You are on page 1of 2

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Plaça de la Bòbila, 1
08906 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 80 74 38
E-mail biblabobila@l-h.cat
www.l-h.cat/biblioteques
bobila.blogspot.com

HORARI
Matins (excepte juliol i agost):
dimecres, dijous i dissabte
de 10 a 13.30 h.
Tardes: de dilluns a divendres
de 15.30 a 20.30 h.

El nou El nuevo
club de lectura es diu club de lectura se llama
T3. T3.

Vols participar-hi? ¿Quieres participar?

Biblioteca la Bòbila
Biblioteca la Bòbila
La lectura es un plaer solitari. La lectura es un placer solitario. Lees BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ T3
Llegeixes un llibre, t’agrada, però un libro, te gusta, pero si en tu BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN T3
si en el teu entorn no l’ha llegit entorno no lo ha leído nadie, no lo
Cognoms | Apellidos
ningú, no el pots comentar. puedes comentar.
…………………………………………………….
La Biblioteca la Bòbila engega un La Biblioteca la Bòbila pone en
nou club de lectura. Es diu T3, marcha un nuevo club de lectura. Se …………………………………………………….
perquè es llegiran tres llibres que llama T3, porque se leerán tres libros
tindran algun tipus de relació que tendrán algún tipo de relación Nom | Nombre
entre ells. entre ellos.
…………………………………………………….
Podràs comentar les teves lectures Podrás comentar tus lecturas y
Adreça | Dirección
i enriquir-les amb la tertúlia amb enriquecerlas con la tertulia con
altres lectors. Així la lectura es otros lectores. Así la lectura se …………………………………………………….
converteix, també, en un plaer convierte, también, en un placer
compartit. compartido. …………………………………………………….

Les tertúlies del club de lectura T3 Las tertulias del club de lectura T3 Districte postal | Distrito postal
tindran lloc el darrer dimecres de tendrán lugar el último miércoles de
…………………………………………………….
mes, sis vegades l’any, els mesos mes, seis veces al año, los meses de
de gener, febrer, març, maig, enero, febrero, marzo, mayo, octubre Ciutat | Ciudad
octubre i novembre. y noviembre.
…………………………………………………….
A començament de mes es pot A principios de mes se puede pasar a
passar a recollir el llibre proposat recoger el libro propuesto para la Telèfon | Teléfono
per a la tertúlia, pel taulell de tertulia, en el mostrador de préstamo
préstec de la primera planta de la de la primera planta de la biblioteca, …………………………………………………….
biblioteca, i es retornarà el mateix y se devolverá el mismo día del
Correu-e | Correo-e
dia de la trobada del club de encuentro del club de lectura.
lectura. …………………………………………………….

Vols participar-hi? ¿Quieres participar? places limitades

You might also like