You are on page 1of 5

http://Vietphotoshop.

com

Batman !

1. Mở file mới kích thước tùy ý.


2. Dùng Pen vẽ, tô màu đen cho hình như sau (nhớ làm thành
layer mới)

3. Vẽ 1 vệt xám như hình sau (Dùng Pen + nhớ làm thành
layer mới)

4. Tiếp tục vẽ như bước 3 ta có bộ móng vuốt tạm thời như


sau :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

5. Cho 1 vệt trên đỉnh đầu Batman như sau :

6. Dùng Ellipse Tool vẽ 1 hình tròn, tô màu xám :

7. Chỉnh layer hình tròn này như sau :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

8. Ta có kết quả :

9. Tô màu nền phía sau màu đen :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4


http://Vietphotoshop.com

10. Kết quả cuối cùng :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 5