P. 1
PMR 2009 BM

PMR 2009 BM

|Views: 1,116|Likes:
Published by pss smk selandar
koleksi bank soalan pmr dalam bentuk fail, buku dan soft copy.
koleksi bank soalan pmr dalam bentuk fail, buku dan soft copy.

More info:

Published by: pss smk selandar on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

Kertas 1.

Arahan Am

PMR 2009 BM

Masa: Satu jam

Kertassoalanini mengandungi soalan. 4O lawab semuasoalan. Tiapaiapsoalan diikuti olehempatpitihanjawapan,iaitu A, B, C dan D. Bagisetinp soalan, pilih satujawapan sahaja. Hitamkan jawapanandapadakeitasjawapanobjektifyang disediakan. Soalan 1 - 7 Lengkapkan ayat-ayatyang berikut denganmemilih jawapanyang paling sesuai. Soalan '1. berdasarkan gambardi bawah, 3 Seorang jurugambar berkejar ke arah tempat kemalangan itu sambil kamera. A mengusung B menyandang C menjunjung D mengelek Beberapa hari sebelumkeputusanpeperiksaan diumumkan, hati ruyu ,.rdfh mula A B C D L BendaharaAli kerisnya ke pinggang sebelum menghadap sultan. A menusukkan C menyusupkan B menyisipkan D menyarungkan 2 Adik membantu ibu barangbarang tembaga yang telah lama disimpan itu hingga berkilat. A mengesat C mengusap B mengelap D menggilap berdegar.degar berkobar-kobar berdebar-debar berdenyut-denyut

4

Soalan 5 berdasarkan gambardi bawah,

Soalan 3 berdasarkan di Rambar baraah. Pinggan antik yang telah _ itu masih diletakkan oleh puan Melati di atas meja hiasan. A retak B rekah C sobek D sumbing

julia kelihatan sungguh sewaktu menggayakan baju kurung tenunan songket itu. A rapi B segak C anggun D unggul 7 Sektorswastaharusbekerjasama denganpihak kerajaanuntuk meningkatkan ekonomi negara
aSat negara akan berkekalan.

L2 Kakitangan kerajaan perlu membudayakan A etika kerja yang baik semasamenjalani tugas B yang telah dipertanggungjawabkan kepada C mereka. Tiada kesalahan.
l,

A B C D

kemakmuran kebahagiaan ketenteraman kemewahan

Soalan 8 - 1.4 Ayat-ayatyangberikutmangkinbetuldanmungkin salah.Jikaterdapat kesalahan, kesalahan telsh itu ditandaknn dengan A,B atauC danjikn tiadakesqlahan telahditandakan denganD. Pilih jazuapan yang paling sesuai. 8 Anis menerima panggilan dari peguamnya A yang memaklumkam bahawa tuduhan B yang dikenakan terhadap syarikatnya telah C digugurkan. Tiada kesalahan. D Bagindatelah berkenan untuk mencemarduli A B bagi menyempurnakanmajlis penganugerahan

L3 Ibu bapaperlu membatas pergaulananak-anak A bagi menghindarkanmerekadaripadaterbabit BC dalam gejala yang kurang sihat. Tiada kesalahan. D

14 Walaupun mereka sedar

kerja ry tersebut sangat berbahaya,namun mereka B meneruskannya kerana hendak mengejar C kekayaan.Tiada kesalahan. D

Soalan15 -17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul 15 I II Penyakit Sandrabertambahberat namun dia tetap cekalrnenghadapinya. Bangunanusang itu terus ceknl tengahdi tengah bandar raya yang sedang pesat membangun. Walaupun diperlakukan seperti orang gaji tetapi Salmah ceknluntuk tinggal di rumah saudara tirinya itu. Encik Abu cekal dalam Majlis Tertinggi Kesatuan walaupu.n usianya sudah lanjut. I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja

9

c
darjah kebesaran.Tiada kesalahan. D 10 Pelantikan Razif sebagaipengurus di syarikat A itu telahmendapatpersetujuandaripadapihak B Tiada kesalahan. CD 1L Pengetua mengingatkan semua murid agar A mereka perlu berpegang pada ajaran agama B dgngan sepenuhhati. Tiada kesalahan. CD m

IV

A B

c
D

16

I II

m

tV

A B C D 17 I

Pada setiap bularu kami sekeluargaakan meluuatidatuk dan nenek di kampung. beberapabuah pekan Mereka melewati sebelum sampai di daerah pedalaman itu. Pekgrja yang telah melewatiusia empat puluhan dinasihati agar menjalani pemeriksaan kesihatan. Setelah membaca bab awal novel itu, bab-bab-lain kerana Hazirah meleztsati kesudahan ceritanya. ingin mengetahui I dan IV sahaja II dan III sahaja L II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

20 Murid itu bukan sombong bahkan pemalu kerana bar ramai kawan. A tidak sombong tetapi pemalu B tidak sombong bahkan pemalu C bukan sombong tetapi pemalu D bukan sombong bahkan pemalu 2L Gadis itu membelikan hadiah banyak untuk diberikan@ A membeli banyak hadiah B banyak membeli hadiah C banyak membelikan hadiah D membelikan hadiah banyak Soalan22-24

Ibutidakjadimembelipakaianitukerana jahitannya kasar, II Harimau yang kelaparan itu menyerang mangsanya dengan kasar. m Keuntungan kasar syarikat itu belum mencapai sasaranyang dihasratkan. IV Walaupun perwatakannya lemah lembut tetapi suaranya agak kasarketika berbicara. A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahala

yang samaatau maksud Pilih ayat yang mempunyai maksudyang paling hampir denganayat yang dicetak tebal. 22 Pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dianggap pelengkap kemerdekaan negara. A Tidak akan lengkap bahasa kebangsaan jika bahasa Melayu tidak didaulatkan dalam kemerdekaannegara. B Bahasakebangsaantelah mendaulatkan bahasaMelayu yang menjadi pelengkap kemerdekaannegara. negara dilihat C Kemerdekaan telah sempurna apabila bahasa Melayu didaulatkan sebagai bahasa kebangsaan. D tsahasa Melayu tidak akan sempurnajika kebangsaan bahasa tidak diangkat sebagai sempenakemerdekaannegara. 23 Pemimpin yang berwibawa amat diperlukan bagi membentuk masyarakat yang berdisiplin dan bertanggungjawab. A Masyarakat yang berdisiplin dan bertanggungjawab hasil daripada kepimpinan yang berwibawa. B Aspek penting yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakatyangberdisiplin dan bertanggungjawab ialah pemimpin yang berwibawa. C Untuk mendapatkan pemimpin yang berwibawa, masyarakat perlulah berdisiplin dan bertanggungjawab. D Pemimpin yang bertanggungjawab diperlukan untuk melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan berwibawa.

Soalan l8 - 21, at y ay Bahagian angb'eryarisdalam at-ay yangberikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan dan bahasa mangkin iuga tidak. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakanD jika tiada kesalahan. 18 Tugasanitudibuatdenganberdasarkankepada nota yang ada dalam buku panduan. A berdasarkannota B berdasar kepada nota C berdasarkan pada nota D berdasarkan kepada nota 19 Ibu pejabat persatuan itu terletak antara perpustakaandan balai polis A di antara perpustakaan dengan balai polis. B di antara perpustakaan dan balai polis. C antara perpustakaan dengan balai polis. D antara perpustakaan dan balai polis.

24 Satrl daripada as pek penting dalam pembentukan keluarga bahagia ialah sikap tolak ansur sesamaahli keluarga. A Kerjasama antara ahli keluarga merupakan ciri keluarga bahagia yang paling utama. B Dalam pembentukan keluarga bahagia, perlu ada sikap kerjasamaantaraanggota keluarga. C Keluarga bahagia merupakan antara aspekpenting dalam pembentukan sikap tolak ansur sesamaahli keluarga. D Anggota keluarga yang bertolak ansur sesamamereka merupakan antara faktor utama pembentukan keluarga bahagia. Soalan 25 - 27 Pilih ayat-ayat yang betul. 25 I II PuanZaharahmemasukkanduasetengah -gelastepung ke dalam adunan itu. Beratus orang telah dipindahkan ke kawasan yang lebih selamat selepas kejadian ribut itu. ProgramBacalah Sayangyang dianjurkan oleh belia di kampung itu melibatkan semua kanak-kanak prasekolah. Datuk mewasiatkan separuh daripada bahagian sahamnya dalam syarikat itu didermakan. I dan II sahaja III dan [V sahaja L II dan III sahaja II, III dan IV sahaja Majlis itu disudahi dengan bacaan doa. Saya ayah belikan kasut sukan sempena hari jadi yang ke-L5. Buku yang baru dibelinya itu dia baca beberapahalaman sehari. Kegagalan saya dalam ujian itu menyebabkan saya kena marah. I dan IV sahaja ll dan Ill sahaja I, II dan III sahaja L III dan IV sahaja Ibu menghidangkan rakan-rakan saya pelbagai masakan yang lazat. Masyarakat pada zamar:.purba suka berpindah dari satu tempat ke satu tempat.

n [V A B

Hiasan dalaman di pejabat Encik Rajendran amat cantik dan menarik. Gadis ayu yang berselendangmerah itu anak siapakah? IdanII C III dan IV II dan III D IdanIV

Soalan 28 - 30 Pilih peibahasa atau nn.aksud peribahasa yang paling sesuai. 28 Hasan berbelanja dengan mengikut kemampuan dirinya. Dia tidak sedikitpun terpengaruh oleh gaya hidup rakan-rakannya yang kaya-raya. Sikap yang diamalkan oleh Hassan diibaratkan A ikut hati mati. ikut rasa binasa. B ukur baju di badan sendiri. C pipit sama pipit, enggan,g sama engganS. D ingat sebelum kena, jir,nat sebelum habis. 29 Sarjan Harun dan rakan-rakannya telah berjuang hingga titisan darah yang terakhir demi mempertahankan negara yang tercinta. Peribahasa yang paling sesuai untuk menggambarkansemangatyang ditunjukkan ialah A harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. B daripada hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah. C alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. D biar berputih tulang, jangan berputih mata. 30 Peribahasapucuk dicita ulam tiba membawa maksud A mencapai sesuatu yang dihajati dengan mudah. B mendapatsesuatu dengantidak disangkasangka. C memperolehsesuatulebih daripada yang diharapkan. D memiliki sesuatu tanpa usaha yang bersungguh-sungguh.

m

ry

A B C D 26 I il

m
IV A B C D 27 I II

Soalan 31 - 35 jawabsoalan-soalan Bacapetiknndi bawahdenganteliti, kemudian yang berikutnya. Hatta pada suatu hari, RajaBersiung duduk di balairungnya. Setelahdatanglahtengahhari rembang, maka Raja Bersiung pun masuklah ke istana pergi mandi. Maka tatkala itu, gerau yang di dapur itu pun tengah memotong sayur bayam dengan gopohnya hendak diperbuat gulai lecek. Maka terlekalah matanya sedikit. Maka lalu tersagatlahhujung jarinya dengan pisau. Maka segeralahdiambilnya kain, dibalut serta diikatnya. Maka pada sangkaannyatiadalah keluar darah itu. Setelahdibubuhnya rempah-rempah ke dalam sayur itu lalu dijerangkan ke atas api. Maka pada waktu ia tengahmeleceksayui itu, maka tertitiklah darahnyasetitik ke dalam sayur itu dengandilihatnya. Maka ia hendak perbuat lain sayur pun tiada sempat kerana raja sudah datang dari mandi hendak santap. Maka dibubuhnyalah ke,dalam hidangan dengan gopohnya. Lalu diangkatnyalah hidangan itu dihantarkan ke hadapan raja. Maka Raja Bersiung pun santaplah nasi itu, menuangkan gulai lecek dengan isi kuahnya sekali. Setelahsudah santap, maka RajaBersiung pun terlalu amatlazat cita rasa,terlebih daripada sedia kala sehinggalahhabis gulai di dalam belanga itu. Setelahsudah santap, maka baginda pun basuh tangary santap siritu lalu rnengambil pedang. Dicabut mata pedang serta bertitatu "Mana gerau menanak gu.lai?" Maka gerau itu pun datang duduk menyembah. Maka titah Raja Bersiung, "Hai gerat,berkata benarlah engkau kepada beta. Apa juga engkau bubuh rempah-rempah di dalam sayur yang engkau beri beta makan itu tadi? Maka terlalulah amat berlainan rasanya daripada tiap-tiap kali. jikalau tiada engkau berkata benal nescayajatuhlah pedang ini, matilah engkau sekarang." Maka perempuan tukang masak itu pun berfikir di dalam hatinya, "Jika tiada aku berkata benar Maka sembahnya, tentulah mati. jika berkatapun mati juga. Maka baiklah aku katakanyang sebenarnya." "Ampun tuankq adalah duli tuanku pergi bersiram itu tadi, patik menghiris sayur itu lalu terhirislah hujung jari patik. (Dipetik daripada prosa tradisional Raja Bersiung, antologi Anak Bumi Tercinta,Tingkatan 3, Dewan Bahasadan Pustaka)

31 Mengapkah Raja Bersiung meminta gerau menghadap baginda? A Ingin mengetahui mengapagerau terlalu gopoh ketika mengangkat hidangan. B Ingin mengetahui punca tangan gerau terluka ketika menyediakan makanan. C Ingin mendapat tahu tentangbahan-bahan yang digunakan dalam masakannya. D Ingin mendapat kepastian cara-cara hidangan gulai lecek itu disediakan. 32 Pilih pernyataanyang benar tentang perilaku Raja Bersiung. A Raja Bersiung terlalu marah laiu menghukum gerau.

B C D

Raja Bersiung tidak berselera ketika menjamah makanan. Gulai yang dimasak itu tidak menepati cita rasa Raja Bersiung. Selepasbersiram, Raja Bersiung terus menghadap hidangan yang disediakan.

33 Perwatakan gerau yang digambarkan dalam petikan adalah seperti yang berikut kecuali A bersungguh-sungguhketikamenjalankan tugas. B jujur ketika membuat pengakuan. C taat setia kepada pemerintah. D cekap melaksanakankerja.

34 Pilih peristiwa yang berlaku selepaspetikan cerita mengikut susunan yang betul. A Kampar tidak dapat dibunuh oleh Raja Bersiung J Menteri Keempat membantah tindakan RajaBersiung tetapi tidak dipedulikan --+Menteri Keempat menawan istana --+Permaisuri berpakat dengan Menteri Keempat. B Kampar tidak dapat dibunuh oleh Raja Bersiung -+ l4enteri Keempat membantah tindakan Raja Bersiung tetapi tidak dipedulikan I Permaisuri berpakat dengan Menteri Keempat --+Menteri Keempat menawan istana. C Permaisuri berpakat dengan Menteri Keempat --+Menteri Keempat membantah tindakan Raja Bersiung tetapi tidak dipedulikan - -t Menteri Keempat menawan istana -+ Kampar tidak dapat

D

dibunuh oleh Raja Bersiung. Permaisuri berpakat dengan Menteri Keempat--+Kampar tidakdapat dibunuh oleh Raja Bersiung --+Menteri,Keempat membantah tindakan RajaBersiung tetapi tidak dipedulikan --+Menteri Keempat menawan istana.

35 Latar masyarakatyang tidak terdapat dalam keseluruhan cerita ini ialah A rakyat jelata yang sentiasahidup dalam ketakutan. B para pembesaryang sentiasataat kepada pemerintah. C masyarakatyang menjalinkan hubungan dengan negara luar. D masyarakat yang mempunyai strategi peperanganyang hebat.

Soalan 36 - 40 jawabsoalnn-soalan yang berikutnya. Bacasajakdi bawahdenganteliti, kemudian

SEORANG GURU TUA Guruku yang baik masih lagi mengajar sedang aku kini sudah besai dulu wajahnya muda kini rambut memutih kepala ada anak-anak muridnya sudah menjadi menteri ada anak-anak muridnya kini memegangjawatan tinggi tidak kurang pula bergelarusahawanberjaya. Guruku yang baik masih di situ masih memandu kereta lama masih menuju sekolah yang sama tiada kelihatan jemu dari air mukanya tiada kedengaranbosan dari suara bibirnya dia gigih menggenggam tanggungjawab yang diamanahkan.

Seorangguru tua dia masih di situ berdiri sebagaiguru menabur jasa-jasa dialah pendidik bangsa! GUNAWAN MAHMOOD (Dipetik daripada antologi Warna Daun, Tingkatan L, Sehijau Dewan Bahasadan Pustaka)

36 Berdasarkanrangkap pertama, penyajakcuba
mengenang kembali tentang

39 Yang berikut ialah pengajaranyang terdapat
dalam saiak di atas kecuali

A B
" C D

keikhlasan guru dalam menunaikan tanggungjawab. harapan guru terhadap masa depan muridnya.
g u ru d a l a m b i d a n g s um bangan pendidikan. kejayaan gurunya dalam mendidik anak bangsa.

A B C D

sayangakan guru patuh akan arahan guru kecekalanseorangguru menghargaisumbanganguru
oleh

40 Apakah tema yang dikemukakan pengarang dalam sajaknya?

J/

guru Seorang tua disitu diamasih guru berdiri sebagai
kenapakah saj baris-baris ak di atas, Berdasarkan 'guru tua' berbuat demikian? A Guru tua masih berharap akan kejayaan muridnya B Guru tua masih bertenagamengharungi kehidupan C Guru tua masih tabah menghadapi dugaan D Guru tua masih setia dengan kerjayanya 38

A B C D

Harapan seorang guru Guru yang berhemah tinggi seorangguru Pengorbanan Guru yang bersemangattinggi

'

masih disitu kereta lama memandu masih yang sekolah sama masih menuiu
Apakah unsur gaya bahasa yang digunakan dalam baris-baris sajak di atas? A Simile B Epifora C Anafora D Metafora

Kertas 2 Arahan

PMR 2009 BM

Masa: Dua jam

Bahagian A" Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. empatbahaginn: Kertassoalanini mengandungi supaya Bahagian A(il dan Bahagian A(iil. Anda dikehendaki Bahagian A terdiri daripadadua bahagian: Bahagian Manakala B danBahagianDjugamestidijaznab. Bahagian kedua-dua bahagian tersebut. .menjawab saht soalansahaja. lima pilihan soalandan andadiminta supayamenjawab C mempunyai Bahagian A, 25 minit untuk Bahagian B, mqsa minit untuk menjawab 40 mengambil Anda dinnsihatisupaya minit untukBahagianD. 45 minit untukBahagianC dan'1.0 Sekiranya bukujawapantidakmencukupi, yang disediakan. ditulis dalambukujawnpfrn andqhendaklah larnapan peperiksaan. daripada pengalnas sila dapatknn helaiantambahan Bahagian A(i) - Ringkasan 120markahl tulis sebuah ringkasantentangtujuan petikantersebut, Bacapetikandi bawahdenganteliti. Berdasarkan andahendaklah tid.ak melebihi 80 patah perkataan.Anda ringkasan pemberian kerja rumah. Panjangnya maksud asalpetikan. ayat digalakkan supayamenggunaknn andasendiri tanpamengubah Kerja rumah ialah tugasanyang perlu disiapkan di luar jadual waktu tetapi tidak semestinyadibuat di rumah. Kerja rumah mempunyai unsur pembelajarankendiri. Oleh itu, kerja rumah diberikan supaya unsur ini dapat dipupuk dalam kalangan diri murid. Kerja rumah juga menjadi aktiviti pengukuhan bagi pembelajaran di dalam kelas. Justeru, kerja rumah perlu disiapkan oleh murid secaraindividu atau kumpulan. Namurl perkara ini telah menimbulkan rungutan kerana kerja rumah dikatakan telah 'merompak masa anak-anak untuk berkembang dari segi jasmani. Selain itu, kerja rumah dikatakan menyusahkan ibu bapa kerana mereka terpaksa menghabiskan banyak masauntuk membimbing anak;anakmembuat kerja rumah. Namun, perlu diingat bahawa kerja rumah sememangnyadiberikan bagi membuka peluang kepada ibu bapa mahupun ahli keluarga yang lain bersamadengan anak-anaksemasamerekabelajar.Kerja rumah juga dapat memberikan gambaran kepada ibu bapa tentang perkara-perkara yang dipelajari oleh anak-anak mereka di sekolah. murid adalah apabila sentiasaada tugasan yang Menurut kajian, antara rahsia kejayaan seseorang dilakukannya tentang sesuatu yang dipelajari di sekolah. Dengan itu, kerja rumah merupakan satu daripada usaha yang boleh menyebabkanmurid berjaya kerana mereka sentiasabelajar dan membuat latihan. Di samping itu, guru memberikan latihan tambahan sebagai kerja rumah supaya tumpuan dapat diberikan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Perkembanganmultimedia seperti televlsyen, komputer, Internet dan sumber-sumber maklumat lain seperti buku, majalah dan akhbar pula rhenjSdisumber sokongan yang pentingbag murid membuat kerja rumah. Oleh itu, kerja rumah yang diberikan, diharapkandapatmembantu murid menerokaperkara-perkarabaharudaripada sumbersumber maklumat yang tidak diperoleh di bilik darjah. murid. Kerja rumah Pemberian kerja rumah dibuat dengan mengambil kira faktor masasenggareg diberikan agar mereka dapat mengisi masa senggang mereka dengan aktiviti yang berfaedah yang menjurus ke arah kecemerlanganmereka dalam bidang pelajaran. Oleh hal yang demikian, walaupun terdapat pelbagai pandangan tentang kerja rumatr, namun hakikatnya kerja rumah banyak memberi kesan positif kepada murid-murid. (Dipetik dan diubah suai daripada 'Pengurusan kerja Rumah yang Elektif ' oleh Dr. Hj. Mohammed Sani bin Hj. Ibrahim, 2005) Pendidik,Bil.14,

Bahagian A(ii) - Pemahaman

ma*nh) 110 ayat anda yang berikut denganmenggunakan petikanBahagian A(i), jawab soalan-soalan Berdasarkan sendiri, 1. Berikan maksud masasenggang. 2 markahl 12-

kerja rumah Jelaskan pandangan sesetengahpihak yang kurang bersetuju tentang pemberian [4 markah] kepada murid-murid. pada pendapat anda, selain menyiapkan kerja rumah, apakah usaha-usahayang boleh dilakukan oleh murid untuk berjaya dalam pelajaran? [4 markah]

3

Bahagian B 120markahl anda dibawah,huraikanpendapat tentangcaramengatasikesesakanjalan raya.Paniangnya Berdasarksnrajah tid.ak melebihi L20 patah perkataan. huraianandahendnklah

Tingkatkan mutu pengangkutan awam

Baiki sistem lalu lintas

Amalan berkongsi kereta

Tambah bilangan jalan raya

Bahagian C 140markahl yang panjangnyalebihdaripada L80 patah karangan soalandi bawah.Tulis sebuah Pilih satudaripada perkataan. 1 Selain keluarga, rakan merupakan olang yang penting dalam kehidupan kita. |elaskan faedah-faedahyang diperoleh apabila kita mempunyai rarnai rakan. 2 keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Bercuti bersama-sama Huraikan pernyataan di atas. 3 Sekolahandatelah mengadakanpertandinganberbalaspantun. Anda ditugaskanuntuk menyediakan laporan tentang pertandingan tersebut. Tulis laporan itu selengkapnya. 4 Bencanaalam seperti kejadian banjir kilat dan tanah runtuh sering berlaku. Bincangkan punca-punca berlakunya bencanatersebut. 5 Peribahasa'Di mana ada kemahuary di situ ada jalan' menasihati kita supaya sentiasaberusaha untuk mencapai sesuatutujuan. Tulis sebuah karangan berdasarkanperibahasaini.

Bahagian D

markahl 110 2. knji anda di Tingkatan yangtelah nooel satu hendaklah berdasarknrz daripada anda lawapan
PERSOALAN

Kebijaksanaan seorang pemimpin Pahlawan Pasir Salak oleh Mohd Ismail Sarbini

Kasih sayang antara ahli keluarga Tragedi Empat Disember oleh DzuI Karnain Ithnain

Kegigihan menentang penjajah Inggeris Timulak Kapal Perang oleh AzmahNordin Kapten Hassan Wira Bangsa oleh Harun lohari

Rajah di atas menunjukkan persoalan yang terdapat dalam novel-novel tersebut. Berdasarkansatu daripada novel di atas, berikan tiga contoh peristiwa yang dapat menggambarkan persoalan yang dinyatakan.

2'Bushrah runRazak frSTJill"i#i"1,:andar
Berdasarkan

NoverMerde r"r!:"1';ans saya kaj\, Merdeka! r \r, nov

MakBibahmenemaru

:*::ff-'

*
,ii
16 D nB 26 A 31 C

1l
l?ifi'J-ah
;;;;l;iar perlu

ibu kepada gambaran memberikan

, $;h$''.il1i'f:ll":H$senssansm

ersl "U".Ui.r.u"g d""gutt pelaiarnya tentang

Snn',"i'f|it*,:f'*f*i,:}##,*'ffih cikgu Murad bahawa oreh penielasan peg#ai polis
Pahlt Cerita Seotang

:M#d
[:::##Xl^Xtlllll";;t"*uu"g darisegi
uetikasuru mengatar belaiarsecara luga perlu ;"ffiil;;lalJr konsisten' kemahiran
menguasai

lill;;;'u'"f',,,, "^n,e,ah,mero

,,_dir,xnm -;ffir'-.rr?% I
k:ll t",*" y::,::t:inmenviapka" Nuiga oten iaruh Meruan' t}fli'li t o"ul";11'ilTli tempatnva u'o::1ff"0!llXl t"t';i;'t'ntukberlayadalan tempat n1'"1;Lfifkukan ialah *"""#1i"nt'*'*: Besar tpoh' Perak' ' ffi:fis;h'a-u:ahi ultpit"r
tempat kedua ialaf,lt

Di sinirunu,,g'!l;;;;i.,"r:l,i:,T;fg:i:ili *til:;;;. rempatseterusnya
menjadi tentera.

i"'*;;o".ikantump'Hff,'1*'-""t""Juhnv

i".J"ruu.. Latar }ohor' fi;;l;luiu{iram, Latihan r"p"runglu? sebelum ketenteraan nlalam rdturarr Di sini Kanang*"i'tiJ#l"iirtan KERTA' Kettas1 'E'ERTKSAAN 3B 2D 1B ;A 7A 6c pMR 200e

_ .to loo

berdoa sentiasa B"13T"ajar juga n"lg** kejayaan' rcp15" iitn"""agar diberikan

rzs- Ii 17 D
22c 27 B s2 D

1: -??

BahagianBku.riulur,rayadapatdikatakansuda

i;t

Ht

iop s7D ;c 3eB ile 'HT#tr$,f::ilfiXil^T:qiil" daPat seterusnya *"tt'rt' p"ng"ngtutan"awuT -1T Kertas2 BahagianA(i) m,rur***'ll{n*6':n'i:ffirlffiill agar perialananpara Penssuna pemandu iuga ;;;;#th. ,-"*r*:lf-dapatmemup{T:}.pembelajaran diri iuru.,tuyu'li"^ '""titt"'r"i:::'.-oil karangan murid' r.-.1 - L^^: kendiridalam bagi'x:'#"til'H1;**T::ffifr'"il;1T , r".i" T,.ff1;['*j:']"i'g"n"t'"n T.,1
oembelaiaranor <

;: ; ;; ; ;

;;; 29 2 34 I

2s y 30 c t?:

^**:'"::fH:Xnn*f;;.o;n"ua di ibukota. _L^l pengguna ;;ft" me.mbelenggu

yung,"t"t ""'^'irnrrrr"n meningkatkan *t ffi;t ditangani 1:l*u" i"r"^'.rv"

kesesakan jalan raya, malah dapat menjimatkan perbelanjaan seharian. Penambahanbilangan jalan raya merupakan satu langkah efektif dalam menangani kemelut ini. Tuntasnya,kerjasamayang erat antara kerajaandan seluruh pengguna jalan raya akan dapat memastikan masalahini dapat diatasi. Bahagian C 1 Pendahuluan . Definisi rakan - sahabat atau teman yang sangat rapat dalam pergaulan seharian. r Semua or€mgmempunyai rakan - sama ada rakan sepermainan, rakan untuk belajar, dan rakan sekampung. Isi o Rakan merupakan tempat untuk seseorang mengadu masalah atau berkongsi masalah - remaja kebanyakannya suka menceritakan masalah diri kepada rakannya - rakan yang baik akan membantu menyelesaikanmasalah ataupun cuba memahami dan menasihati rakannya. . Rakan boleh diiadikan teman untuk belaiar - melalui perbincangan antara rakan dapat me nam bahk an ilm u p e n g e ta h u a n d a n bertukar-tukar pendapat - kita juga akan berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik dalam kalangan rakan kita. Orang yang paling dekat dengan kita untuk ' memberikan pertolongan sekiranya kita ditimpa musibah ialah rakan - misalnya, jika ada pelajar nakal yang cuba membuli atau memeras ugut kita" rakan baik kitalah yang akan membantu - membuat laporan kepada guru atau menentangkumpulan pelajar yang tidak bermoral ini - kalau kita seorangsahaja, sudah tentu kita tidak akan mamPu. o Rakan juga dapat membentuk peribadi kita sama ada menjadi seorang yang bersahsiah terpuji atau sebaliknya - jika kita berkawan dengan rakan berakhlak mulia, kita akan mengikuti tingkah lakunya dan berakhlak sepertinya dan begitulah sebaliknya. Penutup . Setiap orang perlulah mempunyai rakan - mereka hendaklah bijak memilih rakan jangan tersalah pilih sehinggamenyebabkan kita jatuh ke lembah yang hina. 2 Pendahuluan . Keluarga ialah satu institusi yang sangat penting bagi setiap orang - hubungan antara ahli keluarga yang erat dan mesra akan melahirkan sebuahkeluarga yang harmoni. o Banyak aktiviti yang dapat dilakukan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan ahli antaranya,bercuti bersama-sama keluarga.

Isi . Semasapersediaan untuk pergi bercuti untuk semua ahli keluarga akan bekerjasama berkemas dan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa - pada masaini, wujudnya sikap kerjasamadan bantu-membantu' r Percutian keluarga sememangnya dapat mengeratkanhubungan kekeluargaankerana semuaalili keluarga akan berkumpul bersamasama - pada masa ini, semua ahli keluarga bergembira dan boleh bergurau sendaantara satu sama lain. . Aktiviti yang dijalankan semasa di tempat percutian juga sudah pasti akan mengeratkan hubungan - aktiviti sePerti berkelah dan mandi-manda di tepi pantai serta aktiviti membeli-belah - semua ahli keluarga boleh bermesra antara satu sama lain. . Pada waktu ini juga, ahli keluarga dapat berbincang dan bertukar-tukar pandangan antara satu sama lain kerana mempunyai ruang waktu yang cukup banyak untuk sentiasa bersama-sama- masalah seperti masalah di sekolah atau di rumah dapat diselesaikan dengan baik kerana suasana bercuti yang selalunya merupakan tempoh untuk bergembira. Penutup . Ibu bapa perlu mengambil peluang percutian keluarga ini untuk mengeratkan hubungan antara ahl i kel uarga - i bu bapa perl u memasukkan percutian bersama keluarga kalendar tahunan mereka dalam perancangan walaupun hanya sekali setahun. . Melalui percutian sebegini, anak-anak akan dapat melepaskansedikit tekanandi samping dapat menggembirakan hati mereka dan memperoleh pengalamanbaru. Pendahuluan . Format laporan - tajuk laporan - disediakan oleh - nama dan jawatan - tarikh. . Pihak sekolah mengadakan pertandingan berbalaspantun antara kelas sempenaMinggu BahasaMalaysia. Isi r Pertandingan ini dianjurkan oleh Panitia B ahasa Mal aysi a S ekol ah Menengah KebangsaanSeri Gunung dengan kerjasama Persatuan BahasaMalaysia - Puan Aminah Awang telah bertindak sebagai penyelaras - objektif pertandingan ini diadakan untuk mencungkil bakat baru dalam berbalas pantur; terutamanya dalam kalangan pelajar menengah rendah. o Pertandingan ini diadakan antara kelas sebanyak8kelas telah menyertai pertandingan ini - empat kelas daripada tingkatan dua

dan empat kelas daripada tingkatan tiga pertandingan diadakan secarakalah mati. r Pertandingan pusingan awal telah diadakan pada 12April 2009- pertandingan dijalankan serentak di empat tempat yang berbeza - pasukan yang menang telah layak ke peringkat separuh akhir - kelas yang layak ialah Tingkatan Dua Arif, Tingkatan Tiga Arif, Tingkatan Tiga Bijaksanadan Tingkatan Tiga Cemerlang. r Pertandingan separuh akhir diadakan pada 14 April 2009 - Tingkatan Dua Arif dan Tingkatan Tiga Arif akhirnya telah berjaya layak ke peringkat akhir - pertandingan akhir diadakan pada 16 April 2009di Dewan Teknologi - semua pelajar menengahrendah dijemput untuk menyaksikan pertandingan ini. . Akhirnya, pasukan Tingkatan Tiga Arif telah muncul sebagai johan pertandingan ini - Salahuddin Rani daripada pasukan Tingkatan Tiga Arif telah diisytiharkan Pemantun Terbaik. Penutup . Pertandihgan ini telah berjaya mencapai objektifnya * para peserta berkebolehan dan bijak m en y u s u n k a ta -k a ta k e ti k a menyampaikanpantun mereka- para peserta ini akan menjadi pelapis kepada sekolahuntuk pertandinganberbalaspantun pada peringkat yang lebih tinggi. Pendahuluan . Kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa, Kuala Lumpur sekali lagi menggemparkan tanah air kita -kejadian ini telahberlaku pada 6 Disember2008- empat orang terkorban dan 15 orang cedera di samping 14 buah rumah banglo ranap. . Selain kejadian tanah runtuh, bencanabanjir kilat juga sering kali berlaku di negara kita kejadian yang paling teruk ialah banjir kilat yang melanda negeri ]ohor pada beberapa tahun yang lalu. . ini Kejadian-kejadian berlaku disebabkanoleh beberapafaktor. Isi r Pembangunan yang tidak terancang telah menyebabkan banyak pokok ditebang dan alam sekitar dimusnahkan - semuanya dilakukan atas alasan untuk mengejar kemajuan - penebanganpokok tanpa kawalan menyebabkan tanalL terutamanya di kawasan berbukit mudah gelongsor kerana akar-akar pokok yang bertindak seperti paku kepada tanah itu telah tidak ada. . Selainihr, kawasantadahanhujan turut dinodai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

ini - apabila hujan turun dengan lebatny+ air mengalir dengan laju kerana kawasan takungannya sudah musnah - keadaan ini menyebabkan air itu turut membawa sekali dan lama tanah turun bersama-samanya kelamaan akan berlakulah kejadian tanah runtuh. r Puncayangpalingdominanyangmenyebabkan berlakunya banjir kilat ialah sistem saliran yang tidak berfungsi dengan baik - sistem saliran seperti longkang, parit, dan sungai tidak diselia denganbaik oleh pihak berwajib - operasi membersihkan sistem saliran ini dilakukan bermusim - apabila hujan turun dengan lebatnya dan pada ketika yang sama sistem saliran tersumbat - menyebabkan air hujan itu melimpah dan berlakulah banjir kilat. o Kesan daripada pembangunan juga turut mengundang kejadian ini - banyak sungai dan parit telah ditimbus untuk tujuan pembangunan - keadaan ini menyebabkan air hujan tidak mempunyai tempat untuk mengalir dan menjadi tempat takungan. Penutup o Manusiasepatub:ryamembuatkajianterperinci sebel um mel aksanakan sesuatu proj ek pembangunan untuk mengelakkan kejadian buruk ini terus menghantui masyarakat di negara kita. o Kerajaan sewajarnya mengambil tindakan tegas terhadap pemaju yang mengabaikan alam sekitar ketika melakukan sesuatuprojek pembangunan. Pendahuluan r Kemiskinan terus menghimpit Suhail dan kel uarganya - ayahnya ti dak mamP u bekerja seperti dahulu selepasterlibat dalam kemalangan. . Ibunyahanya mengambil upahmenjaga anak gurunya dengan pendapatan RM300 sebulanSuhail akan menduduki peperiksaanPenilaian Menengah Rendah pada tahun ini. Isi o Suhail berjanji untuk belajar bersungguhsungguh bagi membela nasib keluarganya keluarganya yang miskin menjadi pembakar semangat kepada Suhail - dia tidak mahu kemiskinan menjadi penghalang kepadanya untuk memperoleh kejayaan. r Suhail belajar dengan tekun - pada sebelah petang, dia akan membantu ayahnya yang menanam sayur-sayuran di belakang rumahnya - pada waktu malam, Suhail akan mengulang kaji pelajaran. r Dia berazam untuk mendapat 8A dalam peperiksaan PMR bagi menebus segala

pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu baPanYa. . Peperiksaan PMR berlangsung - Suhail berjaya menjawab semua soalandengan baik - sekarangdia hanya berserahkepada Tuhan untuk menentukan kejaYaannYa.. Penutup . menantikan kePutusan Suhailberdebar-debar PMR yang akan diumumkan oleh Tuan Pengetua - dia dimaklumkan, terdapat seramai L2 brang pelajar mendapat 8A' . Su h a il t er gam am a p a b i l a C i k g u A i d i l mengutt u^kan namanya sebagai salah t"o.ut g pelajar yang mendapat 8A - Suhail dengan bangganya menuju ke pentas untuk mengambil slip keputusan daripada Tuan Pengetua. . Suhail tidak dapat menahan air mata daripada menuruni kelopak matanya apabila Cikgu Aidil memaklumkan kepada semuayang hadir tentang usahadan rintanganyang dialami oleh Suhail selama ini untuk menemPa kejayaan "di mana ada - ini - Cikgu Aidil melafazkan, di situ ada jalan". kemahuan, BahagianD Novel Paftlauan Pasir Salak Berdasarkan novel yang saya kaji, Pahlawan Pasir Salak,karya Mohd' ismail Sarbini tiga contoh peristiwa yang dapat menggambarkankebijaksanaan p-emimpin ialah Datuk Maharaja Lela telah ""orur,g orang-orangkampung daripada menghalang .ttelaraig Inggerii mendirikan pondok memungut cukai, tetapi telah membakar pondok tersebut selepassiap didirikan. Bukti lain ialah Datuk Maharaja Lela telah mengarahkan orang-orang kampung mendirikan kubu-pertahanandan membuat jadual bertugasuntuk mengawal keselamatan kampung. Selain itu, Datuk Maharaja Lela telah mengatur strategi dan membuat persiapan awal untuk menghadapi serangan-Inggeris ya^g i.gin t"enuntut bela ataskematian ResidenBirch dan akhirnya Datuk Maharaja Lela dan orang-orang kampung mencaPaikejaYaan' Novel Trage ili EmPat D is emb er Berdasarkannovel yang saya kaji, TragediEmpat karya Dzul Karnain Ithnain tiga contoh Disember, peristiwa yang dapat menggambarkanlcasih sayang antara ahii tLtuaiga ialah keluarga Encik Razali mempunyai ikatan kasih sayang yang amat mesra kerana mereka sering bergurau senda antara satu samalain. Gambarankasih sayangantaraahli keluarga seterusnyaialah DSPYirzid amat menyayangikeluarga abangnya kerana mengambil berat dengan peristiwa kehilIngan anak saudaranya Azam dan berusahauntuk mencarinya. Selainitu, DSPYazidjuga membantu kakak iparnya, i'uan Khatijah ke tempat kemalangan kapal terbang yang melibatkan Encik Johari.

Novel Tirznl ak KaP al P etang Berdasarkannovel yang saya kaji, Timulak Kapal Nordin tiga contohperistiwa yang Perang,karyaAzmah kegigihan menentangpenjajah dapat"menggambarkan Inggeris ialah Andayu tetap meneruskanperjuangannya r.tntnt menentang penjaiah walaupun mendapat tentangan daripada ayahnya. Selain itu, Andayu dan anak-inak muda kamPungnya gigih berlatih ilmu mempertahankan diri dengan Paduka Mat Sallehuntuk menentang penjajah.Peristiwa lain ialah Paduka Mat Salleh dan penduduk kampung telah merempuh ke dalam kota pertahanan Inggeris di Pulau Gaya untuk membebaskanPak Cik Tidung dan rakan-rakannya' Nov el Kapten Hassan Wira Bangsa Berdasarkan novel yang saya kai\, Kapten karya Harun Johari tiga contoh HassanWira Bangsa, peristiwa yang dipat menggambarkantanggungjawab mempertahankan maruah negara ialah Hassansanggup menyertai Kor RejimenAskar Melayu untuk menentang pu.tggunu, komunis. Selain itu, Hassan tidak mudah ierpedaya dengan tipu helah pihak komunis yang menghantar lf, fiew untuk menggodanya, malah dia liang meinpengaruhi Ah Kiew supaya memujuk rakan-rakan komunisnya agar menyerah diri kepada kerajaan.Peristiwalain ialah Hassandan kumpulannya juga telah menggempur kumpulan ketua pengganas to"munis yang t"".tguduku" mesyuarat di Ladang Getah Waterfall. KERTAS PEPERIKSAAN PMR ], Kertas 1 1A 6B 11 B L 6c 21 D 26p' 31 D 3 64 2 7 12 77 22 27 32
JI

C A C D B B C B

3B 8D 138 18D 231' 28C 33A 38D

4A 9D L4B 19C 24D 294 34C 39A

5C 10c 15C 20A 25C 30A 35D

40c

Kertas 2 Bahagian A(i) Isi-isi penting 1 Sudut baiaan keluarga menjadi khazanah ilmu untuk digunakan oleh seluruh keluarga' 2 Perpustikaan keluarga menyemai tabiat suka membacadalam kalangan ahli keluarga' 3 Hubungan silaturahim antara ahli keluarga dapat dioererat. + Ibu bapa perlu memastikan tabiat membacaanakanak adalah kekal sejakdari mula' 5 Perpustakaan keluarga memudahkan seluruh membacapada masa keluarga duduk sama-sama lapang. 6 Merekaboleh salingberceritatehtangkeseronokan bahan yang dibaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->