You are on page 1of 34

1

HUBUNGAN ANTARA GAYA PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM
DENGAN PENGLIBATAN PEMBELAJARAN MURID TAHUN ENAM,
SK BANDAR TASIK PUTERI, RAWANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.

BAB 1
PENGENALAN
1.1

Pendahuluan

Kementerian

Pelajaran

Malaysia

dari

semasa

ke

semasa

berusaha

menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Antara bidang yang
menjadi tumpuan ke arah mencungkil potensi diri pelajar atau murid yang
berkualiti bagi mencapai aspirasi negara bersesuaian dengan Falsafah
Pendidikan Negara (FPN). Hasrat ini dilihat boleh dicapai sekiranya asas bagi
pembangunan dan perkembangan sesebuah sekolah bermula dari lahirnya
guru dari institusi yang memberi latihan perguruan dapat menghasilkan guruguru yang berkualiti dari aspek akademik atau bidang masing- masing dan
mempunyai sakhsiyyah diri yang baik. Lahirnya para guru yang disebutkan
sememangnya menjadi matlamat utama di peringkat institusi pengajian tinggi
dalam bidang pendidikan. Ini kerana, kualiti pendidikan di sekolah bergantung
kepada kualiti guru dan secara logiknya kualiti guru bergantung kepada kualiti
pendidikan guru. Maka lahirnya pelajar atau murid yang aktif dalam
pembelajaran di dalam kelas adalah terhasil dari gaya pengajaran guru yang
mendorong ke arah keaktifan murid secara positif.
Guru yang berkesan ialah guru yang dapat menjalankan berbagai-bagai
tugas. Antaranya ialah guru sebagai penyampai pengetahuan, pemudah cara,
motivator, mentor dan berbagai-bagai lagi. Walau bagaimanapun, menurut
Awang Had Salleh (2000), daripada pemerhatian beliau, ramai guru telah dan
sedang melakukan banyak 'default' dalam sebahagian besar fungsi mereka.
Antara beberapa kesalahan ialah guru tidak lagi memainkan peranan sebagai
penggalak atau pemotivasi dan tidak memperdulikan sebarang bakat yang ada
pada murid-murid, tidak menegur kejanggalan tingkah laku murid-muridnya
atau menganggap semua murid dalam kelasnya itu homogen belaka dari segi
kemampuan minda mereka.

2

1.2

LATAR BELAKANG MASALAH

Sepanjang zaman, peranan guru sentiasa menjadi isu dalam kehidupan
masyarakat dan mempunyai peranan yang amat penting. Malah, guru juga
mempunyai peranan atau tanggungjawab utama yang perlu dilaksanakan
dengan penuh amanah dalam proses penerapan dan penyampaian ilmu
kepada anak bangsa tanpa membezakan kaum dan agama. Perkembangan
teknologi semasa dan globalisasi, menuntut warga pendidik (guru) untuk
membangunkan diri, secara bersungguh- sungguh dalam bidang pendidikan
yang dari hari ke hari menuju ke arah transformasi pendidikan. Ini kerana,
pengajaran yang berkualiti terjadi apabila maklumat yang disampaikan boleh
diterima, menarik minat, dan mudah untuk diingati serta dilakukan oleh pelajar.
Pengajaran berkesan bermaksud seorang pengajar atau guru yang
harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu ilmu
pengetahuan serta mempunyai kemahiran atau teknik profesional yang tinggi
(Dunne, R. & Wragg, T., 1994). Selain itu, Leblanc (1998), berpendapat bahawa
pengajaran berkesan bermaksud pengajaran oleh guru yang penyayang,
mengambil berat terhadap kebajikan pelajar, memberi sokongan kepada
pelajar, dan berpengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar. Terdapat
beberapa ciri-ciri pengajaran, di antaranya adalah guru sebagai pengajar dan
murid pula merupakan pelajar. Pengajaran akan melibatkan latihan atau
tugasan, pemikiran dan penggunaan simbol serta melibatkan pelbagai aktiviti
antara guru dan pelajar. Dalam memastikan keberkesanan proses pengajaran,
guru haruslah memainkan peranan yang penting agar objektif pengajaran yang
telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir sesi pengajaran. Dalam memastikan
keberkesanan proses pengajaran, guru haruslah memainkan peranan yang
penting agar objektif pengajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir
sesi pengajaran. Selain itu, Kebolehan pelajar adalah berbeza-beza dengan
mengambil kira latar belakang pendidikan, tahap kecerdasan dan lain-lain.
Maka, Guru harus bijak menggunakan kaedah dan strategi mengikut tahap
penerimaan pelajar itu sendiri.

3

1.3 PENYATAAN MASALAH
Penglibatan pelajar atau murid dalam pembelajaran merupakan agenda yang
utama bagi sesuatu proses PdP di sekolah. Bagi memastikan penglibatan aktif
murid dalam pembelajran di dalam kelas tersebut dapat dicapai, ianya
memerlukan tindakan dan kerjasama daripada semua pihak. Suasana
pembelajaran yang menarik, kondusif dan menyeronokkan amat perlu dalam
pembelajaran dan pengajaran. Ini kerana keupayaan murid dan kesediaannya
untuk belajar tidak sahaja bergantung kepada murid itu sendiri tetapi juga
terletak kepada kesesuaian gaya pengajaran seseorang guru (Felder &
Henrique, 1995).
Grasha dan Hicks (2000) pula berpendapat bahawa untuk menjamin
keberkesanan sesebuah proses pengajaran dan pembelajaran, fokus yang
diberikan kepada gaya pembelajaran pelajar semata-mata tidak memadai.
Gaya pengajaran guru juga perlu dititik beratkan kerana pengajaran guru
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid. Menurut Grasha
(1996), gaya pengajaran ialah pola kepercayaan, pengetahuan, prestasi dan
tingkah laku guru ketika mengajar dalam kelas. Dalam kajian ini gaya
pengajaran merujuk kepada gaya pengajaran mengikut Grasha (1996) yang
membahagikan gaya pengajaran kepada lima dimensi iaitu gaya pakar, gaya
autoriti formal, gaya model peribadi, gaya delegator, gaya fasilitator dan
sebagainya.
Terdapat beberapa kajian yang berusaha mengenal pasti hubungan
antara gaya pengajaran guru dengan pencapaian pelajar seperti kajian Zin
(2004) dan kajian Aitkin dan Zuzovsky (1994) dan ada juga kajian yang
menghubungkan gaya pengajaran guru dengan gaya kognitif pelajar (Evans,
2004).Kajian-kajian lalu terhadap penglibatan pelajar mendapati terdapat
hubungan antara penglibatan pelajar dengan pengajaran guru dan juga dengan
pencapaian akademik (OECD, 2000). Kajian-kajian terhadap gaya pengajaran
guru di peringkat sekolah masih dilihat kurang apatah lagi kajian yang
menghubungkan gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dengan penglibatan
pembelajaran pelajar atau murid. Oleh itu, kajian ini akan cuba menjawab
persoalan apakah gaya pengajaran paling dominan yang dipraktikkan oleh guru

1 di bawah. Manakala tahap stres guru pula adalah berdasarkan kepada apa yang guru rasa terhadap gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua. Dalam kajian ini gaya kepimpinan pengetua adalah berdasarkan kepada pandangan guru iaitu sama ada dimensiberstruktur atau dimensi timbang rasa. Gaya Pakar Autoriti Formal Gaya Pengajaran Guru Pendidikan Model Peribadi Penglibatan Pembelajaran Murid Tahun Enam Delegator Fasilitator 1.4 Pendidikan Islam dan adakah terdapat hubungan antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar tahun enam dengan penglibatan pembelajaran pelajar atau murid tahun enam. Penyelidik juga ingin mengenal pasti sama ada gaya pengajaran guru iaitu pengajaran gaya pakar. Kajian Ohio State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu dimensi mengutamakan struktur (berstruktur) dan dimensi timbang rasa. 1. Model kajian yang penyelidik cadangkan adalah seperti Rajah 1.4 KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka kajian ini berdasarkan gaya pengajaran guru kajian Ohio State.5 TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk melihat hubungan antara faktor demografi guru dengan penglibatan pembelajaran murid. autoriti .

menjelaskan penglibatan pembelajaran murid Tahun Enam SKBTP. Apakah ada hubungan antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dengan penglibatan murid tahun enam SKBTP? 1. model peribadi.1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pengajaran guru dengan jantina Ho 1.6 OBJEKTIF KAJIAN Objektif khusus kajian ini ialah :1. mengenal pasti hubungan antara gaya pengajaran guru Pendidikan ISlam penglibatan pembelajaran murid tahun enam SKBTP 1.5 formal.7 PERSOALAN KAJIAN 2. delegator dan pemudah cara guru memberi kesan kepada penglibatan pembelajaran murid di dalam sesuatu proses PdP.2 = . Mengenal pasti gaya pengajaran Guru Pendidikan Islam di SK Bandar Tasik Puteri. Apakah wujud penglibatan pembelajaran murid tahun enam SKBTP? 4. Rawang 3. 2. 1. Rawang.8 HIPOTESIS KAJIAN Hipotesis kajian ini ialah : 1. Apakah gaya pengajaran guru Pendidikan Islam SKBTP? 3. Ho 1.

3 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pengajaran guru dengan pengalaman mengajar Ho 1. Hasil kajian ini diharap akan dapat membantu guru besar selaku pentadbir di sekolah mengambil daya usaha atau pendekatan bagi membuat penambahbaikkan dalam menguruskan organisasi di sekolah. Rawang.4 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penglibatan pembelajaran murid dengan gaya pengajaran guru Pendidikan Islam 2.murid di sekolah amnya.9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dijalankan sebagai panduan penilaian dan penyeliaan serta mencari kaedah atau pilihan penyelesaian masalah penglibatan murid di dalam bilik darjah yang berkaitan dengan gaya pengajaran guru pendidikan Islam di SK Bandar Tasik Puteri. Selangor.murid yang mengalami masalah pembelajaran mampu mengurus diri dalam belajar seterusnya diadaptasi dalam dunia kehidupan yang sebenar dan khususnya yang berkaitan dengan pengurusan belajar murid.guru yang terlibat untuk membantu murid. . Seterusnya guru Pendidikan Islam perlu mengamalkan gaya pengajaran yang sesuai dalam proses PdP di sekolah agar pendekatan yang diambil bukan semata mata berorientasikan tugas tetapi pada masa yang sama murid dapat melibatkan diri secara aktif seterusnya menjadikan proses PdP yang berkesan positif terhadapat perkembangan belajar pelajar atau murid.1 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dimensi berstruktur dengan penglibatan pembelajaran murid tahun enam Ho 2.6 Ho 1. Dapatan kajian ini juga dijangka akan dapat membantu guru.2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dimensi bertimbang rasa dengan penglibatan pembelajaran murid tahun enam 1. Ho 2. ii. Kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan pihak guru dan murid agar lebih berperanan dalam waktu PdP dan sedar dengan tanggungjawab masing-masing serta pada masa yang sama sedar akan peranan yang seharusnya dimainkan pada waktu PDP berlangsung.

Perbezaan gaya pengajaran guru dicari berdasarkan demografi murid. Menurut Tuner. . 1. Seterusnya.11 DEFINISI ISTILAH Istilah yang akan digunakan dalam kajian ini ialah gaya pengajaran guru Pendidikan Islam.guru. Populasi bagi kajian ini hanya terdiri daripada murid.1 Gaya Pengajaran Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan mempunyai penafsiran yang berbeza. Skop kajian hanya meninjau hubungan gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar murid tahun enam di sekolah tersebut sama ada mengamalkan gaya pengajaran gaya pakar.7 1. pengajaran. menurut kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1993) Perkataan Pengajaran dan Pembelajaran adalah berasal dari satu kata dasar yang sama iaitu ajar yang bermaksud petunjuk yang diberikan kepada orang lain. Selangor. Penglibatan pembelajaran murid tahun enam pula ditinjau berdasarkan gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dari gaya pengajaran yang tersebut di atas. maka dapatan kajian hanya dapat digeneralisasikan untuk semua guru Pendidikan Islam di SK Bandar Tasik Puteri Rawang. 1. Rawang.beza jika dibandingkan perkembangan dan tranformasi pendidikan ke arah pendidikan abad ke-21 dan sebelumnya. Selangor.murid Islam tahun enam sahaja. delegator dan fasilitator.11. model peribadi. gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar tahun enam dan hubungannya dengan pembelajaran murid dicari. autoriti formal.10 BATASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan ke atas murid tahun enam di Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri. guru . Dari segi bahasa. murid dan pembelajaran murid.

Meng kurikulum. Malah. pembelajaran. mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan persekitaran yangs sesuai (stimulus). mengajar dengan kreatif (Woods et al. Tujuan mewujudkan hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan. Teori Gestalt. 1992). Menurut Eh seperti Ah media. menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai gaya pengajaran guru memberikan peluang kepada murid untuk berfikir sehingga dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. (1993) dan mengatakan fasiliti bahawa pembelajaran adalah satu proses memperoleh pengetahuan. sikap dan nilai yang baru. . Darsono (2002) pula secara umum menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik”.11.8 R. sikap.. di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah murid yang berorientasi kepada kegiatan mengajar mata pelajaran yang berorientasikan pengembangan pengetahuan.2 Pembelajaran Murid Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar. 1.. dan setiap latihan yang berjaya harus diberi hadiah dan atau reinforcement (pengukuhan). Dalam proses pembelajaran akan mencakup pelbagai komponen lainnya. menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk memberikan mengaturnya isi menjadi pembelajaran suatu sehingga murid gestalt (pola lebih mudah bermakna). Sedangkan secara khusus pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut : Teori Behavioristik. (2001) pula pengajaran berkesan itu ialah pengajaran pakar dan cemerlang. kedapatan juga penggunaan istilah lain seperti mengajar dengan baik (Brown et al. dan keterampilan murid sebagai sasaran pembelajaran. (1996) dan pengajaran berkualiti (Stones. kemahiran. 1993). Teori Kognitif.

maka hanya disebut belajar.9 Teori Humanistik. jika pembelajaran hanya dilihat keaktifan guru sedangkan pelajar atau murid hanya pasif. tetapi bukan berarti dalam proses pembelajaran hanya guru yang aktif sedangkan pelajar atau murid pasif.ilmu Pendidikan Islam kepada pelajar dan . Demikian pula bila pembelajaran di mana murid yang aktif tanpa melibatkan keaktifan guru untuk mengajar dan membimbing secara baik dan terarah. maka pada hakikatnya kegiatan itu hanya disebut mengajar. maka dapat disimpulkan bahawa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru dapat mengajar dan pelajar atau murid dapat menerima isi pelajaran yang diajar oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu persekitaran proses belajar dan mengajar (PdP). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menuntut keaktifan guru dan pelajar atau murid di peringkat sekolah. Dari pelbagai pendapat pengertian pembelajaran di atas. keterampilan dan sikap”. Arikunto (1993) mengemukakan “pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berlakunya proses penguasaan pengetahuan. Jadi. 1. Kunci utama penglibatan pembelajaran pelajar atau murid di dalam bilik darjah ada pada setia guru (pengajar).11. keterampilan dan sikap oleh subjek (murid) yang sedang belajar”. menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.3 Guru Pendidikan Islam Guru Pendidikan Islam ialah individu yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkaitan ilmu. Lebih lanjut Arikunto (1993) mengemukakan bahwa “pembelajaran adalah bantuan pendidikan kepada anak didik agar mencapai kedewasaan di bidang pengetahuan. Pembelajaran secara profesionalnya menuntut keaktifan kedua belah pihak yang sama-sama menjadi subjek pembelajaran.

. Selangor tanpa mengira tahap pendidikan. Dari sudut istilah guru. dan ii.11. guru ialah guru terlatih yang dilantik dalam bidang perguruan yang mempunyai sijil perguruan atau kelulusan ikhtisas perguruan atau sijil yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan mengajar di sekolah.5 Sekolah Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 mentakrifkan “Sekolah Kebangsaan” erti sekolah rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan kerajaan : a.4 Murid Tahun Enam Murid tahun enam dalam konteks kajian ini ialah murid. Rawang. Selangor. Yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. b.11. dan di mana kemudahan bagi pengajaran : i. Bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya. menurut Standard Guru Malaysia (SGM). Yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur enam tahun.10 berupaya untuk membentuk pelajar atau murid yang berpengetahuan agama Islam dan sahsiah atau personaliti pelajar . 1. Dalam konteks kajian ini gur Pendidikan Islam ialah guru. pengajar dan pengasuh (Noresah Bahrom. 1995:420). c.guru Pendidikan Islam yang mengajar muridmurid tahun enam di Sk Bandar Tasik Puteri. Rawang. mendidik.murid Islam tahun enam SK Bandar Tasik Puteri. Yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Guru boleh ditakrifkan sebagai orang yang mengajar. 1. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian dan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya.

11 Sekolah kebangsaan mempunyai kelas tahun satu hingga tahun enam secara keseluruhannya dan purata umur murid-murid adalah antara 7 hingga 12 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Melayu dan sistem pengajaran mengikuti garis panduan yang selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedapatan kajian bahawa ramai dari kalangan guru mengajar . Terdapat guru yang baik. kepentingan kajian. Kajian ini melibatkan Satu (1) buah sekolah iaitu SK Bandar Tasik Puteri. 48000 Rawang.1 Pengenalan Murid. hipotesis kajian. yang pandai memujuk dan bermotivasi manakala ada juga guru yang tegas dan beremosi serta cuai dalam tugas mengajar.12 Rumusan Dalam bab ini telah dihuraikan perkara-perkara asas kajian. latar belakang kajian. 1.murid berhadapan dengan pelbagai cara guru menyampaikan pengajarannya. BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. persoalan kajian. Selangor. objektif kajian. istilah kajian dan kesimpulan.

Waissbulth. Berghthold. pengurusan aktiviti kelas serta perasaan negatif atau positif terhadap pengajaran. simpati. motivasi. pula mengatakan bahawa gaya pengajaran sebagai mewakili corak keperluan. Gaya pengajaran guru ditentukan oleh kualiti peribadi dan sikap mereka. & Zambo. Fleischman. sikap. 2001) dan bagaimanakah mereka diajar (Bailey. Holbrook. Onstein dan Miller (1980). kepercayaan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh guru di dalam bilik darjah. 2. kepercayaan dan beberapa aspek emosional yang ditunjukkan oleh guru. Gregorc (1989) mengatakan gaya pengajaran guru ialah tingkah laku peribadi guru dan media yang digunakannya bagi memindahkan data dan maklumat kepada pelajar. personaliti dan kawalan. telah mengkategorikan dua jenis gaya pengajaran iaitu gaya pengajaran ekspresif dan gaya pengajaran instrumental. Dari segi kategori gaya pengajaran. Gaya ekspresif merujuk kepada hubungan emosi yang diwujudkan oleh guru terhadap pelajar atau kelas secara keseluruhan termasuk kemesraan.12 mengikut bagaimanakah mereka belajar dahulu (Stitt-Gohdes. Menurut Wright (1987) pula gaya pengajaran seseorang melibatkan gabungan yang kompleks antara kepercayaan. Selain daripada itu.2 Konsep Gaya Pengajaran Terdapat banyak definisi yang berbeza bagi mentakrifkan istilah gaya pengajaran. Grasha (1996). 1996).Gaya pengajaran ekspresif bertujuan mengekalkan kawalan terhadap pelajar. autoriti. Ini memberi makna ramai dari kalangan guru mengajar dengan kaedah turun temurun yang diwarisi oleh guru daripada para guru mereka di zaman mereka di bangku sekolah. Tuman. gaya pengajaran ialah caracara seseorang itu mengajar secara semulajadi. Antaranya menurut Peacock (2001). strategi. Gaya pengajaran ini terdapat dalam hubungan interpersonal antara guru dengan pelajar serta berkaitan dengan sikap terhadap pembelajaran. gaya ini juga berkaitan dengan rasa percaya terhadap pelajar dan memahami tujuan . Gaya pengajaran seseorang guru akan dapat dilihat semasa mereka mengendalikan pengajaran dan pembelajaran. tabiat kecenderungan atau kebiasaan yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran dalam bilik darjah. teknik. Braunstein.

penyelesai masalah dan humanis. Gaya-gaya pengajaran tersebut terdiri daripada gaya penyelesai tugas. Dalam model ini. gaya pengajaran juga diklasifikasikan dari segi perspektif humanisme. gaya sarjana. Humanisme mementingkan pengalaman peribadi yang mana guru akan bertindak sebagai fasilitator dan menggalakkan pelajar agar berkongsi pengalaman dan pendapat. dimensi ekspresif menggambarkan penglibatan emosi pelajar manakala dimensi instrumental melibatkan tingkah laku pelajar. Selain itu. Teknik-teknik humanisme adalah selaras dengan pelajar pragmatik. merancang pelajaran. Gaya yang bersifat behaviorisme mencorakkan tingkah laku yang dikehendaki melalui ganjaran.13 pendidikan secara umum. menetapkan piawai (standard) bilik darjah dan memastikan pelajar mencapai piawaian (standard) yang telah ditetapkan. Ornsten dan Miller (1980) mengutarakan model berasaskan idea yang merupakan pecahan daripada gaya pengajaran ekspresif dan instrumental. behaviorisme dan kognitivisme seperti diutarakan oleh Kramlinger dan Huberty (1990). reflektif dan aktivis. Mengikut model ini gaya pengajaran guru dikategorikan kepada empat gaya. Jarvis (1985) pula menggunakan tiga klasifikasi untuk menentukan kaedah pengajaran: a) Gaya didaktik yang dikawal guru melalui kuliah dan pelajar mengambil nota b) gaya sokratik iaitu guru akan bertanyakan soalan dan pelajar memberi respon. Gaya ini didapati sesuai dengan pelajar pragmatik . Guru ini juga percaya terhadap kewujudan cara terbaik bagi pelajar mempelajari sesuatu pembelajaran. c) Gaya fasilitator ialah guru menyediakan persekitaran pembelajaran dan pelajar sendiri bertanggungjawab atas pelajaran mereka. Tujuannya ialah untuk memperkukuhkan tingkah laku yang dikehendaki supaya pelajar menguasai tingkah laku itu. Sebaliknya gaya instrumental pula merujuk kepada cara-cara guru menjalankan tugas membantu pelajar. Biasanya guru yang mengamalkan gaya ini akan memainkan peranan sebagai pembimbing dan cenderung memberi pertolongan serta boleh bertolak ansur dengan pelajar.

Model lain ialah Model Doherty (2003) yang menyenaraikan gaya mengajar mengikut di bawah ini iaitu :1. Gaya G – Divergen . Walaubagaimanapun. Gaya A – Perintah – Guru akan membuat semua keputusan 2. Gaya yang bersifat kognitivisme menyerupai pendekatan tradisi akademik dan bertujuan mempersembahkan maklumat secara logik. Hasil keadaan ini telah membawa kepada pelbagai takrif gaya pengajaran dan menghasilkan beberapa dimensi untuk mengukur . Gaya ini sesuai dengan pelajar teoritikal. Gaya Inisiatif Pelajar – Pelajar merancang program mereka sendiri manakala guru sebagai penasihat 10. Gaya F – Penerokaan Berpandu . Ladd. Gaya F – Inklusi – Guru merancang manakala pelajar menilai tugas mereka 6. Beberapa pengkaji telah cuba untuk mengenalpasti pelbagai sifat pengajaran. seperti guru perlu mempunyai gaya pengajaran yang paling dominan (Conti. Gaya Individu – Guru membuat keputusan terhadap isi kandungan manakala pelajar merancang program 9. pengkaji yang mengkaji gaya pengajaran lebih suka menghasilkan penunjuk sendiri bagi mengenalpasti pelbagai gaya pengajaran.Pelajar menyelesaikan masalah mengikut satu set panduan yang diberikan guru dengan bantuan penolong 7. Gaya C – Resiprokal – Pelajar menyelesaikan tugas secara berpasangan 4. 1985. Gaya B – Latihan – Pelajar menjalankan tugas yang diberikan guru 3. 1995). Gaya D – Semakan sendiri – Pelajar menyemak sendiri prestasi mereka adakah mencapai kriteria yang ditetapkan 5. Gaya Pengajaran sendiri – Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses pembelajaran mereka.14 dan aktivis. biasanya melalui kuliah.Pelajar menyelesaikan masalah mengikut satu set panduan yang diberikan guru dengan bantuan guru 8.

guru lebih cenderung untuk menjadi lebih gaya analitikal berbanding gaya holistik. dan memberi perhatian kepada butiran berbanding gaya holistik. proses pembelajaran. Individu yang mempunyai gaya ini jugalebih suka bekerja sendiri dan dalam interaksi mereka dengan pelajar. 2003). mengawal.berstruktur. tidak fleksibel dan memberikan maklum balas yang lebih terperinci.berurutan. bahagian ini hanya akan membincangkan gaya pengajaran oleh Grasha (1996). 1979. Grasha.15 gaya pengajaran yang berbeza (Allen. spontan dan penuh perhatian terhadap individu. Secara keseluruhannya.guru gemar menjadi fasilitator dan delegator semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Gaya holistik disifatkan sebagai gaya yang lebih formal. 2. kajian ini dijalankan menggunakan instrumen yang dihasilkan oleh Bennet (1976).mengarah. Grasha menegaskan bahawa . fleksibel. Berdasarkan kerja penyelidik seperti Evans(2004). Gaya pengajaran ini lebih cenderung untuk lebih prihatin dalam aspek pembelajaran global. Kajian Chia (1997). mendapati bahawa guru. Hal ini kerana artikel ini menggunakan gaya ini sebagai huraian gaya pengajaran guru. beliau telah membina Soal Selidik Gaya Pengajaran (TSQ) untuk mengukur gaya pengajaran analitik holistik guru pelatih yang mendaftar latihan untuk satutahun dalam program sijilpascasiswazahdalambidang pendidikandi United Kingdom. Gaya analitikal pula adalah gaya yang lebih formal. Anthony Grasha mencadangkan lima jenis gaya pengajaran iaitu gaya pakar. 1988.mereka lebih bersifat peribadi. dan bekerja sebagai satu pasukan. model peribadi. autoriti formal.3 Gaya Pengajaran Grasha (1996) Walaupun terdapat banyak jenis gaya pengajaran.guru gemar menggunakan gaya gaya progresif . Manakala kajian oleh Noriah dan Sakinah Mohamed (2003) pula mendapati bahawa guru. interaktif dengan pelajar. Dunn & Dunn. skor yang lebih rendah menunjukkan gaya mengajar yang lebih holistik dan skor yang lebih tinggi menunjukkan gaya yang lebih analitikal dalam pengajaran. fasilitator dan delegator (1996). Dalam soal selidik tersebut.

Mereka memberi panduan membimbing dan memberi arahan dengan mengemukakan soalan-soalan. Mereka menganggap bahawa pengajaran perlu dilakukan dalam bentuk standard. Gaya delegator pula memberi perhatian kepada membentuk kebolehan pelajar untuk belajar secara autonomi. Mereka cenderung untuk memandu dan mengarah pelajar memerhati dan seterusnya meniru kaedah yang ditunjukkan. Bagi gaya model peribadi pula. Guru yang mengamalkan gaya ini berkehendakkan pelajar-pelajarnya sentiasa bersedia dan mementingkan penyaluran maklumat secara maksimum. fasilitator dan pakar. Setiap gaya pengajaran dihuraikan seperti di bawah. pilihan untuk menerokai. Guru dengan gaya ini lebih suka mengajar menggunakan kaedah projek dengan memberi bimbingan dan sokongan. memberi cadangan alternatif dan membina kriteria pemilihan. Pelajar digalakkan menjalankan tugas secara . berinisiatif dan bertanggungjawab. Gugusan dua meliputi gaya model peribadi. dan peraturan tingkah laku pelajar yang termaktub dalam perundangan sekolah. Guru yang memiliki gaya ini sentiasa menggalakkan pelajarnya mencapai kecemerlangan dan mengajar dengan terperinci serta mendalam. tepat dan diterima oleh pelajar yang merangkumi matlamat pengajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.16 kelima-lima gaya pengajaran dikelompokkan dalam empat gugusan. Gaya autoriti formal pula ialah guru dengan gaya ini akan sentiasa memberikan maklum balas positif atau negatif kepada pelajarpelajarnya. gaya pakar dan gaya autoriti formal. Gaya pakar ditonjolkan oleh guru yang memiliki pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam bidang yang diajar. Guru-guru dengan gaya ini suka kepada pengajaran yang berstruktur. Matlamat keseluruhan adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar untuk berdikari. Gaya fasilitator pula menekankan interaksi guru dengan pelajar. pengajaran harus dilakukan menggunakan contoh-contoh peribadi dan ‘mengajar mengikut teladan’. gaya model peribadi dan gaya pakar dan gugusan empat ialah gaya delegator. Gugusan satu merangkumi gaya pakar dan gaya autoriti formal. Gugusan tiga termasuk gaya fasilitator. Guru cenderung bertindak sebagai prototaip kepada pelajar tentang bagaimana cara berfikir dan berkelakuan.

Penglibatan pelajar merangkumi banyak bentuk dan cara. 2. Guru dapat membantu pelajar menjadi seorang yang boleh berdikari dan berkeyakinan tinggi. penyesuaian diri dengan budaya sekolah.cita untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi selepas tamat persekolahan akan lebih aktif penglibatan mereka di sekolah. Kajian ini mendapati bahawa penglibatan pelajar pada peringkat sekolah merupakan faktor utama penglibatan pelajar. Kajian juga mendapati bahawa pelajar yang bercita. Walau bagaimanapun. Kedua-duanya mempunyai hubungkait antara satu sama lain. jantina pelajar juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar iaitu pelajar perempuan didapati lebih cenderung dan berminat untuk menyertai sebarang aktiviti sekolah dan lebih aktif di dalam kelas seperti rajin bertanyakan soalan dan sebagainya. Antaranya ialah penglibatan secara aktif dalam aktiviti sekolah.17 bebas apabila melaksanakan sesuatu projek. Selain itu. Guru akan membantu sekiranya diperlukan serta bertindak sebagai sumber maklumat utama pelajar.4 Kajian Lepas Bahagian ini bertujuan untuk membincangkan kajian-kajian yang telah dibuat mengenai penglibatan pelajar atau murid dalam pengajaran guru dengan penglibatan akademik pelajar tersebut. Yang pertama ialah penglibatan pelajar dalam pembelajaran dan yang kedua ialah penglibatan pelajar di dalam komuniti di sekolah. aktif di dalam kelas. hubungan yang baik dengan guru-guru dan rakan sebaya. Antaranya ialah kajian oleh Longitudinal Surveys Of Australian Youth (2002) mendapati bahawa terdapat dua bahagian penglibatan pelajar di sekolah. sekiranya guru kurang peka terhadap kesediaan pelajar untuk menjalankan tugasan secara bersendirian dan sesetengah pelajar mungkin berasa bimbang apabila diberi autonomi. Kajian ini mendapati bahawa pelajar yang datang daripada keluarga yang berpendidikan tinggi lebih aktif dalam penglibatan mereka di sekolah.Kajian itu juga mendapati . Pelajar ini telah membuat perancangan lebih awal untuk masa depan mereka. Mereka juga sering dilihat mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah berbanding dengan pelajar lain yang tidak bercadang untuk melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan.

terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan sebagainya. Selain itu. Pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti sekolah juga didapati mempunyai lebih kecenderungan untuk meneruskan pengajian sehingga tamat dan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar tersebut (Marsh. Gerber (1996) menggunakan National Educational Longitudinal Study (NELS) untuk mengkaji adakah penglibatan pelajar dengan aktiviti sekolah boleh mempengaruhi pencapaian akademik. Kajian ini juga mendapati bahawa pelajar yang merasakan dirinya diterima di sekolah akan mempengaruhi penglibatan pelajar di dalam kelas mahupun di sekolah. Secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar tersebut. Budaya yang diamalkan oleh sekolah merangkumi kumpulan guru yang berdedikasi. Pelajar yang dilihat kurang . Selain itu. beri perhatian semasa guru mengajar. Kajian ini juga mendapati bahawa sikap dan tingkah laku merupakan dua faktor penting yang boleh mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam penglibatan akademik. disiplin yang berkesan dan suasana pembelajaran yang sihat. 1992). Kajian ini mendapati bahawa budaya sesebuah sekolah juga boleh mempengaruhi penglibatan pelajar dengan pencapaian akademik. Dalam kajian beliau menunjukkan bahawa pelajar yang aktif dalam aktiviti di sekolah akan memberi kesan positif kepada diri pelajar seterusnya meningkatkan penglibatan pelajar kepada aktiviti sekolah.Dapatan daripada kajian beliau juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara penglibatan pelajar dengan aktiviti sekolah dan pencapaian akademik.18 bahawa pelajar yang selesa dengan persekitaran dan budaya yang diamalkan di sekolahnya akan menjadi pelajar yang aktif dan penglibatan mereka di sekolah akan meningkat seterusnya mempengaruhi pencapaian akademik mereka. pelajar juga akan mempunyai sifat disiplin dan komitmen yang tinggi. OECD Programme for International Student Assessment (2000) mendapati bahawa terdapat hubungan antara penglibatan pelajar dan pengajaran guru dengan pencapaian akademik. Sikap pelajar merangkumi kedatangan pelajar ke sekolah. menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

Tujuh prinsip tersebut ialah: 1. Jacobs & Razavieh. komunikasi yang baik 7.19 aktif di sekolah. Chickering dan Gamson (1991) menyenaraikanSeven Principles for Good Practice in Undergradute Educationiaitu satu prinsip empirikal yang berkait dengan pengukuran penglibatan pelajar. Kajian ini juga cuba untuk mengenal pasti hubungan dan corak hubungan antara pemboleh ubah dalam satu kumpulan subjek (Ary. Selain itu. 2.5 Kesimpulan Kesimpulannya. Kajian sebegini adalah satu usaha untuk memperkayakan pengetahuan mengenai gaya pengajaran guru dan penglibatan pelajaryang efektif. menggalakkan kepada hubungan yang baik antara pelajar dengan pihak sekolah 2. beberapa teori yang dikaitkan dengan penglibatan akademik pelajar juga cuba dicakupi. mengalakkan bekerjasama antara pelajar 3. memberikan maklum balas yang cepat dan tepat 5. 2002) . besar kemungkinan akan menghadapi masalah apabila berurusan dengan anggota masyarakat selepas tamat persekolahan. menghormati bakat dan pandangan pelajar. bahagian ini telah membincangkan kajian-kajian lalu terhadap gaya pengajaran guru dan penglibatan pelajar.1 Reka Bentuk Kajian Kajian ini ialah sebuah kajian korelasi yang bertujuan untuk meramal skor pencapaian dan menjelaskan hubungan antara angkubah (Creswell. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. Masalah yang dihadapi oleh pelajar dilihat turut dialami oieh sekolah-sekolah di seluruh dunia. mengalakkan pembelajaran yang aktif 4. 2008). ketetapan waktu 6.

keaktifan murid diperingkat sekolah. Hasilnya sebanyak 50 soal selidik berjaya dikumpulkan. Antara item-item yang diberikan ialah gaya pengajaran guru sama ada secara gaya pakar. dan minat.3.murid mereka. 3.3 Instrumen Kajian Alat kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah soal selidik berstruktur skala Likert yang terdiri daripada tiga bahagian. dan murid cemerlang. Sebahagian murid juga diminta untuk ke bilik khas (Surau atau bilik jQAF) untuk mengisi soal selidik tersebut. 100% responden adalah berumur 12 tahun.murid Tahun Enam di SK Bandat Tasik Puteri. Rawang dan semua murid tahun enam di sekolah yang sama. Selain itu. populasi sasaran penyelidik ialah guru Pendidikan Islam yang mengajar murid. keaktifan murid diperingkat sekolah.1 Bahagian A – Latar Belakang Responden (10 item) Soal selidik ini mengandungi item-item latar belakang demografi iaitu butir-butir latar belakang responden seperti jantina. Soal selidik ini dibina bertujuan untuk mengukur pemboleh ubah bebas iaitu gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar tahun enam dan pemboleh ubah bersandar iaitu penglibatan pembelajaran murid tahun enam.2 Populasi dan Pensampelan Kajian Dalam kajian ini. gaya autoriti formal .3. Umur mereka pula adalah sama. Beberapa orang guru Pendidikan Islam diminta mengedarkan soal selidik yang disediakan pengkaji kepada murid. alat kajian ini juga dibina untuk mendapatkan maklumat terhadap pemboleh ubah demografi seperti jantina. 3.Teknik pensampelan yang digunakan ialah pensampelan bertujuan (purposive). 3.20 3.2 Bahagian B – Gaya Pengajaran Guru (25 item) Bahagian ini digunakan untuk menjawab soalan tentang gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar tahun enam.

Keboleh percayaan soal selidik ini yang diukur konsistensi dalamannya ialah . Ia mengandungi sebanyak 31 item skala Likert.3 Bahagian C – Penglibatan Pembelajaran Murid (31 item) Bahagian ini pula digunakan untuk mengukur darjah penglibatan pelajar atau murid dalam amalan pendidikan.88 (Grasha. Kandungan utama soal selidik ini ialah berkaitan dengan tingkah laku pelajar yang mempunyai korelasi yang tinggi dengan hasil pembelajaran dan amalan pembelajaranyang baik seperti maklum balas terhadap peperiksaan dan tugasan. Pemboleh ubah ini diukur menggunakan soal selidik yang diubah suai daripada National Survey on Student Engagement (2006) yang dijalankan oleh The College Student Report. Soal selidik ini diukur menggunakan skala Likert dengan julat skor bermula dengan “1” yang bermaksud ya hingga “2” iaitu tidak. Soal selidik ini juga mengandungi lima gaya pengajaran guru iaitu.21 atau gaya fasilitator dan sebagainya. a) gaya pakar b) autoriti formal c) model peribadi d) delegator dan e) fasilitator 3. Indiana University. 2006). penggunaan sumber pendidikan. Ia mengukur aspek-aspek penting pengalaman pelajar yang boleh menyumbang kepada pembelajaran dan perkembangan peribadi seseorang pelajar. USA. pelajar perlu menandakan kekerapan mereka terlibat dengan aktiviti mengikut soalan . Pemboleh ubah ini diukur menggunakan soal selidik (self-report questionaire) yang diubah suai daripada inventori gaya pengajaran Grasha (2006). Untuk setiap item.3. Setiap item dijawab melalui 2 penyataan iaitu daripada 1 –Ya hingga 2 – Tidak. Soal selidik laporan kendiri ini mengandungi sebanyak 25 item. Ia digunakan untuk mengukur kecenderungan gaya pengajaran seseorang guru.

.22 yang dikemukakan pelajar. Dapatan ini menunjukkan bahawa soal selidik ini didapati mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Perbincangan deskriptif menumpukan kepada penghuraian latar belakang responden seperti jantina. dapatan kajian menunjukkan soal selidik gaya pengajaran mempunyai nilai alpha Cronbach sebanyak 0.85 manakala nilai alpha Cronbach bagi penglibatan akademik pelajar ialah sebanyak 0. umur.86. Analisis kebolehpercayaan dijalankan ke atas 34 responden pada bulan Mei 2014.1 Pengenalan Bab ini mengemukakan dapatan kajian berdasarkan jawapan responden yang diperolehi melalui soal selidik yang telah diedarkan. keaktifan di peringkat sekolah. murid cemerlang dan sesi persekolahan. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.

43 .39).10 3. Dimensi yang mempunyai skor min paling rendah ialah dimensi delegator (3. Berdasarkan Jadual 1.66 Sisihan Piawai . Gaya pengajaran pemudah cara (3. Seterusnya guru juga menggunakan cara pengajaran autoriti formal.39).56 .52).2 Soalan Kajian 1: Apakah Gaya Pengajaran Guru Pendidikan Islam SKBTP? Dalam kajian ini. lima gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dalam kelas diukur melalui respon pelajar kepada 25 item dalam soal selidik.52 .42 .47 . min stail pengajaran pensyarah dimensi model peribadi mendapat min yang paling tinggi iaitu 4. model peribadi dan gaya delegator dalam kelas. Jadual 1 Taburan Item Domain Gaya Pengajaran Guru Pendidikan Islam Jenis Gaya Kepakaran Guru Autoriti Formal Model Peribadi Delegator Pemudah Cara Min 4. (d) dimensi pemudah cara dan (e) dimensi perwakilan.23 4. Lima dimensi gaya pengajaran guru tersebut ialah (a) dimensi pakar. Dapatan ini menunjukkan guru Pendidikan Islam SKBTP banyak menggunakan gaya pengajaran model peribadi dan gaya pengajaran pakar.66) lebih tinggi berbanding dengan min dimensi autoriti formal (3.52 4.10 diikuti dengan dimensi gaya pengajaran pakar yang mendapat tempat kedua dengan min sebanyak 4. dan seterusnya min dimensi delegator (3. (c) dimensi model peribadi.07 3.39 3. (b) dimensi autoriti formal.07.

Majoriti responden juga seronok membuat kerja tambahan apabila mencatatkan 87.08. Dari segi kerjasama kepada pelajar. Sebanyak 79.3 Soalan Kajian 2: Apakah Tahap Penglibatan Pembelajaran Murid Islam Tahun Enam SKBTP? Dalam kajian ini. Jadual 2: Kekerapan dan Peratus Penglibatan Pembelajaran Pelajar dalam Pengajaran Pembelajaran (M = 4.3 % bersetuju dengan item tersebut.1%) selalu memberi pendapat di dalam kelas mereka tetapi majoriti responden selalu terlibat membuat persembahan di hadapan kelas (89. Jadual 2 menunjukkan bahawa hanya separuh daripada responden (51. penglibatan pelajar diukur melalui respon pelajar kepada 31 item penglibatan proses pembelajaran yang dikemukakan dalam soal selidik.3%). Item Item 1 Saya selalu memberi pendapat dalam kelas 2 Saya pernah membuat persembahan tugasan di hadapan kelas 3 Saya selalu mengikut arahan guru dan membuat semua kerja yang diberikan 4 Saya selalu mengikut memberikan perhatian yang sepenuhnya untuk menyiapkan kerja hingga selesai 5 Saya dapat memahami pengajaran serta menyiapkan kerja yang diberikan Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Bersetuju . majoriti pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada pelajar lain ketika menyiapkan kerja kumpulan apabila 89.1% responden suka untuk menyoal guru jika mereka tidak memahami pengajaran guru. SP = .24 4.38) No.8% bersetuju dengan item tersebut.

saya akan berusaha mengatasinya 11 Saya tidak berasa kecewa menghadapi kesukaran pada permulaan kerja 12 Saya akan cuba mendapatkan pertolongan murid lain sekiranya menghadapi masalah 13 Saya seronok membuat tugasan yang mencabar 14 Saya membuat tugasan dengan bersungguhsungguh walaupun tiada markah diberikan 15 Saya melakukan tugasan dengan sepenuh tumpuan 16 Saya suka bertanyakan soalan untuk menambah pengetahuan 17 Saya biasa berdikari .25 6 Saya selalu memberikan kerjasama kepada pelajar lain untuk menyiapkan kerja yang diberikan 7 Saya bersama.sama murid lain menyiapkan kerja rumah selepas waktu persekolahan 8 Saya gemar mengambil tindakan segera apabila mendapat tugasan 9 Saya gemar mengambil tindakan segera apabila mendapat tugasan 10 Jika berhadapan masalah untuk membuat tugasan.

26 18 Saya melakukan tugasan yang mana murid dibenarkan memilih tajuk berbanding yang tidak membenarkan 19 Saya gemar mempelajari perkara baharu serta melibatkan diri dalam pembelajaran yang bermakna walaupun tanpa guru 20 Saya akan cuba mengelak diri dari kerja yang sukar 21 Saya terus melibatkan diri dalam pembelajaran walaupun semua tugasan telah selesai 22 Saya selalu melakukan tugasan tanpa bimbingan guru 23 Saya selalu menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan oleh guru 24 Kerja rumah saya yang tidak memuaskan berpunca daripada kurang faham dan bukannya kerana saya kurang berusaha 25 Saya menyiapkan tugasan saya dengan tujuan memperolehi keputusan yang baik 26 Saya belajar dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran 27 Minat saya dalam sesuatu kursus akan bertambah jika pencapaian saya baik dalam kursus tersebut .

guru Pendidikan Islam didapati menggunakan kesemua gaya pengajaran sepanjang pengajaran dalam kelas.05 Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dan penglibatan pembelajaran pelajar atau murid tahun enam. Berdasarkan dapatan ini juga didapati bahawa setiap dimensi gaya pengajaran mempunyai nilai min yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa guruguru Pendidikan Islam yang mengajar di tahun enam adalah aktif menggunakan kepelbagaian gaya pengajaran dalam kelas. pengajaran guru . Dalam kajian ini.53* Nota: Korelasi signifikan pada aras 0. Selain itu.4 Soalan Kajian 3: Adakah terdapat hubungan antara gaya guru Pendidikan Islam dengan penglibatan pembelajaran murid? Berdasarkan Jadual 3. Namun begitu.27 28 Saya dapat memperbaiki diri dalam sesuatu kursus 29 Saya akan berpuas hati jika saya dapat menyiapkan kerja rumah yang mencabar 30 Saya akan berpuas hati jika saya dapat menyiapkan kerja rumah yang mencabar 31 Saya suka menyoal sekiranya saya tidak memahami penerangan guru 4. guru. Jadual 3: Korelasi Pearson Antara Gaya Pengajaran Guru Pendidikan Islam dengan Penglibatan Pembelajaran Murid. keputusan analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang lemah antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dan penglibatan pembelajaran murid. terdapat hubungan positif antara gaya pengajaran guru dengan penglibatan pembelajaran murid. Penglibatan Pembelajaran Murid Gaya Pengajaran Guru 0.

Selain itu. Mergel (1998). pelajar mudah mengikut cara guru untuk belajar. Gaya menyampaikan mempunyai model peribadi pengajaran wawasan dan kepada guru adalah pelajar penyampaian sangat untuk penting belajar. dengan kepelbagaian cara pengajaran guru di dalam kelas juga membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran mereka secara sistematik. didapati guru banyak menggunakan gaya model peribadi diikuti dengan gaya pengajaran pakar.1 Pendahuluan Selain itu. menyatakan . BAB 5 RUMUSAN. akan memberikan inspirasi kepada pelajar untuk berusaha lagi. Gaya pengajaran yang paling rendah ialah gaya delegator.28 didapati membantu pelajar memahami isi pelajaran yang disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. kandungan yang ketika Guru yang baik. Namun. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.

guru boleh mengunakan strategi penyelesaian masalah. bahawa fungsi pengajaran adalah menghasilkan pengajaran yang efektif. Analisis korelasi Pearson yang dijalankan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tetapi lemah antara stail pengajaran dan penglibatan pembelajaran pelajar. Strategi ini banyak membantu pelajar untuk bekerjasama dengan pelajar lain. satu sesi pengajaran yang baik perlu melibatkan kemahiran guru menyesuaikan kaedah mengajar dengan objektif pembelajaran pelajar dan gaya pembelajaran pelajar. Justeru. 5. Berdasarkan dapatan kajian ini.29 pembelajaran behavioris adalah pembelajaran yang melibatkan pelaziman dan peniruan. Ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Ahmad Faris (2008). dapatan kajian telah dibahagikan kepada dua bahagian. reflektif dan objektiviti sangat perlu bagi menghasilkan pembelajaran berterusan dalam pengajaran supaya pengajaran menjadi sebuah aktiviti yang tersusun yang dibuat khusus untuk pelajar dengan tujuan membawaperubahan dalam diri mereka. fizikal dan rohanikepada pelajar itu sendiri.2 Ringkasan Kajian Dalam bahagian ini. satu pendekatan sistematik perlu dilakukanoleh guru dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan melalui perkaedahanyang sesuai bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan di bilik kuliah. Oleh yang demikian. iaitu hubungan gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar di tahun enam dengan penglibatan pembelajara pelajar atau murid tahun enam. Oleh itu. Ini kerana pembelajaran merupakan aktiviti mental. beliau mendapati dalam kajiannya dengan menggunakan starategi pengajaran melalui penyelesaianmasalah telah dapat meningkatkan . Kenyataan ini disokong oleh Anuar. sifat-sifat keterbukaan. proses pengajaran dalam kelas perlulah dititik beratkan supaya pengajaran lebih bermakna. Siti Haishah dan NurAtikah (2009). Oleh itu. gaya pengajaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan penglibatan pembelajaran pelajar. Oleh itu. Melalui gaya pengajaran pemudah cara. dapatan kajian ini menyokong pandangan bahawa stail pengajaran model peribadi guru banyak mempengaruhi sikap pelajar untuk menyertai proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.

ibu bapa dan guru Pendidikan Islam khasnya berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Oleh itu.30 sikap pelajar terhadap Sains. Majoriti responden didapati juga terlibat dalam penglibatan pembelajaran murid tahun enam. 5. pula ketika menghuraikan dapatan kajiannya.3 Kesimpulan Dapatan Kajian Dapatan kajian menunjukkan dari aspek gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang mengajar di tahun enam. 5. Gaya pengajaran yang menggunakan kaedah penyelesaian masalah adalah melibatkan stail pengajaran pemudahcara dan perwakilan. para pelajar atau murid sekolah perlu mengenal . Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tetapi sederhana antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam dengan penglibatan pembelajaran pelajar atau murid tahun enam. mengatakan bahawa pelajar akan mengarah ke arah bersikap positif sekiranya guru menggunakan penyelesaian masalah dalam pengajaran mereka. Terdapat hubungan positif antara gaya pengajaran guru dengan penglibatan pembelajaran pelajar. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pengajaran guru Pendidikan Islam mengikut opsyen major guru.4 Implikasi Dapatan Kajian Dapatan kajian ini didapati boleh memberikan implikasi kepada beberapa pihak seperti para pelajar. Diharap murid atau pelajar sekolah akan dapat menyedari dan memahami penglibatan pembelajaran merupakan salah satu momentum ke arah mencapai kejayaan dalam pelajaran. Dengan memahami gaya pengajaran guru Pendidikan Islam yang sesuai yang sesuai akan dapat menggalakkan penglibatan pelajar atau murid dalam waktu ppembelajaran berlangsung di sekolah. Adesoji (2009). Kenyataan ini bersesuaian dengan penyataan Grasha (2003). majoriti guru Pendidikan Islam tersebut menggunakan gaya model peribadi diikuti gaya pakar manakala gaya delegator mendapat min paling rendah.

mengaitkannya dengan implikasi terhadap guru Pendidikan Islam dan murid tahun enam di SK Bandar Tasik Puteri. Woolfolk (1995) menyarankan beberapa strategi yang boleh diambil oleh pihak sekolah bagi menggalakkan motivasi dalam kalangan pelajar atau murid yang mempunyai pelbagai gaya penglibatan dalam pembelajaran pelajar atau murid iaitu. Rawang Selangor dan mencadangkan beberapa kajian lanjutan. b) meningkatkan keyakinan diri dan member jangkaan positif kepada pelajar. pihak sekolah dan guru perlu menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang positif dan terkini kerana ia boleh membentuk persekitaran yang kondusif dan sesuai dengan gaya penglibatan pembelajaran pelajar atau murid seterusnya dapat menyumbang kepada pencapaian pelajar yang lebih baik dari semasa ke semasa. Oleh itu. sebagaimana yang kita ketahui bahawa sekolah adalah pihak utama yang menyumbangkan pendidikan formal kepada pelajar.5 Kesimpulan Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara stail pengajaran pensyarah dengan penglibatan akademik pelajar.menyediakan persekitaran kelas yang selesa dan tersusun. membuat perbincangan terhadap dapatan kajian. d) membantu pelajar memberi fokus terhadap tugasan . c) menonjolkan nilai pembelajaran –membuat kaitan tugasan dengan keperluan pelajar dan mengggunakan aktiviti yang menarik minat pelajar. a) memenuhi keperluan asas pelajar . . Kajian ini telah membincangkan ringkasan kajian. 5. mengurangkan penekanan terhadap gred dan pertandingan. Kepada para guru pula.memberi pelajar peluang untuk memberikan maklum balas dan menyelesaikan kerja mereka.31 pasti gaya penglibatan pembelajaran mereka di dalam kelas dan seterusnya menyesuaikan diri dengan cara pengajaran guru dalam kelas.

The impact of PBL on the student’s attitudes towards science among nine graders in Hamza Independent School.32 BIBLIOGRAFI Adesoji. Unpublished project paper. A. (1988). &Zuzovsky. Manhattan. Unpublished doctoral dissertation. Ary. (1994). A. Ahmad Faris (2008). L. L. D. (2008)..C. California: Wadsworth/Thomson Learning. Kansas State University. Managing students’ attitudes towards Science through problem-solving instrument strategy.Introduction to research in education(6th ed). 21 – 24. 10 (1). Multilevel interaction models and their use in the analysis of large-scale schooleffectiveness studies. Jacobs. R. F..& Razavieh. School Efectiveness and School Improvement 5. The relationship between learning style and teaching style ofsecondary teachers in south centralKansas. Anthropologist. M. 45-73. KS. R. Allen. (2002). . Aitkin.

75-81. R. Foreign Language Annals. M.D Thesis. Fleischman. Bergthold. 28 (1). B. N. J. R.33 Awang Had Salleh. Teaching styles and pupil progress. L. 29 (2). (1993). B. J. Unpublished Ph. 8(8). Creswell. Evans. Educational research. J. C. Chickering. Sports Media. 171-184. W.. 238-244.F. (2008). J. The language teacher’s autobiography: Examining the apprenticeship of observation. G. Chia. 1-19. Assessing teaching style in adult education: How and why? Lifelong Learning: An Omnibus ofPractice and Research. 80. Default di kalangan guru sebagai pendidik: Sebuah pemerhatian peribadi. P. Third Edition. (1985). J.. (1979).. (I991). Exploring the relationship between cognitive style and teaching style. In Bailey. B.24(4). be matched?Educational Leadership. London: Open Book Publishing Limited... J. E. Asia Pacific Journal of Teacher Education... J. Conti. Jordan.. B. (1997). K.. M. R. (1995) Learning ang teaching styles in foreign and second language education. Direction for Teaching and Learning. Hughes.. (2001). Chickering. Education and identity. Reflective teaching: Situating our stories. 7. & Dunn. B. L. & Henriques.. Teaching style in physical education and Mosston’s spectrum. & Gamson. . (1976). W. (2000). Teachers’ perceptions of classroom competencies over a decade of change.. (2004).. SanFrancisco: Jossey Bass. Bennett. Professional self-esteem and teaching styles of English language teacher in Malaysia. K.. Bailey. Educational Psychology. B. X. P. 36(4). A. University of Manchester.. K. A. & Wade. 7-11. G. can they. Dunn. K. M. J. S. Learning styles/teaching styles: Should they. Chapman. Pearson International Edition Doherty.. & Williamson. Development and adaptationof the seven principles for good practice in undergraduateeducation. (2003). K. 21– 31. & Reisser. Kertas kerja yang dibentangkan di Sekolah Siswazah. Waissbluth. Holbrook. M. & Zambo. Z. N. Braunstein. 509-530 Felder. W. (1996). Tuman. Long. Universiti Utara Malaysia pada 31 Januari 2000. (1997). Asian Journal of English Language Teaching.

30 (1). (2003). Grasha. (1996). Extracurricular activities and academic achievement. 48. 94(4). Social Studies. F.34 Gerber. Teaching with style: A practical guide to enhance learning by understanding learning and teaching style. A. 112. Grasha.edublogs. College Teaching. 179-187.org/2011/06/27/apakah-pengajaran-dan-pembelajaranberkesan/comment-page-1/ . F. A. Journal of Research and Development in Education. (1996). 42 -50. lmu. B. The dynamics ofone-on-one teaching. S.