ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
---------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๕ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
รางวัลพระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
กลุมจังหวัดที่ ๑
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

เล็ก

เด็กหญิงณัฐรดี เกิดปน

กลาง เด็กหญิงธันยชนก วิริยะตั้งสกุล

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน

บานแพว

สมุทรสาคร

สช.สป.

โรงเรียนสาธิตบางนา

บางพลี

สมุทรปราการ สช.สป.

ใหญ เด็กหญิงชุติกาญจน ภูวกาญจนะ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล

นครปฐม

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บางกรวย

นนทบุรี

สพฐ.

สามโคก

ปทุมธานี

สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

นางสาวตะชุ แลเฌอ

โรงเรียนนุมประสงควิทยา

กลาง เด็กหญิงพิมพพัชชา ทรงทับทิม
ใหญ เด็กชายจิณณวัตร เลิศประดิษฐ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ

เมือง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นายพงษพิชญ ลิมปษเฐียร

สถานศึกษา
โรงเรียนพิชญศึกษา

กลาง ม.ล. นลินนิภา เกษมสันต

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ใหญ

โรงเรียนราชวินิตบางแกว
ในพระบรมราชูปถัมภ

นายเสกสรรค เวียงแก

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ปากเกร็ด

นนทบุรี

สช.สป.

เมือง
สมุทรปราการ สช.สป.
สมุทรปราการ
บางพลี

สมุทรปราการ

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

กลุมจังหวัดที่ ๒
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

เด็กหญิงติกจินา จิตตารมย

โรงเรียนบานวังใหม
(ประชาอุทิศ 2519)

เบตง

ยะลา

สพฐ.

กลาง

เด็กหญิงแอนนิตา เตะเด็ง

โรงเรียนบานรานอ

บันนังสตา

ยะลา

สพฐ.

ใหญ

เด็กชายภัทรวิทย ตันนิลกุล

โรงเรียนอนุบาลยะลา

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองสตูล

สตูล

สพฐ.

เมืองปตตานี

ปตตานี

สกอ.

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

มะนัง

สตูล

สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

เด็กชายอภิสิทธิ์ จิหมาด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42

กลาง

เด็กหญิงสิริพร อมรสกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

ใหญ

เด็กหญิงจิรนันท ศิริศักดิ์วัฒนา

โรงเรียนสตรียะลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวสุจิภา แรกจํานงค

กลาง นางสาวปานแกว ยักกะพันธ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

เมืองสตูล

สตูล

สพฐ.

ใหญ

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

เมืองยะลา

ยะลา

สช.สป.

นายกษิดิศ การัตน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

กลุมจังหวัดที่ ๓
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงบุษกร เทพทอง

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสวนพล

กลาง เด็กหญิงรดา พูลกําลัง

โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา

ใหญ

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

เด็กหญิงสุภานิธิ์ อุดมนาค

อําเภอ

จังหวัด

เมือง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

สังกัด
สพฐ.

หาดใหญ

สงขลา

สช.สป.

เมืองสงขลา

สงขลา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวสลิน พฤกษเสนา

สถานศึกษา
โรงเรียนบานบางใหญ

เมือง
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงกนกวรรณ พูลชาติ

โรงเรียนธรรมโฆษิต

นาหมอม

สงขลา

สพฐ.

ใหญ

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

เมืองสงขลา

สงขลา

สพฐ.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบางกล่ําวิทยารัชมังคลาภิเษก

บางกล่ํา

สงขลา

สพฐ.

กลาง นายณัฐพงศ สมพันธุ

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค

ลานสกา

นครศรีธรรมราช

สพฐ.

ใหญ

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เมืองชุมพร

ชุมพร

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนทุงรวงทอง

ปะเหลียน

ตรัง

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงประกายวรรณ เวชกุล

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

เมืองตรัง

ตรัง

อปท.

ใหญ

โรงเรียนอุตรกิจ

เมืองกระบี่

กระบี่

สพฐ.

เด็กหญิงสุพิชญา ขัตติยะมาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวอัมรา หนูพุม

นางสาวเบญญาภัทร จันทศรี

กลุมจังหวัดที่ ๔
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงหยาดพิรุณ หลีมาน

เด็กหญิงนารีรัตน โฉมทอง

สถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงมาริสา ธรรมรักษ

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสวย

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ทับปุด

พังงา

สพฐ.

กลาง นายอานนท หูเขียว

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

เมืองตรัง

ตรัง

สช.สป.

ใหญ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนคันธพิทยาคาร

ปะเหลียน

ตรัง

สพฐ.

กลาง นายอนิรุต ลุงบาน

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

เมืองตรัง

ตรัง

สช.สป.

ใหญ

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

เมืองกระบี่

กระบี่

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บานคา

ราชบุรี

สพฐ.

บานโปง

ราชบุรี

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

สช.สป.

กลาง เด็กหญิงน้ําดอกไม ถิ่นแสนไกล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน

พนมทวน

กาญจนบุรี

สพฐ.

ใหญ นางสาวอัญชนิกา สินชวยปราบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

สช.สป.

นางสาวโรสซาราห ภักดี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวธัญญลักษณ ชูออน

นายพีรวัฒน อภิรติธรรม

สถานศึกษา

กลุมจังหวัดที่ ๕
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก
กลาง

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงวิไลวรรณ เรือนนุช

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดชองลาภ
(โชคลาภประชาพัฒนา)

ไมมีนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน

ใหญ เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง

โรงเรียนธีรศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงพรางเพชร อังกินันทน

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนหนองโพวิทยา

โพธาราม

ราชบุรี

สพฐ.

กลาง นายมนัส เพชรสุข

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

สพฐ.

ใหญ นางสาวปยะนาถ สิริรัตนาวงศ

โรงเรียนสายธรรมจันทร

ดําเนินสะดวก

ราชบุรี

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนวัดไทรโสภณ

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงเข็มทอง ศรีนวกรณ

โรงเรียนบํารุงปญญา

วิหารแดง

สระบุรี

สช.สป.

ใหญ เด็กหญิงวงศรวี โตทวิวงศ

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนคร
ศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนเนินขามรัฐประชา นุเคราะห

เนินขาม

ชัยนาท

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงไอรดา มาลาอี

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา

ลาดบัว
หลวง

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

ใหญ เด็กหญิงอารยา เถื่อนกลีบ

โรงเรียนคุรุประชาสรรค

สรรคบุรี

ชัยนาท

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนหวยกรดวิทยา

สรรคบุรี

ชัยนาท

สพฐ.

กลาง นางสาวอริสา มีพร

โรงเรียนบางไทรวิทยา

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

ใหญ นางสาวจิรปรียา มาชวย

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมืองลพบุรี
สยามบรมราชกุมารี

ลพบุรี

สช.สป.

เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวนิสารัตน กลีบบัวทอง

สถานศึกษา

กลุมจังหวัดที่ ๖
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงพินทุลดา จําปางาม

สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงจณิสตา การภักดี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวจิราพร โตอน

สถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

กลุมจังหวัดที่ ๗
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานนาบัว

บานโคก

อุตรดิตถ

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงภาลิณี ผกาวัลย

โรงเรียนบานดอนจังหัน

ลาดยาว

นครสวรรค

สพฐ.

ใหญ เด็กหญิงภัคจิรา ธวัชวงษ

โรงเรียนอนุชนวัฒนา

เมือง
นครสวรรค

นครสวรรค

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานหนองกะทาว

นครไทย

พิษณุโลก

สพฐ.

กลาง นางสาวเบญจรัตน ภูมิใหญ

โรงเรียนเมตตาวิทยาคม

หลมสัก

เพชรบูรณ

สช.สป.

ใหญ นางสาววรรณกานต คันธี

โรงเรียนนครไทย

นครไทย

พิษณุโลก

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา

ตะพานหิน

พิจิตร

สพฐ.

กลาง นางสาวชุติพร มณีพลาย

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

คลองขลุง

กําแพงเพชร

สพฐ.

ใหญ นายธนกฤต ดงบัง

โรงเรียนวัชรวิทยา

เมือง
กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนวัดปาตาล

บานธิ

ลําพูน

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงกนกกาญจน วงศใหญ

โรงเรียนบานหยวน (เชียงคํานาคโรวาท)

เชียงคํา

พะเยา

สพฐ.

ใหญ เด็กหญิงญาณิศา เกษมจิตต

โรงเรียนวชิรวิทยฝายประถม

เมือง
เชียงใหม

เชียงใหม

สช.สป.

เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงบุษกร มูลเขียน

สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวปริศนา ดวงนาค

สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นายสิทธิโชค กันดี

สถานศึกษา

กลุมจังหวัดที่ ๘
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีไม

สถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมือง
เชียงใหม

เชียงใหม

สช.สป.

หางดง

เชียงใหม

สพฐ.

เมือง
เชียงใหม

เชียงใหม

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เฉลิม
พระเกียรติ

นาน

สพฐ.

แมพริก

ลําปาง

สพฐ.

แมสะเรียง

แมฮองสอน

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เขาสวนกวาง

ขอนแกน

สพฐ.

กลาง เด็กหญิงเสาวลักษณ ธรรมวงศการ โรงเรียนบานผาขาวโพนแพง

พังโคน

สกลนคร

สพฐ.

ใหญ

เมือง
อุดรธานี

อุดรธานี

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด

ผาขาว

เลย

สพฐ.

โรงเรียนบานมวงพิทยาคม

บานมวง

สกลนคร

สพฐ.

พล

ขอนแกน

อปท.

เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวภัทรวดี กิตติยะ

สถานศึกษา
โรงเรียนวิชัยวิทยา

กลาง นางสาวบุษกร รักมิตร

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ

ใหญ เด็กหญิงอัญชลี หนอเรือง

โรงเรียนวชิรวิทยฝายมัธยม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นายทวีชาติ ชาวแพร

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ

กลาง นายจักรกฤษณ ใจดี

โรงเรียนแมพริกวิทยา

ใหญ นายนพดล อยูพรหมแดน

โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กลุมจังหวัดที่ ๙
ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงเกษณียา สุโพธิ์

เด็กหญิงจอมขวัญ เอี่ยมรักษา

สถานศึกษา
โรงเรียนบานนาคอ

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน
นางสาวพัชรา เสนาลา

กลาง นางสาวกฤษติยา ภูพันสาย
ใหญ

สถานศึกษา

เด็กหญิงรสสุคนธ ระนามไธสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

นางสาวเอื้องคํา สัตยซื่อ

โรงเรียนเลยสวางวิทยาคม

กลาง

นายกานตชนก ใครอุบล

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ใหญ

นายธนาวุฒิ ศรีเทพ

โรงเรียนหนองสองหองวิทยา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

วังสะพุง

เลย

สพฐ.

เซกา

หนองคาย

สพฐ.

หนองสองหอง

ขอนแกน

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

กลุมจังหวัดที่ ๑๐
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

เด็กหญิงกฤติกา สกุลลิ้ม

โรงเรียนบานภูลอม

ดอนตาล

มุกดาหาร

สพฐ.

กลาง

เด็กชายวรุตม คนซื่อ

โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

เรณูนคร

นครพนม

สพฐ.

ใหญ

เด็กหญิงขวัญชนก จุฬาเสรีกุล

โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ

เมืองกาฬสินธุ

กาฬสินธุ

สช.สป.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

วารินชําราบ

อุบลราชธานี

อปท.

อุบลราชธานี

สช.สป.

มหาสารคาม

สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

ชื่อนักเรียน

เล็ก

นางสาวชลิตา พิมพิลา

โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ

กลาง

เด็กหญิงสุพิชาภักค รฐาธนิกธนศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ใหญ

เด็กหญิงกัญญาวีร พิมพิสนธิ์

โรงเรียนผดุงนารี

เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
มหาสารคาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บรบือ

มหาสารคาม

สพฐ.

เล็ก

นางสาวสุธิดา อุชี

โรงเรียนยางวิทยาคม

กลาง

นายภูริภพ ศรีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สช.สป.

ใหญ

นางสาวสุนิสา ยืนยงค

โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ

เมืองกาฬสินธุ

กาฬสินธุ

สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

กลุมจังหวัดที่ ๑๑
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

เด็กหญิงรัชชิรา บริบูรณ

โรงเรียนวัดทักษิณวารี

ลําดวน

สุรินทร

สพฐ.

กลาง

เด็กหญิงอนันตญา ศรีคราม

โรงเรียนอนุบาลพยุห

พยุห

ศรีสะเกษ

สพฐ.

ใหญ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุทรา

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

พนมดงรัก

สุรินทร

สพฐ.

นาโพธิ์

บุรีรัมย

สพฐ.

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

นางสาวไพลิน บันดร

โรงเรียนบานหนองคันนา

กลาง

เด็กหญิงจีระพร สุภะกะ

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

ใหญ

เด็กหญิงชัญญา ตันจินดาประทีป

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน

ขนาด

สถานศึกษา

เล็ก

นายธนาวุฒิ สิงหทองประเสริฐ

โรงเรียนสวงษวิทยาคม

ขุขันธ

ศรีสะเกษ

สพฐ.

กลาง

นางสาวพรรณนิดา คําเอี่ยม

โรงเรียนสมปอยพิทยาคม

ราษีไศล

ศรีสะเกษ

สพฐ.

ใหญ

นางสาววิภาพร วัฒนวิทย

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

กลุมจังหวัดที่ ๑๒
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

เด็กหญิงรุงอรุณ แพนลา

โรงเรียนเมืองไผ

อรัญประเทศ

สระแกว

สพฐ.

กลาง

เด็กหญิงอรอุมา ตูมโคตร

โรงเรียนบานเขาดินวังตาสี

พนัสนิคม

ชลบุรี

สพฐ.

ใหญ

เด็กหญิงพัทธพิชญา พิชญวนิชย

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๐

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

เด็กหญิงชนิกานต ชํานาญไพร

โรงเรียนอํานวยวิทยพัฒน

เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

สช.สป.

กลาง

เด็กหญิงสิริวรรณ สุรศัพท

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

ขลุง

จันทบุรี

สพฐ.

ใหญ

เด็กชายปุณณวิช จิตเจือจุน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

นางสาวหทัยชนก แตงเผือก

โรงเรียนชิตใจชื่น

บานสราง

ปราจีนบุรี

สพฐ.

กลาง

นางสาวสโรชา เพชรโกมล

โรงเรียนทัพราชวิทยา

ตาพระยา

สระแกว

สพฐ.

ใหญ

นางสาวมุขรินทร ศุภชวโรจน

โรงเรียนชลกันยานุกูล

เมืองชลบุรี

ชลบุรี

สพฐ.

เขต

จังหวัด

สังกัด

กลุมจังหวัดที่ ๑๓
ระดับประถมศึกษา
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

เด็กหญิงภวิตรา พรหมมะ

โรงเรียนนวลวรรณศึกษา

พระโขนง

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

กลาง

เด็กชายปญญวัฒน มหันตปญญ

โรงเรียนประทุมอนุสรณ

บางแค

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ

เด็กชายพิชญพล จิรวงศาพันธุ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย

บางรัก

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาด
เล็ก

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เขต

จังหวัด

สังกัด

ไมมีนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน

กลาง

เด็กชายวิษณกมล ชัยวานิชศิริ

โรงเรียนอุดมศึกษา

วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ

เด็กหญิงนพธิรา เอกสิทธิชัย

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ลาดพราว

กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

เขต

จังหวัด

สังกัด

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาด

ชื่อนักเรียน

สถานศึกษา

เล็ก

นางสาวนงคนภา ปอศิริชัย

โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ

กลาง

นางสาวจตุพร อุชุวัฒน

โรงเรียนอุดมศึกษา

ใหญ

นายพสิษฐ คงคุณากรกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วังทองหลาง
พระนคร

กรุงเทพมหานคร สช.สป.
กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๑

นักศึกษารางวั
กษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เขตตรวจ
ราชการ

ขนาด

เล็ก
กลาง

ชื่อนักศึกษา

นางสาวดาราวรรณ วงศราษฎร วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เชียงคํา

พะเยา

สอศ.

เมืองลําปาง

ลําปาง

สอศ.

เมืองกําแพงเพชร

กําแพงเพชร

สช.สป.

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

ใหญ นายชยันต พลอาสา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

เล็ก

โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

นางสาวอภัสรา เหมือนอิน

กลาง นายอานุภาพ มีชะคะ

วิทยาลัยสารพัดชางตาก

เมืองตาก

ตาก

สอศ.

ใหญ นางสาวสุนิสา เคหะวัน

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

สอศ.

เล็ก

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

.

กลาง นายณัฐพล จันทรเกตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี

เมืองสิงหบุรี

สิงหบุรี

สอศ.

ใหญ นางสาวจุฬาลักษณ จันทกาศ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

สอศ.

เล็ก

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

นางสาวกนกวรรณ อรามเรือง

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

สช.สป.

กลาง นายนรินทร จันทรินทร

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

สช.สป.

ใหญ นางสาวสุนิสา แอกทอง

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

สช.สป.

เล็ก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว

อรัญประเทศ

สระแกว

สอศ.

กลาง นางสาวดวงพร นภาลัย

โรงเรียนระยองพาณิชยการ

เมืองระยอง

ระยอง

สช.สป.

ใหญ นางสาวกัณฐิกา กล่ําบุญ

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

เมืองชลบุรี

ชลบุรี

สช.สป.

เล็ก

วิทยาลัยนาฏศิลป

พุทธมณฑล

นครปฐม

กรม
ศิลปากร

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

สอศ.

นายชาติชาย คูณหาร

นางสาวสิริมา คุณมาศ

กลาง นายคณิศร ศรีโมรา

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ใหญ

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง นางสาวทิพยภาพร สายหลา

วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ

บึงกาฬ

หนองคาย

สอศ.

ใหญ นายทวีวุฒิ พรมภักดี

วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน

เมืองขอนแกน

ขอนแกน

สอศ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๒
เขตตรวจ
ราชการ

ขนาด

ชื่อนักศึกษา

เล็ก

นางสาวนัญชลีรัตน ไชยโคตร

๑๐

๑๑

๑๒

กทม.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การทองเที่ยวนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สอศ.

กลาง นายภูวดล ปนโพธิ์

วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สอศ.

ใหญ

นายนภดล หลอดทอง

วิทยาลัยการอาชีพนางรอง

นางรอง

บุรีรัมย

สอศ.

เล็ก

นายปุณยวัจน มูลธิโต

วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร

เมืองสกลนคร

สกลนคร

สอศ.

เมืองอํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

สช.สป.

กลาง นางสาววิลาวัลย ไตรแกว

โรงเรียนโปลีเทคนิคอํานาจเจริญ

ใหญ

นางสาววรรณสิกา สุตรา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เดชอุดร

อุบลราชธานี

สอศ.

เล็ก

นายสรนนท กาญจนพรหม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

เมืองตรัง

ตรัง

สอศ.

กลาง นางสาวชนิดา หมาดสตูล

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เมืองพังงา

พังงา

สอศ.

ใหญ

นายเกียรติศักดิ์ บุญชวย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

สอศ.

เล็ก

นายสุทัศน พันไธสง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ทุงตะโก

ชุมพร

สอศ.

กลาง นายณัฐวุฒิ ทองศร

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

เวียงสระ

สุราษฎรธานี

สอศ.

ใหญ

นายเอกพจน แกวสองดวง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

เมือง
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

สอศ.

เล็ก

นายกฤษณะ สุวรรณลออ

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

เบตง

ยะลา

สอศ.

กลาง นายศตวรรษ เพชรคงทอง

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

เมืองปตตานี

ปตตานี

สอศ.

ใหญ

นายสุรัตน นวลคีรี

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ

หาดใหญ

สงขลา

สอศ.

เล็ก

นายสมภพ สมจอมชาญ

วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง

บางพลัด

กรุงเทพมหานคร

สอศ.

กลาง นางสาวจริยา ลายประโคน

โรงเรียนจรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ

บางกอกนอย

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

ใหญ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ราษฎรบูรณะ

กรุงเทพมหานคร

สอศ.

นางสาวนิตยา เจียมกําเนิด

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๓

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เขตตรวจ
ราชการ

ขนาด

เล็ก

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

นายอดิศร ผัดวงศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

เมืองพะเยา

พะเยา

สอศ.

กลาง นายทนงศักดิ์ พวงโพพันธ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม

เมืองเชียงใหม

เชียงใหม

สอศ.

ใหญ

นางสาวอรญา หลาจรนาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

เมืองลําปาง

ลําปาง

สอศ.

เล็ก

นายวรเวช แซเถา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ

หลมสัก

เพชรบูรณ

สอศ.

กลาง นางสาวพรรษา ฉิมมา

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

สอศ.

ใหญ

นายจักรพันธ จันทรเขียว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

เมืองอุตรดิตถ

อุตรดิตถ

สอศ.

เล็ก

นางสาวอังศุมาริน วงษคํานา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

พัฒนานิคม

ลพบุรี

สอศ.

กลาง นายโกวิทย โกลากุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี

เมืองสิงหบุรี

สิงหบุรี

สอศ.

ใหญ

นายกฤษฎา พงษกําเนิด

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

สอศ.

นางสาวพิมลกร วิโรจนชัยกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา

พระนคร
ศรีอยุธยา

พระนคร
ศรีอยุธยา

สอศ.

เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

สช.สป.

เล็ก

ชื่อนักศึกษา

กลาง นางสาวกัลยา วงศวิฉาย

โรงเรียนพงษสวัสดิ์พณิชยการ

ใหญ

นายอรรถพล บุญหลาย

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เล็ก

นายบุญเลิศ ดําเรืองศรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว

อรัญประเทศ

สระแกว

สอศ.

กลาง นายพลพรรค ชางเยาว

โรงเรียนระยองพาณิชยการ

เมืองระยอง

ระยอง

สช.สป.

ใหญ

นายจักรพันธ เนื่องจํานงค

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สัตหีบ

ชลบุรี

สอศ.

เล็ก

นางสาวโสรยา ตันทรัพย

วิทยาลัยการอาชีพบานโปง

บานโปง

ราชบุรี

สอศ.

กลาง นายรังสรรค รุงแจมแจง

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

สช.สป.

ใหญ

นายธาตรี สุขพัฒน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

เมืองนครปฐม

นครปฐม

สอศ.

เล็ก

นายเรวัตร ขันทะ

วิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง

หวยผึ้ง

กาฬสินธุ

สอศ.

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

สอศ.

กลาง นายจักรพงษ หอมแสง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

สอศ.

ใหญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

เมืองหนองคาย

หนองคาย

สอศ.

นางสาวกนกพร จันทะนิตย

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๔
เขตตรวจ
ราชการ

ขนาด

เล็ก

ชื่อนักศึกษา
นายขวัญชัย พรามสี

กลาง นายนราธิป เจริญวัฒน

๑๐

๑๑

๑๒

กทม.

สถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเที่ยวนครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ใหญ

นางสาวโสภิดา วิศาลศักดิ์กุล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เล็ก

นางสาวอภิญญา ศรีทม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สอศ.

สังขะ

สุรินทร

สอศ.

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สอศ.

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สอศ.

กลาง นางสาวมัตติกา บุญนิ้ม

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

สอศ.

ใหญ

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

เมืองสกลนคร

สกลนคร

สอศ.

เล็ก

นายวุฒิชัย มีระสิงห

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

กลาง นางสาวทิพยสุคนธ สายใจ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

เมืองพังงา

พังงา

สอศ.

ใหญ

นายณัฐพร มณีรัตน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

สอศ.

เล็ก

นางสาวกรกนก แสงสวาง

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ทุงตะโก

ชุมพร

สอศ.

วิทยาลัยประมงปตตานี

หนองจิก

ปตตานี

สอศ.

กลาง นายดิษฐศกร ชนะศรี

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

เมืองสตูล

สตูล

สอศ.

ใหญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เมืองสงขลา

สงขลา

สอศ.

สอศ.

กลาง

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

เล็ก

นางสาวซูนี บากา

นายพงศกรณ ลองฉวน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง นายจุติพงศ เกิดสวาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

ใหญ

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

สายไหม

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

นายวรานนท เทียนแสง

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๕

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
เขตตรวจราชการ

ชื่อนักศึกษา

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

นายธนนันทร วิรสรรค

วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม

เมืองเชียงใหม

เชียงใหม

สอศ.

นางสาวไพลิน ทองนึก

วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ

เมืองเพชรบูรณ

เพชรบูรณ

สอศ.

เมืองพัทลุง

พัทลุง

สอศ.

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

๑๐

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน

๑๑
๑๒
กทม.

นางบุญเจือ จันวนา

วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง

ไมมีนักศึกษาเขารับการประเมิน
นางสาวอรภัทร งามนิธิพร

โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย

บางกอกนอย

กรุงเทพมหานคร สช.สป.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๖

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ภาค

ขนาด

เหนือ

เล็ก

ชื่อนักศึกษา
นายจิโรจ จิว๋ แหยม

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเจาพระยา

อําเภอ

จังหวัด

เมืองนครสวรรค

นครสวรรค

เมืองลําปาง

ลําปาง

เมืองเชียงใหม

เชียงใหม

เสลภูมิ

รอยเอ็ด

กลาง นางสาววิลาวัลย แกวกอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ใหญ นายอรุณชัย วินโกมินทร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตะวันออก

เล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

เฉียงเหนือ

กลาง นายธีรพล กรมโพธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมืองสุรนิ ทร

สุรินทร

ใหญ นายสมโภช บรรณารักษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กันทรวิชัย

มหาสารคาม

เล็ก

วิทยาลัยแสงธรรม

สามพราน

นครปฐม

กลาง

นายโชคทวี บุญจันทร

นายบุญชรัสมิ์ สุขสวาง

กลาง นายดนัยศักดิ์ บัวขาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ใหญ นางสาวพรทิพย ไชยจันทรดี มหาวิทยาลัยรังสิต
ใต

เล็ก

กรุงเทพมหานคร

เล็ก

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

อําเภอเมือง
สงขลา

สงขลา

สายใหม

กรุงเทพมหานคร

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

กลาง นายมูนิร ใจดี
ใหญ

เมือง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นักศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ
นายประทีป พรหมฤทธิ์

วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

กลาง นายภาณุพล พึ่งใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใหญ นายธนภพ บําเพ็ญเกียรติกุล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธัญบุรี

กรุงเทพมหานคร

นายณัฐวุฒิ จําเริญขจรสุข

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๗

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึ
การศึกษา ๒๕๕๒
กลุมจังหวัดที่ ๑
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตบางนา

กลาง โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต
ใหญ โรงเรียนพิชญศึกษา ***
หมายเหตุ

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บางพลี

สมุทรปราการ

สช.สป.

ธัญบุรี

ปทุมธานี

สช.สป.

ปากเกร็ด

นนทบุรี

สช.สป.

*** เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ
เมื่อปการศึกษา 2544, 2548, 2552 (เสนอรับโลรางวัลพระราชทาน)

ระดับประถมศึกษา
สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บางบอ

สมุทรปราการ

สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎรวิทยา)

พระประแดง

สมุทรปราการ

สพฐ.

ใหญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

เมืองนครปฐม

นครปฐม

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

นครชัยศรี

นครปฐม

สพฐ.

บางบอ

สมุทรปราการ

สพฐ.

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

สพฐ.

ขนาด
เล็ก

โรงเรียนสุเหราคลองใหม

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

กลาง โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
ใหญ โรงเรียนปทุมวิไล

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๑๘

กลุมจังหวัดที่ ๒
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

สายบุรี

ปตตานี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)

เมืองสตูล

สตูล

อปท.

ใหญ โรงเรียนอนุบาลประณีต

เมืองยะลา

ยะลา

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

แมลาน

ปตตานี

สพฐ.

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

ละงู

สตูล

สพฐ.

เมืองยะลา

ยะลา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ปะทิว

ชุมพร

สพฐ.

กลาง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ควนขนุน

พัทลุง

สพฐ.

ใหญ โรงเรียนสวัสดิบ์ วร

หาดใหญ

สงขลา

สช.สป.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบานละหารมิตรภาพที่ 113

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนาถ้ํา (พุทธไสยานุสารณ)

กลาง โรงเรียนบานควนแปลงงู
ใหญ โรงเรียนอนุบาลยะลา

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2

กลาง โรงเรียนกําแพงวิทยา
ใหญ โรงเรียนสตรียะลา

กลุมจังหวัดที่ ๓
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บานพละ)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานบออิฐ

ปะทิว

ชุมพร

สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดกาโหใต

ชะอวด

นครศรีธรรมราช

สพฐ.

ใหญ โรงเรียนนิรมลชุมพร

เมืองชุมพร

ชุมพร

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

หาดใหญ

สงขลา

สพฐ.

ลานสกา

นครศรีธรรมราช

สพฐ.

เมืองสุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

วังวิเศษ

ตรัง

สพฐ.

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

อปท.

กันตัง

ตรัง

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองระนอง

ระนอง

สพฐ.

กลาง โรงเรียนบานวังลํา

หวยยอด

ตรัง

สพฐ.

ใหญ

เมืองตรัง

ตรัง

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา

กลาง โรงเรียนลานสกาประชาสรรค
ใหญ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา

กลุมจังหวัดที่ ๔
ระดับ กอนประถมศึกษา
ขนาด

สถานศึกษา

เล็ก

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ

กลาง

โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง
(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

ใหญ

โรงเรียนประชาวิทยา

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนบานบางริ้น

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

๑๙

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๐
ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)

กลาง โรงเรียนจุง ฮัวโซะเซียว
ใหญ

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองตรัง

ตรัง

อปท.

กันตัง

ตรัง

สช.สป.

เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

สพฐ.

กลุมจังหวัดที่ ๕
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกลู )

วัดเพลง

ราชบุรี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดพระแทนดงรัง

ทามะกา

กาญจนบุรี

สพฐ.

ใหญ

บานโปง

ราชบุรี

สช.สป.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานไรรวมวิทยาคาร

ทามะกา

กาญจนบุรี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดเบญพาด

พนมทวน

กาญจนบุรี

สพฐ.

ใหญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ทามะกา

กาญจนบุรี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ

เมืองราชบุรี

ราชบุรี

สพฐ.

ใหญ

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี

สพฐ.

โรงเรียนดุสิตวิทยา

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน

โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๑

กลุมจังหวัดที่ ๖
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เสาไห

สระบุรี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนเทศบาล 1 บานทาหิน

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

อปท.

ใหญ

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ไชโย

อางทอง

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเจาฟา (ยอดวิทยานุกูล)

โรงเรียนปณณวิชญ

ระดับประถมศึกษา
ขนาด

สถานศึกษา

เล็ก

โรงเรียนวัดไชโย

กลาง

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
(วิจิตรชวนะนันทราษฎรอุปถัมภ)

บางซาย

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

ใหญ

โรงเรียนแสงวิทยา

แกงคอย

สระบุรี

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เนินขาม

ชัยนาท

สพฐ.

กลาง โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

สพฐ.

ใหญ

เมืองอางทอง

อางทอง

สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห

โรงเรียนสตรีอา งทอง

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๒

กลุมจังหวัดที่ ๗
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

แมระมาด

ตาก

สพฐ.

กลาง โรงเรียนประชานุเคราะห

เมืองนครสวรรค

นครสวรรค

สช.สป.

ใหญ

เมืองอุตรดิตถ

อุตรดิตถ

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ***

หมายเหตุ

*** เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ
เมื่อปการศึกษา 2543, 2548, 2552 (เสนอรับโลรางวัลพระราชทาน)

ระดับประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

บานโคก

อุตรดิตถ

สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดบานมะเกลือ

เมืองนครสวรรค

นครสวรรค

สพฐ.

ใหญ

เมืองนครสวรรค

นครสวรรค

สพฐ.

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว

แมสอด

ตาก

อปท.

เมืองตาก

ตาก

อปท.

เมือง
นครสวรรค

นครสวรรค

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนบานหวยยาง

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

กลาง โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย
ใหญ

โรงเรียนนครสวรรค

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๓

กลุมจังหวัดที่ ๘
ระดับ กอนประถมศึกษา
ขนาด

สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

สอง

แพร

สพฐ.

เมืองเชียงใหม

เชียงใหม

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ภูกามยาว

พะเยา

สพฐ.

สันกําแพง

เชียงใหม

สช.สป.

เมืองเชียงใหม

เชียงใหม

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

แมสาย

เชียงราย

สพฐ.

กลาง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม

สพฐ.

ใหญ

เมืองลําพูน

ลําพูน

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ภูกระดึง

เลย

สพฐ.

กลาง โรงเรียนอมตวิทยา

หนองสองหอง

ขอนแกน

สช.สป.

ใหญ

เมืองหนองคาย

หนองคาย

อปท.

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนบานเทพ (เทพสุนทรินทร)
ใหญ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนบานกวานเหนือ

กลาง โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง
ใหญ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน

กลุมจังหวัดที่ ๙
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนภูกระดึง

โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๔
ระดับประถมศึกษา
สถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองขอนแกน

ขอนแกน

สพฐ.

เมือง
หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู

สพฐ.

ทาบอ

หนองคาย

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

ศรีเชียงใหม

หนองคาย

สพฐ.

กลาง โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 (สมานสุเมโธ)

เมืองขอนแกน

ขอนแกน

สพฐ.

กระนวน

ขอนแกน

สพฐ.

ขนาด
เล็ก

โรงเรียนบานบึงแก

กลาง โรงเรียนบานบกโนนเรียง
ใหญ

โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ใหญ

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ***

หมายเหตุ

*** เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ
เมื่อปการศึกษา 2544, 2548, 2552 (เสนอรับโลรางวัลพระราชทาน)

กลุมจังหวัดที่ ๑๐
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

พนมไพร

รอยเอ็ด

สพฐ.

กลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม

เมืองยโสธร

ยโสธร

สช.สป.

ใหญ

เมืองรอยเอ็ด

รอยเอ็ด

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนบานนาดี

เรณูนคร

นครพนม

สพฐ.

กลาง โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร

เมืองรอยเอ็ด

รอยเอ็ด

อปท.

ใหญ

เมืองนครพนม

นครพนม

อปท.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพนมไพร

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๕
ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

คําชะอี

มุกดาหาร

สพฐ.

นาดูน

มหาสารคาม

สพฐ.

เมืองรอยเอ็ด

รอยเอ็ด

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สช.สป.

กลาง โรงเรียนตําบลโคกกรวด

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สพฐ.

ใหญ

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สพฐ.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

ลําดวน

สุรินทร

สพฐ.

เสิงสาง

นครราชสีมา

สพฐ.

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

โรงเรียนดอนทาววิทยา

โนนสูง

นครราชสีมา

สพฐ.

กลาง โรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ

บานเหลื่อม

นครราชสีมา

สพฐ.

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนคําชะอีพิทยาคม

กลาง โรงเรียนนาดูนประชาสรรค
ใหญ

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย

กลุมจังหวัดที่ ๑๑
ระดับ กอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล ก.ไก

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทักษิณวารี

กลาง โรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง
ใหญ

โรงเรียนมารียวทิ ยา

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

ใหญ

สถานศึกษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๖

กลุมจังหวัดที่ ๑๒
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ

กลาง โรงเรียนอนุบาลรักภาษา
ใหญ

โรงเรียนมารีวทิ ยากบินทรบุรี

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

หนองใหญ

ชลบุรี

สพฐ.

บานฉาง

ระยอง

สช.สป.

กบินทรบุรี

ปราจีนบุรี

สช.สป.

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา

สพฐ.

เมืองระยอง

ระยอง

สพฐ.

เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

สช.สป.

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางตลาด
(ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค) ***

กลาง โรงเรียนระยองปญญานุกูล
ใหญ

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ

*** เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
เมื่อปการศึกษา 2544, 2548, 2552 (เสนอรับโลรางวัลพระราชทาน)

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

สพฐ.

กลาง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เมืองระยอง

ระยอง

สช.สป.

ใหญ

เมืองชลบุรี

ชลบุรี

สพฐ.

เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๗

กลุมจังหวัดที่ ๑๓
ระดับกอนประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุติมา

กลาง โรงเรียนวรรณสวางจิต
ใหญ

โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก

เขต

จังหวัด

สังกัด

บางกะป

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

บางบอน

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

เขต

จังหวัด

สังกัด

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

หลักสี่

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

เขต

จังหวัด

สังกัด

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร

สพฐ.

ระดับประถมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
โรงเรียนเกษมพิทยา

กลาง
ใหญ

ไมมีสถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก

สถานศึกษา
ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
ใหญ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๘
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา
เขตตรวจ
ขนาด
ราชการ

เล็ก

สถานศึกษา

ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เล็ก

เชียงใหม

สอศ.

เมืองเชียงราย

เชียงราย

สอศ.

เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

สอศ.

ใหญ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค

เมืองนครสวรรค

นครสวรรค

สอศ.

โพธิ์ทอง

อางทอง

สอศ.

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

สช.สป.

นนทบุรี

สอศ.

เล็ก

เล็ก
กลาง

สันปาตอง

กลาง วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ใหญ

สังกัด

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

กลาง โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรี

จังหวัด

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม

อําเภอ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน
วิทยาลัยอาชีพไทรนอย ***

ไทรนอย

สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

ใหญ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

สอศ.

เล็ก

อรัญประเทศ

สระแกว

สอศ.

กลาง โรงเรียนระยองพาณิชยการ

เมืองระยอง

ระยอง

สช.สป.

ใหญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

สอศ.

เล็ก

เมืองนครปฐม

นครปฐม

สช.สป.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ทามวง

กาญจนบุรี

สอศ.

ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

เมืองนครปฐม

นครปฐม

สอศ.

เล็ก

เมืองหนองคาย

หนองคาย

สช.สป.

กลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด

ธวัชบุรี

รอยเอ็ด

สอศ.

ใหญ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

ชุมแพ

ขอนแกน

สอศ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว

โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ ***

โรงเรียนเจมสบริหารธุรกิจหนองคาย

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๒๙
เขตตรวจ
ขนาด
สถานศึกษา
ราชการ

เล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรรี ัมย ***

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

เมืองบุรีรัมย

บุรีรัมย

สอศ.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพทาตูม

ทาตูม

สุรินทร

สอศ.

ใหญ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

เมืองบุรีรัมย

บุรีรัมย

สอศ.

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สอศ.

ศรีสะเกษ

สอศ.

ภูเก็ต

สช.สป.

เล็ก
กลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๑๐

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
ใหญ
๑๑

เล็ก

กทม.

เมืองภูเก็ต

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช

สอศ.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

เวียงสระ

สุราษฏรธานี

สอศ.

เมือง
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

สอศ.

เมืองปตตานี

ปตตานี

สอศ.

กลาง โรงเรียนหาดใหญเทคโนโลยี

หาดใหญ

สงขลา

สช.สป.

ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ***

เมืองสงขลา

สงขลา

สอศ.

กรุงเทพมหานคร

สช.สป.

ใหญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
๑๒

เมืองศรีสะเกษ

เล็ก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

กลาง

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

บางเขน

หมายเหตุ *** คือ สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งภายใน ๑๐ ป

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๓๐
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
เขตตรวจ
ขนาด
ราชการ

เล็ก

สถานศึกษา

เล็ก

จังหวัด

สังกัด

สูงเมน

แพร

สอศ.

กาฬสินธุ

สอศ.

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ วิทยาลัยสารพัดชางแพร

อําเภอ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ

เล็ก

เมืองกาฬสินธุ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ

๑๐

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

๓๑
เขตตรวจ
ราชการ

ขนาด

๑๑

เล็ก

สถานศึกษา

กทม.

เล็ก

จังหวัด

สังกัด

เมือง
สุราษฏรธานี

สุราษฏรธานี

สอศ.

เบตง

ยะลา

สอศ.

กรุงเทพมหานคร

สอศ.

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฏรธานี
๑๒

อําเภอ

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ใหญ

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

เล็ก

ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน

ใหญ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง

บางพลัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายเฉลียว อยูสีมารักษ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ