You are on page 1of 11

ZENEI JOGDÍJFELOSZTÁS –

ÉRTHETŐEN
ARTISJUS FÜZETEK

1
01 ELÖLJÁRÓBAN
EGYEDI FELOSZTÁS

FELHASZNÁLÓ

Az Artisjus közös jogkezelő szervezet. Ez azt • RÁOSZTÁS. A 5-6. pontok esetében viszont
jelenti, hogy a zenék felhasználóitól jogdíjat nem rendelkezünk ilyen adatokkal. Nem
szed be, és kifizeti azt az elhangzott dalok tudjuk, hogy az ország több mint 30.000 JOGDÍJ ELHANGZÁSI
alkotói között. vendéglőjében, üzletében, szállodájában ADAT
milyen zene szól a hangszóróból. És nem
tudjuk, hogy az évente eladott több millió
AKIKET KÉPVISEL: üres adathordozóra milyen zenéket, filme-
ARTISJUS
zeneszerzők, szövegírók és örököseik, ket másolnak az emberek. Ezért ezeknél a
zeneműkiadók jogdíjforrásoknál az 5 másik forrásból szár-
mazó adathalmazt vesszük alapul, és ezekre
A KEZELT 6+1 JOGDÍJTÍPUS: az adatokra „ráosztjuk” a jogdíjakat. Minden
1. Élőzenei elhangzások adatforrásra olyan arányban, ahogy erről a
szerzők döntöttek.
FELOSZTÁS
2. Rádiós és televíziós játszások
3. Hangfelvétel-kiadás
A felosztási szabályzat elérhető
4. Online zenei szolgáltatások
5. Gépzenei elhangzások honlapunkon: RÁOSZTÁS
6. Magánmásolási díj http://www.artisjus.hu/wp-content/up-
+1: Külföldi jogdíjak loads/2018/06/FelosztasiSzab%C3%A1ly-
zat_2018_71.pdf
FELHASZNÁLÓ ELHANGZÁSI
Ezt a 6 belföldi jogdíjtípust
ADAT
két nagy csoportra oszthatjuk:

• EGYEDI FELOSZTÁS. Az 1-4. pontoknál a ELHANGZÁSI


JOGDÍJ ADAT
jogdíjfizetők nemcsak arra kötelesek, hogy
pénzt fizessenek be az Artisjushoz, hanem ELHANGZÁSI
arra is, hogy adatot szolgáltassanak az el- ADAT
hangzott zenékről. Itt tehát az Artisjus
ARTISJUS
minden egyes elhangzásról pontos adattal
rendelkezik, azaz: tudjuk, hogy kinek melyik
dalát, milyen hosszan (stb.) használták fel.

FELOSZTÁS
2 3
02

A PÉNZ ÚTJA
SZERZŐ, ZENEMŰKIADÓ, JOGDÍJFIZETŐ
KÜLFÖLDI JOGKEZELŐ

Az Artisjus egyesületben
adatbázis adatszolgáltatás
maguk a szerzők döntenek
a felosztás szabályairól –
regisztráció alapján mű- felhasználói adatszolgáltatások
és jogosulti adatbázis formátumának egyeztetése,
kezelése adatfogadás

választott testületük,
a Küldöttgyűlés útján.
beazonosítás
manuális
ügyintéző munkatárs keresi meg a jogdíjfizető
által szolgáltatott adatokból a művet
az artisjus műadatbázisában felosztási
• title matching szabályok
a szerzők döntése, az egyesület leg-
a jogdíjfizető által szolgáltatott adatokból (pl. kód, cím,
főbb szerve útján – az alkalmazást
előadó, szerző neve) automatikus beazonosító szoftver
a munkaszervezet végzi
keresi meg a művet
felhasználói adatszolgáltatások
az artisjus műadatbázisában
formátumának egyeztetése,
audio ujjlenyomat adatfogadás
nem a jogdíjfizető által szolgáltatott adatokból,
hanem a rádiós- televíziós műsorból (!)
automatikus beazonosító szoftver

KIFIZETÉS

4 5
03
BESZEDÉS
ÉLŐZENÉS
JOGDÍJAK
2. Másnap e-mailben is küldje el
a szervezőnek a playlistet
Általában az is segít, ha a koncertszervezői
kapcsolattartónak a koncert utáni napon
elküldik e-mailben is a lapot.
Felosztás
A könnyűzenei területen rendezvényen-
ként zajlik a felosztás. Egy rendezvény jog-
díját az ott élőben elhangzott zeneművek
szerzői kapják meg.

A komolyzenei rendezvényekre az adott


Élőzenés rendezvényeknél (koncerteknél) az alap jog- 3. Ha Ön fellépő szerző, töltse fel évben befizetett teljes jogdíjat egy nagy
díjmérték a rendezvény áfa nélküli bevételének 9%-a. a rendezvény adatait a SZIR-ben: közös jogdíjalapba gyűjtjük, és az adott
Rendszeresen nagyobb összegű jogdíjat fizető szerve- év összes elhangzására az elhangzások
zők esetében 5-6% a kedvezményes díjmérték. Ha pedig A „Fellépések” oldal két aloldalból áll: száma és időtartama alapján arányosan
vendéglátó üzletben szerveznek élőzenés rendezvényt, 1. Setlistek: ezen az oldalon lehet egy osztjuk fel.
akkor nem százalékos, hanem fix díjjal kell kiegészíteni a adott előadó, zenekar setlistjeit ös�-
szokásos jogdíjat. szeállítani A vendéglátó háttér élőzene esetében
2. Fellépések: ezen az oldalon tudja pedig mintavételes a felosztás: a jogdíjfize-
a fellépés adatait (pl. fellépő neve, tők a játszott műveik listáját adják meg, és
ADATSZOLGÁLTATÁS helyszín, dátum stb.) rögzíteni, va- egyes kisegítő algoritmusok alkalmazásával
lamint a fellépő műsorát (setlistet) ezekre osztja fel az Artisjus a teljes jogdíjat.
Évi 18.000 élőzenés rendezvényről érkeznek elhangzási betölteni. Az egyik legnagyobb
adatok az Artisjushoz. Jogi értelemben elsősorban a ren- újdonság, hogy ezen a felületen Felosztási időszak
dezvény szervezője (= a jogdíjfizető) köteles arra, hogy az a fellépések jogosítási és felosz-
elhangzott művekről pontos adatokat adjon, de ebben tási státuszát is nyomon lehet Könnyűzene:
sok esetben a fellépők nyújtanak neki segítséget. követni. félévente (májusban és novemberben).
Komolyzene, vendéglátó:
évente (májusban)
HOGY KAPHATOK BIZTOSAN 4. Ha Ön szerző, de nem fellépő: Vendéglátó:
JOGDÍJAT? Negyedévente e-mailben elküldheti fel-
évente (májusban)

1. Vigyen magával a fellépésre artisjusos


lépéseinek listáját és az egyes koncertek Statisztika (2017)
során előadott műsorukat a
műsorbejelentő lapot szerzok@artisjus.com címre. Könnyűzene:
Az eredményes ellenőrzés érdekében az Jogdíjban részesült szerzők száma: 8379,
Ezt kitöltve a koncert után át kell adni a szervezőnek, alábbi adatokat célszerű megküldeni: Művek száma: 42.043,
jelezve, hogy ezzel segítséget nyújtasz neki az Artisjus • koncert időpontja Magyar jogdíj aránya: 71,17%
felé való elszámolásban. • koncert pontos helyszíne
• szervező neve, esetleg elérhetősége Komolyzene:
• koncert hossza Jogdíjban részesült szerzők száma: 522,
• zártkörű rendezvények esetén a rendez- Magyar művek száma: 2244,
vény jellege (családi/céges) Magyar jogdíj aránya: 60,67%
6 7
04 RÁDIÓS A FELOSZTÁS SZABÁLYAI
ÉS TELEVÍZIÓS 1. Pontérték
JOGDÍJAK A rádiós-televíziós felosztás pont-alapú. Ez azt jelenti, hogy minden
elhangzási adatot először lefordítunk pontokra, és a felosztásba
kerülő teljes jogdíjösszeget ezen pontok alapján osztunk szét. A
pontok száma függ a mű:
BESZEDÉS • hosszúságától
„Hány forintot fizet a rádió egy dal egyszeri elhangzá- • műfajától
sáért?” „Mennyit ér egy tévés lejátszás?” • elhangzási jellegétől (konkrét-, szignál-, háttér-, reklámzene)
A kérdésre nem könnyű válaszolni, mert a rádiók és tele-
víziók nem művenkénti, hanem bevételeik százalékában 2. Befizetőszorzó
meghatározott (százalékos) jogdíjat fizetnek.
Mivel a rádiós és televíziós jogdíjak egységes jogdíjalapból kerülnek
ONLINE JOGDÍJKALKULÁTOROK kifizetésre, a nagyobb bevételt termelő elhangzások az ún. „befize-
tőszorzó” alkalmazásával kezelhetők. Ez biztosítja, hogy ugyanazon
A honlapunkon elérhető eszközzel bárki néhány kattintás-
sal megismerheti– ugyan csak visszamenőleg – az utóbbi mű ugyanolyan hosszúságú elhangzása egy nagyobb bevételt elérő,
években kifizetett rádiós és televíziós jogdíjak összegét: tehát magasabb jogdíjat befizető rádióban arányosan több felosz-
csatornánként, műfajonként, a dalok hosszúsága alapján. tott jogdíjat eredményez a szerzőnek.

3. Felosztási időszak
ADATSZOLGÁLTATÁS
Sokáig papíron történt, de ma már kizárólag elektroniku- Évente egyszer, májusban kerül sor az előző évi befizetések és el-
san zajlik az az adatszolgáltatás, amit a rádiók és televí- hangzások alapján a felosztásra, kifizetésére.
ziók az Artisjus felé végeznek. A rádiócsatornák esetében
egyszerűbb a feladat, hiszen a műsor minden másodper- 4. Előadók-kiadók
cét naplózza a számítógép, így pontosan tudható, hogy
melyik dal hányszor, milyen hosszúságban hangzott el. A Míg a zeneszerzők, szövegírók az Artisjus útján, addig az előadók
televíziók esetén sok múlik a produkciós cég adatszolgál- az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI), a hangfelvétel-kiadók pedig
tatásának minőségén. a MAHASZ révén kapnak jogdíjat.

FINGERPRINT (ZENEI UJJLENYOMAT)


Ma már azon rádiócsatornák elhangzásai is be tudnak STATISZTIKA (2017)
kerülni a jogdíjfelosztásba, amelyek nem szolgáltatnak
műsoradatokat. Az Artisjus a pontos és valósághű jogdíj- ℹ
felosztást elősegítendő 2012 óta audio ujjlenyomat tech-
RÁDIÓ TELEVÍZIÓ
nológia segítségével automatikusan, emberi beavatkozás Jogdíjban részesülő szerzők Jogdíjban részesülő szerzők
nélkül is be tudja azonosítani a csatornákon elhangzott száma: 6513 száma: 4459
műveket. Magyar művek száma: 25.506 Magyar művek száma: 16.012
Magyar jogdíj aránya: 42,35% Magyar jogdíj aránya: 59,10%
8 9
05
BESZEDÉS
HANGFELVÉTEL
JOGDÍJAK
ADATSZOLGÁLTATÁS
06
BESZEDÉS
ONLINE
ZENESZOLGÁLTATÁSOK

Amikor lemezt ad ki egy kiadó, az előadóval (zené- A lemezkiadó másodpercre pontos adatot szol- A fizikai hordozók értékesítése drasztikusan csökken, a digitális értékesí-
szekkel, énekesekkel) közvetlenül állapodik meg, gáltat a felvételen szereplő művekről és a pél- tés jelenti azt az új területet, ahol a hangfelvételek ma is értékesíthetők.
és közvetlenül fizet nekik royaltyt. A dalok szer- dányszámról, ez mind a jogdíj kiszámításához, Még hosszú idő kell ahhoz, hogy az üzleti modellek igazán kikristályo-
zőivel azonban nincs ilyen közvetlen szerződés, mind a felosztáshoz nélkülözhetetlen. sodjanak: jelenleg a letöltéses alapú zeneáruházak (pl. iTunes, Dalok.
hanem az Artisjus útján történik a kifizetés. hu) mellett egyre nagyobb teret hódítanak az előfizetéses streaming
Hosszú múltra visszatekintő európai iparági
megállapodás szerint ezek az ún. mechanikai FELOSZTÁS SZABÁLYAI
jogdíjak 9-10%-ot tesznek ki a hanghordozó ADATSZOLGÁLTATÁS
nagykereskedelmi árából. A kisebb, független, Ez az Artisjus legegyszerűbb felosztási sémája: az
induló kiadók a teljes legyártott mennyiségre adott hordozóra beérkezett pénz másodpercará- Az online felhasználások minden korábbinál nagyságrendekkel nagyobb
előre fizetnek jogdíjat – a régebb óta rendsze- nyosan kerül szétosztásra a hordozón szereplő elhangzásiadat-forgalmat generálnak. Bár léteznek már új, egységes
resen működő kiadók viszont negyedévente, a művek szerzői között. adatszolgáltatási formátumok, melyek implementálásában az Artisjus
tényleges forgalom alapján fizetnek. az elsők között jár, egy-egy új szolgáltatás elindulásakor hosszabb idő
telik el, mire a gördülékeny adatszolgáltatás és feldolgozás beindul.
SZERZŐI KIADÁS, FELOSZTÁSI IDŐSZAK
MAGÁNKIADÁS A mechanikai jogdíjak felosztása folyamatosan FELOSZTÁS
A „szerzői kiadás” a saját dalaikat, saját zenemű- zajlik. A kedvezményszerződéses kiadók ese-
veiket saját előadásukban rögzítő, kiadói háttérrel tében, mivel a jogdíjak befizetése negyedéves A letöltéses (download) típusú felhasználásoknál olyan egyszerű a jog-
nem rendelkező szerzők megjelenési lehetősége. rendszerességű, a felosztás és kifizetés is ne- díjfelosztás, mint a hangfelvétel-kiadásnál: minden egyes fizetős letöltés
Mivel a szerző és a kiadó ugyanaz a személy, az gyedévente történik. egyedileg beazonosítható, és a rá eső jogdíj a szerzőnek könnyen kifi-
Artisjus ilyenkor mechanikai jogdíjat nem szed be zethető. Az előfizetéses streaming-szolgáltatásoknál a jogdíj az összes
a szerző javára. elhangzási gyakoriság alapján kerül kifizetésre.
Sokszor mégis a szerzők saját műveiket is in- STATISZTIKA (2014)
ℹ Jogdíjban
kább rendes kiadói szerződés alapján, jogdíjfize- részesülő szerzők száma: 4160
téssel adják ki (magánkiadás), hogy kedvezőbb Magyar művek száma: 22.285 STATISZTIKA (2017)
ℹ Jogdíjban
helyzetbe kerüljenek például a MAHASZ felosz- Magyar jogdíj aránya: 31,28% részesülő szerzők száma: 5684
tásaiban. Magyar művek száma: 34.471
Magyar jogdíj aránya: 75,09%

10 11
07
ÍME A JELENLEGI (2017)
GÉPZENEI RÁOSZTÁSI TORTA:
GÉPZENEI
JOGDÍJAK
BESZEDÉS 28% 41% 25% 6%
Az országban több tízezer üzlet szolgáltat zenét a vásárlóinak, és
ezzel növeli szolgáltatásának színvonalát és jövedelmezőségét. El- 28% élőzenei elhangzások
sősorban háromféle felhasználóval találkozunk: vendéglátóhelyek, 41% hangfelvétel-jogosítási adatok
kereskedelmi üzletek és szállodák. A fizetendő jogdíj nem a bevétel 25% rádiós játszások
százalékában, hanem tételes díjként van meghatározva – az üzlet 6% televíziós játszások
típusától függően a mérettől, befogadóképességtől, településka-
tegóriától, nyitvatartástól stb. függ. Hangfelvétel-kiadásonként csak 3000 példányt vesz fi-
gyelembe a jogdíjfelosztás. Minden hangfelvétel-kiadási
adat alapján számított gépzenei jogdíj legfeljebb az egyéb
ADATSZOLGÁLTATÁS jogdíjak 30-szoros összegében kerülhet kifizetésre. 3 év
adatait vesszük figyelembe a felosztáskor: az aktuális év
Több tízezer zenefelhasználó, akik könnyedén és szabadon változ- adatait teljes értékűen, az azt megelőzőt feles, a 2 évvel
tathatják, hogy mikor milyen zenét játszanak... E helyek túlnyomó ezelőttit pedig negyedelő szorzóval.
többségére igaz, hogy nem tudható, pontosan milyen műsor fut
náluk, és nem kötelezhetők arra, hogy ezt ők maguk figyeljék. Kísérleti jelleggel, max 5% keretéig a háttérzenei szolgál-
Közben a technika fejlődése miatt egyre több olyan hely van, tatók által adott játszási lista (playlist) alapján kerülnek
ahol már van lehetőség a tényleges elhangzási adatok figyelem- felosztásra a jogdíjak, a ténylegesen elhangzott művek
be vételére. Ezek a professzionális háttérzene-szolgáltatók által jogosultjainak.
kiszolgált helyek, ahol személyre szabott zenei műsor szól. Ez a
nem túl távoli jövőben jelentősen átrajzolhatja a gépzenei jogdíjak
felosztását. FELOSZTÁSI IDŐSZAK
A gépzenei jogdíjakat évente osztjuk fel, a májusi-júniusi
FELOSZTÁS nagyfelosztások során.

A gépzenei jogdíjakat ráosztással, más elhangzások adatai alapján


fizetjük ki a szerzőknek. Hogy milyen adatforrásokat használjon
az egyesület a felosztáshoz, és milyen arányban, abban mindig a ℹ STATISZTIKA

Jogdíjban
(2017)
részesülő szerzők száma: 11.090
szerzők, pontosabban az ő demokratikusan választott képviselőik Magyar művek száma: 75812.194
(Küldöttgyűlés) döntenek.

12 13
08
fel. Az Artisjusnál a zeneszerzői-szövegírói-írói jogdíjak
felosztásánál a következő adatforrásokra támaszkodunk
MAGÁN- .
HANGHORDOZÓK
MÁSOLÁSI DÍJ
HÁTTÉR
A magánmásolási díj a szerzői jog válasza a tömeges ma- 47% 38% 10% 5%
gáncélú zenei és filmes másolásokra. Ez a díj teszi lehe-
tővé, hogy bárki szabadon készíthessen ilyen másolatot
– azzal, hogy a szerzőket, előadókat, kiadókat kompenzál- 47% hangfelvétel-jogosítási adatok
ja. A beszedett összeg 25%-a 2013 óta a Nemzeti Kulturális 38% rádiós zenei játszások
Alaphoz kerül, ahol többek között a könnyűzene támoga- 10% rádiós irodalmi játszások
tását szolgáló Hangfoglaló Programot tartja fenn. A másik 5% letöltéses internet jogdíjak
75% felosztásra kerül: a zeneszerzők-szövegírók része az
Artisjusnál, az előadók része az EJI-nél, a kiadóké a MA- KÉPHORDOZÓK
HASZ-nál. A filmes szerzők és előállítók a FILMJUS-tól
kapnak jogdíjat, a vizuális alkotók pedig a HUNGART-tól.

BESZEDÉS
Évről évre készülnek fogyasztói felmérések, arról, hogy
milyen hordozókra milyen tartalmat másolnak az ország- 60% 40%
ban. Ezeket most már nagyobb közgazdasági elemzés is
kíséri. Ezek segítenek abban, hogy meg lehessen állapí-
tani, hogy a zenei és filmes magánmásolások mekkora 50% TV zenei elhangzások
értéket jelentenek a társadalom egészének – és így az 50% TV filmzenei elhangzások
ebből az alkotóknak járó részt is kalkulálni lehessen. A díj
nem százalékos, hanem hordozótípusonként, kapacitás Hangfelvétel-kiadásonként csak 3000 példányt vesz fi-
alapján kerül megállapításra. gyelembe a jogdíjfelosztás, de szerzői kiadások adatai is
bekerülnek. Ezeknél a számlával igazolt értékesítések után
FELOSZTÁS SZABÁLYAI jár a magánmásolási díj. Minden hangfelvétel-kiadási adat
alapján számított magánmásolási díj legfeljebb az egyéb
Ez a másik tipikus „ráosztásos” jogdíjnem a gépzene mel-
lett. Az NKA-nak járó 25% átutalása után az első lépés az jogdíjak 10-szeres összegében kerülhet kifizetésre. 3 év
említett jogkezelők közti szétosztás, amelynek arányait adatait vesszük figyelembe a felosztáskor: az aktuális év
képhordozók és hanghordozók tekintetében maga a tör- adatait teljes értékűen, az azt megelőzőt feles, a 2 évvel
vény tartalmazza. Ezt követően a megkapott összeget ezelőttit pedig negyedelő szorzóval.
mindegyik jogkezelő (Artisjus, EJI, MAHASZ, FILMJUS,
HUNGART) a saját felosztási szabályzata alapján osztja STATISZTIKA (2017)
ℹ Jogdíjban részesülő szerzők száma
és jogutódok száma: 9168
14 Magyar művek száma: 65.288
09
BESZEDÉS
KÜLFÖLDI
JOGDÍJAK

Az Artisjusnak több mint 80 külföldi közös jogkezelő


szervezettel van kölcsönös képviseleti szerződése, így
társszervezetein keresztül a Föld mintegy 140 országában
képviseli a magyar szerzőket. A jogdíjak beszedését min-
dig a helyben működő közös jogkezelő társaságok végzik.

FELOSZTÁS SZABÁLYAI
Az említett közös jogkezelő szervezetek nemzetközi
adatbázisaiba minden új szerzőt és bejelentett új művet
automatikusan eljuttatunk. A jogdíjak felosztását a helyi
jogkezelő társaság végzi el a saját szabályzata alapján.
A külföldről érkező adatok feldolgozása és a jogdíjak
kifizetése egész évben folyamatosan történik.

16 17
10 FELOSZTÁSI
NAPTÁR (2018)
FEBRUÁR HATÁRIDŐ: 2018. FEBRUÁR 15.
nem védett alapműre készült átdolgozások beje-
lentése a bizottsági elbíráláshoz

FÜGGŐSZÁMLÁK FELOLDÁSA (TÉL) 2018. FEBRUÁR 27.

HATÁRIDŐ: 2018. FEBRUÁR 28.


műbejelentések a 2017-ban elhangzott művekre
nézve a 2018-as „nagyfelosztáshoz”
KAPCSOLAT
MÁRCIUS HATÁRIDŐ: 2018. MÁRCIUS 31. Artisjus Szerzői Kapcsolatok
Szerzői kiadások számláinak benyújtása
szerzok@artisjus.com
ÁPRILIS FELOSZTÁS – IRODALOM SUGÁRZÁS 2018. ÁPRILIS 10. (+36-1) 488-2666
MÁJUS FELOSZTÁS – NAGYFELOSZTÁS, 1. RÉSZ 2018. MÁJUS 15. 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Rádió (magánmásolási díj, gépzene ráosztásokkal
együtt)/Tv (magánmásolási díj, gépzene ráosztások-
kal együtt)/Vendéglátás
artisjus
JÚNIUS FELOSZTÁS – NAGYFELOSZTÁS, 2. RÉSZ 2018. JÚNIUS 28.
Szórakoztató koncert (2017. II. félév) (magánmáso-
lási díj, gépzene ráosztásokkal együtt)/Komolyzenei
rendezvények (2017) (magánmásolási díj, gépzene
ráosztásokkal együtt)/Filmzene

JÚLIUS FÜGGŐSZÁMLÁK FELOLDÁSA (NYÁR) 2018. JÚLIUS 26.

AUGUSZTUS REPROGRÁFIAI JOGDÍJAK FELOSZTÁSA 2018. AUGUSZTUS 09.

OKTÓBER FELOSZTÁS 2018. OKTÓBER 30.


Szórakoztató koncert 2018. I. félév

NOVEMBER FÜGGŐSZÁMLÁK FELOLDÁSA (ŐSZ) 2018 NOVEMBER 20.

DECEMBER AZONOSÍTATLAN MŰVEK 2018. DECEMBER 12.


Zenei és irodalmi visszaforgatás

19
AZ ONLINE JOGDÍJAK ÉS A HANGHORDOZÓK UTÁN JÁRÓ MECHANIKAI JOGDÍJAK FELOSZTÁSA ÉS KIFIZETÉ-
SE EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN ZAJLIK.
artisjus