You are on page 1of 1

THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI

Căn cứ vào mục tiêu phát triển thị trường năm 2007
Căn cứ vào mục tiêu tăng lợi nhuận cho khách hàng
Công ty Cổ phần VPP Hồng Hà thực hiện chương trình khuyến mại sau:
KHUYẾN MẠI SẢN PHẨM
TT TÊN HÀNG HOÁ MÃ SỐ %KM
SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
1 Bút Hà Nội 84 2015 12 cây tặng 01 cây 8.3
2 Bút Hồng Hà 192 nữ 2005 12 cây tặng 01 cây 8.3
3 Bút Hồng Hà 192 nam 2003 12 cây tặng 01 cây 8.3
4 Bút Hồng Hà 2002 2011 12 cây tặng 01 cây 8.3
5 Bút gel 8 & 9X 2709 10 cây tặng 01 cây 10.0
6 Bỳt Dạ kim FL 01 2017 10 cây tặng 01 cây 10.0
7 Bỳt Dạ bi FL 01 2019 10 cây tặng 01 cây 10.0
8 Bút bi Hồng Hà 2162 2162 20 cây tặng 01 cây 5.0
9 Vở Class xu xu 48 T4ôlyV58-84 TM 0309 20quyển tặng 2 quyển 10.0
10 Vở Pôkêmom 48 T 60-84 4ôly BB 0115 20quyển tặng 2 quyển 10.0
11 Vở CLass 48 T 4ôly 70-92 ,BB 0089 20quyển tặng 2 quyển 10.0
12 Vở Class 96 T 60-84 4ly BB 0116 10quyển tặng 1 quyển 10.0
13 Vở Pôkêmon 96T 70-92 4ôly BB 0090 10quyển tặng 1 quyển 10.0
14 Vở Class xu xu 96T 4ôly 58-84TM 0308 10quyển tặng 1 quyển 10.0
15 Vở Friend 72tr Double S 1612 20quyển tặng 1 quyển 5.0
16 Vở Friend 120tr Double S 1613 20quyển tặng 1 quyển 5.0
17 Vở Ngày mới 72tr DoubleS 700 20quyển tặng 1 quyển 5.0
18 Vở Ngày mới 120tr DoubleS 701 20quyển tặng 1 quyển 5.0
19 Vở Pupil Bốn mùa 60T, 60-84 0277 40quyển tặng 1 quyển 2.5
20 Vở Pupil Bốn mùa 72T, 60-84 1004 40quyển tặng 1 quyển 2.5
21 Vở Pupil Bốn mùa 120T, 60-84 1001 40quyển tặng 1 quyển 2.5
22 Vở Pupil Bốn mùa 200T, 60-84 1002 40quyển tặng 1 quyển 2.5
23 Vở Pupil Bốn mùa 300T, 60-84 1032 40quyển tặng 1 quyển 2.5
24 Vở Study 72tr 4 mựa ghim in, 70-92 1308 40quyển tặng 1 quyển 2.5
25 Vở Study120tr 4 mựa ghim in, 70-92 1309 40quyển tặng 1 quyển 2.5
26 Vở Study200tr 4 mựa ghim in, 70-92 1310 40quyển tặng 1 quyển 2.5
27 Vở Class Mi sa 48 T , 60-90 0307 40quyển tặng 1 quyển 2.5
28 Vở Class Đôrêmon 48T, 70-92(TM) 0322 40quyển tặng 1 quyển 2.5
29 Vở Class Bibi 48T, 80-92 0316 40quyển tặng 1 quyển 2.5
30 Vở School Pụkờmon 48T, 70-92 0255 40quyển tặng 1 quyển 2.5
31 Vở School 48T, 70-92 0500 40quyển tặng 1 quyển 2.5
32 Vở School Kaka 48tr, 70-92 0508 40quyển tặng 1 quyển 2.5
33 Vở Class Đôrêmon 96T, 70-92(TM) 0323 40quyển tặng 1 quyển 2.5
34 Vở Class Babi 96tr,70-94 0324 40quyển tặng 1 quyển 2.5
Khuyến mại trả ngay bằng sản phẩm khi xuất hàng
Chương trình được áp dụng cho khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc
Áp dụng từ ngày 13/4 đến hết ngày 30/4/2007
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI KỲ PHÁT