You are on page 1of 32

D

D
E
E
O
O
R
R
A
A
M
M
A
A
D
D
A
A

A
A

D
D
A
A
¡
¡
N
N
¡
¡
E
E
L
L

¡:..·J·¹.~ J~ ··.·.~..·¡

D-?i:a?a a si ,s-(/a

/vìo·: £vi. (v·ìo. ^v·ììn ^v·ììn(on.vc¡·v

/ño 1^^2

www.galeon.com/partituras-scores
luiscmmc¡terra.es
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
g
_
Guión en Do
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

( Pasodoble de Concierto )
,
·

,
,
,
·

,
,
,

,
,
,

¸

Autor: Luis C. Martin
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,

j
,
,
,
g
_ ,

,
,
,
,

,
,
,
,
¸,
,
·

,
,
,
,
,
,
·

, ,
,

,
,

,
,
,
,
¸

¸
¸¸
,
,
,

,
,
,
¸,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

´
,
,
,
g
_
,
,

,

,

,

,
,
¸,

,
¡ ¡
¸
,

_,
¸,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
´
,
,
,
g
_
¡
¸
,
,
,

_
,

`
,
,

,
,

¸,
¡ ¡
¸
,

_
,

`,
,
¸

¸

¸
¸¸
¸

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸ ,
,

,

,

¸ ,
,

,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
,
·

,
,
,
·

,
,
¸

,

,
¸,
¸,
,

,
,
,
¸

,

¡ . .
j
,
,
, ,
,
,
·

,
,
,
,
,
,
,
,
,
·

,
,
¡,
,
,
¸

¸¸
,

, ¡
¸

¸¸
,

, ¡ . .
´
,
,
,
,

,
,
,
¸,

,
,
,

,

,
¸,
¸,
,

,

,

,

¸,

,
,
,

,

,
¸,
¸,
,

,

,

Maza en
Plato
¡
´
,
,
, ,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,

¸,

,

¸
,
,

,
,

¸,
,

,

¡
,

¸ ¸,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸ ¸,
,
,

,

¸,
¸ ,
,
¸,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,

,
,
,

,

,
,

¸

1
1
1
1
1
1
1
1
1
`
`
`
`

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
Fla., Req.,Cl Pral - 1º - 2º - 3º - Altos.
Flis.-1º - 2º

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸,

,
,
,

,
, ,
¸,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

1ptas.
,
,

,

·
·
,

,
,

,

,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
¸,

,
,
,
¸,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

j
,
,
,
. . . . . . .
´
,
,
,
Fla., Req.,Cl Pral - 1º - 2º - 3º - Altos.
Flis.-1º - 2º

.
¸
¸
,

_
¸,

,

¸

,

,

,
, ,

·
,

,

¸

,

,

,

´
,
,
,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
¸,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
¸,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸ ¸,
,

,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
`
`
`
`

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
¸

¸
¸

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸,

,
,
,

,
,
¸,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,

,
,

·
·
,

,

,
,

,

,
,

,
,

·
·
,
,

,
,

,
,

j
,
,
,
. . . . .
1ptas.
. .
´
,
,
,
,

,

,

,

,

,

¡
¸
,

_
¸,

,

¸

,

,

,
, ,

·
,

,

,

·
¿

,

´
,
,
,
,

¸ ¸,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

¸,
,

,

¸ ,
,
,

,

¸ ¸,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
¸¸
¸

¸

,

,
,

¡ ¸¸
¸

¸
,
,

,
¡

¸,
,
,
Fla., Clts., Altos, 1ptas., Fls.
,

,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
¸,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
j
,
,
,
. .
1bones., Bombar., 1enores.
. . . . .
´
,
,
,
. .
¸,

,
,

,
,

_
,
,

,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

´
,
,
,
,

¸ ¸,
,
,

,

,
¸
,
,

,
,
,
¸,
,

,

,
,
¡
,

,

¸ ¸,
,
,

,

¸
,

,
,
,

_
¸,
,

`,

,
Baritono
Bajos
,

,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
`
`
`
`

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
,
,

_
,

`
,

,
,
,

,

,
·
·
,
,

,

,
,

,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
¸,

,
,
,
¸
¸¸

¸

,

,
,

¡ ¸,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
j
,
,
,
. . . . . . .
´
,
,
,
,

¡
,

,
,
·
,
,

,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
, ,

, ,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
´
,
,
,
,

¡
,

·
,

,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸ ¸,
,

,

,

¸
,
,
,

,
¸,
,

`,

,
¸
,
¡
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

_,
,

,
,
,
,

,
,

·
·
,

,

,

,

,

,

·
·
,

,
,

,

,
,

¸
¸

¸¸

. .
j
,
,
,
. . . . .
¸ ,

,
,
,
,

,

,
´
,
,
,
,

, ,

,

¡
,
,

·
,

, ,
,

,
,

·
,

,
,

,
¸
¸,
,

_,
¸
,

_
,
,
¸,
,
,

_
¸
¡ .
´
,
,
,
,

, ,

,

¡
,

·
,

,

,

·
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸,
,

,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,
,
,
. .
2º Jez Fla; Req; Clt.

,
¸
¸
¸
¸
,

,
8ª al.
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
j
,
,
,
¸¸
¸

,
,

,

,
¸

8ª baja
¸
¸
¸
,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
´
,
,
,
. .

¸
¸
¸
. . . .
Oboe; 1ptas sord.
¸
¸

¸
,
´
,
,
,
,

¸
,
,
¸ ,

,

¸
,
,

,
,
,

¸ ,

,

¡
,

,
¸
¸
¸
¸
,
,

,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
`
`
`
`

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

,
,
,

, ,
, ,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
¸

v

j
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
j
¸
¸
¸

¸
¸
¸

,

,
, ¡ . . . .
´
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸ ,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸ ,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,

,
,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸ ,
,

,

,

¸
,

,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

, ,
, ,

¡,
,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
j
,

, ,
,
,

,
,
,
,
·

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

j
¸
¸
¸

¸
¸
¸

¸
¸
¸

,

,
,
¡ . . .
´
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,,

, ,
, ,,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

v

j
,

,

,
,

, ,
,
,,

,
,
,
,,
·

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
j
.
¸
¸
¸

,
¸
¸
¸

¸
¸
¸

,

,
,
¡ . .
´
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸

,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
¡,
,

¡,
,
, .
8ª baja
,

¡
j
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
·

,
,
,

,

,

,

¡
j
. . ¸
¸
¸

¸
¸
¸

¸
¸

¸
,
,

,
¡
,
,

,
Maza en
Plato
¡
´
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸ ,
,

,

,

¸ ,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

,

,
,

¡
,

,

,
,

¸

1
1
1
1
1
1
1
1
1
`
`
`
`

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
1ptas. sin Sord. Flis.

. .
,
8ª al.
,,
Fla; Req; Pral;
Clt 1º; Sax. Alt.1º.

,
,
,
,

,
,
,
,

¡ . .
8ª al.
¡,

,
,
,
,

,
,
,
j
,
,
,
1bones. 1pas.
,

,
,
, ,

,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
·

,
, ,
,
,
¸

¸
¸

,
,
,
,

¡
,
¡,
,

,
,
, ,

,
, ,
,
,

,
¡,
,
,
,
,
,
,
,
·

,
, ,
,
,
¡¸

¸
¸
j
,

,

,

,

,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,

·

,,
,
,
,
,

¸

¸

,

,
,,
,
,,

,
,

,

Maza en
Plato
¡
,

,

¡ ,

,

,
,

,
,

,

,
,

,

,
¡ ,

,

,
,

,

,
,

,

·

,
,

,
,

,

¸

¸

¡ ¸

,

,
,
¡,
´
. .
,
,
,

Cl. 2º, 3º; Bombar.
Bajo; Baritono.

,
,

,,
, ,

,
,

, ,

,,

¸

. . ,
,

,

,
,

,
¡,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

, , ,

, , ,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
j
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,

¸

¸
¸
¸
,

,
,
,
,
,

,
¸
¸

¸
,
,

,
,

,
,
´
,

,

,

¸
·
,
,

,
,
,
,

,

,

,
,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

¸

´ ,

¸
·
,
,

,
,

,
,

,

,

,

,

¡
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,

,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

j
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,

,
, ,
,

,
,

,
, ,

¸

¸
¸
,

,
,
,
,

,
¸

¸
¸
´
,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

´
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸ ,
,

,
,

¸

,
,
,

,

¸
,
,

,
,

¸ ,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸ ,
,

,
,

¸
,

,
,

,

¸
,

,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
·

,
,
,

,

,

¸

,

,

j
,

,
,
,

,
,

,

,
,

,

,
, ,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

·

,
,
,
,
,

,

, ,
,

,

,

¸

¸
¸
¸
,

,
,
,
,
,

,
´
¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

´
,

¸ ,
,

,

,

¸ ,
,
,

,

¸
,

,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
¸

,

,

,
,

, ,
,
,,

,
,
,
,,
·

,
,
,

,

,

¸

j
¸

¸
¸
,

,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,

·

,
,
,
,

, ,

,
,

,
,

,

¸
¸
¸

´
,

,

¸

,

,

,
,,

,

,,

,

,
,

¡ ¡
,

´
,

¸
,

,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
·

,
,
,

,

¡
j
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,

,
,
,

,
,

,

,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

·

,
,
,
,
,

,
,

,
,

,

,

´
¸

,

,

,
,
¸

,

,

,
,

,

,

,

,
,

,

´
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,
,
,

,

¸
,
,
,

,

¸
,

,
,
,

¸ ,
,

,

,

¸ ,
,

,
,

¸
,
,

,

,

¸
,

,
,
,

,
,

,

¡

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

¡ .
j
¸

¸

,
,

,
,
,,
,

,,
,

,
,
,
,

¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
,
,
,
,

,

¸
, ,

¡
´
,,

, , , ,

,

,

,

¡
,

,
,

,
,
,
,

¸
,

, ,

¡
´
¸
,
,,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,

,
,

¡ ¡
,
,,
,

,

,

¸

,
,

,

,

¸
,

,
,
,

¸
,
,
,

,

¸
,
,

,
,

,
,

,

,
,
,

,

¸
,
,
,

,
,

,

,
,

¡

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
j
,
,
,
_
_
Flauta
,
·
,

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
DE CRANADA A DA!h!EL
,

,
,
,

¸

(Pasodoble de Concierto)
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

,
¸,
¸,
,

,
,
,
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,
,
,
,
,

·

,
,
,
¸,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
¿ ,

,
,
¸,

,
,

,
,
,
,

¸

,

,
,
,
¸,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
,

,

.
¿
,

¸

,

¡
ll`

11`
j
,
,
,
¸

,

¡
,

,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,

.
¿
¿ ,

,
,
¸,

,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
¿
.
¿
¿ ¿
.
,

¿
¸

v

¸
¸
¸

j

,
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,

,

,

,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,

,

¸

j
,

,

,

,

,

,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, ,
, ,

¡,
,
,

,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

j
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
, ,

,

,

,

, ,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,
·
,
,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,

,

,

,

,
,
,

,
,

,

,

,
¡,
,

¡,
,
,

,

¡

j


, ,

,

,

,

,

,

,
,
,
,

¡

¡,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

j
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,,

,
,
,
,,
.

,
,
,

j
,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

¡
,
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

¡ .
11
j
,
,
,
_
_
Oboe
,
,

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
DE CRANADA A DA!h!EL
,

,
,
,

¸

(Pasodoble de Concierto)
,

, , ,
,

, ,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

¡
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,
,
,
,

,

,
,
,
¸,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

¸,

,
,

,

¸

,

,
,
,
¸,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

.
,

,

ll`
j
,
,
,
¸

,

¡
¸

,

¡
,

,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,

.
,

¿ ,

¸,

,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , ,

11`

j
,
,
,
,

,
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸

¸
¸
¸

¸

,
¸

¸

,

¡

,
¸

¸

¸

,

,

ll`
j

,
¸

¸

¸

¸

,
¸

¸

¸

,

¡
,

¡


,

,

¡

11`

j
¸

,
,

, , ,

, , ,

,

¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

j
,

,

,
,

, , , ,

, , ,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,,

,
,
,
,,

, ,

,

,

¸

j
,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,
,

, ,

,

,

,

,

,

,

,

¸

¸

,

¡ .
11
j
_
_
Requinto
,
,
·

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

¸

,

(Pasodoble de Concierto)
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

,
¡,
¡,
,

,
,
,
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,

,

,

,
,
¡,

,

,
,

,

,

,
,

,
,
,
,

¿

.
,

¿ ,

,
,
¡,

,
,

,

,
,
,

¸

,

,

,
,
¡,

,

,
,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

.
¿
¿ ,

.
,

,

¸

,

¡
ll`

11`
j
¸

,

¡
,

,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,

,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,

,

.
,

,

,

.
¿
,

¸

v

¡
¡
¡

j
¡
¡
¡

,
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

, ,
, ,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

j
¡
¡
¡
,

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

, ,
, ,

¡,
,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

j
¡
¡
¡
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
¸,

, ,
, ¸,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
¡,
,

¡,
,
,
,

¡

j
¡
¡
¡


,
¸,

,
,
,
,

,
,
,
,

¡

¡,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

j
¡
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

j
¡
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
,

,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,
,

,
,

,
,

.

,

,
,

,

¡
,
¸
,

¸,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

¡ .
11
j
,
_
_
Clarinete Principal
,
,

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

¸

(Pasodoble de Concierto)
,
·

,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

,
¸,
¡,
,

,
,
,
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,
,

,

,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
,

,
,
,
,

¸

,

,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
,

,

.
¿
,

¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¸

,

¡
,

,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,

.
,

,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸

¡ ,

,
,
,
,

,

,

j
,
¡¸

,

¡

¸
¡
¡

¸
,
·

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

, ,
, ,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡

j
¡
¡ ¸
,

,
,

,
,
,
v

¸

,

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

, ,
, ,

¡,
,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
¸

v

j
¡
¡
,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
¸,

, ,
, ¸,

, ,
, ,

, ,
,
,

¡
¸
,

,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
¸

v

,

,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

,
¡,
,

¡,
,
,
,

¡

j
¡
¡


,
¸,
·

,
,
,
,

,
,
,
,

¡

¡,
·
,
,
,
,

,
,
,
,

, , ,

, , ,

,

,
¡
,

·

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

¡
,
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
, ,

¡
11
j
,
_
_
Clarinete I
,
,

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

¸

(Pasodoble de Concierto)
,

,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

,
¸,
¡,
,

,
,
,
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,
,

,

,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
,

,
,
,
,

¸

,

,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

.
¿
,

¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¸

,

¡
,

¡ ,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,
,

.
,

,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
¡ ,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,
,

.
¿
,

,

.
,

,

¸

j
,
¡ ,

,
,
,
,

,

,
¸

,

,

,

¸

¸
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,

,

,

,

,

,

¸

ll`
j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,

.

,
,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

j
¡
¡
¸ ,

,
,
,
¸ ,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡


11`

j
¡
¡ ¸,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

¡

¡,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

¸

,

,

·
¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

¡
,
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
, ,

¡
11
j
,
_
_
Clarinete II
,
,

,
,
,

,
.

¡,
,
,
.

, ,
,

,
DE CRANADA A DA!h!EL
,
,

¡¸

,

,
(Pasodoble de Concierto)
¡,
,

,

¸
·
,

, ,

,
.

,
,
,
.

,
,
¡¸

,

¡
¡¸

,

¡ ,

Luis C. Martín
¸
,

¸
, ,

¡

11`

j
,
,

,

,
,
,
,

,

,
¡,

, , ,
,

, ,

,

.
,

,

,

, , ,
¡,

, ,

¸

,

,
,
,
,

,

,
¡,

, , ,
,

, ,

,

.
¿ ,

,

.
,

,

¡¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¡¸

,

¡
,
,

, , ,
× ×
,

,
,
,
,

.
¿ ,

,

, , ,
¡¸

,

¡
,

, , ,
× ×
,

,
,
,
,

.
,

,

,

.
¿
,

¡¸

j
,
¡ ,

,
,
,
,

,

,
¸

,

,

,

¸

¸
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,

,

,

,

,

,

¸

ll`
j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,

.

,
,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

j
¡
¡
¸ ,

,
,
,
¸ ,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡

11`

j
¡
¡
,
,

,
¸ ,
,
¸ ,

¡

,

,
,

¡ ,

,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , ,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,
,
, ,

,
,

,

,

,
,

, ,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,

, , ,
,

, ,

,

¡
,
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
, ,

¡
11
j
,
_
_
Clarinete III
,
,

,
,
,

,
.

, ,
¡,
.

, ,
,

,
DE CRANADA A DA!h!EL
,
,

¸

,

,
(Pasodoble de Concierto)
, ,
,

, ,

,
.

, , ,
.

,
¡,
¸

,

¡
¸

,

,

Luis C. Martín
¸
,

¸
,

,

¡

11`

j
,
,
,

, ,
, ,

,

, ,

, , ,
,

, ,

,

.
, ,

,

, , ,
,

, ,

¸

,

, ,
, ,

,

, ,

, , ,
,

, ,

,

.
,

,

,

.
, ,

¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¸

,

¡

,
,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,
.
,
,

,

, , ,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,
,

.
,

,

,

.
, ,

¸

j
,
¡ ,

,
,
,
,

,

,
¸

,

,

,

¸

¸
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,

,

,

,

,

,

¸

ll`
j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,

.

,
,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

j
¡
¡
¸ ,

,
,
,
¸ ,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡


11`

j
¡
¡
,

,
,
¸ ,
,
¸ ,

¡

,

,
,

¡ ,

,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

, ,

, , ,
,

, , ,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

j
¡
¡
,

,

¸

,

,
, ,
,

, ,

,

,

,
,

, ,
www.galeon.com/partituras-scores
,
,

, , ,
,

, ,

,

¡
,
¸
,

,,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
, ,

¡
11
j
_
_
Saxofón Alto I
,
,

,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

¸

,

(Pasodoble de Concierto)
,

,
,

,

,

,

,
,
,

,

.

,
,
,
.

,
,
¸

,

,
¡,
¡,
,

,
,
,
¸

Luis C. Martín
,

¡

11`

j
,

,

,

,
,
¡,

,

,
,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

,
,
¡,

,
,

,

,
,
,

¸

,

,

,
,
¡,

,

,
,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

.
,

,

¸

,

¡
ll`

11`
j
¸

,

¡

,
,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,

,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
,

,

,

,

×
,

,

,

,

,

,
,
,

¿

.
,

¿ ,

.
¿
¿
¸

j
¡,

,
,
,
,

,

,
¸

,

,

,
¸

¡
¡
¡
,

,

¸

,

¡
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

l l`
j
¡
¡
¡
,

¡
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

¡
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

j
¡
¡
¡
,

,
,
,
,

,
,

,

¡
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡

,
¸,

,
,
,
,

,
,
,
,

¡

1 1`


j
¡
¡
¡
¡,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

j
¡
¡
¡ ,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

j
¡
¡
¡
,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
www.galeon.com/partituras-scores
,

,
,

.

,

,
,

,

¡
,
¸
,

¸,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

¡ .
1 1
j
_
_
Saxofón Alto II
,
,

,
,
,

,
.

, ,
¡,
.

, ,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

¸

,

(Pasodoble de Concierto)
, , ,
,

, ,

,
.

, , ,
.

,
¡,
¸

,

¡
¸

,

¡,

¸
Luis C. Martín
,

¸
, ,

¡

11`

j
,
,

, ,
, ,

,

, ,

, , ,
,

, ,

,

.
,

,

,

, , ,
,

, ,

¸

,

, ,
, ,

,

, ,

, , ,
,

, ,

,

.
¿ ,

,

.
¿ ,

¸

,

¡
ll`

11`
j
¸

,

¡
,

¡,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,

,

.
,

,

,

, , ,
¸

,

¡
¡,

, , ,
×
,

, , , ,

,
,
,

,

.
,

,

,

.
,

,

¸

j
¡,

,
,
,
,

,

,
¸

,

¡

¡
¡
¡

,

,

,
¸,
,
¸,

¡

,

,
,
¡,
,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

¸

j
¡
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

, ,

, , ,
,

, , ,
,

, ,

j
¡
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

,

,

¸

,

,
, ,
,

, ,

j
¡
¡
¡
,

,

, ,

, , ,
,

, , ,
,

, ,

www.galeon.com/partituras-scores
,

¡
,
¸
,

¸,
,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸ , ,

¡
11
j
,
_
_
Saxofón 1enor I
,

,
,
,
,

,
¡,

¡ ¡
¸
,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
¡,

,
,
,
,

,
(Pasodoble de Concierto)
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
¡,

,
,
,
,

¡
¡,

,
,
,
,

,
¸,
¡,
,

Luis C. Martín
,
¸
,

¸ ,

¡

11`

j
,

,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
× ×
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
× ×
,

,
,
,
,

,
,
,
j
, .
¸
¸
,

¡,
,
¸

,

,
,
, ,

.
,

,

¸

,

,

,
,

,
,
,

,
,

¡
¸
,

`
¡,

,
¸

,

,
,
, ,

.
,

,

,

.
,

,

¡,

,
,
,
,

, ,
¡,

j
,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

, ,
¡,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

j
,
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¡,

,
,
,
,

,

, ¡¸

,

,

,

¸

¸
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

ll`
j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

j
¡
¡
,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡
11`

j
¡
¡


,

,
,
¸,
,
¸,

¡

,

,
,
¡,
,

¸
·
,
,
,
,

,

,

¡

,
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡

j
¡
¡
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
¸,

,

¸,

,

,
,

¡

j
¡
¡
¡ ,

¸

,

,
,
,
¸

,

,

,
,

,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

¸
, ,

¡
1 1
j
,
_
_
Saxofón 1enor II
,

,
,
,
,

,
,

¡ ¡
¸
,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
,

,
¡,
,
,

,
(Pasodoble de Concierto)
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
¡,

,
,
,
,

¡
¡,

,
,
,
,

,
¸,
¡,
,

Luis C. Martín
,
¸
,

` ,

¡

11`

j
,

,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
× ×
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
,
× ×
,

,
,
,
,

,
,
,
j
, .
¸
¸
,

¡,
,
¸

,

,
,
, ,

.
,

,

¸

,

,

,
,

,
,
,

,
,

¡
¸
,

`
¡,

,
¸

,

,
,
, ,

.
,

,

,

.
,

,

¡,

,
,
,
,

, ,
¡,

j
,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

, ,
¡,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

j
,
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¡,

,
,
,
,

,

,
¸

,

,

,

¸

¸
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

ll`
j
¡
¡
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

j
¡
¡
,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

,

¡
11`

j
¡
¡


,

,
,
¸,
,
¸,

¡

,

,
,
¡,
,

¸
·
,
,
,
,

,

,

¡

,
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡

j
¡
¡
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
¸,

,

¸,

,

,
,

¡

j
¡
¡
¡ ,

¸

,

,
,
,
¸

,

,

,
,

,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,

,
,

,

¸

,

,,

,,

,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

¸ , ,

¡
1 1
j
_
_
Saxofón Barítono
,
¡
¸
,

¸
,

¡ ¡
¸
,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
¸

,

,

(Pasodoble de Concierto)
,

,

,

,

,

,

,

¡
,

,

,

,
¡,
¡,
,

Luis C. Martín
,

,

¡

11`

j
,

,
,

,

,

×
,

,

×

×
,

,

,

,

,

,

,

,

×
,

,

×

×
,

,
,
,
,

,
,
,
ll`

11`
j
,

,

,
,

, ,
¡,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

,

,

,

,

,

, ,
¡,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

j
,

.
,

,

,

.
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

,

,

,

¡

,

,
¡
¡
¡
,

×

×

×

×

×
ll`
j
¡
¡
¡
,

,

×

×

×

×

×

×

×
,

,

× ×

×

× ×

×

j
¡
¡
¡
,

,

,

,

×

×

×
,

,

×
,

,

×
,

,

,

¡
,

¡

1 1`


j
¡
¡
¡
,
,

,
¸,
,
¸,

¡

,

,
,
¡,
,

¸
·
,
,
,
,

,

,

¡
,

,

,

×

×

×

×

×
,

,

×

j
¡
¡
¡
,

,

×

×

×

×

×
,

,

×

×

×

×

×

×

×

j
¡
¡
¡
,

,

,

,

×

×
,

,

×
,

www.galeon.com/partituras-scores
,

×
,

,

,

¡
,
¸
,

, , ,

¡ ¡
,

,

,

,

,

,

,

¸ , ,

¡
11

j
,
_
_

1rompeta I si
,

,
,
,
,

,
¡,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

,
¡¸

,

(Pasodoble de Concierto)
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

¡
¸

,

Luis C. Martín
¡

11`

j
,

,
,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
,

,
,
,
,

¸

,

.
¿
,

¿
.
¿
,

¸

,

¡
¸

,

¡

,
,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
ll`

11`

j
,
¿
.
¿
,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
,

.
,

,

,

.
,

,

¸

¸
¡
¡

,
¸

¸

¸

,

¡
l l`
j
¡
¡

¸

,
¸

¸

,

,

¸

,
¸

¸

,

¡

,
¸

¸

¸

,

¡
11`

j
¡
¡
,

¡

,
,

, ,

,

, , ,
.

,
,
¸

,

¡
,

, ,

,

, , ,
.

,
, ¸

,

, , ,

, , ,

,

,

,
,

¸

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,

j
¡
¡
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,
,

,
,

j
¡
¡
,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,

,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
,

,

¡
1 1
j
,
_
_
1rompeta II si
,

,

,
,
,

,
,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

,
¸

,

(Pasodoble de Concierto)
, , ,
,

, ,

,
.

, , ,
.

,
¡,
¸

,

¡
¸

,

Luis C. Martín
¡

11`

j
,

,
,

.
, ,

,

, , ,
,

, ,

¸

,

.
,

,

,

.
,

,

¸

,

¡
¸

,

¡

,
¡,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
ll`

11`

j
,
,
.
,

,

,

, , , ¸

,

¡
¡,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
,

.
, ,

,

.
,

,

¸

¸
¡
¡

,
¸

¸

¸

,

¡
ll`
j
¡
¡

¸

,
¸

¸

,

,

¸

,
¸

¸

,

¡

,
¸

¸

¸

,

¡
11`

j
¡
¡
,

¡

,
,

, ,

,

, , ,
.

, ,
¸

,

¡ ,

, ,

,

, , ,
.

, , ¸

,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

¸

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , ,

j
¡
¡
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

,

,

¸

,

, , ,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

,
,

, , ,
,

, , ,
,

, ,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,

¸

,
,

,,

,,

,

¸

¸

,

,

¸
,

,

¡
1 1
j
,
_
_
1rompeta III si
,

,

,
,
,

,
,
.

,
,
,
.

,
,
,

,
DE CRANADA A DA!h!EL
,
,

,
¸

,

(Pasodoble de Concierto)
, , ,
,

, ,

,
.

, , ,
.

, ,
¸

,

¡
¸

,

Luis C. Martín
¡

11`

j
,


,
,

.
,

,

,

, , ,
,

, ,

¸

,

.
, ,

,

.
,

,

¸

,

¡
¸

,

¡

,
,

, , ,
× ×
,

¡
ll`

11`

j
,
,

.
,

,

,

, , ,
¸

,

¡
,

, , ,
× ×
,

¡
,

.
,

,

,

.
,

,

¸

¸
¡
¡

,
¸

¸

¸

,

¡
l l`
j
¡
¡

¸

,
¸

¸

,

,

¸

,
¸

¸

,

¡

,
¸

¸

¸

,

¡
11`

j
¡
¡
,

¡

,
,

, ,

,

, , ,
.

, ,
¸¸

,

¡
¡,

, ,

,

¡, , ,
.

, , ¡¸

,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

¸

j
¡
¡
,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

, ,

, , ,
,

, , ,
j
¡
¡
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

,

,

¸

,

,
, ,
,

, ,

j
¡
¡
,

,

,
,

, , ,
,

, , ,
,

,
www.galeon.com/partituras-scores
,

,

,

¸

,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
,

,

¡
1 1
j
,
_
_
Fliscorno I
,

,
,
,
,

,
¡,
.

,
,
,
.

,
,
,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,

,
¡¸

,

(Pasodoble de Concierto)
,
,
,

,
,

,
,
,
,

,
.

,
,
,
.

,
,
¸

,

¡
¸

,

Luis C. Martín
¡

11`

j
,
,

,
,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
,

,

,

,
,
¡,

,
,

,
,
,
,

¸

,

,
,
,
¡,

,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

.
¿
,

,

.
¿
,

¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¸

,

¡

,
,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
,

.
¿
,

,

,
,
¡,

,
¸

,

¡
,

, , ,
×
,

, , , ,

¡
,

.
,

,

,

.
,

,

¸

j
,

,
¡¸

,

¡

¸
¡
¡


,

,

, ,

,

, , ,
.

,
,
¸

,

¡
,

, ,

,

, , ,
.

,
, ¸

,

, , ,

, , ,

,

,

,
,

j
¡
¡
¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,

j
¡
¡
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
¸,

,
,
,
¸,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,
,
,

j
¡
¡
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
www.galeon.com/partituras-scores
,
.

,
,
,

,

,

,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
,

,

¡
1 1
j
,
_
_
Fliscorno II
¡
,
¸
,

`
,

¡ ¡
DE CRANADA A DA!h!EL
¸
,

`
¸

,

(Pasodoble de Concierto)
, , ,
,

, ,

,
.

,
,
,
.

,
,
¡¸

,

¡
¡¸

,

Luis C. Martín
¡

11`

j
,
,
,

,
,
,
,

,

,
¡,

, , ,
,

, ,

,

.
,

,

,

, , ,
¡,

, ,

¸

,

,

¸
·
,
,
,

,

,
¡,

, , ,
,

, ,

,

.
,

¿ ,

.
,

,

¡¸

,

¡
ll`

11`
j
,
¡¸

,

¡

,
,

, , , ×
,

, , , ,

¡
,

.
¿
,

,

¸
¸ ¡,

,
¡¸

,

¡
,

, , , ×
,

, , , ,

¡
,

.
,

,

,

.
,

,

¡¸

j
,

,
¸

,

¡

¸
¡
¡


,
,

, ,

,

, , ,
.

, ,
¸

,

¡ ,

, ,

,

, , ,
.

, ,
¸

,

, , ,

, , ,

,

,

,

,

j
¡
¡
¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, ,
,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
j
¡
¡
,

, , ,
,

, ,

,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, , ,
,

, , , ,

, ,

,

,

¸

,

,
,
,

j
¡
¡
,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

, , ,
www.galeon.com/partituras-scores
,

, ,

,

,

¸

,
,

,

,

,

¸

¸

,

,

¸
,

,

¡
1 1
j
,
,
_
_
1rompa I en fa
,
¡
¸
,

`
,

¡ ¡
¸
,

`
DE CRANADA A DA!h!EL
¡¸

¸
,

¸
,
(Pasodoble de Concierto)
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸

¡,
¸
, ¡,

¡
¸
¡,

¸
, ¡,

`
¸
,

¸
Luis C. Martín
,

¸
, ,

¡

11`

j
,
,
,

¸
,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
¡,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
¡,

¸
, ¡,

¡
ll`

11`
j
,
,
¸
¡,

¸
,
,
¡,

, ,
,

,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¸
¡,

¸
, ¡,

, ,
,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

j
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸
¡,

¸
, ¡,

¡ ¡
¡,

¸
,

¸
, ,

¡
,

¸
¸
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
ll`
j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

¡
,

¡
,
,

, ,

,

, , ,
.

,
, ¸

,

¡
,

, ,

11`


j
¡
,

, , ,
.

, , ¸

,

,
,
,
,

,

,

¡

,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

www.galeon.com/partituras-scores
¸
,
¸
,

¸
, ,

¡
,
¸
,,

, , ,,

¡ ¡
,

¸
,

¸
, ,

,

¸
, ,

¡
11
j
,
,
_
_
1rompa II en fa
¡
,
¸
,

`
,

¡ ¡
¸
,

`
DE CRANADA A DA!h!EL
¸

¸
,

¸
,
(Pasodoble de Concierto)
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

¸

,
¸
, ,

¡
¸
,

¸
, ,

`
¸
,

¸
Luis C. Martín
,

¸
, ,

¡

11`

j
,
,
,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

¡
ll`

11`
j
,
,
¸
,

¸
, ,
,

, ,
¡,

,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

, ,
¡,
,

¡, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

j
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸
,

¸
, ,

¡ ¡
,

¸
,

¸
, ,

¡
,

¸
¸
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
ll`
j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

¡
,

¡
,

,

, ,

,

, , ,
.

, ,
¸¸

,

¡
,

, ,

11`


j
¡
,

, , ,
.

, , ¸

,

,
,
,
,

,

,

¡
,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
j
¡
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
,

www.galeon.com/partituras-scores
¸
,
¸
,

¸
, ,

¡
,
¸
,

, , ,

¡ ¡
,,

¸
,

¸
, ,

,

¸
, ,

¡
11
´
,
,
,
_
_
1rombón I
,
¡
¸
,

¸
¸,

¡ ¡
¸
DE CRANADA A DA!h!EL
,

¸ ¸

¸
,

(Pasodoble de Concierto)
¸
,

¸ ,

¸ ,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
,

,

¡
¸
,

¸
,

,

¸
¸
,

¸
Luis C. Martín
,

¸
,

,

¡

11`

´
,
,
,
,

¸
,

¸
,

¸ ,

¸ ,

×
¸
,

¸
,

×

×
¸ ,

¸ ,

×
¸
,

¸
,

¸ ,

¸ ,

×
¸
,

¸
,

×

×
¸
,

¸
,

,

¡
ll`

11`
´
,
,
,
¸
,

¸
,

,

,

, ,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,

¸ ,

¸ ,

,

, ,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

´
,
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸ ,

¸ ,

,

¡ ¡
,

¸
¸ ,

¸
,

¸ ,

¡
,
¸
¸
¸
¸
,

¸
,

×

×

×

×

×
¸
,

¸
,

×
ll`
´

×

×

×

×

×

×
¸
,

¸
,

,

,

¸
,

¸
,

×

×

×

×
¸
,

¸
,

¸ ,

¸ ,

×

´

×

×
¸
,

¸
,

×
¸
,

¸
,

×
¸
,

¸
,

,

¡
,

¡

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,
,

¸

,

¡
1 1`


´
¡ ,

,

,

,

¡ ,

,

,

.

,

,

¡ ¸

,

¸
·
,

,

,
,

,

,

¡ ¡
,

,
¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡

´
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,,

,

,,

,

,
,

¡

´
¡
,

¸

,

,

,
,
¸

,

,

,
,

,

,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,
,

¡
,
¸
,

, , ,

¡ ¡
,

¸
,

¸
,

¸
,

¸
,

,

,

¸
,

,

¡
1 1
´
,
,
,
_
_
1rombón II
,
¡
¸
,

¸
,

¡ ¡
¸
,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
¸¸

¸
,

¸
,
(Pasodoble de Concierto)
¸
,

¸
,
¸
,

¸
,
¸
¸,

¸
, ¸,

¡
¸
¸,

¸
, ¸,

¸
¸
,

¸
Luis C. Martín
,

¸
, ,

¡

11`

´
,
,
,
,

¸
,

¸
,
¸ ¸,

¸ ,
×
¸
,

¸
,

×

×
¸ ¸,

¸ ,
×
¸
,

¸
,
¸
¸,

¸
,
×
¸
,

¸
,

×

×
¸
¸,

¸
, ¸,

¡
ll`

11`
´
,
,
,
¸
¸,

¸
, ¸,
,

, ,
,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸
,

¸
,
¸
¸,

¸
, ¸,

, ,
,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

´
,
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸
¸,

¸
, ¸,

¡ ¡
¸,

¸
,

¸
, ,

¡
,
¸
¸
¸
¸
,

¸
,

× ×

×

×

×
¸
,

¸
,
×
ll`
´

×

×

×

×

× ×
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,
×

×

×

× ×

×

×

´
¸
,

¸
,

×

× ×

¸
,

¸
,
×
¸
,

¸
, ,

¡
,

¡
,

,

, ,

,

, , ,
.

,
, ¸

,

¡
11`


´
,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

¸

,

,
,

,
,

,

,

¡
,
¸
,

¸
,

×

×

×

×

×
¸
,

¸
,
×

´

×

×

×

×

×

×
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

¸
,

×

×

×

×

×

×

×

´
¸
,

¸
,

×

×

×
¸
,

¸
,
×
¸
www.galeon.com/partituras-scores
,

¸
, ,

¡
,
¸
,,

, , ,,

¡ ¡
,

¸
,

¸
,
¸
,

¸
, ,

,

¸
,

,

¡
1 1
´
,
,
,
_
_
1rombón III
,
¡
¸
,

¸ ,

¡ ¡
¸
,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
¸

¸ ,

¸ ,
(Pasodoble de Concierto)
¸
,

¸
,
¸ ,

¸ ,
¸ ,

¸ , ,

¡
¸ ,

¸ , ,

¸ ¸ ,

¸
Luis C. Martín
,

¸ , ,

¡

11`

´
,
,
,
,

¸ ,

¸ ,

×

×
¸
,

¸
,

×

×
¸ ,

¸ ,

×

× ×

×

¸
,

¸
,

×

×
¸ ,

¸ , ,

¡
ll`

11`
´
,
,
,
¸ ,

¸ ,
,
,

, ,
¸,

,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

¸ ,

¸ , ¸ ,

¸ , ,

, ,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡

´
,
,
,
,

.
,

,

,

.
,

,

¸ ,

¸ , ,

¡ ¡
,

¸ ,

¸ , ,

¡
,
¸
¸
¸
¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×

×

×
ll`
´
¸ ,

¸ ,
×

×

× ×

×
¸ ,

¸ , ,

,

¸ ,

¸ ,
×

×

×

×

×
¸
,

¸
,

×

´
×

×

¸ ,

¸ ,

×

× ×

¸ ,

¸ , ,

¡
,

¡

,

,

, ,

,

, , ,
.

, ,

,

¡
11`


´
,

, ,

,

, , ,
.

, , ¸

,

,
,
,
,

,

,

¡

,
¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×

×

×

´
¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×
¸ ,

¸ , ,

,

¸ ,

¸ ,

×

× ×

×

×
¸
,

¸
,
×

´

×

×
¸ ,

¸ ,

×

×

×
¸
www.galeon.com/partituras-scores
,

¸ , ,

¡
,
¸
,

, , ,

¡ ¡
,

¸ ,

¸ , ¸ ,

¸ , ,

,

¸ ,

,

¡
11
´
,
,
,
_
_
Bombardino
,

,

,

,

,

,
¸,

¡ ¡
¸
,

¸
¸,

DE CRANADA A DA!h!EL
,
,
,
,

,
,
(Pasodoble de Concierto)
,
,

,
,
,
,

,
,
,
¸,

,
,
,

,

,
¸,
¸,
,

,

,

,

¸,

,
,
,

,

,
¸,
¸,
Luis C. Martín
,

,

, ,
,

¡

11`

´
,
,
,
,
,

,

,

,

×
,

,

× ×
,

,

× ,

,

,

,

×
,

,

× ×
,

,
,
,
,

,
,
,
,

¡

´
,
,
,
¸
¸
,

¸,
,

¸

,

,

,
, ,

.
,

,

¸

,

,

,

,

,

,

,

,

,

¡
¸
,

¸
¸,

,

¸

,

,

,
, ¿
.
,

¿

¿
.
,

¿

¸,

,
,

,
,

, ,
¸,
,

¸, ,

´
,
,
,
,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
,

,

,

,
,
,
,

,
,
, ,

, ,
¸,
,

¸, ,

,

, ,
,
,

, ,

,

¡
,

.
, ,

,

.
,

,

´
,
,
,
,

,

¸,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
¸

¸
¸
¸
,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,

, ,

ll`
´
,

,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

¸

´
,

,

,
,

, ,
,
,,

,
,
,
,,
.

,
,
,

,

,

¸

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
,

, ,
,
,

,
,

,
,

.

,

,
,

,

,

,

¡
11`

´

,
,

,
,,
,
,,

¡

,

,
,
¡,
,

¸
·
,
,
,
,

,

,

¡

,
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡

´
¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,

,

,

,

,

¡ ¡
,

¸

,

,

¸

,

,

,
,,

,

,,

,

,
,

¡

´
¡
,

¸

,

,

,
,
¸

,

,

,
,

,

www.galeon.com/partituras-scores
,

,

,
,

,

,,

, , , ,

,

,

,

,

,

,
,

,
,
,
,

,

¸ , ,

¡
11
´
,
,
,
_
_
1ubas
¡
,
¸
,

`
,

¡ ¡
¸
DE CRANADA A DA!h!EL
,

`
¸

,
,

(Pasodoble de Concierto)
,

,
,

,

,
,

,

,

,
,

,

¡
,

,

,

,
,

¸,
¸ ,

¸,
¸ ,

Luis C. Martín
,
,

,

,
,

¡

11`

´
,
,
,

,
,
,

,

,
,

,

×
,

,
,

×

×
,

,
,

×
,
,

,

,
,

,

×
,

,
,

×

×
,

,
,
,
,

,
,
,

ll`

11`
´
,
,
,
,

,
,

,
,

, ,
¸,
¸ ,

,
,

¸ ,

¸, ,
,

,
,

, ,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

¡
,
,

.
,
,

,
,

,
,

,

,
,

,

,

, ,
¸,
¸ ,

,
,

¸,
¸ ,

,
,

,
,

, ,
,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

¡

´
,
,
,
,
,

.
,
,

,
,

,
,

.
,
,

,
,

,

,
,

,

¡ ¡
,

,
,

,

,
,

¡
,
,
,

¸
¸
¸
,

×

×

×

×

×
l l`
´
,
,

,

×

×

×

×

×

×

×
,
,

,

×

×

×

×

×

´
,
,

,

×
,

,
,

×

×

×
,
,

,

×
,
,

,

×
,
,

,

,
,

¡
,

,

¡

1 1`


´
,
,

,

,
,

,,
, ,

,
,

,,
, ,

¡

,
,

,
,

,
,

¡,
,

¸
·
,
,

,

,
,

,

,
,

¡

,
,

,
,

×

×

×

×

×

´
,
,

,

×

×

×

×

×

×

×
,
,

,

×

×

×

×

×

×

×

´
,

,
,

×

×

×
,
,

,

×
,
,

,

www.galeon.com/partituras-scores
×
,
,

,

,

¡
,
¸
,

, , ,

¡ ¡
,

,
,

,

×
,
,

,
,

¸
,
,

,
,

¡
1 1i
_
_
Caja
¡
,
¸ ,

¸ ,

¡ ¡
¸ ,

¸
DE CRANADA A DA!h!EL
¸

·
¸ ,

¸
(Pasodoble de Concierto)
,

× ×

¸ ,

¸ , ,

¡
¸ ,

¸ , ,

¸ ¸ ,

·
¸
Luis C. Martín
,

¸ , ,

¡

11`

i
,

¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×

×

×
¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×
¸ ,

¸ , ,

¡
ll`

11`

i
¸ ,

¸ , ,

¡

,
,

.
,

.

×

×
,

¡
,

.
,

,

¸ ,

¸ ,
×
,

¡
,

.
,

.

×

×
,

¡

i
,

.
,

,

,

.
,

,

¸ ,

¸ , ,

¡ ¡
,

·
¸ ,

¸ , ,

¡
,
¸ ,

¸ ,
×

×

×

×

×
l l`

i
¸ ,

¸ ,
×
¸ ,

¸ ,

×

×

× ×

×

×
,

,

·
¸ ,

¸ ,

×

×

×

i
¸ ,

¸ ,

×

×

×
¸ ,

¸ ,

×

×

×

×

×
¸ ,

¸ , ,

¡
,

¡

11`

i
¸

·
,
,

¡

¸

·
,

, , ,

, , ,

,

,

¡

,
¸ ,

¸ ,

× ×

×

× ×

×

×

i
¸ ,

¸ ,

×

× ×

×

×

×
,

,

·
¸ ,

¸ ,

×

× ×

× ×

× ×

i
¸ ,

¸ ,

× ×

×

×

×

www.galeon.com/partituras-scores

×
,

¡
,
¸ ,

¸ ,

, ,

¡ ¡
,

·
¸ ,

¸ ,
×
,

,

¸ , ,

¡
11i
_
_
Bombo y Platos
¡
¸
,
,

¸
,

`
,

,

¡ ¡
¸
,

¸
,

`
DE CRANADA A DA!h!EL
¸

¸

·
,

,

,

,

(Pasodoble de Concierto)

× ×

,

,

,

,

,

,

¡
,

,

,

,

,

¸
,

` ¸
,

,

,

,

Luis C. Martín
,

,

,

,

¸

M.P.
¡

11`

i
,
,

,

,

,

×

×

×

×

×

×

×
,

,

,

,

×

×

×

×

×
,

,

,

,

,

,

¸

M.P.
¡
ll`

11`

i
,

,

,

,

,

,

¡
,
,

¸
,

,

¸
,

×

M.P.
×
,

,

¡
,

,

.
.
,

,

,

,

,

,

,

,

×
,

,

¡
,

¸
,

,

¸
,
×

×
,

,

¡

i
,

,

.
.
,

,

,

,

,

,

.
.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

¡ ¡
¸

,

,

,

,

,

,

¡
,

,

,
,

,

×

×

×

× ×

l l`

i
,

,

,

,

×
,

,

,

,

×

×

×

×

×

×
,

,

,

,

,

,

,

,

×

× ×

i
,

,

,

,

×
M.P.

×

×
,

,

,

,

×

×

×

×

×
,

,

,

,

,

,

¡
,

,

¸

M.P.

¸

1 1`

i
-
¸

¸

·
,
,

,

¸

¸

-
¸

¸

·
,

,

,

,

,

,

,

,

,

¡

,

,

,
,

,

×

×

×

×

×

×

×

i
,

,

,

,

×

× ×

×

×

×
,

,

,

,

,

,

,

,

×

×

×

×

× ×

×

i
,

,

,

,

×

×

×

×

×
www.galeon.com/partituras-scores

×
,

,

¡
,
¸
,

¸
,

`
,
,

,
,
,

,

¡ ¡
,

,

,

,

,

,

×
,

,

`
¸ ,

, ,

¡
11