You are on page 1of 1

Nama : ………………………………………………………………………………………….

Kelas :
………………………………..

Jawab semua soalan.
1. Bundarkan 7 250 936 kepada
juta yang terdekat.

2. 79 165 – 8357

3. Tuliskan “lima puluh dua ribu
dua puluh lima” dalam angka

4. Tuliskan “Jam 1755” dalam
sistem 12 jam

5. Tukarkan 9.03 kepada nombor
bercampur

6. Nyatakan bilangan bucu
sebuah kon

7. 63.84 + 1.049 - 36.6 =

8. Hitung 4.82kg – 720g. Berikan
jawapan, dalam g

9.

3
jam+2 jam 20 minit=¿
4
Berikan jawapan dalam jam
dan minit
5

10.

4 3
+ =¿
5 10