You are on page 1of 1

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VPP HỒNG HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007.


Số: .....................................
V/v: triển khai trương chình khuyến mại 4/07

Kính gửi: Quý đại lý

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà xin chân thành cảm ơn Quý đại lý
đã đang và sẽ hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trong chiến lược phát triển thị trường.

Căn cứ vào tình hình thị trường, Công ty CP VPP Hồng Hà triển khai
chương trình khuyến mại (thông báo kèm theo) nhằm thực hiện mục tiêu:
- Đạt doanh số kế hoạch tháng 4/07
- Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát thưởng học kỳ II
và năm học mới
- Đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ với tất cả thành viên trong kênh
phân phối, tăng lợi nhuận cho khách hàng cấp dưới.

Công ty CP VPP Hồng Hà đề nghị Quý đại lý nỗ lực triển khai chương
trình khuyến mại tháng 4/07 cho toàn bộ hệ thống khách hàng trong khu vực đại
lý phụ trách. Ngoài ra, căn cứ vào quy chế đại lý năm 2007, đề nghị Quý đại lý
thực hiện chương trình chiết khấu cho hệ thống khách hàng nhằm đạt được mức
hoàn thành doanh số kế hoạch cao nhất.

Trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển Công ty CP VPP Hồng Hà rất
mong nhận được sự hưởng ứng kịp thời của Quý đại lý
Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu K.TT

BÙI KỲ PHÁT