You are on page 1of 10

MENGENAL PASTI

KESUKARAN DAN
MISKONSEPSI MURID
DALAM MATEMATIK

KESUKARAN DAN MISKONSEPSI

Umumnya, kesukaran dan miskonsepsi yang dihadapi oleh


murid-murid adalah sangat luas dan pelbagai.

Kesukaran yang dihadapi murid mungkin berpunca daripada


kecuaian dan juga miskonsepsi.

Manakala miskonsepsi bermaksud kefahaman, tanggapan


dan kepercayaan murid yang berbeza dengan kefahaman
yang diterima pada satu-satu masa, yang mana ia
merupakan satu kesalahan.

Miskonsepsi juga boleh didefinisikan sebagai salah faham


murid terhadap suatu konsep dalam pembelajaran.

Murid pada mulanya tidak akan menyedari berkaitan


dengan miskonsepsi yang dihadapi dalam satu jangka
masa yang singkat.

Ia hanya diketahui apabila mereka gagal


menggunakan konsep seperti mana mereka faham itu
secara berterusan untuk menyelesaikan masalah.

Oleh itu, pentingnya guru dalam melaksanakan


pengujian untuk menguji sejauh mana kefahaman
dan penguasaan murid mereka dalam suatu topik
yang telah diajar

CONTOH KESUKARAN DAN


MISKONSEPSI DALAM MATEMATIK
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

1)

Pengurusan data
1.1) Memahami konsep selang kelas
1.2) Pengurusan data terkumpul yang bersaiz besar

2)

PERKAITAN DAN ALGEBRA


Koordinat

2.1) Menyatakan dan menentukan koordinat.


Nisbah dan Kadaran

1.1 MEMAHAMI KONSEP SELANG


KELAS

Kebiasaannya murid menghadapi kesukaran


dalam memahami saiz selang kelas.
Pada tanggapan mereka, nilai saiz kelas
adalah nilai cerapan.

Berdasarkan contoh jadual di atas, mereka akan


beranggapan bahawa pada baris pertama,
terdapat lima orang pelajar yang mempunyai
saiz pinggang masing masing 21, 22, 23, 24 dan
25 inci dan bukannya tanggapan terdapat 12
orang pelajar yang mempunyai saiz pinggang
antara 21 inci ke 25 inci.

1.2 PENGURUSAN DATA


TERKUMPUL YANG BERSAIZ BESAR

kebiasaannya, pelajar sering mengalami


masalah untuk menguruskan data jenis ini
terutamanya untuk mendapatkan selang
kelas yang pertama.

Contohnya :

Berdasarkan jadual :
Nilai

minimun bagi data ini ialah 154 cm manakala nilai


maksimum ialah 180 cm.

Untuk

membina selang kelas, pelajar perlu menentukan


nilai minimun bagi selang kelas yang pertama.

Ramai

pelajar akan menggunakan selang kelas yang


bermula dengan, 0 154 , yang mana ini tidak benar
sama sekali.

Hal

ini adalah kerana menurut kefahaman mereka,


selang kelas perlu dimulakan dengan nilai 0. Mereka
mengalami kekeliruan dengan langkah membina selang
(senggatan) dalam graf.

2.1 MENYATAKAN DAN


MENENTUKAN KOORDINAT

Murid juga mungkin menghadapi masalah


dalam menyatakan koordinat, iaitu keliru
dengan posisi koordinat x dan y semasa
menulis koordinat.
Contoh : H = (3,2) atau (2,3) ?

SEKIAN TERIMA KASIH

NISBAH DAN KADARAN ?