You are on page 1of 4

http://Vietphotoshop.

com

Trang trí cho hình ảnh

1. Mở 1 pic tùy chọn ( đừng có động là được , nếu động thì


chuyển wua PhoToShop há )

Ở đây em chọn pic này :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

2. Mở 1 layer mới tên Lap lanh , chọn màu cho hợp với bức
ảnh bên khung màu .

Em chọn màu hồng nhạt , chọn xong rồi tô màu cho layer
Lap lanh.

3. Vào Filter => Render => Coulds . Click Ctrl + F 2 lần ta


có kết quả :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

4. Vào Filter => Texture => Patchwork chọn theo thông số


sau :

Sau đó ấn ok

5. Sau đó vào layer Lap lanh chọn thông số chỗ Normal là


Soft Light ta có kết quả như sau :

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

Chúc các bạn thành công !

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4