You are on page 1of 19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

MANUAL
PENTADBIRAN INSTRUMEN
LITERASI MENULIS
SARINGAN 1
TAHUN 3
2015

Manual Pentadbiran Instrumen Menulis


Tahun 3, Saringan 1 (2015)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Kaedah Pentadbiran
3-7
Prosedur Pentadbiran Instrumen
Penggunaan Manual
Tatacara Pengisian Borang Pelaporan Penguasaan
Individu (BPPI)
Penetapan Murid ke Program LINUS atau Kelas Biasa
Pentadbiran Instrumen
Konstruk
Arahan Guru
Tindakan Murid

8-19

KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MENULIS


PERKARA
Pentadbiran

KAEDAH PENTADBIRAN

Instrumen literasi menulis mengandungi 12 konstruk.

Instrumen ini ditadbir secara kelas.

Pentadbiran instrumen boleh diadakan di bilik darjah atau tempat lain yang bersesuaian.

Pentadbiran instrumen ini hendaklah dilakukan secara telus dan jujur.

Guru hendaklah memberikan panduan atau bimbingan kepada murid untuk menjawab item setiap konstruk.

Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)
yang sama digunakan dalam literasi membaca.

Cadangan pentadbiran saringan instrumen menulis:


PILIHAN

SESI

KONSTRUK DITAKSIR

MASA DICADANGKAN

13

30 minit

46

30 minit

79

30 minit

10 12

30 minit

14

40 minit

58

40 minit

9 12

40 minit

16

60 minit

7 12

60 minit

Penggunaan Manual

Cara Mengisi
Borang Pelaporan
Penguasaan
Individu
(BPPI)

Manual Literasi Menulis ini ialah panduan kepada pentaksir.

Manual ini mengandungi kaedah mentaksir 12 konstruk literasi menulis berserta skema jawapan.

Manual ini menerangkan secara terperinci tentang cara mentadbir setiap konstruk.

Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.

BPPI boleh diperoleh dalam Manual Pentadbiran Instrumen Literasi Membaca.

BPPI mengandungi 12 konstruk.

Setiap konstruk mempunyai bilangan item tertentu.

Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid dalam setiap konstruk pada ruang yang disediakan.

BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan.

Jika murid bertukar ke sekolah lain, BPPI hendaklah dibekalkan bersama-sama murid.

Tahap penguasaan bagi literasi membaca dan menulis adalah seperti yang berikut:
SARINGAN 2
KONSTRUK

MEMBACA

PENGUASAAN SARINGAN 2

MENULIS

MENGUASAI

a)5

a)5

b)8

10

b)8

10

TIDAK
MENGUASAI

10

11

12

Penetapan Murid ke
Program LINUS atau
Kelas Biasa

Penguasaan konstruk dalam kedua-dua literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada murid
memasuki Program LINUS atau belajar di kelas biasa.

Murid yang memasuki Program LINUS:


-

Tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 12.

Contoh:

SARINGAN 2

PENGUASAAN SARINGAN 2

KONSTRUK
MEMBACA
1

MENULIS

a)5

TIDAK MENGUASAI

a)5
5

b) 8

MENGUASAI

10

5
b)8

10

10

11

12

Murid yang memasuki kelas biasa :


-

Menguasai konstruk 1 hingga konstruk 12.

Contoh:

SARINGAN 2

KONSTRUK

MEMBACA
a)5
1

PENGUASAAN SARINGAN 2

MENULIS

MENGUASAI

TIDAK
MENGUASAI

a)5
5

b)8

5
b)8

10

10

10

11

12

PENTADBIRAN INSTRUMEN
TUGASAN
(KONSTRUK)
1. Keupayaan membaca dan
menulis huruf vokal dan
konsonan.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis huruf vokal
dan konsonan dengan betul.

Sekiranya murid
memberikan respons
dengan menggunakan
huruf besar, jawapannya
diterima.

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID

a) Menamakan huruf vokal kepada murid


dan minta murid menulis huruf tersebut.

a)

Menulis huruf vokal yang disebut oleh guru


pada ruangan yang disediakan

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

b) Menyebut huruf konsonan kepada murid


dan minta murid menulis huruf tersebut.
1.

2.

3.

4.

f
8.

5.

6.

r
9.

7.

b)

Menulis huruf konsonan yang disebut oleh


guru pada ruangan yang disediakan.
1.

2.

3.

4.

10.

8.

5.

6.

r
9.

7.

t
10.

2. Keupayaan membaca dan


menulis suku kata terbuka.

Meminta murid menulis huruf bagi membentuk


perkataan suku kata terbuka berdasarkan
gambar yang diberi.

Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis suku kata
terbuka.

Menulis huruf bagi membentuk perkataan


berdasarkan gambar yang diberi .

Contoh:

Contoh:

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

1.

4.

3.

s e

2.

k u

1.

5.

i m a

k e

s e s

4.

3.

m u

2.

k u

d e l

h o

5.

i m a

k e l a s

1. Meminta murid melengkapkan perkataan suku


kata terbuka berdasarkan gambar yang diberi.
3. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan suku kata 2. Meminta murid menulis perkataan pada
ruangan yang disediakan.
terbuka.

Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
suku kata terbuka.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

ri

ma

pa

ji

ri

ma

pa

ji

me

to

gu

pe

me

to

gu

pe

Contoh:

Contoh:

1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar


yang diberi.

1.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.
ja

2.

1.

li

su

ri

ja

jari

2.

4.

to

ta
ayam

5.

ma

na

ra

guli

4.

3.

ta
taji

ji
ayam

to

li

gu

pasu

jari

3.

su

pa

ri

5.

ma
tomato

to

me

na

ra

menara

10

4. Keupayaan membaca dan


menulis suku kata tertutup.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis suku kata
tertutup.

Meminta murid menulis huruf bagi membentuk


perkataan suku kata tertutup berdasarkan
gambar yang diberi.

Contoh:

1.

3.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.
Contoh:

2.
u

4.
l

1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar


yang diberi.

5.

3.

s i

2.
u

4.
l

5.

Contoh:
1.

3.

Contoh:

p e n

1.

2.

s e

1.

m e n

4.

5.

o m p u

p e n

s e

m u t

p o s m e n

4.

3.

s i

2.

k
i

a s

5.

o m p u t

e r

11

1. Meminta murid melengkapkan perkataan suku

5. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan suku
kata tertutup.

kata tertutup berdasarkan gambar yang diberi.

kal

ba

dok

si

cin

ram

pon

kal

ba

dok

si

cin

ram

pon

tan

bu

cin

wa

bun

kek

sa

tan

bu

cin

wa

bun

kek

sa

Contoh:

Contoh:

ba

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

2. Meminta murid menulis perkataan pada


ruangan yang disediakan.

Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
suku kata tertutup

1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar


yang diberi.

si

kal

basikal

1.

ba

si

kal

1.

2.

sa

bun

pon

dok

2.

3.

3.
ram

4.

bu

tan

basikal

sabun

pondok

rambutan

4.
emas

5.

cin

cin

cincin

emas

5.
bunga

kek

wa

bunga kekwa

12

1. Meminta murid melengkapkan perkataan yang 1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar

6. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng.
Penerangan
Keupayaan menguasai
pengetahuan menulis
perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup ng.

yang diberi.

mengandungi suku kata tertutup ng


berdasarkan gambar yang diberi.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

2. Meminta murid menulis perkataan pada


ruangan yang disediakan.
rung

fang

lung

jeng

rung

fang

lung

jeng

dang

cing

ming

pong

dang

cing

ming

pong

Contoh:

Contoh:

1.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.
wa

rung

1.

2.

gen

king

wa

pan

gen

4.

tang

te

ro

gendang

pan

cing

pancing

king

jengking

4.

3.

5.

jeng

dang

warung

warung

3.

rung

2.

5.

tang

lung

tanglung

te

ro

pong

teropong

13

7. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi diftong.

1. Meminta murid melengkapkan perkataan yang 1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar


mengandungi diftong berdasarkan gambar
yang diberi.

2. Meminta murid menulis perkataan pada


ruangan yang disediakan.

Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
yang mengandungi diftong.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

pai

mau

kai

pau

pai

mau

kai

pau

kau

tau

koi

wai

kau

tau

koi

wai

Contoh:

Contoh:

yang diberi.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

1.

tu

pai

1.

2.

se

tem

bi

tu

se

tupai

tupai

3.

pai

2.

4.

5.

ba

da
kuih

pokok

koi
sekoi

dawai

pau

wai
kuih

bi

kai

tembikai

5.

4.

3.

da

tem

pau

ba

kau

pokok

bakau

14

1. Meminta murid melengkapkan perkataan yang 1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar

8. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi vokal
berganding.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
yang mengandungi vokal
berganding.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

2. Meminta murid menulis perkataan pada


ruangan yang disediakan.
Contoh:

Contoh:

1.

4.

3.

nyamuk

d e
aedes

2.

u l

5.

1.

a e
nyamuk

mata

4.

o
4.

2.

Contoh:

3.

3.

5.

Contoh:

a e

1.

2.

1.

yang diberi.

mengandungi vokal berganding berdasarkan


gambar yang diberi.

e r

aedes

a i

mata

3.

5.

d e

2.

baulu

kail

4.

r i

peria

5.

a
laut

e r

a n

beruang

15

1. Meminta murid melengkapkan perkataan yang 1. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar

9. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.

mengandungi digraf dan konsonan bergabung


berdasarkan gambar yang diberi.
2. Meminta murid menulis perkataan pada
ruangan yang disediakan.

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

nyap

ngan

plas

trak

nyap

ngan

plas

syen

tro

straw

khe

syen

tro

straw

khe

Contoh:

trak

2. Menulis perkataan pada ruangan yang


disediakan.

trak

Contoh:
1.

yang diberi.

2.

tor

li

1.

be

ri

trak

traktor

5.

4.

te

le

vi

straw

troli

3.

mah

li

tro

traktor

3.

se

tor

2.

nyap

senyap

te

le

ri

strawberi

5.

4.

se

be

vi

syen

televisyen

khe

mah

khemah

16

10. Keupayaan membaca dan


menulis perkataan
berimbuhan awalan dan
akhiran.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis perkataan
berimbuhan awalan dan
akhiran.

Meminta murid menulis perkataan berimbuhan


berdasarkan gambar yang diberi.

menjala

menyapu

pekebun

lintasan

mengasah

penarik

Menulis perkataan berdasarkan gambar yang


diberi.

berjabat

menjala

menyapu

pekebun

tersungkur

lintasan

mengasah

penarik

Contoh:
menjala

ikan

menjala

ikan

1.
tangan

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

tersungkur

Contoh:

1.

berjabat

2.

tangan

2.
pensel

3.

pensel

3.
sayur

4.

sayur

4.
belang

5.

belang

5.
jatuh

jatuh

17

11. Keupayaan membaca dan


menulis ayat mudah.
Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis ayat
mudah.

Bina ayat yang betul berdasarkan perkataan


yang diberi.

Bina ayat yang betul berdasarkan perkataan


yang diberi.

Contoh :

Contoh :
mengacau

mengacau

Pak Abu dan anaknya sedang mengacau dodol.

1. Membina ayat mudah


berdasarkan perkataan
yang di beri.

Guru perlu menyebut


perkataan.

Penilaian guru berdasarkan


ayat yang ditulis oleh murid.

1.

kambing

Pak Abu dan anaknya sedang mengacau dodol.

1.

kambing

Kambing sedang makan rumput di padang.

2.

membersihkan

2.

membersihkan

Ayah dan abang membersihkan kolam ikan.

3.

hujan lebat

3.

hujan lebat

Baju kakak basah kerana hujan lebat.

18

12. Keupayaan membaca,


memahami dan menulis
ayat berdasarkan bahan
rangsangan.

Meminta murid memerhatikan gambar yang


disediakan dan menulis ayat.

Memerhatikan gambar dan menulis ayat.

Perhimpunan Sekolah

Perhimpunan Sekolah

Penerangan
Keupayaan menguasai
kemahiran menulis ayat
berdasarkan bahan
rangsangan.
1. Gambar perhimpunan
sekolah

Contoh jawapan:
1.

1.

Semua murid beratur di tapak perhimpunan

Guru perlu menyebut


perkataan berdasarkan
gambar.

2.

2.

Murid beratur mengikut kelas masing-masing.

Penilaian guru berdasarkan


ayat yang ditulis oleh murid.

3.

3.

Murid dan guru menyanyikan lagu kebangsaan.

4.

4.

Pengawas sekolah sedang menaikkan Jalur

Guru menerima apa-apa


jawapan yang bersesuaian
dengan tugasan.

sekolah.

Gemilang.
.

19