ŒÎ‰ÔÛË “BÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ºÏˆÚ¿˜”

M·Ú›· ºÏˆÚ¿ E¶E
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 59, Aı‹Ó·
TËÏ.: 210 5232621
Y‡ı˘ÓË ¤Î‰ÔÛ˘:
™Ù¤ÏÏ· ºÏˆÚ¿
stella.floras@floras.gr

>T‡¯Ô˜ 11 >M¿ÚÙÈÔ˜ 2010

MËÓÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ·
ηٿ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ
_ ™ÂÏ. 2

Sorbonne B2

MËÓ·˜
I™¶ANIKøN
&
°A§§IKøN
Ì ·›Û٢٘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜

ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜

EK¶Tø™EI™
¤ˆ˜ 45%
Û ‚È‚Ï›·, ÏÂÍÈο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
A¶OK§EI™TIKA ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ FLORAS BOOK CLUB
Î·È KOSMOS TEACHER’S CLUB
ñAı‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 59, ÙËÏ. 210-3215590 ñ¶ÂÈÚ·È¿˜ ZˆÛÈÌ¿‰ˆÓ 46, ÙËÏ. 2104172819 ñK·ÏÏÈı¤· ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ 31, ÙËÏ. 210-9519140
ñN. IˆÓ›· §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 350, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ IONIA 2000, ÙËÏ. 210-2710665
ñ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 87, ÙËÏ. 210-5756882
ñAÈÁ¿Ïˆ ™Ù. ™·Ú¿ÊË 2, ÙËÏ. 210-5312229
ñM·ÚÔ‡ÛÈ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 16, ÙËÏ. 210-8066377
ñHÏÈÔ‡ÔÏË KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 14, ÙËÏ. 210-9955162
ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ HÚÒ‰Ô˘ AÙÙÈÎÔ‡ 4, ÙËÏ. 210-6844417
ñKÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 54-56, ÙËÏ. 210-4942302

Nouveau diplome
Fotini Katranidou _ ™ÂÏ. 6

Eshop Logistics
Eȯ›ÚËÛË ÙÒÚ·!!
_ ™ÂÏ. 8

ELT news
_ ™ÂÏ. 10

La didactique de l’ oral
Par Constantin TEGOS _ ™ÂÏ. 12

ºÈÏfi‰Ô͘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ
‰ËÌfiÛÈÔ
™Ù¤ÏÏ· ºÏˆÚ¿ _ ™ÂÏ. 16

Have you ever wondered
about...
...the what, when, who and
how of correction?
_ ™ÂÏ. 18

02

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]

™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ
ÛÙÔ Î›ÓËÌ·
ηٿ ÙˆÓ
ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ
{AÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ BÈ‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ºÏˆÚ¿˜}
H ÂÙ·ÈÚ›· Pearson, ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘
·ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Longman, «ÔÏÂÌ¿ÂÈ» Â›
ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ,
Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ‰È·Ú΋ Î·È ·‹ıË Â›ıÂÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Financial Times ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘:
AÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¯ÒÚÔ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ PearsonLongman.
AÚÓԇ̷ÛÙ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÌ ·ı¤ÌÈÙ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ¤Ó· ¢ÚÒ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ì·˜.
AÚÓԇ̷ÛÙ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·ı¤ÌÈÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜
ÒÏËÛ˘, ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘
Ì Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘
ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΤډԘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ).
B‚·›ˆ˜ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì οı ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘
ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Pearson Î·È ı· Û‚·ÛÙԇ̠ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ
ηıËÁËÙÒÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ (Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı·
‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂ) ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ı·
ÚÔÌËı¢Ùԇ̠·fi ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ Ù˘
Pearson, Û ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Â¤Ì‚Ô˘Ì ·ÊÔ‡ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ˜ (fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·) Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËÏ¿ Î·È ·Û‡ÌÊÔÚ·.
H ÂÙ·ÈÚ›· Pearson Â›Ó·È Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Financial Times. H ÂÊËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰fiÚ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. H
Financial Times Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰·
Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. MfiÓÔ ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·Ó‹ÚÙËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Î·È ÊÈÏÔͤÓËÛ ÛÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘
MAPTIO™ 2010

530 ¿ÚıÚ· Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (Ô˘‰fiψ˜ ÊÈÏÈο ‚‚·›ˆ˜).
E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë ÔÔ›· Ì·˜ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ Ì ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹:
Greece looks set to go the way of Argentina
By Desmond Lachman Published: January 12 2010 02:00 |
If there is anything that the Greek authorities might learn
from Argentina, it is the folly of attempting to fight the
inevitable. Not only does this saddle a country with a mountain
of official debt that cannot be rescheduled; it also deepens and
prolongs the recession from which any post-devaluation
recovery might begin. Athens should leave the eurozone
sooner rather than later. However, that is not the way that
Greek tragedies play out.
E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë ÔÔ›· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ì·˜
«ÛÙ›ÏÔ˘Ó» ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi T·Ì›Ô:
The best course for Greece is to call in the FundJean PisaniFerry and AndrI Sapir Published: February 1 2010 19:58
.............. The best solution would be to bring in the IMF.
E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜
Ì·˜ ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘.
E›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ Ì οı ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ٷ
spread ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ‡„Ë.
O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ηٿ
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ:
«H EÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡
·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Â˘ÚÒ. BÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ·
ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ MÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. E›Ó·È ÂıÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ
Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi».
°È·Ù› ¿Ú·Á fiÏ· ·˘Ù¿; °È·Ù› Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ˘· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
οÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÛÎÏËÚ‹ Î·È Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘
EÏÏ¿‰·˜;

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
™ÙȘ 3/2/2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· Pearson ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Financial Times, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·Ï‡ËÙ·, ·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Medley Global Advisors.
http://www.pearson.com/media-1/pearsonnews/?i=1216
H Medley Global Advisors Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ‚·ÛÈÎfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· hedge funds,
‰ËÏ·‰‹ Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Ù· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ
Ù‡¯Â˜ Ì·˜ Î·È ·Ó‚ÔηÙ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ì·˜.
ÕÚ·ÁÂ Â›Ó·È Û˘Ìو̷ÙÈο Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù˘ Financial
Times Ô˘ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ù· spreads ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ;
O ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ
Longman Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Pearson, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë
Financial Times. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÈ̈ڋıËΠ(ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘) ·fi ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. BÚ¤ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË ·ıËÙÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¤‚·˙ ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
E˘ÚÒË. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÈÔ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜. H ¤ÊÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘ 2010.
O ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Longman ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 2001 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ¯ÔÓ‰ÚÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÂÚ›Ô˘ 4,000,000 ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙËÓ EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ·
·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Ôχ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ.
™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËϤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÎÙÒÛˆÓ. ÕÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ·Ó¿ÎÚÈ‚·.
K·Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ
·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Pearson, ÌËÙÚÈ΋˜
ÙˆÓ Financial Times, ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜.
O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Pearson
‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Deal News ÛÙȘ 12/2/2010 ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ: «º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙËÓ.... ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÓ¤„ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘
Pearson. ÿÛˆ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë
Financial Times ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·». (¤¯Ô˘Ó
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÒÙÔ
¯¤ÚÈ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Pearson ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ).
TI A¶OKA§Y¶TEI H LIBERATION
H "Liberation" ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÏfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Goldman Sachs Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. TÔ Mega ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ Ë TÚ¿Â˙· ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ ¯ÒÚ˜ Ë

03

ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Liberation ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ
Î·È Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
M ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ Èı·ÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ë EÏÏ¿‰· ‰·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ 25 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 8 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈÙÔΛԢ. ¢‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 27, Ë "‚›‚ÏÔ˜" ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, (Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·)
ÔÈ Financial Times ¤ÁÚ·„·Ó fiÙÈ, Ë EÏÏ¿‰· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘
Goldman Sachs ˙‹ÙËÛ ‰¿ÓÂÈÔ 25 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ K›Ó·.
H ÊËÌÔÏÔÁ›· Î·È Ë ‰È¿„¢ÛË ÊÔ‡ÓÙˆÛ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÙˆÓ Financial Times, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË
Liberation."¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ˆ˜ ÔÈ Financial Times
‰ÂÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ÛÙËÓ Goldman Sachs ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋
ÏËÚÔÊÔÚ›·. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Ë TÚ¿Â˙· ‹ıÂÏ ӷ ÂÍ·ψı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ê‹ÌË ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó „¢‰‹˜", ‰‹ÏˆÛÂ
ÛÙË Liberation Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.
"ŒÓ· Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. H „¢‰‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙˆÓ
Financial Times ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ TÚ¿Â˙·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Îϛ̷ ¢ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ
Ì¿ÓÎÛÙÂÚ˜ -ηٿ ÙÔ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë
Liberation- ·Ú›¯·Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ·
ÂÏÏËÓÈο ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘
EÏÏ¿‰·˜. ŒÓ· ‰ÈÏfi ·È¯Ó›‰È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜.
EÍ Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. "™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 26 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿
ÙÔ˘˜ Ë Goldman Sachs Ô‡ÏËÛ·Ó Ì·˙Èο ¢ÚÒ ÁÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.
P¢ÛÙÔÔ›ËÛ·Ó 43.741 Û˘Ì‚fiÏ·È· Û ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘
5,5 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ, ÂÚ›Ô˘ ÙfiÛ· fiÛ· Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008
ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. EÓ Û˘ÓÙÔÌ›·, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ΤډÈ˙ Û fiÏ· Ù· Ù·ÌÏfi.
TÔ ·È¯Ó›‰È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙË Liberation ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘
Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ Financial Times Ô ŸÙÌ·Ú ÿÛÈÓÁÎ, ÚÒËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ EKT, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ, ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·. "A˘Ùfi˜ Ô ·ÍÈfiÙÈÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘
˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÚÒËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ EKT Î·È Úfi‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ Center for Financial Studies. •Â¯Ó¿ Ì ÊÈÓ¤ÙÛ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ, Â›Ó·È Â›Û˘, ‰ÈÂıÓ‹˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Goldman Sachs.
ÕÏÏË ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙·".
¶ËÁ‹: www.athina984.gr
http://www.capital.gr/news.asp?id=912192
M ÂÎÙ›ÌËÛË
BÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ºÏˆÚ¿˜
™¯fiÏÈ· ηıËÁËÙÒÓ
Sent: Thursday, March 11, 2010 12:04 AM
™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 20

MAPTIO™ 2010

OÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤ˆ˜ 20/4 ‹ ¤

-35%
-25%
-30%
Vamos 1+Cd
Vamos mas alto+DVD
Dele B2
Que facil
La casa de Bernarda
Alba

-25%

ŸÏ· -25%

-;;;;%

-40%

A¶OK§EI™TIKA ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ
Î·È KOSMOS TEAC

‹ ¤ˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ

-40%

ÏË ÙÔ˘ FLORAS BOOK CLUB
TEACHER’S CLUB

-25%
-35%
-25%
-20%

18€

-25%

-35%

06

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
Fotini Katranidou*
ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã

Sorbonne B2
Nouveau diplome
* Fotini Katranidou est diplômée de l'université d'Athènes, ayant une Maîtrise de français Langue Etrangère de l'Université Stendhal Grenoble
III. Elle a été coordinatrice de la section française des écoles Arsakio-Tossitsio. Elle est activement présente dans le monde de l'édition
depuis 1993 avec un grand nombre de manuels scolaires. Elle est professeur de français au lycée d'Arsakio de Psychiko. Son contact
permanent avec les élèves ainsi que l'enseignement des différents diplômes pour l'apprentissage de la langue française font qu'elle sait
exactement ce que demandent les élèves mais aussi les professeurs de français en Grèce.

Madame Katranidou, pouvez-vous nous présenter le diplôme du
Sorbonne B2?
Ce nouveau diplôme de langue est une version plus « littéraire » du
DELF B2. Les candidats, tout en approfondissant la langue française,
écrite et orale, découvrent l'immense richesse de la littérature
française.
Comment peut-on décrire les différentes épreuves du diplôme?
Le diplôme du Sorbonne B2 est composé d'épreuves écrites
(notées sur 50 points) et orales (notées également sur 50 points). Les
épreuves écrites sont divisées en deux : une épreuve de langue,
laquelle comporte des exercices d'orthographe et de grammaire à
partir d'extraits littéraires, et une épreuve de compréhension écrite
avec des questions sur un texte littéraire, suivie d'une rédaction ayant
un lien avec le texte. Les épreuves orales sont composées de l'épreuve
orale collective (à savoir un document sonore d'un extrait culturel ou
littéraire suivi d'un questionnaire puis une partie de discrimination
auditive) et de l'expression orale, où le candidat doit présenter l'intérêt
d'un document et discuter sur des problèmes actuels.
A qui s'adresse le diplôme?
Le Sorbonne-B2 s'adresse à tous les candidats ayant acquis le
niveau du DELF B1. Les épreuves présupposent un apprentissage du
français d'environ 500-600 heures.
Quelles sont les différences et les similitudes avec le diplôme
du DELF B2?
Le diplôme du Sorbonne B2 a énormément de points communs
avec celui du DELF B2. On peut dire qu'il s'agit d'une version plus «
littéraire « et « culturelle » du B2. Comme le B2, le candidat doit être
capable de comprendre, réagir et s'exprimer correctement, à l'oral
comme à l'écrit. Cependant, il y a une grande différence : l'épreuve de
langue. Or, cette épreuve, composée d'exercices de grammaire et
d'orthographe, est relativement facile et elle correspond à 25% du
total des points de l'examen : elle peut donc rapporter des points «
faciles » au candidat.

MAPTIO™ 2010

Quels sont les avantages de ce diplôme en particulier ?
Mis à part l'enrichissement culturel et littéraire des candidats, il
existe un avantage pratique que l'on doit tenir en considération : les
titulaires de ce diplôme sont dispensés de l'épreuve de langue et de
compréhension au Sorbonne C1 et passent uniquement le module "
Littérature et Civilisation".
Votre dernier manuel, Vos clés pour le Sorbonne B2, vient de
paraître. Comment se présente votre livre?
Vos clés pour le Sorbonne B2 est constitué d'une partie «
méthodologie » qui explique clairement à l'élève tous les aspects des
quatre épreuves du diplôme, une partie composée de douze dossiers
thématiques, puis enfin huit test blancs qui permettent au futur
candidat de se familiariser avec les différents types de questions
correspondant à chaque compétence, le mettant exactement dans les
mêmes conditions que celles de l'examen.
Que comprend chaque dossier?
Chaque dossier commence par une page de vocabulaire
thématique, une épreuve de langue, une épreuve de compréhension
écrite avec une approche méthodologique du texte littéraire et du
lexique avec une traduction des mots nécessaires en grec, suivis des
questions. De plus, il y a deux sujets guidés de rédaction, un essai et un
sujet d'imagination, avec des plans et réponses possibles. Puis, suivent
l'épreuve de compréhension orale et l'épreuve de discrimination
auditive, et la production orale avec des sujets guidés. Enfin, chaque
dossier comporte une fiche grammaticale qui aide l'élève à récapituler
ses connaissances grammaticales. Tous ces dossiers sont en accord
avec le cadre européen commun de référence, car ils mettent en place
un travail sur tâche et une approche générale de la littérature
française, ainsi que des outils pour l'analyse littéraire. Mais surtout,
grâce à Vos clés pour le Sorbonne B2, les élèves peuvent découvrir la
magie du texte littéraire, avec un choix moderne et captivant de textes
du 19ème, 20ème siècle ainsi que des extraits de romans
contemporains.

08

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]

Eshop Logistics
Eȯ›ÚËÛË
ÙÒÚ·!!

™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Eshop Logistics
¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 55-59 10437 Aı‹Ó·
TËÏ. 2105232621, Ê·Í. 2105236026
www.eshoplogistics.com
Y‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ M¿ÙÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜
pmatos@eshoplogistics.com

{H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·}
MÈ· Ó¤· ȉ¤· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂÌÔÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÔÏÏÒÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ. M ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· eshop Logistics ·ÚΛ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹Û˜È Î·Ó›˜
ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ˘Ô‰ÔÌ‹ logistics Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ!
TÈ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· eshop Logistics;
H ˘ËÚÂÛ›· ›ӷÈ:
1. Ë ¿ÌÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (ÂÓÙfi˜ 1 ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ù˘ eshop Logistics ηÈ
2. Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ï‹„˘ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜
¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹˜ ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË
H ˘ËÚÂÛ›· ¢EN ›ӷÈ:
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
¶ÔÈÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ;
ñ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÔ˘
Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ
ñ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (4,000-8,000), ‚·ÛÈ΋ ÁÓÒÛË
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È IÓÙÂÚÓÂÙ fiÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ
ñ ȉÈÔÎً٘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô (ÌÂ
Ï‹ÚË ˘ËÚÂÛ›· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Ï‹„Ë Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË), Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ÒÏËÛ˘
ñ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÌÔÚÈο ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
ñ I‰ÈÔÎً٘ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ì ıÂÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤Ûfi‰¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi
ÙÔ˘˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ
TÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· eshop Logistics;
H Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ·:
MAPTIO™ 2010

ñ TÔ «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ·» ηÈ
ñ ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û «ıÂÌ·ÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·»
M ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ·»
Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÒÏËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ domain name, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï·ÙÊfiÚÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ eshop
Logistics ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ eshop Logistics, ÁÈ·
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. M ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ·ÔÎÙ¿ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. H ÌfiÓË ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛË-¢ı‡ÓË Â›Ó·È
Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜, Ë Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. H
eshop Logistics ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ οı ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
M ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· «ıÂÌ·ÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·» οı ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹‰Ë «ÈÛÙfi» ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ‚È‚Ï›·,
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘, ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙˆÓ «ÂÏ·ÙÒÓ» Ù˘. H ˘ËÚÂÛ›· «ıÂÌ·ÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·» ·ÊÔÚ¿ Î·È Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¯ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ˙Ò·, ÎËÔ˘ÚÈ΋, ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·,
·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î.Ï. EÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜
www.eshoplogistics.com ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ «ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ·» Î·È «ıÂÌ·ÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ·».
TÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë eshop Logistics;
H ˘ËÚÂÛ›· eshop Logistics ÚÔÛʤÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· ÂÂÎÙ·ı› Ì ‰ËÌÔÊÈÏ‹
ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· online Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ›Ù ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ̤ۈ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ›Ù ӷ Ù· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Û Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
°È·Ù› Ó· ÂÈϤ͈ ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· eshop Logistics;
1) E›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ˘ËÚÂÛ›· Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË. H ˘ËÚÂÛ›· Ì «ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ
¯¤ÚÈ». 2) A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘. 3) MÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
ÁÈ·Ù›: ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏ› ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ‰ÂÓ ÙÈÌÔÏÔÁ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. 4) H Ï·ÙÊfiÚÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘
Ù˘ eshop Logistics Â›Ó·È ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋
ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. 5) H ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚË ÛÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ logistics, ÌÂ
ηÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ. 6) E›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ· (ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· Î·È ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹). 7) H ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì courier Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ì ·fi‰ÂÈÍË ·Ú·Ï·‚‹˜ (fi¯È ¯·Ì¤Ó· ‰¤Ì·Ù·, fi¯È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË), Û ٷ¯‡Ù·ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, ÌÂ
ÁÓÒÛË ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· (track and
trace). 8) H ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·
Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È).
9) ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÛÂÏ›‰ˆÓ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· (look inside the
book) ηıÒ˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Û ‚›ÓÙÂÔ
°È·Ù› Ó· ÂÂÓ‰‡Ûˆ Û Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô;
H ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË Ô‰ËÁÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÁÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ ÂΛ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· -·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë ¤ˆ˜ ›‰Ë

09

¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘- Û Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ·,
Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ë̉·‹˜.
EÈϤÔÓ, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÈÌÒÓ
Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ EE-25 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ·Ó‹Ïı ÙÔ 2008 Û 34% ·fi 22% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ
2004.
H EÏÏ¿‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌfiÏȘ ÙÔ 9% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ 2008 ·ÁÔÚ¤˜ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·.
O Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ EE ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ
ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 106 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.
T· ÚÔ˚fiÓÙ·-˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ̤ۈ Internet Â›Ó·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù·Í›‰È· Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (42%), ÚÔ‡¯· (41%), ‚È‚Ï›·-ÂÚÈÔ‰Èο (39%), ÔÈÎÈ·Îfi˜
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (35%), ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ı¿̷ٷ (33%), ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜
ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (25%) Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi (21%).
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‹
ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ eshop Logistics,
¶¤ÙÚÔ
M¿ÙÔ,
ÛÙÔ
2105232621

ÛÙËÓ
pmatos@eshoplogistics.com
£· Û·˜ ·ÔÛÙ·Ï› ¿ÌÂÛ· Ë ºfiÚÌ· EΉ‹ÏˆÛ˘ EӉȷʤÚÔÓÙÔ˜
ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜.
™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û·˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ eshop Logistics ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ
·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ì·˜!!!
TÒÚ· ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ MONO Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Û ÏÔÁÔÙ¯ӛ·!!
TÒÚ· ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ MONO Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Û ÏÂÍÈο!!
TÒÚ· ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ MONO Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Û ۯÔÏÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ·!!

TÒÚ· ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
KAI Ì ٷ ¯·ÚÙÈο Î·È Ù· ›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ
°È· οı d 100 ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠۷˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì d 7 ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜.
Aı‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 59, ÙËÏ. 210-3215590, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ZˆÛÈÌ¿‰ˆÓ 46, ÙËÏ. 210-4172819 , K·ÏÏÈı¤· ™ÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘ 31, ÙËÏ. 210-9519140,
N.IˆÓ›· §.HÚ·ÎÏ›Ԣ 350, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ IONIA 2000 ÙËÏ. 210-2710665, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 87, ÙËÏ. 210-5756882,
AÈÁ¿Ïˆ ™Ù. ™·Ú¿ÊË 2, ÙËÏ. 210-5312229, M·ÚÔ‡ÛÈ MÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 16, ÙËÏ. 210-8066377, HÏÈÔ‡ÔÏË KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 14, ÙËÏ. 210-9955162,
X·Ï¿Ó‰ÚÈ HÚÒ‰Ô˘ AÙÙÈÎÔ‡ 4, ÙËÏ. 210-6844417, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 54-56, ÙËÏ. 210-4942302

MAPTIO™ 2010

10

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]

ELT
news
{ÎÏ·‰Èο Ó¤·}

Hot potatoes
http://hotpot.uvic.ca/
The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling teachers
to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence,
crossword, matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide
Web. Hot Potatoes is freeware, and you may use it for any purpose or
project you like. It is not open-source.

The SEETA Community invites you :
Starting 20 March 2010
Philip Kerr
What I wanna know is...
Everything you always wanted to know about ...
... ELT, but never found the opportunity to ask.
At conferences and training events, we often want to ask a specific
question to the trainer or ELT writer, but, for a variety of reasons, never
get the opportunity. So, here's what we'll do! Send in your question and
the person you want to address it to. Philip will find a way of getting it to
the person in question. And get their response, of course...
http://seeta.eu
ELI releases a complete ECPE full-length sample test
The English Language Institute of the University of Michigan (ELI-

MAPTIO™ 2010

UM) has prepared a complete ECPE full-length specimen exam which
includes the test booklet (in .pdf format), the CD, the answer key,
speaking prompts and instructions. Using this material in examination
preparation classes will help candidates better understand the
requirements of the ECPE examination. The material can be downloaded
from the ELI website.
http://www.lsa.umich.edu/umich/v/index.jsp?vgnextoid=9d90f
46a67107210VgnVCM100000a3b1d38dRCRD&vgnextchannel=8c6f92
1dfdad3110VgnVCM1000003d01010aRCRD
™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ §·ÎˆÓ›·˜
∂ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ 21/03/2010
™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ §·ÎˆÓ›·˜
∂ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ 21/03/2010 ∞ÂÙÒÓ ª¤Ï·ıÚÔÓ

7e Congres Panhellenique Des Professeurs De Francais - Athenes
2010
Le 7e Congrès Panhellénique des Professeurs de Français Athènes 2010 se tiendra du 21 au 24 octobre 2010 et son thème
général est «Communiquer, Echanger, Collaborer en français dans
l'espace méditerranéen et balkanique».
Nous souhaiterions vivement la participation à ce congrès, outre
des participants grecs, d'un nombre important d'enseignants du
monde méditerranéen et balkanique, car la présence massive de
représentants de la profession et de nombreuses personnalités
francophones internationalement reconnues donnera un nouvel élan et
un renforcement de la francophonie dans l'espace précité en prouvant
une fois de plus que le français est une langue de partage et d'échanges.
Nous vous convions donc à visiter le site Internet de ce 7e Congrès
pour lire des informations précises et détaillées:
http://www.apf.gr/congres/

12

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
Par Constantin TEGOS

La didactique
de l’ oral:

™˘ÁÁڷʤ·˜ - EΉfiÙ˘

Nouveau défi
dans l’ enseignement
des langues
Aujourd'hui, plus que jamais, les langues, en devenant un
outil indispensable à l'homme pour entrer en contact avec
autrui ou pour améliorer sa situation professionnelle, ont
imposé une nouvelle conception de leur
enseignement/apprentissage, donnant la priorité aux
compétences orales, notamment en langue étrangère.
Or, enseigner une langue étrangère pour la voir parlée par
ses élèves-apprenants, c'est aider à produire une suite de
sons qui, combinés les uns aux autres selon certaines
règles produisent un sens et deviennent compréhensibles
non seulement par les natifs mais aussi par les étrangers
parlant la langue.
Toutefois, la peur de faire des erreurs voire d'être ridicule
empêche un grand nombre d'élèves-apprenants de saisir
toutes les occasions qui s'offrent à eux d'utiliser au plus
vite leurs nouvelles compétences grâce à l'oral. Il est
également difficile de mesurer les progrès en termes
d'expression orale, car celle-ci dépend d'un grand nombre
de facteurs - sujet de la conversation, forme physique,
situation de communication, interlocuteur, etc.
L'oral n'est pas une découverte nouvelle. Sa place a
toujours été reconnue dans les programmes d'études de
langues étrangères, à tous les niveaux d'apprentissage.
Mais voilà que le renouveau pédagogique actuel (Å) fait en
sorte de lui ajouter un nouveau statut et de prendre ainsi
en compte son rôle de soutien ou d'aide à l'apprentissage.
D'objet d'apprentissage qu'il était au départ mais souvent
limité, il faut bien l'avouer, à l'expression ou à l'exposition
des connaissances de l'élève-apprenant devant la classe,
l'oral devient également un moyen pour apprendre. Faut-il
s'étonner de cette évolution ? Pas vraiment, dans la
MAPTIO™ 2010

mesure où cette préoccupation crée de nouveaux défis
pour l'enseignement et de nouvelles perspectives
d'études, par exemple les interactions sociales dans la
construction des connaissances.
L'oral comme objet d'apprentissage n'est cependant pas en
reste. De plus en plus de recherches didactiques tentent de
répondre aux besoins pressants des enseignants et des
élèves-apprenants à propos de la maîtrise de l'oral, en
développant des outils adaptés pour aborder les genres
oraux en classe, les spécificités de l'oral par rapport à celles
de l'écrit, les phénomènes d'oralité dans l'écrit, etc.
Il en résulte que l'oral est apprécié, de nos jours, dans son
double statut d'objet et de moyen d'apprentissage. Il est
intégré à l'ensemble des disciplines, depuis le préscolaire
jusqu'au secondaire et fait construire des concepts ou des
savoir-faire qui s'avèrent très fructueux dans
l'apprentissage des élèves-apprenants (Ç).
L'oral est, par ailleurs, considéré comme objet
d'apprentissage dans sa relation avec l'écrit. En effet, l'oral
comme outil d'apprentissage peut développer la pensée de
l'élève-apprenant, effectuer des transferts et reconstruire
sa compréhension du monde. A cet égard, le rôle de
l'enseignant est, idéalement, d'entamer le dialogue, de
faire participer les élèves-apprenants à des activités orales
qui font appel à la pensée complexe, c'est-à-dire à
l'analyse et à la synthèse d'informations, dans le but de
faire progresser leurs savoirs et d'optimiser le
développement de leurs compétences discursives et
communicatives.
L'oral est envisagé à la fois comme objet et moyen

13

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
d'apprentissage. En tant que moyen pour apprendre, il
permet aux élèves-apprenants de construire et de poser
leurs propres questions à propos de leur compréhension
des textes narratifs ou littéraires lus. En tant qu'objet
d'apprentissage, l'oral leur permet, au moyen de diverses
activités menées en petits et grands groupes, de
développer des compétences linguistiques et
communicatives appropriées.

transformation de leur comportement de lecteur-locuteurintervenant.
(Å). Cf. CECRL et la nouvelle certification DELF-DALF
(Ç). Maîtriser la compétence de communication orale, c'est
dominer les paramètres suivants:
LE FOND
LA FORME
Les idées L'attitude, les gestes

En somme, l'oral au service de la lecture des textes
narratifs ou littéraires peut contribuer à favoriser, chez les
élèves-apprenants, une meilleure compréhension en
lecture, une motivation accrue pour la tâche et une

Avoir un objectif clair de ce que l'on va dire et exprimer des
idées autant que possible intéressantes et originales.
Adapter le contenu au(x) destinataire(s) du message
selon l'âge, le rôle, le statut social. 

ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›·
ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ ¤Ó· ÎÏÈÎ

N¤Ô florasfun.gr ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË Ì·˙› Û·˜!
ñ ¶ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ
ñ ¶ÈÔ ÊÈÏÈÎfi
ñ M ‚ÈÓÙÂÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ó¤ˆÓ Ù›ÙψÓ
Î·È ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ
ñ M ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜
Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
¢ˆÚÂ¿Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì courier Î·È ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹
(¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜) ÁÈ· ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ.
°È· ·Í›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì courier Î·È ¯Ú¤ˆÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜.

EÁÁ˘Ë̤ÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ

K·È ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ BÈ‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ºÏˆÚ¿˜
www.florasfun.gr
MAPTIO™ 2010

14

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘] 
On se fera mieux comprendre en étant décontracté et

détendu ; en ayant un visage ouvert, souriant et expressif ;
en illustrant ce que l'on dit avec des gestes naturellement
adaptés.
La structuration
La voix
Les idées vont s'entraîner de façon logique, avec des
transitions bien choisies. On peut tout d'abord préci-ser ce
dont on va parler et pourquoi. On illustrera ses idées à l'aide
d'exemples concrets, de notes d'humour, de métaphores.
On terminera de façon brève et claire.
Le volume doit être adapté à la distance qui sépare
la personne qui parle de son ou de ses inter-locuteurs.
En langue 2, on doit encore plus soigner l'articula-tion et le
débit. L'intonation doit être expressive et significatives.

MAPTIO™ 2010

Le langage
Le regard, les silences
Dans une communication courante, l'important est de
se faire comprendre et d'exprimer ce que l'on a réellement
l'intention de dire, plutôt que de produire, au détriment de
la communication, des énoncés neutres mais parfaits. Un
mot qui manque peut être demandé à l'interlocuteur, qui
sera ravi de le donner.
C'est par le regard que l'on vérifiera si le message a été
compris. Le regard établit et maintient le contact.
Les pauses et les silences sont généralement significatifs
du cheminement de la réflexion.
BOURRON, Yves, DENNEVILLE, Jean-Pédagogie de
l'autoscopie

16

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
™Ù¤ÏÏ· ºÏˆÚ¿
ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã

ºÈÏfi‰Ô͘
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ
ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ
{ŸÓÂÈÚ· ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜ ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ;}
H YÔ˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, η AÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÚ› Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ
‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô.
T· ÊÈÏfi‰ÔÍ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Y¶E¶£ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜
·ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ AÁÁÏÈÎÒÓ ÌÂ
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÛÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·ÏÏ¿ ηÈ
Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ KÚ·ÙÈÎfi ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜.
H YÔ˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜
fiÔ˘, ȉ·ÓÈο, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ Î·È ÁÔÓ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Ï‹Úˆ˜ „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÎÔÓÔ‡Ó Î·È ı·
·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔ-

ÓÈ¿, Ù· ·ÁÁÏÈο ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÚÒÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÂ
60 Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ™Â 200 Û¯ÔÏ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ó¿ ıÚ·Ó›Ô. T· „ËÊȷο
Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Y¶E¶£ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË 1.350 Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô OÙÈÎÒÓ IÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
2010, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fï˜, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ó
ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ
οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ̤۷ ÛÙÔ 2011 Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘
˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ N›ÎÔ˘ ™ËÊÔ˘Ó¿ÎË ÛÙ· Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë Î·
¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË K¶° ÂÈ¤‰Ô˘ A2 ‹ B1 Î·È Ë
·ÔÊÔ›ÙËÛË ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì B2. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÈÏÔÙÈο Û 60 ¢ËÌÔÙÈο Î·È 30 °˘ÌÓ¿ÛÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
H Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· AEI, ÚÔ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 575
ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ E™¶A, ÂÓÒ
ÂÈϤÔÓ 815 ÂηÙÔ̇ÚÈ· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘.
ñ AÁÁÏÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ,
OÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜, Â¿Ó Î·È ÂÊ'fiÛÔÓ Î·È fiÙ·Ó
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ı· ÛËÌ¿IÙ·ÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ˜/
ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÍÂÓfiÙÚȘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
ÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
ŸÌÈÏÔ °Ú¿„·. AÓ ¤¯ÂÙ ٷϤÓÙÔ ÛÙË
E›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ Ì·‰È‰·Ûηϛ·, ÂÏ¿Ù ÙÒÚ· Ó· ÁÓˆÚÈıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·ÁÁÏÈο ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÙÈÛÙÔ‡ÌÂ! TËÏ.: 210-7564573, 5-9ÌÌ.
ÎÔ‡ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûη-

M IKPE™ A °°E§IE™
ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ
ºPONTI™THPIO •ENøN °§ø™™øN ÛÙÔ
ÿÏÈÔÓ Û‡ÓÔÚ· Ì MÔ˘ÚÓ¿˙È. AÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÏ·Ù›·, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ ‰›Ï· Û ۯÔÏ›·, ¢ËÌÔÙÈÎfi, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
& §‡ÎÂÈÔ ÙËÏ 210-5727689, 6937117884.
ñ K·ıËÁ‹ÙÚÈ· AÁÁÏÈÎÒÓ Ì ›ڷ ˙ËÙ› ÂÚÁ·Û›· Û K•° ÙËÏ.: 2109835261, 6977-826466.

MAPTIO™ 2010

ñ ZËÙÂ›Ù·È Î·ıËÁËÙ‹˜/ÙÚÈ· ÈÛ·ÓÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜. TËÏ.:
6906-280695.

Ï›·˜ ·˘Ùfi ı· ÂËÚÚ¿ÛÂÈ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ
ÚÔۤϢÛË ÛÙ· K¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ·ÏÏ¿
Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. B¤‚·È·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÓÔ-

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]
ÔÙÚÔ›·, Â¿Ó Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜
·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ fi¯È Ì›ˆÛË ÛÙȘ
Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ K¤ÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ·ÏÏ¿ ·‡ÍËÛË.
M ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ηÈ
ÌfiÓÔ, ı· ‹Ù·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ÂËÚÚ·ÛÙÔ‡Ó
ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÂËÚÚ·ÛÙÔ‡Ó ıÂÙÈο ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «‰Â‡ÙÂÚ˜»
ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.
T· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó·
‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· Û ٤ÙÔÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ
ÒÛÙÂ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· .

17

£· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â¤ÏıÂÈ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙÔ Common European
Framework for Languages, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi. O ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛ¯ÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. O ÊÔÚ¤·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ
›‰ÈÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÈÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
ŒÓ· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. AÓ Î·È Ë
fiÔÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ˘ԉ¯fiÙ·Ó Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ
ÌÈ·˜ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

MAPTIO™ 2010

18

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]

Have you ever
wondered
about...
...the what, when, who and
how of correction?
What?
Whether or not correction is required depends not only on
our attitude towards correction but also on the nature of the
error to be corrected. Errors sometimes occur despite
learner understanding and proficiency – few of us would
feel the need to correct such slips. On the other hand, there
are repetitive errors or mistakes which indicate poor
understanding or complete misunderstanding and may need
to be corrected overtly and fast.

wrong word, bad spelling, wrong tense etc are used to point
out the existence of errors and encourage learner
reformulation or if this should fail peer-correction. Though
not without its advantages, error-marking can in itself lead
to more error and confusion particularly when the learner
contribution in question has more than one error forcing the
teacher to mark several errors with ever-more complicated
and obscure coding (e.g. John use a different word and
think carefully about the time).

When?
Whether correction is required or not will also depend on the
nature of the activity. Conventional wisdom suggests that
errors in activities focusing on accuracy of form or sound
such as drilling and repetition require consistent, constant
and immediate correction for the learner to be reminded
that accuracy is an important ingredient of effective
language use. Conversely, few teachers would feel the need
to interrupt learners in fluency activities such as groupwork or role-play (unless the error in question had a
profound effect on overall meaning) preferring instead to
keep a record of the errors made and discussing them at the
end of the activity.

How?
Though few of us would question the need for correction,
there are those teachers that see any correction as
demotivating for learners if unaccompanied by positive
feedback. What defines good correction is not the
treatment of the error but the learner himself. In correcting
written work, the use of correction codes, explanation of
mistakes and marking will often create the impression that
the learner’s writing has been analysed and not read. For
learners to see any benefit in correction, they need to be
made aware of how far they have traveled and not just how
far they have to go. Correction thus needs to pay qualitative
attention to learner strengths and achievements as well as
their weaknesses. Beginning your correction with “Good but
” simply prefaces bad news giving the learner little or
nothing to smile about or look forward to. Correction needs
to be balanced with compliments.
Join in a discussion about this and other areas of interest at
www.teachingenglish.org.uk
The Teaching English website is a central point of reference
for information about English language teaching products
and services from the UK

Who?
There is the argument that the most effective correction is
the correction that the learners make themselves.
Instantaneous teacher correction does not help learners
spot the errors they make or encourage them to work out
the correct form for themselves. To encourage selfcorrection, error-marking is widely advocated. In errormarking (of which correction codes in written work are
probably the best-known example), several criteria such as
MAPTIO™ 2010

{teachingenglish.org.uk}

20

[Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘]

™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ·
ηٿ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ. 3

To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÎÈÓËÌ· ηٷ Financial Times
Pearso
Thank you for this enlighting article you can be sure I will not
be using any of their books as I have already done so in the past
and found them extremely expensive would you believe it 3
years ago for A junior 80.00 euros! Since then I refused to use
their books but now I have more reason not to.
Sent: Sunday, March 07, 2010 11:56 AM
To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
Pearso
™Y°XAPHTHPIA
Sent: Saturday, March 06, 2010 11:14 AM
To: newsletter@floras.gr
Subject: RE: Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
Pearso
NA ’™TAI KA§A ¶OY MA™ KANETE INFORM.....¶OY KA¶OIO™
A¶OºA™I™E E¶ITE§OY™ NA ANTI™TA£EI!!!!!!!!!!!!
Sent: Monday, March 01, 2010 2:00 PM
To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
Pearso
— K˘ÚÈ· ºÏˆÚ·,ÁÈ·ÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚÂÙ ÛÙÔ e-mail Û·˜ ÔÙÈ Ë
PEARSON-LONGMAN ÂÈÓ·È Î·È È‰ÈÔÎÙËÙ˜ Ù˘ ED-EXEL
examinations!!!!!!!!!!!!!!!! ‹ ÌËˆ˜ ‰ÂÓ ·ÏËı¢ÂÈ;
Sent: Tuesday, March 09, 2010 9:33 AM
To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
Pearso
™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜
M·Î¿ÚÈ Ó· Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ
Sent: Thursday, February 25, 2010 12:34 PM
To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÎÈ ÂÈÎÚÔÙÒ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿
Û·˜ ·˘Ù‹, ÒÛÙ ӷ ¿„Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Ó· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È fiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ·È‰Â›·.
Sent: Monday, March 08, 2010 2:45 PM
To: newsletter@floras.gr
Subject: RE: Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Financial Times
Pearso
I would like to thank you very, very much for this
MAPTIO™ 2010

informative e-mail. Rest assured that I am forwarding it to
friends and relatives in North America to make people aware of
the true situation.
I was an English teacher until recently and I will definitely
advise anyone I know NOT to purchase any books by this
publishing company.
Yours truly,
Sent: Monday, March 08, 2010 10:15 AM
To: Floras Bookshops
Subject: Re: Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÎÈÓËÌ· ηٷ Financial Times
Pearso
Agapiti Maria Flora, Diavasa to arthro tis 6 March opou
anaferete to kerthofkopiko pehnithi is varos tis Elladas opos
episis ke gia tin Financial Times is tin opian aniki o ekthotikos
ikos Longman. Olla afta ine simantiki pliroforisi gia na xeroune
i polites tis Elladas ti skotina sxethia katastrononte enantion
mas. Prepi oli i Ellines na sispirothoume anexartita politikis
topothetisis, gia na stathoume dinati ke apofasismeni, san ena
ethnos enomeno, se mika grothia, na katalavoun kapia kentra
apofaseon gia tis tixes ton allon, oti then poulame tin Ellada ke
i Ellada ehi thixi apo tin istoria tis pos xeroume na kerthizoum.
Afta ta oliga apo mia Ellino- Australeza i opia agapai ke tis
thio hores all pano apo tis dio vazo tin Elladitxa mas tin toso
taleporimeni ke athikimeni.
ELLINES STATHITE ENOMENI
Me ektimisi
AÁ·ËÙ‹ ™Ù¤ÏÏ·,
™Ô˘ Áڿʈ ÚÒÙÔÓ ÁÈ· Ó· Û ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ Ì ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ¿Úˆ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ Ì ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÁÈ·
interactive ›Ó·Î·.
TÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· fi,ÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜
‰ÂÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¿ÏψÛÙ ٷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ,
·ÏÏ¿ Ì ÂÓԯϛ ÚÒÙÔÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fi,ÙÈ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË E˘ÚÒË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓıÂÏÏËÓÈ΋. E›Ó·È
ÚÔ˜ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ›·, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·,
·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÏfiÁˆ η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ̷ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿
Î·È ÙÔ˘˜ ›· ·˘Ù¿ Ó· Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜.
H Â›ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ ̛· ÒÚ· ÚÈÓ ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂÙ ÙÔ e-mail.
I‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· K¤ÓÙÚÔ˘ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful