You are on page 1of 6

Induktivni senzori

Induktivitet kalema (solenoida)


s jezgrom od feromagnetnog
materijala i zranim zazorom
rauna se kao:

Prosti induktivni senzor sa U


presjekom

gdje je

Prosti induktivni senzor sa E


presjekom

Ovi senzori se dijele u skladu s


time koji se od parametara
mijenja na sljedee grupe:
Senzori s promjenjivim
zazorom induktivitet ovih
senzora mijenja se zavisno od
promjene zazora izmeu jezgra
i pokretnog dijela (kotve). Prosti
induktivni senzor ima jezgro u
obliku slova U ili E. Kada se
kotva priblii jezgru, zazor se
smanji, a induktivitet poraste.
Statika karakteristika je
linearna samo za male relativne
promjene zazora.

Diferencijalni induktivni
senzor sastoji se od dva
prosta induktivna senzora. Kad
se kotva priblii jednom jezgru
od drugog se udaljava, tako da
induktivitet i raste i opada
respektivno.

Senzori sa promjenjivom
povrinom zranog zazora
kod ovih senzora induktivitet se
mijenja sa promjenom povrine
zazora koja je posljedica
pomicanja dijela jezgra (slika1),
ili kompletnog jezgra (slika2 ). U
sluaju izvedbe sa pomjerljivim
jezgrom, proirenje opsega i
poboljanje linearnosti postie
se izradom diferencijalnog
induktivnog senzora.

Senzori sa promjenjivim
magnetnim permeabilitetom magnetni permeabilitet zazora
se mijenja sa promjenom
poloaja zastora u obliku ploe
od magnetno nepropustljivog
materijala, npr. aluminija.

Pomicanje dijela jezgra


Pomicanje kompletnog
jezgra
Diferencijalni

Posebna grupa ovih senzora su


magnetnoelastini
(magnetnostrikcijski) senzori.
Njihov rad se zasniva na
svojstvu nekih magnetnih
materijala da mijenjaju
permeabilnost uslijed
mehanikog naprezanja. Na
njihovu tanost najvie utiu
temperatura i zaostali
mehaniki naponi.

Meuinduktivni senzori ova


grupa induktivnih senzora ima
po dva namotaja koji su
magnetno povezani. Zbog toga,
izmeu izvora napajanja i izlaza
postoji transformatorska veza,
pa se ovi senzori nazivaju i
transformatorski. Jedan od
najee koritenih senzora za
mjerenje pomjeranja i drugih
mehanikih veliina je linearni
varijabilni diferencijalni
transformatorski (LVDT) senzor.
Po svojoj konstrukciji LVDT
senzor predstavlja
transformator sa jednim
primarnim (P) i dva sekundarna
(S1 i S2) namotaja, koji su
simetrino postavljeni.

INDUKCIONI SENZORI

PIEZOELEKTRINI SENZORI
ovi senzori rade na principu
piezoelektrinog efekta.
Piezoelektrini efekat
predstavlja vid konverzije
mehanike energije u elektrinu
i obrnuto.

Kod ovih senzora se za


transformaciju neelektrine
mjerne veliine u elektrinu
koristi princip elektromagnetne
indukcije. Rade na
samopobudnom pricnipu, a
nazivaju se jo i
elektrodinamiki. U provodniku
koji se kree i presijeca silnice
stalnog magnetnog polja,
indukuje se napon:
gdje je N broj
namotaja, l duina jednog
namotaja, B magnetna
indukcija [ T ], v relativna
brzina kretanja kalema u
odnosu na magnet.
Magnetna indukcija kod ovih
senzora ne prelazi 1 T, pa se
poveanje osjetljivosti ostvaruje
velikim brojem namotaja. Brzina
kretanja kalema moe biti
translatorna ili ugaona pa se ovi
senzori koriste za mjerenje
brzine ili veliina koje su s njom
u funkcionalnoj vezi (pu i
ubrzanje). Na tanost rada ovih
senzora utie promjena
temperature okoline,
nestabilnost parametara
magneta zbog starenja
materijala, kao i nelinearnost
magnetnog polja u zazoru.
Indukcioni senzori
Sa pokretnim kalemom
Sa pokretnim magnetom

Izvedbe piezoelektrinih
senzora
Prosti piezoelektrini senzori
grade se u obliku ploe
(kvadra), diska, cilindra ili
uzdunog segmenta cilindra.
Za mjerenje ugaone brzine

Ploasti senzor izlazni


napon je pozitivan kada je
ploa izloena naprezanju na
sabijanje. Najvea osjetljivost je
kada je piezoelektrik u obliku
trake. Naalost, traka ima malu
vrstou i lako se lomi pri
uzdunom optereenju.
Oblik diska povoljniji je od
trakastog oblika u pogledu
vrstoe. Plohe diska su
posrebrene kako bi kontakt
izmeu piezoelektrika i
prikljunih vodova bio to bolji.
Oblik cilindra najbolju
vrstou ima ovaj oblik senzora.
Potrebno je samo osigurati da
popreni presjek to manje
odstupa od krunog prstena,
kao i da debljina prstena bude
jednaka.
Uzduni segment cilindra
mnogo je vri od trake.

Viestruki piezoelektrini
senzori otklanjaju osnovne
nedostatke prostih senzora, a
to su mali izlazni napon i slaba
svojstva. Sloeni senzori grade
se spajanjem vie prostih
piezoelektrinih senzora.
Senzori iz ove grupe najee
se prave od vie slojeva
jednostavnih ploastih
pravougaonih (trakastih) ili
okruglih senzora. Ukupni izlazni
napon jednak je sumi napona
pojedinih piezoelektrinih
slojeva.

Prosti ploasti kapacitivni


senzor napravljen je na bazi
ploastog kondenzatora, kod
kojeg je jedna od ploa fiksna,
a druga ima mogunost
pomicanja. Statika
karakteristika ovog senzora je
linearna. Veliina kapaciteta je
veliina preklapajue povrine:

Statika karakteristika

Diferencijalni senzor sastoji


se od dva kondenzatora, tj.
dvije fiksne i jedne pokretne
ploe. Pri pomicanju pokretne
ploe, kapacitet jednog
kondenzatora se poveava, a
drugog smanjuje. Npr, u sluaju
pomicanja u desnu stranu,
kapaciteti e biti:

Ugaoni kapacitivni senzor


ima ploe iji se meusobni
poloaj mijenja zakretanjem.
Statorska ploa je fiksna, dok
se rotorska zakree za
odreeni ugao

. Statika

karakteristika je data
jednainom:

Prosti ploasti kapacitivni


senzor s promjenjivim
razmakom izmeu ploa ima
negativnu osjetljivost

C/

x, to znai da s porastom
pomaka kapacitet kondenzatora
opada i obrnuto.

Diferencijalni kapacitivni
senzor s promjenjivim
zazorom ima tri ploaste
elektrode, pri emu se sredinja
elektroda pokree zbog
djelovanja mjerene veliine.
Senzor se sastoji iz dva
kondenzatora iji su kapaciteti:

Potenciometarski senzor za
mjerenje linearnog
pomjeranja

Potenciometarski senzor za
mjerenje ugaonog
pomjeranja