ความสัมพันธไทย - กัมพูชา และ

ปญหาความมั่นคงชายแดน

ความสัมพันธไทย - กัมพูชา

¾ ความสัมพันธระหวางไทยกับ
กัมพูชาในภาพรวมอยูใ นระดับดี
เปนทีน่ าพอใจ ทั้งความสัมพันธ
ƒ ดานการเมือง
ƒ ดานเศรษฐกิจ
ƒ ดานสังคมและวัฒนธรรม

ความสัมพันธไทย - กัมพูชา

¾

ถึงแมมคี วามสัมพันธที่ดี
แตก็ยังคงมีปญหาทีก่ ระทบ
ตอความมั่นคง ที่ทั้งสองฝาย
จําเปนตองรวมมือกันอยาง
ใกลชิด เพื่อแกไขปญหาตางๆ
ใหหมดไป

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
๑. ปญหาความไมไววางใจ

เหตุการณเผาสถานทูตไทย เมื่อป ๔๖

¾ เกิดจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ความหวั่นเกรงการเอารัดเอาเปรียบ
และการครอบงําของอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของไทย
9 การแกไขปญหา อาทิ การเสนอ
ความรวมมือทางวิชาการในการชําระ
ประวัติศาสตร และทําความเขาใจกับ
สื่อมวลชนกัมพูชา เพื่อปองกันความ
คลาดเคลื่อนในการเสนอขาวเกี่ยวกับไทย

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
๒. ปญหาเขตแดน
¾ ความไมชัดเจนของเสนเขตแดน
การแกไขปญหาเขตแดนทางบก
9 มีการลงนามรวมกันในบันทึกความ
เขาใจระหวางไทยและกัมพูชาวา
ดวยการสํารวจและจัดทําหลัก
เขตแดนทางบก ในป ๒๕๔๓
การแกไขปญหาเขตแดนทางทะเล
9การกําหนดอาณาเขตทางทะเล
และการพัฒนารวมในพื้นทีท่ ับซอน
ทางทะเล

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
¾ ปจจุบันชาวกัมพูชาลักลอบเขามา
๓. ปญหาแรงงานตางดาว
ขายแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ลักลอบเขาเมืองชาวกัมพูชา บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย
การแกไขปญหา
9 มีการดําเนินการจดทะเบียนแรงงาน
ตางดาว และใหประเทศเจาของ
สัญชาติแรงงานเหลานี้มาพิสูจน
สัญชาติของแรงงาน
9 ทางการกัมพูชาไดรวมมือกับทางการ
ไทยดําเนินการในเรื่องนี้เปนอยางดี

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
๔. ปญหาการสัญจรขามแดน ¾ มีความรวมมือของทางการไทย
และกัมพูชาในการจัดตั้งกลไก
รวมมือเพื่อแกไขปญหาการสัญจร
ขามแดน
9 ประโยชนในการควบคุมการเขา
และออกประเทศไทยของชาว
กัมพูชา รวมถึงชาวกัมพูชามุสลิม
ทีเ่ ดินทางผานเขาออกพื้นที่
๓ จชต. และอาศัยอยูเกินเวลา
ที่กําหนด

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
๕. ปญหาการทําประมง
นานน้ํากัมพูชา

¾ รัฐบาลกัมพูชาไดประกาศให
สัมปทานทําประมงแกชาวประมงไทย
เพื่อแกปญหาการเรียกเก็บคาคุมครอง
ซ้ําซอนและการปลนเรือประมงใน
นานน้ํากัมพูชา
¾ ยังมีเรือประมงไทยถูกปลนและ
จับกุมทั้งในเขตกัมพูชา เขตไทย และ
เขตพืน้ ที่ทบั ซอนทางทะเล
9ทางการไทยและกัมพูชาจะตอง
รวมมือแกไขปญหาตอไป

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
¾ เจาหนาที่ของทั้งสองฝายได
รวมมือกันปราบปรามการโจรกรรม
รถยนต และรถจักรยานยนตขา ม
แดนจากเขตไทยเขาไปในกัมพูชา
การปลน และการคายาเสพติด ทํา
ใหปญหาอาชญากรรมลดลง
9อยางไรก็ตาม มีความจําเปนที่
ตองรวมมือกันแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง

๖. ปญหาอาชญากรรม
บริเวณชายแดน

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
¾ บอนการพนันบริเวณชายแดน
กัมพูชามีถึง ๑๖ แหง กอใหเกิด
ปญหาดานสังคมและกระทบตอ
ความมั่นคงบริเวณชายแดน
การแกไขปญหา
9 มีการออกมาตรการควบคุม
คนไทยเดินทางไปเลนการพนัน
แตยังคงไมไดผลเทาทีค่ วร และ
ปญหามีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น

๗. ปญหาบอนการพนันชายแดน

ปญหาความมั่นคงและการแกไขปญหา
๘. ปญหาการผลิตและลักลอบ ¾ ปรากฏขาวสารการผลิตยาเสพติด
บริเวณหมูบานตามแนวชายแดน และ
คายาเสพติด
บอนการพนันฝงกัมพูชา รวมทั้งการ
ลักลอบนํายาเสพติดเขาไทย
การแกไขปญหา
9มีความรวมมือกันสกัดกั้นการ
ลักลอบคายาเสพติด และแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานการขาว เปนผลใหการ
นําเขายาเสพติดทางชายแดนดานนี้
มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับการ
นําเขาทางชายแดนดานพมาและลาว

ปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก
มติ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee – WHC)
สมัยที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๐ ที่เมืองไครสตเชิรส นิวซีแลนด
™ ใหชะลอการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปอีกหนึง่ ป
™ ใหไทยกับกัมพูชารวมมือกันในเรื่องแผนบริหารจัดการและการอนุรักษ
™ ใหกมั พูชาจัดสงรายงานความคืบหนา (Program Report) ใหศนู ยมรดกโลก
พิจารณาภายใน ๑ ก.พ. ๕๑ กอนนําเขาสูการพิจารณาทีประชุม WHC
สมัยที่ ๓๒ ที่เมืองควิเบก แคนาดา

ปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก
สาเหตุที่ WHC ชะลอการขึน้ ทะเบียนฯ
¾ ฝายกัมพูชาเสนอฝายเดียวไมไดหารือฝายไทย
¾ เอกสารและแผนที่แนบทายคําขอขึ้นทะเบียนขาดความสมบูรณ
ทาทีของไทย
9 มิไดคัดคานการขึ้นทะเบียนฯ ทั้งยัง

ทาทีของกัมพูชา
9 มุงใหปราสาทเขาพระวิหารไดรับการ

สนับสนุนอยางเต็มที่ แตขอให
ขึ้นทะเบียนฯ แลวคอยดําเนินการใน
ดําเนินการผานการปรึกษาหารือ
เรื่องอื่นๆ
ระหวางกันอยางใกลชิด
9 สนับสนุนการดําเนินการในลักษณะ
พหุภาคีมากกวาพึ่งไทยประเทศเดียว
9 ประเทศไทยจะตองไมสูญเสียดินแดน

ปญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก
ประเด็นนําสูก ารขัดแยง
¾ อาจนําไปเปนประเด็นการเมืองของกัมพูชา ให
นักการเมืองใชหาเสียงโจมตีไทย เนื่องจากอยู
ในหวงเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชา ที่
จะมีขึ้นในเดือน ก.ค. ๕๑ ซึ่งอาจนําสูขั้นวิกฤต
ดังเชน กรณีเผา สอท.ไทย และธุรกิจไทย เมื่อ
ม.ค. ๔๖

ทางออกของปญหา
¾ ทั้งสองฝายตองดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
จัดการในเขตพื้นที่ทับซอนนี้โดยเร็ว

นโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอกัมพูชา
(พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
¾
¾
¾
¾
¾

ปองกันและแกไขปญหาที่จะมีผลกระทบตอความสัมพันธของไทย
กับกัมพูชา
การสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกัน
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกและทางทะเล โดยอาศัยกลไก
ที่มีอยูรวมกันอยางตอเนื่อง
สงเสริมความรวมมือไทย-กัมพูชาตามกรอบยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
ใชกลไกความรวมมือดานความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อแกไขปญหา
ความไมสงบเรียบรอยบริเวณพื้นทีช่ ายแดน

กลไกความรวมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา
คณะกรรมาธิ
คณะกรรมาธิกการร
ารรววมไทย
มไทย –– กักัมมพูพูชชาา
(Joint
(Joint Commission-JC)
Commission-JC)
คณะกรรมาธิ
คณะกรรมาธิกการเขตแดนร
ารเขตแดนรววมม
(Joint
(Joint Boundary
Boundary Commission-JBC)
Commission-JBC)
คณะกรรมการชายแดนทั
คณะกรรมการชายแดนทั่ว่วไป
ไป
(General
(General Border
Border Committee-GBC)
Committee-GBC)
คณะกรรมการร
คณะกรรมการรววมรั
มรักกษาความสงบเรี
ษาความสงบเรียยบร
บรออยบริ
ยบริเเวณชายแดน
วณชายแดน
(Border
(Border Peace-Keeping
Peace-Keeping Committee-BPKC)
Committee-BPKC)
คณะกรรมการชายแดนส
คณะกรรมการชายแดนสววนภู
นภูมมิภิภาค
าค
(Regional
(Regional Border
Border Committee-RBC)
Committee-RBC)
คณะกรรมการการค
คณะกรรมการการคาารรววมม
(Joint
(Joint Trade
Trade Committee-JTC)
Committee-JTC)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful