You are on page 1of 4

       

      
       
       
1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu
dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

[263] maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang
rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula
yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari
padanya Adam a.s. diciptakan.
[264]
menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau
memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah
artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

        
      
        
     
 
189.
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia
menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya,
isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan
(beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon
kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak
yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

       
      
      
        
         
6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan daripadanya isterinya
dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak.
dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga

baik laki-laki atau perempuan. kegelapan dalam rahim. yang diusir dari kampung halamannya. Tuhan kamu. Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. tidak ada Tuhan selain Dia. (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? [1306] tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut. dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. sebagai pahala di sisi Allah.kegelapan[1306]. Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. yang disakiti pada jalan-Ku. Maka orang-orang yang berhijrah." [259] maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan. Tuhan yang mempunyai kerajaan. kedua-duanya sama-sama manusia. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu.                  . dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.                                                195. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah. yang berperang dan yang dibunuh. tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.                38. itu adalah keberuntungan yang besar. dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.124. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. dan keridhaan Allah adalah lebih besar. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.                            72.                      4. Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin. . kekal mereka di dalamnya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. lelaki dan perempuan.

Karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s. [88] Allah Telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s.s. membersihkan ka'bah dari kemusyrikan. jika kamu beriman kepada Allah. mengorbankan anaknya Ismail. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". lalu Ibrahim menunaikannya.[1029] yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. dan hari akhirat.                         124. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. .. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan). menghadapi raja Namrudz dan lain-lain. akil balig dan muslimah. Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Dan (ingatlah). diantaranya: membangun Ka'bah. [87] ujian terhadap nabi Ibrahim a. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.                              2.