά
όργανα λαϊκού ελέγχου και αποφάσεων, και τα τοπικά εκλεγμένα όργανα κατά τόπους.
Με την υλοποίηση αυτής της πρότασης, θα πρέπει να καταργηθεί στο μέλλον και η απαλλαγή για
την πρώτη κατοικία, γιατί πλέον, η κατοικία θα είναι φροντίδα όλης της κοινωνίας σε μια
κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία όπου θα αποκτάς το δικαίωμα χρήσης και μόνο.
Η κατάργηση ακόμα και στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση τους μέσω
της ανάληψης του management από τους ιδιώτες ενώ η ιδιοκτησία μπορεί να μένει στο δημόσιο. Θα πρέπει να
φορολογούνται μέχρι να επανακτηθούν από το κράτος.
Ο ΦΠΑ είχε έσοδα το 2011 11.507.867.353,54 €. Ένα ποσό που κατά το μεγαλύτερο μέρος του
βάραινε τα χαμηλά λαϊκά εισοδήματα. Επιπλέον, αν δούμε συνολικά την φορολογία, δηλαδή φορολογία =
άμεσοι + έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ αυξάνει την φορολόγηση κυρίως των εισοδημάτων που δεν μπορεί να
υπάρξει περίσσευμα.
Με λίγα λόγια τα εισοδήματα των 25.000,00 € και κάτω αν αφαιρέσουμε τον φόρο εισοδήματος που με
βάση την κλίμακα είναι 5.500,00 € θα μείνουν 19.500,00. Θα έπρεπε να αφαιρέσουμε και τους άλλους
φόρους όμως είναι δύσκολο για τον προσδιορισμό.

Τα 19.500,00 καταναλώνονται στην διάρκεια του

έτους. Σε αυτά λοιπόν τα ποσά που καταναλώνονται και δεν μπορούν να αποταμιευθούν εμπεριέχεται
και ποσό ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν πολύ πρόχειρα να ορίσουμε ότι ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ στην
κατανάλωση ενός έτους είναι 17%. Τότε αυτά τα εισοδήματα πληρώνουν για ολόκληρο το εισόδημα
τους φόρο πολύ περισσότερο από ότι φαινομενικά φαίνεται.
Έτσι λοιπόν όσο πιο ψηλό είναι κάποιο εισόδημα τόσο λιγότερο φόρο πληρώνει κατά το μέρος του
εισοδήματος που αποταμιεύεται. Με λίγα λόγια παραμένει αφορολόγητο σε αντίθεση με τα μικρά
εισοδήματα που πρέπει να καταναλωθούν.

318

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την επιβάρυνση του εισοδήματος στα εισοδήματα του 2011 με μέσο
συντελεστή ΦΠΑ 17% και την κλίμακα του 2015.
Ας υποθέσουμε ότι το ποσό των 70.000,00 € είναι το ανώτατο όριο κατανάλωσης. Τότε έχουμε τον παρακάτω
πίνακα.
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓ
ΟΥΜΕΝΩΝ 2011

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΜΑ
2011

Ατομικό
εισόδημα 2011

Ποσοστό
Φόρου
κλίμακας
(2015)

Ατομικός
Φόρος 2015

Ατομικός
Φόρος + ΦΠΑ
2015

Συνολικό
Ποσοστό
Φόρου
2015 +
ΦΠΑ

0,00 €

0

0,00%

67.997.144,00 €

441,86 €

0,00 €

0,00%

75,12 €

17,00%

193.781.649,00 €

1.494,36 €

0,00 €

0,00%

254,04 €

17,00%

342.843.804,00 €

2.505,53 €

0,00 €

0,00%

425,94 €

17,00%

151.000

527.926.406,00 €

3.496,20 €

0,00 €

0,00%

594,35 €

17,00%

4000 – 5000

219.516

1.006.146.290,00 €

4.583,48 €

0,00 €

0,00%

779,19 €

17,00%

5000 – 6000

257.232

1.422.439.133,00 €

5.529,79 €

0,00 €

0,00%

940,06 €

17,00%

6000 – 7000

230.069

1.491.507.448,00 €

6.482,87 €

0,00 €

0,00%

1.102,09 €

17,00%

7000 – 8000

227.960

1.703.632.690,00 €

7.473,38 €

0,00 €

0,00%

1.270,48 €

17,00%

8000 – 9000

204.219

1.733.102.338,00 €

8.486,49 €

0,00 €

0,00%

1.442,70 €

17,00%

9000 – 10000

195.752

1.861.965.323,00 €

9.511,86 €

0,00 €

0,00%

1.617,02 €

17,00%

10000 – 11000

228.399

2.396.613.037,00 €

10.493,10 €

208,48 €

1,99%

1.956,87 €

18,65%

11000 -12000

221.486

2.546.110.072,00 €

11.495,58 €

429,03 €

3,73%

2.310,34 €

20,10%

12000 – 13000

203.506

2.541.577.782,00 €

12.488,96 €

647,57 €

5,19%

2.660,61 €

21,30%

13000 – 14000

187.760

2.533.683.286,00 €

13.494,27 €

868,74 €

6,44%

3.015,08 €

22,34%

14000 – 15000

182.441

2.644.547.892,00 €

14.495,36 €

1.088,98 €

7,51%

3.368,06 €

23,24%

15000 – 16000

160.929

2.493.425.741,00 €

15.493,95 €

1.308,67 €

8,45%

3.720,17 €

24,01%

16000 – 17000

150.921

2.489.170.610,00 €

16.493,20 €

1.528,50 €

9,27%

4.072,50 €

24,69%

17000 – 18000

136.749

2.392.563.782,00 €

17.496,02 €

1.749,13 €

10,00%

4.426,10 €

25,30%

18000 – 19000

123.890

2.290.933.726,00 €

18.491,68 €

1.968,17 €

10,64%

4.777,16 €

25,83%

19000 – 20000

112.332

2.189.697.401,00 €

19.493,09 €

2.188,48 €

11,23%

5.130,26 €

26,32%

20000 – 22000

199.101

4.175.706.792,00 €

20.972,81 €

2.514,02 €

11,99%

5.652,01 €

26,95%

22000 – 24000

169.470

3.892.784.228,00 €

22.970,34 €

3.053,48 €

13,29%

6.439,34 €

28,03%

24000 – 26000

146.301

3.654.377.960,00 €

24.978,49 €

3.695,27 €

14,79%

7.143,42 €

28,60%

26000 – 28000

127.973

3.452.389.290,00 €

26.977,48 €

4.532,79 €

16,80%

8.178,39 €

30,32%

28000 – 30000

109.241

3.165.108.581,00 €

28.973,63 €

5.371,56 €

18,54%

9.213,91 €

31,80%

30000 – 33000

138.959

4.370.476.652,00 €

31.451,56 €

6.414,50 €

20,39%

10.500,80 €

33,39%

33000 – 36000

116.225

4.006.011.675,00 €

34.467,73 €

7.679,67 €

22,28%

12.063,64 €

35,00%

36000 – 39000

98.653

3.695.149.341,00 €

37.456,03 €

8.935,93 €

23,86%

13.444,34 €

35,89%

39000 – 42000

84.869

3.433.706.474,00 €

40.458,90 €

10.196,85 €

25,20%

15.001,40 €

37,08%

42000 – 45000

72.155

3.135.840.491,00 €

43.459,78 €

11.553,11 €

26,58%

16.467,24 €

37,89%

45000 – 50000

93.870

4.444.905.361,00 €

47.351,71 €

13.187,72 €

27,85%

18.485,60 €

39,04%

50000 – 55000

66.512

3.482.834.425,00 €

52.364,00 €

15.292,88 €

29,20%

20.914,97 €

39,94%

55000 – 60000

47.546

2.728.004.203,00 €

57.376,10 €

17.397,96 €

30,32%

23.514,25 €

40,98%

60000 – 65000

34.701

2.164.827.849,00 €

62.385,17 €

19.501,77 €

31,26%

25.431,95 €

40,77%

0-0

426.255

0 – 1000

153.890

1000 – 2000

129.675

2000 – 3000

136.835

3000 – 4000

0,00 €

319

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235
65000 -70000

25.729

1.733.541.900,00 €

67.376,96 €

21.598,32 €

32,06%

28.020,69 €

41,59%

70000 – 75000

19.438

1.407.457.133,00 €

72.407,51 €

23.711,15 €

32,75%

30.289,53 €

41,83%

75000 – 80000

15.290

1.183.541.328,00 €

77.406,23 €

25.810,62 €

33,34%

32.881,87 €

42,48%

80000 – 85000

12.023

990.588.015,00 €

82.391,09 €

27.904,26 €

33,87%

34.617,02 €

42,02%

85000 – 90000

9.535

833.272.740,00 €

87.390,95 €

30.004,20 €

34,33%

37.209,95 €

42,58%

90000 – 95000

7.702

711.826.630,00 €

92.421,01 €

32.116,82 €

34,75%

39.818,54 €

43,08%

95000 – 100000

6.408

624.297.701,00 €

97.424,73 €

34.218,39 €

35,12%

42.413,47 €

43,53%

100000 – 110000

9.491

993.613.459,00 €

104.690,07 €

37.269,83 €

35,60%

44.481,27 €

42,49%

110000 – 120000

6.847

786.015.120,00 €

114.797,01 €

41.514,74 €

36,16%

49.722,73 €

43,31%

120000 – 130000

4.764

594.305.880,00 €

124.749,35 €

45.694,72 €

36,63%

54.884,01 €

44,00%

130000 – 140000

3.487

469.656.652,00 €

134.687,88 €

49.868,91 €

37,03%

61.768,91 €

45,86%

140000 – 150000

2.569

371.769.250,00 €

144.713,60 €

54.079,71 €

37,37%

65.979,71 €

45,59%

150000 – 160000

1.958

302.923.298,00 €

154.710,57 €

58.278,44 €

37,67%

70.178,44 €

45,36%

160000 – 170000

1.477

243.411.353,00 €

164.801,19 €

62.516,50 €

37,93%

74.416,50 €

45,16%

170000 – 180000

1.273

222.457.051,00 €

174.750,24 €

66.695,10 €

38,17%

78.595,10 €

44,98%

180000 – 200000

1.767

334.664.790,00 €

189.397,16 €

72.846,81 €

38,46%

84.746,81 €

44,75%

200000 – 220000

1.231

257.690.934,00 €

209.334,63 €

81.220,55 €

38,80%

93.120,55 €

44,48%

220000 – 250000

1.173

274.265.530,00 €

233.815,46 €

91.502,49 €

39,13%

103.402,49 €

44,22%

250000 – 280000

748

197.518.206,00 €

264.061,77 €

104.205,94 €

39,46%

116.105,94 €

43,97%

280000 – 310000

462

135.771.220,00 €

293.877,10 €

116.728,38 €

39,72%

128.628,38 €

43,77%

310000 – 340000

327

105.992.644,00 €

324.136,53 €

129.437,34 €

39,93%

141.337,34 €

43,60%

340000 – 370000

220

77.959.711,00 €

354.362,32 €

142.132,18 €

40,11%

154.032,18 €

43,47%

370000 – 400000

158

60.574.902,00 €

383.385,46 €

154.321,89 €

40,25%

166.221,89 €

43,36%

400000 – 450000

184

77.852.343,00 €

423.110,56 €

171.006,44 €

40,42%

182.906,44 €

43,23%

450000 – 500000

126

59.579.025,00 €

472.849,40 €

191.896,75 €

40,58%

203.796,75 €

43,10%

500000 – 550000

67

35.056.689,00 €

523.234,16 €

213.058,35 €

40,72%

224.958,35 €

42,99%

550000 – 600000

50

28.697.207,00 €

573.944,14 €

234.356,54 €

40,83%

246.256,54 €

42,91%

600000 – 650000

36

22.384.669,00 €

621.796,36 €

254.454,47 €

40,92%

266.354,47 €

42,84%

650000 – 700000

19

12.759.264,00 €

671.540,21 €

275.346,89 €

41,00%

287.246,89 €

42,77%

700000 – 800000

32

23.848.371,00 €

745.261,59 €

306.309,87 €

41,10%

318.209,87 €

42,70%

800000 – 900000

32

26.887.831,00 €

840.244,72 €

346.202,78 €

41,20%

358.102,78 €

42,62%

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ

51

72.908.496,00 €

1.429.578,35 €

593.722,91 €

41,53%

605.622,91 €

42,36%

5.681.066

97.944.878.218,00 €

ΣΥΝΟΛΟ…..

17,69%

30,86%

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η συνολική επιβάρυνση του κάθε ατομικού εισοδήματος και το μέγεθος της
φορο απάτης που συμβαίνει από το 1987.
Έτσι λοιπόν πολύ πρόχειρα απλά μπορούμε να προτείνουμε την μείωση του ΦΠΑ για τα τρόφιμα, τον ρουχισμό
ειδικών κατηγοριών και κωδικών του ΦΠΑ, την ενέργεια, το φυσικό αέριο, στο 6% . Ο συντελεστής του 23 % για
τα υπόλοιπα προϊόντα να μειωθεί στο 16%. Να υπάρξει νέα κατηγορία με είδη πολυτελείας και όχι ευρείας
κατανάλωσης που να κυμαίνεται στο 40%.
Κατάργηση του ΦΠΑ ή πολύ χαμηλός συντελεστής π.χ. 3% για τα σχολικά είδη , το βιβλίο, υπηρεσίες υγείας.
Το μέτρο αυτό θα τονώσει την κατανάλωση και την εγχώρια παραγωγή. Επειδή τα έσοδα του ΦΠΑ βασίζονται
στην κατανάλωση, πιστεύω ότι η μείωση του θα αντισταθμιστεί με την αύξηση του εισοδήματος που θα
καταναλώνεται, με την αύξηση των άμεσων φόρων όπως προτείναμε, με την ανάπτυξη των υποδομών από την

320

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

κοινωνική πρωτοβουλία, με την δημιουργία βιομηχανιών, συνεταιριστικών επιχειρήσεων κ.λ.π. (Αυτό σε
ξεχωριστό κεφάλαιο).
Με την αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Κίνητρα φορολογικά και απαλλαγές για τις κοινωνικές – συνεργατικές επιχειρήσεις που θα κοινωνικοποιούν τις
ατομικές μορφές επιχειρήσεων σε ισότιμη βάση. (Ανάλυση σε άλλο κεφάλαιο).

321

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σελίδα

ο

Κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος και νομοθεσία, για φορολόγηση υποθετικών ατομικών εισοδημάτων
φορολογούμενου με 2 παιδιά.

1

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ -1975 – 1979

2

1983

4

1989

10

1994

14

2001

16

2003

18

2013 -2015

19

Ας δοκιμάσουμε να φορολογήσουμε τα εισοδήματα της τελευταίας περίπτωσης (7) προσαυξημένα
100% , 200%, 300% και 500% Για το 1975-1980, το 1983, το 1989, το 2003 και το 2015.

22

(1975 – 1980, 1983.)
1989, 2003

23

2015

24

Σύγκριση του Υψηλότερου, μικρομεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος Διαχρονικά

25

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Στατιστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, έτους 2006.
Αναγωγή στα παραδείγματα του συνόλου των φορολογούμενων.

28

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος από την εξέταση των στοιχείων.

33

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008, 2009,
2010.
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο . ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.

45
51
59

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 1-20) ατομικών εισοδημάτων.

60

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 24-26) ατομικών εισοδημάτων.

63

Αποτελέσματα με βάση τα παραδείγματα (σελ. 27-43) συνολικών εισοδημάτων με βάση τον
αριθμό φορολογουμένων του 2006 από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ.

64

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος (Σελ. 31-43)

67

Ο φόρος σαν μέρος του εισοδήματος με πραγματικά δεδομένα των ετών 2007, 2008, 2009,
2010, (Σελ. 44-50)
Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την φορολόγηση με πραγματικά δεδομένα εισοδήματος, φόρου
και αριθμού φορολογουμένων του έτους 2011, προσαρμοσμένα με βάση το βασικό κατώτερο
μισθό στην κάθε περίοδο. (Σελ. 50-58)

322

69

71

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τίτλος

Σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. - ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2006

80

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007

81

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008

83

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009

84

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010

86

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011

88

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ , ΜΕΣΑΙΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ,
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματος, φόρου και αριθμού
φορολογουμένων των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, από τα στατιστικά
στοιχεία του ΥΠΟΙΚ. (Σελ. 80 -91).
Ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματος, φόρου και αριθμού
φορολογουμένων των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, από τα στατιστικά
στοιχεία του ΥΠΟΙΚ. (Σελ. 80 -91).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1975, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Φορολόγηση με την
κλίμακα 1975. Στοιχεία ΥΠΟΙΚ 2006 Φορολόγηση με κλίμακα 1975 για έτος 2006
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 1975

89

91

103
106

108

121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Φορολόγηση με την κλίμακα 2003.

123

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2003

134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Φορολόγηση με την κλίμακα 2006

136

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2006

148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Φορολόγηση με την κλίμακα 2007.

150

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2007

160

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Φορολόγηση με την κλίμακα 2008

162

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2008

174

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φορολόγηση με την κλίμακα 2009.

176

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2007

188

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Φορολόγηση με την κλίμακα 2010.

190

323

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - Τηλ. 6973269235

Τίτλος

Σελίδα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2010

200

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Φορολόγηση με την κλίμακα 2011.

202

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2001 ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ 2011

212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Φορολόγηση με την κλίμακα 2015 - Εισοδήματα του 2011, ΥΠΟΙΚ.

214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Συγκεντρωτικοί Πίνακες με τα σύνολα όλων των ομαδοποιημένων κλιμακίων, συσχετισμού
και σύγκρισης των στοιχείων.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Κλίμακες Φορολογίας ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

17. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ (Κεφάλαιο 3)
18. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ, (Κεφάλαιο 4 – 12)

230
238
247
250
256
259
276

Στοιχεία και συντελεστές Νομικών προσώπων 2011

276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

277
278
280
281
284

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ με προτεινόμενη κλίμακα

296

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2003 και με προτεινόμενη κλίμακα

300

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2006 και με προτεινόμενη κλίμακα

301

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2007 και με προτεινόμενη κλίμακα

303

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2008 και με προτεινόμενη κλίμακα

305

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2009 και με προτεινόμενη κλίμακα

307

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2010 και με προτεινόμενη κλίμακα

308

Διαφορές αυτούσιων στοιχείων ΥΠΟΙΚ Φορολογημένα με κλίμακα του 2011 και με προτεινόμενη κλίμακα

310
313

324