"Íýéøíë ëàéô äààòãàë" ÕÕÊ-ийн 2015оны хураангуй баланс

¹

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

À
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.20.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.20.
1.3.

Á
ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт
Íèéò àâëàãà
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал/ тооцоо
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Хуримтлагдсан элэгдэл
Бусад үндсэн хөрөнгө
Хуримтлагдсан элэгдэл
Биет бус хөрөнгө
Хуримтлагдсан элэгдэл
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2
2.1.3.
2.1.20.
2.2.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.20.
2.4.20.

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ
ӨÐ ÒªËÁªÐ
Богино хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат өр төлбөр
ͺºö ñàíãèéí ä¿í
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эзэмшигчдийн өмч
Хувьцаат капиталын дүн
Нэмж төлөгдсөн капитал
Дахин үнэлгээний нөөц
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН
ДҮН

(òºãðºãººð)
¯ëäýãäýë
1-ð ñàðûí 1
12-ð ñàðûí 31
1
2

2,816,949,273
749,943,596
164,428,633
6,100,503
18,177,123
3,755,599,128

4,020,939,822
501,933,032
174,657,310
12,589,991
11,928,333
4,722,048,488

3,000,000,000
(319,143,910)
113,239,800
(51,934,414)
1,300,000
(1,266,667)
2,742,194,809

3,000,000,000
(394,143,910)
122,136,849
(65,962,665)
1,300,000
(1,300,000)
250,000,000
2,912,030,274

6,497,793,937

7,634,078,762

42,163,946

15,414,144

1,303,841,984
1,346,005,931

1,471,907,200
1,487,321,344

4,000,000,000

4,500,000,000

1,128,865,293
843,606,000
(820,683,287)
5,151,788,006

1,128,865,293
1,093,606,000
(575,713,875)
6,146,757,418

6,497,793,937

7,634,078,762

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
…………………….
ÿéöýòãýõ çàõèðàë:
/Ã.Ìîíãîëõ¿¿/
Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷:
……………………… /Г. Энхбаясгалан/
тамга тэмдэг
ТАЙЛАН ГАРГАСАН ÕÓÃÀÖÀÀ:
2015 îíû 12 ñàðûí 31ºäºð

"Íýéøíë ëàéô äààòãàë" ÕÕÊ-ийн 2015 оны орлогын тайлан

(òºãðºãººð)
¹
À

Òàéëàíò
õóãàöààíû ä¿í

¯ç¿¿ëýëò

1
1.1.1
1

Á
Äààòãàëûí íèéò õóðààìæèéí îðëîãî
Äàâõàð äààòãàëûí õóðààìæ
Äààòãàëûí öýâýð õóðààìæèéí îðëîãî

1.2.1

Íèéò òºëñºí íýõýìæëýë /Äààòãàã÷èéí õàðèóöëàãийн/

1.2.2
1.2.1
1.2.2
1

Äààòãàëûí õóðààìæèéí îðëîãûí ä¿í
Äààòãàëûí íººö ñàíãèéí ººð÷ëºëò
Äààòãàëûí õóðààìæèéí áóñ îðëîãî
Äààòãàëûí îðëîãûí ä¿í

1

¯éë àæèëëàãàà (áîðëóóëàëò, åðºíõèé óäèðäëàãà)-íû çàðäàë

877,263,242.18

2
2
3
3
4

¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
¯íäñýí áóñ ¿éë àæèëëàãààíû àøèã (àëäàãäàë)
Òàòâàð òºëºõèéí ºìíºõ àøèã (àëäàãäàë)
Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë
Òàòâàðûí äàðààõ àøèã (àëäàãäàë)

299,226,669.15
(1,186,996.86)
298,039,672.29
53,070,261.08
244,969,411.21

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
ÿéöýòãýõ çàõèðàë:
Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷:
тамга тэмдэг
ТАЙЛАН ГАРГАСАН ÕÓÃÀÖÀÀ:

1
1,652,826,227.62
24,805,093.00
1,628,021,134.62
946,956,048.55
681,065,086.07
(158,184,010.31)
653,608,835.57
1,176,489,911.33

/Ã.Ìîíãîëõ¿¿/
/Г. Энхбаясгалан/

2015 îíû 12 ñàðûí 31 ºäºð

Нөөц сангийн мэдээлэл
Тайлант он: 2015 оны 4 дүгээр улирал
Даатгалын нөөц
Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сан

Эхний үлдэгдэл
1,303,841.98

Хасагдсан
937,146.05

мян. төг
Эцсийн үлдэгдэл
1,471,907.20

Давхар даатгалын хураамж

Нөөц сангийн байршил
Тайлант он: 2015 оны 4 дүгээр улирал
Үзүүлэлт
Банкны харилцах
Банкны хадгаламж
Нийт

Нэмэгдсэн
1,105,211.26

мян. төг
Дүн
249,290.94
1,222,616.26
1,471,907.20

Тайлант он: 2015 оны 4 дүгээр улирал мян. төг
Үзүүлэлт
Дүн
Давхар даатгалын хураамж
24,805.09
Нийт
24,805.09

Related Interests