You are on page 1of 2

http://Vietphotoshop.

com

Đường Kẻ Vuông

Chung cả 2 cái đều là: Select vùng cần làm effect, sau đó
Filter>Pixelate>Mossiac, pixel to hay nhỏ tùy ý các bạn, sau
đó tôi có 2 cách tạo sau đây

Cách 1: Hiệu ứng vuông

Giữ nguyên vùng lựa chọn vào Filter > Brushstroke, vào
Accented Edges, chỉnh thông số như hình (tức là dòng 1 =
giá trị min (=1), dòng 2, giá trị max (255 thì phải), dòng 3 giá
trị min (=1) Sodi, dùng CS 8.0, ko hiện thông số

Cách 2 để làm cái này là dùng Filter>Sharpen>Sharpen là


được, ấn Ctrl F vài lần đén khi vừa ý, mục đích là làm nổi bật
hiệu ứng lên

Cái thứ 2:
Làm như cái 1, vào Filter > Brushstroke> Angled Stroke,
chỉnh như sau
dòng 1: Min (=1), dòng 3 = max (=255), dòng 2 thì tôi ko rõ
bạn chọn mossiac bao nhiêu, bạn cứ kéo bao h đẹp mắt, trông
pixel xéo xéo như ví dụ bên dưới là được

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2