You are on page 1of 2

Naziv

MORFOLOGIJA RUSKOG JEZIKA


(brojevi, zamjenice i predlozi)

predmeta:
ifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Obavezni

IV

Broj ECTS kredita

Fond asova

1+1

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije Filozofskog fakulteta (studijski
program Ruski jezik i knjievnost) u trajanju od 6 semestara, ukupan broj kredita - 180.
Uslovljenost drugim predmetima: Polaganje ispita dozvoljeno je nakon uspjeno poloenog ispita iz
Savremenog ruskog jezika II.
Ciljevi izuavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa jezikim sistemom ruskog
jezika, kako sa teorijske, tako i sa praktine strane.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Marija Magdalena Kosanovi
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vjebe, konsultacije, priprema za ispit
Sadraj predmeta:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
IIInedjelja

Upoznavanje, priprema i upis semestra


Brojevi: Osnovni brojevi.
Redni brojevi.
Neodreenokoliinski brojevi.

IV nedjelja

Osobine promjene osnovnih, zbirnih i neodreenokoliinskih brojeva u ruskom jeziku u poreenju


sa srpskim

V nedjelja

Sintaksike funkcije brojeva u spoju sa imenicom. Brojne imenice

VI nedjelja

Razlomci

VII nedjelja

Izraavanje vremena, datuma, uzrasta, prostorne i vremenske udaljenost, priblinosti i distributivna


upotreba brojeva

VIII nedjelja

I Kolokvijum
Zamjenike rijei: Zamjenice i zamjenike rijei. Line, povratne i prisvojne zamjenice Upitnoodnosne zamjenice
Odreene zamjenice i zameniki prilozi (pokazne, sa alternativnim znaenjem, sa identifikacionim
znaenjem, sa znaenjem generalizacije).
Neodreene zamjenice. drine zamjenice.

IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Zavrna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja

Predlozi: Predlozi sa jednim, dva i tri padea. Predlozi s genitivom


Predlozi sa dativom. Predlozi sa akuzativom. Predlozi sa instrumentalom. Predlozi sa lokativom.
II Kolokvijum
Pravopis zamjenica i predloga.
Zavrni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i popravni ispitni rok

nedjeljno
Broj sati: 3 x 40/30 = 4 sata

Struktura:
Predavanja: 1 st
Vjebe:
1 sat
Individualni rad studenata:

OPTEREENJE STUDENTA
u semestru
Nastava i zavrni ispit: 4 sata x 16 = 64 sata
Neophodne pripreme: 4 sata x 2= 8 sati
Ukupno optereenje za predmet: 3 x 30 = 90 sati
Dopunski rad: 18 sati
Struktura optereenja : 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 sati (Dopunski

2 sata
rad)
Obaveze studenta u toku nastave: Obavezno pohaanje nastave, izrada domaih zadataka,
kontrolnih radova.
Literatura: : , .. , . . .: . ,
( ); , ..: e . . I.
. . ( ); . .
. . I, . . . . , , , 1980. . . ..
. , 1980.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Ocjenjuju se: Redvno pohaanje nastave 5 poena; Isticanje
u toku nastave 10 poena; Izrada domaih zadataka 5 poena; 2 kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena).
Zavrni ispit 50 poena. Prelazna ocena se dobija ako student kumulativno sakupi 51 poen.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Marija Magdalena Kosanovi
Napomena: Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti
e dobiti na poetku semestra.