You are on page 1of 2

http://Vietphotoshop.

com

Chấm tròn 3D
- Mở một tài liệu mới với kích thước 400x400 Px

- Nhấn D để trả lại màu mặc định của nền trước và sau

- Tạo một layer mới và dùng Gradient (fore to back) và kéo


một đường từ trên xuống dưới. Bạn được hình sau

- Vào Filter > Pixelate > Color Halftone với thông số ở 4


channel là 90
Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1
http://Vietphotoshop.com

- Nhấn Ctlr-U để tô màu theo ý bạn

- Nhân đôi layer chấm đó lên sau đó thì nhấn Ctrl-T ở mỗi
layer để transform nó bạn sẽ được kết quả này. Do làm vội
nên chưa chỉnh sửa cẩn thận! nếu bạn làm cẩn thận nhìn cũng
cute lắm!

© www.bantayden.com - Dịch và chỉnh sửa bởi Bá tước


Monte Cristo

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2