You are on page 1of 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MENULIS
SARINGAN 1
TAHUN 3
2015

MAKLUMAT MURID:
NAMA

..............

KELAS

..............

SEKOLAH

................................................................................

JANTINA

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

LELAKI (

PEREMPUAN (

1 a.

Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1.

1 b.

2.

3.

4.

5.

Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

1.

4.

2.

6.

5.

8.

3.

9.

7.

10.

Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

2.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

1.

l o r

k a

4.

3.

s e

2.

k u

5.

i m a

k e

s i

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

3.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

ri

ma

pa

ji

me

to

gu

pe

Contoh:
1.

ja

2.

li

su

ri
jari

3.

4.

to

ta

5.

ma

na

ra

ayam
Nota guru:
Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

4.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

e k

1.

3.

2.

s m

4.

o p a t

e m

5.

b a

Contoh:

1.

2.

pensel

p e n s e l

3.

s i

s e

m e n

4.

5.

i k

k o m p u

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

5.

Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

kal

ba

dok

si

cin

ram

pon

tan

bu

cin

wa

bun

kek

sa

Contoh:

ba

si

kal

basikal

1.

2.

3.

4.

emas

5.

bunga
Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

6.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

rung

fang

lung

jeng

dang

cing

ming

pong

Contoh:

1.

wa

rung

2.

gen

king

warung

3.

pan

4.

tang

5.

te

ro

Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

7.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

pai

mau

kai

pau

kau

tau

koi

wai

Contoh:

1.

tu

2.

se

pai

tem

bi

tupai

4.

3.

5.

ba

da
kuih

pokok

Nota guru :
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

8.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.


Contoh:

1.

2.

u a

4.

3.

5.

u a

a o u

a u e

Contoh:
1.

a e d e

nyamuk aedes

3.

p e

2.

mata

4.

5.

b e r

n g

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

9.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

trak

nyap

ngan

plas

syen

tro

straw

khe

Contoh:

1.

trak

2.

tor

li

be

ri

traktor

3.

5.

4.

se

te

le

vi

mah

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

10

10.

Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

menjala

menyapu

pekebun

berjabat

lintasan

mengasah

penarik

tersungkur

Contoh:

menjala

ikan

1.

tangan
2.

pensel
3.

sayur
4.

belang
5.

jatuh
Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

11

11.

Bina ayat yang betul berdasarkan perkataan yang diberi.

Contoh:

mengacau
Pak Abu dan anaknya sedang mengacau dodol
1

.
kambing

2.

membersihkan

3.

hujan lebat

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

12

12.

Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Perhimpunan Sekolah

1.

2.

3.

4.

Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

13