You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Kelas

4 Aktif

Tema/ Tajuk

Kekeluargaan

Masa

8.00 pagi – 9.00 pagi
4.3 : Mengujarkan Bahasa yang indah dan menggunakan Bahasa

Standard Kandungan

badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur .

4.3.2: Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan

Standard Pembelajaran

rangsangan untuk meyampaikan nilai dan pengajaran dengan
Bahasa yang sesuai .

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
i.

Menyampaikan
sebutan,

Objektif

cerita

intonasi

dengan

yang

menggunakan

betul

dan

gaya

penyampaian yang sesuai. .
ii.

Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan
80% sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan
teks yang bertajuk ‘Sang Kancil dengan Buaya’.

iii.

Menulis 4 ayat majmuk dengan kata hubung yang
sesuai.

Sistem Bahasa
Tatabahasa : kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk
Kosa kata

: cerdik, kelakuan, tolong-menolong,

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan . berterima kasih  Kemahiran Berfikir : mencirikan  Belajar Cara Belajar : bacaan secara luncuran. Bahan Bantu Mengajar Pengetahuan Sedia Ada  Video ‘Sang kancil dan Buaya’ & topeng  Murid pernah mendengar cerita tentang Sang Kancil dengan Buaya.kebijaksanaan Elemen Merentas Kurikulum  Ilmu : Pendidikan Moral  Nilai : bekerjasama. bercerita.

orang murid untuk Teknik : jawab -Sang Kancil tampil ke hadapan . Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan besar dan dikehendaki mereka sambungan cerita daripada ‘Kisah Sang Kancil dan  Buaya’. Guru mengaitkan dengan tajuk Kontekstual : pembelajaran “ Kisah Pengalaman Sang Kancil dan ada murid sedia Buaya” . Setiap kumpulan dikehendaki menceritakan tentang Kemahiran Berfikir: - Menjana idea .Induksi set Cerita kisah (5 minit) haiwan. Guru bertanya Kepada murid kisah- Kecerdasan Pelbagai kisah haiwan tentang ( KP ) : haiwan yang mereka Ruang dan visual dapat. Menayangkan video Teknik : pendek ‘Kisah pendek ‘Kisah Sang Perbincangan Sang Kancil dan Kancil dan Buaya’ Sumbang saran Buaya’ tetapi hanya separuh Langkah 1 Tayangan video (10 minit)  sahaja yang  ditayangkan. Setiap murid akan -Arnab dan Kura- mengambil satu BBM : kura gambar yang Gambar haiwan   Guru meminta 3 soal dilekatkan di papan   putih .

Guru bertanya kepada murid-murid Nilai tentang nilai-nilai menghormati murni yang mereka dapat daripada simulasi tadi. : hormat – .sambungan ‘Kisah Sang Kancil dan Buaya’ yang telah mereka bincangkan. Setiap kumpulan Kemahiran Berfikir : - Menjana idea Kontekstual : Pengalaman sedia ada murid diminta mereka dialog daripada Langkah 3 ‘Kisah Sang Kancil (15 minit) dan Buaya’  tontonan.  Pemulihan : tersebut Murid-murid dikehendaki menulis Kemahiran Berfikir : sebuah karangan Menjana Idea ‘Kisah Sang Kancil dan Buaya’ sebagai 1) Penutup (5 minit) Sosial 2) Penutup Kognitif Gambar haiwan pendek yang bertajuk Isi tempat kosong Penutup BBB :  Lembaran kerja pengukuhan. Setiap kumpulan Teknik : perlu melakonkan Lakonan pentomin berdasarkan cerita langkah 4 Pengayaan : (10 minit) Menulis karangan. Setiap kumpulan Langkah 2 Merekacipta dialog (15 minit) sambungan ‘Kisah dikehendaki mereka Sang Kancil dan dialog sambungan  Buaya’ daripada cerita yang telah mereka  bentangkan tadi.