PS I LOVE YOU _Cecelia Ahern

anh yêu em !..

P.S I LOVE YOU - Cecelia Ahern Ch ng 1:

Holly áp chi c áo len vào lòng. Nh ng h i c l i ùa v theo mùi h ng quen thu c. M t n i bu n vô h n, m t n i au sâu th m khi n tim cô n ng tr u. Cô ho ng s . Ngôi nhà yên ng quá! Trong nhà, ch có ti ng kêu ong ong phát ra t chi c t l nh và ti ng tích t c kim ng h ch m rãi gõ nh p th i gian. Gerry ã ra i và mãi mãi không bao gi tr l i. i u ó là s th t. Cô s không còn c lu n tay vào mái tóc m m m i c a anh, không còn c cùng anh nói c i h nh phúc trong nh ng bu i t i m cúng, không còn c anh v v sau m t ngày làm vi c v t v , không còn c k c n bên anh m i êm dài, không còn c nghe anh h t h i khi n cô t nh gi c m i s m mai, không còn ph i n nh nhau chuy n t t i n tr c khi lên gi ng« T t c ch còn là hoài ni m. H t ng có m t c mu n r t n gi n: c B t c ai quen bi t Holly và Gerry u ng h hai ng i b n thân thi t, là c p tình nhân p g n k t. Nh ng m y ai ng c r ng nh m chi u theo lòng ng i. bên nhau cho n h t c u c i này. cho m i tình c a h , b i anh và cô là ôi và là ôi tri k ã c v n m nh nh ôi lúc l i quá kh t khe và không

Sau vài ngày b au u, và m t b t u m d n, Gerry ng g p bác s vì s thúc gi c c a Holly. C hai u ngh ch ng au u này là do c ng th ng hay m t m i

gây nên mà thôi. Nh ng không. Chuy n không n gi n nh th . M t kh i u ang l n d n trong não Gerry. * Holly v i tay g t c n n c b n v sinh, cô run lên vì cái l nh toát ra t sàn nhà và c ng v ng kh i b ngã. Gerry ã ra i tu i 30. Khi c n b nh b c vào giai o n tr m tr ng nh t, anh v n can m ùa r ng, có l anh không nên s ng m t cu c s ng quá lành m nh nh th , ít nh t thì c ng ph i t n h ng thêm thú vui ³phàm t c´ c a cu c i này« Dù anh c i l n khi nói i u ó, cô v n có th nhìn th y s h i ti c trong m t anh. Anh h i ti c v nh ng i u mà tr c ây ã không bao gi anh ngh là s dành th i gian làm, h i ti c là ã ch a n c h t nh ng n i anh mu n n, và bu n vì không còn c bu n vui v i nh ng tr i nghi m a ng còn phía tr c cu c i. Trong Gerry, không còn n i s hãi c a m t con ng i bình th ng khi n m tháng qua i. c già i v i th i gian b ng ch c tr thành i u mà Gerry mu n ánh i t tc có c. C Holly và Gerry u không bao gi ngh r ng tu i già không nh ng là m t thành t u mà còn là m t thách th c ± m t thách th c mà c hai u không mu n ngh n, không mu n nh c n« Cho n ngày hôm nay« Holly l n b c i t gian phòng này sang gian phòng khác trong c n th n th c. Nh ng gi t n c m t c tuôn ch y, l n dài trên má, t ràn qua môi, vào mi ng cô. M n ng. êm vô t n. Không n i nào trong ngôi nhà này cho cô c m giác c ôm p hay v v . Ch có im l ng bao trùm. Chi c tr ng k v i cánh tay to u nh dang r ng m i hôm nào c cô và Gerry còn ùa gi n trên ó, gi ây c ng th v i cô. ³Gerry s không vui khi bi t mình th này´, Holly l m b m. Cô c l y l i tinh th n, hít m t h i th t sâu, và g ng không cho n c m t ch y ra n a. ³Không. Gerry s không vui khi bi t mình bu n nh th ´. ôi m t to en tròn c a Holly l i s ng húp lên vì ã khóc su t êm qua. C ng nh bao nhiêu êm tr c, g n sáng cô m i có th ch p ch n thi p i. M i sáng th c d y, cô u phát hi n ra mình ang n m âu ó trong m t t th không chút tho i mái, và sáng nay là trên chi c tr ng k . Chuông i n tho i réo inh i làm cô choàng t nh gi c. H n là m ho c m t ng i b n nào ó g i n an i cô. Trong tr ng thái m m màng màng, cô loay hoay l c tung m i ngóc ngách trong nhà tìm chi c i n tho i. D ng nh trong tâm th c, cô còn mong mình s tìm th y c m t i u gì khác n a. - Alô! ± gi ng cô kh n c và y u t trong i n tho i. ã lâu, cô không còn ýt i vi c mình ph i c t ra m nh m n a. Ng i th ng yêu nh t i c a cô ã ra i mãi mãi. Và không gì trên th gian này có th l p y kho ng t r ng mênh mông ó trong tim cô. - , m xin l i con gái yêu, có ph i m ã làm còn th c gi c? ± Gi ng m cô t ra lo l ng. M i sáng, m Holly u g i cho cô xem cô có c bình an sau m t êm dài y m ng m hay không. Bà không c y¶ ánh th c con gái d y, nh ng l i nh nhõm khi nghe Holly tr l i i n tho i c a mình. - Không, con ng ngon l m, không sao âu m .

V n luôn là m t câu tr l i nh th . - B con và Declan ã ra ngoài r i, và m ngh

n con, con gái yêu !

B ng d ng, gi ng nói y c m t hông và d u ng t c a m làm Holly mu n khóc. Cô có th hình dung g ng m t phúc h u c a m , ôi hàng chân mày g n gàng và v ng trán y nh ng v t nh n. Nh ng i u ó l i không làm cô th y nguôi ngoai. Rõ ràng h ang lo l ng cho cô,l ra h không c n ph i th . áng l m i th c nên di n ra nh bình th ng. áng l Gerry v n ây bên c nh cô, tr n m t ch c cô c i khi m cô c càu nhàu mãi v i cô m t chuy n trong i n tho i. Nh ng lúc nh th , Holly th ng chuy n ng nghe cho Gerry vì không nh n c nh ng tràng c i khúc khích. R i anh s tán g u v i m cô m t chút và gi v nh không nhìn th y cô ang nh y nhót quanh gi ng« Cô m à m trong su t cu c chuyên trò v i m dù r ng ch ng nghe c bà nói gì. - Hôm nay là m t ngày p tr i, Holly. S r t t t n u con ra ngoài i d o m t chút. Hãy ra ngoài hít th không khí trong lành, con . - Vâng, con c ng ngh v y. C ng l i là nh ng l i khuyên nh th ! Không khí trong lành, d ng nh ai c ng ngh ó là ph ng thu c duy nh t cho t t c nh ng gì cô a ng ph i tr i qua. - Hay là m ghé qua ch con r i hai m con mình i âu ó, con nhé? - Thôi kh i i m . Con v n n mà. C hai im l ng. - À« v y thôi c r i« con c g i cho m n u con i ý nhé. Hôm nay m r i c ngày y. - Vâng, c m n m . C hai l i cùng im l ng. - V y nhé« Con nh gi gìn s c kh e, con gái. - Vâng, con nh r i. ± Holly ngh ch c mình s ph i i s i n tho i n u c phi tr l i i n tho i c a m su t th này. - , Holly, tí n a thì m quên m t. Cái phong th y v n còn ây, th c a con y. Con nh không, cái phong th mà m nói v i con lúc tr c y. M nó trên bàn trong nhà b p. Ch c là con c ng mu n xem qua ph i không? Lá th này ã ây nhi u tu n r i, m ngh có v nh nó là m t lá th quan tr ng. - Ch c không có gì c âu, m . Có l ó ch là m t cái thi p chia bu n mà thôi. - Không, m không ngh v y âu, con gái. Trên lá th có ghi r t rõ là g i cho con và phía trên là« À« thôi, con i máy m t chút, m xem nào« ng nghe phía bên kia c t xu ng ánh c p, Holly nghe rõ ti ng b c chân i, ti ng chi c gh rít do c xát vào sàn nhà, ti ng b c chân rõ d n, sau cùng là ti ng ng i nh c ng nghe« - Con v n còn ang ó ch ? - Vâng! - ây, ngay trên u b c th là dòng ch ³B n li t kê´. Có l là th t công ty, hay là cái gì y« M c ng không bi t n a, con gái ! Có l con nên«

Holly buông ng nghe, l ng ng *

- Gerry, t t i n i anh! ± Holly c i khúc khích khi nhìn th y ch ng ang ng tr c m t mình m c chi c áo ng . Anh chi c áo t t tu t qua kh i u và nh n hàng lông mày trái v phía Holly. - T t i n à? Chuy n này là th nào? ± Anh v a nói v a vênh ôi má lên c i toe toét. Anh không ph i là m t k t ph , kiêu ng o, nh ng l i có r t nhi u i u áng anh kiêu hãnh. Thân th anh kh e kho n và r n ch c n hoàn h o. ôi chân dài v m v là k t qu c a luy n t p th thao t nhi u n m nay. Gerry có vóc ng i to cao. Bên anh, cô luôn có c m giác an toàn. Nh ng i u khi n Holly h nh phúc nh t là khi Gerry ôm cô vào lòng, cô có th nép mình vào ng c anh có th n ghe th y t ng nh p th m áp. Anh luôn mu n bày m t trò gì ó Holly m m c i. Tr v nhà sau gi làm vi c, anh luôn bên an i và l ng nghe cô. Hi m khi nào anh và cô gi n nhau, n u có, âu c ng ch là m t chuy n v v n mà sau ó, c hai cùng gi ng hòa. Gerry m c xong áo và nh y b vào gi ng. Anh ôm ghì cô vào lòng, rúc ôi chân l nh cóng c a mình vào chân cô. - Aaaa... ! Gerry, chân anh l nh quá ! ± Holly bi t r ng lúc này Gerry s ch ng bao gi ch u r i kh i chi c gi ng m áp. - Gerry! ± Holly lên gi ng. - Holly! ± Gerry nh i l i - Anh không nh là ã quên i u gì sao? - Không, theo anh thì anh không quên gì c ! ± Gerry ngang nhiên tr l i cô. - Anh quên t t i n. - À, t t i n h ? ± Anh h i l i v i gi ng ngái ng , r i anh v ngáy to. - Gerry! - T i qua, anh ã ph i ra kh i gi ng t t i n r i, anh còn nh mà. - Vâng, nh ng anh v a m i ng g n công t c i n cách ây m t giây thôi mà. - hm« nh ng ó là cách ây m t giây. Holly th dài. M t khi ã cu n mình trong t m ch n m áp, cô r t ghét ph i ra kh i gi ng và t chân lên n n nhà l nh ng t, r i sau ó l i ph i mò m m trong bong t i quay tr l i gi ng. Cô t c l i trách móc Gerry. - Anh không th c t t i n mãi cho em, em bi t y, Holly. ± Anh g i tên cô âu y m. ± n u m t ngày nào ó anh không còn bên em, em s ra sao h Holly? - B o ông ch ng m i c a em làm. ± Holly g t yêu, c h t s c á ôi chân l nh ng t c a Gerry ra xa. - Haha« - Ho c là ph i nh t t t tr c khi b c vào gi ng. Gerry kh t kh t m i. - i u ó mà x y ra c thì tuy t quá, v yêu c a anh. Ch c là anh ph i dán m t m u gi y th t to bên c nh công t c i n tr c khi anh i

xa, ch có nh v y thì em m i nh thôi, bé con c a anh . - Anh th t là chu áo, nh ng t t h n là anh nên ch l i ti n cho em thôi. - Và m t m u gi y trên b n t m. ± chàng ti p l i. - Ha ha« - Và m t m u n a trên bình pha cà phê. - Anh th t áng ghét, Gerry. - , c trên c a s n a m i sáng em ph i m c a s ra n ng tràn vào. - Này, sao anh không li t kê luôn t t c nh ng mà theo anh ngh n u v ng anh, em không th làm c. - ó c ng là m t y¶ ki n hay y ch . ± Gerry càng c i l n. c r i, em s i t t cái bong èn qu quái này ngay ây. ± Holly mi n c ng b c ra kh i gi ng, m t cô nh n l i khi b c chân lên n n nhà l nh cóng. Lát sau, cô a tay qu qu ng tr ng bóng t i và t t tr l i gi ng. - Holly? Em không th y ng sao? Có nghe th y ti ng anh không Holly? ± gi ng Gerry vang lên trong c n phòng t i om. - Vâng, em« Hu chhh! - i, - cô kêu lên khi v p vào chân gi ng, - au quá« Gerry c i to. - i u th hai trong b n li t kê em c n làm là chú ý cái chân gi ng« - Anh thôi i có c không, và ng có l n th n nh th n a ch . ± Holly cáu k nh ng t l i Gerry và a tay ôm l y cái chân t i nghi p. - Có mu n anh hôn lên chân cho au không? ± anh h i - Không, em n r i, - Holly nói d i, - Nh ng em có th t chân ây b t l nh không..? - Aaaa! Chúa i, chân anh s p óng thành b ng r i này! Holly c i vang ng o ngh . * Câu chuy n v b n li t kê xu t phát t êm hôm y. ó là m t câu chuy n nghe có v ng ng n mà Gerry và Holly ã k cho hai ng i b n thân c a h , Sharon và Jonh McCarthy, nghe. Ngày tr c, Jonh là ng i ã ti n n ch Holly khi cô ang ng ngoài hành lang tr c c a l p p úng v i cô m t câu mà gi ai c ng bi t: ³B n c a mình mu n h i c u có ng y¶ i ch i v i c u y không?´ Lúc y, Holly m i 14 tu i, n o và trao i v i m y a b n quân s , cu i cùng Holly c ng ng ý. Sharon và Jonh c ng làm ám c i cùng n m v i Holly và Gerry. V y mà.. b ng d ng, Holly th y ghen t v i hai ng i b n c a mình quá. Holly và Gerry ã cùng nhau i du l ch qua nhi u n c trên th gi i « Dòng hoài ni m làm n i au trong cô càng tr nên vô t n. Tu n tr ng m t ng t ngào v i Gerry, cô v n còn nh r t rõ, r t rõ. Nh ng dòng n c m t l i l n dài trên má, cô ng i b t ng trên tr ng k , c nh

chi c ng nghe ang buông thõng xu ng t . Nh p ng h v n gõ u u. Nh ng gi ây, trong cô ch ng còn y¶ ni m th i gian n a.. Holly không còn c m th y c gì ngoài n i au qu n th t t ng h i trong tim và m t c th rã r i ch t l ng. Holly ch t nh ra lâu r i cô ch a n gì, có th là t hôm qua, c ng có th t nhi u hôm tr c. Trong chi c áo ng c a Gerry và ôi dép hi u ³Disco Diva´ anh ã t ng cô mùa Giáng Sinh n m tr c, Holly lê nh ng b c chân n ng n vào b p. Anh ã t ng cô ôi dép ó vì cô là m t disco diva c a anh, cô khiêu v r t gi i. Holly mê khiêu v n n i luôn luôn là ng i n u tiên và là ng i cu i cùng r i kh i câu l c b . Holly a tay m t l nh và v l y bình s a., nh ng ch ng còn tí s a nào. Cô ném chi c bình m t cách vô th c xu ng sàn nhà. Li u có ph i là Gerry ã gi l i và vi t cho cô m t b n li t kê nh th tr c khi anh ra i hay không? Cô ã bên anh t ng giây t ng phút t khi anh b nh cho n khi anh r i kh i th gi i này nh ng ch a bao gi cô nghe anh nh c n i u ó. ³ Không, Holly, t nh l i i, ng có ng c ngh ch th ´, cô t nói v i mình. ³ Ph i ch ng mình mong mu n anh tr v nên t ng t ng ra t t c nh ng i u nh th .´

Loveanhyeu

Ch

ng 2

Holly d o b c d c theo cánh ng r c r nh ng bông hoa loa kèn màu cam pha tía. Làn gió nh tho ng qua làm nh ng cánh hoa m ng manh lay ng, kh ch m vào ng i cô. t m m và t i x p d i ôi chân tr n làm Holly c m th y nh ang trôi b ng b nh trên m t t. Nh ng chú chim chích hót véo von âu ó trên nh ng tán cây. Ánh n ng chan hòa kh p m t t và b u tr i không g n m t chút mây. M i làm gió tho ng qua u c p h ng hoa loa kèn th m ngát và d u ng t. Nàng c m th y th t h nh phúc, th t nh nhàng và t t i. B ng nhiên, b u tr i t i s m l i. M t tr i b che khu t b i m t ám mây en kh ng l mang theo b u không khí l nh l o bao trùm kh p n i. Xung quanh Holly, nh ng bông hoa loa kèn chao o và nghiêng ng theo t ng c n gió b t. Cô không còn nhì n rõ m i th c n a. M t t m m x p b ng ch c bi n m t, ch còn l i l p á s c nh n kh a vào chân cô r m máu. Nh ng con chim im b t ti ng hót, bám ch t vaò cành cây gi ng ôi m t hoang mang nhìn b u tr i b t ng thay i. Có i u gì ó b t n làm Holly c m th y lo s . Cô trông th y l m phía tr c m t t ng á màu xám ang tr i lên t ám c cao. Holly mu n quay tr l i nh ng không th , l i i c ã b b t kín. m! m! m! Cô h t ho ng ch y b ng qua con ng tr i á nh n. Lá c m c l m ch m trên cánh ng c a vào chân tay cô nh ng v t c t dài. Hai chân Holly khu u xu ng tr c tia sét xám x t kèm theo ti ng n r n tr i. Cô thét lên v i n i au t t cùng khi nh n ra cái t ng á l n y chính là m t ph n c a Gerry. Sét l i r n lên nh ng ti ng

n vang tr i.

m! m! m!

Gerry ang c b c ra kh i ngôi m . anh ang g i tên cô; cô có th nghe rõ ti ng anh ang g i tên cô kh n thi t. * Holly vùng d y trong ti ng p c a m m bên ngoài. - Holly! Holly! Mình bi t c u ang bên trong. Hãy m c a cho mình v i! M m t nh t nh, Holly l n b c ra c a và nhìn th y g ng m t ho ng h t c a Sharron. - Tr i i! C u ang làm gì th ? Mình gõ c a c ti ng ng h r i y! Holly ng ngác nhìn quanh. Tr i h i l nh m t chút ± ch c là bu i sáng. - Này, c u nh không cho mình vào nhà y à? - , vâng, Sharon, xin l i c u. Mình ang n m ng trên tr ng k . - Tr i i! Trông c u t l m! ± Sharron nhìn ch m ch m vào m t Holly tr c khi choàng tay ôm l y cô. - C m n c u ã n, Sharon! Sharon không ph i là ng i thích dông dài, ó là i u Holly r t thích cô b n thân nh t c a mình. Nh ng ó c ng chính là lý do khi n c tháng qua, cô không mu n g p Sharon. Holly không mu n nghe s th t. Cô không mu n nghe Sharon nói v cách mà cô ph i s ng v i n i au c a mình. ôi lúc, m t mình s ng v i m t n i au l i d ch u h n là có ai ó chia s . - Ôi, m i th ây m m c h t c r i. C u m c a s l n cu i ây là khi nào v y? ± Sharon i vòng c n nhà, m toang các c a s và thu nh t chén bát, c c a b a b n kh p n i. - , c u không ph i làm th âu, Sharon. ± Holly ph n i m t cách y u t. ± Mình s t d n d p« - Khi nào? Vào n m sau h ? Mình không mu n c u s ng trong m t c n nhà bê b i nh th này, còn b n mình thì v nh khô ng bi t i u ó. Sao c u không i t m i. C u t m xong chúng ta s cùng nhau u ng chút trà. T m ? Holly c ng không nh n i cô ã r a m t, g i u l n cu i cùng là khi nào n a. Sharon nói úng, ch c trông cô ph i g m ghi c l m v i u tóc v a d v a r i v à chi c áo choàng quá b n ang m c trên . ó là chi c áo choàng c a Gerry, mà Holly không có nh em i gi t. Cô mu n l u l i h i anh trên ó. - , mình s i t m, nh ng h t s a r i. . ã lâu mình không i« - Holly b ng th y x u h vì s thi u quan tâm c a cô v i ngôi nhà và v i chính b n thân mình. - A ha! ± Sharon hét toáng, a chi c túi lên cao. Holly không là Sharon có mang theom t chi c túi c ng ph ng. ± ng lo, mình bi t mà. Nhìn c u là mình bi t t ng c u ch ng n gì hàng tu n nay r i - C m n, Sharon! ± gi ng Holly ngh n l i, n c m t l ng tròng. Sharon lúc nào c ng t t nh th .

- G m ã, hôm nay không c có n c m t. Ch có ni m vui, ti ng c thân m n c a tôi . Nào, bây gi c u i t m i, nhanh lên!

i thôi, b n

Holly c m th y mình bình tâm tr l i khi b c xu ng l u. Nàng m c b th thao màu xanh và tóc xõa t nhiên trên vai. T t c các c a s ã c Sharon m toang. M t làn gió se l nh ùa vào c n nhà, nh th mu n cu n i t t c nh ng u s u và n c m t c a nàng. - Sharon, c u th c s là m t thiên th n! ± Holly a m t nhìn quanh nhà. M i v t u b ng sáng m t cách khác l . ± Mình không th tin là c u làm h t nh ng vi c này ch trong nháy m t! - Chao ôi! C u ã trên ó h n m t ti ng r i y. Mình ang ngh ch c c u b r i xu ng l thoát n c r i không ch ng. Mà v i c th teo tóp nh th này, c u có th trôi tu t xu ng ó l m y ch ! ± Sharon tinh ngh ch. ± Thôi, c r i, mình v a m i mua m t ít rau qu , trái cây, có phô mai, cà phê, và t t nhiên c s a n a. Mình không bi t c u c t mì ng và h p âu nên mình t t m chúng ng kia. À, có m t ít th c n mình m i làm xong và c t trong t l nh y. N u cho c u thì ch c vi c này ph i t n m t c n m ch ch ng ùa. Xem nào, b n c a tôi sút m y cân r i? Holly nhìn xu ng. L ng qu n r ng n n i t t xu ng t n hông. Cô không là mình ã g y i r t nhi u. Gi ng c a Sharron m t l n n a a cô v th c t i: - Có m t ít bánh quy c u dung kèm v i trà. Lo i bánh mà c u thích nh t y. - Ôi, Sharon. ± Holly không nén c xúc ng. ± C m n c u r t nhi u. C u v n luôn là m t ng i b n r t t t, còn mình thì úng là m t ng i b n t i t , r t t i t . Holly ng i xu ng bên bàn và n m l y tay Sharron: - Mình không bi t s ra sao n u nh không có c u. Sharon ng i i di n v i Holl y, im l ng nghe cô nói. Holly th ng s s ph i b t khóc tr c m i ng i. Nh ng lúc này cô không c m th y x u h khi i di n v i cô là Sharon. - C m n c u. - C u ng nói nh v y. Chúng mình là b n mà! ± Sharon c i d u dàng, y c m thong và khích l . - Mình ngh là ã n lúc mình ph i t xoay x - Chà, chà! ± Sharon t v vui m ng. ± Nh ng c u ng t ép mình n u c u ch a th c s s n sang y nhé. ng quan tâm n nh ng ng i cho r ng c u ph i tr l i cu c s ng bình th ng trong vòng m t tháng. Dù sao, s ng th t s v i n i au c ng là m t cách chúng ta v t qua nó Sharon lúc nào c ng úng, Holly th m ngh . - Sharon, mình ã c m th y tho i mái h n sau khi nói chuy n v i c u. ± Holly ghì ch t ng i b n thân vào long. - C u bi t không, c m t mình mãi trong nhà thì không t t âu. B n bè và ng i thân s giúp c c u. - Gi thì mình hi u r i. Mình ph i t giúp mình tr c m i c. - Hãy h a là s g i cho mình. Hay ít nh t th nh tho ng ph i b c ra kh i nhà nhé. - Mình h a. ± Holly c i. ± C u l i ang b t u gi ng m mình r i y.

- T t c m i ng i u mu n c chia s v i c u. Bây gi mình ph i v . H n g p l i nhé. ± Sharon chào t m bi t, hôn nh lên má cô. ± và nh là ph i n cái gì vào y nhé! ± Sharon nói them, a tay véo nh ngang s n b n. Holly v y tay chào cho n khi chi c xe a Sharon i xa d n. Tr i b t u t i. Cô quay vào ngôi nhà v ng l ng và ng i tr m ngâm suy ngh . Holly ngh v vi c t i sao cô ã không ngh r ng, c Sharron và Jonh c ng có n i au m t i m t ng i b n thân t th thi u th i, cha m nàng m t i m t ng i con, còn b m c a Gerry thì m t i a con trai duy nh t c a h . còn cô c m i chìm m trong n i au c a mình mà không ngh n ng i khác. Sharon ã giúp cho Holly nhìn s vi c theo m t cách m i. Th t là t t khi c quay l i v i cu c s ng mình ã t ng s ng thay vì c nh t nh nh nh ng m nh v và m mình vào quá kh . Ngày mai là m t ngày m i. Holly d nh b t u s thay i c a mình b ng vi c ghé qua nhà m l y cái th ai ó ã g i cho cô. * Holly th c d y s m. Và l n u tiên trong h n m t tháng qua, cô t nh d y không ph i do ti ng chuông i n tho i ánh th c gi c ng l m c a mình. Cô t nh c nh b n thân, nh v n làm m i s m mai th c gi c, r ng nh ng hình nh mà cô th y v Gery êm qua ch là m t gi c m . Holly i t m và thay b qu n áo cô yêu thích: chi c qu n jeans xanh và áo thun màu h ng ph n i cùng ôi gi y th thao. Sharron nói úng, cô ã g y quá m c. Chi c qu n jeans th tr c h i ch t , gi ph i có s tr giúp c a chi c th t l ng m i n. Cô trang i m qua loa cho g ng m t mình b t v nh t nh t và che i nh ng qu ng thâm trên m t. * M t gi sau, Holly ra kh i c a hi u làm tóc v i tinh th n ph n ch n h n . Không có Gerry i bên c nh, m t vài ng i àn ông trên ph nhìn theo b c chân cô. Holly i nhanh n ch chi c xe c a mình c m th y an toàn h n và lái xe n nhà cha m . Cho n gi phút này, m i chuy n v n ti n tri n t t. n ti m làm tóc c a Leo ã là m t ti n b c a Holly. Ông Leo ã c làm m i cách cho nàng c i. Holly nh n th y và bi t n vì i u ó. Holly b c lên v a hè ngôi nhà c a cha m và hít m t h i th th t sâu.. Sáng nay i u u tiên cô làm khi th c gi c là g i i n bào hôm nay s v th m gia ình, tr c s ng c nhiên c a m . ã ba gi ba m i.. Cô v n ng i yên trong xe, c m th y h i lo l ng, b n ch n. Ngoài nh ng lúc cha m t i th m, ch a bao gi cô dành th i gian chuy n trò v i h trong nh ng tháng v a qua. Holly không mu n m i n g i chú n mình, h i nh ng câu h i i lo i nh cô ang c m th y th nào và d nh s làm gì ti p theo« Ngôi nhà u th c a Holly n m c nh b bi n Portmarnock. Cô d ng xe bên ng, ng i yên trên xe nhìn ch m ch m ra bi n. Cô ã s ng ây t ngày c t ti ng chào i

cho n khi l p gia ình v i Gerry. Cô r t thích i b trên b bi n , nghe âm thanh song bi n xô b và ti ng g i c a nh ng con mòng bi n. Holly không nh l i lâu nhà b m . Cô hít m t h i th t sâu, b m chuông c a và n s n m t n c i them t i t nh. - Ôi, chào con, con gái! Vào nhà, vào nhà i ! ± m cô v n luôn ni m n nh th , v i g ng m t y yêu th ng và cô luôn mu n hôn lên g ng m t y m i khi ghé th m. - Chào m , m kh e không ? ± Holly b c vào, c m th y lòng nh h n gi a không khí m áp quen thu c. ± M nhà có m t mình thôi sao ? - , b con ra ngoài v i Declan r i, nó mu n mua ít s n s n l i c n phòng. Declan là em trai út c a Holly và c ng là con út c a gia ình, vì th cha m nàng u ngh là h ph i c ng chi u nó m t chút. Nh ng µc u út¶ y gi ã là m t chàng trai 22 tu i, ang h c ngành s n xu t phim t i tr ng i h c và trong tay lúc nào c ng có m t cái máy quay phim. - Trong t t c nh ng a con m yêu quy'', nó là a m th y ít lo l ng nh t, nó s tìm c m t con ng riêng cho mình. ± M cô nói, tay mang c c n c t tr c m t cô. ± Trông con hôm nay r t tuy t, con gái. M thích con ki u tóc này. Con có tin vui nào v công vi c ch a ? - Ch a, ch a âu m . Nói th t là con còn ch a s n sàng i tìm m t công vi c m i. Con v n còn th y lúng túng l m. - Con nói úng. ± M nàng g t u. ± Hãy c th th và ngh xem con thích làm gì nh t, n u không con s ph i k t thúc b ng m t công vi c mà con không h ng thú chút nào, nh tr c ây. Holly và m trò chuy n khá tho i mái, có lúc im l ng, nh ng ph n l n th i gian là huyên thuyên chuy n này chuy n n mãi cho n lúc Holly l y h t can m h i m v phong th . - , m quên khu y i m t ! Con xem có gì quan tr ng không ? - N u có gì thì con s báo cho m bi t s m. ± Holly v a nói v a chào t m bi t m . Nh ng cô không th ch c n khi v nhà m i m phong th . Ng i trên ám c xanh nhìn ra bãi cát vàng. Holly mân mê lá th trong tay. Nó không ph i là m t lá th bình th ng nh cô ngh mà là m t bì gi y dày c m thì úng h n. a ch c ánh máy nên cô không th oán bi t qua nét ch là ai g i cho mình. Nh ng quan tr ng h n c , bên trên phong bì là m t hàng ch v n v n có vài t : µB n li t kê¶. Tâm tr ng cô vui lên ôi chút. N u nh lá th này kh ông ph i c a Gerry thì Holly ph i ch p nh n m t s th t r ng anh ã hoàn toàn b c ra kh i cu c i cô và cô ph i t p quen v i cu c s ng không có anh bên c nh. Nh ng n u nh , n u nh ó là th c a Gerry vi t cho cô« Nh ng ngón tay Holly run lên khi m mé p keo dán c a chi c bì gi y màu nâu. Cô d c ng c chi c phong th nh nh nh ng t m thi p bày ra tr c m t cô. Trái tim Holly nh ng ng p khi cô nhìn th y nh ng dòng ch vi t tay quen thu c.

ó là nh ng phong th c a Gerry .

Loveanhyeu

Ch

ng 3

Holly nín th , nh ng gi t n c m t l i l n dài trên má và con tim nàng l i th n th c. Nàng b t u c nh ng dòng ch trên lá th dài, th m bi t r ng cái kho ng th i gian mà ng i vi t ã ng i xu ng bàn vi t cho nàng nh ng dòng này s không bao gi quay tr l i. Nàng rà ngón tay mình lên t ng nét ch c a Gerry Holly yêu d u c a anh, Anh không bi t em ang âu khi em c c nh ng dòng ch này. Anh ch hi v ng r ng khi em c c nó, em v n kh e m nh và an lành. Em t ng thì th m v i anh r ng em không th ti p t c s ng mà thi u anh. Em có th ti p t c, Holly . Em r t m nh m và can m. Em có th v t qua c n i au này. Chúng ta ã t ng chia s nh ng kho ng th i gian p bên nhau và em là cu c i c a anh.. em chính là cu c i c a anh. Anh không có gì h i ti c. Nh ng anh ch là m t ph n trong cu c i r t dài c a em ± và s còn nhi u ph n khác làm nên cu c i c a chính em n a. Hãy luôn nh n nh ng ký c tuy t v i mà chúng ta ã có khi bên nhau, và em hãy ng s có them nh ng ký c p khác n a, em nhé. C m n em vì em ã cho anh ni m vinh h nh c có em làm v trong cu c i ng n ng i c a mình. Và anh mu n c m n em v t t c . Anh s mãi mãi ghi nh t t c nh ng gì em ã dành cho anh. B t c khi nào em c n anh, em hãy tin r ng, anh ang bên em. Mãi mãi yêu em, Ng i ch ng và là ng i b n thân thi t nh t c a em. Gerry . Tái bút: Anh ã h a là s vi t cho em m t b n li t kê, và ây là danh sách nh ng vi c em ph i làm. Em ph i m nh ng b c th này chính xác vào kho ng th i gian mà anh ã ghi bên trên và nh là ph i tuân theo y. Và em hãy nh là anh v n luôn dõi theo t ng b c em i« Holly ã khóc. Dù v y, nàng c m th y nh nhàng h n, nh nhàng vì dù th nào Gerry c ng ang ti p t c bên c nh nàng. Nàng l t m t trên nh ng chi c phong bì tìm xem phong bì nào nàng có th m . Gi ang là tháng T . Nàng ã b l tháng Ba, vì th nàng nh nhàng m phong th tháng Ba. Bên trong là m t t m thi p nh v i dòng ch c a Gerry . ng chân b m vì cái chân gi c nh gi ng! ng n a em nhé. Hãy mua m t cái èn ng bên

Tái bút: Anh yêu em« G ng m t còn m ìa n c m t, Holly m m c i vì nàng nh n ra r ng Gerry c a nàng ã th c s quay tr l i! Holly c th c i c l i b c th không bi t bao nhiêu l n. * John i t i i lui trong nhà b p, c oán xem Holly và Sharon ang nói gì v i nhau qua i n tho i. - Ph i, chính là nó, Sharon.- Gi ng Holly n c n . ± Chính là nó. c r i, bình t nh nào. C u hãy n ây, và chúng ta s cùng nói v chuy n này. Sharon gác i n tho i và im l ng. - Chuy n gì th ? Có chuy n gì th ? ± John cao gi ng h i. - , xiin l i anh yêu. Holly ang trên ng n ây. Cô y,.. .. cô y nói r ng.. .. - Gì h Sharon, vì Chúa, em nói nhanh i! - Cô y nói Gerry vi t cho cô y m t b n li t kê nh ng vi c ph i làm. John nhìn ch m ch m vào m t Sharon, c oán xem v anh ang ùa hay th t.

* - Nh ng làm cách nào mà Gerry có th ... Nh ng t i sao chúng ta không th y có d u hi u nào là c u ta.. Có v nh m t b c chúc th . Chúa i ! theo em thì c u y vi t khi nào.. ? À mà anh ngh là có ôi khi, c u y c ng m t mình... Holly và Sharon ch ng i nhìn nhau trong khi John c l p b p nói và c t câu h i tìm xem khi nào, âu và làm th nào mà c u b n ang trên gi ng b nh c a anh có th xoay x vi t ra t t c nh ng i u này mà không m t ai trong s h bi t c. - C u có sao không,Holly ? Ý mình là c u c m th y th nào v chuy n này? Ch c là.. không bình th ng l m, ph i không? ± Sharon lo l ng h i. - Mình không sao âu. ± Holly tr m t .- th t ra, mình ngh ó là i u t t nh t v i mình lúc này. Ngh xem, t t c chúng ta u r t vui.. Mình mu n nói mình ã luôn mong i b c th này. - Thôi, chúng ta hãy cùng xem nh ng cái này k h n i. ± John hào h ng nói, anh b ng nhiên th y cao h ng. ây có c th y bao nhiêu b c th nh ? - .. m i cái. ± Sharon m, cô b t u vào cu c nh ang b t tay vào th c hi n m t nhi m v nào ó. c r i, v y là ây có t t c m y tháng? ± John h i. Holly, tay x p t ng lá th m t, tr l i: - ây là b c th tháng Ba. Th này Gerry b o mình mua chi c èn bên gi ng, còn ây, th tháng T , N m, Sáu, B y, Tám, M i, M i M t và M i Hai. - V y là s có m t thông i p trong m i tháng. ± C ba cùng ng i trong im l ng, cùng ngh v m t i u: Gerry bi t tr c là anh s không qua kh i tháng hai. - G m ã! ± John óng b m t r t nghiêm ngh . - Chuy n gì v y? ôi m t xanh c a John long lanh:

- Gi ang là tháng t và Holly ch a m b c th c a tháng T . - úng r i, v y mình có nên m ra ngay bây gi không? - M i. ± Sharon khuy n khích. Holly c m b c th tháng T và ch m ch m m nó ra. Ch còn l i tám lá th n a sau lá th này, vì th , nàng mu n kh c ghi m i giây phút c th c hi n vi c này. Nàng kéo t m thi p nh ra kh i bì th : M t disco diva ph i luôn luôn l ng l y. Hãy s m cho mình m t b qu n áo th t b i vì em s c n n nó vào tháng t i. Tái bút: anh yêu em.. p

- Ôi, John và Sharon thích thú kêu lên. ± Anh y ang bày trò bí n gì ây không bi t. Holly n m trên gi mình. ng, b t chi c èn ng , r i t t, b t r i l i t t « và m m c im t

Gi ây nàng mu n ánh i b t c th gì có th c tranh cãi v i chàng, dù ch ôi chút mà thôi. Và nàng s vui v chui ra kh i cái ch n m vì chàng, nàng s vui v b c ôi chân tr n trên cái n n nhà l nh l o vì chàng, và nà ng s vui v n u có b va chân vào chân gi ng khi mò m m trong bóng t i. Nh ng, t t c ã h t. Ti ng chuông i n tho i v i o n nh c trong bài ³tôi s ti p t c s ng´ c t ngang dòng suy ngh c a Holly. - Alô! - M t ngày t t lành! Em ã v nhà r i ây, ch ! ± M t gi ng nói quen thu c vang lên bên tai nàng. - Ôi, Chúa i, Ciara! Ch không bi t là em ã v ! - Vâng, thì em g i i n n thông báo cho ch bi t là em ã v nhà r i, và r ng t i nay m s làm m t b a ti c m ng. - Ti c m ng gì? - M ng em v n còn s ng. - Chúa i! Thôi c r i. V y mà ch c ngh em s tuyên b i u gì ó. V y s có nh ng ai ó? - T t c m i ng i trong nhà. Richard và Meredith s mang theo hai a cháu àng yêu c a chúng ta n. Jack và Abbey c ng s n. C Declan c ng s hi n di n, ba, m và em. Và ch nh t nh c ng ph i n n a. - mmm« * Ciara, cô em gái 24 tu i c a nàng, ã i xa gia ình c m t n m qua. Holly r t nh Ciara. Holly và cô em gái Ciara không ph i là ôi ch em thân thi t v i nhau nh nh ng ch em gái khác. S thích c a h khá khác nhau. Dù là hai cô con gái duy nh t trong m t gia ình toàn anh em trai, gi a h v n luôn có m t kho ng cách.

Nh ng t i nay, Holly có mong ngóng i u gì khác n a không nh ? Ho àn toàn không. Holly mi n c ng gõ c a và l p t c, nàng nghe ti ng b c chân c a m t ôi chân nh ang ch y r m r p ra phía c a, kèm theo là m t gi ng nói to n m c khó có th tin ó là gi ng c a m t a tr . - M i! B i! Cô Holly! Cô Holly! ó là a cháu trai Timothy. Ciara trông có v r t vui: - Sao, ch gái c a em sao r i ? ± Ciara nh nhàng h i, vòng tay ôm l y Holly y tình c m. - Ô, em bi t y, - Holly m m c i m t cách y u t, - dù r t khó kh n, nh ng ch v n ang c ây. - Cô em gái áng yêu c a tôi ây r i. ± Jack dang r ng tay ôm Holly vào lòng. ± Em kh e không ? - Em kh e, c m n anh. ± Holly c i bu n và hôn nh lên má Jack tr c khi quay sang m . ± M i, con ã có m t giúp m ây. o n cô t m t n hôn lên gò má ang n g c a bà. - Ôi, m không ph i là ng i ph n may m n nh t th gi i sao, khi có nh ng a con bi t quan tâm, ch m sóc m n th ? Bà Elizabeth v a c i v a nói. ± Con làm gì bây gi nh ? À, con qua kia g t v khoai tây cho m i. * - Nào, nào, các con, b a t i ây r i. ± Bà Elizabeth thông báo. T t c m i ng i trong gia ình l n l t vào phòng n. C nh là m t b a ti c sinh nh t c a tr con, ai c ng kín áo tìm ch ng i mình thích nh t. Cu i cùng, Holly hài lòng v i v trí bên c nh m và anh Jack. Abbey ng i gi a Jack và Richard. Declan ng i i di n v i Holly và sát bên anh là m t chi c gh tr ng mà l ra Timothy s c ng i vào ch y. Sát chi c gh tr ng là Emily. Meredith, r i Ciara. B c a Holly ph i ch u thi t nh t trong cu c tranh dành này. Ông ng i ngay u bàn , gi a Richard và Ciara. Holly lúc nào c ng ng ng m tài n u n ng c a m . - Nào, Ciara , hãy k cho m i ng i v nh ng chuy n phiêu l u c a con Úc i. ± Ông Frank nhanh chóng kéo m i ng i vào b a n sum h p. ôi m t Ciara sáng lên. - , con ã có c m t kho ng th i gian tuy t v i nh t b . M i ng i ch c ch n ph i i n ó m t l n cho bi t. - V y, Ciara, em k cho m i ng i nghe chuy n c a em i. Em có ch i trò gì táo b o ó không ? ± Holly g i cho Ciara nói. - , có , th t ra em ã ch i trò bungee ± c t m t s i dây th ng vào thành m t chi c c u và t trên chi c c u ó lao ng i xu ng th c m giác m nh. Em ã th vài l n, có c nh ây này... Ciara l c tìm trong chi c túi xách ang eo ang l ng, trong khi m i ng i ang quay m t i phòng cô l i ch i trò gì ó ng ngh ch. C m n tr i, Ciara l y chi c ví ra và a m i ng i xem b c nh cô ch i trò bungee.

- Holly, em nh t ch c sinh nh t s p t i c a em th nào ? ± Abbey nghiêng ng i v phía tr c h i. Rõ ràng là ch y c ng ang chán ch t v i cu c trò chuy n cùng Richad ng i bên c nh. - , úng y, - Ciara hét lên, - ch s p tròn 30 r i. - Con không nh t ch c gì c . ± Holly mu n m i ng i bi t rõ nh c a mình. ± Con không mu n có m t bu i ti c hây m t cái gì ó b t ng âu, xin m i ng i y. - không, ch ph i... ± Ciara nói. - Không, ch con không ph i làm gì c n u ch y không mu n. ± Ông Frank ng t l i, và nháy m t v i Holly t ông luôn ng h con gái. - C m n b . Con ch nh cùng ra ngoài v i m y ch em gái thôi. - Em có th mang máy quay phim i theo các ch không ? ± Declan h i làm gì ? - Ch quay vài c nh v các câu l c b n p cho tr ng thôi mà. - C ng c, n u nó có ích cho em... Nh g em c ng ph i bi t là nh ng n i ó c ng ch ng ph i hào nhoáng , sang tr ng gì âu nhé. Th ng thì , nàng s cùng Gerry ra v sau nh ng b a n t i nh th này, ho c n u không cùng chàng b c ra kh i nhà b m thì ch c ch n nàng s phóng xe nh bay v v i chàng trong c n nhà m áp. Nh ng êm nay thì không, êm mai c ng không và êm k ti p c ng không.

Loveanhyeu

Ch

ng 4

Vào hôm sinh nh t Holly ng tr c chi c g ng l n ng m mình. Nàng ã th c hi n nh ng gì Gerry mong mu n. Nàng c ng ã mua cho mình m t b qu n áo m i. làm gì , nàng c ng không bi t. M i ngày, nàng u c g ng không ngh n mong mu n c m b c th tháng N m. Ch còn hai ngày n a là n tháng N m. Nàng th y ã khá n trong b cánh màu kem n n nã. Chi c qu n v a v n ôm l y ôi chân thon th . V i bàn tay khéo léo c a Leo, trông nàng quy n r h n v i ki u tóc b i cao và vài l n tóc nh xõa h h ng ngang vai.. Holly a tay vân v ê t ng l n tóc và ch t m m c i nh l i nh ng gì di n ra lúc chi u ti m c a Leo. * V a th h n h n, nàng v a v i vàng y c a b c vaò ti m làm tóc. - Xin l i ông, Leo. Tôi m i lo nói chuy n i n tho i mà không bi t là ã mu n. - , không sao âu cô gái. M i khi cô g i n h n tr c, nhân viên ây u r t s n sàng ph c v . Colin ! ± Ông kêu to, gi tay búng m t ti ng l n ra hi u. Leo n m c n y chi c ghé nâng Holly lên cao h n. - T i nay cô có vi c gì c bi t sao ? ± ông h i. - Con s 3 ± 0 . ± Holly b m môi.

- Ngh a là gì? Là chuy n xe bus cô hay i có ph i không? - Không ph i. Tôi chính là con 3 - 0 y. - D nhiên. Tôi bi t i u ó mà. Colin !- ông l i kêu to. Colin t phòng nhân viên b c ra cùng v i m t chi c bánh kem l n trên tay, theo sau là toàn th nhân viên trong ti m làm tóc c a Leo. Cùng Leo, m i ng i ng thanh hát bài ³ Happy birthday´ m ng sinh nh t Holly. Quá ng c nhiên và xúc ng, Holly không nói c l i nào, nh ng gi t n c m t l i có d p l n dài trên má nàng. Bài hát k t thúc, m i ng i dành m t tràng pháo tay chúc m ng nàng. Holly v n không th t lên c l i nào. - Th ng trong lành, Holly, nh ng l n tr c, cô n ây c i g n r i kh i gh , còn l n này thì l i khóc nh th này ây ! ± Leo v v vai cô. * Chuông c a réo vang, Holly nghe th y ti ng huyên náo bên ngoài. Nàng hít m t h i th t sâu và t nho n mi ng c i tr c khi b c ra m c a. - Happy birthday! Chúc m ng sinh nh t, Holly! ± m i ng i ng thanh. - Có ai mu n t mình khui chai sâm ± panh này không, h i các cô gái yêu quý ? - Nào, Holly, xin dành ni m vinh h nh này cho em. ± Abbey nói, c m chai sâm panh trao cho Holly. Các cô gái reo hò va ch y ùa ra khi nghe ti ng n ³ b p´ rõ to c a chi c nút chai. - Nào, chúng ta hãy cùng chúc m ng ng i b n thân nh t c a chúng ta, ng i v a ph i tr i qua m t kho ng th i gian khó kh n nh t nh ng ã m nh m và can m v t qua t t c . Cô y là ng i can m và m nh m nh t mà tôi t ng bi t. Cô y làm cho chúng ta c m th y cu c s ng c a chúng ta có nhi u y¶ ngh a h n. Chúc cho cô y s tìm c ni m h nh phúc c a cu c i mình trong nh ng n m tháng ti p theo. Nào, hãy cùng nâng ly vì Holly. - Vì Holly! ± m i ng i ng thanh. - Ôi, Abbey, p th t! ± Holly nói, tay nâng quy n album ng nh c m b c ngoài bìa. - Nó s giúp em c t gi nh ng k ni m m i. ± Abbey nh nhàng nói. - Vâng, r t hoàn h o. ± Holly n m l y tay c a Abbey si t ch t. ± c m n ch . c r i còn món quà c a mình thì không có c nhi u tình c m nh th , nh ng v i t cách là m t ng i b n, mình tin ch c r ng c u s r t thích nó. ± Denise nói, tay trao cho Holly m t phong bì. Holly reo lên khi m chi c phong bì: - , c u th t là sáng su t! Lúc nào mình c ng mong n n i nà y, m t k ngh d ng t i khu du l ch Thiên ng. Denise. C m n c u r t nhi u. Món quà c a Sharon là m t cái l ch bàn, bên trong l ng nh ng t m nh ch p Holly, Sharon, Denise trong bu i ti c Giáng Sinh cách ó hai n m. - Chi c váy tr ng lúc ó mình m c t ti n l m y! ± Holly ùa, long ngh n ngào khi nh l i nh ng ngày tháng c . - Thôi nào, các ch gái, gi thì chúng ta ph i u ng cho th t say! ± Ciara hào h ng, và th là m t chai sâm panh n a l i c b t nút. *

Holly t nh gi c và nghe ti ng gào thét c a bao t tr ng r ng. Nh th ng l , ch ng còn gì trong t l nh c và vì th , nàng quy t nh t chiêu ãi mình b ng m t tô mì gói nóng h i. Trong b pyjama, nàng rúc vào chi c gh n m v a ng u nghi n mì v a xem ch ng trình truy n hình hay nh t c a t i th b y. êm qua, nàng ã ph i kìm nén n i bu n thi u v ng Gerry trong m t ngày quan tr ng nh th , nh ng nàng ã c m th y khá hài lòng v i b n thân lúc này. L n u tiên k t ngày Gerry r i kh i nàng, Holly c m th y d ch u trong th gi i c a riêng mình. * Holly ng i ngay chi c bàn trong nhà b p, c ng th ng gõ gõ ngón tay xu ng m t bàn. Nàng u ng ng m cà phê ti p theo và thôi b t chéo chân. ây ã là ly cà phê th ba. Hai ti ng ng h lâu h n nhi u so v i trí t ng t ng c a nàng. Nàng v n còn khá m t do ã u ng khá nhi u r u vào êm sinh nh t hôm tr c. Nàng nh p nh p chân xu ng n n nhà theo quán tính, và r i l i ng i v t chéo hai chân. ã m i m t gi ba m i. Lá th ang n m trên bàn, ngay tr c m t nàng. Nàng nh t nó lên, s ch ng ai bi t n u nàng m lá th y ngay vào lúc này. Sharon và John có l bây gi không còn tâm trí nào mà nh t i lá th tháng N m, còn Denise ch c ch n c ng ang n m b p trên gi ng. Holly c ng có th nói d i h m t cách d dàng n u h có h i. Nh ng n u không ai bi t gì h t và c ng ch ng ai thèm quan tâm thì sao? Nh ng Gerry s bi t. C m i l n Holly c m b c th trong tay, nàng l i c m th y ang bên c nh chàng, r t g n. Nàng c m th y nh th c hai ang cùng ch i m t trò ch i hai th gi i hoàn toàn khác bi t. Nh ng nàng có th c m th y chàng, và chàng s bi t n u nàng ³gian l n´; chàng s bi t n u nàng kô tuân th lu t ch i. ng h i m 0h. Nàng c n th n xé mép bì th . D c b c th xu n g, nàng c m t m thi p nh và m ra. Hãy ti p t c nh em v n ang ti p t c, n hoàng c a anh! Hãy i m t v i n i s ph i hát. Hãy cùng b n bè i hát karaoké câu l c b Diva trong tháng này nhé, và bi t âu, em s có th c ph n th ng l n« Tái bút: anh yêu em« - Làm sao có th ! ± cu i cùng nàng c ng bình t nh l i và nói l n nh cho Gerry nghe th y. ± Gerry ! anh th t áng ghét! Làm sao em có th th c hi n c i u này c ch ! Ti ng chuông i n tho i làm nàng gi t mìh. Sharon g i n: - Sao r i, ã 12h 5¶, và Gerry nói gì th ? Mình và John ang nóng lòng mu n bi t ây! - Sao c u ngh là mình ã m lá th y r i? - Ha ha.. TÌnh b n 20 n m cho mình tr thành m t chuyên gia. Thôi nào, cho b n

mình bi t là Gerry ã vi t gì i. - Mình s không th c hi n i u này âu. ± Holly tuyên b . - Nh ng i u gì m i c ch ? C u nh không cho b n mình bi t sao? - Không, mình s không làm âu. - T i sao? Nh ng ó là gì v y? C u làm cho mình tò mò r i y. - Sharon ti p t c nói. ± hãy nói i nào. - Holly, ti t l bí m t i nào, ó là gì v y? ± John nói, anh ang c m m t ng nghe khác d i l u. - Thôi c« Gerry mu n mình« hát karaoké. ± Nàng lúng túng. C John và Sharon b t c i n c n . Nh ng Sharon t ra nghiêm túc ngay sau ó. - Thôi c r i« Xin l i c u, Holly, nh ng mình ch ang ngh n cái l n v a r i khi c u« - Ph i, ph i. ± Holly ng t l i. ± c u không c n ph i nh c l i i u ó âu. ó là ngày áng x u h nh t trong i mình. ó là lý do t i sao mình s không th c hi n yêu c u này c a Gerry . - Holly, ó ch là m t cú ngã nh « - Vâng, xin c m n! Mình nh là lúc ó mình v n n! Dù sao mình c ng kô làm c ngay c vi c hát, mình cho là mình ã quy t tâm nh th vào cái l n ó r i. Sharon im l ng. - Ôi, Gerry ! ± Nàng kêu lên ± Em c ngh là anh s luôn bên c nh ng h em, ch không ph i làm cho em tr nên c ng th ng nh th này! êm ó, Holly h u nh không ng * - Chúc m ng sinh nh t, Holly! Hay là anh nên nói ³ M ng sinh nh t mu n´ ây? ± Richard c i, trong anh có v h i c ng th ng. Holly quá i ng c nhiên khi nhìn th y Richard ang ng tr c c a nhà. Nàng ng ó hoàn toàn không nói c i u gì. ây là l n u tiên« - Anh màng n cho em m t ch u phong lan nh . ± Richard nói, trao cho Holly m t nhành phong lan v i nh ng búp màu xanh. ± h v a m i mang t r ng v và nó chu n b n hoa r i y. Holly càng c m th y b t ng h n. - , em thích nhât là hoa phong lan y! ± nàng a tay vu t ve nh ng n hoa ch m n . - , em có c m t khu v n r t xinh ây, - anh h ng gi ng, - « nh ng h i um tùm m t chút.. - Anh có mu n vào nhà m t chút không, hay ch nh t t ngang qua? ± Tuy nói v y nh ng Holly v n mu n nh n m t l i t ch i. Dù Richard mang n cho cô m t món quà r t ý ngh a, Holly v n c m th y không có tâm tr ng ón ti p anh trai mình vào lúc này. - À, ph i. Anh s vào m t chút v y. ± Anh ng ngay c a, d m d m chân vào t m th m tr c khi b c vào nhà. c.

Richard m c chi c áo len màu s a và chi c qu n tây màu nâu. Mái tóc anh c ch i g n gang n n i không có l y m t c ng nào n m sai v trí. M i th anh khoác trên ng i u h t s c g n gang và tuy t i s ch s . Hi m khi Richard c i, và c ng hi m khi ng i ta c th y m t ni m vui hi n lên trog ôi m t anh. Anh r t hà kh c v i mình, luôn trách móc b n thân và t hành h mình m i khi ph m ph i nh ng l i l m, dù là ³r t con ng i´. Holly d n anh vào phòng khách, và t ch u lan mà Richard t ng c nh chi c tivi. - Không, không Holly . ± Richard nói. ± Em không nên t nó ây. Nó c n ph i c t ch thoáng mát, không quá nhi u m, tránh xa ánh sáng m t tr i và t t c các lo i nhi t khác. - , d nhiên. ± Holly c m bình hoa lên, nhìn quanh ki m m t ch thích h p nào ó trong c n phòng. Anh y ã nói nh th nào nh ? M t n i thoáng mát và không quá nhi u m ph i không nh ? Anh y v n luôn ngh mình là m t cô bé ng c ngh ch th y! - Trên chi c bàn nh gi a nhà kia thì th nào? Có v n i ó an toàn h n. Holly làm theo ngh c a Richard m t cách h h ng. Anh ang ng bên c nh lò s i, nhìn quanh c n nhà. - Nhà c a s ch s l m. ± Anh bình lu n. - C m n anh. Em c ng v a m i.. à m i.. lau d n. Anh g t u nh th là anh ã bi t tr c i u này. - Em l y cho anh m t th gì ó u ng nhé, trà hay cà phê nhé? ± Nàng h i. - Ph i, c y. ± anh nói, hai tay v vào nhau. ± trà r t t t cho s c kh e. Ch s a thôi, không ng nhé. Holly t hai c c n c lên bàn, c nh ch u hoa. - Em ch c n t i n c th ng xuyên và ch m sóc nó c n th n n h t mùa xuân là c. Holly g t g t u, th m bi t ch c mình s không bao gi th c hi n c i u ó.

Holly có c m giác ang ng c nh m t ng i hoàn toàn xa l . Nàng nh n ra là nàng bi t quá ít v anh trai mình và anh trai nàng c ng th . Nh ng ó l i là cách mà Richard thích có th gi l i m i th . Ngày t khi còn bé, anh ã gi kho ng cách v i m i ng i trong gia ình. Anh không bao gi chia s chuy n vui bu n gì v i ai. Câu chuy n c a anh luôn bào g m nh ng s li u, nh ng d ki n, nh ng ki n th c mà anh ngh ng i nghe c n ph i bi t. L n u tiên c gia ình bi t n Meredith là vào ngày c hai n dùng b a t i cùng gia ình thông báo v l ính hôn c a h . Không may, ó c ng là lúc quá mu n m i ng i có th khuyên anh không nên c i m t ph n lu ng tu i khó tính tóc m t xanh nh th . Và ch c ch n lúc ó, anh c ng không bao gi nghe ý ki n c a m i ng i. - Emily và Timmy có kh e không? À, xin l i.., ý em là Timothy. Richard ng c m t lên nhìn : - , chúng kh e c , Holly , r t kh e. Nh ng anh ang lo l ng« - Ánh m t anh xa x m. - Có chuy n gì ? ± Holly h i, ngh r ng ch c Richard nh tâm s v i cô i u gì ó. - , ch ng có gì âu, Holly . Nói chung thì tr con luôn là m t n i lo ý mà. ± Anh y

g ng kính sát vào m i và nhìn Holly . ± Em th t kh e vì ch ng m t th i gian vào nh ng chuy n v v n c a b n tr . Nói xong, Richard c i l n.

Nh ng Holly l i có c m giác nh tim mình v a b c a m t nhát dao. - V y là em v n ch a tìm c vi c nào sao? ± anh ti p t c h i. Holly v n ng i thinh l ng, choáng váng. Nàn g không th tin nàng nh ng câu h i nh th . c anh trai nàng l i h i

Nàng c m th y th t s b xúc ph m, b t n th ng. Nàng ch mu n u i ngay anh y ra kh i nhà. - Ch a. ± Nàng tr l i c c l c. - V y em s ng b ng gì? Em ã xin ti n tr c p th t nghi p ch a? - Ch a. ± nàng áp, c không m t bình t nh. ± Em ch a ng ký nh n tr c p th t nghi p. Em ang nh n tr c p dành cho góa ph . - À, th thì t t, c ng có l i y ch nh ? - Sao anh l i ngh em có l i gì ó trong chuy n này? Không khí tr nên c ng th ng. Lát sau, Richard p tay lên ùi m t cái, nh th báo hi u k t thúc cu c th m vi ng. - Vâng, - Holly c m th y nh nhõm h n. - Dù sao anh c ng r t vui khi c nói chuy n v i em. C m n em vì tách trà nhé! - R t vui khi anh n, và c m n anh vì cây phong lan. ± Holly nói, không n n i m t n c i.

Loveanhyeu

Ch

ng 5.

Xin chàooo« V n còn ang s ng y ch , Holly? C u v n còn ó hay là mình l i ph i nói chuy n m t mình l n n a y? - , xin l i, Sharon , c u v a nói gì nh ? - Mình h i c u ã có k ho ch gì v chuy n karaoké ch a? - Sharon ! ± Holly kêu to. ± Không c n ph i suy ngh gì thêm v tài ó n a. c r i, bình t nh nào! Mình ch v a ngh n vi c chúng ta s thuê m t máy karaoké và nó trong phòng khách nhà c u. ó là cách c u có th th c hi n mong mu n c a Gerry mà không ph i b i r i chút nào. C u ngh sao? - Không, Sharon, ó là m t ý ki n hay nh ng s ch ng có tác d ng gì âu; anh y mu n mình hát câu l c b Diva c . - A! lãng m n quá nh ! B i vì c u là m t disco diva, n hoàng sàn nh y c a anh y có ph i không? - Mình ngh , nói chung là nh v y. ± Holly áp m t cách kh s . - Th t là thú v , dù r ng, mình ch a bao gi nghe nói n câu l c b diva bao gi . - V y thì m i vi c ã c gi i quy t r i nhé. N u không ai bi t câu l c b này âu,

thì mình không th th c hi n c vi c này, úng không nào? ± Holly nói, c m th y hài lòng nh tìm c l i thoát. Holly v a gác máy thì i n tho i l i reo. - Chào con gái! - M ! ± nàng lên gi ng nh chu n b cáo t i ai. - Ôi, Chúa i, m ã làm i u gì khi n con bu n sao? - Hôm nay, con trai yêu quý c a m v a ghé th m con, và anh y làm con bu n l m. - Ô, m xin l i con gái yêu. Lúc Richard ang trên ng i, m có g i i n báo cho con nh ng không c. Con không nghe i n tho i sao? - V n không ph i ch ó âu m . - M bi t. M xin l i. Th thì t i sao? Nó ã làm gì khi n con bu n. - C h anh y m mi ng là có v n . - không âu, m th y nó r t mu n n t ng con món quà sinh nh t y. - Ph i, con không ph nh n r ng anh y ã t ng con m t món quà r t d th ng và r t ý ngh a, nh ng anh y l i không ng n ng i nói nh ng i u xúc ph m n con. - Con có mu n m nói v i nó giúp con không? - Không, không, không c n âu m ; chúng con ã l n c r i. Nh ng dù sao c ng c m n m . V y m g i n có chuy n gì không? ± Holly nhanh chóng chuy n tài. Hai m con trò chuy n d m ba câu qua loa. Holly gác máy. Nàng quay v c n phòng tr ng r ng và yên ng. * Sáng hôm sau, Holly th c gi c, trên mình v n m c nguyên qu n áo c a ngày hôm tr c. Nàng có th c m nh n c cái c m giác m t m i nh th ng l c a mình. T t c nh ng suy ngh tích c c c a nh ng ngày qua c ng d n tan bi n. B ng chi c i n tho i rung lên. Có tin nh n c a Sharon . ³ Câu l c b Diva s 36700700. hãy suy ngh . S r t vui. Làm i u ó vì Gerry ch ?´ Gerry âu còn trên cõi i này n a! Nàng ch mu n tr l i v i Sharon nh th . Nh ng, khi nhìn th y nh ng lá th chàng vi t, chàng ã kô còn c m giác y n a. C nh th là chàng ang có m t kì ngh xa và chàng v n th ng vi t th v cho nàng, vì th v i nàng, chàng kô ph i ã ra i mãi mãi. Có l , ít nh t nàng c ng nên th g i n câu l c b này và tìm hi u xem sao. Nàng quay s và m t ng i àn ông nh c máy. Nàng không ngh ra c i u gì nói nên v i vàng gác máy. ³Ôi, thôi nào, Ho lly ´, nàng t nói v i chính mình, ³không n n i quá khó nh v y âu. Ch c n nói là có m t ng i b n quan tâm n chuy n hát hò m t chút và«´ Holly khích l b n thân r i nh n nút g i l i. V n gi ng ng i àn ông tr l i. - Câu l c b Diva xin nghe - Xin chào, tôi mu n h i xem ây có t ch c các bu i hát karaoké ban êm không?

- Vâng, có th a cô. À, chúng tôi« - nàng nghe có ti ng l t gi y. ± Vâng, xin l i, chúng tôi th ng có t ch c vào các t i th n m hang tu n. - Th n m ? - Không, không xin l i, xin c m máy«- anh ta l i l t thêm vài trang gi y, - À không, chúng tôi có t ch c vào t i th ba. - Ch c ch n y ch ? - Vâng, chính xác là vào t i th ba. c r i, , tôi mu n h i, « - Holly hít m t h i th t sâu và b t u nói i u ã chu n b . ± M t ng i b n c a tôi mu n hát karaoké ây và cô y mu n bi t là s ph i chu n b nh ng gì. Không có ti ng áp l i t phía u dây bên kia trong m t kho ng th i gian khá lâu. - Alô? ± nàng t h i không bi t ng i àn ông này có ph i là m t gã ng c không nh . - À, vâng, xin l i, vì th t ra tôi không ph i ng i t ch c nên tôi.. - Thôi c r i. ± Holly t v t c gi n. Nàng ã ph i l y h t can m g i n, th mà m t th ng ng c nào ó l i làm h ng m i c g ng c a nàng. ± th thì có ai ó có th giúp tôi vi c này không? - , không. Tôi r t ti c, ch ng có ai c . Th t ra ch a n gi câu l c b m c a. ± Ng i àn ông áp l i nh ng l i nóng n y c a Holly. - Vâng, v y thì xin c m n anh r t nhi u. ± Nàng tr l i m t cách khó ch u. - Này cô, n u cô có th ch thêm giây lát n a, tôi s c g ng tìm l i gi i áp cho cô. Holly kiên nh n c m máy và bu c ph i nghe bài hát ³Greensleeves´ trong n m phút ti p theo. - Alô, cô v n còn ó ch ? - V n còn ây. ± Nàng b t u gi n d . - Tôi r t xin l i vì ã cô i lâu nh ng vì tôi ph i g i i n h i. Tên b n cô là gì v y? - m, Holly Kennedy. - Th t ra, t i th ba nào c ng có m t cu c thi hát karaoké. Cu c thi kéo dài trong m t tháng và m i tu n, hai trong s m i ng i s c ch n, và c th sau ba tu n, sáu ng i s thi hát vòng chung k t vào tu n cu i cùng c a tháng. ± Ng ng trong giây lát anh ta nói ti p. ± Nh ng mà không may ng i ta ã ng ký h t ch trong c nh ng tháng t i, vì th cô có th nói v i b n cô r ng, ch y có th g i l i cho chún g tôi vào d p Giáng Sinh. ó là lúc cu c thi ti p theo c t ch c. - , v y thôi c r i. - Nhân ti n, cái tên Holly Kennedy có v quen quen. Có ph i ó là ch gái c a Declan Kennedy không? - , vâng« sao anh bi t cô y? ± Holly h i l i, hoàn toàn b t ng . - Tôi không th nói là tôi bi t cô y vì tôi m i ch g p cô y m t lúc ây vào m t êm n cùng v i em trai cô y. Li u Declan có i lung tung v i m y cô b n gái r i gi i thi u v i h ó là ch gái c u y kô nh ? Cái th ng nh áng ghét« - Declan ch i nh c trong câu l c b Diva ? - Không, không. ± Ng i àn ông c i. ± C u y ch i nh c cùng v i ban nh c c a mình d i t ng h m. Holly nhanh chóng hình dung ra n i câu l c b này t a l c.

- V y là câu l c b Diva n m trong quán Hogan sao? Anh ta c i: - Vâng, nó n m t ng trên cùng. Có l tôi ph i cho qu ng cáo nhi u h n n a m i c. - Có ph i là Daniel ó không? ± Holly bu c mi ng h i, và r i nàng t c c vào u mình vì ã th t ra câu h i ngu ng c y. - À vâng, th tôi có bi t cô không? - m, không, không. Anh không bi t tôi âu! Holly t ng nh c n anh trong m t l n nói chuy n th thôi. ± Nàng nh n ra câu nói c a mình nghe c ng có lý. ± Ch là m t cu c trò chuy n phi m y mà. ± Nàng nói thêm. ± Cô y nói anh ã mang cho cô y m t chi c gh .- Holly l i t c c vào u mình l n n a. Daniel c i l n. - , v y sao, v y hãy nói v i cô y là n u cô y mu n hát karaoké vào d p Giáng Sinh, tôi s ghi tên cô y vào ây ngay bây gi . Cô không ng n s l ng ng i s ng ký tham gia âu. - Th t sao? ± Holly h i l i, v y u t. Nàng c m th y mình nh m t k ng c. - À, nhân tiên, tôi mu n bi t tôi ang c nói chuy n v i« Holly i i l i l i trong phòng: - À, Sharon . Anh ang nói chuy n v i Sharon. - Vâng, Sharon . À, tôi ã có s i n tho i c a cô trong máy và vì th , tôi s g i cho cô n u có ai ó h y h n. - Vâng, c m n anh r t nhi u. Holly nh y b vào gi ng, l y chi c kh n lông trùm lên u, m t nàng nóng b ng vì b i r i. Chuông i n tho i l i réo vang. Sau m t h i do d , nàng m i bò ra kh i gi ng và nh n chi c nút trên chi c máy i n tho i. - Chào Sharon. Ch c là cô m i ra ngoài. Tôi là Daniel câu l c b Diva ây. ± Anh ng ng giây lát r i nói. - m, tôi v a m i nhìn l i danh sách nh ng ng i ng ký và d ng nh ã có ai ó ã ng ký v i tên Holly cách ây vài tháng. Th t ra, tên cô y n m ngay g n u danh sách. Tr khi có m t Holly Kennedy nào khác.. ± Anh im b t.dù sao c ng nh g i cho tôi khi cô có th chúng ta tìm hi u thêm nhé. Xin c m n. Holly ng i ng i trên mép gi ng. Nàng quá i ng c nhiên.

Trong quán cà phê Bewley, Sharon, Denise và Holly cùng ng i bên nhau ngay c nh ô c a s nhìn ra ng Grafont. ó là n i h th ng g p g vào các ngày cu i tu n. - Mình không th tin là Gerry ã s p x p h t t t c nh ng vi c này! ± Denise kinh ng c nói khi nghe Holly k l i câu chuy n. - Chuy n này c ng khá vui y ch , ph i không? ± Sharon nói v i v thích thú. - Ôi, Chúa i, mình s l m« Nh ng mình nh t nh ph i hoàn t t vi c này, vì Gerry . - V y m i úng là Holly ch ! ± Denise c v b n mình. - Này, Denise. ± Holly ng t l i. ± Mình mu n ch c u và Sharon có m t ó thôi, và không m t ai khác. Mình không mu n khuy ch tr ng chuy n này. Hãy gi bí m t cho mình y nhé. - Nh ng, Holly! ± Sharon ph n i. ± Nh ng ây là m t vi c r t hay c mà.! Kô ai

ngh là c u s hát tr l i sau l n v a r i« - Sharon! ± Holly ng t l i b n. ± không c nói n chuy n ó. Mình v n còn s khi ngh n chuy n ó ây này. - Ph i, mình ngh ng i nào không v t qua c nh ng vi c nh th thì úng là m t k nhát gan s ch t. ± Sharon l m b m. - V y khi nào thì n ngày hôm y? ± Denise nhanh chóng chuy n tài. - Th ba tu n t i ± Holly r u r nói ng lo, Holly . M t tu n s cho c u b y ngày luy n gi ng và tr thành m t Maria Carey. Không v n gì âu. ± Denise nói, nhìn Sharon nháy m t. - Th c u d tính th nào v vi c hát hò này. - Mình kô bi t, vì th m i có cu c g p kh n c p này ch . c r i! c r i! Sharon kêu lên m t cách ph n khích. ± Mình có m t ý ki n . Các c u th y bài hát b ng ti ng Tây Ban Nha mà chúng mình v n hát v i nhau th nào? ³ M t tr i, bi n c , tình yêu, b cát« Hãy n v i em nào, hãy a tay cho em«´ Holly m to m t, má nàng ng sang nhìn ch m ch m vào h . ³ Ooh, ooh, ooh, Ôi tình yêu ng t ngào, ng t ngào b i r i vì nh ng ng i khách xung quanh c quay

n l !...´ i trong ti m t v thích thú, ph n còn l i ng, h ang ti n n c a hi u qu n áo do

Denise b t nh p cùng Sharon. M t s ng c m th y b c b i vì mình làm phi n. « Ba cô gái n m tay nhau b Denise làm ch . c xu ng

- Còn bây gi , xin phép các cô gái nhàn r i, tôi ph i tr l i v i công vi c ây. ± Denise nói, y c a b c vào trong ti m. Hai ng i còn l i i n bãi u xe.

Loveanhyeu

Ch

ng 6.

- D nhiên r i con gái, lúc nào m i ng i c ng chào ón con mà. - Bà Elizabert vui v nói khi Holly g i i n h i xem nàng có th ghé qua nhà m t chút không. Bà h gi ng, thì th m v i Holly . ± Ch có i u là Richard ang ây. Holly ang r t mu n v nhà nh ng khi nghe m nói th nàng h i ch ng l i. Nh ng r i nàng ngh làm v y qu là ng c ngh ch. Richard là anh trai nàng, và dù anh có làm phi n nàng n th nào i n a, nàng c ng không th c mãi tránh m t anh y.

Nàng d ng xe tr c ngôi nhà quen thu c c a cha m . M nàng c ng v a t thêm m t chi c gh n a vào bàn khi nàng b c vào. - , m , l ra là m ph i cho con bi t là m ang chu n b b a t i. ± Holly nói khi ôm hôn bà - Sao, con ã n t i r i ? - Không, th t ra là con ang ói r nh ng mong là con không làm m ph i quá b n r n - Không b n r n gì âu con gái. Ch là t i nghi p Declan s không có ph n c m mang n tr ng, th thôi. ± Bà c nói to trêu c u con trai út. - Sao, ³ngài làm vi c ch m ch ´, hôm nay c u không n tr ng h ? ± Holly h i c u em, gi ng bông ùa. - Em ã tr ng c sáng nay r i. ± Declan tr l i, nh n m t làm trò v i Holly. ± Nh ng tám gi t i nay em ph i quay l i tr ng r i. - Tr th sao con? ± B c u lên ti ng. Ông cho thêm n c th t vào a. Frank luôn k t thúc b a n b ng n c th t nhi u h n là th c n. - Vâng , vì ó là kho ng th i gian duy nh t con có th s d ng phòng máy biên t p l i nh ng o n phim ã quay. - H ch có m t phòng duy nh t thôi sai, Declan ? ± Richard nhìn lên. - Vâng . - V y có bao nhiêu sinh viên trong l p c a c u. - M i hai - H không trang b thêm m t phòng khác c à? - Kô, ch là m t tr ng i h c nh thôi mà , Richard - Theo anh ngh thì nh ng tr ng i h c l n s c trang b t t h n, m i ph ng di n. Và th là m t cu c tranh cãi n ra. - Không, không th nói th c. ± Declan ph n i. ± Các ph ng ti n, trang thi t b h c t p tr ng em u là nh ng th tiên ti n nh t, ch là vì có quá ít sinh viên nên h c p ít. Các th y cô ây c ng kô thua kém các gi ng viê n i h c n i ti ng. H r t gi i b i vì h v a làm vi c trong ngành, v a làm công tác gi ng d y. Nói cách khác, h th c hành nh ng gì h d y cho sinh viên. ó kô ph i là th ki n th c sách v . ³T t l m, Declan ´, Holly nháy m t v i c u em trai. - Ch c là l ng h c ng ch ng bao nhiêu nên h m i ph i i gi ng nh ng n i nh th . - Richard, làm vi c trong ngành i n nh th c s là m t công vi c r t hay, ph i b ra m y n m tr i h c và th c t p tr ng thì m i có th l y c t m b ng chính quy y! - , v y c u c ng c c p b ng sau khi h c ch ? ± Richard ng c nhiên. ± Anh c ngh c u ch theo h c m t khóa ng n h n ó thôi ch . Declan ng ng n và nhìn Holly , c u ng ng i. - Theo anh thì ai làm t t c nh ng ch ng trình truy n hình hay nh ng sô d i n ngh thu t có ch t l ng, h Richard ? ± Holly b t u chen vào. ± H không ph i ám ng i ch t h p l i h c m t khóa ng n h n. H là nh ng ng i có th làm c nh ng ch ng trình nh th . - Con ang nghiên c u v v n gì v y Declan? ± ông Frank h i. Declan c nu t nhanh mi ng th c n. - Ô, th t ra con có m t cu c kh o sát v các câu l c b Dublin này, b .

Declan t dao n a xu ng. Ch t c u nhìn ch gái c i. - Này, Holly,hình nh em nghe nói ch s p d m t cu c thi hát karaoké vào tu n t i ph i không? - H ? ± Ciara kêu lên, ôi m t m to nh th s p nh y kh i khuôn m t. Holly v nh không hi u Declan nói gì. - Ôi, thôi nào, Holly ! ± c u nài n . ± Daniel nói v i em mà! ± C u quay sang gi i thích v i m i ng i. ± Daniel b n con, là nhân viên ó. C u y b o Holly ã ng ký tham gia cu c thi hát t i câu l c b . Holly v n không ch u thua: - Declan à, Daniel ch nói ùa v i c u thôi.Ch c ch n là th r i, ai c ng bi t là ch không hát c còn gì! Nào, thôi i nào. ± Holly c thuy t ph c.. Thành th t mà nói, n u con d nh tham gia cu c thi hát karaoké, con s nói v i t t c m i ng i trong nhà ch . ± Holly v a nói v a c i nh th Declan v a nói i u gì ó r t bu n c i. - Holly ± Declan c i kh y. ± Em nhìn th y tên ch trên bàn ng ký mà. H t ch i nhé! Holly b dao n a xu ng, b ng nhiên c n ói c a nàng bi n i âu m t. - Holly, sao con không nói cho m i ng i bi t là con s p tham gia cu c thi hát? ± m nàng h i. - B i vì con không hát c! - V y thì t i sao ch l i ng ký? ± Ciara h i, thích thú v i s ki n m i l này. Có l nàng c ng nên nói v i h , n u không Declan s ti p t c t n công, và Holly c ng không mu n nói d i b m . - Thôi c, ây là m t chuy n h t s c ph c t p, nh ng nói chung là Gerry ã ng ký tên con h ng nhi u tháng tr c ây, b i anh y mu n con tham gia cu c thi này. i u ó m i th t s có ý ngh a i v i con. Holly c m th y hoang mang vì ánh m t m i ng i trong nhà ang d n vào mình, nàng b i r i a tay vén tóc. - À, theo b thì ó là m t ý t ng tuy t v i y. ± B nàng lên ti ng, phá tan b u không khí ng t ng t. - Ph i. ± m nàng nói thêm. ± Và t t c m i ng i s n ó c v cho con Bu i sáng c a ngày ³tr ng i´ y, b n bè và gia ình thay phiên nhau g i i n ng viên Holly . Ai c ng chúc nàng may m n. Sharon và John còn g i t ng nàng m t bó hoa l n. Holly m c b cánh mà Gerry ã b o nàng mua h i tháng tr c. Nàng xõa tóc có th che i khuôn m t không m y t tin c a mình, dùng mascara không th m n c ch i mi m t; bi t âu nàng s xúc ng n r i l trong bu i t i hôm nay. Nàng ngh n m t ng linh thiêng nào ó phù tr nàng có th hoàn thành tâm nguy n này c a Gerry. - Th giãn i, Holly. ± Sharon v v . ± M i th r i s n thôi, ng lo l ng. Khung c nh sân kh u khiên Holly c m th y h i h p. M t n i lo s m h ! Trên t là m t cái màn hình kh ng l m i ng i có th nhìn th y l i bài hát. ng

- Xin chào, Holly. ± Daniel nói, ti n g n nàng v i m t t m b ng nh trên tay. ± Th t

các thí sinh tham gia trong êm nay: tr c tiên là m t cô gái có tên là Magaret, ti p theo là m t chàng tên Keith, và sau Keith là cô, c ch ? - V y tôi là ng i th ba sao? - Vâng, sau.. - Tôi ch c n bi t th thôi. ± Holly v i ng t l i. Nàng ch mu n bi n kh i cái câu l c b ngu ng c này. Nàng c trái t s nu t ch ng nàng, r ng m t thiên tai nào ó s s y ra và m i ng i s ph i s tán kh i tòa nhà này. R i nàng t c i chính mình, ó qu th t là nh ng ý ngh iên r . - Nghe này, Holly, tôi th c s xin l i vì ã qu y r y cô l n n a, nh ng cô có th vui lòng cho tôi bi t ai trong s nh ng ng i d i kia tên là Sharon không? ± Daniel t nh h i nàng. - Kia, cô y ang phía bên kia. ± Holly ch vào Sharon. ± Ch m t chút, mà có gì không? - , tôi ch mu n xin l i cô y vì l n nói chuy n tr c. Holly ch t nh ra i u gì ó. V th t th n c a nàng làm Daniel thoáng ng c nhiên. - À, chúng tôi có m t b t ng nho nh trong cu c chuy n trò qua i n tho i l n tr c. ± Anh nhìn nàng v b i r i. - À« .. anh bi t không, th t ra anh không c n p h i làm th . Có l cô y c ng ã quên h t c r i. ± nàng l p b p. - Vâng, nh ng tôi v n s ph i nói l i xin l i cô y. ± Anh d m b c n ch Sharon . Holly g n nh ch m ng i ra kh i gh . - Sharon , xin chào, tôi là Daniel. Tôi ch mu n xin l i cô vì cu c nói chuy n tu n tr c. Sharon nhìn Daniel nh th anh ta có m i cái u. ³Gì th nh ?´ Sharon t h i. - Cô bi t y, qua i n tho i l n tr c? John choàng tay qua eo Sharon , t ý phòng v i b t c gã nào ki m c trò chuy n v i ng i ph n c a anh. - Qua i n tho i ? - .. vâng, qua i n tho i. - Xin h i tên anh là gì y nh ? - m, tôi là Daniel. - Và chúng ta ã nói chuy n qua i n tho i? ± Sharon ti p t c h i v i ôi m t tròn xoe. ng ng sau Daniel, Holly hoang mang không ng ng ra hi u v i Sharon .

Daniel h ng gi ng và c tr n t nh. - Vâng, cô ã g i n câu l c b c a chúng tôi tu n qua và tôi là ng i tr l i i n tho i ± i u ó có giúp cô g i nh i u gì kô? - Không ph i tôi anh , ch c anh ã nh m ng i r i. ± Sharon l ch s áp l i. John li c Sharon m t cái rõ dài, t v khó ch u. Daniel a tay lên gãi u, lung túng. Anh nh quay i thì va ph i Holly. Holly v n liên t c nháy m t v i Sharon . - « - Sharon nói, nh th v a nh ra i u gì. - , Daniel! ± Cô g i tên ng i àn

ông v i v thân tình h n. ± Xin th l i cho tôi, d ng nh b não c a tôi ch ng ch u làm vi c n a. ± Cô c i to, c m ly r u lên m i Daniel. V hài lòng hi n rõ trên g ng m t Daniel. - V y thì t t quá, tôi ã ngh tôi m i th t là k iên! V y là cô ã nh ra vi c chúng ta ã có m t cu c nói chuy n qua i n tho i r i ch ? - À.. vâng, Daniel này, ng lo l ng v chuy n ó n a. ± Cô nói, xua tay m t cách lung túng. - Ch là vì tôi m i vào làm cách ây vài tu n, và lúc ó tôi th t s không rõ l m v vi c t ch c cu c thi hôm nay. ng lo« t t c chúng ta u c n có th i gian.. thích nghi.. v i m i th . Anh bi t y.. ± Sharon nhìn Holly th m dò. - Vâng, v y r t vui vì cu i cùng ã g p c cô nh th này. ± Daniel c i. c r i, mình s gi i thích chuy n này sau. ± Holly ghé sát Sharon nói, o n ti n nhanh v phía sân kh u. Ng i d n ch ng trình ã b c ra. - Xin chào các quý ông quý bà! Chúng ta chu n b c th ng th c m t êm nh c tuy t v i« - ng i d n ch ng trình dõng d c gi i thi u. Chân tay Holly l i run lên, nàng th y mình c n i vào nhà v sinh. - Và xu t hi n u tiên trong êm nay, chúng tôi xin m i cô Magaret n t Tallaght. Cô s hát cho chúng ta nghe giai i u ng t ngào trong b phim ³Titanic´, bài hát mang tên ³My heart will go on´. Magaret c t ti ng hát, khán phòng im ph ng ph c. Ai n y u ch m chú l ng nghe. - Th t tuy t v i ph i không các b n? ± Ng i d n ch ng trình b c ra. ám ông reo hò l n n a. Holly ra v ph t l t t c . ± Và ti p theo, chúng ta s cùng th ng th c gi ng hát c a Keith. Ch c các b n còn nh Keith, ng i th ng cu c trong cu c thi n m ngoái v i bài hát ³ America´ ch ?.. Holly không mu n nghe thêm gì n a. nàng ch y vào nhà v sinh. Nàng i i l i l i c t tr n t nh, nh ng hai u g i v n c va l p c p vào nhau. Tâm trí nàng r i b i và c m giác bu n nôn l i b t u. Nàng nhìn mình trong g ng và c hít m t h i th t sâu ± không tác d ng gì, ch càng khi n nàng thêm chóng m t h n mà thôi. ám ông bên ngoài ã v tay và Holly ch t l ng. - Keith c ng r t tuy t v i ph i không quý v ? ám ông l i reo hò. M i chuy n s p tr nên t i t h n th . L n ó là sinh nh t c a Sharon , có c Gerry tham d . Holly ã u ng nhi u n n i cô ã r rê m i ng i n quán karaoké hát hò và nh y múa. Và r i, m t s c n m ngoài ý mu n c a t t c m i ng i ã x y ra. Holly b tr t chân, ngã sóng soài t b c tam c p c a sân kh u r i l n k nh xu ng t, váy áo c a nàng khi y b t c h t c lên. ã th , Sharon và Denise còn ùa dai b ng cách ch p l i c nh t ng kh ng khi p này và l y ó làm nh bìa cho t m thi p m i ti c Giáng Sinh n m y, v i m t cái tít th t l n: ³ không say không v !´

Và Holly ã th là s không hát karaoke thêm m t l n nào n a. * Holly Kennedy? Xin h i Holly Kennedy có m t ây không ? ± Gi ng ng i d n ch ng trình oang oang. Khán phòng b t u xì xào. M i ng i nhìn quanh tìm ki m. Nàng v n ng i im thin thít trong nhà v sinh. Holly nghe th y ti ng ai ó liên t c m r i óng s m các cánh c a l i. Ôi tr i, ch ng l h ang n b t nàng sao? - Holly? Là Sharon . - Holly, mình bi t c u ang trong ó, vì th hãy nghe mình c ch ? Holly c nu t nh ng gi t n c m t s p r i ra. - Mình bi t vi c này r t khó kh n cho c u, và mình bi t c u có m t n i ám nh kh ng khi p, nh ng c u hãy c bình t nh c ch ? Gi ng Sharon v v , Holly ã b t c ng th ng h n. - Holly, mình r t s chu t, c u còn nh ch ? Holly nh n m t, ch ng hi u Sharon nh nói n chuy n gì. R i Holly m m c i ngh n kho ng th i gian khi Sharon chuy n n s ng cùng nàng và Gerry , ch vì nhà cô y có m t con chu t. Và d nhiên là John c ng c phép n cùng v anh trong c n nhà hai ng i b n c a h . - Dù sao, Holly, t t c nh ng gì mình mu n nói là c u không c n ph i làm vi c này n u c u không mu n. ây, không ai có th b t bu c c u. - Quý v , xin m i ng i hãy Holly bi t r ng chúng ta ang nóng lòng ch cô y! ± gi ng ng i d n ch ng trình l i vang lên. M i ng i b t u v tay vang d i và ng thanh hô to. - Holly! Holly! Holly! .. - Nh ng n u c u không làm i u này, mình bi t c u s không bao gi tha th cho chính mình. Gerry mu n c u làm i u này vì anh y mu n c u tha th cho chính b n thân c u. - Holly! Holly! Holly!... - Ôi! Sharon! ± Holly l p l i, gi ng nói v n còn y s hãi. Nàng m c a b c ra. - Không c n ý n h , Holly . ± Sharon bình t nh nói. Môi nàng thôi run nh ng toàn thân v n còn l nh toát. Cu i cùng, Holly c ng phá v s im l ng c a chính mình. ± Mình không hát c, Sharon. - Mình bi t, - Sharon nói và c i l n. ± và gia ình c u c ng bi t! ng quan tâm n nh ng ng i còn l i làm gì! C u có ph i g p h l n nào n a âu mà s ? N u là c u , mình s ch ng thèm ý n h . Holly suy ngh trong giây lát. - nh !

Holly l t nhìn mình qua t m g ng, hít m t h i th t sâu và ti n d n ra c a. T t c u reo hò khi nhìn th y nàng t t ti n ra sân kh u. Holly ng ng ng u cúi u chào tr c nh ng tràng v tay không d t. Nàng ng trên sân kh u, hai tay n m ch t micro và ch m ch m nhìn xu ng khán gi . C ng th ng. Nh c ã b t u n i lên mà không c n bi t nàng có ý hay không. Và nàng c t ti ng hát. ám ông c v nàng b ng cách im l ng l ng nghe. Holly c m th y b t c ng th ng h n nhi u. Nàng ã hát n câu cu i cùng. Sharon và Denise ch y ùa lên sân kh u. - Mình r t hãnh di n v c u! ± Choàng tay qua vai Holly . ± Th t là tuy t. - C m n vì ã giúp mình, Sharon . ± Holly ôm choàng l y Sharon . Jack và Abbey reo hò phía d i: - Tuy t l m! r t tuy t ! Holly ! * Ng i d n ch ng trình cu i cùng c ng b c ra v i chi c phong bì nh trên tay. Anh ta t t m phong bì« và dõng d c tuyên b . - .. Và hai ng i dành c quy n ti p t c vào chung k t c a cu c thi là.. ± anh ta ng ng gi ng t o khônbg khí h i h p. ± «Keith và .. Samantha! Holly vui s ng n nh y c ng lên. Ch a bao gi nàng có c m giác nh nhõm n th . Richard ng nhìn v i v m t vô cùng b i r i, ch ng hi u sao Sharon, Denise và m i ng i trong gia ình u chúc m ng Holly vì« ã thua. Nh ng rõ ràng, nàng ã thua cu c m t cách vinh quang. Khi m i ng i trong gia ình l n l t ra v , Holly i tìm Sharon và John . Daniel xu t hi n: - Chào cô! Cu c thi Karaoké s c t ng thu t tr c ti p qua sóng radio. ± Anh c i, chào cô r i nói, nh thông báo v i v r t nghiêm túc. - Sao? ± tim Holly nh mu n r i ra kh i l ng ng c. Daniel phì c i: - Tôi ch ùa thôi, xem cô s hãi th nào thôi mà! - Ôi, Chúa i, ng làm th v i tôi ch - Holly t m t tay lên ng c, gi ng trách móc. ± m i ng i ây ph i nghe tôi hát c ng ã t l m r i, hu ng gì là c thành ph . - Xin l i, n u cô không ng i, cô có th cho tôi bi t t i sao cô l i ng ký thi trong khi không h thích vi c ó chút nào? ± Anh h i, c n tr ng trong t ng l i nói. - , ng i ch ng vui tính c a tôi ngh r ng v anh y có gi ng hát c a m t siêu sao ca nh c. Daniel c i l n: - Không, cô hát c ng không n n i nào âu! Ch ng cô có m t ây ch ? ± anh h i, làm nh vô tình. Holly bâng qu nhìn quanh r i tr l i:

- Vâng, ch c là anh y ang

ây, hay m t n i nào ó.

Loveanhyeu

Ch

ng 7: n mang theo nh ng êm hè dài và nh ng bu i sang p tr i.

Tháng Sáu ã

Tháng Sáu còn mang n c phong th c a Gerry . Holly ng i d i bong b ng l ng gi a ti t tr i êm . Nàng h i h p c lá th th t . Nh ng dòng ch g n gang, u c a Gerry l i hi n ra. Cu i th , Gerry vi t: Tái bút: anh yêu em, Holly , và anh bi t em c ng r t yêu anh. Em kô c n ph i luôn gi l i nh ng lá th này luôn c m th y có anh bên mình, em kô c n ph i gi chúng nh là m t b ng ch ng r ng anh ã t n t i hay v n còn t n t i trong em. Em kô c n ph i m c chi c áo len c a anh c m th y anh ang bên c nh em; anh ã ngay ây bên em« và luôn luôn ôm em trong vòng tay. Holly ng i th n th vì nh ng c m xúc mãnh li t ang trào dâng trong lòng. ôi m t nàng xa x m, m h , nh chìm vào n i nh quay qu t. Nh ng« Nàng c l i b c th . Nh ng l i ngh l n này c a Gerry th t khó nàng ch p nh n. Holly có th hát karaoke l n n a, có th nh y ra kh i m t chi c máy bay, ch y m t nghìn d m, hay làm b t c i u gì vì chàng, ngo i tr vi c làm cho t t c nh ng gì thu c v chàng bi n m t kh i ngôi nhà. Nh ng chàng nói úng, Holly bi t nh th . Nàng kô th gi v v i chính mình r ng chàng s quay l i l y nh ng th này. Gerry th t s ã ra i mãi mãi, chàng ã kô còn c n n nh ng món cá nhân c a mình n a. Nh ng k ni m d u êm nh s ng l i trong nàng, v i t ng chi c áo chàng m c, t ng m nh gi y có nét ch c a chàng, t ng v t mà chàng th ng s d ng. N u ph i r i xa m t th nào trong s y, Holly s kô th ch u ng c, nàng c m th y nh ph i nói l i v nh bi t v i m t ph n c a Gerry .. r i, không bao gi c g p l i n a. Nàng ch t c i khi gói l i t t c nh ng cu n b ng cassette nh c rock c k , v ng y b i mà Gerry r t yêu thích. Chàng ã t ng làm n tung c n nhà v i nh ng âm thanh gào thét d d i c a lo i nh c ³rock heavy metal´. Nh ng âm thanh c ng u y làm Holly ch mu n phát iên. Nàng luôn nói v i Gerry r ng nàng kô th ch u ng cho n h t cu n b ng c. Th mà bây gi nàng ch c c m t l n nghe l i b ng nh c chói tai y, v i Gerry. G i u trên m t chi c bóng ã x p, Holly n m ngay gi a sàn nhà dán m t vào t c a chàng. ây là chi c áo may m n mà Gerry m c ch i bong. Trên áo v n còn dính nh ng v t bùn b n. Nàng v i tay kéo chi c áo xu ng, ôm vào long và hít m t h i th t sâu, mùi m hôi c a chàng nh v n còn v ng l i.

Kia là chi c áo l ph c Gerry m c trong ngày c i, r i nh ng b vét, áo s mi và nh ng chi c cà v t mà chàng th ng m c m i sang i làm. M t v sò l n chàng mang kh i áy i d ng cách ây m i n m. B s u t p nh ng mi ng bìa c ng lót d i c c bia m i qu c gia chàng ã i qua. Nh ng lá th , thi p m ng sinh nh t c a b n bè và ng i than g i n hang n m. Nh ng t m thi p nàng g i cho Gerry nhân ngày l Tình yêu. Nh ng quy n s ghi chép hóa n; nh ng h p c c ± vi ± dít ; nh ng quy n sách« Toàn b cu c i chàng ã c gói l i trong nh ng món này.

Chuông i n tho i réo vang, c t ngang dòng suy ngh c a nàng. - Em s bi n ch thành m t ngôi sao! ± gi ng Declan d n d p t u giây bên kia« Cu c b u ch n ³G ng m t sinh viên c a n m´ trên truy n hình d i n ra t i hôm qua, và em ã c bình ch n!. Holly nghe nh c toa tàu cùng reo lên chúc m ng Declan . Nàng c m th y r t vui. - «và gi i th ng là phim c a em s c chi u trên kênh B n, vào tu n t i! Ch có tin c kô« ³ Ch s p tr nên n i ti ng r i y, ch gái!´ là câu cu i cùng mà Holly nghe c. M i ng i trong gia ình quy t nh s t h p t i quán Hogan vào th T tu n t i xem tác ph m c a Declan . Sharon và Denise c ng v y. Denise nói là cô s cùng n v i Tom, b n trai m i c a cô. * Quán r u Hogan.

Holly chen vào ám nh ng ng i àn ông l n tu i b c lên l u vào câu l c b Diva. Ban nh c ang ch i m t b n jazz êm d u. M i b y gi ba m i nên câu l c b v n ch a chính th c m c a, gian phòng tr ng không hoàn toàn khác v i cái n i mà Holly ã s ch t khi p cách ây vài tu n. Holly ch n m t v trí bên ph i ngay phía tr c màn hình có th nhìn c rõ h n. M t v t gì ó r i xo ng xu ng sàn nhà khi n nàng gi t mình. Daniel xu t hi n. - , xin chào cô, Holly . Tôi không bi t là m i gi này ã có khách n r i. - Tôi n s m y! ± nàng l i g n chào Daniel. ³ Hôm nay trông anh y r t khác´, nàng ngh và quan sát Daniel. - Vâng, úng là cô n s m ± anh nói ± ch c ph i m t ti ng n a hay h n nh ng ng i khác m i n. Holly có v h i b i r i. - Có l tôi s ra ngoài i d o m t chút r i s quay l i.. ± Holly d m ng lên. - Này! ± Daniel bu t mi ng. ± các c a hi u gi này ã óng c a c r i. Cô có th ng i ây trò chuy n v i tôi, n u cô không phi n« - Vâng, n u anh kô phi n.

- Th

êm nay, ch ng cô l i b r i cô l n n a sao? ± Daniel trêu, anh b n bên Holly.

c vòng ra ngoài

Holly c n môi và t h i không bi t ph i tr l i th nào. Gi không ph i là lúc nói n chuy n gì quá bu n v i m t ng i ch nh tán g u cho vui, n h ng nàng c ng không mu n Daniel l p l i câu h i này m i khi g p nàng. Anh y s s m bi t s th t thôi và s th t ó s càng làm cho anh y tr nên khó x . - Daniel. ± nàng nói m t cách d u dàng. ± tôi không mu n làm anh khó x , nh ng ch ng tôi ã kô còn n a. Daniel s ng s . - , Holly, xin l i cô, tôi ã không h bi t. ± Anh nói v thành th t. - Không sao âu, tôi bi t là anh kô bi t. ± nàng m m c i anh bi t r ng nàng không l y làm bu n vì l i c a anh. - Bu i t i n tôi không c g p anh y, nh n g n u ai ó cho tôi bi t, tôi s n vi ng anh y t lòng kính tr ng. - không, Gerry ã m t h i tháng hai, Daniel. Hôm n kô h có anh y ây. Daniel trông có v lúng túng. - Nh ng tôi nh là cô có nói anh y ây.. ± anh im l ng, có l anh ang ngh mình ã nghe nh m. - Vâng, - Holly nhìn xu ng v b i r i. ± anh y ã kô có m t ây, - nàng nói và nhìn quanh c n phòng, - nh ng anh y ã ây. ± Nàng t bàn tay mình lên ng c. - Tôi hi u r i. V y nên cô ã can m h n vào bu i t i hôm y. Holly ng c nhiên khi th y Daniel d ng nh i di n v i câu chuy n c a cô t ng i d dàng. T nhiên, nàng c m th y c th giãn khi nói chuy n v i anh, c i m và kô s ph i r i n c m t. Holly m m c i và gi i thích ng n g n cho anh bi t t i sao mình ph i hát vào êm hôm n . - Tôi n r i ây! ± Denise nói to nh thông báo v i t t c m i ng i. Tom theo sau Denise , luôn mi ng c i và kô r i m t kh i cô. Tom và Daniel chào nhau. - Em yêu. ây là Daniel b n anh. ± Tôm gi i thi u Daniel v i Denise . Daniel và Holly nh n mày nhìn nhau và m m c i, c hai u mu n ám ch t ³em yêu´ mà Tom dung g i Denise . - Nào, các quý ông quý bà. ± Declan ng lên nói to thu hút s chú ý c a m i ng i. ± B phim c a tôi s c chi u trong giây lát, - c u lên gi ng t hào, - vì th , yêu c u m i ng i hãy ng i xu ng và im l ng dùm nhé! M t dòng ch l n ³ Nh ng cô gái và thành ph v êm´ xu t hi n trên n n phông c nh v êm c a thành ph Dublin tuy t p. B ng d ng, Holly c m th y c ng th ng. Hình nh ³các cô gái´ xu t hi n ngày trên màn hình, kèm theo nh Sharon, Denise, Abbey và Ciara ng i chen chúc trong m t chi c taxi. Sharon nói: - Xin chào! Mình là Sharon và ây là Denise, Abbey và Ciara . M i cô u c quay c n c nh khi Sharon gi i thi u tên t ng ng i.

Và chúng tôi ang trên ng t i nhà ng hôm nay là sinh nh t c a cô y«

i b n thân nh t c a chúng tôi, Holly, b i vì

Phim chuy n n c nh các cô gái làm Holly ng c nhiên khi c t ti ng reo hò ³ Chúc m ng sinh nh t!´ ngay tr c c a nhà Holly. R i chi c máy quay h ng v phía Sharon v n còn ang trong taxi : ³ êm nay s là êm c a ch nh ng cô gái, không m t ng mày râu nào«´ Phim chuy n n c nh Holly m quà. C m chi c máy xoa bóp trong tay, Holly nói ³ Vâng, tôi nh t nh s dung n cái này´, o n, nàng quay sang Sharon nói: ³ êm nay chúng ta s cùng i u ng cho th t say, th t say nhé«´ Lúc này, Holly ang b t n p chai sâm panh. Ti p theo là hình nh các cô gái u ng r u Boudoir, và cu i cùng là Holly v i chi c m l i trai méo x ch trên u u ng h t chai sâm panh. C nh các cô gái v i nh ng i u nh y chuy nh cho ng m t sàn nh y. ³ Nh ng s không có gì quá iên cu ng! êm nay chúng ta v n là nh ng cô gái ngoan!´ Sharon nói v i gi ng thành th t. Ti p theo là c nh các cô gái ang ph n êm. i vì b ba nhân viên b o v h t ng ra kh i h p

Holly há h c mi ng kinh hãi quay sang Sharon, ng i c ng ang ng c nhiên kô kém. Holly, Sharon , Denise , Abbey và ngay c Ciara ang ng i âu ó u c m th y vô cùng x uh . Declan làm chuy n quái qu gì th này.

Loveanhyeu Bài vi t ã ng: 24 Gia nh p ngày: 7.5.2008

Ch

ng 8

C n phòng im ph ng ph c. N m cô gái nhìn ch m chú lên màn hình v i tr ng thái phòng. Holly nín th , nàng ang c ng th ng t h i không bi t ti p theo là c nh t ng kinh kh ng gì n a ây. H ã không còn nh c i u gì v chuy n ã x y ra hôm ó. S th t làm nàng s hãi. Không hi u, h ã say n m c nào. Holly quan sát các b n ang ng i g n bên. T t c u ang r t c ng th ng. Holly hy v ng m i ng i không i quá xa. M t cái t a m i xu t hi n trên màn hình, µHành trình vào thành ph ¶, và c nh các cô gái tranh nhau leo vào m t chi c taxi. C nhìn thì bi t là t t c ã say. Holly th y

choáng váng, nàng c ngh l ra nàng ph i

ng

n h n nhi u. i tài x , ³Hôm nay tôi i l i khi nhìn th y

³Ôi, Nick´, Holly ng i trên chi c gh bên c nh rên r v i ng tròn 30 y, anh tin c không?´

Chi c máy quay phim chi u sát vào m t Holly. Nàng co rúm ng hình nh c a chính mình. Nàng ã quá say, và nhìn th t bu n.

³ Nh ng tôi s ph i làm gì ây, Nick?´, nàng ti p t c than vãn. ³Tôi ã 30! Tôi nói v i anh i u ó ch a nh ?´, nàng h i, kh nghiêng u v phía ng i tài x . Declan ti p t c máy quay v h ng Holly khi nàng im l ng t a u vào c a xe. Nàng không th c m nh m h n. Trông nàng th t cô n. Nàng không thích th . Nàng b i r i nhìn quanh c n phòng và b t g p cái nhìn c a Daniel. Anh nhìn nàng v i ánh m t khích l . Nàng áp l i b ng n c i không m y nhi t tình và quay l i v i màn hình. ³Nào, các b n. êm nay chúng ta s n Boudoir và s không m t ai có th ng n chúng ta vào trong, và chúng ta s làm cho nh ng tên b o v ng c ngh ch kia bi t r ng h không ph i là ng i s h u n i này´, nói r i, nàng c th ti n vào câu l c b , trên nh ng b c i xiêu v o. Các cô gái reo hò theo sau Holly. Hai nhân viên b o v h p êm Boudoir l c u nói: ´ êm na y thì không c âu, các cô gái, xin l i´ . ³Nh ng anh không hi u´, Denise bình t nh nói, ³Anh không bi t chúng tôi là ai sao?´ ³Không´, c hai gã àn ông l nh lung nói, t v kô quan tâm. ³H !´. Denise ch ng n nh ch tay vào Holly, ³ ây là ..là.. Côn g n ng Holly h t s c, h t s c n i ti ng« n t gia ình trong hoàng gia c a« t n c Ph n Lan´. Holly nhíu mày nhìn Denise . C khán phòng c i nghiêng ng . - Không ai có th vi t c m t k ch b n hay h n th này. ± ti ng ai ó bình lu n. ³ , th cô y n t gia ình hoàng gia sao?´ gã b o v có ria mép ngu ng h i. ³Chính xác´, Denise nói v i v h t s c nghiêm túc. ³Ph n lan có gia ình hoàng gia nào không Paul?´ gã quay sang h i ng i ng nghi p c a mình. ³Tôi không ngh là có, i tr ng´ Holly s a l i chi c m trên u và a tay lên v y v y hai gã b o v theo ki u chào c a nh ng ng i thu c hoàng t c. ³các anh th y y´, Denise nói, v r t hài lòng v i cung cách c a Holly , ³các anh s ph i ch u trách nhi m n u các anh không cô y v ào´. ³Gi s chúng tôi có mu n cho cô y vào thì cô c ng không c vào´, gã ria mép lên ti ng r i nhích sang m t bên nh ng b c cho nh ng ng i ang x p hang ng sau

các cô gái b c vào. ³ , không, không«´, Denise ph n i d d i, ³Anh không hi u gì c . Tôi là « th n c a cô y và tôi ph i luôn bên c nh cô y´. ³V y thì ch c cô không phi n ng i ngoài này cho n khi cô y ra´, gã b o v tên Paul c i nói. Tom, Jack và John b t uc i l n thành ti ng, còn Denise càng lúc càng b i r i h n.

Cu i cùng, Holly ti n l i g n nói: ³ , ta ph i u ng th gì ó. Ta ang ch t khát ây´ Paul và gã ria mép kh t kh t m i c nghiêm m t kô ph n ng. ³Không, thành th t mà nói, các cô gái. Các cô c n có m t th thành viên´. ³Nh ng tôi là m t thành viên, c a hoàng t c!´ Holly nghiêm ngh nói, ³B n ng i hãy cút i!´, Holly ra l nh. Denise nhanh chóng chen ngang: ³Thành th t mà nói, Công n ng ây và tôi s không gây ra chuy n gì âu. Hãy cho chúng tôi vào ch u ng chút gì ó thôi´, Denise nài n . Gã ria mép nhìn ch m ch m vào hai cô gái r i h ng gi ng: ³Thôi c r i, hãy vào i´. ³Chúa phù h cho ông´, Holly nói, làm d u thánh giá khi i ngang qua h . ³Cô ta là ai, m t công n ng hay m t linh m c?´, gã tên Paul c i to khi Holly b c vào bên trong. ³Cô ta m t trí r i, tên ria mép c i to nói´, ³nh ng ó là lý do chính áng nh t tôi t ng c nghe trong su t nh ng n m làm ây´, và hai tên cùng c i. H cùng ch nh n t th khi Ciara cùng oàn quay phim ti n vào c a. ³Không v n gì khi oàn làm ph im c a chúng tôi vào ch ´, Ciara nói m t cách y t tin b ng m t gi ng Úc c s t. ³Xin i chúng tôi vào trong h i ý ki n ng i qu n lý ã´, Paul quay l ng nói vào b àm.. ³Vâng, không có v n gì, xin m i vào trong´. ³Xin chào m i ng i, chúc m t bu i t i vui v ! Chào m ng các b n ã n v i b n tin lúc n a êm c a chúng tôi. Tôi là Sharon McCarthy«´, Sharon ng tr c máy quay v i m t chai r u trong tay ± lúc này ang c dùng nh m t chi c micro. Declan t nghiêng camera trông Sharon gi ng m t phát thanh viên h n. ³Hôm nay là l n sinh nh t th 30 c a công n ng Holly n t Ph n Lan. Công n ng và n tì c a cô y ã chính th c c phép ra vào Boudoir, n i lui t i th ng xuyên c a nh ng ng i n i ti ng. C ng có m t ây là cô ca s nh c rock tr trung Ciara và oàn làm phim c a cô y«´ C nh quay l i ti p t c và l n này, máy quay t p trung vào hình nh các cô gái tr c g ng trong phòng v sinh. T khe h ngoài c a phòng, Declan a máy quay th ng vào trong, m i ng i có th nhìn th y Sharo n và Denise ang trong phòng. ³Holly âu r i?´ Sharon h i ³Không bi t n a. l n cu i cùng mình nhìn th y cô y là trên sàn nh y´, Denise nói. ³Ôi.. t i nghi p n hoàng sàn nh y c a chúng ta quá´, Sharon làm b bu n bã

nói,´Mình hy v ng êm nay cô y tìm c anh chàng nào ó ngoài kia b t cô n´. ³ ´, Denise ng ý, ³ i nào, hãy cùng tìm cho cô y m t chàng trai i nào,´cô nói thêm r i c t trang i m vào gi . Khi Sharon và Denise i kh i, cánh c a phòng bên c nh m và Holly b c ra. N c i trên môi Holly l p t c bi n m t khi nhìn th y hình nh mình. c r t rõ g ng m t c a Holly qua g ng; m t nàng

T khe c a, Declan có th quay ng u vì khóc nhi u.

Holly l y kh n gi y lau m t r i ng m l i g ng m t th m h i c a mình trong g ng. c m t lát, nàng hít m t h i th t sâu, m c a b c ra và i xu ng c u thang. Holly không nh là mình ã khóc bao nhiêu lâu vào ngày hôm ó ± th t ra, Holly ngh nàng ã không nh v y. Máy quay theo chân 3 nhân viên b o v khi b n h ki m các cô gái. Có l h ã bi t c s th t. i loanh quanh câu l c b tìm

Cu i cùng thì Ciara c ng b l t chi c m t n ca s nh c rock. C h i b nh ng tên l c s to kh e y ra kh i câu l c b . C nh ³Hành trình v nhà´ , các cô gái c ng l i tranh nhau chen chúc t rong m t chi c taxi. Nh ng lúc này cái không khí náo nhi t ban u ã bi n m t. H t a ng i vào nhau, ng i thì nói lien h i, ng i thì g c u ng ngon lành. Camera chuy n h ng t p trung sang Holly , nàng v n ng i trên chi c gh c nh tài x . Không nói m t l i, nàng d a u vào gh , m chiêu nhìn vào màn êm phía tr c. Sau m t êm vui ch i m c s c, gi là lúc nàng ph i tr v c n nhà tr ng tr i. Ch ng có ai i nàng. C nh quay cu i cùng k t thúc. Holly c len mình ra kh i ám ông, nh th mu n ch y tr n kh i ánh èn phòng chi u ã c b t lên sáng lóa. Nàng b c mình vì Declan . Declan ã làm nàng th y r t x u h . Nh ng công b ng mà nói, c u y ã quay r t t t và biên t p l i m t cách r t công phu. N u nh ó là câu chuy n v m t ai khác, không ph i là Holly , thì nó x ng áng c nh n gi i nh t. B phim s không làm nàng c m th y phi n chút nào n u Declan không h p l y nh ng giây phút au kh mà nàng c chôn gi u. Nàng khóc. Nh ng gi t n c m t m n nóng l n dài xu ng gò má. Nàng nh nhìn th y c cái c m giác c a chính mình lúc ó, l c l ng và cô n. Nàng khóc cho nàng, khóc cho Gerry . Nh ng gi t n c m t làm nàng nhói au. Nàng không mu n b b r i

l n n a, nàng không mu n m i ng i nhìn th y n i cô n c a mình. Nàng ch mu n Gerry quay v . Nàng không quan tâm li u khi chàng quay v , hai ng i có l i cãi nhau, gi n nhau m i ngày n a hay không; nàng không c n bi t li u r ng h có l i m t nhau l n n a hay không. Nàng ch c n có Gerry bên c nh. Có ti ng b c chân sau l ng nàng.

Daniel lay nh vai nàng. Cu i cùng, sau khi c m th y nguôi ngoai, Holly quay l i. - Xin l i. ± Nàng hít m t h i, a ng tay áo lên lau n c m t. - Không c n ph i xin l i tôi âu. ± Anh nói, nh nhàng kéo tay nàng xu ng và a cho nàng m t chi c kh n. Nàng ng i ó im l ng, c tr n t nh mình. - N u cô bu n vì b phim y thì không c n ph i th âu. ± Anh nói, ng i xu ng i di n Holly . - Vâng, úng th . ± Nàng g t u. - Th t mà. ± Anh thuy t ph c. ± Tôi ngh nó r t sinh ng. Cô ã có m t bu i t i r t vui. - áng ti c ó không ph i là nh ng gì tôi c m th y. - Nàng bu n bã áp. - Có l ó không ph i là nh ng i u cô c m th y, nh ng Declan không c t p trung vào c m xúc c a cô âu, Holly . - Anh không c n ph i an i tôi âu. ± Holly th y x u h vì b ng d ng i tâ m s v i m t ng i hoàn toàn xa l . - Không ph i tôi ang c g ng an i cô, tôi ch nói s th t. Không ai khác ngoài cô chú ý n i u ang làm cô phi n mu n. Tôi không th y i u gì h t, và ng i khác c ng th thôi. Holly c m th y khá h n ôi chút. - Anh có ch c th kô? - Tôi ch c ch n nh th mà. ± Daniel m m c i. - Các b n c a tôi v n n c y ch ? ± Holly h i, hy v ng r ng ch có m i mình nàng là ng ng n nh th . có ti ng c i r lên phía bên trong. - H v n n, nh cô th y y. ± Anh g t u h ng v phía tr c. ± Ciara t ra r t vui, n n i m i ng i ngh cô y s p thành ngôi sao ca nh c th t s . Sharon thì mãi không nh n c c i. Jack thì h i gi n Abbey m t chút vì ã nôn su t trên ng v « Holly c i m t mình. - Cô th y y, không a i nhìn th y n i bu n c a cô âu. - C m n Daniel! ± Nàng hít m t h i th t sâu và m m c

i v i anh.

Holly b c vào phòng trong ti ng xôn xao c i nói. T t c các ng n èn ã sáng tr l i và m i ng i ang ng i quanh bàn trò chuy n vui v . Holly n ng i bên m . Elizabeth vòng tay ôm con gái và hôn nh lên má Holly . - V y là m i th v n n ch ? ± Declan h i Holly, c u s r ng mình ã làm gì ó khi n ch gái bu n. Holly li c nhìn Declan .

- Em ngh là ch thích ch , Holl? ± C u h i v i v lo l ng. - Ch s r t thích n u ch bi t tr c là em nh làm gì. ± Holly áp tr . - Nh ng em mu n t o m t b t ng . ± c u nói m t cách thành th t. - Ch ghét s b t ng . - ó là m t bài h c cho con y, con trai. ± Frank c nh báo Declan. ± con không nên l ng v ng quay phim m i ng i mà không cho h bi t con ang nh làm gì. Nh th là b t h p pháp y. - Tôi cu c là ng i ta không h bi t chuy n này khi h ch n Declan trao gi i. _ Elizabeth t ý ng tình v i ch ng. - Ch không nh nói cho h bi t y ch , Hol ly? ± Declan lo l ng h i. - Không, n u nh em i x t t v i ch trong th i gian t i. ± Holly vu t vuôt mái tóc v c ý.

Loveanhyeu

Ch

ng 9 ng c nh hành lang.

³Chào em yêu´ Holly m m t và nhìn th y chàng ang ³Chào anh´, nàng m m c i. ³Có nh anh không?´ ³D nhiên´.

Trông chàng r t vui, nàng th m ngh , g ng m t còn r t t i n a. V n nh ng ng nét góc c nh trên g ng m t phong tr n, v n nguyên nh trong trí nh c a nàng. Chàng m c chi c áo thun xanh mà nàng t ng nhân d p Giáng sinh n m ngoái. ³Anh không vào sao?´, nàng l i h i. ³Không, anh ch ghé qua xem em th nào thôi. M i th v n n ch ?´, anh t a l ng vào c a, hai tay b vào túi qu n. ³C ng tàm t m´, nàng nói bang qu , ³Hy v ng là s t t h n´. ³Anh nghe nói em ã tr thành di n viên truy n hình r i´, chàng c i, v khôi hài. ³M t di n viên b t c d ´, nàng c i l n Chàng c ng c i l n. ³Em nh anh, Gerry ´ ³Anh v n ch a i xa âu´, chàng nh nhàng nói ³Anh l i r i b em l n n a sao?´ ³Ch là hi n t i thôi.´ ³H n s m g p l i anh´, nàng m m c i Chàng nháy m t v i nàng và bi n m t. Holly th c d y v i n c i trên môi, c m th y nh th nàng ã ng nhi u ngày r i. ³Chào bu i sáng, Gerry ´, nàng thì th m, c m nh n m t ni m h nh phúc m p lan t a kh p c n phòng. i n tho i reo.

- Chúa i, Holly, c u xem báo ch a? ± Gi ng Sharon

y th ng th t.

Holly nh y ra kh i gi ng, m c nguyên b th thao r ng thình lao n ti m bán báo g n nh t. Nàng v i tay l y m t t và l t nhanh. Ng i ch s p ho l n ánh ti ng: - ây không ph i là th vi n âu. Cô s ph i mua t báo ó. ± Ông ta l nh lùng nói. - Tôi bi t . ± Nàng c m th y khó ch u vì s thô l c a ông ch s p báo. Ng i ta ph i bi t mình c n thông tin gì trong m t t báo tr c khi mua nó ch ! Cu i cùng nàng ành ph i l y m i lo i m t t trên qu y, ném ph ch xu ng và v n m t n c i th t t i. Ng i àn ông l y làm l nh ng c ng l n l t quét t ng t báo qua chi c máy tính ti n. ng sau Holly là m t dòng ng i ang x p hàng dài ch t i l t. Holly thèm thu ng nhìn nh ng thanh sô cô la c bày ngay tr mua hai thanh l n. Sô cô la là món khoái kh u c a cô mà. c m t và quy t nh

- Ng i ti p theo. ± Ng i bán hàng g t u v h ng v khách ng phía sau Holly . - Chào ông, xin cho tôi hai bao thu c. - Xin l i, - Holly ng t l i, - Xin vui lòng cho tôi m t cái túi? ± Holly li c nhìn ng báo và th c ph m mà nàng v a m i mua. - Xin cho thêm 20 xu n a. Holly th dài thành ti ng, a tay l n tìm chi c ví, t m nh nó xu ng qu y và b t b các th vào túi. - Ng i ti p theo, - ng i ch ti m nói, v s t ru t. u

Holly c m th y c ng th ng, không bi t làm th nào tránh sang sang bên. Nàng v i v i vàng vàng t t c các th vào trong chi c túi. - Tôi i c mà. Cô y c n cho các th vào túi g n gàng. ± Ng i khách ng sau Holly l ch s nói. Holly m m c i v i anh ta v bi t n, r i quay b c. B ng m t c u bé ng trong hàng kêu lên, làm Holly gi t n y mình. - Này, em bi t ch y! Ch là cô gái trên tivi hôm n úng không? Holly h t s c ng c nhiên. V a lúc ó cái quai túi b ng nh a ng n ngang xu ng t. t ph ng. M i th r i i còn l i

V khách hàng thân thi n lúc nãy cúi xu ng nh t h , trong khi nh ng ng ng nhìn v i v thích thú, th m h i không bi t cô gái này là ai.

M t Holly b t u ng lên, nàng h ng gi ng h i: - m.. xin l i, xin vui long cho tôi m t cái túi khác c không? - Vâng, nh v y s là« - ây, th a ông. ± v khách hàng thân thi n ng t l i ông ch ti m, t ng xu hai m i xu ng qu y. - Tôi là Rob. ± Ng i àn ông v a giúp Holly nh t m i th lên, v a t gi i thi u.

- Tôi là Holly. ± Nàng nói, th y h i lúng túng vì s thân thi n quá m c c a anh ta. ± Và còn là m t ng i nghi n sô cô la n a. Anh c i l n. - C m n anh nhé, - nàng cúi u chào và d m b c i. - Không có gì. ± anh kéo c a giúp nàng. ³Anh ta trông c ng khá p trai´, nàng ngh , ³ch c là l n h n mình vài tu i. Màu m t anh ta th t c bi t´. Nàng m t, b ng nh n ra mình ang nhìn ch m ch m vào m t ng i àn ông xa l . Tim nàng có v p nhanh h n. - Này, cô. ± Anh c i. - m.., tôi ang t h i không bi t cô có th cùng tôi i u ng th gì ó không? ± R i anh ta c i, li c nhìn ng h eo tay. ± Th t ra bây gi còn khá s m. Cà phê nhé? Anh ta nói, m t v n ch m chú nhìn nàng. Dù th , anh ta không làm nàng c m th y khó ch u; trông anh ta r t th thái, nh th ngh m t ng i không quen bi t cùng mình i u ng cà phê là i u h t s c t nhiên v y. ³ m«´, Holly suy ngh , ³Có h i gì n u i u ng cà phê v i m t ng i àn ông h t s c l ch thi p nh ?´ Holly c ng ang r t c n m t ng i nào ó làm b n, và d ng nh , anh ta c ng có v là ng i ng n. Sharon , Denise u b n làm vi c, và Holly thì kô th c luôn g i n nhà m . Nàng c n ph i g p g nh ng ng i b n m i. Holly chu n b nói l i ng ý thì c ng v a lúc anh ta li c xu ng tay nàng, n c i trên môi anh ta v t t t. - , xin l i cô, tôi không nh n ra .. ± Anh long ngóng b c lùi v phía sau nh th nàng ang m c ph i m t ch ng b nh lây nhi m nào ó. ± Dù sao tôi c ng có vi c ph i i g p. ± Anh ta n m t n c i g ng g o r i« bi n m y vào ám ông. Holly nhìn theo, vô cùng b i r i. Nàng ã làm gì sai sao? Nàng nhìn xu ng tay mình, chi c nh n v n ó, sáng l p lánh. Nàng th dài và m t m i xoa hai tay vào nhau. Holly l t nhanh các trang báo và tình c trông th y m t cái tít l n: ³ Nh ng cô gái và thành ph v êm ± B phim ang ng u b ng x p h ng´. ³V i nh ng ai không may b m t c h i xem qua m t b phim tài li u c c k thú v trên truy n hình hôm th t v a r i, xin các b n ng th t v ng, b phim này s s m c phát l i. B phim vui nh n, do Declan Kennedy, ng i Ailen, làm o di n. Theo chân n m cô gái cùng xu ng ph vào m t êm n , anh ã ph i bày cho m i ng i th y th gi i y huy n bí c a nh ng ng i n i ti ng trong h p êm Boudoir. B phim c ng ã mang l i cho khán gi nh ng tr n c i s ng khoái. B phim ã thành công l n khi l n u tiên phát sóng trên kênh B n, thu hút n 4 tri u ng i M . Bu i phát sóng l i c a b phim s c trình chi u vào bu i t i ch nh t t i lúc 23 gi , c ng trên kênh B n. ây là m t b phim r t áng xem. ng b l c hôi các b n nhé!´

Holly kìm nén c m xúc dâng trào trong long khi c h t bào báo. Qu th t, ây là m t tin tuy t v i cho Declan , nh ng là m t th m h a v i nàng. * Holly nh n chuông c a t i l n th t mà v n không ai tr l i. Nàng bi t ch c ch n ph i có m t ai ó nhà vì cánh c a s trên l u m toang. B và m không bao gi c a m nh th n u h i ra ngoài. Holly b ng qua ám c và áp tai vào c a s phòng khách nghe ngóng. Có ti ng c a m . - Ôi, Holly, xin l i ch , em c ngh là Ciara ra m c a r i. ± Declan nói, gi ng lúng túng. Rõ ràng c u ta nói d i. Holly gi n d b c vào. Declan nhún vai t v vô t i: - B , m ã i ra ngoài. - Này, c u i âu y? - V phòng ng . - Không, không c i. ± Holly anh gi ng l i. ± C u ph i ng i ây v i ch . ± Holly v v vào thành gh . ± Chúng ta s cùng trò chuy n v ³Nh ng cô gái và thành ph v êm´ - m.. ± Declan rên r . ± Chúng ta ph i nói chuy n ngay bây gi sao? Em th t s m t, r t m t. ± C u a hai n m tay lên d i m t. Declan ch m rãi lê b c n chi c tr ng k , ng i ph ch xu ng. Holly ng i nhích l i phía g n c u em. - Thôi nào, Declan.- Holly h gi ng. ± Ch ch mu n bi t t i sao em l i mu n làm m t b phim v t i ch . - Ch ã bi t tr c i u ó mà. ± c u bi n h . - M t b phim t li u v nh ng gì di n ra n i các câu l c b v êm! ± Holly gi n d cao gi ng. - Và úng nh th y ch . ± Declan c i. - Ôi, c u ngh c u là k khôn ngoan ch t ti t n th à. ± Holly áp tr . Nàng t t th nh ra ng n mình n i gi n v i Declan ..- Thôi c r i, Declan..- Nàng nh nhàng nói. ± Em không ngh ch ã có nhi u chuy n lo r i hay sao? Và em c ng không thèm h i ý ki n c a ch ? Dù có ch t ch c ng không th hi u t i sao em l i làm th ! Declan ng i l i ngay ng n. - Em bi t, Holly. Em bi t là ch v a ph i tr i qua nh ng c n ác m ng và em c ngh em làm nh th là ch vui h n. Em không h nói d i khi b o r ng em ang làm m t b phim v các câu l c b , b i vì ó là nh ng gì th c s em nh làm« Em không bi t b phim l i o t gi i, th t y. ± C u nói, ôi m t m to thành th t nhìn Holly. không m t ai bi t tr c, ngay c các giáo viên c a em! Làm sao em có th t ch i khi h trao gi i cho em. Holly không nói c l i nào. - Em c ngh ch s r t thích. ± Declan m m c i. ± Em ã nói Ciara cùng em xem tr c b phim này, và ngay c ch y c ng b o nh t nh ch s thích. Em xin l i n u ã làm ch th t v ng. ± C u lí nhí. - Declan , có ph i em v a nói Ciara bi t chuy n này tr c r i úng không? Declan im b t, c u bi t mình v a châm ngòi cho cu c chi n tranh th gi i l n th ba.

- Ôi, Holly, ng nói v i ch y y. Ch y s gi t em m t! ± Declan ho ng h t th t s . Holly ng ph t d y và gi n d i th ng lên c u thang. Nàng gõ m nh vào c a phòng Ciara . - Không c vào! ± Ciara t trong phòng kêu lên. - Cô th t là r c r i, Ciara.- Holly y c a phòng xông vào. - Em ã nói là không c vào c mà. ± Ciara kêu to, v ch ng c . ang nh b ng m ng cho Ciara m t tr n thì b ng d ng, Holly im b t. Ciara ang ng i b t d i sàn v i cái gì ó trông nh m t cu n album, n c m t ràn r a. - Ôi, Ciara, có chuy n gì th ? ± Holly d u dàng h i. ³Ciara mà r i n c m t thì ph i vì m t chuy n gì r t nghiêm tr ng ây´ ± nàng ngh . - Không có gì. ± Ciara nói, óng s p cu n album l i và qu ng nó xu ng gi ng. D ng nh cô b i r i khi b ng i khác nhìn th y mình a ng khóc. - Có chuy n gì ó, úng không? ± Holly nói, ng i xu ng c nh Ciara, Nàng ch a bi t ph i c x th nào v i Ciara vào nh ng lúc nh th này. C nh nàng và Ciara ang i vai cho nhau. T nh ng ngày còn bé, Holly luôn là ng i mau n c m t và cô em Ciara luôn c xem là ng i m nh m . - Em không sao mà. ± Ciara cáu k nh. - Thôi c r i. ± Holly nói, nhìn quanh c n phòng. ± Nh ng n u có i u gì ó làm em bu n, em có th nói v i ch . V y nhé. Ciara không nhìn Holly mà ch kh g t u. Holly v a b c ra c a thì Ciara òa lên khóc n c n . Nàng v i quay l i, ôm Ciara vào lòng. - Em có mu n k chuy n gì không? ± nàng l i nh nhàng h i. Ciara lí nhí i u gì ó r i ch m ng i kéo quy n album t d i gi ng ra. - Là anh y. ± Ciara bu n bã nói, ch vào b c nh ch p cùng v i m t anh chàng. Trông cô r t khác và tr h n nhi u. B c nh c ch p vào m t ngày p tr i, hai ng i ang ng i trên m t chi c thuy n nhìn ra nhà hát Sydney. Chàng trai nhìn Ciara say m, khuôn m t r ng r . Ciara trông r t h nh phúc v i mái tóc nhu m vàng ± t tr c t i gi Holly ch a t ng nhìn th y ± và n c i d u dàng khác h n cái v d d n th ng l . - B n trai c a em y sao? ± Holly nh nhàng h i. - ã t ng. ± Ciara nói, gi ng bu n bã. M t gi t n c m t c a cô r i ngay xu ng b c nh. - Có ph i là lý do em tr v không? ± nàng l y tay lau gi t n c m t trên g ng m t em gái. Ciara g t u: - B n em ã cãi nhau. - Anh ta có « - Holly c ch n l i l thích h p. ± Anh ta không làm t n th ng em ch ? Ciara l c u. - Không. ± cô l p b p. ± Ch là cãi nhau vì m t vi c h t s c ng ng n thôi. Em nói em s r i b anh y và anh y nói anh y s r t vui« - Cô im b t và b t u thút thít tr l i. Holly xoa xoa l ng Ciara nh v v m t a tr .

- T hôm ó n gi anh ta có g i cho em kô? - Không, và em ã v nhà c hai tháng r i, Holly . ± Ciara ng c nhìn ch v i ôi m t bu n v i v i. Holly c ng c m th y nh mu n khóc. Nàng c m m c i ng viên em gái: - V y em có ngh anh ta không ph i là ng i em c n không? Ciara v n n c n : - Nh ng em yêu Mathew, Holly, và ó ch là m t cu c cãi vã v v n. Em mua vé quay v ch vì em ang gi n. em không ngh anh y s em ra i« Cánh c a s phòng Ciara m toang. Holly nghe nh ng âm thanh quen thu c c a ti ng sóng v và ti ng c i ùa t bãi bi n v ng vào. Holly và Ciara ã cùng l n lên bên nhau trong c n phòng này, nàng c m th y th t d ch u khi c tr l i v i nh ng âm thanh quen thu c y. Ciara b t u bình t nh tr l i: - Xin l i Hol. - Em không c n ph i th . ± Holly nói, n m l y bàn tay Ciara . ± áng l em nên nói ra t t c khi tr v thay vì c gi mãi trong long. - Nh ng chuy n c a em có áng gì so v i chuy n c a ch . Em còn c m th y mình ngu ng c khi khóc vì chuy n này n a. ± Cô lau khô n c m t, t trách mình. - Ciara, ây úng là m t chuy n l n y. M t i ng i mình yêu th ng luôn là n i au l n, không k ng i ó còn s ng hay« - Nàng không th nói h t c câu. ± D nhiên em có th k cho ch nghe b t c chuy n gì khác n a. - Ch ã r t can m Holly. N u là em, ch c em không bi t ph i làm gì. L i còn ây khóc vì m t ng i b n trai ch m i quen có vài tháng. - Ch ? Can m ? ± Holly c i. ± c gì ch có c s can m. - Ch r t can m mà! ± Ciara nh n m nh. ± M i ng i c ng u nói th . Ch ã luôn can m v t qua t t c . N u là em, có l em.. Dù sao ch v n n, úng th kô? ± Ciara lo l ng quan sát Holly. Holly nhìn xu ng tay và mân mê chi c nh n c i. - Có n không ? ± Holly l p l i. Nàng nhìn nh ng con búp bê và g u bong trên k . ± Ch c ng ang lu n qu n v i r t nhi u th , Ciara. ± Holly gi i thích. ± V n ti p t c m t m i. ôi khi ch th y bu n r i l i th y h nh phúc, có lúc ch th y mình may m n, r i l i th y mình b t h nh. Trong ch có n hàng tri u c m giác và suy ngh khác nhau trong m t ngày. Nh ng ch ngh ³c m th y n´ c ng là m t trong hàng tri u c m giác y. ± nàng nhìn em gái và n m t n c i bu n. - Và c s can m n a. ± Ciara kh ng nh l i. ± Và s bình t nh, lý trí. Và c kh n ng s p x p cu c s ng n a. Holly l c u: - Không, Ciara, ch không can m chút nào. Em m i là ng i can m. Em lúc nào c ng can m. H ng i im l ng bên nhau, nghe ti ng sóng bi n, ti ng c i nói bên ngoài v ng vào. - À, lúc nãy hình nh ch nh nói gì v i em ph i không? ± Ciara t nhiên h i, làm b nh không bi t gì. Holly b y gi m i phì c i, Ciara r t bi t t n d ng c h i.

- Không, thôi quên chuy n ó i, ch ng có gì âu. ± Holly tr l i, m t v n ch m chú nhìn ra b u tr i xanh trong ngoài c a s .

Loveanhyeu

Ch

ng 10

ã 7h t i; tr i v n ch a t i h n. Holly m m c i; cu c s ng không bao gi quá m m khy m t tr i v n còn chy u sáng. Nàng ã bên c nh Ciara c m t ngày, tán g u v nh ng chuy n phyêu l u c a Ciara khy còn Úc. Nàng b c trên con ng nh d n vào cánh c a chính c a ngôi nhà, và b ng ch c nh n ra khu v n có m t cái gì ó khác bi t. Nó v n um tùm v i lo i c d i, b i cây m c kh p n i, nh ng úng là lúc này thì trông nó r t khác. Âm thanh chy c máy c t c vang lên, Holly nhìn sang b rào và th y ng i hàng xóm ang làm vi c. Nàng v y tay t ý c m n anh; hôm nay, anh y ã sang d n v n giúp nàng. Công vi c làm v n luôn là c a Gerry. Nh ng anh y c ng không ph i là m t ng i làm v n gi i, anh th ng tr ng nh ng lo i hoa trái mùa, ho c tr ng khôn g úng cách. V y mà, khy Gerry m t, khu v n c ng theo chàng ra i. Nàng ch t nh n cây phong lan trong nhà, vôi vào l y n c t i. Cây phong lan ang ch t khác, trông nó r t m y u. Nàng th m h a s ch m sóc nó chu áo h n. Vô tình nhìn xu ng chy c nh n c i trên ngón tay áp út, m t c m giác t i l i b ng xâm chy m l y nàng. Ng i àn ông s p báo ã lùi b c b i r t nhanh« Holly c m th y th t t i t . Anh ta c làm nh th chính nàng, ch không ph i anh ta, ang d nh b t u m t m i quan h nào ó không t t p. Nàng c m th y có l i ngay c v i d nh ch p thu n l i m i cùng anh ta i u ng cà phê n a. Ph i chy Holly r i b ch ng mình vì lý do khách quan nào y thì nàng c ng có th hy u c cái kh n ng b m t ai ó h p d n. Nh ng ch ng nàng ã m t trong khy hai ng i còn ang r t yêu nhau, và nàng không th b ng nhyên h t yêu chàng ch vì không có chàng bên c nh. Nàng v n c m th y mình là ng i ang có gia ình, và vi c ra ngoài u ng cà phê cùng m t ng i àn ông nào ó s là s ph n b i i v i Gerry. Ý ngh ó khy n nàng th y ghê s b n thân mình. Trái tim nàng, tâm h n nàng và th xác nàng v n luôn dành cho nàng c mà. Holly xoay xoay chy c nh n trong tay, chìm vào suy ngh . Vào th i i m nào thì nàng nên tháo chy c nh n c i này ra? ã g n sáu tháng. Có quy nh nào nêu rõ th i gian m t góa ph có th c i b chy c nh n c i? Và gi nh khy th i i m ó cu i cùng c ng t i, nàng s ph i t chy c nh n c i âu, nên t nó âu? Bên c nh gi ng ng c a ng i góa ph ng i góa ph có th nh n ch ng mình m i ngày ?

Nàng v n không thôi xoay chy c nh n và t h i mình h t câu h i này n câu h i khác. Không, nàng v n ch a s n sang tháo b Gerry c a nàng. V i nàng, Gerry v n s ng. Ti ng lò vi ba kêu bíp. Nàng l y a th c n ra. B ng d ng, nàng ch ng mu n n chút nào. Nàng chút t t c vào thùng rác. Sáng hôm sau, Holly c g ng l m m i l t ra c kh i gi ng d o b vài vòng trong công viên. Nàng c n ph i t p th d c tr c khy tr thành m t ng i nh ch nhác th t s , và nàng c ng ph i suy ngh nghyêm túc n chuy n tìm vi c làm. Nàng ng i xu ng chy c gh á trong công viên, i di n sân ch i c a tr và l ng nghe nh ng ti ng la hét c i ùa c a chúng. Nàng c nàng có th cùng vào y ch i trò c u tr t hay u quay. T i sao con ng i ta ph i l n lên nh ? Holly nh n ra r ng gi c m c tr v v i nh ng ngày còn th u luôn n v i nàng vào nh ng ngày cu i tu n. Nàng ngh n l i nh n xét quá i vô tâm c a Richard, r ng nàng s không bao gi ph i lo l ng v chuy n con cái nheo nhóc. Ch c n ngh n i u ó thôi, nàng c ng ã th y gi n. Nàng mong c mình có th có c h i c lo l ng chuy n con cái. Nàng c nàng có c m t c u Gerry con. Nó s ch y lon ton trên sân ch i và nàng có d p hét lên, b o nó ph i c n th n. Holly và Gerry c p n chuy n sinh con tr c khy b nh chàng c phát hy n vài tháng. H ã r t háo h c. Hai ng i t ng n m hàng gi trên gi ng c ngh ra m t cái tên th t hay t cho con, và cùng nói v nh ng c m khy làm b , làm m . Holly m m c i v i ý ngh khy Gerry c làm b ; h n chàng vui l m. Nàng có th t ng t ng c chàng kiên nh n th nào khy ng i bên con ch cho nó h c. Nàng có th t ng t ng ra chàng s ph n ng d d i th nào n u con gái c a chàng d n v nhà m t c u b n trai nào ó. Nàng có th t ng t ng r ng« Nh ng Holly c n ph i thôi vi c s ng v i cu c i trong tâm t ng, nh l i nh ng kí c ã qua và m nh ng gi c m không th th c hy n. Nó s ch ng d n nàng i n âu. ³Ôi, mình m i nh c n thì ã th y«´, Holly th m ngh khy nhìn th y Richard ang d t Emily và Timothy ra kh i sân ch i. Trông h r t vui v bên nhau, m t c nh t ng hy m th y. - Chào, Holly! ± ba cha con Richard ti n l i g n. - Chào anh! ± Holly áp, m m c i v i b n tr khy chúng ch y n n m l y v t áo nàng. ±Anh a các cháu i ch i xa th ? i u gì làm anh ph i b ng m t quãng ng dài n ây v y? - Anh d n b n tr qua th m ông bà, có ph i th không nào? ± anh nói, xoa u Timothy. - Và chúng cháu còn n c ti m McDonald n a. ± Timothy thích thú nói. - Ôi, thích nh ! ± Holly nháy m t . ± Các con th t may m n. B các con không ph i là ng i cha t t nh t sao? Holly thích thú nhìn hình nh gia ình di n ra tr c m t mình. C ng ã khá lâu, nàng

không ch i ùa v i tr con. Ch a m t ng i b n nào c a Holly có con. Và c ng không ph i là khôn ngoan khy nàng mu n có con trong hoàn c nh ng i àn ông c a nàng không còn trên i này n a. - Thôi, có l b n anh ph i i r i. ± Richard c i. ± T m bi t Hol. - T m biêt, cô Holly. ± B n tr nhao lên. Holly nhìn theo Richard ang khu t d n v i c u con trai. Timothy ang ng t ng ng trên vai và Emily v a n m tay b v a nh y chân sáo b c theo. V i hai nàng. a tr bên c nh, ai nói ng i àn ôngkia chính là ông anh trai khó tính c a

- Xin l i cô! ± gi ng ng i àn ông y u t h ng v Barbara. - Chào ông, tôi có th giúp gì cho ông không? ± Barbara l p l i câu nói mà cô ã nói n l n th 100 trong ngày hôm ó. Cô không mu n thô l khy c nhìn ch m ch m nhìn ông ta nh ng cô ng c nhyên vì ng i này còn r t tr . T ng xa, cá i v lom khom làm cô ngh ó là m t ông già ang tu i h ng l ng h u. Anh ta có m t cái b u to trên l ng. Chy c g y trong tay d ng nh là v t duy nh t giúp anh ta ng v ng. Làn da anh ta tr ng xanh nh th anh ã không nhìn th y m t tr i trong nhy u n m. Nh ng anh ta l i có ôi m t nâu to tròn, long lanh d i hàng mi dài nh ang c i v i cô. Cô không th không c i l i v i anh. - Tôi mu n t m t tua ngh mát, - anh kh nói, - nh ng tôi ang t h i không bi t cô có th ch n giúp tôi m t n i nào ó k hông. Th ng thì Barbara s t ra khó ch u v i khách hàng n u h mu n cô làm m t vi c n m ngoài trách nhy m nh th . H u h t khách hàng là nh ng ng i r t ki u cách, ôi khy cô ph i m t hàng gi ng i v i h , l t qua h t t t c các t p sách gi i thy u nh ng tour du l ch« Và th ng thì cô làm vi c ó m t cách mi n c ng mà không m y quan tâm h mu n i âu. Nh ng ng i àn ông này có v r t d m n. Cô c ng th y ng c nhyên v i chính thái c a mình. - Không v n gì, th a ông. Xin m i ông ng i xu ng kia và chúng tôi s tìm cho ông m t n i thích h p. ± Cô ch vào chy c gh và quay i không ph i nhìn th y anh ta v t v xoay x ng i xu ng. - Nào, - cô nói, mi ng c i t i, - Có n i nào ông c bi t mu n n th m không? - m« Tây Ban Nha« Lanzarote, có l th . - Và ông mu n có m t k ngh hè thú v , có ph i không? Ng i àn ông ch m rãi g t u. H cùng xem qua các t p sách gi i thy u tour và cu i cùng, anh ta cùng tìm c m t n i a thích. Barbara th y vui vì anh ta l ng nghe l i khuyên c a cô, không gi ng nh ng khách hàng khác, th ng làm ng tr c nh ng thông tin mà cô cung c p. - V y, ông có mu n ch n m t tháng nào c th không? ± cô h i, m t nhìn vào b ng giá. - Tháng tám c không ? ± anh h i. - Tháng tám r t thu n l i cho chuy n i y . ± Cô ng tình. ± Ông mu n t phòng

quay ra bi n hay phòng nhìn ra h b i? N u ông ch n phòng quay ra bi n thì chy phí ph thêm s là 30 euro. ± Cô nói thêm th t nhanh. Anh nhìn vào kho ng không tr c m t, ngh ng i ôi chút r i quy t nh. - Xin cho tôi phòng h ng ra bi n. - Vâng, hay l m . Xin ông cho bi t tên và a ch ? - , th t ra chuy n i này không ph i cho tôi. Tôi mu n dành m t s ng c nhyên cho v tôi và các b n c a cô y. ôi m t nâu c a anh nhìn xa x m trông bu n v i v i. Barbara h ng gi ng, cô c m th y h i c ng th ng.: - Vâng, ông th t chu áo, th a ông. ± Cô c m th y mình ph i nói thêm i u gì ó n a. ± Ông có th cho tôi bi t tên và a ch c a h c không ? Barbara ã hoàn thành xong các chy ti t c n thy t. Ng i àn ông i n trên t m ngân phy u thanh toán s ti n trên hóa n. Cô b t u in t ch ng trình ra a cho anh. - , li u tôi có th l i t ch ng trình ây c không? Tôi mu n dành cho v tôi m t s ng c nhyên. Tôi e r ng n u mang v nhà, cô y s vô tình bi t c. Barbara m m c i, ng i v c a anh ta m i may m n làm sao. - Ph i n tháng b y tôi m i cho cô y bi t, v y cô có th gi im l ng cho n khy y c ch ? - Không v n gì, th a ông. Th ng thì các chuy n bay ch c xác nh n l i vài tu n tr c chuy n i thôi. Vì th , chúng tôi c ng ch ng có lý do gì g i n nhà khách hàng. - C m n vì s giúp c a cô, Barbara . ± Ng i àn ông nói, và m m c i. Nh ng Barbara có th c c n i bu n trong ôi m t long lanh c a anh. - Không có gì, hân h nh c bi t ông, ông« - Tên tôi là Gerry . ± Ng i àn ông m m c i l n n a. - Vâng, r t hân h nh, Gerry. Tôi ch c r ng v ông s có m t chuy n i tuy t v i. B n c a tôi c ng ã n ó n m ngoái và cô y r t thích. ± Barbara c m th y c n ph i kh ng nh l i v i ng i àn ông r ng v anh ta s r t vui. - Thôi, có l ã n gi tôi ph i v , tr c khy m i ng i ngh r ng tôi b b t cóc. Ng i ta còn không cho tôi ra kh i gi ng n a, cô bi t y. - Ng i àn ông l i m m c i, còn Barbara thì ang r t xúc n g. Cô b c nhanh ra kh i bàn ti p tân và m c a ti n khách. Anh t t b c lên chy c taxi ang i s n bên ngoài. Cô nhìn ra, th y Gerry ang c i và a ngón tay cái lên, nh khen t ng và c m n cô v t t c . * Hôm nay là ngày u tiên c a tháng b y. Barbara ang cáu k nh ng i trong qu y. Hôm nay l i là ngày nóng nh t trong n m. Melissa ã i làm tr l i. Barbara r t ghét nh ng ngày tr i nóng n c th này. - Này, sao c u không ra ngoài vài phút i, mình s giúp c u ti p khách hàng ti p theo. ± Melissa nói, m t h ng v phía ng i ph n ang y c a b c vào. - Xin chào, tôi có th giúp gì cho cô ? ± Melissa m m c i nhìn ng i ph n . - Vâng, tôi mu n h i xem cô Barbara có còn làm vi c ây không ?

Barbara kh ng l i ngày khy v a b c ra n c a. Cô ch n ch không bi t có nên quay l i hay không. Cu i cùng, v mi n c ng, cô quay l i bàn làm vi c. Barbara nhìn ng i ph n ang ng tr c m t. Cô y r t xinh, nh ng ôi m t trông m t m i và y v u s u. - Vâng, tôi là Barbara ây. - , t t quá! ± ng i ph n trông nh nhõm h n. ± Th mà tôi c lo r ng không g p c cô. - Tôi có th giúp gì cho cô. - À, vâng, tôi hy v ng là cô có th . ± ng i ph n nói, a tay l c tìm trong túi xách th gì ó, v nôn nóng. Barbara nh n mày nhìn Melissa. - ây r i.- ng i ph n lên ti ng. Cô l y b c th ã nhàu nát ra kh i túi xách. ± Hôm nay, tôi nh n c cái này c a ch ng tôi g i cho tôi và tôi t h i không bi t cô có th giúp tôi gi i thích chuy n này c không . Barbara cau mày nhìn m nh gi y qu n góc ang n m trên qu y. ó là m t trang gi y c xé ra t t p ch ng trình du l ch trên ó có dòng ch vi t tay: ³V n phòng du l ch Swords. G p cô Barbara´ Barbara cau mày l n n a và quan sát m nh gi y k h n. - B n tôi ã n n i này cách ây hai n m.. và còn gì h n th n a thì tôi ch a ngh ra. Th cô có thêm thông tin gì không? Ng i ph n l c u. - Th cô không th h i ch ng cô c sao? ± Barbara h i b i r i. - Không, anh y không còn ây n a. ± Ng i ph n bu n bã nói, ôi m t ong y nh ng gi t l . Barbara b ng s hãi. N u ông ch nhìn th y cô làm cho m t khách hàng nào ó khóc thì ch c lão ta s ra l nh cho cô bi n kh i n i này m t. - Thôi c r i, xin cho tôi bi t tên, có l tên cô có l u trong máy tính c a tôi. - Tên tôi là Holly Kennedy, - gi ng ng i ph n run run. - Holly Kennedy, Holly Kennedy« - Melissa l m b m. R i nh s c nh ra i u gì, cô reo lên. ± Ôi! i chút ã nào, tôi ang nh g i cho cô ây! Th t là k l ! Tôi c Barbara d n r t k r ng không c g i cho cô tr c tháng b y vì m t vài lý do.. - Ôi! ± Barbara ng t l i ng nghy p, cu i cùng cô c ng nh n ra chuy n gì ang x y ra. ± Cô là v c a Gerry có ph i không? ± Cô h i y v hy v ng. - Vâng! ± M t Holly m to. ± Anh y ã n ây sao? - Vâng, anh y ã n ây. ± Barbara m m c i g t u. ± Anh y là ng i r t d m n. Melissa nhìn ch m ch m vào Barbara và ng di n ra. i ph n , không bi t chuy n gì ang

Barbara b ng th y th ng c m cho ng i ph n ang ng tr c m t mình: cô y còn quá tr , và cô y ch c h n ã ph i tr i qua m t giai o n r t khó kh n. Nh ng dù sao cô c ng th y vui vì ít ra mình c ng có th làm c i u gì ó cho ng i ph n áng th ng này. - Melissa, c u có th l y cho Holly ít kh n gi y giúp mình không? Mình mu n gi i

thích cho Holly hi u m i chuy n. ± Cô nhìn Holly m m c i, r i quay tr l i v i chi c máy tính trong khi Melissa v a tr ra v i h p kh n gi y trên tay. - Holly. ± Barbara nh nhàng nói. ± Gerry ã s p x p m t chuy n du l ch cho cô, Sharon Mccathy và Denise Hennessey n Lanzarote trong m t tu n, t 30-7 n 58. Holly ôm m t, quá i ng c nhiên, và n c m t cô b t u tuôn r i. - Anh y ã ch n m t n i r t hoàn h o cho cô. ± Barbara nói ti p, c m th y r t vui v i vai trò c a mình. - ó là n i mà cô s n. ± Cô nói, ch tay vào t gi y qu n góc tr c m t Holly. ± Cô s r t thích n i này, hãy tin tôi. Khi b n tôi n ó, cô y ã r t thích. ó có vô s các nhà hàng, c quán bar và« - ang thao thao , Barbara b ng im b t. Cô nh n ra ng i n khách hàng c a mình ch ng bu n quan tâm n nh ng thông tin ó. - Anh y n ây khi nào? ± Holly h i, gi ng h i h p. Barbara n bàn phím - Anh y t chuy n i này vào ngày 28 ± 11. - Tháng 11 ? ± Holly há h c mi ng. ± Anh y còn không c ra kh i gi ng n a c mà! ANh y n ây m t mình sao? - Vâng, nh ng có m t chi c taxi i anh y bên ngoài su t bu i hôm y. - Anh y n vào lúc m y gi ? - Tôi xin l i, tôi không nh . Ch bi t y, c ng khá lâu r i« - Vâng, d nhiên. Tôi xin l i. Barbara k l i t t c nh ng gì cô có th nh c cho n khi Holly không còn i u gì ph i th c m c thêm n a. - C m n cô r t nhi u, Barbara. ± Holly n bên qu y và ôm ch m l y Barbara. ± C m n cô. - Không có gì. ± Barbara c ng ôm l y Holly. ± hãy tr l i và cho chúng tôi bi t m i chuy n ti n tri n th nào nhé. Và ây là t t c nh ng thông tin c n thy t c a chuy n i. ± Cô a cho Holly m t chi c phong bì th t dày và nhìn theo khi Holly quay b c. - Chuy n quái qu gì th , Barbara? ± Melissa ang tò mò mu n bi t h t m i chuy n.Barbara b t u k l i m i chuy n cho b n nghe. M t nhân viên nam b c vào: - Nào, các cô gái, t i gi n tr a r i. Barbara, không c hút thu c trong phòng n a y« Chúa lòng lành, các ng i ang khóc chuy n gì th h .

Loveanhyeu

Ch

ng 11

- Sharon xin ngh s m ngay khi c u g i và cô y ghé qua ón mình c a hi u. ± Denise gi i thích, quan sát g ng m t Holly c oán xem chuy n gì ang x y ra. - , hai ng i không c n ph i làm th . ± Holly nói, gi ng nàng nh không còn chút s c s ng, tay l n tìm chi c chìa khóa c a chính. - Này, d o này c u d n l i khu v n y à? ± Sharon h i, a m t nhìn xung quanh.

- Không, hàng xóm c a mình làm y, mình ngh th . ± Holly v n còn loay hoay v i chùm chìa khóa trong tay. - C u ngh th ? ± Denise c duy trì cu c nói chuy n trong khi Holly v n ti p t c tra vào khóa v i m t chi c chìa khác. - ! Ho c là hàng xóm c a mình ho c là m t con yêu tinh nh nào ó n n p trong góc v n. ± Nàng cáu k nh vì m y cái chìa khóa áng nguy n r a. Denise và Sharon nhìn nhau c ngh xem h nên làm gì. H nói v i nhau b ng c ch gi im l ng vì rõ ràng là Holly ang c ng th ng. - Ch t ti t! ± Holly kêu lên, qu ng c chùm chìa khóa xu ng t. Denise v i vàng tránh sang m t bên. Sharon cúi xu ng nh t. - B i, không c n ph i c ng th ng âu. ± cô l c l c vai Holly. Cánh c a cu i cùng c ng c m và Holly ph i ch y th t nhanh t t chuông báo ng. C m n tr i vì Holly v n còn nh mã s - n m Gerry và nàng g p nhau. o n, Holly i ngay vào nhà v sinh, ra s c v c n c lên m t. Nàng mu n l y l i bình t nh. Khi ã c m th y khá h n, nàng m i ra ti p hai cô b n ang ng i i mình trong phòng khách. - Gi thì mình s nói cho các c u bi t chuy n này. Hôm nay, mình m phong th tháng b y c a Gerry, và ây là nh ng gì Gerry vi t trong th . ± Nàng l y t trong túi ra m t t m thi p nh g n v i t p ch ng trình du l ch. T m thi p ch v n v n m y dòng. Chúc em có m t k ngh Tái bút: Anh yêu em« áng nh !

Mãi m t lúc sau Denise m i thôi b t ng . Cô a tay lên che mi ng: - Ôi! Chúa i! ± cô th h n h n, ch m ng i v phía tr c. Sharon nhoài ng i t i tr c, h i h p không kém Denise. - Gerry t cho c u m t chuy n du l ch th t sao? - Không. ± Holly nghiêm m t l c u. Sharon và Denise cùng lên, ng ng i ra gh , t h t v ng. Holly m m c i tinh ngh ch c ba chúng ta m t chuy n du l ch! Hai cô gái hét lên v i ni m thích thú. - Ôi, th t không th tin c. ± Denise nói, sau khi nghe Holly thu t l i m i chuy n. ± Gerry m i áng yêu làm sao! Holly g t u, b ng th y th t t hào v ch ng nàng, chàng ã m t l n n a làm m i ng i ph i ng c nhiên. Sau khi Sharon và Denise ra v , Holly tìm m t chai r u mang sang nhà ng i hàng xóm. Nàng b m chuông và i. - Chào Holly. ± Ng i hàng xóm tên Derek vui v . ± Xin m i vào, m i vào. - Không, tôi s không làm phi n anh lâu. Tôi mang cho anh cái này, - nàng a anh chai r u, - c m n anh. - Vâng, Holly, cô th t chu áo. ± Anh nói, song ánh m t l v b i r i. ± Nh ng cô c m n tôi v i u gì ý nh , tôi có th bi t c kh ông? - V vi c anh ã d n giúp tôi khu v n. ± Nàng nói, m t b t u lên. ± Tôi ch c r ng ban qu n lý khu t này ang nguy n r a tôi vì khu v n c a tôi ã làm m t i v

m quan c a con ng. ± Nàng c i. - Holly, không n n i nh th âu, t t c c húng tôi u hi u mà« Nh ng tôi xin l i« Tôi giúp cô d n d p nó khi nào v y nh ? - . ± Holly h ng gi ng, c m th y khá b i r i. ± Tôi ã ngh ng i ó chính là anh y ch . - Không, không« - Th ! V y nhân ti n, anh có bi t ai ã giúp tôi vi c này khôn g? - Qu th t là tôi không bi t. ± Derek nói, v h t s c b i r i. ± Nói th t là, tôi c ngh chính cô ã làm vi c ó y ch . ± Anh c i to. ± th t là k l ! Holly không bi t ph i nói gì. - V y có l cô mu n mang cái này v . ± Anh nói, v n lúng túng n t i nghi p, dúi chai r u tr l i cho Holly. - , không, không, c r i. ± Nàng c i l n n a. ± Anh c gi l y, xem nh tôi c m n anh vì ã « làm m t hàng xóm c a tôi. Dù sao, tôi c ng ph i v anh ti p t c b a t i n a. nàng quay nhanh ra c ng v i g ng m t nóng b ng vì x u h . Có k ng c nào l i không bi t ai ang làm v n cho mình c ch . Nàng ti p t c gõ c a vài nhà n a, nh ng tr c s b i r i c a nàng, có v nh ch ng ai hi u nàng ang nói v chuy n gì. M i ng i ai c ng có công vi c riêng, có cu c s ng riêng lo l ng, th là c ng l m r i, h làm gì có th i gian lo d n v n cho nàng. Nàng l i th i tr v nhà. Chuông i n tho i c ng v a reo. - A lô? ± nàng h n h n th . - Ch v a làm gì th , ch y ma ra tong sao? - Không, ch ang ch y theo m y con yêu tinh. ± Holly gi i thích. - , hay y. K l nh t là Ciara không h i gì thêm. - Hai tu n n a là sinh nh t c a em. Holly hoàn toàn không nh gì c . - , ch nh mà. ± nàng ra v . - À, b và m mu n c gia ình chúng ta cùng n m t nh à hàng nh nào ó« Holly không m y thích thú v i k ho ch ó. Nàng nghe th y ti ng Ciara nói v ng l itrong ng nghe: - B , ch Holly c ng không thích ra nhà hàng. Holly khúc khích c i khi nghe th y gi ng b l u b u trong i n tho i. Ciara l i nói to vào i n tho i b cô nghe: - Thôi c, v y ý em là chúng ta c t ch c cùng gia ình nh ng ph i m i thêm vài ng i b n n a b a ti c thêm ph n thú v . Ch ngh th nào? - Nghe có v hay y. ± Holly ành ph i tán thành. Ciara l i hét to. - B , ch Holly c ng ng ý v i ý ki n c a con. ³V y thì t t´, Holly nghe b nàng nói, ³nh ng lão già này không nh tr ti n cho kh u ph n c a ám b n con âu y´. Holly nói thêm:

- nh nói v i em gì nh ? À, t i sao chúng ta không t ch c m t b a ti c n n g ngoài tr i. Nh v y s t n kém h n. - Này, ý ki n này tuy t l m y! ± Ciara l i hét lên l n n a. ± B , b ngh sao n u chúng ta t ch c m t b a ti c ngoài tr i? Không nghe ti ng b tr l i. - B thích ý t ng này y. ± Ciara nói vào ng nghe. ± ³Ngài siêu u b p´ c a chúng ta s cho chúng ta m t b a ra trò y. Holly b t c i vì cái bi t danh ng ngh nh mà cô em v a m i gán cho b . B c a nàng th ng r t thích t ch c các bu i ti c ngoài tr i; ông th ng dành toàn b th i gian chu n b m i th chu áo. Ông th ng là ng i ch u trách nhi m chính v i nh ng v n ng và r t t hào v i công trình c a mình. Gerry c ng th ng ph giúp b v mình. Có gì liên quan gi a các bu i ti c liên hoan ngoài tr i và àn ông không nh ? Có th ó là d p duy nh t h tr tài n u n ng c a mình. - V y ch s báo v i Sharon, Denise, John và nh g i c anh chàng Daniel c a ch n luôn y. Anh y m i tuy t làm sao! ± Ciara d n dò. - Ciara, ch h u nh có bi t gì v anh ta âu. B o Declan m i anh y i. C u y g p Daniel th ng xuyên mà« - Không, b i vì em mu n ch khéo léo nói v i anh y r ng, anh y là khách m i« c bi t c a em. Dù sao em c ng th y Declan c ng s không t nhiên khi làm vi c này. Holly c tìm cách khoái thác. - Thôi i nào! ± Ciara cáu k nh nói. ± Em th t s m n anh chàng này mà! * Holly r t vui v i món quà nàng mua cho Ciara và bi t là cô bé s r t thích ± m t chi c xuyên r n hình b m có ính pha lê h ng trên m i cánh. Nàng ch n nó cho phù h p v i hình b m m i x m c a Ciara. Nàng r t vui khi nhìn th y m i ng i ã có m t ông trong v n. Denise ã n cùng v i Tom và Daniel. Holly cau mày vì m t l n n a không th y Jack xu t hi n. Lâu l m r i, t ngày Jack giúp nàng lau d n t c a Gerry, nàng không g p l i anh. Ngay khi còn bé, Jack ã r t hi u Holly. Anh luôn bi t nàng c n gì hay c m th y nh th nào« Khi nói nàng c n không gian riêng, Holly không có ý nói r ng nàng mu n anh thôi quan tâm n nàng. Jack không h liên l c v i nàng t d o ó; Ho lly c m th y b t an và th m mong s không có chuy n gì x y ra v i anh. Holly n bên Ciara v i món quà trên tay, cô bé không ng n ng i xé to c l p gi y gói. Holly ch c l i: ³L ra mình không nên phí công c m c i gói k n th ´. - Ôi, Holly, em r t thích. ± Ciara kêu lên, choàng tay ôm l y ch . - Ch c ng ngh là em s thích. C m n em vì ã thích nó. Em s eo nó ngay bây gi ch ? ± Holly c i. Lúc này mùi th m c a th t n ng ã lan t a kh p khu v n. Holly nhìn th y Richard và ti n th ng l i ch anh. Nàng h i ngay: - Richard, anh có d n v n giúp em không? Richard ang ng i bên lò n ng, nhìn lên: - Gì c ? Anh làm cái gì c ? Nh ng ng i xung quanh u ng ng nói chuy n, quay u nhìn Holly. - Anh có n d n v n giúp em không? ± Nàng l p l i câu h i. Nàng không bi t t i sao nàng l i t ra khó ch u v i anh y n th , có l là do nàng luôn c m th y gi n

Richard. Mà c ng có th ch là do nàng th y khó ch u khi hoàn toàn không bi t ai ã xu t hi n trong v n nhà mình. - Khi nào c ? ± Richard ng ng i nhìn xung quanh, nh th anh ang b em gái mình bu c t i v y. - Em không bi t n a. ± Nàng cáu k nh áp. ± Có l là trong su t c m y tu n qua. - Làm gì có, Holly. ± Anh c ng b t u th y phi n ph c. ± Chúng tôi còn ph i làm vi c, cô bi t y. - Chuy n gì th con gái? Có ai ó làm gì khu v n c a con sao? ± B nàng ti n l i g n. - Vâng, khu v n b ng tr nên s ch s , nh ng con không bi t ai ã làm vi c ó. ± Nàng l m b m, l y tay xoa xoa trán. ± Là b ph i không ? C ng nh nh ng ng i khác, ông Fran k liên t c l c u. - Là c u ph i không Declan? - Chúa i! Suy ngh k i Holly. ± Declan nói v châm bi m. Ciara c i l n. em giúp cho, Holly. o n cô a hai tay lên làm ng tác b c loa, nói l n: - Có ai ây ã giúp ch Holly làm v n không ? M i ng i nhìn nhau, l c u, ch ng ai hi u chuy n gì ang x y ra. - Th có nhanh h n không? ± Ciara thích chí c i khanh khách. Holly nhìn Ciara v nghi ng r i n ch c a Denise, Tom và Daniel phía bên kia khu v n. - Chào, Daniel. ± Holly g t u chào anh. - Chào Holly. ã lâu không g p. ± anh a cho nàng m t lon bia. - C u v n ch a tìm th y con ³Yêu tinh´ y ? ± Denise h i. - Ch a. ± Holly áp. ± Nh ng th t là k qu c! Quay sang Tom và Daniel, Holly gi i thích câu chuy n. - Cô có ngh là anh Gerry s p x p chuy n này không? ± Tom bu t mi ng và Daniel ném m t cái nhìn v phía anh. - Không.- Holly nói r i quay m t i, c m th y b c b i vì ngay c ng i àn ông l m t này c ng biêt chuy n riêng t c a nàng. ± Nó ch ng có liên quan gì h t. Nói r i, nàng qu c m t nhìn Denise. Denise nhún vai, th t s cô không h k gì v i Tom c . Holly quay sang Daniel. - , tôi ph i c m n cô m i ph i. Tôi r t vui c n ây. Daniel hôm nay trông th t khác. Anh m c m t chi c áo Gi lê màu xanh d ng m và chi c qu n so c ng n ngang g i, c ng có màu xanh nh trang ph c c a lính h i quân. Holly li c nhìn ôi b p tay s n ch c khi anh c m lon bia lên u ng. Nàng không ngh anh l i có m t thân hình cân i nh th . - Anh có làn da rám n ng r t p. ± nàng bu t mi ng, nh m tránh b b t g p là ang nhìn tr m Daniel. - Và cô c ng th . ± anh nói, c ý nhìn xu ng ôi chân nàng. Holly c i th n. - K t qu c a m y tháng th t nghi p y! - Tháng v a r i tôi có i Miami và ó m t th i gian, thành ra m i en nh m th này. - , anh th t may m n. ó vui ch ?

- Vâng, r t vui. ± Anh g t u m m c i. ± Cô n ó bao gi ch a? Nàng l c u. - Nh ng ít ra thì s p t i, ch em chúng tôi c ng chu n b m t chuy n du l ch n Tây Ban Nha. Tôi không th ch thêm c n a. ± Nàng xoa xoa ôi bàn tay. - Vâng, tôi có nghe nói. Và tôi ã nói ó là m t ng c nhiên thú v dành cho cô. H chuy n trò thêm m t lát v chuy n i c a anh. - Tôi hy v ng là anh không i Miama cùng v i m t ng i ph n khác, n u không, Ciara ch c ph i bu n l m. ± Th t xong câu ó, nàng m i bi t mình ùa không úng lúc, r i t trách mình sao l i t ra quá ng t. - Không, không âu. ± Daniel nói v nghiêm túc.- Tôi chia tay b n gái c m t vài tháng tr c ây. - , xin l i. Tôi r t l y làm ti c. ± Holly nói. ± anh và cô y quen nhau lâu ch a? - B y n m r i. - , m t quãng th i gian dài. - Vâng. ± anh quay m t i. Holly bi t anh ang không c m th y tho i mái khi c p n chuy n này, vì th nàng nhanh chóng chuy n tài. - À, nhân ti n Daniel, - nàng h gi ng .- Tôi c m n anh r t nhi u vì anh ã i tìm tôi và an i tôi vào êm hôm n . H u nh t t c àn ông u b ch y khi nhìn th y ph n khóc; anh thì không th . ± Holly m m c i v c m kích. - Không có gì âu, Holly. Tôi không mu n nhìn th y cô bu n. ± Daniel n m t n c i nh nhàng. - Anh th t là m t ng i b n t t. À, anh ã t ng Ciara quà sinh nh t ch a? - Ch a, hôm nay cô y có v khá là« b n r n. - Tôi g i cô y l i nhé, ng ý không? - Vâng. ± Daniel c i. - Ciara! ± Holly g i. ± M t món quà n a cho em này! - Gì th ? ± cô bé ch y ngay n ch h . Holly h t u v phía Daniel. - Món quà c a anh y y. Ciara h i h p quay sang Daniel. - Tôi ang t h i không bi t cô có nhã ý mu n làm vi c qu y bar trong câu l c b c a chúng tôi không? Ciara tròn xoe m t: - Ôi, Daniel, nh th thì còn gì b ng. Tuy t quá i m t. - Cô ã t ng làm công vi c này bao gi ch a? - , nhi u là ng khác. ± Ciara ph t tay ra v . Daniel nh n mày. - Th t y! Em làm vi c này su t các k ngh hè. ± Cô nói, v r t hãnh di n. Daniel m m c i. - V y em b t u ngay tu n t i c ch ? - Ôi! ± cô bé nhãy lên sung s ng, r i ôm ch m l y Daniel m t cách h t s c t nhiên, mi ng không ng t l i c m n. ³Cái con bé này, úng là áo !´, Holly th m ngh khi th y cô em gái g n nh bóp ngh t l y Daniel. M t anh chàng b t u b ng lên, anh nhìn Holly c u c u.

B ng nhiên, c khu v n im b t. M i ng i u h ng m t v phía c a nhà n. M Holly xu t hi n v i m t chi c bánh sinh nh t l n trong tay và hát bài ³Chúc m ng sinh nh t´. Nh ng ng i khác c ng hòa theo l i ca. Còn Ciara, cô ch bi t ng l ng ng i vì xúc ng. Khi m Holly b c ra ngoài, Ciara nhìn th y có m t ai ó ang b c theo sau, trên tay ôm m t bó hoa l n che g n kín g ng m t. Và khi ng i àn ông l m t t t kéo bó hoa ra, Ciara há mi ng kinh ng c. - Mathew! Holly c ng nh n ra ó chính là ng i àn ông ch p nh cùng v i em gái nàng. Nàng n m l y tay Ciara day day, g n nh không nói c l i nào. - Anh xin l i vì ã c x nh m t th ng ng c, Ci ara. ± Gi ng Úc c s t c a Mathew vang lên. ± Anh yêu em! Hãy anh c quay v bên em. M i ánh m t d n v phía Ciara, ch xem cô tr l i th nào. Môi Ciara run run, cô ng lên, ch y ào v phía Mathew. Holly th t s xúc ng, ôi m t b ng r ng r ng khi ch ng ki n c nh em gái mình c oàn t cùng v i ng i àn ông mà cô bé th ng yêu.

Loveanhyeu

Ch

ng 12.

Chúng tôi ang trên m t chuy n ngh hè! ± Các cô gái cùng nhau reo hò khi h cho xe h ng v sân bay. Holly kô nh l n cu i cùng nàng c m th y th c s vui v là khi nào. Nàng c m th y nh ang c quay v nh ng ngày còn i h c, và m i kì ngh hè u c i âu ó cùng v i nh ng ng i b n c a mình. C p sách nàng lúc nào c ng y nh ng k o, sô cô la và t p chí, các cô gái ang ng i phía sau v n kô ng ng hát ê a. Chuy n bay c a h b t u vào 9h t i, và h s n Lanzarote vào sáng s m hôm sau. Xe v a d ng sân bay, các cô gái v i ùa ra trong khi John hì h c b ng bê hành lí c a h . Denise b ng qua ng và ch y ngay vào phòng ch nh th làm v y thì cô s n c Lanzarote s m h n. Holly v n ng l i ch Sharon chào t m bi t ch ng. - Em ph i c n th n y nhé. ± John lo l ng c n d n. ± ng có làm i u gì thi u suy ngh y nhé. - John , em s c n th n mà. - nhà, em có th làm gì c ng c, nh ng em kô th hành ng tùy ti n khi n m t t n c hoàn toàn xa l , em hi u ch ? - John . ± Sharon nói, cô choàng tay ôm c ch ng. ± Ch là em ang i ngh 1 tu n thôi; anh kô c n ph i lo l ng nhi u nh v y âu. John thì th m i u gì ó vào tai Sharon và cô g t u: - Em bi t, em bi t. Holly ng nhìn v ch ng b n quy n luy n t m bi t nhau. Nàng ch t nh n lá th tháng Tám c a Gerry, ang n m âu ó trong ng n tr c túi xách. Ch vài ngày n a thôi, nàng s có th m nó ra. Th t là xa x làm sao, m t tr i, bãi cát, bi n và Gerry. T tc u cùng bên c nh nàng m t lúc.

Holly b c theo Sharon và Denise x p hàng làm th t c h i quan gi a m t hàng ng i dài d ng d c. - Mình ã b o mà, l ra chúng ta nên n s m h n. ± Denise rên r . - Có n s m thì c ng ph i x p hàng mà.- Holly lí l - Ph i, nh ng ít nh t m t k nghi n thu c nh mình c ng k p hút m t i u thu c. ± Denise càu nhàu. - Thôi nào! ± Sharon lên ti ng, v nghiêm túc. ± Li u mình có th nói v i hai c u i u này tr c khi chúng ta r i kh i ây kô. Mình kô nh tr i qua m t tu n u ng r u hay làm i u gì ó ngông cu ng âu. Mình ch mu n c th giãn bên h b i hay bên b bi n c sách, th ng th c vài món n ngon và i ng s m, th thôi. Denise nhìn Holly, v kinh ng c. - ã quá mu n ch a m i m t ng i khác, Hol? C u có ngh gì không? Hành lí c a Sharon v n ch a qua th t c và John c ng ch m i v c m t o n thôi. Holly c i vì câu ùa c a b n mình. - Kô âu, mình ph i ng ý v i Sharon v i m này. Mình ch mu n i ngh th gian. Và nh t là ng có x y ra chuy n gì t ng t v ³Nh ng cô gái và Thành ph v êm´ khi n chúng ta thêm c ng th ng. - Cô gái y nhìn gì t i mình v y nh ? ± Denise lay lay tay Sharon, gi ng rít qua k r ng, m t nhìn v phía ng i ph n ang ng i phía cu i qu y bar. - Ch c t i c u c nhìn ch m ch m cô ta. ± Sharon tr l i, cúi xu ng nhìn ng h . ± Ch còn m i l m phút n a thôi. - Kô, các c u, mình nói th t y. ± Denise ti p t c. ± kô ph i mình m c ch ng hoang t ng âu. Cô ta ang nhìn ch m ch m vào chúng ta y. - V y thì t i sao c u kô l i g n và h i xem cô ta mu n gì. ± Holly ùa. - Kô c n thi t âu! Cô ta ang ti n l i phía t i mình y. Holly nhìn lên và th y 1 cô gái tóc vàng cao g y v i b ng c n to ùng ang ti n l i g n. - T t h n là c u hãy chu n b s n sang tác chi n, Denise yêu quý . Trôgn cô ta có v là m t k ghê gh m y. ± Holly trêu, và Sharon tý n a thì b s c trong c c n c ang u ng. - Xin chào! ± cô gái l lên ti ng. - Xin chào. ± Sharon l ch s áp l i. - Tôi kô nh b t nhã khi nhìn ch m ch m vào các cô nh ng tôi ph i n g n xem các cô có ph i là di n viên hay kô! - Vâng, là tôi ây, - Sharon nói, và b ng x ng b ng th t. - , tôi bi t mà! ± cô gái reo lên t v thích thú. ± b n tôi c b o là tôi ã sai nh ng tôi bi t ó là cô mà! Tên tôi là Cindy.. và tôi là m t trong nh ng fan hâm m cu ng nhi t nh t c a các cô. Tôi mê b phim hôm n mà t t c các cô u có vai trong ó. Tôi ã xem nó r t nhi u l n r i! cô óng vai công n ng Holly, có ph i kô? * Ch i c ti ng ng h m i l y xong hành lí, c ba cô gái ti n ra phòng ch tìm g p nhân viên i di n c a v n phòng du l ch. - Cô Kennedy, McCathy và Hennessey ph i không ? ± Cô nhân viên nói b ng 1 gi ng ti ng anh c k o C 3 cô gái g t u. - Xin chào, tôi là Victoria và tôi s là h ng d n viên cho chuy n du l ch c a các cô. ±

Cô ta c i th t t i. ± bây gi thì theo tôi, và tôi s ch cho các cô chuy n xe buýt v khách s n. ã 2h sáng. 1 làn gió m áp chào ón 3 cô gái khi h b c ra bên ngoài. Holly m m c i, kì ngh c a 3 cô gái ã th c s b t u. H n bi t th Costa Palma và 1 l n n a Holly l i th y h i h p. 1 con ng dành cho xe ch y tr i ra tr c m t, hai bên là hàng c cao vút th ng t p. Ngay tr c sân ngôi bi t th là 1 ài phun n c l n, c th p sáng b i nh ng tia èn màu xanh n c bi n. Gerry ã t cho 3 cô gái m t c n phòng r ng và xinh x n. Holly b c ra ban công, nhìn v phía bi n. M c dù tr i còn t i và khó có th nhìn th y gì, nh ng nàng có th nghe th y ti ng sóng rì r m v vào b cát. Nàng nh m m t l i, l ng tai nghe. - Hol, c u có phi n n u mình ng trên gh sô ± fa kô? Mình mu n ng ó có th m c a và hút thu c. - Mi n là c u ph i c a m , Denise. ± Sharon nói v ng ra t bên trong. ± mình kô th th c d y v i n ng n c mùi thu c lá bám vào ng i. - C m n. ± Denise nói, c m th y r t hài lòng. M i gi sáng, Denise nh y vào gi ng, c kéo Holly d y cùng ra bi n. - , ây p quá ph i không? ± Denise m m c i khi t chân lên b cát vàng óng m n. - úng là thiên ng! ± Sharon tán thành. Holly a m t nhìn quanh, nàng hy v ng Gerry c ng ang có m t trên thiên ng này. - này, các c u, ngày mai chúng ta ph i d y th t s m dành 1 ch bên h b i y. ôi khi bãi bi n c ng chán l m. ± Holly g i ý. C 3 n m th giãn bên b bi n cho n h t ngày, th nh tho ng l i nh y ùm xu ng n c. Holly c m th y m i c ng th ng ang d n t an bi n. - Hol, c u có n ko? - , ch là mình ang suy ngh . ± Holly tr m t áp. - V i u gì? ± Sharon kh h i. Holly ng c lên, ánh m t xa x m. - Gerry. Mình ang ngh v Gerry. B u tr i êm trong v t, hàng tri u ngôi sao nh p nháy xa xa. Màn êm nh m t t m l i en kh ng l , m t l i là nh ng ngôi sao l p lánh. Bóng tr ng tròn l n khu t phía chân tr i, soi mình xu ng m t bi n lúc m lúc t . Sóng n c d u dàng v b t o nên 1 khúc nh c du d ng, kh i d y nh ng c m xúc lãng m n trong tâm h n ng i . 3 cô gái u c m th y th t nh nhàng, th thái. Kô khí se l nh. 1 làn gió nh th i qua làm nh ng s i tóc mai bay l ph , ch m vào da m t Holly nh n nh t. Nàng nh m m t l i, hít 1 h i th t sâu, c m giác nh h t th y kô khí trong lành ang ch y ùa vào c th . - N i ây h i t h t t t th y nh ng i u mà Gerry mu n c u c m nh n. ó là lí do t i sao anh y mu n c u n ây. ± Sharon nói¶ M t Holly v n nh m. Nàng m m c i. - C u ch a k cho t nghe nhi u v Gerry, Hol . ± Denise v a nói, v a a ngón tay v nghu ch ngo c trên cát. Holly t t m m t. Gi ng nàng khe kh nh ng m áp và bình th n.: - Mình bi t. Denise ng c nhìn lên:

- T i sao? Holly im l ng, nhìn ra b u tr i êm trên m t bi n ph ng l ng. - Mình kô bi t ph i nói th nào v anh y. - Nàng l i im l ng. ± mình kô bi t ph i dùng thì quá kh hay hi n t i trong l i k c a mình v anh y. Mình kô bi t nên bu n hay nên vui khi nói v anh y v i ng i khác. C nh th n u mình t ra vui v thì ng i khác s phán xét mình, vì có th h ang mong mình ph i khóc h t c n c m t. Còn n u mình k v anh y v i n i s u bi, ng i ta l i c m th y kô tho i mái« Holly m chiêu nhìn lên b u tr i, và kh khàng khi c t l i tr l i: - Mình kô th c i ùa v anh y nh ã t ng làm, b i mình c m th y r t có l i . Mình kô th nói v nh ng chuy n mà anh y ã k riêng v i mình, b i mình kô mu n nói ra bí m t c a anh y. Mình ch kô bi t ph i nh anh y theo cách nào khi mình nói chuy n v i ai ó v anh y. i u ó kô có ngh a là mình kô c m nh n c r ng anh y ang quanh ây. C 3 ti p t c im l ng bên nhau trên bãi cát m m. - Mình và anh John lúc nào c ng nói v Gerry. ± Sharon nhìn Holly v i ôi m t l p lánh. ± b n mình nh c l i nh ng lúc anh y làm b n mình c i, b n mình c ng nói n c nh ng lúc b n mình và anh y cãi nhau. Nh ng i u b n mình yêu quý anh y, và c nh ng i u anh y làm b n mình th y b c b i n a« Denise nh n mày: - B i vì v i b n mình, ó m i là con ng i c a Gerry. ± Sharon nói ti p. ± Anh y kô ph i lúc nào c ng d th ng. Nh ng b n mình nh t t c m i i u v anh y và hoàn toàn kô có gì sai khi làm nh v y c . Denise lên ti ng: - c gì anh Tom c a mình c ng c bi t Gerry. Holly nhìn Denise ng c nhiên: - Gerry là b n mình. ± Denise xúc ng nói. ± Nh ng Tom l i ch ng bi t chút gì v anh y. Th nên mình luôn c g ng k cho anh y nghe v Gerry, ch anh y bi t r ng, có 1 ng i áng yêu nh t trên i này ã t ng, và mãi mãi là b n c a mình« Gi t n c m t l n dài trên gò má Holly, nàng quay sang ôm Denise: - V y thì, Denise, b n mình s ti p t c k cho Tom nghe v Gerry. * - C u có nghe tin gì t b m Gerry kô, Holly? ± Sharon h i khi hai ng i n m dài trên nh ng chi c n m h i d c bãi cát. - Có, c vài tu n là h l i g i b u thi p cho mình, k cho mình nghe là h ang âu và s ng nh th nào. - C u có nh h kô? - Nói th t, con trai c a h ã i xa, và h l i ch ng có a cháu nào, nên mình ngh có l h c ng c m th y kô còn m i liên h nào v i mình n a. - Nh v y coi sao c, Holly. C u ã k t hôn v i con trai c a h , và i u ó c ng có ngh a là c u là con c a h . ó ph i là m i quan h r t ch t ch ch . - , mình kô bi t n a. ± nàng th dài. ± Mình ch c m th y, v i h nh th v n ch a . - H h i b o th , có ph i kô? - Ph i, r t l c h u n a là khác. Ông bà y kô mu n mình và Gerry chung s ng v i nhau. H b o là b n mình kô th i c n lúc k t hôn hay sao. Và m i chuy n còn t h n khi b n t k t hôn. H trách t i sao mình l i kô i tên khi k t hôn v i Gerry.

- , mình còn nh . ± Sharon c i. ± M c a Gerry ã m ng mình m t tr n vào ngày c i ch vì m t chuy n c n con« Còn nh ch ? Ôi! ôi m t s c nh dao c a bà y! Holly c i. - Mình ngh cu c s ng c a c u s t t h n khi kô có h l ng v ng bên c nh. ± Sharon kh ng nh - Chào các c u. ± Denise kô bi t t âu xu t hi n - Này, nãy gi c u ch t chìm âu th ? ± Holly h i - , mình trò chuy n v i 1 gã thuy n tr ng n t Miami. M t anh chàng khá d th ng. - Miami ? ó là n i Daniel ã i ngh . ± Holly áp, a tay ngh ch con sóng m i tràn vào. - m.. ± Sharon tr m ngâm. ± Daniel, m t anh chàng r t d m n, có ph i kô? - Ph i, anh y úng là 1 chàng trai d m n. ± Holly ng tình - Tom nói v i mình anh y ang g p r c r i v chuy n tình c m. ± Denise nói Tai Sharon nh thính h n khi v a nghe chuy n, c ô kô b qua - Th là th nào? - , anh y ã ính hôn v i b n gái nh ng r i cô ta l i ph n b i anh y i nv i m t gã khác. ó là lí dó t i sao anh y chuy n t i Dublin và làm vi c trong quán r u m t lát sau, c 3 cùng thiu thiu ng trong ti ng só ng v nh nhàng. - Ôi, Holly, ch t ti t th t! ± Denise choàng t nh, th ng th t kêu lên, khi n hai ng i kia gi t n y mình. ± hãy nhìn xem chúng ta ang b tr i ra t n âu r i này! Holly v i b t d y, a m t nhìn xung quanh. Thì ra h ang lênh ênh gi a bi n, b cát tr nên xa tít t p, ng i i t m bi n gi bé b ng l ki n con. - Thôi ch t r i! ± Sharon ho ng s . Holly c ng k p nh n ra r ng h ang g p ph i 1 r c r i to. - Nh y nào, b i i, nhanh lên! ± Denise kêu lên. C 3 nh y ùm xu ng bi n, b i th t nhanh v i t t c s c l c. Nh ng ch ng ích gì, th y tri u ang dâng m i m t nhanh, c 3 càng lúc càng b sóng ánh d t ra xa h n. - C u tôi v i! ± Denise hét kh n c gi ng, a tay v y nh iên lo n. - Mình ngh « kô ai« nghe th y ti ng b n mình âu. ± Holly v a th dài v a nói, m t b t u ng n ng n n c. - Ôi, sao chúng ta l i có th ng c n th nh ? ± Sharon t nguy n r a mình, và b t u c ng i u v m i nguy hi m c a nh ng t m n m h i. - Thôi nào, hãy quên chuy n ó i, Sharon. - Denise cáu k nh áp. ± Gi chúng ta hãy cùng nhau hét th t l n, may ra có ai ó nghe th y. - Nào, 1,2,3« C u tôi v i! c u tôi v i!!!.. Khi ã t h t c h i, c 3 ng ng l i, nhìn ch m ch m vào nh ng ch m nh li ti xa tít t p trên b . V n ch ng có ng t nh gì. - Làm n nói v i mình là kô có con cá m p nào ây i! ± Denise b t u thút thít. - Ôi, Denise, thôi nào.. ± Sharon tr n an b n.- ó kô ph i là i u chúng ta quan tâm vào gi phút này. Holly nín th , nhìn ch m ch m xu ng làn n c gi ã tr nên en k t. Sharon v à Holly c kéo theo 1 chi c nêm h i phía sau trong khi Denise ti p t c gào thét. - Chúa i, Denise. ± Sharon th h n h n nói. ± Ch có m y con nh n trên kia áp ti ng kêu c a c u thôi. C 3 cô gái ôm nhau khóc. H ã c kêu c u nh ng gió bi n mang ti ng kêu c a h

sang h ng khác; h c b i nh ng ch ng ích gì vì sóng ánh quá m nh. Tr i b t u l nh. M t bi n t i s m. M i th tr nên áng s . ³Th t là ngu ng c khi t a mình vào 1 tình hu ng nh th này´, Holly th m ngh . - Ít nh t thì chúng ta ã có c m t bài h c t t t s c này. ± Holly nói, n a c i n a m u. - 1 bài h c ? ± Sharon l y tay qu t n c m t - Ph i, c 3 chúng ta luôn nói v chuy n s i n mi n vi n ông. ± Holly ùa. ± Gi a tr i n c mênh mông th này, mình ngh b n mình ã i cn a ng r i. - B ng 1 th ph ng ti n giao thông r ti n nh t. ± Sharon thêm vào. Denise nhìn trân trân vào hai ng i b n c a mình. R i cô nhìn l i mình, trên ng i ch có 2 m nh v i nh xíu ng c và mông. Tình c nh th t là bi át. - Mình mu n nói là chúng ta ang g p r c r i,1 r c r i l n y. ± Sharon c i khùng kh c 1 cách khác l - Ph i. ± Holly g t u tán thành. ± Chúng ta ang r i vào tính hu ng v t quá kh n ng c g ng c a chúng ta. M i ng i ôm l y 1 góc t m n m, d p d nh trên bi n, c i r i l i khóc. B ng có ti ng ng c c a 1 chi c xu ng máy. Denise nh n cao ng i, a tay v y nh iên cu ng. Holly và Sharon cùng b t c i khanh khách tr c hình nh b ng c c a Denise nhún lên nhún xu ng khi cô c v y chi c xu ng c u h ang t i g n. - Tôi ngh là h b s c. ± Ng i c u h l c l ng nói v i ng i còn l i khi h c s c kéo lê 3 cô gái m t nh m nghi n vào trong khoang. Hai nhân viên c u h nhìn nhau lo l ng. H qu n chi c ch n m lên ng i các cô gái r i cho xu ng quay vào b . - H kia r i! ± Gi ng 1 cô gái c t lên the thé. Holly m m t, nh n ra ó là Cindy. - Ôi, Chúa i! ± cô ta kêu lên. ± Tôi nhìn th y các cô qua ng nhòm và v i g i ngày i c u h . Các cô kô sao ch ? ± cô nhìn 3 ng i, nét m t th hi n s lo l ng. - , c m n cô, chúng tôi n c . ± Sharon, b y gi ã t nh h n, nói v khá nghiêm túc. ± Chúng tôi là nh ng ng i may m n. êm hôm ó, c 3 cô gái ng i l i bên bàn n. H th c s v a tr i qua m t tình hu ng r t nguy hi m và tâm tr ng c a h c ng thay i hoàn toàn. H h u nh im l ng su t b a t i. Denise u o i khó ch u còn Holly h u nh ch ng n gì. - Thôi nào, c m n a lên i! ± Sharon thúc gi c, a m t xúc mì ng lên mi ng và nhai nh m nhoàm. ± Có chuy n gì v i các c u v y? - Kô có gì. ± Denise kh nói, thêm n c vào ly. ± Xin l i, mình vào nhà v sinh tí. Sharon và Holly chau mày nhìn nhau. - Theo c u, có chuy n gì x y ra v i Denise th ? ± Holly h i Sharon nhún vai: - Mình t h i kô bi t có ph i c u y gi n b n mình vì ã c i c u y hay kô? Sharon nhún vai l n n a, ti p t c n. Holly ã ph n ng 1 cách b t bình th ng khi trôi d t ngoài kh i. Nàng c ng kô hi u t i sao nàng l i có th bình t nh n th . Nàng kô s ch t ? C ng có th , b i vì n u ch t nàng s c g p l i Gerry. - nào, Hol, - Sharon thì th m.- c u có th y h i h p kô? - Ý c u là gì? ± Holly v a ngáp v a h i. - Lá th y? ng nói là c u quên nó r i y nhé.

Holly ch y sang phòng ng , a tay xu ng d i g i l n tìm lá th . Ch m t ti ng ng h n a thôi, nàng ã có th m b c th th sáu c a Gerry. D nhiên là nàng kô quên. Sáng hôm sau, Holly th c d y và nghe th y ti ng Sharon nôn trong phòng v sinh. Nàng b c vào, nh nhàng xoa l ng và vén tóc giúp b n. - C u v n n ch ? ± Nàng lo l ng h i. - , êm qua mình n m m , m t gi c m kinh hoàng trên bi n. Nó làm mình có c m giác b say sóng. - Mình c ng m th y th , hôm qua là m t ngày r t áng s ph i kô? Sharon g t u. - Mình s kô bao gi ph i mình trên n m h i l n n a âu, ch c ch n là kô! ± cô m m c i y u t. n h b i, Denise và Sharon nh p h i v i m y cô gái trong nhóm Cindy. Holly ra hi u v i Sharon r ng nàng mu n r i kh i ch n ào ó và Sharon áp l i b ng 1 ánh m t ng viên. Holly ng d y qu n chi c kh n t m ngang hông r i c m l y chi c túi nh ng b c th quan tr ng. Nàng tìm th y m t n i hoàn toàn tách bi t v i kô khí náo nhi t trên bãi bi n, 1 góc khá yên t nh. Lót chi c kh n t m trên cát, nàng t t ng i xu ng. Nh ng con sóng âm s m vào gh nh á r i v toang ra trông r t d d i. Nh ng chú chim m ng bi n g i nhau trên b u tr i xanh trong, ch c ch c lao xu ng, tr m mình trong làn n c mát l nh tìm m y món gì ó cho b a sáng. M i sáng s m nh ng m t tr i ã lên cao, dát n ng chói chang trên m t n c. Nh ng âm thanh c a thiên nhiên, v m n m n, nong nóng c a bi n c nh ph l y c th Holly. Holly c n th n kéo lá th t trong túi ra nh th nó s v tan b t c lúc nào. Nàng mân mê dòng ch Tháng tám, nh nhàng g l p keo dán và ch m rãi c t ng dòng trong b c thông thi p th sáu c a Gerry. Chào Holly c a anh, Anh hi v ng em có 1 kì ngh tuy t v i. Nhân ti n anh mu n nói, trông em r t xinh p trong chi c áo t m y! Anh hi v ng anh ã chon c n i phù h p v i em. ó là n i mà l ra chúng ta s n h ng tu n tr ng m t, em còn nh ch ? Nh ng gi thì anh r t vui vì cu i cùng em ã n c n i này« Và n u em i v phía cu i bãi bi n, n i có m t bãi á mà em có th nhìn th y t c n h ang , hãy nhìn v phía bên trái, em s th y m t c t èn h i ng. Ng i ta b o v i anh ó là n i cá heo t t p« Kô nhi u ng i bi t i u này âu. ANh bi t em r t thích cá heo« hãy cho anh g i l i chào n chúng. Tái bút: Anh yêu em, Holly. ôi tay run run, Holly x p b c th l i cho vào phong bì r i c n th n c t vào túi xách. Nàng s nâng niu, gi gìn chúng b ng c tính m ng c a mình cho n khi v n Dublin, có th t nó bên c nh nh ng phong th khác. B ng nhiên Holly c m th y nh Gerry ang bên c nh mình. Nàng ch y v phía cu i bài bi n, và qu nhiên, nàng b ch n ng b i m t vách á. Nàng mang giày vào và b t u trèo lên m t t ng á khá cao dò tìm v trí mà Gerry mô t , chính xác n t ng chi ti t. Ng n h i ng ng ó, s ng s ng cao vút trên vách á, nh ng lu ng ánh sáng màu tr ng nh th ang h ng v phía thiên ng. Holly c n th n trèo qua nh ng t ng á g gh , dò d m trên nh ng v ng n c nh . Và r i, nàng nghe th y nh ng âm thanh l : ti ng kêu c a l cá heo ang b i l n g n b . Ch n 1 v trí tho i mái, Holly ng i

xu ng ng m nhìn àn cá ch i ùa, l ng nghe chúng trò chuy n. Gerry ng i bên c nh nàng Có l chàng còn n m tay nàng n a. Ch th thôi c ng quá h nh phúc cho Holly. Nàng ng i ó cho n khi m t tr i t t h n, tâm tr ng hoàn toàn th giãn, kô còn c ng th ng, nh v a cg tr ab im t c n m a tinh khi t n t thiên ng. * Máy bay h cánh xu ng sân b ay Dublin. Holly chào t m bi t các b n r i lên taxi v nhà. Nàng b c ch m ch m trên con ng nh d n vào ngôi nhà yên t nh, sau ó, m tung m i cánh c a không khí trong lành tràn vào. Ngay khi m cánh c a s u tiên, nàng s ng ng i nhìn ra bên ngoà i. Toàn b khu v n ã thay i hoàn toàn. C c c t t a g n gàng, kô có l y 1 c ng c d i. Nh ng chi c gh á kê d c l i vào v n c lau chùi sáng bong, s ch s . Mùi s n m i t a ra t hàng rào g bao quanh v n. Hoa c ng c tr ng m i hoàn toàn và d i bong cây s i già là m t b bàn gh s t c ch m tr theo ki u c . Holly choáng vang. Ai ã làm t t c nh ng chuy n này th nh ?

Loveanhyeu

Ch

ng 12.

Chúng tôi ang trên m t chuy n ngh hè! ± Các cô gái cùng nhau reo hò khi h cho xe h ng v sân bay. Holly không nh l n cu i cùng nàng c m th y th c s vui v là khi nào. Nàng c m th y nh ang c quay v nh ng ngày còn i h c, và m i k ngh hè u c i âu ó cùng v i nh ng ng i b n c a mình. C p sách nàng lúc nào c ng y nh ng k o, sô cô la và t p chí, các cô gái ang ng i phía sau v n không ng ng hát ê a. Chuy n bay c a h b t u vào 9h t i, và h s n Lanzarote vào sáng s m hôm sau. Xe v a d ng sân bay, các cô gái v i ùa ra trong khi John hì h c b ng bê hành lý c a h . Denise b ng qua ng và ch y ngay vào phòng ch nh th làm v y thì cô s n c Lanzarote s m h n. Holly v n ng l i ch Sharon chào t m bi t ch ng. - Em ph i c n th n y nhé. ± John lo l ng c n d n. ± ng có làm i u gì thi u suy ngh y nhé. - John , em s c n th n mà. - nhà, em có th làm gì c ng c, nh ng em không th hành ng tùy ti n khi n m t t n c hoàn toàn xa l , em hi u ch ? - John . ± Sharon nói, cô choàng tay ôm c ch ng. ± Ch là em ang i ngh m t tu n thôi; anh không c n ph i lo l ng nhi u nh v y âu. John thì th m i u gì ó vào tai Sharon và cô g t u: - Em bi t, em bi t. Holly ng nhìn v ch ng b n quy n luy n t m bi t nhau. Nàng ch t nh n lá th tháng Tám c a Gerry, ang n m âu ó trong ng n tr c túi xách. Ch vài ngày n a thôi, nàng s có th m nó ra. Th t là xa x làm sao, m t tr i, bãi cát, bi n và Gerry. T tc u cùng bên c nh nàng m t lúc.

Holly b c theo Sharon và Denise x p hàng làm th t c h i quan gi a m t hàng ng dài d ng d c.

i

- Mình ã b o mà, l ra chúng ta nên n s m h n. ± Denise rên r . - Có n s m thì c ng ph i x p hàng mà.- Holly lý l - Ph i, nh ng ít nh t m t k nghi n thu c n h mình c ng k p hút m t i u thu c. ± Denise càu nhàu. - Thôi nào! ± Sharon lên ti ng, v nghiêm túc. ± Li u mình có th nói v i hai c u i u này tr c khi chúng ta r i kh i ây không. Mình không nh tr i qua m t tu n u ng r u hay làm i u gì ó ngông cu ng âu. Mình ch mu n c th giãn bên h b i hay bên b bi n c sách, th ng th c vài món n ngon và i ng s m, th thôi. Denise nhìn Holly, v kinh ng c. - ã quá mu n ch a m i m t ng i khác, Hol? C u có c a Sharon v n ch a qua th t c và John c ng ch m i v Holly c i vì câu ùa c a b n mình. ngh gì không? Hành lý c m t o n thôi.

- Không âu, mình ph i ng ý v i Sharon v i m này. Mình ch mu n i ngh th giãn. Và nh t là ng có x y ra chuy n gì t ng t v ³Nh ng cô gái và Thành ph v êm´ khi n chúng ta thêm c ng th ng. - Cô gái y nhìn gì t i mình v y nh ? ± Denise lay lay tay Sharon, gi ng rít qua k r ng, m t nhìn v phía ng i ph n ang ng i phía cu i qu y bar. - Ch c t i c u c nhìn ch m ch m cô ta. ± Sharon tr l i, cúi xu ng nhìn ng h . ± Ch còn m i l m phút n a thôi. - Không, các c u, mình nói th t y. ± Denise ti p t c. ± không ph i mình m c ch ng hoang t ng âu. Cô ta ang nhìn ch m ch m vào chúng ta y. - V y thì t i sao c u không l i g n và h i xem cô ta mu n gì. ± Holly ùa. - Không c n thi t âu! Cô ta ang ti n l i phía t i mình y. Holly nhìn lên và th y m t cô gái tóc vàng cao g y v i b ng c n to ùng ang ti n l i g n. - T t h n là c u hãy chu n b s n sàng tác chi n, Denise yêu quý . Trông cô ta có v là m t k ghê gh m y. ± Holly trêu, và Sharon tý n a thì b s c trong c c n c ang u ng. - Xin chào! ± cô gái l lên ti ng. - Xin chào. ± Sharon l ch s áp l i. - Tôi không nh b t nhã khi nhìn ch m ch m vào các cô nh ng tôi ph i n g n xem các cô có ph i là di n viên hay không! - Vâng, là tôi ây, - Sharon nói, và b ng x ng b ng th t. - , tôi bi t mà! ± cô gái reo lên t v thích thú. ± b n tôi c b o là tôi ã sai nh ng tôi bi t ó là cô mà! Tên tôi là Cindy.. và tôi là m t trong nh ng fan hâm m cu ng nhi t nh t c a các cô. Tôi mê b phim hôm n mà t t c các cô u có vai trong ó. Tôi ã xem nó r t nhi u l n r i! cô óng vai công n ng Holly, có ph i không?

* Ch i c ti ng ng h m i l y xong hành lý, c ba cô gái ti n ra phòng ch tìm g p nhân viên i di n c a v n phòng du l ch. - Cô Kennedy, McCathy và Hennessey ph i không ? ± Cô nhân viên nói b ng m t gi ng ti ng anh c k o C ba cô gái g t u. - Xin chào, tôi là Victoria và tôi s là h ng d n viên cho chuy n du l ch c a các cô. ± Cô ta c i th t t i. ± bây gi thì theo tôi, và tôi s ch cho các cô chuy n xe buýt v khách s n. ã 2h sáng. M t làn gió m áp chào ón ba cô gái khi h b c ra bên ngoài. Holly m m c i, k ngh c a ba cô gái ã th c s b t u. H n bi t th Costa Palma và m t l n n a Holly l i th y h i h p. M t con ng dành cho xe ch y tr i ra tr c m t, hai bên là hàng cây cao vút th ng t p. Ngay tr c sân ngôi bi t th là m t ài phun n c l n, c th p sáng b i nh ng tia èn màu xanh n c bi n. Gerry ã t cho ba cô gái m t c n phòng r ng và xinh x n. Holly b c ra ban công, nhìn v phía bi n. M c dù tr i còn t i và khó có th nhìn th y gì, nh ng nàng có th nghe th y ti ng só ng rì r m v vào b cát. Nàng nh m m t l i, l ng tai nghe. - Hol, c u có phi n n u mình ng trên gh sô ± fa không? Mình mu n ng ó có th m c a và hút thu c. - Mi n là c u ph i c a m , Denise. ± Sharon nói v ng ra t bên trong. ± mình không th th c d y v i n ng n c mùi thu c lá bám vào ng i. - C m n. ± Denise nói, c m th y r t hài lòng. M i gi sáng, Denise nh y vào gi ng, c kéo Holly d y cùng ra bi n. - , ây p quá ph i không? ± Denise m m c i khi t chân lên b cát vàng óng m n. - úng là thiên ng! ± Sharon tán thành. Holly a m t nhìn quanh, nàng hy v ng Gerry c ng ang có m t trên thiên ng này. - Này, các c u, ngày mai chúng ta ph i d y th t s m dành m t ch bên h b i y. ôi khi bãi bi n c ng chán l m. ± Holly g i ý. C ba n m th giãn bên b bi n cho n h t ngày, th nh tho ng l i nh y ùm xu ng n c. Holly c m th y m i c ng th ng ang d n tan bi n. - Hol, c u có n không? - , ch là mình ang suy ngh . ± Holly tr m t áp. - V i u gì? ± Sharon kh h i. Holly ng c lên, ánh m t xa x m. - Gerry. Mình ang ngh v Gerry. B u tr i êm trong v t, hàng tri u ngôi sao nh p nháy xa xa. Màn êm nh m t t m l i en kh ng l , m t l i là nh ng ngôi sao l p lánh. Bóng tr ng tròn l n khu t phía chân tr i, soi mình xu ng m t bi n lúc m lúc t . Sóng n c d u dàng v b t o nên

m t khúc nh c du d

ng, kh i d y nh ng c m xúc lãng m n trong tâm h n ng

i.

Ba cô gái u c m th y th t nh nhàng, th thái. Không khí se l nh. M t làn gió nh th i qua làm nh ng s i tóc mai bay l ph , ch m vào da m t Holly nh n nh t. Nàng nh m m t l i, hít m t h i th t sâu, c m giác nh h t th y không khí trong lành ang ch y ùa vào c th . - N i ây h i t h t t t th y nh ng i u mà Gerry mu n c u c m nh n. ó là lý do t i sao anh y mu n c u n ây. ± Sharon nói. M t Holly v n nh m. Nàng m m c i. - C u ch a k cho t nghe nhi u v Gerry, Hol . ± Denise v a nói, v a a ngón tay v nghu ch ngo c trên cát. Holly t t m m t. Gi ng nàng khe kh nh ng m áp và bình th n.: - Mình bi t. Denise ng c nhìn lên: - T i sao? Holly im l ng, nhìn ra b u tr i êm trên m t bi n ph ng l ng. - Mình không bi t ph i nói th nào v anh y. - Nàng l i im l ng. ± mình không bi t ph i dùng thì quá kh hay hi n t i trong l i k c a mình v anh y. Mình không bi t nên bu n hay nên vui khi nói v anh y v i ng i khác. C nh th n u mình t ra vui v thì ng i khác s phán xét mình, vì có th h ang mong mình ph i khóc h t c n c m t. Còn n u mình k v anh y v i n i s u bi, ng i ta l i c m t h y không tho i mái« Holly m chiêu nhìn lên b u tr i, và kh khàng khi c t l i tr l i: - Mình không th c i ùa v anh y nh ã t ng làm, b i mình c m th y r t có l i. Mình không th nói v nh ng chuy n mà anh y ã k riêng v i mình, b i mình không mu n nói ra bí m t c a anh y. Mình ch không bi t ph i nh anh y theo cách nào khi mình nói chuy n v i ai ó v anh y. i u ó không có ngh a là mình không c m nh n c r ng anh y ang quanh ây. C ba ti p t c im l ng bên nhau trên bãi cát m m. - Mình và anh John lúc nào c ng nói v Gerry. ± Sharon nhìn Holly v i ôi m t l p lánh. ± b n mình nh c l i nh ng lúc anh y làm b n mình c i, b n mình c ng nói n c nh ng lúc b n mình và anh y cãi nhau. Nh ng i u b n mình yêu quý anh y, và c nh ng i u anh y làm b n mình th y b c b i n a« Denise nh n mày: - B i vì v i b n mình, ó m i là con ng i c a Gerry. ± Sharon nói ti p. ± Anh y không ph i lúc nào c ng d th ng. Nh ng b n mình nh t t c m i i u v anh y và hoàn toàn không có gì sai khi làm nh v y c . Denise lên ti ng: c gì anh Tom c a mình c ng c bi t Gerry. Holly nhìn Denise ng c nhiên: - Gerry là b n mình. ± Denise xúc ng nói. ± Nh ng Tom l i ch ng bi t chút gì v anh y. Th nên mình luôn c g ng k cho anh y nghe v Gerry, ch anh y bi t r ng, có m t ng i áng yêu nh t trên i này ã t ng, và mãi mãi là b n c a mình« Gi t n c m t l n dài trên gò má Holly, nàng quay sang ôm Denise:

- V y thì, Denise, b n mình s ti p t c k cho Tom nghe v Gerry. * - C u có nghe tin gì t b m Gerry không, Holly? ± Sharon h i khi hai ng i n m dài trên nh ng chi c n m h i d c bãi cát. - Có, c vài tu n là h l i g i b u thi p cho mình, k cho mình nghe là h ang âu và s ng nh th nào. - C u có nh h không? - Nói th t, con trai c a h ã i xa, và h l i ch ng có a cháu nào, nên mình ngh có l h c ng c m th y không còn m i liên h nào v i mình n a. - Nh v y coi sao c, Holly. C u ã k t hôn v i con trai c a h , và i u ó c ng có ngh a là c u là con c a h . ó ph i là m i quan h r t ch t ch ch . - , mình không bi t n a. ± nàng th dài. ± Mình ch c m th y, v i h nh th v n ch a . - H h i b o th , có ph i không? - Ph i, r t l c h u n a là khác. Ông bà y không mu n mình và Gerry chung s ng v i nhau. H b o là b n mình không th i c n lúc k t hôn hay sao. Và m i chuy n còn t h n khi b n t k t hôn. H trách t i sao mình l i không i tên khi k t hôn v i Gerry. - , mình còn nh . ± Sharon c i. ± M c a Gerry ã m ng mình m t tr n vào ngày c i ch vì m t chuy n c n con« Còn nh ch ? Ôi! ôi m t s c nh dao c a bà y! Holly c i. - Mình ngh cu c s ng c a c u s t t h n khi không có h l ng v ng bên c nh. ± Sharon kh ng nh - Chào các c u. ± Denise không bi t t âu xu t hi n - Này, nãy gi c u ch t chìm âu th ? ± Holly h i - , mình trò chuy n v i m t gã thuy n tr ng n t Miami. M t anh chàng khá d th ng. - Miami ? ó là n i Daniel ã i ngh . ± Holly áp, a tay ngh ch con sóng m i tràn vào. - m.. ± Sharon tr m ngâm. ± Daniel, m t anh chàng r t d m n, có ph i không? - Ph i, anh y úng là m t chàng trai d m n. ± Holly ng tình - Tom nói v i mình anh y ang g p r c r i v chuy n tình c m. ± Denise nói Tai Sharon nh thính h n khi v a nghe chuy n, cô không b qua - Th là th nào? - , anh y ã ính hôn v i b n gái nh ng r i cô ta l i ph n b i anh y i nv i m t gã khác. ó là lý dó t i sao anh y chuy n t i Dublin và làm vi c trong quán r u m t lát sau, c ba cùng thiu thiu ng trong ti ng sóng v nh nhàng. - Ôi, Holly, ch t ti t th t! ± Denise choàng t nh, th ng th t kêu lên, khi n hai ng i kia gi t n y mình. ± hãy nhìn xem chúng ta ang b tr i ra t n âu r i này! Holly v i b t d y, a m t nhìn xung quanh. Thì ra h ang lênh ênh gi a bi n, b cát tr nên xa tít t p, ng i i t m bi n gi bé b ng l ki n con. - Thôi ch t r i! ± Sharon ho ng s . Holly c ng k p nh n ra r ng h ang g p ph i m t r c r i to. - Nh y nào, b i i, nhanh lên! ± Denise kêu lên.

C ba nh y ùm xu ng bi n, b i th t nhanh v i t t c s c l c. Nh ng ch ng ích gì, th y tri u ang dâng m i m t nhanh, c ba càng lúc càng b sóng ánh d t ra xa h n. - C u tôi v i! ± Denise hét kh n c gi ng, a tay v y nh iên lo n. - Mình ngh « không ai« nghe th y ti ng b n mình âu. ± Holly v a th dài v a nói, m t b t u ng n ng n n c. - Ôi, sao chúng ta l i có th ng c n th nh ? ± Sharon t nguy n r a mình, và b t u c ng i u v m i nguy hi m c a nh ng t m n m h i. - Thôi nào, hãy quên chuy n ó i, Sharon.- Denise cáu k nh áp. ± Gi chúng ta hãy cùng nhau hét th t l n, may ra có ai ó nghe th y. - Nào, 1,2,3« C u tôi v i! c u tôi v i!!!.. Khi ã t h t c h i, c ba ng ng l i, nhìn ch m ch m vào nh ng ch m nh li ti xa tít t p trên b . V n ch ng có ng t nh gì. - Làm n nói v i mình là không có con cá m p nào ây i! ± Denise b t u thút thít. - Ôi, Denise, thôi nào.. ± Sharon tr n an b n.- ó không ph i là i u chúng ta quan tâm vào gi phút này. Holly nín th , nhìn ch m ch m xu ng làn n c gi ã tr nên en k t. Sharon và Holly c kéo theo m t chi c n m h i phía sau trong khi Denise ti p t c gào thét. - Chúa i, Denise. ± Sharon th h n h n nói. ± Ch có m y con nh n trên kia áp ti ng kêu c a c u thôi. C ba cô gái ôm nhau khóc. H ã c kêu c u nh ng gió bi n mang ti ng kêu c a h sang h ng khác; h c b i nh ng ch ng ích gì vì sóng ánh quá m nh. Tr i b t u l nh. M t bi n t i s m. M i th tr nên áng s . ³Th t là ngu ng c khi t a mình vào m t tình hu ng nh th nà y´, Holly th m ngh . - Ít nh t thì chúng ta ã có c m t bài h c t t t s c này. ± Holly nói, n a c i n a m u. - m t bài h c ? ± Sharon l y tay qu t n c m t - Ph i, c ba chúng ta luôn nói v chuy n s i n mi n vi n ông. ± Holly ùa. ± Gi a tr i n c mênh mông th này, mình ngh b n mình ã i cn a ng r i. - B ng m t th ph ng ti n giao thông r ti n nh t. ± Sharon thêm vào. Denise nhìn trân trân vào hai ng i b n c a mình. R i cô nhìn l i mình, trên ng i ch có ba m nh v i nh xíu ng c và mông. Tình c nh th t là bi át. - Mình mu n nói là chúng ta ang g p r c r i, m t r c r i l n y. ± Sharon c i khùng kh c m t cách khác l - Ph i. ± Holly g t u tán thành. ± Chúng ta ang r i vào tính hu ng v t quá kh n ng c g ng c a chúng ta. M i ng i ôm l y m t góc t m n m, d p d nh trên bi n, c i r i l i khóc. B ng có ti ng ng c c a m t chi c xu ng máy. Denise nh n cao ng i, a tay v y nh iên cu ng. Holly và Sharon cùng b t c i khanh khách tr c hình nh b ng c c a Denise nhún lên nhún xu ng khi cô c v y chi c xu ng c u h ang t i g n. - Tôi ngh là h b s c. ± Ng i c u h l c l ng nói v i ng kéo lê ba cô gái m t nh m nghi n vào trong khoang. i còn l i khi h c s c

Hai nhân viên c u h nhìn nhau lo l ng. H qu n chi c ch n m lên ng i các cô gái r i cho xu ng quay vào b . - H kia r i! ± Gi ng m t cô gái c t lên the thé. Holly m m t, nh n ra ó là Cindy. - Ôi, Chúa i! ± cô ta kêu lên. ± Tôi nhìn th y các cô qua ng nhòm và v i g i ngày i c u h . Các cô không sao ch ? ± cô nhìn ba ng i, nét m t th hi n s lo l ng. - , c m n cô, chúng tôi n c . ± Sharon, b y gi ã t nh h n, nói v khá nghiêm túc. ± Chúng tôi là nh ng ng i may m n. êm hôm ó, c ba cô gái ng i l i bên bàn n. H th c s v a tr i q ua m t tình hu ng r t nguy hi m và tâm tr ng c a h c ng thay i hoàn toàn. H h u nh im l ng su t b a t i. Denise u o i khó ch u còn Holly h u nh ch ng n gì. - Thôi nào, c m n a lên i! ± Sharon thúc gi c, a m t xúc mì ng lên mi ng và nhai nh m nhoàm. ± Có chuy n gì v i các c u v y? - Không có gì. ± Denise kh nói, thêm n c vào ly. ± Xin l i, mình vào nhà v sinh tí. Sharon và Holly chau mày nhìn nhau. - Theo c u, có chuy n gì x y ra v i Denise th ? ± Holly h i Sharon nhún vai: - Mình t h i không bi t có ph i c u y gi n b n mình vì ã c i c u y hay không? Sharon nhún vai l n n a, ti p t c n. Holly ã ph n ng m t cách b t bình th ng khi trôi d t ngoài kh i. Nàng c ng không hi u t i sao nàng l i có th bình t nh n th . Nàng không s ch t ? C ng có th , b i vì n u ch t nàng s c g p l i Gerry. - Nào, Hol, - Sharon thì th m.- c u có th y h i h p không? - Ý c u là gì? ± Holly v a ngáp v a h i. - Lá th y? ng nói là c u quên nó r i y nhé. Holly ch y sang phòng ng , a ta y xu ng d i g i l n tìm lá th . Ch m t ti ng ng h n a thôi, nàng ã có th m b c th th sáu c a Gerry. D nhiên là nàng không quên. Sáng hôm sau, Holly th c d y và nghe th y ti ng Sharon nôn trong phòng v sinh. Nàng b c vào, nh nhàng xoa l ng v à vén tóc giúp b n. - C u v n n ch ? ± Nàng lo l ng h i. - , êm qua mình n m m , m t gi c m kinh hoàng trên bi n. Nó làm mình có c m giác b say sóng. - Mình c ng m th y th , hôm qua là m t ngày r t áng s ph i không? Sharon g t u. - Mình s không bao gi ph i mình trên n m h i l n n a âu, ch c ch n là không! ± cô m m c i y u t. n h b i, Denise và Sharon nh p h i v i m y cô gái trong nhóm Cindy. Holly ra hi u v i Sharon r ng nàng mu n r i kh i ch n ào ó và Sharon áp l i b ng m t ánh m t ng viên. Holly ng d y qu n chi c kh n t m ngang hông r i c m l y chi c túi nh ng b c th quan tr ng.

Nàng tìm th y m t n i hoàn toàn tách bi t v i không khí náo nhi t trên bãi bi n, m t góc khá yên t nh. Lót chi c kh n t m trên cát, nàng t t ng i xu ng. Nh ng con sóng âm s m vào gh nh á r i v toang ra trông r t d d i. Nh ng chú chim m ng bi n g i nhau trên b u tr i xanh trong, ch c ch c lao xu ng, tr m mình trong làn n c mát l nh tìm m y món gì ó cho b a sáng. M i sáng s m nh ng m t tr i ã lên cao, dát n ng chói chang trên m t n c. Nh ng âm thanh c a thiên nhiên, v m n m n, nong nóng c a bi n c nh ph l y c th Holly. Holly c n th n kéo lá th t trong túi ra nh th nó s v tan b t c lúc nào. Nàng mân mê dòng ch Tháng tám, nh nhàng g l p keo dán và ch m rãi c t ng dòng trong b c thông thi p th sáu c a Gerry. Chào Holly c a anh, Anh hy v ng em có m t k ngh tuy t v i. Nhân ti n anh mu n nói, trông em r t xinh p trong chi c áo t m y! Anh hy v ng anh ã chon c n i phù h p v i em. ó là n i mà l ra chúng ta s n h ng tu n tr ng m t, em còn nh ch ? Nh ng gi thì anh r t vui vì cu i cùng em ã n c n i này« Và n u em i v phía cu i bãi bi n, n i có m t bãi á mà em có th nhìn th y t c n h ang , hãy nhìn v phía bên trái, em s th y m t c t èn h i ng. Ng i ta b o v i anh ó là n i cá heo t t p« Không nhi u ng i bi t i u này âu. Anh bi t em r t thích cá heo« hãy cho anh g i l i chào n chúng. Tái bút: Anh yêu em, Holly. ôi tay run run, Holly x p b c th l i cho vào phong bì r i c n th n c t vào túi xách. Nàng s nâng niu, gi gìn chúng b ng c tính m ng c a mình cho n khi v n Dublin, có th t nó bên c nh nh ng phong th khác. B ng nhiên Holly c m th y nh Gerry ang bên c nh mình. Nàng ch y v phía cu i bài bi n, và qu nhiên, nàng b ch n ng b i m t vách á. Nàng mang giày vào và b t u trèo lên m t t ng á khá cao dò tìm v trí mà Gerry mô t , chính xác n t ng chi ti t. Ng n h i ng ng ó, s ng s ng cao vút trên vách á, nh ng lu ng ánh sáng màu tr ng nh th ang h ng v phía thiên ng. Holly c n th n trèo qua nh ng t ng á g gh , dò d m trên nh ng v ng n c nh . Và r i, nàng nghe th y nh ng âm thanh l : ti ng kêu c a l cá heo ang b i l n g n b . Ch n m t v trí tho i mái, Holly ng i xu ng ng m nhìn àn cá ch i ùa, l ng nghe chúng trò chuy n. Gerry ng i bên c nh nàng Có l chàng còn n m tay nàng n a. Ch th thôi c ng quá h nh phúc cho Holly. Nàng ng i ó cho n khi m t tr i t t h n, tâm tr ng hoàn toàn th giãn, không còn c ng th ng, nh v a cg tr ab i m t c n m a tinh khi t n t thiên ng. *

Máy bay h cánh xu ng sân bay Dublin. Holly chào t m bi t các b n r i lên taxi v nhà. Nàng b c ch m ch m trên con ng nh d n vào ngôi nhà yên t nh, sau ó, m tung m i cánh c a không khí trong lành tràn vào. Ngay khi m cánh c a s u tiên, nàng s ng ng v n ã thay i hoàn toàn. i nhìn ra bên ngoài. Toàn b khu

C c c t t a g n gàng, không có l y m t c ng c d i. Nh ng chi c gh á kê d c l i vào v n c lau chùi sáng bong, s ch s . Mùi s n m i t a ra t hàng rào g bao quanh v n. Hoa c ng c tr ng m i hoàn toàn và d i bong cây s i già là m t b bàn gh s t c ch m tr theo ki u c . Holly choáng váng. Ai ã làm t t c nh ng chuy n này th nh ?

Loveanhyeu

Ch

ng 14

Holly ang ng i trên chi c gh g d i bóng cây sau khu v n ã c d n s ch nh m i, nhâm nhi ly r u vang và l ng nghe ti ng xôn xao c a nh ng vòm lá trên cao. Nàng quan sát cách bài trí cây c nh trong v n, th m ngh ng i làm v n bí n y h n ph i là m t tay r t chuyên nghi p. Nàng khoan khoái hít th t sâu mùi h ng hoa nhài c tr ng kh p n i trong v n. ã tám gi t i và màn êm b t u buông xu ng. Nh ng chi u mùa hè r c n ng ã i qua, và ai n y l i chu n b ón m t mùa thu ang n g n. Nàng ngh v m u tin t b ph n tuy n d ng, và nàng c m th y h i b t ng khi nh n c m t câu tr l i c a h r t nhanh nh v y. Ng i ph n nói qua i n tho i r ng h ã c b n s y u lý l ch và h r t thích, trong khi ó, hai n i khác c ng h n nàng n ph ng v n. Nàng c m th y r t b n ch n khi ngh n nh ng cu c ph ng v n s p t i. Nàng th ng th hi n không t t trong các cu c ph ng v n, thêm vào ó nàng l i ch ng m y h ng thú v i nh ng công vi c y. Tuy nhiên, l n này nàng l i c m th y khác; nàng c m th y h i h p c tr l i v i m t công vi c nào ó, nàng ph i làm m i cu c s ng c a mình m i c. Cu c ph ng v n u tiên liên quan n công vi c ti p th . V i công vi c này, nàng ch ph i loanh quanh trong thành ph Dublin. ó là m t công vi c mà nàng không có chút kinh nghi m nào, nh ng nàng s n sàng h c h i làm t t b i ³ti p th ´ nghe có v hay ho h n nhi u so v i nh ng công vi c mà nàng ã t ng làm tr c ây. Nàng ang s n sàng li u l nh m t phen. Cu c ph ng v n th hai là c a m t công ty qu ng cáo hàng u Ailen, và nàng bi t là có r t ít hy v ng. Nh ng Gerry ã b o nàng ph i c g ng tìm l y m t c h i. Nàng ph i c g ng.

Holly c ng ngh n cu c i n tho i t Denise. Denise quá h i h p n n i cô d ng nh không bu n quan tâm n chuy n h ã không nói chuy n v i nhau k t bu i t i tu n tr c. Th t ra Holly ngh Denise c ng không ý n chuy n hôm y nàng không vui. Denise toàn nói n nh ng d nh c a cô cho ám c i s p n, cô huyên thuyên g n c ti ng ng h nói v chuy n cô s m c ki u váy nào, nên ch n ki u hoa nào trang hoàng cho ti c c i hay nên t ch c ám c i âu. C th , Denise liên t c chuy n t tài này sang tài khác. T t c nh ng gì Holly có th làm là th nh tho ng m Denise bi t r ng nàng ang l ng nghe. Thông tin duy nh t mà Holly gi l i là Denise d nh t ch c ám c i vào êm giao th a, và Tom không h có ý ki n gì c . Holly ng c nhiên khi bi t h ã d nh ngày c i, vi c này x y ra nhanh quá. Nàng ã ngh ây s là m t trong nh ng cu c ính hôn ké o dài ít nh t c ng vài ba n m, nh t là vì Denise và Tom ch m i quen nhau c n m tháng. Nh ng Holly không th y lo l ng m y. Hi n t i, nàng là c gi th ng xuyên c a m c ³Tìm b n tr m n m´ trên m t t p chí. Sharon không g i cho Holly k t ngày cô c ông b tin cô có thai; và Holly bi t r ng mình s ph i g i i n n cho b n mình càng s m càng t t tr c khi th i gian trôi qua và tr thành quá mu n. ây là quãng th i gian quan tr ng trong cu c i Sharon, và nàng bi t nàng nên bên c nh cô y lúc này. V y nh ng, nàng v n hi u c r ng nàng th t lòng không có chút tâm tr ng nào có th h t lòng v i b n bè. Nàng ang ganh t v i h nh phúc c a Sharon, ang c m th y cay ng và tr nên ích k vô cùng. Nàng bi t mình không nên nh th , nh ng ³ ôi khi con ng i ta c ng c n ph i bi t ích k có th ti p t c s ng´. Holly v n luôn dõi theo cu c s ng c a Sharon và John. Sharon ã t ng nói cô r t ghét tr con c mà! Holly ngh và c m th y mình th t vô lý. Gió b t u th i m nh, Holly mang c c r u vào nhà và rót thêm cho y ly. Nh ng ngày ti p theo c a nàng s là d các cu c ph ng v n, sau ó là c u nguy n cho nàng c thành công. * Có ti ng xe ai ó tr c nhà làm nàng t nh gi c. Nàng b c ra kh i v n và m c v i chi c áo ng c a Gerry, th m oán nhân viên b o trì mang hàng t i tr . Nàng ã g i nó t i m t ga ra cách ây m y ngày. Ghé m t nhìn qua t m rèm c a, Holly v i vàng nh y ph t ra sau khi nhìn th y Richard t trong xe b c ra. Nàng hy v ng anh y không nhìn th y nàng b i vì nàng v n ch a chu n b tâm lý cho cu c vi ng th m c a anh y. Nàng i qua i l i trong phòng, c m th y có l i vì m c ti ng chuông c a ³reng´ liên h i. Nàng bi t nàng th t không ph i nh ng nàng không th ch u ng vi c ph i ti p t c m t cu c nói chuy n ng ng n khác v i Richard n a. Nàng th t s không còn gì nói; v n ch a có gì thay i trong cu c i nàng, nàng c ng ch ng có tin gì m i áng làm ng i khác ng c nhiên; nàng c ng không bi t ph i k nh ng gì, ngay c nh ng chuy n bình th ng nh t trong cu c s ng hàng ngày; hu ng chi ng i n l n này l i là Richard.

Nàng th phào nh nhõm khi nghe ti ng chân c a anh y xa d n, r i ti ng c a xe óng s m l i. Nàng b c vào nhà t m, yên cho làn n c m ch y t t xu ng m t. M t l n n a nàng l i m chìm trong th gi i c a riêng nàng. R i nh ng âm thanh l b t u vang lên: ti ng n o vét, ti ng lá cây s t so t nh ai ó ang trong khu v n nhà nàng« Holly m to m t v i ý ngh mình s p b t c ³con yêu tinh´. Nàng rón rén i vào phòng khách, s r ng h n ta s nghe th y ti ng b c chân, r i nàng ng i xu ng b ng hai u g i. ghé m t nhìn qua khe c a s , nàng nín th khi nhìn th y xe c a Richard v n ang u ngoài l i i. i u ng c nhiên h n n a là hình nh Richard ang bò trên m t t, tay c m m t cái x ng nh , ào t tr ng nh ng cây hoa. Nàng gi t ng i l i và ng i b t trên t m th m, không th tin c m t mình. Nàng không bi t b c ti p theo nàng s ph i làm gì. Ch t có ti ng ng c khác, nhân viên gara mang xe n tr . Nàng thót tim, u óc nh mu n v tung khi ngh xem có nên ra m c a hay không. Vì m t lý do nào ó, Richard không mu n Holly bi t r ng anh giúp nàng ch m sóc khu v n. Nàng quy t nh« t m th i nên tôn tr ng nguy n v ng ó c a Richard. Nàng tr n sau chi c gh tr ng k khi nhìn th y ng i th máy ti n vào. Holly ã ph i b t c i vì b t c d nàng ph i óng m t vai th t khôi hài. Chuông c a reo. Holly ã ph i rúc sâu h n vào chi c gh vì sau khi b m chuông mà không th y ng i tr l i, anh ta s ch y n bên c a s và nhìn vào. Tim nàng p lo n x , nàng c m th y nh th ang làm chuy n gì sai trái v y. Nàng c m th y mình nh m t a tr . Nàng th ng ch p nh n thua cu c trong trò ch i tr n tìm m i khi ng i tìm ti n l i g n ch nàng ang n tr n, vì n àng không th nh n c ti ng c i khúc khích, và th là b tóm. Nàng th phào nh nhõm khi nghe th y ti ng ng i th máy th chìa khóa xe vào hòm th tr c nhà. M t vài phút sau, nàng ng th ng ng i d y, ph i ph i hai u g i và t nh r ng mình ã quá già ch i trò ng ng n này. Nàng l i nhìn ra ngoài l n n a và th y Richard ang nhanh tay gói ghém d ng c làm v n c a mình. Holly á tung ôi dép lê ra kh i chân và x ngay vào ôi giày th thao. Ngh l i, trò ng ng n này c ng vui, v i l i, nàng c ng ch ng còn vi c gì khác làm. Ngay khi Richard lái xe ra kh i nhà, Holly nh y phóc lên xe c a mình. Nàng mu n theo dõi ³con yêu tinh´. Holly c t o ra m t kho ng cách nh t nh v i xe c a Richard, h t nh nh ng gì ng i ta th ng làm trong phim. Và nàng i ch m l i khi th y Richard chu n b d ng xe phía tr c. Anh u xe l i, ghé vào ti m báo và tr ra v i t báo trên tay. Holly eo chi c kính râm vào, s a l i chi c m l i trai trên u. Nàng th y bu n c i khi b t g p hình nh c a mình qua chi c g ng xe. Trông nàng còn áng nghi h n ai h t. Nàng mong Richard s b ng sang ng và ghé vào quán Greasy Spoon. Nàng ng i yên trong xe c vài phút, c hình dung ra m t k ho ch m i. B ng nàng gi t n y ng i khi m t viên c nh sát giao thông không bi t t âu th nh lình xu t

hi n, gõ gõ cây g y vào c a xe. Cô không c u xe ây. ± Anh nói, tay ch v h c i và ngoan ngoãn theo. ng bãi u xe. Holly m m

Holly l y chi c m ang i trên u xu ng, g c p ki ng ang eo trên m t ra r i qu ng t t c sang chi c gh bên c nh, c m th y mình th t ng ng n. Nàng m c a b c xu ng xe. Nàng b ng qua ng và nhìn quanh tìm xem anh trai Richard ang ng i âu. Nàng b t g p anh ng i ngay sau l ng nàng, tay k p t báo g p cong và nhâm nhi m t tách trà. Holly ti n n v i m t n c i t i t n, khác h n ngày th ng. Chúa i, Richard, anh v n ang i làm mình. y ch ? ± nàng nói ta làm Richard gi t n y

Holly nh nói thêm i u gì ó n a, nh ng nàng ng ng b t khi th y anh mình nhìn lên v i ôi m t r ng r ng. * Holly nhìn quanh xem có ai ý n hai anh em nàng không r i nh nhàng kéo gh ng i c nh Richard. Nàng ã nói i u gì sai nào? Nàng b i r i, không bi t ph i làm gì hay nói i u gì vào lúc này. Nàng ch c ó th nói r ng ch a bao gi nhìn th y Richard khóc. Vai anh b t u run lên, cho dù anh ang c g ng ng n c n xúc ng c a chính mình. Richard, có chuy n gì sao? ± nàng dè d t a tay lên v nh vào l ng anh mình. - Anh xin l i vì ã khóc tr c m t em, Holly. ± Richard nói, anh c m th y ng ng ngùng và tránh ánh nhìn c a cô em gái. Này, - nàng nh nhàng nói, t bàn tay mình lên tay anh, - có gì sai khi chúng ta khóc âu anh. ó là s thích c a em trong nh ng ngày này y. Anh ng ng ngùng m m c ng nh i. ang v h t c , Holly. ± anh nói v r t bu n, a tay ôm

Ch là m i th d trán.

Ch ng h n nh «? ± nàng h i, c m th y lo l ng th t s . Trong nh ng ngày tháng qua, Holly ã nhìn th y r t nhi u m t khác nhau n i con ng i anh, và i u ó c ng làm gi m i ph n nào h sâu ng n cách gi a hai anh em nàng t tr c n gi . Richard hít m t h i th t sâu và h p m t ng m trà. Holly xoay ng i tìm ch quán g i thêm ly trà khác.

- Richard, em bi t c m t i u r ng, chia s nh ng i u ang lo ngh c a mình v i m t ng i khác s làm cho lòng mình nh nhàng h n, - Holly khe kh , - và bài h c ó xu t phát t chính b n thân em, b i vì em t ng gi mãi nh ng i u mình ngh trong lòng và cho r ng mình là m t siêu nhân. ± nàng nhìn anh m m c i ng viên. Anh có th nói v i em t t c , ph i không? Anh v n t ra nghi ng i. - Em s không c i âu, s không nói b t k i u gì n u anh mu n th . Em c ng không nói v i b t c m t ai v nh ng i u anh nói v i em, em ch l ng nghe thôi. ± Nàng c làm cho anh yên tâm. Richard quay m t i, m chiêu nhìn vào t m th c n trên bàn, kh nói: - Anh b m t vi c r i. Holly v n im l ng. Sau m t lúc ng i anh trai ng c lên nhìn nàng. - i u ó có gì quá t âu Richard. ± nàng nh nhàng nói và m m c i v i anh. ± Em bi t anh r t yêu thích công vi c mà anh ang làm, nh ng anh có th tìm m t công vi c khác. Này, không bi t em nói i u này anh có tin không, nh ng em b m t vi c r t th ng xuyên. - Anh m t vi c t h i tháng T , Holly. Gi ã là tháng 11 r i. Anh ch ng còn gì c « - , - Holly không bi t ph i nói gì. Sau m t h i im l ng, nàng c t gi ng. ± nh ng ít nh t Meredith v n ang làm vi c, v y thì gia ình v n có thu nh p th ng xuyên mà. Anh ch c n có th i gian tìm công vi c khác phù h p thôi« - Meredith ã b anh t tháng tr c. ± anh c t l i nàng, và l n này gi ng anh y u h n i. Holly a tay ôm m t. Ôi, tôi nghi p Richard. Nàng ch a bao gi thích con ng i b n tính nh anh, nh ng v n bi t anh r t yêu em gái mình. - Th còn b n tr thì sao? ± nàng c n tr ng h i, s r ng r t có th s làm t n th ng anh trai. - C hai u v i m chúng. ± anh nói, gi ng nh v ra. - Ôi, Richard, em th t xin l i. ± Holly v n v n ôi bàn tay không bi t ph i chúng âu. Nàng có nên ôm anh vào lòng m t chút không nh ? - Anh c ng r t ti c. ± anh nói v th t áng th ng, và ti p t c nhìn ch m ch m vào t m th c n gi a bàn. - ó không ph i là l i c a anh, Richard, vì th anh ng t trách mình n a. ± nàng ph n i m t cách m nh m . - Không ph i sao? ± anh nói, gi ng b t u run run.- cô ta b o anh là m t ng i àn ông t i, ngay c cái gia ình nh c a mình c ng không gánh vác n i« - anh g c m t xu ng bàn. - Ôi, anh quan tâm n lo i ng i y làm gì. ± Holly gi n d nói. ± anh là m t ng i cha t t và m t ng i ch ng t t. Nàng nói v i gi ng r t m nh m , và nàng nh n ra r ng ó c ng th t s là i u nàng ngh v anh. Nàng quàng tay qua vai anh v v . Nàng th y t c gi n n n i mu n ch y ngay n g p Meredith và m cho cô ta m t qu vào m t (nàng t ng có lúc mu n làm nh th , và gi thì ã có m t lý do chính áng.) Richard ã c m th y khá h n, anh kéo ng i ra kh i Holly và rút m t mi ng kh n gi y t trong h p. Holly th y th ng anh mình vô cùng. Richard luôn c g ng h t

s c, c t o ra m t cu c s ng hoàn h o và m t gia ình hoàn h o, nh ng anh ã không thành công nh mong mu n. Th nên, th t d hi u khi anh b s c n ng b i cú ngã này. - Anh ang âu? ± Holly h i, ch t nh ra anh ã ch ng còn ch nào v trong nh ng tu n qua. - Quán tr ³B & B´ phía d i ng. M t n i r t t t. M i ng i r t thân thi n. ± Anh u ng c n c c trà. Th y, v anh r i b anh và gi anh ng i ây u ng trà. - Richard, anh không th ó c, - Holly ph n i, - t i sao anh không nói cho ai bi t c . - B i vì anh ngh b n anh có th gi i quy t c, nh ng ã không th « Cô y ã quy t nh. M c dù Holly r t mu n m i anh v nhà mình nh ng nàng l i không th ; nàng có quá nhi u chuy n ph i làm m t mình. - Th còn b m thì sao? H s r t vui n u c giúp anh. ± nàng h i Richard l c u: - Không, Ciara ang ó và Declan c ng th . Anh không th n bám b m thêm c. Gi anh ã là m t ng i àn ông tr ng thành. - Ôi, Richard, ng có ng ng n th , - Holly nh n m t nhìn anh mình, - phòng c a anh v n còn nguyên ó. Em s r t vui n u anh quay tr l i. ± nàng c thuy t ph c anh trai. ± ch c ch n y, th m chí êm qua em còn ng l i nhà b m n a mà. Anh nhìn lên t cõi m chiêu c a mình. - Hoàn toàn ch ng có gì sai khi th nh tho ng chúng ta tr v n i chúng ta t ng l n lên c . i u ó c n thi t cho cu c s ng c a m i ng i.- nàng m m c i nhìn anh. - Nh ng« anh ngh nh v y không có gì hay c , Holly. - N u nh anh lo l ng v Ciara, thì không c n thi t. Vài tu n n a, Ciara s quay v Úc cùng v i Mathew, và vì th , ngôi nhà c ng ít« n ào h n. Trông Richard ã có v t i t nh h n. Holly m m c i: - V y anh ngh sao? i i nào, ó là m t cách r t hay, và anh s không ph i phí ti n vào nh ng n i ch t ch i và hôi hám n a. Em không c n bi t ng i ch ót tv i anh n m c nào âu. Richard m m c i, nh ng n c i nhanh chóng bi n m t trên g ng m t anh. - Nh ng anh không th h i ý b m c, Holly. Anh« không bi t vi n lý do gì. - Em s n cùng anh, - nàng h m h nói, - và em s nói chuy n v i b m giúp anh. Em nói th t lòng, Richard, b m s r t vui c giúp anh. Anh là con trai c a b m và b m r t yêu anh. B n em c ng th . ± nàng nói thêm r i t bàn tay mình lên vai anh. - Thôi, th c ng c. ± cu i cùng anh g t u. Hai anh em cùng b c ra bên ngoài. - À, nhân ti n, c m n anh v khu v n. ± Holly m m c i, r i nghiêng u sang, nh hôn lên má Richard. - Em bi t r i sao? Nàng g t u: - Anh khéo tay l m y, và em s tr công cho t t c nh ng vi c mà anh ã làm ngay sau khi em tìm c vi c làm.

G

ng m t ng

i anh áng th

ng c a nàng n m t n c

i ng i ngùng.

H b

c vào xe và cùng h *

ng v nhà, n i h

ã cùng nhau l n lên.

Holly nhìn mình trong g ng. Nàng chu n b tr i qua cu c ph ng v n u tiên trong m t v n phòng c a tòa nhà cao ng t này. Nàng ã g y i nhi u n n i nàng ph i i mua m t b qu n áo khác v a v n v i thân hình hi n t i c a mình h n. B qu n áo m i làm nàng nh xinh x n h n ôi chút. Chi c áo vét dài n ngang hông v i m t chi c nút th t ngay vòng eo c a nàng. Chi c qu n ôm v a v n vào ng i nàng và ph v a qua ôi giày cao gót. Tông màu en c a b qu n áo v i nh ng ng k màu xanh trông r t h p v i chi c áo thun ng n màu xanh nàng m c bên trong. Nàng c m th y mình gi ng h t m t n doanh nhân thành t, và t t c nh ng gì nàng ph i làm lúc này là làm sao nói chuy n m t cách t tin, khiên ng i i di n c ng có c m giác nh v y v i nàng. Nàng tô thêm m t l p son môi màu h ng và a tay vu t l i mái tóc v i nh ng l n tóc lo n xo n nàng c ý r t xu ng b vai. Nàng hít m t h i th t sâu và quay l i hàng gh ch . Nàng ng i xu ng gh và quan sát nh ng ng viên khác. Trông h tr h n Holly khá nhi u và d ng nh ai ai c ng có m t t p gi y t gì ó t trên ùi. Nàng nhìn quanh và b t u th y s . Nàng ng d y ti n v phía ng i th ký. - Xin l i. ± Holly nói. Ng i ph n nhìn lên, m m c i: - Tôi giúp gì c cho cô ? - Vâng, lúc nãy tôi trong phòng v sinh nên ch c là tôi ch a nh n c t p tài li u. ± Holly n n c i v l ch thi p nhìn cô th ký. Ng i ph n h i chau mày: - Tôi xin l i, nh ng chúng tôi có phát t p tài li u nào âu . Holly quay l i và ch vào nh ng t p gi y n m trên ùi nh ng ng i ang ng i trên hàng gh i. Ng i ph n m m c i và ra hi u b o Holly ghé sát l i phía cô . - Xin l i cô, nh ng th t ra ó là nh ng th là h t mang n y. ± cô th ký thì th m vào vai Holly không làm nàng b ng ng. M t Holly tái i. - , v y tôi có nên mang theo m t cái nh th không? - V y cô có mang theo không? ± ng i ph n h i v i m t n c i thân thi n. Holly l c u. - V y thì, cô không c n ph i lo l ng n th âu. i u này không b t bu c. Ng i ta mang nh ng th ó theo ch t v y thôi. ± nói r i, cô th ký nháy m t v i Holly. Holly quay v ch ng i, trong lòng ã th y nh nhõm h n. Nàng nh p nh p bàn chân và quan sát c n phòng. Nàng c m th y r t thích không gian làm vi c n i ây; không khí th t m cúng. Nàng c miên man v i suy ngh y n n i gi t n y mình khi ng i ta g i n tên nàng. Nàng t tin b c vào bên tr ong. Không hi u vì lý do gì, nàng

c m th y nh mình ã tr thành m t nhân viên c a công ty này r i. Nàng d ng l i ngay tr c c a phòng, hít m t h i th t sâu và gõ c a. Nh t nh nàng ph i th c hi n c i u Gerry mong mu n.

Loveanhyeu

Ch ng 15 Holly gõ nh vào cánh c a. M t gi ng nói khá c c c n b o nàng b c vào. Tim nàng h i thót lên, c nh nàng ang b tri u t p n phòng hi u tr ng nh ng ngày còn i h c v y. Nàng chùi bàn tay t m hôi c a mình vào kh n tay r i y c a b c vào. - Xin chào. ± nàng nói m t cách m nh d n. Ng i àn ông ã ng d y kh i chi c gh ang ng i. Ông áp l i l i chào c a nàng v i 1 n c i và cái b t tay thân thi n. G ng m t ông ch ng h p v i cái gi ng m m lúc nãy chút nào, may m n thay, nàng t nh . Holly c m th y bình t nh h n khi nhìn rõ g ng m t ng i àn ông: ông ta có nét gì ó gi ng b nàng. Con ng i ông toát lên 1 v gì ó r t thân thi n và d g n. Tóc ông c ch i g n gàng, mái tóc g n nh b c tr ng, sáng óng lên, và Holly th m ngh ông h n là r t p trai khi còn tr . - Holly Kennedy ph i kô? ± ông h i và ng i xu ng, kô quên li c nhìn b n s y u lí l ch t tr c m t. Nàng ng i i di n v i ô ng và c t ra th t bình t nh. Nàng ã c k nh ng quy n sách nói v kinh nghi m i ph ng v n, t cách b c chân vào phòng, cách b t tay ng i ph ng v n và c cách ng i vào gh sao cho gi c t th tho i mái nh ng ph i th t nh c. Nàng mu n mình có v th t s là ng i có kinh nghi m làm vi c, thông minh và h t s c t tin. - Vâng . ± nàng áp, chi c túi xách xu ng và t ôi bàn tay run run lên ùi. Ng i àn ông kéo kính xu ng t n m i và l t qua lí l ch c a nàng. Holly quan sát t ng c ch c a ông và c hình dung ông ang ngh gì. ó kô ph i là i u d dàng b i vì ông là m t trong nh ng ng i có thói quen hay cau mày m i khi c. Holly oán nh th . C ng có th ông ta ch ng m y n t ng v i ng c viên ang ng i tr c m t ông. M t nàng d ng l i khi nhìn th y m t khung nh vi n b c, bên trong là hình 3 cô gái xinh x n có l c ng tr c tu i nàng ang c i r t t i. Nàng ti p t c ng m b c nh và m m c i. Khi nhìn lên, nàng nh n ra ông ang nhìn nàng. - Tr c khi chúng ta nói v cô, tôi s gi i thích cho cô bi t tôi là ai và công vi c c a tôi là gì. ± ông nói Holly g t u, c t ra r t quan tâm t i i u ông ang nói. - Tên tôi là Chris Feeney. Tôi là ng i sáng l p và c ng là t ng biên t p c a t t p chí này, nói cách khác, tôi là ³ông ch ´, nh m i ng i ây v n thích g i. ông c i hóm h nh, và Holly b ôi m t màu xanh n c bi n c a ông thu hút. - Nói chung là chúng tôi ang tìm 1 ng i lo nh ng vi c liên quan n l nh v c qu ng cáo c a t p chí. Cô bi t y, b t c m t t p chí hay m t c qua n truy n

thông i chúng nào c ng ph i d a vào nh ng m u qu ng cáo c a các doanh nghi p có nhu c u qu ng bá th ng hi u ti p t c duy trì và phát tri n. Chúng ta c n ti n u t cho công tác xu t b n, vì th công vi c này h t s c quan tr ng. Kô may, ng i tr c ây ch u trách nhi m v công vi c này ã thôi vi c mà không báo tr c, do ó chúng tôi ang c n 1 ng i có th vào vi c ngay l p t c. Cô th y th nào? Holly g t u: - Nh v y c ng kô v n gì . Và th t ra tôi c ng ang mong c b t u nga y, càng s m càng t t. Chris g t u và nhìn xu ng b n lí l ch c a Holly l n n a. - Tôi nh n th y ây là cô ã không làm vi c trong h n 1 n m qua r i, có úng th kô? ± ông h th p gi ng, c p kính t t xu ng t n m i và nhìn ch m ch m vào Holly i câu tr l i. - Vâng, úng v y . ± Holly g t u.- nh ng ó là vì tôi hoàn toàn kô có s l a ch n nào khác. Th t kô may lúc ó ch ng tôi b nh n ng và tôi ph i r i b công vi c tôi ang làm ch m sóc anh y. C nàng nh ngh n l i, nàng bi t v n nàng ã kô i làm c n m qua s là i u mà b t kì nhà tuy n d ng nào c ng quan tâm. Kô ai mu n tuy n m t ng i ã ng i kô c n m tr i. - Tôi hi u. ± ông nói và ng ng u lên nhìn Holly. ± Tôi hy v ng là bây gi anh y ã kh e h n. ± ông m m c i, 1 n c i m áp. Holly kô bi t ch c ó có ph i là 1 câu h i hay không và nàng kô bi t ph i tr l i th nào. Li u ông y có mu n nghe m t chút v i t c a nàng không? Ông y ti p t c nhìn vào nàng và nàng nh n ra là ông y th t s ang ch m t câu tr l i. Nàng l y gi ng: - Vâng, th t ra là kô, th a ông Feeney, kô may anh y ã ra i h i tháng Hai« anh y b 1 kh i u não« - Chúa i. ± Chris t t lí l ch c a Holly xu ng và tháo c p kính ra. ± tôi r t ti c khi nghe i u này. ± T ng l i c a ông y v c m thông chân thành . ± Ch c là ph i khó kh n cho cô l m, cô còn quá tr và c nh ng i u khác n a« Ông thoáng nhìn xu ng bàn làm vi c r i l i nhìn lên và b t g p ánh m t Holly. - V tôi c ng m t vì b nh ung th vú m i n m ngoái ây thôi, vì th tôi có th hi u c nh ng c m xúc c a cô. ± Ông nh nhàng, v bao dung h n h u toát lên t gi ng nói c a ông. - Thành th t chia bu n cùng ông. ± Holly bu n bã nhìn vào m t ng i àn ông áng m n ang ng i i di n. - Ai c ng b o r i m i chuy n s n. ± ông m m c i. - Vâng, h c ng nói th v i tôi. ± Holly nói. ± Và có v nh trà có tác d ng h n c . Ng i àn ông b t u c i, nh ng ti ng c i l n. - Ph i! tôi c ng c nghe nói n i u này, các con gái tôi còn b o không khí trong lành c ng là 1 li u thu c t t ch a lành m i v t th ng. - À vâng, s kì di u c a b u không khí trong lành. Nó t o ra nh ng i u th t kì di u cho trái tim chúng ta. Có ph i các con c a ông ây kô ? ± nàng m m c i h ng m t v phía khung nh. - Vâng, là chúng y. ± Ông nói v i v y hãnh di n. ± 3 cô bác s bé nh c a

tôi, chính chúng ã giúp tôi ti p t c cu c s ng này, khu v n hi n gi trông không gi ng nh trong nh n a. - Chao ôi, ây là khu v n nhà ông sao? ± Holly m tròn m t. ± th t là p, tôi ch c nó ph i là m t v n th c v t hay gì ó t ng t th . - ó là bi t tài c a Mauren. Tôi thì mãi b n r n trong cái v n phòng này, kô có th i gian làm cho khu v n g n gàng n th âu, cô gái . - Ôi, tôi c ng kô gi i giang v chuy n v n t c. ± Holly nói, ra v ng tình. H ti p t c nhìn nhau và m m c i. Holly c m th y th t d ch u. Ít nh t nàng c ng bi t c r ng nàng kô ph i là ng i b t h nh duy nh t trên cõi i này khi m t i ng i b n i mà mình yêu th ng nh t. - Có l chúng ta s quay l i v i cu c ph ngg v n. ± Chris c i nói. ± Th cô có kinh nghi m gì trong l nh v c báo chí hay truy n thông? Holly kô thích cách ông h i câu này. B n lí l ch c a nàng ã nói lên t t c , r ng nàng ch ng có m y may chút kinh nghi m nào trong l nh v c này. - Vâng, th t ra là có . ± nàng l y l i v t tin và c g ng gây n t ng t t.- tôi t ng làm trong 1 công ty b t ng s n và tôi ch u trách nhi m trong vi c liên h v i các ph ng ti n truy n thông i chúng qu ng cáo. Có th nói tôi ã có kinh nghi m v i nh ng gì công vi c này yêu c u, và vì th , tôi bi t cách làm th nào liên h v i nh ng công ty c n qu ng cáo s n ph m c a h trên báo. Chris g t u: - Nh ng s th t là cô ch a bao gi làm vi c cho 1 t p chi hay cho báo nào ph i kô? Holly nh g t u và c tìm ra l i nào ó nói. - Nh ng tôi ã t ng ch u trách nhi m in b ng tin hàng tu n cho 1 công ty« nàng ti p t c, c nh n m nh n t ng chi ti t dù là nh nh t nh t nh ng có liên quan n công vi c qu ng cáo. T d ng nàng th y mình th t áng th ng. Chris tháo kính xu ng. - Tôi hi u. Tôi th y r ng cô có r t nhi u kinh nghi m v i nh ng công vi c khác nhau, nh ng h u nh cô kô lâu nh ng n i cô ã làm, nhi u nh t c ng ch là 9 tháng« - Ch là tôi ch a tìm c m t công vi c th c s phù h p v i b n thân. ± Holly nói, s t tin h u nh ã bi n i âu m t. - V y thì làm th nào tôi bi t c cô kô r i b chúng tôi sau vài tháng làm vi c? ± Ông m m c i nh ng Holly bi t r ng ông ang t cho cô câu h i h t s c nghiêm túc. - B i vì ây là công vi c tôi ang c n tìm. ± Holly nghiêm ngh nói. Nàng hít 1 h i th t sâu nh th c m th y c h i ang tu t kh i t m tay, và nàng kô cho phép mình t b nó d dàng nh v y. - Ông Feeney, tôi là ng i r t ch m ch . Khi tôi thích i u gì, tôi s t n tâm vì i u ó. Tôi là ng i có kh n ng làm vi c t t và nh ng gì còn ch a bi t, tôi s càng c g ng h t s c h c h i, tr c h t là cho b n thân tôi, cho ông, và cho công ty. N u ông t ni m tin vào tôi, tôi h a s kô làm ông th t v ng. ± Nàng g n nh kìm mình gi u i v lo âu. - Vâng, v y thì có l ây là i u tôi l u ý và chúng ta có th k t thúc ây. ± Chris nói và m m c i. Ông ng d y a bàn tay ra. ± c m n cô ã dành th i gian n ây. Tôi tin ch c r ng chúng ta s còn g p l i.

Holly b t tay và kh nói l i c m n. Nàng nh t chi c túi xá ch lên và quay l ng b c i, c m th y l ng mình nh nóng ran b i ánh m t ng i àn ông dõi theo. V a lúc nh b c ra c a, Holly quay m t l i nhìn ông nói: - Ông Feeney, tôi s nh n cô th kí mang vào cho ông m t tách trà nóng. Nó s giúp ông h t m t m i và c m th y m i th t t p h n. o n, nàng m m c i và óng c a l i trong ti ng c i c a ông. Ng i th kí nh n mày v i Holly khi nàng ti n n tr c m t cô, còn nh ng ng i khác thì ôm ch t x p tài li u trên tay, t h i kô bi t ng i ph n này ã làm gì khi n cho ng i ph ng v n c i to n v y. Holly quy t nh ghé quán Hogan ± ch Ciara làm vi c ± và nhân ti n n chút gì ó cho b a tr a. Trên ng v nhà, nàng suy ngh mien man v nh ng gì s p x y n, n u nàng c nh n vào làm vi c cho t t p chí n . n nhà, nàng trông th y xe c a Sharon ang u ó. ã quá lâu nàng kô nói chuy n v i cô y. Nàng c m th y có l i v i Sharon vô cùng. Nàng d nh quay u xe nh ng r i l i t ng n mình l i. ôi lúc, ng i ta c ng c n ph i i di n v i i u ã làm h th y khó x , tr c khi t t c tr nên quá mu n. * Holly d ng xe, hít 1 h i th t sâu tr c khi b c ra. áng l nàng nên n th m Sharon tr c, Holly bi t rõ i u ó, nh ng d ng nh m i th ang tr nên t i t h n r i. Holly n bên chi c xe c a Sharon và ng c nhiên th y John b c ra. Kô th y Sharon âu c . C h ng nàng khô l i, nàng hy v ng Sharon kô g p ph i chuy n gì. - chào, Holly. ± John nói, tay óng m nh c a xe. - John, Sharon âu? - Anh m i t b nh vi n v ! ± anh t t ti n n bên Holly. - Ôi, chúa i, cô y v n n ch ? John có v b i r i. - Sharon ang khám thai nh kì. M t lát n a anh s n ón cô y. Holly buông tay xu ng. - «- nàng ch t th y mình th t ngu ng c. - Em bi t kô, n u em lo l ng cho Sharon nh th thì nên g i cho cô y ch . ± John ng th ng, ôi m t l nh lung nhìn th ng vào m t Holly. Nàng có th nhìn th y v th t v ng hi n rõ trên m t anh. Nàng ti p t c nhìn l i John cho n khi cái nhìn ch m ch m y khi n nàng ph i quay m t i. - Vâng, em bi t. ± nàng l m b m. ± ta vào bên trong 1 lát và cùng u ng tách trà ã nhé? Nh ng lúc khác, ch c nàng ã b t c i vì ã nói 1 câu nh th . Nàng ang nói 1 câu gi ng h t nh v ch ng Sharon th ng nói. Nàng b t nút n c nóng trong khi John ng i bên bàn. - Sharon kô bi t anh n ây nên em làm n ng nói gì v i cô y. - .. vâng . Holly c m th y h t h ng. Kô ph i Sharon b o John n.. Cô y ch ng mu n g p nàng n a. Ch c là Sharon ã gi n và ch ng c n n nàng n a r i. - Sharon r t nh em, em bi t y. ± John ti p t c Holly mang hai c c trà n bên bàn và ng i xu ng.

- Em c ng nh cô y - ã hai tu n r i Holly. - Kô ph i 2 tu n! ± Holly ph n i 1 cách y u t, nàng c m th y kô còn t tin d i ánh nhìn bu n và gi n c a J. - À.. thì c ng g n hai tu n« Dù sao v n kô ph i chính xác là ã bao nhiêu lâu, b n em t ng trò chuy n v i nhau m i ngày mà, có ph i kô, Hol? ± John ón l y c c n c t tay Holly t xu ng bàn. - Lúc tr c thì khác, John .- Holly gi n d nói. Kô ai hi u cho nàng r ng nàng ang ph i tr i qua nh ng gì hay sao? âu ph i cô y là ng i duy nh t có chuy n trong nh ng ngày này c ch ? - Nghe này, b n anh bi t nh ng gì em ã ph i tr i qua, - John lên ti ng. - Em bi t rõ là m i ng i u bi t em ã tr i qua nh ng gì, John ± ó là i u quá hi n nhiên ± nh ng d ng nh t t c l i kô hi u r ng em v n ang ph i ti p t c ng u v i cu c s ng y! Hai ng i ng i im l ng. - Nh v y thì th t không ph i chút nào. ± Gi ng c a John tr nên kh khàng h n, anh quay xu ng nhìn chi c c c và xoay xoay nó. - Vâng, úng th . Em ko th làm cho cu c s ng c a em ti n v phía tr c nh cách m i ng i v n làm và v nh kô có chuy n gì x y ra. - Em có ngh ó là nh ng gì b n anh c ng ang ph i tr i qua kô? - Nào, chúng ta hãy cùng nhìn l i xem nào. ± Holly nói, gi ng châm bi m. ± Sharon ang có em bé còn Denise chu n b ám c i. - Holly, ó m i g i là cu c s ng. ± John c t ngang và nhìn lên- d ng nhe em ã quên cách s ng nh th nào r i. và anh kô nh nói vi c này là d dàng b i vì chính b n thân anh c ng kô c m th y d . Anh c ng nh Gerry, anh y là b n thân nh t c a anh. ANh và Gerry ã s ng c nh nhau ngay t nh ng ngày còn bé. Anh cùng n tr ng, cùng vui ùa v i c u y, th có Chúa là anh r t nh c u y. B n anh h c cùng chung tr ng ti u h c, r i trung h c, r i cùng ch i trong 1 i bóng. C u y là phù r cho am c i c a anh và anh làm phù r cho ám c i c a c u y! M i khi có chuy n bu n anh u n g p Gerry, khi anh mu n c vui v , anh c ng tìm n Gerry. ANh k cho c u y nghe nh ng i u mà anh s kô bao gi có th nói v i Sharon. Và c u y nói v i anh nh ng chuy n mà h n ã kô th nói v i em. Kô ph i ch có mình em c m th y au kh khi c u y ra i. Và c ng kô ph i vì anh y m t i mà chúng ta ph i ng ng l i cu c s ng c a mình. Holly ng i im, s ng s . John quay g h l i g n v i Holly h n. Chi c gh b kéo mi t vào sàn nhà t o ra 1 âm thanh nh phá tán b u không khí im l ng gi a hai ng i. John hít 1 h i th th t sâu tr c khi b t u nói ti p: - Ph i, th t là khó kh n, th t là kinh kh ng. Qu th t nó là i u t i t nh t ã x y n trong cu c i anh. Nh ng anh không th vì th mà u hàng. Anh không th thôi n quán r u n i anh và Gerry t ng ng i ó, anh c ng kô th thôi i xem bóng á ch vì ó là n i b n anh th ng n lúc r nh r i. ANh có th nh v t t c nh ng quãng th i gian ó, và m m c i, nh ng anh kô th vì th mà t b cu c s ng. Holly r ng r ng n c m t. - Sharon bi t em ang b t n th ng và cô y r t hi u i u ó, nh ng em c ng ph i hi u ây là quãng th i gian r t quan tr ng trong cu c i c a c ô y, và cô y

c ng c n m t ng i b n thân bên c nh giúp cô y v t qua th i kh c quan tr ng này. Cô y c n em nh em c n cô y v y. - Em ang c g ng ây, J. ± Holly th n th c. M t gi t n c m t m n nóng ang ch y dài xu ng má nàng. - Anh bi t. ± John nghiêng ng i v phía tr c, n m l y bàn tay run r y c a Holly. ± Tránh i di n v i cu c s ng s kô giúp c ai hay gi i quy t cv n gì âu em . - Nh ng hôm nay em ph i i ph ng v n xin vi c. ± nàng th n th c và k l nh m t a tr . John c kô phì c i. - ó là 1 tin t t y ch , Holly. Th bu i ph ng v n ó có n không nào? - Chán ch t i c. ± Nàng kh t m i, và John b t u c i. - Sharon ã có mang c g n 5 tháng r i, em bi t y. - V y sao? Cô y ch ng nói gì v i em c ! - Cô y s , - anh nh nhàng nói, - cô y s em gi n và em s kô bao gi nói chuy n v i cô y n a. - Tr i i, th t là ng ng n khi ngh nh th . ± Holly th t lên, a tay qu t hai hàng n c m t. - Th t sao? ± John nh n mày, - V y t t c nh ng i u này là sao ? Holly quay i. - Em ã nh g i cho cô y, th t s là nh v y. Ngày nào em c ng nh c máy lên nh ng em l i kô th quay s . R i em t nói v i mình hôm sau hãy g i và r i ngày hôm sau thì em b n« Ôi, em xin l i, J. Em th c s r t m ng cho hai ng i. - C m n em, nh ng anh không ph i là ng i mu n nghe câu nói này, em bi t y. - Em bi t! nh ng nh ng ngày qua em c x t quá! Cô y s kô bao gi tha th cho em! ng có ng ng n nh th , Holly. Chúng ta ang nói v Sharon. Ngay ngày mai là m i chuy n có th cho vào lãng quên thôi. Holly nh n mày nhìn anh tràn y hi v ng. - À, có th kô h n là ngay ngày mai, mà là sang n m c ng có th « và em n cô y 1 quãng th i gian dài y, nh ng cu i cùng thì cô y c ng s tha th thôi. ± ôi m t c a John ã m áp tr l i và còn ang c i v i Holly n a. - Thôi i nào!- Holly khúc khích m vào tay anh. ± Em có th cùng anh n th m Sharon lúc này c kô? * Holly c m th y b n ch n trong b ng khi hai ng i d ng xe tr c b nh vi n. Holly nhìn th y Sharon ang ng bên ngoài m t mình và nhìn quanh i J. Trông cô y th t d th ng v i cái b ng c ng tròn. Sharon s p làm m . Holly kô th tin c là cô y ã có mang n g n 5 tháng. i u ó có ngh a là Sharon ã có mang 3 tháng vào th i gian h cùng i ngh Lanza rote và cô y ch ng nói 1 l i nào v i nàng! Nh ng quan tr ng h n, Holly kô th tin c r ng nàng l i ngu ng c n n i kô nh n ra c nh ng thay i n i ng i b n thân nh t c a mình. Holly b c ra kh i xe và Sharon l ng ng i i. Ôi, kô. Sharon g n nh s p thét vào m t nàng. Cô y s p s a nói r ng cô y ghét nàng n nh ng nào, và r ng cô y s kô bao gi mu n th y m t nàng l n n a,

và r ng« Nh ng, g ng m t Sharon b ng nhiên giãn ra, cô y n 1 n c i th t t i, dang tay ón l y nàng. - hãy n ây v i mình nào, ng c. ± cô nh nhàng nói. Holly ch y l i ôm ch m n Sharon. Hai ng i ôm ch t l y nhau, n c m t nàng l i r i. - Ôi, Sharon, mình xin l i. Mình th t là m t ng i b n t i t . Mình vô cùng xin l i c u, hãy tha th cho mình. Mình kô bao gi có ý« - Thôi, im i nào, hay rên r . Hãy ôm mình i nào. ± Sharon c ng khóc, gi ng cô v ra, và h ôm nhau th t lâu. - m. ± John h ng gi ng th t to. - , anh hãy n ây i. ± Holly m m c i , kéo anh l i ch h . - có ph i anh làm vi c này kô? ± Sharon nhìn ch ng h i. - kô, kô ph i âu. ± anh nháy m t v i Holly. ± anh ch g p Holly trên ng và h i cô y có mu n i nh . - Ph i r i. ± Sharon nói, cô quàng tay vào tay Holly và c hai b c r axe. À, úng là anh ã cho em i nh r i y. ± cô m m c i nhìn Holly. - V y h nói th nào? ± Holly h i, ch m ng i ra phía tr c nh m t a tr h i h p nghe m báo tin vui. - À, c u s kô th tin c i u này âu, Holly. ± Sharon quay ng i l i và c ng h n h kô kém. ± bác s nói r ng« và mình tin ông y b i vì có v nh ông y là m t trong nh ng ng i gi i nh t« ông y b o.. - Thôi nào, nói i Sharon! ± Holly thúc, nàng ang s t ru t l m ây. - Ông y nói là 1 em bé. Holly tr n ng c m t lên: - Ý mình h i là bé trai hay gái? - V n ch a bi t ch c ch n. ± Sharon h ch m i lên. ± Th t ra mình c ng kô bi t n a. Mình ch a ngh n i u ó. Cô nhìn sang John và c hai cùng m m c i, m t h ánh lên m t ni m h nh phúc vô b . H c i v i nhau 1 cách bí m t. M t c m giác c a s ghen t quen thu c l i ùa v Holly, và nàng ành ng i yên l ng, c cho nó i qua càng nhanh càng t t. C 3 ng i ang ti n g n n nhà Holly. Nàng và Sharon l i chu n b xa nhau trongkhi v a m i g p nhau có m t lát. H có quá nhi u chuy n mu n nói v i nhau. Ng i quanh chi c bàn trong nhà b p, h nói v i nhau nh bù cho nh ng ngày tháng kô g p. - Sharon, hôm nay Holly i ph ng v n xin vi c y. ± John nói, cu i cùng anh c ng tìm c l i xen vào cu c h i tho i b t t n gi a Holly và Sharon. - Ôi, th t sao? Mình kô bi t là c u ã b t u tìm ki m vi c làm r i y! - Thông i p m i c a Gerry dành cho mình y.- Holly m m c i. - , có ph i ó là t t c cho tháng này kô? Mình tò mò mu n ch t r i ây! Th cu c ph ng v n sao r i? Holly nh n m t, a tay ôm u: - Ôi, t l m, Sharon. Mình c nh 1 k ng c v y. - Th t sao? Th công vi c là gì? - Tìm qu ng cáo cho 1 t p chí.

- Ha ha, nghe hay y. ch làm mình toàn c nh ng th ó. - À, th ó là lo i tap chí nào nh ? ± John h i - H u nh là m i th : th i trang, th thao, v n hóa, th c ph m, bài phê bình« Và c qu ng cáo n a. ± Holly ùa. - Ch c ch n là h kô th có nh ng qu ng cáo n t ng n u nh Holly Kennedy không làm vi c cho h .- Sharon nói. - C m n c u, nh ng mình th t s cho r ng mình s kô làm t t c. - T i sao? Cu c ph ng v n kô t t sao? C u có t âu ch ? ± Sharon có v ng c nhiên, a tay v i l y c c trà. - Ôi, mình ngh là r t t b i vì ng i ta h i mình nh ng kinh nghi m làm vi c cho 1 t p chí hay 1 t báo nào ó và mình b o r ng mình t ng vi t b n tin cho 1 công ty. - B n tin ? Mình hi v ng là c u kô c p t i cái t gi y bé tí t o d h i mà c u ã in qua máy tính qu ng cáo s phá s n c a công ty y y nhé! ± nói r i, Sharon phá lên c i. - C u th t là« - Holly im b t, ng ng ngùng. - Còn vô s công vi c khác n a kia mà. ± Sharon ng viên Holly. ± C u ch c n trau d i thêm k n ng ph ng v n n a s n thôi. H cùng im l ng trong ch c lát. L n u tiên k t ngày Gerry m t, c 3 ng i ã cùng c i và nói chuy n v chàng su t c êm, và Holly ã h c c cách nói chuy n v chàng mà không c m th y bu n nh tr c ây n a. Gerry d ng nh c ng tham gia trò chuy n v i h su t êm hôm ó. Và thêm s hi n di n c a m t sinh linh bé nh khác n a, a con c a Sharon và John . Ngoài kia, cu c s ng v n c th ti p di n.

Loveanhyeu

Ch

ng 16.

Ch nh t hôm ó, Richard cùng b n tr ghé qua th m nàng. Hai a tr ch i trong v n, còn Holly và Richard ng hóng mát ngoài hàng hiên, ng m nhìn chúng ch i ùa. - Trông chúng r t vui, Richard . ± Holly m m c i nói v i anh trai. - úng th , em ! ± anh c ng m m c i. ± Anh mu n b n tr c m th y m i th v n bình th ng. Chúng th t s không bi t chuy n gì ang x y ra và c ng th t khó gi i thích cho chúng hi u. - Anh ã nói v i chúng th nào?

- À, r ng b và m không yêu nhau n a và r ng anh chuy n i n i khác s ng m i ng i có th h nh phúc h n. - Và chúng kô h i gì thêm sao? Anh trai c a nàng kh g t u. - Timothy thì kô sao, nh ng Emily thì lo l ng s b m kô yêu nó n a và nh v y thì nó kô c cùng b m n a. ± Anh nhìn sang Holly, ôi m t r t bu n. Nàng kô th tin c là nàng có th ng i nói chuy n hàng gi nh th này v i Richard. Th i gian g n ây, anh d ng nh ã tr thành m t con ng i hoàn toàn khác. C ng có th chính Holly m i là ng i thay i, nàng dành cho anh nhi u s c m thông h n, và d tha th cho nh ng nh n xét nh nh t, ôi lúc v t vãnh c a Richard, vì nàng hi u ó là thói quen c a anh trai mình. Và i u quantrong nh t là gi ây, Holly và Richard ang có nh ng i m chung. C hai u hi u th nào là cô n và kô m y tin t ng vào chính b n thân mình. - M i chuy n nhà b m th nào r i? - T t c em ! - Ciara có làm phi n anh kô? ± nàng h i nh có ý mu n b o v anh trai mình kh i cô em gái quá qu t. Nàng c m th y nàng c n ph i b o v cho Richard. S b o v y cho nàng c h i giúp và hi u Richard nhi u h n. Nó c ng mang l i cho nàng s c m nh. - Ciara thì« - anh m m c i, - Anh và nó th ng không cùng quan i m v i nhau. - À, th thì em c ng kô lo l ng v chuy n này l m âu. H u nh ch ng ai cùng quan i m v i nó c âu anh . - Anh ngh anh c ng có nh ng lúc nh th , - anh nhún vai, - M c dù anh ch c r ng em ã ngh anh ch ng bao gi bi t s ng v i th gi i c a riêng mình. - À.. không ai gi ng ai c , Richard. Ciara thì h i l p d 1 chút. Declan là 1 k m m ng. Jack là 1 ng i hay pha trò, còn em thì« em c ng kô bi t mình là ng i nh th nào n a. Nh ng anh thì lúc nào c ng là ng i ki m soát t t c m i th . Th ng th n và nghiêm túc. T t nhiên i u ó kô h n là x u, ch là tính tình c a m i ng i mà thôi. - Em là 1 ng i chin ch n và bi t suy ngh cho ng i khác. ± Richard nói sau1 h i im l ng. - Anh nói sao c ? ± Holly h i l i và c m th y h i b i r i - Anh luôn cho r ng em là ng i th n tr ng và bi t suy ngh . ± Anh l p l i Holly hoài nghi: - Em kô ngh th âu, Richard. EM và Jack lúc nào c ng trêu anh« - Em kô t âu, Holly.- Anh nhìn Holly c i th t hi n. ± dù sao m i tính cách y c ng là lí do chúng ta nên có anh ch em. Chúng t o nên n n t ng cho cu c s ng này, làm cho chúng ta c ng r n thêm và c s ng 1 cu c s ng kô quá n i u. Th t ra anh c ng là 1 lão anh c hay ra v n a c mà. - V y thì em tr thành ng i chin ch n và bi t suy ngh cho ng i khác b ng cách nào? ± Holly h i, ch a h t b n kho n vì kô bi t Richard mu n ám ch i u gì. - Em luôn xem Jack là ng i lí t ng. Lúc nào em c ng luôn theo sau Jack và làm úng nh ng gì c u y b o. ± anh b t u c i. ± H i còn nh , anh t ng nghe c u y b o em nói i u gì ó v i anh, va th là ngay l p t c em ch y vào phòng anh, m t tr ng b ch vì s hãi, nói th t nhanh r i ch y v . - Nh ng r i lúc nào em c ng quay tr l i. ± Richard nói ti p. ± em rón rén vào phòng nhìn anh làm vi c, và anh bi t ó là cách xin l i c a em. ± anh nhìn Holly m m c i. ±

i u này ch ng t em kô ph i ng i vô tâm. Kô 1 anh ch em nà o trogn nhà chúng ta có cách suy ngh gi ng em, ngay c anh c ng th . Em là ng i duy nh t, luôn là ng i r t nh y c m. Th t s , Jack là ni m vui, là s tuy t v i, là anhtrai to kh e, p trai c a nàng, ng i có vô s b n bè và nàng t ng xin anh Jack cho nàng c ch i cùng h . N u bây gi anh Jack g i n r nàng i ch i, nàng s b m i th i ngay l p t c. áng ng c nhiên thay, bây gi Holly m i nh n ra i u ó, nh Richard. Ph i ch ng Holly ã t Jack lên 1 v trí quá cao mà nàng kô h bi t? Holly nh n ra r ng nàng luôn t tìm cho anh 1 cái c thích h p, m i khi anh h a i u gì ó v i nàng nh ng l i không th c hiên. Còn Richard, g n ây anh ã c g ng mang n cho Holly nh ng i u m i m , anh ã làm nàng ph i suy ngh r t nhi u. Ngày hôm sau, Holly ã nh y c ng lên vì 1 tin nh n. Nàng n l i chi c nút nghe i nghe l i n c ch c l n. ³Chào, Holly,´, m t gi ng nói m m c bi t nh ng nghe r t quen vang lên. ³Tôi là chris Feeney c a t p chí Th i i M i. Tôi g i n thôgn báo v i cô r ng c ô ã th hi n1 cách n t ng trong cu c ph ng v n ngày hôm n . m..´ông ng ng l i 1 chút, ³th t ra tôi không th ng l i tin nh n nh th này, nh ng tôi ch c là cô s r t vui khi bi t tôi ã quy t nh chào ón cô n v i công ty chúng tôi. Tôi mu n cô b t u công vi c càng s m càng t t, vì th hãy g i cho tôi b t c khi nào cô mu n, n u cô nh n l y c h i này. Và chúng ta s th o lu n thêm. T m bi t!´ Holly c l n qua l n l i trên gi ng, trong lòng lâng lâng 1 ni m vui khôn t . Nàng ã b nh c m t tr ng« và bây gi nàng ã h cánh an toàn. * Tòa nhà Georgian cao chót vót. ó là ngày u tiên Holly i làm và nàng c m th y trong lòng th t háo h c. êm qua, Holly ng r t ít vì c ng th ng và h i h p. Holly ã g i n cho Chris ngay sau ó, r i nàng g i cho gia ình và b n bè cùng chia s ni m vui này. Sáng nay, ngay tr c lúc r i kh i nhà, Holly nh n c m t bó hoa r t p c a b m g i n chúc nàng ³m t ngày u tiên may m n.´ V y mà, khi ng i n b a sáng, nàng l i c m th y bu n, Gerry không bên c nh nàng n a r i. L y ai«? Ng i ta th ng t ch c m t b a ti c nh m i khi ai ó b t u m t công vi c m i. V i Gerry, ít nh t anh c ng ánh th c nàng d y v i b a n sáng anh mang t i t n gi ng, r i anh s gói theo cho nàng nào là bánh sandwich, phô mai, d m bông, m t trái táo to và m t thanh socola th t l n. R i chàng s lái xe ch nàng n ch làm vi c, g i cho nàng cùng dùng b a tr a và h i xem nàng có b ai b t n t kô, có c i x t t hay không, và n chi u thì chàng n ón nàng v nhà. R i c hai s cùng ng i vào dùng b a t i, chàng s l ng nghe và c i khi Holly mô t t t c các nhân v t khác nhau trong công ty, và m t l n n a l i càu nhàu r ng nàng r t ghét ch làm này. T t nhiên, t t c ch di n ra trong ngày u tiên Holly b t u m t công vi c m i mà thôi. Còn l i, h s ng d y th t tr , v i vàng u ng 1 tách cà phê hay s a nóng r i hôn t m bi t, hai ng i s r hai h ng khác nhau. Giá nh Holly bi t th i gian bên nhau c a v ch ng nàng quá ng n ng i nh th « * - Chào, Holly. ± cô gái c i th t t i và b t tay Holly. ± Chào m ng ch gia nh p i gia ình chúng tôi trog m t v n phòng khiêm t n nh th này. Cô gái d n Holly i 1 vòng và h ng d n m i th trong phòng. Holly c m th y thích

ng i ph n này ngay t l n u nàng g p hôm ph ng v n. Trông cô y có v cùng tu i v i nàng, cô có mái tóc dài vàng óng và 1 g ng m t d ng nh lúc nào c ng m m c i. - À, còn tôi là Alice. Tôi làm vi c khu l tân, nh cô bi t r i y. Tôi s d n cô n ch ông ch ngay ây. Ông y ang i cô. - Chúa i, tôi n mu n có ph i không? ± Holly lo l ng h i. Th t ra, nàng ã r i nhà r t s m kô b k t xe. - Kô, kô mu n âu. ± Alice nói và d n cô t i v n phòng c a ông Feeney. ± À, nhân ti n ch cùng bu c mình ph i n s m và v mu n ch vì nh ng ng i ây hay làm th . Tôi ngh cu c s ng th c s c a Chris là trong v n phòng c a ông y, vì th cô kô ph i c nh tranh v i ông y âu. ± cô m m c i ý nh . ± Ông y kô ph i là ng i bình th ng. ± Cô c ý nói th t to trong khi a tay gõ c a phò ng Chris. - Ai kô bình th ng? ± Chris ng h ng, gi ng v n m m. - Ông y. ± Alice m m c i và óng c a phòng l i khi Holly ã b c vào v n phòng. - Cô có th y nhân viên c a tôi i x v i tôi th nào kô? ± Chris t i c i, b t tay Holly. Holly c m th y nh mình ang c nhi t tình chào ón. B u kô khí làm vi c th t tuy t, ít nh t là t c m nh n ban u c a nàng. - C m n ông vì ã cho tôi m t c h i, ông Feeney. ± Holly nói mà lòng tràn ng p s c m kích. - Cô có th g i tôi là Chris, và kô c n ph i c m n âu nhé. Còn bây gi , cô hãy theo tôi. Ông d n Holly vào h i tr ng chính. Trên t ng treo y nh ng nh bìa c a t p chí Th i i M i c xu t b n trong su t hai m i n m qua. Sau ó là màn chào h i m i ng i. - Bên trong này là phòng làm vi c c a cô. ± ông m cánh c a Holly b c vào tr c. C n phòng v a r ng t chi c bàn làm vi c và chi c t . M t chi c máy vi tính t trên bàn v i hàng ng gi y t bên c nh. i di n v i bàn làm vi c là m t chi c t nh ch t ních nh ng cu n sách dày m ng khác nhau và nh ng t t p chí c . Bên ngoài tr i ang r t l nh, gió th i liên h i, nh ng c n phòng mang l i cho ng i ta m t c m giác m áp vá sáng s a. Holly bi t r ng nàng s làm c kh i chuy n trong m t c n phòng nh th này. - Th t là hoàn h o. ± Holly nói v i ông Chris, d t chi c c p c a mình xu ng bàn và a m t nhìn quanh. - T t. ± Ông Chris nói. ± Anh chàng làm vi c tr c ây là m t ng i r t ng n n p. Nh ng ch ng tài ki u t kia s cho cô bi t chính xác t t c nh ng vi c cô c n ph i làm. N u có v n gì hay b t c câu h i nào, c n g p tôi. Tôi ngay phòng bên c nh. ± ôgn nói và gõ gõ vào b c t ng ng n gi a hai c n phòng. - Còn bây gi , tôi s kô mong 1 phép màu t n i cô âu, vì tôi bi t l nh v c này còn r t m i l v i cô, cho nên tôi mong cô s h i tôi th t nhi u. S xu t b n ti p theo c a chúng ta s ra vào ngày u tiên c a tháng. Holly m tròn m t, nàng ch còn hai tu n l hoàn thành nhi m v cho cu n t p chí. ng lo, - ông Chris m m c i l n n a. ± tôi mu n cô t p trung vào s xu t b n c a tháng m i m t. Hãy làm quen v i ph n trình bày c a t t p chí tr c. ây là m t vi c r t khó và có th là quá nhi u cho m t ng i, nh ng n u chúng ta bi t s p x p thì m i vi c s trôi ch y c thôi. C n gì, cô c h i Alice. Cô y có nhi m v giúp m i

ng i ây. ± ông d ng l i và nhìn quanh c n phòng. ± t t c là nh v y. Cô có mu n h i gì thêm không? Holly l c u. - Kô, tôi ngh tôi có th b t u c r i. -V y c, tôi s cô l i v i công vi c. ± ông quay l ng b c i. Tr c khi khép c a, ông nói thêm, - Holly, tôi tuy n cô vì tôi tin cô là m t ng i ph n r t có ngh l c. Holly kh g t u. - Tôi luôn bi t cách nhìn ng i, và tôi ch a bao gi sai trong vi c này c , hãy tin tôi và làm vi c t t nhé. ± ông Chris n n c i ng viên Holly và nh óng c a l i. Holly ng i vào bàn, nàng háo h c c s p x p m i th âu vào y ngay l p t c. ây là công vi c mà nàng c m th y thích nh t t tr c n nay, và nghe Chris nói qua, nàng c ng có th hình dung ra c r ng r i ây n àng s h t s c b n r n. Nh ng nàng l i th y vui. Nàng c n ph i u óc mình b n r n. nàng m các x p tài li u và b t u làm vi c. T ng lai còn phía tr c. * Ngày Ciara r i gia ình cùng Mathew quay tr l i Úc r i cùng n. g n nhau, anh ch em hay cãi c , c ng ng nhau là th , v y mà khi chiatay, t t c h l i b n r n không mu n r i. - Con gái, l n này nh liên l c th ng xuyên h n v i m i ng i nhé. ± bà Elizabeth d n dò Ciara khi bà ôm con gái vào lòng và hôn t m bi t. - Vâng, d nhiên mà m . Ôi, m ng khóc, n u kô con c ng s khóc y. Holly c ng r m r m n c m t. Ciara ã tr thành ch d a tinh th n cho nàng trong nh ng tháng v a qua. Và th t s , cu c s ng c a nàng c ng ã khá h n ôi chút. Nàng s nh em gái mình r t nhi u, nh ng Holly hi u r ng Ciara c n ph i i c bên c nh Mathew. C u ta là m t chàng trai d th ng và Holly th y vui vì em gái mình c h nh phúc. - hãy ch m sóc Ciara bé b ng h ch . ± Holly nhón chân ôm hôn anh chàng Mathew cao to, nói kh . ng lo, cô y s c ch m sóc m t cách chu áo ch . ± Mathew m m c i. - S kô làm nó bu n ch ? ± ông Frank v l ng Mathew và m m c i. Mathew c ng thông minh hi u r ng ó c ng còn là l i c nh cáo. - T m bi t, Richard. ± Ciara nói và ôm hôn anh trai mình. ± Anh hãy tránh xa ng i ph n x u xa Meredith y ra nhé. Cô ta kô x ng v i anh âu. ± Ciara quay sang Declan. ± C u có th ghé qua ch ch b t c khi nào c u thích, Dec, có th là khi c u làm m t b phim hay« cái gì ó v ch . ± Ciara nói m t cách nghiêm túc và ôm ch m l y Declan. - Jack, ch m sóc ch gái yêu quý giùm em nhé. ± Ciara nói và m m c i v i Holly. ± Ôi, em s nh ch l m. ± Ciara nói thêm, gi ng bu n bã và ôm Holly th t ch t. - Ch c ng th . ± gi ng Holly run run. - Thôi thôi, em i ây, tr c khi t t c m i g ng m t bu n r u ây làm em khóc. ± Ciara nói, c t ra v h nh phúc. - Con ng ch i ba cái trò nhay nhót v i dây th ng n a, Ciara. Nh ng trò nh th nguy hi m l m. ± Ông Frank lo l ng d n dò a con gái ham mê c m giác m nh c a mình.

- Kô ph i là nh y dây th ng mà là nh y Bungee b à! ± Ciara c i và hôn lên má ông, r i hôn t m bi t bà Elizabeth. ± ng lo cho con, r i con s tìm c trò gì ó m i m h n th n a mà. ± Ciara nháy m t tinh ngh ch. M i ng i v y tay nhìn theo Ciara và Mathew cho n khi mái tóc h ng c a Ciara khu t d n trong ám ông. - Thôi nào, - bà Elizabeth qu t hàng n c m t, - t i sao t t c nh ng a con còn l i c a m kô cùng v nhà và chúng ta s cùng n tr a nh ? - Anh s em i cùng Richard nhé. ± Jack nói khéo v i Holly và anh nhanh chóng hòa cùng nh ng ng i còn l i, m c Holly và Richard t t l i phía sau. - Th nào, tu n làm vi c u tiên c a con th nào h con gái? ± Bà Elizabeth h i Holly khi t t c ã ng i quanh bàn n. - , con r t thích công vi c ó m . ± Nàng áp, ánh m t sáng lên ni m vui. ± Công vi c này thú v và òi h i cao h n r t nhi u so v i nh ng vi c mà con ã làm tr c ây, và m i ng i thì h t s c thân thi n. Môi tr ng làm vi c r t t t . - m, ó là i u quan tr ng nh t úng kô? ± Ông Frank nói v r t hài lòng. ± Ông ch c a con th nào? - Ông y là m t ng i áng kính. Ông y làm con ngh n b . Con r t quý ông y b . - N m nay em có nh làm phim gì khác kô? ± Jack quay sang h i Declan. - Vâng, có, phim v nh ng ng i vô gia c . ± Declan nói khi mi ng v n còn y th c n. - Dec, - Bà Elizabeth kh t kh t m i, - ng nói chuy n trong khi mi ng ang ngai nh m nhoàm th ch , l n r i mà còn« - Con nói là con ang nh làm gì, con trai? ± ông Frank h i, c tránh m t cu c l i qua ti ng l i. - Con s làm m t b phim nói v nh ng ng i vô gia c . - , th à, r t t t. ± ông khích l con trai. - C u nh m n ai trong gia ình ta làm di n viên trong l n này v y? Richard ? ± Jack h i m t cách n ý. Holly t m nh chi c n a xu ng bàn. - ó kô ph i là chuy n ùa âu ông anh. ± Declan nói v nghiêm túc, làm c Holly c ng th y ng c nhiên. - Chúa i, sao d o này m i ng i khó kh n th ? ± Jack v v t. ± ch là ùa thôi mà. - Kô có gì áng ùa ây c . ± bà Elizabeth nghiêm ngh . Holly nhìn Richard, anh ang im l ng ng i n phía cu i bàn. Holly th y th ng anh mình quá. Anh kô áng ph i nghe nh ng câu nói nh th , và ho c là Jack ã c x thi u t nh quá m c, ho c là m i chuy n v n luôn nh th , và ch c là Holly ã vô cùng ng c ngh ch khi tr c ây, nàng luôn c m th y câu nói c u Jack c ng áng bu n c i. - Xin l i, Richard, em ch ùa thôi. ± jack nói. c r i, kô có gì âu Jack. - V y anh ã tìm c vi c làm ch a? - Ch a, vãn ch a. - Th t là áng ti c. ± Jack nói c c l c, và Holly li c sang nhìn Jack. Có chuy n quái gì x y ra v i Jack v y nh ? - Ôi, Jack. ± Holly th dài và ti p t c thái mi ng l n gà. ± anh làm n thôi i, có

c kô? Jack u ng h t c c bia và quay sang nhìn ch m ch m cô em gái mình.

Loveanhyeu

Ch

ng 17!

Holly gõ gõ ngón tay trên bàn làm vi c, nhìn m chiêu ra c a s . công vi c tu n này ã c hoàn thành m t cách h t s c trôi ch y. nàng kô ngh mình l i th c s có th ham thích nó n th . Nàng th y vui khi ng i n tr a t i ch làm n t công vi c và th m chí còn l i làm thêm gi , i u mà tr c ây ch a t ng x y ra. Nh ng dù sao, ây c ng m i ch là tu n làm vi c th ba. Nàng ngh n Gerry m i ngày i làm,và luôn th m c m n chàng ã giúp nàng có t tin ti n th ng v phía tr c. Nàng tr l i v i công vi c. M t c ng tác viên g i m t bài báo vi t v chuy n anh ã i kh p Ailen tìm xem âu bán bia t i r nh t. bài báo khá thú v , v n còn m t kho ng tr ng phía d i bài báo này và công vi c c a nàng là ph i l p y kho ng tr ng ó. Nàng l t nhanh các s i n tho i c n liên l c và ch t n y ra m t ý t ng. Holly nh c i n tho i lên và quay s . - Quán Hogan xin nghe - Xin chào, làm n cho tôi g p Daniel Connolly - Xin i m t lát 1 bài Greensleeves l i vang lên. Holly b t máy sang ch loa ngoài và ng ng i trên gh l ng nghe trong khi i. - Vâng, tôi nghe ây - Daniel ph i kô? - Vâng. - Chào anh, Holly ây. - M i chuy n th nào r i, Holly? - C m n anh, r t t t, còn anh? - C ng r t t t, kô có gì phàn nàn. - Tôi còn nh có l n anh nói là anh mu n qu ng cáo cho câu l c b Diva úng kô? - À.. úng v y. - T t quá, v y thì anh có mu n t m t m u qu ng cáo t p chí Th i i M i kô? - Có ph i cô ang làm ó kô? - Vâng, tôi m i nh n vi c ba tu n nay. - V n phòng c a t t p chí này c ng g n quán Hogan, úng kô? Tôi v n th ng th y cô i ngang qua ây mà kô thèm ghé vào. ± Anh trêu Holly. ± Sao chúng ta kô g p nhau vào gi n tr a nh ? - Ôi, m i ng i ây toàn n tr a t i bàn làm vi c thôi. ± Holly gi i thích. - Th thì chán ch t. - Anh th y chuy n qu ng cáo th nào? - Vâng, ch c ch n r i, hay l m. -V y c, tôi s cho ng m u qu ng cáo này vào s xu t b n tháng 11. Anh có mu n ng inh kì hàng tháng kô? - Cô có th cho tôi bi t chi phí qu ng cáo bao nhiêu không? ± anh c i

Holly a tay lên nh m tính r i tr l i Daniel. - m, - anh nói, - tôi suy ngh thêm ã, nh ng s tháng 11 thì ch c ch n r i. - , v y thì hay quá! Anh s tr thành tri u phú sau khi t t p chí này c phát hành cho mà xem. - C ng hi v ng là th , - Daniel c i, - Nhân ti n, tu n t i chúng tôi có m t b a ti c gi i thi u m t lo i r u m i. Tôi có th m i cô c kô? - Vâng, r t hân h nh. Th lo i r u m i này c a các anh tên là gì? - Blue Rock. Nó ang r t th nh hành trong gi i tr các n c Châu M . Mùi v c a nó s r t tuy t. Hôm ó s mi n phí c y. Tôi s ãi t t c m i ng i n quán. - Chao, nghe hoành tráng quá nh , - Holly c i r i ghi l i ngày gi t ch c bu i ti c. ± hay l m, xong vi c tôi n ngay. - V y thì cô ph i nh mang theo b t m tr c khi i làm y. - Mang theo cái gì c ? t m. ± anh c i l n. ± Ch c a bu i ti c là bãi bi n. - Nh ng ang là mùa thu c mà, anh có nh m kô y? - Kô ph i ý t ng c a tôi âu. Kh u hi u l n này là: ³ Blue Rock, lo i r u m i làm m áp mùa ông´ - Chà chà! Nghe hay y nh ! Thôi c r i, c m n Daniel. Hãy suy ngh xem anh mu n qu ng cáo cho câu l c b Diva nh th nào r i g i cho tôi nhé. c, tôi s g i. Holly ch y ngay sang phòng Chris, nàng v a có m t ý t ng. Ch cách ây ba tu n, nàng v a ng i vào chi c gh này ph ng v n xin vi c, gi nàng l i ây a cho ông ch m i c a mình m t ý t ng. Th t khôi hài khi cu c s ng l i thay i nhanh n th . Nh ng cu i cùng nàng c ng ã h c c cách thay i cu c s ng. - nào, cô nói i, tôi nghe ây. ± Ông Chris a tây nâng p kính tròn nhìn Holly ch i. - à, có l ông bi t quán Hogan góc bên ph i g n tòa nhà này ch ? Chris g t u. - Tôi v a nói chuy n v i ng i ch quán ó và anh y s t chúng ta qu ng cáo cho câu l c b c a anh y. Anh y bao r ng t i th ba tu n t i, quán s t ch c m t b a ti c gi i thi u m t lo i r u m i tên là Blue Rock. Phông n n c a nó là bãi bi n, các nhân viên s trong trang ph c áo t m và moi th s c trang hoàng nh trên bãi bi n v y. - Vào mùa thu ? ± ông nh n mày h i - Vâng, kh u hi u c a h là ³th c u ng làm m mùa ông´ - Nghe hay y! - Tôi ngh bu i ti c này c ng r t áng quan tâm. Tôi bi t là chúng ta ph i a ý ki n này ra th o lu n, nh ng n u i n lúc y thì tô i e s mu n m t. - Tôi hi u, ó là m t ý ki n hay, Holly. Tôi s cho ng i n ó. Holly m m c i và ng d y. - À, nhân ti n tôi mu n h i, ông ã có ng i d n d p l i khu v n ch a ? Chris chau mày: - ã có kho ng m i ng i n r i và h òi nh ng sáu nghìn ô la. - Nh th thì nhi u quá. - Ph i, nh ng ó là 1 khu v n r ng, có r t nhi u vi c ph i làm. - Th ng i ta òi giá r nh t là bao nhiêu.

- 5 nghìn r i ô la. Mà có chuy n gì à? - N u ông không ng i, anh trai tôi s làm vi c này v i giá ch 5 nghìn r i ô. ± Holly th m dò. - V y ? Anh y làm vi c t t ch ? - Ông còn nh tôi t ng nói r ng khu v n c a tôi là m t hku r ng r m kô? Gi of thì nó kô còn nh v y n a. Anh y ã làm t t c . Ch có i u anh y ch làm m t mình nên có l s h i lâu. - Kô sao, tôi không quan tr ng chuy n lâu hay mau. Cô có danh thi p c a anh y kô? - À.. vâng. Xin ông i m t lát, tôi s i l y ngay ây. Holly v phòng, l y m t m nh gi y c ng v i màu s c khá n t ng, in tên và s i n tho i c a Richard lên r i c t thành m t t m thi p nh hình ch nh t. - T t l m, - Chris nói khi c t m thi p. ± Tôi s g i cho anh y ngay ây. - , tôi cho là hôm nay anh y b n, n u c ông có th th th cho anh y sang tu n sau kô? c, v y thì c m n cô, Holly. Khi nàng v a b c ra c a, Chris nói v i theo: - mà này, k n ng vi t lách c a cô th nào nh ? - À, ch c là tôi ph i mua thêm máy quy n t i n chuyên ngành báo chí. Tôi mu n cô lo vi c vi t bài báo cho bu i khai tr ng y, cô ngh sao? - Daniel, tôi c n anh giúp. - Tôi bi t cô ang c n tôi giúp, nh ng tôi không tieu chu n âu. ± Daniel c i l n trong ng nghe. - Kô, nghiêm túc y. Tôi v a c p n bu i khai tr ng v i ông t ng biên t p và ông y mu n tôi vi t bài này. - , tuy t quá. - Kô, kô tuy t âu. Ông y mu n tôi vi t v bu i chiêu ãi c a quán Hogan. - ó là 1 tin t t y ch Holly. - Nh ng tôi không vi t c. ± Nàng ho ng h t. - , th t sao? Khi còn i h c, ó là 1 trong nh ng môn chính tôi ph i h c y. - Ôi, Daniel, ng có ùa n a« c, c, th cô mu n tôi giúp th nào? - Tôi c n anh cung c p m i thông tin v lo i r u này và v bu i chiêu ãi. - Th thì t i sao cô không ghé qua ây 1 lát. R i tôi s ch cô i âu ó n t i. - , v y thì c m n anh nhi u nhé, Daniel. ± nàng gác máy và th ph o nh nhõm. Nh ng, ch ng ph i nàng v a ng ý h n hò v i Daniel hay sao? Holly liên t c nhìn lên ng h , c u mong sao th i gian trôi ch m l i. nàng ang c m th y s khi ph i n bu i n t i cùng Daniel. Nàng và Daniel ã cùng ra ngoài hàng tr m l n r i, v y thì t i saoo gi n ng l i lo l ng nh ? H là ³hai ng i b n cô n´, và c m i l n có ai ó t ch c m t b a n t i cùng b n bè hay s p x p m t bu i picnic, c hai luôn c m i n làm b n cùng nhau, nh th là h không th nói chuy n v i các c p khác trong bàn v y. Nàng t t máy tính, thu d n l i m i th m t cách ch m rãi, c nh th làm nh v y nàng s kh i ph i n n t i cùng Daniel. R i nàng t c c vào u mình. ³Ch là m t b a n t i nói chuy n v công vi c thôi mà.´ Holly ra ngoài và tim p liên h i khi nhìn th y Daniel ang i qua i l i ch i. L p thu, ti t tr i se l nh. Nghe ti ng Holly g i, Daniel gi t mình quay l i, mái tóc màu nâu

s m c a anh b gió th i bay lòa xòa tr c m t. - , tôi thành th t xin l i, Daniel. ± Holly ngh ra m t cái c . ± Tôi b n h p t xu t nên kô th g i cho anh. ng lo, tôi bi t là nó quan tr ng mà. ± Anh nhìn nàng m m c i, và nàng c m th y th t có l i v i n c i y. ây là Daniel, m t ng i b n c a nàng ch kô ph i m t ai khác mà nàng c n ph i tránh né. - Bây gi cô thích i âu? - Bên trong kia thì sao? ± Holly nói và nhìn vào quán cà phê nh phía d i t ng tr t c a tòa nhà n i nàng làm vi c. Daniel kh t kh t m i. - N u cô không th y phi n thì chúng ta tìm ch nào t t h n vì tôi ang r t ói. C ngày hôm nay tôi ch a n gì c . H cùng nhau i b qua h t quán này n quán khác. Cu i cùng, anh ng ý b c vào m t nhà hàng Ý mà Holly thì kô th nói kô v i anh. M t kô gian yên t nh ch có vài c p nam n ang trò chuy n bên ng n n n. Daniel hôm nay m c chi c áo s mi màu xanh n c bi n m, màu áo y càng làm ôi m t xanh c a anh n i b t và long lanh h n trong ánh sáng l m c a ng n n n. - Cô có th y phi n kô? ± Daniel c i khi anh b t g p ánh m t Holly ang nhìn m t c p nam n âu y m n m tay nhau bàn k bên. - Th t ra thì kô, h làm tôi bu n. Daniel d ng nh kô nghe nàng nói, anh ang m i c b n th c n. Holly c g ng nói chuy n m t cách dè d t, và câu chuy n c a h ch xoay quanh bu i ti c quán Hogan. Còn Daniel thì r t chu áo,, anh mang theo c m t x p tài li u Holly tham kh o tr c khi b t tay vào vi c vi t bài báo u tiên c a mình. Anh còn a cho Holly danh sách nh ng ng i tham gia pha ch ³Blue Rock´ nàng có th nói chuy n tr c ti p n u c n thi t. Bây gi , nàng không còn th y lo l ng nhi u n a. Nh ng b ng nàng c c n cào vì su t c bu i, nàng ch n c m t ít rau mà thôi. Nàng b c ra bên ngoài c m nh n cái kô khí trong lành trong khi Daniel l i tr ti n. Nàng b t th n s ng ng i và c quay m t i n i khác khi nhìn th y m t c p l n tu i i ngang qua, nh ng ng i nàng th c s kô mu n g p m t. Nàng cúi xu ng v nh ang c t l i dây giày. Nàng long ngóng m t lát r i b t ch t nh n ra r ng hôm nay nàng ang mang m t ôi giày cao c kéo phec m tuya ch kô p h i giày c t dây. Nàng v i v i vàng vàng kéo ng qu n xu ng nh th ang ch nh s a l i cho ph ng phiu. - Holly? Có ph i con ó kô? ± m t gi ng nói quen thu c c t lên. Nàng t t nhìn lên: - , vâng . ± nàng c t ra t nhiên trong khi hai chân ang kh ng l i, c ng th ng. - Con v n kh e ch ? ± ng i ph n ôm ch m l y Holly. ± Con làm gì mà ng ngoài tr i l nh th này? Holly c u mong sao Daniel ng bên trong lâu h n chút n a. - .. ch là con m i ghé vào ây n chút gì ó. ± nàng run r y ch tay vào c a hàng. - , chúng ta c ng nh vào ó ây. ± ng i àn ông m m c i nói. ± Th t ti c là chúng ta kô n s m h n có th dùng b a cùng nhau. - Vâng, vâng, th t là ti c« Th t ra thì« - Holly li c nhìn cánh c a nhà hàng l n n a, nàng c u mong cánh c a y ng m ra. B ng nàng im b t. - Cô ây r i! ± Daniel nói khi anh v a b c ra ngoài. ± Tôi c ng cô ã tr n tôi i r i

ch . ± anh vòng tay quàng qua vai Holly m t cách t nhiên. Holly c n m t n c i g ng g o và quay sang hai ông bà n . - , xin l i ông bà, tôi kô nhìn th y. ± Daniel m m c i và quay sang nhìn h . H nhìn anh trân trân. - m«Daniel, ây là ông bà Judith ± Harold, b m c a Gerry. * Holly b m kèn xe th t to, nàng ang n i gi n. Nàng ang t gi n mình vì t i qua ã b b t g p trong m t tình hu ng khó ch u nh th . Trong khi th c ra chuy n ch ng có gì là to tát c . T i nghi p Daniel, nàng ngh và c m th y bu n. B m Gerry ã r t thô l v i anh, h ch ng áp l i câu chào c a Daniel và quay l ng i th ng, kô bu n nhìn l i Holly m t l n nào n a. Ôi, t i sao h l i th y nàng vào úng cái lúc y c ch ? Sao h kô n th m Holly vào b t kì ngày nào trong tu n nhìn xem nàng áng th ng nh th nào và ã s ng v i n i au c a ng i v tr góa ch ng ra sao? Gi ây, ch c h ang ngh cu c s ng c a nàng ph i tuy t di u l m khi mà con trai c a h ã m t i. Nàng th y gi n d v i ý ngh ó. Nàng l y i n tho i ra và g i cho Sharon vì bi t ch c Sharon s chia s c c m giác c a nàng lúc này. - A lô? - Chào John. Holly ây. Cho em nói chuy n v i Sharon i! - Xin l i, Holly. Cô y ang ng . Anh s ánh th c cô y d y n u em mu n nh ng th c ra cô y r t m t« - À, thôi, - nàng c t ngang. ± mai em g i l i cho Sharon v y. - Có quan tr ng l m kô? ± John lo l ng h i. - Kô, - nàng kh nói, - kô có gì quan tr ng c . Nàng t t máy và g i ngay cho Denise. - A lô? ± ti ng Denise v n còn ang khúc khích. - Chào c u. - C u v n n ch ? ± Denise l i c i. ± Tom. Thôi i nào! ± Denise thì th m, và Holly nh n ra r ng nàng ã g i không úng lúc. Nàng quy t nh v nhà b m nói chuy n v i Ciara. Ch c Ciara s làm nàng vui. Ngay khi d ng xe tr c nhà b m , Holly m i nh ra Ciara ã kô còn y n a. B ng d ng, Holly mu n khóc. M t l n n a, nàng l i ch ng có ai bên c nh. Cu i cùng, nàng c ng quy t nh b m chuông và Declan ra m c a. - Có chuy n gì x y ra v i ch v y? ± c u em trai c a nàng h i ngay. - Kô có gì. ± Nàng tr l i mà t i thân n phát khóc. ± M âu? - ang trong b p v i b và Richard. - .. v y à? ± Nàng c m th y l c lõng. ± Th sao hôm nay em nhà? - Em ang xem l i nh ng gì ã quay c hôm nay. - Có ph i là b phim v nh ng ng i vô gia c không? - Vâng, ch có mu n xem kô? - Có. Nàng g t u và gieo mình xu ng gh . M t vài phút xem phim c a Declan, m t Holly ã t m. Nh ng, l n u tiên, nàng khóc kô ph i cho chính nàng. Declan ã làm m t cu c ph ng v n r t hay v i m t ng i àn ông s ng lang thang trên nh ng ng ph Dublin. Nàng nh n ra r ng trong cu c s ng này, còn nhi u ng i r i vào nh ng

c nh ng áng th ng h n nà ng r t nhi u. R i nàng nh n ra r ng chuy n c a nàng v i b m Gerry d ng nh tr nên th t v v n, ch ng có gì áng ph i lo l ng, b n tâm. - Ôi, Declan, th t là tuy t. ± nàng nói, kh a tay qu t n c m t khi b phim k t thúc. - C m n ch . - Em kô vui sao? C u nhún vai: - Th t khó có th h nh phúc khi hàng ngày, trong cu c s ng này còn quá nhi u ng i ph i s ng kh s nh v y« Cu c s ng c a anh ta càng t i t bao nhiêu thì b phim c a em càng chú ý b y nhiêu. i u ó th t tr trêu, có ph i kô ch ? Holly l ng nghe ch m chú: - Kô, ch kô ng ý, Declan. Ch cho r ng vi c em làm ra m t b phim nh th ãt o c m t s thay i cho ng i àn ông y. M i ng i xem phim và nghe th y nh ng i u anh ta nói, và r i h s tìm cách giúp anh ta và nh ng ng i khác có cùng hoàn c nh, em . Declan l i nhún vai. - Có th , dù sao em c ng ang nh i ng ây, em r t m t. C u c m chi c túi xách ng d y, hôn lên trán Holly. Nàng th t s xúc ng. C u em trai bé b ng c a nàng ngày nào gi ã th c s tr ng t hành. êm qua, nàng ã l y ra lá th tháng 10 Gerry vi t. Nàng s ph i i di n v i cái ngàu nàng kô còn c c th Gerry n a. Holly rút t m thi p nh , m t bông hoa khô r i ra. Bông hoa h ng d ng nh xíu v i nh ng cánh hoa m ng tang, loài hoa mà nàng yêu thích nh t. Nàng t h i không bi t bông hoa nh này c a Gerry mang ý ngh a gì, và nh n ra kèm theo bông hoa y là m t chi c túi nh ng nh ng h t h ng d ng. Gerry vi t: M t bông hoa h ng d ng dành t ng cho bông hoa h ng d ng c a anh, th p sáng nh ng ngày tháng m i m m và bu n t . Và em hãy tr ng thêm m t ít trong v n n a nhé, em hãy luôn tin t ng r ng m t mùa hè m áp y ánh n ng ang i em phía tr c. Tái bút: Anh yêu em« Em giúp anh g i t m thi p này n John nhé. Holly nâng t m thi p th hai lên và ti p t c c nh ng dòng ch Gerry vi t. T d ng, n c m t nàng c a ra gi a nh ng ti ng n c ngh n ngào. G i John, M ng sinh nh t l n th 32 c a c u, C u b t u già thêm r i y, b n thân m n c a tôi, nh ng mình hi v ng mình c u s có thêm nhi u ni m vui và may m n trong nh ng l n sinh nh t ti p theo. Nh gi gìn s c kh e và hãy s ng yêu i, hãy ch m sóc Holly h mình nhé, và nh ch m sóc cho Sharon t t vào y nhé! C u là ng i àn ông tr ng thành ích th c r i y! Thân m n, B n c a c u, Gerry Mình ã b o v i c u là mình s gi l i h a mà« John h n s r t vui khi nh n c t m thi p này. Cu c s ng c a nàng ã thay i r t nhi u trong nh ng tháng qua. Công vi c làm cho cu c s ng c a nàng t t h n và nàng c m th y t hào v chính mình. Nàng thích cái c m giác hài lòng mà nàng có m i

bu i chi u khi nàng t t chi c máy vi tính và r i kh i phòng làm vi c. Gerry ã giúp nàng can m h n; Gerry ã khuy n khích và t i ng l c cho nàng tìm m t công vi c, i u ó còn có ý ngh a h n r t nhi u cho cu c i c a nàng so v i vi c Gerry g i cho nàng m t s ti n l n. Nàng lau n c m t và ng d y i vào b p. B m nàng và anh trai Richard ang ng i u ng trà. - , chào con gái. ± M nàng nói v i gi ng r t i vui m ng. bà hôn lên má Holly. ± m kô bi t là con n. - Con n ây ã c m t lúc. Con v a xem phim c a Declan xong. - R t hay, ph i kô con? Holly g t u và cùng ng i vào bàn v i m i ng i. - Anh ã tìm c vi c làm nào ch a, Richard? Richard bu n bã l c u. - Em ã tìm c m t công vi c r i y. Richard có v h nghi, kô hi u Holly mu n nói gì. - ph i, anh bi t là em ã tìm c vi c làm r i mà. - Kô, Richard, - nàng m m c i, - ý em là em ã tìm c m t công vi c cho anh c . - Em b o sao? - Anh nghe th y r i y. ± Nàng c i ph n khích. ± ông ch c a em s g i cho anh vào th hai này. S c m t anh thay i h n: - Ôi, Holly, em th t t t nh ng nói th t anh kô có h ng thú v i chuy n qu ng cáo âu. S thích c a anh là nghiên c u khoa h c thôi mà. - Và làm v n n a. - Ph i, anh c ng thích làm v n. ± anh có v b i r i. - ó chính là lí do ông ch em s g i cho anh, b o anh làm vi c trong khu v n c a ông y. Em b o v i ông y r ng anh s làm t t c các công vi c trong v n v i giá n m nghìn ô, em ngh anh s ng ý. ± nàng m m c i trong khi Richard há h c mi ng kinh ng c. Anh h u nh kô nói c l i nào, vì th Holly ti p t c: - Và ây là danh thi p c a anh.- Nàng nói và trao cho anh s danh thi p mà nàng ã in. B ng nhiên Richard nh y c ng lên, kéo Holly l i. 2 anh em cùng nhau nh y vòng quanh nhà b p. (tr l i: Loveanhyeu) Loveanhyeu Ch ng 18

c r i, ây là cái cu i cùng, mình h a v i các c u y! ± Denise kh n kho n khi cô l i th thêm m t chi c váy c i n a. Sharon và Holly rên r ng i ph ch xu ng gh . - 1 ti ng ng h tr c c u c ng nói nh th . ± Sharon than vãn, cô vung m nh ôi giày ra kh i chân và xoa xoa hai bên m t cá ã b s ng ph ng. T sáng n gi , h ã kéo nhau i h t ti m áo c i này n ti m áo c i khác trong

thành ph . Sharon và Holly ã m t l , m c dù ban u h ã r t hào h ng. - Trông r t h p v i cô.- Ng i bán hàng l p l i câu nói vô cùng quen thu c su t t sáng t i gi .. - Hai ng i ang thì th m gì y? ± Denise h i. - , ch là trông c u xinh x n n nh ng nào thôi. Holly chau mày v i Sharon. - Ôi, th c u thích kô? ± Denise h h i, mi ng t i nh hoa. - Có. ± Sharon th tr l i. - Ch c kô? - Ch c - Theo c u thì anh Tom có h nh phúc khi nhìn xu ng nhà th và th y mình ang ti n n phía anh y trong b váy này kô? - Có. ± Sharon l p l i. - Nh ng c u có ch c kô? - Có. - C u ngh nó t qua kô? - Có. - Th t ch ? - Th t. - Chi c váy này s r t h p v i m t màu da rám n ng úng kô? - úng. - , nh ng nó có làm cho cái mông c a mình trông to h n kô nh ? - Có Holly nhìn Sharon gi t mình, nàng nh n ra là Sharon c ng ch ng bu n nghe xem Denise h i gì n a. - Nh ng c u có ch c kô?- Denise ti p t c h i, rõ rang là cô y c ng kô chú ý nhi u n các câu tr l i c a Sharon. - Ch c - V y mình l y chi c này nhé? - Kô! ± Holly c t ngang tr c khi Sharon l i nói ³có´ l n n a. - Kô ? ± Denise ng c nhiên. - Kô nên. ± Holly kh ng nh. - C u có thích nó kô? - Kô. - Có ph i vì nó làm cho mình trông m p h n kô? - Kô. - C u ngh anh Tom có thích nó kô? - Kô. - V y c u có ngh giá ti n nh v y là h p lí kô? - Kô. - Ôi! ± Denise quay sang Sharon. ± c u có ng ý v i Holly kô? - Có. - Thôi c, mình tin hai c u. ± Denise bu n bã nói, cô nhìn mình l n cu i trong g ng. ± Nói th t, chính mình c ng kô thích nó l m. Sharon mang giày vào: - Denise, ch ng ph i c u ã nói cái ó là cái cu i cùng mà, úng kô? Hãy i n th gì

tr c khi mình l n ra ch t. - Kô, ý mình là cái này s là cái cu i cùng trong ti m này thôi. Còn r t nhi u ti m khác n a c mà. - Kô c! ± Holly ph n i. ± Denise, mình ang ói n ch t ây và lúc này, mình th y h u nh cái váy nào c ng gi ng cái nào. Mình c n th giãn m t tý ã. - Ôi, nh ng ó là ngày c i c a mình, Holly! - Mình bi t, nh ng« - Holly c ngh ra m t lí do, - nh ng Sharon ang có thai. - Thôi c, chúng ta s i n chút gì ó. ± Denise tiu ng u quay tr l i phòng thay . Sharon huých tay vào Holly. - Này, mình kô ph i ng i b nh âu y, ch là có thai thôi. - , ó là i u duy nh t mình có th ngh ra lúc này. ± Holly m t m i nói. 3 ng i kéo nhau vào quán cà phê Bewley và loay hoay tìm 1 ch thích h p bên c a s nh m i khi có th nhìn xu ng con ng Grafton. - À, Holly này, hãy k cho b n mình nghe o n c u g p b m anh Gerry i. ± Sharon nói trong khi mi ng còn y th c n. - H c x r t thô l v i anh Daniel. - Xin l i c u vì lúc c u g i i n, mình ã thi p i. N u John mà bi t, anh y s ánh th c mình d y ngay. - Ò, ng có v v n th , ó ch ng ph i là chuy n gì to tát. Ch là lúc ó mình kô bi t ph i làm sao. - R t úng. H kô có quy n b o c u nên g p ai, kô nên g p ai. ± Sharon t v b c b i. - Sharon, kô ph i là mình ang g p g anh y. ± Holly c g ng ính chính. ± Mình kô có ý nh g p ai trong vòng ít nh t 20 n m n a. B n mình ch i n c m nói chuy n công vi c thôi. - Ôi, b a c m t i nói chuy n công vi c! ± Sharon và Denise khúc khích c i. - Chính xác là nh th y, nh ng có m t ng i d th ng nh th làm b n c ng r t hay. ± Holly th a nh n. ± và mình kô nh tránh xa àn ông. Daniel là ng i r t g n g i, anh y làm mình th y d ch u. T t c ch có th . - Ph i, mình hi u. ± Sharon g t u. ± ra ngoài và g p g nh ng ng i b n m i s t t cho c u h n. - Mình th t s th y vui vì c u có th trò chuy n cùng anh y, Holly, b i vì vào l c i c a mình c u s ph i nh y v i anh y. - t i sao? - B i vì theo truy n th ng thì phù r ph i n h y v i phù dâu t i l c i. ± Denise c i y ng ý. Holly há mi ng: - c u mu n mình làm phù dâu cho c u th t sao? Denise g t u ng lo, mình ã h i ý ki n Sharon và c u y c ng ng ý v i mình r i. - , mình s n lòng! ± Holly vui v g t u, trái v i lo l ng c a Denise. - À, mình quên cho hai c u xem hình c a a bé! ± Sharon nói, v h i h p khi a tay tìm trogn túi. Cu i cùng, cô l y ra m t t m phim ch p siêu âm. - Mình có i u này mu n h i ý c u y, Holly . - Chuy n gì c ? ± Holly t ra lo l ng. - À, mình và John r t mu n c u là m u cho con c a b n mình. Holly há h c mi ng vì ³cú s c´ l n th hai trong ngày, t d ng nàng th y m t mìn cay

cay. - này, c u âu có khóc khi mình nh c u làm phù dâu cho mình. ± Denise n i cáu. - Ôi, Sharon, mình r t l y làm vinh h nh! ± Holly nói và ôm choàng l y Sharon. ± c m n c u ã cho mình ni m vinh h nh này. - C m n vì c u ã ng ý! John s r t vui! - Này, hai c u kô nh khóc c y ch ? ± Denise rên r trong khi Holly và Sharon c ôm rít l y nhau. - Này, - Denise kêu to khi n hai ng i b n gi t mình. - Sao? Denise ch ra ngoài c a s . - Hình nh ng kia có m t ti m áo c i m i khai tr ng. U ng nhanh i, chúng ta s n ó. Sharon th dài, v ng t i: - Mình kô th , Denise, mình ang có thai« * Alice nháy m t v i Holly, khi nàng v a ra kh i phòng v sinh. - i thôi, Alice, - Holly gi c, - n u kô ng i phóng viên nh s r t gi n y. - Phóng viên nh ã ây r i. ± Alice nói trong khi cô v n còn loay hoay v i chi c macara trong tay - Anh ta âu? - Cô ta. - Thôi c. Cô ta âu? - Cô ta ây! ± Alice l y chi c máy nh ra kh i túi xách. - Cô là phóng viên nh ó sao? ± Holly c i. ± v y thì ít nh t c hai chúng ta cùng m t vi c khi bài báo này c ng. Holly và Alice chen chân qua ám ông i lên c u thang d n vào câu l c b diva. Holly há mi ng kinh ng c khi v a n c a. M t nhóm thanh niên v m v m c trang ph c b i ang gõ nh ng i u tr ng vui nh n ón chào khách. M t vài cô ng i m u thân hình m nh mai trong trang ph c áo t m r t g i c m t i c i b c n và eo m t vòng hoa nhi u màu vào c Holly và Alice. - Tôi c m th y nh mình ang Ha wai v y. ± Alice khúc khích c i, kô quên a máy nh lên ch p liên t c. Holly h u nh kô nh n ra c n i này. C nh trí hoàn toà n khác. M t thác n c kh ng l choán gi a c n phòng, m t thác n c trong xanh ang ch y ào xu ng nh ng t ng á l n. - Ôi, nhìn kìa, Blue Rock ± nh ng t ng á màu xanh! ± Alice c i to thích thú. ± th t là khéo léo. Holly m m c i, nàng v n ch a nh n ra dòng n c ang ch y kia c ng chính là m t lo i th c u ng. Các nhân viên ph c v qu y bar c ng trong trang ph c áo t m i qua i l i, trên tay mang nh ng chi c khay to v i nh ng li r u màu xanh. Nh l i Daniel k , sàn nhà y nh ng cát, và c trang hoàng nh th h ang t ch c m t b a ti c trên bãi bi n, m i m t bàn n m d i m t chi c dù b ng tre r t to. Mùi th t n ng bay lên th m ph c nh th m i ng i ang m t cu c liên hoan ngoài tr i,. Nhìn th y nh ng khay th t c mang ra, Holly nu t n c mi ng. Nàng ghé ngay vào chi c bàn g n nh t, g p l y m t mi ng cho vào mi ng nhai ngon lành.

- , cu i cùng thì cô c ng ã n th t s . Holly nhìn lên và th y Daniel ang ng tr c m t. Nàng nu t v i mi ng th t. - m, xin chào, tôi ch a có mi ng gì trong b ng c ngày hôm nay nên ang ói mu n ch t. M i th trong tuy t quá! ± nàng a m t nhìn xung quanh, c kéo s chú ý c a Daniel ra kh i cái nu t tr ng c a mình. - Ph i, m i th di n ra r t tr i ch y. ± trông anh có v hài lòng. Daniel n m c kín áo h n các nhân viên c a anh m t chút: chi c qu n jean b c và chi c áo s mi hình nh ng bông hoa màu vàng và màu h ng to theo ki u Ha wai. - này, Holly, tôi ch p cho ch m t b c nh v i ng i àn ông p trai to cao này nhé. ± Alice kêu lên, c m chi c máy nh ch y l i phía h . Daniel c i to: - Cô nên mang b n cô n ây th ng xuyên h n. - Cô y kô ph i b n c a tôi. ± Holly ùa r i nghiêng ng i làm dáng bên c nh Daniel. - i 1 lát. ± Daniel l y tay che ng kính. Anh l y mi ng kh n gi y trên bàn lau vài ch m d u m và n c s t trên m t Holly. Holly nh c m nh n c s m áp t bàn tay y. M t c m xúc là l ch y lan kh p ng i nàng. Holly t thuy t ph c mình r ng nàng c m th y nh th là vì ng ng mà thôi. - Tôi th t s xin l i anh v chuy n hôm n . B m anh Gerry ã c x v i anh t quá, và tôi xin l i anh vì chuy n ó. - , kô c n ph i xin l i mãi nh th , Holly, th t ra cô kô có l i gì c . Tôi ch ng i cho cô. H kô nên bu c cô g p ng i này và kô c g p ng i kia. Dù sao, n u cô lo l ng cho tôi thì kô c n thi t âu. ± Anh m m c i và t tay lên hai vai nàng. Anh nh nói thêm m t i u gì khác nh ng r i có ai ó t trong qu y bar g i anh và anh v i ch y i lo công vi c. k t bu i c m t i hôm y, anh g i cho nàng th ng xuyên h n. Nàng nh n ra nà ng ã th c s mong ch nh ng cu c g i c a anh. Hôm sau, Holly ng i tr c m t Chris, c ng th ng nhìn ông c qua bài báo nàng vi t. M t ông v n gi nguyên v cau có khi ông l t sang trang. Kô ph i Alice ã i u ch nh m t vài chi ti t, cô y ã vi t l i toàn b bài báo, và Holly ngh nh th ã là r t tuy t v i. Alice th c s là m t ng i có khi u v n ch ng và Holly t h i kô hi u sao Alice v n ph i làm vi c b ph n ti p tân nh th trong su t m y n m qua. - Holly, tôi kô bi t cô ang làm gì trong b ph n qu ng cáo, - cu i cùng, Chris lên ti ng, - nh ng cô vi t hay l m, tôi r t thích bài vi t này! Cách vi t có v táo b o và hài h c, nh ng v n th hi n c ý chính. R t t t! Holly m m c i y u t: - vâng« c m n ông. - Cô tài n ng nh th và tôi kô tin c là cô l i c gi u tôi. Holly v n ti p t c gi nguyên n c i g ng g o tren m t. - Cô th y th nào n u th nh tho ng tôi s c cô i vi t bài. Holly s ng ng i. - À, ông Chris, tôi th c s thích thú v i l nh v c qu ng cáo. - , d nhiên, và tôi s tr thêm cho cô n u cô vi t bài. Nh ng n u m i ng i k t công vi c c thì ít nh t tôi c ng bi t c r ng tôi còn có m t n phóng viên tài n ng khác. Cô làm t t l m, Holly ± ông n n c i th t t i và a tay ra b t tay cô. - Vâng« c m n ông. ± Holly nói, b t tay ông kô m y nhi t tình. ± Tôi có chuy n này

mu n nói v i ông. M i phút sau, Holly ng lên cáo t ông ch bút, ch m ch m y c a b c ra kh i phòng. - Ông y có thích kô? ± Alice h i to khi th y Holly i t i. - À.. có, ông y r t thích. Ông y mu n tôi, th t ra là chúng ta, vi t thêm vài bài n a. ± Holly b ng c m th y có l i v i Alice. - , v y kô ph i ch là ng i may m n l m sao? (tr l i: Loveanhyeu) Loveanhyeu Ch ng 19 Chuy n du l ch cu i cùng tr c khi Denise l y ch ng.. - C u v n n y ch , Holly? ± Sharon h i khi c m c c n c cam và a cho Holly ly sâm banh. ± H u nh c u ch ng nói gì t khi lên xe n gi . Holly quay m t nhìn ra ngoài c a xe, nh ng cánh ng lúa xanh rì ang l t qua m t nàng. Nhìn t xa, có th c nh v t nh nh ng m nh ghép c a m t b c tranh thiên nhiên tuy t p, v i b u tr i, m t t, ng c xanh, vách á và nh ng àn c u. Còn v i Holly, b c tranh c a nàng v n còn thi u vài m nh ghép n a cho m t tâm h n còn nhi u bi n ng. Nàng th dài. C n phòng xoay vòng vòng. Dù ã nh m m t, Holly v n kô th ng c. Nàng tr mình, quay m t sang Denise nh trò chuy n nh ng cô y ã ng t lúc nào. Holly th dài nhìn quanh c n phòng. Nàng kô mu n gì khác ngoài vi c c tr v nhà và ng trên chi c gi ng c a mình. C bu i t i hôm y, nh ng ng i ph n y ch nói n ám c i, n nh ng cu c hôn nhân, nh ng v hôn phu, và h nh phúc. B n bè c a Denise còn t h n cô y g p nhi u l n. H lúc nào c ng n ào, gây náo ng b t c n i âu h n. Còn Holly, nàng c m th y không có nhi t tình hòa mình vào b u kô khí y. Ít nh t thì Sharon c ng có m t lí do chính áng là cô y ang có thai; còn nàng ch có th gi v r ng nàng c m th y kô kh e, ho c là ang r t m t khi ai ó mu n trò chuy n cùng nàng. C nh ch m i hôm qua, Holly ã có m t kì ngh nh th này và nàng là nhân v t chính. Nh ng th t ra, cái ngày hôm qua y ã lùi xa b y n m r i. Nàng cùng b n bè bay n t n London t n h ng kì ngh c bi t y. Nàng ã nh Gerry vô cùng, n n i c ch c ch c nàng l i g i i n c nghe gi ng nói m áp c a chàng. Nàng m t ng gi c quay v bên chàng. Còn chàng, chàng ã ng i nàng sân bay v i chi c b ng th t to ³V t ng lai c a tôi´. Nàng ã v i vã ném chi c túi xách xu ng t và lao vào vòng tay c a chàng c ôm chàng th t ch t. Còn bây gi , nàng ã có th b c ra kh i gi ng vào m i bu i sáng và bi t c mình s os ph i làm i u gì; cu i cùng nàng c ng ã c g ng n m c g n gàng, tìm c m t vi c làm; g p g nh ng con ng i m i; cu i cùng, nàng c ng ã t i mua th c n và n u cho mình m t b a n àng hoàng. Nh ng kô, nàng kô có c m giác h nh phúc v b t c m t i u nào trong s nh ng i u này. Chúng ch là nh ng vi c nàng ph i th c hi n khi s ng m t cu c s ng, gi ng nh ph i ánh d u vào b n danh sách ³Nh ng vi c c n làm ngay´ mà thôi. Kô m t vi c nào trong s chúng có th l p

y c cái kho ng tr ng trong tim nàng. Mãi n lúc này, nàng v n ch a tìm c m nh ghép nào l p kin tâm h n ã 1 l n v tan c a mình ± cái m nh ghép ã b th t l c trong cu c i nàng. * ng nói cô quay tr l i u ng thêm n a y! ± ng i ph c v quán bar nói khi th y Holly i v phía qu y r u. - Tôi ch mu n u ng 1 c c n c. ± nàng nói kh . ± Ôi, Chúa i! ± Holly rên r khi th y b d ng c a mình qua chi c t kính. u tóc nàng trông nh r m, r i bù, m t nàng thâm en, có c màu macara dính vào n a. - ây th a cô. ± Charlie nói và t c c n c xu ng m t bàn. - c m n. ± Cô nhúng tay vào c c n c chùi v t thâm en quanh m t và nh ng v t dính loang l c a r u trên môi. Charlie c i và v nh ang nhìn mông lung. - Anh ang c i gì th , Charlie? - Tôi c ngh cô khát n c, và n u cô h i thì tôi ã a cô chi c kh n lau m t r i. ± anh l i c i. Holly trông ã có v khá h n. - Ch m á và chanh lên da giúp tôi c m th y d ch u. - , tôi ch a nghe i u này bao gi . ± Charlie cúi xu ng lau qu y r u. ± Th t i qua các cô có th y vui kô? Holly th dài: - Tôi ngh là vui. Vui là m t t mà nàng kô còn s d ng th ng xuyên n a. Nàng ã c i theo b t c câu chuy n hài h c nào m i ng i góp vui, th t s th y h nh phúc cho Denise, nh ng l i c m th y tâm trí mình ang t n âu âu. Nàng c m th y nàng nh m t cô h c trò r t rè e th n, luôn có m t m i trò ch i nh ng l i kô bao gi dám vào vai qu n trò. C ng ch ng ai bu n nói chuy n cùng nàng. Nàng kô bi t nàng ã tr thành m t con ng i nh th t lúc nào. - Cô v n n ch ? ± Charlie ng ng lau và nhìn Holly. Anh c m th y nh th cô gái ang ng tr c m t mình ây s p s a b t khóc. ± i u luôn làm anh th y s , nh ng anh c ng ã quen v i tình hu ng này. Nhi u ng i th ng th l c m xúc th t c a h khi h u ng r u. - Tôi r t nh ch ng tôi. ± Nàng thì thào nói, ôi vao run lên. Charlie l i c i. - Có gì áng c i sao? ± nàng nhìn anh gi n d . - Cô ây kho ng bao lâu? ± anh h i - n cu i tu n. ± Holly nói, mân mê chi c kh n trong tay. Anh ph c v c i. - Cô ch a bao gi i du l ch v ng anh y sao? Nàng chau mày bu n bã. - ch duy nh t m t l n tr c ây, - cu i cùng nàng c ng áp l i câu h i, - tr c khi chúng tôi k t hôn, m t kì ngh ch có toàn ph n , nh anh ã bi t y. - t ó n nay bao lâu r i? - cách ây 7 n m. ± gi t n c m t l n dài xu ng má ng i ph n ng i tr c m t Charlie. Charlie l c u.

- úng là c ng khá lâu. Nh ng, n u nh cô ã tr i qua chuy n này m t l n, cô c ng có th th c hi n m t l n n a ch ? ± Anh m m c i. ± b y n m may m n, kô ph i ó là nh ng gì h th ng nói sao? Holly a ly lên u ng m t h i. May m n gì c ch ! ng lo. ± Charlie nh nhàng nói. ± Ch c ch n ch ng cô c ng ang nh cô l m y. - Ôi, Chúa i, tôi hy v ng là kô. ± Holly áp. - V y thì xem nhé? Tôi ch c r ng anh y c ng mong cô s kô nh anh y nhi u nh anh y nh cô. ây là kho ng th i gian mà anh y mu n cô ph i vui v và s ng cho b n thân mình. - Anh nói úng. ± Holly nói, ng ng u nhìn lên ± ch c ch n anh y kô mu n th y tôi bu n nh th này âu. Charlie m m c i, và b ng gi t thót khi nhìn th y cô con gái ông ch khách s n ang ti n v ch anh, v m t th t kinh kh ng. - này, Charlie, - cô ta hét lên, - nãy gi anh kô th y tôi g i sao. N u nh anh thôi phi m chuy n v i khách hàng và làm vi c c a mình thì tôi và các b n c a tôi ã ch ng ph i b ch t khát n th này âu. Holly há mi ng kinh ng c. Ng i ph n này dám nói v i Charlie theo k i u y , và mùi n c hoa c a cô ta n a, n ng n c n n i Holly ph i nín th . - Xin l i, cô có chuy n gì sao? ± Ng i ph n h i và nhìn Holly t u n chân. - Ph i. ± Holly a c c n c lên môi nh p. ± mùi n c hoa c a cô kinh quá và nó làm tôi bu n nôn. Charlie th t s mu n c i th t to nh ng anh v cúi xu ng tìm m t qu chanh. ây có chuy n gì th , em yêu? ± m t gi ng nói tr m tr m vang lên. ± Sao em kô quay v bàn và ng i i anh mang th c u ng t i nh ? ± ng i àn ông quay sang cô gái n , gi ng d u dàng. - Tôi kô ngh n i ây l i có ng i b t l ch s n th ! ± cô ta li c m t nhìn Holly t u n chân m t l n n a tr c khi gi n d b i. - Cô n ch ? ± ng i àn ông quay sang Holly, nhìn ch m ch m vào ng c nàng. Charlie ph i b m môi ng n mình kh i bu t mi ng nói m t i u gì ó kô ph i. Anh có c m giác r ng ng i ph n này s kô kháng c l i c s cám d tr c v b ngoài ³r t àn ông´ c a Steve, nh t là khi cô y ang r t nh ch ng mình. - Tôi kh e. ± Holly tr l i ng n g n, v n m m nhìn v phía tr c, tránh ánh nhìn s m soi c a anh ta. - Tôi là Steve. ± anh ta nói, chìa m t tay ra b t tay Holly. - Tôi là Holly. ± nàng l m b m, b t tay anh ta m t cách h h ng vì nàng kô mu n quá b t l ch s . - Holly, m t cái tên th t d th ng. ± anh ta n m tay nàng m t lúc th t lâu khi n Holly ph i nhìn lên. Anh ta có ôi m t màu xanh sáng l p lánh. - .. c m n. ± nàng c m th y h i b i r i v i l i khen c a anh ta, m t nàng b ng. Charlie th dài 1 mình. - Cô có mu n u ng gì kô, Holly?- Steve nh nhàng h i. - Kô, c m n, tôi ã có th c u ng ây r i. - nàng nâng c c n c lên nh p môi l n n a. - Thôi c, tôi s mang th c u ng l i cho các cô b n tôi ng kia tr c và tôi s quay l i mua cho Holly d th ng chút gì ó u ng nhé. ± n c i c a anh ta làm nàng mu n s n gai c.

Charlie ch m lên ngay sau khi Steve quay l ng i. - th ng cha này là ai th ? ± Holly h i, v m t hoang mang, trong khi m t Charlie thì vui h n lên. Charlie h gi ng: - ó là Steve, ch ng ch a c i c a Laura, m tóc vàng ban nãy. B cô ta s h u khách s n này, mà i u này có ngh a là tôi không th phàn nàn gì m c dù tôi ch mu n ch i t t vào m t con m y. Nh ng nó kô áng tôi ph i m t vi c. - Dù sao c ng chúc anh ng ngon, Charlie. - Cô v ng sao? Nàng g t u: - ã h n 4h sáng r i còn gì. ± nàng l y tay gõ gõ vào m t ng h . Steve theo ngay sau Holly và Charlie v i vàng ch y ra c a xem Holly có g p v n gì kô. Laura, ngay khi nh n ra ch ng ch a c i c a mình v i vàng b i, c ng r i kh i bàn và n ngay bên c a cùng lúc v i Charlie. C hai cùng nhìn v h ng hành lang, h ng mà Steve i theo Holly. Laura nín th và a tay lên ôm mi ng. - này! ± Charlie gi n d kêu lên khi ch ng ki n c nh Holly l y h t s c y m t Steve say mèm ra xa. Holly t c gi n chùi mi ng, nàng t v g m ghi c. Nàng b c lùi v phía sau. - Tôi ngh r ng anh ã ngh sai v n r i y. hãy quay tr l i v i v s p c i c a anh i. Steve lo ng cho ng quay l i, l p t c i m t v i Laura và Charlie ang gi n d ch y l i. - Th t kô th t ng t ng n i! ± Holly nói. ± tôi kô h mu n chuy n này x y ra chút nào. ng lo, tôi tin cô mà! ± Charlie nói và t 1 tay lên an i Holly. ± Tôi ng ngay c a và nhìn th y t t c . Ôi, v y à, c m n anh ã ch y n k p th i! - Tôi n h i mu n, xin l i cô.. Nh ng ph i th a nh n r ng tôi r t vui khi cô c ch ng ki n c nh t ng này. ± Anh c i, m t ánh v phía Laura. Holly c ng m m c i. Phía cu i hành lang, Laura và Steve ang thét vào m t nhau. Ngày hôm sau, Holly và Sharon cùng t n b d c theo b bi n thành ph Galway. Nàng ng ó và l ng nghe ti ng sóng v vào nhau. - C u có kh e kô, Holly? ± Sharon choàng tay qua vai Holly h i th m. Holly th dài: - M i khi có ai ó h i mình câu h i này, Sharon, mình u tr l i r ng, ³Vân g, tôi kh e, c m n´ nh ng nói th t là mình không kh e. Ng i ta có th t s mu n bi t c u c m th y th nào, hay có kh e kô khi c u h i câu y nh ? Hay ch là t ra l ch s mà thôi? ± Holly m m c i. ± Th y. C u ngh sao? - i! ± Sharon g p ng i l i, ôi cánh tay cô c ng r t v . - i? ± Holly chau mày. ± Mình nói t t c nh ng t y ch nghe c u nói m t t µ i´ thôi sao? Sharon t tay lên cái b ng to tròn c a mình b n l n c i: - Kô, ng nói v v n th , a bé v a p y mà! Holly há h c mi ng kô nói c gì.

- Nghe th y kô? ± Sharon khúc khích. Holly t tay lên chi c b ng to c a Sharon và c m th y s ng y bên trong. H nhìn nhau h nh phúc n r i n c m t. - Ôi, Sharon, giá nh cu c s ng c a mình luôn có c t ng giây t ng phút tuy t v i ng n ng i nh th này thì ch c là mình s kô bao gi than vãn n a. - Nh ng, Holly, kô ai có c m t cu c i c làm y b i nh ng giây phút tuy t v i ng n ng i nh th c . Cu c s ng s ch là nh ng giây phút bình th ng mà thôi. Làm sao c u bi t c âu là h nh phúc n u nh c u ch a bao gi ph i tr i qua nh ng lúc mu n phi n? - i! ± c hai cùng kêu lên khi a tr p l n th ba. - Mình ngh a tr này s tr thành m t c u th bóng á nh cha nó y! ± Sharon c i. - Con trai sao? ± Holly kinh ng c. ± c u s p có m t a con trai sao? Sharon g t u h nh phúc và m t cô sáng long lanh. - Holly, ây là bé Gerry. Còn Gerry à, ây là m u c a con y, m Holly, con nhé. * Holly m m c i l t t ng trang cu n t p chí tháng 11, nh ng trang gi y màu tuy t p có s óng góp c a chính nàng, dù ó ch là nh ng m u qu ng cáo nho nh mà thôi. Ngày mai, ngày u tiên c a tháng 11, nàng s n các s p báo xem t t p chí c bán ra sao. Nàng th t s th y h i h p. Ngày mai c ng là ngày nàng m lá th ti p theo c a Gerry. Ngày mai s là m t ngày t t p. - Th t vui khi th y ch h nh phúc n th . ± Alice nói, gi ng chanh chua khi cô t t vào phòng Holly t hai m nh gi y nh lên bàn. ± Có hai ng i g i n g p ch khi ch ra ngoài. M t là Sharon và m t là Denise. L n sau, ch làm n hãy nói v i h là hãy g i vào gi ngh tr a nhé. c, c m n. ± Holly li c nhìn nh ng dòng tin nh n trên 2 m u gi y. - Này, Alice! ± Holly g i v i theo. - Sao? ± Alice l nh lung. - Cô ã c s t p chí m i ra ch a? Bài báo và các b c nh u r t tuy t! tôi r t vui. ± Holly nhe r ng c i toe toét. - Ch a, tôi ch a c! ± Alice nói nhanh r i óng s m cánh c a l i. Holly u i theo Alice v i t t p chí trên tay. - Nh ng« nhìn này, Alice! Bài vi t r t hay và Daniel s r t vui! - Ph i, hoan hô ch và Daniel. ± Alice cúi xu ng s p x p l i m gi y l n x n trên bàn, g ng m t y v t i h n. - Nhìn này, ng có tr con nh th ch , cô hãy c cái này i! - Kô! ± Alice b c t c. - Thôi c, ch c là cô kô mu n nhìn th y hình c a mình và anh chàng v m v êm hôm y ch v i m i m t chi c qu n t m trên ng i âu« - Holly quay l ng d m b c i. a ây cho tôi! ± Alice ch p l y t t p chí t tay Holly. Cô há mi ng kinh ng c khi th y bài báo v bu i gi i thi u Blue Rock. u trang báo ch y m t dòng tít l n ³Alice x s th n tiên´ và b c nh cô ch p v i anh chàng ng i m u v m v . - c l n lên i. ± Holly nói nh ra l nh.

Gi ng Alice run run. - ³M t lo i r u m i ph bi n trong gi i tr ã b t u xu t hi n và phóng viên c húng tôi, Alice Goodyear, ã n bu i ti c khai tr ng tìm hi u lo i th c u ng m i dành cho mùa ông này«´ ± cô im b t ± ³phóng viên ´ ? ± Cô kêu lên m t cách kinh ng c và vui s ng. Chris b c n: - Chúc m ng, Alice, cô ã vi t c m t bài báo r t tuy t. bài vi t r t h p d n. ± Chris v nh lên vai Alice. ± V y là cô ã có m t trang riêng cho mình r i y nhé. ó cô có th vi t v b t c i u gì kì thú và h p d n mà cô quan tâm cho s báo ra hàng tháng. Alice nín th , l p b p: - nh ng còn Holly.. - Holly vi t còn b sai chính t n a là. ± Chris c i. ± Cô có n ng khi u l m y, ng i mà tôi nên s d ng t lâu r i. Tôi th t lòng xin l i cô, Alice. - Ôi, Chúa i! ± Alice reo lên. R i kô bu n ý n c Chris ang ng ó, cô si t ch t l y Holly.- c m n ch r t nhi u, Holly. - Alice, ây là m t bí m t mà ph i khó kh n l m tôi m i gi kín c y. Holly v l i phòng mình. ã n lúc ph i chu n b cho s phát hành tháng 12. - i! ± Holly kêu lên khi b c vào phòng làm vi c chugn. ± Gì th này? Tr c m t nàng, trên chi c bàn l n gi a phòng, bày la li t nh ng cái túi xách s c màu. John Paul ± m t anh chàng phóng viên tr - b c n: - À, tôi c t ng y. Tôi ang nh vi t m t bài báo v th i trang túi xách trong tháng này. - Ôi, chúng p y ch . Anh c t ng t t c ch này ? ± Holly nói và cúi xu ng nh t 1 cái lên. - p ph i kô? - Vâng, tôi r t thích. ± Holly nói và mang m t chi c lên vai. ± Có h p v i tôi kô? Chris ng i g n ó quan sát nãy gi , lên ti ng. - làm sao m t cái túi xách l i kô h p v i ai ó nh ! - Ông bi t kô, kô ph i túi xách nào c ng h p v i t t c m i ng i âu. ± Nói r i John Paul quay sang Holly. ± Cô có th l y 1 chi c n u cô mu n. - Gi luôn sao? ± Holly ng c nhiên. ± cái túi này t l m c mà. - Ph i, nh ng tôi còn có c ng kia. Có l cô nên xem qua nh ng chi c túi xách mà các nhà thi t k a cho tôi. À này« tôi c ng còn vài b váy d ti c dành cho êm Giáng SInh s p t i, c ng c a ng i ta g i t ng« - ANh nhìn Holly t trên xu ng d i. ± Có m t b ch c là s r t h p v i cô y. * Holly quay l i làm vi c và cu i cùng nàng g i cho Denise. - Mình nghe nói c u ã g i n lúc mình i ra ngoài. - À, ph i, mình g i cho c u bàn v b a ti c n m nay. Tom mu n ãi m i ng i. - Ti c nào? - Ti c Giáng Sinh mà chúng ta v n t ch c hàng n m y, ng c. - À, ph i. ± Holly c i. ± Xin l i c u, nh ng n m nay mình d nh là s kô i âu. - Kô, kô, nó s c t ch c vào ngày 30/11 n m nay, vì v y c u có th tham gia r i! ± Denise nài n .

- , ngày 30« - Holly d ng l i và gi v l t l t cu n s trên bàn, c ý Denise nghe th y qua i n tho i. ± Kô. Denise, mình kô th tham gia. Xin l i. Hôm ó mình b n r i. Mình ph i hoàn thành m t s vi c vào ngày ó. ± Holly nói d i. - Nh ng s m l m thì c ng ph i n t m tám gi t i chúng ta m i g p m t c mà. ± Denise c g ng thuy t ph c. ± Th m chí c u có th n vào lúc 9h, và nh th c u ch b l ph n khai v mà thôi. - Denise, nghe này, mình th t s xin l i. ± Holly kh ng nh l i. ± ch là mình r t b n. - Ph i, c u ã khác x a nhi u. ± Denise nói nh . - C u v a nói gì? - Kô có gì. ± Denise áp c c l c. - Mình nghe th y h t r i, c u v a nói mình thay i ch gì? Denise, ch là m i vi c di n ra nh th và mình ph i coi tr ng công vi c, mình kô có ý nh thôi vi c c h vì m t bu i ti c. - Thôi c, - Denise gi n d , - v y thì ng n. - Mình s kô n. - T t! - Vui nh . Mình vui khi nghe c u nói ³t t´ nh v y y, Denise. ± Holly b ng c m th y bu n c i vì kô d ng nàng ph i n i gi n. - Mình vui vì c u nói là c u vui. ± Denise v n cáu k nh. - , Denise, ng có tr con nh th . Mình ph i làm vi c, ch n gi n th thôi. - Ph i, i u ó có ch ng có gì áng ng c nhiên c , ó là t t c nh ng gì c u làm trong su t nh ng ngày này. ± Denise bu t mi ng nói. ± C u kô bao gi ra ngoài. M i khi mình h i c u thì c u u nói c u b n vi c gì ó d ng nh là quan tr ng l m. Chuy n i v a r i c ng th , trông c u c nh ng i m t h n v y. N u c u có chuy n gì ó, nói v i mình, Holly, mình mong c u hãy nói th ng thay vì t ra nh t nh o n th ! Holly choáng váng khi nghe nh ng gì Denise nói. Nàng kô th tin c Denise có th nói c v i nàng nh ng l i nh v y. Holly kô th tin c Denise l i ng ng n và ích k n th . - ó là i u ích k nh t mình t ng nghe. ± Holly c ki m ch nh ng nàng bi t s gi n d ã th hi n r t rõ qua t ng l i nói. - Mình ích k ? ± Denise hét lên. ± C u m i chính là ng i nh th . C u tr n trong phòng khách s n trong kì ngh cu i cùng tr c khi mình k t hôn! C u còn là phù dâu chính trong hôn l c a mình n a, kô bi t c u còn nh hay kô? - Mình trong phòng khách s n cùng v i Sharon, c u bi t i u ó mà! ± Holly bi n b ch. kh ! Sharon m t mình thì có sao. C u y ch có thai, ch có ph i s p ch t âu. C u âu c n ph i bên c nh c u y 24/24 nh th ! Máu Holly sôi lên sung s c, nàng run lên vì gi n d . - và c u t h i t i sao mình kô i cùng c u ± khi c u a ra nh ng l i nh n xét kh t khe nh th . C u có dành 1giây ngh cho mình r ng vi c ó s làm mình bu n r t nhi u kô? Vi c các c u c luôn m m nói v vi c t ch c ám c i và vi c c u h nh phúc nh th nào, h i h p th nào và r ng c u kô th i thêm c n a s ng quãng i h nh phúc bên c nh Tom. Gi s nh c u kô chú ý, Denise, mình s kô bu n gì c khi ch ng mình ã m t. Nh ng mình ã r t vui cho c u, th c s h nh phúc cho c u. Mình vui vì c u h nh phúc và mình kô th òi h i ai ó h i dành cho mình m t s l u tâm c bi t nào, mình ch c n m i ng i kiên nh n v i mình h n m t

chút và mong c u bi t r ng mình s kô th v t qua n i au này ch trong vài tháng! V chuy n Giáng Sinh, mình kô có ý nh n n i mà mình t ng cùng Gerry n su t nh ng n m qua. Có th c u kô hi u c i u này, Denise, nh ng th t s là mình th y mình kô th v t qua. Vì th ng t vé cho mình. Mình s c m th y thanh th n h n khi c nhà. ± Nàng thét lên và d p m nh i n tho i xu ng. r i nàng òa khóc. Nàng c m th y l c lõng. Ng i b n thân nh t c a nàng l i kô hi u nàng. Có l nàng s p phát iên lên m t. Có l nàng nên quên d n Gerry. Có l nàng ph i h c cách au bu n tùy lúc kô làm cho b n bè và nh ng ng i thân c a mình h n trách. Có ti ng gõ c a. - M i vào. ± gi ng nàng run run. Chris b c vào, mang theo 2 tách trà trên tay. - trà ch ? ± Chris nh n mày nhìn Holly. Nàng m m c i y u t áp l i. Ông t hai c c trà lên bàn và th thái ng i xu ng gh . - M t ngày t i t sao? ± ông nh nhàng h i. Holly g t u và n c m t l i tuôn r i. - Tôi xin l i, Chris. ± Nàng c trán t nh. ± Tôi s kô vi c này nh h ng n công vi c âu. Ông xua xua tay: - Holly, tôi không lo l ng v chuy n này âu. Cô là m t nhân viên gi i. Nàng m m c i, th m bi t n ông. - Cô có mu n v nhà s m kô? - Kô, c m n. Công vi c s làm tôi b t ngh ng i. Ông l c u bu n bã. - ó kô ph i là cách hay, Holly. Tôi là ng i bi t rõ i u ó nh t. M t th i gian dài, tôi ã chôn mình trong kh i bê tong này và nó ch ng giúp ích gì c cho tôi c . - Nh ng d ng nh ôgn ang r t h nh phúc. ± gi ng nàng v n run run. - ³h nh phúc´ và ³h nh phúc th t s ´ kô ph i là m t. Tôi bi t là cô hi u rõ i u ó. Nàng g t u, lòng bu n r i r i. - Cô kô c n lúc nào c ng t ra can m i di n v i cu c s ng, cô bi t y. ± Ông a cho nàng m t mi ng kh n gi y. - , tôi ch ng can m gì âu. - Kô bi t cô ã t ng nghe câu nói :´Chúng ta c n ph i bi t s tr nên can m h n´? Holly m chiêu: - Nh ng tôi kô c m th y can m lên chút nào, tôi ch th y s hãi. - Ôi, t t c m i ng i chúng ta u c m th y s hãi ± và kô có gì sai khi c m th y s hãi c - nh ng r i s n m t ngày, chúng ta s ko còn th y s hãi n a. hãy nhìn l i t t c nh ng gì mà cô ã làm c i! ± ông vung hai tay lên ám ch c n phòng làm vi c c a Holly. ± Và hãy nhìn l i cái này n a. ± Ông l t nhanh 1 t t p chí. ± ó là tác ph m c a 1 con ng i can m. Holly m m c i: - Tôi r t thích công vi c tôi ang làm. - Và ó là m t tín hi u tuy t v i! nh ng cô c n ph i h c cách yêu th ng nh ng th khác n a ngoài công vi c. Holly chau mày:

- ý tôi là cô ph i h c cách yêu th ng b n thân mình, - Chris nói ti p, - h c cách bi t yêu cu c s ng m i. ng toàn b cu c s ng c a cô ch c vây quanh b i công vi c. Cu c s ng v n d còn nhi u i u h n th . - Tôi ã t ch i n hàng tri u n i, k t ngày Mauren m t - ông nói, v m t bu n bã h n. ± chúng tôi t ng cùng d o b trong khu v n r ng l n c a trang tr i m i ch nh t và tôi ch ng bu n l p l i thói quen ó k t ngày tôi m t i bà y. Có n hàng tri u tri u kí c n m trong m i cánh hoa, m i nhánh cây chúng tôi tr ng. Chi c gh chúng tôi cùng ng i ó, cái cây bà y thích nh tm v n hoa h ng bà y yêu nh t ± t t c m i cái u nh c tôi nh n bà y. - Thé ông có quay tr l i n i ó kô? ± Holly h i, a c c trà lên nh p. M t c m giác m áp lan t a trong nàng. - Cách ây m t vài tháng. ± ông tr l i. ± th t là m t vi c h t s c khó kh n nh ng cu i cùng thì tôi c ng ã làm c. Và bây gi , m i sáng ch nh t tôi u ra v n. Cô ph i i di n v i cu c s ng, Holly và hãy suy ngh m t cách tích c c. Tôi luôn t nh c mình, ó là n i chúng tôi t ng c i, t ng khóc, t ng tranh c ãi, gi n h n. Khi n n i ó, tôi l i nh l i t t c nh ng kí c p y và c m giác Mauren d ng nh v n ang c nh tôi. Cô nên m ng cho tình yêu mà cô h ng có, thay vì tr n ch y nó. Ông nghiêng ng i v phía tr c và nhìn th ng vào Holly. - Có nh ng ng i i h t quãng i tìm ki m m t ng i b n i c a mình nh ng l i kô bao gi tìm th y, ch là chúng ta có c h trong m t kho ng th i gian ng n h n chúng t among mu n mà thôi. Th t là bu n, nh ng cu c s ng là nh v y. Vì th hãy can m lên, hãy i n b t c âu, g p b t c ng i nào cô mu n, Holly, và hãy luôn tin t ng r ng cô ã t ng có m t ng i r t yêu cô và cô c ng r t yêu ng i y. Nh ng gi t n c m t l n dài xu ng ôi gò má nàng vì nàng nh n ra r ng t t c nh ng i u Chris nói u úng. Nàng c n nh n Gerry và hãy h nh phúc vì ã có m t tình yêu v i chàng và h nh phúc v i tình yêu mà nàng còn gi mãi. Nàng b ng nh n nh ng l i Gerry ã vi t cho nàng ³Hãy nh n t t c nh ng kí c tuy t v i c a chúng ta, nh ng xin em hãy ng s ph i có t hêm nh ng kí c khác n a´. Nàng ph i cho linh h n Gerry c ngh ng i và cùng lúc ph i gi cho nh ng kí c v Gerry s ng mãi. V n còn m t cu c s ng mà nàng ph i s ng sau cái ch t c a Gerry.

Loveanhyeu

Ch

ng 20

H ang ng i trong c a hàng c a Denise. - Mình th t s xin l i c u, Denise.- Holly quan sát ph n ng c a Denise qua nét m t cô. Denise g t u c t Holly th y cô v n n. - Không, c u không n. ± Holly ch m ngu i v phía tr c. ± Mình không có ý n i nóng nh th trong i n tho i. Ch vì trong nh ng ngày này, mình có quá nhi u c m xúc, mình không có quy n nói v i c u nh th . Cu i cùng Denise c ng l y c can m nhìn th ng vào m t Holly. - Không, c u nói úng, Holly« Holly l c u, nàng ngh mình m i là ng i có l i nh ng Denise nói ti p:

- Mình quá h i h p v chuy n ám c i n n i mình ã kô ngh cho c u và không quan tâm n c m giác c a c u. Denise v n ti p t c nhìn Holly, g ng m t cô trông nh t nh t h n i. Holly ã t ra r t can m, nàng ã l y l i c cân b ng trong cu c s ng nhanh n n i m i ng i c ng quên m t r ng nàng v n còn ó nh ng n i au ám nh và m t n i bu n vô h n. - Nh ng c u không h sai khi h i h p vì s p làm ám c i. ± Holly c thuy t ph c b n mình. - Và c u c ng không sai khi bu n nh th . ± Denise nói m t cách kiên quy t, - Ch là mình kô ngh n, mình ã kô ngh n, - Denise l c u. ± C u có quy n kô n bu i ti c n u c u c m th y kô tho i mái. M i ng i s hi u cho c u. ± Denise run r y n m l y bàn tay Holly. Holly c m th y h i b i r i. Ông Chris ã thuy t ph c c nàng n bu i ti c nh ng gi ng i b n thân nh t c a nàng l i nói nàng có th kô i n u nàng kô mu n. Nàng c m th y l ng l nhi u h n tr c. Có l Denise nói úng: ó ch là m t bu i ti c th ng niên và nàng ch ng c n ph i n n u nàng kô mu n. Tuy nhiên, chính nó l i nh c nàng nh nhi u n quãng th i gian kô th quên khi nàn g và Gerry bên nhau. ó là nh ng êm mà c hai u c m th y r t vui, m t êm c hai cùng h nh phúc bên b n bè và cùng khiêu v trong n n nh c Giáng Sinh an lành. Nàng mu n gi l i cho mình t ng kí c nh bé y. Mùi thân th chàng ã phai nh t trong c n nhà này; qu n áo c a chàng c ng ã c mang n nh ng n i chàng mu n. hình nh chàng theo ó c ng ph i nh t d n, vì th , nàng mu n níu l i b t c m nh v n nào nh c nh n chàng. Nàng c ngh n chàng vào m i êm tr c khi i ng có th th y chàng tro ng gi c m . Th m chí, nàng còn mua c l n c hoa mà chàng hay dùng phun kh p nhà. M t mùi h ng quen thu c, m t bài hát quen thu c c ng có th mang nàng quay tr v m t kho ng th i gian khác, m t không gian khác, có chàng bên c nh. Có l n, nàng tình c th y bóng chàng l t qua m t con ng hay ng i trên m t chi c xe và th là nàng ch y theo m t quãng ng th t dài, cu i cùng phát hi n ra ng i ó kô ph i là Gerry, ch trông gi ng thôi. Nàng kô bao gi t b m t hi v ng nào có th g p l i Gerry. Trên ng v , nàng ghé qua quán Hogan. Nàng ã c m th y t nhiên h n v i Daniel. K t bu i c m t i nàng th y kô c tho i mái cùng anh y, nàng nh n ra r ng nàng c x th t khôi hài. Bây gi , nàng ã hi u t i sao nàng c m th y nh th . Tr c ây, m i quan h thân thi t duy nh t v i m t ng i àn ông c a nàng là v i Gerry. Nàng và Daniel có th nói chuy n hàng gi bên nhau, trò chuy n v cu c s ng c a nàng, v c m xúc c a anh y, v cu c s ng c a anh y, và nàng bi t r ng c 2 u có chung m t k thù , ó là s cô n. Nàng bi t anh ang ch u ng 1 n i au bu n r t khác v i n i bu n c a nàng nh ng chính th , h l i giúp nhau v t qua c nh ng tháng ngày khó kh n, khi c hai u c n có ai ó l ng nghe và chia s , m t ai ó khi n nàng n n c i. Và h ã có c nh ng ngày nh th bên nhau. - Sao? ± anh nói. ± Cô bé l lem s i d ti c n m nay ch ? Holly m m c i và h ch m i lên nh nói s kô i, nh ng b ng d ng l i và nói: - th anh có i kô? Anh m m c i: - Chà, chà, có l ó s là m t êm c a nh ng c p tinh nhân y. V y thì ý cô nh th nào ây?

Daniel kéo gh xu ng ng i c nh Holly. Hôm nay anh mang ôi giày cao c b t da. Holly nghiêm túc. - Tôi ngh anh nên i. Daniel thôi c i. c, v y chúng ta s cùng i. ± Holly nhìn anh m m c i. ± Tôi ngh c ng s t t h n cho anh n u i n ó, Daniel. ± nàng kh nói. - Holly, tôi kô sao c âu. ± anh nói, nh ng kô thuy t ph c c Holly. - Daniel Connolly, ng t ra m nh m nh th n a. Kô thuy t ph c c tôi âu. Holly quay l i ch làm, quy t nh kô thay i n a. Nàng gõ m nh gót gàiy khi b c lên c u thang. - John Paul.- Holly kêu th t to. ± tôi c n 1 chi c váy, nhanh lên nào! Trong phòng c a mình, Chris m m c i 1 mình khi nghe thây ti ng Holly. Chris m h c bàn và nhìn t m nh c a ôgn và v . Ông ã t h a s quay l i khu v n vào m t ngày nào ó. N u Holly có th làm c thì ông c ng có th . * - Th a công chúa L Lem, hoàng t c a công chúa ã n! ± Sharon ng d i c u thang kêu to h i thúc Holly. Tr ng ng c Holly p liên h i, nàng c n thêm th i gian. Vì lúc này, trong u nàng toàn hi n lên nh ng lí do b o nàng kô nên i. ³Holly, hãy m nh m lên. Cô có th làm c mà.´, nàng nói v i chính mình trong g ng. Nàng l p i l p l i i u này kô bi t bao nhiêu l n cho n khi Sharon xu t hi n sau l ng khi n nàng gi t n y ng i. - Ôi, Holly, trông c u r t xinh! ± Sharon vui v reo lên. - Kô, trông mình t quá ± Holly l m b m. - , ng nói th , c u s n thôi mà. - Mình ch mu n nhà thôi, Sharon. Mình ph i m lá th cu i cùng c a Gerry. Holly kô th tin c r ng ã n lúc nàng ph i m lá th cu i cùng c a Gerry. Nàng ã t ng háo h c ch i t ng ngày t ng gi c c t ng dòng t ng ch Gerry vi t cho nàng. V y mà n hôm nay, nàng s p kô còn c ch i nh th n a . - Mình bi t, - Sharon nói v c m thông, - nh ng lá th y c ng có th i c u vài ti ng ng h ph i kô? Holly nh nói kô thì nghe John la to t d i l u. - Nhanh lên nào, các cô gái! Taxi ang i ây! Chúng ta còn ph i ón Tom và Denise n a! Lá th tháng 11 c a Gerry nàng v n c m trong tay. Nó ã mang n cho nàng s c m nh. M i ngày qua, nàng u nh m i nh m l i nh ng dòng ch c a chàng: Công chúa l lem Cinderella ph i n d bu i ti c trong tháng này. Nàng L lem s trông th t quy n r , xinh p và c ng nh m i khi, ph i h nh phúc v i quãng th i gian ang có« Nh ng n m nay ng m c váy tr ng em nhé« Tái bút: Anh yêu em« Gerry ã quy t nh thay nàng, t ng l i trong th b o nàng nên i. ây là m t nhi m v m i dành cho nàng. Nàng hít 1 h i th t sâu r i theo Sharon xu ng l u: - Chao ôi! ± Daniel nói, mi ng há h c. ± Trông cô xinh quá, Holly! * - Chào, Holly.

- , xin chào, Jennifer. Nàng v n nh ó là ng i ph n nàng quen trong bu i ti c Giáng Sinh n m tr c. Jennifer m c m t chi c m d h i r t l ng l y, ng i eo y nh ng trang s c t ti n. - Cô kh e kô? Trông cô r t xinh, m c chi c váy r t h p m t! ± cô ta nh p li sâm panh và nhìn Holly t trên xu ng d i. - Tôi kh e, c m n. Còn cô? - Tôi v n t t, c m n. Gerry kô i cùng cô n m nay sao? ± cô ta nhìn quanh tìm Gerry. - Kô, anh y m t h i tháng hai. ± Holly nói kh . - Ôi, l y Chúa tôi, t i r t ti c khi nghe i u này. ± Jennifer b li sâm panh xu ng bàn r i ôm m t, t rõ v lo âu. ± Tôi kô h bi t gì c . Th cô s ng th nào, cô gái t i nghi p? - Tôi kh e, c m n ch . ± Holly m m c i gi cho kô khi cu c nói chuy n không quá n ng n . - Ôi, th t t i nghi p cho cô. ± Gi ng Jennifer l c i, cô ta nhìn Holly v i v th ng c m. ± Ch c cô au kh l m. - À, vâng, th t khó kh n, nh ng tôi ang c g ng ây, nh ch th y y. - Chúa i, tôi kô bi t gì c , th t là m t tin t i t - M t cô ta v n ti p t c nhìn Holly xoi mói. - Anh y b b nh à? ± cô ta ti p t c th m dò. - À, anh y b m t kh i u não. - Ôi, tr i, th t là t i t . Nh ng anh y còn quá tr . - úng th «nh ng chúng tôi ã có kho ng th i gian h nh phúc bên nhau, Jenifer. ± Holly c t ra h t s c t nhiên trong l i nói c a mình. - Ph i, úng là nh th , nh ng th t là m t i u áng ti c vì cu c s ng h nh phúc ó kô kéo dài c bao lâu. Nh th thì th t là b t h nh cho cô. Th t là t i t và quá b t công. Ch c là cô ang c m th y r t bu n kh . V y thì cô n bu i ti c t i hôm nay làm gì? Trong khi m i ng i xung quanh ây u có ôi có c p c . ± nói xong, cô ta a m t nhìn xung quanh. - Ph i, th t khó kh n, nh ng chúng ta v n c ph i nhìn cu c i l c quan và ph i ti p t c s ng t t. Dù sao, nói n chuy n ph i ti p t c, có l tôi ph i qua ch các b n tôi ây. ± Holly l ch s nói và quay m t b c i. - Cô kô sao ch ? ± Daniel h i khi Holly xu t hi n. - Vâng, tôi kô sao, c m n. ± Holly l p l i câu nói l n th m i trong êm hôm ó. Cô li c nhìn Jennifer v i ám b n túm t m c a cô ta, ch c ch c l i quay sang nhìn Holly và Daniel m t cách xoi mói. Holly ang c i khi nghe Sharon k m t câu chuy n thì có ai ó p nh lên vai. Holly quay sang v i n c i r t t i. Nàng b t g p g ng m t r c a Helen. - Chào, Helen. ± Holly vui v nói. - Cô kh e ch ? - , tôi kh e. ± Holly g t u. Nàng m m c i và ti p t c l ng nghe Sharon k chuy n. Helen l i v nh lên vai Holly l n n a: - ý tôi là cô th nào k t ngày Gerry«? Holly ành ph i gác l i câu chuy n c a Sharon: - T ngày Gerry m t h , có ph i ý ch th kô?

Helen có v ng ng ngùng v i câu h i c a Holly: - Vâng, úng th , nh ng tôi kô có ý mu n nói« - Kô sao, Helen, tôi ch p nh n nh ng gì x y ra v i tôi. - Ch p nh n ? - D nhiên là ph i ch p nh n. ± Holly cau mày - À, ch là ã lâu r i tôi ch a g p cô, nên tôi c ng c m th y lo l ng.. Holly c i: - Helen, tôi v n s ng ngay ngôi nhà c góc ng gân nhà ch , s i n tho i nhà v n nh tr c, và s i n tho i di ng c ng kô i. N u ch có lo l ng cho tôi thì c ng kô khó l m tìm th y tôi. - À, ph i, nh ng tôi kô mu n làm k kô m i« - Helen im b t. - B n bè thì ng nói n chuy n kô m i mà n, Helen.- Holly c t ra l ch s , nh ng hi v ng Helen nh n ra ý nàng mu n nói. R i nàng quay sang ti p t c câu chuy n v i Sharon. - Cô v n n ch ? ± Daniel l i thì th m vào tai Holly. - Vâng, tôi v n kh e, c m n. ± Holly áp, nh p 1 ng m r u. - , ng có tr l i tôi b ng cái câu chán ng t y n a ch , Holly. Là tôi ây. ± anh c i. - th t ra thì« t t c m i ng i ây u r t thân thiên và u mu n chia s v i tôi, nh ng h làm cho tôi c m th y tôi ang trong m t l tang c a anh y v y. Tôi ph i v t ra mình m nh m « Tôi th t s th y khó kh n, Daniel . Daniel kiên nh n l ng nghe. - Tôi hi u nh ng gì cô nói. ± cu i cùng anh lên ti ng. ± Khi tôi và Laura chia tay nhau, tôi c ng có c m giác nh th trong nhi u tháng vì b t c n i nào tôi n, tôi l i ph i nói v i m i ng i r ng chúng tôi ã chia tay nhau. Nh ng r i m i chuy n c ng qua c thôi, Holly. Tôi mogn cô ng quá lo l ng th ! - À, hay là chúng ta nói v Laure i? ± Holly ngh dù kô ch c r ng Daniel thích. Và th là hai ng i nói chuy n c bu i v Laura, v vi c Laura áng ghét nh th nào. - À, m t ng i b n c a tôi tên là Chralie ph c v qu y bar trong khách s nc u b Laura b o r ng ch ng s p c i c a cô ta nh ve vãn m t ng i khách n ó và laura b t g p nên h chia tay. Holly s ng s khi nghe câu chuy n. - m.. Daniel, b Laura s h u khách s n nào v y? - khách s n Galway. ó là m t n i r t t t, n m trên ng i ra bãi bi n« Holly kô còn nghe th y gì n a, cô ch còn bi t m tròn m t. Nàng tò mò nhìn Daniel, t h i kô bi t t i sao anh ylaij t ng có lúc r t quan tâm n Laura. Cô ta kô ph i tuýp ng i c a Daniel. Daniel là ng i luôn d u dàng, khoan dung và thân thi n, còn Laura thì« Nàng kô th tìm c m t t ng nào miêu t Laura. - th t ra« - Holly nói ti p, nàng c m th y mình ph i th t c n th n khi i th ng vào ch này, nàng bi t Laura làm tan nát trái tim Daniel nh th nào. ± Th t ra, câu h i mà tôi mu n h i là, b t k anh ã tìm th y i m gì c bi t trong con ng i cô ta, tôi v n th c m c t i sao hai ng i l i t ng yêu nhau? Hai ng i th c s r t khác nhau« nàng v i d ng l i vì ch t nh ra r ng trên danh ngh a, nàng ch a h bi t Laura là ai. Daniel im l ng. Holly t h i nàng ã i quá xa r i ch ng?

- Holly à, th t ra khi cô ta r i b tôi n v i ng i b n thân nh t c a tôi, cô ta úng là« Nh ng v i riêng tôi, khi chúng tôi bên nhau, cô ta ch a bao gi là m t ng i àn bà x u xa c . Nh ng m t ng i th t th ng thì có. ± anh m m c i và nhìn th ng vào Holly. ± Cô bi t kô, tôi thích cái k ch tính trong m i quan h ó. Tôi c m th y nh th thì tình yêu m i th t thú v , cô y ã làm tôi b mê ho c. ± Gi ng nói anh nh nhanh h n v i nh ng c m xúc ch t ùa v cho m t chuy n tình ã qua, m t ng i tình ã xa. Ti ng nh c v a d t thì m t b n khác l i vang lên, ³Wonderful Tonight´ c a tay ghi ta tài danh Eric Clapton. Sàn nh y th a d n, ng i ta t n v phía qu y bar ngh m t sau m t i u nh c sôi n i, l i m t mình Holly i m t v i Daniel. Nàng nín th . Nàng ch a h chu n b . V i bài hát này, nàng ch nh y v i m i mình Gerry. Daniel nh t m t tay lên eo nàng, nh n m l y tay nàng và h b t u khiêu v . Ng i Holly c ra. N ng c m th y có l i khi nh y v i m t ng i àn ông khác mà kô ph i là Gerry. Ng i nàng nh mu n co rúm l i. Ch c Daniel ngh nàng l nh nên càng kéo nàng sát vào mình h n. N m tay Holly, Daniel d n nàng theo i u nh c, nàng kô còn ngh ra c i u gì cho n khi bài hát k t thúc và nàng ch y v i vào phòng v sinh. - Ch có th y Holly Kennedy nh y v i ng i à n ông ó kô? ± Gi ng c a Jennyfer kô l n vào âu c. - Có! ± 1 gi ng khác tr l i m t cách khinh mi t. ± Trong khi thân th ch ng cô ta còn ch a l nh d i áy m ! - Thôi, hãy cô y yên. ± Gi ng m t ng i ph n khác vui v nói. ± Có th h ch là b n c a nhau thôi. ³C m n´, Holly th m ngh . - Nh ng tôi c ng h i nghi ng . ± Cô ta nói ti p làm t t c cùng phá lên c i. - Ch có th y cái cách h ôm nhau trên sàn nh y kô? Tôi s kô nh y v i bâtf kì ng i àn ông nào ngoài ch ng tôi theo ki u y. ± Jenyfer nói. - Th t là ô nh c! t ng t ng xem, khoe khoang ng i àn ông m i c a mình m t n i mà mình t ng n cùng ch ng c , tr c m t b n bè c a anh y. Th t là g m ghi c. B n h t c l i. Có ti ng n c d i sát bên phòng c a Holly. Holly ng s ng ng i. C a m và ti ng c a b n kia c ng ng ng b t. - Nh ng con chó cái già chuyên soi mói vào chuy n c a ng i khác có bi n i kô, hãy lo chuy n c a riêng các ng i y. ± Sharon quát lên. ± các ng i kô c n ph i chõ m i vào chuy n c a b n tôi nên làm gì và kô nên làm gì! Jennyfer, n u nh cu c i c a cô ã hoàn h o n th th thì vi c quái gì cô ph i l ng v ng bên ch ng c a Pauline, h ? Holly nghe có ti ng th g p vì b t ng . Có l ó là Pauline. Holly b t mi ng c i. - V y thì hãy chõ m i vào chuy n c a chính các ng i y và hãy cút h t i.! ± Sharon quát nh ra l nh. M i ng i i c , Holly m i b c ra ngoài. Sharon ang r a tay kinh ng c nhìn lên. - c m n, Sharon. - Ôi, Holly, mình r t ti c là c u ph i nghe nh ng chuy n nh th . ± Sharon v i vàng nói và ôm Holly vào lòng. - Kô sao âu. Mình s ch ng ý n m y m già ng i lê y làm gì cho m t, - Holly t ra can m, - nh ng mình kô th tin c là Jenyfer l i làm th v i Pauline! Sharon nhún vai.

- Th t ra thì kô, mình ch cho b n chúng m t th gì ó b n chúng cãi nhau trong vài tháng t i thôi. Sharon và Holly thích thú c i vang. - Mình ngh mình ph i v nhà bây gi ây. ± Holly li c nhìn ng h , nàng ang ngh n lá th cu i cùng c a Gerry. - T t l m, Holly, - Sharon ng ý, - Mình c m th y êm nay r t vui vì c u kô c n n men r u quên i s u mu n. Dù sao, êm nay c u r t tuy t, Holly. C u ã n, c u ã chi n th ng c t t c , gi c u v nhà và m th Gerry i. Và nh ph i g i cho mình y nhé. ± Sharon ôm b n l n n a. Holly t m bi t m i ng i. Daniel c ng ng d y v cùng Holly. - Cô kô nh r i kh i âyy và b l i m t mình tôi y ch . ± anh c i. ± CHúng ta s cùng i taxi v . Holly c m th y h i khó ch u khi Daniel theo nàng vào nhà. ã 12h kém 15, nàng còn 15 phút n a.. C u mng anh y u ng xong tách trà này r i v ngay. Nàng g i s n 1 chi c taxi, 10 phút n a s t i, anh y s kô th l i lâu. - À, ây là chi c phong bì c nói n nhi u nh t ây. ± Daniel nói và c m chi c phong bì ang t trên bàn ây. ³Tháng 12´, Daniel c hàng ch vi t ben ngoài b c th và ch mn ngón tay lên dòng ch . Holly r t mu n b o Daniel b nó xu ng nh ng nàng kô th c x thô l th c. Cu i cùng, anh c ng t nó l i trên bàn, còn Holly thì th phào nh nhõm. - Còn l i bao nhiêu b c th n a, Holly? ± Daniel h i, anh c i chi c áo khoác ngoài ra và l i g n Holly. - ó là lá th cu i cùng. ± gi ng Holly kô chút bi u c m. - V y cô nh s th nào? - Ý anh là sao? ± nàng h i l i 1 cách b i r i. - Nh tôi th y, nh ng lá th này nh là nh ng t rang kinh thánh, nh là ³M i i u r n´ v y. Cô ã trung thành th c hi n m i th mà nh ng lá th này yêu c u. V y thì cô s làm gì khi kô còn chúng n a. Holly nhìn lên ch c là Daniel còn t nh táo khi nói chuy n v i mình. áp l i cái nhìn th ng th t ó là ánh m t long lanh c a anh, ánh m t n ch a m t tình yêu. - thì tôi s ch s ng cu c s ng c a mình. ± nàng áp l i và kh quay m t i. - Em có th làm th c kô? ± anh b c l i g n nàng h n và nàng có th nghe th y h i th c a anh. ó là h i th c a m t Daniel có th c, ch kô ph i là cái mùi mà nàng ã x t kh p nhà cách ây vài hôm. - Tôi ngh th . ± nàng tr l i kô m y t tin. - Em ph i t quy t nh l y m i th trong cu c s ng c a chính mình. ± anh nh nhàng. - Tôi bi t. ± Nàng áp l i nh t v và tránh nhìn th ng vào m t anh. - Và em ngh là em s làm c i u ó ch ? Holly a tay lên xoa m t m t cách m t m i: - Daniel, anh mu n nói gì? Anh hít th , th ng ng i l i tr c m t nàng. - Anh mu h i em m t i u, nh ng em ph i t quy t nh y. ± R i anh nhìn th ng vào m t n ng. Tim n ng p lo n x . ± S ch ng còn b n danh sách nh ng vi c em ph i làm, s kô có l i h ng d n nào n a. Em ch c n làm theo nh ng mách b o c a trái tim mình thôi.

Holly nh lùi v phía sau. N ng th y s hãi, và hi v ng anh kô nh nói nh ng i u mà nàng kô mu n nghe. - m.. Daniel, tôi cho r ng.. ây.. kô ph i lúc thích h p« m.. anh nên v thì h n. - ây là th i i m t t nh t. ± Anh nói v nghiêm túc. ± EM ã bi t anh nh nói gì v i em r i ph i kô Holly? Holly há h c mi ng khi nhìn lên t ng. ng h v a i m ti ng th 12.

Loveanhyeu

Ch

ng 21

Gerry a tay bóp nh chi c m i c a Holly r i m m c i khi n ng kh t kh t m i trong gi c ng say. Chàng r t thích ng m nhìn Holly ng , trông nàng nh m t công chúa, r t xinh p và trong sáng. Chàng l i búng nh vào m i n ng l n n a và m m c i khi m t nà ng t t m ra. ± Chúc c ng c a anh m t bu i sáng t t lành. Nàng m m c i: - Chào c ng. Nàng thu mình l i g n bên chàng, t a u lên ng c chàng. - Sáng nay anh thích n gì? - Em. Anh nói và c n vào m i nàng. Holly khúc khích: - Kô may r i, hôm nay em kô có trong th c n. Món th t rán c kô anh? - Kô, - anh chau mày, - món ó s làm anh b n ng b ng m t. Chàng nh mu n tan ra khi nhìn khuôn m t th t v ng c a ng i v tr . Gerry c t ra t i t nh: - Nh ng anh s kô t ch i món kem vani! - Kem! ± nàng c i th t to. ± Cho b a n sáng sao? - Ph i. ± anh c i khoe c hàm r ng. ± Khi còn bé, anh luôn mong c nh th vì m anh kô cho phép. Nh ng gi thì anh kô ph i s m n a. - V y thì anh s có kem. ± Holly vui v nh y ra kh i gi ng. ± Em m c chi c áo này c a anh c kô? ± nàng v h i khi m c chi c áo ng c a Gerry vào ng i. Gerry m m c i khi nhìn tháy nàng m c chi c áo quá c c a chàng i qua i l i trong phòng ng . - m, nó có mùi c a anh y. ± n ng kh t kh t m i. ± EM s kô c i nó ra âu. Còn bây gi , anh ng i ây i nhé, em s tr l i ngay. G n ây, nàng luôn v i vã m i khi r i chàng dì ch m t lúc. Nh th nàng s ph i chàng m t mình quá lâu, và Gerry hi u i u ó có ngh a là gì. Gerry v a hoàn t t m t cu c x tr . Nh ng nó ã kô thành công nh mong mu n. Bây gi , chàng ph i n m su t c ngày, và h u nh là kô th t ng i d y. Nh ng, ti c thay, kô ph i chàng ang ch m t s h i ph c. Tim chàng p nhanh khi ngh n i u ó. Gerry th y s , chàng s ph i i n m t n i mà chàng kô mu n n và chàng s cho Holly. Nàng là ng i duy nh t bi t ph i nói v i chàng nh ng l i nào m i khi chàng gi n d hay có chuy n kô vui. N ng th t m nh m , là ch d a v ng ch c c a chàng, và chàng kô th

t ng t ng c cu c s ng c a mình s ra sao n u kô có chàng bên c nh. Nh ng chàng s kô c n ph i lo l ng cho vi c y, b i vì chính n ng s là ng i r i ây ph i s ng cu c s ng kô có chàng bên c nh. Gerry c m th y gi n d , c m th y bu n, c m th y xót xa và c s hãi cho n ng. Chàng mu n l i bên nàng th c hi n m i c m , m i l i h a chàng ã t ng h a. Sau h n 10 cu c ph u thu t, kh i u ác tính v n phát tri n bên trong c th chàng. Chàng ch mu n ch m c vào kh i u y, xé to c cái ã phá h y cu c s ng c a chàng, ã khi n cho nàng ph i au kh , ph i khóc r ng r c m i êm. Chàng s ph i ngh n m t ngày Holly ch còn l i tr tr i 1 mình. H qu n quit bên nhau nhi u h n trong nh ng tháng qua, d u hi u mà chàng bi t ch ng có gì t t p cho Holly. Gerry ngh chàng có th ch u ng c vi c ph i cách bi t nàng. R i Gerry nh l i kho ng th i gian h nh phúc c a hai ng i, kô chút lo u, phi n mu n, nh ng êm hai ng i n m trò chuy n, ùa ngh ch n t n sáng. Nh ng ngày kô m a. Và Gerry ang th c hi n m t k ho ch khác. Nó làm cho chàng c m th y b n r n và làm cho chàng th y làm c i u gì ó nhi u h n ch là n m trên gi ng. u óc chàng luôn b n r n khi chàng hình dung ra nh ng vi c mà Holly c n ph i làm khi chàng ra i. Chàng ang th c hiên m t l i h a mà chàng ã h a v i nàng t r t lâu. - Anh yêu, h t kem m t r i. _ nàng bu n bã nói. _ anh có thích th gì khác kô? - Kô, - chàng l c u, - anh ch thích kem thôi. - Nh ng n u th thì em ph i ch y i mua r i. ± nàng x u m t. ng lo, em yêu, ch m t có vài phút thôi và anh s kô sao âu. ± chàng c thuy t ph c. Nàng nhìn anh v nghi ng . - Em nên l i thì h n. ng lo cho anh quá th . ± Chàng m m c i và c m chi c i n tho i a sát vào ng c mình. ± N u có chuy n gì, mà ch c ch n là kô âu, anh s g i ngay cho em. - Thôi c, - Holly b m môi, - em ch xu ng ph kho ng n m phút thôi. ANh ph i ch em y nhé. - Ch c ch n r i. ± chàng phì c i. Holly trao cho anh m t n hôn th t lâu tr c khi lao ra ph i nhà. Ngay khi xung quanh ã yên ng h n, chàng kéo m n ra và ch m ch m ng i xu ng gi ng. Chàng ng i l i bên mép gi ng trong ch c lát b t i c m giác chóng m t, r i ch m ch m ti n n bên chi c t qu n áo. Chàng l y xu ng m t chi c h p. Chi c h p này chàng t ng ng nh ng th l t v t kô quan tr ng, và gi ây nó ang ch a chin chi c phong bì ang dán k . Chàng t vào ó m t chi c phong bì n a, chi c th 10, sau khi ã c n th n vi t dòng ch ³Tháng 12´ bên ngoài. Hôm nay là ngày u tiên c a tháng 12. Chàng th m ngh n ngày này n m sau khi chàng kô còn trên cõi i này n a. Chàng t ng t ng n ngày u tiên c a tháng này n m sau, có l lúc ó nàng c ng ng i ngay trên chi c gi ng này, t i ch này c lá th cu i cùng c a chàng vi t cho nàng. Chàng ã ph i suy ngh th t lâu và th t khó kh n. N c m t chàng tuôn chào khi chàng t d u ch m h t cho b c th ; chàng hôn lên trang gi y; b vào chi c phòng bì r i c t vào bên trong h p. Chàng s g i phong th này n nhà b m nàng Pormarnock, n i chàng tin ch c r ng t t c s c c t gi an toàn cho n ngày nàng nh n c chúng. Chàng lau nh ng gi t n c m t còn ng l i trên khóe mi và t t quay tr l i

gi ng, n i chi c i n tho i ang reo. - A lô? ± chàng c tr n t nh, và m m c i khi nghe gi ng nói ng t ngào c t lên t u dây bên kia. ± Anh c ng yêu em, Holly« **** - Kô, Daniel, kô th c. ± Holly nói, trông nàng r t bu n. Nàng rút tay mình ra kh i tay c a Daniel. - Nh ng t i sao l i kô th ? ± v m t anh kh n kho n. - Hãy còn quá s m. ± Holly c m th y m i th d ng nh ang ngày càng tr nên ph c t p. - Quá s m b i vì ó là nh ng gì ng i ta nói v i em sao, hay quá s m b i ó là l i trái tim em mu n nói? - ÔI, Daniel, tôi ko bi t. ± nàng i i l i l i trong b p. ± Tôi c m th y r t b i r i. Làm n ng h i tôi nhi u câu h i nh th ! Tim nàng p lo n x , u nàng nh mu n n tung. Nàng c m th y nh nguy hi m ang ngay tr c m t, c m th y nh th thì th t có l i. ± th t là có l i. - Tôi kô th , Daniel. Tôi ã k t hôn. Tôi yêu Gerry! - Gerry ? ± Daniel h i, r i anh ti n n c m chi c phong bì lên. ± ây là Gerry, ây là nh ng gì mà anh ang c nh tranh cùng! Ch là m t m u gi y thôi mà Holly. Nó ch là m t danh sách nh ng vi c em ph i làm, cái danh sách ã i u khi n cu c s ng c a em trong su t m t n m qua. Holly i, ã n lúc em ph i suy ngh cho b n thân mình, ngay t chính lúc này. Gerry ã i r i. ± Daniel v n nh nhàng, v a nói anh v a ti n l i g n Holly. ± Gerry ã i r i và anh ang ây. Anh kô mu n nói r ng anh có th thay v trí anh y, nh ng ít nh t thì em c ng nên cho chúng ta m t c h i, có c kô? Nàng gi t l i chi c phong bì trên tay Daniel, và ôm nó vào lòng, n c m t l n dài xu ng má. - Gerry kô i âu h t. ± nàng n c n . ± Anh y ang ây, m i khi tôi m b c th này, anh y th c s ang ây. Daniel nhìn nàng khóc và im l ng. ôi m t u bu n c a nàng nh ang chìm vào m t cõi h vô nào ó mà anh kô th ch m vào c. anh ch mu n ôm ch m l y nàng. - Nh ng ó ch là m t m nh gi y thôi mà, Holly. ± anh v n kiên nh n. - Gerry kô ph i là m t m nh gi y, - nàng gi n d nói trong n c m t, - anh y là m t con ng i ã s ng b ng h i th và là ng i mà tôi ã yêu. Gerry là ng i ã bên c nh tôi trong su t cu c i, m i l m n m qua. Anh y là t t c , t t c nh ng kí c h nh phúc c a tôi. Anh y kô ph i là m t m nh gi y, kô ph i là m t m nh gi y! ± nàng l p i l p l i. - V y thì anh là gì? - Anh, - nàng hít m t h i th t sâu, - là m t ng i b n t t luôn quan tâm n ng i khác và h t s c chu áo, ng i mà tôi r t i tôn tr ng và trân tr ng. - Nh ng anh kô ph i là Gerry. ± anh c t ngang l i nàng. - Tôi kô mu n anh là Gerry. ± nàng nh n m nh, - tôi mu n anh là Daniel. - Th em c m th y th nào v anh. ± gi ng anh run run - Tôi v a m i nói v i anh tôi c m th y th nào v anh r i c mà. ± nàng nhìn vào Daniel. - Kô, anh mu n bi t c m giác c a em nh th nào khi em bên anh? Nàng cúi u: - Tôi.. tôi có m t c m giác r t m nh m v anh, Daniel, nh ng tôi c n th i gian.. ±

nàng d ng l i, - r t nhi u, r t nhi u th i gian. - V y thì anh s i. ± anh m m c i m nh m và vòng ôi cánh tay m nh m ôm l y nàng. Chuông c a reo, Holly th phào nh nhõm. - Taxi c a anh y. ± Nàng nh v a thoát kh i c n mê. - Mai anh s g i cho em, Holly. ± anh nh nhàng nói, hôn nh lên trán nàng và t t i ra c a. Holly v n ng nguyên ó, nàng ngh mãi v nh ng gì v a m i x y ra. B t giác, nàng n m ch t chi c phong bì gi ã b qu n góc và ghì th t ch t nó vào lòng. úng nh l i Daniel nói, nh ng lá th c a Gerry ã tr thành i u gì ó nh nh ng quy t c s ng c a nàng. Nàng s ng v i chúng và luôn tuân th m t cách tuy t i. Nh ng, th c s chúng ã giúp nàng b c ra kh i gi ng vào m i sáng s m b t u m t cu c s ng m i, gi a lúc nàng ch mu n ch t i kô ph i bu n kh n a. Nàng ch a bao gi c m th y h i h n v nh ng vi c làm ã làm trong su t m t n m qua. V y mà gi ây, nàng ang c m trên tay lá th cu i cùng c a chàng. Và mãi mãi s kô còn m t lá th nào n a c . Daniel nói úng, nàng nên b t u t quy t nh l y t t c . Nàng t t t t c i n tho i, kô mu n ai qu y r y mình lúc này. Nàng c n ph i nói l i t m bi t v i Gerry. ng s ph i yêu l n n a, hãy m r ng con tim và i theo ti ng g i c a con tim. «Và hãy nh , hãy th c hi n cho c gi c m c a mình em nhé. Tái bút: Anh s mãi mãi yêu em« - Ôi, Gerry. ± nàng òa lên n c n . êm ó trong gi c ng ch p ch n nàng nhìn th y g ng m t Gerry, r i Daniel nh ng c th h l i tr n l n vào nhau. Nàng gi t mình d y lúc tr i m sáng, ng i t m m hôi. T i sao nàng l i trong m t tình tr ng kh n kh nh th này? Nh ng gì nàng c m nh n v Daniel kô gi ng nh tình c m nà ng dành cho Gerry, nó là m t th tình c m hoàn toàn khác. Vì v y, có th là nàng kô yêu Daniel. Và, dù sao, n u nàng có yêu anh y i n a, ch ng l nàng kô ph i là ng i u tiên nh n ra i u ó hay sao? Và t i sao Gerry l i mu n nàng i tìm m t tình yêu m i? Chàng ngh gì khi c m bút vi t nh ng dòng ch này? Ph i ch ng chàng ã ành lòng t b tình yêu v i nàng khi chàng ra i? Ch ng l t b tình yêu v i nàng d n th sao, và chàng ch p nh n c m t s th t r ng nàng s g p m t ai ó ngoài chàng ha y sao? Câu h i, câu h i và nh ng câu h i. Còn nàng l i kô bao gi tìm th y câu tr l i. - Thôi c, Gerry. ± Holly nói to. ± Em ã suy ngh k nh ng gì anh nói v i em và em ã i n k t lu n r ng, khi vi t lá th này, anh kô c minh m n cho l m. N u anh th t s có ý nh v y, hãy cho em th y m t d u hi u gì ó, còn n u kô em s hi u r ng anh ã sai và anh ã thay i. ± nàng nói 1 mình, nh th Gerry ang ng tr c m t nàng. Ch ng có gì x y ra c . - Thôi c, - nàng c i l n, . ± Anh ã sai, em hi u. Em s kô quan tâm n b c thông i p cu i cùng này. ± Nàng nhìn quanh c n phòng l n n a và i v phía c a s . ± Nào, Gerry, ây là c h i cu i cùng c a anh.. èn nhà b p v t t t. Holly gi t mình: - Em ko bi t. Em s kô xem ó là m t câu tr l i âu.

*** Mùa giáng sinh. Nh ng tu n qua, nàng th ng làm vi c quá gi , c hoàn t t công vi c cho t p chí tháng m t tr c khi ngh l . Nàng v n ch a nói chuy n l i v i Daniel. Nàng kô nghe i n tho i Daniel g i n, tránh i ngang quán Hogan, và b o Alice nói v i anh y r ng nàng ang h p n u nh anh g i n v n phòng. Mà h u nh ngày nào anh c ng g i. Gi ng Richard làm Holly gi t mình. Anh v a n và trông th y cây thông Giáng sinh còn tr tr i trong nhà cô. - Cái gì kia? - Kô bi t anh có ng ý giúp em trang trí cây thông này kô? Holly h i anh trai nh ng trong lòng thì bu n l m. ó là công vi c c a nàng v i Gerry, ch kô ph i v i m t ai khác. N m nào c ng th , h b a nh c Giáng Sinh vào máy, khui chai r u và cùng nhau trang hoàng cây thông Noel« - À« mà kô, Richard. Em s làm. Ch c là anh còn b n nhi u vi c khác n a. - Th t ra, anh r t mu n làm. ± Richard ch m rãi nói. ± Th ng thì anh, Meredith và b n tr s cùng nhau làm, nh ng có l n m nay kô c nh th n a. Holly trách mình ã không ngh cho Richard, anh c ng có m t Giáng sinh bu n nh nàng c mà. - Vâng, v y c ng c, t i sao l i kô nh ? ± nàng m m c i. M t Richard t i h n lên, trông anh nh m t a tr . Holly khui chai r u vang và b a nh c Giáng Sinh vào máy. Bài hát ³White Christmas´ ± ³M t Giáng Sinh Tr ng´ vang lên. Khi Richard i kh i, nàng b ng nh n cái i n tho i. Nàng ã nó ch t tr l i trong su t ngày hôm nay. ³Chào Sharon, tôi là Daniel Connolly. Xin l i vì ã làm phi n cô nh ng tôi ã có s c a cô t ngày cô g i n h i v cu c thi karaoke cho th y Holly. À.. th t ra, tôi ch mong cô chuy n h tôi m t tin nh n, Denise h u nh quá b n r n chu n b cho l c i nên tôi s cô y s kô nh «´ ± ti ng Daniel kh c i và h ng gi ng. ± ³tôi kô bi t li u cô có th nói v i Holly r ng tôi s cùng gia ình v Galway d l Giáng Sinh. Ngày mai tôi s xu ng ó. Tôi kô th liên l c c v i cô y, và tôi bi t là cô y ang ngh l , và tôi c ng kô có s i n tho i nhà c a cô y« nên kô bi t cô có th giúp tôi kô´. Anh ã cúp máy và Holly i tin nh n ti p theo. ³ m, xin l i, Sharon, l i là tôi ây. Là Daniel ây. Tôi v a m i cúp máy xong. Vâng, tôi mu n h i li u cô có th nói v i Holly r ng tôi s Galway trong vòng vài và tôi s ch i n tho i c a cô y. Tôi bi t là cô y ph i suy ngh «´ ± Anh d ng l i. ³Dù sao tôi c ng nên d ng tr c khi l i ng t i n tho i l n n a. H n g p cô ám c i vào tu n t i. V y nhé, c m n cô« t m bi t.´ Holly b t c i. cái anh chàng Daniel này qu kô th khi n cô th c. Tin nh n ti p theo là c a Denise, Denise r ng Daniel ang mong g p nàng. Tin nh n ti p theo là c a em trai Declan c g b o r ng Daniel ang mong c g p nàng. Tín nh n th n m là c a m t ng i b n h c c nói r ng cô y ã ng ph i m t ng i b n c a nàng có tên là Daniel trong m t quán r u vào êm hôm tr c, và anh y mu n nh n nàng g i l i cho anh y. Tin nh n th sáu c a Daniel. ³Chào Holly, Daniel ây. Em trai Declan c a em ã cho anh s máy này. Anh kô th

tin c là chúng ta ã làm b n v i nhau lâu nh th mà anh l i kô có s i n tho i nhà em´ ± Anh im l ng và hít th , v nh ang r t gi n. ± ³Dù sao anh c ng c n nói chuy n v i em, Holly. Anh ngh chúng ta c n nói chuy n riêng v i nhau tr c khi chúng ta g p l i nhau t i ti c c i c a Denise. Làm n, Holly, xin em hãy làm n nghe i n tho i c a anh. Anh kô bi t làm cách nào khác có th li n l c cv i em.´ ± im l ng, có ti ng th h t ra, có v nh Daniel ang gi n. ± ³V y thôi, ó là t t c . T m bi t em.´ Holly chìm m trong nh ng suy ngh mien man. Nàng ng i trong phòng khách m chiêu nhìn cây thông tr c m t, l ng nghe m t cách vô th c nh ng bài hát Giáng Sinh. Nàng b t khóc. Khóc vì Gerry c a nàng và khóc cho cây thông Giáng Sinh t i nghi p ± nó hoàn toàn tr tr i.

Loveanhyeu

Ch

ng 22

Chúc m ng Giáng Sinh, con gái! ± ông Frank m c a ón chào cô con gái Holly ang l nh run tr c b c th m nhà. - Chúc m ng Giáng Sinh, b . ± Nàng m m c i và vòng tay ôm b th t lâu. Nh ng nàng ang b s cô n dày vò. Giáng sinh làm nàng nh Gerry vô cùng. Giáng sinh mang hình dáng c a Gerry. ó là kho ng th i gian c bi t h bên nhau, kô còn ph i lo l ng, c ng th ng, ch ngh ng i và vui ùa v i nh ng ng i b n áng yêu, v i gia ình. Nàng nh Gerry r t nhi u, tim nàng l i nhói au. Sáng nay, nàng ã n th m m chàng. ó là l n u tiên nàng vi ng m k t sau ám tang; nàng tránh n ó b i nó làm nàng au n khôn t . Và hôm nay, nàng có m t bu i sáng bu n vô h n. Không m t món quà d i cây thông Noel, kô b a n sáng trên gi ng, kô có ti ng n, kô có b t c th gì mang hình nh Gerry trong ó. Nàng ã k cho chàng nghe m t n m qua nàng s ng th nào và nàng d nh s làm gì trong Giáng Sinh n m nay, nàng k r ng Sharon và John s p có m t bé trai và h d nh s t tên c u bé là Gerry. Nàng nói v i Gerry r ng nàng s là m u c a a bé, và r ng nàng s là phù dâu chính trong ám c i c a Denise. Nàng mô t cho Gerry r ng Tom nh th nào vì Gerry ch a h g p Tom, và nàng còn nói cho chàng nghe v công vi c m i c a mình. Nh ng nàng kô nói gì n Daniel. Holly nhìn th y m t ng i ph n tr òa khóc tr c m t t m bia m trong khi hai a tr b i r i ng nhìn vì ch ng bi t ph i làm gì. Là m th nào ng i ph n y có s c m nh s ng quá nh ng ngày tháng au kh này v i hai a con th ? Ý ngh y c mãi v n v ng trong t m trí nàng k t lúc nàng r i kh i ngh a trang bu n. - Ôi, chúc m ng Giáng sinh, con gái yêu! - bà Elizabeth nói to khi t trong nhà b p i ra v i ôi cánh tay r ng m ôm con gái vào lòng. Holly b t u khóc. Nàng th y mình gi ng h t nh a tr ngoài ngh a trang. Nàng v n c n có m . - Con xin l i. ± Holly lau n c m t. ± con kô mu n làm th . - Yên nào. ± bà Elizabeth v v và ôm Holly ch t h n. Nàng c ng kô c n nghe m nói gì thêm, ch c n bà ó bên c nh nàng là . - Con ang ngh gì th , con gái? ± m nàng h i và y khay bánh quy v phía Holly. Bao t Holly sôi ùng c nh ng nàng kô th cho th gì vào b ng. M t l n n a, nàng l i ch ng mu n n. Nàng hít m t h i th t sâu r i k cho m nghe chuy n c a nàng v i

Daniel, và v quy t nh c a nàng. M nàng l ng nghe m t cách kiên nh n. - V y con c m th y th nào v anh y? ± Bà Elizabeth h i và quan sát g ng m t con gái. Nàng l i nhún vai: - Con thích anh y, m , con có thích, nh ng« Nàng l i nhún vai và im b t. - Có ph i vì con ch a s n sàng cho m t m i quan h khác, úng kô? ± m nàng nh nhàng h i. Holly xoa xoa tay lên trán: - Ôi, con kô bi t n a. Con ch c m th y hi n t i con không th « - nàng suy ngh m t lúc. ± Daniel là m t ng i b n r t tuy t. Anh y luôn bên c nh khi con c n, luôn làm con m m c i, con th y vui khi bên anh y. Nh ng con kô bi t li u con có s n sàng cho m t m i quan h khác hay kô , m . Có l là có và c ng có l là kô. Anh y kô ph i là Gerry và con c ng kô mu n anh y là Gerry. Nh ng gì con c m th y bây gi là m t c m giác r t khác, nh ng nó d ch u. Nàng ti p: - Con kô bi t con có th yêu l i nh ngày x a con ã t ng yêu hay k ô, con c m th y i u ó th t khó, nh ng bi t âu c, m t ngày nào ó, con l i có th .. thì sao.. Nàng nhìn m v i m t n c i bu n. - Th t ra con kô th bi t c s th t n u nh con kô th . ± Bà Elizabeth ng viên. ± Quan tr ng là chúng ta kô c v i vàng quy t nh chuy n gì, Holly . M bi t là con hi u i u ó, nh ng t t c nh ng gì m mong mu n là th y con c h nh phúc. Con x ng áng c nh th , dù ó là v i Daniel, ng i àn ông hay m m ng, hay khi con ch mu n c m t mình. M ch mong con c h nh phúc mà thôi. - C m n m . ± Holly m m c i y u t và ng u vào vai m . i u u tiên nàng ph i làm là tr i qua m t Giáng sinh kô có Gerry. - V y ra em tr n ây. Holly quay l i, th y Jack ang ng sau l ng. Nàng kh m m c i và quay m t l i, nàng c m th y kô còn h ng thú v i Jack vì thái c a anh y trong th i gian g n ây. Có ti ng Jack th dài và nàng có c m giác tay anh ang vòng qua vai nàng. - Anh xin l i. Holly nh n mày, v n ti p t c nhìn v phía tr c. Jack nh g t u v i chính mình. - Anh r t áng b i x nh th , Holly. G n ây anh c x nh m t ng i m t trí. Và anh th t s xin l i em. Holly quay sang nhìn anh. - Anh ã làm em r t th t v ng, Jack. Anh nh m m t l i nh th ó chính là i u làm anh r t au kh . - Anh bi t, và anh th t s xin l i, - anh nói, gi ng còn kh khàng h n tr c, - ch là anh kô bi t ph i làm sao cho t t, Holly. Anh bi t« em th t khó mà i di n v i« - Cái ch t c a Gerry. ± Holly ti p l i. - Ph i. - Vi c ó c ng kô d dàng gì v i em, anh bi t y Jack. C hai cùng im l ng. - Nh ng anh ã giúp em gói ghém l i t t c nh ng c c a anh y và giúp em hoàn t t nguy n v ng c a anh y d dàng h n, - nàng v n ti p t c, - anh ã ó bên c nh

em, nh ng r i, t i sao anh l i t nhiên bi n m t? - Chúa i, ó qu th t là m t vi c kô d làm. ± anh nói v m t r t bu n. ± Em ã r t m nh m , Holly. Kô, nói úng h n em là m t ng i r t m nh m . Nhìn l i t t c nh ng gì thu c v Gerry làm anh au n. Anh ang trong nhà c u y và c u y thì ch ng còn ó n a.. Và r i anh nh n th y em g n g i v i Richard nhi u h n, anh ngh có l mình nên b c lùi l i phía sau b i vì em ã có anh y.. ± M t anh b ng lên vì l i gi i thích nghe có v r t bu n c i. - Anh th t là ng c, Jack . ± Holly nói và th i th t m nh vào b ng Jack. ± Anh ngh nh th là Richard dành l y v trí c a anh v y. Anh m m c i, - , anh kô bi t n a, g n ây hai ng i trông nh m t c p bài trùng y. Holly b t u nghiêm túc tr l i. - Su t m t n m qua, Richard ã luôn ch m soc cho em ± và anh hãy tin em, qua chuy n l n này, m t s ng i ã kô ng ng làm em ng c nhiên. ± nàng c ý nh n m nh t ng t . ± hãy cho anh y m t c h i, Jack. Jack kh g t u khi hi u ra ý Holly. - Anh xin l i, Holly. Holly vòng tay qua ôm Jack, nàng ã c m nh n c c m giác m áp thân thu c nh ngày nào bên c nh ng i anh trai c a mình. - Em bi t. Và em c ng th . Em r t ti c vì nh ng gì ã x y ra. Nh ng em v n r t c n n anh, anh bi t y. - Holly, - Jack ôm ch t a em gái vào lòng ± anh ang bên c nh em ây. Anh s kô ích k n a và s ch m soc th t t t cho cô em gái bé b ng c a anh. - Này, cô em gái bé b ng này c a anh có th t xoay x c m i vi c y, c m n anh nhi u. ± Nàng v h n d i. T trên cao, nàng nhìn nh ng con sóng d d i ào ào lao vào b á, ng n sóng cao vút nh ch m c n tr i cao. H cùng ng i vào bàn n và lúc này, Holly c m th y th c s thèm nh ng món n ngon m n u ang bày ra tr c m t. - Con v a nh n c email c a ch Ciara. ± Declan thông báo. M i ng i ai n y u t ra vu i m ng. - Ng i ta nói hôm nay s có tuy t y, - Holly thông báo r i cúi xu ng dùng món s n dê n ng. - Kô, s kô có tuy t âu. ± Richard v a nói v a b bánh mì vào bát súp. ± tr i r t l nh nên s kô có tuy t âu. Holly cau mày: - Richard, sao l i có chuy n quá l nh thì kô có tuy t nh ? Richard li m m y ngón tay r i nói v i v hi u bi t: - Tr i th ng b t l nh h n m t chút tr c khi có tuy t y ch . - Nam c c bây gi ch c ph i âm n m y tr m nh ng nó v n có tuy t y thôi. ± Holly kô ch u u hàng. - Nh ng nó là nh th y. ± Richard áp l i l i Holly g n l n. - Anh nói th nào mà ch c. ± Holly h n d i. - Th t ra anh y nói úng y. ± jack b y gi m i lên ti ng, m i ng i ai n y u ng ng n ch m chú nghe, Richard c ng v y. ó kô ph i là Jack th ng ngày. Th là Jack ti p t c gi i thích tuy t s r i nh th nào còn Richard thì b sung b ng nh ng

d ki n khoa h c. H nhìn nhau m m c i hài lòng v i vai trò m i c a mình là nh ng ³ông bi t tu t´ ± chuy n gì c ng bi t. - Này, em c c v i m i ng i là hôm nay có tuy t y. ± Declan nói - V y thì em hãy dành t bây gi i vì các ông anh r t thông minh c a em ã nói là kô có tuy t r i. ± Holly ùa. - V y thì các anh c ng ph i chu n b ti n tr cho em i. ± Declan xoa xoa hai bàntay v c ý. - Ôi, Chúa i. ± Holly reo lên, h i h p nh y ra kh i chi c gh nàng ang ng i. ± Tuy t ang r i kìa! - Hóa ra ch là lí thuy t thôi nh . ± Jack quay ra nói v i Richard và c hai cùng c i khi nhìn th y nh ng bông tuy t tr ng xóa nhè nh u tr ên b c a kính. Holly kéo chi c va li vào con ng lát s i và b ng nhiên gi t mình chúi ng i v phía tr c vì nàng v a b ai ó l n ng. - Xin l i! ± m t gi ng nói the thé c t lên. Nàng gi n d quay l i, nhìn theo tóc vàng, dáng ng i cao v i chi c mông l c qua l c l i õng o i vào khách s n. Holly chau mày: trông quen quen. Và rôi nàng m ng t ng ra« Laura. Ôi, kô, nàng th m ngh là c m th y s hãi. Tom và Denise m i c Laura sao? Nàng ph i nhanh chóng tìm Daniel báo v i anh y m i c. Ch c ch n là anh y s kô ch u n i khi nhìn th y ng i ph n áng ghét y. nàng vòng hai tay ra sau n m th t ch t chi c va li và lao n qu y l tân. - Ông Daniel phòng 342, th a cô! - C m n! n tr c c a phòng, nàng gõ liên h i cho n khi nghe ti ng b c chân ng i ra m c a. Nàng nín th . L i là Laura. - Em yêu, ai th ? ± nàng nghe gi ng Daniel nói v ng ra và nhìn th y anh b c ra t phòng t m. - Là cô! ± Laura tr n m t kêu lên. Holly ng bên ngoài nhìn Daniel qua Laura r i t Laura qua Daniel . B d ng c a h cho phép nàng oán c r ng Laura s n d bu i ti c c i này. Nàng nh n ra mình kô có lí do gì ng ó n a. ** Denise h i h p nhìn Holly ang ng i ngay chi c bàn chính trong phòng ti c c i. Vài phút n a, bài di n v n c a phù dâu c hính s b t u. Holly c ng th ng, ôi tay v ng v long ngóng t trênn ùi, mi ng nh m i nh m l i bài di n v n trong u n nõi kô nghe th y nh ng ng i tr c nàng nói gì. - Xin hãy th l i cho tôi n u nh tôi có h i xúc ng trong khi nói b i vì ch l à tôi ang r t h nh phúc cho Denise trong ngày hôm này. Cô y là ng i b n t t nh t c a tôi« - nàng ng ng l i và li c nhìn xu ng Sharon. ± à, chính xác h n là m t trong nh ng ng i b n t t nh t c a tôi. M i ng i c i lên. - Và hôm nay, tôi r t hãnh di n v cô y và r t vui khi bi t r ng cô y ã tìm th y tình yêu v i m t ng i àn ông tuy t v i nh Tom. Holly m m c i khi th y Denise r ng r ng n c m t. Denise ch a khóc bao gi .

- Tìm th y m t ng i b n yêu và áp l i tình yêu c a mình là m t i u kì di u, m t c m giác kì di u. Nh ng tìm th y m t ng i b n i, m t ng i b n tâm giao l i càng là m t c m xúc tuy t v i h n n a. Ng i ta th ng nói kô có gì là mãi mãi, nh ng riêng tôi, tôi l i có m t ni m tin v ng ch c r ng, v i m t s ng i, tình yêu v n luôn s ng mãi ngay c khi chúng ta kô còn trên cõi i này n a. Tôi bi t r ng Denise ã tìm th y m t n a cu c i c a mình Tom. Denise, mình r t vui c nói v i c u r ng m t m i liên k t nh th s kô bao gi có k t thúc. ± C h ng nàng ngh n l i, nàng d ng l i m t chút r i nói ti p. ± Tôi v a r t l y làm vinh h nh l i v a r t s hãi khi Denise b o tôi làm phù dâu cho cô y ngày hôm nay. M i ng i v n im l ng. - Nh ng tôi r t vui vì Tom và Denise ã mang n cho tôi m t s h i c chia s nh ng giây phút p này cùng h . và ây, xin chúc cho h có thêm c nh ng ngày t i p n a khi c s ng bên nhau. M i ng i reo hò chúc t ng và nâng li. Holly tr l i ch ng i c a mình. Sharon ôm b n vào lòng, n c m t cô r m r m. - Th t tuy t v i, Holly. Bu i ti c b t u. M t Holly b ng r ng r ng khi nhìn th y Tom và Denise tình t dìu nhau i trong i u nh y u tiên chào ón m t cu c i m i. Nàng th m nh n cái c m giác y khi c nh Gerry trong l c i c a h . ó là m t c m xúc c a s h i h p, c a hi v ng và h nh phúc. Nàng ã r t vui m ng v i t ng giây phút s ng bên c nh Gerry, nh ng ã n lúc nàng ph i b c ti p o n ng còn l i, trên ôi chân c a chính mình, mang theo nh ng kí c êm m h nh phúc, và nh ng tr i nghi m s giúp nàng bi t ph i s ng th nào làm ch t ng lai c a chính mình. - Anh có th cùng nh y v i em bài này kô? ± m t bàn tay chìa ra tr c m t nàng, là Daniel. - T t nhiên, - nàng vui v tr l i và n m l y tay anh. Cho phép anh c nói êm nay em r t p Holly - Vâng, - Holly m m c i. Nàng c m th y r t hài lòng v i b n thân mình. Denise ã ch n cho nàng m t chi c váy màu hoa inh t h ng r t p và m t chi c ao ng n v a bó sát ng i gi u b t chi c b ng h i to. M t ng x dài hai bên váy khi n nàng trông quy n r h n. Còn Leo, v i ngu n c m h ng b t ng , ã giúp nàng có m t mái tóc trông th t g n gàng. Mái tóc c b i lên cao, vài l n c th r i xu ng vai m t cách c ý. Nàng c m th y mình xinh p. nàng c m th y nàng gi ng công n ng Holly, và nàng t m m c i v i ý ngh y. - Em có bài phát hi u th t là hay. ± Daniel m m c i. ± anh nh n ra mình th t ích k khi nói nh ng i u ó v i em. Em nói em ch a s n sàng và anh ã kô l ng nghe, anh xin l i. - B qua i Daniel. TÔi kô bi t tôi s s n sàng trong bao lâu n a. Nh ng c m n anh ã có th v t qua c nh ng c m xúc ó v i tôi th t nhanh. ± nàng nh n mày nhìn v phía Laura ang ng i m t mình v i v m t kô vui. Daniel b m môi. - Anh bi t i u ó có l là h i nhanh v i em, Holly, nh ng khi em kô g i cho anh, anh ã oán bi t c r ng em th t s ch a s n sàng cho m t m i quan h m i. Và khi tr v nhà m ng l Giáng sinh và g p l i Laura, ng n l a tình yêu trong anh bùng

cháy tr l i. Em nói úng, anh ch a bao gi quên c cô y. hãy tin anh, n u nh anh bi t c r ng em ã yêu anh thì anh s kô a Laura n bu i ti c c i này. Holly m m c i v i Daniel. - xin l i vì ã kô g i l i cho anh, Daniel. Ch là lúc ó tôi c n m t chút th i gian cho riêng mình. Nh ng tôi v n ngh r ng anh là m t k ng c. Daniel th dài - anh bi t anh và cô y ph i nói chuy n v i nhau, nh ng nh em nói, v i m t s ng i, tình yêu v n c t n t i mãi. Holly h i nh n m t - Ôi, ng trích d n l i c a tôi làm gì. ± nàng c i. ± Ph i, mi n là anh h nh phúc. Nàng th dài m t cách c ý và Daniel phì c i. - Anh h nh phúc, Holly. Anh ngh anh không th s ng thi u cái tính th t th ng y. ± anh li c nhìn sang Laura, và ôi m t anh tr nên d u dàng h n. ± Anh c n yêu anh m t cách am mê, kô bi t là cu c i anh s t i t h n hay h nh phúc h n nh ng Laura là m t ng i nh th . Còn em, em có h nh phúc kô? - anh nhìn vào khuôn m t nàng. Holly suy ngh v i u ó. - êm nay tôi h nh phúc. Tôi c ng ph i lo l ng cho ngày mai. Nh ng tôi s v t qua. Cu i bu i ti c, Holly nép mình vào gi a Sha ron, John, Denise, và Tom. - N m« b n..ba..hai..m t! Chúc m ng n m m i! M i ng i reo hò. Nh ng qu bong bóng y màu s c c c t l i thành chum tung bay kh p phòng. *** Holly l t nhanh cu n t p chí Th i i M i xem trang nào có in nh ám c i c a Denise và Tom. Kô ph i ngày nào c ng có ám c i c a m t trong nh ng DJ hàng u Ailen v i m t trong ³n di n viên chính´ c a cu n phim ³Nh ng cô gái và Thành ph v êm´ nh th âu. - NÀy! ± ng i ch ti m báo g t g ng nhìn nàng. - ây kô ph i là th vi n. Ho c là cô hãy mua l y mà c ho c là cô hãy b nó xu ng Holly th dài và b t u n m l y m i u báo m t t nh l n tr c. M t hàng ng i dài ang x p hàng sau l ng nàng. Holly kh m m c i và v n v nh kô ph i v i vã gì. Nàng l y thêm vài thanh sô cô la, m y gói k o r i t lên qu y tính ti n. - , ông có th làm n l y thêm cho tôi m t chi c túi c kô? ± nàng ng c nhìn lên ong ch ti m và c i th t t i. - C m n, - Holly c m l y chi c túi r i t t b c v phía c a. Khi nàng v a nh y cánh c a ra thì bên kia l i có ng i y vào. M i th trên tay nàng r i tung tóe ra sàn. - Tôi th t s xin l i. ± ng i àn ông nói và cúi xu ng giúp nàng. - Ôi, là cô! Ng i nghi n sô cô la. ± Holly gi t mình nhìn lên. ó là ng i àn ông v i ôi m t màu xanh r t l , ng i àn ông ã giúp nàng l n tr c. - chúng ta l i g p nhau. Holly có ph i kô? ± anh ta m m c i và a l i cho nàng nh ng thanh k o. - úng th . Rob có ph i kô? ± nàng m m c i. - cô có m t trí nh th t t t. - anh c ng th . ± nàng d n h t moi th vào túi r i ng d y. - à, ch c là s có l m nào ó tôi s ti p t c ng ph i cô. ± Rob m m c i và t t

b c vào hàng ng i ang ch i. Holly nhìn theo anh, v n còn nguyên c m giác ng c nhiên. Cu i cùng nàng ti n v phía anh. - Rob, hôm nay anh có r i cùng tôi i u ng m t tách cà phê kô? N u anh kô r i thì c ng kô sao.. ± nàng b m môi. Anh m m c i và h i b i r i nhìn xu ng, có l anh ang tìm chi c nh n c i trên ngón tay nàng. - , anh ng lo v nó. ± nàng a ngón tay ra. ± bây gi nó ã là m t k v t r i. Anh g t u hi u ra. - vâng, v y thì tôi s r t vui c i cùng cô. H b ng qua ng và cùng h ng v quán Greasy Spoon. - Nhân tiên, tôi c ng mu n xin l i cô vì.. l n tr c« Holly kh m m c i môt mình khi ng i xu ng bàn i anh mang th c u ng l i. Trông anh y có v r t d m n. Bên ngoài ô c a s , làn gió xuân nhè nh th i, nh ng cành lá non óng ánh trong n ng m i c ng nh y nhót vui ùa. Nàng ngh v nh ng i u mình ã h c c, ngh v con ng i nàng c a m t n m tr c và môt n m sau. Nàng ã c ng i àn ông mà nàng yêu tha thi t d n d t trong su t m t n m qua, nàng ã ón nh n t t c nh ng l i khuyên y, ã c h t s c t ch a l y v t th ng c a chính mình. Gi ây, nàng ã có m t công vi c mà nàng yêu thích, nàng c m th y t tin h n vào b n thân mình, nàng tin r ng nàng s có th ch m n c nh ng c m t ng m t th i p . Nàng là ng i ã t ng có nh ng thi u sót, là ng i t ng c m th y chán n n v i cu c i mình và luôn c m th y vi c b c ra kh i gi ng i làm là th t s khó kh n. Nàng t ng là ng i h u nh ngày nào c ng r , là ng i th ng t h i lí do nào khi n nàng ph i ti p t c s ng trên cõi i này ± t khi m t Gerry. Nh ng dù v y, nàng còn là m t ng i có hàng tri u tri u kí c h nh phúc, ng i bi t r t rõ m t tình yêu ích th c là nh th nào và ã s n sàng ti p t c s ng h t mình cho cu c s ng, cho tình yêu l i có thêm c nh ng kí c m i. Cho dù i u ó s x y ra vào m i tháng sau hay m i n m sau n a, nàng c ng s làm theo nh ng gì Gerry c n d n. B t k khó kh n nào ang i phía tr c, nàng tin r ng mình nh t nh s v t qua. Và cu c s ng v n ti p t c.

Nguoi anh mãi yêu! Chúc em luôn vui ve và hanh phúc. Anh phuong xa xin cau chúc cho em!
Betnyfs love.

Tp Ho Chí Minh, ngày 1/6/2009.