You are on page 1of 35

Kepelbagaian Agama:

Mencari Titik Pertemuan

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kuliah ini, para pelajar dapat :
1. Memupuk kefahaman tentang
kepelbagaian agama di Malaysia;
2. Memahami kepercayaan agama utama di
Malaysia;
3. Mengamalkan nilai tolak ansur dalam
konteks kebebasan beragama di Malaysia;

SKOP KULIAH
6.1 Definisi dan rasional agama
6.2 Mengapakah manusia
beragama?
6.3 Peranan agama
6.4 Penggolongan agama
6.5 Agama-agama di Malaysia
6.6 Mencari titik pertemuan

PENGENALAN

Definisi Agama &


peranannya
sebagai alat
kesepaduan etnik

DEFINISI
AGAMA
Hubungan antara manusia
dengan sesuatu kekuasaan
luar biasa yang dianggap
dapat memberikan
perlindungan.
Hubungan yang suci.
Sistem keyakinan yang
dianuti dan diamalkan.
Adanya konsep hidup
selepas mati.

KEPERCAYAAN
Kepercayaan bermaksud
akuan akan benarnya
terhadap sesuatu perkara
misalnya amalan adat dan
pantang larang.
Tiada konsep dosa dan
pahala.
Amalan yang diwarisi secara
turun temurun.

Agama dari Aspek Makna dan


Terminologi
Terminologi agama diambil dari kata akar gam
dalam bahasa sanskrit yang bererti pergi. Setelah
mendapat awalan a dan akhiran a ia berubah
menjadi jalan. Iaitu jalan yang digariskan
Tuhan/pengasas agama tersebut.
Dalam bahasa Inggeris dipanggil Religion yang
diambil dalam bahasa Belanda dipanggil Religic. Ia
dipanggil Religion pula dalam bahasa Latin yang
berasal drp re+leg+lo. Leg bererti to observe
(mengamati), to gather (berkumpul/bersama), to
take up (mengambil) dan to count (menghitung).

Konsep Agama Menurut Sarjana


Prof. Dr. Bouquet mendefinisikan agama
sebagai hubungan yang tetap antara diri
manusia dengan yang bukan manusia yang
bersifat suci dan bersifat supernature dan
yang bersifat berada dengan sendirinya dan
mempunyai kekuasaan yang teguh yang
disebutkan Tuhan.
Justeru, hakikat agama adalah HUBUNGAN
MANUSIA DENGAN YANG MAHA KUASA.

Mengapakah Manusia Beragama?


Pemikiran tentang agama telah wujud dalam diri manusia
semenjak mereka lahir.
Faktor keselamatan: kuasa agung yang dipercayai akan
menjaga keselamatannya.
Agama merupakan ciri yang membezakan kelompok manusia.
Menurut Durkheim (1915) kepercayaan dan amalan yang
sama dalam sesuatu agama akan menyatukan semua anggota
yang menganutinya dalam satu komuniti bermoral.

Sumber nilai moral


Pemerintahan

Kesenian

Pengesahan program

Penyatuan
PERANAN AGAMA

Semangat
kebangsaan

Kewujudan tamadun
Perpaduan
nasional

PENGGOLONGAN AGAMA
1. Agama Samawi
Agama yang bersumberkan wahyu tuhan
seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi.
2. Agama Ciptaan Manusia (Agama Alam)
Agama yang lahir dalam kebudayaan, dibentuk
oleh falsafah masyarakat dan dirumuskan oleh
ahli fikir masyarakat seperti agama Primitif,
Anamisme, Buddha, Hindu, Sikh, Konfucius,
Tao, Shinto dan Mesir Kuno.

AGAMA DAN CIRI-CIRINYA

Agama Islam?
Agama Buddha ?
Agama Hindu ?
Agama Kristian ?
Agama Sikh?
Animisme?
Ajaran Konfucius?
Ajaran Tao?

Agama di Malaysia
Sikh

Kristian

AGAMA

Hindu

Islam

Kepercayaan di Malaysia
Buddhisme

Animisme

KEPERCAYAAN

Konfusius

Taoisme

Agama Islam
Latar belakang
Dianuti lebih dari 60% masyarakat Malaysia.

Asal Usul
Seseorang yang beragama Islam bermakna
berserah diri dan mengikut perintah Allah SWT
serta mencontohi Nabi Muhammada SAW.

Sumber
Al-Quran, sunah rasullullah, ijtihad, ijmak, qiyas,
syura dan sebagainya.

Sambungan
Prinsip
Mementingkan keharmonian dan mengiktiraf perbezaan.
Ciri-ciri sistem ekonomi Islam (menolak monopoli,
eksploitasi, menindas, memeras dan sebagainya)
Dari aspek politik islam mementingkan musyawarah dan
keadilan.
Dari segi sosial islam mementingkan kehormatan.
Kebebasan beragama dalam Islam.
Mementingkan ilmu pengetahuan.
Konsep Halal

Sambungan
Perayaan
Hari raya Aidilfitri
Hari raya Aidiladha

Agama Buddha
Latar belakang
Agama ke dua terbesar di Malaysia.
Majoriti penganut dari etnik Cina.
Ramai berpegang kepada mazhab Buddha
Mahayana.
Ada juga yang berpegang kepada mazhab
Theravada terutama bagi komuniti Thai.

Sambungan
Asal Usul
Diasaskan oleh Siddharta Gautama.
Mendapat ilham di bawah pokok Bodhi.

Sumber
Lebih mementingkan aspek moral.
Satu bentuk perjalanan kerohanian melalui jalan 8
lapis.
Objektif adalah untuk mencapai Nirvana.

Sambungan
Prinsip
Ajaran terpentingnya adalah menghormati
kehidupan tidak kira manusia, tumbuhan
mahupun haiwan

Perayaan
Hari wesak

Agama Hindu
Latar belakang
Dianuti oleh sebahagian besar masyarakat India.

Asal usul
Mengalami evolusi semasa zaman tamadun
Lembah Indus.

Sumber
Kitab Veda, Upanishad, Mahayana dan Mahabrata
membentuk Etika Hindu.
Objektif adalah untuk mencapai Moksha.

Sambungan
Prinsip
Konsep trimutri (3 dewa utama): Dewa Brahma
(pencipta) , Dewa Vishnu (memelihara) dan Dewa
Siva (memusnah)
Sistem kasta

Perayaan
Deepavali
Thaipusam
Ponggal

Agama Kristian
Latar belakang
Agama Kristian menganggap Jesus sebagai
jelmaan tuhan.
Penganut Kristian percaya kepada doktorin Triniti
iaitu Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Kudus.

Asal usul
Mazhab daripada kepercayaan orang Yahudi yang
menerima Jesus sebagai kristus.

Sumber
Bible: ada perjanjian lama dan baru.

Sambungan
Prinsip
Setiap manusia dikehendaki mengikut peraturan
moral yang ditetapkan oleh Tuhan.
Pembaptisan
Eukaris

Perayaan
Krismas
Easter
Good Friday

Agama Sikh
Latar belakang
Dianuti oleh masyarakat Punjabi.
Identiti mereka memakai serban, berjanggut
panjang.
Nama bagi lelaki berakhir dengan Singh bermakna
singa.
Nama wanita menggunakan Kaur bermaksud
puteri.

Sambungan
Asal usul
Diasaskan oleh Guru Nanak pada 1469M.
Kemudian dikembangkan oleh orang Guru lain.

Sumber
Kita dikenali Sri Guru Granth Sahib Ji.
Tempat ibadat dipanggil Gurdwara.

Sambungan
Prinsip
Penganut Sikh mengamalkan prinsip 5K:

Kesh (berambut panjang)


Kangha (sikat)
Kara (gelang besi)
Kirpan (pedang kecil)
Kachera (seluar pendek khas)

Perayaan
Vaisakhi

Anamisme
Latar belakang
Anamisme adalah kepercayaan yang melibatkan
pemujaan roh dan semangat alam semula jadi.
Penganutnya menyembah batu, pokok, sungai dan
lain-lain

Asal usul
Diperturunkan secara turun temurun dari generasi
ke generasi (agama nenek moyang).

Sambungan
Sumber
Wujud dari sifat semula jadi manusia yang
mencari Tuhan/pencipta.

Prinsip
Semua objek memiliki jiwa.
Percaya kepada kuasa makhluk halus.

Perayaan
Bergantung pada masyarakat yang berkenaan.
Misalnya orang Melayu dulu menyambut perayaan
puja pantai.

Ajaran Konfucius
Latar belakang
Confucianism diasaskan di China pada 2500 tahun lepas
oleh seorang Guru falsafah
Konfucius lebih kepada etika dalam kehidupan.
Diamalkan oleh ramai etnik Cina di Malaysia.
Amalan yang disarankan adalah sifat-sifat baik
Sering diamalkan bersama dalam agama Buddha.

Asal usul
Ajaran dibawa oleh tokoh bernama Kung Chiu dan
kemudian dikenali dengan Kung fu-tze.
Beliau seorang yang minat belajar dan kemudian
mempunyai ramai pengikut.

Sambungan
Sumber
Buku Analekta atau dipanggil juga Lun Yu.

Prinsip
Kod moral yang ditekankan adalah beretika,
kemanusiaan dan kasih sayang.
Misalnya, perasaan perikemanusiaan terhadap
orang lain.
Mementingkan harga diri dan lain-lain.

Ajaran Tao
Latar belakang
Dianuti oleh ramai orang Cina di dunia dan di
Malaysia.

Asal usul
Ajaran Tao diasaskan oleh Lao Tze.
Ajarannya bertentangan dengan Confucius.

Sambungan
Prinsip
Ajarannya menyeru kepada keharmonian keadaan semula
jadi dan menganggap manusia adalah buruk.
Wujud ajaran berkaitan Feng Shui, Ying Yan, konsep Tian
dan konsep Di.

Sumber
kitab Tao Te Ching dan kitab Chuang Tzu

Perayaan
Adat minum teh, kematian, perayaan kuih bulan + pesta
tanglung + tahun baru Cina + tarian naga/singa + Chop Goh
Min

Kesan Gagal Menguruskan Agama


yang Pelbagai
Konflik Agama
Cth di Bosnia, Syria, Rwanda dll
IMPLIKASI KITA DI MALAYSIA:

Mencari Titik Pertemuan Melalui Agama

CARA MENGATASI KONFLIK AGAMA


& MENCARI TITIK PERTEMUAN
Dialog antara agama.
Mengharmonikan hubungan antara pelbagai
komuniti agama.
Menangani ekstremisme agama.

KESIMPULAN
1. Malaysia mempunyai 4 agama besar dunia +
agama-agama lain;
2. Kebebasan beragama tedapat dalam
perlembagaan Malaysia;
3. Kebebasan beragama sebagai asas hubungan
etnik di Malaysia.