You are on page 1of 2

http://Vietphotoshop.

com

Bão biển
- Mở một tài liêu mới 400x400 Px. Nền trắng

- Filter > Render > Clouds

- Filter > Brush stroke > Dark stroke với thông số sau
Balance: 5; Black: 6 và White: 3

- Filter > Blur > Motion Blur với thông số là:

Angle: 90, Distance: 45

- Filter > Brush stroke > Sumi-e với thông số:

Width: 10
Pressure: 7
Contrast: 16

- Filter > Distort > Glass với thông số như hình sau

- Filter > distort > Ripple với thông số là


Amount: 768
Size: medium

- Filter > Distort > Pinch với amount: -100

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

- Filter > Distort > Twirl với amount: 437

- Ctrl-U để tô màu cho hình tôi dùng Hue: 180 và Sat: 83

- Nhân đôi layer này lên (mở khóa di chuyển ra) và vào Edit
> Transform > Flip Horizontal

- Đổi chế độ hòa trộn thành Lighten

- Nhân đôi layer vừa đổi chế độ hòa trộn lên và Gaussian
Blur nó đi khoảng 15 Px

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2