BONUS MAJATATT AI.

KTSAfi

EDrsr 5/2003

4ift:az'l
6-->at,

€)(flt$/

::.:.. :'-l,:t'

-..:-.:'..

i : . .: - ' : i ' . . 1 ' , , " 1

4

5

Pengantar
acaan salawat adalah bacaan y a n g s a n g a t d i a n j u r k a no l e h Rasulullah. Selalubanyakpertanyaan,mengapa kita diperintahkan m e m b a c a a l a w a tk e p a d aR a s u l l l a h . s J a w a b a n n y ak a r e n ak i t a d i u j i u n t u k , mencintai Rasulullah. S e o r a n gm u s l i m w a j i b m e n c i n t a i Rasul-nya. Kecintaan kepadaAllahharus juga disertaikecintaan kepadaRasulNya."Barangsiapa menyakitiku makaia sama dengan menyakiti Allah,"sabda Fasulullah. Pertumbuhan salawatbegitupesat s e b a g a ii m p l e m e n t a sc i n t a k e p a d a i Rasulitu. Rasulullah mengajarka cara be(se(a\.{a\. Pa(asahaba\ Ras$\u\\a\\uqa kemudian merangkai salawat. ParasLti besar seperti Syaikh Junaid AlB a g h d a d i , R a b i ' a hA d a w i a h ,l m a m

;l
I

1

H a s a n B a s r i , S y a i k hA b d u l Q a d i r J a i l a n i ,h i n g g aS : d i A h m a d A t - T i j a n i t e r c a t a tm e r a n g k a ib a n y a k s e l a w a t kepada Rasululah. Dalam salawafselawatberikutnya ( y a n g b u k a n d i c r p t a k a n a sul ul l a h ) R selalujuga menyelipkan doa-doa. Pada s a l a w a tn a r i y a ,m i s a l n y a ,s e l a l u d i s e l i p k a nd o a a g a r d i k a b u l k a nd o a , dilepaskan kegundahan, serta husnul khatimah. Beberapa salawatdi sini kami kutip dari AlWasilatul Hariyah olen Syaikh AhmadQusyairi Shiddiq Al-Lasemi bin serla RisalatutTahajjioleh K.H. Hasan Abdillah Ahmad. hadis-hadis Sementara m e m b a c as a l a w a tk a m i k u t i p d a r i Riyadus Shalihin min Kalamis Sayyidil Mursalinoleh lmam SyarafuddnAnNawawi

MH

.,;

6

7 A b d u l l a hb i n A m r u b i n A l - A s h r n e darl hadisbahwaia mendengar riwayatkan y R a s u l u l l a hs a b d a , " B a r a n g s l a p a a ng membacakansalawat untukku satu kali. m a k a A l l a h a k a n m e n u r u n k a nr a h m a t kepadanyasepuluh kali."(Hadis riwayat lmam l\iluslim)

Salawat Membaca Dasar-dasar

( S e s u n g g u h n yA l l a h d a n m a l a i k a t a malaikat-Nya bersalawatuntuk Nabi. Hai yang beriman,bersalawatlah orang-orang kamu untuk Nabi dan ucapkanlahsalam penghormatan kepadanya.)

orr;;rsl; iir Jcr ,rf,,- dul;,JiJ cj :db d,ei :ijb'&g dd' ;.itt
IJJ cd O.ttr'tt
rat{

(} 4l -+P l:"r rfS+.s 'itt-rg4grtili
: t.e{;e

.r\-,*
l: i ,..
i'

i l.rsil.tst",9L;rlll ol31

J,.a alrtJf-;3^..,

a:t

.r" rJA d,.,:+Jt bt
bt ij.a'lo>{--,rb,rr*
ol3;.ljib$ pJ,-.r i$b

SAW lbnu Mas'udberkata: Rasullullah bersabda,"Orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat nanti ialah orang yang " terbanvakmembaca salawat kepadaku (Hadis'riwayat lmam At-Tirmizi)

.:;:'t,'l l;l

': , , .. .,;. .,.. :. ,:, . . :::ii. ;:: .:l:i,'

.,:', .,. i1:r:..

I

l'' ,'' ,"t _

',:-.:.
.,i :i, :

,.:.
1:-l

"Cr ;srqiJ,a!i i:t :&s Cr"Ptirs*,"L"-ll i.t i3bt;"o!!,# 6Y;ll [ :tJJt!,"iIs ];lJ'jr,i -'#r,41 irj J iJ
fdi.. 'ijl3 gJ" $ )..

i,.l""li cp*9 Jt! :Jt! 4ie ;NIFJ i|lb ilt ,r.3; alt J-l.,:
/ l,n 0l

"i

Rasullullah SAW Aus bin Aus berkata: b e r s a b d a ," S e b a i k b a k h a r i i a l a h h a r i di Jum'at,maka perbanyak saLawat hari ah i t J , k a r e n ab a c a a n s a l a w a t m u l u a k a n i kepadaku". Sahabat bertanya: dihidangkan " B a g a i m a n a k a h i d a n g a ns a l a w a tk a r n i s e d a n g k a nk a u t e l a h m e n j a d i t a n a h ? " A B e r s a b a d aN a b ! , " S e s u n g g u h n y a l l a h mengharamkan atas bumi untukmemakan jasad para nabi." (Hadisriwayat Abu Daud)

alto4)

olJAdl 4lll

rPJ

oll J-9*,: JtJ :dl! 4jb ''.
19 ; :P't"l,l+e

...::... .... ....:
.:1,11

F

"'sr Lji AJ r-i:i
.,-,js'"th ,5L;ill o13;

.d+! o3l;+ :iJtj it! :.JG

.tr$l,rb r*,nAt
J3lJ j4l ol3;

Abu Hurairah berkata: Rasullullah SAW b e r s a b d a ," S u n g g u hr e n d a h d a n h i n a , kecewa orang yang mendengarnamaku d i s e b u tl a l u i a t i d a k m e m b a c as a l a w a i (Hadis riwayat. kepadaku." AfTarmizi).

' 'r':, l . : : , . , : . . , " . . : l :l : ': 10

,., . .' :.',,'..,

*r
1l

r: .:::.:i:i.,:r1

:Jt3db .ltr;, i;ca alt ,!r..';,jt! ht "+ ,.;i t3l43x :al*t qf
;

.rx;LiJb'
lJll J+l olJJ
SAW Abu Hurairahberkata:Rasullullah bersabda, "Tiada seorang yang mengucapkansalam kepadakusehinggaAllah r m e n g e m b a l i k a n u h k u s e h i n g g ad a p a t menjawab salamya. (Hadis riwayat Abu Daud)

'l

,,-

;U _'J9 _oJ]ar ilJ.rl

.,

t

+

t-

.':. :.

, ., ,",9?:J:,j:i?j"?::l3iX.miHili?l " , s e b a g a it e m p a i p e r a y a a n d a n b a c a l a h
unrukku, oacaan maxi satawatmu saraw"at J'

:::_

.t3ll 341 o3;

a.:oi1r,..a, LJo ir J

,*o!t ijir ilI! :ijl! '-. oI ,' tr

.,

,r,

#,1-f:;iJ,iii"5:.';$3|:'fi"3:#i.,
".

.,P "MCr ;rjt tli
dlaj:l'll
. , ^ , i . t i n .A l i h .

Jtjf+l

t' :

Y

: eLtJ

4+19 cJ I

.:

,::''
', ,:

uf.l :dr-, 4Jt drl .r..,s
t hi " I ,' r-

-. r ',,. r - :,r 'r " dl .JJ*.U Ul a-t93 ,.jJ,L€ '-., -

oJJ

L;rti"r$toJt $4.o1
a .,i a_ " r_;r"-irr+S; crlc_ . *

b",,:t?:9t8Al3"J:ilirlXilyl
l m a mA t _ T a r m i z i . )

:' fl:*,{":Tel:ffLXiilfi,]Xi1
... . . 1 , , ., , : . r : , , , i .

,,,

'
12

:'

.Sn,i fiu:! cpg
4li: hlrr*3J

t
:

J+lsJJ.etjl+l+Jc+
: .rr

to

JJo.,1',Jl3 J3l.l
Fadhalah Ubaidberkata: bin Rasullullah y m e n d e n g as e o r a n g a n g b e r d o as e u s a i r salainyadengan tidak lebih dulu mernuji A l l a h d a n m e m b a c as a l a w a ta t a s R a sulullah.Rasul lantas bersabda,"Keburu o r a n g i t u . " K e m u d i a nN a b i l v l u h a m m a d '!ika salahsaiu memang lnya dan berkata, dari kalian menunaikan salat hendaknya mernujikepadaAllah kemudian membaca salawatNabi SAW kemudianberdoa se(HadisriwayatAbu kehendaknya. Dauddan AfTarmizi)

.'Ji_,

t-

,. r

lrl

D.p9
r":'"

'u r.-u,s _C .,o

4i i+"ii.l'l,la !.si rJ"! " 4$clrJl
, .i..

_6 4.,j15J,-;

"' G> :..t*4rt all#J 4J.!e J"o i;ttt-iltc Al
a i_)

d.! I gJra g+JtLr.rg L,l,4r

"S,&:lJi'

dJl J-tsJ!

:.r

r'

!

ii'r 'rt . l.'or'

il'b|'J

dIJb

ril i#&b:,l

. '.

. .. : .

r:r .li -:. ::. i: r.rr

-lF

': .. t: 'a: .:.,.,'

..,.

q
14

-: aa:?'

tc

':i
,jj

#,p,*iiei

d#.a L"Sjtr" Ji,JcJ

majid." (Ya Allah anugerahkan salawatlvlu atas Muhammad serta keluarga Muhammad seperti yang telah Kau berikan Ya kepada lbrahimserta keluarganya. Allah Muhammadseda keluarganya berkahilah seperti Kau berkati lbrahim serta keHadis Muttafaq'Alayhi. luarganya.)

:..

LSj,s- ,JI,FJ.r.J 4! egty.l,F i.sr!
4Je di6". $rc
$,o.l

,4+; F t1.,,!""eirri

ili.cli1 r$l;1,,J"

;;-r,hjii;"ri
4J9
': , r

ljEl :ijri AIe';tfe'-) '.
C)l ..tla€ dl
. -r '

cr,l

dJ".,J

Ka'ab bin Uirah berkata: ketika nabi k e l u a rk e p a d a k a m i . k a m i b e r t a n y ak e "Ya padanya: Rasullullah, telah mengkita s . u c a p k a n a l a m k e p a d a m um a k a b a g a i manakahcara membacasalawatatasmu?" Jawab Nabi: "Bacalah Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad 'ala lbrahim innaka kama Shallayta 'ala hamidun majid Allahumma Barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama Barakta 'ala lbrahim innaka hamidun

)
!...

, *Jii,,3 ilJJ {*J iirr;+.rii[t g1it*.l .,i.lb 16l!."i;'4 al-,.JLie
iirt l{ilt L5.a,:"Oi ur^l ; i;<a.AtJ_r,tb

r-,4!tsla:,,, iJiJ ;',<*a

. ,::

''..1...;;;:; ,;,,,

17

.L

-^l-,-9 1 +1lc 4!l -J"4 Al j. ,.fi, ,
r4.Jl-r ii 4.rl UCj4.,U-t.S' '.:,r t - r,r i-' tl6 Al gJa dl iJj-tJ Utr
t" :{ti

I

| "_1,

-.

.

e

I

J

r$t
.ir

;t ol o9 :a.|sr-o 4+Jg

,

i

.l

d\r_CcSJe.r,c UJg .!.c

'c.if4
1_

US&i;

U;q-i.tti. e$r*!*
dt(J.Jg3 J..{s.A gl9
ri

-', Ji,-PcrsJ[L (.,"

1
,j

tiba Rasullullah SAW datangkepadakami. l\,4aka Rasuluilah ditanyaoleh Basyirbln S a ' a d :" A l l a l -m e n y u ' u h^ a m i m e m b a c a salawatatas kamu ya RasuJlullah, maka bagairnanakah cara mernbaca salawat itu?"Rasullullah diam sejenak, akantetapi "Bacalah kemudian Basullullah bersabda; AllahummaShath ala Muhammad wa ala ali Muhammadkama Shallayta'alalbrahim wa barik'ala Muhammad wa'ala ali Muhammadkama Barakta 'ala ali lbrahim innaka hamidun majid, dan salam seyang telah kamu ketahui." bagaimana (Ya Allah berikan salawatMukepada yang lvluhammad sertakeluaganya seperti t e l a h K a u b e r i k a nk e p a d a l b r a h i r n a n d pula l\,4uhammad keluarganya. Berkatllah s e r t a k e l u a r g a n y a e p e r t iK a u b e r k a t i s lbrahim seda keluarganya. Karena Engkau adalahZat yang l\4aha Terpujidan Maha Agung).Hadls riwayatlmam l\,4uslim

ots.pili.rir^si!r.*,,.lr_r
Abu N/as'udAl-Badri berkata: Ketika kamiberada majlis di Sa'adbin Ubaah, tiba-

dlLr.^.€J J+FaJ+l

"t .-

i,gJ

+r Js*,J!ljE :d! alc
TiIJb

18

.19 isterinya, sena keluarganya seperti berkat yang Kau berikan kepada keluarga lbrahim.Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang MahaTerpujidan Zat yang l\y'aha 'Alayhi. Agung).Hadis Muttafaq

a+-;.tl ast3jtr&3

t-

t

rrre
dJ;t t3

'+l';!,Jb

dil.a 'S

Jcs-n :J9

is!-#lJr.!.I(F irsJl+
Jr.s.q IJAA

F 4Ji-r F-Jsii-ies
4.Je

Salawat-salawat Populer

SahaAbu HumaidAs-Sa'adiberkata: bagaimana"Ya Rasullullah bat bertanya: kah cara membacasalawatatasmu itu?" Jawab Nabi, "Bacalah Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa'ala azwajihi wa ala dzuffiyatihi kama Shallayta'ala lbrahim wa 'ala Muhammad wa azwaiihi wa barik 'ala ali lbrahim dzur yatihi kama Barakta innaka hamidun maiid;' kepada (Ya Allah berikan salawatlvlu para isteri dan keluaganya, lvluhammad, seperti yang telah Kau berikan kepada l b r a h i m .B e r k a t i l a hl v l u h a m m a di,s t e r i -

Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin qad Dlaqat Khilati Adrikd ya Rasulullah. (YaAlkahberikanrahmat sertasalam. M u k e p a d aN a b i M u h a m m a dS u n g g u h j p e l i k p e r s o a l a n k d a n b e r i k a n l a ha l a n u keluarnya.) K e t e r a n g a n :i k a s a l a w a ti n i s e r i n g J dibacamaka Allah akan selalu menjadikanjalan keluarbagi persalannya.

"b i:61;$.l.o*,oIrL ilr 1i:! c#*,it

C*r;}a l+.ll'i

i,* ritlll "Jb' 4.llgJ9 Jl.o.s-{tr++*r
,ri r;

20
.1d|1.'.

21

+F

d5_llr+

q!+s.i4J

'l

"liJi

e-r, tr c

'ala Sayyidina Allahumma shalli Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli haiin jara bihil qalam. (Ya Allah berikan rahmalMu kepada N a b i l \ , 4 u h a m m as e r t a k e l u a r g a d a n d sahabatnyasebanyakhurup yang ditulis oleh iinta. m K e t e r a n g a nB a r a n g s i a p a e m b a c a : in kali salatmagrib, salawat sepuluh setelah rahmatpada maka ia akan diberilimpahan malam itu hinggakeesokanharinya.Dan ia akan diberi mati dalam keadaan b en m a n . - i..
':)-.-, !

Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi shalatan tadfa'u biha anna Ath-tha'na wat-Tha'una. man Ya ldza atada syay'an an yaqula lahu kun fayakun. (Ya Allah berikan rahmatlvlukepada j u n j u n g a n k i t a N a b j l \ , 4 u h a m m as e r t a d keluarganya, uatu rahmat yang bisa s menolakmarabahaya serta penyakitmematikan. WahaiAllahyangjikaberkehendak sesuatumengatakan Kun (jadilah), maka terjadilah apa yang dikehendakinya itu.) K e t e r a n g a n :l \ 4 e r n b a c a a l a w a t i n j s maka Allah akan menyelamakannya dari s e g a l a b e n c a n a l er m a s u b e n c a n a k p e r a n g , b e n c a n a k e l a p a r a n ,b en c a n a penyakit yang mematikan menular dan lain sebagarnya.

tr+j-. -Js ..jr,.ea{ill
4tJ -j!9 -v
.rl

4c

'cr[,:Fr]trs iyur tlatg;
, . .^ <. 4
ri

4.IJD),J-

-o!..r-a

Ce
r.

"J,,aAJ!,,J\

d J]|ll

)J,r Lq':r-aLlj,/.rt

22

23

til Jiblr *+; C$i,iJl oii"r":itltiq
'alal bariyah. Allahumma ya daimal fadli Ya Basithal Yadayni bil Athiyyah. Ya 'ala Shahibal Mawahibis Saniyyah, ShaIi sayyidina Muhammadin khaytil Wata Syajiyyah, Waghfir Lana ya Dzal Ula Fi 'Asyiyyah. Hadzihil ( Y a A l l a h ,T u h a n y a n g a n u g e r a h n y a di abadl kepadamakhluknya bumi.Wahai Allah yang kedua tangannyaselaluterbuka Berikan rahdengan angerah-anugerah. untuk Nabi lviuhammad,sebaik matl\.4u kamiwahai ampunilah ciptaanNya, manusia Allah yang MahaTinggi pada sore hari ini.) m K e t e r a n g a n :l v l e b a c a s a l a w a t i n i sebanyaksepuluh kali pada hari Jumat, dan maka ia akan diberi100juta kebajikan d d i h a p u s1 0 0 d o s a k e s a l a h a n n y a a n d i b e r i 1 0 0 j u t a d e r a j a ty a n g b i s a m e n diri di sisi Allah. dekatkan

iiFillrr3lisJtill J*J 4n;J {,\,-.]ct
Allahumma shalli 'ala Muhammad AnNabiyil Umniyyi Al-HabibilAI-Ali Al-Qad l 'ala Al-'Adizm Al-Jah, wa alihi washahbihi wasallim. (Ya Allah berikan rahmatlvlukepada Nabi l\4uhammad. seorangnabi yang umiy (buta huruf), sang kekasih yang dicintai yang memilikiderajattinggi dan pangkat juga untukkeluarga yang agung.Ramatl\ilu d a n s a h a b a t n y as e m u a , s e r t a s a l a m sentosauntuknya.) K e t e r a n g a nB a r a n g s i a p a e m b a c a : m salawat inisepuluh padamalamJumat, kali maka jika meninggaldan ketika dikuburpertamakali oleh kan, ia akan dikunjungi Rasulullah dalam kuburnya. di

otlrj

;Jtjr;; i:\-qcrlb lt'e{$

"rilts."".f

g};. #Jll

Jti l,$t aj*Jr
Allahhumma shalli 'ala Muhammadin

+i*$;!i

'abdika wa rasulika An-Nabiyyil Ummiy. (Ya Allah berikanramatlvlu untuk Nabi seorang hambal\y'u, utusanl\,4uhammad. nabiyang ummiy(butahuruf). l\,4u, seorang KPterangan:arangsiaoa embacaB m n y a s e b a n y a k8 0 k a l i p a d a h a r J u m a t , l n a k a i a a k a n m e n d a p a t k a na m p u n a n dosanyaselamadelapanpuluh tahun.

aLElx;;k"r4J]r {
ljii-de
4r

l-u t-)t*.,'&g

..3ll ,'rs-

_,.t.

-J- "+Xt

'r, .j

cs br]t+." L:si t tri:,r$i.rt
rl

JLlJ

Crl Js.Jl

q.r

. !:

,-r.^4.$rj

a.ilag altrJca.,.-"!l
l,A.|.l*,]ll al*JJ P' I'
Allahumma shalli 'ala Muhammadin An-Nabiyyil Ummiy wa 'ala alihi wasahbihi wa sallim tasliman. ( Y a A l l a h b e r i k a n r a m a t l \ y 'k e p a d a u l \ l u h a m n a d .s e o r a n gr a b i y a l g u r r m i y . s e r t a k e p a d a k e r a b a td a n s a h a b a t n y a . Seda berikansalammukepadanya.) Keterangan: Salawatini dibacasetiap u s a i s a l a t A s a r p a d a h a r i J u m a t ,m a k a A l l a h a k a n m e n g h a p u sd o s a - d o s a n y a s e l a m ad e l a p a np u l u h t a h u n d a n d i b e r p a h a l a i b a d a hs e l a r n ad e l a p a np u l u h tahun juga.

ilJili

ii;J.#li,JJl
_ ,.i.-

!

lAsi el,;ilisij,i4l
Ud
,r!

+;s,.4-9 aJtr&:4-Sl1
f a-r"t -U;
: lr -.:

1-r Allahumma shalli sahalatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala Sayyidina Muhammadinal-ladz tanhallubihil 'uqadu wa tanfa ju bihil kurabu wa tuqdla bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibuwa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karimini wa'ala alihi wasahbihi bi'adadi kulli ma'lumin laka.

dljrolu,\SJ&.r

26 yang paling (YaAllah,berilah rahmatlvlu yang sempurnaserta salam sejahteral\,4u sempurna kepada Nabi l\,4uhammad, salawat yang bisa mengurai kekusutan, a , m e m b e r ig e m b i r ak e s e d i h a n m e n g bu kan maksuddan tujuan,mendapatkan dan husnulkhatimah ha -hal yang disukai, mendungdisibakdengan wajahnyayang mulia. Fahmat dan salarnjuga diberlkan k e p a o ak e l u a r g ad a 1 s a h a b a tN a b , s e jumlah makhiukmu yang bisa dihitung). K e t e r a n g a nS a l a w a ti n i d i k e n a ld e : ngan nama Salawal Nariyah. lvlembaca saawat ini rnemberifaedah yang besar. u D a n J U r k a n n t u k d r b a c as e h a b i s s a l a t wajib sebanyak10 kali. Jika ada maksud t e r t e n t u ,m a k a h a r a p d i b a c a s e b a n y a k dalamsekaliduduk 4.444kali.Bolehdibaca atau beberapawaktu. Atau, dibaca 1.000 kali untukfaedahmujarrab.

27

4lIJJtLi;lt #r-.tJsvl qtsL13' Jt*!l
. :. , n 4.lU -ql{ 4$l

:l.elYl-rj J,."e#1 "& .9li;93-11;r*$i;y"3 :L;Ji *! CEi^l-J[bVi
ilr.,. l$tJ6-+i-,

;{ \

:-

'ala Nuril Anwar wa Allahumma shalli wa tiryaqil aghyar ma miftahi babil siffil asrar yasar sayyidina wa mawlana Muhammadin Al-Mukhtat wa'alihil Ath-har wa ash-bihil 'adada ni'amillahi wa ifdlalih. akhyar (Ya Allah berikan salawatl4ukepada N a b i y a n g m e n j a d ic a h a y a d a r l s e g a l a cahaya,yang menjadirahasiadari segala yaitu rahasia,rnenjadipiniu kemudahan, d N a b i l \ . 4 u h a m . n ay a n g t e r p i l . h . s e ' 1 a yang suci, para sahabatnya keluarganya yang pilihan, rahmatsebanyak kenikmatan yang Kau berikan.) dan anugerah ini Keterangan: Salawat juga termasuk s a l a w a ty a n g b a n y a k d i p i l i h k a l a n g a n o r a n g s a l e h k a f e n a m e n l a a t n y ay a n g sangat besar.

4

r::=

..: .

-,: -.: ,,:t. ..

28
'' r'r-'r"
t,],\' .::t

29 m e n y e l e m a t k ak a m i d a r i s e g a l a m a l a n p e t a k a d a n m a r a b a h a y ar n e n g a b u l k a n , maksud-maksud kami,membersihkan kami dari segala kesalahan, mengangkat kami p a d a d e r a j a tp a l i n gt i n g g i d l s i s i M u , menyampaikan kami pada puncaktujuan kami,baikdi duniamaupun akhirat. Salawat d a n s a a m j u g a u n t u k k e l u a r g as e r t a sehabatNabi.) Keterangan:Salawat ini juga dikenal dengannama Salawatlvlunfarijiyyah yang s a n g a t b e r g u n a u n t u k m e n gh i l a n g k a n kesedihanserta untuk mendekatkandiri kepadaAllah.

diLr[Ji'
i,ll-r-r*{,lt a t,ljs
!'-

.

r4 'U €5J

,.'_

r i

_a

,Jtl itl lel-# tibj3
.aatt 3; uilri-o d,,bjJl
dl! rrili \,r..r.o.r iiLlill ,'r-c ,,.v
.j,

citiiJi.rq3;ll:\Jl cp tr*rJ !.s*a3 +tt".bf
Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdli lana biha jami'al hajat, wa tuthahhiruna biha min jami'is sayyi at. wa taia una biha 'indaka a lad darajat, wa tuballihhuna biha aqshal ghayat. fil hayati wa ba dal mamat. wa ala alihi wa sahbihi wa salim. (Ya Allah, berikanRahmatMu kepada N a b i l \ i l u h a m m a ds a l a w a r y a n g b i s a .

:..,

1

-3*r^'14ii.{ii
,4,. zlS''dt