ெப யா

ேப கிறா

தபாவள
வள
தப

கி

டாட ப
வா

ஆதார

. தபாவள
.

னெவ

ெபா

ெச

ய ப

திைக

கிற

நரகா ர

பதா

ஆ ய

தசி

.

இ த

டா

தன

ஆபாசமான

தமிழ கள

.

தபாவள

ைக தின ைத, நரக ச

மிக

,

கா

தா

காரண ,

, அ

. இ

ைவ

அதாவ

பவ
கைத

றா

ராண ப ேய ச

கமாக

ேவா .

மகாவ

ெவள யா கி,
ேபா

இரா சத


மிைய

இரா சதைன

டாரா .

அ கலவ ய
நரகா ர

டானா .

சா
ைவ

கல தாளா .
ழ ைத

அ த

இவ

அவ

கேச

ணாவதார தி
நாைள

உலக
ெகா

அவைன
ெகா
டானா .

வெம

கி

றிைய

மாேதவ

ழ ைத

பவைள

ேதவ க
இட தி


டானா .

திர திலி

றி

ப ற ததா .

பலவ தமா

பாயாக

ெகா

மிைய

ெச

ேக

வத காக

சமய தி

ெபயரா .

மிைய
ஒள

அவைன

அ த

வ தானா . ேதவ க
கி

கட

ேபா


திர தின ய

கலவ ெச ய வ

றா

வ ைச

ய ப டநா

இழிநிைல

ெகா

ெகா

இத

ெகாைல ெச

யா ச

வள

ைக நா கள

காக அைத

வள

தபாவள

வ ைச

ஆ ய கள

தன

கிற

ெசா

வள க

ைத

வள

வா

ெபய

இர

கைள வ ைசயாக ைவ த

வடநா
ெகா

மண

தா
யாைன

இைட
ைறய
ெகா
டாட

ெச

ெச

டா களா .
றாரா .
ேவ

அத காக வ

நரகா ர

,


அ த

நாைள

உலக

ெகா

டா

ெச

தாரா .

தா

தபாவள யா !
ேதாழ கேள,
பா

ஆ ய

. அைத ந ப

ெவ க ப

னா

பா

தா

வ தி

.

அ ேபா

திர

எத

ேயா கியைத எ

வள

, அரப

அ நிய க

ேக டா

நிைன பா க

?

பாமர க

வைர

டா னா

டைத

ெற


ம க

லா

கிற

ெகா

றா

கட

ஆ ய க

கலவ

தாேன

கட

,

கள

தானா

இைத

ப றி எ
த க


தபாவள

தாசிம க

, மைடய க

ஓ யவ க

னேவா
?

மிேதவ

தமா

ைடய

கா

தமிழ க

ெசா
அ ப

?

தாய
அவ

.

? ந ைம

ெச ய

.

வா க

கி

க ேவ
டா

ச தி

பாேன

திர கைள

தி

ென

தாய

ெசா

றா

ஆகார

பாரத

பாரத

காள

ஜவஉ

, தமிழ கைள

,

அைழ த

அவைன

தி

லா

உண

டா

சா ப

ன ெசா

பாயாக

. கட

ைடய

, வ

இவ ைறெய

ெகா

வா

? ந

திைய

ெகா

தி

இ தியாவ

நிைன பா க

த க

கி

உதாரணமாக
ஆவ ய

மட

ைலயானா

, மல

இழிவான

சி பவ க

திைய

இரா சத

ஒள

மிேதவ யாகிய

ஆகேவ, பாமர

ேபா

றா

பாரதேதவ

ேமாசமானவ களாக இ

திர

மிைய

மிேதவ

வள

டா

வரவ

காம

எைத

திர க

ெகா

தா

காம தி

ேம

பா

ஆைச ப டா

சி

, நரகா ரைன

அழைக

ெகா

அ ேபா

திர தி

ஜவஉ

ேசா

. ஏெனன

றா

காதா? அ ப

அ த

வ ழா

மிைய

சா ப

கைத

,

ைக
,

அ ைமக

வதி

ைம

தாேன

னய

?

ம க

, த

கைள

பவ க

மாவ

தி

ைம

லாவ
தமி

இவ ைற ந

டா
ம க

றா

, ம ற

கவன

தமி

பா

தி
,

ைக ெகா

ேவ

டாமா?

டாடாம

இ தி ஆ ய ெமாழி எ


தமி ம க

லி

ெகா
தி

தமிழ க

ஆ ய

ஆதிக ைத

க டாயமா

வழிகா ட

கைள

தி

கிறா க

ைமயானா

மனேவதைன

ப ரதிநிதி

தபாவள ெகா

அர

கைதகைள

அதி

தமி ம க

ராண

இ திைய ஆ ய க

ெசா

(

, ஆ ய

ஆ ய

நிைலநா டேவ

, ம ற பாமர ம க

ெசா

அத காக

லி ெகா

ைமயானா

த க

டாடலாமா?

ைர: 31.10.1937)

***
அ கிராசன

அவ கேள! சேகாத கேள! சேகாதர கேள!

தபாவள

ைக

ைகெயா

டா எ


ெகா

ைக ெகா

கிறதா

ணர

றாவ

ைகய னா

அறியா தன ,
நிைன பேதய

றரா . இைத

ெகா

ைடைம

கைத

மி க

தனமான

றி உ

கி ெகா

ஏதாவ
பா

றாவ

ேயாசி

அறி

ைகய

மிரா

க த க

மா

ெகா

மிைய

நரகா ர
டதா

டா

.

பவ

,

கட

வத காக

தபாவள

கிறதா .

பைத

மா எ

ெகா

ஏதாவ

கா

,

ைடைய

இதி

. அதி

ெபற ப டவனான

டாட ப

சேகாதர கேள!

, ந

கட

ைடய

. தபாவள

நரகா ரைன

ேபாகி

இழிவான

,

தத

ேக கிேற

ஆபாசமான
அதாவ

,

வள

வள

ைல. அ ப

தி

.

மிைய
பா

ைகைய

ைமேயா

கட

ண வதா

ட ,

ப ரயாைச

.

இ ப

மிைய
ைள ப ற

வள

பைவகைள

ெகா

அறிேவா

கட

டாட ஒ

ெபா
,


ெவா

மா
யான

வள

ம க

ேதைவ

ேம

ெசல

லாவ

டா

றைர

ப டா

ேதா

பதா

லாம

ேப க

உட

, ேம

வள

கள னா

மய

கி

ைக ெகா

வள

பா

.

இைவகைள

நி ண களாவ

கவன

ைம

அறி

கிறா

.

கட

றா

.


ெத

, ைக, கா

வத

அறி


பண

வள

பண , எ

ெசலவாகி

எ த

இ திய

தா களா எ

ணய

,

ேபா

தி ெர

ஊன

றியாக எ

வள
மான

ைச

ெச வ

ஆகிய

வள

ேநர , எ

வள

ளாதார

ேதசிய

ெபா

ேக கிேற

ச க தி

பலவ த

எ தைன பாமர

ெகா

நா ேவா

, இதனா

ஏ ப

டா

னட

.

, ப டா

,

ெதா தர

ப ப

கி, க

ஊ க ,

(ஈேரா

20.10.1929)

கி

இத காக இனா

கா ய

உய ேபாவதா

,இ த ப

கியாவ

உபாைதக

சாராய

ெக

இ த

றி

வா
ஏ ப

ெந
ெவ

, கட

ெகா

அபாய

ெச

.

ெசா ெபாழி

'

அர '